Hestebedgård Årsskrift 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hestebedgård Årsskrift 2011"

Transkript

1 Hestebedgård Årsskrift 2011 Institutionens navn: Den selvejende institution(fond) Hestebedgård Adresse: kattekærstrædet 10, Orø, 4300 Holbæk Institutionens formål: At eje, administrere og vedligeholde Hestebedgård og hertil hørende samlinger, Kattekærstrædet 10, Orø, 4300 Holbæk, som mindestue for Henrik og Olivia Larsen samt som museum og base for andre kulturelle aktiviteter, samt sikre at samlingerne er tilgængelige for offentligheden og skal stille dem til rådighed for undervisning og formidle kendskabet til den historie og kultur, som ejendommen med samlinger repræsenterer. Museumskategori: Kulturhistorisk museum og mindestue, ikke statsstøttet. Oprettelse: Institutionen er oprettet på generalforsamlingen i Hestebedgårds Venneforening, Orø 13 april 2011, hvor Hestebedgårds 1

2 Venneforening, Orø blev omdannet til den selvejende institution(fond) Hestebedgård. Medlemsskab: Som støttemedlemmer kan optages personer, foreninger m.v., som ønsker at støtte institutionens formål. Der erlægges et årligt kontingent der fastsættes af institutionens bestyrelse Samarbejdsaftaler og økonomisk støtte: Der er et samarbejde med Orø Museum idet Orø Museum i øjeblikket har 2 repræsentanter i institutionens bestyrelse og der er et uformelt samarbejde med Holbæk Museum. Der er ydet økonomisk støtte fra en række personer og virksomheder og FødevareErhverv og Skov- og Naturstyrelsen har tidligere ydet et væsentligt bidrag til renovering af bygningerne Bestyrelse: Carsten Roug(formand) tel , Ole Nielsen(næstformand) tel , Axel Dolleris(kasserer) tel , Ester Lauersen(sekretær) tel , Margit Christiansen(familiens repræsentant) tel , Britt Larsen tel Gitte Busk-Clausen tel Bent Møller(suppleant), Jens Johan Dahlkild(suppleant) Som følge af Bent Møllers død foråret 2011 og Gitte Busk-Clausens bortrejse og udtrædelse af bestyrelsen er Jens Johan Dahkild tel indtrådt i bestyrelsen. Kasserer: Axel Dolleris Revisor: RSM plus, statsautoriseret revisor Lars Østerkryger CVR nummer: Bankkonto: Nordea Bank Reg.nr Konto Entre: 20 kroner for personer over 12 år. Medlemmer har gratis entre. Åbningstider 2011: Lørdag kl og onsdag kl , samt efter aftale Bygninger og udendørs arealer: Ejendommen er en tidligere landbrugsejendom bestående af 8 bygninger på ialt 657 kvm. i grundplan. Stuehuset bygget 1849 er på 130 kvm. og indeholder mindestuerne. De øvrige bygninger har været brugt som avlsbygninger og til opbevaring af maskiner. Alle bygninger er i behov for renovering. Grunden er efter frastykning af landbrugsjorden på 5314 kvm.. 2

3 Projektet med renovering af mindestuer og kostald, der blev støttet af FødevareErhverv og Skov- og Naturstyrelsen, blev endelig afsluttet og den sidste del af støttebeløbet udbetalt februar I april blev der opsat 3 bænke ved bøgestammen på stykket SV for kostald og svinehuset, og i haven nord for stuehuset blev der i maj opsat en flagstang på den plads hvor den gamle flagstang stod. Begge dele blev sponsoreret. I bygningerne er der foretaget diverse forbedringer, hvoraf de vigtigste er etableringen af forsatsruder i hele stuehuset, ialt 30 stk., tilvirket af Axel Dolleris og isat energiglas. Materialerne blev sponsorede og arbejdet med maling og isætning udført med frivillig arbejdskraft. Vi håber at kunne spare en del på varmeregningen fremover. Laden har gennemgået en større forandring idet de større landbrugsmaskiner o.a. der stod i laden blev flyttet. Tærskeværket blev flyttet til den oprindelige plads ved kværnen, under kornloftet, og bl.a. halmpresseren oa blev flyttet til maskinhuset. Gulvet blev helt ryddet og der blev herefter støbt cementgulv i hele laden og opsat skillevæg mod hestestald og brændselsrum. Arbejdet blev økonomisk muligt takket være et større beløb indsamlet ved Bents Møllers mindehøjtidlighed juli 2011 og takket været sponsoreringer fra Østre Færge, gmd. Lars Foverskov samt Niels Erland Nielsen der sammen med Bo Møller, Jørgen Larsen og Knud Andreasen stod for arbejdet, og med hjælp af mange frivillige. Der er etableret en længe ønsket vandpost ved køkkenindgangen fra kælderen og i selve kælderen er den gamle pigstensbelægning frilagt og der er herefter lavet en ny trappe som letter nedgangen til den dybe kælder, der forhen var brød- og ølkælder. Der er lige efter nytår 2011/12 opsat 2 nye varmepumper med 8 graders funktion sponsoreret af Vaillant. I øvrigt er der foretaget almindelige vedligeholdelsesarbejder på bygninger med tjæring af bindingsværk og kalkning af murværk og mod vest er arbejdet med at reparere væggens pudslag og hævning af varmepumpen udført som sponsoreret arbejde. Museets/Mindestuens drift: Museets drift har været tilfredsstillende det forløbne år. Antallet af besøgende har været omtrent som budgetteret og antallet af registrede medlemmer svagt stigende og der har i årets løb været 3

4 omkring 1000 betalende gæster, heri dog ikke medregnet gæster til diverse arrangementer. På Orødagen 5 juni var der omkring 160 besøgende og dagen blev afviklet i strålende vejr hvor folkedanserne viste deres færdigheder akkompagneret af spillemandsmusik, og Folketingets daværende trafikordfører, Flemming Damgård Larsen, holdt grundlovstalen. Til kulturaftenerne afholdt i februar/marts og juli/august var der omkring 200 gæster. Høstfesten der blev afholdt 1 oktober i den nyindrettede lade var meget vellykket med deltagelse af 60 gæster samt hjælpere. Laden var pyntet fint på tradionel vis og vi var iår begunstiget af en af de varmeste oktoberaftener i mange år. Takket være renoveringen af ladegulvet var der blevet mere plads og nu også plads til en lille svingom. Udstillingen om Orøs forbindelser med omverdenen i 1000 år er fortsat gennem hele sæsonen og nedtages først i det nye år for at give plads til en udstilling med luftfoto af ejendommene på Orø. Julestue og juleridning blev afholdt 10 december med deltagelse af ryttere fra Orø Rideklub og besøg af ca 40 gæster. Juleridningen foregik iår uden akkompagnement af spillemænd, der var optaget andetsteds. Af de mange besøg der har været på gården kan nævnes at Folketingets Ø-kontaktudvalg besøgte gården april 2011 og at gæsterne på Ø-seminaret der gæstede øen oktober 2011 også gav sig tid til at besøge gården. 30 juli blev afholdt en mindehøjtidelighed for Bent Møller med deltagelse af den nærmeste kreds fra sommerhusområdet hvor familien har haft sommerhus i omkring 60 år, samt fra øen i øvrigt. Bent var en markant personlighed der gennem mange år satte sit præg på Orø, især gennem sin foredragsvirksomhed og sin dybe interesse for og viden om Orøs historie og natur Udgifterne det forløbne år var lidt lavere end budgetteret og da både donationer og indtægterne ved diverse arrangementer var betydeligt større end budgetteret blev driftsoverskuddet større end budgetteret. Museets/Mindestuens samlinger: Mindestuerne er placeret i stuehuset og her er der kun sket få ændringer i årets løb. Køkken, bryggers, stue, finstue, øverstestue og soveværelse samt det nyindrettede depot- og computerrum er uforandrede og her findes nu en del af de væsentligste arkivalier, dagbøger, regnskaber, bøger fra den gamle sognebogsamling 4

5 m.m.. I det lille kammer ved siden af Kjelds kammer er der nu indrettet plads til en del af de mange skrifter der efterhånden er renskrevet. I kælderrummet er gulvets pigstensbelægning frilagt og her findes den gamle brødhylde samt den gamle tallerkenrække der tidligere var placeret i bryggerset. Bevaringsarbejde og registreringsarbejde: Gennemgangen af effekterne er fortsat. Renskrivningen og digitaliseringen af dokumenter er fortsat. Henrik Larsen skrev kort før sin død i 1984 et sammendrag af sine dagbøger fra 1908 til kort før hans død i 1984, og disse er nu renskrevet og er fremlagt til gennemsyn. En del af den store fotosamling som Henrik Larsen samlede og registrede få år før sin død er nu indscannet og vil blive fremlagt efterhånden som billederne bliver færdigbehandlede. En del af det renskrevne materiale er nu i hæfteform og kan købes på Hestebedgård. Der kan udleveres kopier af det materiale der ikke er til salg. En foreløbig fortegnelse over hæfter til salg findes bagerst i årsskriftet. Udstillinger, foredragsvirksomhed og anden informationsvirksomhed: Udstillingen om Orøs forbindelser med omverdenen i 1000 år, der forsøger at beskrive de 6 overfartssteder der med sikkerhed har været, nedtages efter nytår 2011/2012. Vi har herefter planer om en udstilling med luftfoto af øen og øens ejendomme og der er givet tilsagn fra Orø Museum og en lang række privatpersoner om at Hestebedgård kan låne foto til denne udstilling, som vi har planlagt skal åbne lørdag den 31 marts Der har i årets løb været afholdt 7 kulturaftener med omkring 200 gæster. De 4 aftener i februar og marts var emnerne: Vilde planter og buske på Orø, vinterens fugle, vikingetiden og færgesteder og anløbspladser på Orø ved Bent Møller og Ole Nielsen fortalte om Heksen Barbara og landbrug i gamle dage. Søren Leonhard om fiskeri i gamle dage. Ved de 3 aftener sommeren 2011 fortalte sogneprøst Kirsten Schmidt om Orø Kirke og dens præster. Ole Nielsen fortalte historier og om gamle traditioner på Orø og den sidste aften fortalte læge Carsten Roug om sundhedsvæsenet og lægerne på Orø i gennem tiderne. 5

6 Samarbejde og konsulentbistand: Der er et samarbejde med Orø Museum idet Hestebedgård har 2 medlemmer af Orø Museums bestyrelse. Desuden er en del af den store mængde dokumenter der findes på både Orø Museum og Hestebedgård at betragte som fælles eje. Det gælder især de dokumenter der i tidens løb er udleveret af Hestebedgårds tidligere ejer, Henrik Larsen og renskrevet af Orø Museum, samt de dokumenter vedrørende Hestebedgård der er indleveret til Orø Museum før Hestebedgård blev overdraget til Orøs borgere. Desuden findes et uformelt samarbejde med Holbæk Museum. Frivilligt arbejde: Der er ikke ført nogen egentlig opgørelse over frivilligt arbejde på gården efter at det af FødevareErhverv støttede renoveringsprojekt er afsluttet Godt 40 personer har deltaget i det frivillige arbejde i det forløbne år, enten ved den almindelige vedligeholdelse eller som medhjælp ved arrangementer. Vi er meget taknemlige for denne hjælp og håber at man også fortsat vil støtte Hestebedgård på denne måde. Sponsorer og donorer: Følgende virksomheder eller enkeltpersoner har ydet økonomisk og/eller praktisk støtte i Det bemærkes at enkelte personer efter eget ønske er udeladt af registreringen. Desuden er en række af de personer, arkiver/museer der har ydet bidrag til udstillingerne ikke medtaget i oversigten, ligesom personer der har deltaget i det almindelige frivillige arbejde ikke er medtaget. Andersen, Lene Ballisager, Ib Busk-Clausen, Lasse Christensen, Torben, Dagli Brugsen Dolleris, Axel, Næsbygade 15 Foverskov, Lars, Skovhøjgård, Nørrestængevej 16, gårdejer Larsen, Kjeld Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen Mindefond, Bent Møllers 6

7 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Direktoratet for FødevareErhverv, Nyropsgade 30, 1780 København V Møller, Bent, Rylestien 1 Møller, Bo, Orø Grave- og Udlejningsforretning Nielsen, Frimodt, elektriker Nielsen, Niels Erland Nielsen, Ole, Vestre Strandvej 18 Orøhallen Orø Museum Pedersen, Peter, Kratvej 5, tømrermester Spillemændene Kaj og Max Sørensen, Ole, Stærkendevej 135, Vindinge, 4000 Roskilde Vaillant A/S, Drejergangen 3 A, 2690 Karlslunde Volland, Girly, Kattekærstrædet 13 Von Staffeldt, Jesper, Brøndevej 43 Østre Færge, Svend Jensen, Østre Færgevej 66 Mål for sæsonen 2012: Åbningstiderne lørdag kl og onsdag kl samt efter aftale fortsættes. Det må dog forventes at der i enkelte vintermåneder ikke vil være faste åbningstider i den kommende vintersæson. Udstillingen om Orøs forbindelser med omverdenen nedtages og erstattes af en udstilling med luftfoto fra omkring 1950 og frem til nutiden. Udstillingen planlægges åbnet den 31/ Til Orødagen den søndag den 3 juni vil der være gratis adgang for besøgende i lighed med tidligere år. Der er planlagt en serie foredragsaftener februar/marts og juli august 2012 I sidste halvdel af september vil der blive afholdt høstfest i lighed med tidligere år og før jul bliver der som sædvanligt et julearrangement med julestue og juleridning. Den påbegyndte registrering og digitalisering af effekter og dokumenter fortsættes og det tilstræbes at gøre denne viden tilgængelig for offentligheden. Den sikring af ejendommen der er påbegyndt planlægges fortsat. Ved prioriteringen af disse renoverings- og bevaringsarbejder vægtes arbejder 7

8 der øger sikkerheden for ejendom og effekter højest, samt tiltag der letter og forbedrer formidlingsarbejdet. Der er sendt ansøgning til Realdania om midler til renovering af svinehuset med henblik på at indrette dette til mødelokale og arkiv 8

9 Udpluk af skrifter til salg eller til gennemsyn på Hestebedgård: Bybjerg sider 20 kr. Bybjerg sider 20 kr. Børn på gården 3 sider 10 kr. Dagbøger januar august sider 50 kr. 15 august oktober sider 50 kr. 1 november april sider 50 kr. 19 april april sider 50 kr. Uddrag af dagbøger fra 1908 til sider Det kommunale selvstyre 8 sider Dyreoldshusene 2 sider Dødsfald fra sider Fra min tidligste tid 9 sider 20 kr. Fundet af guldkorset 1 side Gamle marknavne Gamle Orøudtryk Gårdens indretning 10 sider 20 kr. Hestebedgårds historie i uddrag ved Holger Larsen 15 sider 20 kr. Hestene 1 side Indberetning til Nationalmuseet Dagliglivet på Hestebedgård, indberettet sider Dagliglivet på Orø, indberettet sider Fiskeriet, indberettet sider Fortids haver, indberettet sider Koklokken 2 sider Matrikelregistranten 365 sider Mortens Stine fortæller 1 side Om slægten 8 sider 20 kr. Oplevelser i offentlighedens tjeneste 17 sider 20 kr. Orø efter år 1800 landbrugets udvikling Orø før år 1800 Orø før og efter år sider 50 kr. Orøs forbindelser med omverdenen 6 sider 20 kr. Orø Sogneråds forhandlingsprotokol, uddrag 40 sider 50 kr. 9

10 Ourø Sogns Vandløbsprotokol, uddrag 3 sider Rigsdagsvalg 6 sider Skoleklassen 1904, hvad blev der af dem 8 sider 20 kr. Slægtsgården Hestebedgård 83 sider 50 kr. Udviklingen i Bybjerg og Brønne 4 sider 10 kr. Af andre hæfter kan nævnes: Cykelture på Orø, med nogle af Anbergs tegninger En Orødrengs barndomsminder fra tiden før århundredskiftet, af Johannes Prip Kvindearbejde i gamle dage, af Caroline Nielsen Liden Elna på Ourø Orøs forbindelser med omverdenen og andre artikler Trampestierne på Orø 20 kr. 50 kr. 10 kr. 20 kr. 20 kr. 10 kr. 10

2. Årsmøde. Den selvejende institution (fond) Hestebedgård Referat af årsmøde afholdt den 18. april 2013 kl. 19:00 i Orø Forsamlingshus

2. Årsmøde. Den selvejende institution (fond) Hestebedgård Referat af årsmøde afholdt den 18. april 2013 kl. 19:00 i Orø Forsamlingshus 2. Årsmøde Den selvejende institution (fond) Hestebedgård Referat af årsmøde afholdt den 18. april 2013 kl. 19:00 i Orø Forsamlingshus Formand Carsten Roug byder velkommen og giver praktiske oplysninger,

Læs mere

Holbækfærgen får bedre sejlplan

Holbækfærgen får bedre sejlplan ORØ NYT Nr151 februar 2013 Ny kloak koster Orø mange millioner Foto: Holbæk Forsyning A/S Vi har alle brug for hinandens nåde Efter 25 år som præst på Orø, kan Kirsten Schmidt se tilbage. Og hun ser et

Læs mere

Køge Arkivernes Årsberetninger 2008

Køge Arkivernes Årsberetninger 2008 Køge Arkivernes Årsberetninger 2008 Køge Byhistoriske Arkiv Magasinforhold Da Køge Byhistoriske Arkiv i 2007 flyttede til nye lokaler i Vestergade 26, var det ikke muligt at flytte magasinerne med til

Læs mere

Det går godt for øens håndværkere

Det går godt for øens håndværkere 160 august 2014 pris 25,- Kære læser! Vi har brug for din økonomiske støtte. Derfor starter vi en kampagne for at få flere støttemedlemmer. Orønyt er gratis for alle, der får det hjem i postkassen. Vores

Læs mere

Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2011. Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver

Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2011. Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2011 Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver Indhold Bestyrelsens beretning 3 Konsulentens beretning 5 Billund Kommune 7 Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn 7 Filskov Lokalhistoriske

Læs mere

Af Simon Bordal Hansen

Af Simon Bordal Hansen ORØ NYT Nr.144 december 2011, 20,- kr. God jul, Orø! Må vi her på bladet ønske læserne en god jul og et godt nytår. Og sende et stort tak til vores annoncører. Uden dem var der ikke noget blad. Du læser

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

VHMnyt. Bunkermuseet og Hirtshals Fyr i tæt samarbejde. Affald med historisk værdi. Efterlysning af skraldemandstøj

VHMnyt. Bunkermuseet og Hirtshals Fyr i tæt samarbejde. Affald med historisk værdi. Efterlysning af skraldemandstøj VHMnyt MAJ 2009... vi har den gode historie NR. 15 Bunkermuseet og Hirtshals Fyr i tæt samarbejde Affald med historisk værdi Efterlysning af skraldemandstøj Indhold Forord Redaktionen...........................................

Læs mere

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a. Referat fra den ordinære generalforsamling, mandag den 26. februar 2007 kl. 1930 i Fritidshuset i Dall Villaby Formanden, Flemming Hansen,

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 7-2005 - ÅRGANG 3

NYHEDSBREV NR. 7-2005 - ÅRGANG 3 november 07/05 Indhold NYHEDSBREV NR. 7-2005 - ÅRGANG 3 Kulturarvskommuner søges s. 2 Finanslov: Adgang til kulturarven s. 3 Holbæk-arkitekts hus fredes s.4 Hesselø retableret s.5 Restaurering af styrelsens

Læs mere

Frk. Ovartacis ankomst til Steno Museet

Frk. Ovartacis ankomst til Steno Museet 30 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER JUNI 2005 Frk. Ovartacis ankomst til Steno Museet Steno Museet gjorde sig ikke de store overvejelser mht. at modtage en gave, da lektor, dr. med. Ursula Friedrich

Læs mere

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Forord. I sommeren 2011 blev der begået indbrud på Rimmen. Gerningsmændene gennembrød muren indtil klubbens kontor ved hjælp af en traktor med frontlæsser.

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Store srbejdsdag den 10. oktober 2008. En gruppe flittige marthanere er i færd med at gøre tykkelseshøvlen klar til brug.

Store srbejdsdag den 10. oktober 2008. En gruppe flittige marthanere er i færd med at gøre tykkelseshøvlen klar til brug. Nr. 314 December 2008 34. årgang Foto: Mogens B N Store srbejdsdag den 10. oktober 2008. En gruppe flittige marthanere er i færd med at gøre tykkelseshøvlen klar til brug. Formand Leif Byrgiel, Brinckersvej

Læs mere

Nr. 3588 September-Oktober 2008 123. årgang

Nr. 3588 September-Oktober 2008 123. årgang Nr. 3588 September-Oktober 2008 123. årgang 89 90 Sneglerup Møllevej 6-10 B 4571 Grevinge TLF. 59 31 55 81 Fax 59 31 54 81 Mobil 21 60 66 51 www.moellebygger.dk Møllen er medlemsblad for Dansk Møllerforening

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Beboer- Kultur-hus i dejlige rammer...

Beboer- Kultur-hus i dejlige rammer... 14. årgang Nr. 2 juni 2010 Beboer- Kultur-hus i dejlige rammer... 2 Beboer- Kultur-huset det gamle bibliotek/den gamle skole maj 2010 Forsidefoto, samt side 2 : sq + kf Layout, grafik, sats: K & S Tryk

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 www.laasbynettet.dk Hvis du er en vore omhyggelige læsere, så har du - efter at have været

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Skattejægere - Julegaver - Kirke-Nyt Myretue - Grøftekant - Modeshow - Sparekassefond

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Skattejægere - Julegaver - Kirke-Nyt Myretue - Grøftekant - Modeshow - Sparekassefond LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Skattejægere - Julegaver - Kirke-Nyt Myretue - Grøftekant - Modeshow - Sparekassefond Nummer 63 december - februar 2012 Samlingshuset

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

ORØ NYT. Bådelauget er klar til at bygge nyt på havnen. Orø Badmintonklub kåret som den bedste i landsdelen. Næsby profiler.

ORØ NYT. Bådelauget er klar til at bygge nyt på havnen. Orø Badmintonklub kåret som den bedste i landsdelen. Næsby profiler. ORØ NYT Bådelauget er klar til at bygge nyt på havnen Nr 152 april 2013 Næsby profiler I dette blad sætter vi fokus på nogle af Næsbys spændende personligheder. Der er Leif, som har Danmarks smukkeste

Læs mere

Øvrige nyheder... 23. årgang www.filskovogomegn.dk. Sportaktiv lørdag... Læs mere på side 3 Byfest march Læs mere på side 4

Øvrige nyheder... 23. årgang www.filskovogomegn.dk. Sportaktiv lørdag... Læs mere på side 3 Byfest march Læs mere på side 4 23. årgang www.filskovogomegn.dk maj 2013 Øvrige nyheder... Sportaktiv lørdag... Læs mere på side 3 Byfest march Læs mere på side 4 Mangler stadig hjælp... Læs mere på side 5-6 Friskolefadder - var det

Læs mere

Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f.

Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f. Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f. Stiftedes 1894. Den første bestyrelse var P. Ahlers, Binderup, Jens Bach, Udbyneder, Anton Jensen (Hjulmann), Bjerre, Søren J Juncher, Dalbyneder, Anton Christeiasen,

Læs mere

MiK MaK. Ung Uge hedder nu Wonderful Days... Hvordan kommunikerer vi i fremtiden? Distrikts- og foreningsblad for Randers / Djurs

MiK MaK. Ung Uge hedder nu Wonderful Days... Hvordan kommunikerer vi i fremtiden? Distrikts- og foreningsblad for Randers / Djurs MiK MaK Distrikts- og foreningsblad for Randers / Djurs Ung Uge hedder nu Wonderful Days... Nr. 1 Februar 2013 12. årgang Hvordan kommunikerer vi i fremtiden? Rejsen begynder her Rejs på ferie på egen

Læs mere

Forsamlingshuset får en ny chance

Forsamlingshuset får en ny chance Forsamlingshuset får en ny chance 154, august 2013, pris 20,- Nu ejer Orøs borgere selv forsamlingshuset. Men hvad skal det så bruges til? Det er der borgermøde om den 26. september. Foto: Ib Ballisager

Læs mere

december 2013 kulturlivet i Brylle Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie

december 2013 kulturlivet i Brylle Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie 2013 december 2013 sportsog kulturlivet i Brylle Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie INDLÆG til næste blad skal være redaktionen i hænde senest den 31.

Læs mere

ÅRSSKRIFT 2013. Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening

ÅRSSKRIFT 2013. Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening ÅRSSKRIFT 2013 INDHOLD side Bestyrelsen 2 Arkiverne 3 Regnskab 2012 5 Beretning 6 Generalforsamling 2012 6 Mindeord 7 Slægtsforskning 9 Udstilling i Sognegården 10 Kommende arrangementer 10 Maleren og

Læs mere

Aabenraa Byhistoriske Forening. Ordinær generalforsamling, torsdag, dl. 16. april 2015. Formandens beretning. Medlemsudvikling.

Aabenraa Byhistoriske Forening. Ordinær generalforsamling, torsdag, dl. 16. april 2015. Formandens beretning. Medlemsudvikling. Aabenraa Byhistoriske Forening Ordinær generalforsamling, torsdag, dl. 16. april 2015 Formandens beretning. Medlemsudvikling. Som forening er vi afhængige af medlemmernes opbakning. Vi er glade for der

Læs mere