Udkast til Sygedagpengeanalyse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til Sygedagpengeanalyse."

Transkript

1 Dato: 8. oktober Sagsnr.: -8-3 Udkast til Sygedagpengeanalyse. Indledning Analysen er blevet til på baggrund af et ønske om at opnå en bedre forståelse af den gruppe af borgere, der er sygemeldte i Middelfart Kommune. Desto bedre et kendskab vi, i Job- og vækst centret, har til gruppens sammensætning, desto bedre kan vi blive til at målrette indsatsen for at hjælpe borgeren tilbage i beskæftigelse, bl.a. via den redskabsvifte der allerede eksistere, men vi har også mulighed for at få afdækket, om der er et behov for redskaber, vi i jobcenterregi ikke har været opmærksomme på. Ud fra en lang række parametre, er det blevet muligt at opnå et kendskab til gruppen af borgeres sammensætning og få be- eller afkræftet nogle af de hypoteser, som vi til dagligt går og taler om, men som vi i realiteten ikke har noget statistisk belæg for at underbygge vores udtalelser med. Hovedkonklusioner Analysen er opgjort på baggrund af 46 cpr. nr. Analysen viser at flertallet af sygemeldte er kvinder, og at der er flest borgere sygemeldt i alderen mellem 4 og 59 år. Flest borger er sygemeldt mellem 4 og 6, svarende til 4 pct. 6 borgere er sygemeldt fra et fleksjob. 6 pct. blev sygemeldt fra ledighed, mens 7 pct. blev sygemeldt fra et job. Hovedparten af de ledige sygemelder sig mellem det første ½ til hele år svarende til 48 pct. Sygemeldingerne sker hovedsageligt på baggrund af psykiske lidelser (4 pct.) og bevægeapparatet (35 pct.). 5 ud af de 46 borgere havde mistet deres job under deres sygemelding. Der sker flest sygemeldinger fra sundhed- og plejeområdet, kontor og finans og fra pædagogisk og socialt arbejde. boger var delvist raskmeldte, 78 borger havde været tilknyttet Retur til jon og 6 borgere var i en virksomhedspraktik. 7 borgere havde været visiteret til en fastholdelseskonsulent. Der er 35 borger der var i beskæftigelse inden deres sygemelding og 45 borgere der var ledige inden deres sygemelding. dvs. 3,5 pct. er ledige inden deres sygemelding. Metode/datagrundlag Der er i analysen blevet gennemgået 46 cpr. nr. numre ud fra parametrene: alder, køn,. sygedag, syg antal, diagnose på oplysningsskema, aktuel diagnose, uddannelsesmæssig baggrund, ledighed før sygemelding, hvor langt i ledighedsforløbet, branche hvis ledig før sygemelding, branche hvis i arbejde før sygemelding, aktuelt ansættelsesforhold, tilbud og visiteret til fastholdelseskonsulent. Data blev trukket den 8. september og spørgeskemaet er blevet besvaret i slutningen af september og kondenseringen af data er foregået i løbet af oktober. Side af 8

2 Antal År Sammensætning af gruppen Alder Køn Alder Køn Antal Mænd Kvinder Den største andel af de sygemeldte borgere, 65 pct., har en alder mellem 4 og 59 år. Den resterende gruppe fra 6 39 år udgør 9 pct. og de 6+ udgør 6 pct. af gruppen. Ud af de 46 borgere er 4 pct. mænd og 59 pct. er kvinder Mænd Kvinder Ved gennemgangen af de sygemeldte borger i Jobcenter Middelfart, underbygges hypotesen om, at der er flest borgere sygemeldte i alderen fra de 4 til de 59 år og at hovedparten af de sygemeldte er kvinder. Diagrammet viser af der er betydeligt flere sygemeldt kvinder i den pågældende aldersgruppe. Alder

3 Ud af de 46 borgere er der flest borgere der har været sygemeldt i 4 6 og Det betyder at 4 pct. af de 46 borgere har været sygemeldt mellem 4 og 6 og pct. har været sygemeldt i Fleksjob Ud af de 46 sygemeldte borger er der 6 borger, der er sygemeldt fra et fleksjob, dvs. 3,5 % af de sygemeldte borgere i den givne periode blev sygemeldt fra et fleksjob Antal ikke oplyst Antal Ved gennemgang af sygedagpengesagerne blev der afdækket, hvor mange borgere der var ledige før deres sygemelding, hvor mange borger der var i job, da de blev sygemeldt og hvor mange, der blev ledige under deres sygemelding. Ledig før sygemelding ikke besvaret % Ja 7% Hovedparten af de sygemeldt blev sygemeldt fra et job. Cirkeldiagrammet viser at 7 pct. af de sygemeldt blev sygemeldt fra ledighed mens 7 pct. blev sygemeldt fra et job. Nej 7% 3

4 Andre lidelser Angst, Gigtlidelse Hjerte-kar KOL Kræft (eks.blod Misbrug Neur. lidelser Smerter i hofte Smerter i Smerter i ryg Stofskiftesygdo Stress Øvr. lidelser i Øvr. psyk. (eks. Der var i alt 3 ledige borger der blev sygemeldt fra ledighed Grundet den forkortede dagpengeperiode fra år til 4 år har det være interessant at få belyst, hvornår de ledige sygemelder sig. Hypotesen var at de ledige sygemeldte sig tæt på dagpengeperioden udløber. Datagennemgangen viser dog, at hovedparten af de ledige borgere sygemelder sig inden for det første ½ til år, dvs. godt 48 pct. sygemelder sig i den inden for det første år. Som søjlediagrammet også viser, så sker der få sygemeldinger efter det første år Mænde Kvinder Ledighed før sygemelding og diagnose Diagnose Hovedparten af de ledige der sygemelder sig, sygemelder sig på baggrund af en psykisk lidelse. Omkring 4 pct. har sygemeldt sig på baggrund af angst, neurotiske lidelser, stress eller øvrige psykiske lidelser. Den anden store gruppe af sygemeldinger sker på baggrund af bevægapparatet. omkring 35 pct. har sygemeldt sig på baggrund af problemer med bevægapparatet. 4 af de sygemeldte havde aktuelt et job at vende tilbage til, da registrering af data fandt sted. havde ikke et job at vende tilbage til, hvoraf 5 borgere havde mistet deres job under deres sygemelding. 4

5 Diagnoser I skemaet som sagsbehandlerne skulle udfylde, blev der spurgt til hvilken diagnose borgerne havde på oplysningsskemaet da de sygemeldte sig, og hvilken diagnose borgeren var sygemeldt på baggrund af, da data blev gennemgået den aktuelle diagnose. Hypotesen har været at der kommer flere lidelser til i løbet af sygemeldingen. Nedenfor er der en oversigt over diagnoserne på oplysningsskemaet og de aktuelle diagnoser. Diagnoser på oplysningsskemaet: Aktuel diagnose: Det viser sig, at der ikke er sket de helt store udsving i forhold til diagnose på oplysningsskemaet i forhold til diagnose på det aktuelle tidspunkt, hvor tallene til analysen er trukket. Det drejer som et par stykker, der er rykket fra en kategori til en anden. Det største skifte er sket 5

6 Akademisk Bygge anlæg Design, grafisk arb. Elever Hotel, kantine, køkken Industiel produkt. It og telekom. Jern, metal og auto Kontor og finans Landbrug, skov, dyr Ledelse Medie, kultur Næring, Pæd. Socialt arb. Rengøring, ejd. Serv. Salg, indkøb, Sundhed, pleje Tekstil, beklædning Transport, lager, Træ, møbel Undervisning og Vagt, sikkerhed Antal i øvrige psykiske lidelser, hvor der på oplysningsskemaet var otte borgere, der hørte ind under denne kategori, ved opgørelsen af data var der borger, der faldt ind under denne kategori. Det kan bl.a. hænge sammen med at borgeren har fået stillet en psykisk diagnose under sygemeldingen f.eks. ADHD, Asperger, Pers.forstyrrelse, Skizofreni m.v. Sagsbehandlerne havde også mulighed for at skrive flere lidelser på (se bilag og ), ud af de 46 borgere havde 44 borgere, svarende til 9,6 pct., en diagnose to på oplysningsskemaet og på det aktuelle tidspunkt havde 64 borgere, svarende til 4 pct., ud af de 46 borgere en diagnose to svarende til en stigning på 4,4 pct. Uddannelsesmæssig baggrund Ved gennemgangen af data, har det også været interesse for, at se på de sygemeldte borgeres uddannelsesmæssige baggrund Uddannelse Søjlediagrammet giver et billede af de sygemeldte borgeres uddannelsesmæssige baggrund. pct. af de 46 sygemeldte borgere havde mindst en folkeskole, 4 pct. havde en gymnasial uddannelse, 34 pct. havde en erhvervsuddannelse, pct. havde en kort videregående uddannelse, 5 pct. havde en mellemlang videregående uddannelse, pct. havde en lang videregående uddannelse, 5 pct. havde en øvrig uddannelse og for de resterende 7 pct. har det ikke været muligt at se borgerens uddannelsesmæssige baggrund ud fra borgerens oplysningsskema. Brancher Dette søjlediagram viser hvilke brancher de sygemeldte kommer fra. Den største gruppe af sygemeldte kommer fra sundhed- og plejeområde, kontor og finans og fra pædagogisk og socialt arbejde. 6

7 Sammenholdes uddannelse og branche giver søjlediagrammet nedenfor et billede af den uddannelsesmæssige baggrund og hvilken branche den sygemeldte kommer fra. Ikke oplyst Undervisning og vejledn. Transport, lager, maskinfører Sundhed, pleje Rengøring, ejd. Serv. Næring, nydelsesmiddel Ledelse Kontor og finans It og telekom. Hotel, kantine, køkken Design, grafisk arb. Akademisk Folkeskole Gymnasium (HF, HH, HTX) Erhvervsuddannelse Kort videreg. Udd. -½ år Mellemlang videreg. udd. 3-4½ år Lang videreg. Udd. 5 - år Øvrig Uddannelse ikke oplyst Ledig før sygdom branche Dette søjlediagram illustrerer, hvilken branche den sygemeldte ledige har været i beskæftigelse i indenfor inden sin ledighed

8 Foranstaltninger Når en borger er sygemeldt er der forskellige foranstaltninger, der kan benyttes for at fastholde den sygemeldtes tilknytning til arbejdsmarkedet. Af foranstaltninger i Jobcenter Middelfart er der: Delvis raskmelding, Tilbuddet i Job- og kompetancehuset Retur til job og virksomhedspraktik Tilbud 78 6 Søjlediagrammet viser et billede af, hvor mange borgere, der på det givne tidspunkt, var i de tre foranstaltninger. pct. af de sygemeldte var delvist raskmeldte da dataindsamlingen fandt sted, 7 pct. var tilknyttet Job- og Kompetancehusets tilbud Retur til job, 3 pct. var i virksomhedspraktik og de resterende 48 pct. havde ingen foranstaltning. Fastholdelseskonsulent Ud af de 46 borgere der var sygemeldt, var eller har 7 borger været visiteret til en af de to fastholdelseskonsulenter der arbejder for Job- og vækstcenter Middelfart På tidspunktet for dataindsamlingen var 77 aktuelt visiteret til en fastholdelseskonsulent og 3 borgere havde været visiteret til en fastholdelseskonsulent. Det vil sige ¼ del af de sygemeldte borgere har været i kontakt med en fastholdelseskonsulent Nej Visiteret aktuelt Visiteret og afsluttet 8

9 Størstedelen af de sygemeldte borgere bliver visiteret til fastholdelseskonsulenten fra 9. uge til 39. uge. Varighed og fastholdelse Nej Visiteret aktuelt Visiteret og afsluttet Delvis raskmelding og varighed De fleste delvise raskmeldinger iværksættes mellem den 4. og 6. uge, men også i 9 3 og 7. til 39. uge sker der en del delvise raskmeldinger

10 Bilag : Diagnose på oplysningsskemaer Opgørelsen viser hvilken diagnose borgeren har oplyst på oplysningsskemaet og om der til den primære diagnoser var oplyst andre diagnoser (sekundær diagnose). Primær diagnose Antal Sekundær diagnose Antal Andre lidelser (eks. Infektioner, kronisk tarmbet., sygdom i øjne/ører) Angst, depression 7 Bevægeapparat: 33 Stress Øvr. psyk. (eks. ADHD, Asperger, Pers.forstyrrelse, Skizofreni m.v.) Hjerte-kar (eks.blodprop i hjerne/hjerte - hjerneblødning) KOL Misbrug (alkohol/stoffer) Neur. lidelser (eks. epilepsi, sclerose, demens, hovedpine, nervebetændelse) Smerter i nakke - skulder arme Smerter i ryg Øvr. lidelser i bevægeapparat Gigtlidelse 7 Hjerte-kar (eks.blodprop i hjerne/hjerte - hjerneblødning) 7 Neur. lidelser (eks. epilepsi, sclerose, demens, hovedpine, nervebetændelse) Angst, depression Stress Knoglebrud KOL 6 Andre lidelser (eks. Infektioner, kronisk tarmbet., sygdom i øjne/ører) Kræft (eks.blod og lymfekræft) Neur. lidelser (eks. epilepsi, sclerose, demens, hovedpine, nervebetændelse) Kræft (eks.blod og lymfekræft) 3 Misbrug (alkohol/stoffer) Neur. lidelser (eks. epilepsi, sclerose, demens, hovedpine, nervebetændelse) 5 Psykiske liderser/tilstande: 5 Smerter i hofte - knæ 5 Smerter i nakke - skulder arme Smerter i ryg Smerter i nakke - skulder - arme 58 Angst, depression Gigtlidelse Psykiske liderser/tilstande:

11 Smerter i ryg 57 Smerter i ryg 4 Hjerte-kar (eks.blodprop i hjerne/hjerte - hjerneblødning) Neur. lidelser (eks. epilepsi, sclerose, demens, hovedpine, nervebetændelse) Smerter i hofte knæ Smerter i nakke - skulder arme Stress 77 Andre lidelser (eks. Infektioner, kronisk tarmbet., sygdom i øjne/ører) Angst, depression 6 Hjerte-kar (eks.blodprop i hjerne/hjerte - hjerneblødning) Smerter i nakke - skulder arme Øvr. lidelser i bevægeapparat Øvr. psyk. (eks. ADHD, Asperger, Pers.forstyrrelse, Skizofreni m.v.) Øvr. lidelser i bevægeapparat 7 Øvr. psyk. (eks. ADHD, Asperger, Pers.forstyrrelse, Skizofreni m.v.) 8

12 Bilag : aktuel diagnose Opgørelsen viser hvilken primær og sekundær diagnose borgeren har haft på det aktuelle tidspunkt, hvor data er blevet trukket. Primær diagnose Antal Sekundær diagnose Antal Andre lidelser (eks. Infektioner, kronisk tarmbet., sygdom i øjne/ører) 34 Stress Angst, depression 69 Misbrug (alkohol/stoffer) Smerter i nakke - skulder - arme Smerter i ryg Stress Øvr. lidelser i bevægeapparat Bevægeapparat: Øvr. lidelser i bevægeapparat Gigtlidelse 8 Neur. lidelser (eks. epilepsi, sclerose, demens, hovedpine, nervebetændelse) Hjerte-kar (eks.blodprop i hjerne/hjerte - hjerneblødning) 4 Angst, depression Misbrug (alkohol/stoffer) Knoglebrud Andre lidelser (eks. Infektioner, kronisk tarmbet., sygdom i øjne/ører) Kræft (eks.blod og lymfekræft)

13 Neur. lidelser (eks. epilepsi, sclerose, demens, hovedpine, nervebetændelse) KOL 6 Psykiske liderser/tilstande: Kræft (eks.blod og lymfekræft) 3 Misbrug (alkohol/stoffer) Neur. lidelser (eks. epilepsi, sclerose, demens, hovedpine, nervebetændelse) 8 Psykiske liderser/tilstande: Stress Smerter i hofte knæ Smerter i nakke - skulder - arme Smerter i ryg Smerter i nakke - skulder - arme 5 Angst, depression 4 Gigtlidelse Hjerte-kar (eks.blodprop i hjerne/hjerte - hjerneblødning) Smerter i ryg 3 Øvr. psyk. (eks. ADHD, Asperger, Pers.forstyrrelse, Skizofreni m.v.) Smerter i ryg 59 Andre lidelser (eks. Infektioner, kronisk tarmbet., sygdom i øjne/ører) Angst, depression Neur. lidelser (eks. epilepsi, sclerose, demens, hovedpine, nervebetændelse) 3

14 Smerter i hofte - knæ 3 Smerter i nakke - skulder - arme 5 Stofskiftesygdomme (diabetes) Stress 68 Andre lidelser (eks. Infektioner, kronisk tarmbet., sygdom i øjne/ører) Angst, depression Hjerte-kar (eks.blodprop i hjerne/hjerte - hjerneblødning) Smerter i nakke - skulder - arme Smerter i ryg Øvr. lidelser i bevægeapparat 9 Andre lidelser (eks. Infektioner, kronisk tarmbet., sygdom i øjne/ører) Smerter i ryg Øvr. psyk. (eks. ADHD, Asperger, Pers.forstyrrelse, Skizofreni m.v.) Andre lidelser (eks. Infektioner, kronisk tarmbet., sygdom i øjne/ører) Smerter i nakke - skulder - arme 4

15 Bilag 3: Uddannelse og branche Opgørelsen viser borgerens seneste uddannelse, og hvilken branche borgeren har været ansat indenfor inden sygemeldingen. Folkesk ole Gymnasium (HF, HH, HTX) Erhvervsuddannelse Kort videreg. Udd. - ½ år Mellemlang videreg. udd. 3-4½ år Lang videreg. Udd. 5 - år Ø vr ig Uddannelse ikke oplyst Akademisk Bygge anlæg Design, grafisk arb. Elever 3 Hotel, kantine, køkken 8 Industiel produkt It og telekom. 3 Jern, metal og auto 5 3 Kontor og finans Landbrug, skov, dyr 3 6 Ledelse 3 Medie, kultur Næring, nydelsesmiddel Pæd. Socialt arb Rengøring, ejd. Serv. 3 4 Salg, indkøb, markedsføring Sundhed, pleje 4 3 5

16 Bilag 4: Uddannelse og diagnose Opgørelsen giver et billede af diagnose og uddannelse. Erhvervsuddannelse Andre lidelser (eks. Infektioner, kronisk tarmbet., sygdom i øjne/ører) 4 Angst, depression 8 Bevægeapparat: Gigtlidelse 4 Hjerte-kar (eks.blodprop i hjerne/hjerte - hjerneblødning) 9 Knoglebrud 9 Kræft (eks.blod og lymfekræft) 3 Neur. lidelser (eks. epilepsi, sclerose, demens, hovedpine, nervebetændelse) 4 Smerter i hofte knæ 3 Smerter i nakke - skulder - arme 3 Smerter i ryg 7 Stress 8 Øvr. lidelser i bevægeapparat 5 Øvr. psyk. (eks. ADHD, Asperger, Pers.forstyrrelse, Skizofreni m.v.) 5 Folkeskole Andre lidelser (eks. Infektioner, kronisk tarmbet., sygdom i øjne/ører) Angst, depression 3 Bevægeapparat: Gigtlidelse Hjerte-kar (eks.blodprop i hjerne/hjerte - hjerneblødning) 5 Knoglebrud 7 KOL 5 Kræft (eks.blod og lymfekræft) 3 Neur. lidelser (eks. epilepsi, sclerose, demens, hovedpine, nervebetændelse) 6 Smerter i hofte - knæ 5 Smerter i nakke - skulder - arme Smerter i ryg Stress Øvr. lidelser i bevægeapparat 4 Øvr. psyk. (eks. ADHD, Asperger, Pers.forstyrrelse, Skizofreni m.v.) 5 6

17 Gymnasium (HF, HH, HTX) Andre lidelser (eks. Infektioner, kronisk tarmbet., sygdom i øjne/ører) Angst, depression 5 Gigtlidelse Kræft (eks.blod og lymfekræft) Misbrug (alkohol/stoffer) Neur. lidelser (eks. epilepsi, sclerose, demens, hovedpine, nervebetændelse) 3 Psykiske liderser/tilstande: Smerter i nakke - skulder - arme Smerter i ryg Stress 3 Øvr. lidelser i bevægeapparat Kort videreg. Udd. -½ år Andre lidelser (eks. Infektioner, kronisk tarmbet., sygdom i øjne/ører) Angst, depression Hjerte-kar (eks.blodprop i hjerne/hjerte - hjerneblødning) Knoglebrud Kræft (eks.blod og lymfekræft) 3 Neur. lidelser (eks. epilepsi, sclerose, demens, hovedpine, nervebetændelse) Smerter i hofte knæ Smerter i nakke - skulder - arme 8 Smerter i ryg 7 Stress Øvr. lidelser i bevægeapparat 5 Lang videreg. Udd. 5 år Kræft (eks.blod og lymfekræft) Stress 3 Øvr. psyk. (eks. ADHD, Asperger, Pers.forstyrrelse, Skizofreni m.v.) 7

18 Mellemlang videreg. udd. 3-4½ år Andre lidelser (eks. Infektioner, kronisk tarmbet., sygdom i øjne/ører) 4 Angst, depression Gigtlidelse Hjerte-kar (eks.blodprop i hjerne/hjerte - hjerneblødning) 6 Knoglebrud Kræft (eks.blod og lymfekræft) 3 Neur. lidelser (eks. epilepsi, sclerose, demens, hovedpine, nervebetændelse) Psykiske liderser/tilstande: Smerter i nakke - skulder - arme 6 Smerter i ryg 4 Stress 6 Øvr. lidelser i bevægeapparat 3 Øvr. psyk. (eks. ADHD, Asperger, Pers.forstyrrelse, Skizofreni m.v.) 5 Øvrig Andre lidelser (eks. Infektioner, kronisk tarmbet., sygdom i øjne/ører) Angst, depression Knoglebrud Kræft (eks.blod og lymfekræft) 3 Smerter i hofte knæ Smerter i nakke - skulder - arme 6 Smerter i ryg Stress Øvr. psyk. (eks. ADHD, Asperger, Pers.forstyrrelse, Skizofreni m.v.) 8

Sygedagpenge Tema analyse 2014. Hvad kendetegner de 30 50 årige med over 26 ugers varighed

Sygedagpenge Tema analyse 2014. Hvad kendetegner de 30 50 årige med over 26 ugers varighed Sygedagpenge Tema analyse 2014 Hvad kendetegner de 30 50 årige med over 26 ugers varighed Baggrund DUR statistik over 26 uger sygemeldte 2 Datagrundlag Dataudtræk fra Opera den 26. oktober. 6 sygemeldt

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304 Page 1 of 6 1-11-212 Forside Nyheder Dokumenter Registrering Statistik Log af Jobcenterstatistik Borgerliste Om statistikken Fra dato og til dato er valgfrie. Man kan nøjes med at angive én dato. Hvis

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2014 22.2.2015 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

November 2008 STATUSUNDERSØGELSE. Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five

November 2008 STATUSUNDERSØGELSE. Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five November 2008 STATUSUNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five Indhold INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 De unges baggrund... 4 Hvor er de unge nu?... 4 De unges holdninger til High:five...

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige Sundhed og trivsel blandt ældre Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt ige - med supplerende analyse for 45+ ige Sundhedssekretariatet Januar 2009 1 Sundhed og trivsel blandt ældre borgere

Læs mere

Aktiv med kronisk sygdom

Aktiv med kronisk sygdom Aktiv med kronisk sygdom Kære kursist Du har deltaget i workshoppen Aktiv med kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål om dig og din opfattelse af og tilfredshed

Læs mere

Målgruppeanalyse Ungeindsats Himmerland D. 08.05.15. Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland

Målgruppeanalyse Ungeindsats Himmerland D. 08.05.15. Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland 1 Indhold 1. Målgruppeanalyse af aktivitets- og uddannelsesparate unge i Himmerland... 3 1.1 - Formål... 3 1.2 - Hvem er målgrupperne?... 3 1.3 - Hvor mange

Læs mere

www.fleksjoblolland.dk

www.fleksjoblolland.dk www.fleksjoblolland.dk Se alle de annonceret fleksjobber samlet: Indeholder alle brancher i alfabetisk orden: Butik og detail Bygge og anlæg Design, formgivning og grafisk arbejde Elever Hotel, restauration,

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2013

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2013 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2013 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET PÅ KURSET LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM I LØBET AF 2013 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 2. Kursisternes

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag

Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? Af Marianne Saxtoft, Kim Madsen og Uffe Bech

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom Samlet opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af 2010. Denne rapport er lavet på baggrund af evalueringer fra kurset Lær at leve med kronisk sygdom.

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

%"& ' (#)! *!+ #$$! - " "$! $!!#".! / ", "#& # # & & %" # (

%& ' (#)! *!+ #$$! -  $! $!!#.! / , #& # # & & % # ( !! "#$! %"& ' (#)! *!+ #$$!,# - " "$! $!!#".! / " -##% # "#, "#& # # & & %" # (!"#$%&'& ( ' () Procent 0 5 10 15 20 25 30 35 Højeste fuldførte uddannelse Grundskole Almengymnasial udd. Erhvervsgymnasial

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED

GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED Vi vil gerne opfordre dig til at deltage i dette originale forskningsprojekt. Du skal kun deltage, hvis du selv har lyst, og

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Højeste fuldførte uddannelse Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Aarhus, 2013 Befolkningen i Aarhus og København har pr. 1. januar 2013 generelt

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024:

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024: Befolkning Udviklingen i både antallet af borgere og borgerens aldersfordeling den demografiske udvikling har stor betydning for hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt

Læs mere

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om de gymnasiale uddannelser i tal 1 1. Baggrund De

Læs mere

Særligt ufaglærte mister dagpengene

Særligt ufaglærte mister dagpengene Særligt ufaglærte mister dagpengene Hver fjerde der mistede dagpengeretten i 2013 var 3F er. 3F ere er dermed mere end dobbelt så udsatte som andre stillingsgrupper. Krisen har kostet mange jobs, og særligt

Læs mere

Hvem kan visiteres til Quick Care? -et opslagsværk til sagsbehandlere

Hvem kan visiteres til Quick Care? -et opslagsværk til sagsbehandlere Hvem kan visiteres til Quick Care? -et opslagsværk til sagsbehandlere 1 Forord I denne folder har vi oplistet en række af de diagnoser, lidelser og problematikker, vi har stor erfaring med at håndtere

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

Østjylland 2. halvår 2015

Østjylland 2. halvår 2015 Østjylland 2. halvår 2015 Erhvervsgruppe Bygge og anlæg Ikke uddannelseskrævende stillingsbetegnelser (ufaglært arbejdsmarked) kloakrørlægger murerarbejdsmand specialarbejder, byggeri Mindre gode jobmuligheder

Læs mere

Gold-MSI spørgeskema Juni 2014 Dansk (version 1.0)

Gold-MSI spørgeskema Juni 2014 Dansk (version 1.0) Sæt venligst ring om den mest passende kategori: 1 1. Jeg bruger meget af min fritid på musik-relaterede aktiviteter. Gold-MSI spørgeskema Juni 01 Dansk (version 1.0) Meget Uenig Hverken enig eller Enig

Læs mere

Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam. - En materialesamling

Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam. - En materialesamling Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam - En materialesamling Indhold 1. Identificerede målgrupper i forandringsteoriprojektet:... 3 2. Målgruppekarakteristikker... 4 3. Forandringsteorier...

Læs mere

Hans Jørgen Søgaard. Forskningsleder, Ph.D., Psykiatrisk Forskningsenhed Vest. Overlæge Regionspsykiatrien Herning

Hans Jørgen Søgaard. Forskningsleder, Ph.D., Psykiatrisk Forskningsenhed Vest. Overlæge Regionspsykiatrien Herning Hans Jørgen Søgaard Forskningsleder, Ph.D., Psykiatrisk Forskningsenhed Vest Overlæge Regionspsykiatrien Herning BAGGRUND Læge siden 1978 Arbejdet med psykiatri siden 1982/1978 Speciallæge i psykiatri

Læs mere

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt [Skriv tekst] Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Baggrund Rammen omkring TTA projektet udgøres af TTA-koordinatoren, TTA-teams

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017 2018

Læs mere

Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere

Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere Indvandrere med ikke-vestlig baggrund er sygemeldt længere og oftere end deres etnisk danske kolleger. Og når de raskmeldes,

Læs mere

Analyse 21. marts 2014

Analyse 21. marts 2014 21. marts 2014 Adgangskrav på 7 til gymnasier vil få stor betydning for uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen Reformen af landets erhvervsuddannelser indfører karakterkrav til ungdomsuddannelserne.

Læs mere

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Undersøgelsens karakteristika Formålet med undersøgelsen er overordnet at afdække generelle holdninger

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK VIDEN OM SYGEFRAVÆR

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK VIDEN OM SYGEFRAVÆR BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK VIDEN OM SYGEFRAVÆR November 2008 Forord Beskæftigelsesregionerne i Danmark har bedt mploy a/s om at gennemgå og sammenskrive de vigtigste analyser af sygedagpengeområdet.

Læs mere

a Sundhedsforsikringer

a Sundhedsforsikringer Et white paper fra Codan a Sundhedsforsikringer og sygefravær Industri, råstofindvindinding og forsyningsvirksomhed 2 D Indhold 3 q Sundhedsforsikringer gør en forskel på helbredet og på bundlinjen 4 q

Læs mere

a Sundhedsforsikringer

a Sundhedsforsikringer Et white paper fra Codan a Sundhedsforsikringer og sygefravær Handel 2 D Indhold 3 q Sundhedsforsikringer gør en forskel på helbredet og på bundlinjen 4 q Tre fjerdedele bruger deres sundhedsforsikringer

Læs mere

Januar 2014 SLUTEVALUERING. KVIS forsøgsprogrammet Koordineret Virksomhedsrettet Indsats for Sygedagpengemodtagere kategori 2

Januar 2014 SLUTEVALUERING. KVIS forsøgsprogrammet Koordineret Virksomhedsrettet Indsats for Sygedagpengemodtagere kategori 2 Januar 2014 SLUTEVALUERING KVIS forsøgsprogrammet Koordineret Virksomhedsrettet Indsats for Sygedagpengemodtagere kategori 2 KVIS slutevaluering 2014 Indhold Indledning 3 Del I. Konklusioner og hypoteser

Læs mere

Tag a-kassen med til samtalen

Tag a-kassen med til samtalen F O A F A G O G A R B E J D E A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E N Sygemeldte ledige Tag a-kassen med til samtalen på sygedagpengekontoret Tag a-kassen med til samtalen på sygedagpengekontoret er udgivet

Læs mere

"HOLD FAST i dit arbejde"

HOLD FAST i dit arbejde "HOLD FAST i dit arbejde" Analyse af effekter Juni 2007 Flemming Jakobsen, Mette Koustrup og Henning Hansen Forord Udstødning fra arbejdsmarkedet har været et alvorligt problem i mange år i Danmark. FOAs

Læs mere

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer BILAG 3 Metode og Datagrundlag I dette afsnit belyses de data, der bl.a. danner baggrund for evalueringen. Datamaterialet er både kvalitativt og kvantitativt. De kvalitative data stammer primært fra interviews

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Bilag 1: Fakta om diabetes

Bilag 1: Fakta om diabetes Bilag 1: Fakta om diabetes Den globale diabetesudfordring På verdensplan var der i 2013 ca. 382 mio. personer med diabetes (både type 1 og type 2). Omkring halvdelen af disse har sygdommen uden at vide

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Ungeanalyse. En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter. Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring

Ungeanalyse. En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter. Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring Ungeanalyse En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring Indledning Målet med målgruppeanalysen har været at få et overblik over ungegruppen i Roskilde

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning

Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning 1 Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning Baggrund De fem regioner i Danmark og Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet (SIF) har i 2013 gennemført en undersøgelse af den

Læs mere

Befolkning i Slagelse Kommune

Befolkning i Slagelse Kommune Befolkning i Slagelse Kommune Befolkningsudviklingen har stor betydning for, hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt hvordan udgifterne må forventes at udvikle sig i de

Læs mere

FAUST. Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats

FAUST. Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats FAUST Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats - et interventionsprojekt i Ringkøbing Amt. Sammenfatning af resultater Til sikkerhedsorganisation

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Sygemeldingen Kommunens afgørelse Ankestyrelsens afgørelse Erik/ Bemærkning til klagen over kommunens Sygemeldt den 20. nov. 2012 fra job

Læs mere

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter,

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter, Arbejdsfastholdelse Arbejdsfastholdelse handler om at fastholde medarbejdere, der har svært ved at varetage og bevare deres job på grund af fysisk eller psykisk sygdom. Ved at arbejde aktivt med fastholdelse

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Kontakt oplysninger Leder: Trine Gisselmann Andersen Tlf.: 65 15 17 31 E-mail: tgi@kerteminde.dk Klinisk

Læs mere

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen!

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Spørgeskema Sundhedsprofil Standard Falck Healthcare s Sundhedsprofil består af dette spørge skema samt en

Læs mere

Unge lediges ressourcer

Unge lediges ressourcer Unge lediges ressourcer - Hvordan finder vi dem? Lars Zøylner Jobcenter Ung? En kommunedækkende enhed for 18 25 årige kontanthjælpsmodtagere. Ca. 20 rådgivere og 1 jobkonsulent + administrativt personale

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Sygefravær. - Hva kan du gøre?

Sygefravær. - Hva kan du gøre? Sygefravær - Hva kan du gøre? Det er vel OK at være syg! Hvor lavt kan sygefraværet være? Hvornår skal jeg gribe ind? Hvordan kan jeg gribe ind? 1. Mulige årsager til sygefravær? Prøv at finde frem til

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Virksomhedernes behov for kompetence

Virksomhedernes behov for kompetence FEBRUAR 2013 Virksomhedernes behov for kompetence Jobcenter Bornholm Bornholm Virksomhedernes behov for kompetence - Jobcenter Bornholm 2 Virksomhedernes behov for kompetence - Jobcenter Bornholm 3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sygefravær og trivsel 2015

Sygefravær og trivsel 2015 Personaleinformation Sygefravær og trivsel 2015 - hvad taler lederen med den sygemeldte om? (1-5 - 15) Velkommen til Sygehus Lillebælt HR-afdelingen Sygefravær & Trivsel 2015 Sygefravær & trivsel 2015

Læs mere

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Sundhed og forebyggelse Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Dagsorden Helle Gullacksen, PensionDanmark: Status på PensionDanmarks sundhedsindsats Peter Hamborg Faarbæk, 3F: 3F s sundhedsprojekt

Læs mere

Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt

Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt 24.maj 2012 Katrine Løppenthin, sygeplejerske, cand.scient.san., ph.d. studerende Hvordan

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer Kampagne og Analyse 7. december 2009 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer 1. Om undersøgelsen... 1 2. Resumé... 2 3. Udviklingen i arbejdsskader blandt FOAs medlemmer... 3 4. FOAs medlemmer er overrepræsenteret

Læs mere

Way2Go. - Brobygning til Uddannelse. Beskæftigelses- og integrationsudvalget i København Kommune. Mandag d. 2. marts 2015 kl. 11.30-12.

Way2Go. - Brobygning til Uddannelse. Beskæftigelses- og integrationsudvalget i København Kommune. Mandag d. 2. marts 2015 kl. 11.30-12. - Brobygning til Uddannelse Beskæftigelses- og integrationsudvalget i København Kommune Mandag d. 2. marts 2015 kl. 11.30-12.30 Oplæg v/ Ulla-Birgitte Nies, leder, Unge, Vejledning og Erhverv, TEC TEC

Læs mere

Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring

Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring Bilagskompendium Undersøgelse og analyse af nærværsfaktorer blandt langtidsfriske i Region Sjælland Februar 2014 Seniorkonsulent Anette Hansen og

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.03 baggrund og analyse Uddannelse trækker i de unge job og kæreste i de lidt ældre Pigerne er de første

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Grøn omsorg. Hvad gør vi på landbrugsskolerne? Elin Ruby Maagaard Asmildkloster Landbrugsskole

Grøn omsorg. Hvad gør vi på landbrugsskolerne? Elin Ruby Maagaard Asmildkloster Landbrugsskole Grøn omsorg Hvad gør vi på landbrugsskolerne? Elin Ruby Maagaard Asmildkloster Landbrugsskole Uddannelsesmuligheder i grønne sektor Erhvervsuddannelser mulighed for alle unge Gartner, dyrepasser, greenkeeper,

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Beskæftigelsen i fødevareindustrien

Beskæftigelsen i fødevareindustrien DI Den 3. januar 214 Beskæftigelsen i fødevareindustrien 1. Sammenfatning I dette notat beskrives udviklingen i beskæftigelsen i fødevareindustrien. Notatets hovedkonklusioner er følgende: Faldet under

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere