IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN"

Transkript

1 8882 High Gel støbemasse Sikkerhedsdatablad Copyright, 2013, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning at: (1)Informationen er fuldt ud kopieret uden ændringer med mindre der på forhånd er modtaget skriftlig aftale fra 3M, og (2) hverken kopi eller original bliver videresolgt eller på anden vis distribueret med det formål at tjene profit derpå. Dokument Gruppe: Versionsnummer: 4.01 Revisionsdato: 30/04/2013 Erstatter Dato: 11/04/2013 Transport versions nummer: 1.00 (07/06/2012) Dette Sikkerhedsdatablad er udarbejdet i overensstemmelse med REACH Forordningen (1907/2006) og dens modificeringer IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1 Identifikation af stof eller kemisk produkt 8882 High Gel støbemasse Produkt identifikations numre Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt Genindførbar indkapsling 1.3 Identifikation af selskab/virksomhed Adresse: 3M A/S, Hannemanns Allé 53, DK 2300 København S. Telefon: (+45) Hjemmeside: Nødtelefon Giftlinien Dette produkt er et kit eller et produkt med flere dele, som består af flere, uafhængigt pakkede bestanddele. Et MSDS for hvert af disse bestanddele er inkluderet. Adskil ikke individuelle bestanddeles MSDS'er fra denne kit forside. Dette MSDS's dokument numre for bestanddele i dette kit er: , TRANSPORTOPLYSNINGER , , , , , Ikke-transportfarlig. KIT ETIKET Side: 1 af 2

2 8882 High Gel støbemasse 2.2 Etiketelementer CLP FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 SUPPLERENDE INFORMATION Supplerende Faresætninger: Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres. EUH208 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.. Kan udløse en allergisk reaktion. Noter vedrørende etikettering: For listen over angivne ingredienser se Part A ( ) og Part B ( ) Farlige stoffer (67/548/EØF)/Præparat direktivet(1999/45/ef) Symbol(er) Ingen. Indeholder: Se relevante del af kit MSDS for information om indholdsstoffer på fareetiket.. Risikosætninger: Sikkerhedssætninger:Ingen. Særlige fællesskabsbestemmelser vedrørende etikettering af bestemte stoffer: Indeholder Maleinsyre anhydrid Kan udløse en allergisk reaktion. Sikkerhedsdatablad kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere. Noter vedrørende etikettering: Nota L er gældende for for CAS# Revisions information: Revisions Ændringer: Kit: Komponent dokument gruppe nummer (numre) blev ajourført. Side: 2 af 2

3 8882 High Gel, Part B Sikkerhedsdatablad Copyright, 2013, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning at: (1)Informationen er fuldt ud kopieret uden ændringer med mindre der på forhånd er modtaget skriftlig aftale fra 3M, og (2) hverken kopi eller original bliver videresolgt eller på anden vis distribueret med det formål at tjene profit derpå. Dokument Gruppe: Versionsnummer: 1.03 Revisionsdato: 11/04/2013 Erstatter Dato: 13/02/2013 Transport versions nummer: 1.00 (07/06/2012) Dette Sikkerhedsdatablad er udarbejdet i overensstemmelse med REACH Forordningen (1907/2006) og dens modificeringer 1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden 1.1 Identifikation af stof eller kemisk produkt 8882 High Gel, Part B 1.2 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt Identificeret anvendelser Re-enterable Encapsulation. 1.3 Identifikation af selskab/virksomhed Adresse: 3M A/S, Hannemanns Allé 53, DK 2300 København S. Telefon: (+45) Hjemmeside: Nødtelefon Giftlinien Produkt Registreringsnummer (Pr.nr.): Produkt registreringsnummer: (100kg) Punkt 2: Fareidentifikation 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen CLP FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 KLASSIFIKATION: Dette materiale er ikke klassificeret som farligt i henhold til Regulation (EC) Nr. 1272/2008, som ændret, på klassifikation, etikettering og pakning af stoffer og blandinger. (CLP) Farlige stoffer (67/548/EØF)/Præparat direktivet(1999/45/ef) Dette produkt er, i henhold til EU Direktiv 1999/45/EF, ikke klassificeret som farligt. 2.2 Etiketelementer CLP FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 Side: 1 af 13

4 8882 High Gel, Part B SUPPLERENDE INFORMATION Supplerende Faresætninger: Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres. Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres. Noter vedrørende etikettering: Test data indikerer at dette materiale højst er mildt øjen- og hudirriterende, og opfylder ikke kriteriet for klassifikation. Nota L gældende for CAS nr Farlige stoffer (67/548/EØF)/Præparat direktivet(1999/45/ef) Symbol(er) Ingen. Indeholder: Ingen indholdsstoffer er tilknyttet etiketten. Risikosætninger: Ingen. Sikkerhedssætninger: Ingen. Særlige fællesskabsbestemmelser vedrørende etikettering af bestemte stoffer: Sikkerhedsdatablad kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere. Noter vedrørende etikettering: Nota L gældende for CAS nr Test data indikerer at dette materiale ikke er mildere irriterende for øjne og hud og dermed ikke opfylder kriterierne for Xi, R36/ Andre farer Ingen kendte Punkt 3: Sammensætning af / oplysning om indholdsstoffer Indholdsstoffer C.A.S. Nr. EU Inventory % af Vægt Klassifikation Tung Napthendestilat (Råolie) EINECS Nota L (EU) Nota L (CLP) 1,3-Butadien, Homopolymer, Hydroxysluttet Methyldidecylamin EINECS < 10 C:R34; Xn:R22 (Selvklassificeret) Acute Tox. 4, H302; Skin Corr. 1C, H314 (Selv-klassificeret) Se punkt 16 for den fulde ordlyd af enhver R- og H-sætning, der refereres til i denne sektion. Der henvises til punkt 15, for relevante Noter, som omfatter ovenstående indholdsstoffer. For information om erhvervsmæssige eksponerings begrænsninger eller PBT eller vpbt, se punkt 8 og 12 i dette Side: 2 af 13

5 8882 High Gel, Part B Sikkerhedsdatablad Punkt 4: Førstehjælpsforanstaltninger 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Indånding: Flyt personen til frisk luft. Hvis personen følger sig utilpas - søg lægehjælp. Hudkontakt: Vask med vand og sæbe. Hvis symptomer forekommer - søg lægehjælp. Øjenkontakt: Skyl med store mængder vand. Tag kontaktlinser ud, hvis det er nemt at komme til. Fortsæt med skylle. Hvis symptomer fortsætter - søg lægehjælp. Ved Indtagelse: Skyl og rens munden. Hvis du føler dig utilpas - søg lægehjælp. 4.2 Mest vigtige symptomer og effekter, både akutte og forsinkede se punkt 11.1 for information om toksikologiske effekter 4.3 Indikation af enhver form for øjeblikkeligt påkrævet lægehjælp eller special behandling Ikke anvendeligt 5: Brandbekæmpelse 5.1 Slukningsmidler Ved brand: Anvend et brandslukningsmiddel egnet til almindelige brandbare materialer, såsom vand eller skum. 5.2 Specielle farer, som fremkommer af stoffet eller blandingen Ingen naturlige i dette produkt. Farlig nedbrydning eller Bi-Produkter Stof Kulbrinter Kulilte Kuldioxid Forhold Ved Forbrænding Ved Forbrænding Ved Forbrænding 5.3 Råd til brandslukningspersonale Der forventes ingen usædvanlig brand- eller eksplosionsfare. 6: Forholdsregler overfor udslip ved uheld 6.1 Personlige forholdsregler, beskyttelsesudstyr og nødprocedurer Evakuer området. Ventiler området. Ved stort spild eller spild I lukkede rum, sørg for mekanisk ventilation til at sprede eller udblæse dampe, i henhold til god industriel praksis. Advarsel - En motor kan være antændelseskilde og kan forårsage at brandfarlige gasser og dampe i området med spild går i brand eller eksploderer. Der henvises til andre sektioner af dette SDS for information omkring fysiske og sundhedsfarer, åndedrætsværn, ventilation, og personligt sikkerhedsudstyr. 6.2 Miljømæssige forholdsregler Undgå udledning til miljøet. Ved større spild, afdæk afløb og lav afskærmning for at forebygge at stoffet ender i kloaksystemet eller i vandmiljøet. Side: 3 af 13

6 8882 High Gel, Part B 6.3 Metoder og materialer til indeslutning og oprensning Spild opsamles. Dæk med uorganisk absorberende materiale. Husk at tilsætning af absoberende materiale ikke fjerner en fysisk, heldbreds- eller miljøfare. Det spildte materiale opsamles. Opbevares i lukket beholder. Ventilér området med frisk luft. Læs og følg sikkerhedsforanstaltningerne på Leverandørbrugsanvisningen. Beholder forsegles. Fjern det opsamlede materiale så hurtigt som muligt. 6.4 Referencer til andre sektioner (punkter) Henvis til punkt 8 og 13 for supplerende information 7: Håndtering og opbevaring 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering Undgå kontakt med øjnene. Kun til industriel eller professionel brug. Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Vask grundigt efter brug. Undgå udledning til miljøet. Undgå kontakt med oxidationsmidler (f.eks. Klor, Kromsyre osv.) 7.2 Forhold for sikker opbevaring samt enhver uforenelighed Holdes væk fra varmekilder. Holdes væk fra oxidationsmidler (iltningsmidler). 7.3 Specifik slutbrug Se information under punkt 7.1 og 7.2 for håndtering og opbevarings anbefalinger. Se under punkt 8 for Eksponeringskontrol og anbefalede personlige værnemidler. 8: Eksponeringskontrol / Personlige værnemidler 8.1 Kontrol parametre Erhvervsmæssige grænseværdier Indholdsstoffer C.A.S. Nr. Bemyndiget organ/ myndighed Olietåge, Mineral Danmark Danmark OEL'er: : Danmark. Grænseværdier TWA: Time-Weighted-Average STEL: Short Term Exposure Limit ppm: parts per million mg/m3: milligram per m3 CEIL: Loftsværdi 8.2 Eksponeringskontrol OEL'er: Begrænsningstype TWA(som tåge)(8 timer):1 mg/m3 Supplerende kommentarer 8.3 maskinmæssig kontrol Anvend general fortyndingsventilation og/eller lokal udsugningsventilation til at kontrollere luftbårne udsættelser er under relevante evante grænseværdier og/eller kontroller støv/røg/ /gas/tåge/dampe/spray. Hvis ventilation er utilstrækkeligt, så anvend åndedrætsværn Personligt sikkerhedsudstyr (PPE) Øjen/ansigtsbeskyttelse Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Følgende typer øjenværn anbefales: Inddirekte ventilerede sikkerhedsbriller. Side: 4 af 13

7 8882 High Gel, Part B Hud/hånd beskyttelse Det anbefales at anvende beskyttelseshandsker og/eller beskyttelsesudstyr for at undgå hudkontakt. Konsulter leverandør af handsker og/eller beskyttelsesudstyr for egnede alternativer. Handsker lavet af følgende materialer anbefales: Nitrilgummi Beskyttelse af åndedrætsorganer En eksponeringsvurdering kan være nødvendig for at beslutte om åndedrætsværn er påkrævet. Hvis der er behov for åndedrætsværn, så brug åndedrætsværn som del af det fulde beskyttelse af åndedrætsudstyr. Baseret på resultaterne af eksponeringsvurderingen, vælg fra følgende åndedrætsværntype(r) for at reducere indåndingseksponeringen. Halv- eller helmaske med filter mod organiske dampe af type FFA/A. Europæiske standarder (CEN): EN405:2002 eller EN140/EN141/EN143 eller EN136/EN141/EN143 Spørgsmål omhandlende egenthed for en specifik anvendelse, henvend dig til din producent af åndedrætsværn Såfremt malkoden medfører mere restriktiv type åndedrætsværn (værnemidler) - skal vurderingen af værnemidler være i henhold til retningslinierne nævnt i malkodebekendtgørelsen. 9: Fysisk-kemiske egenskaber 9.1 Information om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Fysisk tilstand Væske Udseende/Lugt Klar, svag ravfarvet, olieret væske, mild lugt Lugttærskel ph Ikke Anvendelig Kogepunkt/kogepunktsinterval >= 110 ºC Smeltepunkt Ikke Anvendelig Brændbarhed (fast stof, gas) Ikke Anvendelig Eksplosive egenskaber Ikke klassificeret. Oxiderende egenskaber: Ikke klassificeret. Flammepunkt >=110 ºC [Testmetode:Pensky-Martens lukket kop CC] Selcantændelig temperatur Brandfarlige Begrænsninger (LEL) Brandfarlige Begrænsninger (UEL) Damptryk 666,6 Pa 20 ºC ] Relativ Densitet 0,9 [Ref Std:Vand=1] Vandopløselighed Ikke vandopløselig Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand Fordampningshastighed Dampmassefylde Dekomponeringstemperatur Viskositet Densitet 9.2 Anden information Flygtige Organiske Bestanddele (VOC) Nul 0,9 g/ml 10: Stabilitet og reaktivitet Side: 5 af 13

8 8882 High Gel, Part B 10.1 Reaktivitet Dette materiale betragtes som værende ikke-reaktiv under normale brugsforhold Kemisk stabilitet Stabil Sandsynlighed for farlige reaktioner Farlig polymerisation vil ikke forekomme Forhold, der skal undgås Ingen kendte 10.5 Uforenelige materialer Stærke oxidationsmidler 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter Stof Ingen kendte. Forhold 11: Toksikologiske oplysninger Informationen nedenfor er muligvis ikke i overensstemmelse med stof under punkt 2, hvis den specifikke stof er overdraget til den kompetente myndighed. Derudover bør Toksikologisk data på stoffer ikke være reflekteret i materialet og/eller tegn eller symptomer på eksponering, fordi et indholdsstof kan være tilstede under grænseværdien for etikettering, der er måske ikke mulighed for at blive eksponeret for stoffet eller data er måske ikke relevant for materialet som en helhed Information om Toksikologiske egenskaber Tegn og Symptomer på Eksponering Baseret på testdata og/eller komponent information, kan dette materiale producere følgende sundhedsfarer: Indånding: Irritation af luftvejene: Symptomer kan være hoste, nysen, løbende næse, hovedpine, hæshed, ondt i næsen og ondt i halsen. Hudkontakt: Hud affedtende: symptomer kan være lokal rødme, kløe, udtørring, og revnet hud. Øjenkontakt: Dampe frigivet under hærdning kan give øjenirritation. Symptomer kan være rødhed, hævelse, smerter, tårer og sløret/uklart syn. Indtagelse: Kan være farlig ved indtagelse. Irritation af fordøjelsessystemet med symptomer som smerte, opkastning, maveømhed, kvalme, blod i opkast og i afføringen. Toksikologisk Data Akut Toksicitet Navn Rute Arter / Typer Værdi Overordnede produkt Indtagelse Data ikke tilgængelig eller tilstrækkelig til ; beregnet ATE3.523,4 mg/kg Side: 6 af 13

9 8882 High Gel, Part B Tung Napthendestilat (Råolie) Dermal Kanin LD50 > mg/kg Tung Napthendestilat (Råolie) Indånding-Støv/Tåge Rotte LC50 2,2 mg/l (4 timer) Tung Napthendestilat (Råolie) Indtagelse Rotte LD50 > mg/kg 1,3-Butadien, Homopolymer, Dermal LD50 estimeret til at være > mg/kg Hydroxy-sluttet 1,3-Butadien, Homopolymer, Hydroxy-sluttet Indtagelse LD50 estimeret til at være mg/kg Methyldidecylamin Dermal Kanin LD50 > 5000 mg/kg Methyldidecylamin Indtagelse Rotte LD mg/kg ATE = Akut Toksicitets Estimat Ætsningsfare på huden/irritation Navn Arter / Typer Værdi Tung Napthendestilat (Råolie) Minimal irritation. 1,3-Butadien, Homopolymer, Hydroxy-sluttet Methyldidecylamin Kanin Ætsende Alvorlig skade på øjne/irritation Navn Arter / Typer Værdi Tung Napthendestilat (Råolie) Mildt irriterende 1,3-Butadien, Homopolymer, Hydroxy-sluttet Methyldidecylamin Kanin Ætsende Hud sensibiliserende Navn Arter / Typer Værdi Tung Napthendestilat (Råolie) Ikke sensibiliserende 1,3-Butadien, Homopolymer, Hydroxy-sluttet Methyldidecylamin Sensibilisering af åndedrætsorganerne Navn Arter / Typer Værdi Tung Napthendestilat (Råolie) 1,3-Butadien, Homopolymer, Hydroxy-sluttet Methyldidecylamin Kimcelle Mutagenicitet Navn Rute Værdi Tung Napthendestilat (Råolie) In Vitro Der eksisterer en Tung Napthendestilat (Råolie) Indtagelse Der eksisterer en 1,3-Butadien, Homopolymer, Hydroxy-sluttet Methyldidecylamin In Vitro Ikke mutagent kræftfremkaldende Navn Rute Arter / Typer Værdi Tung Napthendestilat (Råolie) Indtagelse Ikke carcinogent Tung Napthendestilat (Råolie) Dermal Der eksisterer data, men data er en Side: 7 af 13

10 8882 High Gel, Part B 1,3-Butadien, Homopolymer, Hydroxy-sluttet Methyldidecylamin Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig for Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig for Reproduktionstoksicitet Reproduktions- og/eller Udviklingsmæssige effekter Navn Rute Værdi Arter / Typer Test Tung Napthendestilat (Råolie) Tung Napthendestilat (Råolie) Tung Napthendestilat (Råolie) 1,3-Butadien, Homopolymer, Hydroxy-sluttet Methyldidecylamin Indtagelse Indånding Dermal Ikke reproduktionsog/eller fosterskadeligt. Ikke reproduktionsog/eller fosterskadeligt. Der eksisterer enkelte posituve reproduktions- /udviklingsdata, men data er utilstrækkelig til at lave en. Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig for Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig for Resultat NOAEL 1,15 NOAEL 1 mg/l NOEL Eksponeringsvarigh ed Mål-Organ(er) Specifik Mål-Organ Toksicitet - engangseksponering (Specific Target Organ Toxicity - single exposure / STOT SE) Navn Rute Mål-Organ(er) Værdi Arter / Typer Test Resultat Eksponeringsva righed Tung Napthendestil at (Råolie) 1,3-Butadien, Homopolyme r, Hydroxysluttet Methyldidecy lamin Indånding Irritation af åndedrætsorgan erne Der eksisterer en Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig for Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig for Irritation. Positiv Specifik Mål-Organ Toksicitet - Gentagende eksponering (Specific Target Organ Toxicity - repeated exposure / STOT RE) Navn Rute Mål-Organ(er) Værdi Arter / Typer Test Resultat Eksponeringsva righed Tung Napthendestil at (Råolie) Tung Napthendestil Dermal hjerte Nyre og/eller Blære Dermal Hormonsystem Lever Der eksisterer en Der eksisterer NOEL 200 NOEL Side: 8 af 13

11 8882 High Gel, Part B at (Råolie) nervesystemet en Tung Napthendestil at (Råolie) Tung Napthendestil at (Råolie) Tung Napthendestil at (Råolie) Tung Napthendestil at (Råolie) Tung Napthendestil at (Råolie) Tung Napthendestil at (Råolie) Tung Napthendestil at (Råolie) 1,3-Butadien, Homopolyme r, Hydroxysluttet Methyldidecy lamin Dermal hæmatopoietisk system Alle data er negative Indånding Immum system Der eksisterer en Indånding Åndedrætsværn Der eksisterer Indånding hjerte hæmatopoietisk system Lever Nyre og/eller Blære Indtagelse hæmatopoietisk system Indtagelse Lever Nyre og/eller Blære en Alle data er negative Der eksisterer en Der eksisterer en Indtagelse Immum system Der eksisterer en Udsugningsfare Navn Tung Napthendestilat (Råolie) 1,3-Butadien, Homopolymer, Hydroxy-sluttet Methyldidecylamin Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig for Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig for Værdi Ikke en udsugningsfare Ikke en udsugningsfare Ikke en udsugningsfare NOAEL NOEL 0,05 mg/l LOEL 0,05 mg/l NOAEL 1 mg/l NOEL 200 NOEL 20 NOEL 2 Venligst kontakt adresse, eller telefonnummer, som er listet på første side i Sikkerhedsdatabladet, for yderligere toksikologisk information om dette materiale og/eller dets bestanddele. 12: Miljøoplysninger Informationen nedenfor er muligvis ikke i overensstemmelse med stof under punkt 2, hvis den specifikke stof er overdraget til den kompetente myndighed. Supplerende information, som fører til materiale under punkt 2 kan evt. udleveres ved henvendelse. Derudover bør data på effekter og miljøet på stoffer ikke være reflekteret i Side: 9 af 13

12 8882 High Gel, Part B dette afsnit, da et indholdsstof er tilstede under grænsen for krav om etikettering, der forventes ikke at være mulighed eksponering af stoffet eller data betragtes ikke som værende relevant for materialet som en helhed Økotoksicitet Akut fare for vandmiljøet: GHS Akut fare, Farekategori 3: Farlig for vandmiljøet. Kronisk fare for vandmiljøet: Ikke kronisk giftig for vandmiljøet i henhold til GHS kriterier. Ingen produkt testdata til rådighed Materiale Cas # Organisme Type Eksponering Test Slutpunkt Tung Vandloppe eksperimentel 48 timer Effekt Napthendestila Koncentration t (Råolie) 50% Methyldidecyl amin Tung Napthendestila t (Råolie) 1,3-Butadien, Homopolymer, Hydroxysluttet Fathead Minnow Simuleret via QSAR 96 timer Dødelig Koncentration 50% (LC50) Vandloppe eksperimentel 21 dage No obs Effekt Konc Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig for Test Resultat >1.000 mg/l 1,67 mg/l >1.000 mg/l 12.2 Persistens og nedbrydelighed Materiale CAS Nr. Test Type Varighed Studietype Test Resultat Protokol 1,3-Butadien, Homopolymer, Hydroxysluttet Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig for N/A N/A N/A N/A Methyldidecyl amin Tung Napthendestila t (Råolie) Modelleret Bionedbrydnin g eksperimentel Bionedbrydnin g 12.3 Bioakkumulationspotentiale 28 dage Biological Oxygen Demand (BOD) 28 dage Kuldioxid evolution 72 vægt % OECD 301C - MITI (I) 6 vægt % OECD 301B - Mod. Sturm eller CO2 Materiale CAS Nr. Test Type Varighed Studietype Test Resultat Protokol 1,3-Butadien, Homopolymer, Hydroxysluttet Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig N/A N/A N/A N/A Side: 10 af 13

13 8882 High Gel, Part B Tung Napthendestila t (Råolie) Methyldidecyl amin for Estimeret BCF - Andre Modelleret Biokoncentrati on Bioakkumuleri ngs Faktor Bioakkumuleri ngs Faktor 17 Andre metoder 6.67 Andre metoder 12.4 Mobilitet i jord Kontakt producent for yderligere information Resultater af PBT-vurdering Ingen tilgængelig information på nuværende tidspunkt. Kontakt producent for yderligere information Andre negative virkninger Ingen information til rådighed 13: Forhold vedrørende bortskaffelse 13.1 Metoder for affaldsbehandling Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemelse med lokal/regional/national/international lovgivning Bortskaf i en godkendt affaldshåndteringsanlæg. Ordentlig destruering kan kræve brug af supplerende brændstof under forbrændingsprocessen. Som alternativ bortskaffelse, bortskaf i et godkendt affaldsbehandlingsanlæg. Tomme tromler/tønder/beholdere anvendt til transport og håndtering af farlige kemikalier (Kemiske stoffer/blandinger/præperater klassificeret som farlige ifølge gældende lovgivning) skal tages i betragtning, opbevares, behandles & bortskaffes som farligt affald med mindre andet er specificeret i gældende lovgivning på affaldsområdet. Konsulter den respektive regulerende myndighed for at fastsætte muligheder for affaldsbehandling og bortskaffelses faciliteteter. Koden for affaldsstrømmen er baseret på forbrugens produktapplikation. Da dette ikke hører under 3M's kontrol, kan der ikke tildeles affaldskode(r) for produkter efter brug. Der refereres til de Europæiske affaldskoder (EWC /532/EC og tilpasninger) for at tildele de korrekte affaldskoder til affaldsstrømmen. Samtidigt skal det tilsikres at øvrige nationale lovgivninger følges. EU affaldskode (produkt som solgt) Klæbestof- og fugemasseaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer Maling, farver, klæbestoffer og resiner, som indeholder farlige stoffer Kemikalieaffaldsgruppe / kode: Affaldsgruppe; H : Transportoplysninger ADR/IMDG/IATA: Ikke begrænset til transport 15: Oplysninger om regulering Sikkerhed, sundhed og miljø forordninger/lovgivning - specifik for stoffet eller blandingen Global inventory status Kontakt 3M for yderligere oplysninger. Komponenterne i dette materiale er i overensstemmelse med China "Measures on Environmental Management of New Chemical Substance". Særlige restriktioner kan være gældende. Kontact 3M for Side: 11 af 13

14 8882 High Gel, Part B yderligere information. Bestanddelene i dette materiale er i overensstemmelse med bestemmelser i Australia National Industrial Chemical Notification and Assessment Scheme (NICNAS). Særlige restriktioner kan være gældende. Kontakt den sælgende division for supplerende information. Bestanddelene i dette materiale er i overensstemmelse med chemical notification requirements of TSCA. Særlige restriktioner kan være gældende. Kontakt den sælgende division for supplerende information. Mal-kode (1993): 00-1 Der henviser til Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 302 af 13. maj 1993, for information om krav til åndedrætsværn og andre personlige værnemidler m.m. når der arbejdes med kodenummererede produkter. Unge under 18 år må ikke arbejde med produktet, se dog Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges farlige arbejde, der kan tillade anvendelse under særlige omstændigheder Kemikaliesikkerhedsvurdering Ikke anvendelig 16: Andre oplysninger Liste af relevante H Sætninger H302 H314 Farlig ved indtagelse. Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. Liste over relevante R-sætninger R22 Farlig ved indtagelse. R34 Ætsningsfare. Revisions information: Revisions Ændringer: Punkt 16: Liste over relevante informationer om R-sætninger blev ajourført. Punkt 12: Information om komponents økøtoksicitet blev ajourført. Punkt 12: Information om persistens og Nedbrydelighed blev ajourført. Punkt 12: Information om potentiale for bioakkumulering blev ajourført. Sektion 16: Regulationer - varebeholdninger - GÆLDER KUN EU blev ajourført. Punkt 11: Akut Toxicity tabel blev ajourført. Tabel Carcinogen fare blev ajourført. Tabel Alvorlig øjenskade/irritation blev ajourført. Tabel Kimcelle Mutagen fare blev ajourført. Tabel: Sensibilisering af åndedrætsorganerne blev ajourført. Tabel: Hud sensibiliserende blev ajourført. Tabel Reproduktionsfare blev ajourført. Tabel Ætsende/Irritation blev ajourført. Målorganer - Tabel Gentagende blev ajourført. Målorganer - enkel tabel blev ajourført. Punkt 6: Personlig information ved eksponering ved uheld/ulykke blev ajourført. Punkt 6: Information om oprensning af utilsigtet frigivelse (udslip). blev ajourført. Punkt 7: Information om forholdsregler for sikker håndtering. blev ajourført. Punkt 7: Forhold for sikker opbevaring. blev ajourført. Punkt 8: Personligt sikkerhedsudstyr (PPE) - Hud/hånd information blev ajourført. Punkt 13: Standardsætning affaldskategori GHS blev ajourført. Punkt 4: Information om førstehjælp ved kontakt med øjnene. blev ajourført. Punkt 2: Heading om specielle bestemmelser der vedrører særlige stoffer. blev tilføjet. Punkt 2: Sætning i henhold til supplerende etiketkrav blev tilføjet. Punkt 2.1: Information om. blev tilføjet. Side: 12 af 13

15 8882 High Gel, Part B Risikosætning - Ingen blev tilføjet. Risiko sætning var slettet. Punkt 2: Heading for indikation af fare var slettet. Punkt 2: Information omkring fare indikation var slettet. Punkt 8: Personlig beskyttelse - Information om åndedrætsværn var slettet. Sektion 2: R sætning henvisning var slettet. DISCLAIMER: Informationen i dette Sikkerhedsdatablad er baseret på vores erfaring og repræsenterer vores nuværende viden og overbevisning på publikationstidspunktet. 3M kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for direkte, indirekte, generelle eller specifikke, hændelige eller tilfældige tab eller skader eller følgeskader ( herunder men ikke begrænset til tab eller påvirkning af indtægter, avance eller omsætning ) relateret til eller som følge af oplysninger i dette dokument herunder som følge af brug, forkert brug eller manglende anvendelighed af Produktet (med mindre loven dikterer anderledes). Informationen gælder ikke for typer brug, som der ikke er refereret til i dette Datablad eller brug af produktet i kombination med andre materialer. Det er derfor vigtig at kunder selv udfører test, som tilfredstiller deres behov for viden om produktets egnethed til egne tilsigtede applikationer. 3M Danmark SDS'er er tilgængelige på Side: 13 af 13

16 Sikkerhedsdatablad Copyright, 2013, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning at: (1)Informationen er fuldt ud kopieret uden ændringer med mindre der på forhånd er modtaget skriftlig aftale fra 3M, og (2) hverken kopi eller original bliver videresolgt eller på anden vis distribueret med det formål at tjene profit derpå. Dokument Gruppe: Versionsnummer: 5.02 Revisionsdato: 29/04/2013 Erstatter Dato: 05/02/2013 Transport versions nummer: 1.00 (15/03/2012) Dette Sikkerhedsdatablad er udarbejdet i overensstemmelse med REACH Forordningen (1907/2006) og dens modificeringer 1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden 1.1 Identifikation af stof eller kemisk produkt 8882 High Gel, Part A 1.2 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt Identificeret anvendelser Re-enterable Encapsulation. 1.3 Identifikation af selskab/virksomhed Adresse: 3M A/S, Hannemanns Allé 53, DK 2300 København S. Telefon: (+45) Hjemmeside: Nødtelefon Giftlinien Produkt Registreringsnummer (Pr.nr.): Produkt registreringsnummer: pr. nr Punkt 2: Fareidentifikation 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen CLP FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 KLASSIFIKATION: Dette materiale er ikke klassificeret som farligt i henhold til Regulation (EC) Nr. 1272/2008, som ændret, på klassifikation, etikettering og pakning af stoffer og blandinger. (CLP) Farlige stoffer (67/548/EØF)/Præparat direktivet(1999/45/ef) Dette produkt er, i henhold til EU Direktiv 1999/45/EF, ikke klassificeret som farligt. 2.2 Etiketelementer CLP FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 Side: 1 af 17

17 SUPPLERENDE INFORMATION Supplerende Faresætninger: Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres. EUH208 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres. Indeholder Maleinsyre anhydrid. Kan udløse en allergisk reaktion. 27,81% af blandingen består af komponenter af akut oral toksicitet. Indeholder 27,81% af indholdsstofferne med ukendt fare for det akvatiske miljø. Farlige stoffer (67/548/EØF)/Præparat direktivet(1999/45/ef) Symbol(er) Ingen. Indeholder: Ingen indholdsstoffer er tilknyttet etiketten. Risikosætninger: Ingen. Sikkerhedssætninger: Ingen. Særlige fællesskabsbestemmelser vedrørende etikettering af bestemte stoffer: Indeholder Maleinsyre anhydrid Kan udløse en allergisk reaktion. 2.3 Andre farer Ingen kendte Punkt 3: Sammensætning af / oplysning om indholdsstoffer Indholdsstoffer C.A.S. Nr. EU Inventory % af Vægt Klassifikation Soya bønne olie EINECS Butadien malensyre anhydrid copolymer Epoxy soyabønne olie EINECS BHT EINECS < 0,8 R53 (Selv-klassificeret) STOT RE 2, H373 (Selvklassificeret) Toluen EINECS < 0,3 Repr.Cat.3:R63; F:R11; Xn:R48/20; Xn:R65; Xi:R38; R67 - Nota 4 (EU) Maleinsyre anhydrid EINECS Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Skin Irrit. 2, H315; Repr. 2, H361d; STOT SE 3, H336; STOT RE 1, H372 (CLP) < 0,3 C:R34; Xn:R22; R42-43 (EU) Acute Tox. 4, H302; Skin Corr. Side: 2 af 17

18 1B, H314; Resp. Sens. 1, H334; Hud Sens. 1, H317 (CLP) Se punkt 16 for den fulde ordlyd af enhver R- og H-sætning, der refereres til i denne sektion. Der henvises til punkt 15, for relevante Noter, som omfatter ovenstående indholdsstoffer. For information om erhvervsmæssige eksponerings begrænsninger eller PBT eller vpbt, se punkt 8 og 12 i dette Sikkerhedsdatablad Toluen ( ) Er nævnt på den Danske liste over uønskede stoffer. Punkt 4: Førstehjælpsforanstaltninger 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Indånding: Flyt personen til frisk luft. Hvis personen følger sig utilpas - søg lægehjælp. Hudkontakt: Skyl straks med sæbe og vand. Tilsmudset tøj tages straks af og vaskes før det atter anvendes. Hvis tegn/symptomer opstår - søg lægehjælp. Øjenkontakt: Skyl med store mængder vand. Tag kontaktlinser ud, hvis det er nemt at komme til. Fortsæt med skylle. Hvis symptomer fortsætter - søg lægehjælp. Ved Indtagelse: Skyl og rens munden. Hvis du føler dig utilpas - søg lægehjælp. 4.2 Mest vigtige symptomer og effekter, både akutte og forsinkede se punkt 11.1 for information om toksikologiske effekter 4.3 Indikation af enhver form for øjeblikkeligt påkrævet lægehjælp eller special behandling Ikke anvendeligt 5: Brandbekæmpelse 5.1 Slukningsmidler Ved brand: Anvend et brandslukningsmiddel egnet til almindelige brandbare materialer, såsom vand eller skum. 5.2 Specielle farer, som fremkommer af stoffet eller blandingen Ingen naturlige i dette produkt. Farlig nedbrydning eller Bi-Produkter Stof Kulilte Kuldioxid Forhold Ved Forbrænding Ved Forbrænding 5.3 Råd til brandslukningspersonale Der forventes ingen usædvanlig brand- eller eksplosionsfare. 6: Forholdsregler overfor udslip ved uheld 6.1 Personlige forholdsregler, beskyttelsesudstyr og nødprocedurer Side: 3 af 17

19 Evakuer området. Ventiler området. Ved stort spild eller spild I lukkede rum, sørg for mekanisk ventilation til at sprede eller udblæse dampe, i henhold til god industriel praksis. Advarsel - En motor kan være antændelseskilde og kan forårsage at brandfarlige gasser og dampe i området med spild går i brand eller eksploderer. Der henvises til andre sektioner af dette SDS for information omkring fysiske og sundhedsfarer, åndedrætsværn, ventilation, og personligt sikkerhedsudstyr. 6.2 Miljømæssige forholdsregler Undgå udledning til miljøet. Ved større spild, afdæk afløb og lav afskærmning for at forebygge at stoffet ender i kloaksystemet eller i vandmiljøet. 6.3 Metoder og materialer til indeslutning og oprensning Spild opsamles. Dæk med uorganisk absorberende materiale. Husk at tilsætning af absoberende materiale ikke fjerner en fysisk, heldbreds- eller miljøfare. Det spildte materiale opsamles. Opbevares i lukket beholder. Ventilér området med frisk luft. Læs og følg sikkerhedsforanstaltningerne på Leverandørbrugsanvisningen. Beholder forsegles. Fjern det opsamlede materiale så hurtigt som muligt. 6.4 Referencer til andre sektioner (punkter) Henvis til punkt 8 og 13 for supplerende information 7: Håndtering og opbevaring 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering Må ikke anvendes i lukkede rum med svag eller ingen ventilation. Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået. Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Vask grundigt efter brug. Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen. Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen. Undgå kontakt med oxidationsmidler (f.eks. Klor, Kromsyre osv.) Anvend de påkrævede personlige værnemidler (som f.eks. handsker, åndedrætsværn...). 7.2 Forhold for sikker opbevaring samt enhver uforenelighed Holdes væk fra varmekilder. Holdes væk fra syrer. Holdes væk fra oxidationsmidler (iltningsmidler). 7.3 Specifik slutbrug Se information under punkt 7.1 og 7.2 for håndtering og opbevarings anbefalinger. Se under punkt 8 for Eksponeringskontrol og anbefalede personlige værnemidler. 8: Eksponeringskontrol / Personlige værnemidler 8.1 Kontrol parametre Erhvervsmæssige grænseværdier Indholdsstoffer C.A.S. Nr. Bemyndiget organ/ myndighed Maleinsyre anhydrid Danmark OEL'er: Toluen Danmark OEL'er: BHT Danmark Danmark OEL'er: : Danmark. Grænseværdier TWA: Time-Weighted-Average STEL: Short Term Exposure Limit ppm: parts per million mg/m3: milligram per m3 CEIL: Loftsværdi OEL'er: Begrænsningstype TWA(8 timer):0.4 mg/m3(0.1 ppm) TWA(8 timer):94 mg/m3(25 ppm) TWA(8 timer):10 mg/m3 Supplerende kommentarer Hud Notat Side: 4 af 17

20 8.2 Eksponeringskontrol 8.3 maskinmæssig kontrol Anvend general fortyndingsventilation og/eller lokal udsugningsventilation til at kontrollere luftbårne udsættelser er under relevante evante grænseværdier og/eller kontroller støv/røg/ /gas/tåge/dampe/spray. Hvis ventilation er utilstrækkeligt, så anvend åndedrætsværn Personligt sikkerhedsudstyr (PPE) Øjen/ansigtsbeskyttelse Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Følgende typer øjenværn anbefales: Sikkerhedsbriller med beskyttelse i siderne. Hud/hånd beskyttelse Det anbefales at anvende beskyttelseshandsker og/eller beskyttelsesudstyr for at undgå hudkontakt. Konsulter leverandør af handsker og/eller beskyttelsesudstyr for egnede alternativer. Handsker lavet af følgende materialer anbefales: Neopren Nitrilgummi Beskyttelse af åndedrætsorganer Ved utilstrækkelig udluftning anvendes åndedrætsværn. En eksponeringsvurdering kan være nødvendig for at beslutte om åndedrætsværn er påkrævet. Hvis der er behov for åndedrætsværn, så brug åndedrætsværn som del af det fulde beskyttelse af åndedrætsudstyr. Baseret på resultaterne af eksponeringsvurderingen, vælg fra følgende åndedrætsværntype(r) for at reducere indåndingseksponeringen. Halv- eller helmaske med filter mod organiske dampe af type FFA/A. Europæiske standarder (CEN): EN405:2002 eller EN140/EN141/EN143 eller EN136/EN141/EN143 Spørgsmål omhandlende egenthed for en specifik anvendelse, henvend dig til din producent af åndedrætsværn Såfremt malkoden medfører mere restriktiv type åndedrætsværn (værnemidler) - skal vurderingen af værnemidler være i henhold til retningslinierne nævnt i malkodebekendtgørelsen. 9: Fysisk-kemiske egenskaber 9.1 Information om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Fysisk tilstand Væske Udseende/Lugt Tyksflydende, grumset til klar ravgul, milg hydrocarbon auroma Lugttærskel ph Ikke Anvendelig Kogepunkt/kogepunktsinterval 246,1 ºC Smeltepunkt Ikke Anvendelig Brændbarhed (fast stof, gas) Ikke Anvendelig Eksplosive egenskaber Ikke klassificeret. Oxiderende egenskaber: Ikke klassificeret. Flammepunkt >=148,9 ºC [Testmetode:Lukket kop (CC)] Selcantændelig temperatur Brandfarlige Begrænsninger (LEL) Brandfarlige Begrænsninger (UEL) Damptryk <= ,4 Pa 55 ºC ] Relativ Densitet 0,89 [Ref Std:Vand=1] Vandopløselighed Ubetydelig Side: 5 af 17

21 Ikke vandopløselig Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand Fordampningshastighed Dampmassefylde Dekomponeringstemperatur Viskositet Densitet 9.2 Anden information Flygtige Organiske Bestanddele (VOC) 0,89 g/ml 10: Stabilitet og reaktivitet 10.1 Reaktivitet Dette materiale betragtes som værende ikke-reaktiv under normale brugsforhold Kemisk stabilitet Stabil Sandsynlighed for farlige reaktioner Farlig polymerisation vil ikke forekomme Forhold, der skal undgås Ingen kendte 10.5 Uforenelige materialer Stærke syrer Stærke oxidationsmidler 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter Stof Forhold Kulbrinter Ikke specificeret 11: Toksikologiske oplysninger Informationen nedenfor er muligvis ikke i overensstemmelse med stof under punkt 2, hvis den specifikke stof er overdraget til den kompetente myndighed. Derudover bør Toksikologisk data på stoffer ikke være reflekteret i materialet og/eller tegn eller symptomer på eksponering, fordi et indholdsstof kan være tilstede under grænseværdien for etikettering, der er måske ikke mulighed for at blive eksponeret for stoffet eller data er måske ikke relevant for materialet som en helhed Information om Toksikologiske egenskaber Tegn og Symptomer på Eksponering Baseret på testdata og/eller komponent information, kan dette materiale producere følgende sundhedsfarer: Indånding: Allergisk åndedrætsreaktion med symptomer som åndedrætsbesvær, hiven efter vejret, trykken for brystet og åndenød. Dampe der er frigivet under hærdningsprocessen kan medføre irritation af det respiratoriske system. Symptomer kan være Side: 6 af 17

22 hoste, nysen, snue, hovedpine,hæshed og ondt i næse eller hals. Kan ved indånding medføre effekter på målorganer. Hudkontakt: Allergisk hudreaktion med symptomer som rødme, hævelser, blister og kløe. Øjenkontakt: Dampe frigivet under hærdning kan give øjenirritation. Symptomer kan være rødhed, hævelse, smerter, tårer og sløret/uklart syn. Indtagelse: Irritation af fordøjelsessystemet med symptomer som smerte, opkastning, maveømhed, kvalme, blod i opkast og i afføringen. Kan ved indtagelse medføre effekter på målorganer. Reproduktions/Udviklings (fostre) Toksicitet: Indeholder et eller flere stoffer, som kan medføre fosterskader eller anden reproduktionsskade. Toksikologisk Data Akut Toksicitet Navn Rute Arter / Typer Værdi Overordnede produkt Indtagelse Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig for ; Beregnet ATE >5.000 mg/kg Soya bønne olie Indtagelse LD50 estimeret til at være > mg/kg Butadien malensyre anhydrid copolymer Epoxy soyabønne olie Dermal Kanin LD mg/kg Epoxy soyabønne olie Indtagelse Rotte LD50 > mg/kg BHT Dermal Rotte LD50 > mg/kg BHT Indtagelse Rotte LD50 > mg/kg Toluen Dermal Rotte LD mg/kg Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig for Toluen Indånding-Dampe (4 Rotte LC50 30 mg/l timer) Toluen Indtagelse Rotte LD mg/kg Maleinsyre anhydrid Dermal Kanin LD mg/kg Maleinsyre anhydrid Indtagelse Rotte LD mg/kg ATE = Akut Toksicitets Estimat Ætsningsfare på huden/irritation Navn Arter / Typer Værdi Soya bønne olie Minimal irritation. Butadien malensyre anhydrid copolymer Epoxy soyabønne olie Minimal irritation. BHT Minimal irritation. Toluen Lokalirriterende Maleinsyre anhydrid Alvorlig skade på øjne/irritation Navn Arter / Typer Værdi Soya bønne olie Mildt irriterende Butadien malensyre anhydrid copolymer Epoxy soyabønne olie Ingen særlig irritation BHT Moderat irriterende Toluen Moderat irriterende Maleinsyre anhydrid Side: 7 af 17

23 Hud sensibiliserende Navn Arter / Typer Værdi Soya bønne olie Butadien malensyre anhydrid copolymer Epoxy soyabønne olie Ikke sensibiliserende BHT Der eksisterer en Toluen Ikke sensibiliserende Maleinsyre anhydrid Sensibilisering af åndedrætsorganerne Navn Arter / Typer Værdi Soya bønne olie Butadien malensyre anhydrid copolymer Epoxy soyabønne olie BHT Toluen Maleinsyre anhydrid Kimcelle Mutagenicitet Navn Rute Værdi Soya bønne olie Butadien malensyre anhydrid copolymer Epoxy soyabønne olie In Vitro Ikke mutagent BHT In Vitro Der eksisterer en Toluen In Vivo Ikke mutagent Maleinsyre anhydrid kræftfremkaldende Navn Rute Arter / Typer Værdi Soya bønne olie Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig for Butadien malensyre anhydrid copolymer Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig for Epoxy soyabønne olie Indtagelse Ikke carcinogent BHT Dermal Ikke carcinogent BHT Indtagelse Der eksisterer data, men data er en Toluen Dermal Der eksisterer data, men data er en Toluen Indtagelse Der eksisterer data, men data er en Side: 8 af 17

24 Toluen Indånding Der eksisterer data, men data er en Maleinsyre anhydrid Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig for Reproduktionstoksicitet Reproduktions- og/eller Udviklingsmæssige effekter Navn Rute Værdi Arter / Typer Test Soya bønne olie Butadien malensyre anhydrid copolymer Epoxy soyabønne olie Indtagelse Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig for Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig for Ikke reproduktionsog/eller fosterskadeligt. BHT Indtagelse Der eksisterer enkelte posituve reproduktions- /udviklingsdata, men data er utilstrækkelig til at lave en. Toluen Indtagelse Giftig for reproduktion og for fostre Toluen Indånding Giftig for reproduktion og for fostre Maleinsyre anhydrid Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig for Resultat NOAEL NOAEL 25 LOAEL 520 mg/kg NOAEL N/A Eksponeringsvarigh ed Amning Navn Rute Arter / Typer Værdi Toluen Ikke specificeret Der eksisterer data, men data er en Mål-Organ(er) Specifik Mål-Organ Toksicitet - engangseksponering (Specific Target Organ Toxicity - single exposure / STOT SE) Navn Rute Mål-Organ(er) Værdi Arter / Typer Test Resultat Eksponeringsva righed Soya bønne olie Butadien malensyre anhydrid copolymer Epoxy soyabønne olie Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig for Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig for Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig for Side: 9 af 17

25 BHT Indånding Irritation af åndedrætsorgan erne Der eksisterer en Toluen Indånding Påvirkning af Kan medføre centranervesyst sløvhed eller emet svimmelhed. Toluen Indånding Irritation af Der eksisterer åndedrætsorgan erne en Toluen Indånding Immum system Der eksisterer en Toluen Indtagelse Påvirkning af centranervesyst emet Kan medføre sløvhed eller svimmelhed. Toluen Okular Tåreflåd Der eksisterer en Maleinsyre anhydrid Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig for Irritation. Positiv NOAEL 0,15 mg/l Irritation. Positiv NOAEL N/A NOAEL N/A LOEL 7,5 mg/l Specifik Mål-Organ Toksicitet - Gentagende eksponering (Specific Target Organ Toxicity - repeated exposure / STOT RE) Navn Rute Mål-Organ(er) Værdi Arter / Typer Test Resultat Eksponeringsva righed Soya bønne olie Butadien malensyre anhydrid copolymer Epoxy soyabønne olie Indtagelse Lever Nyre og/eller Blære Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig for Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig for Der eksisterer en BHT Dermal Åndedrætsværn Der eksisterer en BHT Indtagelse Lever Kan forårsage organskader ved gentagende eller vedvarende eksponering BHT Indtagelse blod Der eksisterer NOEL 125 NOAEL N/A NOAEL 25 LOAEL 526 Side: 10 af 17

26 en BHT Indtagelse hjerte Der eksisterer en BHT Indtagelse Hormonsystem Nyre og/eller Blære Toluen Indånding Høresystemet Lugtesystemet Der eksisterer en Medfører skade på organer ved gentagende eller vedvarende eksponering. Toluen Indånding nervesystemet Medfører skade på organer ved gentagende eller vedvarende eksponering. Toluen Indånding øjne Medfører skade på organer ved gentagende eller vedvarende eksponering. Toluen Indånding Åndedrætsværn Der eksisterer en Toluen Indånding hæmatopoietisk system Immum system Vaskulære system Toluen Indånding hjerte Nyre og/eller Blære Der eksisterer en Der eksisterer en Toluen Indånding Lever Der eksisterer en Toluen Indånding knogler, tænder, negle og/eller hår Der eksisterer en Toluen Indånding Hormonsystem Der eksisterer en Toluen Indtagelse nervesystemet Der eksisterer NOEL NOAEL 25 NOAEL N/A LOAEL 0,33 mg/l LOAEL mg/l LOAEL 2,3 mg/l NOAEL N/A NOEL 4,7 mg/l NOEL 2,4 mg/l LOEL 1,1 mg/l LOEL 0,11 mg/l NOAEL 446 Side: 11 af 17

27 en Toluen Indtagelse Hormonsystem Der eksisterer en Toluen Indtagelse hæmatopoietisk system Der eksisterer en Toluen Indtagelse hjerte Der eksisterer en Toluen Indtagelse Lever Der eksisterer en Toluen Indtagelse Nyre og/eller Blære Der eksisterer en Toluen Indtagelse Immum system Der eksisterer en Maleinsyre anhydrid Udsugningsfare Navn Soya bønne olie Butadien malensyre anhydrid copolymer Epoxy soyabønne olie BHT Toluen Maleinsyre anhydrid Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig for Værdi Ikke en udsugningsfare Ikke en udsugningsfare Ikke en udsugningsfare Ikke en udsugningsfare Indåndingsfare Ikke en udsugningsfare NOEL N/A LOEL 600 NOEL 446 LOEL 223 NOEL 223 LOEL 22 Venligst kontakt adresse, eller telefonnummer, som er listet på første side i Sikkerhedsdatabladet, for yderligere toksikologisk information om dette materiale og/eller dets bestanddele. 12: Miljøoplysninger Informationen nedenfor er muligvis ikke i overensstemmelse med stof under punkt 2, hvis den specifikke stof er overdraget til den kompetente myndighed. Supplerende information, som fører til materiale under punkt 2 kan evt. udleveres ved henvendelse. Derudover bør data på effekter og miljøet på stoffer ikke være reflekteret i dette afsnit, da et indholdsstof er tilstede under grænsen for krav om etikettering, der forventes ikke at være mulighed eksponering af stoffet eller data betragtes ikke som værende relevant for materialet som en helhed Økotoksicitet Side: 12 af 17

28 Akut fare for vandmiljøet: Ikke akut giftig for vandige organismer per GHS kriterie. Kronisk fare for vandmiljøet: Ikke kronisk giftig for vandmiljøet i henhold til GHS kriterier. Ingen produkt testdata til rådighed Materiale Cas # Organisme Type Eksponering Test Slutpunkt Epoxy Vandloppe eksperimentel 24 timer Effekt soyabønne olie Koncentration Butadien malensyre anhydrid copolymer Soya bønne olie Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig for Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig for BHT Zebrafisk eksperimentel 96 timer Dødelig Koncentration 50% (LC50) BHT Vandloppe eksperimentel 48 timer Effekt Koncentration 50% BHT Grøn alge eksperimentel 72 timer Effekt Koncentration 50% Maleinsyre anhydrid Maleinsyre anhydrid 50% Vandloppe eksperimentel 48 timer Effekt Koncentration 50% Fathead Minnow eksperimentel 96 timer Dødelig Koncentration 50% (LC50) Maleinsyre anhydrid Grøn alge eksperimentel 72 timer No obs Effekt Konc. Maleinsyre Vandloppe eksperimentel 21 dage No obs Effekt anhydrid Konc. Toluen Vandloppe eksperimentel 48 timer Effekt Koncentration 50% Toluen Coho Laks eksperimentel 96 timer Dødelig Koncentration 50% (LC50) Toluen Grøn alge eksperimentel 72 timer Effekt Koncentration 50% Toluen Sheepshead Minnow eksperimentel 28 dage No obs Effekt Konc. Test Resultat >100 mg/l >100 mg/l >100 mg/l >100 mg/l 330 mg/l 5 mg/l 150 mg/l 10 mg/l 3,78 mg/l 5,5 mg/l 12,5 mg/l 3,2 mg/l Side: 13 af 17

29 12.2 Persistens og nedbrydelighed Materiale CAS Nr. Test Type Varighed Studietype Test Resultat Protokol Epoxy soyabønne olie Butadien malensyre anhydrid copolymer Soya bønne olie eksperimentel Bionedbrydnin g Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig for eksperimentel Bionedbrydnin g BHT Estimeret Fotolyse BHT eksperimentel Bionedbrydnin g Maleinsyre anhydrid eksperimentel Hydrolyse Maleinsyre eksperimentel anhydrid Bionedbrydnin g Toluen eksperimentel Fotolyse Toluen eksperimentel Bionedbrydnin g 12.3 Bioakkumulationspotentiale 28 dage Biological Oxygen Demand (BOD) 78 vægt % OECD 301D - ''Closed Bottle'' Test N/A N/A N/A N/A 28 dage Kuldioxid evolution Fotolyse halverings-liv (i luft) 28 dage Biological Oxygen Demand (BOD) Hydrolytisk halveringstid 29 dage Kuldioxid evolution Fotolyse halverings-liv (i luft) 14 dage Biological Oxygen Demand (BOD) 76 vægt % Andre metoder 1.75 Dage (t 1/2) Andre metoder 4.5 vægt % OECD 301C - MITI (I) 35.2 Sekunder Andre metoder (t 1/2) 78.7 vægt % OECD 301B - Mod. Sturm eller CO Dage (t 1/2) Andre metoder 100 vægt % OECD 301C - MITI (I) Materiale CAS Nr. Test Type Varighed Studietype Test Resultat Protokol Epoxy soyabønne olie Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig for N/A N/A N/A N/A Butadien malensyre anhydrid copolymer Soya bønne olie Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig for Data ikke tilgængelig eller N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Side: 14 af 17

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2013, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2012, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2015, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2014, 3M Selskab Alle rettigheder beholdes. Kopiering og/ downloading af denne inmation med det passende mål at udnytte 3M produkter er tilladt under udsætning at: (1)Inmationen

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2011, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2011, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation.

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation. Udfærdigelsesdato: 20.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 77101/77102 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Væg og facaderens PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2013, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

BARDAHL WHEEL CLEANER

BARDAHL WHEEL CLEANER Udfærdigelsesdato: 13.09.2011 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 60200 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Dammbindning 1K. Nødtelefon Assistancetype Åbningstider 82 12 12 12 Giftlinjen 0-24

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Dammbindning 1K. Nødtelefon Assistancetype Åbningstider 82 12 12 12 Giftlinjen 0-24 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Hagmafloor Dammbindning 1K 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

BARDAHL SUPERLIM. Side 1 af 5

BARDAHL SUPERLIM. Side 1 af 5 Udfærdigelsesdato: 27.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 98001 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2012, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2011, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

Side 1 af 5. 2. Fareidentifikation: Klassificering af stoffet/blandingen:

Side 1 af 5. 2. Fareidentifikation: Klassificering af stoffet/blandingen: Udfærdigelsesdato: 02.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 51100 PR-nr.: Under anmeldelse. Relevante identificerede

Læs mere

SHELLAK, FILTRERET REN

SHELLAK, FILTRERET REN Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Shellak, filtreret ren PR-nr.: Under anmeldelse Relevante

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2016, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2016, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/05/2015 Revision: 03/02/2016 Version: 7 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Aquatic Chronic 2: H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

SIKKERHEDSDATABLAD. Aquatic Chronic 2: H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Side: 1 Kompileringsdato: 10-09-2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: VSSK9530 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2013, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 10/10/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 6 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2011, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2013, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2016, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

219-1. 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup DENMARK

219-1. 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup DENMARK 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup DENMARK ======================================================================== Leverandørbrugsanvisning Tlf: 43480100 (efter 16): 21269729 ========================================================================

Læs mere

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 05052015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD CMT

SIKKERHEDSDATABLAD CMT PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes iht. EU forordning nr. 1907/2006 Side: 1 Kompileringsdato: 18.02.2011 Revision: 08.10.2015 Version: 6.1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 11122015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2015, 3M Selskab Alle rettigheder beholdes. Kopiering og/ downloading af denne inmation med det passende mål at udnytte 3M produkter er tilladt under udsætning at: (1)Inmationen

Læs mere

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 20141124 SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stalosan A 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Solid Ink - Sort, Cyan, Magenta, Gul

Solid Ink - Sort, Cyan, Magenta, Gul Side 1 / 7 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 som ændret Solid Ink - Sort, Cyan, Magenta, Gul 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 29/04/2010 Revision: 13/04/2015 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: G4-400

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2012, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2011, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

MSDS Body id 06-7252-7 Frigivet den: 10/03/08 Versions nr.: 05.00 Erstatter den 25/10/05 Udskrevet : 10/03/08 side 1 af 9

MSDS Body id 06-7252-7 Frigivet den: 10/03/08 Versions nr.: 05.00 Erstatter den 25/10/05 Udskrevet : 10/03/08 side 1 af 9 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup DENMARK ======================================================================== Leverandørbrugsanvisning Tlf: 43480100 (efter 16): 21269729 ========================================================================

Læs mere

CUT-MAX METAL CUTTING COMPOUND

CUT-MAX METAL CUTTING COMPOUND Udstedelsesdato: 15.05.2007 Revisionsdato: 18.03.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Super Wash. Nødtelefon Assistancetype Åbningstider 82 12 12 12 Giftlinjen 0-24

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Super Wash. Nødtelefon Assistancetype Åbningstider 82 12 12 12 Giftlinjen 0-24 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 12012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2016, 3M Selskab Alle rettigheder beholdes. Kopiering og/ downloading af denne inmation med det passende mål at udnytte 3M produkter er tilladt under udsætning at: (1)Inmationen

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2016, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Gleerustol 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Anvendelse. Polermiddel

SIKKERHEDSDATABLAD. Gleerustol 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Anvendelse. Polermiddel SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktidentifikator Anvendelse Polermiddel Nærmere oplysning om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Nordcoll A/S

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 05092015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2013, 3M Selskab Alle rettigheder beholdes. Kopiering og/ downloading af denne inmation med det passende mål at udnytte 3M produkter er tilladt under udsætning at: (1)Inmationen

Læs mere

LUGTFJERNER M. CITRUS

LUGTFJERNER M. CITRUS Udstedelsesdato: 28.01.2012 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Lugtfjerner m. Citrus Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 2011-04-04 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: FHRW130 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

BARDAHL HÅNDRENS. Side 1 af 5. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: BARDAHL HÅNDRENS

BARDAHL HÅNDRENS. Side 1 af 5. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: BARDAHL HÅNDRENS Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 60300 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2015, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Sikkerhedsdatablad Hydraulikolie HYDRO HLP HM 100 Version 2.0 Udarbejdet: 17.03.2014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Hydraulikolie

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 08092014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD MARISOL GD PUNKT 1. NAVN PÅ STOFFET/PRÆPARATET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD MARISOL GD PUNKT 1. NAVN PÅ STOFFET/PRÆPARATET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Side 1 af 6 PUNKT 1. NAVN PÅ STOFFET/PRÆPARATET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produkt-id Handelsnavn 1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER SYNTHV 0W30 Udarbejdet: 02022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: SYNTHV 0W30 ARD010044 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

AgroN. Safety Data Sheet. Fare. Rød

AgroN. Safety Data Sheet. Fare. Rød 09122012 Safety Data Sheet 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/PREPARATION AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1. Produktidentifikator Rød Agron 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad K-KLÆBER. 1. Identifikation af stoffet/produktet og fremstiller, leverandør eller importør:

Sikkerhedsdatablad K-KLÆBER. 1. Identifikation af stoffet/produktet og fremstiller, leverandør eller importør: 1. Identifikation af stoffet/produktet og fremstiller, leverandør eller importør: Produktets navn og/eller nummer. Pr nr.: 1228833, Type K-2, K-20, K-200 Dato: 14.07.2006 Revisionsdato: 26.06.2008 Revisionsdato:

Læs mere

SUMA SELECT PUR-ECO A7

SUMA SELECT PUR-ECO A7 Side 1/6 * 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator PR.nr: 2291295 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. AdeKema Facade- og trævask 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. AdeKema Facade- og trævask 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 2107080 Leverandør: Udarbejdet den: 01-09-2009 / IRE DAY-system a/s Erhvervsvej 25 Anvendelse:

Læs mere

BARDAHL BODY SEALER. Side 1 af 6

BARDAHL BODY SEALER. Side 1 af 6 Udfærdigelsesdato: 12.09.2011 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 77451 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 3M 05900 Bumper Repair Material Sikkerhedsdatablad Copyright, 2015, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 11082015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes SIKKERHEDSDATABLAD iht. EU forordning nr. 1907/2006 Side: 1 Kompileringsdato: 04.07.2011 Revision: 15.03.2013 Version: 4 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad AQUAMEG 300-54 I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad AQUAMEG 300-54 I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad (leverandørbrugsanvisning) Novitron DAM TEC Udgave 11.11.2015 Erstatter udgave 26.02.2015 side 1 af 5

Sikkerhedsdatablad (leverandørbrugsanvisning) Novitron DAM TEC Udgave 11.11.2015 Erstatter udgave 26.02.2015 side 1 af 5 Udgave 11.11.2015 Erstatter udgave 26.02.2015 side 1 af 5 1. Identifikation af blandingen og af virksomhed: 1.1 Handelsnavn: Novitron DAM TEC 1.2 Produkttype: Bekæmpelsesmiddel / Ukrudtsmiddel. Miljøstyrelsens

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅD E BIKE ATTITUDE KÆDESPRAY Smøremiddel Se særligt eksponeringsscenarie Internt vare-nr. Betegnelse 0232,5258 Kædespray

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produktnavn: Anvendelse: 163000 VIDEOJET CLEANING SOLUTION

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 15-05-2013 SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 15-05-2013 SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 15052013 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produktnavn: 161200 VIDEOJET INK Anvendelse: Produktet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1/6 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: DK 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2015, 3M Selskab Alle rettigheder beholdes. Kopiering og/ downloading af denne inmation med det passende mål at udnytte 3M produkter er tilladt under udsætning at: (1)Inmationen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive Sun Eco Color Sensitive Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 20.03.2013 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2015, 3M Selskab Alle rettigheder beholdes. Kopiering og/ downloading af denne inmation med det passende mål at udnytte 3M produkter er tilladt under udsætning at: (1)Inmationen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 19-12-2014 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Pipe Clean 12 Relevante identificerede

Læs mere

LINOLIEBASERET VÆGMALING, udendørs

LINOLIEBASERET VÆGMALING, udendørs Udstedelsesdato: 31.07.2009 Revisionsdato: 23.08.2010 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliebaseret vægmaling, udendørs PR-nr.: Ikke anmeldepligtig

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 02/12/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 5 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SOFT CARE DOVE CREAM WASH H2

SOFT CARE DOVE CREAM WASH H2 Side 1/5 * 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator PR.nr: Ikke relevant Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 2962266 Puder med nµringsbuffer til respirometrisk biokemisk iltforbrug

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 2962266 Puder med nµringsbuffer til respirometrisk biokemisk iltforbrug Side 1 af 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. DEPAC 125 Industrial Degreaser 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. DEPAC 125 Industrial Degreaser 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN Leverandør Distributør DEPAC DEPAC 125 Affedtningsmiddel til industrielt brug DEPAC Dichtungstechnik GmbH Alfenzstrasse 9, A-6700 Bludenz Tlf +43 5552

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Dansk versionsdato: 30/6 2015. Finish Line Citrus Degreaser

Sikkerhedsdatablad. Dansk versionsdato: 30/6 2015. Finish Line Citrus Degreaser PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: PR-nummer: 1091005 Affedtningsmiddel 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 22-04-2014 SDS version: 1.1. 1.1. Produktidentifikator Pr-nr.: Under anmeldelse

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 22-04-2014 SDS version: 1.1. 1.1. Produktidentifikator Pr-nr.: Under anmeldelse Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 22042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Under anmeldelse Handelsnavn: Jordvarme/Solvarmeglycol

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. AdeKema Master FX 310 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. AdeKema Master FX 310 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Leverandør: Udarbejdet den: 20081101 / IRE DAYsystem a/s Erhvervsvej 25 Anvendelse: Alkaliskt

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdspladsbrugsanvisning PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Udfærdiget af: ASZT Udarbejdelsesdato: 24-07-2013 Revisionsdato: 24-07-2013 1.2. Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. : 12 våde og tørre renseservietter til skærme

Sikkerhedsdatablad. : 12 våde og tørre renseservietter til skærme Afsnit 1: Identifikation 1,1 Produktidentifikator Produktnavn Fellowes varenummer : 12 våde og tørre renseservietter til skærme : 99702 1,2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad (leverandørbrugsanvisning) Danitron 5 SC Udgave 14.11.2012 side 1 af 5

Sikkerhedsdatablad (leverandørbrugsanvisning) Danitron 5 SC Udgave 14.11.2012 side 1 af 5 Udgave 14.11.2012 side 1 af 5 1. Identifikation af blandingen og af virksomhed: 1.1 Handelsnavn: 1.2 Produkttype: Bekæmpelsesmiddel / Insektmiddel. Miljøstyrelsens reg. nr.: 509-5. Suspensionskoncentrat.

Læs mere

CITRONSYRE MONOHYDRAT E330 BBCA/SK 25

CITRONSYRE MONOHYDRAT E330 BBCA/SK 25 1.IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED Produkt information Handelsnavn : Brug : Rensevæske, fødevareprodukt, Klæbemiddel Leverandør : Brenntag Nordic A/S Strandvejen 104 A DK

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 26012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: ARD010006 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: 1 Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 02042014 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: DYRUP Børneværelse Varenummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. iht. EU forordning nr. 1907/2006. UV-Klebstoff B 690-0. Trykt dato : 04.11.2008 Side 1 af 5

Sikkerhedsdatablad. iht. EU forordning nr. 1907/2006. UV-Klebstoff B 690-0. Trykt dato : 04.11.2008 Side 1 af 5 Trykt dato : 04.11.2008 Side 1 af 5 1. Identifikation af stoff/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Identifikation af stoffet eller præparatet Anvendelse af stoffet eller præparatet klæbestof Identifikation

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 221-112-8 201-254-7

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 221-112-8 201-254-7 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Under anmeldelse Udarbejdelsesdato: 27-08-2004 Udarbejdet den: 18-09-2007 / MJH Anvendelse: Kemlock

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(7) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(7) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 Sikkerhedsdatablad Sid. 1(7) 1: Sikkerhedsdatablad... Udstedt dato: 2015 07 14 Revideret den: 1.1 Produktidentifikation Produktnavn: REACH reg nr:: CAS nr:. Artikelnr: 304, 305. 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD NOVOSPRAY Side: 1 Revision: 03/04/2015 Version: 2

SIKKERHEDSDATABLAD NOVOSPRAY Side: 1 Revision: 03/04/2015 Version: 2 Side: 1 Revision: 03/04/2015 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: AF8815 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2013, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

Sikkerhedsdatablad LOKE LASYROLJA

Sikkerhedsdatablad LOKE LASYROLJA Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdspladsbrugsanvisning PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Udfærdiget af: lepd Udarbejdelsesdato: 10-06-2016 Revisionsdato: 10-06-2016 Synonymer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1 l; 5 l; 10 l 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 02-04-2013 Erstatter: 12-11-2011 Version: P002,0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 9551

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem.

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem. Side: 1 Kompileringsdato: 09-09-2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: VSSK9529 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad udgave: 3 revision: 06.09.10 Skalflex Silikat- Grunder side 1 af 5

Sikkerhedsdatablad udgave: 3 revision: 06.09.10 Skalflex Silikat- Grunder side 1 af 5 Skalflex Silikat- Grunder side 1 af 5 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden Produktidentifikation: Skalflex Silikat-Grunder PR-nr.: 920887 Relevante identificerede anvendelse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD GAS ENGÅNG POWERGAS 220294 24560203

SIKKERHEDSDATABLAD GAS ENGÅNG POWERGAS 220294 24560203 1 Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn/-betegnelse GRUPPENAVN Gasolverktyg 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere