Fritidshusejerne. Fritidshusejerne / DanskeSommerhusudlejere. fællesarealer og for eventuel fælles legeplads. Ikke mindst dækker an- svarsforsikringen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fritidshusejerne. Fritidshusejerne / DanskeSommerhusudlejere. fællesarealer og for eventuel fælles legeplads. Ikke mindst dækker an- svarsforsikringen"

Transkript

1 Fritidshusejerne Gratis forsikring til de hurtige!! Meld jer ind i Fritidshus- ejerne og få betalt for- eningens grundejeran- svarsforsikring i et helt år! Meld grundejerforeningen ind i oktober måned 2014 og få en grundejeransvars- forsikring hos Codan med præmien betalt for det før- ste år. Tilbuddet er begræn- set til de 5 første forenin- ger, der indmelder sig. Hvad dækker erstat- ningsansvaret Ansvarsforsikringen dæk- ker det erstatningsansvar, som grundejerforeningen kan blive pålagt for skade på ting eller personer. Som hovedregel kan I blive på- lagt erstatningsansvar, hvis I har forvoldt skade ved en fejl eller en forsømmelse. For en grundejerforening dækker forsikringen grund- ejeransvaret for forenin- gens fællesarealer og for eventuel fælles legeplads. Ikke mindst dækker an- svarsforsikringen også ved at afvise uberettigede krav, således at bestyrelsen ikke selv skal slås med dette. Hvad med bestyrelsen? Det er vigtigt, at foreninger og virksomheder også sik- rer deres bestyrelser mod erstatningskrav. Hos virk- somheder er ansvarsforsik- ringen for bestyrelsesmed lemmer blevet helt normal, anderledes er det desværre hos foreninger og ikke mindst grundejerforenin- ger. Her arbejder de fleste uden nogen form for vederlag og er end ikke forsikret mod erstatningskrav. Østre Landsret afsagde i oktober 2010 en dom, som bestyrel- sesmedlemmer i frivillige foreninger bør være op- mærksom på. Her blev to bestyrelsesmedlemmer idømt at betale t. kr. 80 i sagsomkostninger, idet man ikke havde udvist rettidig omhu i forbindelse med at sikre foreningens økonomi, bl.a. ved ekstra kontingent- opkrævninger mv..

2 Fritidshusejerne har derfor sammen med Codan udvik- let et helt specielt tilbud til vores medlemmer, herun- der dækning for bestyrel- sesansvar, bedrageri og IT- kriminalitet (elektronisk indbrud i foreningens bankkonto), samt en grundejeransvarsforsikring. Flere foreninger har allere- de tegnet forsikringen, men der er stadig rigtig mange foreninger, der endnu ikke sikrer deres frivillige besty- relsesmedlemmer, og det vil vi som nævnt gerne med- virke til. Derfor tilbyder vi nu at betale foreningens grundejeransvarsforsikring det første år, og opfordrer til at man bruger denne be- sparelse til en del af udgif- ten til at sikre bestyrelsen med en bestyrelsesansvars- forsikring. Derfor giver vi de fem første foreninger, der indmelder sig i oktober måned 2014, en betalt ansvarsforsikring for et år hos Codan (værdi kr. 400). Indmeldelse kan ske via mail til: eller på telefon Træt af lange kontrakter og høje provisioner, når du udlejer dit sommerhus Udlejning af danske ferie- huse er en meget stor in- dustri og bidrager på rigtig mange måder til vores øko- nomi, lokale arbejdspladser, handelsliv mv. Rent juridisk er det sådan, at det er den enkelte ejer af huset, der lejer huset ud til eksempelvis den tyske gæst. Det bureauerne gør, er for- midling, og setup et er så- dan, fordi erhvervsmæssig udlejning af feriehuse ikke er tilladt i Danmark (i teori- en kan man søge tilladelse, men disse gives yderst sjældent for ikke at sige aldrig). Såfremt det er en virksomhed, der direkte udlejer, vil der være tale om erhvervsmæssig udlejning. Når man overlader udlej- ningen til et bureau, er det kutyme, at man selv afskæ- rer sig fra at anvende huset i væsentlige perioder, lige- som man heller ikke selv må supplere udlejningen. Der udlejes i dag ca huse, og heraf udlejes ca af ejeren selv uden anvendelse af bureau. 55 % af alle turister i Danmark overnatter i et feriehus! Alle turister tilsammen lægger 59 mia. kroner i ophold og forbrug. De danske feriehu- ses betydning er således en meget vigtig faktor inden for et af de rigtigt tunge erhverv i Danmark. Desværre har udlejningen været for nedadgående i de seneste år, og samtidig er der kommet mange flere huse til, så for den enkelte husejer, der udlejer, er der ikke tale om feststemning. En del af forklaringen herpå kan være de meget høje avancer, som de etablerede bureauer arbejder med. Hvad der omtales som 40 % til bureau og 60 % til ejer svarer reelt til, at der på- lægges ejerens pris 66,66 procent, før huset sælges i Danmark. Er markedet ek- sempelvis Tyskland kan avancen nemt være om- kring de 75 %. Hos DanskeSommerhusud- lejere har vi siden forenin- gens start kraftigt opfordret til at nedsætte priserne og specielt prisen i Tyskland, ligesom vi har opfordret til at fjerne de tillæg, der er på priserne uden for Danmark. Der er ingen tvivl om, at en priskorrektion vil styrke den enkelte ejers indtje- ning. I foreningen har vi eksempler på, at en seriøs prissætning på et hus æn-

3 drede indtægten til ejer fra ca. kr i år 2013 til mere end kr i Det vil være en overdrivelse at sige, at vores opfordrin- ger til en reduktion af avan- ce mv. er blevet seriøst modtaget af den kommerci- elle brancheforening, og vores formand er blevet beskyldt for at ville ødelæg- ge branchen mv. Der er tværtimod tale om at redde branchen, i hvert fald bran- chen forstået som alle os, der ejer husene, og som har båret tabene, hvorimod medlemmerne af den kom- mercielle brancheforening for en god dels vedkom- mende har øget deres ind- tjening kraftig. En del af denne indtjening kommer fra aktiviteter uden for Danmark, og denne spred- ning af aktiviteter kan nok heller ikke undlade at med- føre mindre fokus på Dan- mark, de danske huse og herunder vores medlem- mers interesser. Efter længere tids nøje overvejelser, herunder også konstruktiv input fra vores medlemmer i DanskeSom- merhusudlejere, har en del af den oprindelige kreds bag foreningen besluttet at etablere et udlejningsfirma. Firmaet FeriehusDirect vil arbejde efter de holdninger vi gennem DanskeSom- merhusudlejere har givet udtryk for: Nedsættelse af lejepri- sen Lavere bureauprovision Øget indtjening til udle- jer Fleksible bestemmelser om eget brug Ingen lange bindingspe- rioder i kontrakten ud over respekt for indgåe- de lejemål Hos FeriehusDirect er der således en aftalt fast lav avance, og du får som hus- ejer mere end 70 % af leje- rens betaling, og der er in- gen høje tillæg i udlandet. Lejeprisen reduceres for den tyske lejer med mellem 15 og 22 % og i Danmark, Norge og Sverige med mel- lem 5 og 12 % - dette bety- der, at du som ejer er mere sikker på at få udlejet det antal uger, du har brug for. Der stilles ikke nogen krav til, om du vil udleje 1 eller 30 uger, og du må også selv udleje huset og vil du på et tidspunkt holde op med at udleje, er opsigelsesvars- let 48 timer blot skal du respektere de lejemål, der måtte være indgået. Hos FeriehusDirect kører gæsten direkte til huset og direkte hjem, ingen omveje til lokalkontor, ingen vente- tid for at få nøglen. Stor sik- kerhed til dig som husejer, for huset bliver rengjort og kontrolleret efter hvert le- jemål. Hør mere hos FeriehusDi- rect.dk, via mail til eller på telefon Vil du selv udleje dit hus? Så tjek godsommer.dk Ønsker du selv at udleje dit hus og stå for alt det prakti- ske, så er der her et godt tilbud til dig. Hos godsom- mer.dk får du en gratis 3 måneders prøveperiode, såfremt du tilmelder dig i

4 oktober måned og henviser til dette nyhedsbrev. Øn- sker du ikke at fortsætte efter de tre måneder, er der ingen omkostninger ved det. Hos godsommer.dk får du en markedsføringsplatform, hvor du kan lægge fotos, beskrivelse af dit sommer- hus mv. op, så potentielle lejere kan se dit hus. God- sommer.dk har en dansk og en tysk platform. Godsom- mer.dk er tilmeldt andre danske bookingplatforme, så dit hus kommer længere ud, men er ikke repræsen- teret på bl.a. de store kom- mercielle platforme, der ud over Danmark også dækker Tyskland og en lang række andre lande. Du får hele herligheden for kr. 500 om året, og du kan se mere på godsommer.dk Vinteren står (næsten) for døren Det er nu, du skal gøre op med dig selv, om huset skal lukkes ned for vinteren, eller om det skal bruges i perioden. Bruger du huset, kan du vælge at lukke det helt ned mellem hver gang, du bru- ger det, eller lade det stå med varme på. Forsikring og frostskader Din forsikring dækker ikke, såfremt du får vandskade p.g.a. for lidt opvarmning. Hvor meget varme, der skal til, kan diskuteres, men fle- re mener op til 10 til 12 grader. Du skal være op- mærksom på, at der kan være rør i vægge og gulve, og det er ikke sikkert, alt er lige godt isoleret, men det er dit ansvar som husejer at sørge for, at der er varmt nok til, at der ikke kan ske skader. Sprængte vandrør kan give rigtig alvorlige skader og medføre mange omkostninger, herunder også bare til det vand, der måtte fosse ud. Skal du bruge huset? Bruger du huset om vinte- ren, skal du afgøre med dig selv, om du vil vintersikre huset i perioderne mellem brugen, eller om du vil hol- de huset forsvarligt mini- mumsopvarmet. Har du et nyere hus med helårsisolering, kan det væ- re en idé at holde huset frostfrit, såfremt du bruger det jævnligt. Du kan også overveje en varmepumpe af typen luft til luft. De nye varmepumper kan stilles til at holde en temperatur fra 6 til 8 grader, men vær op- mærksom på, om det er nok i forhold til rørføring, isole- ring i vægge mv. Herudover skal du naturligvis klargøre huset til vinterens komme. Skal huset lukkes ned? Skal du lukke huset helt ned for vinteren, er der en ræk- ke ting, der må gøres: Luk for vandet! Også ved hovedhanen!

5 Tøm vandrør (skal om nødvendigt pustes igen- nem) Åbn vandhaner Tjek at der ikke er vand i armaturer (nogle blan- dingsbatterier har ind- bygget returspærring, der gør dem meget svæ- re at tømme for vand!) Sørg for at op- /vaskemaskinen er tom for vand Tøm varmtvandsbehol- der Toilettet skal frostsikres Sørg for nødvendig ud- luftning Lad køleskab/fryser stå åbne Lad alle indre døre stå åbne Herudover er det klogt at tænke på ubudne gæster og derfor ikke efterlade dyre ting synlige, som eksempel- vis fladskærme, og lad ger- ne gardinerne være trukket fra, så eventuelle uvelkom- ne gæster kan se, at der ikke er noget at hente. Få eventuelt tilsyn med huset. Glæd dig til næste år Låner du huset ud, eller lejer du det ud? Pas på frostskader, eksem- pelvis sprængte vandrør mv., når huset er i brug om vinteren. Du risikerer for- holdsvis nemt, at du kan komme til at hænge på reg- ningen. Det er vigtigt af få fastlagt, hvordan udlejning i vinter- halvåret skal foregå. Lejer man ud om vinteren, er det en stor fordel at holde huset frostfrit, og så varme op lidt før gæsterne ankommer. Huset skal være opvarmet (ikke fuldt, men gerne 16 til 18 grader), når gæsterne ankommer. Ved afrejse skal man være opmærksom på, hvad der aftales. Skal huset stå med varme på, så det er frostfrit? Eller skal der luk- kes ned? Hvem bærer ansvaret og dermed udgiften, såfremt huset ved en fejl efterlades uden varme, og der så sker frostskader eksempelvis brud på vandrør, der kan medføre store udbedrings- omkostninger. Husejerens egen forsikring dækker ik- ke, når huset ikke er til- strækkeligt opvarmet, og gæsten kan normalt heller ikke drages til ansvar. Spørgsmålet er, om du som ejer så har en aftale om, at dit udlejningsbureau tjek- ker huset efter lejemål og herunder tjekker, om huset efterlades med varme nok til at holde huset frostfrit? Vi brænder for de danske sommerhuse, deres vil- kår/benyttelse samt for den tilknyttede turisme. Såfremt du aftaler, at udlej- ningsbureauet tjekker hus og varme, så vær sikker på at du har en klar og skriftlig aftale det vil sikre dig et bedre udgangspunkt, så- fremt skaden sker. Du bør også sikre dig, at ansvaret for frostskader opstået p.g.a. fejl ved varmebetje- ningen ligger hos bureauet. Herudover skal du naturlig- vis klargøre huset til vinte- rens komme. Generelle ting der skal tjekkes/gøres: Tjek og rens eventuelle tagrender og nedløb Tjek og rens samle- brønde Gennemgå huset udven- digt og se efter eventuel- le skader/åbninger, der kan give adgang for ska- dedyr, fugt mv. Tjek at alle vinduer kan lukkes forsvarligt Mangler huset maling? Er der den nødvendige udluftning Formand Kim Juhlin Cand. jur. & journalist Fritidshusejerne Vi er en forening med to afdelinger. En for grund- ejerforeninger for fritidshu- se og en for sommerhuseje- re, der udlejer deres som- merhus.

6 Vi brænder for de danske sommerhuse, deres vil- kår/benyttelse samt for den tilknyttede turisme. Kontingent Sekretariatet Sekretariatet er bemandet med 3 personer. Vi har to jurister med specialviden inden for feriehusområdet, ligesom vi eksempelvis rå- der over forsikringsmæssig og organisatorisk kompe- tence. Vi træffes hverdage på telefon fra kl til 15.00, eller pr. e- mail: Fritidshusejerne benytter sig af elektronisk kommu- nikation, dette gælder såvel i det daglige, som når vi udgiver nyhedsbreve mv. Dette har flere fordele dels er det en meget øko- nomisk form for kommuni- kation, og dels muliggør det, at alle kan få informatio- nerne. Eksempelvis kan en grundejerforening vælge at videresende vores nyheds- breve, uden at dette påfører foreningen nogen omkost- ninger.

Fritidshusejerne. Forebyg stress i sommerhuset I marts måned udkom rap- porten. også kaldet den natio- nale

Fritidshusejerne. Forebyg stress i sommerhuset I marts måned udkom rap- porten. også kaldet den natio- nale Fritidshusejerne Påskeud- gave Se alle dine fordele inde i bladet Gør huset klart Påsken nærmer sig, og det gør sommerhussæsonen så også for rigtig mange som- merhusejere. Sommerhuset er stedet, hvor man

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Forsikringsbogen. Nyttige links

Forsikringsbogen. Nyttige links Nyttige links Når du alligevel bevæger dig rundt på internettet, er her nogle links som kan anbefales: www.hk.dk/forsikring her kan du læse om privat- og medlemsforsikringer www.alka.dk her kan du se,

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Feriepartner Bornholm

Feriepartner Bornholm Feriepartner Bornholm Bornholms største sommerhusformidler Hans Rømersvej 1 3720 Aakirkeby Tlf. 5697 1220 Mail: bornholm@feriepartner.dk Online booking www.feriepartner.dk/bornholm Tel. +45 5697 1220 bornholm@feriepartner.dk

Læs mere

Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8

Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8 Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8 Erhverv TEMA: Undgå driftstab Hvad ville det betyde for din forretning, hvis det værste skulle ske? Sikring mod driftstab er mere end bare forsikring Stadig undertøj til danske

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Hans Korsgaard. Jeg kender den. For mig er drømmen blevet en livslang kærlighed. Til livet på en campingplads

Hans Korsgaard. Jeg kender den. For mig er drømmen blevet en livslang kærlighed. Til livet på en campingplads Hans Korsgaard Mange går med en drøm... Jeg kender den. For mig er drømmen blevet en livslang kærlighed. Til livet på en campingplads 1 Jeg ved, at mange mennesker går med en drøm om at købe en campingplads.

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

Feriepartner Bornholm

Feriepartner Bornholm Feriepartner Bornholm Bornholms største private sommerhusformidler Hans Rømersvej 1 3720 Aakirkeby Tlf. 5697 1220 Mail: bornholm@feriepartner.dk Online booking www.feriepartner-bornholm.dk Tel. +45 5697

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Andelshaver i A/B Jæger

Andelshaver i A/B Jæger Andelshaver i A/B Jæger Forkortet udgave maj 2010 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Dette hæftes formål... 3 2 Gadens og foreningens historie... 3 3 Byggesager i gaden... 4 4 Organisation og kommunikation...

Læs mere

Spar penge og energi i dit sommerhus

Spar penge og energi i dit sommerhus Spar penge og energi i dit sommerhus Anbefalinger til energiforbedringer i sommerhuset Undgå ubehagelige overraskelser Spar tusindvis af kroner Frostskader og forsikringsdækning Se hvordan du finder en

Læs mere

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse Forældrekøbsguiden 2015 Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse 1 Forældrekøbsguiden 2015 Denne guide er til dig, der overvejer at købe studiebolig til dit barn. Guiden giver

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere

LEJER I DANMARK NR. 62 - Vinter 2010/11

LEJER I DANMARK NR. 62 - Vinter 2010/11 LEJER I DANMARK NR. 62 - Vinter 2010/11 LANDSBLAD FOR DANMARKS LEJERFORENINGER ISSN 1395-9751 Dom om varmeregnskab: Lejer fik 64.000 kr. retur Grådighed eller naivitet? En udlejer blev straffet for at

Læs mere

Tvangsauktion afsluttede et langt mareridt. ved grundkøb, - dårlig vedligeholdelse,

Tvangsauktion afsluttede et langt mareridt. ved grundkøb, - dårlig vedligeholdelse, LEJER I RANDERS Særnummer 72 Vinter 2013-14 Tvangsauktion afsluttede et langt mareridt Indtil den 3. december var Skoleparken på Samsø en almen bebyggelse. Den dag blev Skoleparken solgt på tvangsauktion

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

Skat Samfundet Danmark / Sort arbejde Skat i årets løb / Grønne afgifter Din skat og SU / Operation Snyltetryne Undgå gæld / Din lønseddel

Skat Samfundet Danmark / Sort arbejde Skat i årets løb / Grønne afgifter Din skat og SU / Operation Snyltetryne Undgå gæld / Din lønseddel Skat for Unge Samfundet Danmark / Sort arbejde Skat i årets løb / Grønne afgifter Din skat og SU / Operation Snyltetryne Undgå gæld / Din lønseddel 2010 2 Skat for Unge Vi har lavet dette hæfte til dig,

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0210 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. H o l d p å v a r m e n - o g p å p e n g e n e Størstedelen

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Farvel Kuben Bo og goddag Entré

Farvel Kuben Bo og goddag Entré Farvel Kuben Bo og goddag Entré andelsboliger og ejerlejligheder 03 Sammen er vi stærkere 16 Nedsæt energiforbruget 22 Energistyring er sund fornuft og god økonomi MARTS 2010... en del af Dan-Ejendomme

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser

andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser juni 2011 Leder Vi lytter til dig Velkommen til endnu en udgave af beboermagasinet

Læs mere

LEJERE PÅ AMAGER NR. 69 Vinter 2013

LEJERE PÅ AMAGER NR. 69 Vinter 2013 LEJERE PÅ AMAGER NR. 69 Vinter 2013 Privat udlejning MEDLEMSBLAD FOR AMAGER LEJERFORENING Højesteret: Udlejer har pligt til at vedligeholde varmeanlægget En gang imellem kan en tabt sag for lejerne medføre

Læs mere

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb 3 Hvad er en andelsbolig? Mange bruger betegnelsen at købe en andelsbolig, men reelt

Læs mere