UDKAST TIL BETÆNKNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST TIL BETÆNKNING"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Økonomi- og Valutaudvalget /0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING med henstillinger til Kommissionen om adgang til basale bankydelser (2012/0000(INI)) Økonomi- og Valutaudvalget Ordfører: Jürgen Klute (Initiativ - forretningsordenens artikel 42) PR\ doc PE v01-00 Forenet i mangfoldighed

2 PR_INI_art42 INDHOLD Side FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING...3 BILAG TIL FORSLAGET TIL BESLUTNING: DETALJEREDE HENSTILLINGER VEDRØRENDE INDHOLDET AF DET FORSLAG, DER ANMODES OM...6 PE v /12 PR\ doc

3 FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING med henstillinger til Kommissionen om adgang til basale bankydelser (2012/0000(INI)) Europa-Parlamentet, der henviser til artikel 225 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der henviser til Kommissionens meddelelse af 27. oktober 2011 "Kommissionens arbejdsprogram for 2011" (COM(2010)0623), navnlig henvisningen til den planlagte lovgivning om adgang til basale bankydelser, der henviser til Kommissionens meddelelse af 13. april 2011 "Akten for det indre marked Tolv løftestænger til at skabe vækst og øget tillid" (COM(2011)0206), der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/64/EF af 13. november 2007 om betalingstjenester i det indre marked (betalingstjenestedirektivet) 1, og navnlig oprettelsen af et fælles eurobetalingsområde (SEPA), der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme 2, der henviser til Kommissionens konsultationer om finansiel inklusion: sikring af adgang til en basiskonto fra 2009 og om adgang til en basal betalingskonto fra 2010, der henviser til Kommissionens henstilling 2011/442/EU af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto 3 og til den konsekvensanalyse, der ledsager Kommissionens henstilling (SEK(2011)0906), der henviser til arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene "Single Market through the lens of people: A snapshot of citizens and businesses views and concerns" (SEK(2011)1003), navnlig bekymring nr. syv om de vanskeligheder, som borgerne møder, når de vil oprette en bankkonto i andre medlemsstater end deres bopælsstat, der henviser til forretningsordenens artikel 42 og 48, der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelse fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A7-0000/2012), A. der henviser til, at et velfungerende indre marked og udvikling af en moderne og socialt inkluderende økonomi er betinget af et universelt udbud af basale bankydelser og af en socialt ansvarlig banksektor; B. der henviser til, at adgang til basale bankydelser er en forudsætning for, at borgerne kan udnytte fordelene ved det indre marked, navnlig ved grænseoverskridende migration, 1 EUT L 319 af , s EUT L 267 af , s EUT L 190 af , s. 87. PR\ doc 3/12 PE v01-00

4 pengeoverførsler og køb af varer og tjenesteydelser på ikke-diskriminerende omkostningsbetingelser; der henviser til, at de årlige alternativomkostninger for ikke at have adgang til en betalingskonto vurderes til mellem 185 EUR og 365 EUR pr. forbruger; C. der henviser til, at 7 % af samtlige forbrugere i EU, dvs. 30 millioner mennesker, ikke har adgang til basale bankydelser, og det anslås, at syv millioner er blevet afvist af udbydere af betalingstjenester; der henviser til, at økonomisk udstødelse udgør et endnu større problem i de fleste EU-12 medlemsstater; D. der henviser til, at det er nødvendigt at løse problemet med forskellige produktkvaliteter og begrænset konkurrence i detailbankforretningen; der henviser til, at der er behov for øget konvergens og harmonisering i retning af høje kvalitetsstandarder, for at integrationen af banksektoren kan gennemføres; E. der henviser til, at likvide midler, der stilles til rådighed af centralbanker, er et offentligt gode, og at betydningen af elektroniske betalingsmidler, som udbydes af private udbydere, bliver stadig større, hvorved de offentlige udgifter forbundet med den offentlige tilrådighedsstillelse af likvide midler nedbringes, samtidig med at finanssektoren får monopol på betalingstjenester til privatkunder; der henviser til, at brugerne under disse omstændigheder opkræves stadig mere for at få adgang til deres indbetalinger samt for at foretage betalinger; F. der henviser til, at den generelle økonomiske udvikling og sociale samhørighed bidrager til en stor udbredelse af bankkonti; der henviser til, at 33 % af variationerne i den procentdel af befolkningen, der anvender en anfordringskonto, i de forskellige medlemsstater kan forklares ud fra det økonomiske udviklingsniveau, og 67 % skyldes dermed andre faktorer som f.eks. lovgivning; G. der henviser til, at udbydere af betalingstjenester, der handler efter markedsmæssige overvejelser, har tendens til at fokusere på forretningsmæssigt attraktive forbrugere, hvorimod mere svagtstillede forbrugere ikke får tilbudt samme udvalg af produkter; der henviser til, at branchekodekser, som er blevet indført i Tyskland, Det Forenede Kongerige, Italien, Irland, Slovenien og Luxembourg, i høj grad har været resultatet af et offentligt pres for og krav om lovgivningsinitiativer; der henviser til, at selvreguleringsinstrumenter har haft positive resultater, men at de ikke har været i stand til effektivt at garantere en universel adgang til en basiskonto; H. der henviser til, at lovgivningsforanstaltninger til at sikre universel adgang til basale bankydelser har fremvist tilfredsstillende resultater i Belgien og Frankrig, hvor antallet af borgere uden bankkonto er faldet med henholdsvis 75 % og 30 %, såvel som i Finland og Danmark, hvor 100 % af husstandene er omfattet af bankydelser; I. der henviser til, medlemsstaterne ikke har reageret behørigt på Kommissionens ovennævnte henstilling, og at der i 15 medlemsstater endnu ikke er nogen krav om lovgivningsmæssige eller frivillige tiltag for at få banker til at yde basale bankydelser; J. der henviser til, at en basiskonto - for at være effektiv - skal være let og overskuelig at oprette, selv for personer uden standardlegitimation, og at den skal omfatte en specificeret række kerneydelser, ligesom det er nødvendigt, at der er iværksat effektive tilsyns- og PE v /12 PR\ doc

5 tvistbilæggelsesforanstaltninger; K. der henviser til, at bankerne som en del af deres strategier for social ansvarlighed bør dele ansvaret for at give adgang til omkostningsfrie basale bankydelser med de offentlige myndigheder og civilsamfundet; L. der henviser til, at ethvert initiativ til at sikre adgang til basale bankydelser skal omfatte beskyttelse mod udlæg, med henblik på at skabe tillid hos forbrugerne og undgå omkostninger på grund af ubrugte konti; M. der henviser til, at konkurrenceforvridning skal undgås, at der skal tages hensyn til forbrugernes behov i regioner med et utilstrækkeligt banksystem, og at initiativets anvendelsesområde følgelig bør favne så bredt som muligt; der henviser til, at adgang til de mest basale bankydelser kan ydes af andre udbydere af betalingstjenester, som er reguleret af direktiv 2007/64/EF, end kreditinstitutter; N. der henviser til, at alle initiativer til universel adgang til basale bankydelser skal ledsages af veltilrettelagte kommunikationskampagner med henblik på at øge bevidstheden om forbrugernes rettigheder og udbydernes forpligtelser; 1. anmoder Kommissionen om inden udgangen af 2012 og på baggrund af artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde at forelægge et eller flere lovgivningsforslag til at sikre adgang til basale bankydelser for alle forbrugere i Unionen i henhold til detaljerede henstillinger, som er angivet i bilaget; 2. bekræfter, at disse henstillinger respekterer borgernes grundlæggende rettigheder og nærhedsprincippet; 3. finder, at forslaget er uden finansielle følgevirkninger; 4. pålægger sin formand at sende denne beslutning og de detaljerede henstillinger i bilaget til Kommissionen og Rådet samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter. PR\ doc 5/12 PE v01-00

6 BILAG TIL FORSLAGET TIL BESLUTNING: DETALJEREDE HENSTILLINGER VEDRØRENDE INDHOLDET AF DET FORSLAG, DER ANMODES OM Europa-Parlamentet finder, at det med det forslag til retsakt, der skal vedtages, bør tilstræbes at regulere følgende: Henstilling 1 (vedrørende anvendelsesområde) 1. Lovgivningen bør forpligte så mange udbydere af betalingstjenester som muligt, som defineret i artikel 4, nr. 9, i direktiv 2007/64/EF, til at yde basale bankydelser. 2. Med henblik på at undgå at pålægge de udbydere af betalingstjenester, som tilbyder tjenester, der ikke tilknyttet dem, der kræves for en basiskonto, unødige byrder, bør følgende udbydere fritages fra kravet om at udbyde en sådan konto: a. udbydere af betalingstjenester, der er fastsat i litra e) og f) i artikel 1, stk. 1, i direktiv 2007/64/EF b. betalingsinstitutter, der kun har tilladelse til at udbyde en eller flere af de i punkt 4 til 7 i bilaget til direktiv 2007/64/EF nævnte betalingstjenester. 3. Medlemsstaterne bør have lov til at fritage følgende udbydere for kravet om at udbyde en basiskonto: a. udbydere af betalingstjenester, som udøver virksomhed efter en kooperativ forretningsmodel, på nonprofitbasis, eller som kræver medlemskab ud fra veldefinerede kriterier som f.eks. stillingsbetegnelse b. udbydere af betalingstjenester, som har udført transaktioner for et samlet beløb på mindre end tre millioner EUR i det foregående år. 4. Alle udbydere af betalingstjenester, der er fritaget i henhold til punkt 3, litra a), bør bidrage til en erstatningsfond, medmindre de driver virksomhed på nonprofitbasis. Henstilling 2 (vedrørende adgang og legitimationskrav) 5. Lovgivningen bør sikre, at enhver forbruger, dvs. enhver fysisk person, som ikke agerer i sin egenskab af fagmand, forretningsdrivende, håndværker eller selvstændig erhvervsdrivende, og som er lovligt bosiddende i Unionen, har ret til at oprette og anvende en basiskonto hos en udbyder af betalingstjenester, som driver virksomhed i en medlemsstat, forudsat at forbrugeren ikke allerede har en basiskonto, der lever op til EU-lovgivningens krav, som beskrevet i disse henstillinger, på samme medlemsstats område. 6. Lovgivningen bør sikre, at forbrugerne ikke pålægges unødige byrder for at bevise, at de ikke allerede har oprettet en basiskonto, samt foreskrive, at forbrugeren skal fremlægge en erklæring til dette formål i forbindelse med ansøgningsprocessen. PE v /12 PR\ doc

7 7. Retten til adgang til en basiskonto bør gælde uanset forbrugerens nationalitet eller bopælsstat i Unionen. Kriterier som indkomstniveau eller indkomstens regelmæssighed, beskæftigelse, kredithistorie, gældsætningsniveau samt den personlige situation med hensyn til konkurs og fremtidige aktiviteter på kontoen bør ikke have indflydelse på oprettelsen af en basiskonto. Adgangen til en basiskonto bør under ingen omstændigheder være betinget af køb af andre produkter eller tjenester som f.eks. en forsikring. 8. Anvendelsen af lovgivningen bør ikke berøre Unionens regler, navnlig udbydernes forpligtelse til i henhold til relevant EU-lovgivning eller national lovgivning, f.eks. lovgivning om hvidvaskning af penge, at opsige aftaler om basiskonti under ganske særlige omstændigheder. En konto kan ligeledes lukkes i tilfælde af bedrag, misbrug af tillid eller forfalskning af dokumenter. 9. Medlemsstaterne bør forpligtes til at garantere, at due diligence-procedurerne ikke fører til forskelsbehandling, f.eks. af marginaliserede grupper, migranter, etniske eller religiøse minoriteter eller personer uden fast bopæl. Der bør følgelig tages særligt hensyn til de midler, hvormed personer uden fast bopæl kan opfylde due diligence-kravene, og den nationale bedste praksis bør tages i betragtning med henblik på effektivt at garantere adgang til et basisudvalg af væsentlige betalingstjenester. 10. For at fremme dette bør basiskonti klassificeres som produkter med begrænset risiko i henhold til artikel 3, stk. 3, i Kommissionens direktiv 2006/70/EF, som gennemfører direktiv 2005/60; udbydere bør forpligtes til at anvende forenklede due diligence-krav over for kunderne, og Kommissionen bør tilstræbe yderligere at harmonisere de nationale fortolkninger af regler til bekæmpelse af hvidvaskning af penge for at sikre, at de ikke længere kan anvendes til at nægte forbrugerne adgang til en basiskonto. 11. Lovgivningen bør forpligte udbydere af betalingstjenester til at handle på en gennemsigtig måde, når de træffer beslutning om at nægte at oprette eller om at lukke en basiskonto. Udbydere af betalingstjenester bør - for at give forbrugerne mulighed for at stille spørgsmålstegn ved udbydernes beslutning - skriftligt underrette forbrugerne om årsagen til afslaget på oprettelse eller beslutningen om lukning af en basiskonto. Udbyderne bør tillige forpligtes til at underrette forbrugerne om muligheder for alternative klage- og tvistbilæggelsesmekanismer. 12. Lovgivningen bør kræve, at udbyderne handler hurtigt, når de undersøger, om forbrugerne har ret til adgang til en basiskonto, og udbyderne skal underrette forbrugerne om årsagen til alle forsinkelser på mere end to uger. Udbyderne kan kræve, at forbrugerne er fysisk til stede i den nærmest beliggende filial ved oprettelse af en konto. Henstilling 3 (vedrørende anvendelsesmuligheder og omkostninger) 13. Lovgivningen bør sætte basiskontobrugeren i stand til at foretage alle væsentlige betalingstransaktioner som f.eks. modtagelse af indkomst eller ydelser, betaling af regninger eller afgifter og køb af varer og tjenesteydelser via fysiske eller fjerne kanaler ved anvendelse af konventionelle nationale systemer. 14. Udbyderen af betalingstjenester bør hverken udtrykkeligt eller stiltiende tilbyde overtræksfaciliteter i tilknytning til en basiskonto. En betalingsordre til forbrugerens udbyder af betalingstjenester bør ikke udføres, såfremt dette resulterer i en negativ saldo PR\ doc 7/12 PE v01-00

8 på forbrugerens basiskonto. Kreditmulighed bør ikke anses for en del af en basiskonto eller som en ret, der er tilknyttet hertil, uanset formålet med kreditten, og uanset hvilken form for kredit der er tale om. 15. Adgang til en basiskonto bør være gratis. 16. Alle renter på overtræk bør være overkommelige og mindst lige så fordelagtige som udbyderens almindelige prispolitik. Lovgivningen bør sikre, at forbrugeren ikke pålægges noget gebyr eller nogen strafrente, der skyldes omstændigheder, som forbrugeren ikke har nogen indflydelse på, f.eks. utilstrækkelig dækning på hans eller hendes konto grundet sene betalinger af lønninger eller sociale ydelser. 17. Udbydere bør kun forpligtes til at tilbyde de anvendelsesmuligheder, som er en del af deres almindelige tilbud. Når dette er tilfældet, bør en basiskonto omfatte følgende tjenester: A. Basale kontoadministrationstjenester a) tjenester, der gør det muligt at indsætte kontantbeløb og modtage transaktioner på en betalingskonto b) tjenester, der gør det muligt at hæve kontanter fra en betalingskonto c) mulighed for adgang til kontoudtog. Forbrugeren bør uden forskelsbehandling have adgang til personlige tjenesteydelser som personlig betjening i filialer samt brug af pengeautomater (ATM'er), herunder andre bankers pengeautomater, når dette er teknisk muligt. Udbyderen bør ikke opkræve noget gebyr for udførelsen af basale kontoadministrationstjenester. B. Standardbetalingstjenester a) udførelse af pengeoverførsler, herunder mellem forskellige banker b) udførelse af betalingstransaktioner ved hjælp af betalingskort og på en sådan måde, at det ikke er muligt at udføre betalingstransaktioner, som bringer betalingskontoen i overtræk c) gennemførelse af faste overførsler, herunder mellem forskellige banker, i medlemsstater, hvor dette er nødvendigt for at udføre væsentlige transaktioner d) gennemførelse af direkte debitering, herunder mellem forskellige banker, i medlemsstater, hvor dette er nødvendigt for at udføre væsentlige transaktioner. Forbrugeren bør med henblik på gennemførelsen af disse tjenester have ret til adgang uden forskelsbehandling til de forskellige metoder, som udbyderen tilbyder, som f.eks. manuelle transaktioner, transaktioner via en pengeautomat og bankydelser via internettet eller telefonen. Medlemsstaterne bør fastsætte et tilstrækkeligt antal standardbetalingstransaktioner, som udbyderen på anmodning herom skal iværksætte og udføre på månedsbasis uden at opkræve noget gebyr herfor, uanset forbrugerens valg af metode. I tilfælde af at forbrugeren risikerer at overstige det maksimale antal gratis PE v /12 PR\ doc

9 transaktioner, bør udbyderen forpligtes til at underrette forbrugeren behørigt herom. Udbyderen bør have lov til enten at opkræve et omkostningsbaseret gebyr for yderligere transaktioner på en måde, som er i overensstemmelse med den almindelige prispolitik, eller til at nægte at udføre transaktioner. Udbyderen bør tillige have lov til at opkræve et omkostningsbaseret engangsgebyr for udstedelse af et betalingskort. C. Særlige tjenesteydelser En minimumsbeskyttelse af indgående betalinger mod udlæg bør være omfattet i overensstemmelse med den nationale lovgivning. D. Yderligere tjenesteydelser Medlemsstater kan kræve, at basiskontoen skal omfatte yderligere anvendelsesmuligheder. Udbydere af betalingstjenester bør have lov til på eget initiativ at udvide rækken af anvendelsesmuligheder med f.eks. en facilitet til opsparing eller til internationale pengeoverførsler. Adgangen til at oprette en basiskonto bør ikke gøres afhængig af, at der købes yderligere tjenesteydelser. Henstilling 4 (vedrørende oplysninger og statistisk data) 18. Lovgivningen bør tilstræbe at gøre forbrugerne opmærksomme på muligheden for at oprette en basiskonto. Den bør følgelig ledsages af en ambitiøs kommunikationsstrategi på EU-niveau og på medlemsstatsniveau, og den bør omfatte forpligtelser for udbyderne af betalingstjenester til at give klare oplysninger til forbrugerne. Kommunikationskampagner 19. Kommunikationskampagner bør udarbejdes i samarbejde med forbrugerorganisationer eller sociale rådgivende organisationer. På EU-niveau bør de hovedsagelig øge bevidstheden om de basale bankydelser, som er til rådighed i hele Unionen, og om grænseoverskridende adgangsrettigheder. På medlemsstatsniveau bør kommunikationen sigte mod at give nødvendige og forståelige oplysninger om basiskontienes karakteristika, betingelser samt om praktiske skridt, samtidig med at den bør tage fat på specifikke anliggender, herunder borgere og vandrende arbejdstagere uden bankkonto. Kommunikationskampagner på medlemsstatsniveau bør udarbejdes på flere sprog under hensyntagen til de mest relevante modersmål, der tales af minoritetsbefolkningsgrupper og migranter. Oplysningskrav 20. Udbydere, der er omfattet af lovgivningen, bør forpligtes til at gøre opmærksom på de basiskonti, der er til rådighed. De bør forpligtes til at annoncere for deres basiskonti og give klare og letforståelige oplysninger via de forskellige kanaler, der er til rådighed, dvs. udbydernes websteder og filialer, hvor standardiserede varige medier bør være synlige for forbrugerne. 21. Udbydere bør, når de har identificeret forbrugerens behov, anbefale en basiskonto, såfremt den passer til de af forbrugeren udtrykte behov. Forbrugere, der er interesserede i at oprette en basiskonto, bør via et varigt medium informeres om, hvilke tjenesteydelser PR\ doc 9/12 PE v01-00

10 der er omfattet, at disse ikke er betinget af køb af andre produkter eller tjenesteydelser samt om eventuelle omkostninger. Oplysningerne bør være forståelige, standardiserede og så enkle som muligt, og de bør formidles på det officielle EU-sprog, som forbrugeren måtte anmode om. Personalet bør sikre sig, at forbrugeren har forstået sine rettigheder og forpligtelser, når han eller hun opretter en sådan konto. 22. Oplysningskravene i henhold til lovgivningen bør ikke berøre de oplysningskrav, der er fastsat i direktiv 2007/64/EF. Krav om statistisk data 23. Medlemsstaterne bør forpligtes til at sikre, at udbyderne giver de nationale myndigheder pålidelige oplysninger om i hvert fald antallet af basiskonti, der er oprettet, antallet af ansøgninger om basiskonti, der er blevet afvist samt årsagerne hertil, og antallet af opsigelser af sådanne konti. Disse oplysninger bør leveres i sammenfattet form. 24. Hvert år bør de nationale myndigheder forpligtes til at fremsende sammenfattede oplysninger til Kommissionen, Den Europæiske Banktilsynsmyndighed og Europa-Parlamentet, og disse data bør offentliggøres i sammenfattet og forståelig form. Henstilling 5 (vedrørende tilsyn, tvistbilæggelse og kompensation) 25. Lovgivningen bør forpligte medlemsstaterne til at udpege de myndigheder, der har kompetence til at sikre og føre tilsyn med, at lovkravene efterkommes på effektiv vis. De udpegede kompetente myndigheder bør være uafhængige af udbyderne af betalingstjenester. 26. Medlemsstaterne bør forpligtes til at specificere deres principper for sanktioner mod de udbydere, der ikke lever op til rammerne for basiskonti, og disse principper skal sikre, at sanktionerne virker forebyggende. De kompetente myndigheder bør forpligtes og sættes i stand til at pålægge sådanne sanktioner. De midler, der opkræves i forbindelse med sanktioner, bør anvendes til formålet med den lovgivning, der skal vedtages, f.eks. til finansiel uddannelse eller kompensation. 27. Medlemsstaterne bør føre nøje tilsyn med enhver konkurrenceforvridning mellem udbydere af basiskonti. Der bør ydes finansiel kompensation til udbydere, som uforholdsmæssigt bærer de udgifter, der er forbundet med at udbyde en basiskonto. I medlemsstater med et utilstrækkeligt banksystem bør yderligere støtte til at udvikle en passende infrastruktur overvejes, mens der bør være tilstrækkelige omfordelingsmekanismer inden for banksektoren i de medlemsstater, hvor der er en udbredt anvendelse af bankkonti. De kompetente myndigheder bør lette oprettelsen af en erstatningsfond, som skal finansieres af de udbydere af betalingstjenester, som er omfattet af lovgivningen. I tilfælde af at antallet af basiskonti ikke står i forhold til den enkelte udbyders økonomiske betydning, bør udbyderen være berettiget til at modtage erstatning. 28. Medlemsstaterne bør forpligtes til at sikre, at der findes egnede og effektive procedurer for udenretslig klage- og tvistbilæggelse vedrørende rettigheder og forpligtelser i henhold til de principper, der er fastsat i lovgivningen, mellem udbydere af betalingstjenester og forbrugere. I påkommende tilfælde anvendes de eksisterende organer. Alternative tvistbilæggelsesorganer skal være uafhængige og lettilgængelige, og deres tjenesteydelser PE v /12 PR\ doc

11 skal være gratis. Deres afgørelser bør være juridisk bindende. For at sikre at disse organer er upartiske, er det nødvendigt at sikre en lige repræsentation af udbydere, forbrugere og andre brugere. Medlemsstaterne bør forpligtes til at sikre, at alle udbydere af basiskonti tilslutter sig et eller flere af de organer, der gennemfører sådanne klage- og ankeprocedurer. 29. Medlemsstaterne bør forpligtes til at sikre, at de alternative tvistbilæggelsesorganer samarbejder aktivt i bilæggelsen af tværnationale tvister. Såfremt tvister involverer parter i andre medlemsstater, bør klagenetværket for finansielle tjenesteydelser (Fin-Net) anvendes til at finde frem til en løsning på forbrugerklager. Henstilling 6 (vedrørende gennemførelse og revision) 30. Medlemsstaterne bør gennemføre lovgivningen senest 12 måneder efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. 31. Kommissionen bør - i tæt samarbejde med medlemsstaterne og de berørte parter - senest tre år efter lovgivningens ikrafttræden og derefter hvert tredje år offentliggøre en rapport om anvendelsen heraf. I denne rapport skal følgende vurderes: a) om medlemsstaterne gennemfører lovgivningen fuldt ud b) hvor langt man er nået med hensyn til at sikre, at alle EU-borgere har adgang til en basiskonto, herunder direkte og indirekte virkninger af lovgivningen med henblik på at fjerne finansiel eksklusion og harmonisere og integrere detailbankforretning i hele Unionen c) bevidsthed og tillid blandt offentligheden hvad angår adgangen til og karakteristika ved en basiskonto samt forbrugernes rettigheder i forbindelse med disse bankkonti. Såfremt det skønnes hensigtsmæssigt, bør rapporten ledsages af forslag til ændringer af lovgivningen. Rapporten fremsendes til Europa-Parlamentet og til Rådet. 32. Kommissionen bør supplere banklovgivningen om basale bankydelser med yderligere initiativer til yderligere at integrere og harmonisere detailbankvirksomheden og forebygge finansiel eksklusion. En sådan pakke bør: a) øge konkurrencen i forbindelse med bankydelser: i) sikre, at gebyrer forbundet med bankkonti er gennemskuelige og sammenlignelige, så forbrugerne kan sammenligne priserne i forskellige banker og finde frem til den bedste aftale; ii) fjerne alle tekniske og administrative hindringer for at skifte bankkonti og dermed give forbrugerne mulighed for lettere at flytte deres konto fra en bank til en anden b) få sælgerne til at acceptere forskellige betalingsformer og dermed give forbrugerne mulighed for at udnytte fordelene ved e-handel; med dette for øje bør alle sælgere give forbrugerne mulighed for at betale med et almindeligt hævekort uden at blive opkrævet gebyr c) yderligere harmonisere de nationale fortolkninger af regler til bekæmpelse af hvidvaskning af penge for at sikre, at sådanne regler ikke længere kan anvendes som PR\ doc 11/12 PE v01-00

12 argument for at afslå adgang til en basiskonto d) muliggøre adgang til retfærdig kredit og bekæmpe insolvens, som er den alvorligste "nye sociale risiko" i Unionen, da fuldstændig finansiel inklusion kræver adgang til andre basale bankydelser som kredit med lav rente, forsikringsdækning på rimelige og retfærdige vilkår og adgang til finansielle tjenesteydelser og rådgivning. PE v /12 PR\ doc

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 2012/2040(INI) 4.6.2012 UDKAST TIL BETÆNKNING om "På vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger" (2012/2040(INI))

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til KOMMISSIONENS HENSTILLING

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til KOMMISSIONENS HENSTILLING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.7.2011 SEK(2011) 907 endelig ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til KOMMISSIONENS HENSTILLING om adgang til

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 22.2.2013 2011/0284(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Retsudvalget

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden 23. september 2009. Orientering om lov om betalingstjenester

Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden 23. september 2009. Orientering om lov om betalingstjenester Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden 23. september 2009 Orientering om lov om betalingstjenester 1. Indledning Den 1. november 2009 træder en ny lov om betalingstjenester i kraft lov nr. 385 af 25.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs- og Vækst-, og Eksportudvalget ERU. Udvalgssekretæren EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 22.

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 6.12.2012 2012/2262(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om anvendelse af direktiv 2004/25/EF om overtagelsestilbud 2012/2262 (INI)) Retsudvalget Ordfører: Klaus-Heiner

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA 13.9.2011

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA 13.9.2011 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 13.9.2011 ARBEJDSDOKUMENT om Rapport om unionsborgerskab 2010 Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder Udvalget for Andragender

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 11.1.2010 2009/0009(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Fælles EU-regler for

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0024(COD) 10. april 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser 25. marts 2004 A5-0155/37 ÆNDRINGSFORSLAG 37 37 Betragtning 10 (10) En sådan lovgivning bør forbyde forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og. Tjenesteydelser

Læs mere

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 06.07.2012 ARBEJDSDOKUMENT om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER L 349/20 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1290/2014 af 4. december 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Roaming Resumé Kommissionen har fremsat et forslag til forordning

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2007/0229(COD) 2.3.2011 ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 Udkast til udtalelse Alejandro Cercas (PE439.114v01-00) Forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 19.9.2012 2012/2134(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om bedre adgang til finansiering for SMV'er 2012/2134 (INI)) Økonomi- og Valutaudvalget Ordfører:

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.4.2008 KOM(2008) 223 endelig 2008/0089 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde (Diskussionsoplæg)

Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde (Diskussionsoplæg) EUROPA-KOMMISSIONEN Generaldirektoratet for Det Indre Marked FINANSIERINGSINSTITUTTER Forsikring MARKT/2517/02 DA Orig. EN Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN 29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 14. december 2004 om fremme af en passende ordning for aflønning af medlemmer af ledelsen i børsnoterede selskaber

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, 2008 X Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets to direktiver om enklere

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 25.10.2013 2013/2264(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA-BoS-15/106 DA Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER NYE FINANSPOLITISKE RAMMER Den statsgældskrise, der truer stabiliteten i Den Økonomiske og Monetære Union, fremhæver det presserende behov for væsentlige forbedringer af den finanspolitiske ramme. En omfattende

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.1.2014 B7-0000/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2014 i henhold til forretningsordenens artikel 115, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.3.2014 C(2014) 1229 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213, L 217/18 DA EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/48/EF af 20. juli 1998 om ændring af direktiv 98/34/EF om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender * UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender * UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender FORELØBIG 2004/0141(CNS) 8.11.2004 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2012/2046(INI) 4.5.2012 UDKAST TIL BETÆNKNING om kvinders arbejdsvilkår i servicesektoren (2012/2046(INI)) Udvalget om Kvinders

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 5.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 5.3.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2014 C(2014) 1371 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 5.3.2014 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1059/2010, 1060/2010,

Læs mere

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 UUI Alm.del Bilag 103 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.:

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 19.9.2012 2012/2223(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Udenrigsudvalget om EU's bestemmelser

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF) 1985L0374 DA 04.06.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt

Læs mere

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om udbud af online væddemål og bekendtgørelse om landbaserede væddemål træder i kraft Vilkår der gælder ved udbud af både online og landbaserede

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 61 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Subsidiaritetstjek af forslag om

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb. (EØS-relevant tekst)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb. (EØS-relevant tekst) EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 COM(2013) 449 final 2013/0213 (COD) C7-0208/13 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr.

Den Europæiske Unions Tidende. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 30.4.2004 L 138/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 785/2004 af 21. april 2004 om forsikringskrav til luftfartsselskaber og luftfartøjsoperatører

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/50/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/50/EU 6.11.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 294/13 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/50/EU af 22. oktober 2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF om harmonisering

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere