ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til KOMMISSIONENS HENSTILLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til KOMMISSIONENS HENSTILLING"

Transkript

1 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den SEK(2011) 907 endelig ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til KOMMISSIONENS HENSTILLING om adgang til en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) {K(2011) 4977 endelig} {SEK(2011) 906 endelig}

2 1. INDLEDNING I dag er brugen af kontanter faldende, efterhånden som lønninger, ydelser og forsyningsregninger i højere grad betales via bankkonti. En bankkonto fungerer som port, da den er et vigtigt værktøj i forbindelse med adgangen til andre grundlæggende finansielle ydelser, fra elektroniske betalinger til forbrugslån, pant i fast ejendom og livsforsikring 1. Adgang til en bankkonto, der tilbyder en række grundlæggende elektroniske betalingstransaktioner, er blevet nøglen til den fulde deltagelse i det indre marked og til at fremme brugen af retten til fri bevægelighed for personer. 2. PROBLEMSTILLING 2.1. Problemer Problemets omfang Selv om adgangen til grundlæggende finansielle ydelser er blevet en central forudsætning for den fuldstændige deltagelse i det økonomiske og sociale liv i et moderne samfund, er det en kendsgerning 2, at der stadig skal gøres en stor indsats i hele EU for at sikre adgang til bankmæssige transaktioner til alle. Som følge af manglen på elektroniske betalingsmidler nyder mange mennesker i EU i dag ikke godt af alle de fordele, som det indre marked byder på, og har store udgifter, fordi de kun kan bruge kontanter. Denne situation medfører vedvarende uligheder i samfundet, hvilket kan føre til økonomisk eller social udstødelse af et betragteligt antal EU-borgere 3. Ifølge nylige data har 7 % af alle EU-forbrugere, dvs. 30 millioner europæere over 18 år, ikke en bankkonto 4. Blandt disse 30 millioner borgere uden en bankkonto vurderes det, at ca. 6,4 millioner ikke har eller er bange for at anmode om en bankkonto, når de gerne ville åbne en sådan 5. Situationen i EU vedrørende manglende bankkonti er meget varieret, og der er særlig stor forskel mellem EU12 og EU15: I gennemsnit har 91 % af den voksne befolkning i EU12 en bankkonto i forhold til 97 % i EU15. I Rumænien og Bulgarien har omkring halvdelen af de adspurgte ikke en bankkonto. Den manglende bankkonto er til stor skade for de pågældende forbrugere som følge af de højere udgifter, der påløber ved lejlighedsvis brug af betalingsydelser og manglende adgang til billigere varer og tjenesteydelser online hjemme eller i udlandet. Forbrugere uden en bankkonto har sandsynligvis også problemer i relation til beskæftigelse, leje af ejendom og modtagelse af løn eller ydelser. Personer, der rejser til udlandet for at studere, til European Financial Integration Report 2008, SEK(2009) 19 endelig. Financial Services Provision and Prevention of Financial Exclusion, GD for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion, Europa-Kommissionen, 2008, Study on the Costs and Benefits of Policy Actions in the Field of Ensuring Access to a Basic Bank Account, GD for det Indre Marked og Tjenesteydelser, Europa-Kommissionen, 2010, i det følgende benævnt: CSESundersøgelsen. European Financial Integration Report 2008, SEK(2009) 19 endelig. Flash Eurobarometer 282, Consumers Views on Switching Providers, Europa-Kommissionen, kommende. Dette tal tager ikke højde for den mobile befolkning, der kan have vanskeligt ved at åbne en bankkonto på tværs af grænserne, dvs. i en anden medlemsstat end den, de har bopæl i. DA 1 DA

3 praktikpladser eller (midlertidig) ansættelse, kan opleve alle disse problemer, da de sandsynligvis får afslag på at åbne en bankkonto på grund af bopæl Årsager til den manglende adgang til bankkonti Årsagerne til den manglende adgang til en betalingskonto findes på både udbuds- og efterspørgselssiden. På efterspørgselssiden afholdes folk fra at få adgang til og bruge bankmæssige transaktioner af både psykologiske, kulturelle og uddannelsesmæssige årsager. Mange af disse kan forklares ved manglende grundlæggende finansielle læse- og skrivefærdigheder eller manglende bevidsthed om fordelene ved brugen af bankydelser. På udbudssiden er problemet i en vis udstrækning relateret til udviklingsniveauet i banksektoren: I økonomisk mindre velstående samfund, hvor udviklingen i banksektoren er mindre fremskreden, er der generelt mindre adgang til bankkonti. Uanset den økonomiske eller finansielle udvikling i EU er udbuddet af produkter til kunder, der opfattes som kommercielt uattraktive, imidlertid begrænset. Produkterne kan også være for dyre for denne type kunder, men "mobile" kunder kan også blive berørt, når de får tilbudt andre højere priser end kunderne på hjemmemarkedet. Desuden kan manglende klar information om de samlede udgifter til en konto og tjenesteydelserne i forbindelse hermed afholde nogle kunder fra at ansøge om en konto. Nogle kunder får afslag på at åbne bankkonto, fordi de ikke opfylder visse adgangskriterier, hvoraf nogle har deres udspring i juridiske krav (f.eks. kontrol af identitet) eller i praksis og krav i erhvervssektoren (bopælskrav, dokumentation for indkomst, rentabilitet, risikovurdering, tidligere kreditoplysninger osv.). Mange mennesker, der ansøger om en bankkonto, skal også oplyse en gældende adresse eller bevise, at de har bopæl i det pågældende land. Dette udgør et problem for EU-borgere, der udøver deres ret til fri bevægelighed til at arbejde eller studere i en anden medlemsstat end den, de bor i, og som har vanskeligt ved at få en bankkonto i værtsstaten Konsekvenser De identificerede problemer indebærer følgende konsekvenser for forbrugere, erhvervssektoren og offentlige myndigheder Konsekvenser for forbrugerne Begrænset udvalg af varer og tjenesteydelser Flere og flere varer og tjenesteydelser udbydes online. I sådanne tilfælde er visse forbrugeres manglende adgang til elektronisk betaling særligt skadelig, da disse forbrugere ikke har fuldt udbytte af mulighederne i det indre marked. De har i alt væsentligt færre valg inden for varer og tjenesteydelser til ofte højere priser. Online-indkøb (e-handel) kan f.eks. ikke foregå uden elektroniske betalinger. Højere udgifter Brug af bankydelser er til tider dyrere end det at være almindelig bankkunde. En forbruger uden en bankkonto skal muligvis betale et gebyr eller bruge et mellemled til indløsning af en check, for hvilket en provision kan løbe op i 3 % af checkens beløb. Hvis en sådan forbruger ønsker at foretage en betaling, f.eks. betale en forsyningsregning eller en regning for varer eller tjenesteydelser, skal vedkommende måske købe en check eller gøre brug af pengeoverførselsydelser, som kan være meget dyre. Grænse- eller sæsonarbejdere, der er DA 2 DA

4 flyttet til en anden medlemsstat, kan have brug for at sende penge hjem, og hvis de overfører dem uden for banksystemet, påløber der udgifter til pengeoverførslen. Desuden kan kunder uden en bankkonto ikke nyde godt af de rabatter, som forsyningsværkerne tilbyder ved elektronisk betaling. Økonomisk udstødelse, social udstødelse og fattigdomsfælde En forbruger uden en bankkonto kan opleve problemer i forbindelse med adgang til andre finansielle tjenesteydelser og kan derfor risikere økonomisk udstødelse. Der er også stor sandsynlighed for, at en sådan forbruger er ugunstigt stillet på andre områder i hverdagen, eftersom lønninger i dag i stigende grad indbetales på konti, og ejere af ejendomme og forsyningsværker oftere og oftere stiller krav om elektronisk betaling. Det gælder især lande, hvor det er mindre almindeligt at bruge kontanter. Men forbrugerne i de medlemsstater, hvor bankvirksomhed endnu ikke er så udbredt, står sandsynligvis over for problemer i de kommende år. Selv om økonomisk udstødelse kan være årsag til manglende deltagelse i samfundet, dvs. social udstødelse, kan social udstødelse til gengæld føre til økonomisk udstødelse, når ugunstigt stillede grupper ikke kan åbne en bankkonto enten på grund af prisen på sidstnævnte eller på grund af bankernes adgangskriterier. Hindring for den frie bevægelighed for personer Udøvelsen af retten til fri bevægelighed for personer i EU må ikke bringes i fare som følge af problemer med f.eks. at åbne en bankkonto. Det fælles eurobetalingsområde (SEPA) tilstræber at sikre, at én bankkonto er nok til at foretage alle nationale og grænseoverskridende transaktioner. SEPA finder imidlertid kun anvendelse på eurobetalinger i EØS og er ikke gennemført endnu. For det andet vedrører det kun elektroniske transaktioner. Når forbrugere midlertidigt flytter til en anden medlemsstat, kan det stadig være mere gavnligt for at åbne en bankkonto i den pågældende medlemsstat, hvis medlemsstaten ikke er en del af euroområdet Konsekvenser for erhvervssektoren Et stigende antal udbydere giver rabat på elektroniske betalinger eller tilbyder deres varer og tjenesteydelser online. I sådanne tilfælde er visse forbrugeres manglende adgang til sådanne betalingsmidler ensbetydende med, at både udbydere og forbrugere afholdes fra at have fuld gavn af de muligheder, der skabes i kraft af det indre marked. Forbrugerne har færre valg inden for varer og tjenesteydelser til oftere højere priser, og leverandørerne mister salgsmuligheder. Det er også forbundet med større udgifter for forsyningsværkerne at skulle handle med forbrugere uden en bankkonto. Det forhindrer desuden forslag om direkte debitering som et betalingsmiddel, hvilket muliggør sikringen af likviditeten 6, og derved letter likviditetsstyringen. 6 I det mindste i teorien, da der kan være tilfælde, hvor forbrugere med lav indkomst måske foretrækker at vælge pengeoverførsler eller andre betalingsmidler, der gør det muligt for dem at føre stram kontrol med deres økonomi. DA 3 DA

5 Konsekvenser for de offentlige myndigheder Forsøg 7 har vist, at der er stor sammenhæng mellem indkomstniveau og det at være uden bankkonto, dvs. der er større sandsynlighed for, at personer med lav indkomst (der er 84 millioner personer i EU, der risikerer fattigdom), handicappede, arbejdsløse eller enlige forældre, som ikke har en bankkonto. Disse grupper er også de mest sandsynlige modtagere af sociale ydelser. Der er desuden en sammenhæng mellem det at være uden bankkonto og alder, hvor det er de ældre, dvs. pensionister (mest i EU12), som ikke har en bankkonto. Medlemsstater, der ikke udbetaler sociale ydelser eller pensioner via elektroniske medier, f.eks. pengeoverførsler, har højere overførselsudgifter. Da adskillige medlemsstater står over for alvorlige budgetmæssige begrænsninger, bør reducerede transaktionsudgifter ved hjælp af elektroniske betalinger i forhold til fysisk behandling få større og større betydning. Det forudsætter den nødvendige infrastruktur at foretage og modtage betalinger via bankkonti i forvaltningerne i medlemsstaterne. Det er desuden ikke muligt at nå den digitale dagsorden og e-forvaltning med fuldstændig digitalisering af forholdet mellem borgerne og de offentlige myndigheder, hvis modtagerne af sociale ydelser ikke kan åbne en bankkonto Dynamisk referencescenarie Der skal tages en række faktorer i betragtning i et dynamisk referencescenarie, da de til dels kan bidrage til at løse problemerne for befolkningen i EU uden en bankkonto. For det første ville den specifikke situation i Bulgarien og Rumænien, hvor næsten halvdelen af befolkningen ikke har en bankkonto, forventes at blive forbedret i tråd med landenes forventede økonomiske vækst og udviklingen i den finansielle sektor i løbet af de næste år til niveauet i Ungarn. For det andet kan der opstå et spørgsmål om, hvorvidt den nuværende økonomiske situation ikke ville anspore finansielle servicevirksomheder til at intensivere deres bestræbelser på at udforske alle profitmuligheder, herunder det forbrugersegment med lav indkomst, der sandsynligvis vil vokse. Der er imidlertid ingen garanti for, at dette vil være tilfældet, da virksomhederne meget vel kan vælge en mere konservativ strategi i forsøget på at maksimere deres forhold til deres eksisterende kundekreds. For det tredje bør det selvregulerende initiativ om gennemsigtighed og sammenlignelighed mellem bankgebyrer, som banksektoren har taget, give forbrugerne mulighed for at træffe informerede beslutninger, der, sammen med mulighederne i forbindelse med skift af bankkonto på nationalt plan, kunne hjælpe kontoindehavere med at få gavn af et højere konkurrenceniveau. Begrænsningen ved dette initiativ er, at det sker på nationalt og ikke fælleseuropæisk niveau, hvilket efterlader de indenlandske strukturelle markedsvilkår uændret. Afslutningsvis, mens tiltag på EU-niveau og i medlemsstaterne vedrørende finansiel uddannelse med tiden kan øge opmærksomheden blandt de 30 millioner forbrugere uden en bankkonto omkring fordelene ved at have en betalingskonto og derfor føre til, at en større del af befolkningen får en bankkonto, er det ikke sandsynligt, at disse tiltag alene kan løse hovedproblemet, hvilket er et synspunkt, der deles af mange forbrugerorganisationer. 7 Se fodnote 2. DA 4 DA

6 3. POLITIKMÅLSÆTNINGER De overordnede formål med initiativet er for det første at fremme alle EU-borgeres fuldstændige deltagelse i det indre marked og for det andet at fremme finansiel og social integration. Det specifikke mål er at forbedre adgangen til betalingskonti og elektroniske betalingsmidler i hele EU. De operationelle mål vil være at: sikre, at der tilbydes et passende produkt til de forbrugere, der opfattes som kommercielt urentable (kommercielt uattraktive) sikre betingelser for bankkonti, hvor der er taget højde for alle forhold, og som åbnes for forbrugere, der har vanskeligt ved at opfylde bankens adgangskriterier (f.eks. vedrørende indkomst, økonomisk situation, tidligere kreditoplysninger eller bopælsstatus). 4. ARGUMENTERNE FOR EN EU-INDSATS For en del af samfundet er de identificerede problemer til skade for forbrugeren som følge af det begrænsede udvalg af varer og tjenesteydelser, høje udgifter og vanskeligheder med at påtage sig arbejde og modtage indkomst. For øjeblikket har størstedelen af medlemsstaterne ikke taget fat på spørgsmålet om adgang til en basal betalingskonto på nationalt niveau, mens dem, der har, ikke tilbyder adgang på tværs af grænserne for forbrugere fra andre medlemsstater. Den manglende handling på nationalt plan i de fleste medlemsstater fører til, at det indre marked ikke fungerer optimalt og skaber unødige problemer for mobiliteten på tværs af grænserne. Desuden har medlemsstaternes tiltag været utilstrækkelige i EUperspektiv: Situationen på EU-plan er fortsat utilfredsstillende. Status quo ændres næppe inden for nær fremtid, især i lyset af virkningerne af den globale finansielle uro og nedskæringerne på de nationale markeder. EU-garanteret adgang til betalingskonti ville udgøre et første skridt for forbrugerne til at få adgang til finansielle tjenesteydelser og udnytte fordelene på de finansielle markeder i EU. Adgang til en betalingskonto ville også gøre det muligt for forbrugeren at drage fordel af det fælles eurobetalingsområde samt de rettigheder og den beskyttelse, der er indført med direktivet om betalingstjenester. De offentlige myndigheders betaling af ydelser ville være nemmere og mere omkostningseffektive. Desuden kan forbrugere, som ikke har en bankkonto, ikke udnytte det indre marked fuldt ud, især e-dimensionen. Sikring af, at forbrugerne har adgang til basale betalingskonti, ville føre til en win-win situation på lang sigt både ud fra et indenlandsk perspektiv og på tværs af grænserne. Der kan ved hjælp af passende EU-initiativer tages hånd om faktorer, der forhindrer adgang til betalingskonti og dermed EU-borgernes fulde deltagelse i det indre marked. 5. MULIGE MODELLER En række modeller er blevet indkredset. Tabellen nedenfor indeholder en sammenfatning af disse modeller. De udvalgte modeller er fremhævet. Analysen har vist, at disse muligheder er de mest effektive med hensyn til at opfylde de ovenfor beskrevne målsætninger. DA 5 DA

7 Produkter og tjenesteydelser 1: Ingen politikændring 2: Kontrollér, at udbydere af betalingstjenester tilbyder basale betalingstjenesteydelser 3: Kontrollér, at udbydere af betalingstjenester tilbyder basale betalingstjenesteydelser og betalingskort 4: Kontrollér, at udbydere af betalingstjenester tilbyder basale betalingstjenesteydelser, betalingskort og overtræk (kreditramme) Pris for en basal betalingskonto 1: Ingen intervention på EU-plan 2: Kontrollér, at prisen er rimelig, såfremt en basal betalingskonto ikke er gratis 3: Gratis basal bankkonto Betingelser for adgang til en basal betalingskonto 1: Ingen politikændring 2: Adgang til en basal betalingskonto til husholdninger uden en bankkonto 3: Et krav om, at alle forbrugere uden en bankkonto har adgang til en basal betalingskonto 3.1: Kun adgang for indlændinge i deres hjemland uden en bankkonto 3.2: Adgang for indlændinge og udlændinge uden en bankkonto 4: Adgang til en basal betalingskonto for alle EU-forbrugere 4.1: Kun adgang for indlændinge i deres hjemland 4.2: Adgang for indlændinge og udlændinge 6. VIRKNINGER De foretrukne modeller ventes at have en positiv langsigtet virkning på finansiel og social integration og forbrugertillid for derved også at tilskynde til mobilitet hos forbrugerne på tværs af grænserne. Gennemførelsen af modellerne ville have en særlig positiv virkning på forbrugerne, idet de ville fremme forbrugernes fulde deltagelse i det indre marked ved at forbedre tilgængeligheden af og adgangen til basale betalingskonti til rimelige priser. Dette ville indebære en markant forbedring i adgangen til betalingskonti og elektroniske betalingsmidler i hele EU. Udbyderne ventes at opleve en blanding af mulige fordele og udgifter. Disse kan føre til en overordnet virkning fra svagt positiv eller neutral til negativ. Den primære bestemmende faktor er det niveau, prisen fastsættes på, og hvorvidt mulige tab dækkes helt, delvist eller slet ikke af andre parter. Den overordnede indvirkning på forvaltningerne i medlemsstaterne vil også være resultatet af en række mulige udgifter og fordele. Et vigtigt spørgsmål i denne forbindelse vedrører, DA 6 DA

8 hvorvidt og i hvilket omfang medlemsstaterne vil påtage sig eventuelle tab, som udbyderne pådrager sig ved at tilbyde grundkonti med tab. Det ventes, at indvirkningen vil være fra moderat positiv til negativ. Den kumulative indvirkning hvad angår kvantitet er sandsynligvis særdeles positiv, da eventuelle negative indvirkninger på udbyderne bør opvejes af de store positive indvirkninger for forbrugerne (og i mindre omfang medlemsstaterne). Indvirkningen af de fleste af de foretrukne modeller vil være spredt over hele EU med den største effekt på EU12 og på størstedelen af EU15, hvor der ikke på nuværende tidspunkt tilbydes sådanne basale betalingskonti. Fordelene og udgifterne øges i de medlemsstater, som i væsentlig grad skal tilpasse de gældende regler eller indføre et komplet regelsæt. For de fleste af de resterende modeller er den forvaltningsmæssige byrde sandsynligvis marginal. 7. KONKLUSION Analysen har ført til den konklusion, at den mest effektive/den foretrukne model ville bestå af en progressiv tilgang, hvorved Europa-Kommissionen i form af en henstilling ville opstille en række principper og tiltag, som medlemsstaterne forventes at følge eller udvikle for at sikre adgang til en basal betalingskonto for de forbrugere, der ikke har en bankkonto i det land, hvor de ønsker at åbne en sådan. Initiativet ville sikre, at alle borgere og indlændinge i EU kan få adgang til en bankkonto, tilbudt til en fornuftig pris. Medlemsstaterne ville blive bedt om at sikre, at mindst en udbyder tilbyder en basal betalingskonto. Såfremt udbydere af betalingstjenester ikke frivilligt tilbyder basale betalingskonti, kan medlemsstaterne udpege en individuel udbyder (som i Østrig, hvor der er etableret en særlig bank, som tilbyder "sociale" betalingstjenester) eller sikre, at anmodningen om åbningen af en basal betalingskonto fordeles mellem forskellige udbydere (som i Frankrig) eller forpligter alle udbydere til at tilbyde en basal betalingskonto (som i Belgien, hvor alle banker skal tilbyde en basal betalingskonto). Kombinationen af modeller ville fremme den fulde deltagelse af alle EU-forbrugere, især forbrugere med lav indkomst, økonomisk udstødte eller sårbare, i det indre marked og fremme finansiel og social integration mere generelt. Det ville også forbedre mobiliteten på tværs af grænserne, især arbejdstagere, praktikanter og studerende. Den foreslåede henstilling skulle forudse en evaluering af effektiviteten af mekanismen vedrørende adgang til basale betalingskonti samt en gennemgang af anvendelsen heraf med henblik på medlemsstaternes opfyldelse af målene. En fordel ved henstillingen er, at den sender en hurtig og klar meddelelse om, hvilke tiltag i medlemsstaterne der er nødvendige, og som forventes at blive taget for at gøre noget ved de nuværende mangler på markedet. Den ville også fungere som katalysator for udviklingen af konsekvente principper, der skal være gældende i hele EU. Den ville give medlemsstaterne en klar orientering, der derefter om nødvendigt vil sætte dem bedre i stand til at implementere bindende krav. DA 7 DA

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 23.2.2012 2012/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING med henstillinger til Kommissionen om adgang til basale bankydelser (2012/0000(INI)) Økonomi- og Valutaudvalget

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 SWD(2013) 223 final C7-0208/13 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs- og Vækst-, og Eksportudvalget ERU. Udvalgssekretæren EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 22.

Læs mere

Resumé af konsekvensanalysen

Resumé af konsekvensanalysen KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2007 SEK(2007) 1684 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument til Hvidbogen om integration af EU s realkreditmarkeder

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked

Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked I denne bog redegøres der for disse nye initiativer fra såvel et europæisk som et dansk perspektiv med det formål at give læseren et indblik i omfanget af de bestræbelser, som etableringen af et indre

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Forslag til direktiv om elektronisk fakturering i offentlige indkøb

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 2012/2040(INI) 4.6.2012 UDKAST TIL BETÆNKNING om "På vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger" (2012/2040(INI))

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.12.2008 SEK(2008) 2938 C6-0470/08 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN Ledsagedokument til KOMMISSIONENS FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

Læs mere

Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt

Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt BILAG TIL ORIENTERING Loven og dens forarbejder Bestemmelsen lyder således:» 117 a. Et pengeinstitut kan videregive oplysninger om en

Læs mere

DANSK HANDEL & SERVICE

DANSK HANDEL & SERVICE DANSK HANDEL & SERVICE Juridisk direktør EU-Kommissionen 16. februar 2004 GD Indre Marked hhy/cbi C107 01/04 J01970 B-1049 Bruxelles hhy@dhs.dk markt-f4@cec.eu.int Høring vedrørende Kommissionens KOM (2003)718

Læs mere

1. Identifikation af den adspurgte

1. Identifikation af den adspurgte Revision af forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde (2006/2004/EF) Denne offentlige høring er et led i revisionen af forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde (2006/2004/EF). Dette dokument

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Fælles EU-regler for

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Kommissionens henstilling

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Kommissionens henstilling EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2014 SWD(2014) 233 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Kommissionens henstilling om principper

Læs mere

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU En sammenlignende

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.1.2014 B7-0000/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2014 i henhold til forretningsordenens artikel 115, stk.

Læs mere

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Bruxelles, 04 november 2014 Kommissionens efterårsprognose forudser svag økonomisk

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0807 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 14. februar 2008 REAL j.nr. 722-0001 klm/aba/lt Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne

Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne IP/04/37 Bruxelles, den 13. januar 2004 Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne Europa-Kommissionen har fremlagt

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

fremtidens penge og rammevilkår Betalingstjenestelovens 56

fremtidens penge og rammevilkår Betalingstjenestelovens 56 fremtidens penge og rammevilkår Betalingstjenestelovens 56 1 2 Fremtidens Penge og rammevilkår Dette notat er udarbejdet i regi af projektet Fremtidens Penge. Formålet med projektet var at fremme viden

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov 9. december 2010 Nyhedsbrev IP & Technology Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov Et næsten enigt Folketing vedtog den 4. juni 2010 en lovpakke bestående af fire love, som når, de

Læs mere

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os?

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? FREMTIDENS EUROPA NØGLESPØRGSMÅL DEN FØRSTE MAJ 2004 ER EN ENESTÅENDE HISTORISK MILEPÆL I DEN EUROPÆISKE UNIONS (EU'S) HISTORIE.

Læs mere

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) Bruxelles, december 2013 EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.7.2012 SWD(2012) 192 final C7-0180/12 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS

Læs mere

Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden 23. september 2009. Orientering om lov om betalingstjenester

Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden 23. september 2009. Orientering om lov om betalingstjenester Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden 23. september 2009 Orientering om lov om betalingstjenester 1. Indledning Den 1. november 2009 træder en ny lov om betalingstjenester i kraft lov nr. 385 af 25.

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Kommissionens vurdering

Læs mere

Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde (Diskussionsoplæg)

Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde (Diskussionsoplæg) EUROPA-KOMMISSIONEN Generaldirektoratet for Det Indre Marked FINANSIERINGSINSTITUTTER Forsikring MARKT/2517/02 DA Orig. EN Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 19.9.2012 2012/2134(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om bedre adgang til finansiering for SMV'er 2012/2134 (INI)) Økonomi- og Valutaudvalget Ordfører:

Læs mere

Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse "Frem mod en indre markedspakke" fremlagt d. 27. oktober 2010.

Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse Frem mod en indre markedspakke fremlagt d. 27. oktober 2010. Indre Markeds Center Att.: Maja Svankjær Thagaard og Susanne Bo Christensen 10. november 2010 Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse "Frem mod en indre markedspakke" fremlagt d. 27. oktober

Læs mere

1. INDLEDNING 2. RÅDETS HIDTIDIGE ARBEJDE

1. INDLEDNING 2. RÅDETS HIDTIDIGE ARBEJDE 0 1 1. INDLEDNING Nationalbanken nedsatte i 2012 et betalingsråd i Danmark, der skal danne ramme for det fremtidige samarbejde om borgeres og virksomheders betalinger, også kaldet detailbetalinger. Formålet

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 3. juli 2013 Hollandsk nærhedsundersøgelse Sammenfatning Den hollandske regering

Læs mere

Ny regulering af forvaltere af alternative investeringsforeninger

Ny regulering af forvaltere af alternative investeringsforeninger November 2010 Nyhedsbrev Corporate / M&A Ny regulering af forvaltere af alternative investeringsforeninger Indledning Europa-Parlamentet har den 11. november 2010 vedtaget et direktiv (2009/0064(COD))

Læs mere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Udfordring Europæiske statsborgere kommer ikke til Danmark for at udnytte de danske velfærdsydelser. De kommer, fordi

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA-BoS-15/106 DA Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

2011-12 EU-note E 20 Offentligt

2011-12 EU-note E 20 Offentligt 2011-12 EU-note E 20 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Finansudvalget og Erhvervs-, Vækstog Eksportudvalget Den økonomiske konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 24.

Læs mere

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C Tel: +45 3373 0330 Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Vindmølleindustrien hilser

Læs mere

Sociale klausuler i FynBus udbud

Sociale klausuler i FynBus udbud Sociale klausuler i FynBus udbud Sociale klausuler i FynBus udbud FynBus sikrer, at det i forbindelse med alle udbud bliver overvejet, hvorvidt det kunne være relevant og gavnligt at anvende sociale klausuler.

Læs mere

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

Læs mere

Intellektuelle ejendomsrettigheder og virksomhedsresultater i Europa En økonomisk analyse Virksomhedsanalyserapport, Juni 2015

Intellektuelle ejendomsrettigheder og virksomhedsresultater i Europa En økonomisk analyse Virksomhedsanalyserapport, Juni 2015 Intellektuelle ejendomsrettigheder og virksomhedsresultater i Europa En økonomisk analyse Virksomhedsanalyserapport, Juni 2015 RESUMÉ Intellektuelle ejendomsrettigheder og virksomhedsresultater i Europa

Læs mere

Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 78 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Att. Tatjana Milcevic

Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Att. Tatjana Milcevic Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Att. Tatjana Milcevic Den 11.august 2011 Ref.: KRL Sagsnr.: 1107-0058 Høring: Modernising the Professional Qualifications Directive (KOM(2011)367)

Læs mere

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 NATIONAL RAPPORT DANMARK Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark Standard Eurobarometer 70 / Efterår 2011 TNS Opinion & Social EU s initiativer

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober.

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober. LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyser og i overensstemmelse med dets forward guidance (vejledning om den fremtidige pengepolitik) besluttede Styrelsesrådet på mødet den

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.6.2013 SWD(2013) 236 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb. (EØS-relevant tekst)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb. (EØS-relevant tekst) EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 COM(2013) 449 final 2013/0213 (COD) C7-0208/13 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb

Læs mere

ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD

ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD BRIEF ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD Kontakt: Direktør, Bjarke Møller Analytiker, Eva Maria Gram +45 51 56 19 15 + 45 2614 36 38 bjm@thinkeuropa.dk emg@thinkeuropa.dk RESUME I august 2015 træder

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0462 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0462 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0462 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. august 2013 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske langsigtede

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget og Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 3. juli

Læs mere

Høring af EU-Kommissionens Grønbog Et integreret pakkeleveringsmarked for mere e-handel i EU (COM (2012) 698)

Høring af EU-Kommissionens Grønbog Et integreret pakkeleveringsmarked for mere e-handel i EU (COM (2012) 698) Transportministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Mail til: jke@trm.dk Cc.: bhb@trm.dk; mas@evm.dk 18. februar, 2013 Høring af EU-Kommissionens Grønbog Et integreret pakkeleveringsmarked for mere e-handel

Læs mere

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN 29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 14. december 2004 om fremme af en passende ordning for aflønning af medlemmer af ledelsen i børsnoterede selskaber

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE MARKT/2526/02 DA Orig. EN GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium. Telephone: +32-2-299.11.11 Office:

Læs mere

Formand for Europa Kommissionen

Formand for Europa Kommissionen Formand for Europa Kommissionen Europa-Parlamentet Hr. formand, Ærede medlemmer, Det er en glæde at komme her igen for at tale til Dem i en uge, der er fyldt med begivenheder og løfter for vor Europæiske

Læs mere

RETSFORBEHOLDET GØR DET SVÆRT FOR VIRKSOMHEDER AT INDDRIVE GÆLD

RETSFORBEHOLDET GØR DET SVÆRT FOR VIRKSOMHEDER AT INDDRIVE GÆLD BRIEF RETSFORBEHOLDET GØR DET SVÆRT FOR VIRKSOMHEDER AT INDDRIVE GÆLD Kontakt: Projektmedarbejder, Helga Molbæk-Steensig +45 61 26 14 18 hms@thinkeuropa.dk Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mgh@thinkeuropa.dk

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu KE-80-09-930-DA-C www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu Er De interesseret i publikationerne fra Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og

Læs mere

Kommissionens grønbog om

Kommissionens grønbog om Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 225 Offentligt Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked Skatteudvalget 25. maj 2011 Lidt historik før internettets udbredelse Nationalt begrænset

Læs mere

Nyhedsbrevet vil i overvejende grad fokusere på lånebaseret og aktiebaseret crowdfunding.

Nyhedsbrevet vil i overvejende grad fokusere på lånebaseret og aktiebaseret crowdfunding. Maj 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Crowdfunding i Danmark Crowdfunding er en finansieringsform, hvor projekter, virksomheder eller privatpersoner henter bidrag eller investeringer fra et stort antal personer.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, 2008 X Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets to direktiver om enklere

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere