Afsluttende evaluering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afsluttende evaluering"

Transkript

1 Afsluttende evaluering Projekt Kompetente forflytninger i Slagelse Kommune - et arbejdsmiljøprojekt støttet af Forebyggelsesfonden. Afsluttende evaluering udarbejdet af ErgoPro den 8. januar 2013

2 Forord Projekt Kompetente forflytninger i Slagelse Kommune har i sin intervention udviklet forflytningsalgoritmer, undervist Social- og Sundhedspersonalet samt forflytningsinstruktører, implementeret nye og gamle forflytningshjælpemidler med mere. Det overordnede formål har været at forebygge nedslidning og arbejdsskader. Denne rapport præsenterer projektets fremgangsmåde og resultater af interventionen. Interventionen startede den 1. september 2011 og sluttede den 1. september Projektet er gennemført blandt 120 medarbejdere i hjemmeplejen (Frit Valg) i Slagelse Kommune og det er hovedsageligt finansieret af Forebyggelsesfonden. Projektleder Anni Nørgaard Jensen har varetaget projektets daglige ledelse, drift og koordination. Projektgruppen har bestået af Anni Nørgaard Jensen, Vibeke Andersen, Birgit Marianne Nielsen og Sven Dalgas Casper. Algoritmerne er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af Berit Jönson, Trine Rold, Bente Schrum, Ulla Madsen, Vibeke Andersen og Sven Dalgas Casper. Styregruppen har bestået af Marianne Kristensen chef for Center for Sundhed og Omsorg (Ældreområdet), Lone Irene Petersen, chef for HR og Udvikling og projektleder Anni Nørgaard Jensen, arbejdsmiljøkonsulent i HR og Udvikling. Evalueringen er udarbejdet af ErgoPro. Projektets eksterne samarbejdspartnere: ErgoPro: - Sven Dalgas Casper, Ergonomisk konsulent - Linn Trentel Busch, Ergonomisk konsulent Guldmann Consulting: - Marinus Kristensen, Ergonomisk konsulent - Gitte Bøgedal, Ergonomisk konsulent Anni Nørgaard Jensen Projektleder Januar 2013 Henvendelser vedrørende projektet kan ske til: Slagelse Kommune, HR og Udvikling Anni Nørgaard Jensen, Side 1

3 Resume Baggrund National og international litteratur har udpeget plejearbejdet, som værende højrisikoarbejde, hvad angår udvikling af bevægeapparatsbesvær (1-4). Jo højere fysisk belastning i arbejdet, jo større risiko for udtalt lænderygbesvær (2). Litteraturen peger på, at øget fokus på vurderingen af, hvilke forflytninger, der er potentielt sundhedsskadelige, kan være en fremtidig vej mod forebyggelse af arbejdsbetinget besvær hos social- og sundhedspersonalet (25). Formål og hypoteser Formålet var, at udvikle og implementere 4 forflytningsalgoritmer for derefter at evaluere ved at estimere omkostninger, besparelser og helbredsmæssige effekter forbundet med indsatsen. Metode Studiet blev designet som et quasi-eksperiment med sammenligning af studiepopulationen før og efter. Studiet blev udført i 3 hjemmepleje distrikter i Slagelse Kommune. Studiepopulationen bestod af 120 medarbejdere, primært kvindelige social- og sundhedshjælpere. Data blev indsamlet før og efter implementering af en helhedsorienteret ergonomisk intervention. Centralt i interventionen var udviklingen af 4 forflytningsalgoritmer: liggende i seng til siddende på sengekant, seng til stol, længere tilbage i stol og fra gulv og op på stol. Hertil kom undervisning af forflytningsinstruktører og øvrigt personale, implementeringsbesøg i hjemmene med konsulentbistand og ledelsesopbakning. Interventionen varede et år og denne periode var også perioden, hvor slutdata blev indsamlet. Data er indhentet via udtræk fra administrative registre og via spørgeskemaer. Derudover blev der foretaget gruppeinterviews med nøglepersoner fra de deltagende distrikter efter endt intervention. Resultater De 4 forflytningsalgoritmer liggende i seng til siddende på sengekant, seng til stol, længere tilbage i stol og fra gulv og op på stol blev udviklet og implementeret. Svarprocenten på spørgeskemaerne ved start og slut var henholdsvis 84 % og 86 %. Der er ikke, projektperioden igennem, indtrådt væsentlige ændringer i studiepopulationens baggrundsvariabler. Ved projektets afslutning blev omkostningerne forbundet med indsatsen opgjort til 1,46 millioner kroner. Antallet af selvrapporterede forflytningsrelaterede arbejdsskader var året før interventionen 7 og under interventionen 6. Før projekt start gav 5 af arbejdsskaderne fravær, efter gav kun 2 fravær. Udtræk fra kommunens administrative system fandt 3 arbejdsskader før og 3 efter. 2 af de 3 arbejdsskader før gav fravær, ingen af arbejdsskaderne i efterperioden gav fravær. Selvrapporterede fraværsdage grundet forflytningsrelaterede arbejdsskader og bevægeapparatsbesvær faldt under projektets indsatsperiode. Forflytningsrelateret fravær faldt fra 75 til 5 fraværsdage. Fravær grundet bevægeapparats besvær faldt for lænderyg fra 123 til 22 fraværsdage, nakke/skuldre faldt fra 67 til 14 fraværsdage, knæ faldt fra 26 til 5 fraværsdage og hånd faldt fra 60 til 21 fraværsdage. Der blev desuden fundet statistisk signifikant færre personer med lænderygbesvær i mere end 7 dage om året (p=0,005). Der blev fundet signifikant færre medarbejdere med nakke-/skuldrebesvær (p=0,018), signifikant færre som havde opsøgt egen læge med lænderygbesvær (p=0,017) og signifikant mindre intensitet af besvær i nakke/skuldre (p=0,040) ved projektets afslutning. Konklusion Projektet har udviklet og implementeret 4 forflytningsalgoritmer liggende i seng til siddende på sengekant, seng til stol, længere tilbage i stol og fra gulv og op på stol. Omkostningerne til indsatsen var 1,46 millioner kroner. Effekten har været et fald i det forflytningsrelaterede fravær og fravær grundet bevægeapparatsbesvær. Hertil kommer signifikante fald i antallet af medarbejdere, som oplever besvær i mere end 8 dage om året i lænderyg og nakke/skuldre, fald i antal medarbejdere, som havde opsøgt egen læge med lænderygbesvær og signifikant fald i smerte intensiteten i nakke/skuldre. Det synes, at være muligt at forebygge fravær og bevægeapparatsbesvær via en styrket helhedsorienteret indsats med hovedfokus på vurdering af forflytninger. Slagelse Kommune har valgt at udbrede projekterfaringerne til hele Ældreområdet i kommunen. Side 2

4 Indholdsfortegnelse side Forord 1 Resume 2 Baggrund 5 Formål og succeskriterier 6 Materialer og metode 7 Design 7 Studiepopulation 7 Rekruttering 7 Projektets organisering 8 Indsatsen 9 Data 10 Analyse 12 Godkendelse og etik 12 Resultater 13 Svarprocent 13 Beskrivelse af studiepopulationen 13 Kønsfordelingen 13 Alder 14 BMI 14 Uddannelse 15 Anciennitet 15 Ugentlig arbejdstid 17 Antal forflytninger 17 Delkonklusion 19 Forflytningsalgoritmerne 20 Udvikling af algoritmerne 20 Anvendelse af algoritmerne 25 Delkonklusion 26 Økonomiske analyser 27 Omkostninger forbundet med indsatsen 27 Besparelser forbundet med indsatsen 28 Delkonklusion 29 Ørige effekter af indsatsen 30 Smerter og ubehag i bevægeapparatet 30 Lænderyg 30 Nakke og skuldre 32 Knæ 33 Side 3

5 Håndled 34 Delkonklusion 35 Anvendelse af hjælpemidler 37 Kendskab og holdning til forflytning 38 Delkonklusion 51 Interviewresultater 52 Vurdering af forflytninger 52 Udfordringer 52 Fremtiden 53 Delkonklusion 54 Procesevaluering 55 Diskussion 58 Formål og design 58 Rekruttering 58 Dataindsamling 58 Resultater 60 Svarprocent og baggrundsvariabler 60 Forflytningsalgoritmerne 60 Økonomiske analyser 61 Øvrige effekter 61 Konklusion 63 Implementering 65 Bilagsliste 66 Litteraturliste 67 Side 4

6 Baggrund Både national og international litteratur har gentagne gange udpeget plejearbejdet, som værende højrisikoarbejde, hvad angår udvikling af bevægeapparatsbesvær (1-4). På trods af, at litteraturen i mange henseender ikke kan give fyldestgørende viden om årsagssammenhænge og indsatser, kan der dog, med udgangspunkt i litteraturen, angives nogle retninger for det forebyggende forflytningsarbejde. Der synes, i litteraturen, at være enighed om, at det forebyggende forflytningsarbejde skal tage afsæt i en helhedsorienteret tilgang. Der peges bl.a. på vigtigheden af fælles politikker, ledelsesopbakning, engagement, køb af forflytningsudstyr, brede ergonomiske træningsprogrammer, fokus på de fysiske rammer samt redskaber, der kan støtte op om beslutningsprocesser (4-11). Det centrale redskab i projektet har været forflytningsalgoritmer. Algoritmerne har haft til formål, at styrke forflytningsinstruktørernes evne til at vurdere medarbejdernes belastning under en konkret forflytning. Forflytningsalgoritmerne er blevet brugt som mere end konkret hjælp til at foretage en vurdering og finde en egnet løsning på en forflytningsproblematik. Under projektperioden har arbejdet med forflytningsalgoritmer været brugt som anledning til at vise synlig ledelse på forflytningsområdet og til at påvirke holdninger, kultur, forflytningsfaglighed og i sidste ende påvirke forflytningsadfærden i en positiv retning. Slagelse Kommune gennemførte i starten af 2010 en problemanalyse af det forebyggende forflytningsarbejde i kommunen. På baggrund af dette arbejde er projektets målgruppe udpeget. Statistiske analyser viste, at ansatte i Ældreområdet havde 5,2 gange højere risiko for en forflytningsrelateret arbejdsskader end ansatte i Handicap og Socialpsykiatri. Ansatte indenfor hjemmeplejen i Ældreområdet havde 4,5 gange så stor risiko for en forflytningsskade, som ansatte på plejecentrene og 11 gange så stor risiko for at få en arbejdsskade anmeldt til arbejdsskadestyrelsen. En fraværsgivende forflytningsarbejdsskade gav i gennemsnit 25 fraværsdage. I 2009 var der 672 fraværsdage som følge af forflytningsarbejdsskader, svarende til en omkostning på ca. 1 mio. kr. (12). Slagelse Kommune oplevede altså, helt i tråd med litteraturen, plejearbejdet som højrisiko arbejde hvad angår risikoen for arbejdsskader. Hvor stor en andel af fraværet og arbejdsskaderne der kan fjernes via en helhedsorienteret forebyggende forflytningsindsats vides ikke, og netop derfor er dette tema i fokus i denne slutrapport. Der er ikke fundet danske udgivelser på forskningsniveau, hvor der er foretaget sundhedsøkonomiske analyser af en forebyggende forflytningsindsats. Der er dog, indenfor det forebyggende arbejde, en stigende opmærksomhed på at få optimalt udbytte af de investerede midler. De sundhedsøkonomiske evalueringer har netop til formål, at belyse omkostninger og effekter forbundet med alternative sundhedsprogrammer og dermed at tilvejebringe grundlag for at træffe informerede valg mellem alternative handlemuligheder (13). I et Canadisk studie fra 2004 belyses, ud fra en økonomisk vinkel, en indsats bestående af anskaffelse af loftlift, undervisning i brugen og implementering af forflytningspolitikker. Studiet viser, at hele investeringen kunne indtjene sig selv på 1 til 2,5 år (9). Den gennemsnitlige alder for social- og sundhedspersonalet i Danmark er stigende i disse år og den gennemsnitlige alder for tilbagetrækning fra social- og sundhedserhvervet er i dag 53 år. Side 5

7 Formål og succeskriterier Det overordnede formål med projektet er, at nedbringe de forflytningsrelaterede arbejdsskader og det forflytningsrelaterede fravær via en ekstraordinær styrkelse af den helhedsorienterede forebyggende forflytningsindsats. Formålet er, blandt social- og sundhedspersonalet i Slagelse Kommune, at: 1. Udvikle og anvende 4 forflytningsalgoritmer på følgende 4 standard forflytninger: a. liggende i seng til siddende på sengekant. b. seng til stol. c. længere tilbage i stol. d. fra gulv og op på stol. 2. Estimere omkostninger forbundet med indsatsen og estimere besparelser forbundet med faldet i forflytningsrelaterede arbejdsskader og fravær. Projektets succeskriterier er, at: - Nedbringe antallet af forflytningsrelaterede arbejdsskader i hjemmeplejen fra 50 i 2009 til 25 efter projektet. - Nedbringe fraværet ved fraværsgivende forflytningsarbejdsskader fra 25 til 15 dage i gennemsnit. - Udvikle 4 forflytningsalgoritmer som skal sikre hensigtsmæssige forflytninger i følgende 4 basisforflytninger: liggende i seng til siddende på sengekant, seng til stol, længere tilbage i stol og fra gulv og op på stol. - Alle forflytningsinstruktører i hjemmeplejen bruger forflytningsalgoritmerne i projektperioden til at vurdere forflytninger og til at beslutte, hvordan forflytningen skal foregå i fremtiden % af hjemmeplejens ansatte kender og har anvendt forflytningsalgoritmerne i forbindelse med deres forflytningsarbejde. - Opgørelser over omkostninger og besparelser kan benyttes som beslutningsgrundlag for fremtidig fokus i det forebyggende forflytningsarbejde i Slagelse Kommune. Side 6

8 Materialer og metode Design Projektet blev designet som et quasi-eksperiment med før-efter sammenligning af studiepopulationen. Projektet blev gennemført på en åben kohorte, hvori indgik alle hjemmepleje medarbejdere i Skælskør by (dag og aften) og i Slagelse Vest (dag og aften). Medarbejderne blev fulgt før og under en helhedsorienteret ergonomisk intervention på forflytningsområdet. Dataindsamlingen skete på grundlag af spørgeskemaer, lønregistre og arbejdsskaderegistre og omfattede brug af forflytningsalgoritmer, forflytningsrelaterede arbejdsskader, fravær ved fraværsgivende forflytningsarbejdsskader, gener og meget andet. Første dataindsamlingsperiode var fra den 1. september 2010 til den 31. august 2011, anden dataindsamlingsperiode fra den 1. september 2011 til den 31. august Indsatsperioden var fra den 1. september 2011 til den 31. august Tre gruppeinterviews blev afslutningsvis gennemført som supplement til den kvantitative del af evalueringsdesignet. Informanterne under gruppeinterviewene var ledere, forflytningsinstruktører, planlæggere og medarbejdere. Interviewene blev gennemført umiddelbart efter projektets indsatsperiode var afsluttet, henholdsvis den 11., 12. og 24. september Der blev brugt en spørgeguide under interviewene, men informanterne fik i vid udstrækning lov til at bestemme, hvilke temaer, der blev brugt tid på. Studiepopulation Studiepopulationen er ca. 120 ansatte i Hjemmeplejen i Slagelse Kommune. Studiepopulationen er alle ansatte dagvagter i grupperne Slagelse Vest Dag, Dag 1 og Dag 2. Alle aftenvagter i grupperne Slagelse Aften 2 og Aften 3. Alle dagvagter og aftenvagter i Skælskør by. Populationen består primært af Social- og Sundhedshjælpere og Social- og Sundhedsassistenter. Trænende terapeuter, hjælpemiddelterapeuter og områdeledere inddrages efter behov i projektet. Populationen består primært af kvinder. Rekruttering Projektets deltagere blev udvalgt på baggrund af en tidligere udarbejdet analyse af arbejdsskader på forflytningsområdet i Slagelse Kommune (12). Denne analyse viste, at specielt medarbejdere i Ældreområdets hjemmepleje er i risiko for at blive udsat for en forflytningsarbejdsskade. I udvælgelsen af, hvilke grupper der skulle være med i projektet, blev det også vægtet at både plejeområde nord og syd var repræsenteret, og at grupperne ikke havde andre større projekter kørende. Alle deltagende grupper havde fra projekt start adgang til en forflytningsinstruktør. Populationen betragtes som en åben kohorte, hvilket vil sige at medarbejdere som forlod eller kom til organisationen under projektforløbet blev ekskluderet og inkluderet løbende. Populationen blev fulgt fra den 1. september 2010 til den 31. august Baggrundspopulationen er ca ansatte i Center for Sundhed og Omsorg (Ældreområdet) i Slagelse Kommune. Side 7

9 Projektets organisering Projektet var overordnet forankret i projektet Kompetente Forflytninger, som var godkendt i Slagelse Kommunes MED-struktur. Hovedudvalget har godkendt det overordnede projekt, projektbeskrivelsen og blev løbende orienteret om projektets status. Projektet havde en styregruppe bestående af Marianne Kristensen, chef for Center for Sundhed og Omsorg (Ældreområdet), Lone Irene Petersen, chef for HR og Udvikling og projektleder Anni Nørgaard Jensen, arbejdsmiljøkonsulent fra HR og Udvikling. Styregruppen leverede medarbejdere og har haft det overordnede ansvar for, at projektets budget blev overholdt. Styregruppen har truffet afgørelser vedr. rammer, fulgt løbende op på projektet og truffet afgørelser om evt. justeringer. Projektgruppen bestod af projektleder fra HR og Udvikling, arbejdsmiljøkonsulent Anni Nørgaard Jensen, trivsels- og arbejdsmiljøkonsulent/fysioterapeut Vibeke Andersen, en repræsentant fra Ældreområdet Birgit Marianne Nielsen, uddannelseskonsulent/sygeplejerske og en ekstern arbejdsmiljøkonsulent Sven Dalgas Casper fra ErgoPro. Projektlederen var ansvarlig for at lede projektarbejdet så mål, opgaver og tidsplan blev overholdt indenfor projektets rammer. Projektlederen refererede til styregruppen. Projektgruppen løste de konkrete projektopgaver, tog ejerskab for projektopgaven, repræsenterede de områder de blev udpeget fra og var ambassadører for projektet. Der har været en arbejdsgruppe under projektgruppen, som har udviklet forflytningsalgoritmerne og givet input til projektgruppen i forhold til efterfølgende implementering. Arbejdsgruppen bestod af ergoterapeut i hjælpemiddelafdelingen Berit Jönson, fysioterapeut i genoptræningen Trine Rold, forflytningsinstruktørerne Bente Schrum og Ulla Madsen, arbejdsmiljøkonsulent/fysioterapeut Vibeke Andersen og ekstern arbejdsmiljøkonsulent/fysioterapeut Sven Dalgas Casper fra ErgoPro. ErgoPro har desuden haft ansvaret for evaluering af projektet. Figur 1 viser projektets organisering. Side 8

10 Figur 1. Organisering af Projekt Kompetente forflytninger i Slagelse kommune. Hjemmeplejen i Slagelse Kommune, Styregruppe Arbejdsgruppe Projektgruppe Algoritme udvikling Skælskør By Dag og aften Slagelse Vest Dag, Dag1 og Dag 2 Slagelse Aften Aften 2 og Aften 3 Indsatsen Projektet supplerer den allerede eksisterende helhedsorienterede forebyggende indsats på forflytningsområdet i Slagelse Kommune. Det centrale redskab i projektet var forflytningsalgoritmer, men algoritmerne blev brugt som mere end konkret hjælp til at foretage en vurdering og finde en egnet løsning på en forflytningsproblematik. Under projektperioden blev arbejdet med forflytningsalgoritmerne brugt som en anledning til at vise synlig ledelse på forflytningsområdet og til at påvirke holdninger, kultur, forflytningsfaglighed og i sidste ende påvirke forflytningsadfærden i en positiv retning. Hertil kom, at forflytningsalgoritmerne i vid udstrækning skulle pege på forflytningshjælpemidler som løsning på forflytningsproblemer, og dermed skulle algoritmerne være medvirkende til at øge brugen af forflytningshjælpemidler. Projektets indsatsfase bestod af følgende aktiviteter: 1. En arbejdsgruppe under projektgruppen udarbejdede ved projektstart 4 forflytningsalgoritmer (se Bilag 1-4) og implementerings anvisninger. Algoritmerne dækker forflytningerne liggende i seng til siddende på sengekant, seng til stol, længere tilbage i stol og fra gulv og op på stol. De tre første algoritmer dækker forflytningssituationer, som i forskningslitteraturen er identificeret, som forflytninger der kan medføre uhensigtsmæssige høje belastninger. Samtidig er det forflytninger, hvor man ved, at anvendelse af hensigtsmæssig forflytningsteknik kan reducere belastningsniveauet til under det kritiske niveau. Op fra gulv er valgt, da det lokalt blev vurderet at være et hensigtsmæssigt fokus. De 4 algoritmer blev pilotafprøvet, placeret på nyanskaffede smartphones og implementeret under indsatsperioden dages kurser (2 moduler) for 18 forflytningsinstruktører, hvor teori om og brugen af forflytningsalgoritmerne blev trænet i praksis. Kurset indeholdt desuden introduktion til og Side 9

11 afprøvning af alle de hjælpemidler, som algoritmerne indeholdt, samt debat om ledelsens rolle i projektet, holdninger, kultur og forflytningsfaglighed. Der var en hjemmeopgave placeret mellem de 2 moduler kursusdag for alle medarbejdere (hold med ca. 16 kursister pr gang) med hovedvægten på praktiske øvelser i brugen af algoritmer og de nye forflytningshjælpemidler. 107 medarbejdere fra de tre distrikter var med på 1 dags kurset. 4. Forflytningsinstruktør og primær plejer implementerede forflytningsalgoritmerne i de hjem, hvor der forgik personforflytning. Dette blev gjort ved at besøge hjemmet og i fællesskab gennemgå alle relevante algoritmer. Hvis det efterfølgende var påkrævet at justere i forflytningsrutinerne, blev ændringerne iværksat af forflytningsinstruktøren. 5. Intern arbejdsmiljøkonsulent og ekstern arbejdsmiljøkonsulent kunne bruges til rådgivning i hjemmene efter behov. 6. Brugen af forflytningsalgoritmerne blev fastholdt ved, at algoritmerne blev implementeret i undervisningsmaterialet, som bruges til vikarer samt nye og gamle kollegaer, når forflytningsinstruktørerne underviser. Der blev desuden udarbejdet en implementeringsplan ved projektets afslutning, som anvendes, når projektets erfaringer skal udbredes til hele Center for Sundhed og Omsorg (Ældreområdet) i Slagelse Kommune. 7. Arbejdsgruppen under projektgruppen udarbejdede ved projekt slut yderligere 5 forflytningsalgoritmer (se Bilag 5-9). Algoritmerne dækker forflytningerne højere op i seng, vending, sejlpålægning på siddende borger, sejlpålægning på liggende borger og loftlift - 1 eller 2 hjælpere. Disse algoritmer blev også placeret på smartphones. Data Grundet projektets design og indsatsens opbygning af flere komponenter, var det ikke muligt i evalueringen at belyse effekten af indsatsens enkelte komponenter på målgruppen. Analyserne vil kunne belyse, hvorvidt hele indsatsen (hele pakken) har haft en målbar effekt. De centrale variabler, som blev benyttet for at belyse om indsatsen havde effekt, var forflytningsrelaterede arbejdsskader, fravær, besvær i bevægeapparatet, vold, brug af hjælpemidler samt opgørelser af omkostninger og besparelser. Operationelt defineres en forflytningsrelateret arbejdsskade som en arbejdsskade, der er registreret i InsuBiz, som kan henføres til forflytningsarbejde i bred henseende. Insubitz er det it-system, der benyttes til at anmeldelse og registrering af arbejdsulykker og nær-ved ulykker i Slagelse Kommune. Det vil sige, at f.eks. en skade sket under vending af en borger i seng i forbindelse med påklædning, skal medregnes. En fraværsgivende forflytningsarbejdsskade er i dette projekt defineret som en arbejdsskade, der er registreret i InsuBiz og som indenfor de næste 3 dage er efterfulgt at en sygemelding. Det er kun fraværsperioden i umiddelbar forlængelse af arbejdsskaden, der medtages. I spørgeskemaet blev der dog spurgt ind til, hvor mange fraværsperioder arbejdsskaden har udløst, og hvilken længde de har haft. Omkostninger opgøres ud fra de tre trin: 1. Afgrænsning af relevante omkostninger. 2. Forbrugsopgørelse (opgørelse af mængde, tid og pris i kr. pr. enhed). 3. Prisfastsættelse og endelig beregning (pris gange mængde). Data indhentes via selvudfyldte spørgeskemaer og udtræk fra Centraladministrationen i kommunen (Indkøb, Finans og Analyse og fra HR og Udvikling). Omkostninger til indsatsen, planlægning og evaluering opgøres hver for sig. Side 10

12 Datakilder og dataindhold: Data indhentes før og under/efter projektets indsats via spørgeskema (Bilag 10 og 11), registre (sygefravær via HR og Udvikling og arbejdsskader via Indkøb, Finans og Analyse) og projektgrupperne. Dataindholdet ses i Tabel 1. Tabel 1. Oversigt over datakilder og dataindhold i projektet Forebyggende forflytningsarbejde i Hjemmeplejen i Slagelse Kommune. Slagelse Kommune, Datakilder Spørgeskemaer Slagelse Kommune, HR og Udvikling Slagelse Kommune, Indkøb, Finans og Analyse Projektgrupperne Dataindhold CPR-nr. på medarbejderne, dato, forflytningsinstruktør/medarbejder, selvvurderet helbred, fysiske arbejdsmiljø, ledelsesopbakning på forflytningsområdet, brug af og holdninger til forflytningshjælpemidler, vold og trusler fra borgere, gener og smerter, forflytningsrelaterede arbejdsskader og fravær i forbindelse med forflytningsarbejdsskader. Afsluttende spørgeskema indeholder desuden spørgsmål om, hvorvidt medarbejderne er bekendt med, har brugt algoritmerne, og om de bruger mere eller mindre tid pr. forflytning i dag. CPR-nr. på medarbejderne, antal sygefraværs perioder, varigheden af alle perioderne, start dato for fraværsperioderne, total fraværs varighed og gennemsnitsløn for en medarbejder. CPR-nr. på medarbejderne, dato for arbejdsskaden, antal anmeldte arbejdsskader, forventet fravær i forbindelse med arbejdsskaden, årsag til arbejdsskaden og skadede kropsdel. Proces data. Antal tilmeldte og antal der har gennemført kursusdage/kursusdag for forflytningsinstruktører og for medarbejderne, antal afholdte kurser, algoritmernes anvendelighed på PDA og antal hjem, hvori algoritmerne er blevet brugt. Spørgeskemaer udsendes 1. september 2011 og Data vedr. sygefravær og forflytningsarbejdsskader udtrækkes fra Slagelse Kommunes centraladministrationen henholdsvis fra HR og Udvikling og Indkøb, Finans og Analyse. Data udtrækkes på perioderne 1. september 2010 til 31. august 2011 og 1. september 2011 til 31. august CPR-nr. identificerer medarbejderne, og gør det muligt at samkøre før og efter spørgeskemaet og datatræk fra forskellige kilder. Der blev gennemført 3 interviews, efter endt indsats, som havde fokus på, at blive klogere på, hvordan projektet blev oplevet, og om forflytningsalgoritmerne fortsat skulle anvendes i distrikterne. Informanterne var ledere, forflytningsinstruktører, planlæggere og medarbejdere. Interviewene var tilrettelagt semistrukturerede, og der blev anvendt en interviewguide for at sikre, at diskussionen fokuserede på de væsentligste emner. Der blev afholdt et interview på hvert af de deltagende distrikter. Ledere, forflytningsinstruktører, planlæggere og medarbejdere deltog i samme interview. Side 11

13 Analyse Spørgeskemaerne fra før indsatsens opstart og fra indsatsperiodens afslutning indsamles og registreres i forhold til antal udsendte/antal modtagne skemaer. Returnerede skemaer indtastes i dataprogrammet EpiData, hvorfra data transformeres til STATA format. Spørgeskemaerne opbevares hos databehandler indtil ½ år efter projektafslutning herefter destrueres alle spørgeskemaer. Data gennemgås for fejl og misforståelser. Fejlbesvarelser og meget mangelfulde besvarelser ekskluderes, såfremt de skønnes uanvendelige. Datamaterialet bearbejdes med STATA11 (14). Følgende variable betragtes som baggrundsvariable: køn, alder, højde, vægt (BMI), basisuddannelse, ugentlig arbejdstid, anciennitet og antal forflytninger. Der testes for betydningsfulde forskelle hos respondenterne før og efter. Der udarbejdes en analyse af forskelle i baggrundsvariable. Baggrundsvariablene anvendes desuden til at lave en summarisk karakteristik af de tre distrikter, hvorefter det vurderes, om de adskiller sig fra hinanden. Følgende variable betragtes som effektvariable: forflytningsrelaterede arbejdsskader, fravær, besvær i bevægeapparatet, vold, brug af hjælpemidler, opgørelser af omkostninger og besparelser. Der gennemføres en analyse af om effektvariablene har ændret sig fra førmålingen til eftermålingen. For at få identificeret mulige effekter, anvendes simple analyser f.eks. sammenligning af effektvariable før og efter for de to grupper, ved t-test eller odds ratio. I de statistiske analyser anvendes et signifikansniveau på 5 %. De totale omkostninger til projektet opgøres, og omkostningerne forbundet med indsatsen opgøres. Indsatsens omkostninger sættes i forhold til eventuelle gevinster fra reduceret fravær og ulykker og det beregnes, om muligt, hvorvidt indsatsen har været omkostningseffektiv. Der blev skrevet referat af interviewene, imens de blev afholdt. Herefter laves en overordnet analyse af informanternes udsagn, og de fremstilles efter emne. Dette giver en systematisk gennemgang, og gør materialet overskueligt. Der laves endvidere procesanalyse. Denne er baseret på ekstra spørgsmål i det afsluttende spørgeskema. Godkendelse og etik Datatilsynet har givet tilladelse til indhentning, registrering og bearbejdning af personfølsomme oplysninger i statistisk øjemed. Der blev udarbejdet en databehandleraftale med ErgoPro, se evt. Bilag 12 og 13. Projektet kræver ikke godkendelse i en videnskabsetisk komité. Side 12

14 Resultater Svarprocent For at opnå bedst mulig svarprocent, blev det første spørgeskemaer uddelt og udfyldt på et personalemøde. På personalemødet blev medarbejderne desuden informeret kort om projektet og om, hvorfor de skulle udfylde et spørgeskema ved start og slut. De spørgeskemaer, som ikke kunne indsamles på personalemødet, skulle eftersendes til evaluator. Årsagen var enten, at medarbejderen ikke var til stede under personalemødet pga. sygdom, eller at medarbejderne ikke kunne nå at udfylde spørgeskemaet på de afsatte 45 minutter. Ved udfyldelse af det andet spørgeskema, ved projektets afslutning, blev samme fremgangsmåde brugt. Svarprocenterne for spørgeskemaerne var ved første dataindsamling 84 % og ved anden dataindsamling 86 %. I Tabel 2 ses svarprocenten fordelt på dataindsamlingstidspunkt og på distrikt. Tabel 2. Svarprocent for spørgeskemaerne ved første og anden dataindsamling i projektet Kompetente Forflytninger i Hjemmeplejen i Slagelse kommune fordelt på distrikt. N=119. Slagelse Kommune, dataindsamling, september dataindsamling, september 2012 Distrikt Antal ansatte Antal svar Svarprocent Antal ansatte Antal svar Svarprocent Skælskør by % % Slagelse vest % % Slagelse aften % % Total % % Beskrivelse af studiepopulationen: køn, alder, BMI, uddannelse, anciennitet, ugentlig arbejdstid og antal forflytninger Kønsfordelingen Der ses blandt besvarelserne en stærk overvægt af kvindelige respondenter, hvilket harmonerer meget fint med forventningen og fordelingen hos baggrundspopulationen. Se Tabel 3. Det vurderes, at forskellen i kønsfordelingen fra start til slut er uden betydning. Side 13

15 Tabel 3. Kønsfordelingen blandt svarpersoner ved første og anden dataindsamling i projekt Kompetente Forflytninger i Hjemmeplejen i Slagelse kommune fordelt på distrikt. Slagelse Kommune, dataindsamling, september dataindsamling, september 2012 Distrikt Antal (%) Antal (%) Uoplyst Antal (%) Antal (%) Uoplyst Skælskør by 29 (94) 2 (6) 0 (0) 24 (86) 3 (11) 1 (4) Slagelse vest 43 (96) 2 (4) 0 (0) 43 (93) 3 (7) 0 (0) Slagelse aften 24 (92) 2 (8) 0 (0) 22 (92) 2 (8) 0 (0) Total 96 (94) 6 (6) 0 (0) 89 (91) 8 (8) 1 (1) Alder Populationen har en gennemsnitsalder ved start på 46,7 år og ved slut på 49,3 år. Ved start er yngste medarbejder 21,3 år og ældste medarbejder 69,4 år. Ved slut er yngste medarbejder 19,6 år og ældste medarbejder 70.4 år. To medarbejdere ved start og seks medarbejdere ved slut har ikke oplyst deres fødselsdato og dermed alder. Se Tabel 4. På det ene kalenderår, der er gået mellem første og anden dataindsamling, er gennemsnitsalderen blandt respondenter steget med 2,6 år. Tabel 4. Gennemsnitsalder fordelt på distrikt blandt svarpersoner ved første og anden dataindsamling i projekt Kompetente Forflytninger i Hjemmeplejen i Slagelse kommune. Slagelse Kommune, dataindsamling, september dataindsamling, september 2012 Distrikt Gennemsnits alder i år Personer Gennemsnits alder i år Personer Skælskør by 47, ,2 27 Slagelse vest 45, ,8 42 Slagelse aften 48, ,7 23 Uoplyst 2 6 Total 46, ,3 98 BMI Til udregning af BMI bruges respondenternes selvangivne vægt og højde. Forholdsvis mange 10,8 % i første dataindsamlingsrunde og 12,5 % i anden dataindsamlingsrunde har valgt ikke at oplyse vægt og/eller højde. Der er formentlig en overrepræsentation af overvægtige, som ikke har ønsket at oplyse deres vægt og højde. Sundhedsstyrelsen i Danmark har inddelt BMI i kategorier se nedenstående Figur 2. Helbredsrisikoen er let øget ved moderat overvægt, og stiger gradvist sammen med stigende BMI således, at en BMI over 40 giver en ekstrem øget helbredsrisiko (15). Side 14

16 Figur 2. Inddeling af Body Mass Indeks (BMI). Undervægt < 18,5 Normalvægt 18,5 24,9 Moderat overvægt 25,0 29,9 Svær overvægt 30,0 + I Tabel 5 ses, at omkring halvdelen af populationen er normalvægtigt, et par procent er undervægtige, knap 40 % er overvægtige, og de resterende godt 10 % har undladt at svare på vægt og/eller højde. Andelen af overvægtige Danskere har de senere år været stigende, og er i 2012 opgjort til 58 % (16). Tabel 5. BMI* ved første og anden dataindsamling beregnet ud fra selvangivet højde og vægt. Projekt Kompetente Forflytninger i Hjemmeplejen i Slagelse kommune, dataindsamling, september dataindsamling, september 2012 BMI Antal % Antal % Total % < 18,5 2 2,0 1 1,0 1,5 18,5 24, , ,0 48, , , ,5 22, , ,2 15,0 Uoplyst 11 10, ,3 12,5 Total , ,0 100,0 *BMI=Body Mass Indeks, < 18,5=undervægtig, 18,5-24,9=normalvægtig, 25-29,9=moderat overvægt, 30=svær overvægt. Uddannelse Studiepopulationen er inddelt i følgende uddannelsesgrupper; Social- og Sundhedshjælper, Social- og Sundhedsassistent, ingen uddannelse, andet og uoplyst. Af Tabel 6 ses, at størstedelen af respondenterne som forventet er Social- og Sundhedshjælpere. Der ses en tilbøjelighed til, at andelen som er uddannet Social- og Sundhedshjælper er vokset under indsatsperioden, modsat er andelen i gruppen Andet faldet. Anciennitet Anciennitet er opgjort ud fra spørgsmålet Hvor længe har du været ansat på din nuværende arbejdsplads? Hvis medarbejderen var ansat i kommunen før kommune sammenlægningen, tæller hele perioden med. Anciennitet er opgjort i antal måneder på den nuværende arbejdsplads. Anciennitet er inddelt i følgende grupper: 0-12 måneder, måneder, måneder, måneder, måneder og måneder. Det fremgår af Tabel 6, at hovedparten af Side 15

17 medarbejderne, knap 60 %, har været ansat i mere end 5 år, omkring 10 % har været ansat 3 til 4 år og 4 til 5 år. Tabel 6. Tabel 6. Studiepopulationen før og efter indsatsen fordelt på uddannelse, anciennitet og ugentlig arbejdstid. Projekt Kompetente forflytninger i Slagelse Kommune. Slagelse Kommune, Skælskør by Slagelse vest Slagelse aften Total Antal (%) Antal (%) Antal (%) Antal (%) Antal (%) Antal (%) Antal (%) Antal (%) Uddannelse SoSu-hj* 25 (81) 23 (82) 39 (87) 43 (93) 18 (69) 20 (83) 82 (80) 86 (88) SoSu-ass** 0 (0) 1 (4) 1 (2) 1 (2) 0 (0) 1 (4) 1 (1) 3 (3) Ingen udd*** 0 (0) 2 (7) 0 (0) 0 (0) 6 (23) 3 (13) 6 (6) 5 (5) Andet 5 (16) 2 (7) 4 (9) 2 (4) 2 (8) 0 (0) 11 (11) 4 (4) Uoplyst 1 (3) 0 (0) 1 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (2) 0 (0) Total 31 (100) 28 (100) 45 (100) 46 (100) 26 (100) 24 (100) 102 (100) 98 (100) Anciennitet` (10) 4 (14) 3 (7) 7 (15) 4 (15) 0 (0) 10 (10) 11 (11) (6) 0 (0) 0 (0) 2 (4) 0 (0) 2 (8) 2 (2) 4 (4) (3) 2 (7) 6 (13) 0 (0) 1 (4) 0 (0) 8 (8) 2 (2) (16) 4 (14) 4 (9) 3 (7) 7 (27) 2 (8) 16 (16) 9 (9) (0) 4 (14) 4 (9) 4 (9) 1 (4) 4 (17) 5 (5) 12 (12) (65) 13 (46) 26 (58) 29 (63) 12 (46) 16 (67) 58 (57) 58 (59) Uoplyst 0 (0) 1 (4) 2 (4) 1 (2) 1 (4) 0 (0) 3 (3) 2 (2) Total 31 (100) 28 (100) 45 (100) 46 (100) 26 (100) 24(100) 102 (100) 98 (100) Arbejdstid/uge <29 timer 4 (13) 5 (18) 2 (4) 4 (9) 20 (77) 23 (96) 26 (25) 32 (33) timer 17 (55) 18 (64) 33 (73) 33 (72) 2 (8) 0 (0) 52 (51) 51 (52) =37 timer 10 (32) 5 (18) 8 (18) 9 (20) 1 (4) 0 (0) 19 (19) 14 (14) >37 timer 0 (0) 0 (0) 1 (2) 0 (0) 0 (0) 1 (4) 1 (1) 1 (1) Uoplyst 0 (0) 0 (0) 1 (2) 0 (0) 3 (12) 0 (0) 4 (4) 0 (0) Total 31 (100) 28 (100) 45 (100) 46 (100) 26 (100) 24 (100) 102 (100) 98 (100) *SoSu-hj= Social- og Sundhedshjælper, **SoSu-ass= Social- og Sundhedsassistent, ****Ingen udd=ingen uddannelse, `Anciennitet opgjort i måneder og delt i grupper. Side 16

18 Ugentlig arbejdstid Omkring ⅓ af medarbejderne arbejder under 30 timer pr. uge, ½-delen arbejder mellem 30 og 37 timer pr. uge og kun 14 % arbejder 37 timer pr. uge. Det ser ud til at andelen, som arbejder under 30 timer pr. uge, er steget fra ¼ til ⅓ under indsatsen. Dette er sket på bekostning af andelen, som arbejdede 37 timer pr. uge ved projektstart. Det er primært i Skælskør by og Slagelse aften, at dette skift er sket. Tabel 6. Antal forflytninger Dette parameter inddrages for at kunne vurdere, om arbejdets art har ændret sig igennem indsatsperioden. Dette er vigtigt for at kunne eksludere muligheden for, at eventuelle helbredsmæssige effekter skyldes en omlægning af arbejdsrutiner eller en nedgang i borgere, der forflyttes dagligt. Der synes ikke at være nogen ændring i antal forflytninger medarbejderne udfører på en typisk arbejdsdag, se Figur 3, 4, 5 og 6. Figur 3. Antal forflytninger på en typisk arbejdsdag i hjemmeplejen. Projekt Kompetente forflytninger i Slagelse Kommune Antal forflytninger på en typisk arbejdsdag. Dataindsamlet september Værdien 99 er lig uoplyst. Side 17

19 Figur Antal forflytninger på en typisk arbejdsdag i hjemmeplejen. Projekt Kompetente forflytninger i Slagelse Kommune. Skælskør by Slagelse Vest Slagelse Aften Antal forflytninger på en typisk arbejdsdag. Dataindsamlet september Værdien 99 er lig uoplyst. Figur 5. Antal forflytninger på en typisk arbejdsdag i hjemmeplejen. Projekt Kompetente forflytninger i Slagelse Kommune Antal forflytninger på en typisk arbejdsdag. Dataindsamlet september Værdien 99 er lig uoplyst. Side 18

20 Figur Antal forflytninger på en typisk arbejdsdag i hjemmeplejen. Projekt Kompetente forflytninger i Slagelse Kommune. skælskørby slagelsevest slagelseaften Antal forflytninger på en typisk arbejdsdag. Dataindsamlet september Værdien 99 er lig uoplyst. Delkonklusion Før projektets effekter belyses, undersøges det, om projektets målgruppe eller antallet af udførte daglige forflytninger har ændret sig under indsatsperioden. Hvis målgruppen og antal daglige forflytninger ikke har ændret sig væsentlig under indsats perioden, er det mere sandsynligt at evt. ændringer skyldes projektets indsats. Målgruppen for projektet har, ved afslutningen af indsatsen, stort set samme sammensætning hvad angår køn, BMI, uddannelse og anciennitet som ved start. Gennemsnitsalderen for respondenterne er dog steget med 2,6 år under indsatsperioden. 1 år heraf kan tilskrives tidens gang, da projektets indsatsperiode var 1 år. Lidt færre arbejder 37 timer pr. uge i september 2012 end ved projektstart. Målgruppen har ikke ændret sig væsentligt under projektperioden. Antallet af udførte forflytninger på en typisk arbejdsdag har heller ikke ændret sig væsentligt i projektperioden. Side 19

Workshop 7 Forflytningsalgoritmer.

Workshop 7 Forflytningsalgoritmer. 19-09-2014 Workshop 7 Forflytningsalgoritmer. 1 Af Sven Dalgas Casper, Fysioterapeut, MPH og Specialist. 2 Workshop 7 - Disposition 1. Kort om årets særlige fokus på smerte. 2. Lidt om forflytningsalgoritmer

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE, HJEMMEPLEJEN

SLAGELSE KOMMUNE, HJEMMEPLEJEN SEPTEMBER 2016 SLAGELSE KOMMUNE, HJEMMEPLEJEN CASERAPPORT ERGONOMI ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 DK-2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SEPTEMBER 2016 SLAGELSE KOMMUNE,

Læs mere

Maksimal brug af tekniske hjælpemidler til forebyggelse af fysisk nedslidning hos plejepersonale

Maksimal brug af tekniske hjælpemidler til forebyggelse af fysisk nedslidning hos plejepersonale Bilag 1. Uddybende projektbeskrivelse Maksimal brug af tekniske hjælpemidler til forebyggelse af fysisk nedslidning hos plejepersonale Baggrund Plejepersonale er en af de grupper der er mest udsat for

Læs mere

- et samarbejdsprojekt mellem Hospitalsenheden Horsens og Aarhus Universitetshospital.

- et samarbejdsprojekt mellem Hospitalsenheden Horsens og Aarhus Universitetshospital. - et samarbejdsprojekt mellem Hospitalsenheden Horsens og Aarhus Universitetshospital. Om sundhedsmæssige og økonomiske konsekvenser af et øget fokus på hjælpemidler Slutrapport Projektet er støttet af

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

Afsluttende evaluering. Udvikling og forankring af helbred: Et fælles ansvar, styrke og kondition

Afsluttende evaluering. Udvikling og forankring af helbred: Et fælles ansvar, styrke og kondition Afsluttende evaluering Projekt Udvikling og forankring af helbred: Et fælles ansvar, styrke og kondition Region Midtjylland - et sundhedsfremmeprojekt støttet af Fonden for forebyggelse og fastholdelse.

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Marts 2017 RAPPORT Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Udgivet af Socialpædagogerne, Marts 2017 ISBN: 978-87-89992-88-4

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Træning i arbejdstiden Syddanske Vaskerier

Træning i arbejdstiden Syddanske Vaskerier Træning i arbejdstiden Syddanske Vaskerier Vælg billede Vælg farve Elastiktræning Syddanske Vaskerier Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik Odense Universitetshospital Forebyggende træning på arbejdspladsen,

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder.

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder. PROCESVÆRKTØJ Hvordan kan arbejdspladsen arbejde med at lave retningslinjer? - Forslag til et forløb i fire trin Retningslinjer giver ikke i sig selv bedre forflytninger. Men de rummer fælles aftaler som

Læs mere

FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER PLANLÆGNING AF FASE 3

FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER PLANLÆGNING AF FASE 3 Sundhed og Omsorg FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER PLANLÆGNING AF FASE 3 Dato: 25.09.2014 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER FASE 3 Indhold

Læs mere

Forflytningspolitik. For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter. Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse

Forflytningspolitik. For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter. Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse Forflytningspolitik For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse Indhold Indledning...2 Mål...2 Struktur og organisering...3 Ansvarsfordeling...3

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE, HJEMMEPLEJEN

ROSKILDE KOMMUNE, HJEMMEPLEJEN SEPTEMBER 2016 ROSKILDE KOMMUNE, HJEMMEPLEJEN CASERAPPORT ERGONOMI ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 DK-2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SEPTEMBER 2016 ROSKILDE KOMMUNE,

Læs mere

Projektbeskrivelse. Forflytning på Plejecentre

Projektbeskrivelse. Forflytning på Plejecentre Projektbeskrivelse Forflytning på Plejecentre Indholdsfortegnelse 1. Deltagende kommuner... 3 2. Projektbeskrivelse... 4 2.1 Baggrund for projektet... 4 2.2 Projektformål... 4 2.3 Projektmål... 5 2.4 Effektmåling...

Læs mere

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Indledning og baggrund Nedbringelse af sygefravær har været et fokusområde i Odder Kommune siden der første gang blev udarbejdet arbejdsmiljømål

Læs mere

Sygeplejefaglige projekter

Sygeplejefaglige projekter Hæmatologisk afdeling X Sygeplejefaglige projekter - En vejledning Hæmatologisk afdeling X Sygeplejefaglige projekter Hæmatologisk afd. X Det er afdelingens ønske at skabe rammer for, at sygeplejersker

Læs mere

Afsluttende evaluering

Afsluttende evaluering Afsluttende evaluering Projekt Intelligent Sundhedsfremme i Vejle Kommune - et sundhedsfremme og arbejdsmiljøprojekt støttet af Forebyggelsesfonden. Forord Projekt Intelligent Sundhedsfremme har i sin

Læs mere

Projekt Forflytning. Analyse før-/efter-måling Roskilde Kommune. Antal Besvarelser før-måling: 36 Antal Besvarelser efter-måling: 16

Projekt Forflytning. Analyse før-/efter-måling Roskilde Kommune. Antal Besvarelser før-måling: 36 Antal Besvarelser efter-måling: 16 Projekt Forflytning Analyse før-/efter-måling Roskilde Kommune Antal Besvarelser før-måling: 36 Antal Besvarelser efter-måling: 16 APV Jeg oplever, at APV en er let at forstå Borgers APV findes: Før-måling:

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Evaluering af Kompetenceudviklingsprojekt og Rotationsprojekt i Senior

Evaluering af Kompetenceudviklingsprojekt og Rotationsprojekt i Senior Evaluering af Kompetenceudviklingsprojekt og Rotationsprojekt i Senior December 2013 Indhold 1. Sammenfatning... 3 2. Baggrund for evalueringen... 5 3. Fremgangsmåde for evalueringen... 6 4. Kompetenceudviklingsprojektets

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Kommissorium Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Tina F. Nicolaisen Social & Arbejdsmarked

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering 1.udgave - 213 Den 8. september 214 Indhold Ledelsens og Arbejdsmiljøudvalgets forord... 3 Arbejdsmiljøsystemet... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Nye arbejdsmiljømål

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Projekt Forflytning. Resultat af spørgeskemaundersøgelse. Konsolideret resultat (Køge, Næstved, Roskilde & Sorø)

Projekt Forflytning. Resultat af spørgeskemaundersøgelse. Konsolideret resultat (Køge, Næstved, Roskilde & Sorø) Projekt Forflytning Resultat af spørgeskemaundersøgelse Konsolideret resultat (Køge, Næstved, Roskilde & Sorø) Antal besvarelser før-måling: 118 personer Antal besvarelser efter-måling: 106 personer APV

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Helbredsundersøgelser

Helbredsundersøgelser Helbredsundersøgelser Handicaphjælpere Århus Kommune Helbredsundersøgelser af Handicaphjælpere Århus Kommune Sundhedsstaben Bo Schou Jensen Indhold Indhold... 3 Indledning... 4 Resume og konklusion...

Læs mere

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Sammenfatning af publikation fra : Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Jakob Kjellberg Rikke Ibsen, itracks September 2010 Hele publikationen kan downloades gratis fra

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

EVALUERING OG BUSINESS CASES

EVALUERING OG BUSINESS CASES EVALUERING OG BUSINESS CASES v/ Mikala Poulsen, konsulent, Center for Forebyggelse i praksis, KL HVAD ER EN BUSINESS CASE? Introduktion til business cases Business casen er en beregning af hvad koster

Læs mere

Evaluering af. Vægtvejledning i Silkeborg og Skanderborg kommuner. Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen fra 2008 til 2011

Evaluering af. Vægtvejledning i Silkeborg og Skanderborg kommuner. Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen fra 2008 til 2011 1 Evaluering af Vægtvejledning i Silkeborg og Skanderborg kommuner Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen fra 2008 til 2011 2 Indhold Evaluering af Vægtvejledning... 5 Rapporten er bygget op på følgende

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2010 Publiceret september 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 4 2. Samlede konklusioner 4 2.1

Læs mere

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 2 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter

Læs mere

Resume af business case for ABT-projekt om forflytning

Resume af business case for ABT-projekt om forflytning Resume af business case for ABT-projekt om forflytning April 2011 Resume af business case for ABT-projekt om forflytning Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.:

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

Forebyggelse af ulykker og materielle skader ved afprøvning af systemet I_Site på Tulip Vejle Nord K Ø D I N D U S T R I E N

Forebyggelse af ulykker og materielle skader ved afprøvning af systemet I_Site på Tulip Vejle Nord K Ø D I N D U S T R I E N Forebyggelse af ulykker og materielle skader ved afprøvning af systemet I_Site på Tulip Vejle Nord K Ø D I N D U S T R I E N Indledning Med henblik på at forebygge ulykker og materielle skader i den interne

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sund forflytningskultur i Aarhus Kommune 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Maj Morgenstjerne E-mail: majmo@aarhus.dk Telefon:

Læs mere

Sygeplejersker og stikskader

Sygeplejersker og stikskader Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 Sygeplejersker og stikskader - Hver tyvende sygeplejerske stikker sig årligt på en forurenet kanyle. Det estimeres, at 2.900 sygeplejersker årligt pådrager sig stikskader

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel. I kraft af en stikprøvens størrelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 1 Undersøgelsens omfang... 1

Læs mere

Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi

Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi Vejledning til Statusmåling 2017 Denne vejledning er udarbejdet for at lette og kvalificere dataindsamlingen til statusmålingen for udbredelse

Læs mere

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner April 2017 Indhold 1 Indledning... 2 2 Gevinster... 2 2.1 Sparet tid

Læs mere

Business case for ABT-projekt om forflytning

Business case for ABT-projekt om forflytning Business case for ABT-projekt om forflytning Maj 2011 Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

Seksuel chikane blandt sygeplejersker i 2012

Seksuel chikane blandt sygeplejersker i 2012 Ja (n=245) fra en kollega (n=9) fra en leder (n=0) fra underordnede (n=0) fra en læge (n=45) fra klienter/patienter (n=187) fra pårørende (n=15) fra en anden (n=14) Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012

Læs mere

Kommunikationskanal. Indflydelse (1 til 5) Center/Teamleder 5 Inddrages. 5 Inddrages. Lokal projektleder 5 Inddrages. 4 (MED udvalg) 5 (MED grupper)

Kommunikationskanal. Indflydelse (1 til 5) Center/Teamleder 5 Inddrages. 5 Inddrages. Lokal projektleder 5 Inddrages. 4 (MED udvalg) 5 (MED grupper) Kommunikationsplan Modtager Medarbejdere (SOSU) Forflytningsvejledere Forflytningskoordinatorer Kommunikationskanal Indflydelse (1 til 5) Center/Teamleder 5 Inddrages Lokal projektleder/ Forflytningskoordinator

Læs mere

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning NOTAT Til Social- og sundhedsudvalget Kopi Fra Sundhed og Omsorg, Administrationen Emne Robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

FREDERIKSHAVNS KOMMUNE - ÆLDREPLEJEN

FREDERIKSHAVNS KOMMUNE - ÆLDREPLEJEN SEPTEMBER 2016 FREDERIKSHAVNS KOMMUNE - ÆLDREPLEJEN CASERAPPORT - ULYKKER ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SEPTEMBER 2016 FREDERIKSHAVNS KOMMUNE

Læs mere

Projekt 5 i 12 bedre trivsel og arbejdsmiljø

Projekt 5 i 12 bedre trivsel og arbejdsmiljø Projekt 5 i 12 bedre trivsel og arbejdsmiljø Midtvejsstatus juni 2012 1 Indhold Projekt 5 i 12 bedre trivsel og arbejdsmiljø... 1 Om midtvejsstatus... 3 Laboratorier... 4 Konsulentstøtte... 5 Trivsel Op

Læs mere

Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet

Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet Evaluering udarbejdet af sundhedskonsulenterne Julie Dalgaard Guldager samt Lene Schramm Petersen marts 2015. 1 I projekt Styrket indsats

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

NOTAT Tilstedeværelse af plejecentersygeplejersker på plejecentrene

NOTAT Tilstedeværelse af plejecentersygeplejersker på plejecentrene Louise Kryspin Sørensen November 2016 NOTAT Tilstedeværelse af plejecentersygeplejersker på plejecentrene - 98% af plejecentrene har plejecentersygeplejersker i dagvagt på hverdage, men kun en tredjedel

Læs mere

Mere om at skabe evidens

Mere om at skabe evidens Mere om at skabe evidens Dokumentation, procesevaluering og implementeringsforskning Tine Curtis, centerchef TrygFondens Forebyggelsescenter Syddansk Universitet Hvad har kommunen brug for, for at kunne

Læs mere

Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater

Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater Baggrund Et af Yngre Lægers vigtigste opgaver er at arbejde for et bedre arbejdsmiljø for yngre læger. Et godt arbejdsmiljø har betydning for

Læs mere

Kurser der skaber muligheder. Udvid dine kompetencer

Kurser der skaber muligheder. Udvid dine kompetencer Kurser der skaber muligheder Udvid dine kompetencer Indledning Etac udvikler og markedsfører hjælpemidler til personer med nedsat bevægelsesfrihed. Nøgleordene for vores produkter er funktion, form og

Læs mere

Projekt Forflytning. Analyse før-/efter-måling Køge Kommune. Antal Besvarelser før-måling: 34 Antal Besvarelser efter-måling: 57

Projekt Forflytning. Analyse før-/efter-måling Køge Kommune. Antal Besvarelser før-måling: 34 Antal Besvarelser efter-måling: 57 Projekt Forflytning Analyse før-/efter-måling Køge Kommune Antal Besvarelser før-måling: 34 Antal Besvarelser efter-måling: 57 APV Hvor enig er du i følgende udsagn? Jeg oplever, at APV en er let at forstå

Læs mere

Overvægt er et stigende problem i samfundet generelt, - således også på ældreområdet i Svendborg Kommune.

Overvægt er et stigende problem i samfundet generelt, - således også på ældreområdet i Svendborg Kommune. Projekttitel: Et lettere liv Et utraditionelt og helhedsorienteret tilbud til overvægtige i ældreplejen i Svendborg Kommune. Projektet tager udgangspunkt i individet og har fokus på kontakt i hele forløbet.

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Hvordan har du det? 2013 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

N OTAT. Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing. Baggrund

N OTAT. Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing. Baggrund N OTAT Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing Den 28. juni 2013 Sags ID: SAG-2013-02396 Dok.ID: 1719497 Baggrund KMM@kl.dk Direkte 3370 3489 Mobil 5360 1459 I udmøntningsplanen for den

Læs mere

Evaluering af Faxe Kommunes nøglepersonordning for voksne 2009-2011

Evaluering af Faxe Kommunes nøglepersonordning for voksne 2009-2011 Evaluering af Faxe Kommunes nøglepersonordning for voksne 2009-2011 Indhold 1.0 Indledning...1 1.1 Formål...1 1.2 Datagrundlag...1 1.3 Begrebsafklaring...1 2.0 Organisering og aktiviteter...2 2.1 Organisering

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Tidlig Rehabiliterende Hjælpemiddelformidling

Tidlig Rehabiliterende Hjælpemiddelformidling Tidlig Rehabiliterende Hjælpemiddelformidling Et pilotprojekt i Fredericia Kommune Resumé Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Evalueringsrapport: Projekt DigiRehab - Digital understøttet træning i hjemmeplejen

Evalueringsrapport: Projekt DigiRehab - Digital understøttet træning i hjemmeplejen Evalueringsrapport: Projekt DigiRehab - Digital understøttet træning i hjemmeplejen Viborg Kommune Job & Velfærd Omsorgsområdet Prinsens Allé 5 8800 Viborg 1.1 Resume af Projekt DigiRehab - Digital understøttet

Læs mere

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Dit område er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses tabellerne

Læs mere

2. Problemformulering. Projektbeskrivelse for Projekt sygefravær

2. Problemformulering. Projektbeskrivelse for Projekt sygefravær Projektbeskrivelse for Projekt sygefravær 1.7 Metodevalg af undersøgelsen i projektet Der planlægges en undersøgelse, der inddrager både kvantitative og kvalitative data. De kvantitative data omfatter

Læs mere

Metoder til forbedring af social- og sundhedhjælpernes arbejdsmiljø og helbred

Metoder til forbedring af social- og sundhedhjælpernes arbejdsmiljø og helbred Metoder til forbedring af social- og sundhedhjælpernes arbejdsmiljø og helbred Niels Ebbehøj Arbejds- og miljømedicinsk Klinik H:S Bispebjerg Hospital 1 Interventionsstudie Før Intervention Efter Eksponering

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund Bilag 3 Hverdagsrehabilitering i hjemmet NOTAT Hvidovre Kommune Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen Helle Risager Lund Udviklings- og Kvalitetsteamet Sagsnr.: 11/16364 Dok.nr.: 23985/12 Baggrund Hvidovre

Læs mere

Metoder til cost/benefit-analyser af interventioner i arbejdsmiljøet

Metoder til cost/benefit-analyser af interventioner i arbejdsmiljøet ARBEJDSMILJØKONFERENCEN 2014 WORKSHOP NR. 209 Metoder til cost/benefit-analyser af interventioner i arbejdsmiljøet Oplægsholdere: Rikke Voss Andersen Per Tybjerg Aldrich 1 Baggrund AMFF-projekt: Virksomheders

Læs mere

Samvær med mennesker med demens OMKOSTNINGSVURDERING AF KURSUSFORLØB TIL PÅRØRENDE

Samvær med mennesker med demens OMKOSTNINGSVURDERING AF KURSUSFORLØB TIL PÅRØRENDE Samvær med mennesker med demens OMKOSTNINGSVURDERING AF KURSUSFORLØB TIL PÅRØRENDE 2017 Samvær med mennesker med demens Omkostningsvurdering af kursusforløb til pårørende Sundhedsstyrelsen, 2017. Publikationen

Læs mere

Spørgeskema til projekt forflytning i VIS

Spørgeskema til projekt forflytning i VIS Spørskema til projekt forflytning i VIS Formål Formålet er at undersø hvilken effekt projektforløbet har på medarbejderens vidensniveau, herunder effekt af undervisning, nye standarder og organisering.

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Fysiske belastninger i plejearbejdet

Fysiske belastninger i plejearbejdet Fysiske belastninger i plejearbejdet Ældreplejen præget af hård fysisk belastning Så længe personalet oplever et arbejdsmiljø præget af en høj fysisk belastning vil ambitionerne om at kunne rekruttere

Læs mere

Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen

Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen www.eva.dk Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen Sparringsmøder, oktober 2015 Program for dagen 10.00-10.15: Velkomst og gennemgang af dagens program/ v. EVA 10.15 12.00 Præsentation

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Internt kontra eksternt salg Gennemført september/oktober 2012

Internt kontra eksternt salg Gennemført september/oktober 2012 Internt kontra eksternt salg Gennemført september/oktober 2012 Indhold Metode Hovedkonklusioner Salgsafdelingens opbygning Profiltyper i internt og eksternt salg Hvordan skaber man gode sælgere Aflønning

Læs mere

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år : 1 Et kort overblik over efterladte børn i alderen 2-15 år Vi ønsker med dette notat at give et indblik i karakteristika og belastningsgrad hos de børn, som har modtaget et tilbud hos Børn, Unge & Sorg

Læs mere

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde FOA Kampagne og Analyse 21. april 2009 Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde Forbundet har i perioden 1.-14. april 2009 gennemført en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 16. juni 2016 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 43 procent af FOAs medlemmer har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. Travlhed er blandt de primære årsager til medlemmerne arbejdsskader.

Læs mere

Bilag 1 - Projektbeskrivelse

Bilag 1 - Projektbeskrivelse Bilag 1 - Projektbeskrivelse Undervisningsevaluering og virkningsevaluering af MED-grunduddannelsen Parternes Uddannelsesfællesskab (PUF), som består af KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet,

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Procesudvikling med fokus på Det postoperative døgn For Hoftenære frakturer 20-03-2013

Procesudvikling med fokus på Det postoperative døgn For Hoftenære frakturer 20-03-2013 Procesudvikling med fokus på Det postoperative døgn For Hoftenære frakturer 1 Dansk Tværfagligt register for Hoftenære lårbensbrud dokumenterer klar sammenhæng mellem tidlig mobilisering og bedre prognose

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012-14 % af de beskæftigede sygeplejersker vurderer, at der ofte eller sommetider forekommer mobning på deres arbejdsplads. - Hver

Læs mere

Deltagerevaluering. af auditprojektet Den ældre patient 2014

Deltagerevaluering. af auditprojektet Den ældre patient 2014 Deltagerevaluering af auditprojektet Den ældre patient 2014 1 2 Deltagerevaluering af auditprojektet Den ældre patient 2014. Der er foretaget en deltagerevaluering af projektet Faglig kvalitetsudvikling

Læs mere

KURSER DER SKABER. muligheder UDVID DINE KOMPETENCER

KURSER DER SKABER. muligheder UDVID DINE KOMPETENCER KURSER DER SKABER muligheder UDVID DINE KOMPETENCER Indledning Etac udvikler og markedsfører hjælpemidler til personer med nedsat bevægelsesfrihed. Nøgleordene for vores produkter er funktion, form og

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere. Familiecentret Socialforvaltningen, Aarhus Kommune

Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere. Familiecentret Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere Familiecentret 2016 Socialforvaltningen, Aarhus Kommune UDGIVER Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Christina Vang Jakobsen,

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere