FAF Kort- og dokumentarfilm

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAF Kort- og dokumentarfilm"

Transkript

1 FAF Kort- og dokumentarfilm Overenskomst mellem Fim- og TV-arbejderforeningen (FAF) og Danske film- og TV-Producenter om kort- og dokumentarfilmproduktioner 1. Anvendelsesområde Stk. 1. Nærværende overenskomst finder anvendelse på engagement på kort- og dokumentarfilm uanset optagemedie, dog undtaget reklamefilm/tv-reklamer. Stk. 2. Den i 3, stk. 2 indeholdte beskrivelse af de af overenskomsten omfattede funktioner er alene en angivelse af, hvilke funktioner der kan indgå i kort- og dokumentarfilmproduktioner, og indebærer således ikke nogen pligt for producenten til at overholde en bestemt produktionsbemanding. Det er dog med hensyn til fotografbemandingen særligt aftalt, at det mellem producenten og A-fotografen drøftes, om der i det konkrete tilfælde skal anvendes såvel A- som B-fotograf. 2. Indgåelse af engagement Stk. 1. Arbejdsgivers pligt til at underrette arbejdstager om vilkårene for ansættelsesforholdet opfyldes derved, at ved enhver aftale om engagement skal den som bilag 1 til nærværende overenskomst optrykte standardkontrakt benyttes. Samtlige standardkontraktens punkter skal udfyldes. Stk. 2. Engagement sker på vilkår i henhold til nærværende overenskomst. Stk. 3. Samtlige underskrevne kontrakter, der skal være underskrevet inden produktionsstart, tilstilles FAF i kopi. Ligeledes tilstiller FAF DFTP kopi af kontrakter modtaget fra medlemmerne. 3. Løn Stk. 1. Filmarbejderen aflønnes med nedenfor nævnte normalløn.

2 Stk. 2. Under hensyntagen til filmarbejderens personlige og faglige kvalifikationer kan der aftales en lavere løn end normallønnen, der som minimum skal udgøre minimallønssatsen tillagt et personligt tillæg. Stk. 3. Ugelønnen fastsættes ved indplacering efter nedenstående skema (grundbeløb pr. 30. juni 1999): Gruppe 1 A-fotograf Normalløn Research Minimumsløn Optagelse Produktionsleder (økonomiansvarlig) Research Præproduktion Optagelse Efterarbejde Gruppe 2 Scenograf fra til Research Præproduktion og optagelse Klipper/editor B-fotograf Tonemester Optagelse og efterarbejde B-tonemester Gruppe 3 Produktionsassistent Belysningsmester Grafiker Chefrekvisitør Scripter Chefstylist Chefsminkør Chefkostumier Grip Caster

3 Stilfotograf Gruppe 4 Gripassistent Klippeassistent Belyser Rekvisitør Stylist Sminkør Kostumier Researcher Gruppe 5 Belysningsassistent Rekvisitørassistent Sminkeassistent Kostumierassistent Fotografassistent Toneassistent Gruppe 6 Clapper/loader Runner Lønsatserne for runner er incl. op til maksimalt 15 timers overarbejde. For funktioner, der ikke er nævnt i ovenstående skema, sker indplaceringen efter et konkret skøn. Uenighed mellem parterne om indplaceringen behandles efter reglerne i overenskomstens 18. For filmarbejdere uden brancheerfaring og uden fagets uddannelser henvises til protokollat 1. Stk. 4. Ved ansættelser af mindre end en uges varighed betales dagløn beregnet som omregnet ugeløn med et tillæg på 10%. Stk. 5. Ved ansættelser på enkelte arbejdsdage betales for mindst 6 arbejdstimer, jf. 4 stk. 2. Stk. 6. Normallønssatserne (grundbeløb pr. 30. juni 1999) tillægges med virkning fra 1. april % og med virkning fra 1. januar ,5%.

4 Stk. 7. Med virkning fra 1. april 2000 indbetales et pensionsbidrag på 3,5% af grundlønnen til en af parterne godkendt pensionsordning. Med virkning fra 1. januar 2001 forhøjes pensionsbidraget til 5%. Stk. 8. Løn inkl. overarbejdsbetaling og tillæg udbetales bagud mindst én gang om måneden. 4. Arbejdstid og overarbejde Stk. 1. Filmarbejderen engageres til et på forhånd aftalt antal timer pr. dag, der kan variere fra dag til dag. Arbejde udover det på forhånd aftalte antal timer pr. dag er overarbejde. Arbejdstidens placering og fordeling fastlægges i rimelig tid, dog maksimalt 1 uge før arbejdet skal udføres. Stk. 2. Korteste længde på en arbejdsdag er 6 timer. Såfremt den aftalte arbejdstid på en 6-timersdag overskrides betales der ikke overtidstillæg for 7. og 8. time. Stk. 3. Overskrides den aftalte daglige arbejdstid, betales et tillæg på 50% pr. præsteret overarbejdstime. Overskrides den aftalte daglige arbejdstid med mere end 3 timer betales et tillæg på 100% for de efterfølgende timer. Stk. 4. En normal arbejdsdag kan maksimalt aftales til at være på 10 timer. Såfremt der arbejdes mere end 10 timer på en dag ydes der et tillæg til timelønssatsen på 100% pr. præsteret overarbejdstime. Stk. 5. Overtid beregnes af den aftalte løn. Stk. 6. Såfremt filmarbejderen ansættes med ugeløn, kan 39 timer pr. uge efter aftale mellem producenten og filmarbejderen placeres indenfor arbejdsdage på mindst 6 timer, jf. 3 stk. 5 og 4 stk. 2, og højst 10 timer pr. dag. Beordret overarbejde herudover honoreres efter stk. 2, 3 og Forskudt arbejdstid Stk. 1. For arbejde mellem kl fra mandag til fredag ydes et tillæg pr. time på 50% af timelønnen. Stk. 2. For arbejde i weekender og på helligdage samt for arbejde på juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag ydes et tillæg til timelønnen på 100%. Weekendarbejde regnes fra fredag kl til mandag kl Stk. 3. Forskudttidstillæg beregnes af den aftalte løn.

5 6. Fast løn Stk. 1. Der kan i stedet for overtidsbetaling og forskudttidstillæg efter overenskomstens 4-5 aftales et fast tillæg ud fra et fastsat skøn over antallet af arbejdstimer og arbejdstidens placering. Såfremt forudsætningerne for aftalen ændres væsentligt, kan hver af parterne kræve aftalen genforhandlet. Stk. 2. Ved efterarbejde (klip, redigering og lyd) kan der p.g.a. arbejdets særlige karakter i stedet for overtidsbetaling i henhold til 4, stk. 2, 3 og 4 og forskudttidstillæg i henhold til 5 aftales et fast tillæg. Stk. 3. Fra mandag kl til fredag kl kan overtidsbetaling efter 4 og forskudttidstillæg efter 5 højest udgøre 100% af timelønnen. Stk. 4. I weekender og på helligdage samt for arbejde juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag kan overtidsbetaling i henhold til 4 og forskudttidstillæg i henhold til 5 højest udgøre 150%. 7. Pause Stk. 1. Filmarbejderen afholder 15 minutters betalt pause hver dag. Der afholdes herudover dagligt 30 minutters pause uden løn. Stk. 2. Pauser skal ikke nødvendigvis afholdes samlet for produktionsholdet. 8. Transport og rejser Stk. 1. Transport er defineret som transporttid i direkte forbindelse med optagelserne, eksempelvis kørsel fra produktionsadresse/indkvarteringssted til location og retur. Rejser er defineret som rejsetid uden direkte tilknytning til optagelserne, eksempelvis ved ankomst til location dagen før optagelsesstart eller ved afrejse dagen efter optagelsernes afslutning. Stk. 2. Filmarbejderen sørger selv for transport fra sit hjem til produktionsadressen, såfremt disse er beliggende indenfor samme byområde. Stk. 3. Alle rejse- og andre transportudgifter i forbindelse med produktionen betales af producenten.

6 Stk. 4. En overliggerdag aflønnes med timelønnen incl. tillæg i 8 timer. Stk. 5. Rejsetid honoreres med timelønnen i et antal timer, svarende til den til rejsen medgåede tid. 9. Ophold og diæter Stk. 1. Eventuelle diæter i forbindelse med rejser i ind- og udland betales efter Skatteministeriets til enhver tid gældende regler for rejsegodtgørelse. Stk. 2. Ophold i ind- og udland i forbindelse med tjenesten afholdes af producenten. Producenten er berettiget til at vælge hotel. 10. Hviletid og fridøgn Stk. 1 Producenten forpligter sig til at tilrettelægge produktionen således, at Arbejdsmiljølovens 50 stk. 1 og 51, stk. 1 og 52 overholdes 50, stk. 1 lyder således: "Arbejdstiden skal tilrettelægges således, at de ansatte får en hvilepeiode på mindst 11 sammenhængende timer inden for hver periode på 24 timer." 51 stk. 1 lyder således: "Inden for hver en periode på 7 døgn skal de ansatte have et ugentligt fridøgn, der skal ligge i tilslutning til en daglig hvileperiode. Det ugentlige fridøgn skal så vidt muligt falde på søndage og så vidt muligt samtidig for alle, der er ansat i virksomheden." 52 lyder således: " 50 og 51 kan fraviges i nødvendigt omfang, når naturomstændigheder, ulykker, maskinsammenbrud eller lignende uforudsete begivenheder forstyrrer eller har forstyrret den regelmæssige drift af virksomheden. Fravigelsen skal noteres i tilsynsbogen eller anden tilsvarende dokumentation." 11. Sygdom Stk. 1. Sygdom betragtes som lovligt forfald. Stk. 2. En filmarbejder har ret til at oppebære løn under sygdom svarende til filmarbejderens aftalte løn, såfremt filmarbejderen har været beskæftiget hos producenten i sammenlagt 160 timer indenfor en periode af 1 måneds varighed. Stk. 3. Er filmarbejderens sygdom af en sådan art og varighed, at den skønnes at ville påføre producenten væsentlige praktiske og heraf følgende økonomiske belastninger, er producenten berettiget til at opsige kontrakten med rimeligt varsel.

7 12. Ferie Stk. 1. Lønmodtagere ansat i henhold til denne overenskomst er omfattet af Lov nr. 273 af 4. juni 1970 om ferie med senere ændringer. 13. Talsmandsordning Stk. 1. Holdet er berettiget til at vælge en talsmand. Stk. 2. Afskedigelse af en talsmand skal begrundes i tvingende årsager. Stk. 3. Såfremt producenten agter at afskedige en talsmand, skal sagen forhandles med FAF, inden afskedigelsen finder sted. Stk. 4 Enhver af parterne kan efter den i stk. 4 nævnte forhandling begære sagen behandlet af en voldgiftsret, der nedsættes efter reglerne i 17. Stk. 5. Finder voldgiftsretten det godtgjort, at ansættelsesforholdet ikke kan fortsætte, er producenten pligtig til at betale en godtgørelse, der fastsættes af voldgiftsretten, og hvis størrelse skal være afhængig af sagens omstændigheder. Stk. 6. En talsmand har ret til, såfremt der opstår akutte problemer på produktionen, at indkalde til et møde i arbejdstiden på maksimalt 15 minutter, dog højst én gang pr. arbejdsdag. Stk. 7. Producenten eller dennes repræsentant har pligt til at mødes med talsmanden og evt. holdet i indtil 2 timer efter arbejdstids ophør samme dag, som der har været akutte problemer. Holdet eller talsmanden modtager ikke betaling for sådanne møder. Stk. 8. Producenten holder talsmanden bedst muligt orienteret om alle oplysninger, der er relevante for talsmandens varetagelse af sit hverv. 14. Almindelige regler Stk. 1. Filmarbejderen må ikke træffe økonomiske dispositioner i forbindelse med filmens produktion uden samtykke fra producenten. Stk. 2. Filmarbejderen må ikke uden producentens tilladelse offentliggøre forhold vedrørende filmens manuskript og udførelse. 15. Ophævelse af kontrakten

8 Stk. 1. Ophæver eller udsætter producenten kontrakten 14 dage eller senere, men tidligere end 7 dage før engagementets begyndelse ydes filmarbejderen betaling med 50% af den aftalte løn. Stk. 2. Ophæver eller udsætter producenten kontrakten 7 dage eller senere før engagementets begyndelse ydes filmarbejderen betaling med 100% af den aftalte løn. Stk. 3 Lønnen beregnes som timelønnen inkl. tillæg for den på forhånd aftalte arbejdstid. Stk. 4. Uanset bestemmelserne i stk. 1 og 2 honoreres den del af arbejdet, der måtte være udført inden aftalens ophævelse, efter de i nærværende overenskomst aftalte regler. 16. Ophavsrettigheder Stk. 1. Parterne er enige om, at freelancerne i henhold til lov om ophavsret af 2. juni 1995 nyder beskyttelse for den af dem udførte indsats i det omfang, betingelserne for beskyttelse i henhold til den nævnte lov er opfyldt. Stk. 2. Producenten erhverver fra freelancerne ret til at overdrage udnyttelsesrettigheder til det producerede på nedenstående betingelser. Denne ret kan ikke overdrages til tredjemand, medmindre tredjemand indtræder i producentens forpligtelser i henhold til denne overenskomst eller særskilt aftale. Stk. 3. Producenten skal gøre erhververen opmærksom på, at udnyttelse af produktionen skal ske under respekt for Ophavsretslovens 3. Producenten krediterer alle kunstneriske funktioner, alle funktioner i produktion (herunder foto, lys, lyd, redigering, producer, assistenter m.fl.) samt øvrige medvirkende i overensstemmelse med god skik og sædvane. Stk. 4. Freelancernes andel af producentens nettoindtægter ved videreudnyttelsen udgør en royalty på 1,5% af producentens nettoindtægter, som opgøres i overensstemmelse med almindelig branchesædvane. Stk. 5. Ved producentens nettoindtægter forstås de indtægter, producenten opnår ved videreudnyttelsen, som overstiger den privatkapital producenten har indskudt i forbindelse med produktionen(erne) samt eventuel tilbagebetalingspligtig fremmedkapital, fratrukket 30% til dækning af distributionsomkostninger. Finansieringsindskud fra presale samt kapital

9 tilgået producenten i forbindelse med finansieringen af produktionen medregnes ikke ved opgørelsen af producentens nettoindtægter. Stk. 6. Beløbene afregnes en gang årligt og første gang d og herefter til Film- og TV-arbejderforeningens Rettighedsforening, der sørger for beløbenes videre fordeling til de freelancere, der er eller har været ansat i henhold til overenskomsten. (Herunder eventuel indberetning til skattevæsenet). Stk. 7. Royaltybetalinger i henhold til 16 stk. 4 i denne overenskomst må ikke påvirke den almindelige overenskomstaftale eller den lokalt aftalte lønudvikling. Stk. 8. Medarbejderne bevarer retten til vederlag gennem de til enhver tid værende Copy-Dan-foreninger og tilsvarende kollektive forvaltningsstrukturer, herunder retten til vederlag i henhold til Ophavsretslovens 35 og 39. Royaltyafregningen i henhold til 16 stk. 4 indeholder vederlag i henhold til Ophavsretslovens 58 a. Stk. 10. Under eventuel lovlig konflikt mellem denne overenskomsts parter, må der ikke indgås nye aftaler om salg af videreudnyttelsesrettigheder til allerede producerede produktioner, hvortil freelancerne i henhold til 16 stk. 4 har krav på royalties. 17. Begrænsning af misbrug af tidsbegrænsede ansættelser Stk. 1 Under henvisning til EUs Ministerråds Direktiv 1999/90/EF af 28. juni 1999 er der mellem parterne enighed om, at filmarbejdere kan ansættes på freelance-vilkår, når der er objektive grunde hertil, typisk at der ikke er beskæftigelse hos producenten til filmarbejderen indenfor dennes arbejdsområde udenfor den konkrete produktion, filmarbejderen er engageret til. 18. Uoverensstemmelser Stk. 1. Alle uoverensstemmelser om forståelsen af overenskomsten skal forinden forelæggelse for faglig voldgift søges løst ved afholdelse af mæglingsmøde hos producenten under medvirken af repræsentanter for hver af overenskomstens parter. Stk. 2. Løses uoverensstemmelsen ikke ved afholdelse af mæglingsmøde, kan uoverensstemmelsen af hver af parterne indbringes for faglig voldgift.

10 Stk. 3. Påstand om brud på overenskomsten, herunder arbejdsstandsninger, skal straks indberettes til overenskomstparterne, og mæglingsmøde skal afholdes dagen efter påstandens fremsættelse. Stk. 4. Den faglige voldgift består af 6 medlemmer, hvoraf hver part til sagens behandling udpeger 3, samt en opmand, der er voldgiftsrettens formand. Kan der ikke opnås enighed om valg af opmand, skal parterne i fællesskab anmode Arbejdsrettens formand om at udpege en sådan. Opmanden indkalder på begæring herom snarest muligt parterne til behandling af uoverensstemmelsen. Opmanden kan i tilfælde af overenskomstbrud idømme den tabende part en bod. Parterne betaler hver halvdelen af udgifterne ved voldgift eller ved tilkaldelse af opmand. Dog skal den part, der påstår brud på overenskomsten, såfremt denne påstand ikke er taget til følge i den faglige voldgift, udrede sagens omkostninger. Parterne afholder egne omkostninger. 19. Overenskomstfornyelse Stk. 1. Er forhandling om ny overenskomst efter stedfunden opsigelse ikke afsluttet ved overenskomstens udløb, gælder overenskomsten fortsat, indtil ny overenskomst indgås, eller indtil en af parterne på sine medlemmers vegne iværksætter arbejdsstandsning (strejke, blokade, lockout eller boykot). Stk. 2. Arbejdsstandsningerne skal varsles ved særlig og anbefalet skrivelse mindst 7 dage før arbejdsstandsningen agtes iværksat. 20. Opsigelse af overenskomsten Stk. 1. Overenskomsten har virkning fra 1. april Stk. 2. Overenskomsten kan af hver af parterne opsiges med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst den 31. marts København d. Film- og TV-arbejderforeningen Danske Film- og TV-Producenter

11 Protokollat 1 - Ingen brancheerfaring Freelancere uden brancheerfaring og uden en af fagets uddannelser aflønnes med nedenfor nævnte normalløn. Under hensyntagen til freelancerens personlige og faglige kvalifikationer kan der aftales en lavere løn end normallønnen, der som minimum skal udgøre minimallønssatsen tillagt et personligt tillæg. Normalløn (Ugeløn) Minimalløn (Ugeløn) AV-assistenter, der kun har brancheerfaring fra et praktiksted, som ikke er relevant for den pågældendes ansættelse, kan indplaceres lønmæssigt i henhold til dette protokollat, indtil den pågældende samlet set har opnået 1 års relevant brancheerfaring enten som freelancer eller som ansat. Freelancere, der ansættes til at varetage en funktion i gruppe 5 i overenskomstens lønssystem, kan maksimalt være indplaceret lønmæssigt i henhold til dette protokollat, indtil den pågældende samlet set har opnået 2 års relevant brancheerfaring enten som freelancer eller som ansat. Freelancere ansat til at varetage en funktion i gruppe 6 i overenskomstens lønssystem kan maksimalt være indplaceret lønmæssigt i henhold til dette protokollat, indtil den pågældende samlet set har opnået 3 års relevant brancheerfaring, enten som freelancer eller som ansat. I øvrigt gælder overenskomstens bestemmelser. København, den Film- og TV-arbejderforeningen Danske Film- og TV-Producenter Protokollat om volontører i Kort- og dokumentarfilmproduktion I forbindelse med indgåelse af overenskomster for hhv. ansatte og freelancere på kort- og dokumentarfilmområdet mellem Film- og TVarbejderforeningen og Danske Film- og TV-Producenter, er parterne enige om, at nedenstående retningslinier skal være udgangspunktet ved produktionsselskabernes brug af volontører.

12 Ved brug af volontører indgås der en volontøraftale mellem producenten og volontøren. Hensigten med volontøraftalen er at give volontøren indblik i hvilket job, der vil egne sig bedst til volontørens interesse og talent og på baggrund heraf træffe kvalificeret beslutning om, hvilken uddannelse/karriereforløb, der måtte være mest hensigtsmæssigt. Der kan samtidig højst knyttes én volontør til en virksomhed med under 10 fuldtidsansatte. Der kan herefter tilknyttes én volontør for hver 10 fuldtidsansatte. Der tilknyttes en medarbejder til volontøren, som gennem hele perioden er ansvarlig for, at vedkommende i sin 3 måneders volontørperiode deltager i sådanne aktiviteter, som sikrer, at volontøren opnår indsigt i kort- og dokumentarfilmproduktion, eller det område, der måtte være aftalt at have volontørens interesse før volontørperiodens start. En volontør kan højst arbejde ulønnet i 3 måneder. Ingen volontører må overdrages ansvar, som har en sådan betydning for produktionen, at det har karakter af overenskomstdækket område. Er volontøren efter udløbet af de 3 måneder i den situation, at de indhøstede erfaringer har ændret volontørens ønsker om fremtidigt virke, kan der aftales en fornyet 3 måneders periode med henblik på at skaffe volontøren indsigt i dette nye arbejdsområde. Aftalen kan ikke fornyes yderligere, og det er en forudsætning, at beskæftigelsen i anden periode omfatter helt nye arbejdsopgaver. Volontøren bliver aldrig stillet i udsigt, at der vil være mulighed for ansættelse efter volontørperioden. Der aftales alene et afsluttet forløb på 3 måneder. Volontøren kan pålægges sådant arbejde, som måtte aflaste virksomhedens/produktionens medarbejdere i et omfang, der tillader dem at bruge arbejdstid på at hjælpe volontøren til en bedre indsigt i branchen. Hvis aftalen efter volontørperioden ønskes forlænget, skal dette ske på overenskomstmæssige vilkår. København, den Film- og TV-arbejderforeningen Danske Film- og TV-Producenter

13 FORHANDLINGSPROTOKOLLAT til kort- og dokumentarfilmoverenskomsten 1. Der er mellem parterne enighed om, at overenskomstens normallønssystem skal fortolkes i overensstemmelse med de almindeligt gældende arbejdsretslige regler, hvorefter det bl.a. fremgår, at der mellem den enkelte filmarbejder og producent kan aftales en højere løn end normallønnen. Ethvert forsøg på kollektivt at presse et højere lønningsniveau igennem end normallønnen udgør et brud på overenskomstens fredspligt, og normallønnen i den løbende overenskomstperiode forhøjes derfor principielt kun med de tillæg, der er aftalt direkte mellem overenskomstparterne i overenskomsten. 2. De i 3, stk. 7 aftalte pensionsbidrag indbetales til FAFs pensionsordning hos PFA, medmindre andet aftales mellem overenskomstens parter. 3. Der er mellem parterne enighed om at arbejde for, at filmarbejdere bliver omfattet af en overenskomstaftalt barselsorlovsordning med sædvanlig løn, der sidestiller såvel lønmodtagere som arbejdsgivere med det øvrige arbejdsmarked. 4. Parterne er enige om, at forhandlingerne vedrørende overenskomstens 16 ikke er afsluttede. Der er enighed om, at den i overenskomsten anvendte beregningsmetode for afregning af royalty ikke er hensigtsmæssig og derfor erstattes med en rundsumsafregning. Parterne er enige om, at der ved fastsættelsen af rundsummens størrelse tages forholdsmæssigt udgangspunkt i den royaltyudbetaling, der sker i henhold til overenskomst mellem FAF og DFTP om spillefilm. 5. Parterne er enige om, at efteruddannelsesmulighederne for ansatte i kort- og dokumentarfilmbranchen skal ses i sammenhæng med uddannelsesaktiviteterne på Danske- Film- og TV-Producenter/FAFs øvrige område. København, den Film- og TV-arbejderforeningen Danske Film- og TV-Producenter

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund (DJ)/FAF og Producentforeningen for ansatte

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund (DJ)/FAF og Producentforeningen for ansatte TV DJ/FAF - ansatte Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund (DJ)/FAF og Producentforeningen for ansatte 1. Overenskomstens anvendelsesområde Stk. 1. Overenskomsten finder anvendelse på ansatte medarbejdere

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Præambel Det er en overordnet målsætning for overenskomsten at sikre kreative og trygge rammer om arbejdet med at producere seriefiktion.

Præambel Det er en overordnet målsætning for overenskomsten at sikre kreative og trygge rammer om arbejdet med at producere seriefiktion. OVERENSKOMST MELLEM FAF OG PRODUCENTFORENINGEN SERIEFIKTION Præambel Det er en overordnet målsætning for overenskomsten at sikre kreative og trygge rammer om arbejdet med at producere seriefiktion. Det

Læs mere

Overenskomst mellem. FAF og PRODUCENTFORENINGEN OM SPILLEFILM OG KORTERE FIKTION. 1. januar 2013

Overenskomst mellem. FAF og PRODUCENTFORENINGEN OM SPILLEFILM OG KORTERE FIKTION. 1. januar 2013 Overenskomst mellem FAF og PRODUCENTFORENINGEN OM SPILLEFILM OG KORTERE FIKTION 1. januar 2013 med tekniske rettelser april 2013 Overenskomst af 1. januar 2013 mellem FAF og PRODUCENTFORENINGEN OM SPILLEFILM

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

OVERENSKOMST SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER

OVERENSKOMST SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER OVERENSKOMST MELLEM TEATRENES ARBEJDSGIVERORGANISATION BØRNETEATERSAMMENSLUTNINGEN/FORENINGEN AF SMÅ TEATRE I DANMARK OG SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER 1 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE Overenskomsten

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

HOVEDAFTALE. ok-l l BEM/ERKNINGER: $ 1. SAMARBEJDE OG ORGANISATIONSFRIHED MAS KINMESTRENES FORENING KONSTRUKTØRFORENINGEN

HOVEDAFTALE. ok-l l BEM/ERKNINGER: $ 1. SAMARBEJDE OG ORGANISATIONSFRIHED MAS KINMESTRENES FORENING KONSTRUKTØRFORENINGEN 33.18.2 Side REGONERNES LØNNNGS- OG TAKSTNÆVN MAS KNMESTRENES FORENNG KONSTRUKTØRFORENNGEN HOVEDAFTALE mellem Regionernes LØnnings- og Takstnævn og Maskinmestrenes Forening og KonstruktØrforeni n gen.

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftale nr. 11.D Redigeret 2013 Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftalens gyldighedsområde følger i enhver henseende Særaftale I i sin helhed. Lokalaftalen

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

93.01 O.11 37/2012 Side 1

93.01 O.11 37/2012 Side 1 Hovedaftale mellem KL og Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Kiropraktor ening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør ening Dansk Psykolog ening Den

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

OVERENSKOMST. Dansk Journalistforbund. Dansk Handelsblad

OVERENSKOMST. Dansk Journalistforbund. Dansk Handelsblad OVERENSKOMST mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Handelsblad 2014 2017 - side 1 - Mellem Dansk Handelsblad og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst vedrørende de ansatte journalisters

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN 2003 1 CIRKULÆRE OM VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

O-foto-aftalen. Aftale vedrørende freelancefotografi mellem Dansk Journalistforbund og en række organisationsblade

O-foto-aftalen. Aftale vedrørende freelancefotografi mellem Dansk Journalistforbund og en række organisationsblade O-foto-aftalen Aftale vedrørende freelancefotografi mellem Dansk Journalistforbund og en række organisationsblade 1. november 2014 31. oktober 2015 Mellem Dansk Journalistforbund og en række blade/organisationer

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

Privatansattes standardkontrakt

Privatansattes standardkontrakt Privatansattes standardkontrakt Mellem undertegnede (virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer) Herefter kaldet virksomheden Og medundertegnede Kommentarer Arbejdsgiverens navn, adresse og CVR-nummer skal

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

Dagbladenes Bureau 1. Lønforhold Skalatrin pr. 1.3.2012 pr. 1.3.2013

Dagbladenes Bureau 1. Lønforhold Skalatrin pr. 1.3.2012 pr. 1.3.2013 Dagbladenes Bureau Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Dagbladenes Bureau og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst om løn- og arbejdsvilkår for journalistiske medarbejdere

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

Redigeret 2013. Protokol

Redigeret 2013. Protokol Redigeret 2013 Protokol mellem TDC A/S og Telekommunikationsforbundet over forhandling den 11. maj, 11., 28., 29. juni og 3. august 2001 om ændring af lokalaftale nr. 4.D om arbejdsvilkår mm. for ekspeditionsmedarbejdere

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

Stk. 2. Lønforhøjelse som følge af anciennitetsstigning, stillingsændring eller overenskomstfornyelse kan ikke modregnes i personligt tillæg.

Stk. 2. Lønforhøjelse som følge af anciennitetsstigning, stillingsændring eller overenskomstfornyelse kan ikke modregnes i personligt tillæg. Fællesoverenskomsten Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Dansk Journalistforbund er efter forhandling mellem parterne indgået følgende overenskomst til afløsning af overenskomsten indgået den

Læs mere

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2013-2015 Arbejde i Holddrift mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 1. marts 2013 Denne aftale er indgået mellem: Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANSK EL-FORBUND DANSK METAL FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL FORHANDLINGSKARTELLET FAGLIGT FÆLLES FORBUND 3F TEKNISK LANDSFORBUND

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Børneteatersammenslutningen (BTS) samt Foreningen af Små Teatre i Danmark (FAST) og Foreningen af Danske Sceneinstruktører (FDS)

OVERENSKOMST. mellem Børneteatersammenslutningen (BTS) samt Foreningen af Små Teatre i Danmark (FAST) og Foreningen af Danske Sceneinstruktører (FDS) OVERENSKOMST mellem Børneteatersammenslutningen (BTS) samt Foreningen af Små Teatre i Danmark (FAST) og Foreningen af Danske Sceneinstruktører (FDS) 1. Overenskomstens område Stk. 1. Denne overenskomst

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2010) DKFs standardansættelsesaftale for turnuskandidater

Læs mere

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen.

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst

LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst Lærlingeoverenskomst mellem Arbejdsgiver / DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet

Læs mere

DSF spillefilm: Protokollater 1.8.07

DSF spillefilm: Protokollater 1.8.07 DSF spillefilm: Protokollater 1.8.07 Protokollater til spillefilmoverenskomsten af 1. august 2007 PROTOKOLLAT 1: DEFINITION AF EGENKAPITAL OG LANCERINGSUDGIFTER 1. I henhold til denne overenskomst skal

Læs mere

04.89 O.13 46/2013 Side 1. Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt

04.89 O.13 46/2013 Side 1. Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt Side 1 Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Fagligt Fælles bund 3F FOA Fag og Arbejde handlingskartellet

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

DIS ORGANISATIONSOVERENSKOMST (2014/2017) MELLEM. Bilfærgernes Rederiforening. 3F Privat Service, Hotel og Restauration

DIS ORGANISATIONSOVERENSKOMST (2014/2017) MELLEM. Bilfærgernes Rederiforening. 3F Privat Service, Hotel og Restauration DIS ORGANISATIONSOVERENSKOMST (2014/2017) MELLEM Bilfærgernes Rederiforening og 3F Privat Service, Hotel og Restauration Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - Gyldighedsområde 1 Kapitel 2 - Løn 1 Kapitel 3 -

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Hanne Møller Lillelund 9. oktober 2013 Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår m.m. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen Tele

Læs mere

For lagerarbejdere og chauffører

For lagerarbejdere og chauffører 2010 2012 LÆ R LI N G E O VE R E N S K O M S T For lagerarbejdere og chauffører Lærlingeoverenskomst mellem Arbejdsgiver / DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen vedrørende

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

OVERENSKOMST AF. 2. juni 2008. mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE)

OVERENSKOMST AF. 2. juni 2008. mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) DANSK INTERNATIONALT SKIBREGISTER OVERENSKOMST AF 2. juni 2008 mellem DANMARKS REDERIFORENING og SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) Gældende fra 1. juli 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning.

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning. Side: 5.0 Dato: 1.1.2013 Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysningsloven) BEK

Læs mere

Vejledning om ANSÆTTELSE

Vejledning om ANSÆTTELSE Tidsbegrænset ansættelse i ydernummerpraksis med henblik på autorisation Vejledning om ANSÆTTELSE Denne vejledning sigter på en aftale, hvor psykologen midlertidigt ansættes af ydernummerpsykologen. Der

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL FOA - Fag og Arbejde Side 2 Indholdsfortegnelse Side Indledende bemærkninger... 3 Kapitel 1.

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG METAL SØFART 2008 2010 1 Nærværende særaftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Metal Søfart er gældende for maskinmænd og skibsassistenter påmønstret i skibe ejet

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale.

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale. UDDANNELSESBOG AFSNIT: 1. LØNAFTALE mellem MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING og NÆRINGS- OG NYDELSESMIDDELARBEJDER FORBUNDET, DANSK FUNKTIONÆRFORBUND / DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING og FAGLIGT FÆLLES

Læs mere

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F 20. Kompetenceudvikling Anmærkning: Erstattes 1. oktober 2012 af 20 a, bemærk dog 20 a, stk. 1, afsnit 5. Stk. 1. IKA-samtaler Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn

Læs mere

Overenskomst mellem "Den selvejende institution Under Kastanien" og Haderslev Lærerkreds, kreds 93 af Danmarks Lærerforening

Overenskomst mellem Den selvejende institution Under Kastanien og Haderslev Lærerkreds, kreds 93 af Danmarks Lærerforening Overenskomst mellem "Den selvejende institution Under Kastanien" og Haderslev Lærerkreds, kreds 93 af Danmarks Lærerforening 1 Område Denne overenskomst omfatter personer der ansættes i lærerstillinger

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 032-14 PKAT nr. 0151 J.nr. 2013-1513-080 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl. Fællesoverenskomst

Læs mere

Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1.

Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1. Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1. januar 2012 Indledning I forbindelse med overvejelser om oprettelse af en

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet)

Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Cirkulære af 23. maj 2012 Modst.nr. 021-12 PKAT nr. 106 J.nr. 07-333/31-15 Cirkulære om aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale.

Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale. På job i udlandet Ansættelseskontrakt Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale. 1. Arbejdsgivers og lønmodtagers navn og adresse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør STANDARDKONTRAKT Januar 2o14 Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør 1: Parterne Forening: Adresse: CVR-nr.: og Træner/instruktør: Adresse: Cpr.nr.: indgår på de i kontrakten nævnte vilkår

Læs mere

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september?

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Hvem har pligt til, at fortælle dig om fare- og sikkerheds- skiltenes betydning? Min arbejdsgiver. Hvornår

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere