Foreløbig skitse af indhold i et Center for Sundhed i Svendborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreløbig skitse af indhold i et Center for Sundhed i Svendborg Kommune"

Transkript

1 Foreløbig skitse af indhold i et Center for Sundhed i Svendborg Kommune Baggrund Forventningerne og behovene for kommunale tilbud der kan styrke borgerens evne til at håndtere egen sundhed er steget de senere år. Der bliver stadig flere ældre borgere, flere borgere med kroniske sygdomme og nyfødte udskrives hurtigere end hidtil. Ved kommunalreformen blev den kommunale forebyggende og sundhedsfremmende opgave præciseret, og det har været medårsag til det store stigende fokus på sundhedsindsatser i forhold til borgerne. De stigende forventninger udtrykkes bl.a. i de kommende sundhedsaftaler. Sundhedsaftalerne kommer til at forpligte kommunerne til i højere grad at samtænke sundhedsindsatser på sundhedsvæsenet og med socialområdet, børn og unge området og arbejdsmarkedsområdet. Også Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, med anbefalinger til indsatser der har effekt, vil øge forventningerne til kommunens sundhedsindsatser. Kommunerne vil løbende blive målt på, hvordan vi lever op til anbefalingerne i pakkerne. Der findes ikke et samlet sted hvor borgerne kan modtage sundhedstilbud i Svendborg Kommune. Der er etableret en lang række løsninger spredt rundt i kommunen, med mere eller mindre hensigtsmæssige rammer. Der er en stigende forventning til nye tilbud, der på tværs i organisationen kan være med til at støtte borgerne på forskellig vis til en styrket sundhed. Disse kan ikke rummes i de eksisterende rammer. Hvad vil vi med et Center for Sundhed Formålet med at etablere et center for sundhed er: En synlig indgang til kommunens sundhedsfremmeindsatser for både borgere og samarbejdspartnere At have rammerne for et kunne tilbyde bedre sundhedstilbud, ved at sikre mulighederne for differentierede og tilpassede tilbud til borgerne. Dermed opnås der bedre sundhed for de samme midler. At styrke mulighederne for innovation og forskning hvor fleksible rammer kan understøtte nye tiltag og projekter. At skabe faglig synergi internt i kommunen på tværs i det sundhedsfaglige område og på tværs af direktørområderne i kommunen, og synergi eksternt på tværs af region, de praktiserende læger og kommunen, som fx ses med integrated care. At have understøttende rammer og skabe mulighederne for et styrket samarbejde med foreninger, frivillige og private aktører på sundhedsområdet. At stå på skuldrene af den bedste evidens og derudfra udvikle et Center for Sundhed, der bygger på det brede sundhedsbegreb og hvor en fælles teoriramme skal medvirke til udvikling af rehabiliteringstænkningen og en fælles sundhedspædagogisk tilgang. At øge kapaciteten til vedligeholdende træning og selvtræning på plejecentrene for at imødekomme udviklingen i antallet af ældre borgere. At løse et pladsproblem for sundhedsindsatser og sundhedsfagligt personale. Hvad kan Center for Sundhed tilbyde borgerne Et Center for Sundhed skal være inkluderende, åbent og bygge på ligeværd og tilgængelighed for alle borgergrupper. I det følgende beskrives, hvad et Center for Sundhed i Svendborg eventuelt kan indeholde. Genoptræning af borgere udskrevet fra sygehuset Den specialiserede genoptræning af fx knæ og hofte foregår i dag på plejecentrene, men der er dårlige muligheder for differentieret træning og der er pladsproblemer så selvtrænerne skubbes til ydertiderne. Genoptræningen for ældre, 1

2 selvtrænere og vedligeholdende træning fastholdes på plejecentrene. Der vil blive frigjort tid til selvtrænere og vedligeholdende træning på plejecentrene. Målgruppe: Unge og voksne borgere der i højere grad associerer sig med træning i et sundhedscenter end træning på et plejecenter. Kronikerindsats Kronikerindsatsen foregår i dag på Ollerup plejecenter. Der arbejdes på at øge differentieringen af kronikerindsatsen efter borgerens behov. Placering på Ollerup plejecenter gør differentiering af fx træning vanskeligt da der ikke er plads. At samle kronikerindsatsen på Center for Sundhed vil forbedre muligheden for differentieret træning og vil frigøre træningstid for selvtrænere og vedligeholdende genoptræning i Ollerup. Madværkstedet er en del af kronikerindsatsen og foregår i hjemkundskabslokaler på kommunens skoler. Det er ikke hensigtsmæssigt at sende borgerne rundt på forskellige matrikler. Målgruppe: Borger med kræft, hjertekar sygdomme, KOL og diabetes. Der ønskes en øget differentiering af tilbuddet ud fra borgerens behov. Sundhedsplejens konsultationer og gruppeaktiviteter for småbørnsfamilier Sundhedsplejen tilbud til små børn placeres i Center for Sundhed. Det drejer sig om sundhedsplejens konsultationer for småbørnsfamilier, mødregrupper, familiecafé samt forældregrupper. Det vil betyde at Sundhedshuset i Korsgade kan lukkes og lejemålet opsiges. Målgruppe: Gravide og småbørnsfamilier. Der ønskes især et øget fokus på sårbare familier. Indsats for svært overvægtige voksne Indsatsen foregår i dag på flere lokationer i kommunen. En del aktiviteter foregår på Aldersro og andre aktiviteter i hjemkundskabslokaler på kommunens skoler. En samlet placering med andre sundhedsrelaterede indsatser vil styrke mulighederne for samarbejde med eksempelvis indsatsen for kronikere og indsatsen for borgere på syge/dagpenge Målgruppe: Sårbare svært overvægtige voksne. Borgerrettede sundhedsprojekter Sundhedsområdet igangsætter jævnligt projekter med ekstern finansiering fra fx satspuljer. Disse kan med fordel placeres i et Center for Sundhed. Det vil styrke projektfællesskabet for alle sundhedsfremme projekter og styrke synergien i projekterne. For tiden har vi eksempelvis projekterne omkring børn og unge med overvægt, børn og unge med kronisk sygdom og mænd og sundhed, som ville kunne forankres i et center for sundhed. Målgruppe: Puljeafhængig Rygestopindsatser Fremtidige rygestopindsatser kan med fordel målrettes de mest sårbare borgere. Disse kan placeres i Center for Sundhed og kobles til de øvrige sundhedsfremmende indsatser, eksempelvis i forhold til borgere med tilknytning til jobcenteret, eller som forberedelse til operation i samarbejde med sygehuset, eller sindslidende i samarbejde med socialområdet. Målgruppe: Sårbare borgere 2

3 Samarbejde med arbejdsmarkedsområdet Behovet for sundhedsrettede indsatser på tværs af sundhed og arbejdsmarkedsområderne stiger. Center for Sundhed skal kunne indeholde disse aktiviteter. Konkret eksempel er det nye projekt om smerter i ryg, nakke, skulder samt om stress, lettere depression og angst som netop er igangsat. Målgruppe: Borgere uden for arbejdsmarkedet eller på kanten af arbejdsmarkedsområdet med sundhedsmæssige udfordringer. Samarbejde mellem socialområdet og sundhedsområdet Aktiviteter for borgere tilknyttet socialområdet. Socialområdet og sundhedsområdet har flere samarbejder om aktiviteter der kan placeres i Center for Sundhed. Et muligt eksempel er et projekteret samarbejde om borgere med en sindslidelse og en kronisk somatisk sygdom og forebyggelse af kroniske sygdomme. Målgruppe: Borgere tilknyttet socialområdet Lokalefællesskab med Svendborg Jordemodercenter Svendborg Jordemodercenter er interesseret i at opstarte en dialog om lokale- og tilbudsfællesskab, hvor borgerens/patientens forløb sammentænkes på tværs af jordemødrene og sundhedsplejen i et fælles undervisningsforløb for borgeren. Et samarbejde kan fx betyde repræsentation af 1-2 jordemødre i Center for Sundhed alle hverdage i ugen. Alkoholbehandlingen og misbrugsbehandlingen for unge Alkoholbehandlingen er i dag placeret på Skt. Jørgensvej. Alkohol er en af de store sundhedsmæssige udfordringer i Svendborg Kommune. Ved at samle alkoholbehandlingen med sundhedsområdet kan der skabes synergi og sammenhæng mellem den forebyggende alkoholindsats og alkoholbehandlingen. Misbrugsbehandlingen for unge henvender sig primært til hashmisbrugere. Behandlingstilbuddet er under samme ledelse som alkoholbehandlingen og kan med fordel flyttes til Center for Sundhed, hvorved lejemål på to lokationer kan opsiges. Desuden kan der arbejdes med et fælles rehabiliteringsperspektiv på tværs af sundhedsområdet og misbrugsområdet. Målgruppe: Voksne borgere der skal have hjælpe til deres alkoholmisbrug og unge mennesker der skal have hjælp til deres hashmisbrug. En synlig indgang til sundhedsfremme et åbent café lignende miljø Indgangspartiet og foyeren til Center for Sundhed bliver centralt. Center for Sundhed skal være et sted, hvor borgerne ønsker at komme - ikke blot et sted, hvor man er nødt til at komme. Aktiviteter i foyeren skal skabe et miljø, hvor grupper kan mødes før og efter aktiviteter, og fortsætte aktiviteter i grupper når kommunens tilbud ophører. Det kan fx være patientforeninger eller Mødrerådgivningen der laver aktiviteter og kampagner eller mødregrupper der samles før eller efter deres møde med sundhedsplejen. Målgruppe: Alle Samarbejde med privatpraktiserende Center for Sundhed skal være parat til udviklingen. Det betyder, at det skal dimensioneres så der er plads til at udvikle på tværsektorielle løsninger som fx integrated care og samarbejde med privatpraktiserende læger, fysioterapeuter og kiropraktorer som ønsker sig mere end et lokalefællesskab. Målgruppe: privatpraktiserende læger, fysioterapeuter og kiropraktorer 3

4 Parat til fremtiden KL og Regeringen har stort fokus på de kommunale sundhedsaktiviteter og intet tyder på, at aktiviteten vil være faldende eller stagnerende over de kommende år. Det er vigtigt, at Center for Sundhed skal kunne rumme de kommende udfordringer og dimensioneres derefter. Der er i dag et øget fokus på velfærdsteknologiske løsninger indenfor sundhedsområdet. Center for Sundhed skal være et sted, hvor der i samarbejde med eksterne parter kan udvikles på fx rehabilitering, nye træningsmetoder og nye redskaber til borgerne. Det kan fx være ved at indrette et udviklingstræningsrum og ved at indrette alle træningsrum, så det giver mulighed for fx træningsvejledning via velfærdsteknologi direkte eller indirekte til borgerne i eget hjem. Der er i dag brug for at kommunerne differentierer tilbuddene efter dem der har det største behov og desuden skal der være støtte og opbakning til borgerne der hvor den kommunale støtte ophører. Derfor er samarbejde med frivillige og foreninger et væsentligt element i opbygningen og driften af et Center for Sundhed. Det kan fx være ved at foreninger kan benytte Center for Sundheds lokaler til aktiviteter i løbet af dagen og efter kommunal åbningstid. Personale i Center for Sundhed Sundhedsplejen Sundhedsplejerskerne placeres i Center for Sundhed. Der er i dag pladsproblemer på Svinget 14 og dette vil kunne afhjælpes ved at flytte sundhedsplejen til Center for Sundhed. Der er ca. 20 medarbejdere i sundhedsplejen. Trænende terapeuter Trænende terapeuter placeres i Center for Sundhed. Derved vil en del af terapeuterne kunne have kontor samme sted som træningslokalerne og der kan opnås en transportbesparelse. Derudover er der en fordel ved det øgede tværfaglige samarbejde i fx kronikerindsatsen og med OUH Svendborg såfremt samarbejdet med OUH Svendborg øges omkring Center for Sundhed. Der er ca. 45 medarbejdere i træningsafdelingen. Projektansatte Sundhedssekretariatet har løbende projekter og søger hele tiden flere eksterne puljer. Der er 5-10 medarbejdere der arbejder med projekter og borgerrettede aktiviteter. Medarbejdere i kronikerindsatsen Sygeplejersker, terapeuter og medarbejdere i Sundhedssekretariatet der arbejder med kronikerindsatsen samles helt eller delvist i Center for Sundhed. Der er i dag meget transport for indsatsens medarbejdere og medarbejderne er placeret flere fysiske steder. En samling af medarbejderne vil kunne lette det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde i kronikerindsatsen. Der er ca. 18 medarbejdere tilknyttet kronikerindsatsen. Samlet vil være behov for ca. 5 kontorpladser. Svendborg Jordemodercenter Såfremt et samarbejde etableres kan det fx være 1-2 jordemødre med tilsvarende kliniklokale på ca. 15 m2. Det kræver tilstødende toiletforhold og afskærmet venteposition til amning. 4

5 Ledelse og støttefunktioner Center for Sundhed skal have en koordinerende funktion og desuden skal der være støttefunktioner som fx receptionist/sekretær og teknisk service. Organisation Center for Sundhed er som udgangspunkt en samling af aktiviteter på sundhedsområdet og vil ikke betyde en ændring af den eksisterende organisation. Placering For de grupper af borgere der har færrest ressourcer ved man at afstand til tilbud og tilgængelighed er en af de største barrierer for at de kan deltage i sundhedsfremmende indsatser. En samling af aktiviteter i et Center for Sundhed, med en central byplacering, vil betyde en nedbringelse af transportudfordringer for borgerne, men også for personalet. 5

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning Det nære sundhedsvæsen sammenfatning Forord Hvordan skal vi indrette vores sundhedsvæsen, så vi får mest sundhed for pengene? Det er et spørgsmål, som flere og flere er optagede af, ikke mindst i en situation

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner Indenrigs- og Sundhedsministeriet Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22

Læs mere

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik 1 Sundheden skal frem i Holbæk Kommune Sundhed er med til at skabe livskvalitet. Når du er sund og rask, kan du bedre leve dit liv fuldt ud. Du kan

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Hanne Klit,

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Sundhedspolitik 2013-2016

Frederikshavn Kommune. Sundhedspolitik 2013-2016 Frederikshavn Kommune Sundhedspolitik 2013-2016 5 6 8 14 15 16 17 20 27 Forord Sundhed er mange ting Hvordan har vi det i Frederikshavn Kommune? Andre udfordringer Involvering Eksterne samarbejdspartnere

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Mere sundhed i det nære

Mere sundhed i det nære Mere sundhed i det nære v r s ision un er, dh må ed saf l og tale n 2 018 - på borgerens præmisser 5 1 20 e k s iti r fo l o P die r væ Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner 1. februar 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

Nye sundhedsopgaver - fokus på kompetenceudvikling

Nye sundhedsopgaver - fokus på kompetenceudvikling Nye sundhedsopgaver - fokus på kompetenceudvikling 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Sundhedsfremme og forebyggelse - nye opgaver og nye kompetencer 7 Genoptræning og rehabilitering - nye opgaver og nye

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det kommunale sundhedsområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det kommunale sundhedsområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det kommunale sundhedsområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Kommunernes Landsforening. Godt i gang. - en kvantitativ undersøgelse af den kommunale forebyggelsesindsats i 2008. Oktober 2008

Kommunernes Landsforening. Godt i gang. - en kvantitativ undersøgelse af den kommunale forebyggelsesindsats i 2008. Oktober 2008 Kommunernes Landsforening Godt i gang - en kvantitativ undersøgelse af den kommunale forebyggelsesindsats i 2008 Oktober 2008 Kommunernes Landsforening Godt i gang - en kvantitativ undersøgelse af den

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Et sundere Nordjylland. Region Nordjyllands indsats for folkesundheden

Et sundere Nordjylland. Region Nordjyllands indsats for folkesundheden Et sundere Nordjylland Region Nordjyllands indsats for folkesundheden Et sundere Nordjylland Region Nordjyllands indsats for folkesundheden Udgivet i juni 2009 af: Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi

Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi Plan 2016-2019 på det voksenspecialiserede socialområde 2. årlige udgave, april 2015 Indhold 1 Formålet med planen...2 1.1

Læs mere

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder Indhold De nye opgaver Kommunen kan og skal gøre en forskel Folkesygdomme skal forebygges Borgerne skal have tilbud Sundhed er skævt fordelt Sundhed går på

Læs mere

Sundhedspolitik 2007 2010

Sundhedspolitik 2007 2010 Sundhedspolitik 2007 2010 UDKAST Drøftet i Kommunalbestyrelsen den 16. maj 2007 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den Udarbejdet af tværsektoriel arbejdsgruppe februar - juni 2007 Flemming Lassen, leder af

Læs mere

Sundhedspolitik Lemvig Kommune

Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik for Lemvig Kommune Forord Lemvig Kommunes sundhedspolitik er en del af kommunens planstrategi og skal danne grundlag for kommunens planlægning af sundhedsrelaterede

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 1 Forord Frederikshavn Kommune har den store glæde at præsentere en samlet sundhedspolitik for kommunens borgere og medarbejdere. Sundhedspolitikken skal

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere