NØRHEDE-HJORTMOSE VINDKRAFT I/S CVR.nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NØRHEDE-HJORTMOSE VINDKRAFT I/S CVR.nr. 35166688"

Transkript

1 NØRHEDE-HJORTMOSE VINDKRAFT I/S CVR.nr Vejledning i handel med andele Hvis du overvejer eller ønsker at sælge dine andele, vil vi som bestyrelse, anbefale at du læser denne vejledning grundigt. I vejledningen finder du information om, hvordan du skal forholde dig og hvad det eventuelt koster at sælge andele. Såfremt du har spørgsmål som nærværende vejledning ikke behandler, vil vi som bestyrelse foreslå, at du retter henvendelse til din egen revisor, advokat eller den person du normalvis drøfter dine økonomiske forhold med. Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte vores revisor (Revisionsfirmaet Ole Vestergaard) i Nørhede-Hjortmose Vindkraft I/S, men i givet fald vil der blive opkrævet et honorar for rådgivning, som du selv skal betale. Vores prisaftale med vores revisor er baseret på, at denne vejledning følges ved handel med andele, således vores revisor forholdsvis enkelt kan håndtere udbud og overdragelser. Følger du vejledningen håndteres overdragelsen eller udbuddet gratis. Honorar opkrævning fra vores revisor ved individuel rådgivning: Vores revisor opkræver honorar for individuel rådgivning om handel med andele. Honoraret faktureres efter timeforbrug og kompleksitet med minimum DKK 500 inkl. moms. Honorar faktureres efter udført rådgivning. Vi har en aftale med vores revisor om, at alle henvendelser med ønske om rådgivning skal ske pr. mail direkte til vores revisor. Mailen bedes beskrive hvilken problemstilling der ønskes rådgivning om. 1

2 Vejledning: 1. Læs vedtægter 2. Frigivelse af pant/transport 3. Udbetalinger før og efter en overdragelse 4. Aftale om overdragelse eller udbud A. Overdragelse og udbud af andele med forkøbsret B. Øvrige overdragelser Ad. 1 Læs vedtægter I vedtægterne finder du information om handel med andele herunder frister og krav som skal følges. Læs derfor de vedhæftede vedtægter og ikke mindst bestemmelserne i 4 om udtrædelse og overdragelse af andele. Som det fremgår af 4, 1. afsnit, er der som udgangspunkt forkøbsret ved salg af andele. Denne vejledning beskriver dette forhold nærmere under punkt 4 i vejledningen. Ad. 2 Frigivelse af pant/transport Hvis dit pengeinstitut har pant/transport i de andele, som du vil sælge, skal du kontakte dit pengeinstitut, inden du tager kontakt til vores revisor. Pengeinstituttet skal lave en skriftlig frigivelse af pantet/transporten. Frigivelsen fra pengeinstituttet skal du maile til vores revisor sammen med aftalen om overdragelse eller udbud. 2

3 Den skriftlige frigivelse af pant/transport fra pengeinstituttet skal have følgende ordlyd: bekræfter at: skriv navnet på pengeinstitut have pant/transport i andele i Nørhede-Hjortmose Vindkraft I/S være indforstået med at sælger andele til en pris på DKK pr. andel, i alt DKK. skriv prisen pr. andel skriv antal indbetaling på konto har frigørende virkning og andelene vil hermed være frie og ubehæftede. skriv sælgers navn skriv den samlede pris skriv reg.nr. og kontonr. hvor beløbet skal indbetales til skriv antal Honorar opkrævning: Vores revisor opkræver et honorar hos sælger, såfremt den skriftlige frigivelse af pant/transport ikke fremsendes uopfordret. Honoraret faktureres efter timeforbrug og kompleksitet med minimum DKK 500 inkl. moms. Ad. 3 Udbetalinger før og efter en overdragelse Alle udbetalinger foretages omkring et månedsskift, hvor vores revisor forbereder udbetalinger allerede fra midt på måneden. Det er vigtigt for administration af aftaler om overdragelse eller udbud, at det tydeligt fremgår af aftalerne, hvornår sælger skal have den sidste udbetaling og hvornår køber skal have den første udbetaling. Vi har med vores revisor aftalt, at handlerne kan registreres gratis når følgende principper for udbetaling anvendes: Sælger skal have udbetalt den førstkommende udbetaling efter handlen er endelig. Køber får således først den næstkommende udbetaling. Se eksempel i bilag 2 for udbetaling til henholdsvis sælger og køber. Følgende tidslinje illustrerer forløbet ved et udbud: Udbudsperiode = 20 hverdage Udbetaling til sælger ved månedsskift juni/juli Udbetaling til køber ved månedsskift juli/august 15/ Ønske om udbud modtages hos vores revisor 30/ Vores revisor sender udbudsorientering til alle andelshavere 27/ Udløb af udbudsperiode Vores revisor laver ingen refusionsopgørelser. 3

4 Vores revisor anvender månedsskiftet for den sidste udbetaling til sælger, som overdragelsesdato ved udarbejdelsen af skatteoplysninger til interessentenes selvangivelser. Honorar opkrævning: Vores revisor opkræver et honorar hos sælger, såfremt der afviges i ovenstående forhold omkring udbetalinger i aftalen om overdragelse. Honorar faktureres efter timeforbrug og kompleksitet med minimum DKK inkl. moms. Ad. 4A Overdragelse og udbud af andele med forkøbsret Bestyrelsen håndterer vedtægternes forkøbsret efter nedenstående to mulige tilgange: a. andelene sælges til tredjemand med forbehold for vedtægternes bestemmelse om forkøbsret, og andelene sendes i udbud i lauget via vores revisor. b. Sælger har ingen køber, og andelene sendes i udbud i lauget via vores revisor. Ad. a Sælger laver en skriftlig og underskrevet (af både køber og sælger) aftale med tredjemand. Aftalen med tredjemand skal udfærdiges, så forkøbsretskøbere kan udfylde nederste del af aftalen ved brug af forkøbsretten, se nederst i eksemplet i bilag 2. Sælger skal maile den underskrevne aftale med tredjemand til vores revisor. Husk at medsende eventuel frigivelse af pant/transport. Honorar opkrævning: Bemærk at vores revisor opkræver et honorar såfremt der afviges fra betingelser om udbetalinger jævnfør afsnit 3. Ad. b Sælger udfylder og underskriver aftale om udbud (eksempelvis som - bilag 1) som herefter mailes til vores revisor. Til støtte for udfyldelse af aftale om udbud - bilag 1, er udfyldt et eksempel i bilag 2. Husk at medsende eventuel frigivelse af pant/transport. 4

5 Honorar opkrævning: Vores revisor opkræver et honorar for håndtering af udbuddet, såfremt der anvendes andre betingelser end i aftalen fra eksemplet i bilag 1. Honoraret faktureres efter timeforbrug og kompleksitet med minimum DKK 500 inkl. moms og faktureres umiddelbart efter modtagelse af materialet. Andele sendes i udbud Vores revisor sender sidst på måneden en mail til alle andelshavere i lauget med en udbudsorientering, som indeholder information om: antal andele til salg pris udbudsperiode kopi af sælgers underskrevne aftale. Forkøbsret kan gøres gældende i hele udbudsperioden. Interesserede tilkendegiver ønske om køb ved at udfylde og underskrive den nederste del af sælgers underskrevne aftale, som herefter mailes til vores revisor senest før udbudsperioden udløb. Fordeling af andele Vores revisor fordeler andelene ud fra principper i VE-loven 16 samt laugets vedtægter. Såfremt der er købere til alle de udbudte andele, modtager købere og sælgere en mail vedhæftet en bekræftelse på handlen, og vores revisor noterer overdragelsen i ejerbogen. Køber er forpligtet til at betale købssummen indenfor 5 hverdage, da sælger ellers kan anmode vores revisor om en annullering af handlen. Såfremt der ikke er købere til alle de udbudte andele, er sælger fritstillet til at sælge de udbudte andele til tredjemand til minimum de udbudte vilkår. Sælger oplyses om eventuelle delkøbere. Eventuelle delkøbere modtager en mail med orientering om, at udbuddet ikke blev fuldtegnet, hvorfor sælger er fritstillet med alle andele. 5

6 Honorar opkrævning: Vores revisor opkræver et honorar hos sælger, hvis der løbende i udbudsperioden ønskes status opdateringer for udbuddet. Honorar faktureres efter timeforbrug og kompleksitet med minimum DKK 500 inkl. moms og faktureres umiddelbart efter udført opgave. Alle henvendelser skal ske pr. mail. Ad. 4B Øvrige overdragelser I vedtægterne fremgår undtagelser til forkøbsretten der kan gøres gældende, hvis andele ønskes solgt uden udbud. Eksempelvis kan der overdrages mellem ægtefæller, uden andelene skal i udbud. Herudover kan andele, som tidligere er udbudt men ikke solgt, frit sælges til tredjemand under forudsætning af, at de sælges til minimum de udbudte vilkår. Sælger og køber skal udarbejde en skriftlig og underskrevet aftale. Aftalen skal som minimum indeholde de samme oplysninger som fremgår i eksemplet i bilag 3. Det skal i aftalen tydeligt fremgå hvilken undtagelse til forkøbsretten som gøres gældende. Den underskrevne aftale skal mailes til vores revisor. I samme mail skal det dokumenteres, at kriterierne for undtagelse til forkøbsretten er opfyldt. Som dokumentation for andele der tidligere er udbudt men ikke solgt, anvendes tidligere fremsendte mail fra vores revisor omkring det udbud der fritstillede andelene. Materialet gennemgår en simpel kontrol hos vores revisor. Husk at medsende eventuel frigivelse af pant/transport. Vores revisor noterer overdragelsen i ejerbogen og sender en kvittering pr. mail til sælger og køber med information om noterede antal andele. Honorar opkrævning: Vores revisor opkræver et honorar hos sælger, såfremt der afviges i ovenstående forhold omkring udbetalinger i aftalen om overdragelse. Honorar faktureres efter timeforbrug og kompleksitet med minimum DKK inkl. moms. 6

7 Bilag 1 - Eksempel NØRHEDE-HJORTMOSE VINDKRAFT I/S Overdragelse / udbud af forkøbsret af vindmølleandele FORKØBSRETTEN TILBYDES AF: UDFYLDES AF SÆLGER Sælgers navn: Sælger ønsker at sælge andele i Nørhede-Hjortmose Vindkraft I/S, CVR.nr Prisen pr. andele er DKK som køber betaler kontant til sælgers oplyste Skriv pris pr. andel bankkonto (reg. + kontonr.). Skriv registreringsnummer og kontonr. hvor pengene skal indbetales til Betalingen skal ske senest 5 hverdage efter modtagelse af fordelingsbekræftelse. Sælger indestår for, at andelene er frie og ubehæftede. Sælger modtager udbetalinger 1 fra lauget frem til slutningen af 2 måned / starten af 3 måned 20. Køber indtræder i samtlige rettigheder og forpligtelser vedrørende andelene. Køber modtager udbetalinger fra lauget fra slutningen af 3 måned / starten af 4 måned 20. Der udarbejdes ingen refusionsopgørelse. Andelene sælges ifølge vedtægternes 4, hvor øvrige interessenter i interessentskabet har forkøbsret til de udbudte andele. Dato sælgers underskrift FORKØBSRETTEN GØRES GÆLDENDE AF: UDFYLDES AF KØBER Købers navn: Køber ønsker at købe en samlet pris på DKK andele med forkøbsret svarende til på ovenstående vilkår. Skriv samlet pris Køber afgiver ved underskrift på nærværende sin tiltræden og tilslutning til interessentskabets vedtægter. Dato købers underskrift 1 udbetaling sker normalvis omkring et månedsskifte 2 Skriv navnet på den måned hvor udbuddet slutter. Fx udbud slutter 27. juni, så skal der stå juni 3 Skriv navnet på måneden efter udbuddet slutter. Fx udbud slutter 27. juni, så skal der stå juli 4 Skriv navnet på måneden to måneder efter udbuddet slutter. Fx udbud slutter 27. juni, så skal der stå august

8 Bilag 2 udfyldt eksempel ud fra modtagelsesdato 15. maj 2014 NØRHEDE-HJORTMOSE VINDKRAFT I/S Overdragelse / udbud af forkøbsret af vindmølleandele FORKØBSRETTEN TILBYDES AF: UDFYLDES AF SÆLGER Sælgers navn: Hans Peter Hansen Bygadevejen 123 a 1234 Byen ved vejen Sælger ønsker at sælge _150 andele i Nørhede-Hjortmose Vindkraft I/S, CVR.nr Prisen pr. andele er DKK _3.000 som køber betaler kontant til sælgers oplyste Skriv pris pr. andel bankkonto (reg. + kontonr.) _1234_ Skriv registreringsnummer og kontonr. hvor pengene skal indbetales til Betalingen skal ske senest 5 hverdage efter modtagelse af fordelingsbekræftelse. Sælger indestår for, at andelene er frie og ubehæftede. Sælger modtager udbetalinger 1 fra lauget frem til slutningen af 2 _juni måned / starten af 3 _juli måned Køber indtræder i samtlige rettigheder og forpligtelser vedrørende andelene. Køber modtager udbetalinger fra lauget fra slutningen af 3 _juli måned / starten af 4 _august måned Der udarbejdes ingen refusionsopgørelse. Andelene sælges ifølge vedtægternes 4, hvor øvrige interessenter i interessentskabet har forkøbsret til de udbudte andele. Dato 15/ sælgers underskrift Hans Hansen FORKØBSRETTEN GØRES GÆLDENDE AF: UDFYLDES AF KØBER Købers navn: Køber ønsker at købe en samlet pris på DKK andele med forkøbsret svarende til på ovenstående vilkår. Skriv samlet pris Køber afgiver ved underskrift på nærværende sin tiltræden og tilslutning til interessentskabets vedtægter. Dato købers underskrift 1 udbetaling sker normalvis omkring et månedsskifte 2 Skriv navnet på den måned hvor udbuddet slutter. Fx udbud slutter 27. juni, så skal der stå juni 3 Skriv navnet på måneden efter udbuddet slutter. Fx udbud slutter 27. juni, så skal der stå juli 4 Skriv navnet på måneden to måneder efter udbuddet slutter. Fx udbud slutter 27. juni, så skal der stå august

9 NØRHEDE-HJORTMOSE VINDKRAFT I/S Aftale om overdragelse af vindmølleandele Bilag 3 - Eksempel SOM SÆLGER: Sælgers navn: Sælger sælger andele i Nørhede-Hjortmose Vindkraft I/S, CVR.nr Prisen pr. andele er DKK i alt DKK Skriv pris pr. andel. Køber betaler beløbet kontant til sælger. Sælger indestår for, at andelene er frie og ubehæftede. Sælger modtager udbetalinger 1 fra lauget frem til slutningen af 2 måned / starten af 3 måned 20. Køber indtræder i samtlige rettigheder og forpligtelser vedrørende andelene. Køber modtager udbetalinger fra lauget fra slutningen af 4 måned / starten af 5 måned 20. Andelene sælges ifølge vedtægternes 4, med følgende undtagelse til forkøbsretten. Dato sælgers underskrift SOM KØBER: Købers navn: Mail: Cpr.nr.: Kontonr til udbetalinger.: Køber afgiver ved underskrift på nærværende sin accept af ovenstående vilkår og tiltræder og tilslutter sig interessentskabets vedtægter. Aftalen tiltrædes hermed den af: 1 udbetaling sker normalvis omkring et månedsskifte 2 Skriv navnet på udgangen af den måned hvor sælger skal have den sidste udbetaling. Fx udbetaling månedsskiftet juni /juli, skrives juni 3 Skriv navnet på starten af den måned hvor sælger skal have den sidste udbetaling. Fx udbetaling månedsskiftet juni /juli, skrives juli 4 Skriv navnet på slutningen af den måned hvor køber skal have den første udbetaling. Fx udbetaling månedsskiftet juli /august, skrives juli 5 Skriv navnet på starten af den måned hvor køber skal have den første udbetaling. Fx udbetaling månedsskiftet juli/august, skrives august

Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig

Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig Når en andelsbolig skal overdrages, gælder denne standardprocedure for andelsboligforeninger, som er administreret af DEAS A/S. Proceduren er en del af

Læs mere

Ønsker ingen andelshaver at erhverve andelen, kan andelshaveren afhænde til andre interesserede erhververe.

Ønsker ingen andelshaver at erhverve andelen, kan andelshaveren afhænde til andre interesserede erhververe. Fremgangsmetoden ved salg af andelslejligheder (boliger) i AB Kornblomsten Under henvisning til vedtægternes 13. udarbejdet 26.5.08 af administrator Bente Naver Ejendomsadministration v/bente Naver Statsaut.

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND A/B Rungstedlund Lundtoftegade 24, gården 2200 København N www.ab-rungstedlund.dk NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG I ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND Version 1.1 oktober 2014 FARVEL Vi håber, at du har været

Læs mere

Købsaftale for andel i andelsboligforening

Købsaftale for andel i andelsboligforening Købsaftale for andel i andelsboligforening 1. Sælger og køber Undertegnede (sælger): Navn: Andelsboligforeningen A/B Nørre Allé 13-13H Adresse: Nørre Allé 13 2200, København N Telefon: 23479095 E-mail:

Læs mere

Nedenstående følger min email kommunikation med advokat fuldmægtig, Milica Zecevic fra Advokatfirmaet, Keld Parsberg:

Nedenstående følger min email kommunikation med advokat fuldmægtig, Milica Zecevic fra Advokatfirmaet, Keld Parsberg: Hej Arne Gottlieb, Nedenstående følger min email kommunikation med advokat fuldmægtig, Milica Zecevic fra Advokatfirmaet, Keld Parsberg: Inden første mail, har jeg modtaget et telefonopkald fra Milica

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010.

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE

GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE For et indskud på DKK 3000 kan du erhverve en vindmølleandel i Grimshave møllelaug I/S Lokalbefolkningen i Nyborg Kommune indbydes

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Jeg vil i den forbindelse bede dig indbetale følgende på vores klientkonto i [ ]:

Jeg vil i den forbindelse bede dig indbetale følgende på vores klientkonto i [ ]: 1 København, den 16. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Boligbutikken Engelhardt ApS Allégade 1E 8700 Horsens Nævnet har modtaget klagen den 31. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Kreditsikring Brugerhåndbog

Kreditsikring Brugerhåndbog Kreditsikring Brugerhåndbog Indhold 1. Kom godt i gang... 4 2. Start Kreditsikring... 5 2.1 Hvornår og hvem må du kreditvurdere... 5 2.2 Hvornår må du bruge RKI registret i din rykkerprocedure og indberette

Læs mere

Sagsnr.: 845-00001 Ejendommen: Dato: 23-04-2015

Sagsnr.: 845-00001 Ejendommen: Dato: 23-04-2015 Formidlingsaftale om salg Sagsnr.: 845-00001 Nedenfor anførte sælger(e) og ejendomsmæglervirksomhed har indgået følgende formidlingsaftale om salg: 1. Parterne Sælger Sælger Navn: Adresse: Tlf. privat/arb./mobil:

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende:

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: Personnummer. (Også de sidste 4 ciffer.) Telefonnummer. Navn og adresse. Sæt X i Boxer

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING

REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING Praktisk vejledning vedrørende de problemstillinger, som rejseudbyderne støder på i forbindelse med selve registreringsprocessen samt

Læs mere

Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding

Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding Vi har lavet dette skema til dig, som gerne vil have stiftet et anpartsselskab inklusive et holdingselskab gennem os. Skemaet er lavet, så du husker

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten

Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten Indledning: I forbindelse med digital underskrift af årsrapporten, opstår der en række problemstillinger, som vi

Læs mere

Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice

Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice Samarbejdsbetingelser ø k o n o m i c e n t e r e t nteretøkonomicenteretøkonomicente

Læs mere

Alm Brand Bank. Tag os med på råd, når du skal bygge nyt

Alm Brand Bank. Tag os med på råd, når du skal bygge nyt Alm Brand Bank Tag os med på råd, når du skal bygge nyt Overvejer du at bygge ny bolig eller bygge om eller til, kan du i folderen her læse om nogle af de ting, du skal være opmærksom på i forbindelse

Læs mere

BYGGEGRUNDE I TRIGE. BYHØJTOFTEN parcel nr. 50-72 TRIGE

BYGGEGRUNDE I TRIGE. BYHØJTOFTEN parcel nr. 50-72 TRIGE BYGGEGRUNDE I TRIGE CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET GRUNDSALG Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C. Tlf. 8940 4500 grundsalg@mtm.aarhus.dk www.aarhus.dk/grundsalg BYHØJTOFTEN parcel nr. 50-72 PA N N E RUPV

Læs mere

Auktionsbetingelser for onlineauktion (ingen fysisk auktion på stedet)

Auktionsbetingelser for onlineauktion (ingen fysisk auktion på stedet) Auktionsbetingelser for onlineauktion (ingen fysisk auktion på stedet) Alle varer sælges som beset uden nogen form for garanti og reklamationsret. Reklamationer tages ikke til følge. Der kan ikke gøres

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Foreningens hjemsted er: 2 Allerød kommune. Foreningens formål er at eje, drive og vedligeholde matr.nr.12ab Lynge by, Lynge,

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Skatteservice. det betaler sig

Skatteservice. det betaler sig Skatteservice det betaler sig Har du styr på din selvangivelse?...så sker der ikke noget Effektivt Hurtigt Gratis Fast kontaktperson Fejl eller mangler på din selvangivelse kan få store økonomiske konsekvenser.

Læs mere