Udkast til Sygedagpengeanalyse.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til Sygedagpengeanalyse."

Transkript

1 Dato: 8. oktober Sagsnr.: -8-3 Udkast til Sygedagpengeanalyse. Indledning Analysen er blevet til på baggrund af et ønske om at opnå en bedre forståelse af den gruppe af borgere, der er sygemeldte i Middelfart Kommune. Desto bedre et kendskab vi, i Job- og vækst centret, har til gruppens sammensætning, desto bedre kan vi blive til at målrette indsatsen for at hjælpe borgeren tilbage i beskæftigelse, bl.a. via den redskabsvifte der allerede eksistere, men vi har også mulighed for at få afdækket, om der er et behov for redskaber, vi i jobcenterregi ikke har været opmærksomme på. Ud fra en lang række parametre, er det blevet muligt at opnå et kendskab til gruppen af borgeres sammensætning og få be- eller afkræftet nogle af de hypoteser, som vi til dagligt går og taler om, men som vi i realiteten ikke har noget statistisk belæg for at underbygge vores udtalelser med. Hovedkonklusioner Analysen er opgjort på baggrund af 46 cpr. nr. Analysen viser at flertallet af sygemeldte er kvinder, og at der er flest borgere sygemeldt i alderen mellem 4 og 59 år. Flest borger er sygemeldt mellem 4 og 6, svarende til 4 pct. 6 borgere er sygemeldt fra et fleksjob. 6 pct. blev sygemeldt fra ledighed, mens 7 pct. blev sygemeldt fra et job. Hovedparten af de ledige sygemelder sig mellem det første ½ til hele år svarende til 48 pct. Sygemeldingerne sker hovedsageligt på baggrund af psykiske lidelser (4 pct.) og bevægeapparatet (35 pct.). 5 ud af de 46 borgere havde mistet deres job under deres sygemelding. Der sker flest sygemeldinger fra sundhed- og plejeområdet, kontor og finans og fra pædagogisk og socialt arbejde. boger var delvist raskmeldte, 78 borger havde været tilknyttet Retur til jon og 6 borgere var i en virksomhedspraktik. 7 borgere havde været visiteret til en fastholdelseskonsulent. Der er 35 borger der var i beskæftigelse inden deres sygemelding og 45 borgere der var ledige inden deres sygemelding. dvs. 3,5 pct. er ledige inden deres sygemelding. Metode/datagrundlag Der er i analysen blevet gennemgået 46 cpr. nr. numre ud fra parametrene: alder, køn,. sygedag, syg antal, diagnose på oplysningsskema, aktuel diagnose, uddannelsesmæssig baggrund, ledighed før sygemelding, hvor langt i ledighedsforløbet, branche hvis ledig før sygemelding, branche hvis i arbejde før sygemelding, aktuelt ansættelsesforhold, tilbud og visiteret til fastholdelseskonsulent. Data blev trukket den 8. september og spørgeskemaet er blevet besvaret i slutningen af september og kondenseringen af data er foregået i løbet af oktober. Side af 8

2 Antal År Sammensætning af gruppen Alder Køn Alder Køn Antal Mænd Kvinder Den største andel af de sygemeldte borgere, 65 pct., har en alder mellem 4 og 59 år. Den resterende gruppe fra 6 39 år udgør 9 pct. og de 6+ udgør 6 pct. af gruppen. Ud af de 46 borgere er 4 pct. mænd og 59 pct. er kvinder Mænd Kvinder Ved gennemgangen af de sygemeldte borger i Jobcenter Middelfart, underbygges hypotesen om, at der er flest borgere sygemeldte i alderen fra de 4 til de 59 år og at hovedparten af de sygemeldte er kvinder. Diagrammet viser af der er betydeligt flere sygemeldt kvinder i den pågældende aldersgruppe. Alder

3 Ud af de 46 borgere er der flest borgere der har været sygemeldt i 4 6 og Det betyder at 4 pct. af de 46 borgere har været sygemeldt mellem 4 og 6 og pct. har været sygemeldt i Fleksjob Ud af de 46 sygemeldte borger er der 6 borger, der er sygemeldt fra et fleksjob, dvs. 3,5 % af de sygemeldte borgere i den givne periode blev sygemeldt fra et fleksjob Antal ikke oplyst Antal Ved gennemgang af sygedagpengesagerne blev der afdækket, hvor mange borgere der var ledige før deres sygemelding, hvor mange borger der var i job, da de blev sygemeldt og hvor mange, der blev ledige under deres sygemelding. Ledig før sygemelding ikke besvaret % Ja 7% Hovedparten af de sygemeldt blev sygemeldt fra et job. Cirkeldiagrammet viser at 7 pct. af de sygemeldt blev sygemeldt fra ledighed mens 7 pct. blev sygemeldt fra et job. Nej 7% 3

4 Andre lidelser Angst, Gigtlidelse Hjerte-kar KOL Kræft (eks.blod Misbrug Neur. lidelser Smerter i hofte Smerter i Smerter i ryg Stofskiftesygdo Stress Øvr. lidelser i Øvr. psyk. (eks. Der var i alt 3 ledige borger der blev sygemeldt fra ledighed Grundet den forkortede dagpengeperiode fra år til 4 år har det være interessant at få belyst, hvornår de ledige sygemelder sig. Hypotesen var at de ledige sygemeldte sig tæt på dagpengeperioden udløber. Datagennemgangen viser dog, at hovedparten af de ledige borgere sygemelder sig inden for det første ½ til år, dvs. godt 48 pct. sygemelder sig i den inden for det første år. Som søjlediagrammet også viser, så sker der få sygemeldinger efter det første år Mænde Kvinder Ledighed før sygemelding og diagnose Diagnose Hovedparten af de ledige der sygemelder sig, sygemelder sig på baggrund af en psykisk lidelse. Omkring 4 pct. har sygemeldt sig på baggrund af angst, neurotiske lidelser, stress eller øvrige psykiske lidelser. Den anden store gruppe af sygemeldinger sker på baggrund af bevægapparatet. omkring 35 pct. har sygemeldt sig på baggrund af problemer med bevægapparatet. 4 af de sygemeldte havde aktuelt et job at vende tilbage til, da registrering af data fandt sted. havde ikke et job at vende tilbage til, hvoraf 5 borgere havde mistet deres job under deres sygemelding. 4

5 Diagnoser I skemaet som sagsbehandlerne skulle udfylde, blev der spurgt til hvilken diagnose borgerne havde på oplysningsskemaet da de sygemeldte sig, og hvilken diagnose borgeren var sygemeldt på baggrund af, da data blev gennemgået den aktuelle diagnose. Hypotesen har været at der kommer flere lidelser til i løbet af sygemeldingen. Nedenfor er der en oversigt over diagnoserne på oplysningsskemaet og de aktuelle diagnoser. Diagnoser på oplysningsskemaet: Aktuel diagnose: Det viser sig, at der ikke er sket de helt store udsving i forhold til diagnose på oplysningsskemaet i forhold til diagnose på det aktuelle tidspunkt, hvor tallene til analysen er trukket. Det drejer som et par stykker, der er rykket fra en kategori til en anden. Det største skifte er sket 5

6 Akademisk Bygge anlæg Design, grafisk arb. Elever Hotel, kantine, køkken Industiel produkt. It og telekom. Jern, metal og auto Kontor og finans Landbrug, skov, dyr Ledelse Medie, kultur Næring, Pæd. Socialt arb. Rengøring, ejd. Serv. Salg, indkøb, Sundhed, pleje Tekstil, beklædning Transport, lager, Træ, møbel Undervisning og Vagt, sikkerhed Antal i øvrige psykiske lidelser, hvor der på oplysningsskemaet var otte borgere, der hørte ind under denne kategori, ved opgørelsen af data var der borger, der faldt ind under denne kategori. Det kan bl.a. hænge sammen med at borgeren har fået stillet en psykisk diagnose under sygemeldingen f.eks. ADHD, Asperger, Pers.forstyrrelse, Skizofreni m.v. Sagsbehandlerne havde også mulighed for at skrive flere lidelser på (se bilag og ), ud af de 46 borgere havde 44 borgere, svarende til 9,6 pct., en diagnose to på oplysningsskemaet og på det aktuelle tidspunkt havde 64 borgere, svarende til 4 pct., ud af de 46 borgere en diagnose to svarende til en stigning på 4,4 pct. Uddannelsesmæssig baggrund Ved gennemgangen af data, har det også været interesse for, at se på de sygemeldte borgeres uddannelsesmæssige baggrund Uddannelse Søjlediagrammet giver et billede af de sygemeldte borgeres uddannelsesmæssige baggrund. pct. af de 46 sygemeldte borgere havde mindst en folkeskole, 4 pct. havde en gymnasial uddannelse, 34 pct. havde en erhvervsuddannelse, pct. havde en kort videregående uddannelse, 5 pct. havde en mellemlang videregående uddannelse, pct. havde en lang videregående uddannelse, 5 pct. havde en øvrig uddannelse og for de resterende 7 pct. har det ikke været muligt at se borgerens uddannelsesmæssige baggrund ud fra borgerens oplysningsskema. Brancher Dette søjlediagram viser hvilke brancher de sygemeldte kommer fra. Den største gruppe af sygemeldte kommer fra sundhed- og plejeområde, kontor og finans og fra pædagogisk og socialt arbejde. 6

7 Sammenholdes uddannelse og branche giver søjlediagrammet nedenfor et billede af den uddannelsesmæssige baggrund og hvilken branche den sygemeldte kommer fra. Ikke oplyst Undervisning og vejledn. Transport, lager, maskinfører Sundhed, pleje Rengøring, ejd. Serv. Næring, nydelsesmiddel Ledelse Kontor og finans It og telekom. Hotel, kantine, køkken Design, grafisk arb. Akademisk Folkeskole Gymnasium (HF, HH, HTX) Erhvervsuddannelse Kort videreg. Udd. -½ år Mellemlang videreg. udd. 3-4½ år Lang videreg. Udd. 5 - år Øvrig Uddannelse ikke oplyst Ledig før sygdom branche Dette søjlediagram illustrerer, hvilken branche den sygemeldte ledige har været i beskæftigelse i indenfor inden sin ledighed

8 Foranstaltninger Når en borger er sygemeldt er der forskellige foranstaltninger, der kan benyttes for at fastholde den sygemeldtes tilknytning til arbejdsmarkedet. Af foranstaltninger i Jobcenter Middelfart er der: Delvis raskmelding, Tilbuddet i Job- og kompetancehuset Retur til job og virksomhedspraktik Tilbud 78 6 Søjlediagrammet viser et billede af, hvor mange borgere, der på det givne tidspunkt, var i de tre foranstaltninger. pct. af de sygemeldte var delvist raskmeldte da dataindsamlingen fandt sted, 7 pct. var tilknyttet Job- og Kompetancehusets tilbud Retur til job, 3 pct. var i virksomhedspraktik og de resterende 48 pct. havde ingen foranstaltning. Fastholdelseskonsulent Ud af de 46 borgere der var sygemeldt, var eller har 7 borger været visiteret til en af de to fastholdelseskonsulenter der arbejder for Job- og vækstcenter Middelfart På tidspunktet for dataindsamlingen var 77 aktuelt visiteret til en fastholdelseskonsulent og 3 borgere havde været visiteret til en fastholdelseskonsulent. Det vil sige ¼ del af de sygemeldte borgere har været i kontakt med en fastholdelseskonsulent Nej Visiteret aktuelt Visiteret og afsluttet 8

9 Størstedelen af de sygemeldte borgere bliver visiteret til fastholdelseskonsulenten fra 9. uge til 39. uge. Varighed og fastholdelse Nej Visiteret aktuelt Visiteret og afsluttet Delvis raskmelding og varighed De fleste delvise raskmeldinger iværksættes mellem den 4. og 6. uge, men også i 9 3 og 7. til 39. uge sker der en del delvise raskmeldinger

10 Bilag : Diagnose på oplysningsskemaer Opgørelsen viser hvilken diagnose borgeren har oplyst på oplysningsskemaet og om der til den primære diagnoser var oplyst andre diagnoser (sekundær diagnose). Primær diagnose Antal Sekundær diagnose Antal Andre lidelser (eks. Infektioner, kronisk tarmbet., sygdom i øjne/ører) Angst, depression 7 Bevægeapparat: 33 Stress Øvr. psyk. (eks. ADHD, Asperger, Pers.forstyrrelse, Skizofreni m.v.) Hjerte-kar (eks.blodprop i hjerne/hjerte - hjerneblødning) KOL Misbrug (alkohol/stoffer) Neur. lidelser (eks. epilepsi, sclerose, demens, hovedpine, nervebetændelse) Smerter i nakke - skulder arme Smerter i ryg Øvr. lidelser i bevægeapparat Gigtlidelse 7 Hjerte-kar (eks.blodprop i hjerne/hjerte - hjerneblødning) 7 Neur. lidelser (eks. epilepsi, sclerose, demens, hovedpine, nervebetændelse) Angst, depression Stress Knoglebrud KOL 6 Andre lidelser (eks. Infektioner, kronisk tarmbet., sygdom i øjne/ører) Kræft (eks.blod og lymfekræft) Neur. lidelser (eks. epilepsi, sclerose, demens, hovedpine, nervebetændelse) Kræft (eks.blod og lymfekræft) 3 Misbrug (alkohol/stoffer) Neur. lidelser (eks. epilepsi, sclerose, demens, hovedpine, nervebetændelse) 5 Psykiske liderser/tilstande: 5 Smerter i hofte - knæ 5 Smerter i nakke - skulder arme Smerter i ryg Smerter i nakke - skulder - arme 58 Angst, depression Gigtlidelse Psykiske liderser/tilstande:

11 Smerter i ryg 57 Smerter i ryg 4 Hjerte-kar (eks.blodprop i hjerne/hjerte - hjerneblødning) Neur. lidelser (eks. epilepsi, sclerose, demens, hovedpine, nervebetændelse) Smerter i hofte knæ Smerter i nakke - skulder arme Stress 77 Andre lidelser (eks. Infektioner, kronisk tarmbet., sygdom i øjne/ører) Angst, depression 6 Hjerte-kar (eks.blodprop i hjerne/hjerte - hjerneblødning) Smerter i nakke - skulder arme Øvr. lidelser i bevægeapparat Øvr. psyk. (eks. ADHD, Asperger, Pers.forstyrrelse, Skizofreni m.v.) Øvr. lidelser i bevægeapparat 7 Øvr. psyk. (eks. ADHD, Asperger, Pers.forstyrrelse, Skizofreni m.v.) 8

12 Bilag : aktuel diagnose Opgørelsen viser hvilken primær og sekundær diagnose borgeren har haft på det aktuelle tidspunkt, hvor data er blevet trukket. Primær diagnose Antal Sekundær diagnose Antal Andre lidelser (eks. Infektioner, kronisk tarmbet., sygdom i øjne/ører) 34 Stress Angst, depression 69 Misbrug (alkohol/stoffer) Smerter i nakke - skulder - arme Smerter i ryg Stress Øvr. lidelser i bevægeapparat Bevægeapparat: Øvr. lidelser i bevægeapparat Gigtlidelse 8 Neur. lidelser (eks. epilepsi, sclerose, demens, hovedpine, nervebetændelse) Hjerte-kar (eks.blodprop i hjerne/hjerte - hjerneblødning) 4 Angst, depression Misbrug (alkohol/stoffer) Knoglebrud Andre lidelser (eks. Infektioner, kronisk tarmbet., sygdom i øjne/ører) Kræft (eks.blod og lymfekræft)

13 Neur. lidelser (eks. epilepsi, sclerose, demens, hovedpine, nervebetændelse) KOL 6 Psykiske liderser/tilstande: Kræft (eks.blod og lymfekræft) 3 Misbrug (alkohol/stoffer) Neur. lidelser (eks. epilepsi, sclerose, demens, hovedpine, nervebetændelse) 8 Psykiske liderser/tilstande: Stress Smerter i hofte knæ Smerter i nakke - skulder - arme Smerter i ryg Smerter i nakke - skulder - arme 5 Angst, depression 4 Gigtlidelse Hjerte-kar (eks.blodprop i hjerne/hjerte - hjerneblødning) Smerter i ryg 3 Øvr. psyk. (eks. ADHD, Asperger, Pers.forstyrrelse, Skizofreni m.v.) Smerter i ryg 59 Andre lidelser (eks. Infektioner, kronisk tarmbet., sygdom i øjne/ører) Angst, depression Neur. lidelser (eks. epilepsi, sclerose, demens, hovedpine, nervebetændelse) 3

14 Smerter i hofte - knæ 3 Smerter i nakke - skulder - arme 5 Stofskiftesygdomme (diabetes) Stress 68 Andre lidelser (eks. Infektioner, kronisk tarmbet., sygdom i øjne/ører) Angst, depression Hjerte-kar (eks.blodprop i hjerne/hjerte - hjerneblødning) Smerter i nakke - skulder - arme Smerter i ryg Øvr. lidelser i bevægeapparat 9 Andre lidelser (eks. Infektioner, kronisk tarmbet., sygdom i øjne/ører) Smerter i ryg Øvr. psyk. (eks. ADHD, Asperger, Pers.forstyrrelse, Skizofreni m.v.) Andre lidelser (eks. Infektioner, kronisk tarmbet., sygdom i øjne/ører) Smerter i nakke - skulder - arme 4

15 Bilag 3: Uddannelse og branche Opgørelsen viser borgerens seneste uddannelse, og hvilken branche borgeren har været ansat indenfor inden sygemeldingen. Folkesk ole Gymnasium (HF, HH, HTX) Erhvervsuddannelse Kort videreg. Udd. - ½ år Mellemlang videreg. udd. 3-4½ år Lang videreg. Udd. 5 - år Ø vr ig Uddannelse ikke oplyst Akademisk Bygge anlæg Design, grafisk arb. Elever 3 Hotel, kantine, køkken 8 Industiel produkt It og telekom. 3 Jern, metal og auto 5 3 Kontor og finans Landbrug, skov, dyr 3 6 Ledelse 3 Medie, kultur Næring, nydelsesmiddel Pæd. Socialt arb Rengøring, ejd. Serv. 3 4 Salg, indkøb, markedsføring Sundhed, pleje 4 3 5

16 Bilag 4: Uddannelse og diagnose Opgørelsen giver et billede af diagnose og uddannelse. Erhvervsuddannelse Andre lidelser (eks. Infektioner, kronisk tarmbet., sygdom i øjne/ører) 4 Angst, depression 8 Bevægeapparat: Gigtlidelse 4 Hjerte-kar (eks.blodprop i hjerne/hjerte - hjerneblødning) 9 Knoglebrud 9 Kræft (eks.blod og lymfekræft) 3 Neur. lidelser (eks. epilepsi, sclerose, demens, hovedpine, nervebetændelse) 4 Smerter i hofte knæ 3 Smerter i nakke - skulder - arme 3 Smerter i ryg 7 Stress 8 Øvr. lidelser i bevægeapparat 5 Øvr. psyk. (eks. ADHD, Asperger, Pers.forstyrrelse, Skizofreni m.v.) 5 Folkeskole Andre lidelser (eks. Infektioner, kronisk tarmbet., sygdom i øjne/ører) Angst, depression 3 Bevægeapparat: Gigtlidelse Hjerte-kar (eks.blodprop i hjerne/hjerte - hjerneblødning) 5 Knoglebrud 7 KOL 5 Kræft (eks.blod og lymfekræft) 3 Neur. lidelser (eks. epilepsi, sclerose, demens, hovedpine, nervebetændelse) 6 Smerter i hofte - knæ 5 Smerter i nakke - skulder - arme Smerter i ryg Stress Øvr. lidelser i bevægeapparat 4 Øvr. psyk. (eks. ADHD, Asperger, Pers.forstyrrelse, Skizofreni m.v.) 5 6

17 Gymnasium (HF, HH, HTX) Andre lidelser (eks. Infektioner, kronisk tarmbet., sygdom i øjne/ører) Angst, depression 5 Gigtlidelse Kræft (eks.blod og lymfekræft) Misbrug (alkohol/stoffer) Neur. lidelser (eks. epilepsi, sclerose, demens, hovedpine, nervebetændelse) 3 Psykiske liderser/tilstande: Smerter i nakke - skulder - arme Smerter i ryg Stress 3 Øvr. lidelser i bevægeapparat Kort videreg. Udd. -½ år Andre lidelser (eks. Infektioner, kronisk tarmbet., sygdom i øjne/ører) Angst, depression Hjerte-kar (eks.blodprop i hjerne/hjerte - hjerneblødning) Knoglebrud Kræft (eks.blod og lymfekræft) 3 Neur. lidelser (eks. epilepsi, sclerose, demens, hovedpine, nervebetændelse) Smerter i hofte knæ Smerter i nakke - skulder - arme 8 Smerter i ryg 7 Stress Øvr. lidelser i bevægeapparat 5 Lang videreg. Udd. 5 år Kræft (eks.blod og lymfekræft) Stress 3 Øvr. psyk. (eks. ADHD, Asperger, Pers.forstyrrelse, Skizofreni m.v.) 7

18 Mellemlang videreg. udd. 3-4½ år Andre lidelser (eks. Infektioner, kronisk tarmbet., sygdom i øjne/ører) 4 Angst, depression Gigtlidelse Hjerte-kar (eks.blodprop i hjerne/hjerte - hjerneblødning) 6 Knoglebrud Kræft (eks.blod og lymfekræft) 3 Neur. lidelser (eks. epilepsi, sclerose, demens, hovedpine, nervebetændelse) Psykiske liderser/tilstande: Smerter i nakke - skulder - arme 6 Smerter i ryg 4 Stress 6 Øvr. lidelser i bevægeapparat 3 Øvr. psyk. (eks. ADHD, Asperger, Pers.forstyrrelse, Skizofreni m.v.) 5 Øvrig Andre lidelser (eks. Infektioner, kronisk tarmbet., sygdom i øjne/ører) Angst, depression Knoglebrud Kræft (eks.blod og lymfekræft) 3 Smerter i hofte knæ Smerter i nakke - skulder - arme 6 Smerter i ryg Stress Øvr. psyk. (eks. ADHD, Asperger, Pers.forstyrrelse, Skizofreni m.v.) 8

Spørgeskema til sagsbehandlere

Spørgeskema til sagsbehandlere Spørgeskema til sagsbehandlere I dette spørgeskema vil du blive bedt om at vurdere en række forhold vedrørende udvalgte borgeres arbejdsmarkedsparathed. Borgeren får et lignende spørgeskema. Tilsammen

Læs mere

Sygedagpenge Tema analyse 2014. Hvad kendetegner de 30 50 årige med over 26 ugers varighed

Sygedagpenge Tema analyse 2014. Hvad kendetegner de 30 50 årige med over 26 ugers varighed Sygedagpenge Tema analyse 2014 Hvad kendetegner de 30 50 årige med over 26 ugers varighed Baggrund DUR statistik over 26 uger sygemeldte 2 Datagrundlag Dataudtræk fra Opera den 26. oktober. 6 sygemeldt

Læs mere

Evaluering: Effekten af jobrotation

Evaluering: Effekten af jobrotation Evaluering: Effekten af jobrotation Virksomhedsservice gennemførte i september 2014 telefoninterview af borgere, som har afsluttet et jobrotationsvikariat i perioden fra 1. januar 2013 til 31. august 2014.

Læs mere

Evaluering: Effekten af jobrotation

Evaluering: Effekten af jobrotation Evaluering: Effekten af jobrotation Virksomhedsservice gennemførte i september 2014 en telefonbaseret interviewundersøgelse blandt borgere, som har afsluttet et jobrotationsvikariat i perioden fra 1. januar

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler på kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler på kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde

Læs mere

Brugerundersøgelse Jobcenter Svendborg

Brugerundersøgelse Jobcenter Svendborg Brugerundersøgelse Jobcenter Svendborg Bilag 1 - Målgruppebeskrivelser MARTS 2011 Brugerundersøgelse Målgruppebeskrivelse 2 Brugerundersøgelse Jobcenter Svendborg Målgruppebeskrivelser Den 26. marts 2012

Læs mere

Analyse af forsikrede ledige

Analyse af forsikrede ledige Analyse af forsikrede ledige 24 Indhold Indledning... 2 Metode og datagrundlag... 2 Hovedkonklusioner... 2 Sammensætning af gruppen inden for køn, alder og ydelse:... 4 Fordeling af ledige i forhold til

Læs mere

Aktuel status på mangel og fordeling af arbejdskraftreserven i kommunerne i RAR Fyns område Status August Arbejdsmarkedskontor Syd

Aktuel status på mangel og fordeling af arbejdskraftreserven i kommunerne i RAR Fyns område Status August Arbejdsmarkedskontor Syd Aktuel status på mangel og fordeling af arbejdskraftreserven i kommunerne i s område Status August 2016 Aktuel status på mangel er uændret i men forskelle i brancher i rekrutteringssituationen fordelt

Læs mere

REKRUTTERING I NORDJYLLAND

REKRUTTERING I NORDJYLLAND REKRUTTERING I NORDJYLLAND Rekrutteringssituationen i Nordjylland i foråret 2009 REKRUTTERING I NORDJYLLAND Forår 2009 SAMMENFATNING Det er blevet lettere at rekruttere medarbejdere i Nordjylland. Virksomhederne

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Fastholdelse - via tidlig virksomhedsrettet indsats

Fastholdelse - via tidlig virksomhedsrettet indsats Fastholdelse - via tidlig virksomhedsrettet indsats Ålborg den 18. september 1 opstartsseminar om sygedagpengereformen Den tidlige virksomhedsrettede indsats primære udfordringer Opfange de, som sygemelder

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

Lær at tackle kroniske smerter

Lær at tackle kroniske smerter Lær at tackle kroniske smerter Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset Lær at tackle kroniske smerter. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

Sygedagpengesager 2010. Ophør pga. af varighedsbegrænsning i 2009 og 2010

Sygedagpengesager 2010. Ophør pga. af varighedsbegrænsning i 2009 og 2010 Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 B 95 Bilag 1 Offentligt HK/Danmark Arbejdsliv og analyseafdelingen 9. februar 2010 Sygedagpengesager 2010 Ophør pga. af varighedsbegrænsning i 2009 og 2010 Sagerne illustrerer

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Projekt Aktive hurtigere tilbage 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Rammerne for projektet Alle borgere født i ulige år med 1. gangsamtaler fra 1. januar frem til 1. maj

Læs mere

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304 Page 1 of 6 1-11-212 Forside Nyheder Dokumenter Registrering Statistik Log af Jobcenterstatistik Borgerliste Om statistikken Fra dato og til dato er valgfrie. Man kan nøjes med at angive én dato. Hvis

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2014 22.2.2015 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Bilag: Evaluering af Jobnet blandt Jobnets brugere. Brugerundersøgelse 2009

Bilag: Evaluering af Jobnet blandt Jobnets brugere. Brugerundersøgelse 2009 Bilag: Evaluering af Jobnet blandt Jobnets brugere Brugerundersøgelse 2009 Indhold Samtlige spørgsmål opdelt på baggrundsvariable 1 Spørgeskemaet 41 Fordelt efter alder, bopælsregion, uddannelsesniveau,

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

LÆR AT TACKLE job og sygdom

LÆR AT TACKLE job og sygdom LÆR AT TACKLE job og sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE job og sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Gennemført (har deltaget på 4-7 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

Aktuel status på mangel og fordeling af arbejdskraftreserven i kommunerne i RAR Sydjyllands område Status august Arbejdsmarkedskontor Syd

Aktuel status på mangel og fordeling af arbejdskraftreserven i kommunerne i RAR Sydjyllands område Status august Arbejdsmarkedskontor Syd Aktuel status på mangel og fordeling af arbejdskraftreserven i kommunerne i RAR Sydjyllands område Status august 2016 Aktuel status på mangel er uændret i RAR Sydjylland men forskelle i brancher i rekrutteringssituationen

Læs mere

Målgruppeanalyse Bilagsrapport 1

Målgruppeanalyse Bilagsrapport 1 Målgruppeanalyse Bilagsrapport 1 Struer Bilagsrapport 1: Målgruppeanalyse 2 Målgruppeanalyse Bilagsrapport 1 Den 6. juli 2012 Udviklingskonsulent Peder Gaarde Fisker 5213 3430 pgf@marselisborg.org Marselisborg

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Indhold Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Efterspørgslen efter ufaglærte Efterspørgslen efter arbejdskraft

Læs mere

Bilag 2: Analysens resultater

Bilag 2: Analysens resultater Bilag 2: Analysens resultater Stamdata Køn: Kvinder: 38 Mænd: 38 Alder: 18-20 år: 0 21-25 år: 40 26-30 år: 36 Har de unge modtaget forsørgelse i hele undersøgelsesperioden (jan. 2016 - maj 2017) Ja: 46

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Aktiv med kronisk sygdom

Aktiv med kronisk sygdom Aktiv med kronisk sygdom Kære kursist Du har deltaget i workshoppen Aktiv med kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål om dig og din opfattelse af og tilfredshed

Læs mere

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

Vigtige fokuspunkter. LÆ 281 og LÆ 285 KOMBINER MED OPFØLGNINGSBREV. Blanket til sygedagpengeopfølgning. Version

Vigtige fokuspunkter. LÆ 281 og LÆ 285 KOMBINER MED OPFØLGNINGSBREV. Blanket til sygedagpengeopfølgning. Version Vigtige fokuspunkter KOMBINER MED OPFØLGNINGSBREV LÆ 281 og Blanket til sygedagpengeopfølgning Version 111115 Fokus på arbejdsfastholdelse Fra 1. januar 2015 skal den praktiserende læge inddrages i alle

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom LÆR AT TACKLE kronisk sygdom Deltaget på 3 eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

Situationen på arbejdsmarkedet virker fastlåst

Situationen på arbejdsmarkedet virker fastlåst Situationen på arbejdsmarkedet virker fastlåst Nye indikatorer for arbejdsmarkedet, der dækker hele 3. kvartal 21, peger ikke på, at arbejdsmarkedet har fået det bedre. Mens der vækstmæssigt er fremgang

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Faxe Kommune. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Bilag 1: Oversigt over mål 1

Beskæftigelsesplan 2016 Bilag 1: Oversigt over mål 1 Beskæftigelsesplan 2016 Bilag 1: Oversigt over mål 1 Nr. Mål Afrapportering: Unge 1a undersøge mulighederne for øget tværfagligt samarbejde om de unge. Undersøgelsen bliver fremlagt på møde i Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Statusnotat på sygedagpengemodtagere og borgere i jobafklaringsforløb

Statusnotat på sygedagpengemodtagere og borgere i jobafklaringsforløb Styring og Politik Jobcentret Sagsbehandler: Mathilde Kragh Jensen Sagsnr. 5.00.00-A00-3-7 Dato:2.4.207 Statusnotat på sygedagpengemodtagere og borgere i jobafklaringsforløb i Kommune En af de brændende

Læs mere

LÆR AT TACKLE angst og depression

LÆR AT TACKLE angst og depression LÆR AT TACKLE angst og depression Deltaget på 3 eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette

Læs mere

LÆR AT TACKLE job og sygdom

LÆR AT TACKLE job og sygdom LÆR AT TACKLE job og sygdom Deltaget på 3 eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE job og sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der

Læs mere

Forslag til anlægsønsker 2017

Forslag til anlægsønsker 2017 Budgetforslag, Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Forslag til budgetreduktioner 2017 Forslag til driftsønsker 2017 Forslag til anlægsønsker 2017-136.000 kr. 680.000 kr. 0 kr. Forslag til budgetreduktioner:

Læs mere

Ansøgningsskema til STU Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Ansøgningsskema til STU Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Ungdommens Uddannelsesvejledning Job&Uddannelse Værkmestergade 13 A, 8000 Aarhus C Telefon 8940 5975 stu@msb.aarhus.dk www.stu-aarhus.dk Ansøgningsskema til STU Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Ansøgningsfrist

Læs mere

Udviklingen på det fynske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedskontor Syd

Udviklingen på det fynske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedskontor Syd Udviklingen på det fynske arbejdsmarked Økonomisk Redegørelse, maj 2016, Finansministeriet 25. maj 2016 Opsvinget i dansk økonomi fortsætter. Målt ved BNP er tempoet ikke højt, men beskæftigelsen er i

Læs mere

Jobcenter Varde Effektmåling Brugertilfredshed Kompetencecentret Sygedagpengemodtagere November 2012

Jobcenter Varde Effektmåling Brugertilfredshed Kompetencecentret Sygedagpengemodtagere November 2012 Jobcenter Varde Effektmåling Brugertilfredshed Kompetencecentret Sygedagpengemodtagere November 2012 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning 5 Spørgeskema 5 Dataindsamling 6 Rapport 6 Tilbud, deltaget i 7 Beskæftigelse

Læs mere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere 19. april 2010 Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere J.nr.2010-0005276 3.kt. Det er besluttet at ændre bekendtgørelsen om sygedagpenge for at fastsætte nærmere regler om visitation af

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Sygedagpengeopfølgning

Sygedagpengeopfølgning Sygedagpengeopfølgning Muligheder i sygedagpengereformen Viden om tidlig virksomhedsrettet indsats Forventningsafstemning 1. Sygedagpengereformen 2. Viden om en tidlig og aktiv virksomhedsindsats for sygemeldte

Læs mere

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling Arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune Nedenfor er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune, der er en sammenlægning af Græsted-Gilleleje og Helsinge kommuner. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes

Læs mere

Aktiv med kronisk sygdom. Evaluering af. Aktiv med kronisk sygdom

Aktiv med kronisk sygdom. Evaluering af. Aktiv med kronisk sygdom Aktiv med kronisk sygdom Evaluering af Aktiv med kronisk sygdom INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Datagrundlag... 2 Kursisternes baggrund... 2 Kursisternes brug af de tillærte redskaber... 4 Kursisternes

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 20. december 2010 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 1 I lov nr. 563 af 9.

Læs mere

Aktive hurtigere tilbage

Aktive hurtigere tilbage Baggrund og formål: Lovgivningen giver i dag kun jobcentrene mulighed for at sætte s beskæftigelsesrettet indsats i gang for: Syge modtagere af kontanthjælp og starthjælp Det hæmmer h kommunernes mulighed

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

LÆR AT TACKLE kroniske smerter

LÆR AT TACKLE kroniske smerter LÆR AT TACKLE kroniske smerter Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE kroniske smerter. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

Bedre koordinering mellem sundheds- og beskæftigelsesindsatsen

Bedre koordinering mellem sundheds- og beskæftigelsesindsatsen Bedre koordinering mellem sundheds- og beskæftigelsesindsatsen Seniorfagleder, sociolog og dr med Lars Iversen live@cowi.dk 28.08.09 Patientuddannelse - Region Syddanmark Også er der nye udfordringer på

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Næstved Kommune (Fladså, Holmegaard, Suså, Fuglebjerg og Næstved kommuner). Ny Næstved Kommune betegnes efterfølgende

Læs mere

Skabelon for fastholdelsesplan

Skabelon for fastholdelsesplan Skabelon for fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode sin arbejdsgiver om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og arbejdsgiver bliver

Læs mere

H v i s d u b l i v e r s y g

H v i s d u b l i v e r s y g H v i s d u b l i v e r s y g R e t t i g h e d e r P l i g t e r M u l i g h e d e r Slagelse E n t i d l i g i n d s at s va r e r l æ n g s t Indhold 2 En tidlig indsats varer længst 4 Roller og ansvarsfordeling

Læs mere

November 13, Skoleforeningerne. Stifinder Willis Towers Watson. All rights reserved.

November 13, Skoleforeningerne. Stifinder Willis Towers Watson. All rights reserved. Skoleforeningerne November 13, 2016 Stifinder 2016 Willis Towers Watson. All rights reserved. Det skal vi igennem på en ½ time Hvad er Willis Stifinder? Hvad er forskellen på Stifinder Insurance og Stifinder

Læs mere

Bliver man rask eller syg af at skulle til samtaler og aktiveres? Lars Kofoed Social- og sundhedspolitisk konsulent Kræftens Bekæmpelse 2009

Bliver man rask eller syg af at skulle til samtaler og aktiveres? Lars Kofoed Social- og sundhedspolitisk konsulent Kræftens Bekæmpelse 2009 Arbejdsmarkedsudvalget 2008-09 L 165 Bilag 6 Offentligt Bliver man rask eller syg af at skulle til samtaler og aktiveres? Lars Kofoed Social- og sundhedspolitisk konsulent Kræftens Bekæmpelse 2009 Bliver

Læs mere

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Notat Sygefravær i virksomhederne Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Sygefravær koster hvert år erhvervslivet milliarder, og derfor arbejder mange virksomheder målrettet imod at få sygefraværet ned blandt

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens SYGEMELDT Hvad skal du vide? Horsens Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sygemeldt og aktiv...side 3 Udbetaling af sygedagpenge...side 4 Når vi modtager din sygemelding...side 6 Opfølgning det videre

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 1. Halvår 2013

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 1. Halvår 2013 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 1. Halvår 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 3 Køn... 4 Alder... 4 Tilbud...

Læs mere

Opfølgning kontanthjælpsanalyse Aktiv Indsats

Opfølgning kontanthjælpsanalyse Aktiv Indsats Opfølgning kontanthjælpsanalyse Aktiv Indsats I april blev der lavet en analyse over de kontanthjælpssager, som var tilknyttet Aktiv Indsats. Der blev i marts lavet en opfølgning her på. I marts 2013 er

Læs mere

Kommunen træffer afgørelse om at forlænge sygedagpengeperioden for personer, der er omfattet af revurderingstidspunktet når:

Kommunen træffer afgørelse om at forlænge sygedagpengeperioden for personer, der er omfattet af revurderingstidspunktet når: Notat vedrørende borgere på sygedagpenge. Jobcenter Langeland Havnegade 118 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 62 80 Fax 63 51 60 01 E-mail: jobcenter@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Antallet af borgere

Læs mere

November 2008 STATUSUNDERSØGELSE. Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five

November 2008 STATUSUNDERSØGELSE. Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five November 2008 STATUSUNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five Indhold INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 De unges baggrund... 4 Hvor er de unge nu?... 4 De unges holdninger til High:five...

Læs mere

Sygedagpengeanalyse. Jobcenterchefseminar 13. marts JOBCENTERCHEFSEMINAR

Sygedagpengeanalyse. Jobcenterchefseminar 13. marts JOBCENTERCHEFSEMINAR Sygedagpengeanalyse Jobcenterchefseminar 13. marts 2012 14-03-2012 1 Baggrund for projektet Jobcentrene i Danmark kan konstatere: At sygedagpengeområdet er et område med stadige udfordringer At antallet

Læs mere

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det?

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? 25. oktober 2016 Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? Manglende tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked er forbundet

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom Samlet opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af 2010. Denne rapport er lavet på baggrund af evalueringer fra kurset Lær at leve med kronisk sygdom.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

IPS. Individuelt planlagt job med støtte

IPS. Individuelt planlagt job med støtte IPS Individuelt planlagt job med støtte 1 Hvad er IPS: Beskæftigelsesindsats til personer med en alvorlig psykisk sygdom. IPS er udviklet i USA i starten af 90 erne og afprøvet i lang række lande. Evidensbasseret

Læs mere

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige Sundhed og trivsel blandt ældre Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt ige - med supplerende analyse for 45+ ige Sundhedssekretariatet Januar 2009 1 Sundhed og trivsel blandt ældre borgere

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.13 Okt. 2001 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

Analyse af ressourceforløb 2016

Analyse af ressourceforløb 2016 Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P05-2-16 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 30.6.2016 Analyse af ressourceforløb 2016 RESUMÉ 3 STATUS FOR AFSLUTTEDE RESSOURCEFORLØB 4 I ALT ER DER FUNDET 92 AFSLUTTEDE

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.08 Juni 2002 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation Fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode UCL om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og leder bliver enige om at lave en plan, så udarbejder

Læs mere

Livssituationen bestemmer, hvor vi helst vil bo bare vi bor grønt

Livssituationen bestemmer, hvor vi helst vil bo bare vi bor grønt Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009 Livssituationen bestemmer, hvor vi helst vil bo bare vi bor grønt Borgerpanelet. 6 ud af 10 i borgerpanelet vil helst bo grønt

Læs mere

gennemført 580 CAWI-interview med aktuelt ledige danskere i alderen 30-50 år, i perioden 15. november - 2. december 2013 2013.

gennemført 580 CAWI-interview med aktuelt ledige danskere i alderen 30-50 år, i perioden 15. november - 2. december 2013 2013. Generelt om ledighed I en ny undersøgelse har YouGov for Ældre Sagen interviewet 1.150 personer i aldersgruppen 55-67 år, som har været berørt af ledighed indenfor de seneste 3 år. Af disse 1.150 er 494

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Notat. Opfølgning på aktivlinjen på sygedagpengeområdet. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Notat. Opfølgning på aktivlinjen på sygedagpengeområdet. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Notat Til: Vedrørende: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Opfølgning på aktivlinjen på sygedagpengeområdet Οπφ λγνινγ π ακτιϖλινϕεν π σψγεδαγπενγεοµρ δετ. Siden sommeren 2009 har det været muligt at aktivere

Læs mere

Notat vedr. virksomhedernes brug af fleksjob mv.

Notat vedr. virksomhedernes brug af fleksjob mv. SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET august 18, 1999 Notat vedr. virksomhedernes brug af fleksjob mv. Hanne Weise 1. Indledning I dette notat vil det blive belyst, hvad der kendetegner virksomheder, som ansætter

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Fastholdelse via tidlig virksomhedsrettet indsats

Fastholdelse via tidlig virksomhedsrettet indsats Fastholdelse via tidlig virksomhedsrettet indsats Ålborg den 18. september 1 opstartsseminar om sygedagpengereformen Den tidlige virksomhedsrettede indsats Formål 2 Den tidlige virksomhedsrettede indsats

Læs mere

Indsatser på tværs af beskæftigelse og sundhed

Indsatser på tværs af beskæftigelse og sundhed Indsatser på tværs af beskæftigelse og sundhed Job- og borgerservicechef Michael Maaløe Silkeborg Kommune 1 Krav til alle niveauer Niveau Politisk Organisation Ledelse Faglig Drift vilje og investering

Læs mere