Sammenskrivning af høringssvar vedr. styrelsesvedtægt for folkeskoler i Middelfart Kommune oktober 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenskrivning af høringssvar vedr. styrelsesvedtægt for folkeskoler i Middelfart Kommune oktober 2015"

Transkript

1 Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej Ejby Telefon Direkte cvr.: Dato: 12. oktober 2015 Sagsnr.: Sammenskrivning af høringssvar vedr. styrelsesvedtægt for folkeskoler i Middelfart Kommune oktober 2015 Der er indkommet i alt 19 høringssvar. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg: Ejby Skoles skolebestyrelse bemærker: Skolebestyrelsen undrer sig over, at antallet af forældrevalgte på Ejby Skole ændres igen fra de nuværende 7 til 5. Hvad er baggrunden for dette? Vi har tidligere haft 5 forældrevalgte, men da overbygningen fra Gelsted Skole flyttede til Ejby Skole, blev antallet øget til 7, så vi har svært ved at forstå at der igen skal ændres i dette antal. (Dette er en administrativ fejl og er rettet tilbage til 7 i Styrelsesvedtægten. Red.) Kommentar til stk. 2. Vedrørende forskudte valg. Det skal fremgå tydeligt, at det ikke er obligatorisk at afholde forskudt valg. Kommentar til stk. 3. Vedrørende forældrerepræsentant fra en specialklasse-række. På Vestre Skole giver denne vedtægt ikke så god mening, da vi ikke afholder forskudte valg, og vores elever i H-klassen maximalt går i H-klassen i 3 år. Det kunne omformuleres således, at hvis der på dagsordenen til skolebestyrelses-møderne er drøftelsespunkter, som omfatter specialklassen, skal der indkaldes en forældrerepræsentant fra specialklasserækken. Stk.2: Skolebestyrelsen finder formuleringerne lidt uklare og ønsker en uddybning. Vi er glade for, at specialklasserækker stadig sikres en plads i skolebestyrelsen, da vi ser det som en styrke. Af helt konkrete ændringsforslag til revisionsforslagets tekst har vi kun et: Nemlig at det i 1 stk. 1 d præciseres at eleverne også i Fjelsted Harndrup har stemmeret i bestyrelsen på lige fod med de bestyrelser der er nævnt under stk. 1 a, b og c. (Denne formulering er udeladt i beslutningsgrundlaget for Børneuniverset Fjelsted Harndrup og derfor ikke med i Styrelsesvedtægten. Stemmeret for eleverne er en del af lovgrundlaget og dermed også gældende for Fjelsted Harndrup. Formuleringen er tilføjet. Red.) Skolebestyrelsen er positiv overfor, at der åbnes for at man kan supplere bestyrelsen med op til 2 eksterne relevante repræsentanter. Fjelsted Harndrup Børneunivers: Vi vil gerne skrives med ind i punkt c sammen med Gelsted Børneunivers og Båring Børneunivers således at der står: c) På Båring Børneunivers, Fjelsted Harndrup Børneunivers og Gelsted Børneunivers består skolebestyrelsen (Fællesbestyrelsen) af 4 forældrerepræsentanter fra skolen, 3 forældrerepræsentanter fra dagtilbuddet, 1 medarbejder fra skolen, 1 medarbejder fra dagtilbuddet, 1 medarbejder fra SFO og 2 elevrepræsentanter, der alle har stemmeret

2 (Da, der er en lille forskel i antallet af medarbejder repræsentanter for Børneuniverset Fjelsted Harndrup, er det ikke muligt at sammenflette formuleringerne uden forudgående beslutning om ændring i bestyrelsessammensætningen. Red.) Dialogmøder Positive tilkendegivelser omkring dialogmøder i høringssvarene. Kommentar til formen på møderne, hvis møderne får karakter af orienteringsmøder fremfor dialogmøder fordi alle skal holde møde sammen og skolerne ikke får hvert sit møde med politikerne giver det ikke samme oplevelse af dialogmøderne som konstruktive og udbytterige. Kommentar om, at dialogmøderne ikke må hindre kommunikationen med kommunalbestyrelsen. Forslag til dialogmøder: - at der sker opdeling af dialogmøderne, så der holdes dialogmøder opdelt efter, hvilke skoler/tilbud der er tale om (børneuniverser, skole, dagtilbud) Eller at man kan dele eet stor dialogmøde op, så der gives plads til at man kan fordele sig efter, hvilken slags skole man repræsenterer. - at et af de 4 foreslåede dialogmøder erstattet med et dialogmøde mellem de enkelte skolebestyrelser og skoleudvalget. (Dette forslag stilles i 5 af høringssvarene. Red.) - at fordelingen mellem formandsmøder og møder for hele skolebestyrelsen hed 50/50. - at der som minimum er 1 samlet møde årligt med alle skolebestyrelser og 3 møder årligt med den samlede gruppe af bestyrelsesformænd og den samlede skoleledergruppe. - Møderne bør ikke kun være begrænset til aktuelle temaer, men ligeledes til mere langsigtede og fremadrettede temaer. - Der bør åbnes op for, at de fælles skolebestyrelser har mulighed for at invitere skoleudvalget til dialogmøde på baggrund af punkter, de ønsker drøftet. Om Ikrafttrædelses og ændringsbestemmelser: Vi regner med, at en revideret udgave bliver godkendt den 7. december Om Skolestruktur og undervisningens ordning: Kommentarer vedr. klassekvotienter og skoledistrikter: Givet den eksisterende ressourcetildelingsmodel bør der udarbejdes en model, der udjævner klassekvotienterne mellem de enkelte skoler. En undersøgelse af skoledistrikter kunne skabe grobund for en mere ligelig fordeling af klassekvotienter. Det maksimale elevtal ved ressourcetildeling til klasse er 27 elever pr. klasse. 3 af disse pladser skal reserveres til elever med ubetinget ret til optagelse på distriktsskolen. Det frie skolevalg kan således ikke tilbydes, hvis der er 24 eller flere elever i en klasse. Det bemærkes at den tidligere særlige regel for Østre og Vestre Skole i forhold til klassestørrelse er bortfaldet. Tidligere hed det, at 26 elever var det maksimale i forhold til at udløse en ny klasse. For Østre Skole har det igennem tiderne gjort en kæmpe forskel i forhold til, at der var naturligt plads til elever kunne udsluses, når der var behov og muligheder for det. Mange af eleverne i special-klasserne på Østre Skole er udsluset i klasser og fag i almensporet. Det er MED-udvalgets oplevelse, at udslusningerne er blevet/og bliver fortsat vanskeligere, da klassekvotienten er steget både i specialklasserne og i almenklasserne. Et loft på 26 elever i klassen vil kunne fremtidssikre udslusninger af eleverne fra specialklasserne. Vi tænker det som en lille ting i det store spil, men med meget stor effekt for vore specialklasseelevers muligheder. 2

3 Af gammel styrelsesvedtægt fremgik det, at såfremt elevtallet er 48 eller herunder tages. Dette er nu ændret til 56, hvilket selvfølgelig gør klassestørrelsen i 10. kl. større. Når det af den tidligere styrelsesvedtægt var 48 elever, var det vel med et pædagogisk sigte om at styrke 10. kl. og at det for denne gruppe elever og undervisningen i 10. kl. ville være hjælpsomt at klassestørrelsen var en smule reduceret i forhold til folkeskolens øvrige klasser. Kommentarer vedr. specialtilbud: MFE (Middelfart Fælles Elevråd red.)finder det væsentligt, at vi også fremover i kommunen har gode specialtilbud til de elever der har det svært i normalskolen. Det anerkendes, at der er oprettet tilbud til specialelever, men ønsker samtidig, at der åbnes op over for, at vi kan oprette periodevise tilbud til udfordrede elever, således at vi kan beholde dem på skolen. Godkendelse af specialklasse på Strib Skole burde være aktuel. I forhold til afsnittet om specialtilbud i Middelfart Kommune, hvor det nævnes, at det maksimale elevtal fastsættes med udgangspunkt i sammensætningen af elever. Vi går stærkt ud fra, at der her tages udgangspunkt i de enkelte børns behov, deres handicaps og vanskeligheder. Når man vurderer, ser man så også på den samlede klasse/gruppe og vurderer, hvad der er de mest optimale vækstbetingelser og dermed også klassestørrelse? Det må aldrig blive økonomien, der er styrende for klassestørrelserne i specialklasse I forhold til afsnittet om specialtilbud i Middelfart Kommune kunne det med fordel tilføjes, at specialklasserne er fra 0.-9.kl Sætningen om: Det maksimale elevtal fastsættes med udgangspunkt i sammensætningen af elever i klassen giver anledning til udtrykke en stille bekymring for. Det er dejligt, at der ikke længere står op til 15 elever! Men det er vigtigt, at vurderingen i forhold til klassestørrelse bliver i dialog med skolens ledelse, samt at vurderingen foregår på et godt grundlag. Således at visitationen og beskrivelserne er grundige ved nye elever. Dette ser ud til muligvis at løse sig selv med den nye handleguide og de procedurer, der er her. Men den løbende vurdering fra klassekonferencer osv. og den sidste nye viden om klassen skal ligge til grund for vurdering af om klassestørrelsen og sammensætningen er den rigtige for at skabe det bedste læringsmiljø for eleverne. Det bedste læringsmiljø sikres især ved, at der er de nødvendige ressourcer til klassen. Det gælder både hvad angår økonomi, det fysiske læringsmiljø og personalets kompetencer. Skrillingeskolen vil i lighed med det øvrige kommunale område, profitere af stordrift. både økonomisk og pædagogisk. Ligeledes er det Skrillingeskolens særkende at personalets spidskompetence er målrettet elever med særlige behov. Det betyder, at vi alt andet lige vil kunne tilbyde den undervisning, der er mest optimal i forhold til elever med største faglige (og sociale) udfordringer, fremfor små lokale tilbud. Dermed kan også disse elever med særlige behov, i henhold til skolereformen, blive så dygtige, som de kan. Kommentarer vedr. SFO: Det ønskes overvejet, at der alene kan vælges eftermiddagsmodul. Det foreslås, at heldagsklasserne og Skrillingeskolen også får et tilbud om Tidlig SFO for at undgå, at der bliver børn tilbage i børnehaven samtidig med at kammeraterne er startet i tidlig SFO i alle andre tilbud. Tilbuddet om Tidlig SFO bør gælde alle børn, også børn der er visiteret til Skrillingeskolen og Heldagsklasserne ved Østre Skole. Kommentarer vedr. trafiksikkerhed: 3

4 MFE (Middelfart Fælles Elevråd red.) finder det væsentligt, at alle børn i kommunen kan gå i skole tæt på deres bopæl og håber jo så, at byrådet vil afsætte de midler der skal til for at både skolernes fysiske rammer og det faglige indhold kan udvikles på såvel mindre som større skoler. Herunder sikre gode cykelveje til alle vores skoler. Kommentarer vedr. Modtagerklasser 3 mdr. forløb bibringer ikke basale sproglige forudsætninger. Af afsnittet modtageklasser er passus: Det maksimale elevtal pr. klasse er 12, heraf er 5 pladser reserveret til løbende indskrivning af kommunens egne børn. Dette er ændret så der ikke længere er reserveret 5 pladser. Man skal være meget varsom med at presse normering og klassedannelsen i modtageklassen til det yderste. Kommentarer vedr. frit skolevalg skoledistriktets elever har ved skolestart og ved tilflytning ubetinget ret til at blive optaget i distriktsskolen. Hvad med elever, der evt. starter på en privatskole eller anden skole og derefter så ønsker distriktsskolen? Skal der stå noget om det i styrelsesvedtægten? (Distriktets elever har altid ret til en plads på distriktsskolen jf. Folkeskoleloven. Red.) Kommentarer vedr. svømning: Lovgivning for svømmeundervisning gælder fortsat: Holdstørrelsen fastsættes til maksimalt 36 elever. Svømmeundervisningen varetages af 1 voksen pr. påbegyndt 15 elever. Dette skal stadig indskærpes i forbindelse med varetagelsen af svømmeundervisningen og planlægningen heraf. I forhold til svømning bør der noteres at svømmeundervisningen KAN tilrettelægges som en dobbeltlektion per hold i et halvt år. Dette tænkt i forhold til, at elevernes faglige udbytte øges væsentligt ved en halv times svømning i et helt år, frem for en hel times svømning i et halvt år. Det bør formuleres, at svømmeundervisningen kan gives på både 4. og 5. klassetrin. Kommentarer vedr. ressourcetildeling og socioøkonomi: Det er nyt at elevtallet fra 5. september skal danne baggrund for budgettildeling til kommende budgetår. Tidligere har det været 1. marts tallene, der har dannet grundlag for budgettet for hele det kommende skoleår. Det er både elevtal og antal klasser pr. 5. september, der har indflydelse på budgettildelingen. Centralt vil det blive lettere at styre økonomien og i højere grad undgå dobbelt betaling for eks. for elever, der er rejst på Efterskole. Decentralt kan økonomien blive meget vanskelig at styre ved en budgettildeling på 5. september tal især hvis elevtallet er gået nedad. Vi normerer og planlægger for et skoleår ad gangen. Hvis elevtallet er lavere/betydeligt lavere 5. september end 1. marts, kan det betyde, at der skal reduceres i personalegruppen midt i et skoleår, og at en stor del af planlægningen dermed skal laves om. Det kan betyde store forandringer for elever og personale i løbet af et skoleår i stedet for tryghed og stabilitet. Vi vægter højt, at ressourcetildelingsmodellen består af alle 3 nævnte parametre, som er: grundtildeling, klassetildeling og elevtildeling. Det er fortsat vigtigt, at balancen mellem de 3 parametre understøtter Middelfart Kommunes skolestruktur. Skolerne tildeles også fortsat budget til differentieret undervisning. Det socioøkonomiske parameter er taget ud, og der er lavet en anden model ved visitering og revisitering. Det er svært at gennemskue, hvilken betydning det får for den enkelte skole. Det, der er vigtigt for os, er, at vi har den nødvendige økonomi til vores elevgrundlag, så vi kan lave gode læringsmiljøer og gode børnefællesskaber for alle vores elever. 4

5 Det er positivt, at der i den nye tildeling er fokus på elevtildelingen fremfor klassetildelingen, da dette er tiltrængt i forhold til Lillebæltskolens økonomi. Vi er bekymrede for den rene demografitænkning i forbindelse med tildelingen af midler til differentieret undervisning. Kommunen har fortsat store socioøkonomiske forskelle. Vi forudser at udsatte områder rammes dobbelt, hvis der ikke tages højde for dette, i den økonomiske tildeling til de enkelte skoler. Den demografibaserede model kan give udfordringer mht. fordeling af de midler, der skal sikre ressourcer til de svageste elever. Det er meget svært at udtale sig om den nye demografiregulering og ressourcetildeling. Det er lige umiddelbart svært at forstå og forudse konsekvensen eller betydningen af dette. Vi ser dog det rimelige i den efterregulering, der sker på baggrund af det faktiske elevtal i september, som vi har fået oplyst. Vanskeligt at gennemskue, hvordan demografimodellen helt virker og om det kan styres økonomisk på den måde. En tildelingsmodel hvor klassetildelingen gøres til en variabel omkostning er uhensigtsmæssig, da udgiften til at drive en klasse ikke falder blot fordi børnetallet falder. Der er bekymring for den nye måde at tildele ressourcer på i forhold til børn, der har særlige behov. Det hilses dog velkommen, at der gives en samlet pulje til differentieret undervisning, hvor de socioøkonomiske forhold ikke længere spiller ind. Skrillingeskolen kan godt have en nervøsitet for, om de økonomiske interesser kommer til at overskygge varetagelsen af det enkelte barns pædagogiske interesse og behovet for specifik knowhow. Ligeledes kan vi have en nervøsitet for, om der for det enkelte barn vil blive stor forskel på, om distriktsskolen er en lille fremfor en stor skole. Ligesom vi gerne vil gøre opmærksom på, at qua vi er en takstfinansieret skole, så vil distriktsskoler, der får elever på SKS komme til at betale for grundomkostningerne ved at drive en skole i modsætning til dem, der får elever placeret på Heldagsskolen/C-sporet hvor det er skoleafdelingen, der financierer grundomkostningerne. Det er ikke rimeligt for distriktsskolerne, at der er forskel på prisen, hvis de sender elever på Skrillingeskolen fremfor i heldagsklasserne/c sporet på Øster Skole. I værste fald ville det måske kunne betyde, at netop de elever, der har størst behov for et særligt tilbud, netop ikke sendes af sted, fordi der er størst økonomisk gevinst ved at beholde dem hjemme på distriktsskolen. Hvis Skrillingeskolen bliver mindre end de aftalte max. 74 elever fra Middelfart Kommune, bliver det dyrere og dyrere at sende elever på Skrillingeskolen, da alle udgifter er implicit i elevprisen. Grundomkostningerne vil stige proportionalt med færre elever. 74 elever koster x kr. 50 elever koster x*50/74 kr. En anden problemstilling er, hvem er det, der skal visitere til Skrillingeskolen/Østre Skole/Heldagsskolen? Er det et uafhængigt visitationsudvalg, eller er det den pågældende skoleleder på distriktsskolen? Ressourcetildeling bør indeholde forskel i gennemsnitsløn Ønske om en analyse af, hvordan der sikres kvalitet for både store og små klasser. Der savnes nøgletal i styrelsesvedtægten vedrørende undervisningens ordning. Vi kan som bestyrelse ikke gennemskue ressourcetildelingen til - Pædagoger i undervisningen - holddannelse - valgfag - vikardækning 5

6 - dansk som andetsprogs undervisning Der savnes desuden tal for, hvordan reformpengene fordeles, samt for hvordan ministeriets centralt uddelte ressourcer til efteruddannelse fordeles. Vedrørende normeringen til børnehaveklassen. MED-udvalget pointerer, at det er vigtigt, at der fremover afsættes ressourcer til en fuldtidsstilling i børnehaveklassen, da det skaber trygge rammer for børnene at have den samme voksne hele skoledagen, og skoledagen også for børnehaveklassen er forlænget. Regler for afholdelse af skolebestyrelsesvalg: Det burde måske fremgå at digitale valg er en mulighed. Det kunne være godt, hvis de skoler der naturligt modtager elever fra nærliggende skoler efter 6. klasse kunne have mulighed for, at 1-2 pladser altid var 2-årige, så man bedre kunne få valgt nogle ind fra de afgivende skolers område Ved valg til Skolebestyrelsen/Fællesbestyrelsen i foråret 2014 var der udpeget et byrådsmedlem til valgbestyrelsen. Skal det skrives ind i punkt ad 1 eller kan byrådet ad hoc beslutte, om det udpeger et medlem til valgbestyrelsen eller helt undlader det. Da det ikke er nævnt i punkt ad 1, kan det også være et udtryk for, at der fremover ikke skal udpeges byrådsmedlemmer til Skolebestyrelses/Fællesbestyrelsesvalg. Om form og ordlyd: Styrelsesvedtægten er blevet reduceret for meget, da de paragraffer der indgår i folkeskoleloven er blevet skrevet ud. Det er ønskeligt at styrelsesvedtægten er mere udtømmende, således at beføjelser og lign. indgår i styrelsesvedtægten. Opmærksomhed på at Børneuniverserne og disses fællesbestyrelser nævnes ved rette navne og ikke blot som skoler og skolebestyrelser. Der er ønske om, at styrelsesvedtægten indeholder visioner og tanker for undervisningens ordning i Middelfart kommune under en ny skolereform. Visioner for kommunens indsatsområder: - åben skole, foreninger og erhvervslivets inddragelse i undervisningen - internationalisering - fælleskommunale valgfag og camps - sundhed og bevægelse - it i undervisningen Om høringsproces og høringsmateriale: Der er opmærksomhed på, at det ikke er tydeligt, hvad der er ændret i styrelsesvedtægten. (Begrundelsen i sagsfremstilling er, at der er tale om en gennemgribende omskrivning /Red.). Der gives forslag om, at ændringerne kunne være tydeliggjort gennem eks. kursiv skrift eller via vedhæftning af nugældende styrelsesvedtægt. Om beslutningsprocesser og styring. (Decentralisering/centralisering) Den måde skolen drives på bør være op til skolen selv inden for lovens rammer, hvilket bør være det overordnede princip. Det bør af styrelsesvedtægten fremgå, at skolen i højere grad bliver inddraget og involveret i beslutningsprocesserne omkring indsatser/indsatsområder på skoleområdet. Eksempelvis i forhold til den beslutning, der er taget omkring lektier i skoleudvalget. Samtlige 19 indkomne høringssvar er vedhæftet sagsfremstillingen. 6

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune (Revideret september 2015) Indhold Bilag 1: Skolestruktur... 3 Bilag 2: Undervisningens ordning... 8 Bilag 3: Skoledistrikter...10 Side

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1

Notat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Notat om høringssvar vedr. forslag om sammenlægning af Hattingskolen og Torstedskolen.

Notat om høringssvar vedr. forslag om sammenlægning af Hattingskolen og Torstedskolen. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Munk Nielsen Sagsnr. 17.01.04-K04-1-14 Dato:25.1.2015 Notat om høringssvar vedr. forslag om sammenlægning af Hattingskolen og Torstedskolen. I det følgende

Læs mere

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Januar 2015 Det følger af folkeskolelovens 41, at byrådet efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne skal fastsætte en vedtægt for styrelsen af Aalborg

Læs mere

Uddannelsesudvalget 05.05.2014 Revideret 24.04.2014. Vedtægt for styrelsen af Frederikssund Kommunes skolevæsen

Uddannelsesudvalget 05.05.2014 Revideret 24.04.2014. Vedtægt for styrelsen af Frederikssund Kommunes skolevæsen Uddannelsesudvalget 05.05.2014 Revideret 24.04.2014 Vedtægt for styrelsen af Frederikssund Kommunes skolevæsen Indhold Vedtægt for styrelsen af Frederikssund Kommunes skolevæsen...1 Kapitel 1: Skolebestyrelsen...3

Læs mere

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Børn, unge og læring oktober 2015 1 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Tidsplan 3 2. Forslag til nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til ny skolestruktur i Guldborgsund Kommune. Skolebestyrelsen på Nørre Vedby skole

Høringssvar vedr. forslag til ny skolestruktur i Guldborgsund Kommune. Skolebestyrelsen på Nørre Vedby skole Høringssvar vedr. forslag til ny skolestruktur i Guldborgsund Kommune Skolebestyrelsen på Nørre Vedby skole 1. Indledning Nørre Vedby Skolebestyrelse vil i det følgende afgive høringssvar vedrørende Forslag

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. marts 2008 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 8.00-8.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/154

Læs mere

Høringssvar i forbindelse med Kommunalbestyrelsens forslag til skolestrukturændringer i Faaborg.

Høringssvar i forbindelse med Kommunalbestyrelsens forslag til skolestrukturændringer i Faaborg. Høringssvar i forbindelse med Kommunalbestyrelsens forslag til skolestrukturændringer i Faaborg. Faaborg d. 30.7.2015 I forbindelse med den politiske beslutning om at nedlægge og omstrukturere Sund-/ og

Læs mere

Tildeling af budget til differentieret undervisning til folkeskoler i Middelfart Kommune.

Tildeling af budget til differentieret undervisning til folkeskoler i Middelfart Kommune. Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Fax +45 8888 5501 Dato: 25. marts 2011 Sagsnr.: 201008118-150 Tildeling af budget til differentieret undervisning

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Bilag 2: 3 modeller for tilpasning af skolestrukturen

Bilag 2: 3 modeller for tilpasning af skolestrukturen Center for Børn & Undervisning Bilag 2: 3 modeller for tilpasning af skolestrukturen 1. Baggrund Uddannelsesudvalget i Faxe Kommune iværksatte den 24. februar 2015 en proces, der tilgodeser analyse, dialog

Læs mere

Alternativ Ø (Det solidariske alternativ)

Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Ø. Fem skoler med overbygning - 4 fødeskoler, 1. Kort beskrivelse af alternativ Ø Alternativ Ø er baseret på et bærende princip om, at der skal være skoler over

Læs mere

Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten

Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Notat Vedrørende: Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Sagsnavn: Ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Sagsnummer: 17.01.10-P00-1-16 Skrevet af: Louise Bisgaard

Læs mere

Høringssvar i forhold til foreslået skolestruktur:

Høringssvar i forhold til foreslået skolestruktur: skole@frederikssund.dk Dato 23. januar 2015 Sagsnr. GYLDENSTENSKOLEN Gyldenstenskolens MED-udvalg og Skolebestyrelse har ved møder torsdag den 22. januar 2015 drøftet høringsforslaget om ændret fremtidig

Læs mere

Bilag B til styrelsesvedtægten. Indhold. Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Greve Kommune, Bilag B

Bilag B til styrelsesvedtægten. Indhold. Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Greve Kommune, Bilag B Bilag B til styrelsesvedtægten Styrelsen af de kommunale folkeskoler er i folkeskoleloven fastsat ved en række bestemmelser om kompetencefordelingen mellem henholdsvis Byrådet, skolebestyrelsen og skolens

Læs mere

Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet

Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet Høringsmateriale 24. januar 2014 Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet Indhold Hvorfor ny ressourcetildelingsmodel... 2 Ressourcemodellens område... 2 Ressourcetyper... 3 Ressourcetilførsel

Læs mere

Notatet er udarbejdet på baggrund af drøftelser på kommunalbestyrelsens budgetseminar august 2015.

Notatet er udarbejdet på baggrund af drøftelser på kommunalbestyrelsens budgetseminar august 2015. Notat vedr. Heldagsklassetilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune Notatet er udarbejdet på baggrund af drøftelser på kommunalbestyrelsens budgetseminar august 2015. Notatet indeholder en beskrivelse af en ændring

Læs mere

Frederikshavn Kommune

Frederikshavn Kommune Frederikshavn Kommune Børne- og Ungdomsudvalgsmøde Den 2. november 2015 Indhold Organisering af undervisningen af de tosprogede elever i Frederikshavn Kommune.... 2 Baggrunden for arbejdet... 2 Folkeskolelovens

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN FOR FUNDER OG KRAGELUND SKOLER AFGIVER HERMED SIT HØRINGSSVAR TIL SKOLESTRUKTURFORSLAGET SKOLESTRATEGI 2021

SKOLEBESTYRELSEN FOR FUNDER OG KRAGELUND SKOLER AFGIVER HERMED SIT HØRINGSSVAR TIL SKOLESTRUKTURFORSLAGET SKOLESTRATEGI 2021 SKOLEBESTYRELSEN FOR FUNDER OG KRAGELUND SKOLER AFGIVER HERMED SIT HØRINGSSVAR TIL SKOLESTRUKTURFORSLAGET SKOLESTRATEGI 2021 Indledningsvis vil vi gerne påpege, at skolebestyrelsen for Funder og Kragelund

Læs mere

Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Tirsdag 3-3-2015 kl. 16.45 19.45 på afd. Aaker

Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Tirsdag 3-3-2015 kl. 16.45 19.45 på afd. Aaker Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Tirsdag 3-3-2015 kl. 16.45 19.45 på afd. Aaker Dagsorden Beslutningsprotokol Deltagere: Navn Repræsentant for: Afbud/ Fraværende René Læssøe Andersen %

Læs mere

Projekt Fælles ledelse Fælles bestyrelse Fælles pædagogisk Råd

Projekt Fælles ledelse Fælles bestyrelse Fælles pædagogisk Råd Projekt Fælles ledelse Fælles bestyrelse Fælles pædagogisk Råd for synergien mellem Sparkær LBO og Mønsted Skole Beskrivelse af Fælles ledelse for den samdrevne institution Sparkær Skole og Mønsted Skole

Læs mere

Uddannelsesudvalget 02.06.2014 Revideret 18.06.2014. Bilag 1 til Skolestyrelsesvedtægt for Frederikssund kommune

Uddannelsesudvalget 02.06.2014 Revideret 18.06.2014. Bilag 1 til Skolestyrelsesvedtægt for Frederikssund kommune Uddannelsesudvalget 02.06.2014 Revideret 18.06.2014 Bilag 1 til Skolestyrelsesvedtægt for Frederikssund kommune 1: Skolestrukturen 1.1 - KOMMUNALE SKOLER I FRDERIKSSUND OG KLASSETRIN SKOLE Byvangskolen

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 37. www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 17. november 2011. Udviklingsplanen er nu vedtaget

Nyhedsbrev nr. 37. www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 17. november 2011. Udviklingsplanen er nu vedtaget www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 17. november 2011 Nyhedsbrev nr. 37 Udviklingsplanen er nu vedtaget Skolens udviklingsplan, som jeg orienterede om i sidste nyhedsbrev, er nu endelig vedtaget

Læs mere

NOTAT: Sammenfatning af høringssvar til ny styrelsesvedtægt for skolevæsenet

NOTAT: Sammenfatning af høringssvar til ny styrelsesvedtægt for skolevæsenet Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 251330 Brevid. 1855419 NOTAT: Sammenfatning af høringssvar til ny styrelsesvedtægt for skolevæsenet 26. februar 2014 Skole- og Børneudvalget besluttede på mødet den

Læs mere

Oplæg til ny tildelingsmodel 1. december 2015. 1 Indledning... 2. 2 Det politiske udgangspunkt... 3. 3 Tidsplan for arbejdet... 4

Oplæg til ny tildelingsmodel 1. december 2015. 1 Indledning... 2. 2 Det politiske udgangspunkt... 3. 3 Tidsplan for arbejdet... 4 Indhold 1 Indledning... 2 2 Det politiske udgangspunkt... 3 3 Tidsplan for arbejdet... 4 4 Rammerne for arbejdet... 5 4.1 Skolerne... 5 4.2 Skoleområdets økonomi 2016-2019... 6 5 Økonomi i ny model...

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 13. maj 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 13. maj 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedato: 13. maj 2014 Mødelokale: Lokale 120, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 13. maj 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Budget 2015 3 2 Inklusion 4 4

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1

Notat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1

Læs mere

Interviewguide til interview vedr. VAKKS-undersøgelse af kvalitetsrapportbekendtgørelsen

Interviewguide til interview vedr. VAKKS-undersøgelse af kvalitetsrapportbekendtgørelsen Bilag 1 Interviewguide til interview vedr. VAKKS-undersøgelse af kvalitetsrapportbekendtgørelsen Nedenfor følger interviewguide for interviewet om de forventede konsekvenser af kvalitetsrapportbekendtgørelsen

Læs mere

Velkommen i skole 2011

Velkommen i skole 2011 Velkommen i skole 2011 indhold 3 5 6 7 8 10 12 13 14 15 16 18 20 22 Kære forældre Dit barn skal i skole En god skolestart Parat til skolen? Børnehaveklassen Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem

Læs mere

Skoleindskrivning. Information om regler - samt praktiske oplysninger. www.gentofte.dk/skolestart GENTOFTE KOMMUNE

Skoleindskrivning. Information om regler - samt praktiske oplysninger. www.gentofte.dk/skolestart GENTOFTE KOMMUNE Skoleindskrivning 2015 Information om regler - samt praktiske oplysninger GENTOFTE KOMMUNE www.gentofte.dk/skolestart EN NY ÅRGANG BØRN STÅR NU KLAR TIL AT BEGYNDE I BØRNE- HAVEKLASSE I AUGUST 2015 At

Læs mere

INDHOLD. 2 Velkommen i skole KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO)

INDHOLD. 2 Velkommen i skole KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VELKOMMEN I SKOLE 2016 INDHOLD 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) SAMARBEJDET MELLEM SKOLE

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Referat 3. marts 2016 kl. 19:50 Kantinen Indkaldelse Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Henriette Breum Henrik Bang Birgitte Hannibal Mette Hoff Dorthe la Cour Dorete Dandanell

Læs mere

PURHUS KOMMUNE Social- og kulturforvaltningen

PURHUS KOMMUNE Social- og kulturforvaltningen PURHUS KOMMUNE Social- og kulturforvaltningen Bakkevænget 16, 8990 Fårup Telefon 86 45 21 11, telefax 86 45 26 80 Eksp. 10-12, torsdag tillige 15-16.30 Tlf.eksp. Mandag-torsdag 8-15, fredag 8-12.30 Postgirokonto

Læs mere

Notat: Kommunernes organisering og styring på specialundervisningsområdet

Notat: Kommunernes organisering og styring på specialundervisningsområdet Notat: Kommunernes organisering og styring på specialundervisningsområdet Maj 2012 Fra politisk side er der et stort fokus på øget inklusion i folkeskolen - både nationalt og lokalt. Resultaterne af denne

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

INPUT TIL TEMADRØFTELSE

INPUT TIL TEMADRØFTELSE INPUT TIL TEMADRØFTELSE En ny folkeskole I juni 2013 blev der indgået en politisk aftale, som lægger op til et fagligt løft af folkeskolen og til øget mål- og resultatstyring. Samtidig er der vedtaget

Læs mere

Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger

Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger Holstebro Kommune Skoleafdelingen Side 1 of 8 Kære forældre Et nyt skoleår venter forude og som forældre til kommende skolebørn skal I indskrive

Læs mere

Visitation til specialundervisning 2010/2011

Visitation til specialundervisning 2010/2011 Ishøj Kommune PPR Center Ishøj - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning for Ishøj og Vallensbæk Visitation til specialundervisning 2010/2011 30. august 2010 Notatet er en justering af det tilsvarende notat

Læs mere

Politik for inklusion i Mariagerfjord kommune

Politik for inklusion i Mariagerfjord kommune Politik for inklusion i Mariagerfjord kommune Baggrund: Den vedtagne politik bygger på Mariagerfjord kommunes børnepolitik. Inklusionspolitikken skal ligeledes ses i sammenhæng anbefalingerne fra regeringens

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2015 NORDVESTSKOLEN

Skolebestyrelsesvalg 2015 NORDVESTSKOLEN Skolebestyrelsesvalg 2015 1 NORDVESTSKOLEN 1 Et vigtigt valg Så er strukturen på plads i Hjørring Kommune og NORDVESTSKOLEN er en realitet. Det betyder også, at der skal vælges ny skolebestyrelse. Har

Læs mere

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud.

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Grundlag. Grundlaget for visitationsproceduren er: Bekendtgørelse nr. 693 af 20/06/2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

Høring vedrørende forslag til ny skolestruktur i Rønne.

Høring vedrørende forslag til ny skolestruktur i Rønne. Høring vedrørende forslag til ny skolestruktur i Rønne. Kommunalbestyrelsen har den 19. november 2015 besluttet at sende nedenstående forslag til den fremtidige skolestruktur i Rønne i høring. I henhold

Læs mere

Ballerup Kommune. Andre kommuners modeller for udvikling, visitation og økonomi. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Ballerup Kommune. Andre kommuners modeller for udvikling, visitation og økonomi. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Andre kommuners modeller for udvikling, visitation og økonomi. Udvikling Herning Der arbejdes med fireårige politikker og målspor, som nedbrydes i års- og delmål. Skolerne kan selv beslutte hvordan

Læs mere

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2018/2019

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2018/2019 Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2018/2019 Bilag 1 i skolernes styrelsesvedtægt, pkt. 9. Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 15. september

Læs mere

Hovedpunkter fra temaanalysen

Hovedpunkter fra temaanalysen Hovedpunkter fra temaanalysen Faaborg-Midtfyn Kommune er den landkommune, der har det næsthøjeste udgiftsniveau til folkeskolen pr. elev. Udgiftsniveauet pr. elev er 12,4 pct. højere end gennemsnittet

Læs mere

Overgang fra hjem til dagpleje/vuggestue/børnehave

Overgang fra hjem til dagpleje/vuggestue/børnehave OPFØLGNING VED SKIFT OPFØLGNING Overgang fra hjem til dagpleje/vuggestue/børnehave Besøg i personale Ad hoc inddragelse af sundhedsplejerske, talehørekonsulenter mv. i enkelte sager Pædagogisk leder i

Læs mere

Strategi for specialundervisning

Strategi for specialundervisning Strategi for specialundervisning i Nordfyns Kommune 2015-2017 En del af Politik for Børn og Unge på Nordfyn 2015-2019 Forfatter: Kristian Helverskov Petersen Oprettet den 15. januar 2015 Dokument nr. 480-2015-16544

Læs mere

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe Til Børn & Kultur Skoleadministrationen Esbjerg Kommune b-k@esbjergkommune.dk Ribe den 12. januar 2015 Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe Skolebestyrelsen har den 19. november 2014

Læs mere

Høringssvar vedr. budget 2015.

Høringssvar vedr. budget 2015. Skuldelev, d. 22/9 2014. Til Byrådet Høringssvar vedr. budget 2015. Bestyrelsen ved Skuldelev skole har nærlæst høringsmaterialet og har følgende kommentarer. Hvorfor ødelægge et velfungerende læringsmiljø?

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget

Børne- og Undervisningsudvalget 11. december 2013 Børne- og Undervisningsudvalget Referat Møde: 11. december 2013 kl. 16:30 Sted: Mødelokale 2A / Bad Salzungen Side 1 af 15 Pkt. Side 121 Meddelelser fra formanden 3 122 Meddelelser fra

Læs mere

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Børn og Unge Januar 2014 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye skolereform.

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund Information til forældre om folkeskolereformen En ny skole fra august 2014 Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til en

Læs mere

Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen

Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Notat Modtager(e): Børne- og udvalget Dato: 4. december 2014 Sags nr.: Sagsbehandler: ASC BSU - indskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres

Læs mere

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 239826 Brevid. 1721274 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 14. august 2013 Med

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde 9.4.14 kl. 18.00 21.00 på Vemmedrup Skole

Skolebestyrelsesmøde 9.4.14 kl. 18.00 21.00 på Vemmedrup Skole Afbud til Lisa: Lisa (Skolerådsmøde), Jonas, Henriette, Torben, Bo, Birgit, Jeanette, elevråd Deltagere: Lotte, Louise, Carsten, Lauge 1) Godkendelse og underskrive referat fra sidste møde 2) Meddelelser:

Læs mere

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Oplæg v/ personalemøde på Hareskov Skole d. 23. januar 2014 Tak fordi jeg måtte komme jeg har glædet mig rigtig meget til at få mulighed for at stå her i dag. Det

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS LOKALE RAMMER OG MULIGHEDER INSPIRATIONSHÆFTE

SKOLEBESTYRELSENS LOKALE RAMMER OG MULIGHEDER INSPIRATIONSHÆFTE SKOLEBESTYRELSENS LOKALE RAMMER OG MULIGHEDER INSPIRATIONSHÆFTE 2 SKOLEBESTYRELSENS LOKALE RAMMER OG MULIGHEDER Den nye folkeskolelov åbner op for lokal fleksibilitet omkring valg og sammensætning af skolebestyrelserne.

Læs mere

Skolereform & skolebestyrelse

Skolereform & skolebestyrelse Skolereform & skolebestyrelse v/ Pædagogisk udviklingskonsulent Thomas Petersen Overordnede mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Høring over udkast til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning)

Høring over udkast til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning) Ministeriet for Børn og Undervisning Uddannelsesstyrelsen Svend.e.gertz@udst.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

SKOLESTART 2016 Klar, parat... start! www.albertslund.dk/børn

SKOLESTART 2016 Klar, parat... start! www.albertslund.dk/børn SKOLESTART 2016 Klar, parat... start! www.albertslund.dk/børn Skolestart 1 Kære børn og forældre At begynde i skolen er en stor begivenhed i et barns og en families liv. De fleste børn ser frem til dagen

Læs mere

Evaluering af skolereformen Rapport fra workshop med skolebestyrelserne

Evaluering af skolereformen Rapport fra workshop med skolebestyrelserne INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE Evaluering af skolereformen Rapport fra workshop med skolebestyrelserne EMNE FOR DENNE RAPPORT Denne rapport er resultatet af workshop for skolebestyrelserne i Stevns Kommune.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008/2009. Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09

Kvalitetsrapport 2008/2009. Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09 Kvalitetsrapport 2008/2009 Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09 1 Indholdsfortegnelse. Side 3. Kapitel 1. Resumé med konklusioner. Side 4. Kapitel 2. Tal og tabeller Side 5. Kapitel 3 Fagligt niveau

Læs mere

Ressourcetildelingsmodel

Ressourcetildelingsmodel Ressourcetildelingsmodel Folkeskolerne i Frederikshavn Kommune Tildelingsmodellen er for både undervisningsdelen og SFO delen på skolernes normalområde Sag nr. 14/17 Indhold Indledning... 2 Nuværende tildelingsmodel...

Læs mere

I teksten herunder gives der høringssvar til beslutningsoplægget " Fremtidens fælles folkeskole i Halsnæs og implementeringen af skolereformen 2014.

I teksten herunder gives der høringssvar til beslutningsoplægget  Fremtidens fælles folkeskole i Halsnæs og implementeringen af skolereformen 2014. Halsnæs Kommune Rådhuset Udvalget for Skole, Familie og Børn 30. januar 2014 Høringssvar I teksten herunder gives der høringssvar til beslutningsoplægget " Fremtidens fælles folkeskole i Halsnæs og implementeringen

Læs mere

Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune

Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune Disse retningslinjer er godkendt og senest revideret af Børne- og Uddannelsesudvalget den 10. november 2015.

Læs mere

Klassedannelsesprincip Byskovskolen

Klassedannelsesprincip Byskovskolen Klassedannelsesprincip Byskovskolen Lovgrundlag/baggrund Folkeskolelov: 17. Elevtallet i grundskolens klasser må normalt ikke ved skoleårets begyndelse overstige 28. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 30. maj 2005 via Magistraten PRIORITERET SAG Tlf.

Læs mere

Forældreposten marts 2014

Forældreposten marts 2014 Forældreposten marts 2014 Skolereformen Reserver allerede nu tirsdag den 3. juni klokken 17 18.30. Her inviterer skolen alle forældre til information om de ændringer, der sker for jeres børn i det kommende

Læs mere

Præsentation. Thomas Petersen Konsulent skoleområdet Solrød Kommune

Præsentation. Thomas Petersen Konsulent skoleområdet Solrød Kommune Velkommen Præsentation Thomas Petersen Konsulent skoleområdet Solrød Kommune Lærer 10 år Skolebestyrelsesmedlem 5 år. Ungdomsskoleleder Erhvervsleder Chef og underviser i læring.dk Teamsamarbejde som professionel

Læs mere

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave et valg for dit barn Naturbørnehave Kære forældre Med dette materiale, vil vi gerne invitere dig og dit barn ind i Vesthimmerlands Naturfriskoles verden.

Læs mere

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Børn og Unge 20. november 2013 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye

Læs mere

Undervisning i fagene

Undervisning i fagene Undervisning i fagene Almindelige bemærkninger til lovændringer der vedrører undervisning i fagene 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne for 1.-9. klassetrin foreslås

Læs mere

Hvorfor en ny reform. Ny Folkeskolereform. Hvorfor en ny reform. En mindsetændring 01-11-2013. Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Hvorfor en ny reform. Ny Folkeskolereform. Hvorfor en ny reform. En mindsetændring 01-11-2013. Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Hvorfor en ny reform Ny Folkeskolereform Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Vi har en god folkeskole, men den skal være bedre på flere områder vejen til en hel ny version af Parkskolen

Læs mere

Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform

Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform Notatark Sagsnr. 17.00.00-P17-2-13 Sagsbehandler Per Lunding 27.11.2013 Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform I forbindelse med Byrådets beslutning om budget 2014 og implementering

Læs mere

Sammenfatning af resultater marts 2014

Sammenfatning af resultater marts 2014 Sammenfatning af resultater marts 2014 Af Camilla Brørup Dyssegaard, Niels Egelund, Siddhartha Baviskar og Mikkel Lynggaard Generelt gælder, at de tolv kommuner, der indgår i Dokumentationsprojektet, dækker

Læs mere

velkommen i skole 2015

velkommen i skole 2015 velkommen i skole 2015 indhold 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 Kære forældre En god skolestart Parat til skolen? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem skole

Læs mere

Pkt.nr. 6 Pasningsproblemer i forbindelse med indførelse af Leg og Læring. Pkt.nr. 8 kvartalsstatistikker for klubber og fritidshjem 2.kvartal 1999.

Pkt.nr. 6 Pasningsproblemer i forbindelse med indførelse af Leg og Læring. Pkt.nr. 8 kvartalsstatistikker for klubber og fritidshjem 2.kvartal 1999. Skole og Kulturforvaltningen grw Beretning fra Skoleudvalgets møde den 07.09.1999 INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1 Møde med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Pkt.nr. 2 Meddelelser. Pkt.nr. 3 Forslag til

Læs mere

Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Forslag Skoleafdelingen Februar 2016 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Valg af skole...4 3. Valg til skolebestyrelser...5 4. Skolebestyrelsens

Læs mere

Serviceniveau for specialundervisning og specialpædagogisk bistand Gladsaxe Kommune

Serviceniveau for specialundervisning og specialpædagogisk bistand Gladsaxe Kommune Serviceniveau for specialundervisning og specialpædagogisk bistand Gladsaxe Kommune Småbørnsområdet Folkeskolen tilbyder specialpædagogisk bistand til børn der endnu ikke er påbegyndt folkeskolen jf. 4

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Ungdomsskolen, Lundbækvej 5, 2665 Vallensbæk Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen

Læs mere

Att. : skolechef Arthur Corneliussen. Sæby d. 19. februar 2007

Att. : skolechef Arthur Corneliussen. Sæby d. 19. februar 2007 Frederikshavn Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn Att. : skolechef Arthur Corneliussen. Sæby d. 19. februar 2007 Vedr. skolestruktur i Frederikshavn Kommune. Med nærværende

Læs mere

Fælles udgangspunkt for scenarierne

Fælles udgangspunkt for scenarierne Fælles udgangspunkt for scenarierne Der skal være sammenhæng mellem bosætningspolitik og skolepolitik. Én skole, én matrikel, én bestyrelse, én ledelse. 10. klassecenteret skal bestå. Undervisningstilbud

Læs mere

Beskrivelse af ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet

Beskrivelse af ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet Beskrivelse af ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet Med udgangspunkt i det budgetforlig, der blev indgået den 02-09-2016, er der nedsat en arbejdsgruppe, som har udarbejdet et forslag til en ny

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål mv. i høringssvarene

Besvarelse af spørgsmål mv. i høringssvarene Notat Side 1 af 11 Til Til Kopi til Byrådet Besvarelse af spørgsmål mv. i høringssvarene Der er høringssvar, som har rejst tvivl om forudsætninger for enkelte af spareforslagene. I det følgende svares

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN VURDERING OG HANDLEPLANER

KVALITETSRAPPORT FOR TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN VURDERING OG HANDLEPLANER KVALITETSRAPPORT FOR TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN VURDERING OG HANDLEPLANER Med udgangspunkt i skolernes kvalitetsrapport for skoleåret 2006/2007 vil nedenstående redegøre for generelle oplysninger om og

Læs mere

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Høringsmateriale Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Side 1/16 Indledning Ny skolestruktur Køge Kommune har med vedtagelse af Budget 2012-15 samt Budgeterklæringens punkt b ønsket at

Læs mere

Vindinge Skole Dagsorden til skolebestyrelsesmøde.

Vindinge Skole Dagsorden til skolebestyrelsesmøde. 1 Vindinge Skole Dagsorden til skolebestyrelsesmøde. Dato: Tirsdag den 18. november 2014 kl. 18.30 til 21.00. Sted: Lærerværelset, Vindinge Skole, indgang i hjørnet ved lærerværelset/kontoret Referent:

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING FOR SKOLEÅRET 2011/2012:

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING FOR SKOLEÅRET 2011/2012: SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING FOR SKOLEÅRET 2011/2012: 1. Udmøntning af besparelserne for budget 2013. 2. Hedelyskolens nye SPE dækkende årene 2012-2015. 3. Elevrådene. 4. Hedelyskolens trafiksituation.

Læs mere

Høringsnotat. Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning)

Høringsnotat. Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning) Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 L 103 Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning Januar 2012 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med

Læs mere

Bilag, Decentralisering af ressourcer til specialundervisning

Bilag, Decentralisering af ressourcer til specialundervisning Bilag, Decentralisering af ressourcer til specialundervisning D. 9. september 2013, Børne- og Ungesekretariatet, økonomi 1. Indledning og mål 2. Ny kompetencefordeling skolelederen som beslutningstager

Læs mere

Der opleves manglende råderum til at fastholde gode/dygtige medarbejdere med uddannelse.

Der opleves manglende råderum til at fastholde gode/dygtige medarbejdere med uddannelse. Dagpleje og Daginstitution Notat Sagsnr.: 2011/04270 Dato: 05-05-2011 Sag: Opsamling Dialogmøde 04.05.2011 Sagsbehandler: Ulla Schødt Pædagogisk konsulent Direkte afskrift af afleverede opsamlinger, Hvis

Læs mere

Implementeringsplan til frikommuneforsøg

Implementeringsplan til frikommuneforsøg Implementeringsplan til frikommuneforsøg Implementeringsplan Titel på forsøg: Årgangsorganisering, holddeling og kontaktlærerordning Forsøgsansvarlig: Anne Poulsen Forsøgschef Finn Drabe Påbegyndt: 01-08-2012

Læs mere

Skolerne og deres distrikter Stk. 1. Skolens navn Registernummer

Skolerne og deres distrikter Stk. 1. Skolens navn Registernummer Indholdsfortegnelse Skolerne og deres distrikter Skolernes ordning og deres omfang Specialundervisningens placering Ordningen af den skolepsykologiske virksomhed Skolebiblioteker/ Pædagogisk Servicecenter

Læs mere

Møde i skolebestyrelsen Mandag den 5. oktober kl. 19.00 21.30 på Hedegårdsskolen

Møde i skolebestyrelsen Mandag den 5. oktober kl. 19.00 21.30 på Hedegårdsskolen Møde i skolebestyrelsen Mandag den 5. oktober kl. 19.00 21.30 på Hedegårdsskolen Indkaldte: Brian Lentz, Heidi H. Nielsen, Lone Hougesen, Helle Bønnelykke, Jan Mogensen, Michael Yde Nielsen, Bjarke Bjerg,

Læs mere

Sammenfatning af Høring vedr. fremtidig organisering af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Sammenfatning af Høring vedr. fremtidig organisering af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Sammenfatning af Høring vedr. fremtidig organisering af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Høringen er udsendt til: KLF, BUPL, FOA, Socialrådgiverforeningen, Psykolog Foreningen, institutioner, skoler,

Læs mere

Kommunens serviceramme er i budgetårene overskredet med ca. 50 mio. kroner.

Kommunens serviceramme er i budgetårene overskredet med ca. 50 mio. kroner. Skoleområdet Folkeskoler Stationsvej 36 3460 Birkerød Att.: skolechef Martin Tinning Sendt via mail til hd@rudersdal.dk Vedbæk, torsdag 18. august 2011 Høringssvar til Budget 2012-2015 Kommunens serviceramme

Læs mere