Afsluttende evaluering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afsluttende evaluering"

Transkript

1 Afsluttende evaluering Projekt Kompetente forflytninger i Slagelse Kommune - et arbejdsmiljøprojekt støttet af Forebyggelsesfonden. Afsluttende evaluering udarbejdet af ErgoPro den 8. januar 2013

2 Forord Projekt Kompetente forflytninger i Slagelse Kommune har i sin intervention udviklet forflytningsalgoritmer, undervist Social- og Sundhedspersonalet samt forflytningsinstruktører, implementeret nye og gamle forflytningshjælpemidler med mere. Det overordnede formål har været at forebygge nedslidning og arbejdsskader. Denne rapport præsenterer projektets fremgangsmåde og resultater af interventionen. Interventionen startede den 1. september 2011 og sluttede den 1. september Projektet er gennemført blandt 120 medarbejdere i hjemmeplejen (Frit Valg) i Slagelse Kommune og det er hovedsageligt finansieret af Forebyggelsesfonden. Projektleder Anni Nørgaard Jensen har varetaget projektets daglige ledelse, drift og koordination. Projektgruppen har bestået af Anni Nørgaard Jensen, Vibeke Andersen, Birgit Marianne Nielsen og Sven Dalgas Casper. Algoritmerne er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af Berit Jönson, Trine Rold, Bente Schrum, Ulla Madsen, Vibeke Andersen og Sven Dalgas Casper. Styregruppen har bestået af Marianne Kristensen chef for Center for Sundhed og Omsorg (Ældreområdet), Lone Irene Petersen, chef for HR og Udvikling og projektleder Anni Nørgaard Jensen, arbejdsmiljøkonsulent i HR og Udvikling. Evalueringen er udarbejdet af ErgoPro. Projektets eksterne samarbejdspartnere: ErgoPro: - Sven Dalgas Casper, Ergonomisk konsulent - Linn Trentel Busch, Ergonomisk konsulent Guldmann Consulting: - Marinus Kristensen, Ergonomisk konsulent - Gitte Bøgedal, Ergonomisk konsulent Anni Nørgaard Jensen Projektleder Januar 2013 Henvendelser vedrørende projektet kan ske til: Slagelse Kommune, HR og Udvikling Anni Nørgaard Jensen, Side 1

3 Resume Baggrund National og international litteratur har udpeget plejearbejdet, som værende højrisikoarbejde, hvad angår udvikling af bevægeapparatsbesvær (1-4). Jo højere fysisk belastning i arbejdet, jo større risiko for udtalt lænderygbesvær (2). Litteraturen peger på, at øget fokus på vurderingen af, hvilke forflytninger, der er potentielt sundhedsskadelige, kan være en fremtidig vej mod forebyggelse af arbejdsbetinget besvær hos social- og sundhedspersonalet (25). Formål og hypoteser Formålet var, at udvikle og implementere 4 forflytningsalgoritmer for derefter at evaluere ved at estimere omkostninger, besparelser og helbredsmæssige effekter forbundet med indsatsen. Metode Studiet blev designet som et quasi-eksperiment med sammenligning af studiepopulationen før og efter. Studiet blev udført i 3 hjemmepleje distrikter i Slagelse Kommune. Studiepopulationen bestod af 120 medarbejdere, primært kvindelige social- og sundhedshjælpere. Data blev indsamlet før og efter implementering af en helhedsorienteret ergonomisk intervention. Centralt i interventionen var udviklingen af 4 forflytningsalgoritmer: liggende i seng til siddende på sengekant, seng til stol, længere tilbage i stol og fra gulv og op på stol. Hertil kom undervisning af forflytningsinstruktører og øvrigt personale, implementeringsbesøg i hjemmene med konsulentbistand og ledelsesopbakning. Interventionen varede et år og denne periode var også perioden, hvor slutdata blev indsamlet. Data er indhentet via udtræk fra administrative registre og via spørgeskemaer. Derudover blev der foretaget gruppeinterviews med nøglepersoner fra de deltagende distrikter efter endt intervention. Resultater De 4 forflytningsalgoritmer liggende i seng til siddende på sengekant, seng til stol, længere tilbage i stol og fra gulv og op på stol blev udviklet og implementeret. Svarprocenten på spørgeskemaerne ved start og slut var henholdsvis 84 % og 86 %. Der er ikke, projektperioden igennem, indtrådt væsentlige ændringer i studiepopulationens baggrundsvariabler. Ved projektets afslutning blev omkostningerne forbundet med indsatsen opgjort til 1,46 millioner kroner. Antallet af selvrapporterede forflytningsrelaterede arbejdsskader var året før interventionen 7 og under interventionen 6. Før projekt start gav 5 af arbejdsskaderne fravær, efter gav kun 2 fravær. Udtræk fra kommunens administrative system fandt 3 arbejdsskader før og 3 efter. 2 af de 3 arbejdsskader før gav fravær, ingen af arbejdsskaderne i efterperioden gav fravær. Selvrapporterede fraværsdage grundet forflytningsrelaterede arbejdsskader og bevægeapparatsbesvær faldt under projektets indsatsperiode. Forflytningsrelateret fravær faldt fra 75 til 5 fraværsdage. Fravær grundet bevægeapparats besvær faldt for lænderyg fra 123 til 22 fraværsdage, nakke/skuldre faldt fra 67 til 14 fraværsdage, knæ faldt fra 26 til 5 fraværsdage og hånd faldt fra 60 til 21 fraværsdage. Der blev desuden fundet statistisk signifikant færre personer med lænderygbesvær i mere end 7 dage om året (p=0,005). Der blev fundet signifikant færre medarbejdere med nakke-/skuldrebesvær (p=0,018), signifikant færre som havde opsøgt egen læge med lænderygbesvær (p=0,017) og signifikant mindre intensitet af besvær i nakke/skuldre (p=0,040) ved projektets afslutning. Konklusion Projektet har udviklet og implementeret 4 forflytningsalgoritmer liggende i seng til siddende på sengekant, seng til stol, længere tilbage i stol og fra gulv og op på stol. Omkostningerne til indsatsen var 1,46 millioner kroner. Effekten har været et fald i det forflytningsrelaterede fravær og fravær grundet bevægeapparatsbesvær. Hertil kommer signifikante fald i antallet af medarbejdere, som oplever besvær i mere end 8 dage om året i lænderyg og nakke/skuldre, fald i antal medarbejdere, som havde opsøgt egen læge med lænderygbesvær og signifikant fald i smerte intensiteten i nakke/skuldre. Det synes, at være muligt at forebygge fravær og bevægeapparatsbesvær via en styrket helhedsorienteret indsats med hovedfokus på vurdering af forflytninger. Slagelse Kommune har valgt at udbrede projekterfaringerne til hele Ældreområdet i kommunen. Side 2

4 Indholdsfortegnelse side Forord 1 Resume 2 Baggrund 5 Formål og succeskriterier 6 Materialer og metode 7 Design 7 Studiepopulation 7 Rekruttering 7 Projektets organisering 8 Indsatsen 9 Data 10 Analyse 12 Godkendelse og etik 12 Resultater 13 Svarprocent 13 Beskrivelse af studiepopulationen 13 Kønsfordelingen 13 Alder 14 BMI 14 Uddannelse 15 Anciennitet 15 Ugentlig arbejdstid 17 Antal forflytninger 17 Delkonklusion 19 Forflytningsalgoritmerne 20 Udvikling af algoritmerne 20 Anvendelse af algoritmerne 25 Delkonklusion 26 Økonomiske analyser 27 Omkostninger forbundet med indsatsen 27 Besparelser forbundet med indsatsen 28 Delkonklusion 29 Ørige effekter af indsatsen 30 Smerter og ubehag i bevægeapparatet 30 Lænderyg 30 Nakke og skuldre 32 Knæ 33 Side 3

5 Håndled 34 Delkonklusion 35 Anvendelse af hjælpemidler 37 Kendskab og holdning til forflytning 38 Delkonklusion 51 Interviewresultater 52 Vurdering af forflytninger 52 Udfordringer 52 Fremtiden 53 Delkonklusion 54 Procesevaluering 55 Diskussion 58 Formål og design 58 Rekruttering 58 Dataindsamling 58 Resultater 60 Svarprocent og baggrundsvariabler 60 Forflytningsalgoritmerne 60 Økonomiske analyser 61 Øvrige effekter 61 Konklusion 63 Implementering 65 Bilagsliste 66 Litteraturliste 67 Side 4

6 Baggrund Både national og international litteratur har gentagne gange udpeget plejearbejdet, som værende højrisikoarbejde, hvad angår udvikling af bevægeapparatsbesvær (1-4). På trods af, at litteraturen i mange henseender ikke kan give fyldestgørende viden om årsagssammenhænge og indsatser, kan der dog, med udgangspunkt i litteraturen, angives nogle retninger for det forebyggende forflytningsarbejde. Der synes, i litteraturen, at være enighed om, at det forebyggende forflytningsarbejde skal tage afsæt i en helhedsorienteret tilgang. Der peges bl.a. på vigtigheden af fælles politikker, ledelsesopbakning, engagement, køb af forflytningsudstyr, brede ergonomiske træningsprogrammer, fokus på de fysiske rammer samt redskaber, der kan støtte op om beslutningsprocesser (4-11). Det centrale redskab i projektet har været forflytningsalgoritmer. Algoritmerne har haft til formål, at styrke forflytningsinstruktørernes evne til at vurdere medarbejdernes belastning under en konkret forflytning. Forflytningsalgoritmerne er blevet brugt som mere end konkret hjælp til at foretage en vurdering og finde en egnet løsning på en forflytningsproblematik. Under projektperioden har arbejdet med forflytningsalgoritmer været brugt som anledning til at vise synlig ledelse på forflytningsområdet og til at påvirke holdninger, kultur, forflytningsfaglighed og i sidste ende påvirke forflytningsadfærden i en positiv retning. Slagelse Kommune gennemførte i starten af 2010 en problemanalyse af det forebyggende forflytningsarbejde i kommunen. På baggrund af dette arbejde er projektets målgruppe udpeget. Statistiske analyser viste, at ansatte i Ældreområdet havde 5,2 gange højere risiko for en forflytningsrelateret arbejdsskader end ansatte i Handicap og Socialpsykiatri. Ansatte indenfor hjemmeplejen i Ældreområdet havde 4,5 gange så stor risiko for en forflytningsskade, som ansatte på plejecentrene og 11 gange så stor risiko for at få en arbejdsskade anmeldt til arbejdsskadestyrelsen. En fraværsgivende forflytningsarbejdsskade gav i gennemsnit 25 fraværsdage. I 2009 var der 672 fraværsdage som følge af forflytningsarbejdsskader, svarende til en omkostning på ca. 1 mio. kr. (12). Slagelse Kommune oplevede altså, helt i tråd med litteraturen, plejearbejdet som højrisiko arbejde hvad angår risikoen for arbejdsskader. Hvor stor en andel af fraværet og arbejdsskaderne der kan fjernes via en helhedsorienteret forebyggende forflytningsindsats vides ikke, og netop derfor er dette tema i fokus i denne slutrapport. Der er ikke fundet danske udgivelser på forskningsniveau, hvor der er foretaget sundhedsøkonomiske analyser af en forebyggende forflytningsindsats. Der er dog, indenfor det forebyggende arbejde, en stigende opmærksomhed på at få optimalt udbytte af de investerede midler. De sundhedsøkonomiske evalueringer har netop til formål, at belyse omkostninger og effekter forbundet med alternative sundhedsprogrammer og dermed at tilvejebringe grundlag for at træffe informerede valg mellem alternative handlemuligheder (13). I et Canadisk studie fra 2004 belyses, ud fra en økonomisk vinkel, en indsats bestående af anskaffelse af loftlift, undervisning i brugen og implementering af forflytningspolitikker. Studiet viser, at hele investeringen kunne indtjene sig selv på 1 til 2,5 år (9). Den gennemsnitlige alder for social- og sundhedspersonalet i Danmark er stigende i disse år og den gennemsnitlige alder for tilbagetrækning fra social- og sundhedserhvervet er i dag 53 år. Side 5

7 Formål og succeskriterier Det overordnede formål med projektet er, at nedbringe de forflytningsrelaterede arbejdsskader og det forflytningsrelaterede fravær via en ekstraordinær styrkelse af den helhedsorienterede forebyggende forflytningsindsats. Formålet er, blandt social- og sundhedspersonalet i Slagelse Kommune, at: 1. Udvikle og anvende 4 forflytningsalgoritmer på følgende 4 standard forflytninger: a. liggende i seng til siddende på sengekant. b. seng til stol. c. længere tilbage i stol. d. fra gulv og op på stol. 2. Estimere omkostninger forbundet med indsatsen og estimere besparelser forbundet med faldet i forflytningsrelaterede arbejdsskader og fravær. Projektets succeskriterier er, at: - Nedbringe antallet af forflytningsrelaterede arbejdsskader i hjemmeplejen fra 50 i 2009 til 25 efter projektet. - Nedbringe fraværet ved fraværsgivende forflytningsarbejdsskader fra 25 til 15 dage i gennemsnit. - Udvikle 4 forflytningsalgoritmer som skal sikre hensigtsmæssige forflytninger i følgende 4 basisforflytninger: liggende i seng til siddende på sengekant, seng til stol, længere tilbage i stol og fra gulv og op på stol. - Alle forflytningsinstruktører i hjemmeplejen bruger forflytningsalgoritmerne i projektperioden til at vurdere forflytninger og til at beslutte, hvordan forflytningen skal foregå i fremtiden % af hjemmeplejens ansatte kender og har anvendt forflytningsalgoritmerne i forbindelse med deres forflytningsarbejde. - Opgørelser over omkostninger og besparelser kan benyttes som beslutningsgrundlag for fremtidig fokus i det forebyggende forflytningsarbejde i Slagelse Kommune. Side 6

8 Materialer og metode Design Projektet blev designet som et quasi-eksperiment med før-efter sammenligning af studiepopulationen. Projektet blev gennemført på en åben kohorte, hvori indgik alle hjemmepleje medarbejdere i Skælskør by (dag og aften) og i Slagelse Vest (dag og aften). Medarbejderne blev fulgt før og under en helhedsorienteret ergonomisk intervention på forflytningsområdet. Dataindsamlingen skete på grundlag af spørgeskemaer, lønregistre og arbejdsskaderegistre og omfattede brug af forflytningsalgoritmer, forflytningsrelaterede arbejdsskader, fravær ved fraværsgivende forflytningsarbejdsskader, gener og meget andet. Første dataindsamlingsperiode var fra den 1. september 2010 til den 31. august 2011, anden dataindsamlingsperiode fra den 1. september 2011 til den 31. august Indsatsperioden var fra den 1. september 2011 til den 31. august Tre gruppeinterviews blev afslutningsvis gennemført som supplement til den kvantitative del af evalueringsdesignet. Informanterne under gruppeinterviewene var ledere, forflytningsinstruktører, planlæggere og medarbejdere. Interviewene blev gennemført umiddelbart efter projektets indsatsperiode var afsluttet, henholdsvis den 11., 12. og 24. september Der blev brugt en spørgeguide under interviewene, men informanterne fik i vid udstrækning lov til at bestemme, hvilke temaer, der blev brugt tid på. Studiepopulation Studiepopulationen er ca. 120 ansatte i Hjemmeplejen i Slagelse Kommune. Studiepopulationen er alle ansatte dagvagter i grupperne Slagelse Vest Dag, Dag 1 og Dag 2. Alle aftenvagter i grupperne Slagelse Aften 2 og Aften 3. Alle dagvagter og aftenvagter i Skælskør by. Populationen består primært af Social- og Sundhedshjælpere og Social- og Sundhedsassistenter. Trænende terapeuter, hjælpemiddelterapeuter og områdeledere inddrages efter behov i projektet. Populationen består primært af kvinder. Rekruttering Projektets deltagere blev udvalgt på baggrund af en tidligere udarbejdet analyse af arbejdsskader på forflytningsområdet i Slagelse Kommune (12). Denne analyse viste, at specielt medarbejdere i Ældreområdets hjemmepleje er i risiko for at blive udsat for en forflytningsarbejdsskade. I udvælgelsen af, hvilke grupper der skulle være med i projektet, blev det også vægtet at både plejeområde nord og syd var repræsenteret, og at grupperne ikke havde andre større projekter kørende. Alle deltagende grupper havde fra projekt start adgang til en forflytningsinstruktør. Populationen betragtes som en åben kohorte, hvilket vil sige at medarbejdere som forlod eller kom til organisationen under projektforløbet blev ekskluderet og inkluderet løbende. Populationen blev fulgt fra den 1. september 2010 til den 31. august Baggrundspopulationen er ca ansatte i Center for Sundhed og Omsorg (Ældreområdet) i Slagelse Kommune. Side 7

9 Projektets organisering Projektet var overordnet forankret i projektet Kompetente Forflytninger, som var godkendt i Slagelse Kommunes MED-struktur. Hovedudvalget har godkendt det overordnede projekt, projektbeskrivelsen og blev løbende orienteret om projektets status. Projektet havde en styregruppe bestående af Marianne Kristensen, chef for Center for Sundhed og Omsorg (Ældreområdet), Lone Irene Petersen, chef for HR og Udvikling og projektleder Anni Nørgaard Jensen, arbejdsmiljøkonsulent fra HR og Udvikling. Styregruppen leverede medarbejdere og har haft det overordnede ansvar for, at projektets budget blev overholdt. Styregruppen har truffet afgørelser vedr. rammer, fulgt løbende op på projektet og truffet afgørelser om evt. justeringer. Projektgruppen bestod af projektleder fra HR og Udvikling, arbejdsmiljøkonsulent Anni Nørgaard Jensen, trivsels- og arbejdsmiljøkonsulent/fysioterapeut Vibeke Andersen, en repræsentant fra Ældreområdet Birgit Marianne Nielsen, uddannelseskonsulent/sygeplejerske og en ekstern arbejdsmiljøkonsulent Sven Dalgas Casper fra ErgoPro. Projektlederen var ansvarlig for at lede projektarbejdet så mål, opgaver og tidsplan blev overholdt indenfor projektets rammer. Projektlederen refererede til styregruppen. Projektgruppen løste de konkrete projektopgaver, tog ejerskab for projektopgaven, repræsenterede de områder de blev udpeget fra og var ambassadører for projektet. Der har været en arbejdsgruppe under projektgruppen, som har udviklet forflytningsalgoritmerne og givet input til projektgruppen i forhold til efterfølgende implementering. Arbejdsgruppen bestod af ergoterapeut i hjælpemiddelafdelingen Berit Jönson, fysioterapeut i genoptræningen Trine Rold, forflytningsinstruktørerne Bente Schrum og Ulla Madsen, arbejdsmiljøkonsulent/fysioterapeut Vibeke Andersen og ekstern arbejdsmiljøkonsulent/fysioterapeut Sven Dalgas Casper fra ErgoPro. ErgoPro har desuden haft ansvaret for evaluering af projektet. Figur 1 viser projektets organisering. Side 8

10 Figur 1. Organisering af Projekt Kompetente forflytninger i Slagelse kommune. Hjemmeplejen i Slagelse Kommune, Styregruppe Arbejdsgruppe Projektgruppe Algoritme udvikling Skælskør By Dag og aften Slagelse Vest Dag, Dag1 og Dag 2 Slagelse Aften Aften 2 og Aften 3 Indsatsen Projektet supplerer den allerede eksisterende helhedsorienterede forebyggende indsats på forflytningsområdet i Slagelse Kommune. Det centrale redskab i projektet var forflytningsalgoritmer, men algoritmerne blev brugt som mere end konkret hjælp til at foretage en vurdering og finde en egnet løsning på en forflytningsproblematik. Under projektperioden blev arbejdet med forflytningsalgoritmerne brugt som en anledning til at vise synlig ledelse på forflytningsområdet og til at påvirke holdninger, kultur, forflytningsfaglighed og i sidste ende påvirke forflytningsadfærden i en positiv retning. Hertil kom, at forflytningsalgoritmerne i vid udstrækning skulle pege på forflytningshjælpemidler som løsning på forflytningsproblemer, og dermed skulle algoritmerne være medvirkende til at øge brugen af forflytningshjælpemidler. Projektets indsatsfase bestod af følgende aktiviteter: 1. En arbejdsgruppe under projektgruppen udarbejdede ved projektstart 4 forflytningsalgoritmer (se Bilag 1-4) og implementerings anvisninger. Algoritmerne dækker forflytningerne liggende i seng til siddende på sengekant, seng til stol, længere tilbage i stol og fra gulv og op på stol. De tre første algoritmer dækker forflytningssituationer, som i forskningslitteraturen er identificeret, som forflytninger der kan medføre uhensigtsmæssige høje belastninger. Samtidig er det forflytninger, hvor man ved, at anvendelse af hensigtsmæssig forflytningsteknik kan reducere belastningsniveauet til under det kritiske niveau. Op fra gulv er valgt, da det lokalt blev vurderet at være et hensigtsmæssigt fokus. De 4 algoritmer blev pilotafprøvet, placeret på nyanskaffede smartphones og implementeret under indsatsperioden dages kurser (2 moduler) for 18 forflytningsinstruktører, hvor teori om og brugen af forflytningsalgoritmerne blev trænet i praksis. Kurset indeholdt desuden introduktion til og Side 9

11 afprøvning af alle de hjælpemidler, som algoritmerne indeholdt, samt debat om ledelsens rolle i projektet, holdninger, kultur og forflytningsfaglighed. Der var en hjemmeopgave placeret mellem de 2 moduler kursusdag for alle medarbejdere (hold med ca. 16 kursister pr gang) med hovedvægten på praktiske øvelser i brugen af algoritmer og de nye forflytningshjælpemidler. 107 medarbejdere fra de tre distrikter var med på 1 dags kurset. 4. Forflytningsinstruktør og primær plejer implementerede forflytningsalgoritmerne i de hjem, hvor der forgik personforflytning. Dette blev gjort ved at besøge hjemmet og i fællesskab gennemgå alle relevante algoritmer. Hvis det efterfølgende var påkrævet at justere i forflytningsrutinerne, blev ændringerne iværksat af forflytningsinstruktøren. 5. Intern arbejdsmiljøkonsulent og ekstern arbejdsmiljøkonsulent kunne bruges til rådgivning i hjemmene efter behov. 6. Brugen af forflytningsalgoritmerne blev fastholdt ved, at algoritmerne blev implementeret i undervisningsmaterialet, som bruges til vikarer samt nye og gamle kollegaer, når forflytningsinstruktørerne underviser. Der blev desuden udarbejdet en implementeringsplan ved projektets afslutning, som anvendes, når projektets erfaringer skal udbredes til hele Center for Sundhed og Omsorg (Ældreområdet) i Slagelse Kommune. 7. Arbejdsgruppen under projektgruppen udarbejdede ved projekt slut yderligere 5 forflytningsalgoritmer (se Bilag 5-9). Algoritmerne dækker forflytningerne højere op i seng, vending, sejlpålægning på siddende borger, sejlpålægning på liggende borger og loftlift - 1 eller 2 hjælpere. Disse algoritmer blev også placeret på smartphones. Data Grundet projektets design og indsatsens opbygning af flere komponenter, var det ikke muligt i evalueringen at belyse effekten af indsatsens enkelte komponenter på målgruppen. Analyserne vil kunne belyse, hvorvidt hele indsatsen (hele pakken) har haft en målbar effekt. De centrale variabler, som blev benyttet for at belyse om indsatsen havde effekt, var forflytningsrelaterede arbejdsskader, fravær, besvær i bevægeapparatet, vold, brug af hjælpemidler samt opgørelser af omkostninger og besparelser. Operationelt defineres en forflytningsrelateret arbejdsskade som en arbejdsskade, der er registreret i InsuBiz, som kan henføres til forflytningsarbejde i bred henseende. Insubitz er det it-system, der benyttes til at anmeldelse og registrering af arbejdsulykker og nær-ved ulykker i Slagelse Kommune. Det vil sige, at f.eks. en skade sket under vending af en borger i seng i forbindelse med påklædning, skal medregnes. En fraværsgivende forflytningsarbejdsskade er i dette projekt defineret som en arbejdsskade, der er registreret i InsuBiz og som indenfor de næste 3 dage er efterfulgt at en sygemelding. Det er kun fraværsperioden i umiddelbar forlængelse af arbejdsskaden, der medtages. I spørgeskemaet blev der dog spurgt ind til, hvor mange fraværsperioder arbejdsskaden har udløst, og hvilken længde de har haft. Omkostninger opgøres ud fra de tre trin: 1. Afgrænsning af relevante omkostninger. 2. Forbrugsopgørelse (opgørelse af mængde, tid og pris i kr. pr. enhed). 3. Prisfastsættelse og endelig beregning (pris gange mængde). Data indhentes via selvudfyldte spørgeskemaer og udtræk fra Centraladministrationen i kommunen (Indkøb, Finans og Analyse og fra HR og Udvikling). Omkostninger til indsatsen, planlægning og evaluering opgøres hver for sig. Side 10

12 Datakilder og dataindhold: Data indhentes før og under/efter projektets indsats via spørgeskema (Bilag 10 og 11), registre (sygefravær via HR og Udvikling og arbejdsskader via Indkøb, Finans og Analyse) og projektgrupperne. Dataindholdet ses i Tabel 1. Tabel 1. Oversigt over datakilder og dataindhold i projektet Forebyggende forflytningsarbejde i Hjemmeplejen i Slagelse Kommune. Slagelse Kommune, Datakilder Spørgeskemaer Slagelse Kommune, HR og Udvikling Slagelse Kommune, Indkøb, Finans og Analyse Projektgrupperne Dataindhold CPR-nr. på medarbejderne, dato, forflytningsinstruktør/medarbejder, selvvurderet helbred, fysiske arbejdsmiljø, ledelsesopbakning på forflytningsområdet, brug af og holdninger til forflytningshjælpemidler, vold og trusler fra borgere, gener og smerter, forflytningsrelaterede arbejdsskader og fravær i forbindelse med forflytningsarbejdsskader. Afsluttende spørgeskema indeholder desuden spørgsmål om, hvorvidt medarbejderne er bekendt med, har brugt algoritmerne, og om de bruger mere eller mindre tid pr. forflytning i dag. CPR-nr. på medarbejderne, antal sygefraværs perioder, varigheden af alle perioderne, start dato for fraværsperioderne, total fraværs varighed og gennemsnitsløn for en medarbejder. CPR-nr. på medarbejderne, dato for arbejdsskaden, antal anmeldte arbejdsskader, forventet fravær i forbindelse med arbejdsskaden, årsag til arbejdsskaden og skadede kropsdel. Proces data. Antal tilmeldte og antal der har gennemført kursusdage/kursusdag for forflytningsinstruktører og for medarbejderne, antal afholdte kurser, algoritmernes anvendelighed på PDA og antal hjem, hvori algoritmerne er blevet brugt. Spørgeskemaer udsendes 1. september 2011 og Data vedr. sygefravær og forflytningsarbejdsskader udtrækkes fra Slagelse Kommunes centraladministrationen henholdsvis fra HR og Udvikling og Indkøb, Finans og Analyse. Data udtrækkes på perioderne 1. september 2010 til 31. august 2011 og 1. september 2011 til 31. august CPR-nr. identificerer medarbejderne, og gør det muligt at samkøre før og efter spørgeskemaet og datatræk fra forskellige kilder. Der blev gennemført 3 interviews, efter endt indsats, som havde fokus på, at blive klogere på, hvordan projektet blev oplevet, og om forflytningsalgoritmerne fortsat skulle anvendes i distrikterne. Informanterne var ledere, forflytningsinstruktører, planlæggere og medarbejdere. Interviewene var tilrettelagt semistrukturerede, og der blev anvendt en interviewguide for at sikre, at diskussionen fokuserede på de væsentligste emner. Der blev afholdt et interview på hvert af de deltagende distrikter. Ledere, forflytningsinstruktører, planlæggere og medarbejdere deltog i samme interview. Side 11

13 Analyse Spørgeskemaerne fra før indsatsens opstart og fra indsatsperiodens afslutning indsamles og registreres i forhold til antal udsendte/antal modtagne skemaer. Returnerede skemaer indtastes i dataprogrammet EpiData, hvorfra data transformeres til STATA format. Spørgeskemaerne opbevares hos databehandler indtil ½ år efter projektafslutning herefter destrueres alle spørgeskemaer. Data gennemgås for fejl og misforståelser. Fejlbesvarelser og meget mangelfulde besvarelser ekskluderes, såfremt de skønnes uanvendelige. Datamaterialet bearbejdes med STATA11 (14). Følgende variable betragtes som baggrundsvariable: køn, alder, højde, vægt (BMI), basisuddannelse, ugentlig arbejdstid, anciennitet og antal forflytninger. Der testes for betydningsfulde forskelle hos respondenterne før og efter. Der udarbejdes en analyse af forskelle i baggrundsvariable. Baggrundsvariablene anvendes desuden til at lave en summarisk karakteristik af de tre distrikter, hvorefter det vurderes, om de adskiller sig fra hinanden. Følgende variable betragtes som effektvariable: forflytningsrelaterede arbejdsskader, fravær, besvær i bevægeapparatet, vold, brug af hjælpemidler, opgørelser af omkostninger og besparelser. Der gennemføres en analyse af om effektvariablene har ændret sig fra førmålingen til eftermålingen. For at få identificeret mulige effekter, anvendes simple analyser f.eks. sammenligning af effektvariable før og efter for de to grupper, ved t-test eller odds ratio. I de statistiske analyser anvendes et signifikansniveau på 5 %. De totale omkostninger til projektet opgøres, og omkostningerne forbundet med indsatsen opgøres. Indsatsens omkostninger sættes i forhold til eventuelle gevinster fra reduceret fravær og ulykker og det beregnes, om muligt, hvorvidt indsatsen har været omkostningseffektiv. Der blev skrevet referat af interviewene, imens de blev afholdt. Herefter laves en overordnet analyse af informanternes udsagn, og de fremstilles efter emne. Dette giver en systematisk gennemgang, og gør materialet overskueligt. Der laves endvidere procesanalyse. Denne er baseret på ekstra spørgsmål i det afsluttende spørgeskema. Godkendelse og etik Datatilsynet har givet tilladelse til indhentning, registrering og bearbejdning af personfølsomme oplysninger i statistisk øjemed. Der blev udarbejdet en databehandleraftale med ErgoPro, se evt. Bilag 12 og 13. Projektet kræver ikke godkendelse i en videnskabsetisk komité. Side 12

14 Resultater Svarprocent For at opnå bedst mulig svarprocent, blev det første spørgeskemaer uddelt og udfyldt på et personalemøde. På personalemødet blev medarbejderne desuden informeret kort om projektet og om, hvorfor de skulle udfylde et spørgeskema ved start og slut. De spørgeskemaer, som ikke kunne indsamles på personalemødet, skulle eftersendes til evaluator. Årsagen var enten, at medarbejderen ikke var til stede under personalemødet pga. sygdom, eller at medarbejderne ikke kunne nå at udfylde spørgeskemaet på de afsatte 45 minutter. Ved udfyldelse af det andet spørgeskema, ved projektets afslutning, blev samme fremgangsmåde brugt. Svarprocenterne for spørgeskemaerne var ved første dataindsamling 84 % og ved anden dataindsamling 86 %. I Tabel 2 ses svarprocenten fordelt på dataindsamlingstidspunkt og på distrikt. Tabel 2. Svarprocent for spørgeskemaerne ved første og anden dataindsamling i projektet Kompetente Forflytninger i Hjemmeplejen i Slagelse kommune fordelt på distrikt. N=119. Slagelse Kommune, dataindsamling, september dataindsamling, september 2012 Distrikt Antal ansatte Antal svar Svarprocent Antal ansatte Antal svar Svarprocent Skælskør by % % Slagelse vest % % Slagelse aften % % Total % % Beskrivelse af studiepopulationen: køn, alder, BMI, uddannelse, anciennitet, ugentlig arbejdstid og antal forflytninger Kønsfordelingen Der ses blandt besvarelserne en stærk overvægt af kvindelige respondenter, hvilket harmonerer meget fint med forventningen og fordelingen hos baggrundspopulationen. Se Tabel 3. Det vurderes, at forskellen i kønsfordelingen fra start til slut er uden betydning. Side 13

15 Tabel 3. Kønsfordelingen blandt svarpersoner ved første og anden dataindsamling i projekt Kompetente Forflytninger i Hjemmeplejen i Slagelse kommune fordelt på distrikt. Slagelse Kommune, dataindsamling, september dataindsamling, september 2012 Distrikt Antal (%) Antal (%) Uoplyst Antal (%) Antal (%) Uoplyst Skælskør by 29 (94) 2 (6) 0 (0) 24 (86) 3 (11) 1 (4) Slagelse vest 43 (96) 2 (4) 0 (0) 43 (93) 3 (7) 0 (0) Slagelse aften 24 (92) 2 (8) 0 (0) 22 (92) 2 (8) 0 (0) Total 96 (94) 6 (6) 0 (0) 89 (91) 8 (8) 1 (1) Alder Populationen har en gennemsnitsalder ved start på 46,7 år og ved slut på 49,3 år. Ved start er yngste medarbejder 21,3 år og ældste medarbejder 69,4 år. Ved slut er yngste medarbejder 19,6 år og ældste medarbejder 70.4 år. To medarbejdere ved start og seks medarbejdere ved slut har ikke oplyst deres fødselsdato og dermed alder. Se Tabel 4. På det ene kalenderår, der er gået mellem første og anden dataindsamling, er gennemsnitsalderen blandt respondenter steget med 2,6 år. Tabel 4. Gennemsnitsalder fordelt på distrikt blandt svarpersoner ved første og anden dataindsamling i projekt Kompetente Forflytninger i Hjemmeplejen i Slagelse kommune. Slagelse Kommune, dataindsamling, september dataindsamling, september 2012 Distrikt Gennemsnits alder i år Personer Gennemsnits alder i år Personer Skælskør by 47, ,2 27 Slagelse vest 45, ,8 42 Slagelse aften 48, ,7 23 Uoplyst 2 6 Total 46, ,3 98 BMI Til udregning af BMI bruges respondenternes selvangivne vægt og højde. Forholdsvis mange 10,8 % i første dataindsamlingsrunde og 12,5 % i anden dataindsamlingsrunde har valgt ikke at oplyse vægt og/eller højde. Der er formentlig en overrepræsentation af overvægtige, som ikke har ønsket at oplyse deres vægt og højde. Sundhedsstyrelsen i Danmark har inddelt BMI i kategorier se nedenstående Figur 2. Helbredsrisikoen er let øget ved moderat overvægt, og stiger gradvist sammen med stigende BMI således, at en BMI over 40 giver en ekstrem øget helbredsrisiko (15). Side 14

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje. Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi

Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje. Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning...1 1.1. Arbejdskraftbesparende potentiale... 1 1.2. Andre

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

EVALUERING AF IMPLEMENTERINGEN AF FOREBYGGELSESPAKKER I AUTOVIRKSOMHEDER I BRANCHEN TRANSPORTMIDLER

EVALUERING AF IMPLEMENTERINGEN AF FOREBYGGELSESPAKKER I AUTOVIRKSOMHEDER I BRANCHEN TRANSPORTMIDLER EVALUERING AF IMPLEMENTERINGEN AF FOREBYGGELSESPAKKER I AUTOVIRKSOMHEDER I BRANCHEN TRANSPORTMIDLER Angelika Dziekanska, Christina Madsen, Laura Veng Kvorning, Louise Hardman Smith, Lisbeth Nielsen, Mie

Læs mere

Kvinder på arbejde. - Erfaringer fra interventioner i arbejdsmiljøet på kvindedominerede arbejdspladser

Kvinder på arbejde. - Erfaringer fra interventioner i arbejdsmiljøet på kvindedominerede arbejdspladser Af: Annick Guichard, Hanne Fredslund, Eva Borg, Karina Nielsen, Lisa Dahlager, Christian Roepstorff, Laila Naurholm, Tina Weller Nielsen og Karen Albertsen Kvinder på arbejde - Erfaringer fra interventioner

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET

KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET Udarbejdet for

Læs mere

BEDRE LIV MED ARTROSE - EN FOLKESYGDOM MED SLAGSIDE SYDDANSK UNIVERSITET. Peter Mindegaard og Søren Thorgaard Skou 2014:14

BEDRE LIV MED ARTROSE - EN FOLKESYGDOM MED SLAGSIDE SYDDANSK UNIVERSITET. Peter Mindegaard og Søren Thorgaard Skou 2014:14 SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK BEDRE LIV MED ARTROSE - EN FOLKESYGDOM MED SLAGSIDE Peter Mindegaard og Søren Thorgaard Skou 2014:14 Bedre Liv med Artrose en folkesygdom med slagside

Læs mere

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013 Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus Maj 2013 Kolofon Evalueringsrapport af pilotprojekt Kend din lupus patientuddannelse til mennesker med lupus. Udarbejdet af Gigtforeningen,

Læs mere

TIDLIG OG KOORDINERET REHABILITERINGSINDSATS FOR SYGEMELDTE MED MUSKELSKELETBESVÆR SOLSIDEPROJEKTET

TIDLIG OG KOORDINERET REHABILITERINGSINDSATS FOR SYGEMELDTE MED MUSKELSKELETBESVÆR SOLSIDEPROJEKTET TIDLIG OG KOORDINERET REHABILITERINGSINDSATS FOR SYGEMELDTE MED MUSKELSKELETBESVÆR SOLSIDEPROJEKTET Evalueringsrapport for Aalborg kommune Signe M.A. Petersen, Louise Moefelt, Louise M. Jakobsen, Marie

Læs mere

Fra pleje og omsorg til rehabilitering

Fra pleje og omsorg til rehabilitering Fra pleje og omsorg til rehabilitering Erfaringer fra Fredericia Kommune Pia Kürstein Kjellberg Rikke Ibsen Jakob Kjellberg PUBLIKATION SEPTEMBER 2011 Dansk Sundhedsinstitut Dampfærgevej 27-29 Postboks

Læs mere

Evaluering af Udgående Akutafdeling i Kolding Kommune

Evaluering af Udgående Akutafdeling i Kolding Kommune Dansk Sundhedsinstitut DSI rapport 2010.04 Evaluering af Udgående Akutafdeling i Kolding Kommune Forebyggelse af akutophold i kommunen og akutte, medicinske indlæggelser på sygehus Marie Brandhøj Wiuff

Læs mere

Evaluering af modelprojekt om

Evaluering af modelprojekt om Evaluering af modelprojekt om kulturelle mediatorer i sundhedsvæsenet 2009 Evaluering af modelprojekt om kulturelle mediatorer i sundhedsvæsenet Udarbejdet af ALS Research ApS for Sundhedsstyrelsen, september

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Vejen videre kursus til et bedre liv med KOL, hjertesygdom og type 2-diabetes

Vejen videre kursus til et bedre liv med KOL, hjertesygdom og type 2-diabetes Marie Brandhøj Wiuff, Pernille Skovbo Rasmussen, Jakob Hansen, Mikka Nielsen og Thomas Tjørnelund Nielsen Vejen videre kursus til et bedre liv med KOL, hjertesygdom og type 2-diabetes Evaluering af en

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune

Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune Laura Emdal Navne og Pia Kürstein Kjellberg Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune En organisatorisk evaluering Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Kan det betale sig at bevilge støtte til elkørestole og elscootere? En effektundersøgelse i Odense Kommune

Kan det betale sig at bevilge støtte til elkørestole og elscootere? En effektundersøgelse i Odense Kommune Kan det betale sig at bevilge støtte til elkørestole og elscootere? En effektundersøgelse i Odense Kommune Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen og Odense Kommune. Socialstyrelsen Edisonsvej 18,

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Døgnarbejde i kommuner. En spørgeskemaundersøgelse af organisering af og holdninger til døgnarbejde på ældre- og socialområdet

Døgnarbejde i kommuner. En spørgeskemaundersøgelse af organisering af og holdninger til døgnarbejde på ældre- og socialområdet Matilde Høybye-Mortensen, Kenneth Lykke Sørensen og Lotte Bøgh Andersen Døgnarbejde i kommuner En spørgeskemaundersøgelse af organisering af og holdninger til døgnarbejde på ældre- og socialområdet Døgnarbejde

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Følge-hjem Projektet Medicinsk Afdeling C, Geriatrisk Funktion Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED VEJVISER TIL EVALUERING - til projekterne under LIGHED I SUNDHED 2006 Vejviser til evaluering - Til projekterne under "Lighed i sundhed" Vejviser til evaluering Til projekterne under Lighed i Sundhed Udarbejdet

Læs mere