UDKAST TIL BETÆNKNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST TIL BETÆNKNING"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Økonomi- og Valutaudvalget /0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING med henstillinger til Kommissionen om adgang til basale bankydelser (2012/0000(INI)) Økonomi- og Valutaudvalget Ordfører: Jürgen Klute (Initiativ - forretningsordenens artikel 42) PR\ doc PE v01-00 Forenet i mangfoldighed

2 PR_INI_art42 INDHOLD Side FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING...3 BILAG TIL FORSLAGET TIL BESLUTNING: DETALJEREDE HENSTILLINGER VEDRØRENDE INDHOLDET AF DET FORSLAG, DER ANMODES OM...6 PE v /12 PR\ doc

3 FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING med henstillinger til Kommissionen om adgang til basale bankydelser (2012/0000(INI)) Europa-Parlamentet, der henviser til artikel 225 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der henviser til Kommissionens meddelelse af 27. oktober 2011 "Kommissionens arbejdsprogram for 2011" (COM(2010)0623), navnlig henvisningen til den planlagte lovgivning om adgang til basale bankydelser, der henviser til Kommissionens meddelelse af 13. april 2011 "Akten for det indre marked Tolv løftestænger til at skabe vækst og øget tillid" (COM(2011)0206), der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/64/EF af 13. november 2007 om betalingstjenester i det indre marked (betalingstjenestedirektivet) 1, og navnlig oprettelsen af et fælles eurobetalingsområde (SEPA), der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme 2, der henviser til Kommissionens konsultationer om finansiel inklusion: sikring af adgang til en basiskonto fra 2009 og om adgang til en basal betalingskonto fra 2010, der henviser til Kommissionens henstilling 2011/442/EU af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto 3 og til den konsekvensanalyse, der ledsager Kommissionens henstilling (SEK(2011)0906), der henviser til arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene "Single Market through the lens of people: A snapshot of citizens and businesses views and concerns" (SEK(2011)1003), navnlig bekymring nr. syv om de vanskeligheder, som borgerne møder, når de vil oprette en bankkonto i andre medlemsstater end deres bopælsstat, der henviser til forretningsordenens artikel 42 og 48, der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelse fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A7-0000/2012), A. der henviser til, at et velfungerende indre marked og udvikling af en moderne og socialt inkluderende økonomi er betinget af et universelt udbud af basale bankydelser og af en socialt ansvarlig banksektor; B. der henviser til, at adgang til basale bankydelser er en forudsætning for, at borgerne kan udnytte fordelene ved det indre marked, navnlig ved grænseoverskridende migration, 1 EUT L 319 af , s EUT L 267 af , s EUT L 190 af , s. 87. PR\ doc 3/12 PE v01-00

4 pengeoverførsler og køb af varer og tjenesteydelser på ikke-diskriminerende omkostningsbetingelser; der henviser til, at de årlige alternativomkostninger for ikke at have adgang til en betalingskonto vurderes til mellem 185 EUR og 365 EUR pr. forbruger; C. der henviser til, at 7 % af samtlige forbrugere i EU, dvs. 30 millioner mennesker, ikke har adgang til basale bankydelser, og det anslås, at syv millioner er blevet afvist af udbydere af betalingstjenester; der henviser til, at økonomisk udstødelse udgør et endnu større problem i de fleste EU-12 medlemsstater; D. der henviser til, at det er nødvendigt at løse problemet med forskellige produktkvaliteter og begrænset konkurrence i detailbankforretningen; der henviser til, at der er behov for øget konvergens og harmonisering i retning af høje kvalitetsstandarder, for at integrationen af banksektoren kan gennemføres; E. der henviser til, at likvide midler, der stilles til rådighed af centralbanker, er et offentligt gode, og at betydningen af elektroniske betalingsmidler, som udbydes af private udbydere, bliver stadig større, hvorved de offentlige udgifter forbundet med den offentlige tilrådighedsstillelse af likvide midler nedbringes, samtidig med at finanssektoren får monopol på betalingstjenester til privatkunder; der henviser til, at brugerne under disse omstændigheder opkræves stadig mere for at få adgang til deres indbetalinger samt for at foretage betalinger; F. der henviser til, at den generelle økonomiske udvikling og sociale samhørighed bidrager til en stor udbredelse af bankkonti; der henviser til, at 33 % af variationerne i den procentdel af befolkningen, der anvender en anfordringskonto, i de forskellige medlemsstater kan forklares ud fra det økonomiske udviklingsniveau, og 67 % skyldes dermed andre faktorer som f.eks. lovgivning; G. der henviser til, at udbydere af betalingstjenester, der handler efter markedsmæssige overvejelser, har tendens til at fokusere på forretningsmæssigt attraktive forbrugere, hvorimod mere svagtstillede forbrugere ikke får tilbudt samme udvalg af produkter; der henviser til, at branchekodekser, som er blevet indført i Tyskland, Det Forenede Kongerige, Italien, Irland, Slovenien og Luxembourg, i høj grad har været resultatet af et offentligt pres for og krav om lovgivningsinitiativer; der henviser til, at selvreguleringsinstrumenter har haft positive resultater, men at de ikke har været i stand til effektivt at garantere en universel adgang til en basiskonto; H. der henviser til, at lovgivningsforanstaltninger til at sikre universel adgang til basale bankydelser har fremvist tilfredsstillende resultater i Belgien og Frankrig, hvor antallet af borgere uden bankkonto er faldet med henholdsvis 75 % og 30 %, såvel som i Finland og Danmark, hvor 100 % af husstandene er omfattet af bankydelser; I. der henviser til, medlemsstaterne ikke har reageret behørigt på Kommissionens ovennævnte henstilling, og at der i 15 medlemsstater endnu ikke er nogen krav om lovgivningsmæssige eller frivillige tiltag for at få banker til at yde basale bankydelser; J. der henviser til, at en basiskonto - for at være effektiv - skal være let og overskuelig at oprette, selv for personer uden standardlegitimation, og at den skal omfatte en specificeret række kerneydelser, ligesom det er nødvendigt, at der er iværksat effektive tilsyns- og PE v /12 PR\ doc

5 tvistbilæggelsesforanstaltninger; K. der henviser til, at bankerne som en del af deres strategier for social ansvarlighed bør dele ansvaret for at give adgang til omkostningsfrie basale bankydelser med de offentlige myndigheder og civilsamfundet; L. der henviser til, at ethvert initiativ til at sikre adgang til basale bankydelser skal omfatte beskyttelse mod udlæg, med henblik på at skabe tillid hos forbrugerne og undgå omkostninger på grund af ubrugte konti; M. der henviser til, at konkurrenceforvridning skal undgås, at der skal tages hensyn til forbrugernes behov i regioner med et utilstrækkeligt banksystem, og at initiativets anvendelsesområde følgelig bør favne så bredt som muligt; der henviser til, at adgang til de mest basale bankydelser kan ydes af andre udbydere af betalingstjenester, som er reguleret af direktiv 2007/64/EF, end kreditinstitutter; N. der henviser til, at alle initiativer til universel adgang til basale bankydelser skal ledsages af veltilrettelagte kommunikationskampagner med henblik på at øge bevidstheden om forbrugernes rettigheder og udbydernes forpligtelser; 1. anmoder Kommissionen om inden udgangen af 2012 og på baggrund af artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde at forelægge et eller flere lovgivningsforslag til at sikre adgang til basale bankydelser for alle forbrugere i Unionen i henhold til detaljerede henstillinger, som er angivet i bilaget; 2. bekræfter, at disse henstillinger respekterer borgernes grundlæggende rettigheder og nærhedsprincippet; 3. finder, at forslaget er uden finansielle følgevirkninger; 4. pålægger sin formand at sende denne beslutning og de detaljerede henstillinger i bilaget til Kommissionen og Rådet samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter. PR\ doc 5/12 PE v01-00

6 BILAG TIL FORSLAGET TIL BESLUTNING: DETALJEREDE HENSTILLINGER VEDRØRENDE INDHOLDET AF DET FORSLAG, DER ANMODES OM Europa-Parlamentet finder, at det med det forslag til retsakt, der skal vedtages, bør tilstræbes at regulere følgende: Henstilling 1 (vedrørende anvendelsesområde) 1. Lovgivningen bør forpligte så mange udbydere af betalingstjenester som muligt, som defineret i artikel 4, nr. 9, i direktiv 2007/64/EF, til at yde basale bankydelser. 2. Med henblik på at undgå at pålægge de udbydere af betalingstjenester, som tilbyder tjenester, der ikke tilknyttet dem, der kræves for en basiskonto, unødige byrder, bør følgende udbydere fritages fra kravet om at udbyde en sådan konto: a. udbydere af betalingstjenester, der er fastsat i litra e) og f) i artikel 1, stk. 1, i direktiv 2007/64/EF b. betalingsinstitutter, der kun har tilladelse til at udbyde en eller flere af de i punkt 4 til 7 i bilaget til direktiv 2007/64/EF nævnte betalingstjenester. 3. Medlemsstaterne bør have lov til at fritage følgende udbydere for kravet om at udbyde en basiskonto: a. udbydere af betalingstjenester, som udøver virksomhed efter en kooperativ forretningsmodel, på nonprofitbasis, eller som kræver medlemskab ud fra veldefinerede kriterier som f.eks. stillingsbetegnelse b. udbydere af betalingstjenester, som har udført transaktioner for et samlet beløb på mindre end tre millioner EUR i det foregående år. 4. Alle udbydere af betalingstjenester, der er fritaget i henhold til punkt 3, litra a), bør bidrage til en erstatningsfond, medmindre de driver virksomhed på nonprofitbasis. Henstilling 2 (vedrørende adgang og legitimationskrav) 5. Lovgivningen bør sikre, at enhver forbruger, dvs. enhver fysisk person, som ikke agerer i sin egenskab af fagmand, forretningsdrivende, håndværker eller selvstændig erhvervsdrivende, og som er lovligt bosiddende i Unionen, har ret til at oprette og anvende en basiskonto hos en udbyder af betalingstjenester, som driver virksomhed i en medlemsstat, forudsat at forbrugeren ikke allerede har en basiskonto, der lever op til EU-lovgivningens krav, som beskrevet i disse henstillinger, på samme medlemsstats område. 6. Lovgivningen bør sikre, at forbrugerne ikke pålægges unødige byrder for at bevise, at de ikke allerede har oprettet en basiskonto, samt foreskrive, at forbrugeren skal fremlægge en erklæring til dette formål i forbindelse med ansøgningsprocessen. PE v /12 PR\ doc

7 7. Retten til adgang til en basiskonto bør gælde uanset forbrugerens nationalitet eller bopælsstat i Unionen. Kriterier som indkomstniveau eller indkomstens regelmæssighed, beskæftigelse, kredithistorie, gældsætningsniveau samt den personlige situation med hensyn til konkurs og fremtidige aktiviteter på kontoen bør ikke have indflydelse på oprettelsen af en basiskonto. Adgangen til en basiskonto bør under ingen omstændigheder være betinget af køb af andre produkter eller tjenester som f.eks. en forsikring. 8. Anvendelsen af lovgivningen bør ikke berøre Unionens regler, navnlig udbydernes forpligtelse til i henhold til relevant EU-lovgivning eller national lovgivning, f.eks. lovgivning om hvidvaskning af penge, at opsige aftaler om basiskonti under ganske særlige omstændigheder. En konto kan ligeledes lukkes i tilfælde af bedrag, misbrug af tillid eller forfalskning af dokumenter. 9. Medlemsstaterne bør forpligtes til at garantere, at due diligence-procedurerne ikke fører til forskelsbehandling, f.eks. af marginaliserede grupper, migranter, etniske eller religiøse minoriteter eller personer uden fast bopæl. Der bør følgelig tages særligt hensyn til de midler, hvormed personer uden fast bopæl kan opfylde due diligence-kravene, og den nationale bedste praksis bør tages i betragtning med henblik på effektivt at garantere adgang til et basisudvalg af væsentlige betalingstjenester. 10. For at fremme dette bør basiskonti klassificeres som produkter med begrænset risiko i henhold til artikel 3, stk. 3, i Kommissionens direktiv 2006/70/EF, som gennemfører direktiv 2005/60; udbydere bør forpligtes til at anvende forenklede due diligence-krav over for kunderne, og Kommissionen bør tilstræbe yderligere at harmonisere de nationale fortolkninger af regler til bekæmpelse af hvidvaskning af penge for at sikre, at de ikke længere kan anvendes til at nægte forbrugerne adgang til en basiskonto. 11. Lovgivningen bør forpligte udbydere af betalingstjenester til at handle på en gennemsigtig måde, når de træffer beslutning om at nægte at oprette eller om at lukke en basiskonto. Udbydere af betalingstjenester bør - for at give forbrugerne mulighed for at stille spørgsmålstegn ved udbydernes beslutning - skriftligt underrette forbrugerne om årsagen til afslaget på oprettelse eller beslutningen om lukning af en basiskonto. Udbyderne bør tillige forpligtes til at underrette forbrugerne om muligheder for alternative klage- og tvistbilæggelsesmekanismer. 12. Lovgivningen bør kræve, at udbyderne handler hurtigt, når de undersøger, om forbrugerne har ret til adgang til en basiskonto, og udbyderne skal underrette forbrugerne om årsagen til alle forsinkelser på mere end to uger. Udbyderne kan kræve, at forbrugerne er fysisk til stede i den nærmest beliggende filial ved oprettelse af en konto. Henstilling 3 (vedrørende anvendelsesmuligheder og omkostninger) 13. Lovgivningen bør sætte basiskontobrugeren i stand til at foretage alle væsentlige betalingstransaktioner som f.eks. modtagelse af indkomst eller ydelser, betaling af regninger eller afgifter og køb af varer og tjenesteydelser via fysiske eller fjerne kanaler ved anvendelse af konventionelle nationale systemer. 14. Udbyderen af betalingstjenester bør hverken udtrykkeligt eller stiltiende tilbyde overtræksfaciliteter i tilknytning til en basiskonto. En betalingsordre til forbrugerens udbyder af betalingstjenester bør ikke udføres, såfremt dette resulterer i en negativ saldo PR\ doc 7/12 PE v01-00

8 på forbrugerens basiskonto. Kreditmulighed bør ikke anses for en del af en basiskonto eller som en ret, der er tilknyttet hertil, uanset formålet med kreditten, og uanset hvilken form for kredit der er tale om. 15. Adgang til en basiskonto bør være gratis. 16. Alle renter på overtræk bør være overkommelige og mindst lige så fordelagtige som udbyderens almindelige prispolitik. Lovgivningen bør sikre, at forbrugeren ikke pålægges noget gebyr eller nogen strafrente, der skyldes omstændigheder, som forbrugeren ikke har nogen indflydelse på, f.eks. utilstrækkelig dækning på hans eller hendes konto grundet sene betalinger af lønninger eller sociale ydelser. 17. Udbydere bør kun forpligtes til at tilbyde de anvendelsesmuligheder, som er en del af deres almindelige tilbud. Når dette er tilfældet, bør en basiskonto omfatte følgende tjenester: A. Basale kontoadministrationstjenester a) tjenester, der gør det muligt at indsætte kontantbeløb og modtage transaktioner på en betalingskonto b) tjenester, der gør det muligt at hæve kontanter fra en betalingskonto c) mulighed for adgang til kontoudtog. Forbrugeren bør uden forskelsbehandling have adgang til personlige tjenesteydelser som personlig betjening i filialer samt brug af pengeautomater (ATM'er), herunder andre bankers pengeautomater, når dette er teknisk muligt. Udbyderen bør ikke opkræve noget gebyr for udførelsen af basale kontoadministrationstjenester. B. Standardbetalingstjenester a) udførelse af pengeoverførsler, herunder mellem forskellige banker b) udførelse af betalingstransaktioner ved hjælp af betalingskort og på en sådan måde, at det ikke er muligt at udføre betalingstransaktioner, som bringer betalingskontoen i overtræk c) gennemførelse af faste overførsler, herunder mellem forskellige banker, i medlemsstater, hvor dette er nødvendigt for at udføre væsentlige transaktioner d) gennemførelse af direkte debitering, herunder mellem forskellige banker, i medlemsstater, hvor dette er nødvendigt for at udføre væsentlige transaktioner. Forbrugeren bør med henblik på gennemførelsen af disse tjenester have ret til adgang uden forskelsbehandling til de forskellige metoder, som udbyderen tilbyder, som f.eks. manuelle transaktioner, transaktioner via en pengeautomat og bankydelser via internettet eller telefonen. Medlemsstaterne bør fastsætte et tilstrækkeligt antal standardbetalingstransaktioner, som udbyderen på anmodning herom skal iværksætte og udføre på månedsbasis uden at opkræve noget gebyr herfor, uanset forbrugerens valg af metode. I tilfælde af at forbrugeren risikerer at overstige det maksimale antal gratis PE v /12 PR\ doc

9 transaktioner, bør udbyderen forpligtes til at underrette forbrugeren behørigt herom. Udbyderen bør have lov til enten at opkræve et omkostningsbaseret gebyr for yderligere transaktioner på en måde, som er i overensstemmelse med den almindelige prispolitik, eller til at nægte at udføre transaktioner. Udbyderen bør tillige have lov til at opkræve et omkostningsbaseret engangsgebyr for udstedelse af et betalingskort. C. Særlige tjenesteydelser En minimumsbeskyttelse af indgående betalinger mod udlæg bør være omfattet i overensstemmelse med den nationale lovgivning. D. Yderligere tjenesteydelser Medlemsstater kan kræve, at basiskontoen skal omfatte yderligere anvendelsesmuligheder. Udbydere af betalingstjenester bør have lov til på eget initiativ at udvide rækken af anvendelsesmuligheder med f.eks. en facilitet til opsparing eller til internationale pengeoverførsler. Adgangen til at oprette en basiskonto bør ikke gøres afhængig af, at der købes yderligere tjenesteydelser. Henstilling 4 (vedrørende oplysninger og statistisk data) 18. Lovgivningen bør tilstræbe at gøre forbrugerne opmærksomme på muligheden for at oprette en basiskonto. Den bør følgelig ledsages af en ambitiøs kommunikationsstrategi på EU-niveau og på medlemsstatsniveau, og den bør omfatte forpligtelser for udbyderne af betalingstjenester til at give klare oplysninger til forbrugerne. Kommunikationskampagner 19. Kommunikationskampagner bør udarbejdes i samarbejde med forbrugerorganisationer eller sociale rådgivende organisationer. På EU-niveau bør de hovedsagelig øge bevidstheden om de basale bankydelser, som er til rådighed i hele Unionen, og om grænseoverskridende adgangsrettigheder. På medlemsstatsniveau bør kommunikationen sigte mod at give nødvendige og forståelige oplysninger om basiskontienes karakteristika, betingelser samt om praktiske skridt, samtidig med at den bør tage fat på specifikke anliggender, herunder borgere og vandrende arbejdstagere uden bankkonto. Kommunikationskampagner på medlemsstatsniveau bør udarbejdes på flere sprog under hensyntagen til de mest relevante modersmål, der tales af minoritetsbefolkningsgrupper og migranter. Oplysningskrav 20. Udbydere, der er omfattet af lovgivningen, bør forpligtes til at gøre opmærksom på de basiskonti, der er til rådighed. De bør forpligtes til at annoncere for deres basiskonti og give klare og letforståelige oplysninger via de forskellige kanaler, der er til rådighed, dvs. udbydernes websteder og filialer, hvor standardiserede varige medier bør være synlige for forbrugerne. 21. Udbydere bør, når de har identificeret forbrugerens behov, anbefale en basiskonto, såfremt den passer til de af forbrugeren udtrykte behov. Forbrugere, der er interesserede i at oprette en basiskonto, bør via et varigt medium informeres om, hvilke tjenesteydelser PR\ doc 9/12 PE v01-00

10 der er omfattet, at disse ikke er betinget af køb af andre produkter eller tjenesteydelser samt om eventuelle omkostninger. Oplysningerne bør være forståelige, standardiserede og så enkle som muligt, og de bør formidles på det officielle EU-sprog, som forbrugeren måtte anmode om. Personalet bør sikre sig, at forbrugeren har forstået sine rettigheder og forpligtelser, når han eller hun opretter en sådan konto. 22. Oplysningskravene i henhold til lovgivningen bør ikke berøre de oplysningskrav, der er fastsat i direktiv 2007/64/EF. Krav om statistisk data 23. Medlemsstaterne bør forpligtes til at sikre, at udbyderne giver de nationale myndigheder pålidelige oplysninger om i hvert fald antallet af basiskonti, der er oprettet, antallet af ansøgninger om basiskonti, der er blevet afvist samt årsagerne hertil, og antallet af opsigelser af sådanne konti. Disse oplysninger bør leveres i sammenfattet form. 24. Hvert år bør de nationale myndigheder forpligtes til at fremsende sammenfattede oplysninger til Kommissionen, Den Europæiske Banktilsynsmyndighed og Europa-Parlamentet, og disse data bør offentliggøres i sammenfattet og forståelig form. Henstilling 5 (vedrørende tilsyn, tvistbilæggelse og kompensation) 25. Lovgivningen bør forpligte medlemsstaterne til at udpege de myndigheder, der har kompetence til at sikre og føre tilsyn med, at lovkravene efterkommes på effektiv vis. De udpegede kompetente myndigheder bør være uafhængige af udbyderne af betalingstjenester. 26. Medlemsstaterne bør forpligtes til at specificere deres principper for sanktioner mod de udbydere, der ikke lever op til rammerne for basiskonti, og disse principper skal sikre, at sanktionerne virker forebyggende. De kompetente myndigheder bør forpligtes og sættes i stand til at pålægge sådanne sanktioner. De midler, der opkræves i forbindelse med sanktioner, bør anvendes til formålet med den lovgivning, der skal vedtages, f.eks. til finansiel uddannelse eller kompensation. 27. Medlemsstaterne bør føre nøje tilsyn med enhver konkurrenceforvridning mellem udbydere af basiskonti. Der bør ydes finansiel kompensation til udbydere, som uforholdsmæssigt bærer de udgifter, der er forbundet med at udbyde en basiskonto. I medlemsstater med et utilstrækkeligt banksystem bør yderligere støtte til at udvikle en passende infrastruktur overvejes, mens der bør være tilstrækkelige omfordelingsmekanismer inden for banksektoren i de medlemsstater, hvor der er en udbredt anvendelse af bankkonti. De kompetente myndigheder bør lette oprettelsen af en erstatningsfond, som skal finansieres af de udbydere af betalingstjenester, som er omfattet af lovgivningen. I tilfælde af at antallet af basiskonti ikke står i forhold til den enkelte udbyders økonomiske betydning, bør udbyderen være berettiget til at modtage erstatning. 28. Medlemsstaterne bør forpligtes til at sikre, at der findes egnede og effektive procedurer for udenretslig klage- og tvistbilæggelse vedrørende rettigheder og forpligtelser i henhold til de principper, der er fastsat i lovgivningen, mellem udbydere af betalingstjenester og forbrugere. I påkommende tilfælde anvendes de eksisterende organer. Alternative tvistbilæggelsesorganer skal være uafhængige og lettilgængelige, og deres tjenesteydelser PE v /12 PR\ doc

11 skal være gratis. Deres afgørelser bør være juridisk bindende. For at sikre at disse organer er upartiske, er det nødvendigt at sikre en lige repræsentation af udbydere, forbrugere og andre brugere. Medlemsstaterne bør forpligtes til at sikre, at alle udbydere af basiskonti tilslutter sig et eller flere af de organer, der gennemfører sådanne klage- og ankeprocedurer. 29. Medlemsstaterne bør forpligtes til at sikre, at de alternative tvistbilæggelsesorganer samarbejder aktivt i bilæggelsen af tværnationale tvister. Såfremt tvister involverer parter i andre medlemsstater, bør klagenetværket for finansielle tjenesteydelser (Fin-Net) anvendes til at finde frem til en løsning på forbrugerklager. Henstilling 6 (vedrørende gennemførelse og revision) 30. Medlemsstaterne bør gennemføre lovgivningen senest 12 måneder efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. 31. Kommissionen bør - i tæt samarbejde med medlemsstaterne og de berørte parter - senest tre år efter lovgivningens ikrafttræden og derefter hvert tredje år offentliggøre en rapport om anvendelsen heraf. I denne rapport skal følgende vurderes: a) om medlemsstaterne gennemfører lovgivningen fuldt ud b) hvor langt man er nået med hensyn til at sikre, at alle EU-borgere har adgang til en basiskonto, herunder direkte og indirekte virkninger af lovgivningen med henblik på at fjerne finansiel eksklusion og harmonisere og integrere detailbankforretning i hele Unionen c) bevidsthed og tillid blandt offentligheden hvad angår adgangen til og karakteristika ved en basiskonto samt forbrugernes rettigheder i forbindelse med disse bankkonti. Såfremt det skønnes hensigtsmæssigt, bør rapporten ledsages af forslag til ændringer af lovgivningen. Rapporten fremsendes til Europa-Parlamentet og til Rådet. 32. Kommissionen bør supplere banklovgivningen om basale bankydelser med yderligere initiativer til yderligere at integrere og harmonisere detailbankvirksomheden og forebygge finansiel eksklusion. En sådan pakke bør: a) øge konkurrencen i forbindelse med bankydelser: i) sikre, at gebyrer forbundet med bankkonti er gennemskuelige og sammenlignelige, så forbrugerne kan sammenligne priserne i forskellige banker og finde frem til den bedste aftale; ii) fjerne alle tekniske og administrative hindringer for at skifte bankkonti og dermed give forbrugerne mulighed for lettere at flytte deres konto fra en bank til en anden b) få sælgerne til at acceptere forskellige betalingsformer og dermed give forbrugerne mulighed for at udnytte fordelene ved e-handel; med dette for øje bør alle sælgere give forbrugerne mulighed for at betale med et almindeligt hævekort uden at blive opkrævet gebyr c) yderligere harmonisere de nationale fortolkninger af regler til bekæmpelse af hvidvaskning af penge for at sikre, at sådanne regler ikke længere kan anvendes som PR\ doc 11/12 PE v01-00

12 argument for at afslå adgang til en basiskonto d) muliggøre adgang til retfærdig kredit og bekæmpe insolvens, som er den alvorligste "nye sociale risiko" i Unionen, da fuldstændig finansiel inklusion kræver adgang til andre basale bankydelser som kredit med lav rente, forsikringsdækning på rimelige og retfærdige vilkår og adgang til finansielle tjenesteydelser og rådgivning. PE v /12 PR\ doc

ÆNDRINGSFORSLAG 1-231

ÆNDRINGSFORSLAG 1-231 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 30.3.2012 2012/2055(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-231 Udkast til betænkning Jürgen Klute (PE480.691v01-00) med henstillinger til Kommissionen om adgang

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 26.3.2012 2012/2055(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Økonomi- og

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 20XX/XXXX(INI) 5.3.2012 UDKAST TIL BETÆNKNING med henstillinger til Kommissionen om adgang til at oprette og anvende en

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 26.6.2013 2013/0139(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sammenlignelighed af gebyrer i forbindelse

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 22.4.2013 2012/0180(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi til Retsudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

Bekendtgørelse om flytning af betalingskonti eller betalingsordrer 1)

Bekendtgørelse om flytning af betalingskonti eller betalingsordrer 1) BEK nr 555 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 121-0006 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om gennemsigtighed og sammenlignelighed af gebyrer i forbindelse med betalingskonti,

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om gennemsigtighed og sammenlignelighed af gebyrer i forbindelse med betalingskonti, Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 322 Offentligt GR UNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVA LG 27. juni 2013 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om gennemsigtighed

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 21.6.2013 2013/2077(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om målrettet EU-regulering og nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet - 19. rapport om bedre lovgivning

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at pålægge Portugal en bod for ikke at have truffet virkningsfulde foranstaltninger

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2016/0371(CNS) 31.5.2017 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA(BoS(13/164 DA Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. april 2011 Single Euro Payments Area (SEPA) Forslag til forordning om tekniske krav til kreditoverførsler

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 17.9.2008 ARBEJDSDOKUMENT om omsætning, gennemførelse og håndhævelse af direktivet om vildledende og sammenlignende reklame

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM

SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM 1 HVORNÅR BLIVER BANKERNE UNDERLAGT ECB'S TILSYN? ECB overtager tilsynet med bankerne den 4. november

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål FORELØBIG 2001/0174(COD) 29. november 2001 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning med henblik på

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0296(CNS) 26.2.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 5.9.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra det maltesiske Repræsentanternes Hus om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE. af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8)

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE. af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8) DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8) Indledning og retsgrundlag Den 10. februar 2017 modtog

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

C 284/6 Den Europæiske Unions Tidende

C 284/6 Den Europæiske Unions Tidende C 284/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.11.2009 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 16. november 2009 om forslag til Rådets forordning om autentificering af euromønter og håndtering af euromønter,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2004 SEK(2004) 204 endelig 2004/0046 (CNB) Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING om Fællesskabets holdning til en aftale om de monetære

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 93/2 DA Den Europæiske Unions Tidende 20.3.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK Adfærdskodeks for medlemmer af Den Europæiske Centralbank Tilsynsråd (2015/C 93/02) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS TILSYNSRÅD HAR

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Artikel 1 Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Vejledende principper Under udførelsen af deres opgaver: Artikel 2 a) lader Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår momssatser for bøger, aviser og tidsskrifter

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår momssatser for bøger, aviser og tidsskrifter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 758 final 2016/0374 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår momssatser for bøger, aviser og tidsskrifter

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2006O0004 DA 24.05.2013 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 7. april 2006 om Eurosystemets

Læs mere

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0793 Bilag 1, KOM (2011) 0794 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 21. december 2011 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.6.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0238/2012 af Svend D. Adler, tysk statsborger, om opførelse af erhvervet som landskabsarkitekt

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 23.10.2013 2013/0192(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 19.5.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra den polske Sejm om forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/677/EF om bemyndigelse af Luxembourg

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0162 (NLE) 11158/15 ECOFIN 630 UEM 310 EF 154 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Grænseoverskridende pengeoverførsler i euro fra den 1. juli 2003 hyppigt stillede spørgsmål (se også IP/03/901)

Grænseoverskridende pengeoverførsler i euro fra den 1. juli 2003 hyppigt stillede spørgsmål (se også IP/03/901) MEMO/03/140 Bruxelles, den 26. juni 2003 Grænseoverskridende pengeoverførsler i euro fra den 1. juli 2003 hyppigt stillede spørgsmål (se også IP/03/901) Hvilke ændringer sker der fra den 1. juli 2003?

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 28.1.2013 2012/2189(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 24.10.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0230/2009 af Spiridon Andriopoulos, græsk statsborger, om de græske myndigheders manglende hensyntagen

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 16.12.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende 0895/2011 af Anthony Webb, britisk statsborger, om afslag på ydelse til arbejdssøgende i henhold

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0285(NLE) 2.2.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 12.3.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 97/23 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 11. december 2015 om vurderingen af tredjelandes

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen for

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0018 (NLE) 6080/17 FISC 37 FORSLAG fra: modtaget: 7. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester

for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester EBA/GL/2016/06 13/12/2016 Retningslinjer for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/0018(COD) 6.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sikkerhedskrav

Læs mere

for nationale foreløbige lister over de mest repræsentative tjenester, der er knyttet til en betalingskonto, og for hvilke der opkræves gebyr

for nationale foreløbige lister over de mest repræsentative tjenester, der er knyttet til en betalingskonto, og for hvilke der opkræves gebyr EBA/GL/2015/01 11.05.2015 EBA-retningslinjer for nationale foreløbige lister over de mest repræsentative tjenester, der er knyttet til en betalingskonto, og for hvilke der opkræves gebyr 1 Efterlevelses-

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Resumé af buspassagerers rettigheder 1

Resumé af buspassagerers rettigheder 1 Resumé af buspassagerers rettigheder 1 Forordning (EU) nr. 181/2011 (i det følgende benævnt "forordningen") finder anvendelse fra den 1. marts 2013. Forordningen fastsætter et minimum af rettigheder for

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 104 C, stk. 14, andet afsnit,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 104 C, stk. 14, andet afsnit, Forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/96/0496 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende nr.

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2012O0018 DA 09.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 2. august 2012 om yderligere

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse FORELØBIG 2004/0137(COD) 31.1.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 2012/2040(INI) 4.6.2012 UDKAST TIL BETÆNKNING om "På vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger" (2012/2040(INI))

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 213/16 Den Europæiske Unions Tidende 20.7.2011 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 11. marts 2011 om en henstilling

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 256/4 Den Europæiske Unions Tidende 22.9.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 862/2012 af 4. juni 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår oplysninger

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.6.2011 KOM(2011) 360 endelig 2011/0157 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og indgåelse af en monetær aftale mellem Den Europæiske Union og Den Franske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse EUROPA-PARLAMENTET 2004 Retsudvalget 2009 2007/0248(COD) 19.3.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs- og Vækst-, og Eksportudvalget ERU. Udvalgssekretæren EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 22.

Læs mere

Forslag. Lov om betalingskonti 1)

Forslag. Lov om betalingskonti 1) Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2015-16 Fremsat den 13. januar 2016 af Troels Lund Poulsen Forslag til Lov om betalingskonti 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Loven finder anvendelse på

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til KOMMISSIONENS HENSTILLING

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til KOMMISSIONENS HENSTILLING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.7.2011 SEK(2011) 907 endelig ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til KOMMISSIONENS HENSTILLING om adgang til

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004D0003 DA 29.03.2015 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 4. marts 2004 om aktindsigt i

Læs mere

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997)

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997) Ændret forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/97/0117 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.11.2016 COM(2016) 721 final 2016/0351 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2016/1036 om beskyttelse mod dumpingimport

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) 6170/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne COHOM 16 CONUN 54 SOC 81 FREMP 11 Tidl. dok.

Læs mere

der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2013)0721),

der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2013)0721), P7_TA-PROV(2014)0138 Det fælles merværdiafgiftssystem * Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 26. februar 2014 om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere