Sag Lejetab ældreboliger Sagsnr. 07/3761 Initialer SusRas. Åben sag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sag Lejetab ældreboliger Sagsnr. 07/3761 Initialer SusRas. Åben sag"

Transkript

1 Sag Lejetab ældreboliger Sagsnr. 07/3761 Initialer SusRas Åben sag Resumé I forbindelse med budgetforlig 16. september 2010 er et af opmærksomhedspunkter B2011 om en samlet administration af ældreboliger/udlejningsboliger kan give en økonomisk gevinst - enten i privat eller kommunalt regi. Faktuelt har gl. Stevns overdraget administration og ejerskab af sine ældreplejeboliger til BoaSyd for flere år tilbage. Stevns Kommune ejer i gl. Vallø området 196 ældre- plejebolig hvor adminsitrationen er overdraget Lejerbo i forbindelse med udbud afholdt i DAB, BoaSyd og Lejerbo var indbudt til at byde og som laveste byder blev der indgået aftale med Lejerbo som ifølge indgået kontrakt overtog administrationen 1. januar aftalen kan af hver part opsiges med 6 mdr. varsel. Mulighederne for at undgå tomgangslejeudgifter ved almene ældreboliger, der ejes af boligorganisationer og de kommunalt ejede almene ældreboliger er belyst i vedhæftede notat af 23. september Der har i 2008 været registreret lejetab i størrelsesorden ca. kr og i 2009 kr Bilag: Notat - tomgangsleje almene ældreboliger Forvaltningen indstiller til PTU at sagen drøftes Beslutning i Plan- og Teknikudvalget den Det er et problem at Stevns Kommune har stigende udgifter til tomgangsleje i de almene ældreboliger pga. udlejningsvanskeligheder. Det er et stigende problem i det meste af landet, som følge af at lejerne stiller andre krav til beliggenhed, størrelse og indretning. Budgetrammen til lejetab på ældre- og plejeboliger er i kr. Der har i 2008 været registreret lejetab i størrelsesorden ca kr. og i kr. Udgiften var i 2010 steget til knap og i 2011 er til dato registreret ca kr. Som det fremgår af vedlagte bilag er tabet primært på ældreboligerne. Visitations/anvisningsretten ligger i Sundhed mens Teknik & Miljø fører regnskabet over lejetabet, hvorfor udgiften konteres under PTU. Faktuelt ligger ejerskabet af ældreboligerne i gl. Stevns hos boligorganisation Stevns Ældreboligselskab, og administreres af Vordingborg Boligselskab. Ny Stevns Kommune ejer selv boligerne i gl. Vallø, og de

2 administreres af Lejerbo. Denne aftale kan af hver part opsiges med 6. mdr. varsel. Mulighederne for at undgå tomgangslejeudgifter ved almene ældreboliger, der ejes af boligorganisationer og de kommunalt ejede almene ældreboliger er belyst i vedhæftede notat af 23. september Kommunalt ejede almene ældreboliger: De kommunalt ejede almene ældreboliger med udlejningsvanskeligheder skal gennemgås og det samme den restgæld, som findes i de pågældende ejendomme. Det må vurderes, om der kan blive tale om, at disse boliger nedlægges som almene boliger. Dette har i givet fald konsekvenser for kommunens økonomi, idet der efter de gældende regler i denne situation skal ske en indberetning til Statens Administration, som tager stilling til bortfald af støtte (se 28, stk. 3, og 4 i almenboligloven). Der kan således blive tale om en delvis indfrielse af det støttebærende lån i denne ejendom. Ældreboliger, der tilhører en afdeling af en boligorganisation Når kommunen ikke er ejer af de almene ældreboliger, kan kommunen ikke pålægge en ejer at foretage udlejning til anden side. Kommunen kan som tilsynsmyndighed på det årlige dialogmøde drøfte udlejningssituationen for boligorganisationens afdelinger, således som dette fremgår af den styringsrapport, der udfyldes af boligorganisationen, forud for mødet. Kommunen kan på disse møder drøfte med boligorganisationen, om der er tale om udlejningsvanskeligheder af permanent eller midlertidig karakter. Er der tale om permanente problemer, bør det i samarbejde med boligorganisationen overvejes, om det vil være muligt at nedlægge ældreboliger og eventuelt sælge de pågældende ejendomme. Er der tale om midlertidig karakter, må det drøftes, om boligorganisationen vurderer, at udlejning til anden side vil være en mulighed. Det kan også drøftes, om boligerne skal ommærkes til fx familie- eller ungdomsboliger. En ommærkning forudsætter dog en egentlig aftale mellem boligorganisationen og kommunen (jfr. almenboliglovens 3, stk. 1, nr. 6, og 4, stk. 1, nr. 6). Sagsfremstilling Inden man foretager sig yderligere, er det vigtigt at gøre sig klart, om der er tale om midlertidige udlejningsvanskeligheder eller om der er tale om forhold af mere permanent karakter, og hvis det sidste er tilfældet, må det undersøges, om dette er begrundet i særlige forhold. Kommunens muligheder for at påvirke udlejningssituationen afhænger af, hvem der er den juridiske ejer af boligerne. Hvis almene ældreboliger udlejes til andre boligsøgende (efter 14, stk. 3, i

3 bekendtgørelse nr af om udlejning af almene boliger m.v.) er der ikke tale om en visitering af de pågældende lejere, hvilket indebærer, at kommunen ikke i relation til de personer, som boligerne udlejes til påtager sig særlige forpligtelser i henhold til den sociale lovgivning. Ved almene ældreboliger har kommunen en lovbestemt pligt til at betale tomgangslejen og til at garantere for fraflytningsudgifter (se 54, stk. 4, i almenboligloven, lovbekendtgørelse nr. 103 af ). Denne pligt ophører ikke ved udlejning til anden side, men der kan indgås aftaler med en boligorganisation, som ændrer på dette forhold. I sundhedsafdelingens notat udlejningsvanskeligheder ældreboliger, se bilag, er vist en oversigt over de almene ældreboliger, hvor der er udlejningsproblemer. Selvom det er et øjebliksbillede, så stemmer det meget godt overens med de tendenser man har set over en længere periode. Sundhedsafdelingen har derfor vurderet at det er nedennævnte boliger som har generelle/store udlejningsvanskeligheder. Det drejer sig om boligerne: Vallørækken 5 15, Valløby Rolighedsvej 35 37, Strøby Bækkemosevej 2, Varpelev Elverhøjparken 2-8, Hellested Kroghsvej 8-10, Holtug Smedevænget 1-21, Magleby 6 boliger (kommunalt ejede) 7 boliger (kommunalt ejede) 8 boliger (Boligorganisation) 8 boliger (boligorganisation) 6 boliger (boligorganisation) 10 boliger (boligorganisation) Sundhedsafdelingen har anvisningsret til 295 ældreboliger. Medio august er der 29 på venteliste, heraf 4 ægtepar, så reelt er der 25 på venteliste. 10 af disse har én eller to gange takket nej til en tilbudt ældrebolig. Langt de fleste ønsker at bo Stevns høj i Store Heddinge eller Plushøj i Rødvig. Der er medio august ledige boliger (2 Elverhøjparken, 1 Krogsvej, 1 Rolighedsvej, 2 Strøbyhjemmet, 2 Smedevænget, 1 Strøby Bygade 15, 2 Vallørækken). Det er helt almindeligt, at der samtidig med venteliste er ledige ældreboliger, og som den generelle tendens for yderområderne i Danmark, så er det også i yderområderne i Stevns Kommune de ældre søger væk fra. De ældre ønsker at bo i byerne, hvorfor yderområderne ligeledes bliver drænet ved udbygning i byerne eller gør de, for hvor realistiske er ventelisterne. Det ser ud som om, man finder andre løsninger, hvis man ikke tilbydes bolig i det ønskede område, idet ældreboligerne i yderområderne er svært omsættelige. BDO har i notat af 11. august 2011 belyst de økonomiske konsekvenser for Stevns Kommune ved nedlæggelse/afhændelse af følgende kommunale ældre- og plejeboliger: 7 ombyggede almene ældreboliger og servicearealer, Strøbyhjemmet, Rolighedsvej 35-37, Strøby 6 almene ældreboliger, Vallørækken 5-15, Valløby.

4 Almene ældreboliger tilhørende en boligorganisation 7 ombyggede almene ældreboliger og servicearealer, Strøbyhjemmet, Rolighedsvej 35-37, Strøby. Boligerne og servicearealet kan nedlægges og nedrives, og udgiften hertil vil formentlig ligge i størrelsesordenen 8,2 8,8 mio. kr. Det må anses for meget vanskeligt at afhænde ejendommen til ikke kommunale formål. Skulle der mod forventning alligevel fremkomme en køber, vil en salgspris blive herefter. For at dække Stevns Kommunes udgifter til indfrielse af lån m.v. skal en salgssum være på ca. 6,9 7,5 mio. kr. tillagt et eventuelt mæglersalær. Overdragelse/afhændelse af de almene ældre- og plejeboliger til en almen boligorganisation må, på det foreliggende grundlag med udlejningsvanskeligheder m.v., anses for teoretisk. Det skal bemærkes at varmecentralen i kælderen på Strøbyhjemmet også leverer varme til 8 øvrige ældreboliger (dem på glasgangen). En udgift som ikke er medtaget i ovennævnte. 6 almene ældreboliger, Vallørækken 5-15, Valløby. Boligerne kan nedlægges og nedrives, og udgiften hertil vil formentlig ligge i størrelsesordenen 6,2 6,6 mio. kr. Vi vil vurdere, at der er en mulighed for salg af ejendommen uanset situationen på det nuværende ejendomsmarked, men vi kan ikke vurdere størrelsen på et eventuelt salgsprovenu. For at dække Stevns Kommunes udgifter til indfrielse af lån m.v. skal en salgssum være på ca. 4,8 5,1 mio. kr. tillagt et eventuelt mæglersalær. Overdragelse/afhændelse af de almene ældre- og plejeboliger til en almen boligorganisation må, på det foreliggende grundlag med udlejningsvanskeligheder m.v., anses for teoretisk. Almene ældre- og plejeboliger tilhørende en almen boligorganisation. Stevns Kommune har begrænsede reaktionsmuligheder. Boligerne kan udlejes til andre boligsøgende, ligesom de kan ommærkes til almene familieboliger og almene ungdomsboliger. Hvis der i den forbindelse opstår behov for ombygning, vil det på det nuværende grundlag ikke være muligt at vurdere, hvilken udgiften Stevns Kommune eventuelt kunne få, hvis behovet for ombygning blev aktuel. Parterne kan aftale, at boligorganisationen fremover har anvisningsretten, hvorefter kommunen ikke mere skal betale for uudlejede boliger.

5 Da det er vanskeligt at se et incitament for boligorganisationen til at overtage anvisningsretten, og dermed den økonomiske forpligtelse, vil vi anse det som en teoretisk betragtning, der ikke kan udføres i praksis. Boligerne nedlægges efter regler herom, og ejendommen afhændes til kommunen. Vi vil til den videre sagsbehandling anslå, at overdragelsessummen pr. bolig, vil udgøre ca. 1,0 1,5 mio. kr. Det kan dog ikke afvises, at der ud over dette beløb kan udløses kontant betaling ifølge en garantistillelse overfor indestående lån, såfremt vurderingssummen ikke kan dække indestående belåning m.v. Det er en forudsætning, at kommunefuldmagten hjemler tilladelse til købet af boligerne. Udvalget anmoder Visitationsudvalget om at fjerne begrænsningerne i kriterierne for tildeling af en bolig, således at flere ældre kan få mulighed for at få en bolig. Formålet er at at nedbringe antallet af ledige boliger. Vurdering Det er forvaltningens vurdering at man ikke overdrager de kommunalt ejede almene ældreboliger til boligselskab, idet Stevns Kommunes handlemuligheder herved stækkes voldsomt, som det fremgår af det fremlagte materiale. Bilag Præsentationen fra KB temamødet den 19. december 2011 er vedhæftet som sagen som bilag /11 - Åben - Notat - tomgangsleje almene ældreboliger /11 - Åben - uddrag fra Tilsynshåndbogen, udlejningsregler for ældreboliger /11 - Åben - Krævende ældre afviser boliger /11 - Åben - Opgørelse lejetab ældreboliger og /11 - Åben - Udlejningsvanskeligheder ældreboliger Stevns Kommune, notat /11 - Åben - oversigt over gæld pr. 1. oktober /11 - Åben - oversigt over gæld pr. 1. oktober /11 - Åben - Resume, nedlæggelse af almene ældreboliger, BDO /11 - Åben - notat, nedlæggelse af almene ældreboliger, BDO /11 - Åben - Oversigtstegning Strøbyhjemmet

6 /11 - Åben - Oversigtstegning Vallørækken /11 - Åben - Moms af adm og pedeller almene ældreboliger.pdf /12 - Åben - KB Temamøde 19/12 - præsentation ældreplejeboliger /12 - Åben - Dagsorden for Besigtigelsestur den 15 august /12 - Åben - Tillægsnotat - yderligere betragtninger mht. ledighed ældre- plejeboliger Indstilling Teknik & miljø indstiller til SSU og PTU via DIR 1. at udvalgene drøfter hvor vidt man er indstillet på at nedlægge ældreboliger i Stevns Kommune og i givet fald hvilke 2. at forvaltningen igangsætter sagsbehandlingen (alternativer for fremtidig anvendelse, økonomi og genhusning m.v.) 3. at udvalgene drøfter hvorvidt det er hensigtsmæssigt at visitationsretten ligger under SSU mens administrationen af lejetabet føres under PTU Beslutning i Direktionen den DIR anbefaler sagen til en indledende temadrøftelse mellem SSU og PTU - alternativt KB - under hensyntagen til sagens principielle karakter og de langsigtede økonomiske konsekvenser forbundet hermed. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den Udvalget drøftede mulige løsningsmodeller vedr. ældreboligernes fremtid og økonomi. Udvalget anbefalede, at der afholdes et fællesudvalgsmøde med plan- og teknikudvalget med henblik på at drøfte mulige strategier for ældreboligernes fremtid. Endvidere anbefalede udvalget, at Hans Christian Rasmussen inviteres til fællesudvalgsmødet. Beslutning i Plan- og Teknikudvalget den Udvalget drøftede mulige løsningsmodeller vedr. ældreboligernes fremtid og økonomi. Udvalget anbefalede, at der afholdes et fællesudvalgsmøde med Social- og Sundhedsudvalget med henblik på at drøfte mulige strategier for ældreboligernes fremtid. Genoptagelse i PTU og SSU på møderne i april Sagen blev drøftet i SSU og PTU på møderne i august Det blev besluttet at tage en fælles drøftelse i hele KB. KB temamødet blev afholdt

7 den 19. december 2011, hvor ovennævnte fakta og handlemuligheder blev fremlagt til åben drøftelse. På mødet blev der udtrykt ønske om, at man politisk genoptog diskussionen i forbindelse med bosætningsanalysen/bosætningspolitikken. Lejetabet beløb sig i 2011 i alt til kr og korr.budget På budget 2012 er afsat kr og huslejetab til og med marts måned udgør kr Gennem de seneste 3 4 måneder har der som noget nyt også været lejetab på plejeboligerne og set ud fra status på nuværende tidspunkt, er vurderingen at vi vil have gennemsnitligt 4 5 ledige plejeboliger, som vi betaler lejetab for månedligt. Hvis dette er situationen hele året, må der kalkuleres med huslejetab på kr Vi vil selvfølgelig kunne være mere præcise, når vi er tættere på BOP2. Da det er en ny situation er vi uhyre usikre på, om situationen er holdbar, eller om det er et øjebliksbillede. På baggrund af ovennævnte er det ligeledes forvaltningens anbefaling at budget 2013 til lejetab forøges. I forbindelse med BOP2 kan det afgøres om anbefalingen vil være, at der på budgettet skal afsættes kr. 1.4 mio Forvaltningen indstiller til PTU og SSU via DIR 1. at udvalgene genoptager drøftelserne mht. evt. nedlæggelse af ældreboliger i Stevns Kommune og i givet fald hvilke? 2. at udvalgene drøfter hvorvidt det er hensigtsmæssigt at visitationsretten ligger under SSU, mens administrationen af lejetabet føres under PTU. Beslutning i Direktionen den Fremsendes til politisk drøftelse Beslutning i Plan- og Teknikudvalget den

8 Udvalget anbefaler, at der i 2013 og fremadrettet afsættes anlægsmidler til afhændelse og nedrivning af udvalgte boliger. Udvalget ønsker en besigtigelse af de mest oplagte ejendomme. Af hensyn til helheden anbefales, at visitation og lejetab samles i et stående udvalg. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den Udvalget ønskede en opdateret opgørelse over relevante boliger i udsatte områder samt besigtigelse forud for eventuel stillingtagen til nedlæggelse af ældreboliger samt fremtidig udvalgstilhørsforhold. Sagen genoptaget SSU og PTU møder i august PTU og SSU har aftalt besigtigelse af en række af kommunens ældreboliger den 15. august 2012, og denne besigtigelse skal, sammen med det nye notat og tidligere fremlagte materiale, danne grundlag for politisk beslutning om - Videre undersøgelse af mulighederne for at målrette visse ældreboligområder til borgere med særlige behov - Afsættelse af anlægsmidler i 2013 og overslagsår til nedrivning af ældreboliger. Status ældreboliger med huslejetab, juli 2012: Adresse Ledige lejemål Antal måneder Elverhøjparken, Hellested Kroghsvej, Holtug Præstemarken, Hårlev Rolighedsvej, Strøby Strøby Bygade, Strøby 1 5 Smedevænget, Magleby Vallørækken, Valløby 1 1

9 Status plejeboliger med huslejetab: Pt. begrænset huslejetab på plejeboligerne. I juli måned havde vi 1 plejebolig der blev betalt huslejetab for. Pr. 1/8 har vi 2 boliger den ene forventes udlejet én af de nærmeste dage til hurtig indflytning, og den anden er der også en lejer på vej til. Sundhed har siden sidste møde udarbejdet et notat, som skal være med til at kvalificere den yderligere drøftelse af problematikken. Notatet er vedlagt sagsfremstillingen. Det er primært på ældreboligområdet, at der er store huslejetab, og det er i relation hertil at der er behov for en politisk beslutning om handlemuligheder/tilpasning af kapaciteten. På plejeboligområdet har der været vigende efterspørgsel det seneste halve år, med huslejetab (i mindre omfang) til følge. Den fremtidige plejeboligkapacitet skal drøftes i forbindelse med vurdering af det fremtidige behov for korttidspladser, i sammenhæng med beslutning om nyt genoptræningscenter, og med anlægsbudgettet for Det nye notat belyser perspektiv og tendenser på nationalt plan og i Stevns Kommune, samt fremkommer med handlemuligheder såvel på ældreboligområdet som på plejeboligområdet. På ældreboligområdet anbefales nærmere vurdering af mulighederne for at målrette boligområder til borgere med særlige behov, og dermed gøre dem mere eftertragtede end i dag, samt muligheden for oprettelse af bofællesskaber/seniorbofællesskaber. Det vurderes dog, at den samlede ældreboligkapacitet er for stor, og at en del af ældreboligerne er utidssvarende og uhensigtsmæssigt placeret i forhold til offentlige transportmidler m.v., hvorfor nedlæggelse af boliger skønnes nødvendig. Boligerne i Holtug(6) og Magleby(10) har den dårligste geografiske placering i forhold til offentlige transportmidler og indkøbsmuligheder. Nedlæggelse af boliger tilhørende en almen boligorganisation medfører, jfr. reglerne herom, afhændelse til kommunen. Udgiften er af BDO tidligere vurderet til min. 1-1,5 mio. pr. bolig, og kræver en nærmere juridisk undersøgelse af, hvorvidt kommunefuldmagten hjemler tilladelse til et sådant køb. Forvaltningen indstiller til SSU og PTU 1. at udvalgene genoptager drøftelserne på baggrund af besigtigelsesturen, ovennævnte opdatering samt det tidligere

10 fremlagte materiale 2. Såfremt det besluttes at arbejde videre med nedlæggelse mv. af nogle ældreboliger, skal der afsættes budgetramme i budget 2013 til nedrivning og konsulenthjælp Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den Sagen udskydes til mødet den 27. august Beslutning i Plan- og Teknikudvalget den Udvalget anmoder forvaltningen om at udarbejde konkrete forslag til eventuelle alternative anvendelsesmuligheder med udgangspunkt i tillægsnotatet. Derefter ønskes et fællesmøde med SSU Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den Udvalget anmodede forvaltningen om frem til udvalgsmødet 3. december 2012 at udarbejde konkrete forslag til eventuelle alternative anvendelsesmuligheder med udgangspunkt i tillægsnotatet. Derefter ønskes et fællesmøde med PTU.

NOTAT. Allerød Kommune. Eventuelt salg af kommunale ældreboliger i Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune. Eventuelt salg af kommunale ældreboliger i Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 04. december 2013 Sekretariatet Eventuelt salg af kommunale ældreboliger

Læs mere

Generel boliganvisning i Frederikssund

Generel boliganvisning i Frederikssund Generel boliganvisning i Frederikssund Kommune Baggrund I forbindelse med kommunalt igangsat projekt vedrørende beskrivelse og analyse af Frederikssund Kommunes indsats for flygtninge i et fremadrettet

Læs mere

Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune

Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune Punkt 10. Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune 2014-002592 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, i samarbejde med Familie- og Socialforvaltningen, at byrådet

Læs mere

Udkast til SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Skanderborg Kommune og. de almene boligorganisationer i kommunen

Udkast til SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Skanderborg Kommune og. de almene boligorganisationer i kommunen Udkast til SAMARBEJDSAFTALE mellem Skanderborg Kommune og de almene boligorganisationer i kommunen om anvisning af almene boliger i Skanderborg Kommune Aftale Mellem Skanderborg Kommune på den ene side

Læs mere

COK Alment byggeri temamøde om almene boliger. Odense

COK Alment byggeri temamøde om almene boliger. Odense COK Alment byggeri temamøde om almene boliger Odense Den 24. september 2015 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail

Læs mere

NOTAT. Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015. Regler

NOTAT. Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015. Regler NOTAT Dato Social- og Sundhedsforvaltningen Sekretariat og Økonomi Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Nærværende notat sammenfatter

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST FÅRUP ÆLDRECENTER RANDERSEGNENS BOLIGFORENING UNDER KONKURS STADION ALLE 3B, FÅRUP Advokat Pernille Thrane pt@svega.dk J.nr. 135088-000361 SVEJGAARD GALST QWIST Advokataktieselskab CVR nr. 32 28 55 70

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Referat Åben dagsorden Økonomiudvalget 20142017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 12:15 Mødet afsluttet: kl. 12:35 Mødested: Ekstraordinært Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus

Læs mere

Alment byggeri drift. Temadag i Århus. den 4. sep. 2014

Alment byggeri drift. Temadag i Århus. den 4. sep. 2014 Alment byggeri drift Temadag i Århus den 4. sep. 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49191450, 61454919 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Birkebo III Skema A ansøgning

Birkebo III Skema A ansøgning 1 Nr. : Birkebo III Skema A ansøgning Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/26885 Byrådet Udskrift af E-mail fra Arup og Hvidt - Birkebo III -Skema A -ansøgning maj 2015 Birkebo III Skema A ansøgning

Læs mere

NOTAT. Modtagelse af flygtninge på social- og sundhedsområdet 2015

NOTAT. Modtagelse af flygtninge på social- og sundhedsområdet 2015 NOTAT Dato Social- og Sundhedsforvaltningen Sekretariat og Økonomi Modtagelse af flygtninge på social- og sundhedsområdet 2015 Kommunerne står over for at skulle modtage markant flere flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger Notat Boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd offentliggjorde den 15. september 2015 rapporten Hjemløshed i Danmark 2015. Af rapporten fremgår det,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 11.10.2012 kl. 7:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Almene Boligselskab - Orientering om boligorganisationen

Læs mere

Boligforeningen Vanggården, afdeling 21 og 22 Ansøgning om driftstilskud.

Boligforeningen Vanggården, afdeling 21 og 22 Ansøgning om driftstilskud. Punkt 8. Boligforeningen Vanggården, afdeling 21 og 22 Ansøgning om driftstilskud. 2014-10452. By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ansøgning om driftstilskud (kapitaltilførsel) på

Læs mere

Aftalen er gældende indtil en eller begge parter opsiger den med 3 måneders varsel til den 1. i måneden. - Se dog 9.

Aftalen er gældende indtil en eller begge parter opsiger den med 3 måneders varsel til den 1. i måneden. - Se dog 9. Udlejningsaftale (med fleksibel udlejning) mellem: Boligselskabet Munkesøparken LBF-: 277 og Kalundborg Kommune Ikrafttrædelse Aftalen er gældende med virkning fra den 01.01.2013. Aftalen erstatter alle

Læs mere

Slots- og Ejendomsstyrelsen

Slots- og Ejendomsstyrelsen Slots- og Ejendomsstyrelsen 22.12.2006 SES Uddybning og supplement af statens tilbud til Christianias beboere af 26. september 2006 om udmøntning af fremtidige organisations- og ejerformer på Christianiaområdet

Læs mere

Reservation af ungdomsboliger til udvekslingsstuderende

Reservation af ungdomsboliger til udvekslingsstuderende KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 5. til indstilling om evaluering af Boligstrategi for unge og studerende i København 2012-2014. Reservation af ungdomsboliger

Læs mere

Almene boliger 2014-2018 og kommunalt grundsalg til alment byggeri

Almene boliger 2014-2018 og kommunalt grundsalg til alment byggeri Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 12. december 2014 Almene boliger 2014-2018 og kommunalt grundsalg til alment byggeri Plan for nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 16:00 Mødet afsluttet: kl. 17.00 Mødested: Mødelokale E, 4. sal, Codanhus Fraværende: Kristine

Læs mere

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494 BAGGRUNDSNOTAT Teknisk budget 2016-2019 Køb/salg af plejeboligpladser Gennemgang af de tekniske budgetter for køb- og salg af plejeboliger 2016-2019 har vist, at de nuværende budgetter ikke kan realiseres

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Blad nr. 528 Social- og sundhedsudvalget afholder møde onsdag den med følgende dagsorden Kl. 16.00: Rundvisning i Støtte- og Aktivitetscentret SAC-SYD, Søndervangen 51 Derefter møde i lokale 1 på Rådhuset

Læs mere

(UDKAST) Silkeborg Byråds udtalelse vedr. salg af Marienlund Plejehjem til Silkeborg Efterskole

(UDKAST) Silkeborg Byråds udtalelse vedr. salg af Marienlund Plejehjem til Silkeborg Efterskole Statsforvaltningen Midtjylland Det kommunale tilsyn E-mail: midtjylland@statsforvaltning.dk 1. marts 2013 (UDKAST) Silkeborg Byråds udtalelse vedr. salg af Marienlund Plejehjem til Silkeborg Efterskole

Læs mere

Kommunen modtager årligt et antal flygtninge. Flygtningene fordeles blandt landets kommuner ud fra landstal. Antal forløb primo

Kommunen modtager årligt et antal flygtninge. Flygtningene fordeles blandt landets kommuner ud fra landstal. Antal forløb primo NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Midlertidig og varig boligplacering af flygtninge og andre med akut boligbehov

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Struer og Lemvig den 23. august 2011 kl. 17.00 i Holstebro

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Struer og Lemvig den 23. august 2011 kl. 17.00 i Holstebro Referat af organisationsmøde 23. august 2011 Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Struer og Lemvig den 23. august 2011 kl. 17.00 i Holstebro Fra bestyrelsen deltog: Formand Regnar Sehested, Sally Jensen, Lars Nielsen,

Læs mere

2. Boligplacering af flygtninge i Ringkøbing-Skjern Kommune

2. Boligplacering af flygtninge i Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Beskæftigelsesudvalget 2. november 2015 2. Boligplacering af flygtninge i Ringkøbing-Skjern Kommune 15-042223 Sagsfremstilling Ringkøbing-Skjern Kommune oplever en væsentlig øget

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan Norddjurs Kommune 1. februar 2008 Indledning I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2007 blev det besluttet, at der skal udarbejdes et forslag til en ældrebolighandlingsplan

Læs mere

Boligministeriet. nye regler om ERSTATNINGS. boliger. ved byfornyelse N Y E L Y F O R S E. vejledning

Boligministeriet. nye regler om ERSTATNINGS. boliger. ved byfornyelse N Y E L Y F O R S E. vejledning Boligministeriet nye regler om RSTATNINGS ved byfornyelse boliger B Y F O R N Y L S vejledning Nye regler om erstatningsboliger ved byfornyelse vejledning er udgivet af Boligministeriet, Slotsholmsgade

Læs mere

Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Rådhuset 1599 København V Att. Diddi Thiemann Norup 9. oktober 2012

Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Rådhuset 1599 København V Att. Diddi Thiemann Norup 9. oktober 2012 Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Rådhuset 1599 København V Att. Diddi Thiemann Norup 9. oktober 2012 Skydebaneforeningens køb af bygningerne på skyttecentret 1. Tilbud Skydebaneforeningen (herefter

Læs mere

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By NOTAT Til Økonomiudvalget Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 Jf. vedlagte indstilling

Læs mere

Almene boliger 2014-2018 og kommunalt grundsalg til alment byggeri. TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune

Almene boliger 2014-2018 og kommunalt grundsalg til alment byggeri. TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune Punkt 1 til Teknisk Udvalgs møde mandag den 23. februar 2015 Almene boliger 2014-2018 og kommunalt grundsalg til alment byggeri 20. februar 2015 Side 1 af 5 Notat til udvalget på baggrund af byrådets drøftelse

Læs mere

Dialogmøde 2014 Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2014 Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2014 Fællesorganisationens Boligforening Dato: 6. oktober 2014 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Svend-Aage Berg

Læs mere

Støttet byggeri. Temadag i Kolding. Den 20 marts 2014

Støttet byggeri. Temadag i Kolding. Den 20 marts 2014 Støttet byggeri Temadag i Kolding Den 20 marts 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice Håndbøger

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 16:00-16:50 Mødelokale: Mødelokale B101 Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Diagrammer fordelt pr. boligorganisation fra 2013 til 2015:

Diagrammer fordelt pr. boligorganisation fra 2013 til 2015: 1 13. april 2016 Boliganvisningen/38410 1. Anvisninger fordelt pr. boligorganisation 2. Lejetab 3. Tab ved fraflytning (istandsættelsesudgifter) 4. Nybyggeri og helhedsplaner 5. Konklusion 6. Baggrund

Læs mere

Aftalen er gældende indtil en eller begge parter opsiger den med 3 måneders varsel til den 1. i måneden. - Se dog 9.

Aftalen er gældende indtil en eller begge parter opsiger den med 3 måneders varsel til den 1. i måneden. - Se dog 9. Udlejningsaftale (med fleksibel udlejning) mellem: Boligselskabet for Høng og Omegn LBF-: 0953 og Kalundborg Kommune Ikrafttrædelse Aftalen er gældende med virkning fra den 01.01.2013. Aftalen erstatter

Læs mere

COK Alment byggeri temamøde om almene boliger. Ringsted

COK Alment byggeri temamøde om almene boliger. Ringsted COK Alment byggeri temamøde om almene boliger Ringsted Den 31. august 2016 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om boligbyggeri

Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om boligbyggeri LOV nr 273 af 19/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-2652 Senere

Læs mere

Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune

Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune Punkt 13. Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune 2014-002592 By- og Landskabsforvaltningen fremsender til By- og Landskabsudvalgets orientering opfølgning på handleplan

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. november 2010 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-9:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Benny E. Karlsen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Ældreråd. Åben Referat. Mødelokale 1 på rådhuset, 30. november 2015 Kl. 10:15-12:15

Ældreråd. Åben Referat. Mødelokale 1 på rådhuset, 30. november 2015 Kl. 10:15-12:15 Åben Referat Mødelokale 1 på rådhuset, 30. november 2015 Kl. 10:15-12:15 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen, Frank R. Taarup, Birthe Høfler, Bodil Nielsen,

Læs mere

Analyse af anvisninger af boliger og udgifter til tomgangsleje i Rudersdal Kommune

Analyse af anvisninger af boliger og udgifter til tomgangsleje i Rudersdal Kommune Den 14.november 2011/Makj 11/29368 Analyse af anvisninger af boliger og udgifter til tomgangsleje i Rudersdal Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgivning vedr. boliganvisning... 2 3. Boliger

Læs mere

Notat om Plejecenter Baunegården og Plejehjemmet Søkilde.

Notat om Plejecenter Baunegården og Plejehjemmet Søkilde. Notat om Plejecenter Baunegården og Plejehjemmet Søkilde. For begge steder gælder det, at beboere der ikke kan give et informeret samtykke alene kan flyttes efter reglerne om magtanvendelse. Dette betyder,

Læs mere

BOMIDTVEST AFDELINGER I STRUER KOMMUNE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 82-88 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKAB 2014

BOMIDTVEST AFDELINGER I STRUER KOMMUNE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 82-88 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKAB 2014 Tlf: 96 26 38 00 herning@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Birk Centerpark 30 DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 BOMIDTVEST AFDELINGER I STRUER KOMMUNE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening Dato: 2. februar 2012 *) Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Bestyrelsesformand

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943. Aarhus Kommune Mødereferat Aarhus Kommune Teknik og Miljø Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943 Mødedato: 9. juni 2015 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen:

Læs mere

Referat fra styringsdialogmøde med Varde Bolig Administration - onsdag, den 18. januar 2012 - mødelokale 6, Bytoften 2, Varde

Referat fra styringsdialogmøde med Varde Bolig Administration - onsdag, den 18. januar 2012 - mødelokale 6, Bytoften 2, Varde Dato 13.03.2012 Dok.nr. 1.108.637 Sagsnr. 1.068.757 Ref. ehan Referat fra styringsdialogmøde med Varde Bolig Administration - onsdag, den 18. januar 2012 - mødelokale 6, Bytoften 2, Varde Deltagere fra

Læs mere

0.1. Nytorv 11, Kolding 13.00/15.30

0.1. Nytorv 11, Kolding 13.00/15.30 By- og Udviklingsforvaltningen Dato 14. december 2011 Sagsnr. 11/24995 Løbenr. 224729/11 Mødereferat Referent Herdis Bonnichsen Direkte telefon 79 79 16 73 E-mail hbon@kolding.dk Møde mellem/i Møde nr.

Læs mere

Afdeling 1 har således været et målepunkt for fremtidige renoveringer på baggrund af helhedsplaner.

Afdeling 1 har således været et målepunkt for fremtidige renoveringer på baggrund af helhedsplaner. SEKRETARIATET Ullasvej 23, Rønne CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Dagsorden/referat Styringsdialogmøde med Bo42 den 4. novmeber 2016 Deltagere: Fra Bo42: Direktør Ebbe Frank og formand Per Carlo Nilsson Fra

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

Inspirationsmateriale til aftaler om udlejning mellem kommuner og boligorganisationer

Inspirationsmateriale til aftaler om udlejning mellem kommuner og boligorganisationer November 2015 Inspirationsmateriale til aftaler om udlejning mellem kommuner og boligorganisationer Titel: Der formuleres en titel, som understreger, at parterne med aftaleindgåelsen forpligter sig til

Læs mere

Referat af Åben dagsorden

Referat af Åben dagsorden Referat af Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 14:50 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Sophielund Mandag 27.10.2008 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Social- og Sundhedsudvalgets politikområdebeskrivelser til budget 2009 3 Orientering

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Aalborg Boligselskab af 1956

VEDTÆGTER. for. Aalborg Boligselskab af 1956 VEDTÆGTER for Aalborg Boligselskab af 1956 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Stk. 1. Boligorganisationens navn er Aalborg Boligselskab af 1956. Boligorganisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. Stk.

Læs mere

4. FORSLAG TIL STRATEGI FOR FREMTIDENS BOLIGER TIL ÆLDRE Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede:

4. FORSLAG TIL STRATEGI FOR FREMTIDENS BOLIGER TIL ÆLDRE Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede: 4. FORSLAG TIL STRATEGI FOR FREMTIDENS BOLIGER TIL ÆLDRE Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede: 1. at 1-værelses ældreboliger fortrinsvist anvendes som boliger til sociale målgrupper, 2. at den nuværende

Læs mere

Et trygt bolig-valg i Rødekro by

Et trygt bolig-valg i Rødekro by Et trygt bolig-valg i Rødekro by Med 351 boliger i tæt lav bebyggelseg Velkommen til Rødekro Andelsboligforening - et trygt sted at bo Ryttervænget 30, 6230 Rødekro Telefon 74 66 23 70 Telefax 74 66 23

Læs mere

Aftalen er gældende indtil en eller begge parter opsiger den med 3 måneders varsel til den 1. i måneden.

Aftalen er gældende indtil en eller begge parter opsiger den med 3 måneders varsel til den 1. i måneden. Udlejningsaftale (uden fleksibel udlejning) mellem: Vestsjællands almene Boligselskab LBF-: 0553 og Kalundborg Kommune Ikrafttrædelse Aftalen er gældende med virkning fra den 01.01.2013. Aftalen erstatter

Læs mere

Bilag 4. til indstilling om evaluering af Boligstrategi for unge og studerende i København 2012 2014.

Bilag 4. til indstilling om evaluering af Boligstrategi for unge og studerende i København 2012 2014. Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 4. til indstilling om evaluering af Boligstrategi for unge og studerende i København 2012 2014. Retningslinjer for udlejning

Læs mere

Projektbeskrivelse. Fremtidens behov for boliger til ældre og handicappede i Stevns kommune

Projektbeskrivelse. Fremtidens behov for boliger til ældre og handicappede i Stevns kommune Projektbeskrivelse Projektets navn: Fremtidens behov for boliger til ældre og handicappede i Stevns kommune 1. Baggrund På grund af vigende efterspørgsel på ældre- og handicapboliger i Stevns Kommune er

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 177 Offentligt Dagsorden Social- og Sundhedsudvalget 31. maj 2016 kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Århus den 11. marts 2011 kl. 12.00 på Rebild Bakker

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Århus den 11. marts 2011 kl. 12.00 på Rebild Bakker Referat organisationsmøde 11. marts 2011 Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Århus den 11. marts 2011 kl. 12.00 på Rebild Bakker Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Connie Bjørnsholm, Søren Egge Rasmussen og Louise

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget I 1.000 kr. 2015 prisniveau Regnskab 2014 Opr. budget 2015

Læs mere

Notat. Ungdomsboligsituationen i Aarhus i foråret 2013. Ungdomsboligsituationen i Aarhus Aarhus Byråd. Aarhus Kommune. Den 11.

Notat. Ungdomsboligsituationen i Aarhus i foråret 2013. Ungdomsboligsituationen i Aarhus Aarhus Byråd. Aarhus Kommune. Den 11. Notat Emne: Til: Ungdomsboligsituationen i Aarhus Aarhus Byråd Den 11. juni 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Ungdomsboligsituationen i Aarhus i foråret 2013 Ungdomsboliggaranti 2012 Ungdomsboliggarantien

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 29-01-2014 Hotel Falster, Skovalleen, 4800 Nykøbing F. 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson,

Læs mere

Notat vedr. økonomien i projekterne vedr. midlertidige boliger til flygtninge

Notat vedr. økonomien i projekterne vedr. midlertidige boliger til flygtninge Hjørring Kommune Notat Økonomistaben, Økonomisk Forvaltning 3.juni 2016 Side 1. Notat vedr. økonomien i projekterne vedr. midlertidige boliger til flygtninge Nærværende notat vil gennemgå beregninger af

Læs mere

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 25. juli 2011 Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 1. Resume Hejredalskollegiet er omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken

Læs mere

Evt. høringssvar sendes til bkch@vordingborg.dk senest den 11. december 2015

Evt. høringssvar sendes til bkch@vordingborg.dk senest den 11. december 2015 Til skolebestyrelserne for Valdemarsgade 43 folkeskoler, private skoler 4760 Vordingborg samt Tlf. 55 36 36 36 ungdomsuddannelserne i www.vordingborg.dk Vordingborg kommune Sagsnr.: 15/24263 Dokumentnr.:

Læs mere

1) Politiske beslutninger om nyt by- og pendlercykelsystem

1) Politiske beslutninger om nyt by- og pendlercykelsystem Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 1: Redegørelse for nyt by- og pendlercykelsystemet I forlængelse af forespørgslen om nyt by- og pendlercykelsystem på Borgerrepræsentationens møde den 10. oktober 2013

Læs mere

Tilsynet med det støttede boligbyggeri. Politisk Beslutningskompetenceplan. Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen

Tilsynet med det støttede boligbyggeri. Politisk Beslutningskompetenceplan. Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen Tilsynet med det støttede boligbyggeri Politisk eslutningskompetenceplan Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen 1 Indhold Politisk eslutningskompetenceplan... 1 Styrelsesvedtægten:... 3 Generelle

Læs mere

Bebyggelsen er nedslidt og der er byggetekniske skader, utidssvarende boliger og nedslidte friarealer.

Bebyggelsen er nedslidt og der er byggetekniske skader, utidssvarende boliger og nedslidte friarealer. Punkt 13. Himmerland Boligforening - Sallingsundvej (afd. 19) og Tambosundvej (afd. 22) - 395 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Godkendelse inden byggestart

Læs mere

VE park ved Varpelev. Acadresag 14/1269 - BirNie

VE park ved Varpelev. Acadresag 14/1269 - BirNie VE park ved Varpelev Acadresag 14/1269 - BirNie Resumé Stevns Kommune deltager i det regionale bioenergisamarbejde, Bioenergi Sjælland. Projektet styres af Energiklyngecenter Sjælland og har deltages af

Læs mere

Indstilling. Aarhus Kommune. Opførelse af Mødrekollegium. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Aarhus Kommune. Opførelse af Mødrekollegium. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. september 2012 Aarhus Kommune Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og

Læs mere

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 3. maj 2016 SPJrådgivning Lergravsvej 53, 2300 København S Telefon: +45 21 44 31 29 spj@spjraadgivning.dk www.spjraadgivning.dk CVR-nr. 32 60 26 81 Bank: Lån

Læs mere

30-10-2015. Sagsnr. 2015-0048014

30-10-2015. Sagsnr. 2015-0048014 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT 30-10-2015 Rammeaftale mellem Københavns Kommune og BL s 1. kreds for fremtidig anvendelse af ældreboliger, der

Læs mere

Kapacitetsvurdering på integrationsområdet i Halsnæs Kommune

Kapacitetsvurdering på integrationsområdet i Halsnæs Kommune Notat Sagsnr.: 2015/0004938 Dato: 30. oktober 2015 Titel: Kapacitetsvurdering på integrationsområdet i Halsnæs Kommune Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Når strategi for

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl.

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

NOTAT. vedr. ændring af anvendelse/salg af plejecentre

NOTAT. vedr. ændring af anvendelse/salg af plejecentre NOTAT vedr. ændring af anvendelse/salg af plejecentre -------------------- I Stevns Kommune er der følgende plejecentre: Hotherhaven, Præstemarken 76, 4652 Hårlev, bestående af: Præstemarken 2-20, Præstemarken

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om formandens godkendelse af ansøgninger fra Vejle Amt og Århus Amt om økonomiske dispositioner

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om formandens godkendelse af ansøgninger fra Vejle Amt og Århus Amt om økonomiske dispositioner Region Midtjylland Orientering om formandens godkendelse af ansøgninger fra Vejle Amt og Århus Amt om økonomiske dispositioner Bilag til Underudvalget vedr. generelle sager møde den 15. august 2006 Punkt

Læs mere

Gammelgårdsvej. - information om medejerboliger

Gammelgårdsvej. - information om medejerboliger Gammelgårdsvej - information om medejerboliger Ordet medejerboliger antyder, at der er tale om en boform, hvor man er med til at eje boligen. Men det gælder i princippet alle almene boliger. I alle nyere

Læs mere

Notat. Ungdomsboligsituationen i Aarhus Aarhus Byråd. Planlægning og Byggeri. Den 24. maj 2012

Notat. Ungdomsboligsituationen i Aarhus Aarhus Byråd. Planlægning og Byggeri. Den 24. maj 2012 Notat Emne: Til: Ungdomsboligsituationen i Aarhus Aarhus Byråd Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 24. maj 2012 Notat om ungdomsboligsituationen i Aarhus i foråret 2012 Støttet Byggeri

Læs mere

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål side 4 2. Resume herunder styregruppens anbefalinger.. side 5

Læs mere

Boligselskabet Danbo informerer

Boligselskabet Danbo informerer Boligselskabet Danbo informerer Herunder kan du læse en kort orientering om emner, der har været behandlet på bestyrelsesmøderne i perioden 01.09.2014 til 01.12.2014. 1 Lærkevej projektet Projektet på

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Næstformand Henrik Hansen overtog mødeledelsen. Punkt 6 blev behandlet efter punkt 2. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Næstformand Henrik Hansen overtog mødeledelsen. Punkt 6 blev behandlet efter punkt 2. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 30. september 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Bemærkning Udvalgsformand Betina Signe Stick var fraværende fra punkt 5. Næstformand Henrik Hansen overtog

Læs mere

BoligBarometret. 2. udgave 2013. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. 2. udgave 2013. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune 2. udgave 213 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Indhold De almene boliger i Vejle Kommune... 3 1. Befolkningsudviklingen i Vejle Kommune...

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 24.04.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 24.04.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 24.04.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne- og

Læs mere

Anvendelse af udfordringsretten i de særligt udsatte boligområder

Anvendelse af udfordringsretten i de særligt udsatte boligområder Anvendelse af udfordringsretten i de særligt udsatte boligområder I. Indledning I de særligt udsatte boligområder er der en række parallelle problemer, der gør sig gældende i mere eller mindre grad. Beboersammensætningen

Læs mere

Sagsnr Bilag 1 Rammenotat om boligplacering af flygtninge

Sagsnr Bilag 1 Rammenotat om boligplacering af flygtninge KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT 17-05-2016 Bilag 1 Rammenotat om boligplacering af flygtninge Kommunerne skal snarest muligt finde en bolig til de flygtninge, som modtages

Læs mere

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg Frederiksberg forenede Boligselskaber 3104-8/0051 Grønlandsgård,

Læs mere

Bilag 3 Ændret udlejning af ældreboliger, som ikke lejes ud til ældre

Bilag 3 Ændret udlejning af ældreboliger, som ikke lejes ud til ældre KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 19-05-2016 Bilag 3 Ændret udlejning af ældreboliger, som ikke lejes ud til ældre Sagsbehandler Per Christensen / Birgitte

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 26. nov. 2015 Landsbyen i Våbensted Kl. 15:00

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 26. nov. 2015 Landsbyen i Våbensted Kl. 15:00 Referat Sted Start 26. nov. 2015 Landsbyen i Våbensted Kl. 15:00 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere suppleant Rinda

Læs mere

Udlejning og ventelister

Udlejning og ventelister Udlejning og ventelister Politik Boliger udlejes efter venteliste i henhold til lovgivningen herom. Sammendrag af reglerne om udlejning og ventelister er gengivet nedenfor. Målsætning Det er målsætningen

Læs mere

Beretning for 2010/2011

Beretning for 2010/2011 Beretning for 2010/2011 Beboerdemokratiet Den forløbne periode har stået i samarbejdets tegn, men har også været præget af at boligkontorets fra september og frem til 1 maj har stået uden direktør. Bo83

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 25. september 2003 via Magistraten J.nr. 09.11.P20/02/00544 Ref.: Tlf.nr. Hans

Læs mere

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Dagsorden udsendt den 15. februar 2016 Referat udsendt 11. marts 2016 Referat fra formøde for generalforsamling Torsdag den 25. februar 2016 kl. 17.00 Mødested:

Læs mere

Undervisningsudvalget. Referat. Mødedato: 14. september 2015. Mødetidspunkt: 17:30. Mødested: Udvalgsværelse 1. Deltagere: Fraværende: Bemærkninger:

Undervisningsudvalget. Referat. Mødedato: 14. september 2015. Mødetidspunkt: 17:30. Mødested: Udvalgsværelse 1. Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Referat Mødetidspunkt: 17:30 Mødested: Udvalgsværelse 1 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Sidetal: 3 Indholdsfortegnelse Sidetal: 4 143. Evaluering af sommerundervisning Åbent - 17.13.02-G01-3-15

Læs mere

NOTAT. Jersie skoles forventede markedsværdi og anlægsinvesteringer siden 2000.

NOTAT. Jersie skoles forventede markedsværdi og anlægsinvesteringer siden 2000. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN / TEKNIK OG MILJØ NOTAT Emne: Jersie skole - fakta i forhold til salg og fremtidig anvendelse Til: Byrådet Dato: 4. februar 2013 Sagsbeh.: AJ, LES, BBO Sagsnr.: 13/1245

Læs mere