Til Fondsbørsen. Halvårsrapport (For perioden 18. december 2005 til 30. juni 2006) Investeringsforeningen LD Invest. CVR nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til Fondsbørsen. Halvårsrapport 2006. (For perioden 18. december 2005 til 30. juni 2006) Investeringsforeningen LD Invest. CVR nr."

Transkript

1 Til Fondsbørsen Halvårsrapport 2006 (For perioden 18. december 2005 til 30. juni 2006) Investeringsforeningen LD Invest CVR nr

2 1 Markedsudviklingen Trods stigende oliepriser og renter udviklede de internationale aktiemarkeder sig pænt frem til midten af maj. Den positive udvikling skal ses i lyset af gode konjunkturer og ikke mindst gode regnskaber fra virksomhederne, der oftest var bedre end ventet. I løbet af maj og juni ændredes billedet imidlertid markant. Fornyet geopolitisk uro, frygt for yderligere inflation og dermed flere renteforhøjelser fra den amerikanske, den europæiske og senest også den japanske centralbank førte til stigende usikkerhed i markedet om styrken af opbremsningen i de økonomiske konjunkturer. Samtidig mindskedes investorernes appetit på risiko, hvilket især påvirkede japanske og emerging markets aktier meget negativt. Udviklingen på det danske aktiemarked Det danske aktiemarked var i lighed med de internationale aktiemarkeder præget af en særdeles positiv udvikling frem til midt i maj. Den positive udvikling blev understøttet af, at årsregnskaberne fra de danske virksomheder levede godt og vel op til forventningerne, dog med AP Møller Mærsk som en markant undtagelse. Fra midten af maj og på få uger faldt det danske aktiemarked tilbage til niveauet ved årets start. Tilbagegangen synes i væsentligt omfang at kunne tilskrives reaktionerne hos mere spekulative investorer. Efterfølgende rettede markedet sig op mod halvåret, båret af den generelt gode tilstand, som virksomhederne befandt sig i, samt en relativt attraktiv prisfastsættelse af mange større virksomheder. Rentestigninger Renterne steg relativt markant i løbet af første halvår Ved udgangen af juni måned var renten på såvel korte som lange danske statsobligationer således ca. 0,85 procentpoint højere end ved årets start, hvilket satte sit tydelige præg på obligationsafkastene. Realkreditobligationer klarede sig generelt bedre end statsobligationer med tilsvarende renterisiko, men det var ikke nok til at opveje rentestigningerne, så også realkreditobligationerne gav negative afkast. Kreditobligationer klarede sig generelt udmærket i første halvår. Rentespændene var nogenlunde stabile, så den løbende merrente kunne kompensere for det stigende renteniveau. For emerging markets obligationer blev der tale om en lidt sværere periode, og specielt obligationer udstedt i de enkelte landes lokale valuta havde en urolig periode med negative afkast. Forventningerne til markederne Ved starten af andet halvår i 2006 anses prisfastsættelsen på både det danske og de fleste internationale aktiemarkeder for generelt at være attraktiv set i forhold til virksomhedernes indtjeningsniveau og aktuelle evne til at forrente egenkapitalen. Også sammenholdt med generelle risiko og afkastforventninger ved obligationsinvesteringer vurderes prisfastsættelsen på aktier at være attraktiv. Prisfastsættelsen på store dele af aktiemarkederne synes således at indiskontere en vis nedgang i virksomhedernes indtjening. Set i det lys vurderes det, at aktiemarkederne som udgangspunkt har gode forudsætninger for at udvikle sig positivt i den kommende tid. Usikkerheden knytter sig imidlertid til, om den igangværende opbremsning i den amerikanske økonomi bliver stærkere end forventet, og dermed fører til yderligere nervøsitet i aktiemarkedet, hvilket kan føre til yderligere kursfald trods den relativt attraktive prisfastsættelse. Forventninger til renteudviklingen På kort sigt ser det ud til, at pilen stadig peger opad for de officielle pengemarkedsrenter, som centralbankerne fastsætter. Der er i markederne fortsat stor opmærksomhed på inflationsbilledet, hvor der har været tendens til lidt øget inflation. Det vurderes, at der allerede er sket en pæn normalisering af renteniveauet, men der er stor usikkerhed omkring retningen for renterne herfra. Det vurderes fortsat, at risikopræmierne på mere risikable obligationsinvesteringer er for lave, hvorfor der primært fokuseres på statsobligationer. Danske realkreditobligationer byder dog på attraktive investeringsmuligheder.

3 2 Regnskabspraksis Halvårsrapporten pr. 30. juni 2006 for Investeringsforeningen LD Invests syv afdelinger er aflagt i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., bekendtgørelser fra Finanstilsynet, samt de krav, Københavns Fondsbørs stiller til regnskabsaflæggelsen. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. Endvidere indregnes omkostninger, der er medgået til at opnå periodens indtjening. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige og kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Resultatopgørelsen: Renter og udbytter Renteindtægter omfatter renter af obligationer og af indestående i depotselskabet. Skat Skat indeholder udbytteskat og renteskat, som er tilbageholdte og som ikke kan refunderes. Kursgevinster og tab I resultatopgørelsen indregnes såvel realiserede som urealiserede gevinster og tab på aktiver og passiver. For aktier, investeringsbeviser og obligationer opgøres de realiserede kursgevinster og tab som forskellen mellem salgsværdi fratrukket salgsomkostninger og dagsværdien ved årets begyndelse eller anskaffelsesværdien inkl. købsomkostninger ved erhvervelse i regnskabsåret. Urealiserede kursgevinster og tab opgøres som forskellen mellem dagsværdien på balancedagen og dagsværdien ved årets begyndelse eller anskaffelsesværdien inkl. købsomkostninger ved erhvervelse i regnskabsåret. Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, som anvendes til sikring af værdien af aktiver, indregnes i resultatopgørelsen. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger består af de omkostninger, som kan henføres direkte til den enkelte afdeling samt en andel af fælles omkostninger. Balancen: Likvide midler Likvide midler i fremmed valuta måles til noterede valutakurser på balancedagen. Obligationer og kapitalandele Obligationer og kapitalandele måles til dagsværdi. Dagsværdi fastsættes på noterede obligationer og aktier til lukkekursen på balancedagen, eller hvis en sådan ikke foreligger, til en anden officiel kurs, der må antages bedst at svare hertil. Noterede værdipapirer i fremmed valuta omregnes til noterede valutakurser på balancedagen. Udtrukne obligationer måles til nutidsværdi fastsat til kurs 100 med tilbagediskontering efter individuel vurdering. Unoterede obligationer og aktier måles til dagsværdien fastsat efter almindelige anerkendte metoder. Investeringsbeviser måles til indre værdi på balancedagen.

4 3 Værdipapirer indgår og udtages på handelsdagen. Specifikationen af de børsnoterede finansielle instrumenter er udeladt i halvårsrapporten, idet specifikationen kan findes på foreningens hjemmeside eller kan rekvireres ved henvendelse til Investeringsforvaltningsselskabet Danske Invest Administration A/S, Strødamvej 46, 2100 København Ø. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter måles til dagsværdi. Afledte finansielle instrumenter med positiv dagsværdi indgår under aktiver og hvis de har negativ dagsværdi under passiver. Mellemværende vedrørende handelsafvikling»mellemværende vedrørende handelsafvikling«består af værdien af provenuet fra salg af aktiver samt fra emissioner før balancedagen, hvor betalingen sker efter balancedagen. Under passiver indgår på tilsvarende måde provenuet fra køb af aktiver samt fra indløsninger. Der foretages modregning pr. dag betalingerne forfalder. Andre aktiver Under andre aktiver indgår: Tilgodehavende renter består af periodiserede renter på balancedagen. Tilgodehavende udbytte består af udbytter deklareret før balancedagen med afregning efter balancedagen. Refunderbar udbytteskat tilbageholdt i udlandet. Omregning af fremmed valuta Valutakursdifferencer der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdag, indregnes i resultatopgørelsen under Kursgevinster og tab. Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Værdipapirbeholdninger, likvide midler og tilgodehavender i fremmed valuta omregnes til balancedagens kurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for værdipapirbeholdningens anskaffelse eller tilgodehavendets opståen indregnes i resultatopgørelsen under Kursgevinster og tab. Nøgletal: Afkast Beregnes således: ((Indre værdi ultimo året + Geninvesteret udlodning) / Indre værdi primo året) 1) x 100. Geninvesteret udlodning = Udlodning i kroner pr. andel x Indre værdi ultimo / Indre værdi umiddelbart efter udlodning. Sammenligningsindeks Sammenligningsindeks er en opgørelse af udviklingen i det markedsindeks, som afdelingen måler sig imod. Dette afkast indeholder i modsætning til afdelingernes afkast ikke administrationsomkostninger. Indre værdi Beregnes som Medlemmernes formue / Cirkulerende andele og udtrykker værdien i kr. pr. andel. Administrationsomkostninger i pct. Beregnes som Administrationsomkostningerne / Medlemmernes gennemsnitlig formue x 100. Som»Administrationsomkostninger«anvendes den tilsvarende post i resultatopgørelsen og»medlemmernes gennemsnitlige formue«er beregnet som et simpelt gennemsnit af formuen værdi ved udgangen af hver måned i perioden. Foreningens gennemsnitlige omkostningsprocent beregnes som (Summen af Administrationsomkostningerne i foreningen) / (Summen af Medlemmernes gennemsnitlige formue) x 100.

5 4 Kurs ultimo året Som kurs ultimo året anføres noteret kurs fra halvårets sidste handelsdag.

6 5 Afdeling Pension Afkast og sammenligningsindekset Afdelingen gav i perioden fra 16. december 2005 til 30. juni 2006 et afkast på 1,2 pct. Afkastet er ikke tilfredsstillende absolut set, men dog noget bedre end sammenligningsindekset, der faldt 1,8 pct. Sammenligningsindekset er en sammenvægtning af MSCI s World indeks på aktier og Bloomberg Effas All på obligationer, hvor aktieindekset vægter med 35 pct. og obligationsindekset med 65 pct. Performance På obligationssiden var de markant stigende renter årsag til et negativt afkast. På grund af den relativt høje andel af realkreditobligationer blev renterisikoen i obligationsporteføljen øget i takt med de stigende renter, hvorimod renterisikoen blev reduceret i obligationsdelen af sammenligningsindekset, da dette udelukkende består af statsobligationer. Selvom realkreditobligationer klarede sig bedre end statsobligationer med tilsvarende renterisiko, indebar den lidt højere renterisiko i afdelingens obligationsportefølje et lidt lavere afkast end sammenligningsindeksets. På aktiesiden var det især afdelingens danske aktier og til dels også afdelingens japanske og emerging markets aktier, der bidrog positivt, mens der blev tale om mere beskedne afkast på amerikanske og europæiske aktier. Strategi På aktiesiden vil der generelt set fortsat blive investeret i selskaber, der ud fra en langsigtet betragtning vurderes at være attraktivt prisfastsat set i forhold til virksomhedernes nuværende og fremtidige indtjening. Den udenlandske del af porteføljen ventes at opretholde en svag overvægt af japanske og emerging markets aktier. På obligationssiden vil der generelt set fortsat blive afsøgt muligheder for investeringer med et attraktivt forhold mellem afkast og risiko. På det danske område vil det mere specifikt blive søgt at udnytte muligheder i realkreditmarkedet til at opnå et merafkast i forhold til danske statsobligationer. De fem største positioner i afdelingen: Navn Kursværdi kr. 6% Danske Stat St. lån % Danske Stat St. lån % Danske Stat St. lån FRN Nykredit 1/ % DLR 43SOA Formuefordeling: Pct. af formuen Danske obligationer 54,9 Danske aktier 6,5 Udenlandske obligationer 7,1 Udenlandske aktier 30,8 Likvide midler 0,7 100,0

7 6 Afdeling Pension Resultatopgørelse, Balance og Formueopgørelse i kr. Resultatopgørelse Renter og udbytter Kursgevinster og tab Administrationsomkostninger 407 Resultat før skat Rente og udbytteskat 32 Halvårets nettoresultat Balance Aktiver Likvide midler 785 Kapitalandele 1) Obligationer 1) Andre aktiver Aktiver i alt ) Børsnoterede finansielle instrumenter udgør 100 pct. Passiver Medlemmernes formue Anden gæld 150 Passiver i alt Formueopgørelse Emissioner i perioden Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag 437 Periodens resultat Medlemmernes formue ultimo Nøgletal for 1. halvår 2006 Medlemmernes formue (t.kr.) Cirkulerende kapital (t.kr.) Indre værdi 98,77 Afkast (pct.) *) 1,23 Omkostningspct. *) 0,37 Kurs 100,20 *) Disse nøgletal er opgjort for perioden Nøgletal for risiko **) Sharpe ratio Standardafvigelse **) Disse nøgletal dækker en femårig periode eller afdelingens levetid, hvis denne er mellem 3 og 5 år.

8 7 Afdeling Kontra Afkast og sammenligningsindekset Afdelingen blev etableret den 16. juni I perioden frem til den 30. juni 2006 blev der opnået et afkast på 1,0 pct. Afdelingen her ikke noget sammenligningsindeks. Performance Afdelingens investeringsportefølje har været under etablering i perioden. Ved udgangen af perioden var afdelingen endnu ikke helt investeret i værdipapirer, hvilket er sket i de efterfølgende uger. Andelen af guldaktier bidrog ganske positivt til afdelingens performance, mens en mindre rentestigning i perioden medførte kurstab på lange og korte obligationer. Givet opbygningen af porteføljen i perioden var den negative performance på obligationer dog begrænset. Afdelingens eksponering i japanske yen bidrog en smule negativt. Det bør understreges at afdelingens performance som langsigtet investering, ikke kan vurderes på baggrund af den meget korte periode. Strategi Afdelingens investeringer fordelt på de fire hovedområder, korte obligationer, lange obligationer, guldaktier og aktier med optionsafdækning, forventes at blive bragt tættere på en fordeling med ca. 25 pct. i hver af kategorierne. De fem største positioner i afdelingen: Navn Kursværdi kr. 4% Danske Stat St.lån ,75% Bundesanleihe 4/ % Real.Danmark 10D % DLR 01 St % BRF Formuefordeling: Pct. af formuen Danske obligationer 26,4 Udenlandske obligationer 20,0 Udenlandske aktier 11,7 Likvide midler _41,9 100,0

9 8 Afdeling Kontra Resultatopgørelse, Balance og Formueopgørelse i kr. Resultatopgørelse Renter og udbytter 67 Kursgevinster og tab 689 Administrationsomkostninger 98 Halvårets nettoresultat 658 Balance Aktiver Likvide midler Kapitalandele 1) Obligationer 1) Mellemværende vedr. handelsafvikling 303 Andre aktiver 988 Aktiver i alt ) Børsnoterede finansielle instrumenter udgør 100 pct. Passiver Medlemmernes formue Anden gæld 166 Passiver i alt Formueopgørelse Emissioner i perioden Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag 313 Periodens resultat 658 Medlemmernes formue ultimo Nøgletal for 1. halvår 2006 Medlemmernes formue (t.kr.) Cirkulerende kapital (t.kr.) Indre værdi 101,03 Afkast (pct.) *) 1,03 Omkostningspct. *) Kurs 102,80 *) Disse nøgletal er opgjort for perioden Nøgletal for risiko **) Sharpe ratio Standardafvigelse **) Disse nøgletal dækker en femårig periode eller afdelingens levetid, hvis denne er mellem 3 og 5 år.

10 9 Afdeling Obligationer Afkast og sammenligningsindekset Afdelingen gav i perioden fra 16. december 2005 til 30. juni 2006 et afkast på 2,0 pct. Resultatet er ikke tilfredsstillende absolut set, men på niveau med sammenligningsindekset Bloomberg Effas All indekset for danske statsobligationer med en løbetid på mere end et år. Indekset faldt 2,2 pct. i perioden. Performance Det negative afkast skyldtes de markant stigende renter i første halvår. Andelen af realkreditobligationer betød, at afdelingens renterisiko blev forøget i takt med de stigende renter, hvorimod sammenligningsindekset, der udelukkende består af statsobligationer, fik reduceret renterisikoen som følge af løbetidsforkortelsen. Realkreditobligationer klarede sig bedre end statsobligationer med tilsvarende renterisiko. Investeringerne i kreditobligationer og obligationer i forskellige udenlandske valutaer udgjorde en relativt begrænset del af porteføljen, og disse investeringer var ikke en afgørende faktor for den relative performance. Strategi Det er fortsat strategien at afsøge de globale obligationsmarkeder for investeringer med et attraktivt forhold mellem afkast og risiko. Danske og europæiske statsobligationer samt danske realkreditobligationer forventes dog fortsat at udgøre størstedelen af porteføljen. Danske realkreditobligationer vurderes at byde på attraktive muligheder og vil også udgøre en relativt stor andel af porteføljen. Mere risikobehæftede obligationer, såsom kreditobligationer og Emerging Markets obligationer, inddrages i porteføljerne i enkelte tilfælde, hvor afkastet vurderes attraktivt relativt til risikoen. De fem største positioner i afdelingen: Navn Kursværdi kr. 4% Danske Stat St. lån % Danske Stat St. lån FRN Nykredit 1/ % Danske Stat St. lån FRN Totalkredit 40C Løbetidsfordeling: Pct. af formuen Korte obligationer 9,3 Mellemlange obl. 32,3 Lange obligationer 52,2 Likvide midler 6,2 100,0

11 10 Afdeling Obligationer Resultatopgørelse, Balance og Formueopgørelse i kr. Resultatopgørelse Renter og udbytter Kursgevinster og tab Administrationsomkostninger Halvårets nettoresultat Balance Aktiver Likvide midler Kapitalandele 1) Obligationer 2) Andre aktiver Aktiver i alt ) Børsnoterede finansielle instrumenter udgør 97 pct. Unoterede kapitalandele udgør 3 pct. 2) Børsnoterede finansielle instrumenter udgør 100 pct. Passiver Medlemmernes formue Anden gæld 524 Passiver i alt Formueopgørelse Emissioner i perioden Indløsninger i perioden Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag Periodens resultat Medlemmernes formue ultimo Nøgletal for 1. halvår 2006 Medlemmernes formue (t.kr.) Cirkulerende kapital (t.kr.) Indre værdi 97,98 Afkast (pct.) *) 2,02 Benchmarkafkast (pct.) *) 2,16 Omkostningspct. *) 0,26 Kurs 98,50 *) Disse nøgletal er opgjort for perioden Nøgletal for risiko **) Sharpe ratio Standardafvigelse Sharpe ratio (benchmark) Standardafvigelse (benchmark) **) Disse nøgletal dækker en femårig periode eller afdelingens levetid, hvis denne er mellem 3 og 5 år.

12 11 Afdeling Danske Obligationer Afkast og sammenligningsindekset Afdelingen gav i perioden fra 16. december 2005 til 30. juni 2006 et afkast på 2,2 pct. Resultatet er ikke tilfredsstillende absolut set, men på niveau med sammenligningsindekset Bloomberg Effas All indekset for danske statsobligationer med en løbetid på mere end et år. Sammenligningsindekset faldt med 2,2 pct. i perioden. Performance Det negative afkast skyldtes de markant stigende renter i første halvår. Andelen af realkreditobligationer betød, at afdelingens renterisiko blev forøget i takt med de stigende renter, hvorimod sammenligningsindekset, der udelukkende består af statsobligationer, fik reduceret renterisikoen som følge af løbetidsforkortelsen. Realkreditobligationer klarede sig bedre end statsobligationer med tilsvarende renterisiko. Strategi Strategien for afdelingen vil fortsat være at udnytte muligheder i realkreditmarkedet til at opnå et merafkast i forhold til danske statsobligationer, som udgør sammenligningsindekset. Der investeres i danske kreditobligationer i enkelte tilfælde, hvor afkastet vurderes at være attraktivt i forhold til kreditrisikoen. De fem største positioner i afdelingen: Navn Kursværdi kr. 4% Danske Stat St. lån % Danske Stat St. lån FRN Nykredit 1/ FRN Totalkredit 40C % DLR 43SOA Løbetidsfordeling: Pct. af formuen Korte obligationer 9,5 Mellemlange obl. 35,4 Lange obligationer 54,8 Likvide midler 0,3 100,0

13 12 Afdeling Danske Obligationer Resultatopgørelse, Balance og Formueopgørelse i kr. Resultatopgørelse Renter og udbytter Kursgevinster og tab Administrationsomkostninger 446 Halvårets nettoresultat Balance Aktiver Likvide midler 433 Kapitalandele 400 Obligationer 1) Andre aktiver Aktiver i alt ) Børsnoterede finansielle instrumenter udgør 100 pct. Passiver Medlemmernes formue Anden gæld 228 Passiver i alt Formueopgørelse Emissioner i perioden Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag 193 Periodens resultat Medlemmernes formue ultimo Nøgletal for 1. halvår 2006 Medlemmernes formue (t.kr.) Cirkulerende kapital (t.kr.) Indre værdi 97,83 Afkast (pct.) *) 2,17 Benchmarkafkast (pct.) *) 2,16 Omkostningspct. *) 0,21 Kurs 99,33 *) Disse nøgletal er opgjort for perioden Nøgletal for risiko **) Sharpe ratio Standardafvigelse Sharpe ratio (benchmark) Standardafvigelse (benchmark) **) Disse nøgletal dækker en femårig periode eller afdelingens levetid, hvis denne er mellem 3 og 5 år.

14 13 Afdeling Danske Aktier Afkast og sammenligningsindekset Afdelingen opnåede i perioden fra 16. december 2005 til 30. juni 2006 et positivt afkast på 15,3 pct. Resultatet er særdeles tilfredsstillende absolut set og væsentligt bedre end sammenligningsindekset OMXCcap, der steg med 11,0 pct. i perioden. Performance At afdelingen opnåede et afkast, der var bedre end sammenligningsindekset, kan tilskrives afdelingens aktive investeringsvalg. Især kan fremhæves, at afdelingen sammenlignet med indekset havde investeret relativt mindre i Fondsbørsens største selskab A.P. Møller Mærsk, og relativt mere i Topdanmark, Royal Unibrew, Thrane & Thrane samt NKT Holding. Strategi Afdelingen investerer ud fra en bottom up strategi, hvor aktierne udvælges ud fra fundamentale forhold, hvor især troværdighed, trackrecord og prissætning er væsentlige faktorer. Der lægges vægt på indgående kendskab til de enkelte aktier, og virksomhedsbesøg foretages på regelmæssig basis. Denne selektive investeringsstrategi fastholdes uændret. De fem største positioner i afdelingen: Navn Kursværdi kr. Novo Nordisk B Danske Bank Nordea A.P. Møller Mærsk B Group 4 Securicor Branchefordeling: Pct. af formuen Finans 31,8 Industri 26,9 Sundhedspleje 19,4 Konsumentvarer 12,5 IT 4,9 Øvrige inkl. likvide midler 4,5 100,0

15 14 Afdeling Danske Aktier Resultatopgørelse, Balance og Formueopgørelse i kr. Resultatopgørelse Renter og udbytter Kursgevinster og tab Administrationsomkostninger 527 Resultat før skat Rente og udbytteskat 39 Halvårets nettoresultat Balance Aktiver Likvide midler 478 Kapitalandele 1) Andre aktiver 159 Aktiver i alt ) Børsnoterede finansielle instrumenter udgør 100 pct. Passiver Medlemmernes formue Mellemværende vedr. handelsafvikling 373 Anden gæld 175 Passiver i alt Formueopgørelse Emissioner i perioden Indløsninger i perioden Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag 487 Periodens resultat Medlemmernes formue ultimo Nøgletal for 1. halvår 2006 Medlemmernes formue (t.kr.) Cirkulerende kapital (t.kr.) Indre værdi 115,26 Afkast (pct.) *) 15,26 Benchmarkafkast (pct.) *) 11,00 Omkostningspct. *) 0,38 Kurs 115,90 *) Disse nøgletal er opgjort for perioden Nøgletal for risiko **) Sharpe ratio Standardafvigelse Sharpe ratio (benchmark) Standardafvigelse (benchmark) **) Disse nøgletal dækker en femårig periode eller afdelingens levetid, hvis denne er mellem 3 og 5 år.

16 15 Afdeling Aktier Afkast og sammenligningsindeks Afdelingen opnåede i perioden fra 16. december 2005 til 30. juni 2006 et afkast på 0,2 pct. Selv om der var tale om et beskedent positivt afkast, må resultatet anses for at være tilfredsstillende set i forhold til udviklingen i sammenligningsindekset MSCI s World indeks, der udviste et fald på 1,1 pct. Performance Afdelingens investeringsvalg indenfor de enkelte sektorer udviklede sig bedre end de respektive sektorindeks. Det var især afdelingens høje vægt af japanske og emerging markets aktier, der samlet set bidrog til den positive udvikling set i forhold til sammenligningsindekset. Hvad angår de enkelte investeringer, bidrog især det russiske olieselskab, Lukoil, den engelske metalforarbejdningsvirksomhed, Bodycote samt den japanske kopimaskine og digitalkameraproducent, Canon positivt til udviklingen. Til gengæld bidrog det australske guldudvindingsselskab, Newcrest, den amerikanske medicovirksomhed, Boston Scientific, samt den israelske producent af generisk medicin, Teva negativt til resultatet. Strategi Afdelingen forventer at fastholde en relativt høj vægt af japanske og emerging markets aktier, idet disse områder fortsat vurderes at være attraktive ud fra en langsigtet betragtning. Som følge af den forøgede usikkerhed om vurderingen af den generelle økonomiske udvikling samt risikoen for en yderligere formindsket appetit på risiko blandt investorerne forventes afdelingen midlertidigt at øge eksponeringen mod amerikanske og europæiske aktier generelt, bl.a. indenfor de mere stabile områder. De fem største positioner i afdelingen: Navn Kursværdi kr. Canon Mitsubishi UFJ Financial Group Takeda Pharmaceutical Newcrest Mining Gold Fields Branchefordeling: Pct. af formuen Landefordeling: Pct. af formuen IT 19,8 Japan 26,4 Sundhedspleje 18,7 USA 21,2 Finans 10,4 Storbritannien 10,0 Materialer 8,6 Sydkorea 6,6 Energi 8,2 Danmark 5,9 Øvrige inkl. likvide midler 34,3 Øvrige inkl. likvide midler 29,9 100,0 100,0

17 16 Afdeling Aktier Resultatopgørelse, Balance og Formueopgørelse i kr. Resultatopgørelse Renter og udbytter Kursgevinster og tab Administrationsomkostninger 757 Resultat før skat Rente og udbytteskat 163 Halvårets nettoresultat Balance Aktiver Likvide midler Kapitalandele 1) Andre aktiver 566 Aktiver i alt ) Børsnoterede finansielle instrumenter udgør 100 pct. Passiver Medlemmernes formue Anden gæld 272 Passiver i alt Formueopgørelse Emissioner i perioden Indløsninger i perioden Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag 978 Periodens resultat Medlemmernes formue ultimo Nøgletal for 1. halvår 2006 Medlemmernes formue (t.kr.) Cirkulerende kapital (t.kr.) Indre værdi 100,18 Afkast (pct.) *) 0,18 Benchmarkafkast (pct.) *) 1,10 Omkostningspct. *) 0,39 Kurs 101,20 *) Disse nøgletal er opgjort for perioden Nøgletal for risiko **) Sharpe ratio Standardafvigelse Sharpe ratio (benchmark) Standardafvigelse (benchmark) **) Disse nøgletal dækker en femårig periode eller afdelingens levetid, hvis denne er mellem 3 og 5 år.

18 17 Afdeling Value Aktier Afkast og sammenligningsindeks Afdelingen opnåede i perioden fra 16. december 2005 til 30. juni 2006 et afkast på 0,3 pct. Resultatet er ikke tilfredsstillende absolut set, men dog noget bedre end sammenligningsindekset MSCI s World, som faldt med 1,1 pct. i første halvår. Performance Resultatafvigelsen fra sammenligningsindekset kan tilskrives afdelingens investeringsvalg, der i overensstemmelse med strategien afviger væsentligt fra et bredt globalt aktieindeks. De største negative bidrag til afdelingens performance kom fra nogle af de amerikanske forbrugsaktier, såsom Pacific Sunwear of California, Timberland og i lidt mindre grad fra Nike. De amerikanske forbrugsaktier havde det generelt svært på afsætningssiden. Medicinalselskabet Merck & Co. var blandt de største positive bidragsydere. Også elektronikgiganten Canon og bilproducenten Porsche AG bidrog i væsentligt omfang positivt til resultatet. Strategi Der blev i løbet af første halvår 2006 foretaget en række salg i aktier, som havde klaret sig fornuftigt, og som havde nået en højere prisfastsættelse. Samtidig blev der investeret i virksomheder, som vurderes at være attraktivt prisfastsat. Denne strategi fortsættes uændret. Der findes flere interessante investeringsmuligheder. Bl.a. kan nævnes olieaktierne Apache Corp. og ConocoPhilips, som ved halvårsskiftet fortsat blev handlet på meget lave nøgletal, hvilket kan tolkes i retning af, at markedet forventer kraftigt faldende oliepriser. De fem største positioner i afdelingen: Navn Kursværdi kr. Canon Royal Bank of Scotland Puma ConocoPhillips NIKE Inc. Class B Branchefordeling: Pct. af formuen Landefordeling: Pct. af formuen Forbrugsgoder 21,7 USA 38,3 Finans 21,7 Storbritannien 10,1 Konsumentvarer 11,3 Tyskland 9,0 IT 11,0 Taiwan 8,8 Sundhedspleje 10,6 Japan 8,1 Øvrige inkl. likvide midler 23,7 Øvrige inkl. likvide midler 25,7 100,0 100,0

19 18 Afdeling Value Aktier Resultatopgørelse, Balance og Formueopgørelse i kr. Resultatopgørelse Renter og udbytter Kursgevinster og tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Rente og udbytteskat 605 Halvårets nettoresultat Balance Aktiver Likvide midler Kapitalandele 1) Andre aktiver Aktiver i alt ) Børsnoterede finansielle instrumenter udgør 100 pct. Passiver Medlemmernes formue Anden gæld 534 Passiver i alt Formueopgørelse Emissioner i perioden Indløsninger i perioden Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag Periodens resultat Medlemmernes formue ultimo Nøgletal for 1. halvår 2006 Medlemmernes formue (t.kr.) Cirkulerende kapital (t.kr.) Indre værdi 99,68 Afkast (pct.) *) 0,32 Benchmarkafkast (pct.) *) 1,10 Omkostningspct. *) 0,39 Kurs 100,47 *) Disse nøgletal er opgjort for perioden Nøgletal for risiko **) Sharpe ratio Standardafvigelse Sharpe ratio (benchmark) Standardafvigelse (benchmark) **) Disse nøgletal dækker en femårig periode eller afdelingens levetid, hvis denne er mellem 3 og 5 år.

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST Afdeling Otium+ under afvikling Afviklingsregnskab 3. november 2010 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AMALIEGADE 3 1256 KØBENHAVN K TELEFON 3396 1000 FAX

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Halvårsrapport 2008. Investeringsforeningen LD Invest. For perioden 1. januar 2008 til 30. juni 2008. CVR-nr. 28 70 59 21

Halvårsrapport 2008. Investeringsforeningen LD Invest. For perioden 1. januar 2008 til 30. juni 2008. CVR-nr. 28 70 59 21 Halvårsrapport 2008 For perioden 1. januar 2008 til 30. juni 2008 Investeringsforeningen LD Invest CVR-nr. 28 70 59 21 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Første halvår 2008 Formue og antal medlemmer...3

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2007

Ledelsesberetning for 1. halvår 2007 Ledelsesberetning for 1. halvår 2007 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2007, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2007. - i fuldendt balance. Stratego

HALVÅRSRAPPORT 2007. - i fuldendt balance. Stratego HALVÅRSRAPPORT 2007 - i fuldendt balance Stratego 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... side 3 Hoved- og Nøgletal... side 4 Ledelsespåtegning... side 5 Ledelsesberetning... side 6 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskaber... 11... Danske Aktier

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

C/o Invest Administration A/S - Falkoner Allé 53, Frederiksberg - Tlf

C/o Invest Administration A/S - Falkoner Allé 53, Frederiksberg - Tlf C/o Invest Administration A/S - Falkoner Allé 53, 3. - 2000 Frederiksberg - Tlf. 38 14 66 00 - www.hentoninvest.dk - mail@hentoninvest.dk Rådgiver: Alm. Brand Henton - Papirfabrikken 34-8600 Silkeborg

Læs mere

Spar Nord FormueInvest A/S 3. kvartalsrapport 2006

Spar Nord FormueInvest A/S 3. kvartalsrapport 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2006 Aalborg, den 13. november 2006 Spar Nord FormueInvest A/S 3. kvartalsrapport 2006 Vedlagt fremsendes

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Halvårsrapport CVR nr. 29 13 86 13 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 USA... 10 USA Akk.... 11 Europa... 12 Europa Akk... 13

Læs mere

Høeghsmindevej 43 2820 Gentofte CVR nr. 34228612 Årsrapport for 2013/2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Balance Mellem Akk....7 Balance Lang Akk...8 Anvendt regnskabspraksis...9 Nærværende halvårsrapport 2007 for Specialforeningen Nykredit

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Danske... Aktier 9 Globale... Aktier 11

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar September måned er overstået og ud over at markere afslutningen på 3. kvartal, som må siges at være et volatilt kvartal,

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse og balance 5 Noter

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen StockRate Invest Halvårsrapport 2016 Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Sparinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Investeringsforeningen Dexia Invest

Investeringsforeningen Dexia Invest Investeringsforeningen Dexia Invest Halvårsrapport 2006 CVR nr.: 21 35 35 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Hoved- og nøgletalsoversigt 3 Ledelsesberetning 4 Afdeling Danske Small Cap aktier

Læs mere

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000 Nordjysk Kvalitet puljenyt Nr. 1-2000 Puljeafkast 4. kvartal 1999 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Landefordeling af udenlandske aktieinvesteringer Puljekommentarer 4. kvartal 1999 Spar Nords forventninger

Læs mere

Kapitalforeningen HP Hedge

Kapitalforeningen HP Hedge Halvårsrapport 2014 Kapitalforeningen HP Hedge Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4... Kapitalforeningen HP Hedge i 1. halvår 2014 4... Forventninger

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 MP Pension pensionskassen for magistre og psykologer, Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02, fax 39 15 01 99, CVR nr.: 20 76 68

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar Obligationsrenterne faldt i. Hvor der tidligere har været stor forskel på renteudviklingen landene imellem, var udviklingen

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Lokalinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen LD Invest Fællesprospekt for 7 afdelinger

FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen LD Invest Fællesprospekt for 7 afdelinger FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen LD Invest Fællesprospekt for 7 afdelinger Oktober 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Ansvar for det fuldstændige prospekt for 3 Revisors

Læs mere

Skovslund Holding ApS

Skovslund Holding ApS Skovslund Holding ApS CVR: 27928102 2014 01.01.2014 31.12.2014 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 1. juni 2015 Jacob Lykke Eriksen side 2 Indhold Påtegninger 3 Ledelsespåtegning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2007. Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR NR. 30 80 75 45

ÅRSRAPPORT 2007. Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR NR. 30 80 75 45 ÅRSRAPPORT 2007 CVR NR. 30 80 75 45 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse............................2 Foreningsoplysninger...........................3 Væsentlige aftaler.............................3

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr Halvårsrapport 2012 Specialforeningen Dexia Invest CVR nr. 21 27 61 89 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...8 Korte Obligationer...8

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2011 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Amber... Nordic Alpha 9 Amber... Energy Alpha 11 Amber...

Læs mere

DE 7 STØRSTE POSITIONER FORMUENS SAMMENSÆTNING OBLIGATIONER FORDELT PÅ UDSTEDER

DE 7 STØRSTE POSITIONER FORMUENS SAMMENSÆTNING OBLIGATIONER FORDELT PÅ UDSTEDER Halvårsrapport 2008 SYDINVEST Danrente RISIKOPROFIL AFDELINGENS DATA PR. 30.06.2008 ISIN DK0015916225 Etableringsdato 22.05.1996 Børsnoteret Udbyttebetalende ÅOP 0,55 % Afdelingens formue 395,5 mio. kr

Læs mere

Aktier klarede sig bedre end obligationer. Fleste aktieafdelinger i plus, fald i mange obligationsafdelinger. Tilbagesalg af beviser

Aktier klarede sig bedre end obligationer. Fleste aktieafdelinger i plus, fald i mange obligationsafdelinger. Tilbagesalg af beviser Halvårsrapport 2007 Invester ingsforeningen Danske Invest H a lv å r s m e d d e l e l s e f o r I n v e s t e r i n g s - f o r e n i n g e n D a n s k e I n v e s t 1. h a lv å r 2 0 0 7 Aktier klarede

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2003 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2003 2002 2002 Netto

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Global... High Yield Bonds 8 Anvendt...

Læs mere

NYHEDSBREV APRIL 2014

NYHEDSBREV APRIL 2014 NYHEDSBREV APRIL 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV APRIL 2014 MARKEDSKOMMENTAR APRIL 2014 USA: INGEN UDSIGT TIL RENTESTIGNINGER FORELØBIG EUROPA: FOKUS PÅ BEKYMRENDE LAV INFLATION EMERING MARKETS: FALDENDE

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk

Læs mere

Foreningsoplysninger Overblik Påtegninger // Ledelsespåtegning Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6

Foreningsoplysninger Overblik Påtegninger // Ledelsespåtegning Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6 Side 1 INDHOLD Foreningsoplysninger... 3 Overblik... 4 Påtegninger // Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6 Beholdninger // Formuepleje Penta KL... 8 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling. CVR nr.

Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling. CVR nr. Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling CVR nr.: 34 05 30 22 CVR nr. 21 00 49 79 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 7 Skive, den 4. august 24 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 24 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten:

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Årsrapport 2008

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Årsrapport 2008 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...3 Ledelsesberetning...4 Bestyrelse og direktion...6 Ledelsespåtegning...7 Revisionspåtegning...8

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

WH Index A/S Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1. sal, 2970 Hørsholm

WH Index A/S Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1. sal, 2970 Hørsholm Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1. sal, 2970 Hørsholm CVR-nummer 27 92 74 24 Årsrapport 2015 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. april 2016 Allan Bo Winkel Hansen dirigent Aaen

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...5 Halvårsregnskaber...7 Globale Aktier KL...7

Læs mere

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95QU +DOYnUVUHVXOWDWPLRNU 8GOnQVY NVWPLDNU 6DPOHWXGOnQPLDNU 0DUNHGVDQGHOIRUWVDW JHW 5HVXOWDW Nordea Kredit opnåede i 1. halvår 2005 et resultat på

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7

Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7 Halvårsrapport for 2010 Indhold: Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7 Halvårsregnskab Resultatopgørelse...8 Balance...8 Noter...9 Ledelsesberetning

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007 Udvikling i 3. kvartal 2007 Aktieindeks Værdi Værdi 29.06.07 28.09.07 Ændring i 3.kvt. Afkast i 3.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 476,08 485,83 9,75 2,05% 14,74% OMX

Læs mere

Investeringsselskabet Artha12 A/S CVR-nr. 32 93 78 96

Investeringsselskabet Artha12 A/S CVR-nr. 32 93 78 96 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Investeringsselskabet Artha12 A/S CVR-nr.

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest International

Investeringsforeningen Nykredit Invest International Investeringsforeningen Nykredit Invest International (Investeringsforeningen Multi Manager Invest) Halvårsrapport CVR nr. 29 13 86 13 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3

Læs mere

Investeringsselskabet Artha12 A/S CVR-nr. 32 93 78 96. Årsrapport 2011

Investeringsselskabet Artha12 A/S CVR-nr. 32 93 78 96. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Investeringsselskabet Artha12 A/S

Læs mere

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 Janua Januar 2011 Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 De danske investeringsforeninger og deres investorer slutter 2010 med fremgang De fleste aktieområder havde luft under vingerne sidste

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskabspraksis 5 Hoved- og nøgletal 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at:

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at: Kapitalforvaltningen Aktiv eller passiv investering Aktiv eller passiv investering I TryghedsGruppen er vi hverken for eller imod passiv investering. Vi forholder os i hvert enkelt tilfælde til, hvad der

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Foreningsoplysninger Ledelsespåtegning uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning. Beholdningslister

Indholdsfortegnelse. Foreningsoplysninger Ledelsespåtegning uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning. Beholdningslister Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den... uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning... 5 Væsentlige... aftaler med samarbejdspartnere 11 Anvendt... regnskabspraksis

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Invest Brazil A/S CVR-nr. 30901479. Årsrapport 2012

Invest Brazil A/S CVR-nr. 30901479. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Invest Brazil A/S CVR-nr. 30901479 Årsrapport 2012

Læs mere

Specialforeningen Danske Invest HALVÅRSRAPPORT 2011

Specialforeningen Danske Invest HALVÅRSRAPPORT 2011 Specialforeningen Danske Invest HALVÅRSRAPPORT 2011 Specialforeningen Danske Invest CVR-nr. 24 26 06 82 Parallelvej 17 2800 Kongens Lyngby Telefon 33 33 71 71 Telefax 33 15 71 71 www.danskeinvest.dk danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Foreningsforhold... 2 De økonomiske omgivelser

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Selskabet Access Small Cap c/o Skandinaviska Enskilda Banken Filial af Skandinaviska Enskilda Banken A/S (publ) Bernstorffsgade 50 1577 København V Telefon

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen HP Invest

Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen HP Invest Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen HP Invest CVR-nr. 31 06 05 40 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4... Udviklingen i foreningen i halvåret

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2009, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006

Formuepleje Optimum A/S. Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006 Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006 Det store O fra Optimum blev brugt som ikon for selskabet, da det blev introduceret sidste år. 5 års afkastmål: 25% Nettoafkast efter selskabsskat

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2008 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning Foreningsforhold...

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Investeringsforeningen Dexia Invest Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Dexia Invest Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Dexia Invest Halvårsrapport 2007 CVR nr. 21 35 35 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Danske Small Cap aktier...8 Europæiske Ejendomsaktier...9

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Årsrapport 2004/2005 FORMUEPLEJE PARETO A/S. 6. regnskabsår. Formuepleje Pareto A/S Vestre Palæ, Vester Allé 7 DK-8000 Århus C

Årsrapport 2004/2005 FORMUEPLEJE PARETO A/S. 6. regnskabsår. Formuepleje Pareto A/S Vestre Palæ, Vester Allé 7 DK-8000 Århus C Årsrapport 2004/2005 6. regnskabsår FORMUEPLEJE PARETO A/S Formuepleje Pareto A/S Vestre Palæ, Vester Allé 7 DK-8000 Århus C Indholdsfortegnelse Beretning Side Mål, midler og strategi... 3 Fakta om selskabet...

Læs mere

Årsrapport 2006. Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Global Fokus

Årsrapport 2006. Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Global Fokus Årsrapport 2006 Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg Global Fokus Indhold Afdelingsoplysninger... 3 Ledelsesberetning... 4 Påtegninger... 10 Regnskabspraksis... 12 Årsregnskab... 16 Bilag... 20 Afdeling

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2012. 3. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2012. 3. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2012 3. kvartal 2012 Rapportering fra KAB investeringsforeninger Udvikling i indre værdi og referenceindeks Kvartalskommentar Igennem tredje kvartal der været en stigende

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 2076 6816 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K Status for HP Hedge ultimo juli 2011 I juli opnåede afdelingen et afkast på 0,35% og har dermed givet et afkast i 2011 på 3,73%. Kilde: Egen produktion At afdelingen har haft positivt afkast i en måned

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 24 april 2017

Ordinær generalforsamling d. 24 april 2017 Ordinær generalforsamling d. 24 april 2017 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2001

Årsregnskabsmeddelelse for 2001 Lemvig, den 12. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse for 2001 A/S NORDVESTBANK EN 5 regnskabsår i hovedtal Driftsregnskab (1.000 kr.) 2001 2000 1999 1998 1997 Netto rente- og gebyrindtægter... 209.704 203.086

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST Gælder fra den 1. november 2014 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København 1. Generelt Banken investerer efter eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Aktiekonto En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Føroya Banki udbyder nu FØROYA BANKI AKTIEKONTO, hvor afkastet af det beløb, som

Læs mere