ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til KOMMISSIONENS HENSTILLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til KOMMISSIONENS HENSTILLING"

Transkript

1 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den SEK(2011) 907 endelig ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til KOMMISSIONENS HENSTILLING om adgang til en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) {K(2011) 4977 endelig} {SEK(2011) 906 endelig}

2 1. INDLEDNING I dag er brugen af kontanter faldende, efterhånden som lønninger, ydelser og forsyningsregninger i højere grad betales via bankkonti. En bankkonto fungerer som port, da den er et vigtigt værktøj i forbindelse med adgangen til andre grundlæggende finansielle ydelser, fra elektroniske betalinger til forbrugslån, pant i fast ejendom og livsforsikring 1. Adgang til en bankkonto, der tilbyder en række grundlæggende elektroniske betalingstransaktioner, er blevet nøglen til den fulde deltagelse i det indre marked og til at fremme brugen af retten til fri bevægelighed for personer. 2. PROBLEMSTILLING 2.1. Problemer Problemets omfang Selv om adgangen til grundlæggende finansielle ydelser er blevet en central forudsætning for den fuldstændige deltagelse i det økonomiske og sociale liv i et moderne samfund, er det en kendsgerning 2, at der stadig skal gøres en stor indsats i hele EU for at sikre adgang til bankmæssige transaktioner til alle. Som følge af manglen på elektroniske betalingsmidler nyder mange mennesker i EU i dag ikke godt af alle de fordele, som det indre marked byder på, og har store udgifter, fordi de kun kan bruge kontanter. Denne situation medfører vedvarende uligheder i samfundet, hvilket kan føre til økonomisk eller social udstødelse af et betragteligt antal EU-borgere 3. Ifølge nylige data har 7 % af alle EU-forbrugere, dvs. 30 millioner europæere over 18 år, ikke en bankkonto 4. Blandt disse 30 millioner borgere uden en bankkonto vurderes det, at ca. 6,4 millioner ikke har eller er bange for at anmode om en bankkonto, når de gerne ville åbne en sådan 5. Situationen i EU vedrørende manglende bankkonti er meget varieret, og der er særlig stor forskel mellem EU12 og EU15: I gennemsnit har 91 % af den voksne befolkning i EU12 en bankkonto i forhold til 97 % i EU15. I Rumænien og Bulgarien har omkring halvdelen af de adspurgte ikke en bankkonto. Den manglende bankkonto er til stor skade for de pågældende forbrugere som følge af de højere udgifter, der påløber ved lejlighedsvis brug af betalingsydelser og manglende adgang til billigere varer og tjenesteydelser online hjemme eller i udlandet. Forbrugere uden en bankkonto har sandsynligvis også problemer i relation til beskæftigelse, leje af ejendom og modtagelse af løn eller ydelser. Personer, der rejser til udlandet for at studere, til European Financial Integration Report 2008, SEK(2009) 19 endelig. Financial Services Provision and Prevention of Financial Exclusion, GD for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion, Europa-Kommissionen, 2008, Study on the Costs and Benefits of Policy Actions in the Field of Ensuring Access to a Basic Bank Account, GD for det Indre Marked og Tjenesteydelser, Europa-Kommissionen, 2010, i det følgende benævnt: CSESundersøgelsen. European Financial Integration Report 2008, SEK(2009) 19 endelig. Flash Eurobarometer 282, Consumers Views on Switching Providers, Europa-Kommissionen, kommende. Dette tal tager ikke højde for den mobile befolkning, der kan have vanskeligt ved at åbne en bankkonto på tværs af grænserne, dvs. i en anden medlemsstat end den, de har bopæl i. DA 1 DA

3 praktikpladser eller (midlertidig) ansættelse, kan opleve alle disse problemer, da de sandsynligvis får afslag på at åbne en bankkonto på grund af bopæl Årsager til den manglende adgang til bankkonti Årsagerne til den manglende adgang til en betalingskonto findes på både udbuds- og efterspørgselssiden. På efterspørgselssiden afholdes folk fra at få adgang til og bruge bankmæssige transaktioner af både psykologiske, kulturelle og uddannelsesmæssige årsager. Mange af disse kan forklares ved manglende grundlæggende finansielle læse- og skrivefærdigheder eller manglende bevidsthed om fordelene ved brugen af bankydelser. På udbudssiden er problemet i en vis udstrækning relateret til udviklingsniveauet i banksektoren: I økonomisk mindre velstående samfund, hvor udviklingen i banksektoren er mindre fremskreden, er der generelt mindre adgang til bankkonti. Uanset den økonomiske eller finansielle udvikling i EU er udbuddet af produkter til kunder, der opfattes som kommercielt uattraktive, imidlertid begrænset. Produkterne kan også være for dyre for denne type kunder, men "mobile" kunder kan også blive berørt, når de får tilbudt andre højere priser end kunderne på hjemmemarkedet. Desuden kan manglende klar information om de samlede udgifter til en konto og tjenesteydelserne i forbindelse hermed afholde nogle kunder fra at ansøge om en konto. Nogle kunder får afslag på at åbne bankkonto, fordi de ikke opfylder visse adgangskriterier, hvoraf nogle har deres udspring i juridiske krav (f.eks. kontrol af identitet) eller i praksis og krav i erhvervssektoren (bopælskrav, dokumentation for indkomst, rentabilitet, risikovurdering, tidligere kreditoplysninger osv.). Mange mennesker, der ansøger om en bankkonto, skal også oplyse en gældende adresse eller bevise, at de har bopæl i det pågældende land. Dette udgør et problem for EU-borgere, der udøver deres ret til fri bevægelighed til at arbejde eller studere i en anden medlemsstat end den, de bor i, og som har vanskeligt ved at få en bankkonto i værtsstaten Konsekvenser De identificerede problemer indebærer følgende konsekvenser for forbrugere, erhvervssektoren og offentlige myndigheder Konsekvenser for forbrugerne Begrænset udvalg af varer og tjenesteydelser Flere og flere varer og tjenesteydelser udbydes online. I sådanne tilfælde er visse forbrugeres manglende adgang til elektronisk betaling særligt skadelig, da disse forbrugere ikke har fuldt udbytte af mulighederne i det indre marked. De har i alt væsentligt færre valg inden for varer og tjenesteydelser til ofte højere priser. Online-indkøb (e-handel) kan f.eks. ikke foregå uden elektroniske betalinger. Højere udgifter Brug af bankydelser er til tider dyrere end det at være almindelig bankkunde. En forbruger uden en bankkonto skal muligvis betale et gebyr eller bruge et mellemled til indløsning af en check, for hvilket en provision kan løbe op i 3 % af checkens beløb. Hvis en sådan forbruger ønsker at foretage en betaling, f.eks. betale en forsyningsregning eller en regning for varer eller tjenesteydelser, skal vedkommende måske købe en check eller gøre brug af pengeoverførselsydelser, som kan være meget dyre. Grænse- eller sæsonarbejdere, der er DA 2 DA

4 flyttet til en anden medlemsstat, kan have brug for at sende penge hjem, og hvis de overfører dem uden for banksystemet, påløber der udgifter til pengeoverførslen. Desuden kan kunder uden en bankkonto ikke nyde godt af de rabatter, som forsyningsværkerne tilbyder ved elektronisk betaling. Økonomisk udstødelse, social udstødelse og fattigdomsfælde En forbruger uden en bankkonto kan opleve problemer i forbindelse med adgang til andre finansielle tjenesteydelser og kan derfor risikere økonomisk udstødelse. Der er også stor sandsynlighed for, at en sådan forbruger er ugunstigt stillet på andre områder i hverdagen, eftersom lønninger i dag i stigende grad indbetales på konti, og ejere af ejendomme og forsyningsværker oftere og oftere stiller krav om elektronisk betaling. Det gælder især lande, hvor det er mindre almindeligt at bruge kontanter. Men forbrugerne i de medlemsstater, hvor bankvirksomhed endnu ikke er så udbredt, står sandsynligvis over for problemer i de kommende år. Selv om økonomisk udstødelse kan være årsag til manglende deltagelse i samfundet, dvs. social udstødelse, kan social udstødelse til gengæld føre til økonomisk udstødelse, når ugunstigt stillede grupper ikke kan åbne en bankkonto enten på grund af prisen på sidstnævnte eller på grund af bankernes adgangskriterier. Hindring for den frie bevægelighed for personer Udøvelsen af retten til fri bevægelighed for personer i EU må ikke bringes i fare som følge af problemer med f.eks. at åbne en bankkonto. Det fælles eurobetalingsområde (SEPA) tilstræber at sikre, at én bankkonto er nok til at foretage alle nationale og grænseoverskridende transaktioner. SEPA finder imidlertid kun anvendelse på eurobetalinger i EØS og er ikke gennemført endnu. For det andet vedrører det kun elektroniske transaktioner. Når forbrugere midlertidigt flytter til en anden medlemsstat, kan det stadig være mere gavnligt for at åbne en bankkonto i den pågældende medlemsstat, hvis medlemsstaten ikke er en del af euroområdet Konsekvenser for erhvervssektoren Et stigende antal udbydere giver rabat på elektroniske betalinger eller tilbyder deres varer og tjenesteydelser online. I sådanne tilfælde er visse forbrugeres manglende adgang til sådanne betalingsmidler ensbetydende med, at både udbydere og forbrugere afholdes fra at have fuld gavn af de muligheder, der skabes i kraft af det indre marked. Forbrugerne har færre valg inden for varer og tjenesteydelser til oftere højere priser, og leverandørerne mister salgsmuligheder. Det er også forbundet med større udgifter for forsyningsværkerne at skulle handle med forbrugere uden en bankkonto. Det forhindrer desuden forslag om direkte debitering som et betalingsmiddel, hvilket muliggør sikringen af likviditeten 6, og derved letter likviditetsstyringen. 6 I det mindste i teorien, da der kan være tilfælde, hvor forbrugere med lav indkomst måske foretrækker at vælge pengeoverførsler eller andre betalingsmidler, der gør det muligt for dem at føre stram kontrol med deres økonomi. DA 3 DA

5 Konsekvenser for de offentlige myndigheder Forsøg 7 har vist, at der er stor sammenhæng mellem indkomstniveau og det at være uden bankkonto, dvs. der er større sandsynlighed for, at personer med lav indkomst (der er 84 millioner personer i EU, der risikerer fattigdom), handicappede, arbejdsløse eller enlige forældre, som ikke har en bankkonto. Disse grupper er også de mest sandsynlige modtagere af sociale ydelser. Der er desuden en sammenhæng mellem det at være uden bankkonto og alder, hvor det er de ældre, dvs. pensionister (mest i EU12), som ikke har en bankkonto. Medlemsstater, der ikke udbetaler sociale ydelser eller pensioner via elektroniske medier, f.eks. pengeoverførsler, har højere overførselsudgifter. Da adskillige medlemsstater står over for alvorlige budgetmæssige begrænsninger, bør reducerede transaktionsudgifter ved hjælp af elektroniske betalinger i forhold til fysisk behandling få større og større betydning. Det forudsætter den nødvendige infrastruktur at foretage og modtage betalinger via bankkonti i forvaltningerne i medlemsstaterne. Det er desuden ikke muligt at nå den digitale dagsorden og e-forvaltning med fuldstændig digitalisering af forholdet mellem borgerne og de offentlige myndigheder, hvis modtagerne af sociale ydelser ikke kan åbne en bankkonto Dynamisk referencescenarie Der skal tages en række faktorer i betragtning i et dynamisk referencescenarie, da de til dels kan bidrage til at løse problemerne for befolkningen i EU uden en bankkonto. For det første ville den specifikke situation i Bulgarien og Rumænien, hvor næsten halvdelen af befolkningen ikke har en bankkonto, forventes at blive forbedret i tråd med landenes forventede økonomiske vækst og udviklingen i den finansielle sektor i løbet af de næste år til niveauet i Ungarn. For det andet kan der opstå et spørgsmål om, hvorvidt den nuværende økonomiske situation ikke ville anspore finansielle servicevirksomheder til at intensivere deres bestræbelser på at udforske alle profitmuligheder, herunder det forbrugersegment med lav indkomst, der sandsynligvis vil vokse. Der er imidlertid ingen garanti for, at dette vil være tilfældet, da virksomhederne meget vel kan vælge en mere konservativ strategi i forsøget på at maksimere deres forhold til deres eksisterende kundekreds. For det tredje bør det selvregulerende initiativ om gennemsigtighed og sammenlignelighed mellem bankgebyrer, som banksektoren har taget, give forbrugerne mulighed for at træffe informerede beslutninger, der, sammen med mulighederne i forbindelse med skift af bankkonto på nationalt plan, kunne hjælpe kontoindehavere med at få gavn af et højere konkurrenceniveau. Begrænsningen ved dette initiativ er, at det sker på nationalt og ikke fælleseuropæisk niveau, hvilket efterlader de indenlandske strukturelle markedsvilkår uændret. Afslutningsvis, mens tiltag på EU-niveau og i medlemsstaterne vedrørende finansiel uddannelse med tiden kan øge opmærksomheden blandt de 30 millioner forbrugere uden en bankkonto omkring fordelene ved at have en betalingskonto og derfor føre til, at en større del af befolkningen får en bankkonto, er det ikke sandsynligt, at disse tiltag alene kan løse hovedproblemet, hvilket er et synspunkt, der deles af mange forbrugerorganisationer. 7 Se fodnote 2. DA 4 DA

6 3. POLITIKMÅLSÆTNINGER De overordnede formål med initiativet er for det første at fremme alle EU-borgeres fuldstændige deltagelse i det indre marked og for det andet at fremme finansiel og social integration. Det specifikke mål er at forbedre adgangen til betalingskonti og elektroniske betalingsmidler i hele EU. De operationelle mål vil være at: sikre, at der tilbydes et passende produkt til de forbrugere, der opfattes som kommercielt urentable (kommercielt uattraktive) sikre betingelser for bankkonti, hvor der er taget højde for alle forhold, og som åbnes for forbrugere, der har vanskeligt ved at opfylde bankens adgangskriterier (f.eks. vedrørende indkomst, økonomisk situation, tidligere kreditoplysninger eller bopælsstatus). 4. ARGUMENTERNE FOR EN EU-INDSATS For en del af samfundet er de identificerede problemer til skade for forbrugeren som følge af det begrænsede udvalg af varer og tjenesteydelser, høje udgifter og vanskeligheder med at påtage sig arbejde og modtage indkomst. For øjeblikket har størstedelen af medlemsstaterne ikke taget fat på spørgsmålet om adgang til en basal betalingskonto på nationalt niveau, mens dem, der har, ikke tilbyder adgang på tværs af grænserne for forbrugere fra andre medlemsstater. Den manglende handling på nationalt plan i de fleste medlemsstater fører til, at det indre marked ikke fungerer optimalt og skaber unødige problemer for mobiliteten på tværs af grænserne. Desuden har medlemsstaternes tiltag været utilstrækkelige i EUperspektiv: Situationen på EU-plan er fortsat utilfredsstillende. Status quo ændres næppe inden for nær fremtid, især i lyset af virkningerne af den globale finansielle uro og nedskæringerne på de nationale markeder. EU-garanteret adgang til betalingskonti ville udgøre et første skridt for forbrugerne til at få adgang til finansielle tjenesteydelser og udnytte fordelene på de finansielle markeder i EU. Adgang til en betalingskonto ville også gøre det muligt for forbrugeren at drage fordel af det fælles eurobetalingsområde samt de rettigheder og den beskyttelse, der er indført med direktivet om betalingstjenester. De offentlige myndigheders betaling af ydelser ville være nemmere og mere omkostningseffektive. Desuden kan forbrugere, som ikke har en bankkonto, ikke udnytte det indre marked fuldt ud, især e-dimensionen. Sikring af, at forbrugerne har adgang til basale betalingskonti, ville føre til en win-win situation på lang sigt både ud fra et indenlandsk perspektiv og på tværs af grænserne. Der kan ved hjælp af passende EU-initiativer tages hånd om faktorer, der forhindrer adgang til betalingskonti og dermed EU-borgernes fulde deltagelse i det indre marked. 5. MULIGE MODELLER En række modeller er blevet indkredset. Tabellen nedenfor indeholder en sammenfatning af disse modeller. De udvalgte modeller er fremhævet. Analysen har vist, at disse muligheder er de mest effektive med hensyn til at opfylde de ovenfor beskrevne målsætninger. DA 5 DA

7 Produkter og tjenesteydelser 1: Ingen politikændring 2: Kontrollér, at udbydere af betalingstjenester tilbyder basale betalingstjenesteydelser 3: Kontrollér, at udbydere af betalingstjenester tilbyder basale betalingstjenesteydelser og betalingskort 4: Kontrollér, at udbydere af betalingstjenester tilbyder basale betalingstjenesteydelser, betalingskort og overtræk (kreditramme) Pris for en basal betalingskonto 1: Ingen intervention på EU-plan 2: Kontrollér, at prisen er rimelig, såfremt en basal betalingskonto ikke er gratis 3: Gratis basal bankkonto Betingelser for adgang til en basal betalingskonto 1: Ingen politikændring 2: Adgang til en basal betalingskonto til husholdninger uden en bankkonto 3: Et krav om, at alle forbrugere uden en bankkonto har adgang til en basal betalingskonto 3.1: Kun adgang for indlændinge i deres hjemland uden en bankkonto 3.2: Adgang for indlændinge og udlændinge uden en bankkonto 4: Adgang til en basal betalingskonto for alle EU-forbrugere 4.1: Kun adgang for indlændinge i deres hjemland 4.2: Adgang for indlændinge og udlændinge 6. VIRKNINGER De foretrukne modeller ventes at have en positiv langsigtet virkning på finansiel og social integration og forbrugertillid for derved også at tilskynde til mobilitet hos forbrugerne på tværs af grænserne. Gennemførelsen af modellerne ville have en særlig positiv virkning på forbrugerne, idet de ville fremme forbrugernes fulde deltagelse i det indre marked ved at forbedre tilgængeligheden af og adgangen til basale betalingskonti til rimelige priser. Dette ville indebære en markant forbedring i adgangen til betalingskonti og elektroniske betalingsmidler i hele EU. Udbyderne ventes at opleve en blanding af mulige fordele og udgifter. Disse kan føre til en overordnet virkning fra svagt positiv eller neutral til negativ. Den primære bestemmende faktor er det niveau, prisen fastsættes på, og hvorvidt mulige tab dækkes helt, delvist eller slet ikke af andre parter. Den overordnede indvirkning på forvaltningerne i medlemsstaterne vil også være resultatet af en række mulige udgifter og fordele. Et vigtigt spørgsmål i denne forbindelse vedrører, DA 6 DA

8 hvorvidt og i hvilket omfang medlemsstaterne vil påtage sig eventuelle tab, som udbyderne pådrager sig ved at tilbyde grundkonti med tab. Det ventes, at indvirkningen vil være fra moderat positiv til negativ. Den kumulative indvirkning hvad angår kvantitet er sandsynligvis særdeles positiv, da eventuelle negative indvirkninger på udbyderne bør opvejes af de store positive indvirkninger for forbrugerne (og i mindre omfang medlemsstaterne). Indvirkningen af de fleste af de foretrukne modeller vil være spredt over hele EU med den største effekt på EU12 og på størstedelen af EU15, hvor der ikke på nuværende tidspunkt tilbydes sådanne basale betalingskonti. Fordelene og udgifterne øges i de medlemsstater, som i væsentlig grad skal tilpasse de gældende regler eller indføre et komplet regelsæt. For de fleste af de resterende modeller er den forvaltningsmæssige byrde sandsynligvis marginal. 7. KONKLUSION Analysen har ført til den konklusion, at den mest effektive/den foretrukne model ville bestå af en progressiv tilgang, hvorved Europa-Kommissionen i form af en henstilling ville opstille en række principper og tiltag, som medlemsstaterne forventes at følge eller udvikle for at sikre adgang til en basal betalingskonto for de forbrugere, der ikke har en bankkonto i det land, hvor de ønsker at åbne en sådan. Initiativet ville sikre, at alle borgere og indlændinge i EU kan få adgang til en bankkonto, tilbudt til en fornuftig pris. Medlemsstaterne ville blive bedt om at sikre, at mindst en udbyder tilbyder en basal betalingskonto. Såfremt udbydere af betalingstjenester ikke frivilligt tilbyder basale betalingskonti, kan medlemsstaterne udpege en individuel udbyder (som i Østrig, hvor der er etableret en særlig bank, som tilbyder "sociale" betalingstjenester) eller sikre, at anmodningen om åbningen af en basal betalingskonto fordeles mellem forskellige udbydere (som i Frankrig) eller forpligter alle udbydere til at tilbyde en basal betalingskonto (som i Belgien, hvor alle banker skal tilbyde en basal betalingskonto). Kombinationen af modeller ville fremme den fulde deltagelse af alle EU-forbrugere, især forbrugere med lav indkomst, økonomisk udstødte eller sårbare, i det indre marked og fremme finansiel og social integration mere generelt. Det ville også forbedre mobiliteten på tværs af grænserne, især arbejdstagere, praktikanter og studerende. Den foreslåede henstilling skulle forudse en evaluering af effektiviteten af mekanismen vedrørende adgang til basale betalingskonti samt en gennemgang af anvendelsen heraf med henblik på medlemsstaternes opfyldelse af målene. En fordel ved henstillingen er, at den sender en hurtig og klar meddelelse om, hvilke tiltag i medlemsstaterne der er nødvendige, og som forventes at blive taget for at gøre noget ved de nuværende mangler på markedet. Den ville også fungere som katalysator for udviklingen af konsekvente principper, der skal være gældende i hele EU. Den ville give medlemsstaterne en klar orientering, der derefter om nødvendigt vil sætte dem bedre i stand til at implementere bindende krav. DA 7 DA

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 26.3.2012 2012/2055(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Økonomi- og

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs- og Vækst-, og Eksportudvalget ERU. Udvalgssekretæren EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 22.

Læs mere

Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene. Høring om bankkonti

Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene. Høring om bankkonti EUROPA-KOMMISSIONEN Generaldirektoratet for det Indre Marked og Tjenesteydelser Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugere 20.3.2012 Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene Høring om bankkonti

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. april 2011 Single Euro Payments Area (SEPA) Forslag til forordning om tekniske krav til kreditoverførsler

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE. af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8)

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE. af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8) DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8) Indledning og retsgrundlag Den 10. februar 2017 modtog

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 20XX/XXXX(INI) 5.3.2012 UDKAST TIL BETÆNKNING med henstillinger til Kommissionen om adgang til at oprette og anvende en

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 SWD(2013) 223 final C7-0208/13 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om gennemsigtighed og sammenlignelighed af gebyrer i forbindelse med betalingskonti,

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om gennemsigtighed og sammenlignelighed af gebyrer i forbindelse med betalingskonti, Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 322 Offentligt GR UNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVA LG 27. juni 2013 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om gennemsigtighed

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. december 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. december 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. december 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0284 (COD) 15302/15 ADD 2 FORSLAG fra: modtaget: 10. december 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: PI 103

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 23.2.2012 2012/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING med henstillinger til Kommissionen om adgang til basale bankydelser (2012/0000(INI)) Økonomi- og Valutaudvalget

Læs mere

Indledningsvist skal Danmarks Rejsebureau Forening (DRF) takke for muligheden for at fremkomme med vores bemærkninger til Grønbogen.

Indledningsvist skal Danmarks Rejsebureau Forening (DRF) takke for muligheden for at fremkomme med vores bemærkninger til Grønbogen. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V København den 15. juni 2011 Danmarks Rejsebureau Forenings høringssvar til Kommissionens høring vedrørende modernisering af direktiv om anerkendelse

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

Resumé af konsekvensanalysen

Resumé af konsekvensanalysen KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2007 SEK(2007) 1684 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument til Hvidbogen om integration af EU s realkreditmarkeder

Læs mere

Grænseoverskridende pengeoverførsler i euro fra den 1. juli 2003 hyppigt stillede spørgsmål (se også IP/03/901)

Grænseoverskridende pengeoverførsler i euro fra den 1. juli 2003 hyppigt stillede spørgsmål (se også IP/03/901) MEMO/03/140 Bruxelles, den 26. juni 2003 Grænseoverskridende pengeoverførsler i euro fra den 1. juli 2003 hyppigt stillede spørgsmål (se også IP/03/901) Hvilke ændringer sker der fra den 1. juli 2003?

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

10080/17 jn/bmc/lao/hsm 1 DG D 2A

10080/17 jn/bmc/lao/hsm 1 DG D 2A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. juni 2017 (OR. en, de) Interinstitutionel sag: 2015/0287 (COD) 10080/17 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Rådet Tidl. dok. nr.: 9901/17 + ADD

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-231

ÆNDRINGSFORSLAG 1-231 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 30.3.2012 2012/2055(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-231 Udkast til betænkning Jürgen Klute (PE480.691v01-00) med henstillinger til Kommissionen om adgang

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - SEK(2009) 972 endelig.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - SEK(2009) 972 endelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 20. juli 2009 (22.07) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2009/0106 (CNS) 12235/09 ADD 2 ENER 257 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0148 (COD) 9565/16 ADD 3 FORSLAG fra: modtaget: 26. maj 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: CONSOM 126 MI 393

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2016 COM(2016) 414 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET med en vurdering som krævet i artikel 24, stk. 3, og artikel 120, stk. 3, tredje

Læs mere

Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked

Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked I denne bog redegøres der for disse nye initiativer fra såvel et europæisk som et dansk perspektiv med det formål at give læseren et indblik i omfanget af de bestræbelser, som etableringen af et indre

Læs mere

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 99 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 17. december 2009 2009-0020853 /mtg KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Resumé

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget, Sundhedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 8. januar 2009 Grønbog om sundhedspersonalet i

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 2012/2040(INI) 4.6.2012 UDKAST TIL BETÆNKNING om "På vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger" (2012/2040(INI))

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget og Beskæftigelsesudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Revision af direktivet om arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 29.11.2012 2012/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om uddannelses- og erhvervsrelateret mobilitet for kvinder i EU 2012/0000 (INI))

Læs mere

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU En sammenlignende

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0337 (CNS) 13730/16 ADD 3 FISC 170 IA 99 FORSLAG fra: modtaget: 26. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 11-45

ÆNDRINGSFORSLAG 11-45 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2012/0340(COD) 6.9.2013 ÆNDRINGSFORSLAG 11-45 Udkast til udtalelse Zoltán Bagó (PE513.263v01-00) Tilgængeligheden af offentlige organers websteder

Læs mere

Europaudvalget EU-note - E 5 Offentligt

Europaudvalget EU-note - E 5 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 5 Offentligt Folketinget Europaudvalget, Erhvervsudvalget Christiansborg, den 23. oktober 2006 EU-konsulenten Til udvalgenes medlemmer og stedfortrædere Resumé Kommissionen har

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 14/08/2007-17/09/2007 Der er 373 svar ud af 373, der opfylder dine kriterier Deltagelse Angiv hvilke EU/EØS-lande virksomheden ligger i: DE - Tyskland

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/EP 79.5)

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/EP 79.5) Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, oktober 2013 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/EP 79.5) SOCIODEMOGRAFISK FOKUS Økonomisk og social sammenhørighed

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.1.2014 B7-0000/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2014 i henhold til forretningsordenens artikel 115, stk.

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Forslag til direktiv om elektronisk fakturering i offentlige indkøb

Læs mere

Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt

Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt BILAG TIL ORIENTERING Loven og dens forarbejder Bestemmelsen lyder således:» 117 a. Et pengeinstitut kan videregive oplysninger om en

Læs mere

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler

Læs mere

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Socialfond Finansieringsinstrumenter

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Socialfond Finansieringsinstrumenter fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Socialfond , medfinansieret af Den Europæiske Socialfond, er en bæredygtig og effektiv måde at investere i vækst og udvikling af mennesker og

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2010 SEK(2010) 1583 endelig ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0372 (NLE) 14821/16 FISC 208 ECOFIN 1112 IA 127 FORSLAG fra: modtaget: 1. december 2016 til: Komm. dok.

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.4.2014 SWD(2014) 123 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) Bruxelles, den 21. august 2013 ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Fælles EU-regler for

Læs mere

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation.

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Standard Eurobarometer Europa Kommissionen EUROBAROMETER 71 MENINGSMÅLING I EU SOMMER 2009 Standard Eurobarometer 71 / Sommer 2009 TNS Opinion & Social NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK Undersøgelsen

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.01.2008 SEK(2008) 24 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument til Rapport om konsekvensanalysen af forslag, der tager

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 NOTE fra: formandskabet til: Coreper/Rådet Komm. forsl. nr.: 13775/08 TELECOM 149 Vedr.: Meddelelse

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0226 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0226 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0226 Bilag 3 Offentligt EU-specialudvalget for den finansielle sektor (intr.mail@ftnet.dk) Finanstilsynet Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C 20. juni 2007 Lotte Aakjær

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.4.2011 SEK(2011) 483 endelig ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.6.2011 SEK(2011) 763 endelig ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

NOTE formandskabet delegationerne Topmødet mellem landene i euroområdet Erklæring om en samordnet europæisk handlingsplan for landene i euroområdet

NOTE formandskabet delegationerne Topmødet mellem landene i euroområdet Erklæring om en samordnet europæisk handlingsplan for landene i euroområdet RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. oktober 2008 (OR. en) 14239/08 POLGEN 104 ECOFIN 411 NOTE fra: til: Vedr.: formandskabet delegationerne Topmødet mellem landene i euroområdet Erklæring

Læs mere

Samrådsspørgsmål A, B og C om optjeningsprincipper og velfærdsydelser til EU-borgere

Samrådsspørgsmål A, B og C om optjeningsprincipper og velfærdsydelser til EU-borgere Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 64 Offentligt 26. oktober 2015 J.nr. 15-2350749 Ejendomme, Boer og Gæld LH Samrådsspørgsmål A, B og C om optjeningsprincipper og velfærdsydelser

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 20.4.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0302/2009 af Eugenia Ioan, tysk statsborger, om tab på grund af valutakurserne i forbindelse med

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014" økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, den 15. september 2013 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 80 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

for nationale foreløbige lister over de mest repræsentative tjenester, der er knyttet til en betalingskonto, og for hvilke der opkræves gebyr

for nationale foreløbige lister over de mest repræsentative tjenester, der er knyttet til en betalingskonto, og for hvilke der opkræves gebyr EBA/GL/2015/01 11.05.2015 EBA-retningslinjer for nationale foreløbige lister over de mest repræsentative tjenester, der er knyttet til en betalingskonto, og for hvilke der opkræves gebyr 1 Efterlevelses-

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0086 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0086 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0086 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.02.2004 KOM(2004) 86 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Tyskland til at

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret.

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret. Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 58 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Mod

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Notat om tilbagekaldelse af samtykke til fremtidige betalinger 1. INDLEDNING

Notat om tilbagekaldelse af samtykke til fremtidige betalinger 1. INDLEDNING Dato: 10. juli 2014 Sag: FO-13/02950-2 Sagsbehandler: /evs Notat om tilbagekaldelse af samtykke til fremtidige betalinger 1. INDLEDNING Forbrugerombudsmanden ser i stigende grad, at forbrugere har problemer

Læs mere

Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden 23. september 2009. Orientering om lov om betalingstjenester

Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden 23. september 2009. Orientering om lov om betalingstjenester Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden 23. september 2009 Orientering om lov om betalingstjenester 1. Indledning Den 1. november 2009 træder en ny lov om betalingstjenester i kraft lov nr. 385 af 25.

Læs mere

SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020

SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 FINANSIELLE INSTRUMENTER I SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 Rådet for Den Europæiske Union godkendte formelt de nye regler og den nye lovgivning vedrørende næste runde af EU

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2011 KOM(2011) 443 endelig 2011/0192 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.11.2012 SWD(2012) 349 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument KONSEKVENSANALYSE AF OMKOSTNINGER OG FORDELE VED AT FORBEDRE KØNSFORDELINGEN

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 52 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 52 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 52 Offentligt Europaudvalget, Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 4. august 2010 Grønbog

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 10.6.2013 2012/2324(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 Raül Romeva i Rueda (PE510.768v01-00) om gennemførelsen af Rådets

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /..

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /.. DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.4.2010 SEK(2010) 414 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /..

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.9.2010 SEK(2010) 1059 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

Det nye betalingstjenestedirektiv et paradigmeskift?

Det nye betalingstjenestedirektiv et paradigmeskift? Februar 2017 Nyhedsbrev FinTech Det nye betalingstjenestedirektiv et paradigmeskift? Betalingstjenester beskrives normalt som fysiske pengeoverførsler, mobile betalinger, betalinger via internettet, indsættelser

Læs mere

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige 18. april, 2011 DI s høringssvar til Grønbog om modernisering af EU's politik for offentlige Mod et mere effektivt europæisk marked for offentlige (KOM(2011) 15 endelig) Evaluering gennemføres frem mod

Læs mere

Analyse. Danske børnepenge til udenlandske EUborgere. 08. marts Af Kristine Vasiljeva

Analyse. Danske børnepenge til udenlandske EUborgere. 08. marts Af Kristine Vasiljeva Analyse 08. marts 2016 Danske børnepenge til udenlandske EUborgere Af Kristine Vasiljeva Dette notat opgør, hvor stort et beløb Danmark udbetaler i børnepenge o. lign. til borgere fra andre EU lande. Antallet

Læs mere

BESKYTTELSE AF INNOVATION GENNEM FORRETNINGSHEMMELIGHEDER OG PATENTER: AFGØRENDE FAKTORER FOR VIRKSOMHEDER I DEN EUROPÆISKE UNION SAMMENFATNING

BESKYTTELSE AF INNOVATION GENNEM FORRETNINGSHEMMELIGHEDER OG PATENTER: AFGØRENDE FAKTORER FOR VIRKSOMHEDER I DEN EUROPÆISKE UNION SAMMENFATNING BESKYTTELSE AF INNOVATION GENNEM FORRETNINGSHEMMELIGHEDER OG PATENTER: AFGØRENDE FAKTORER FOR VIRKSOMHEDER I DEN EUROPÆISKE UNION SAMMENFATNING Juli 2017 BESKYTTELSE AF INNOVATION GENNEM FORRETNINGSHEMMELIGHEDER

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0585 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0585 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0585 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.8.2013 COM(2013) 585 final 2013/0284 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Forslag til direktiv (KOM(2002) 410 C5-C5-0409/2002 2002/0191(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Forslag til direktiv (KOM(2002) 410 C5-C5-0409/2002 2002/0191(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 12. februar 2003 PE 319.416/11-18 ÆNDRINGSFORSLAG 11-18 Udkast til udtalelse (PE 319.416) Eija-Riitta Anneli Korhola

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet 13. januar 2009 Vilkår ved exit Ifølge model-notat

Læs mere

Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne

Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne IP/04/37 Bruxelles, den 13. januar 2004 Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne Europa-Kommissionen har fremlagt

Læs mere

Cash management-services i Polen

Cash management-services i Polen Cash management-services i Polen Maj 2011 Danske Banks afdeling i Polen Danske Bank A/S S.A. Branch in Poland blev etableret i 2000. Valuta: PLN Tidszone: GMT + 1 Afdelingen ligger i centrum af Warszava.

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 12. august 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere