Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014"

Transkript

1 Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den Mødested: Referent: Brobyværk Kro, Marsk Billesvej 15, Brobyværk, 5672 Broby Jens Møller Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens/formandens beretning 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og forelæggelse af næste års budget 4. Beslutning om kontingent for det kommende kalenderår 5. Indkomne forslag 6. Valg af formand (kun hvert 2. år). Intet valg i Valg af bestyrelsesmedlemmer 8. Valg af bestyrelsessuppleant 9. Valg af revisor og revisorsuppleant (kun hvert 2. år). Intet valg i Eventuelt Ad 1. Valg af dirigent Eske Brun blev foreslået og valgt til dirigent. Ad 2. Bestyrelsens/formandens beretning Formanden Mogens K. Nielsen aflagde følgende beretning: Foreningen havde stiftende generalforsamling på Als den , hvor 17 personer deltog. Vedtægterne blev behandlet og vedtaget, og en bestyrelse på 9 personer blev valgt fordelt med 4 personer fra Als-Sønderborg området og i 4 personer fra Fyn og jeg som formand. Kontingent blev fastlagt til 100 kr. for personer og kr. for virksomheder pr. år. Forhistorien for oprettelsen var det, der udsprang af borgermødet i Faaborg i august 2011, arrangeret af Faaborg Rotary Klub. Vi var efterfølgende af den overbevisning, at der i løbet af 2012 ville blive afholdt et lignende møde i Sønderborg. Det skete ikke, og derfor var vi nogle, der funderede på, hvordan vi skulle gribe det an for at være med til at sætte fokus på en fast forbindelse mellem Als og Fyn. Vi fik så den ide at prøve at samle nogle personer fra begge sider af Lillebælt for at få afprøvet ideens bæreevne. I januar 2013 tog vi første skridt, der resulterede i en henvendelse til 13 Rotary klubber om at sende et par repræsentanter til et orienterende 1

2 møde den og som efterfølgende førte frem til den stiftende generalforsamling i juni sidste år. På det første bestyrelsesmøde herefter konstituerede vi os den med Britta Schall Holberg som næstformand, Dorthe Seeberg Haurum som kasserer og Jens Møller som sekretær. Øvrige bestyrelsesmedlemmer var Petter Astrup, Henrik T. Nielsen og Erling Lundsgaard fra Als-Sønderborg-siden og C.C. Nielsen, Ove Engstrøm og jeg som generalforsamlingsvalgt formand fra Fynssiden. En masse praktiske ting skulle på plads så som bankkonto, online banking, fuldmagter, CVR registrering og Nem ID. Internt fik aftalt en forretningsorden, hvori det bl.a. blev fastslået, at kontingent skulle følge kalenderåret, og at kontingent havde sidste betalingsdag den 25. januar. Det sidste har mange haft svært ved at følge. En pressemeddelelse om foreningens etablering blev også udsendt. Vi er vældig glade for den hjælp, vi fik i opstarten fra ildsjæle. Michael Skov Hansen tilbød os gratis at oprette en hjemmeside og Jørgen Terp udarbejdede et logo. Begge dele var til meget stor hjælp. Tilsvarende fik vi oprettet os på Facebook. En 3. ildsjæl var Rikke Lock Harvig, der har ydet en stor indsats i forbindelse med fremstilling af vor folder, der foreløbig er trykt i eksemplarer. Medlemmerne begyndte at tilmelde sig ved at overføre beløb til vor konto. Det var naturligvis dejligt, men vi ville gerne kunne kommunikere via og som oftest blev den adresse glemt ved tilmelding, så vi havde en stor opgave med at få fundet telefonnummer, ringet dem op og måske fundet dem hjemme, måske ikke, for at få data ajour. Det var kort sagt tidskrævende, og bestyrelsen besluttede derfor allerede den at få etableret en udvidelse af hjemmesiden, så folk kunne indtaste de nødvendige oplysninger og afslutningsvis betale med Dankort. Opgaven blev lavet af Fynsk IT mod betaling. Den løsning gik i luften 2½ måned senere med accepten fra Nets den Det havde vi stor fordel af de sidste 2 måneder af De ca. 150 medlemmer, der forinden havde betalt via en bankoverførsel, blev flyttet over i det samme system. Medlemskartoteket var dermed automatisk ajour med 185 medlemmer. Systemet med at melde sig ind i foreningen har efter min opfattelse kørt smertefrit. Så vi var ret optimistiske med det nye system. Af den gruppe, der blev overført, har nogle haft vanskeligheder ved at forny kontingentet og ved at skulle betale med Dankort for første gang. På hjemmesiden ligger instruktion til proceduren, men det har ikke løst alle problemerne, formentlig også fordi vejledningen overses eller negligeres. De problemer er ikke helt løst endnu, eftersom der stadig er ca. 13, der ikke har fået kontingentet fornyet. Dem vil vi rette særlig henvendelse til for at få alle med. Hvis et medlem ser en overførsel som eneste mulighed, vil det derfor være en kæmpe hjælp, hvis og telefonnummer anføres i tekststrengen til modtager. Medlemmets navn og adresse medfølger automatisk. På den måde er det til at håndtere. Dermed kan medlemskartoteket holdes ajour. 2

3 Systemet har stor fordel for foreningen, men også for medlemmerne, så de ikke hvert år skal foretage sig noget for at forny kontingentet. Det kører automatisk med mindre man vil melde sig ud. Det kan man gøre både på hjemmesiden eller ved en mail til et af bestyrelsesmedlemmerne. Gør man ikke det, er man fortsat medlem, eftersom man ved indmeldingen godkender at indbetale forfaldent kontingent. I enkelte tilfælde har medlemmer ikke Dankort eller ikke ønsket at bruge det. I de tilfælde må vi fortsat tilbyde, at der kan indbetales på vor konto. Vi håber, at det vil blive brugt i begrænset omfang, da det kræver en manuel behandling og ofte er der ikke opgivet adresse eller telefonnummer. Det er derfor meget tidskrævende at få de oplysninger ind, så vi kan udsende løbende information til medlemmerne, som vi naturligvis prioriterer højt at kunne. Vi har i årets løb udsendt en række meddelelser som pressemeddelelser, generel orientering, forslag til at støtte de kandidater inden for partierne, der støtter os, bromødet på Alsion den 10. marts 2014 og naturligvis indkaldelse til denne generalforsamling. Netop nu har foreningen 223 medlemmer, der har betalt kontingent for 2014, heraf 21 firmamedlemmer, 28 dobbeltmedlemmer og 146 enkeltmedlemmer. I bestyrelsen har der været arbejdet med en strategiproces, med opstilling af vision og mål. Vi har behandlet en kommunikationsstrategi og modtaget et professionelt oplæg, som vi gerne vil implementere, når vi sammen med kommunerne har aftalt den overordnede strategi. For i givet fald at virkeliggøre den plan skal vi rejse kr. ved fundraising. Lokalt funderede støttegrupper ser vi som en meget vigtig strategi, der skal gøre opmærksom på broens betydning. Grupper oprettet i Sønderborg, Gråsten, Svendborg, Ringe, Broby, Faaborg osv. skal have til opgave både at skaffe medlemmer blandt virksomheder og private. For at understøtte disse grupper har vi fremstillet en folder, der ligger til fri afhentning her, så alle har materiale, der kan bruges til venner, familie og de omgangskredse, vi alle bevæger os i. Yderligere har vi lavet en Power Point præsentation, der vil blive lagt ind på vor hjemmeside til understøtning af samme aktivitet. Kombinationen af disse støttegrupper, vor hjemmeside og vor Facebook-side og evt. andre sociale medier, ser vi som vore vigtigste kommunikationsveje, hvor de gensidigt skal påvirke hinanden i et samspil. I denne forbindelse forventer vi at lave en aftale med Rikke Lock Harvig om at tage vare på kommunikationen udadtil, der har som hovedformål at skaffe en bred opbakning i befolkningen og dermed videre til politikerne. Et konkret mål vil være at have medlemmer i løbet af Afslutningsvis vil jeg gerne takke hele bestyrelsen for et aktivt samarbejde i dette første korte år. Jeg ser meget frem til det videre samarbejde. Herefter gennemgik formanden den omtalte Power Point præsentation. 3

4 Der var følgende bemærkninger til formandens beretning: Mellem borgermødet i august 2011 og den stiftende generalforsamling i juni blev der også afholdt et møde i Svendborg i Rotary-regi med omkring 160 deltagere. Det blev bemærket, at vejforbindelserne på Fyn langt fra er gode. Det blev endvidere sagt, at vi skal gøre vort projekt salgbart i forhold til konkurrerende projekter som Kattegatforbindelsen, forbindelse via Nordfyn og en 3. Lillebæltsbro. Hertil sagde formanden, at foreningens strategi er ikke at tale negativt om andre projekter, men positivt om vort eget projekt. Der var ikke yderligere bemærkninger til formandens beretning. Ad 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og forelæggelse af næste års budget Kassereren Dorthe Seeberg Haurum forelagde regnskabet for 2013, som viste samlede indtægter på kr og et overskud på kr Regnskabet blev godkendt. Endvidere gennemgik kassereren budgettet for 2014, som viste samlede indtægter på kr og et overskud på kr Ad 4. Beslutning om kontingent for det kommende kalenderår Kontingentet for det kommende kalenderår (2015) blev fastsat til kr. 100 for personer og kr for virksomheder, hvilket er uændret i forhold til Ad 5. Indkomne forslag Formanden meddelte, at der ikke var indkommet forslag fra medlemmerne. Et medlem gjorde imidlertid opmærksom på, at han i juli 2013 havde foreslået, at to punkter på dagsordenen til generalforsamlingen burde byttes rundt. Det drejer sig om punkt 3 (forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og forelæggelse af næste års budget) og punkt 4 (beslutning om kontingent for det kommende kalenderår). Formanden sagde, at dette skulle ses i sammenhæng med vedtægterne, og at bestyrelsen vil behandle forslaget inden næste generalforsamling. Ad 6. Valg af formand (kun hvert 2. år). Intet valg i 2014 Der var ikke valg af formand i Ad 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 4

5 Ifølge vedtægterne skulle 4 bestyrelsesmedlemmer på valg til denne generalforsamling. Der var trukket lod om, hvem skulle på valg. Efterfølgende var der kommet en ændring hertil, og der blev på generalforsamlingen trukket lod mellem de sidste 2 personer, der skulle på valg. Herefter var følgende på valg: Britta Schall Holberg. Ønskede ikke genvalg. Erling Lundsgaard. Modtog genvalg. Ove Engstrøm. Modtog genvalg. Dorthe Seeberg Haurum. Ønskede ikke genvalg. Erling Lundsgaard og Ove Engstrøm blev genvalgt. Nyvalgt blev Henrik Juul Nielsen. Endvidere fik bestyrelsen fuldmagt fra generalforsamlingen til at vælge et bestyrelsesmedlem fra Sydslesvig-området, hvis bestyrelsen finder det formålstjenligt. Ad 8. Valg af bestyrelsessuppleant På valg efter lodtrækning var Peter Mølgaard. Han ønskede ikke genvalg. Nyvalgt blev Claus Sejling. Ad 9. Valg af revisor og revisorsuppleant (kun hvert 2. år). Intet valg i 2014 Der skulle ikke vælges revisor og revisorsuppleant i Ad 10. Eventuelt Det blev nævnt, at det producerede PR-materiale var flot. Der kunne tilføjes det yderligere argument for broen, at transporttiden til Hamborg ville blive reduceret til 2 timer fra Faaborgområdet. Arbejdet med støttegrupper blev nævnt, herunder at det er vigtigt at få nye medlemmer. Det blev endvidere nævnt, at det er muligt for alle medlemmer at holde foredrag i foreninger etc. for at få støtte til foreningen. Formanden takkede for fremmødet og en god generalforsamling. Formanden sluttede af med at takke dirigenten Eske Brun og de fratrådte bestyrelsesmedlemmer Britta Schall Holberg og Dorthe Seeberg Haurum for deres indsats. Eske Brun, dirigent Mogens K. Nielsen, formand 5

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Ad 1) Valg af ordstyrer og prøvelser af mandater Finn B Nielsen blev foreslået og valgt som ordstyrer. Der var 10 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent [Sonja Rasmussen, se referat i dokumentet] 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 2. juni 2013, kl. 10.00 på Lederens KonferenceCenter, Odense

Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 2. juni 2013, kl. 10.00 på Lederens KonferenceCenter, Odense Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 2. juni 2013, kl. 10.00 på Lederens KonferenceCenter, Odense Formanden, Ole Rostmose, bød de fremmødte medlemmer velkommen og gik herefter

Læs mere

Generalforsamling Hundige BK

Generalforsamling Hundige BK Generalforsamling Hundige BK Torsdag 26-02-15 kl 19:00 (22 medlemmer fremmødt.) 1. Valg dirigent : Youssef Lharraki blev valgt som dirigent, uden indvindinger. 2. Josef indleder med at finde en Referent

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Dato: Tid: 15.00 18.00 (starten udsat ca. 20 minutter pga. vejret) Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christa Islin Susanne Thomsen Ved Generalforsamlingens

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2010.

Referat af Generalforsamlingen 2010. Referat af Generalforsamlingen 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 5. Fastsættelse

Læs mere

Bestyrelsen indstillede valg af Cathrine Lindvig, hvilket generalforsamlingen godkendte.

Bestyrelsen indstillede valg af Cathrine Lindvig, hvilket generalforsamlingen godkendte. Referat af Ørestad Idrætsforenings generalforsamling tirsdag d. 16. Juni 2015 Formand Tine Albjerg Liingaard bød velkommen og takkede for fremmødet. Ad 1) Formalia a. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse Generalforsamling 30. april 2015 12 deltagere udover bestyrelsen Formand Henrik Mathiasen konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 1. Valg af dirigent Henrik Mathiasen valgt 2. Valg af

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra "Lyset"s generalforsamling, 29. oktober 2014

Referat fra Lysets generalforsamling, 29. oktober 2014 Referat fra "Lyset"s generalforsamling, 29. oktober 2014 1. Valg af op til 2 dirigenter 2. Vedtagelse af dagsorden 3. Valg af referent 4. Godkendelse af referat 5. Formandens beretning 6. Kassereren aflægger

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 13. marts 2010 Sted HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle Deltagere 14 fremmødte, heraf 10 stemmeberettigede

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere