UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service"

Transkript

1 UDKAST Fremsat den xx af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre og orienteringspligt for kvindekrisecentre og forsorgshjem, herberger mv.) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. september 2014, som ændret ved lov nr. 495 af 21. maj 2013 og lov nr. 722 af 25. juni 2014, foretages følgende ændringer: 1. I 109 indsættes efter stk. 3 som nye stykker: Stk. 4. Boformer efter stk. 1 skal senest tre hverdage efter afgørelse om optagelse i boformen give en orientering herom til kommunalbestyrelsen i den kommune, der har pligt til at yde hjælp efter denne lov, jf. 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Stk. 5. Boformer efter stk. 1 skal i forbindelse med udskrivning fra boformen, dog senest tre hverdage herefter, give en orientering herom til kommunalbestyrelsen i den kommune, der har pligt til at yde hjælp efter denne lov, jf. 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Stk. 6. Orienteringerne efter stk. 4 og 5 skal som minimum indeholde kvindens og eventuelle børns navne og cpr.nr. samt dato og begrundelse for henholdsvis optagelsen og udskrivningen. For kvinder, der optages i boformen anonymt, jf. stk. 2, udelades kvindens og eventuelle børns navne og cpr.nr., og det skal i øvrigt sikres, at kvindens anonymitet opretholdes. Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 7 og I 109, stk. 4, 1. pkt., der bliver stk. 7, 1. pkt., indsættes efter tilbyde : indledende og koordinerende, og fra en familierådgiver og med børn udgår. 3. I 109, stk. 4, der bliver til stk. 7, indsættes efter 1. pkt.: Den indledende rådgivning skal iværksættes så tidligt som muligt efter orientering om optagelse i boformen og skal introducere kvinden til den koordinerende rådgivning samt skabe kontakt mellem kvinden og en medarbejder, der varetager den koordinerende rådgivning. 4. I 109, stk. 4, 2. pkt., der bliver til stk. 7, 3. pkt., ændres Rådgivningen til: Den koordinerende rådgivning. 1

2 5. I 109, stk. 4, 3. pkt., der bliver stk. 7, 4. pkt., ændres Rådgivningen iværksættes, når forberedelsen til udflytning fra boformen påbegyndes, og indtil kvinden og børnene er etableret i egen bolig til: Den koordinerende rådgivning iværksættes senest, når forberedelsen til udflytning fra boformen påbegyndes, og indtil kvinden og eventuelle børn er etableret i egen bolig. 6. I 110 indsættes som stk. 4-6: Stk. 4. Boformer efter stk. 1 skal senest tre hverdage efter afgørelse om optagelse i boformen give en orientering herom til kommunalbestyrelsen i den kommune, der har pligt til at yde hjælp efter denne lov, jf. 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Stk. 5. Boformer efter stk. 1 skal i forbindelse med udskrivning fra boformen, dog senest tre hverdage herefter, give en orientering herom til kommunalbestyrelsen i den kommune, der har pligt til at yde hjælp efter denne lov, jf. 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Stk. 6. Orienteringerne efter stk. 4 og 5 skal som minimum indeholde personens navn og cpr.nr. samt dato og begrundelse for henholdsvis optagelsen og udskrivningen. Loven træder i kraft den 1. juli Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund 1.1. Indledning 1.2. Baggrund 2. Lovforslaget indhold 2.1. Udvidelse af målgruppen og styrkelse af rådgivningsordningen efter servicelovens 109, stk Gældende ret Overvejelser Den foreslåede ordning 2.2. Indførelse af orienteringspligt for boformer efter servicelovens Gældende ret Overvejelser Den foreslåede ordning 2.3. Indførelse af orienteringspligt for boformer efter servicelovens Gældende ret Overvejelser Den foreslåede ordning 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 2

3 5. Administrative konsekvenser for borgerne 6. Miljømæssige konsekvenser 7. Forholdet til EU-retten 8. Hørte myndigheder og organisationer 9. Sammenfattende skema 1. Indledning og baggrund 1.1.Indledning Lovforslaget fremsættes som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for 2015 mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Socialistisk Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance. Der er blandt satspuljepartierne enighed om at afsætte midler til udvidelse og styrkelse af rådgivningsordningen i servicelovens 109, stk. 4. Der er endvidere enighed om at indføre en orienteringspligt for boformerne i servicelovens 109 (kvindekrisecentre) og 110 (forsorgshjem, herberger mv.). Med lovforslaget foreslås det på den baggrund, at kommunalbestyrelsen forpligtes til at tilbyde indledende og koordinerende rådgivning til alle kvinder, der tager ophold på en boform efter servicelovens 109, hvor det i dag kun er kvinder med børn, der skal have tilbud om rådgivning. Det foreslås, at kommunen pålægges at iværksætte en indledende rådgivning så tidligt som muligt efter orientering om optagelse i boformen, der skal introducere kvinden til en koordinerende rådgivning vedrørende bolig, økonomi, arbejdsmarked, skole, daginstitutioner, sundhedsvæsen mv. samt skabe kontakt mellem kvinden og en medarbejder, der varetager den koordinerende rådgivning. Endelig præciseres det, at den koordinerende rådgivning skal iværksættes senest, når forberedelsen til udflytning fra boformen påbegyndes. Det foreslås derudover, at der for boformerne i servicelovens 109 og 110 indsættes en pligt til senest tre hverdage efter afgørelse om optagelse i boformerne at give en orientering herom til kommunalbestyrelsen i den kommune, der efter serviceloven har pligt til at yde hjælp til borgeren. Det foreslås endvidere, at der for boformerne indføres en pligt til i forbindelse med udskrivning fra boformerne, dog senest tre hverdage herefter, at give en orientering herom til kommunalbestyrelsen Baggrund Aftaleparterne er enige om, at det i et moderne velfærdssamfund er uacceptabelt, at nogle mennesker må leve i frygt for voldelige overgreb eller trusler om vold fra deres allernærmeste. Den, der udsættes for vold fra en af sine nærmeste, får både fysiske og psykiske mén, og i voldsramte familier med børn, er der en overhængende risiko for, at volden får negative konsekvenser for børnenes udvikling. Kvindekrisecentrene giver voldsramte kvinder en umiddelbar sikkerhed og beskyttelse, når de forlader en voldelig partner. Kvinder, som er udsat for vold, er en meget sårbar gruppe, hvor der ofte kan være brug for at skabe en helt ny tilværelse med bolig, uddannelse og job væk fra den voldelige partner. Samtidig medfører de psykiske følgevirkninger af et ofte langstrakt voldsforløb, at kvinderne har brug for hjælp og støtte til at skabe en tilværelse fri for vold. Socialstyrelsens årsstatistik for kvinder og børn på kvindekrisecentre for 2013 viser, at kvinder og børn fraflyttede et krisecenter i Samtidig viser årsstatistikken, at 35 pct. af kvinderne har haft behov for mere end ét ophold på et kvindekrisecenter gennem livet. Det vurderes 3

4 derfor, at der er behov for at styrke indsatsen for denne sårbare gruppe bl.a. med henblik på at reducere andelen af kvinder, der har behov for mere end ét ophold på et krisecenter. Et af formålene med lovforslaget er derfor at udvide den eksisterende rådgivningsordning til alle kvinder på kvindekrisecentre samt iværksætte rådgivning af kvinder på krisecentre tidligere. Derudover har Rigsrevisionen i forbindelse med sin beretning nr. 8/2013 om kvindekrisecentre foretaget en stikprøve af kommunernes sager om tilbud om rådgivning efter servicelovens 109, stk. 4, der viser, at kommunerne i nogle tilfælde først bliver bekendt med kvinder og børns ophold på et krisecenter efter afslutningen af opholdet. Det vurderes, at den manglende viden begrænser kommunernes mulighed for at varetage deres myndighedsopgaver under og efter opholdet. Samme forhold vil kunne gøre sig gældende i relation til borgere, der er optaget i boformer efter servicelovens 110, idet der gælder lignende regler for optagelse i disse boformer og ofte vil skulle iværksættes kommunale indsatser. Det gælder for boformer efter både servicelovens 109 og 110, at det er en væsentlig forudsætning for, at kommunerne kan iværksætte indsatser til borgere, der tager ophold på disse boformer, at kommunerne modtager oplysninger om optagelse og udskrivning af borgeren. Formålet med at indføre en orienteringspligt i 109 og 110 er derfor at understøtte et øget samarbejde mellem disse boformer og kommunerne samt sikre, at kommunerne modtager disse oplysninger med henblik på hurtigst muligt at kunne tilbyde og iværksætte den fornødne indsats over for borgerne. 2. Lovforslagets indhold Lovforslaget indeholder følgende elementer: Udvidelse af målgruppen for og styrkelse af rådgivningsordningen efter servicelovens 109, stk. 4 Indførelse af en orienteringspligt for boformer efter servicelovens 109 Indførelse af en orienteringspligt for boformer efter servicelovens Udvidelse af målgruppen for og styrkelse af rådgivningsordningen efter servicelovens 109, stk Gældende ret Det følger af servicelovens 109, stk. 1, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- og samlivsforhold. Kvinderne kan være ledsaget af børn, og de modtager under opholdet støtte og omsorg. Det følger endvidere af servicelovens 109, stk. 4, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde støtte og vejledning fra en familierådgiver til kvinder med børn på boformer efter 109. Rådgivningen gives i forhold til bolig, økonomi, arbejdsmarked, skole, daginstitutioner, sundhedsvæsen mv. og skal understøtte de enkelte dele i kommunalbestyrelsens øvrige tilbud. Rådgivningen iværksættes, når forberedelsen til udflytning fra boformen påbegyndes, og indtil kvinden og børnene er etableret i egen bolig. Det fremgår af forarbejderne til lov nr. 549 af 17. juni 2008, at den nuværende familierådgivning i servicelovens 109, stk. 4, er indført med henblik på at sikre, at kvinder og deres børn ikke bliver 4

5 overladt til sig selv, når de flytter fra et krisecenter og i egen bolig, da risikoen for, at disse kvinder og deres børn falder tilbage i den uholdbare situation, de kom fra inden opholdet på krisecentret, er stor. Der blev ved udformningen af familierådgivningsordningen lagt vægt på, at der erfaringsmæssigt er behov for at hjælpe disse kvinder og deres børn til en ny start både i forhold til bolig, økonomi, arbejdsmarked, skole, daginstitutioner og sundhedsvæsen mv Overvejelser Kvinder og børn, der tager ophold på krisecentre, er erfaringsmæssigt en særlig sårbar gruppe, der ofte har brug for hjælp til at komme over traumatiserende oplevelser og til at etablere en stabil og selvstændig tilværelse uden vold. Familierådgivningsordningen omfatter i dag alene kvinder med børn. Erfaringen viser imidlertid, at kvinder på krisecenter uden børn i højere grad har været udsat for fysisk vold og været udsat for fysisk vold gennem længere tid i seneste voldsforhold end kvinder med børn. Dette giver grundlag for at antage, at kvinder uden børn ligeledes har behov for en helhedsorienteret hjælp og støtte både under opholdet på krisecenter og i overgangen til en selvstændig tilværelse. Det forventes, at kvinder uden børn som følge heraf vil få et bedre fundament for at skabe en tilværelse fri for vold, og det forventes derfor, at en udvidelse af målgruppen for rådgivningsordningen vil understøtte en nedbringelse af andelen af kvinder, der gennem livet har behov for flere ophold på et kvindekrisecenter. I forhold til målgruppens størrelse følger det af en temaanalyse foretaget af Socialstyrelsen i årsstatistikken for kvinder og børn på krisecenter for 2012, at kvinder i 2012 fraflyttede et kvindekrisecenter, hvoraf 48 pct. havde medfølgende børn, 47 procent ikke havde børn, og 5 pct. havde børn, som dog ikke tog ophold på krisecentret sammen med kvinden. På baggrund af denne temaanalyse er det i årsstatistikken for 2013 estimeret, at der ud af de kvinder, der i 2013 fraflyttede et krisecenter, var kvinder, der havde børn, og 942 kvinder, der ikke havde børn. Efter den nuværende 109, stk. 4, skal støtte og vejledning ydes af en familierådgiver. Betegnelsen familierådgiver dækker i praksis imidlertid over den funktion, som kommunerne varetager i forbindelse med støtte og vejledning til kvinder med børn. Med en udvidelse af rådgivningsordningen til at omfatte alle kvinder på krisecenter vurderes det, at betegnelsen familierådgiver derudover ikke længere vil være retvisende, idet en stor andel af de kvinder, der omfattes af ordningen, ikke har børn eller vil være enlige. Rådgivningen vil i stedet kunne betegnes som koordinerende, idet der heri ligger, at der skal tages højde for og inddrages alle de forhold, der er relevante for den enkelte kvinde. Efter de nuværende regler skal rådgivningen iværksættes, når forberedelsen til udflytning fra et kvindekrisecenter påbegyndes, og indtil kvinden og børnene er etableret i egen bolig. Det vurderes imidlertid, at en indledende rådgivning med fokus på tidlig introduktion til den koordinerende rådgivningsordning samt kontaktskabelse til en medarbejder, der varetager den koordinerende rådgivning, vil skabe bedre forudsætninger for den koordinerende rådgivning og dermed kvindens udflytning af kvindekrisecentret og etablering af en selvstændig tilværelse. Introduktionen til den koordinerende rådgivning skal bl.a. indeholde oplysninger om indholdet af rådgivningen samt vejledning om, hvor kvinden vil kunne henvende sig i tilfælde af, at kvinden uplanlagt flytter fra krisecentret, inden den koordinerende rådgivning er iværksat. Derudover kan den nuværende formulering om tidspunktet for iværksættelse af rådgivningen vedrørende bolig, økonomi, arbejdsmarked, skole, daginstitutioner, sundhedsvæsen mv. opfattes som unødig ufleksibel i forhold til den tilrettelæggelse af rådgivningen, som kommunen finder mest hensigtsmæssig. Med henblik 5

6 på at understøtte en mere fleksibel tilrettelæggelse af den koordinerende rådgivning kan det derfor præciseres, at rådgivningen kan iværksættes forud for, at forberedelsen til udflytning fra krisecentret påbegyndes. Det forventes, at en indledende rådgivning sammen med den koordinerende rådgivning bl.a. vil kunne medvirke til at nedbringe andelen af de meget lange ophold på kvindekrisecentre samt medvirke til en bedre overgang for kvinden fra opholdet på krisecenter til en selvstændig tilværelse Den foreslåede ordning Med henblik på at sikre, at kvinder på kvindekrisecentre uden børn også hjælpes og støttes i overgangen til at etablere et liv uden vold samt mindske skadevirkningerne af vold, foreslås det, at servicelovens 109, stk. 4 ændres, således at kommunerne forpligtes til at udvide rådgivningstilbuddet til alle kvinder, der tager ophold på en boform efter servicelovens 109. For kvinder med børn vil der fortsat skulle ydes rådgivning vedrørende skole, daginstitution og sundhedsvæsen mv., ligesom kvinderne vil få støtte i deres forældrerolle som eneforsørger. Rådgivningen skal endvidere understøtte kommunalbestyrelsens øvrige tilbud, herunder servicelovens kapitel 11 om særlig støtte til børn og unge. Derudover foreslås det, at betegnelsen familierådgiver udgår af 109, stk. 4, og at det tilføjes, at rådgivningen skal være indledende og koordinerende. Det foreslås, at kommunalbestyrelserne forpligtes til at iværksætte en indledende rådgivning så tidligt som muligt efter orientering om kvindens og eventuelle børns optagelse i et krisecenter med henblik på at sikre en tidlig introduktion til rådgivningsordningen samt kontaktskabelse til en medarbejder, der varetager den koordinerende rådgivning. Derudover foreslås det præciseret, at den koordinerende rådgivning vedrørende bolig, økonomi, arbejdsmarked, skole, daginstitution, sundhedsvæsen mv. skal iværksættes senest, når forberedelsen til udflytning fra et kvindekrisecenter påbegyndes Indførelse af en orienteringspligt for boformer efter servicelovens Gældende ret Efter servicelovens 109, stk. 3, træffer lederen af boformen afgørelse om optagelse i boformen. Som følge heraf er det i praksis også lederen af boformen, der træffer afgørelse om udskrivning fra boformen. Det fremgår af vejledningen til 109, stk. 4, at familierådgiveren skal adviseres, når en kvinde med børn tager ophold på et krisecenter. Der er efter gældende ret imidlertid ikke nogen pligt til at orientere den kommune, der skal yde hjælp efter serviceloven, i forbindelse med en boformleders afgørelse om optagelse og udskrivning efter servicelovens 109. Det er kommunen, der har ansvaret for den samlede indsats over for kvinden og finansieringen af kvindens ophold på et kvindekrisecenter. Kvindekrisecentrene orienterer derfor i praksis den relevante kommune om optagelsen af en kvinde og hendes eventuelle børn i forbindelse med en anmodning til kommunen om betaling af den takst, der er fastsat for opholdet. Kvindekrisecentrene orienterer på samme måde kommunen om datoen for udskrivningen af kvinden med henblik på, at der kan foretages en endelig afregning for opholdet. Ofte vil udskrivningen ske i samarbejde 6

7 mellem krisecentret, kvinden og kommunen med henblik på at sikre kontinuitet i den eventuelle fortsatte støtte til kvinder, herunder gennem familierådgivning. Det følger af Landsorganisation for kvindekrisecentres (LOKK) retningslinjer for kvindekrisecentrene, der er medlemmer af LOKK, at den relevante kommune som udgangspunkt inden for de første tre hverdage efter optagelse skal orienteres om, at en kvinde og hendes eventuelle børn er blevet optaget i boformen, og at kommunen i den forbindelse skal oplyses om den takstmæssige betaling for opholdet. Rigsrevisionen har i forbindelse med sin beretning nr. 8/2013 om kvindekrisecentre foretaget en stikprøve af kommunernes sager om tilbud om rådgivning efter servicelovens 109, stk. 4, der viser, at kommunerne i nogle tilfælde imidlertid først bliver bekendt med kvinder og børns ophold på et krisecenter efter afslutningen af opholdet. Efter servicelovens 109, stk. 2, kan optagelse i et kvindekrisecenter ske anonymt ved egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder. Spørgsmålet om anonym optagelse i et krisecenter er bl.a. behandlet i en fælles orienteringsskrivelse fra 2008 fra Socialministeriet og KL til samtlige kommuner og regioner. Det følger heraf bl.a., at en kvinde, der ønsker at være anonym under et ophold på et krisecenter, over for centrets leder må dokumentere eller i det mindste oplyse, hvilken kommune kvinden kommer fra. Derudover fremgår det, at det for at sikre anonymiteten samt sikre et korrekt grundlag for udskrivning af regninger til kommunerne er tilstrækkeligt, at oplysningerne kan efterprøves af en revisor. I de tilfælde, hvor kvinden ønsker at blive optaget i boformen anonymt, følger det af LOKK s retningslinjer, at orienteringen skal ske senest 14 dage efter optagelsen i et kvindekrisecenter. I praksis skal orienteringen derefter hurtigst muligt følges op med en anmodning om betaling for opholdet til den pågældende kommune med en revisorpåtegning som dokumentation for, at det er den pågældende kommune, der efter servicelovens regler er forpligtet til at yde kvinden hjælp. I forhold til omfanget af kvinder på kvindekrisecentre, der ønsker at være anonyme, har Rigsrevisionen i forbindelse med sin beretning om kvindekrisecentre foretaget en stikprøve, der bl.a. viser, at der ud af 104 sager om ophold på et kvindekrisecenter var 6 sager, hvor kvinderne havde valgt at være anonyme Overvejelser Det er en væsentlig forudsætning for, at kommunerne kan iværksætte konkrete initiativer for kvinder og deres eventuelle børn på krisecenter, forberede gode og tilstrækkelige tilbud, når kvinden og hendes eventuelle børn udskrives samt sikre en sammenhængende indsats, at kommunerne modtager oplysninger om henholdsvis optagelse og udskrivning af kvinden og hendes eventuelle børn og begrundelsen herfor. En orientering om optagelse bør på den baggrund ske så hurtigt som muligt, og en orientering om udskrivning bør så vidt muligt ske forud for udskrivningen. I begge tilfælde vurderes det på baggrund af en afvejning mellem formålet med orienteringerne og hensynet til boformernes administration, at der bør sættes en tidsmæssig frist på tre hverdage for orienteringerne. Et krav om begrundelse for henholdsvis optagelse og udskrivning vil skulle indebære en kort beskrivelse af grundlaget herfor. 7

8 En indførelse af en orienteringspligt skal bl.a. ses i tæt sammenhæng med den forpligtelse, kommunerne har til at yde rådgivning efter servicelovens 109, stk. 4, idet det, jf. lovforslagets 1, nr. 3, foreslås, at kommunen efter modtagelse af en orientering om optagelse så tidligt som muligt skal iværksætte en indledende rådgivning. Som følge heraf vil orienteringen erstatte den nuværende praksis, hvorefter der skal ske advisering om optagelse af en kvinde i et kvindekrisecenter med henblik på iværksættelse af tilbud om familierådgivning. Det vurderes ikke, at en kvindes ønske om anonymitet efter 109, stk. 2, udelukker, at der kan gives orientering om optagelsen og udskrivningen inden for samme tidsmæssige ramme, som for kvinder, hvis identitet er kendt. Som følge af muligheden for anonym optagelse i et kvindekrisecenter kan der imidlertid i praksis opstå usikkerhed om, hvilken kommune, der har ansvaret for finansieringen af opholdet og for i øvrigt at yde hjælp efter serviceloven. For det første må det forventes, at kvinden over for centrets leder dokumenterer eller i det mindste oplyser, hvilken kommune hun og hendes eventuelle børn kommer fra. Derudover vil den ovenfor beskrevne praksis, hvorefter boformerne hurtigst muligt følger op på orienteringen til kommunen med en revisorpåtegnet betalingsanmodning med fordel kunne videreføres, da den fungerer som dokumentation for, at det er den pågældende kommune, der efter servicelovens regler er forpligtet til at yde kvinden hjælp. I disse tilfælde vil kommunen dog så tidligt som muligt efter orientering om optagelse i boformen skulle iværksætte en indledende rådgivning, jf. lovforslagets 1, nr. 3, også selvom den revisorpåtegnede betalingsanmodning endnu ikke er modtaget. Derudover medfører en kvindes ønske om anonymitet, at der ikke kan stilles samme indholdsmæssige krav til orienteringen. Kvindens og eventuelle børns navne og cpr.nr. vil skulle udelades fra orienteringerne, ligesom det i orienteringerne i øvrigt skal sikres, at oplysningerne ikke afslører kvindens identitet Den foreslåede ordning Det foreslås, at boformer i servicelovens 109, stk. 1, senest tre hverdage efter afgørelse om optagelse i boformen skal give en orientering herom til den kommune, der har pligt til at yde hjælp efter serviceloven, jf. 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Det foreslås endvidere, at der for boformerne indføres en pligt til i forbindelse med udskrivning fra boformerne, dog senest tre hverdage herefter, at give en orientering herom til kommunalbestyrelsen i den kommune, der efter serviceloven har pligt til at yde hjælp til borgeren. Det foreslås, at orienteringen som minimum skal indeholde kvindens og eventuelle børns navne og cpr.nr. samt dato og begrundelse for henholdsvis optagelsen og udskrivningen. For kvinder, der optages i boformen anonymt, jf. 109, stk. 2, udelades kvindens og eventuelle børns navne og cpr.nr., og det skal i øvrigt sikres, at kvindens anonymitet opretholdes. I disse tilfælde vil kommunen i forbindelse med optagelsen alene skulle orienteres om, at en af kommunens borgere har taget ophold i et krisecenter samt om begrundelsen herfor. Den foreslåede ordning erstatter den nuværende praksis, hvorefter familierådgiveren skal adviseres i forbindelse med optagelse af en kvinde på et krisecenter. I de tilfælde, hvor kvinden ønsker at være anonym, jf. 109, stk. 2, skal kvinden fortsat give skriftligt samtykke til at modtage rådgivning, og til at der indhentes og viderebringes oplysninger om kvinden. 8

9 2.3. Indførelse af en orienteringspligt for boformer efter servicelovens Gældende ret Det følger af 110, stk. 1, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. Efter servicelovens 110, stk. 3, træffer lederen af boformerne afgørelse om optagelse i boformerne. Som følge heraf er det i praksis også lederen af boformerne, der træffer afgørelse om udskrivning fra boformerne Der er efter gældende ret ikke nogen pligt til at orientere den kommune, der skal yde hjælp efter serviceloven, i forbindelse med en boformleders afgørelse om optagelse og udskrivning efter servicelovens 110. Det er kommunen, der har ansvaret for den samlede indsats over for borgeren og finansieringen af borgerens ophold på en boform efter 110. Bostederne orienterer derfor i praksis den relevante kommune om borgerens optagelse i boformen i forbindelse med en anmodning til kommunen om betaling af den takst, der er fastsat for opholdet. I praksis sker orienteringen til kommunen efter få dages ophold på boformen. Boformerne orienterer på samme måde kommunen om datoen for udskrivningen af borgeren med henblik på, at der kan foretages en endelig afregning for opholdet. Ofte vil udskrivningen ske i samarbejde mellem boformen, borgeren og kommunen med henblik på at sikre kontinuitet i den eventuelle fortsatte støtte til borgeren Overvejelser Det er en væsentlig forudsætning for, at kommunerne kan iværksætte konkrete initiativer for borgere på en boform efter servicelovens 110, forberede gode og tilstrækkelige tilbud til borgeren, når pågældende udskrives samt sikre en sammenhængende indsats, at kommunerne modtager oplysninger om henholdsvis optagelse og udskrivning af borgeren. En orientering om optagelse bør på den baggrund ske så hurtigt som muligt, og en orientering om udskrivning bør så vidt muligt ske forud herfor. I begge tilfælde vurderes det på baggrund af en afvejning mellem formålet med orienteringerne og hensynet til boformernes administration, at der bør sættes en tidsmæssig frist på tre hverdage for orienteringerne. Et krav om begrundelse for henholdsvis optagelse og udskrivning vil skulle indebære en kort beskrivelse af grundlaget herfor. I orienteringerne om optagelse og udskrivning skal der være oplysninger, der kan danne grundlag for at identificere borgeren, f.eks. navn og cpr.nr. Der kan imidlertid opstå tilfælde, hvor en borger ikke er i besiddelse af et dansk cpr.nr. I disse tilfælde vil tilsvarende dokumentation være tilstrækkelig Den foreslåede ordning Det foreslås, at boformer efter 110 senest tre hverdage efter afgørelse om optagelse i boformen skal give en orientering herom til kommunalbestyrelsen i den kommune, der har pligt til at yde hjælp til borgeren. Det foreslås endvidere, at der for boformerne indføres en pligt til i forbindelse 9

10 med udskrivning fra boformerne, dog senest tre hverdage herefter, at give en orientering herom til kommunalbestyrelsen. Det foreslås, at orienteringen som minimum skal indeholde personens navn og cpr.nr. samt dato og begrundelse for henholdsvis optagelsen og udskrivningen. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslaget medfører både administrative og økonomiske konsekvenser for kommunerne, der forpligtes til at tilbyde en udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre. Lovforslagets samlede økonomiske konsekvenser er 4,7 mio. kr. i 2015, 11,1 mio. kr. i 2016, 13,0 mio. kr. i 2017, 13,0 mio. kr. i 2018 og 12,8 mio. kr. fuldt indfaset fra 2019 og frem. Lovforslaget forventes at medføre kommunale merudgifter på i alt 2,1 mio. kr. i 2015, 5,4 mio. kr. i 2016 og 6,4 mio. kr. fra 2017 og frem. Heraf udgør de administrative konsekvenser 0,2 mio. kr. i 2015 og 0,3 mio. kr. årligt herefter. De økonomiske konsekvenser for staten er på i alt 2,6 mio. kr. i 2015, 5,7 mio. kr. i 2016, 6,6 mio. kr. i 2017, 6,6 mio. kr. i 2018 og 6,4 mio. kr. fra 2019 og frem. Heraf udgør de administrative konsekvenser 0,2 mio. kr. i 2015 og 0,9 mio. kr. årligt herefter. Lovforslaget medfører ikke administrative eller økonomiske konsekvenser for regionerne. Finansieringen af lovforslaget er tilvejebragt ved satspuljeaftalen for 2015 med en ramme på 4,7 mio. kr. i 2015, 11,1 mio. kr. i 2016, 13,0 mio. kr. i 2017 og 13,0 mio. kr. i Lovforslagets økonomiske konsekvenser skal forhandles med de kommunale parter. Eventuelt uforbrugte midler tilbageføres til satspuljen. Merudgifter i forbindelse med lovforslaget Mio. kr pl Stat 2,6 5,7 6,6 6,6 Regioner 0,0 0,0 0,0 0,0 Kommuner 2,1 5,4 6,4 6,4 Lovforslaget i alt 4,7 11,1 13,0 13,0 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. Forslaget har ingen økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet. 5. Administrative konsekvenser for borgerne Forslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 6. Miljømæssige konsekvenser Forslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 10

11 7. Forholdet til EU-retten Lovforslaget har ikke EU-retlige konsekvenser. 8. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Et udkast til lovforslag har i perioden 19. november 2014 til 17. december 2014 været sendt i høring hos følgende myndigheder, organisationer m.fl.: 3F, Ankestyrelsen, Beskæftigelsesministeriet, Børns Vilkår, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Erhverv, Dansk Kvindesamfund, Dansk Socialrådgiverforening, Danske Handicaporganisationer, Danske Regioner, Datatilsynet, Det centrale handicapråd, Dialog mod Vold, Finansministeriet, FOA, Foreningen af Socialchefer i Danmark, Foreningen ret til hjælp mod vold, Institut for Menneskerettigheder, KFUK s Sociale Arbejde, KFUM s Sociale Arbejde, Kirkens Korshær, KL, Kristelig Fagbevægelse, Landsforeningen af Kvindekrisecentre, Landsforeningen af Opholdssteder, Landsforeningen af Væresteder, LO, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Mødrehjælpen, Rigsrevisionen, Røde Kors, Rådet for Socialt Udsatte, Sammenslutningen af Boformer for Hjemløse, SAND de hjemløses landsorganisation, Selveje Danmark, Socialpædagogernes Landsforbund, Socialstyrelsen, Socialt Leder Forum, Økonomi- og Indenrigsministeriet, 9. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Positive konsekvenser/ Mindreudgifter Negative konsekvenser/ Merudgifter Lovforslagets samlede økonomiske konsekvenser er 4,7 mio. kr. i 2015, 11,1 mio. kr. i 2016, 13,0 mio. kr. i 2017, 13,0 mio. kr. i 2018 og 12,8 mio. kr. fuldt indfaset fra 2019 og frem. Heraf beløber de kommunale merudgifter sig til 2,1 mio. kr. i 2015, 5,4 mio. kr. i 2016 og 6,4 mio. kr. fra 2017 og frem. De statslige merudgifter beløber sig til 2,6 mio. kr. i 2015, 5,7 mio. kr. i 2016, 6,6 mio. kr. i 2017, 6,6 mio. kr. i 2018 og 6,4 mio. kr. fra 2019 og frem. De administrative konsekvenser skønnes at medføre merudgifter for kommuner for 0,2 mio. kr. i 2015 og 0,3 mio. kr. årligt herefter. De statslige merudgifter beløber sig til 0,2 mio. kr. i 2015 og 0,9 mio. kr. årligt herefter. 11

12 Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten Ingen Ingen Ingen Ingen Lovforslaget har ikke EU-retlige konsekvenser. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Det foreslås med lovforslagets 1, nr. 1, at der for boformerne i servicelovens 109 indsættes en pligt til senest tre hverdage efter optagelse i boformen at give en orientering herom til kommunalbestyrelsen i den kommune, der har pligt til at yde hjælp efter denne lov, jf. 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Det foreslås endvidere, at der for boformerne indføres en pligt til i forbindelse med udskrivning fra boformerne, dog senest tre hverdage herefter, at give en orientering herom til kommunalbestyrelsen i den kommune, der efter serviceloven har pligt til at yde hjælp til borgeren. Formålet er at sikre, at kommunerne modtager oplysninger om optagelse i og udskrivning fra boformen med henblik på at tilbyde og iværksætte de indsatser, som kvinden og hendes eventuelle børn har behov for og krav på efter serviceloven, herunder 109, stk. 4. Den foreslåede frist for afgivelse af orientering i forbindelse med optagelse i et kvindekrisecenter skal forstås således, at orienteringen som udgangspunktet skal ske så hurtigt som muligt og senest tre hverdage efter optagelsen. I forbindelse med udskrivning fra et kvindekrisecenter vil det være mest hensigtsmæssigt i relation til iværksættelse af øvrige indsatser og tilbud, at den relevante kommune orienteres om en planlagt udskrivning forud herfor. Eftersom optagelse i et kvindekrisecenter kan ske ved egen henvendelse, jf. 109, stk. 2, og kvinden som følge heraf selv kan beslutte at forlade centrene, vil det imidlertid ikke altid være muligt at give en orientering forud for udskrivningen. Udgangspunktet er på den baggrund, at orientering skal ske inden udskrivningen og senest tre hverdage herefter. Det foreslås, at orienteringen som minimum skal indeholde kvindens og eventuelle børns navne og cpr.nr. samt dato og begrundelse for henholdsvis optagelsen og udskrivningen. For kvinder, der optages i boformen anonymt, jf. 109, stk. 2, udelades kvindens og eventuelle børns navne og cpr.nr, og det skal i orienteringerne i øvrigt sikres, at kvindens anonymitet opretholdes. Kravet om begrundelse for henholdsvis optagelse og udskrivning af kvinden og hendes eventuelle børn indebærer en kort beskrivelse af grundlaget herfor. I de tilfælde, hvor en kvinde ønsker at benytte retten i 109, stk. 2, til at blive optaget anonymt i boformen, vil boformen skulle orientere den kommune, som er forpligtet til at yde hjælp efter serviceloven, om, at en af kommunens borgere er blevet optaget i boformen samt orientere om 12

13 begrundelsen for optagelsen. Det skal sikres, at orienteringerne ikke indeholder oplysninger, der kan afsløre kvindens identitet. En kvindes ønske om anonymitet vil i praksis kunne rejse spørgsmål om, hvilken kommune, der er ansvarlig for finansieringen af opholdet og i øvrigt er forpligtet til at yde hjælp efter serviceloven. Kvindens oplysninger om tidligere opholdskommune vil indledningsvist skulle lægges til grund. Derudover vil den praksis, hvorefter boformen hurtigst muligt følger op på orienteringen med en revisorpåtegnet betalingsanmodning med fordel kunne videreføres. Kommunen vil dog være forpligtet til så tidligt som muligt efter orientering om optagelse i boformen at iværksætte en indledende rådgivning, jf. lovforslagets 1, nr. 3. I de tilfælde, hvor en kvinde, der ønsker at opretholde sin anonymitet over for kommunen, tager imod tilbuddet om rådgivning, vil den indledende og koordinerende rådgivning imidlertid som følge heraf få en mere generel karakter. Kravet om at udelade kvindens og eventuelle børns navne og cpr.nr. i orienteringerne til den kommune, der efter serviceloven har pligt til at yde hjælp, ændrer ikke ved de gældende regler om skærpet underretningspligt efter servicelovens 153, stk. 2, jf. bekendtgørelse nr af 10. december 2010 om underretningspligt over for kommunen efter lov om social service. Til nr. 2 Det foreslås med lovforslagets 1, nr. 2, at målgruppen af kvinder, der skal tilbydes rådgivning udvides fra kvinder med børn til alle kvinder, der tager ophold på en boform efter 109, stk. 1. Det foreslås endvidere, at 109, stk. 4, 1. pkt., ændres således, at der skal tilbydes indledende og koordinerende støtte og vejledning til kvinder, og at henvisningen til en familierådgiver udgår. I dag er det alene kvinder med børn på kvindekrisecentre, der tilbydes familierådgivning. Der er imidlertid en stor andel af de kvinder, der tager ophold på et kvindekrisecenter, der ikke har børn, og dermed ikke tilbydes rådgivning, jf. de almindelige bemærkninger afsnit Hensynet bag den nuværende familierådgivningsordning er at støtte kvinder med børn i den vanskelige overgang, som kvinden møder, når opholdet på krisecentret ophører, og kvinden skal skabe en ny tilværelse sammen med sine børn, med henblik på at undgå, at disse kvinder og deres børn falder tilbage i den uholdbare situation, de kom fra inden opholdet på krisecentret. Erfaringerne viser, at der er behov for at hjælpe disse kvinder og deres børn til en ny start både i forhold til bolig, økonomi, arbejdsmarked, skole, daginstitutioner og sundhedsvæsen mv. Erfaringen viser, at kvinder på krisecenter uden børn i højere grad har været udsat for fysisk vold og været udsat for fysisk vold gennem længere tid i seneste voldsforhold end kvinder med børn. Dette giver grundlag for at antage, at kvinder uden børn ligeledes har behov for hjælp til en ny start i forhold til væsentlige elementer i kvindernes tilværelse, herunder bolig, økonomi, arbejdsmarked og sundhedsvæsen, med henblik på at undgå, at de vender tilbage til voldelige forhold. Ved også at yde denne sammenhængende indsats til kvinder uden børn giver man disse kvinder et bedre fundament til at skabe en ny tilværelse uden vold. Udvidelsen af målgruppen for rådgivning forventes dermed bl.a. at medvirke til en reducering af andelen af kvinder, der har behov for mere et ét krisecenterophold gennem livet. Lovforslaget indebærer, at betegnelsen en familierådgiver udgår, men denne del af forslaget ændrer ikke ved indholdet af den nuværende ordning, da rådgivningens funktion fortsat er at være 13

14 koordinerende samt støttende med henblik på at sikre, at kvinden får en helhedsorienteret og tværgående indsats, ligesom kvinder med børn fortsat skal rådgives om de forhold, der relaterer sig til deres børn. Til nr. 3 Det foreslås med lovforslagets 1, nr. 3, at kommunalbestyrelsen forpligtes til at iværksætte en indledende rådgivning så tidligt som muligt efter orientering om optagelse i boformen, der skal introducere kvinden til den koordinerende rådgivningsordning samt skabe kontakt mellem kvinden og en medarbejder, der varetager den koordinerende rådgivning. Introduktionen til den koordinerende rådgivning skal bl.a. indeholde oplysninger om indholdet af rådgivningen samt vejledning om, hvor kvinden vil kunne henvende sig i tilfælde af, at kvinden uplanlagt flytter fra krisecentret, inden den koordinerende rådgivning er iværksat. I de tilfælde, hvor en kvinde undervejs i rådgivningsforløbet skifter opholdskommune, vil forpligtelsen til at yde koordinerende rådgivning, ligesom i dag, herefter påhvile den nye opholdskommune, jf. retssikkerhedslovens 9, stk. 8, jf. stk. 1. Mulighederne for videregivelse af oplysninger om rådgivningsforløbet fra den tidligere opholdskommune til den nye opholdskommune følger af forvaltningslovens 28. I tilfælde, hvor kvinden har børn, finder servicelovens 152 om mellemkommunal underretning også anvendelse. Det er et vigtigt element i den indledende rådgivning, at der så tidligt som muligt etableres kontakt mellem kvinden og en medarbejder, der varetager den koordinerende rådgivning, og i den forbindelse vil planlægningen af møderne i den indledende rådgivning med fordel kunne ske gennem direkte kontakt med og inddragelse af kvinden. Dette kan ske f.eks. telefonisk, via sms eller . Det vil bero på en konkret vurdering, hvornår kommunen finder det mest hensigtsmæssigt at iværksætte den koordinerende rådgivning, som i dag følger af servicelovens 109, stk. 4. Den koordinerende rådgivning skal dog iværksættes senest, når forberedelsen til udflytning fra et kvindekrisecenter påbegyndes, jf. lovforslaget 1, nr. 5. Derudover vil kvinden og hendes eventuelle børn kunne søge rådgivning i kommunen efter servicelovens Det forventes, at den indledende rådgivning vil skabe et stærkere incitament for at gøre brug af tilbuddet om en koordineret rådgivning, idet kvinden vil have bedre forudsætninger for at få indblik i, hvad den koordinerende rådgivningsordning indebærer for hende, ligesom kvinden tidligere vil skabe kontakt til en medarbejder, der varetager den koordinerende rådgivning. Derudover forventes det, at den indledende rådgivning sammen med den koordinerende rådgivning vil skabe bedre forudsætninger for kvindens udflytning af kvindekrisecentret og etablering af en selvstændig tilværelse. Til nr. 4 Det foreslås med lovforslagets 1, nr. 4, at der i 109, stk. 4, 2. pkt., refereres til den koordinerende rådgivning fremfor rådgivningen. Baggrunden herfor er, at der indføres en indledende rådgivning, og der er behov for at sondre mellem den indledende og den koordinerende rådgivning. 14

15 Til nr. 5 Det foreslås med lovforslagets 1, nr. 5, at der refereres til den koordinerende rådgivning, og at det præciseres, at den koordinerende rådgivning skal iværksættes senest, når forberedelsen til udflytning fra boformen påbegyndes, og indtil kvinden og eventuelle børn er etableret i egen bolig. Formålet med denne ændring er at understøtte en mere fleksibel tilrettelæggelse af den koordinerende rådgivning, idet den nuværende formulering om tidspunktet for iværksættelse af rådgivningen kan opfattes som unødig ufleksibel i forhold til den tilrettelæggelse af rådgivningen, som kommunen finder mest hensigtsmæssig. Til nr. 6 Det foreslås med lovforslagets 1, nr. 6, at der for boformerne i servicelovens 110 indsættes en pligt til senest tre hverdage efter optagelse i boformen at give en orientering herom til kommunalbestyrelsen i den kommune, der har pligt til at yde hjælp efter denne lov, jf. 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Det foreslås endvidere, at der for boformerne indføres en pligt til i forbindelse med udskrivning fra boformen, dog senest tre hverdage herefter, at give en orientering herom til kommunalbestyrelsen i den kommune, der efter serviceloven har pligt til at yde hjælp til borgeren. Formålet hermed er at sikre, at kommunerne modtager oplysninger om optagelse i og udskrivning fra boformen med henblik på at iværksætte de indsatser, som kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgeren. Den foreslåede frist for afgivelse af orientering i forbindelse med optagelse i en boform efter 110 skal forstås således, at orienteringen som udgangspunktet skal ske så hurtigt som muligt og senest tre hverdage efter optagelsen. I forbindelse med udskrivning fra et en boform efter 110 vil være mest hensigtsmæssigt i relation til iværksættelse af øvrige indsatser og tilbud, at den relevante kommune orienteres om en planlagt udskrivning forud herfor. Eftersom optagelse i en boform efter 110 kan ske ved egen henvendelse, jf. 110, stk. 2, og borgeren som følge heraf selv kan beslutte at forlade boformen, vil det imidlertid ikke altid være muligt at give en orientering forud for udskrivningen. Udgangspunktet er på den baggrund, at orientering skal ske inden udskrivningen og senest tre hverdage herefter. Som følge af tilbuddets målgruppe, kan der opstå udfordringer i forhold til hvilken kommune, der er forpligtet til at yde hjælp efter serviceloven, og dermed hvilken kommune, der skal orienteres om optagelse i og udskrivning fra boformen. Dette er reguleret i retssikkerhedslovens 9, stk. 7, hvoraf det følger, at det er personens oprindelige opholdskommune, der har pligt til at yde hjælp efter serviceloven, når denne kommune eller anden offentlig myndighed har medvirket til, at personen har fået ophold i boformen efter 110. Det vil herefter være den oprindelige opholdskommune, der er handle- og betalingskommune i forhold til en person, der er optaget i 110 tilbud i en anden kommune, idet lederens afgørelse om optagelse i et 110 tilbud ligestilles med, at personen har fået ophold i tilbuddet efter en offentlig myndigheds medvirken. Det følger af retssikkerhedslovens 9, stk. 9, at kommunalbestyrelsen i en kommune, der efter stk. 7 har pligt til at yde hjælp til en person efter lov om social service, efter aftale med opholdskommunen, dvs. den kommune, hvori boformen er placeret, kan bemyndige denne til helt eller delvis at varetage udøvelsen af sine opgaver i forhold til den pågældende. Det foreslås, at orienteringspligten som minimum skal indeholde personens navn og cpr.nr. samt dato og begrundelse for henholdsvis optagelsen og udskrivningen. Disse oplysninger skal danne 15

16 grundlag for at identificere borgeren. Der kan imidlertid opstå tilfælde, hvor en borger ikke er i besiddelse af et dansk cpr.nr., og i disse tilfælde vil tilsvarende dokumentation være tilstrækkelig. Kravet om begrundelse for henholdsvis optagelse og udskrivning af borgeren indebærer en kort beskrivelse af grundlaget herfor. Til 2 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli

17 Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. september 2014, som ændret ved lov nr. 495 af 21. maj 2013 og lov nr. 722 af 25. juni 2014, foretages følgende ændringer: Stk I 109 indsættes efter stk. 3 som nye stykker: Stk. 4. Boformer efter stk. 1 skal senest tre hverdage efter afgørelse om optagelse i boformen give en orientering herom til kommunalbestyrelsen i den kommune, der har pligt til at yde hjælp efter denne lov, jf. 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Stk. 5. Boformer efter stk. 1 skal i forbindelse med udskrivning fra boformen, dog senest tre hverdage herefter, give en orientering herom til kommunalbestyrelsen i den kommune, der har pligt til at yde hjælp efter denne lov, jf. 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Stk. 6. Orienteringerne efter stk. 4 og 5 skal som minimum indeholde kvindens og eventuelle børns navne og cpr.nr. samt dato og begrundelse for henholdsvis optagelsen og udskrivningen. For kvinder, der optages i boformen anonymt, jf. stk. 2, udelades kvindens og eventuelle børns navne og cpr.nr., og det skal i øvrigt sikres, at kvindens anonymitet opretholdes. Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 7 og 8. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde støtte og vejledning fra en familierådgiver til kvinder med børn på boformer efter denne bestemmelse. Rådgivningen gives i forhold til bolig, økonomi, 2. I 109, stk. 4, 1. pkt., der bliver stk. 7, 1. pkt., indsættes efter tilbyde : indledende og koordinerende, og fra en familierådgiver og med børn 17

18 arbejdsmarked, skole, daginstitutioner, sundhedsvæsen m.v. og skal understøtte de enkelte dele i kommunalbestyrelsens øvrige tilbud. Rådgivningen iværksættes, når forberedelsen til udflytning fra boformen påbegyndes, og indtil kvinden og børnene er etableret i egen bolig. Stk udgår. 3. I 109, stk. 4, der bliver til stk. 7, indsættes efter 1. pkt.: Den indledende rådgivning skal iværksættes så tidligt som muligt efter orientering om optagelse i boformen og skal introducere kvinden til den koordinerende rådgivning samt skabe kontakt mellem kvinden og en medarbejder, der varetager den koordinerende rådgivning. 4. I 109, stk. 4, 2. pkt., der bliver til stk. 7, 3. pkt., ændres Rådgivningen til: Den koordinerende rådgivning. 5. I 109, stk. 4, 3. pkt., der bliver stk. 7, 4. pkt., ændres Rådgivningen iværksættes, når forberedelsen til udflytning fra boformen påbegyndes, og indtil kvinden og børnene er etableret i egen bolig til: Den koordinerende rådgivning iværksættes senest, når forberedelsen til udflytning fra boformen påbegyndes, og indtil kvinden og eventuelle børn er etableret i egen bolig Stk I 110 indsættes som stk. 4-6: Stk. 4. Boformer efter stk. 1 skal senest tre hverdage efter afgørelse om optagelse i boformen give en orientering herom til kommunalbestyrelsen i den kommune, der har pligt til at yde hjælp efter denne lov, jf. 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Stk. 5. Boformer efter stk. 1 skal i forbindelse med udskrivning fra boformen, dog senest tre hverdage herefter, give en orientering herom til kommunalbestyrelsen i den kommune, der har pligt til at yde hjælp efter denne lov, jf. 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Stk. 6. Orienteringerne efter stk. 4 og 5 skal som minimum indeholde 18

19 personens navn og cpr.nr. samt dato og begrundelse for henholdsvis optagelsen og udskrivningen. 2 Loven træder i kraft den 1. juli

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 138 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2014/1 LSF 138 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

3.1. Bemærkninger vedrørende forslaget om udvidelse og styrkelse af rådgivningsforpligtelsen

3.1. Bemærkninger vedrørende forslaget om udvidelse og styrkelse af rådgivningsforpligtelsen Høringsnotat over udkast til lov om ændring af lov om social service (Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre og orienteringspligt for kvindekrisecentre og forsorgshjem, herberger mv.) 1.

Læs mere

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til Udkast Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (En tidlig forebyggende indsats m.v.) 1 I lov om

Læs mere

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen)

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen) Sundheds- og Ældreministeriet Udkast Enhed: Primær sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPCHS/SSK Sagsnr.: 1507412 Dok. nr.: 1843181 Dato: 09. december 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på kvindekrisecenter

Kvalitetsstandard for ophold på kvindekrisecenter Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for ophold på kvindekrisecenter 2 Kvalitetsstandard for ophold på kvindekrisecenter Formålet med ophold på kvindekrisecenter

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 175 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Loft over egenbetaling for madservice i

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder VOKSEN OG SUNDHED Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 Telefax: 76 29 38 78 voksenogsundhed@horsens.dk www. horsens.dk Dato: 26. maj 2009 KL-emnenr.:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Marts 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Marts 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre Marts 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om kvindekrisecentre (beretning nr. 8/2013) 4. marts 2016 RN 304/16 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010002 CHK/SR 13. september

Læs mere

Kvalitetsstandard Botilbud 109

Kvalitetsstandard Botilbud 109 Kvalitetsstandard Botilbud 109 Ydelsens lovgrundlag Servicelovens 109: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. 2013/1 LSF 100 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j.nr. 036.78R.351 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 110 Folketinget 2012-13 Fremsat den 19. december 2012 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Økonomisk støtte til tandproteser

Læs mere

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Lovudkast 1. juli 2013 Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til lov om ændring af lov om social service (Handleplaner for voksne udsat for alvorlige æresrelaterede

Læs mere

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag.

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag. 2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-831 Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 67 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 67 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-8317 Fremsat den 16. november 2012 af social-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2012/1 LSF 220 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-607 Fremsat den 22.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L Folketinget 2013-14 Fremsat den xx af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Hjælperordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen af interne skoler i dagbehandlingstilbud og

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 20. december 2010 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 1 I lov nr. 563 af 9.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 169 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Svar på 10 dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune

Svar på 10 dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune Svar på 10 dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune Side 1 af 6 Venstre har fremsat en 10-dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune. Dette notat indeholder svar

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel

Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel Der skal være strengere kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste, og det skal have

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 27 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Maj 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Maj 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/2013 om kvindekrisecentre Ministeren for børn,

Læs mere

Udsatte unge i uddannelse og arbejde Samspil på tværs - en juridisk eller praktisk udfordring? Odense, den 7. marts 2012

Udsatte unge i uddannelse og arbejde Samspil på tværs - en juridisk eller praktisk udfordring? Odense, den 7. marts 2012 Udsatte unge i uddannelse og arbejde Samspil på tværs - en juridisk eller praktisk udfordring? Odense, den 7. marts 2012 En koordineret indsats - hvilke muligheder er der i social- og beskæftigelseslovgivningen?

Læs mere

10-03-2010. Sagsnr. 2010-42551. Dokumentnr. 2010-174906. Samarbejdsaftale mellem Børnefamiliecenter København og krisecentre i Københavns Kommune.

10-03-2010. Sagsnr. 2010-42551. Dokumentnr. 2010-174906. Samarbejdsaftale mellem Børnefamiliecenter København og krisecentre i Københavns Kommune. Socialforvaltningen NOTAT 10-03-2010 Sagsnr. 2010-42551 Dokumentnr. 2010-174906 Samarbejdsaftale mellem Børnefamiliecenter København og krisecentre i Københavns Kommune. Formål Københavns Kommune vil gerne

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre

Læs mere

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring:

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring: Arbejdstilsynet UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Tilskud til mindre, private virksomheders udarbejdelse af ansøgning m.v. om støtte) I lov nr. 87 af 30. januar 2007

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 42 Offentligt Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2015-16 Fremsat den [dato] 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) Forslag

Læs mere

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L Forslagsnummer Folketinget -NaN Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre beskriver

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 157 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. februar 2011 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Tabt arbejdsfortjeneste og handicapbil til

Læs mere

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer Navn og adresse Oplyses ved henvendelse Dato KLE 27.30.00G01 Sagsidentifikation Ansøgning om konkret plejetilladelse: traditionel familiepleje, kommunal familiepleje, netværkspleje, aflastning og privat

Læs mere

Lov om social service (serviceloven), nr. 1096 af 21. september 2010

Lov om social service (serviceloven), nr. 1096 af 21. september 2010 Notat Til: Fra: Notat til sagen: Børne - og Familiecentret, skoler og daginstitutioner i Odder Kommune og Tandplejen, private opholdssteder samt Gerda Pedersen, Lise Gammelby, Jørgen Møholt og Mette Lunau

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven 2014/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om en børne- og ungeydelse og lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om en børne- og ungeydelse og lov om friskoler og private grundskoler m.v. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. januar 2011 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om en børne- og ungeydelse og lov om friskoler

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Serviceloven

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Serviceloven Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Serviceloven Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 109. Hvilke behov dækker ydelsen Herfølge Krisecenter for Kvinder og Børn tilbyder midlertidigt

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Røde Kors Herberg for Kvinder v/ Hovedstadens Røde Kors

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Røde Kors Herberg for Kvinder v/ Hovedstadens Røde Kors Bilag 1 - Side -1 af 4 Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Røde Kors Herberg for Kvinder v/ Hovedstadens Røde Kors Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2013/1 LSF 14 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social-, Børne- og Integrationsmin., j.nr. 2012-5048 Fremsat den 2. oktober

Læs mere

L 116 Forslag til lov om ændring af lov om social service.

L 116 Forslag til lov om ændring af lov om social service. Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 116 Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Kontinuitet i anbringelsen m.v.). Af Velfærdsministeren

Læs mere

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, foretages følgende ændringer:

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, foretages følgende ændringer: Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 2014-960-0025 Dok.: 1290206 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Statsforvaltningens underretning af kommunerne ved udstedelse

Læs mere

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til UDKAST 14. oktober 2013 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ophævelse af refusionsbestemmelse ved manglende opfølgning)

Læs mere

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an.

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. Allerød kommune Familieafdelingen 2011 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for Familieafdelingens vejledning om underretningspligt S..3.

Læs mere

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir. 25. oktober kl minutter

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir. 25. oktober kl minutter Social- og Indenrigsudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 46 Offentligt Ligestillingsudvalget 2016-17 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Skrivelse med orientering om de væsentligste regler og lovgivningsmæssige forpligtelser på forsorgshjems- og krisecenterområderne m.m.

Skrivelse med orientering om de væsentligste regler og lovgivningsmæssige forpligtelser på forsorgshjems- og krisecenterområderne m.m. Til samtlige kommuner, regioner m.fl. Dato: Skrivelse med orientering om de væsentligste regler og lovgivningsmæssige forpligtelser på forsorgshjems- og krisecenterområderne m.m. Kommunerne har det fulde

Læs mere

2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016. Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag.

2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016. Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag. 2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-1796 Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag

Læs mere

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Fremsat den xx. 2018 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag til Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Fastsættelse af, at sagsbehandlingsfrister omfatter

Læs mere

KVINDEKRISECENTER- OG FORSORGSHJEMSOMRÅDET

KVINDEKRISECENTER- OG FORSORGSHJEMSOMRÅDET KVINDEKRISECENTER- OG FORSORGSHJEMSOMRÅDET Analyse af reglerne for ophold på forsorgshjem og kvindekrisecentre samt kommunernes praksis og styringsmuligheder KOLOFON Af KL, Finansministeriet og Ministeriet

Læs mere

Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven

Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven Udkast af 19. oktober 2005 Fremsat den {FREMSAT} af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven (Integrationskontrakter, erklæring om integration

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 174 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af socialminister Benedikte Kiær Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v.

Læs mere

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag.

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. 2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet jurint@sm.dk cc: beb@sm.dk og lla@sm.dk

Social- og Integrationsministeriet jurint@sm.dk cc: beb@sm.dk og lla@sm.dk Social- og Integrationsministeriet jurint@sm.dk cc: beb@sm.dk og lla@sm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 H S C @ H U M A

Læs mere

Samtlige kommuner m.fl. 20. maj 2010

Samtlige kommuner m.fl. 20. maj 2010 Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail sm@sm.dk J.nr. 2010-795 Samtlige kommuner m.fl 20. maj 2010 Orientering om ændring af lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven 2008/1 LSF 31 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Fremsat den 9. oktober 2008 af ministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. NOTAT Dato: 8. december 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-10334 Sagsbeh.: lni Dok id: 565516 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler)

Læs mere

RÅDGIVNING af børn og unge

RÅDGIVNING af børn og unge Af Jannie Dyring og Ida Koch RET & PLIGT AF JANNIE DYRING OG IDA KOCH Hvad må og skal man, når man som psykolog yder åben, anonym rådgivning til børn og unge? Og hvordan er sammenhængen mellem notatpligt

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 L 14 Bilag 1 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontoret for Integrationspolitik J.nr. 2012-5048 dwp 23. august 2013 Notat de

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 69 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2010/1 LSF 69 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0017997 Fremsat den 17. november 2010

Læs mere

Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve. 1. Justitsministeren bemyndiges til efter forhandling med børne- og undervisningsministeren

Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve. 1. Justitsministeren bemyndiges til efter forhandling med børne- og undervisningsministeren Udlændingeafdelingen Dato: 4. juli 2013 Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Trine Priess Sørensen Sagsnr.: 2012-9300-0004 Dok.: 816291 Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve 1. Justitsministeren bemyndiges

Læs mere

Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven (Styrkelse af rammerne for behandling af ansøgninger om offererstatning)

Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven (Styrkelse af rammerne for behandling af ansøgninger om offererstatning) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 8. februar 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Anne Høgenhaven Simony Sagsnr.: 2013-731-0027 Dok.: 662527 Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Forlængelse af forsøg med ret til at sige nej til lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser m.v.)

UDKAST. Forslag. til. (Forlængelse af forsøg med ret til at sige nej til lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser m.v.) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om aktiv socialpolitik, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om social pension og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Socialudvalget 2009-10 L 165 Bilag 1 Offentligt

Socialudvalget 2009-10 L 165 Bilag 1 Offentligt Socialudvalget 2009-10 L 165 Bilag 1 Offentligt Socialministeriet Kontoret for Ældre J.nr. 2009-6131 Ssc 19. marts 2010 Høringsnotat om forslag til lov om ændring af lov om sociale service (Loft over egenbetaling

Læs mere

Forslag. til. Lov om forsøg med personlige borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere. Kapitel 1

Forslag. til. Lov om forsøg med personlige borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere. Kapitel 1 Forslag til Lov om forsøg med personlige borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere Kapitel 1 Formål, anvendelsesområde og målgruppe 1. Formålet med denne lov er at sikre, at de kommuner, som

Læs mere

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi (Samarbejder mellem menighedsråd m.v.) 1 I lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 79 af 2. februar 2009,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0506 Fremsat den 6. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13. Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13. Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13 Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 45 Folketinget 2011-12 Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv

Læs mere

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune Sådan handler Familierådgivningen Procedurer og retningslinjer for Familierådgivningens håndtering af sager med mistanke eller viden om seksuelle

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Kapitel 1 Rådet for Ungdomsuddannelser 1. Undervisningsministeren nedsætter Rådet for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, lov om en børnefamilieydelse, lov om individuel

Læs mere

Notat om underretninger i børnesager

Notat om underretninger i børnesager Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen 8. maj 2012 Margit Tang Møller Notat om underretninger i børnesager På landsplan er der en stor stigning i antal underretninger. Dette vurderes af eksperter i familiesager

Læs mere

L 154 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Forældres udførelse af

L 154 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Forældres udførelse af L 154 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Forældres udførelse af hjælp til børn i hjemmet m.m., tolkning ved sociale aktiviteter,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 224 Folketinget 2009-10 Fremsat den 2. juni 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Harmonisering af beskæftigelseskravet)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2013-14 Fremsat den 21. januar 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af timefradraget ved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og kildeskatteloven. Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og kildeskatteloven. Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Undtagelse af visse førtidspensionssager fra behandling i rehabiliteringsteamet)

Læs mere

Forslag. Dagtilbudslov

Forslag. Dagtilbudslov Fremsat den {FREMSAT} af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til Dagtilbudslov (lov om dag, -fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Formål 1. Formålet

Læs mere

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015, som senest ændret ved lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) 2007/2 LSF 185 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. maj 2008 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Kløverengen Kløverengen 72 2625 Vallensbæk Att.: Anette Harbers Van Bijlevelt Rix Helle Pernille Madsen

Kløverengen Kløverengen 72 2625 Vallensbæk Att.: Anette Harbers Van Bijlevelt Rix Helle Pernille Madsen Kløverengen Kløverengen 72 2625 Vallensbæk Att.: Anette Harbers Van Bijlevelt Rix Helle Pernille Madsen 16-12-2015 Dok.nr.: Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg http://socialtilsyn.frederiksberg.dk

Læs mere

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område) 2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 14. december 2007 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Udkast Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Udkast Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Enhed Opgaver og struktur Sagsbehandler MB Koordineret med Sagsnr. 2015-6327 Doknr. 276602 Dato 29-02-2016 Udkast Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service og lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social service og lov om friskoler og private grundskoler m.v. Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service og lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Udredningsteams og visitationsudvalg,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser) Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 171 Offentligt Lovforslag nr. L 1 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 26. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2011-12 Fremsat den 22. februar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Ændring af prisloftet

Læs mere

Høringen er også sendt til EtniskUng, som imidlertid en del af LOKK, hvorfor der ikke vil blive fremsendt særskilt høringssvar fra EtniskUng.

Høringen er også sendt til EtniskUng, som imidlertid en del af LOKK, hvorfor der ikke vil blive fremsendt særskilt høringssvar fra EtniskUng. Økonomi og Indenrigsministeriet IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Att: Grete Kongstad e-mail: gk@cpr.dk, cc: cpr@cpr.dk 15. januar 2015 Svar på høring over forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere