Udkast til Sygedagpengeanalyse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til Sygedagpengeanalyse."

Transkript

1 Dato: 8. oktober Sagsnr.: -8-3 Udkast til Sygedagpengeanalyse. Indledning Analysen er blevet til på baggrund af et ønske om at opnå en bedre forståelse af den gruppe af borgere, der er sygemeldte i Middelfart Kommune. Desto bedre et kendskab vi, i Job- og vækst centret, har til gruppens sammensætning, desto bedre kan vi blive til at målrette indsatsen for at hjælpe borgeren tilbage i beskæftigelse, bl.a. via den redskabsvifte der allerede eksistere, men vi har også mulighed for at få afdækket, om der er et behov for redskaber, vi i jobcenterregi ikke har været opmærksomme på. Ud fra en lang række parametre, er det blevet muligt at opnå et kendskab til gruppen af borgeres sammensætning og få be- eller afkræftet nogle af de hypoteser, som vi til dagligt går og taler om, men som vi i realiteten ikke har noget statistisk belæg for at underbygge vores udtalelser med. Hovedkonklusioner Analysen er opgjort på baggrund af 46 cpr. nr. Analysen viser at flertallet af sygemeldte er kvinder, og at der er flest borgere sygemeldt i alderen mellem 4 og 59 år. Flest borger er sygemeldt mellem 4 og 6, svarende til 4 pct. 6 borgere er sygemeldt fra et fleksjob. 6 pct. blev sygemeldt fra ledighed, mens 7 pct. blev sygemeldt fra et job. Hovedparten af de ledige sygemelder sig mellem det første ½ til hele år svarende til 48 pct. Sygemeldingerne sker hovedsageligt på baggrund af psykiske lidelser (4 pct.) og bevægeapparatet (35 pct.). 5 ud af de 46 borgere havde mistet deres job under deres sygemelding. Der sker flest sygemeldinger fra sundhed- og plejeområdet, kontor og finans og fra pædagogisk og socialt arbejde. boger var delvist raskmeldte, 78 borger havde været tilknyttet Retur til jon og 6 borgere var i en virksomhedspraktik. 7 borgere havde været visiteret til en fastholdelseskonsulent. Der er 35 borger der var i beskæftigelse inden deres sygemelding og 45 borgere der var ledige inden deres sygemelding. dvs. 3,5 pct. er ledige inden deres sygemelding. Metode/datagrundlag Der er i analysen blevet gennemgået 46 cpr. nr. numre ud fra parametrene: alder, køn,. sygedag, syg antal, diagnose på oplysningsskema, aktuel diagnose, uddannelsesmæssig baggrund, ledighed før sygemelding, hvor langt i ledighedsforløbet, branche hvis ledig før sygemelding, branche hvis i arbejde før sygemelding, aktuelt ansættelsesforhold, tilbud og visiteret til fastholdelseskonsulent. Data blev trukket den 8. september og spørgeskemaet er blevet besvaret i slutningen af september og kondenseringen af data er foregået i løbet af oktober. Side af 8

2 Antal År Sammensætning af gruppen Alder Køn Alder Køn Antal Mænd Kvinder Den største andel af de sygemeldte borgere, 65 pct., har en alder mellem 4 og 59 år. Den resterende gruppe fra 6 39 år udgør 9 pct. og de 6+ udgør 6 pct. af gruppen. Ud af de 46 borgere er 4 pct. mænd og 59 pct. er kvinder Mænd Kvinder Ved gennemgangen af de sygemeldte borger i Jobcenter Middelfart, underbygges hypotesen om, at der er flest borgere sygemeldte i alderen fra de 4 til de 59 år og at hovedparten af de sygemeldte er kvinder. Diagrammet viser af der er betydeligt flere sygemeldt kvinder i den pågældende aldersgruppe. Alder

3 Ud af de 46 borgere er der flest borgere der har været sygemeldt i 4 6 og Det betyder at 4 pct. af de 46 borgere har været sygemeldt mellem 4 og 6 og pct. har været sygemeldt i Fleksjob Ud af de 46 sygemeldte borger er der 6 borger, der er sygemeldt fra et fleksjob, dvs. 3,5 % af de sygemeldte borgere i den givne periode blev sygemeldt fra et fleksjob Antal ikke oplyst Antal Ved gennemgang af sygedagpengesagerne blev der afdækket, hvor mange borgere der var ledige før deres sygemelding, hvor mange borger der var i job, da de blev sygemeldt og hvor mange, der blev ledige under deres sygemelding. Ledig før sygemelding ikke besvaret % Ja 7% Hovedparten af de sygemeldt blev sygemeldt fra et job. Cirkeldiagrammet viser at 7 pct. af de sygemeldt blev sygemeldt fra ledighed mens 7 pct. blev sygemeldt fra et job. Nej 7% 3

4 Andre lidelser Angst, Gigtlidelse Hjerte-kar KOL Kræft (eks.blod Misbrug Neur. lidelser Smerter i hofte Smerter i Smerter i ryg Stofskiftesygdo Stress Øvr. lidelser i Øvr. psyk. (eks. Der var i alt 3 ledige borger der blev sygemeldt fra ledighed Grundet den forkortede dagpengeperiode fra år til 4 år har det være interessant at få belyst, hvornår de ledige sygemelder sig. Hypotesen var at de ledige sygemeldte sig tæt på dagpengeperioden udløber. Datagennemgangen viser dog, at hovedparten af de ledige borgere sygemelder sig inden for det første ½ til år, dvs. godt 48 pct. sygemelder sig i den inden for det første år. Som søjlediagrammet også viser, så sker der få sygemeldinger efter det første år Mænde Kvinder Ledighed før sygemelding og diagnose Diagnose Hovedparten af de ledige der sygemelder sig, sygemelder sig på baggrund af en psykisk lidelse. Omkring 4 pct. har sygemeldt sig på baggrund af angst, neurotiske lidelser, stress eller øvrige psykiske lidelser. Den anden store gruppe af sygemeldinger sker på baggrund af bevægapparatet. omkring 35 pct. har sygemeldt sig på baggrund af problemer med bevægapparatet. 4 af de sygemeldte havde aktuelt et job at vende tilbage til, da registrering af data fandt sted. havde ikke et job at vende tilbage til, hvoraf 5 borgere havde mistet deres job under deres sygemelding. 4

5 Diagnoser I skemaet som sagsbehandlerne skulle udfylde, blev der spurgt til hvilken diagnose borgerne havde på oplysningsskemaet da de sygemeldte sig, og hvilken diagnose borgeren var sygemeldt på baggrund af, da data blev gennemgået den aktuelle diagnose. Hypotesen har været at der kommer flere lidelser til i løbet af sygemeldingen. Nedenfor er der en oversigt over diagnoserne på oplysningsskemaet og de aktuelle diagnoser. Diagnoser på oplysningsskemaet: Aktuel diagnose: Det viser sig, at der ikke er sket de helt store udsving i forhold til diagnose på oplysningsskemaet i forhold til diagnose på det aktuelle tidspunkt, hvor tallene til analysen er trukket. Det drejer som et par stykker, der er rykket fra en kategori til en anden. Det største skifte er sket 5

6 Akademisk Bygge anlæg Design, grafisk arb. Elever Hotel, kantine, køkken Industiel produkt. It og telekom. Jern, metal og auto Kontor og finans Landbrug, skov, dyr Ledelse Medie, kultur Næring, Pæd. Socialt arb. Rengøring, ejd. Serv. Salg, indkøb, Sundhed, pleje Tekstil, beklædning Transport, lager, Træ, møbel Undervisning og Vagt, sikkerhed Antal i øvrige psykiske lidelser, hvor der på oplysningsskemaet var otte borgere, der hørte ind under denne kategori, ved opgørelsen af data var der borger, der faldt ind under denne kategori. Det kan bl.a. hænge sammen med at borgeren har fået stillet en psykisk diagnose under sygemeldingen f.eks. ADHD, Asperger, Pers.forstyrrelse, Skizofreni m.v. Sagsbehandlerne havde også mulighed for at skrive flere lidelser på (se bilag og ), ud af de 46 borgere havde 44 borgere, svarende til 9,6 pct., en diagnose to på oplysningsskemaet og på det aktuelle tidspunkt havde 64 borgere, svarende til 4 pct., ud af de 46 borgere en diagnose to svarende til en stigning på 4,4 pct. Uddannelsesmæssig baggrund Ved gennemgangen af data, har det også været interesse for, at se på de sygemeldte borgeres uddannelsesmæssige baggrund Uddannelse Søjlediagrammet giver et billede af de sygemeldte borgeres uddannelsesmæssige baggrund. pct. af de 46 sygemeldte borgere havde mindst en folkeskole, 4 pct. havde en gymnasial uddannelse, 34 pct. havde en erhvervsuddannelse, pct. havde en kort videregående uddannelse, 5 pct. havde en mellemlang videregående uddannelse, pct. havde en lang videregående uddannelse, 5 pct. havde en øvrig uddannelse og for de resterende 7 pct. har det ikke været muligt at se borgerens uddannelsesmæssige baggrund ud fra borgerens oplysningsskema. Brancher Dette søjlediagram viser hvilke brancher de sygemeldte kommer fra. Den største gruppe af sygemeldte kommer fra sundhed- og plejeområde, kontor og finans og fra pædagogisk og socialt arbejde. 6

7 Sammenholdes uddannelse og branche giver søjlediagrammet nedenfor et billede af den uddannelsesmæssige baggrund og hvilken branche den sygemeldte kommer fra. Ikke oplyst Undervisning og vejledn. Transport, lager, maskinfører Sundhed, pleje Rengøring, ejd. Serv. Næring, nydelsesmiddel Ledelse Kontor og finans It og telekom. Hotel, kantine, køkken Design, grafisk arb. Akademisk Folkeskole Gymnasium (HF, HH, HTX) Erhvervsuddannelse Kort videreg. Udd. -½ år Mellemlang videreg. udd. 3-4½ år Lang videreg. Udd. 5 - år Øvrig Uddannelse ikke oplyst Ledig før sygdom branche Dette søjlediagram illustrerer, hvilken branche den sygemeldte ledige har været i beskæftigelse i indenfor inden sin ledighed

8 Foranstaltninger Når en borger er sygemeldt er der forskellige foranstaltninger, der kan benyttes for at fastholde den sygemeldtes tilknytning til arbejdsmarkedet. Af foranstaltninger i Jobcenter Middelfart er der: Delvis raskmelding, Tilbuddet i Job- og kompetancehuset Retur til job og virksomhedspraktik Tilbud 78 6 Søjlediagrammet viser et billede af, hvor mange borgere, der på det givne tidspunkt, var i de tre foranstaltninger. pct. af de sygemeldte var delvist raskmeldte da dataindsamlingen fandt sted, 7 pct. var tilknyttet Job- og Kompetancehusets tilbud Retur til job, 3 pct. var i virksomhedspraktik og de resterende 48 pct. havde ingen foranstaltning. Fastholdelseskonsulent Ud af de 46 borgere der var sygemeldt, var eller har 7 borger været visiteret til en af de to fastholdelseskonsulenter der arbejder for Job- og vækstcenter Middelfart På tidspunktet for dataindsamlingen var 77 aktuelt visiteret til en fastholdelseskonsulent og 3 borgere havde været visiteret til en fastholdelseskonsulent. Det vil sige ¼ del af de sygemeldte borgere har været i kontakt med en fastholdelseskonsulent Nej Visiteret aktuelt Visiteret og afsluttet 8

9 Størstedelen af de sygemeldte borgere bliver visiteret til fastholdelseskonsulenten fra 9. uge til 39. uge. Varighed og fastholdelse Nej Visiteret aktuelt Visiteret og afsluttet Delvis raskmelding og varighed De fleste delvise raskmeldinger iværksættes mellem den 4. og 6. uge, men også i 9 3 og 7. til 39. uge sker der en del delvise raskmeldinger

10 Bilag : Diagnose på oplysningsskemaer Opgørelsen viser hvilken diagnose borgeren har oplyst på oplysningsskemaet og om der til den primære diagnoser var oplyst andre diagnoser (sekundær diagnose). Primær diagnose Antal Sekundær diagnose Antal Andre lidelser (eks. Infektioner, kronisk tarmbet., sygdom i øjne/ører) Angst, depression 7 Bevægeapparat: 33 Stress Øvr. psyk. (eks. ADHD, Asperger, Pers.forstyrrelse, Skizofreni m.v.) Hjerte-kar (eks.blodprop i hjerne/hjerte - hjerneblødning) KOL Misbrug (alkohol/stoffer) Neur. lidelser (eks. epilepsi, sclerose, demens, hovedpine, nervebetændelse) Smerter i nakke - skulder arme Smerter i ryg Øvr. lidelser i bevægeapparat Gigtlidelse 7 Hjerte-kar (eks.blodprop i hjerne/hjerte - hjerneblødning) 7 Neur. lidelser (eks. epilepsi, sclerose, demens, hovedpine, nervebetændelse) Angst, depression Stress Knoglebrud KOL 6 Andre lidelser (eks. Infektioner, kronisk tarmbet., sygdom i øjne/ører) Kræft (eks.blod og lymfekræft) Neur. lidelser (eks. epilepsi, sclerose, demens, hovedpine, nervebetændelse) Kræft (eks.blod og lymfekræft) 3 Misbrug (alkohol/stoffer) Neur. lidelser (eks. epilepsi, sclerose, demens, hovedpine, nervebetændelse) 5 Psykiske liderser/tilstande: 5 Smerter i hofte - knæ 5 Smerter i nakke - skulder arme Smerter i ryg Smerter i nakke - skulder - arme 58 Angst, depression Gigtlidelse Psykiske liderser/tilstande:

11 Smerter i ryg 57 Smerter i ryg 4 Hjerte-kar (eks.blodprop i hjerne/hjerte - hjerneblødning) Neur. lidelser (eks. epilepsi, sclerose, demens, hovedpine, nervebetændelse) Smerter i hofte knæ Smerter i nakke - skulder arme Stress 77 Andre lidelser (eks. Infektioner, kronisk tarmbet., sygdom i øjne/ører) Angst, depression 6 Hjerte-kar (eks.blodprop i hjerne/hjerte - hjerneblødning) Smerter i nakke - skulder arme Øvr. lidelser i bevægeapparat Øvr. psyk. (eks. ADHD, Asperger, Pers.forstyrrelse, Skizofreni m.v.) Øvr. lidelser i bevægeapparat 7 Øvr. psyk. (eks. ADHD, Asperger, Pers.forstyrrelse, Skizofreni m.v.) 8

12 Bilag : aktuel diagnose Opgørelsen viser hvilken primær og sekundær diagnose borgeren har haft på det aktuelle tidspunkt, hvor data er blevet trukket. Primær diagnose Antal Sekundær diagnose Antal Andre lidelser (eks. Infektioner, kronisk tarmbet., sygdom i øjne/ører) 34 Stress Angst, depression 69 Misbrug (alkohol/stoffer) Smerter i nakke - skulder - arme Smerter i ryg Stress Øvr. lidelser i bevægeapparat Bevægeapparat: Øvr. lidelser i bevægeapparat Gigtlidelse 8 Neur. lidelser (eks. epilepsi, sclerose, demens, hovedpine, nervebetændelse) Hjerte-kar (eks.blodprop i hjerne/hjerte - hjerneblødning) 4 Angst, depression Misbrug (alkohol/stoffer) Knoglebrud Andre lidelser (eks. Infektioner, kronisk tarmbet., sygdom i øjne/ører) Kræft (eks.blod og lymfekræft)

13 Neur. lidelser (eks. epilepsi, sclerose, demens, hovedpine, nervebetændelse) KOL 6 Psykiske liderser/tilstande: Kræft (eks.blod og lymfekræft) 3 Misbrug (alkohol/stoffer) Neur. lidelser (eks. epilepsi, sclerose, demens, hovedpine, nervebetændelse) 8 Psykiske liderser/tilstande: Stress Smerter i hofte knæ Smerter i nakke - skulder - arme Smerter i ryg Smerter i nakke - skulder - arme 5 Angst, depression 4 Gigtlidelse Hjerte-kar (eks.blodprop i hjerne/hjerte - hjerneblødning) Smerter i ryg 3 Øvr. psyk. (eks. ADHD, Asperger, Pers.forstyrrelse, Skizofreni m.v.) Smerter i ryg 59 Andre lidelser (eks. Infektioner, kronisk tarmbet., sygdom i øjne/ører) Angst, depression Neur. lidelser (eks. epilepsi, sclerose, demens, hovedpine, nervebetændelse) 3

14 Smerter i hofte - knæ 3 Smerter i nakke - skulder - arme 5 Stofskiftesygdomme (diabetes) Stress 68 Andre lidelser (eks. Infektioner, kronisk tarmbet., sygdom i øjne/ører) Angst, depression Hjerte-kar (eks.blodprop i hjerne/hjerte - hjerneblødning) Smerter i nakke - skulder - arme Smerter i ryg Øvr. lidelser i bevægeapparat 9 Andre lidelser (eks. Infektioner, kronisk tarmbet., sygdom i øjne/ører) Smerter i ryg Øvr. psyk. (eks. ADHD, Asperger, Pers.forstyrrelse, Skizofreni m.v.) Andre lidelser (eks. Infektioner, kronisk tarmbet., sygdom i øjne/ører) Smerter i nakke - skulder - arme 4

15 Bilag 3: Uddannelse og branche Opgørelsen viser borgerens seneste uddannelse, og hvilken branche borgeren har været ansat indenfor inden sygemeldingen. Folkesk ole Gymnasium (HF, HH, HTX) Erhvervsuddannelse Kort videreg. Udd. - ½ år Mellemlang videreg. udd. 3-4½ år Lang videreg. Udd. 5 - år Ø vr ig Uddannelse ikke oplyst Akademisk Bygge anlæg Design, grafisk arb. Elever 3 Hotel, kantine, køkken 8 Industiel produkt It og telekom. 3 Jern, metal og auto 5 3 Kontor og finans Landbrug, skov, dyr 3 6 Ledelse 3 Medie, kultur Næring, nydelsesmiddel Pæd. Socialt arb Rengøring, ejd. Serv. 3 4 Salg, indkøb, markedsføring Sundhed, pleje 4 3 5

16 Bilag 4: Uddannelse og diagnose Opgørelsen giver et billede af diagnose og uddannelse. Erhvervsuddannelse Andre lidelser (eks. Infektioner, kronisk tarmbet., sygdom i øjne/ører) 4 Angst, depression 8 Bevægeapparat: Gigtlidelse 4 Hjerte-kar (eks.blodprop i hjerne/hjerte - hjerneblødning) 9 Knoglebrud 9 Kræft (eks.blod og lymfekræft) 3 Neur. lidelser (eks. epilepsi, sclerose, demens, hovedpine, nervebetændelse) 4 Smerter i hofte knæ 3 Smerter i nakke - skulder - arme 3 Smerter i ryg 7 Stress 8 Øvr. lidelser i bevægeapparat 5 Øvr. psyk. (eks. ADHD, Asperger, Pers.forstyrrelse, Skizofreni m.v.) 5 Folkeskole Andre lidelser (eks. Infektioner, kronisk tarmbet., sygdom i øjne/ører) Angst, depression 3 Bevægeapparat: Gigtlidelse Hjerte-kar (eks.blodprop i hjerne/hjerte - hjerneblødning) 5 Knoglebrud 7 KOL 5 Kræft (eks.blod og lymfekræft) 3 Neur. lidelser (eks. epilepsi, sclerose, demens, hovedpine, nervebetændelse) 6 Smerter i hofte - knæ 5 Smerter i nakke - skulder - arme Smerter i ryg Stress Øvr. lidelser i bevægeapparat 4 Øvr. psyk. (eks. ADHD, Asperger, Pers.forstyrrelse, Skizofreni m.v.) 5 6

17 Gymnasium (HF, HH, HTX) Andre lidelser (eks. Infektioner, kronisk tarmbet., sygdom i øjne/ører) Angst, depression 5 Gigtlidelse Kræft (eks.blod og lymfekræft) Misbrug (alkohol/stoffer) Neur. lidelser (eks. epilepsi, sclerose, demens, hovedpine, nervebetændelse) 3 Psykiske liderser/tilstande: Smerter i nakke - skulder - arme Smerter i ryg Stress 3 Øvr. lidelser i bevægeapparat Kort videreg. Udd. -½ år Andre lidelser (eks. Infektioner, kronisk tarmbet., sygdom i øjne/ører) Angst, depression Hjerte-kar (eks.blodprop i hjerne/hjerte - hjerneblødning) Knoglebrud Kræft (eks.blod og lymfekræft) 3 Neur. lidelser (eks. epilepsi, sclerose, demens, hovedpine, nervebetændelse) Smerter i hofte knæ Smerter i nakke - skulder - arme 8 Smerter i ryg 7 Stress Øvr. lidelser i bevægeapparat 5 Lang videreg. Udd. 5 år Kræft (eks.blod og lymfekræft) Stress 3 Øvr. psyk. (eks. ADHD, Asperger, Pers.forstyrrelse, Skizofreni m.v.) 7

18 Mellemlang videreg. udd. 3-4½ år Andre lidelser (eks. Infektioner, kronisk tarmbet., sygdom i øjne/ører) 4 Angst, depression Gigtlidelse Hjerte-kar (eks.blodprop i hjerne/hjerte - hjerneblødning) 6 Knoglebrud Kræft (eks.blod og lymfekræft) 3 Neur. lidelser (eks. epilepsi, sclerose, demens, hovedpine, nervebetændelse) Psykiske liderser/tilstande: Smerter i nakke - skulder - arme 6 Smerter i ryg 4 Stress 6 Øvr. lidelser i bevægeapparat 3 Øvr. psyk. (eks. ADHD, Asperger, Pers.forstyrrelse, Skizofreni m.v.) 5 Øvrig Andre lidelser (eks. Infektioner, kronisk tarmbet., sygdom i øjne/ører) Angst, depression Knoglebrud Kræft (eks.blod og lymfekræft) 3 Smerter i hofte knæ Smerter i nakke - skulder - arme 6 Smerter i ryg Stress Øvr. psyk. (eks. ADHD, Asperger, Pers.forstyrrelse, Skizofreni m.v.) 8

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 1. Om Beskæftigelsesplan 2014... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2014... 3 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 4 2.2. De vigtigste

Læs mere

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE September 2010 LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE Blandt borgere, virksomheder og kommuner INDHOLD 1. Resumé og Anbefalinger 3 Resumé... 3 Anbefalinger...13 2. Indledning 16 2.1 Analysens temaer og undersøgelser...16

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Nogle er mere syge end andre. Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark. September 2012

Nogle er mere syge end andre. Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark. September 2012 Foto: Jørgen Diswal Nogle er mere syge end andre Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark September 2012 Seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Anette Hansen

Læs mere

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater...3 1.1 Samlet set...3

Læs mere

Unge ledige i Københavns Kommune

Unge ledige i Københavns Kommune Unge ledige i Københavns Kommune En analyse af unge ledige uden uddannelse December 2007 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Anbefalinger...4 2. Indledning og metode...7 2.1

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

SYGEMELDTE MED PSYKISKE FUNKTIONS NEDSÆTTELSER

SYGEMELDTE MED PSYKISKE FUNKTIONS NEDSÆTTELSER 2010 PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER SYGEMELDTE MED PSYKISKE FUNKTIONS NEDSÆTTELSER DEPRESSION PSYKOSER STRESS DIFFUSE SMERTER/ TRÆTHEDSSYNDROM/ FIBROMYALGI Institut for Serviceudvikling a/s (ISU) omdanner

Læs mere

Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring

Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring Bilagskompendium Undersøgelse og analyse af nærværsfaktorer blandt langtidsfriske i Region Sjælland Februar 2014 Seniorkonsulent Anette Hansen og

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes visitation af unge under 30 år uden uddannelse - kontanthjælpsreformen Marts 2015

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes visitation af unge under 30 år uden uddannelse - kontanthjælpsreformen Marts 2015 Ankestyrelsens praksis sundersøgelse om Kommunernes visitation af unge under 30 år uden udd annelse - kontanthjælpsreformen Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 1 2 Resumé og anbefalinger 3

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet N OTAT Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet Indhold 1. Baggrund for projektet 2. Resumé 3. Dataanalyse af registerdata 4. Kvalitative casestudier i udvalgte

Læs mere

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR MINISTERIET FOR LIGESTILLING OG KIRKE JANUAR 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Juni 2014 Erfaringsopsamling Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Indhold Formål, evalueringsdesign og baggrund... 3 Resume... 5 Sammenfattende analyse... 8 Hvordan arbejder virksomhederne

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen

Arbejdsmarkedsstyrelsen Arbejdsmarkedsstyrelsen Effekten af indsatsen over for dagpengeog kontanthjælpsmodtagere December 2003 Arbejdsmarkedsstyrelsen Effekten af indsatsen over for dagpengeog kontanthjælpsmodtagere December

Læs mere

af arbejdsevnemetoden

af arbejdsevnemetoden September 2010 EVALUERING af arbejdsevnemetoden INDHOLD 1. Baggrund og formål 5 2. Resultater og anbefalinger 7 3. Indledning 13 3.1. Formålet med arbejdsevnemetoden...14 3.2. Formålet med denne evaluering...15

Læs mere

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel B I L A G 1 December 2013 Den nye sygedagpengemodel Problemstilling Omkring 400.000 personer modtager årligt sygedagpenge. Heraf mister flere tusinde berørte personer retten til sygedagpenge som følge

Læs mere

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer Juni 2009 UNDERSØGELSESRAPPORT Virksomhedernes erfaringer - når en medarbejder får en psykisk lidelse - når en ledig har en psykisk lidelse Indhold INDLEDNING 3 Psykisk lidelse definitorisk afklaring...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk studie Martha Nina Ozmec & Niels-Henrik M. Hansen Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Den nationale sundhedsprofil 2010

Den nationale sundhedsprofil 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Udgiver: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Udarbejdet

Læs mere

HANDICAP, UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE

HANDICAP, UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE HANDICAP, UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE 14:26 MALENE RODE LARSEN JAN HØGELUND 14:26 HANDICAP, UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE MALENE RODE LARSEN JAN HØGELUND KØBENHAVN 2014 SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere