FAF Kort- og dokumentarfilm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAF Kort- og dokumentarfilm"

Transkript

1 FAF Kort- og dokumentarfilm Overenskomst mellem Fim- og TV-arbejderforeningen (FAF) og Danske film- og TV-Producenter om kort- og dokumentarfilmproduktioner 1. Anvendelsesområde Stk. 1. Nærværende overenskomst finder anvendelse på engagement på kort- og dokumentarfilm uanset optagemedie, dog undtaget reklamefilm/tv-reklamer. Stk. 2. Den i 3, stk. 2 indeholdte beskrivelse af de af overenskomsten omfattede funktioner er alene en angivelse af, hvilke funktioner der kan indgå i kort- og dokumentarfilmproduktioner, og indebærer således ikke nogen pligt for producenten til at overholde en bestemt produktionsbemanding. Det er dog med hensyn til fotografbemandingen særligt aftalt, at det mellem producenten og A-fotografen drøftes, om der i det konkrete tilfælde skal anvendes såvel A- som B-fotograf. 2. Indgåelse af engagement Stk. 1. Arbejdsgivers pligt til at underrette arbejdstager om vilkårene for ansættelsesforholdet opfyldes derved, at ved enhver aftale om engagement skal den som bilag 1 til nærværende overenskomst optrykte standardkontrakt benyttes. Samtlige standardkontraktens punkter skal udfyldes. Stk. 2. Engagement sker på vilkår i henhold til nærværende overenskomst. Stk. 3. Samtlige underskrevne kontrakter, der skal være underskrevet inden produktionsstart, tilstilles FAF i kopi. Ligeledes tilstiller FAF DFTP kopi af kontrakter modtaget fra medlemmerne. 3. Løn Stk. 1. Filmarbejderen aflønnes med nedenfor nævnte normalløn.

2 Stk. 2. Under hensyntagen til filmarbejderens personlige og faglige kvalifikationer kan der aftales en lavere løn end normallønnen, der som minimum skal udgøre minimallønssatsen tillagt et personligt tillæg. Stk. 3. Ugelønnen fastsættes ved indplacering efter nedenstående skema (grundbeløb pr. 30. juni 1999): Gruppe 1 A-fotograf Normalløn Research Minimumsløn Optagelse Produktionsleder (økonomiansvarlig) Research Præproduktion Optagelse Efterarbejde Gruppe 2 Scenograf fra til Research Præproduktion og optagelse Klipper/editor B-fotograf Tonemester Optagelse og efterarbejde B-tonemester Gruppe 3 Produktionsassistent Belysningsmester Grafiker Chefrekvisitør Scripter Chefstylist Chefsminkør Chefkostumier Grip Caster

3 Stilfotograf Gruppe 4 Gripassistent Klippeassistent Belyser Rekvisitør Stylist Sminkør Kostumier Researcher Gruppe 5 Belysningsassistent Rekvisitørassistent Sminkeassistent Kostumierassistent Fotografassistent Toneassistent Gruppe 6 Clapper/loader Runner Lønsatserne for runner er incl. op til maksimalt 15 timers overarbejde. For funktioner, der ikke er nævnt i ovenstående skema, sker indplaceringen efter et konkret skøn. Uenighed mellem parterne om indplaceringen behandles efter reglerne i overenskomstens 18. For filmarbejdere uden brancheerfaring og uden fagets uddannelser henvises til protokollat 1. Stk. 4. Ved ansættelser af mindre end en uges varighed betales dagløn beregnet som omregnet ugeløn med et tillæg på 10%. Stk. 5. Ved ansættelser på enkelte arbejdsdage betales for mindst 6 arbejdstimer, jf. 4 stk. 2. Stk. 6. Normallønssatserne (grundbeløb pr. 30. juni 1999) tillægges med virkning fra 1. april % og med virkning fra 1. januar ,5%.

4 Stk. 7. Med virkning fra 1. april 2000 indbetales et pensionsbidrag på 3,5% af grundlønnen til en af parterne godkendt pensionsordning. Med virkning fra 1. januar 2001 forhøjes pensionsbidraget til 5%. Stk. 8. Løn inkl. overarbejdsbetaling og tillæg udbetales bagud mindst én gang om måneden. 4. Arbejdstid og overarbejde Stk. 1. Filmarbejderen engageres til et på forhånd aftalt antal timer pr. dag, der kan variere fra dag til dag. Arbejde udover det på forhånd aftalte antal timer pr. dag er overarbejde. Arbejdstidens placering og fordeling fastlægges i rimelig tid, dog maksimalt 1 uge før arbejdet skal udføres. Stk. 2. Korteste længde på en arbejdsdag er 6 timer. Såfremt den aftalte arbejdstid på en 6-timersdag overskrides betales der ikke overtidstillæg for 7. og 8. time. Stk. 3. Overskrides den aftalte daglige arbejdstid, betales et tillæg på 50% pr. præsteret overarbejdstime. Overskrides den aftalte daglige arbejdstid med mere end 3 timer betales et tillæg på 100% for de efterfølgende timer. Stk. 4. En normal arbejdsdag kan maksimalt aftales til at være på 10 timer. Såfremt der arbejdes mere end 10 timer på en dag ydes der et tillæg til timelønssatsen på 100% pr. præsteret overarbejdstime. Stk. 5. Overtid beregnes af den aftalte løn. Stk. 6. Såfremt filmarbejderen ansættes med ugeløn, kan 39 timer pr. uge efter aftale mellem producenten og filmarbejderen placeres indenfor arbejdsdage på mindst 6 timer, jf. 3 stk. 5 og 4 stk. 2, og højst 10 timer pr. dag. Beordret overarbejde herudover honoreres efter stk. 2, 3 og Forskudt arbejdstid Stk. 1. For arbejde mellem kl fra mandag til fredag ydes et tillæg pr. time på 50% af timelønnen. Stk. 2. For arbejde i weekender og på helligdage samt for arbejde på juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag ydes et tillæg til timelønnen på 100%. Weekendarbejde regnes fra fredag kl til mandag kl Stk. 3. Forskudttidstillæg beregnes af den aftalte løn.

5 6. Fast løn Stk. 1. Der kan i stedet for overtidsbetaling og forskudttidstillæg efter overenskomstens 4-5 aftales et fast tillæg ud fra et fastsat skøn over antallet af arbejdstimer og arbejdstidens placering. Såfremt forudsætningerne for aftalen ændres væsentligt, kan hver af parterne kræve aftalen genforhandlet. Stk. 2. Ved efterarbejde (klip, redigering og lyd) kan der p.g.a. arbejdets særlige karakter i stedet for overtidsbetaling i henhold til 4, stk. 2, 3 og 4 og forskudttidstillæg i henhold til 5 aftales et fast tillæg. Stk. 3. Fra mandag kl til fredag kl kan overtidsbetaling efter 4 og forskudttidstillæg efter 5 højest udgøre 100% af timelønnen. Stk. 4. I weekender og på helligdage samt for arbejde juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag kan overtidsbetaling i henhold til 4 og forskudttidstillæg i henhold til 5 højest udgøre 150%. 7. Pause Stk. 1. Filmarbejderen afholder 15 minutters betalt pause hver dag. Der afholdes herudover dagligt 30 minutters pause uden løn. Stk. 2. Pauser skal ikke nødvendigvis afholdes samlet for produktionsholdet. 8. Transport og rejser Stk. 1. Transport er defineret som transporttid i direkte forbindelse med optagelserne, eksempelvis kørsel fra produktionsadresse/indkvarteringssted til location og retur. Rejser er defineret som rejsetid uden direkte tilknytning til optagelserne, eksempelvis ved ankomst til location dagen før optagelsesstart eller ved afrejse dagen efter optagelsernes afslutning. Stk. 2. Filmarbejderen sørger selv for transport fra sit hjem til produktionsadressen, såfremt disse er beliggende indenfor samme byområde. Stk. 3. Alle rejse- og andre transportudgifter i forbindelse med produktionen betales af producenten.

6 Stk. 4. En overliggerdag aflønnes med timelønnen incl. tillæg i 8 timer. Stk. 5. Rejsetid honoreres med timelønnen i et antal timer, svarende til den til rejsen medgåede tid. 9. Ophold og diæter Stk. 1. Eventuelle diæter i forbindelse med rejser i ind- og udland betales efter Skatteministeriets til enhver tid gældende regler for rejsegodtgørelse. Stk. 2. Ophold i ind- og udland i forbindelse med tjenesten afholdes af producenten. Producenten er berettiget til at vælge hotel. 10. Hviletid og fridøgn Stk. 1 Producenten forpligter sig til at tilrettelægge produktionen således, at Arbejdsmiljølovens 50 stk. 1 og 51, stk. 1 og 52 overholdes 50, stk. 1 lyder således: "Arbejdstiden skal tilrettelægges således, at de ansatte får en hvilepeiode på mindst 11 sammenhængende timer inden for hver periode på 24 timer." 51 stk. 1 lyder således: "Inden for hver en periode på 7 døgn skal de ansatte have et ugentligt fridøgn, der skal ligge i tilslutning til en daglig hvileperiode. Det ugentlige fridøgn skal så vidt muligt falde på søndage og så vidt muligt samtidig for alle, der er ansat i virksomheden." 52 lyder således: " 50 og 51 kan fraviges i nødvendigt omfang, når naturomstændigheder, ulykker, maskinsammenbrud eller lignende uforudsete begivenheder forstyrrer eller har forstyrret den regelmæssige drift af virksomheden. Fravigelsen skal noteres i tilsynsbogen eller anden tilsvarende dokumentation." 11. Sygdom Stk. 1. Sygdom betragtes som lovligt forfald. Stk. 2. En filmarbejder har ret til at oppebære løn under sygdom svarende til filmarbejderens aftalte løn, såfremt filmarbejderen har været beskæftiget hos producenten i sammenlagt 160 timer indenfor en periode af 1 måneds varighed. Stk. 3. Er filmarbejderens sygdom af en sådan art og varighed, at den skønnes at ville påføre producenten væsentlige praktiske og heraf følgende økonomiske belastninger, er producenten berettiget til at opsige kontrakten med rimeligt varsel.

7 12. Ferie Stk. 1. Lønmodtagere ansat i henhold til denne overenskomst er omfattet af Lov nr. 273 af 4. juni 1970 om ferie med senere ændringer. 13. Talsmandsordning Stk. 1. Holdet er berettiget til at vælge en talsmand. Stk. 2. Afskedigelse af en talsmand skal begrundes i tvingende årsager. Stk. 3. Såfremt producenten agter at afskedige en talsmand, skal sagen forhandles med FAF, inden afskedigelsen finder sted. Stk. 4 Enhver af parterne kan efter den i stk. 4 nævnte forhandling begære sagen behandlet af en voldgiftsret, der nedsættes efter reglerne i 17. Stk. 5. Finder voldgiftsretten det godtgjort, at ansættelsesforholdet ikke kan fortsætte, er producenten pligtig til at betale en godtgørelse, der fastsættes af voldgiftsretten, og hvis størrelse skal være afhængig af sagens omstændigheder. Stk. 6. En talsmand har ret til, såfremt der opstår akutte problemer på produktionen, at indkalde til et møde i arbejdstiden på maksimalt 15 minutter, dog højst én gang pr. arbejdsdag. Stk. 7. Producenten eller dennes repræsentant har pligt til at mødes med talsmanden og evt. holdet i indtil 2 timer efter arbejdstids ophør samme dag, som der har været akutte problemer. Holdet eller talsmanden modtager ikke betaling for sådanne møder. Stk. 8. Producenten holder talsmanden bedst muligt orienteret om alle oplysninger, der er relevante for talsmandens varetagelse af sit hverv. 14. Almindelige regler Stk. 1. Filmarbejderen må ikke træffe økonomiske dispositioner i forbindelse med filmens produktion uden samtykke fra producenten. Stk. 2. Filmarbejderen må ikke uden producentens tilladelse offentliggøre forhold vedrørende filmens manuskript og udførelse. 15. Ophævelse af kontrakten

8 Stk. 1. Ophæver eller udsætter producenten kontrakten 14 dage eller senere, men tidligere end 7 dage før engagementets begyndelse ydes filmarbejderen betaling med 50% af den aftalte løn. Stk. 2. Ophæver eller udsætter producenten kontrakten 7 dage eller senere før engagementets begyndelse ydes filmarbejderen betaling med 100% af den aftalte løn. Stk. 3 Lønnen beregnes som timelønnen inkl. tillæg for den på forhånd aftalte arbejdstid. Stk. 4. Uanset bestemmelserne i stk. 1 og 2 honoreres den del af arbejdet, der måtte være udført inden aftalens ophævelse, efter de i nærværende overenskomst aftalte regler. 16. Ophavsrettigheder Stk. 1. Parterne er enige om, at freelancerne i henhold til lov om ophavsret af 2. juni 1995 nyder beskyttelse for den af dem udførte indsats i det omfang, betingelserne for beskyttelse i henhold til den nævnte lov er opfyldt. Stk. 2. Producenten erhverver fra freelancerne ret til at overdrage udnyttelsesrettigheder til det producerede på nedenstående betingelser. Denne ret kan ikke overdrages til tredjemand, medmindre tredjemand indtræder i producentens forpligtelser i henhold til denne overenskomst eller særskilt aftale. Stk. 3. Producenten skal gøre erhververen opmærksom på, at udnyttelse af produktionen skal ske under respekt for Ophavsretslovens 3. Producenten krediterer alle kunstneriske funktioner, alle funktioner i produktion (herunder foto, lys, lyd, redigering, producer, assistenter m.fl.) samt øvrige medvirkende i overensstemmelse med god skik og sædvane. Stk. 4. Freelancernes andel af producentens nettoindtægter ved videreudnyttelsen udgør en royalty på 1,5% af producentens nettoindtægter, som opgøres i overensstemmelse med almindelig branchesædvane. Stk. 5. Ved producentens nettoindtægter forstås de indtægter, producenten opnår ved videreudnyttelsen, som overstiger den privatkapital producenten har indskudt i forbindelse med produktionen(erne) samt eventuel tilbagebetalingspligtig fremmedkapital, fratrukket 30% til dækning af distributionsomkostninger. Finansieringsindskud fra presale samt kapital

9 tilgået producenten i forbindelse med finansieringen af produktionen medregnes ikke ved opgørelsen af producentens nettoindtægter. Stk. 6. Beløbene afregnes en gang årligt og første gang d og herefter til Film- og TV-arbejderforeningens Rettighedsforening, der sørger for beløbenes videre fordeling til de freelancere, der er eller har været ansat i henhold til overenskomsten. (Herunder eventuel indberetning til skattevæsenet). Stk. 7. Royaltybetalinger i henhold til 16 stk. 4 i denne overenskomst må ikke påvirke den almindelige overenskomstaftale eller den lokalt aftalte lønudvikling. Stk. 8. Medarbejderne bevarer retten til vederlag gennem de til enhver tid værende Copy-Dan-foreninger og tilsvarende kollektive forvaltningsstrukturer, herunder retten til vederlag i henhold til Ophavsretslovens 35 og 39. Royaltyafregningen i henhold til 16 stk. 4 indeholder vederlag i henhold til Ophavsretslovens 58 a. Stk. 10. Under eventuel lovlig konflikt mellem denne overenskomsts parter, må der ikke indgås nye aftaler om salg af videreudnyttelsesrettigheder til allerede producerede produktioner, hvortil freelancerne i henhold til 16 stk. 4 har krav på royalties. 17. Begrænsning af misbrug af tidsbegrænsede ansættelser Stk. 1 Under henvisning til EUs Ministerråds Direktiv 1999/90/EF af 28. juni 1999 er der mellem parterne enighed om, at filmarbejdere kan ansættes på freelance-vilkår, når der er objektive grunde hertil, typisk at der ikke er beskæftigelse hos producenten til filmarbejderen indenfor dennes arbejdsområde udenfor den konkrete produktion, filmarbejderen er engageret til. 18. Uoverensstemmelser Stk. 1. Alle uoverensstemmelser om forståelsen af overenskomsten skal forinden forelæggelse for faglig voldgift søges løst ved afholdelse af mæglingsmøde hos producenten under medvirken af repræsentanter for hver af overenskomstens parter. Stk. 2. Løses uoverensstemmelsen ikke ved afholdelse af mæglingsmøde, kan uoverensstemmelsen af hver af parterne indbringes for faglig voldgift.

10 Stk. 3. Påstand om brud på overenskomsten, herunder arbejdsstandsninger, skal straks indberettes til overenskomstparterne, og mæglingsmøde skal afholdes dagen efter påstandens fremsættelse. Stk. 4. Den faglige voldgift består af 6 medlemmer, hvoraf hver part til sagens behandling udpeger 3, samt en opmand, der er voldgiftsrettens formand. Kan der ikke opnås enighed om valg af opmand, skal parterne i fællesskab anmode Arbejdsrettens formand om at udpege en sådan. Opmanden indkalder på begæring herom snarest muligt parterne til behandling af uoverensstemmelsen. Opmanden kan i tilfælde af overenskomstbrud idømme den tabende part en bod. Parterne betaler hver halvdelen af udgifterne ved voldgift eller ved tilkaldelse af opmand. Dog skal den part, der påstår brud på overenskomsten, såfremt denne påstand ikke er taget til følge i den faglige voldgift, udrede sagens omkostninger. Parterne afholder egne omkostninger. 19. Overenskomstfornyelse Stk. 1. Er forhandling om ny overenskomst efter stedfunden opsigelse ikke afsluttet ved overenskomstens udløb, gælder overenskomsten fortsat, indtil ny overenskomst indgås, eller indtil en af parterne på sine medlemmers vegne iværksætter arbejdsstandsning (strejke, blokade, lockout eller boykot). Stk. 2. Arbejdsstandsningerne skal varsles ved særlig og anbefalet skrivelse mindst 7 dage før arbejdsstandsningen agtes iværksat. 20. Opsigelse af overenskomsten Stk. 1. Overenskomsten har virkning fra 1. april Stk. 2. Overenskomsten kan af hver af parterne opsiges med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst den 31. marts København d. Film- og TV-arbejderforeningen Danske Film- og TV-Producenter

11 Protokollat 1 - Ingen brancheerfaring Freelancere uden brancheerfaring og uden en af fagets uddannelser aflønnes med nedenfor nævnte normalløn. Under hensyntagen til freelancerens personlige og faglige kvalifikationer kan der aftales en lavere løn end normallønnen, der som minimum skal udgøre minimallønssatsen tillagt et personligt tillæg. Normalløn (Ugeløn) Minimalløn (Ugeløn) AV-assistenter, der kun har brancheerfaring fra et praktiksted, som ikke er relevant for den pågældendes ansættelse, kan indplaceres lønmæssigt i henhold til dette protokollat, indtil den pågældende samlet set har opnået 1 års relevant brancheerfaring enten som freelancer eller som ansat. Freelancere, der ansættes til at varetage en funktion i gruppe 5 i overenskomstens lønssystem, kan maksimalt være indplaceret lønmæssigt i henhold til dette protokollat, indtil den pågældende samlet set har opnået 2 års relevant brancheerfaring enten som freelancer eller som ansat. Freelancere ansat til at varetage en funktion i gruppe 6 i overenskomstens lønssystem kan maksimalt være indplaceret lønmæssigt i henhold til dette protokollat, indtil den pågældende samlet set har opnået 3 års relevant brancheerfaring, enten som freelancer eller som ansat. I øvrigt gælder overenskomstens bestemmelser. København, den Film- og TV-arbejderforeningen Danske Film- og TV-Producenter Protokollat om volontører i Kort- og dokumentarfilmproduktion I forbindelse med indgåelse af overenskomster for hhv. ansatte og freelancere på kort- og dokumentarfilmområdet mellem Film- og TVarbejderforeningen og Danske Film- og TV-Producenter, er parterne enige om, at nedenstående retningslinier skal være udgangspunktet ved produktionsselskabernes brug af volontører.

12 Ved brug af volontører indgås der en volontøraftale mellem producenten og volontøren. Hensigten med volontøraftalen er at give volontøren indblik i hvilket job, der vil egne sig bedst til volontørens interesse og talent og på baggrund heraf træffe kvalificeret beslutning om, hvilken uddannelse/karriereforløb, der måtte være mest hensigtsmæssigt. Der kan samtidig højst knyttes én volontør til en virksomhed med under 10 fuldtidsansatte. Der kan herefter tilknyttes én volontør for hver 10 fuldtidsansatte. Der tilknyttes en medarbejder til volontøren, som gennem hele perioden er ansvarlig for, at vedkommende i sin 3 måneders volontørperiode deltager i sådanne aktiviteter, som sikrer, at volontøren opnår indsigt i kort- og dokumentarfilmproduktion, eller det område, der måtte være aftalt at have volontørens interesse før volontørperiodens start. En volontør kan højst arbejde ulønnet i 3 måneder. Ingen volontører må overdrages ansvar, som har en sådan betydning for produktionen, at det har karakter af overenskomstdækket område. Er volontøren efter udløbet af de 3 måneder i den situation, at de indhøstede erfaringer har ændret volontørens ønsker om fremtidigt virke, kan der aftales en fornyet 3 måneders periode med henblik på at skaffe volontøren indsigt i dette nye arbejdsområde. Aftalen kan ikke fornyes yderligere, og det er en forudsætning, at beskæftigelsen i anden periode omfatter helt nye arbejdsopgaver. Volontøren bliver aldrig stillet i udsigt, at der vil være mulighed for ansættelse efter volontørperioden. Der aftales alene et afsluttet forløb på 3 måneder. Volontøren kan pålægges sådant arbejde, som måtte aflaste virksomhedens/produktionens medarbejdere i et omfang, der tillader dem at bruge arbejdstid på at hjælpe volontøren til en bedre indsigt i branchen. Hvis aftalen efter volontørperioden ønskes forlænget, skal dette ske på overenskomstmæssige vilkår. København, den Film- og TV-arbejderforeningen Danske Film- og TV-Producenter

13 FORHANDLINGSPROTOKOLLAT til kort- og dokumentarfilmoverenskomsten 1. Der er mellem parterne enighed om, at overenskomstens normallønssystem skal fortolkes i overensstemmelse med de almindeligt gældende arbejdsretslige regler, hvorefter det bl.a. fremgår, at der mellem den enkelte filmarbejder og producent kan aftales en højere løn end normallønnen. Ethvert forsøg på kollektivt at presse et højere lønningsniveau igennem end normallønnen udgør et brud på overenskomstens fredspligt, og normallønnen i den løbende overenskomstperiode forhøjes derfor principielt kun med de tillæg, der er aftalt direkte mellem overenskomstparterne i overenskomsten. 2. De i 3, stk. 7 aftalte pensionsbidrag indbetales til FAFs pensionsordning hos PFA, medmindre andet aftales mellem overenskomstens parter. 3. Der er mellem parterne enighed om at arbejde for, at filmarbejdere bliver omfattet af en overenskomstaftalt barselsorlovsordning med sædvanlig løn, der sidestiller såvel lønmodtagere som arbejdsgivere med det øvrige arbejdsmarked. 4. Parterne er enige om, at forhandlingerne vedrørende overenskomstens 16 ikke er afsluttede. Der er enighed om, at den i overenskomsten anvendte beregningsmetode for afregning af royalty ikke er hensigtsmæssig og derfor erstattes med en rundsumsafregning. Parterne er enige om, at der ved fastsættelsen af rundsummens størrelse tages forholdsmæssigt udgangspunkt i den royaltyudbetaling, der sker i henhold til overenskomst mellem FAF og DFTP om spillefilm. 5. Parterne er enige om, at efteruddannelsesmulighederne for ansatte i kort- og dokumentarfilmbranchen skal ses i sammenhæng med uddannelsesaktiviteterne på Danske- Film- og TV-Producenter/FAFs øvrige område. København, den Film- og TV-arbejderforeningen Danske Film- og TV-Producenter

Tv-produktion, freelance

Tv-produktion, freelance Tv-produktion, freelance Overenskomst mellem Film- og Tv-arbejderforeningen (FAF) og Producentforeningen for freelancere 1. Anvendelsesområde Stk. 1. Freelanceoverenskomsten finder anvendelse på produktioner,

Læs mere

1/6 2004 30/6 2005. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund. Producentforeningen. for. Freelancere

1/6 2004 30/6 2005. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund. Producentforeningen. for. Freelancere 1/6 2004 30/6 2005 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Producentforeningen for Freelancere 1 OVERENSKOMST MELLEM DANSK JOURNALISTFORBUND (DJ) OG PRODUCENTFORENINGEN FOR FREELANCERE 1. Anvendelsesområde

Læs mere

TV DJ/FAF - freelancere

TV DJ/FAF - freelancere TV DJ/FAF - freelancere Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund (DJ)/FAF og Producentforeningen for freelancere 1. Anvendelsesområde Stk. 1. Freelanceoverenskomsten finder anvendelse på produktioner,

Læs mere

Producentforeningen for freelancere

Producentforeningen for freelancere Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Producentforeningen for freelancere 1.1.2008 31.5.2009 OVERENSKOMST MELLEM DANSK JOURNALISTFORBUND (DJ) OG PRODUCENTFORENINGEN FOR FREELANCERE 1. Anvendelsesområde

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Tv-produktion, ansatte

Tv-produktion, ansatte Tv-produktion, ansatte Overenskomst mellem Film- og TV-arbejderforeningen (FAF) og Producentforeningen for ansatte 1. Overenskomstens anvendelsesområde Stk. 1. Overenskomsten finder anvendelse på ansatte

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund (DJ)/FAF og Producentforeningen for ansatte

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund (DJ)/FAF og Producentforeningen for ansatte TV DJ/FAF - ansatte Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund (DJ)/FAF og Producentforeningen for ansatte 1. Overenskomstens anvendelsesområde Stk. 1. Overenskomsten finder anvendelse på ansatte medarbejdere

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER. løsning af scenografiske enkeltopgaver

OVERENSKOMST. mellem SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER. løsning af scenografiske enkeltopgaver DR HR Personale 12. november 2007 2007 OVERENSKOMST mellem DR og SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER om løsning af scenografiske enkeltopgaver Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Almindelige

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Mediehus Århus for 2010 2012

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Mediehus Århus for 2010 2012 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Mediehus Århus for 2010 2012 1. Overenskomstens dækningsområde Stk. 1. Overenskomsten finder anvendelse på fastansatte medarbejdere ved Mediehus Århus, der

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal September 2012 2012 OVERENSKOMST mellem DR og Dansk Metal om freelanceopgaver i forbindelse med produktion af TV- og radioudsendelser m.v. Indholdsfortegnelse: 1. Overenskomstens anvendelse... 3 2. Ansættelse...

Læs mere

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S og AC-organisationerne Dækningsområde Denne hovedaftale har bindende virkning for 1.AC-organisationerne. Hvorved forstås: a. en organisation, der er medlem af AC og

Læs mere

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for STATSANSATTES KARTEL 4666.26 Sekretariatet 20. juni 1991 StK-afskrift HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Hovedaftalens område Denne hovedaftale har bindende

Læs mere

Præambel Det er en overordnet målsætning for overenskomsten at sikre kreative og trygge rammer om arbejdet med at producere seriefiktion.

Præambel Det er en overordnet målsætning for overenskomsten at sikre kreative og trygge rammer om arbejdet med at producere seriefiktion. OVERENSKOMST MELLEM FAF OG PRODUCENTFORENINGEN SERIEFIKTION Præambel Det er en overordnet målsætning for overenskomsten at sikre kreative og trygge rammer om arbejdet med at producere seriefiktion. Det

Læs mere

Overenskomst mellem. FAF og PRODUCENTFORENINGEN OM SPILLEFILM OG KORTERE FIKTION. 1. januar 2013

Overenskomst mellem. FAF og PRODUCENTFORENINGEN OM SPILLEFILM OG KORTERE FIKTION. 1. januar 2013 Overenskomst mellem FAF og PRODUCENTFORENINGEN OM SPILLEFILM OG KORTERE FIKTION 1. januar 2013 med tekniske rettelser april 2013 Overenskomst af 1. januar 2013 mellem FAF og PRODUCENTFORENINGEN OM SPILLEFILM

Læs mere

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for:

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: Side 1 H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Danske Lægestuderende. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: 1. a. Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Læs mere

AFSKRIFT. H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Funktionærforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte fotografer.

AFSKRIFT. H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Funktionærforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte fotografer. Side 1 AFSKRIFT H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Funktionærforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte fotografer. ------------------- Denne hovedaftale er afsluttet mellem Amtsrådsforeningen

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

HOVEDAFTALE. mellem. Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for:

HOVEDAFTALE. mellem. Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for: Side 1 HOVEDAFTALE mellem Amtsrådsforeningen og bundet af Offentligt Ansatte, Specialarbejderforbundet i Danmark og Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark vedrørende overenskomstansatte medarbejdere Denne

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne Denne hovedaftale er indgået mellem Post Danmark A/S og de AC-organisationer, der ved underskrift har tilsluttet sig hovedaftalen. Ved parterne

Læs mere

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten 1.4.2008 31.3.2011 Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten, 2008-2011 1. Overenskomstens område. Nærværende overenskomst omfatter

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Hovedaftale mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende

Hovedaftale mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende Cirkulære om Hovedaftale mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende 2007 Cirkulære af 17. august 2007 Perst. nr. 070-07 PKAT nr. J.nr. 07-333/74-1

Læs mere

Hovedaftale. mellem. Hovedstadens Sygehusfællesskab. Det Kommunale Kartel/Statsansattes Kartel

Hovedaftale. mellem. Hovedstadens Sygehusfællesskab. Det Kommunale Kartel/Statsansattes Kartel Hovedaftale mellem Hovedstadens Sygehusfællesskab og Det Kommunale Kartel/Statsansattes Kartel Indholdsfortegnelse Bemærkninger til Hovedaftale mellem Hovedstadens Sygehusfællesskab og Det Kommunale Kartel/Statsansattes

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

94.41 O.11 27/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening

94.41 O.11 27/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening Side 1 Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening Side 2 Indholdsfortegnelse... Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2. Parternes formål... 3 2. Samarbejde og organisationsfrihed...

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

32.17.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

32.17.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FARMAKONOMFORENINGEN ERGOTERAPEUTFORENINGEN DANSKE FYSIOTERAPEUTER JORDEMODERFORENINGEN DANSKE BIOANALYTIKERE DANSK SYGEPLEJERÅD KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET DANSK

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

A F T A L E mellem DANSK ARBEJDSGIVERFORENING og PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION om løn- og ansættelsesvilkår for bedriftslæger

A F T A L E mellem DANSK ARBEJDSGIVERFORENING og PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION om løn- og ansættelsesvilkår for bedriftslæger A F T A L E mellem DANSK ARBEJDSGIVERFORENING og PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION om løn- og ansættelsesvilkår for bedriftslæger 1. Overenskomstens område Overenskomsten omfatter læger ansat som bedriftslæger

Læs mere

Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) /2011 Side 1

Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) /2011 Side 1 Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Hvem er omfattet 3 5 1. Hvem er omfattet 3 Kapitel 2. Parternes formål 3 2. Samarbejde og organisationsfrihed

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

Dagbladenes Bureau 6 0.017 20.417 20.817 7 0.187 20.587 20.987 8 0.357 20.757 21.157

Dagbladenes Bureau 6 0.017 20.417 20.817 7 0.187 20.587 20.987 8 0.357 20.757 21.157 Dagbladenes Bureau Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Dagbladenes Bureau og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst om løn- og arbejdsvilkår for journalistiske medarbejdere

Læs mere

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 1: Præambel Overenskomsten omfatter redaktionelt

Læs mere

OVERENSKOMST. Fjord Line Danmark A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling. for. Hotelassistenter

OVERENSKOMST. Fjord Line Danmark A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling. for. Hotelassistenter OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling for Hotelassistenter i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Gældende for perioden 1. marts 2012 til

Læs mere

Overenskomst mellem. Dansk Journalistforbund og

Overenskomst mellem. Dansk Journalistforbund og Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Bladfabrikken ApS (TÆT PÅ) 01.10.2017 30.09.2019 1 Dækningsområde 1. Mellem Bladfabrikken ApS og Dansk Journalistforbund er aftalt følgende overenskomst for

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

H O V E D A F T A L E

H O V E D A F T A L E 1 H O V E D A F T A L E Mellem Divisionsforeningen Vestagervej 17 2900 Hellerup (herefter benævnt DF) og Spillerforeningen Pilestræde 35, 2., 1112 København K. (herefter benævnt SPF) ( i det følgende benævnt

Læs mere

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Overenskomst. mellem. Dansk Flygtningehjælp. Dansk Socialrådgiverforening

Overenskomst. mellem. Dansk Flygtningehjælp. Dansk Socialrådgiverforening Overenskomst mellem Dansk Flygtningehjælp Og Dansk Socialrådgiverforening 2014-2017 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Hvem er omfattet... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Kapitel 1 Løn, pension og arbejdstid...

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 38 Underbilag 4.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. ved specialundervisningen for børn og

Læs mere

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2002 Forbundet af Offentligt Ansatte Finansministeriet Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår systematik og sprogbrug.

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

1. Arbejdsbeskrivelse m.v. Producenten engagerer medarbejderen som til en film/tv-serie, hvis foreløbige titel er.

1. Arbejdsbeskrivelse m.v. Producenten engagerer medarbejderen som til en film/tv-serie, hvis foreløbige titel er. Ansættelseskontrakt ved Spillefilm/Seriefiktion for følgende faggrupper: Tonemestre, b-tonemestre, toneassistenter (dog kun for så vidt b-tonemester er ansat), klippere og klippeassistenter. Mellem: (herefter

Læs mere

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftale nr. 11.D Redigeret 2013 Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftalens gyldighedsområde følger i enhver henseende Særaftale I i sin helhed. Lokalaftalen

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (tekniske servicemedarbejdere m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8.

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Mellem Prima Vista/Subline og Dansk Journalistforbund er der dags dato indgået følgende RAMMEAFTALE

Mellem Prima Vista/Subline og Dansk Journalistforbund er der dags dato indgået følgende RAMMEAFTALE Mellem Prima Vista/Subline og Dansk Journalistforbund er der dags dato indgået følgende RAMMEAFTALE 1. RAMMEAFTALENS FORMÅL OG OMRÅDE 1.01 Formålet med rammeaftalen er at sikre ansatte og A-lønnede og

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. m.fl. fra Frederiksberg Kommune))

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (ejendomsfunktionærer m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8. februar

Læs mere

OVERENSKOMST SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER

OVERENSKOMST SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER OVERENSKOMST MELLEM TEATRENES ARBEJDSGIVERORGANISATION BØRNETEATERSAMMENSLUTNINGEN/FORENINGEN AF SMÅ TEATRE I DANMARK OG SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER 1 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE Overenskomsten

Læs mere

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne.

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne. Orientering nr. 8/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Budoverenskomst for provinsen Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv.

Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. 2011 Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. Nedennævnte bestemmelser supplerer og/eller fraviger fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

Side 1 HOVEDAFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND

Side 1 HOVEDAFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNNES LANDSFORBUND HOVEDAFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND Side 2 Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL

Læs mere

O-foto-aftalen. Aftale vedrørende freelancefotografi mellem Dansk Journalistforbund og en række organisationsblade

O-foto-aftalen. Aftale vedrørende freelancefotografi mellem Dansk Journalistforbund og en række organisationsblade O-foto-aftalen Aftale vedrørende freelancefotografi mellem Dansk Journalistforbund og en række organisationsblade 1. november 2014 31. oktober 2015 Mellem Dansk Journalistforbund og en række blade/organisationer

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

Lokalaftale Stk. 2. Tidsbegrænsede ansættelsesaftaler af minimum 1 måneds varighed er omfattet af overenskomsten.

Lokalaftale Stk. 2. Tidsbegrænsede ansættelsesaftaler af minimum 1 måneds varighed er omfattet af overenskomsten. Lokalaftale 2014+ 1. Aftalens anvendelsesområde Stk. 1. Nærværende aftale finder anvendelse for Studio 1-2 A/S og dækker samtlige medarbejdere der er beskæftiget ved redaktion, produktion og afvikling

Læs mere

Overenskomsten omfatter medvirkende til læbesynkron indtaling af audiovisuelle produktioner.

Overenskomsten omfatter medvirkende til læbesynkron indtaling af audiovisuelle produktioner. DUBBINGOVERENSKOMST Mellem Producentforeningen og er indgået følgende overenskomst vedrørende ansættelse til dubbing af tegnefilm m.v. hos medlemmer af Producentforeningen I. Dækningsområde Overenskomsten

Læs mere

Hovedaftale mellem DEMKO A/S. AC-organisationerne

Hovedaftale mellem DEMKO A/S. AC-organisationerne Hovedaftale mellem DEMKO A/S og AC-organisationerne 1 Parterne er enige i, at spørgsmål om løn- og ansættelsesvilkår søges løst gennem indgåelse af kollektiv overenskomst. Medarbejdere, som ikke er omfattet

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

32.40.2 Side 1 AFSKRIFT

32.40.2 Side 1 AFSKRIFT Side 1 AFSKRIFT H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Metalarbejderforbund, bundet for offentligt ansatte, Dansk Kommunal Arbejderforbund, eningen af Arbejdsledere i Danmark og eningen

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer Ansættelsesaftale for funktionærer Denne ansættelsesaftale ( Ansættelsesaftalen ) er indgået mellem Mikael D. Lauridsen Frydelunds alle 8210 Aarhus V CPR-nummer 123456-7890 og Mikaellauridsen.dk - Entreprise

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk. Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent

Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk. Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent 2... 26. oktober 2012 Disposition Ansættelsesbevislov/kontrakter Arbejdstid Erstatningsferie under

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

D I S - O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Ubefarne kokke)

D I S - O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Ubefarne kokke) D I S - O V E R E N S K O M S T 2012-2014 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Ubefarne kokke) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og akademikerorganisationerne vedrørende overenskomstansatte akademikere

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og akademikerorganisationerne vedrørende overenskomstansatte akademikere Side 1 H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og akademikerorganisationerne vedrørende overenskomstansatte akademikere Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for: 1.

Læs mere

Overenskomst mellem Bjørnø Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime afdeling

Overenskomst mellem Bjørnø Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime afdeling Nærværende overenskomst er omfattet af den til enhver gældende Sømandslov og omfatter al sejlads med færgeselskabets skibe. Til brug for lønberegningen er medarbejderen pligtig at aflevere lønbilag så

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv

Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv Side 41 Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv 1. Hvem er omfattet Protokollatet omfatter personer, der

Læs mere

Landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag og Arbejde

Landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag og Arbejde Orientering Landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag og Arbejde 30. marts 2012 Indgåelse af aftale om landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer

Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer Overenskomst mellem og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010-2012 1 Overenskomstens område Stk. 1. Denne overenskomst omfatter lærervikarer, der engageres af et vikarbureau, der er medlem

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993.

af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993. Hovedaftalen af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993. 1 Da det er ønskeligt, at spørgsmål om løn- og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskomster,

Læs mere

AFTALE MELLEM MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN OG UDSTATIONERINGSSTEDET OM BETINGELSERNE FOR UDSTATIONERING AF EN MILITÆRNÆGTER

AFTALE MELLEM MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN OG UDSTATIONERINGSSTEDET OM BETINGELSERNE FOR UDSTATIONERING AF EN MILITÆRNÆGTER Februar 2010 AFTALE MELLEM MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN OG UDSTATIONERINGSSTEDET OM BETINGELSERNE FOR UDSTATIONERING AF EN MILITÆRNÆGTER MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN Adresse: Hedelykken 10, 2640 Hedehusene

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Socialrådgivervikarer

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Socialrådgivervikarer 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Socialrådgivervikarer 2014/2017 OVERENSKOMST mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Socialrådgiverforening INDHOLD 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 4 2 ARBEJDSTID... 4 3 AFGRÆNSNING

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver Dansk Socialrådgiverforening

Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver Dansk Socialrådgiverforening Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Socialrådgiverforening 2010-2012 Indhold 1 Overenskomstens område... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Afgrænsning mellem timeløn og månedsløn... 4 4 Timeløn...

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

I protokollatet anvendes betegnelsen ansat, når reglerne gælder for både lærere og børnehaveklasseledere.

I protokollatet anvendes betegnelsen ansat, når reglerne gælder for både lærere og børnehaveklasseledere. Om dette rådudkast Pr. 1. august 2014 vil de hidtidige arbejdstidsregler blive erstattet af to cirkulærer: Dels vil reglerne om Arbejdstid for tjenestemænd i staten (hent cirkulære) Dels en stærkt reduceret

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

HOVEDAFTALE. ok-l l BEM/ERKNINGER: $ 1. SAMARBEJDE OG ORGANISATIONSFRIHED MAS KINMESTRENES FORENING KONSTRUKTØRFORENINGEN

HOVEDAFTALE. ok-l l BEM/ERKNINGER: $ 1. SAMARBEJDE OG ORGANISATIONSFRIHED MAS KINMESTRENES FORENING KONSTRUKTØRFORENINGEN 33.18.2 Side REGONERNES LØNNNGS- OG TAKSTNÆVN MAS KNMESTRENES FORENNG KONSTRUKTØRFORENNGEN HOVEDAFTALE mellem Regionernes LØnnings- og Takstnævn og Maskinmestrenes Forening og KonstruktØrforeni n gen.

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere