ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til KOMMISSIONENS HENSTILLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til KOMMISSIONENS HENSTILLING"

Transkript

1 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den SEK(2011) 907 endelig ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til KOMMISSIONENS HENSTILLING om adgang til en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) {K(2011) 4977 endelig} {SEK(2011) 906 endelig}

2 1. INDLEDNING I dag er brugen af kontanter faldende, efterhånden som lønninger, ydelser og forsyningsregninger i højere grad betales via bankkonti. En bankkonto fungerer som port, da den er et vigtigt værktøj i forbindelse med adgangen til andre grundlæggende finansielle ydelser, fra elektroniske betalinger til forbrugslån, pant i fast ejendom og livsforsikring 1. Adgang til en bankkonto, der tilbyder en række grundlæggende elektroniske betalingstransaktioner, er blevet nøglen til den fulde deltagelse i det indre marked og til at fremme brugen af retten til fri bevægelighed for personer. 2. PROBLEMSTILLING 2.1. Problemer Problemets omfang Selv om adgangen til grundlæggende finansielle ydelser er blevet en central forudsætning for den fuldstændige deltagelse i det økonomiske og sociale liv i et moderne samfund, er det en kendsgerning 2, at der stadig skal gøres en stor indsats i hele EU for at sikre adgang til bankmæssige transaktioner til alle. Som følge af manglen på elektroniske betalingsmidler nyder mange mennesker i EU i dag ikke godt af alle de fordele, som det indre marked byder på, og har store udgifter, fordi de kun kan bruge kontanter. Denne situation medfører vedvarende uligheder i samfundet, hvilket kan føre til økonomisk eller social udstødelse af et betragteligt antal EU-borgere 3. Ifølge nylige data har 7 % af alle EU-forbrugere, dvs. 30 millioner europæere over 18 år, ikke en bankkonto 4. Blandt disse 30 millioner borgere uden en bankkonto vurderes det, at ca. 6,4 millioner ikke har eller er bange for at anmode om en bankkonto, når de gerne ville åbne en sådan 5. Situationen i EU vedrørende manglende bankkonti er meget varieret, og der er særlig stor forskel mellem EU12 og EU15: I gennemsnit har 91 % af den voksne befolkning i EU12 en bankkonto i forhold til 97 % i EU15. I Rumænien og Bulgarien har omkring halvdelen af de adspurgte ikke en bankkonto. Den manglende bankkonto er til stor skade for de pågældende forbrugere som følge af de højere udgifter, der påløber ved lejlighedsvis brug af betalingsydelser og manglende adgang til billigere varer og tjenesteydelser online hjemme eller i udlandet. Forbrugere uden en bankkonto har sandsynligvis også problemer i relation til beskæftigelse, leje af ejendom og modtagelse af løn eller ydelser. Personer, der rejser til udlandet for at studere, til European Financial Integration Report 2008, SEK(2009) 19 endelig. Financial Services Provision and Prevention of Financial Exclusion, GD for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion, Europa-Kommissionen, 2008, Study on the Costs and Benefits of Policy Actions in the Field of Ensuring Access to a Basic Bank Account, GD for det Indre Marked og Tjenesteydelser, Europa-Kommissionen, 2010, i det følgende benævnt: CSESundersøgelsen. European Financial Integration Report 2008, SEK(2009) 19 endelig. Flash Eurobarometer 282, Consumers Views on Switching Providers, Europa-Kommissionen, kommende. Dette tal tager ikke højde for den mobile befolkning, der kan have vanskeligt ved at åbne en bankkonto på tværs af grænserne, dvs. i en anden medlemsstat end den, de har bopæl i. DA 1 DA

3 praktikpladser eller (midlertidig) ansættelse, kan opleve alle disse problemer, da de sandsynligvis får afslag på at åbne en bankkonto på grund af bopæl Årsager til den manglende adgang til bankkonti Årsagerne til den manglende adgang til en betalingskonto findes på både udbuds- og efterspørgselssiden. På efterspørgselssiden afholdes folk fra at få adgang til og bruge bankmæssige transaktioner af både psykologiske, kulturelle og uddannelsesmæssige årsager. Mange af disse kan forklares ved manglende grundlæggende finansielle læse- og skrivefærdigheder eller manglende bevidsthed om fordelene ved brugen af bankydelser. På udbudssiden er problemet i en vis udstrækning relateret til udviklingsniveauet i banksektoren: I økonomisk mindre velstående samfund, hvor udviklingen i banksektoren er mindre fremskreden, er der generelt mindre adgang til bankkonti. Uanset den økonomiske eller finansielle udvikling i EU er udbuddet af produkter til kunder, der opfattes som kommercielt uattraktive, imidlertid begrænset. Produkterne kan også være for dyre for denne type kunder, men "mobile" kunder kan også blive berørt, når de får tilbudt andre højere priser end kunderne på hjemmemarkedet. Desuden kan manglende klar information om de samlede udgifter til en konto og tjenesteydelserne i forbindelse hermed afholde nogle kunder fra at ansøge om en konto. Nogle kunder får afslag på at åbne bankkonto, fordi de ikke opfylder visse adgangskriterier, hvoraf nogle har deres udspring i juridiske krav (f.eks. kontrol af identitet) eller i praksis og krav i erhvervssektoren (bopælskrav, dokumentation for indkomst, rentabilitet, risikovurdering, tidligere kreditoplysninger osv.). Mange mennesker, der ansøger om en bankkonto, skal også oplyse en gældende adresse eller bevise, at de har bopæl i det pågældende land. Dette udgør et problem for EU-borgere, der udøver deres ret til fri bevægelighed til at arbejde eller studere i en anden medlemsstat end den, de bor i, og som har vanskeligt ved at få en bankkonto i værtsstaten Konsekvenser De identificerede problemer indebærer følgende konsekvenser for forbrugere, erhvervssektoren og offentlige myndigheder Konsekvenser for forbrugerne Begrænset udvalg af varer og tjenesteydelser Flere og flere varer og tjenesteydelser udbydes online. I sådanne tilfælde er visse forbrugeres manglende adgang til elektronisk betaling særligt skadelig, da disse forbrugere ikke har fuldt udbytte af mulighederne i det indre marked. De har i alt væsentligt færre valg inden for varer og tjenesteydelser til ofte højere priser. Online-indkøb (e-handel) kan f.eks. ikke foregå uden elektroniske betalinger. Højere udgifter Brug af bankydelser er til tider dyrere end det at være almindelig bankkunde. En forbruger uden en bankkonto skal muligvis betale et gebyr eller bruge et mellemled til indløsning af en check, for hvilket en provision kan løbe op i 3 % af checkens beløb. Hvis en sådan forbruger ønsker at foretage en betaling, f.eks. betale en forsyningsregning eller en regning for varer eller tjenesteydelser, skal vedkommende måske købe en check eller gøre brug af pengeoverførselsydelser, som kan være meget dyre. Grænse- eller sæsonarbejdere, der er DA 2 DA

4 flyttet til en anden medlemsstat, kan have brug for at sende penge hjem, og hvis de overfører dem uden for banksystemet, påløber der udgifter til pengeoverførslen. Desuden kan kunder uden en bankkonto ikke nyde godt af de rabatter, som forsyningsværkerne tilbyder ved elektronisk betaling. Økonomisk udstødelse, social udstødelse og fattigdomsfælde En forbruger uden en bankkonto kan opleve problemer i forbindelse med adgang til andre finansielle tjenesteydelser og kan derfor risikere økonomisk udstødelse. Der er også stor sandsynlighed for, at en sådan forbruger er ugunstigt stillet på andre områder i hverdagen, eftersom lønninger i dag i stigende grad indbetales på konti, og ejere af ejendomme og forsyningsværker oftere og oftere stiller krav om elektronisk betaling. Det gælder især lande, hvor det er mindre almindeligt at bruge kontanter. Men forbrugerne i de medlemsstater, hvor bankvirksomhed endnu ikke er så udbredt, står sandsynligvis over for problemer i de kommende år. Selv om økonomisk udstødelse kan være årsag til manglende deltagelse i samfundet, dvs. social udstødelse, kan social udstødelse til gengæld føre til økonomisk udstødelse, når ugunstigt stillede grupper ikke kan åbne en bankkonto enten på grund af prisen på sidstnævnte eller på grund af bankernes adgangskriterier. Hindring for den frie bevægelighed for personer Udøvelsen af retten til fri bevægelighed for personer i EU må ikke bringes i fare som følge af problemer med f.eks. at åbne en bankkonto. Det fælles eurobetalingsområde (SEPA) tilstræber at sikre, at én bankkonto er nok til at foretage alle nationale og grænseoverskridende transaktioner. SEPA finder imidlertid kun anvendelse på eurobetalinger i EØS og er ikke gennemført endnu. For det andet vedrører det kun elektroniske transaktioner. Når forbrugere midlertidigt flytter til en anden medlemsstat, kan det stadig være mere gavnligt for at åbne en bankkonto i den pågældende medlemsstat, hvis medlemsstaten ikke er en del af euroområdet Konsekvenser for erhvervssektoren Et stigende antal udbydere giver rabat på elektroniske betalinger eller tilbyder deres varer og tjenesteydelser online. I sådanne tilfælde er visse forbrugeres manglende adgang til sådanne betalingsmidler ensbetydende med, at både udbydere og forbrugere afholdes fra at have fuld gavn af de muligheder, der skabes i kraft af det indre marked. Forbrugerne har færre valg inden for varer og tjenesteydelser til oftere højere priser, og leverandørerne mister salgsmuligheder. Det er også forbundet med større udgifter for forsyningsværkerne at skulle handle med forbrugere uden en bankkonto. Det forhindrer desuden forslag om direkte debitering som et betalingsmiddel, hvilket muliggør sikringen af likviditeten 6, og derved letter likviditetsstyringen. 6 I det mindste i teorien, da der kan være tilfælde, hvor forbrugere med lav indkomst måske foretrækker at vælge pengeoverførsler eller andre betalingsmidler, der gør det muligt for dem at føre stram kontrol med deres økonomi. DA 3 DA

5 Konsekvenser for de offentlige myndigheder Forsøg 7 har vist, at der er stor sammenhæng mellem indkomstniveau og det at være uden bankkonto, dvs. der er større sandsynlighed for, at personer med lav indkomst (der er 84 millioner personer i EU, der risikerer fattigdom), handicappede, arbejdsløse eller enlige forældre, som ikke har en bankkonto. Disse grupper er også de mest sandsynlige modtagere af sociale ydelser. Der er desuden en sammenhæng mellem det at være uden bankkonto og alder, hvor det er de ældre, dvs. pensionister (mest i EU12), som ikke har en bankkonto. Medlemsstater, der ikke udbetaler sociale ydelser eller pensioner via elektroniske medier, f.eks. pengeoverførsler, har højere overførselsudgifter. Da adskillige medlemsstater står over for alvorlige budgetmæssige begrænsninger, bør reducerede transaktionsudgifter ved hjælp af elektroniske betalinger i forhold til fysisk behandling få større og større betydning. Det forudsætter den nødvendige infrastruktur at foretage og modtage betalinger via bankkonti i forvaltningerne i medlemsstaterne. Det er desuden ikke muligt at nå den digitale dagsorden og e-forvaltning med fuldstændig digitalisering af forholdet mellem borgerne og de offentlige myndigheder, hvis modtagerne af sociale ydelser ikke kan åbne en bankkonto Dynamisk referencescenarie Der skal tages en række faktorer i betragtning i et dynamisk referencescenarie, da de til dels kan bidrage til at løse problemerne for befolkningen i EU uden en bankkonto. For det første ville den specifikke situation i Bulgarien og Rumænien, hvor næsten halvdelen af befolkningen ikke har en bankkonto, forventes at blive forbedret i tråd med landenes forventede økonomiske vækst og udviklingen i den finansielle sektor i løbet af de næste år til niveauet i Ungarn. For det andet kan der opstå et spørgsmål om, hvorvidt den nuværende økonomiske situation ikke ville anspore finansielle servicevirksomheder til at intensivere deres bestræbelser på at udforske alle profitmuligheder, herunder det forbrugersegment med lav indkomst, der sandsynligvis vil vokse. Der er imidlertid ingen garanti for, at dette vil være tilfældet, da virksomhederne meget vel kan vælge en mere konservativ strategi i forsøget på at maksimere deres forhold til deres eksisterende kundekreds. For det tredje bør det selvregulerende initiativ om gennemsigtighed og sammenlignelighed mellem bankgebyrer, som banksektoren har taget, give forbrugerne mulighed for at træffe informerede beslutninger, der, sammen med mulighederne i forbindelse med skift af bankkonto på nationalt plan, kunne hjælpe kontoindehavere med at få gavn af et højere konkurrenceniveau. Begrænsningen ved dette initiativ er, at det sker på nationalt og ikke fælleseuropæisk niveau, hvilket efterlader de indenlandske strukturelle markedsvilkår uændret. Afslutningsvis, mens tiltag på EU-niveau og i medlemsstaterne vedrørende finansiel uddannelse med tiden kan øge opmærksomheden blandt de 30 millioner forbrugere uden en bankkonto omkring fordelene ved at have en betalingskonto og derfor føre til, at en større del af befolkningen får en bankkonto, er det ikke sandsynligt, at disse tiltag alene kan løse hovedproblemet, hvilket er et synspunkt, der deles af mange forbrugerorganisationer. 7 Se fodnote 2. DA 4 DA

6 3. POLITIKMÅLSÆTNINGER De overordnede formål med initiativet er for det første at fremme alle EU-borgeres fuldstændige deltagelse i det indre marked og for det andet at fremme finansiel og social integration. Det specifikke mål er at forbedre adgangen til betalingskonti og elektroniske betalingsmidler i hele EU. De operationelle mål vil være at: sikre, at der tilbydes et passende produkt til de forbrugere, der opfattes som kommercielt urentable (kommercielt uattraktive) sikre betingelser for bankkonti, hvor der er taget højde for alle forhold, og som åbnes for forbrugere, der har vanskeligt ved at opfylde bankens adgangskriterier (f.eks. vedrørende indkomst, økonomisk situation, tidligere kreditoplysninger eller bopælsstatus). 4. ARGUMENTERNE FOR EN EU-INDSATS For en del af samfundet er de identificerede problemer til skade for forbrugeren som følge af det begrænsede udvalg af varer og tjenesteydelser, høje udgifter og vanskeligheder med at påtage sig arbejde og modtage indkomst. For øjeblikket har størstedelen af medlemsstaterne ikke taget fat på spørgsmålet om adgang til en basal betalingskonto på nationalt niveau, mens dem, der har, ikke tilbyder adgang på tværs af grænserne for forbrugere fra andre medlemsstater. Den manglende handling på nationalt plan i de fleste medlemsstater fører til, at det indre marked ikke fungerer optimalt og skaber unødige problemer for mobiliteten på tværs af grænserne. Desuden har medlemsstaternes tiltag været utilstrækkelige i EUperspektiv: Situationen på EU-plan er fortsat utilfredsstillende. Status quo ændres næppe inden for nær fremtid, især i lyset af virkningerne af den globale finansielle uro og nedskæringerne på de nationale markeder. EU-garanteret adgang til betalingskonti ville udgøre et første skridt for forbrugerne til at få adgang til finansielle tjenesteydelser og udnytte fordelene på de finansielle markeder i EU. Adgang til en betalingskonto ville også gøre det muligt for forbrugeren at drage fordel af det fælles eurobetalingsområde samt de rettigheder og den beskyttelse, der er indført med direktivet om betalingstjenester. De offentlige myndigheders betaling af ydelser ville være nemmere og mere omkostningseffektive. Desuden kan forbrugere, som ikke har en bankkonto, ikke udnytte det indre marked fuldt ud, især e-dimensionen. Sikring af, at forbrugerne har adgang til basale betalingskonti, ville føre til en win-win situation på lang sigt både ud fra et indenlandsk perspektiv og på tværs af grænserne. Der kan ved hjælp af passende EU-initiativer tages hånd om faktorer, der forhindrer adgang til betalingskonti og dermed EU-borgernes fulde deltagelse i det indre marked. 5. MULIGE MODELLER En række modeller er blevet indkredset. Tabellen nedenfor indeholder en sammenfatning af disse modeller. De udvalgte modeller er fremhævet. Analysen har vist, at disse muligheder er de mest effektive med hensyn til at opfylde de ovenfor beskrevne målsætninger. DA 5 DA

7 Produkter og tjenesteydelser 1: Ingen politikændring 2: Kontrollér, at udbydere af betalingstjenester tilbyder basale betalingstjenesteydelser 3: Kontrollér, at udbydere af betalingstjenester tilbyder basale betalingstjenesteydelser og betalingskort 4: Kontrollér, at udbydere af betalingstjenester tilbyder basale betalingstjenesteydelser, betalingskort og overtræk (kreditramme) Pris for en basal betalingskonto 1: Ingen intervention på EU-plan 2: Kontrollér, at prisen er rimelig, såfremt en basal betalingskonto ikke er gratis 3: Gratis basal bankkonto Betingelser for adgang til en basal betalingskonto 1: Ingen politikændring 2: Adgang til en basal betalingskonto til husholdninger uden en bankkonto 3: Et krav om, at alle forbrugere uden en bankkonto har adgang til en basal betalingskonto 3.1: Kun adgang for indlændinge i deres hjemland uden en bankkonto 3.2: Adgang for indlændinge og udlændinge uden en bankkonto 4: Adgang til en basal betalingskonto for alle EU-forbrugere 4.1: Kun adgang for indlændinge i deres hjemland 4.2: Adgang for indlændinge og udlændinge 6. VIRKNINGER De foretrukne modeller ventes at have en positiv langsigtet virkning på finansiel og social integration og forbrugertillid for derved også at tilskynde til mobilitet hos forbrugerne på tværs af grænserne. Gennemførelsen af modellerne ville have en særlig positiv virkning på forbrugerne, idet de ville fremme forbrugernes fulde deltagelse i det indre marked ved at forbedre tilgængeligheden af og adgangen til basale betalingskonti til rimelige priser. Dette ville indebære en markant forbedring i adgangen til betalingskonti og elektroniske betalingsmidler i hele EU. Udbyderne ventes at opleve en blanding af mulige fordele og udgifter. Disse kan føre til en overordnet virkning fra svagt positiv eller neutral til negativ. Den primære bestemmende faktor er det niveau, prisen fastsættes på, og hvorvidt mulige tab dækkes helt, delvist eller slet ikke af andre parter. Den overordnede indvirkning på forvaltningerne i medlemsstaterne vil også være resultatet af en række mulige udgifter og fordele. Et vigtigt spørgsmål i denne forbindelse vedrører, DA 6 DA

8 hvorvidt og i hvilket omfang medlemsstaterne vil påtage sig eventuelle tab, som udbyderne pådrager sig ved at tilbyde grundkonti med tab. Det ventes, at indvirkningen vil være fra moderat positiv til negativ. Den kumulative indvirkning hvad angår kvantitet er sandsynligvis særdeles positiv, da eventuelle negative indvirkninger på udbyderne bør opvejes af de store positive indvirkninger for forbrugerne (og i mindre omfang medlemsstaterne). Indvirkningen af de fleste af de foretrukne modeller vil være spredt over hele EU med den største effekt på EU12 og på størstedelen af EU15, hvor der ikke på nuværende tidspunkt tilbydes sådanne basale betalingskonti. Fordelene og udgifterne øges i de medlemsstater, som i væsentlig grad skal tilpasse de gældende regler eller indføre et komplet regelsæt. For de fleste af de resterende modeller er den forvaltningsmæssige byrde sandsynligvis marginal. 7. KONKLUSION Analysen har ført til den konklusion, at den mest effektive/den foretrukne model ville bestå af en progressiv tilgang, hvorved Europa-Kommissionen i form af en henstilling ville opstille en række principper og tiltag, som medlemsstaterne forventes at følge eller udvikle for at sikre adgang til en basal betalingskonto for de forbrugere, der ikke har en bankkonto i det land, hvor de ønsker at åbne en sådan. Initiativet ville sikre, at alle borgere og indlændinge i EU kan få adgang til en bankkonto, tilbudt til en fornuftig pris. Medlemsstaterne ville blive bedt om at sikre, at mindst en udbyder tilbyder en basal betalingskonto. Såfremt udbydere af betalingstjenester ikke frivilligt tilbyder basale betalingskonti, kan medlemsstaterne udpege en individuel udbyder (som i Østrig, hvor der er etableret en særlig bank, som tilbyder "sociale" betalingstjenester) eller sikre, at anmodningen om åbningen af en basal betalingskonto fordeles mellem forskellige udbydere (som i Frankrig) eller forpligter alle udbydere til at tilbyde en basal betalingskonto (som i Belgien, hvor alle banker skal tilbyde en basal betalingskonto). Kombinationen af modeller ville fremme den fulde deltagelse af alle EU-forbrugere, især forbrugere med lav indkomst, økonomisk udstødte eller sårbare, i det indre marked og fremme finansiel og social integration mere generelt. Det ville også forbedre mobiliteten på tværs af grænserne, især arbejdstagere, praktikanter og studerende. Den foreslåede henstilling skulle forudse en evaluering af effektiviteten af mekanismen vedrørende adgang til basale betalingskonti samt en gennemgang af anvendelsen heraf med henblik på medlemsstaternes opfyldelse af målene. En fordel ved henstillingen er, at den sender en hurtig og klar meddelelse om, hvilke tiltag i medlemsstaterne der er nødvendige, og som forventes at blive taget for at gøre noget ved de nuværende mangler på markedet. Den ville også fungere som katalysator for udviklingen af konsekvente principper, der skal være gældende i hele EU. Den ville give medlemsstaterne en klar orientering, der derefter om nødvendigt vil sætte dem bedre i stand til at implementere bindende krav. DA 7 DA

RAPPORT OM UNIONSBORGERSKAB 2010. Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder. Retlige Anliggender

RAPPORT OM UNIONSBORGERSKAB 2010. Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder. Retlige Anliggender RAPPORT OM UNIONSBORGERSKAB 2010 Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder Retlige Anliggender DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.10.2010 KOM(2010) 603 endelig RAPPORT OM

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig}

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig} EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.10.2011 KOM(2011) 635 endelig 2011/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om en fælles EU-købelov {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. marts 2011 (29.03) (OR. en) 8313/11 MI 164 ECOFIN 170 EF 41 ETS 6 JUR 125 SPORT 9 COMPET 123

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. marts 2011 (29.03) (OR. en) 8313/11 MI 164 ECOFIN 170 EF 41 ETS 6 JUR 125 SPORT 9 COMPET 123 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. marts 2011 (29.03) (OR. en) 8313/11 FØLGESKRIVELSE fra: MI 164 ECOFIN 170 EF 41 ETS 6 JUR 125 SPORT 9 COMPET 123 Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Kommissionens henstilling

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Kommissionens henstilling EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2014 SWD(2014) 233 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Kommissionens henstilling om principper

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, den 8.10.2008 KOM(2008) 614 endelig 2008/0196 (COD) C6-0349/08 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om forbrugerrettigheder {SEK(2008)

Læs mere

Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final

Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

SEPA DET FÆLLES EURO- BETALINGS- OMRÅDE: ET INTEGRERET DETAIL- BETALINGSMARKED

SEPA DET FÆLLES EURO- BETALINGS- OMRÅDE: ET INTEGRERET DETAIL- BETALINGSMARKED SEPA DET FÆLLES EURO- BETALINGS- OMRÅDE: ET INTEGRERET DETAIL- BETALINGSMARKED INDHOLD Forord 5 Indledning 6 1. Oprettelse af et fælles eurobetalingsområde (SEPA) 7 > En oversigt over SEPA 7 > Hvorfor

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.1.2012 COM(2011) 942 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET En sammenhængende

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.10.2011 KOM(2011) 681 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET En ny EU-strategi

Læs mere

En grøn vision for et socialt Europa

En grøn vision for et socialt Europa En grøn vision for et socialt Europa Baggrund De Grønnes vision: et rummeligt og sammenhængende samfund De Europæiske Grønne står for et Europa, der sikrer alle borgere muligheden for at realisere sig

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.2.2015 COM(2015) 85 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN Det europæiske semester 2015: Vurdering

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/190 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Økonomi- og Valutaudvalget UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Økonomi- og Valutaudvalget UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Økonomi- og Valutaudvalget 2009 FORELØBIG 2005/0000(INI) 12.4.2005 UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelse af en informations- og kommunikationsstrategi om euroen og

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. CORRIGENDUM : annule et remplace le document COM(2009) 25 final

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. CORRIGENDUM : annule et remplace le document COM(2009) 25 final DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.5.2009 KOM(2009) 25 endelig/2 CORRIGENDUM : annule et remplace le document COM(2009) 25 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET,

Læs mere

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

LEVE SOLIDARISK: EN EPSU POLITIK FOR SOCIALE TJENESTEYDELSER I EUROPA

LEVE SOLIDARISK: EN EPSU POLITIK FOR SOCIALE TJENESTEYDELSER I EUROPA LEVE SOLIDARISK: EN EPSU POLITIK FOR SOCIALE TJENESTEYDELSER I EUROPA Rapport udarbejdet på anmodning af den Europæiske Føderation af Offentligt Ansattes Forbund Frances Rickford September 1998 2 FORTEGNELSE

Læs mere

CROWDFUNDING I DANMARK

CROWDFUNDING I DANMARK CROWDFUNDING I DANMARK MAJ 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 8 3. Begrebsafklaring... 9 4. Udbredelse af crowdfunding... 12 5. Reguleringsmæssige rammer for crowdfunding

Læs mere

Det indre marked. Fra krise til muligheder borgere og virksomheder på vej mod velstand INDBLIK I EU-POLITIK

Det indre marked. Fra krise til muligheder borgere og virksomheder på vej mod velstand INDBLIK I EU-POLITIK INDBLIK I EU-POLITIK Fra krise til muligheder borgere og virksomheder på vej mod velstand Det indre marked»et bedre fungerende indre marked er afgørende for europæisk vækst.«michel Barnier, kommissær for

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/22/EF. af 7. marts 2002

De Europæiske Fællesskabers Tidende EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/22/EF. af 7. marts 2002 24.4.2002 L 108/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/22/EF af 7. marts 2002 om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (forsyningspligtdirektivet)

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.5.2015 COM(2015) 190 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG Rapport om anvendelsen af Rådets direktiv

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU L 176/338 Den Europæiske Unions Tidende 27.6.2013 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED & FORBRUGERBESKYTTELSE RESUMÉ

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED & FORBRUGERBESKYTTELSE RESUMÉ DA EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED & FORBRUGERBESKYTTELSE Direktorat B - Forbrugeranliggender B5 - Finansielle tjenesteydelser RESUMÉ 1. Baggrund Med direktiv 87/102/EØF 1 om forbrugerkredit,

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.3.2012 COM(2012) 130 final 2012/0064 (APP) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udøvelse af retten til kollektive skridt inden for rammerne af etableringsfriheden og den

Læs mere

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 01037/12/DA WP 196 Udtalelse 05/2012 om cloud computing Vedtaget den 1. juli 2012 Artikel 29-Gruppen er nedsat i henhold til artikel 29 i direktiv 95/46/EF.

Læs mere

INDBLIK I EU-POLITIK. Forbrugere. Forbrugeren kommer først

INDBLIK I EU-POLITIK. Forbrugere. Forbrugeren kommer først INDBLIK I EU-POLITIK Forbrugere Forbrugeren kommer først Beskyttelse af forbrugernes sikkerhed og rettigheder er en prioritet i alle EU s politikker. INDHOLD 1. Hvorfor en EU forbrugerpolitik?.. 3 2. Sådan

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 367 final 2014/0185 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om indførelse af et program om interoperabilitetsløsninger for europæiske

Læs mere

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK INDBLIK I EU-POLITIK Den Økonomiske og Monetære For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa Union og euroen En velfungerende økonomisk og monetær union og en stærk stabil euro er fundamentet for

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere