H/F Amager Strand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk"

Transkript

1 H/F Amager Strand Grundlagt i 1958 Velkommen i H/F Amager Strand. Haveforeningen består af 178 haver, fordelt på begge sider af Vågestien, henholdsvis den store og den lille afdeling. Haveforeningens sæson løber fra den 1. april til udgange af oktober. I den store afdeling ligger foreningshuset, hvor bestyrelsen holder til i deres kontortid. I begge afdelinger, ved parkeringspladserne, findes der toiletbygninger, som bliver rengjort en gang om ugen. Haveforeningen ligger på et fredet område, hvor jorden er lejet af Københavns kommune og er blevet erklæret varigt i henhold til kolonihaveloven.

2 Bestyrelsen: Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer og to bestyrelsesmedlemmer, som vælges for to år af gangen, på generalforsamlingen. Derudover vælges der også, to revisorer, to bestyrelsessuppleanter samt to revisorsuppleanter. En liste over den siddende bestyrelse, kan ses på kontoret, samt på vores hjemmeside. Bestyrelsens kontortid mandage: I april måned er der kontortid mellem og for afhentning af parkeringstilladelser (se også afsnit om parkeringstilladelser) Fra maj til og med august er der kontortid mellem og I september og oktober måned er der kontortid mellem og Aviscontainer: Foreningen har to aviscontainere, en i den lille afdeling ved toiletbygningen og en i den store afdeling ved kontoret. Batteriopsamler: Foreningen har en batteriopsamler. Den findes ved kontoret i den store afdeling. Containere: Der vil i løbet af sæsonen komme containere til storskrald samt til haveaffald. Se vores hjemmeside eller opslag på foreningens opslagstavler. Containerne vil de pågældende datoer, være åbne mellem og Er containerne fyldte inden kl , må der ikke fyldes mere i. Endvidere henvises der til Vermlandsgade genbrugsstation. Det er IKKE tilladt, at komme med affald i bil/trailer, disse vil blive afvist. Dagrenovation: Der hentes dagrenovation en gang om ugen. Se ugedag på vores hjemmeside eller i vores nyhedsbrev. I de grå affaldsspande må der kun komme køkkenaffald.

3 Dyrehold: Der skal ansøges om tilladelse til, at holde hund eller kat. Ansøgning findes på hjemmesiden samt på kontoret. Alle hunde skal holdes i snor og evt. efterladenskaber skal samles op. Katte skal være øremærket/chippet. Det er tilladt at passe en hund/kat i en sammenhængende periode på 3 uger pr. sæson. Ekspektancelisten: (ventelisten) Når du er optaget, som medlem på ekspektancelisten, forpligtiger du dig til, senest den 1. juni, hvert år, at indbetale 100,- kr. på haveforeningens bankkonto. Hvis beløbet ikke er indbetalt senest den 1. juni, vil du automatisk blive slettet af listen. Det er det opskrevne medlems eget ansvar, at beløbet er indbetalt til tiden. På indbetalingen skal du oplyse medlemsnummer og navn. Hvis ikke disse oplysninger er anført, vil pengene blive afvist og du har dermed ikke betalt. Eksempel: MED213 Peter Hansen (medlemsnummer og navn). Du forpligtiger dig til, at holde øje med ekspektancelisten på H/F Amager Strands hjemmeside. Når din placering på ekspektancelisten er 50 eller derunder, skal du personligt møde op på kontoret, en mandag i maj måned, for at vise din indbetaling, samt for, at opdatere de data vi har på dig. (Bemærk, hvis en mandag i maj falder på en helligdag, vil der være lukket på kontoret den pågældende dag). Flag: Foreningen har to foreningsflagstænger, som passes af udvalgte medlemmer. Flaget hejses kl og tages ned igen ved solnedgang eller senest kl Har man en flagstang, opfordres man til at flage. Fodring af fugle: Af hensyn til rotter og vildkatte skal fodring af fugle ske i en højde af 120 cm. Fodring må aldrig ske på jorden. Forurening: Foreningen er grundlagt på en tidligere losseplads, I bedes derfor være opmærksomme på, at jorden visse steder kan være forurenet og ikke velegnet til dyrkning af grønsager. Højbede anbefales.

4 Fællesarbejde: Fællesarbejdet udføres 1 søndag i maj mellem og (hvis denne søndag falder den 1. maj, se da vores hjemmeside eller nyhedsbrev). For at holde vedligeholdelses udgifterne nede, er det vigtigt, at man møder op på fællesarbejdsdagen. Møder man ikke op den pågældende dag, kan man blive pålagt pligtarbejde på et andet tidspunkt af året. Se også under punkt 8 i H/F Amager Strands vedtægter. På fællesarbejdsdagen, vil vi efter endt arbejde, spise frokost sammen. Der vil i løbet af formiddagen blive bragt drikkevare ud. Generalforsamling: Den ordinære generalforsamling afholdes en gang årligt, den anden søndag i august måned. Indkaldelse til generalforsamlingen udsendes i henhold til gældende regler. Haveleje: Der betales haveleje 2 gange årligt. Havelejen vedtages på en generalforsamling. I havelejen ligger leje af grund, vand, renovation, vedligehold, administration, kontingenter m.m. Se gældende haveleje på vores hjemmeside. Havelejen er til forfald den og den Manglende betaling vil j.f. haveforeningens love og ordensbestemmelser, medføre opsigelse af foreningen. Havelåger: Hvert havelod må kun have en indgang/havelåge til sit havelod. Haveredskaber: Foreningen har trillebør placeret ved toiletbygningerne henholdsvis i den lille og den store afdeling. Hæk: Hækkene skal være klippet inden Sankt Hans og hækkens højde må ikke være over 1,80 m. Hækken skal holdes i en sådan stand, at den ikke vælter, især udover vejen. Der henstilles til, at man undlader, at klippe hæk på søn- og helligdage. Kontakt til bestyrelsen: Kontakten til bestyrelsen foregår i kontortiden om mandagen (se under kontortid). Derudover kan man i nødsituationer kontakte formanden eller kassereren på de opslåede telefonnumre. OBS telefonnumrene må kun benyttes i nødsituationer, det vil sige, problemer der ikke kan vente til kontortid, så som sprængte vandrør. Det er også muligt at maile til bestyrelsen på følgende adresse:

5 bemærk dog, at disse mails kun vil blive læst og besvaret i kontortiden om sommeren og en gang ugentligt om vinteren. Kørsel: De almindelige færdselsregler gælder også i haveforeningen. Det vil sige, at man ikke må køre mere end som skrevet på skiltene, 10 km i timen og at man ikke må køre imod ensretningen. Dette gælder også cyklister og knallertkørsel. Al unødig kørsel med motorkøretøjer samt knallerter skal undgås. Lys: Har man vejbelysning tilsluttet sin egen elmåler, skal lyset tændes 1. april hvert år og må først slukkes igen ved udgangen af oktober. El til vejbelysning modregnes i havelejen i oktober måned. Love og vedtægter: De gældende love og vedtægter findes på vores hjemmeside, eller fås ved henvendelse på kontoret. (de nuværende love og vedtægter er vedlagt) Naboskab: Gør nytte af hinandens hjælp, stil naboens skraldespand ind hvis de er på ferie og hold øje med hinandens haver. Ophold i haven: Vis hensyn til dine naboer. Undgå generende støj. Der henstilles til, at man undgår at benytte elektriske haveredskaber og værktøj på søn- og helligdage. Parkering: Det er muligt at blive opskrevet til en parkeringsplads i haveforeningen. For at blive skrevet op, skal man møde personligt på kontoret i kontortiden. Der findes fire former for parkeringstilladelser. En grøn parkeringstilladelse gives til medlemmer som bor i deres haver min. 3½ måned, en rød parkeringstilladelse gives til de frie pladser i den store afdeling og en blå parkeringstilladelse giver mulighed for at holde på de faste pladser, hvor der er sat en pose over nummeret eller hvor nummeret står på grøn. De gule tilladelser gives til håndværkere, som kan holde på ejerens plads, som i den periode må holde uden for foreningen. Hvis man har fået en grøn/rød parkeringstilladelse, er man forpligtiget til at holde pladsen fri for ukrudt, samt for dem med grøn tilladelse, at tildække nummeret med en pose eller sætte nummeret på grøn, hvis man i dage eller perioder ikke selv skal benytte pladsen. Det giver plads til alle med blå parkering.

6 Bemærk - Gæster og familiemedlemmer må ikke parkere inde i foreningen. Det er haveejerens ansvar at oplyse gæster og familiemedlemmer om, at de ikke må parkere i haveforeningen. Pinse: Pinse morgen (søndag) inviteres alle medlemmer til morgenmad i foreningshuset kl På denne dag sælger festudvalget lodder, hvor overskuddet går til den årlige sommerfest. Porte og låger: Porte og låger skal, efter ind- og udkørsel, være aflåste i tiden den 1. november til den 31. marts. Postkasser: Alle havelodder skal være forsynet med en postkasse ved havelågen. Præmiehaver: En gang årligt, i juni måned, udvælges de 8 pæneste haver til præmiering. Haverne udvælges af forrige års vindere. De 8 udvalgte haver, sendes til kolonihaveforbundet, som sender en havekonsulent ud for at vælge 4 af dem ud til at modtage kolonihaveforbundets præmie. De andre 4 får haveforeningens præmie på den efterfølgende generalforsamling. De haver der har fået kolonihaveforbundets præmie, inviteres til festmiddag i kolonihaveforbundets regi det følgende efterår. Ønsker man ikke at modtage præmie for sin have, skal man henvende sig på kontoret, hvor man så vil blive slettet. Radioapparater: Radioapparater må ikke benyttes i fri luft og skal i øvrigt dæmpes, så de ikke generer naboerne. Støj må indskrænkes til det mindst mulige. Standerhejsning: Årets standerhejsning er den første søndag i april måned. Se tidspunkt på vores hjemmeside eller i vores første nyhedsbrev. Til standerhejsningen bydes alle velkommen med en lille en til halsen. Tilbygning/nyt hus på grunden: Ny- og tilbygning skal ansøges på kontoret, dette gælder også huse bygget før Se også byggeregler på hjemmesiden. Udlejning af foreningshuset: Foreningshuset, eks. kontoret, er til udlejning for medlemmer i haveforeningen. Foreningshuset kan lejes i havesæsonen. For leje af huset, skal man møde op på kontoret for reservation. Nøglen hentes

7 ugen før på kontoret i kontortiden. Nøglen afleveres den efterfølgende mandag. (Se også vedlagte regler for udlejning ) Den gældende pris kan ses på vores hjemmeside eller ved kontakt på kontoret. Huset kan lånes gratis til arrangementer, i forbindelse med begravelse af medlemmer, til vejfester, til arrangementer i foreningsregi. Udlån af kolonihavehus: Det er ikke tilladt at låne/leje sit kolonihavehus ud. Ønsker man, at andre passer ens have mens man er på ferie, kontakt da bestyrelsen inden. Ukrudt: Enhver haveejer har pligt til at holde stykket fra hæk og ud til midten af vejen fri for ukrudt. Ligeledes skal haverne holdes i en velholdt stand. Vand. Åbning og lukning af vand: Der er lukket for vandet i vinterhalvåret. Dog findes der to frostfrie haner i foreningen. I den lille afdeling er hanen lige inden for den store låge, i den store afdeling er den placeret på Havlyngbuen, over for nr. 78. Bestyrelsen skal have mulighed for adgang til haverne når der skal åbnes og lukkes for vandet. Vanding: Regler for vanding vedtages på generalforsamlingen. Der må kun vandes med håndholdt vandslange mellem kl og kl Se også ordensreglerne. Det er ikke tilladt at vande græsplæner i henhold til Københavns kommunes vandingsregler. Vejene: Alle har pligt til, at holde vejen ud for sin have fri for huller, samt ukrudt ud til midten af vejen. Der må ikke hænge grene eller buske ud over vejen. Hækken skal være lodret og må ikke vælte ud over vejen. Vejfest: I løbet af sommeren holdes der vejfest på vejene. Hver vej står selv for at finde en dato og for at arrangere det. Foreningshuset kan reserveres gratis til dette formål (det er en god ide at reservere foreningshuset i tilfælde af regn). Vejnummerering: Hvert havelod skal være forsynet med et synligt husnummer.

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk Grundlagt i 1958 Velkommen i H/F Amager Strand. Haveforeningen består af 178 haver, fordelt på begge sider af Vågestien, henholdsvis den store (med bagerste

Læs mere

Oplyses skal også, at Fillip Lauersen i oktober måned udtrådte af bestyrelsen, suppleant Dan Heino Jensen, have 60 er derfor indtrådt.

Oplyses skal også, at Fillip Lauersen i oktober måned udtrådte af bestyrelsen, suppleant Dan Heino Jensen, have 60 er derfor indtrådt. Kære medlemmer Så er der kun godt en måned til havesæsonen starter, derfor er det også tid til at udsende Søndervangs forårsbrev, som jeg håber alle giver sig tid til at læse, da der er mange nyttige oplysninger

Læs mere

Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre

Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre Vedtaget på generalforsamlingen 12. marts 2011 1 2 1 FORENINGENS NAVN ER: Sommerhuskolonien Afd. C Dens hjemsted er Rødovre Kommune

Læs mere

Velkommen til Skelagerparken

Velkommen til Skelagerparken Velkommen til Skelagerparken Fagbo afdeling 11 Indholdsfortegnelse Velkommen til Skelagerparken... 3 Traditioner... 4 Vaskehus... 5 -betaling... 5 -rengøring... 5 -vaskehusreglement... 6 Fælleshuset...

Læs mere

RØN-BLADET. 37. årgang maj 2012 Nr. 142

RØN-BLADET. 37. årgang maj 2012 Nr. 142 RØN-BLADET 37. årgang maj 2012 Nr. 142 Leder En ny sæson står for døren. Vi håber, at vi får en dejlig varm sommer i år, da den jo regnede væk sidste år med oversvømmelse mange steder. Hjertelig velkommen

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården Formand Næstformand Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Carsten Frederiksen Bremensgade 37, st. tv. Tlf.: 32 96 10 28 Erling Rasmussen Bremensgade 25, 1. tv. Tlf.: 32 95 46 97 Ilona Hansson Bremensgade

Læs mere

Beretning 2014. Velkommen:

Beretning 2014. Velkommen: Beretning 2014. Velkommen: Fra 1. januar 2014 blev det tilladt at koble sig på fælles kloakledningen. Der blev gravet alle steder og mange fik også lagt nye fliser samtidigt. Det er vor opfattelse, at

Læs mere

Velkommen til HF. Balstrup vænge

Velkommen til HF. Balstrup vænge Bestyrelsen 2012 HF. Balstrup vænge Balstrupvej 49 4100 Ringsted 22.98.04.49 e-mail. Kontakt@HF-Balstrupvaenge.dk WWW.HF-Balstrupvaenge.dk Velkommen til en haveforening med en lang historie. Der er gået

Læs mere

A/B Hedebygade 16-18 December 2009

A/B Hedebygade 16-18 December 2009 A/B Hedebygade 16-18 December 2009 1 Indhold Om AB... 4 Ansvarlighed... 4 ADSL... 4 Altan... 4 Altan beklædning... 5 Arbejdsdage... 5 Bagtrappe... 5 Det er et gammelt hus... 5 Ekstern venteliste... 5 Farvekoder...

Læs mere

2 Foreningens formål er at aktivere førtidspensionister, folkepensionister samt efterlønsmodtagere ved dyrkning af pensionisthaver.

2 Foreningens formål er at aktivere førtidspensionister, folkepensionister samt efterlønsmodtagere ved dyrkning af pensionisthaver. - VEDTÆGTER OG ORDENSREGLER FOR HAVEFORENINGEN LUNDTOFTE GAARD 1 Foreningens navn er "Haveforeningen Lundtoftegaard". 2 Foreningens formål er at aktivere førtidspensionister, folkepensionister samt efterlønsmodtagere

Læs mere

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus Husorden for Ejerforeningen Snorreshus København, april 2006 Indholdsfortegnelse: Side Administrator 2 Barnevogne; se Kælderfaciliteter Bestyrelsen 2 Bryggenet TV, telefoni, internet 4 Cykel- og knallertparkering

Læs mere

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Dette velkomstbrev er ment som en orientering til nye ejere i vores ejerforening, så ejerskabet forhåbentligt får den bedst mulige start. Nedenfor følger

Læs mere

Velkommen til Nybro Vænge

Velkommen til Nybro Vænge Velkommen til Nybro Vænge Velkommen Nybro Vænge Grundejerforening vil hermed byde jer velkommen til et af Gladsaxe Kommunes dejligste boligområder. Formålet med denne folder er at informere jer om en række

Læs mere

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. «Selskab_Navn» Afd. 12 Løvparken Skovparken tlf. 98 821 511 Velkommen til afd. 12 Løvparken og Skovparken. En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Ejerforeningen Fjordstokkene

Ejerforeningen Fjordstokkene Ejerforeningen Fjordstokkene Beboerhåndbog og husorden Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Bestyrelse... side 3 Fjordstokkene... side 3 Fjordstokkenes vicevært... side 3 Husorden... side 3 Ansvar...

Læs mere

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Bakkebo Nord... 1 Bestyrelsen... 2 Bygninger og lejligheder i Bakkebo Nord... 3 Lejlighedstyper... 4 Låsesystem... 5 Festlokale... 6 Ordensregler for festlokale... 7 Gæsteværelser...

Læs mere

Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V.

Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V. Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V. Foreningen Tillykke med din nye andel i foreningen og velkommen til! Historie Vi er en mindre andelsforening, der huser 27 lejligheder

Læs mere

Bestyrelsen: Henvendelse ang. havesalg, ankesager, byggetilladelser og samletanke, skal ske til :

Bestyrelsen: Henvendelse ang. havesalg, ankesager, byggetilladelser og samletanke, skal ske til : Bestyrelsen: Henvendelse ang. havesalg, ankesager, byggetilladelser og samletanke, skal ske til : Formand: Hans Bøttcher Træffes Mandag kl. 17-20 Tlf. 51 89 52 11 Næstformand: Hans Chr. Kryger Henvendelse

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 2 En opfordring fra redaktøren. Alle indlæg bedes fremsend i skrifttypen Times New Roman 11. Større indlæg, som skal skrives i spalter, de skal være i format A5. Hvis

Læs mere

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen INDKALDELSE TIL ordinær generalforsamling HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG Haveforeningen CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg 2 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling Tirsdag

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen udgives af: Rådskontoret Rasmus Raskkollegiet Elmelundsvej 4, 2020 5200 Odense V 66 16 91 62 14. reviderede udgave, november 2010

Læs mere

Værd at vide om Kilholm Andelsboligforening. Vanløse Allé 50-64 2720 Vanløse

Værd at vide om Kilholm Andelsboligforening. Vanløse Allé 50-64 2720 Vanløse Værd at vide om Kilholm Andelsboligforening Vanløse Allé 50-64 2720 Vanløse Administrator Kontakt foreningens administrator vedrørende: køb, salg og fremleje af andelslejlighed, husleje, opskrivning til

Læs mere

Hf. Maglehøj Praktiske Oplysninger 2015

Hf. Maglehøj Praktiske Oplysninger 2015 Hf. Maglehøj Praktiske Oplysninger 2015 Bestyrelsen: Formand: Hans Chr. Kryger Havesalg- Ankesager It. Træffes Mandag 18-20 tlf.: 51895211 Kasserer: Maria Næss-Schmidt Træffes Onsdag 18-20 tlf.: 91883261

Læs mere

Reglement for K.A.S.s bådpladser

Reglement for K.A.S.s bådpladser Bådpladserne er en væsentlig del af sejlklubbens liv. Den er derudover et godt og billigt tilbud til medlemmerne - endda med ekstra faciliteter som toilet, Oasen (frokostlokale), værksteder mv. Bådpladsudvalget

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere