Helkropsvibrationer i anlægsgartneriet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Helkropsvibrationer i anlægsgartneriet"

Transkript

1 Helkropsvibrationer i anlægsgartneriet

2 Indholdsfortegnelse 2 Side Forord... 3 Vibrationer... 4 Hvad er helkropsvibrationer?... 5 Hvad siger reglerne?... 6 Følger af vibrationspåvirkning... 7 Vurdering af vibrationsbelastning... 8 Hvad kan der gøres? Sædet skal passe! Krav til leverandøren Eksempler på helkropsvibrationsbelastninger i anlægsgartneriet Eksempler på arbejdsdage Litteratur...15 Udgiver: BAR Jord til Bord, Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg 1.oplag: Februar 2008 Grafisk tilrettelæggelse og illustration: Rechnitzer a/s, Middelfart Tryk: Rechnitzer a/s, Middelfart ISBN nr.: Varenummer:

3 Forord Denne vejledning omhandler helkropsvibrationer i anlægsgartneriet. Den har til formål at oplyse om den risiko, som kraftig vibrationsbelastning indebærer for den udsatte, samt om gældende regler for vurdering af belastninger. Vejledningen tager udgangspunkt i et fællesprojekt indenfor landbrug, skovbrug og anlægsgartneri, som er udført af AkustikNet A/S for BAR Jord til Bord. Styregruppen for projektet var: Anne Marie Hagelskjær, BAR Jord til Bord Kristine Jensen, BAR Jord til Bord Eva Meyle, Danske Anlægsgartnere Tormod Overby, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Ansvaret for det tekniske arbejde for AkustikNet havde Palle Voss. Pjecen kan bruges af den enkelte medarbejder. Men den kan også bruges af den arbejdsgiver, der er forpligtet til at overveje ansattes vibrationsbelastning i forbindelse med den lovpligtige APV. Ønskes mere detaljeret information, henvises til rapporten Helkropsvibrationer landbrug, skovbrug og anlægsgartneri. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljøloven. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger, og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. Rapport og pjece kan downloades på BAR Jord til Bord s hjemmeside: eller på 3

4 Vibrationer 4 Det mekaniserede arbejde i anlægsgartnerivirksomheder indebærer hyppig brug af maskiner, som skal køre såvel på vej som på ujævne jordunderlag. Forskningen har i de senere år påvist, at de rystelser, som maskinførere udsættes for, kan medføre en forøget belastning af ryggen, som igen medfører en for tidlig nedslidning. Rystelserne eller vibrationerne er i dag blevet en betydelig arbejdsmiljøfaktor. Vibrationer slider på kroppen, særligt ryggen. EU har udarbejdet et direktiv på området, som pålægger medlemslandene at indføre ensartede regler for vurdering af vibrationer 1. I Danmark er reglerne implementeret ved en bekendtgørelse 2. Af reglerne fremgår, at det er arbejdsgiverens ansvar at sikre, at medarbejderne ikke udsættes for påvirkninger, der overstiger de værdier som direktivet har fastlagt. Vurdering af en medarbejders vibrationspåvirkninger er hermed blevet en del af de forhold, der skal indgå i arbejdspladsvurderingen (APV). Man udsættes for vibrationer på to måder: Enten ved at betjene en håndholdt maskine, som f.eks. en motorsav. Eller ved at køre en traktor eller andet mobilt arbejdsredskab, f.eks. på græs eller jordunderlag. Ved motorsaven taler man om hånd-arm vibrationer. Ved traktorkørsel, hvor vibrationerne påvirker føreren igennem sædet, tales om helkropsvibrationer. Denne pjece omhandler helkropsvibrationer. Når arbejdsgiveren eller den enkelte medarbejder ønsker at vurdere vibrationsbelastningen, så er det vigtigt at kunne vurdere, hvor kraftige påvirkninger, man kan forvente i de enkelte arbejdssituationer. Pjecen indeholder et antal eksempler, der kan anvendes som grundlag herfor. 1. Rådets direktiv 2002/44/EF af 25. juni 2002 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (vibrationer). 2. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 682 af 30. juni 2005 om beskyttelse mod udsættelse for vibrationer i forbindelse med arbejdet.

5 Hvad er helkropsvibrationer? Helkropsvibrationer er betegnelsen for de vibrationer, som førere af mobile arbejdspladser udsættes for. Typisk taler vi om førere af maskiner, der kører hen over et ujævnt underlag, f.eks. en grusvej. Helkropsvibrationer transmitteres gennem sædet til kroppen, og for stående operatører gennem fødderne. Helkropsvibrationers virkning er en forøget belastning af ryggen. Kraftig belastning af helkropsvibrationer kan give skader og smerter i især lænderyggen, men også i skulder og nakke. Det karakteristiske ved helkropsvibrationer er, at den enkelte vibrationsbelastede medarbejder selv har en væsentlig indflydelse på belastningens størrelse. Derfor er det vigtigt at informere om virkningerne af vibrationsbelastninger, samt om reglerne for vurdering heraf. Vibrationer måles i m/s 2. For helkropsvibrationer gælder, at 0,1 m/s 2 er en meget svag vibration, og at 2,0 m/s 2 er en meget kraftig vibration. En køretur i en personbil på almindelig vej vil typisk indebære en vibrationspåvirkning på omkring 0,3 m/s 2. På arbejdspladserne kan vibrationspåvirkningerne blive meget kraftige. 5

6 Hvad siger reglerne? 6 Vurdering af vibrationsbelastninger skal medtages i arbejdspladsvurderingen (APV). Arbejdsgiveren har ansvaret for at der gennemføres APV. Aktions- og grænseværdierne udtrykkes som A(8) værdier (vibrationsbelastning), som er den daglige eksponering beregnet som gennemsnit over 8 timer. Aktionsværdi A(8) = 0,5 m/s 2 Grænseværdi A(8) = 1,15 m/s 2 Aktionsværdien skal forstås som en værdi, som hvis den overskrides medfører, at der skal træffes foranstaltninger til nedbringelse af vibrationsbelastningerne. Grænseværdien skal forstås som en værdi, som hvis den overskrides medfører, at arbejdet straks skal stoppes og først må genoptages, når det er godtgjort, at dette sker på en sådan måde, at grænseværdien ikke overskrides. Vibrationsbelastning er beregnet som gennemsnit over 8 timer Vurdering af vibrationsbelastninger skal medtages i APV en Hvis aktionsværdien overskrides skal der træffes foranstaltninger Hvis grænseværdien overskrides skal arbejdet straks stoppes

7 Følger af vibrationspåvirkning Hvis gennemsnittet på en 8 timers arbejdsdag kommer over 0,5 m/s 2 anses det ikke længere for udelukket, at det kan medføre skader på kroppen. Skaderne er ikke akutte, men det er skader, der følger af længere tids påvirkning. Såfremt vibrationerne bliver kraftige, dvs. over ca. 0,8 m/s 2, kan selv kortvarige påvirkninger give skader. Overholdelse af den lovbestemte grænseværdi på 1,15 m/s 2 er derfor ikke i sig selv en sikring af, at der ikke opstår skader på kroppen. Den tid man er udsat for belastninger eksponeringstiden har stor betydning. Der er derudover forskel på, hvor udsat den enkelte er for at få skader efter helkropsvibrationsbelastning. Den enkeltes fysik er en medvirkende faktor, men især de arbejdsstillinger, som man bliver belastet i, er afgørende. Videnskabelige undersøgelser viser, at vibrationsbelastede arbejdsgrupper har flere rygproblemer og flere problemer med smerter i nakke/skuldre end andre erhvervsgrupper. Dårlig ryg kan have mange andre årsager end helkropsvibrationsbelastning. Men vibrationsbelastning anses for en meget væsentlig faktor. Den, der udsættes for helkropsvibrationer, udsættes samtidig også ofte for flere andre forhold, der kan forstærke vibrationernes skadelige effekt. Af disse kan nævnes: 1. at sidde i lang tid i belastet kropsstilling 2. at sidde i lang tid i uhensigtsmæssig kropsstilling 3. hyppige drejninger af rygsøjlen 4. at se tilbage over skuldrene 5. hyppige løft og håndtering af materialer 6. uventede bevægelser 7. kulde og træk 8. stress Vibrationsbelastninger, der indeholder kraftige chok, regnes normalt for mere skadelige end mere jævne vibrationsbelastninger. 7

8 Vurdering af vibrationsbelastning 8 Når man skal vurdere risikoen for vibrationsskader, skal man kende vibrationsbelastningen A(8). Vibrationsbelastningen findes således: 1. Først skal det gøres op, hvad eksponeringstiden er, dvs. i hvor lang tid om dagen, man reelt udsættes for vibrationer. Man kan evt. måle tiden med et stopur. 2. Derefter vurderes vibrationsstyrken ved: a. at sammenligne med lignende situationer, hvor man kender belastningen b. at anvende leverandørens oplysninger c. at bruge resultatet af direkte måling Se eksempler på helkropsvibrationsbelastninger i anlægsgartneriet på side Leverandøren har pligt til at give oplysninger om vibrationer fra hans maskine. En direkte måling kan blive nødvendig, hvis alle andre metoder ikke er anvendelige, eller hvis forholdene er sådan, at det er vigtigt at få et meget præcist udtryk for den konkrete vibrationsbelastning. Det er en god ide, at tage en specialist med på råd. Bestem vibrationsbelastningen Opgør eksponeringstiden Læs leverandørens oplysninger Sammenlign med lignende situationer, hvor man kender belastningen Foretag målinger om nødvendigt

9 Sammenhæng imellem eksponeringstid og vibrationsstyrke Sammenhæng imellem eksponeringstid og vibrationsstyrke Grænseværdi 1 4 timer/dag Aktionsværdi ,05 0,15 0,25 0,35 0,45 0,55 0,65 0,75 0,85 0,95 1,05 1,15 1,25 1,35 1,45 1,55 1,65 1,75 1,85 1,95 a c c e le ra tio n ; m /s 2 Fig.: Sammenhæng imellem vibrationsstyrke og tilladelig eksponeringstid. Måles f.eks. vibrationsstyrke på 1 m/s 2 ses at aktionsværdien overskrides efter ca. 2 timer og grænseværdien overskrides efter ca timer. Ved at finde skæringspunktet imellem den lodrette linje, der markerer den daglige eksponeringstid, og den vandrette linje, der markerer vibrationsstyrken i denne periode, havner man i grønt område, hvis aktionsværdien ikke overskrides i gult område, hvis aktionsværdien overskrides, men grænseværdien ikke overskrides i rødt område, hvis grænseværdien overskrides.

10 Hvad kan der gøres? 10 Hastigheden Hastigheden er den vigtigste faktor til at nedbringe belastningen. Ofte kan en mindre hastighedsreduktion nedsætte vibrationerne væsentligt. Derfor er førerens temperament væsentligt og kan nemt betyde en halvering eller fordobling af vibrationsbelastningen. Kør roligt og pres ikke hastigheden op. Underlaget Hvor man har mulighed for det, kan vibrationsbelastningen begrænses ved at sørge for et jævnt underlag. På jordunderlag, vej eller græsplæne kan man sjældent styre ujævnheder, men kører man langs ujævnhederne, får man mindre vibrationer, end hvis man kører på tværs. Maskinen Også andre forhold har betydning. Generelt vil store maskiner vibrere mindre end små maskiner, og større hjul og længere afstande imellem hjulene medfører færre vibrationer end mindre hjul og små akselafstande. Affjedring Moderne maskiner har affjedrede aksler og vibrationsophængte kabiner. De vibrerer mindre end gammeldags maskiner, med mindre operatøren vælger at omsætte forbedringerne til en forøget hastighed hen over underlaget. Dæktrykket Dæktrykket har betydning. Såvel for højt som for lavt dæktryk kan give øgede vibrationer. Ved for lavt dæktryk kan maskinen begynde at sejle. Indkøb af maskiner Ved indkøb af maskiner er det vigtigt at tage vibrationsforhold med i betragtning på lige fod med andre arbejdsmiljøparametre, som f.eks. støj. Afpas hastigheden efter forholdene Kør langs furerne eller rækkerne hvis muligt Vælg det rigtige dæktryk Inddrag vibrationsforhold ved indkøb

11 Sædet skal passe! Et godt vibrationsisolerende sæde har den funktion, at det dæmper de chok, der kan være en del af vibrationsbelastningen. Sædet skal passe til maskinen. Det er vigtigt, at det er maskinleverandøren, der anviser hvilket sæde, der kan benyttes. Det er ligeledes vigtigt, at sædet under brug justeres korrekt. De fleste sæder justeres efter vægten af føreren. Endelig er det vigtigt at gøre sig klart, at mens en maskine måske holder 20 år, så holder det vibrationsisolerende sæde langt kortere tid. Vurder derfor løbende om sædet fungerer optimalt. Krav til leverandøren Leverandøren er pligtig til at angive, hvor kraftige helkropsvibrationer, som førere af mobile arbejdspladser udsættes for. Når man køber nye maskiner, skal man forlange at få information om maskinernes helkropsvibrationsforhold. Om ikke andet, kan dette lette ens eget arbejde med APV. Oplysning om vibrationer skal fremgå af leverandørbrugsanvisningen 11 Sædet skal passe til maskinen Sædet skal indstilles korrekt Sædet holder ikke så længe som maskinen

12 12 Eksempler på helkropsvibrationsbelastninger i anlægsgartneriet De fleste eksempler omhandler kørsel på underlag (byggeplads, vej eller græs). De angivne eksempler kan nemt bruges til vurdering af andre maskiner, også selv om der ikke er tale om helt samme fabrikat af maskine og sæde. Husk, at det primært er underlagets beskaffenhed og kørehastigheden, der afgør belastningen. Aktionsværdien på 0,5 m/s 2 er i en række tilfælde overskredet inden for en arbejdsdag. I et af de målte eksempler (havetraktoren) er grænseværdien på 1,15 m/s 2 endvidere overskredet. For en lille havetraktor er aktionsværdien overskredet allerede efter 1,1 time, og grænseværdien vil blive overskredet på 5,9 timer ved hurtig kørsel på græs. De kraftige vibrationer i denne situation skyldes hastigheden. Vibrationerne kunne reduceres væsentligt ved at reducere hastigheden. Proces Graveoperation Havetraktor, græsklipning på fodboldbane Havetraktor, kørsel på asfaltvej Jordflytning, kørsel til lastbil Jordflytning, ujævnt underlag, rendegraver på hjul Lave underlag for fliselægning Traktor med flishugger, asfaltvej Traktor til snerydning, asfaltvej fuld fart Traktor til snerydning, kørsel på fodboldbane Traktor til vejfejning, asfaltvej Transport af jord og fliser, ujævnt underlag Transport af jord og sten

13 13 Maskine Kobelco type 16, minigraver Karakteristisk hastighed km/t Målt vibrationsstyrke m/s 2 Tid før aktionsværdi overskrides timer 0 0,39 13 Holder/græsklipper 13 0,65 4,7 Holder/græsklipper 45 0,54 6,9 CASE Poclain 0-3 0,33 18 CASE Scantruck 695 Super R 0-5 0,55 6,6 CASE Rendegraver 0-1 0,43 10,8 CASE MXU ,70 4,1 John Deer, type ,50 8,0 John Deer, type ,90 2,5 New Holland TCE ,70 4,1 SCHAEFF TEREX 1-3 0,83-0,99 2,9-2,0 MELROE BOBCAT 0-7 0,91 2,4

14 Eksempler på arbejdsdage 14 Arbejde med fliselægning på byggeplads i 8 timer: 20 % transport af fliser 20 % underlag for fliser 60 % manuelt arbejde og pauser uden vibrationer Samlet vibrationsbelastning på 0,48 m/s 2 Snerydning i 8 timer: 25 % kørsel fuld fart på vej 65 % snerydning på ujævnt underlag 10 pauser uden vibrationer Samlet vibrationsbelastning på 0,77 m/s 2 Plæneklipning med lille havetraktor i 8 timer: 75 % plæneklipning 25 % pauser og andet arbejde uden vibrationer Samlet vibrationsbelastning på 1,20 m/s 2 For to af disse eksempler overskrides aktionsværdien på 0,5 m/s 2 inden for 8 timer. For et af disse eksempler overskrides endvidere grænseværdien på 1,15 m/s 2. For at undgå en helbredsrisiko skal der derfor enten dæmpes vibrationer og/eller den samlede eksponeringstid og/eller kørehastighed skal nedsættes. Ovenstående eksempler er udarbejdet på baggrund af målingerne på side

15 Litteratur 15 Rådets direktiv 2002/44/EF af 25. juni 2002 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (vibrationer). Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 682 af 30. juni 2005 om beskyttelse mod udsættelse for vibrationer i forbindelse med arbejdet. At-vejledning D.6.7 om Helkropsvibrationer.

16 Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Torsøvej Risskov Mail: Telefon: Arbejdstagersekretariatet Kampmannsgade København V Mail: Telefon:

Helkropsvibrationer. Vejledning om helkropsvibrationer. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Helkropsvibrationer. Vejledning om helkropsvibrationer. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Helkropsvibrationer Vejledning om helkropsvibrationer Industriens Branchearbejdsmiljøråd Vejledning om helkropsvibrationer Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis, som arbejdsmarkedets

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.7. Helkropsvibrationer

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.7. Helkropsvibrationer At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.7 Helkropsvibrationer April 2006 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.5 af juli 1998 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Få tjek på sikkerheden. Vejledning og tjekliste ved gasbrænding af ukrudt

Få tjek på sikkerheden. Vejledning og tjekliste ved gasbrænding af ukrudt Få tjek på sikkerheden Vejledning og tjekliste ved gasbrænding af ukrudt Kolofon Udgiver: BAR Jord til Bord, Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg 1. oplag: August 2008 Grafisk tilrettelæggelse: Rechnitzer A/S

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1 Løft, træk og skub September 2005 Erstatter 2. udgave oktober 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3. Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3. Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3 Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer Juli 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Behold. hørelsen. & hold arbejdsmiljøloven. SpilleS teder & dis koteker

Behold. hørelsen. & hold arbejdsmiljøloven. SpilleS teder & dis koteker Behold hørelsen & hold arbejdsmiljøloven SpilleS teder & dis koteker Behold hørelsen og hold loven Kraftig musik kan bl.a. ødelægge hørelsen og give stress. Med høreskader følger ofte tinnitus og lydoverfølsomhed.

Læs mere

Støj i landbruget. er det et problem? Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord

Støj i landbruget. er det et problem? Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Denne pjece og rapporten "Støj i landbruget en eksempelsamling" kan bestilles ved henvendelse til Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord eller downloades fra www.barjordtilbord.dk Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg

Læs mere

Kasseassistenters arbejdsmiljø. Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation

Kasseassistenters arbejdsmiljø. Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation Kasseassistenters arbejdsmiljø Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation Forord På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) herunder

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER 2012 Indholdsfortegenlse Forord 1 Indledning 2 Få overblik og et godt samarbejde om arbejdsmiljøet 3 Arbejdspladsvurderingen

Læs mere

God ergonomi i tjenestebiler. - Politi og forsvar

God ergonomi i tjenestebiler. - Politi og forsvar God ergonomi i tjenestebiler - Politi og forsvar Indholdsfortegnelse 1 Forord...3 2 Indledning...4 3 Ind i og ud af bilen...5 4 Sid og kør godt i bilen...7 4.1 Sæde og rat...7 4.2 Nakkestøtten og sikkerhedsselen...10

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Grønt Miljø OKTOBER 2006

Grønt Miljø OKTOBER 2006 8 OKTOBER 2006 Grønt Miljø 4 Byens træer, før nu og efter 10 Hedelyngen der til sidst springer i skov 12 En rystende oplevelse 16 Kronen i løn og lind 18 Asketræer med tørre toppe 22 Mellem himmel, hav

Læs mere

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet Ny version 2012 Sikkerhedspjece Blik- og Rørarbejderforbundet Pas nu på! Det skal ikke være farligt at gå på arbejde. Derfor er der regler for, hvordan arbejdsmiljøet og sikkerheden skal være på arbejdspladserne.

Læs mere

Sikkerhedshåndbog for Skovbruget. Branchearbejdsmiljørådet jord til bord

Sikkerhedshåndbog for Skovbruget. Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for skovbruget Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter

Læs mere

Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier

Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier Bedemænd og ansatte i krematorier varetager en meget væsentlig samfundsmæssig opgave med at sikre et værdigt forløb i forbindelse med begravelse

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Arbejdsmiljøorganisation... 2 3.

Læs mere

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FORORD Denne håndbog er skrevet til alle, der arbejder inden for transportområdet. Bogen handler om dine arbejdsforhold,

Læs mere

Stoffer og materialer

Stoffer og materialer Stoffer og materialer Gode råd og værktøjer, som kan anvendes i forbindelse med omgangen med kemiske produkter og stoffer Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien 1 Vejledningen er udarbejdet af Træets Arbejdsgivere,

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord

Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for skovbruget Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Arbejds- miljø- håndbog

Arbejds- miljø- håndbog Fællessekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77 33 77 Fax 33 77 33 70 www.bar-service.dk Arbejdsgiversekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77

Læs mere

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Indholdsfortegnelse Forord... 3 Velkomst... 4 Oplæring, instruktion og uddannelse... 6 Rengøringsmetoder... 10 Rengøringsprodukter...

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Branchevejledning om. Vinduespolerernes. arbejdsmiljø

Branchevejledning om. Vinduespolerernes. arbejdsmiljø Branchevejledning om Vinduespolerernes arbejdsmiljø Vinduespolerernes arbejdsmiljø 1 Indhold Forord... 2 Håndredskaber... 3 Tekniske hjælpemidler... 4 Stiger... 4 Personløftere (lifte og gondoler)...

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere