B L I C H E R A K T U E LT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B L I C H E R A K T U E LT"

Transkript

1 Årgang 3, Nummer 3 Julen 2014 B L I C H E R A K T U E LT I D E T T E N U M M E R : Væsentlige stramninger i virksomhedsordningen Nyt ejerregister for selskaber 3 Holdingselskaber bør have Deres egen bankkonto Ratepensioner - selvstændige erhvervsdrivende Satser for skattefri kørselsgodtgørelse og befordringsfradrag Undgå at fremførte underskud går tabt Kan en hovedaktionær undgå beskatning af fri bil? Nyt om moms ved salg af IT NYHEDER FRA BLICHER Blicher ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår I en travl hverdag kan det være vanskeligt at afse tid til strømmen af nyhedsmails. Vi har derfor samlet nogle af de mest læste artikler fra årets nyhedsbreve. Øvrige nyheder kan læses på hjemmesiden. Tilmelding til nyhedsbrevet kan ske på Husk, at artikler skrives i generelle vendinger. Kontakt en Blicher revisor for en konkret rådgivning. Nyt om moms ved salg af elektroniske tjenesteydelser Deadline for indsendelse af årsrapporter Fradrag for iværksættere 7 Beskatning af fri tablet/ipad 7 Skattefri efterlønspræmie - skjulte forhindringer Negativ indskudskonto forhindrer opsparing i virksomhedsordning 6 6 Bagsiden V Æ S E N T L I G E S T R A M N I N G E R I V I R K S O M H E D S O R D N I N G E N Formålet med ændringerne er at forhindre en utilsigtet anvendelse af virksomhedsordningen. Lovændringen skal forhindre, at selvstændige kan indskyde privat gæld i virksomhedsordningen, med henblik på at betale afdrag herpå med lavt beskattede midler. Lovændringen indeholder fire hovedelementer: Negativ indskudskonto forhindrer opsparing i virksomhedsordning Sikkerhedsstillelse for gæld, der ikke indgår i virksomhedsordningen, vil fremadrettet være en hævning Satsen for rentekorrektion hæves med 3 procentpoint (pt. fra 2 % til 5 %) Ved negativ indskudskonto kan virksomhedsordning ikke overdrages med succession til ægtefælle Negativ indskudskonto forhindrer opsparing i virksomhedsordning Med virkning fra den 11/ er hovedreglen, at der ikke kan foretages opsparing af virksomhedsindkomst i virksomhedsordningen, hvis indskudskontoen er negativ primo eller ultimo indskudsåret. Opsparing vil først kunne ske igen, når indskudskontoen er positiv både ved årets begyndelse og slutning. Da lovforslaget blev fremsat den 11/6 2014, indeholdt det en ikrafttrædelsesregel, hvorefter virksomhedsindkomst for perioden frem til og med den 11/6 2014, kan opspares efter de hidtidige regler. Opgørelsen af perioderesultatet kan opgøres konkret eller som en forholdsmæssig andel af resultatet for hele indkomståret Skattemæssige afskrivninger fordeles forholdsmæssigt. Valg af metode må bero på en konkret vurdering. Sikkerhedsstillelse for gæld, der ikke indgår i virksomhedsordningen Selvstændige, der før den 11/6 2014, har stillet sikkerhed for privat gæld med pant i aktiver i virksomhedsordningen, får frist indtil den 31/ med at få afviklet sikkerhedsstillelsen. Sker det ikke, bliver eventuelt opsparet overskud i perioden 11/ til 31/ beskattet fuld ud i Efterfølgende kan der først opspares overskud, når sikkerhedsstillelsen er fuldstændig afviklet. Hvis der stilles sikkerhed i aktiver i virksomhedsordning efter den 11/ for gæld udenfor virksomhedsordningen, anses det laveste beløb af enten gældens kursværdi eller sikkerhedens størrelse for hævet i virk- (Fortsættes på side 2)

2 Side 2 Årgang 3, Nummer 3 (Fortsat fra side 1) somhedsordningen. Vær opmærksom på, at der derved menes, at beløbet vil blive overført til beskatning hos den skattepligtige. Fra og med indkomståret 2015 forhøjes satsen for rentekorrektionen med 3 procentpoint i forhold til satsen for kapitalafkast. Reglerne anvendes ikke, hvis sikkerhedsstillelsen er led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition. Der er her tale om en konkret vurdering. Ligeledes er gæld med pant i blandede ejendomme fritaget, hvis gælden ikke overstiger boligens andel af ejendomsværdien med tillæg af forbedringsudgifter, som ikke indgår i ejendomsværdien, eller alternativt kan boligens kontante anskaffelsessum anvendes. Satsen for rentekorrektion hæves med 3 procentpoint Fra og med indkomståret 2015 forhøjes satsen for rentekorrektionen med 3 procentpoint i forhold til satsen for kapitalafkast. Forhøjelsen medfører således, at selvstændige med negativ indskudskonto og negativ afkastgrundlag bliver ramt ekstra hårdt med en højere rentekorrektion, samtidig med at de ikke længere kan opspare i virksomhedsordningen. Ved negativ indskudskonto kan virksomhedsordning ikke overdrages med succession til ægtefælle Her er tale om en værnsregel, der skal forhindre, at reglerne misbruges til at slippe af med en negativ indskudskonto. En eventuel negativ indskudskonto skal således udlignes, inden virksomhedsordningen kan overdrages med succession til en ægtefælle. Bagatelgrænse De nye regler gælder ikke, hvis summen af en negativ indskudskonto og gæld/sikkerhedsstillelse den 10/ ikke overstiger kr Bagatelgrænsen på kr beregnes som summen af den numeriske værdi af en negativ indskudskonto henholdsvis primo og ultimo indkomståret og gæld/sikkerhedsstillelse (laveste værdi) pr. 10/ Omgørelse af dispositioner foretaget i 2013 Der er mulighed for at omgøre visse dispositioner i relation til virksomhedsordningen for indkomståret Det gælder dog kun for personer, der har negativ indskudskonto primo eller ultimo 2014, eller har en eksisterende sikkerhedsstillelse i virksomhedens aktiver for gæld uden for virksomhedsordningen den 10/ Muligheden for omgørelse gælder dog ikke, hvis personen er omfattet af bagatelgrænsen. Det er muligt at omgøre følgende dispositioner: Overførsel af finansielle aktiver og passiver samt indskud Beløb, der er bogført på mellemregningskontoen, kan indskydes på indskudskontoen Det bør også være muligt at indskyde hensat til senere hævning på indskudskontoen, da hensat til senere hævning og mellemregningskontoen sidestilles og kan føres som en konto ifølge SKATs Juridiske Vejledning. Omgørelse af valg skal meddeles til SKAT senest den 31/ Man kan således ikke udskyde omgørelsen til fristen for indgivelse af selvangivelsen, så man må træffe en afgørelse i løbet af de næste 3 måneder. Det er svært at fremkomme med en generel vejledning til, hvem der skal gøre hvad. Skatteydere, som bliver ramt af indgrebet, må snarest søge rådgivning hos deres revisor, så man kan få afklaret, om der konkret kan gøres noget for at reducere ulemper. Er der eksempelvis finansielle aktiver eller midler, som kan indskydes i virksomheden? Er der gæld i virksomheden, der kan tages ud af virksomheden? Er der foretaget indbetalinger i 2013, som kan omposteres til indskudskontoen? Alle eksemplerne kan være med til at få bragt en eventuel negativ indskudskonto ned under kr Nulstilling af indskudskonto Selvstændige får mulighed for at nulstille indskudskontoen tilbage ved det tidspunkt, hvor de indtrådte i virksomhedsordningen. Det er som hidtil en betingelse, at der kun er erhvervsmæssig gæld i virksomheden. Der skal søges om tilladelse til den ekstraordinære nulstilling hos SKAT senest den 31/ december 2014 Jan Heesgaard

3 B L I C H E R A K T U E L T Side 3 H O L D I N G S E L S K A B E R B Ø R H AV E D E R E S E G E N B A N K K O N T O SKAT har strammet praksis for aktionærlån m.v. Udbytte fra et holdingselskab til personlige hovedaktionærer bør derfor udbetales fra holdingselskabets egen bankkonto. Hvis et underliggende driftsselskab udbetaler udbytte til kapitalejerne i holdingselskabet, kan SKAT mene, at der er tale om et aktionærlån omfattet af Ligningslovens 16E. Dette kan medføre, at udbytte beskattes dobbelt. Alle holdingselskaber bør derfor oprette deres egen bankkonto, så et eventuelt udbytte fra driftsselskabet overføres til denne bankkonto, inden det videreudloddes til kapitalejerne i holdingselskabet. 12. december 2014 Jan Heesgaard Alle holdingselskaber bør derfor oprette Deres egen bankkonto R A T E P E N S I O N E R S E L V S T Æ N D I G E E R H V E R V S D R I V E N D E I år er det sidste gang selvstændige erhvervsdrivende har mulighed for at benytte det særlige opfyldningsfradrag på op til 30 pct. af overskuddet i virksomheden til indbetaling på ratepensioner. Virksomhedsejere får derved fuldt fradrag for indskuddet på en ratepension, selvom indskuddet overstiger de kr , der gælder for lønmodtagere. Ejerledere, der driver virksomheden gennem IVS, ApS og A/S, sidestilles i denne forbindelse med andre lønmodtagere. Det er en konkret vurdering om, det er en god ide at benytte sidste chance for en større indbetaling på ratepensioner. Virksomhedens situation herunder likviditet kan begrænse muligheden for at indbetale et større beløb. Omvendt kan det være en god ide at overveje den risikospredning, der opnås ved at indskyde midler på en pensionsordning. Der kan endvidere fortsat foretages større indskud på livrenter efter 31/ , om end skattefradraget i nogen tilfælde fordeles over en 10 årig periode. 12. december 2014 N Y T E J E R R E G I S T E R F O R S E L S K A B E R Fra december 2014 skal ejerforholdene i danske selskaber registreres. Alle nye og eksisterende selskaber skal registrere ejere, som ejer fem procent eller mere af selskabet. Registreringen foretages direkte i Ejerregistret på VIRK.dk. For eksisterende selskaber, der er stiftet før den 15. december 2014, skal registreringen ske inden 15. juni Såfremt der sker ændringer i selskabernes ejerforhold efter 14. december 2014, skal ændringerne registreres inden for 14 dage. For nystiftede selskaber, stiftet den 15. december 2014 eller senere skal registreringen ligeledes ske inden for 14 dage. Oplysningerne om ejerandel og/ eller stemmeret angives i intervaller og skal derfor opdateres hver gang, en ejer krydser en grænse mellem disse intervaller: 5, 10, 15, 20, 25, 50, 90, 100 %, samt 1/3 og 2/3 af selskabets samlede kapital eller stemmeret. Ejerregistret forventes at åbne for offentligheden medio november 2014 Anders Kloster Ramussen Såfremt der sker ændringer i selskabernes ejerforhold efter 14. december 2014, skal ændringerne registreres inden for 14 dage.

4 Side 4 Årgang 3, Nummer 3 S A T S E R F O R S K A T T E F R I K Ø R S E L S G O D G Ø R E L S E O G B E F O R D R I N G S F R A D R A G Skattefri kørselsgodtgørelse 2015 Der kan fortsat udbetales skattefri kørselsgodtgørelse til ansatte, der kører erhvervsmæssigt i egen bil. Reglerne for skattefri kørselsgodtgørelse er uændrede, og arbejdsgiveren skal, som hidtidig, føre kontrol, samt indberette beløbene til SKAT. For kørsel i egen bil indtil km i 2015 kan der udbetales 3,70 kr./km. For efterfølgende kilometre udgør satsen 2,05 kr./km. Ved erhvervsmæssigt kørsel på cykel, knallert m.v. kan der udbetales 0,52 kr./km. Befordringsfradrag 2015 Der gives fortsat kørselsfradrag for de dage hvor man kører mellem hjem og arbejdsplads, hvis der er mere end 12 km. til arbejde. For kørsel fra 24 km. til 120 km. udgør fradragssatsen 2,05 kr./km. For kørsel udover 120 km. udgør fradragssatsen 1,03 kr./km. Der er fortsat særlige regler for øget befordringsfradrag for beboere i visse "udkantskommuner". 3. oktober 2014 Anders Kloster Rasmussen U N D G Å A T F R E M F Ø R T E U N D E R S K U D G Å R TA B T Skattemæssige underskud skal indberettes senest 1. august ellers går de tabt! Fra den 1. august 2014 er det blevet obligatorisk for alle s e l s k a - ber, fonde og foreninger at indberette selvangivelsesoplysningerne digitalt via en ny onlineløsning, Tast- Selv Selskabsskat. SKATs systemer til håndtering heraf forventes først klar i løbet af foråret Af samme grund er fristen for indberetning af selvangivelse for indkomståret 2014 udskudt til 1. august Det er ikke længere muligt at ind- sende selvangivelsen med almindelig post eller indberette via den tidligere digitale løsning. Indberetning af grundregistrering og underskudsregister fra 1. oktober 2014 Første modul af den nye TastSelv løsning er klar fra 1. oktober 2014, hvor der kan foretages en række grundregistreringer og indberetning af fremførselsberettigede skattemæssige underskud. Der er følgende muligheder: Indberetning af ikke anvendte skattemæssige underskud opgjort ved udgangen af indkomståret 2013, og opstået i indkomstårene Såfremt selskabet indgår i sambeskatning skal skattemæs- sige underskud indberettes hos administrationsselskabet og fordeles på alle selskaber i sambeskatningskredsen. Ændring af sambeskatningsforhold Indberetning af skattefri omstrukturering Omlægning af indkomstår Det er vigtigt, at indberetningen af ikke anvendte skattemæssige underskud senest skal ske ved indberetningen af selvangivelsen for 2014, da de ellers fortabes. 1. august 2014 Ulf E. Møller K A N E N H O V E D A K T I O N Æ R U N D G Å B E S K A T N I N G A F F R I B I L? Sommerferien nærmer sig og med kostbar firmabil, kan der være et særligt ønske om, at sætte beskatningen af fri bil på pause i ferieperioden. Som det fremgår af nedenstående er dette ikke umiddelbart lige til, hvis man er hovedaktionær. Først og fremmest skal rådigheden over bilen afskæres i hele kalendermåneder for, at det har betydning for beskatningen. Hovedaktionærer bliver i praksis yderligere mødt af en skærpet formodningsregel i forhold til fri bil. Ho- (Fortsættes på side 5)

5 BLICHER AKTUELT Side 5 (Fortsat fra side 4) vedaktionæren skal over for SKAT kunne sandsynliggøre, at selskabets køretøjer faktisk ikke er til rådighed privat. Generelt kan dette ske ved, at der indgås en skriftlig aftale om, at bilen ikke må bruges privat, og der samtidig føres en korrekt kørebog. For en bil, der normalt er til rådighed for hovedaktionæren privat, er det nødvendigt at aflevere nummerpladerne til SKAT for at afbryde beskatningen. Som eksempler fra praksis, der ikke frigør hovedaktionæren fra beskatning, kan nævnes, at bilnøgler og nummerplade afleveres til firmaet, advokat, revisor eller lign. at bilforhandler der har bilen opmagasineret i stilstandsperioden erklærer sig herom. at tegne en stilstandsforsikring. Fælles for disse eksempler er, at sådanne ordninger er en frivillig disposition, hvor bilens bruger bevarer den fulde rådighed over bil og nummerplade, idet dispositionen umiddelbart kan omgøres. Praksis er senest fastslået af Østre Landsret den 6. februar Landsretten ligger i dommen endvidere vægt på, at begge biler (Porsche 911 og Mini Cooper) efter deres karakter var velegnet til privat kørsel. I sagen gjorde hovedaktionæren gældende, at bilerne havde været låst inde i selskabets garage og omfattet af stilstandsforsikring. Landsretten fandt at denne rådighedsberøvelse ikke kunne anses for effektiv, da bilnøgler og garagenøgler blev opbevaret af personer, der var undergivet hovedaktionærens instruktionsbeføjelser. 3. oktober 2014 Anders Kloster Rasmussen N Y T O M M O M S V E D S A L G A F I T Nye regler for moms ved salg af mobiltelefoner, tablets og bærbare computere m.v. har virkning fra 1/ Der indføres omvendt betalingspligt af momsen ved af salg af visse let omsættelige IT-artikler, selvom der er tale om handel mellem danske virksomheder. Udgangspunktet i momsloven er normalt, at det er sælgervirksomheden, der er ansvarlig for, at der bliver betalt moms ved indenlandsk handel mellem virksomheder. Ved omvendt betalingspligt er det købervirksomheden, som er betalingspligtig for momsen. Det bliver herefter den samme virksomhed, der skal indbetale salgsmomsen og fradrage købsmomsen. Salg til private kunder er ikke omfattet af omvendt betalingspligt. Omvendt betalingspligt ved indenlandsk handel har tidligere alene berørt områder som CO2- kvoter, CO2-kreditter og metalskrot, hvilket ifølge SKAT er områder, der erfaringsmæssigt har været udsat for momssvindel ved de såkaldte momskarruseller. Det nye indgreb mod momssvig ved handel med let omsætteligt IT-udstyr rammer imidlertid en række virksomheder med ekstra administration uanset, at disse intet har med momskarruseller at gøre. Hvilke varer er omfattet? Den omvendte betalingspligt omfatter handel mellem momsregistrerede virksomheder af mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, spillekonsoller, tabletpc'er og bærbare computere. Kredsløbsanordninger omfatter f.eks. computerchips, der sælges som løsdele. Undtagelse for virksomheder der sælger til private - detailbutikker Den omvendte betalingspligt omfatter ikke virksomheder, der udelukkende eller i overvejende grad sælger til private forbrugere. Ifølge lovbemærkningerne er virksomheder som udgangspunkt omfattet af undtagelsen, hvis mere end 50 procent af virksomhedens samlede salg af mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, spillekonsoller, tablet-pc'er og bærbare computere sker til private forbrugere. Typisk vil en detailbutik derfor fortsat skulle opkræve moms ved salg til både private forbrugere og momsregistrerede virksomheder. Hvilke konsekvenser har de nye regler? Den omvendte betalingspligt medfører, at salget ikke skal tillægges moms. I stedet skal sælger anføre teksten "omvendt betalingspligt, køber afregner momsen" eller lignende. Endvidere skal køberens navn, adresse og momsnummer fremgå af fakturaen på samme måde, som når en dansk virksomhed sælger varer til virksomheder i udlandet. Tilsvarende udenlandsk handel vil sælger i værste fald hæfte for salgsmomsen, såfremt køber reelt ikke er momsregistreret. Ved momsindberetning af salget uden moms skal sælger værdien af salget angives i rubrik C på momsangivelsen. Berørte sælgervirksomheder må derfor sikre, at IT og evt. kassesystemer kan håndtere salget uden moms herunder foretage tilpasning af faktura og kontoplan, sikre indberetning i korrekte momsrubrikker samt etablere procedure for kontrol af, at kunden nu også er momsregistreret. Købere af IT artiklerne skal fremover være særligt opmærksomme på, om og i hvilket omfang køb af IT-udstyr er momsbelagt - og bogføring samt momsangivelse skal afpasses i overensstemmelse hermed. 13. juni 2014 Der indføres omvendt betalingspligt af momsen ved salg af visse let omsættelige IT-artikler, selvom der er tale om handel mellem danske virksomheder

6 Side 6 Årgang 3, Nummer 3 N Y T O M M O M S V E D S A L G A F E L E K T R O N I S K E T J E N E S T E R Efter nugældende regler opkræver danske virksomheder 25 % moms til den danske stat ved salg af elektroniske tjenesteydelser til ikke afgiftspligtige personer i andre EU-lande (private forbrugere). Fra og med den 1. januar 2015 skal moms ved salget af elektroniske tjenesteydelser til private kunder, afregnes i det land, hvor personen er bosiddende med satsen i dette EU-land. Samme bestemmelser indføres i de øvrige EU-lande med henblik på at minimere konkurrencefordelen ved lave momssatser og salg af elektroniske tjenesteydelser. Hvilke elektroniske tjenesteydelser er omfattet? Ændringer berører en række elektroniske ydelser herunder levering og hosting af websteder samt levering o.lign. af software, billeder, tekster, information, musik, film, spil og fjernundervisning. Herudover omfatter bestemmelsen ligeledes levering af telefoniydelser samt radio- og tv- spredningstjenester til forbrugere i andre EUlande. Hvad skal virksomheden foretage sig? I forbindelse med ændringen indføres en ny særordning således, at danske virksomheder rent praktisk kun skal indberette moms til den danske stat. Uanset, at virksomhederne undgår at skulle momsregistres i alle EUlande, er det dog som nævnt momssatsen og øvrige bestemmelser i forbrugerlandet, der er gældende for momsafregningen. Der vil formentlig være en række krav ved anvendelse af særordningen. Det kan derfor anbefales, at berørte virksomheder begynder at overveje, hvordan opkrævning og registrering af moms til de forskellige EU-lande systemmæssigt skal håndteres. F.eks. hvordan den enkelte forbrugerkunde registreres som hjemmehørende i et EU-land, og dette lands momssats opkræves og efterfølgende afregnes. 25. maj 2014 D E A D L I N E F O R I N D S E N D E L S E A F Å R S R A P P O R T E R Selskaber med regnskabsafslutning 31/ skal indsende årsrapporten til Erhvervsstyrelsen digitalt senest den 31. maj Der gives fradrag for indskud på både iværksætterkonto og etableringskonto, og det er muligt at indskyde på begge konti på samme tid. Inden indsendelsen skal årsrapporten være påtegnet af ledelse, revisor og vedtaget på generalforsamlingen uanset, hvilken metode virksomheden anvender digitalt. Uanset fristen 31. maj skal årsrapporten endvidere altid indsendes umiddelbart efter vedtagelsen på generalforsamlingen. Digitale rykkere Som noget nyt sendes en eventuelt rykker fra Erhvervsstyrelsen til selskabets digitale postkasse. Vi opfordrer til, at selskaber med 31/12 regnskaber er særligt opmærksomme på, om der modtages digitalt post fra Erhvervsstyrelsen i begyndelsen af juni. I værste fald risikerer ledelsen at få en bøde og selskabet at blive tvangsopløst, fordi den digitale årsrapport ikke er blevet registreret i Erhvervsstyrelsen. Tvangsopløsning vil dog ifølge Erhvervsstyrelsen i en overgangsperiode alene ske ved forudgående varsel med papirbrev. 25. maj 2014

7 Side 7 B L I CH E R A K T U EL T FRADRAG TIL IVÆRKSÆTTERE Fristen for at for at indskyde midler på iværksætter- eller etableringskontoen nærmer sig. Blicher aktuelt opfordrer derfor kommende iværksættere, til at undersøge mulighederne lidt nærmere inden fristens udløb den 15. maj Det er ikke usædvanligt, at iværksættere har en pæn lønindkomst frem til opstart af egen virksomhed. Den betalte skat kan i nogle tilfælde bruges til at finansiere opstarten. Der gives fradrag for indskud på både iværksætterkonto og etableringskonto, og det er muligt at indskyde på begge konti på samme tid. Indskuddet kan eksempelvis anvendes til at: købe maskiner og bygninger, betale løn, leje af driftsmidler og husleje, betale andre etableringsomkostninger som udgifter til markedsundersøgelser, forsøg, forskning, revisor og advokat eller købe aktier eller anparter for at etablere virksomhed i selskabsform.* * Udgifter til aktier og anparter kan ikke fradrages, men vil blive genbeskattet som personlig indkomst over en 10 årig periode. For iværksættere der betaler topskat inden opstarten, er reglerne særligt relevante. Såfremt der flyttes indkomst ud af topskatten kan der ofte spares 15% i beskatning, hvilket svarer til topskat. Beløbet vil efterfølgende skulle beskattes afhængigt af indkomst som enten bundskat eller topskat. Det er ikke et krav, at der sker et faktisk indskud på iværksættereller etableringskontoen, hvis hele indskuddet hæves i perioden frem til 15. maj Kom på forkant med Blicher Aktuelt Man kan dog altid indskyde op til kr Nettolønindtægt består af kontant løn minus eventuelt pensions- og arbejdsmarkedsbidrag. Se også vores side for iværksættere med gode spørgsmål til overvejelse inden opstart og flere gode artikler med særlig interesse for iværksættere. Et indskud på iværksætter- eller etableringskonto behøver derfor ikke at belaste likviditeten - tværtimod vil skattebesparelsen give mere luft. Man skal som minimum indskyde kr og kan maksimalt indskyde 60 % af nettolønindtægten. 18. marts 2014 Anders Kloster Rasmussen Imidlertid B E S K A T N I N G A F F R I T A B L E T / I PA D Den øgede udbredelse af tablets til firmaformål gør det relevant at kende de skattemæssige konsekvenser for medarbejderne, når virksomheden stiller en tablet til fri rådighed. Ikke mindst da tablets i forskellige udgaver kan anvendes både som computer og til telefoni. måske nok undre, da en fri telefon til privat benyttelse beskattes med et årligt beløb på kr (2014). Er der et arbejdsmæssigt behov for, at medarbejderen har en tablet til fri rådighed? Hvis tabletten gives som gave, vil medarbejderen som udgangspunkt blive beskattet af værdien efter de almindelige regler for personalegaver. Se eventuelt tidligere Blicher aktuelt om julegaver. Skattefriheden kan afhænge af, hvordan medarbejderen kommer på internettet Hvis medarbejderen uden for arbejdspladsen alene kan komme på internettet via medarbejderens egen betalte internetforbindelse eller f.eks. gratis wi-fi, vil den arbejdsrelevante tablet ikke have skattemæssige konsekvenser, selvom den også anvendes privat svarende til en bærbar computer. Skattefriheden gælder dog ikke, hvis medarbejderen har kompenseret for en tablet ved lønnedgang. Hvis der er et arbejdsmæssigt behov, kan en tablet være skattefri for medarbejderen uanset, at den kan anvendes til privat telefoni. Muligheden for skattefrihed kan Imidlertid betragtes tablets skattemæssigt som en bærbar computer uanset, at den har mange funktionaliteter til fælles med smartphones. I givet fald beskattes den med 50% af nyværdien pr. år i den periode, som den er til rådighed. betragtes tablets skattemæssigt som en bærbar computer

8 Årgang 3, Nummer 3 Blicher Revision & Rådgivning Statsautoriseret Revisionsaktieselskab HERNING Østergade 48, 7400 Herning Telefon: F Å BLICHER A K T U E LT D I R E K T E PÅ M A I L E N IKAST Østergade 7, 7430 Ikast Telefon: Tilmeld dig på blicher.dk eller scan koden. SILKEBORG Søndergade 25, 8600 Silkeborg Telefon: AULUM Rugbjergvej 6, 7490 Aulum Telefon: MAIL (Fortsat fra side 7) Sker netadgangen med arbejdsgiverbetalt internet på hjemadressen, eller er tabletten med SIMkort, kan tabletten have afsmittende virkning på beskatning af medarbejderne af fri telefon. Er der internetadgang med SIM-kort? Hvis en tablet er med SIM-kort, der kan anvendes til privat telefoni i medarbejderens egen telefon, er det et krav fra SKAT, at medarbejderen på tro og love erklærer kun, at ville anvende SIM-kortet til erhvervsmæssige formål. Er der internetadgang med ar- bejdsgiverbetalt dataforbindelse på hjemadressen? For arbejdsgiverbetalt internetforbindelse på hjemadressen gælder de almindelige regler. Nemlig, at forbindelsen alene er skattefri, hvis medarbejderen stort set har adgang til de samme funktioner og dokumenter som på arbejdspladsen. Hvis medarbejderen kun har adgang til arbejdsmail og kalender, beskattes medarbejderen tilsvarende fri telefon. Gælder særlige forhold for ansat hovedaktionær (ejerleder)? Som udgangspunkt er ejerlederen omfattet af de samme regler som øvrige ansatte. I praksis er SKAT skeptiske mod tro og love erklæringer fra personer, der har afgørende indflydelse på egen aflønning. Herudover kan det skattemæssigt ofte være en fordel, at ejerlederen beskattes af fri telefon og lader firmaet afholde alle udgifterne til ejerlederens egen private telefon, dataforbindelse og tablet inkl. SIM-kort. 12. april 2013 Læs mere på blicher.dk Kom på forkant med Blicher Aktuelt S K A T T E F R I E F T E R L Ø N S P R Æ M I E - S K J U L T E F O R H I N D R I N G E R Hvis man fortsætter med at arbejde efter at have fået efterlønsbevis, optjenes en skattefri præmie på kr (2014-tal), hver gang man har arbejdet 481 timer. Hvis man arbejder til folkepensionsalderen, kan man højest opnå 12 præmier á kr eller i alt kr (2014-tal). Det er en urimelig konsekvens, men sådan er reglerne desværre. helt bortfalder. Der udbetales kun hele portioner. Deltagelse i VEU-kurser kan medføre, at selvstændige kommer under 30 timers arbejde i en uge. Et kursus af tre dages varighed kan således medføre, at en præmieportion på kr mistes. En lønmodtager skal være ansat på almindelige løn- og arbejdsvilkår, hvilket normalt defineres som overenskomstmæssige vilkår. En lav løn kan således medføre, at den skattefrie efterlønspræmie 28. februar 2014 Jan Heesgaard

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO).

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Regeringen var blevet opmærksom på, at nogle selvstændigt erhvervsdrivende

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen. Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014

Virksomhedsskatteordningen. Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014 Virksomhedsskatteordningen Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014 Formålet med VS-ordning Fuld fradragsret for renteudgifter Udjævne overskud fra virksomheden over flere år Skattemæssigt at behandle

Læs mere

Lovforslaget indeholder følgende elementer

Lovforslaget indeholder følgende elementer RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS 30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS KORT OM VIRKSOMHEDSORDNINGEN Virksomhedsordningen har følgende hovedformål: At give fuld fradragsværdi for

Læs mere

Skatteudvalget L 200 Bilag 14 Offentligt

Skatteudvalget L 200 Bilag 14 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 L 200 Bilag 14 Offentligt 8. september 2014 J.nr. 13-0250471 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 200 - Forslag til Lov om ændring af virksomhedsskatteloven (Indgreb mod utilsigtet

Læs mere

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Regeringen har den 11. juni 2014 fremsat et lovindgreb mod utilsigtet udnyttelse af den meget populære virksomhedsordning, som i dag bruges af godt 175.000

Læs mere

Ændring af virksomhedsordningen HVORDAN BERØRER DET MIG??

Ændring af virksomhedsordningen HVORDAN BERØRER DET MIG?? Ændring af virksomhedsordningen HVORDAN BERØRER DET MIG?? Justering af virksomhedsordningen: 175.000 bruger virksomhedsordningen 45.000 heraf brugte i 2012 opsparingsordning. Skatteministeriet: 2.000 personer

Læs mere

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Viden til tiden 2014 Nyheder om skat Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Agenda Restskat og pensionsindbetaling, personer Fraflytterbeskatning Salg af aktier, personer Virksomhedsordningen

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 17. marts 2015 Henvendelse vedr. virksomhedsordningen Der er fortsat en del usikkerheder

Læs mere

KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI

KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI OM MIG Jonas Martinsen Uddannet revisor Arbejdet i EY JM Regnskabsservice startede maj 2015 Kontakt: Tlf. 60535492 Mail: jm@jmregnskabsservice.dk www.jmregnskabsservice.dk

Læs mere

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING REVISION OG REGNSKAB INDSIGT OG FORSTÅELSE SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners December 2015 Rådgivning - økonomisk vejledning Husk

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende - 1 Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i februar 2015 nye regler om exitbeskatning, dvs. beskatning af erhvervsdrivende,

Læs mere

Tirsdag den 10. maj kl til TimeGruppen, Park Alle 295, 2. sal, 2605 Brøndby. Tilmeld dig på TimeTax.dk. Arrangementet er gratis.

Tirsdag den 10. maj kl til TimeGruppen, Park Alle 295, 2. sal, 2605 Brøndby. Tilmeld dig på TimeTax.dk. Arrangementet er gratis. Side 1/5 Gå hjem møde hvad er op og ned på skattely? Side 1 Indskud på etablerings og iværksætterkonto Side 2 SKATs kontrol af køreskoler Side 4 GÅ HJEM MØDE HVAD ER OP OG NED PÅ SKATTELY? I den seneste

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014 SELVANGIVELSE 2013 Ingen papirselvangivelser til SKAT Nyheder i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Dette nyhedsbrev vil fortrinsvis fortælle om de nyheder, man skal være opmærksom på når der skal

Læs mere

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus)

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Jordemoderforeningen 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Statsautoriseret Revisor: Per Kristensen (e-mail: pk@n-c.dk) Revisor: Gitte Levin Krogh (e-mail: gl@n-c.dk) Nielsen & Christensen

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Må vi præsentere. Knap 200 veluddannede og engagerede medarbejdere. Heraf 29 statsautoriserede revisorer

Må vi præsentere. Knap 200 veluddannede og engagerede medarbejdere. Heraf 29 statsautoriserede revisorer Kommanditselskaber Må vi præsentere Lokalt og regionalt statsautoriseret revisions- og rådgivningsfirma i Esbjerg, Grindsted, Kolding, København, Skjern, Tørring, Vejen, Vejle og Aarhus Knap 200 veluddannede

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes kommentar til henvendelsen af 14. december 2005 fra Foreningen Registrerede Revisorer og Skatterevisorforeningen

Læs mere

Når virksomhedsejeren går på pension

Når virksomhedsejeren går på pension - 1 Når virksomhedsejeren går på pension Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Selvstændige erhvervsdrivende har ofte søgt at sikre deres pensionisttilværelse ved opsparing i virksomhedsskatteordningen,

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt investeringsafkast, men derimod om resultatandel i en erhvervsvirksomhed, jf. ovenfor. Side 2 Det må antages, at det er den pågældendes

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

Videregående skatteret

Videregående skatteret Side 1 af 7 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2008 Videregående skatteret Onsdag den 9. januar 2008 Kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg Vedvarende Energianlæg Anders Christiansen Stastaut. revisor 1 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg Private anlæg uden tilslutning: 1. Intet fradrag for investeringen og driftsudgifter. 2. Ingen beskatning

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7)

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Beskrivelse af rapporten: Dette regnskab anvendes til at udarbejde den private indkomst- og formueopgørelse for personer. Virksomhedens resultat beskattes

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven 2013/1 BTL 200 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 8. september 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

K/S Berlin Retail A. Bilag til selvangivelsen for. CVR-nr. 31 04 88 85

K/S Berlin Retail A. Bilag til selvangivelsen for. CVR-nr. 31 04 88 85 K/S Berlin Retail A Bilag til selvangivelsen for 2014 CVR-nr. 31 04 88 85 Navn CPR-nr. Antal anparter (i alt 100 stk.) Indholdsfortegnelse Side Ledelsens erklæring 1 Revisors erklæring om opstilling af

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Bogen om skat for selvstændige

Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige af Søren Revsbæk Regnskabsskolen ApS 2011 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 Redaktion: Anette Sand regnskabsskolen.dk

Læs mere

SKAT: Spørgsmål/svar - Nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang (borger)

SKAT: Spørgsmål/svar - Nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang (borger) Multimediebeskatningen afskaffes fra og med 2012. I stedet indføres nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang. Det betyder, at du ikke længere skal betale skat af en computer,

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Skatteregnskab Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte Model B Direkte Model C side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Indkomstopgørelse

Læs mere

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf.

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. Generationsskifte af Udlejningsejendomme Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. 62 22 02 12 Indehavere Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Eva Kristensen

Læs mere

Denne guide er til alle der drømmer om at drive egen virksomhed men specielt målrettet dem der starter en enkeltmandsvirksomhed.

Denne guide er til alle der drømmer om at drive egen virksomhed men specielt målrettet dem der starter en enkeltmandsvirksomhed. Iværksætter guide Denne guide er til alle der drømmer om at drive egen virksomhed men specielt målrettet dem der starter en enkeltmandsvirksomhed. Det skyldes at jeg som udgangspunkt altid anbefaler personer

Læs mere

Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse

Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse - 1 Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog før sommerferien et lovforslag, der bl.a. var rettet mod beskatningen af multinationale

Læs mere

SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT

SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT Side 1/5 Selskaber og frivillig aconto skat Side 1 Skat i Finanslovsaftalen for 2016 Side 2 SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT SKAT giver nu selskaber mulighed for at indbetale en 3. rate aconto skat til

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

Status på indgrebet i virksomhedsordningen udvalgte problemstillinger. Af advokat (L) Helle Porsfelt

Status på indgrebet i virksomhedsordningen udvalgte problemstillinger. Af advokat (L) Helle Porsfelt 1 Status på indgrebet i virksomhedsordningen udvalgte problemstillinger Af advokat (L) Helle Porsfelt hhp@hulgaardadvokater.dk Folketinget vedtog som bekendt indgrebet i virksomhedsordningen (L 200 2013/14)

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

En justering af fradragsretstidspunktet vedrørende Boligjobordningen.

En justering af fradragsretstidspunktet vedrørende Boligjobordningen. - 1 Købers hæftelse for sælgers skattesnyd Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen fremsatte den 25. april 2012 et lovforslag, der blandt andet har til formål at bekæmpe sort arbejde.

Læs mere

PERSONLIG - DEMO v/jens Jensen

PERSONLIG - DEMO v/jens Jensen PERSONLIG - DEMO v/jens Jensen Rådhuspladsen 1 1001 København K CVR.nr.: 99 99 99 77 SPECIFIKATIONER 2016 Indholdsfortegnelse SIDE Opgørelse af skattepligtigt resultat 2016 3. Specifikationer 2016 4. Opgørelser

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på?

Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på? Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på? Folketinget vedtog den 28. maj 2009 lovforslag nr. L 199 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning

Læs mere

Ændring af virksomhedsskatteloven

Ændring af virksomhedsskatteloven Skatteministeriet Att.: Sune Fomsgaard Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 24. juni 2014 Ændring af virksomhedsskatteloven Dansk Erhverv har den 11. juni 2014 modtaget lovforslag om ændring af virksomhedsskatteloven

Læs mere

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Personalegoder Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Forord Gratis guide til selvstændige om personalegoder Denne guide udgives af Salary og er den første i en række af værdifulde guides

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Skærpede regler for 10-mands-projekter

Skærpede regler for 10-mands-projekter - 1 Skærpede regler for 10-mands-projekter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fremsat den 14. december 2016 ønsker regeringen at stoppe skattetænkning i forbindelse med de

Læs mere

Guide til bogføring af Virksomhedsordning (VSO)

Guide til bogføring af Virksomhedsordning (VSO) Guide til bogføring af Virksomhedsordning (VSO) Juni 2011 s. 1 Indholdsfortegnelse Guide til bogføring af Virksomhedsordning (VSO)... 3 Forord... 3 Opstart - Indtastning af VSO-tal fra andet system...

Læs mere

Ø90 Selskaber i praksis

Ø90 Selskaber i praksis Ø90 Selskaber i praksis v/ Solvejg Poulsen og Kristian Lang Heden & Fjorden Landbrugsrådgivning Syd Den 1. December 2011 Holding selskaber Typisk formål at eje anparter/aktier i et eller flere helt eller

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Skatteregnskab 2012 01.01.2012 31.12.2012. Direkte model D. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab 2012 01.01.2012 31.12.2012. Direkte model D. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2012 01.01.2012 31.12.2012 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte model D side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Virksomhedens balance 5 Kapitalforklaring

Læs mere

Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr.

Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Indkomståret Selskabsselvangivelse 2012 Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Skattemyndighed Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Navn og

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang 1956, 1. halvår Efterlønsalder, folkepensionsalder

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder

Informationsmøde for nye virksomheder Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Virksomhedsskatteordningen beskatning ved sikkerhedsstillelse i virksomhedsaktiver for privat gæld - SKM2015.745.SR, samt ministerbesvarelse til Folketingets Skatteudvalg af 22. december 2015 afskaffelse

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

Brug TastSelv på skat.dk Log på TastSelv Erhverv

Brug TastSelv på skat.dk Log på TastSelv Erhverv Indkomståret Selskabsselvangivelse Skattemyndighed SKAT CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 66 50 08 2450 København SV Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Navn og adresse Ejendomsinvesteringsselskabet Karlstad

Læs mere

Indskudskonto. Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 8. september 2014

Indskudskonto. Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 8. september 2014 Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 8. september 2014 L 200 - Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven (Indgreb mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen ved indskud

Læs mere

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3 Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Skatteprocenter 2006-2009 2007 2008 2009 2010 Pct. Pct. Pct. Pct. Gennemsnitlig kommuneskatteprocent 24,6 24,8 24,8

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

Iværksætterguide. Det har vist sig at jo mere gennemarbejdet din ide er, desto større chance er der for, at netop din virksomhed overlever.

Iværksætterguide. Det har vist sig at jo mere gennemarbejdet din ide er, desto større chance er der for, at netop din virksomhed overlever. Iværksætterguide Forretningsplan Når du går i gang med at overveje mulighederne for at starte egen virksomhed, er der en masse spørgsmål, som du gerne må forholde dig til. Det har vist sig at jo mere gennemarbejdet

Læs mere

Indhold. Blicher i tal. Velkommen til Kursus den 22/10 2014 for bogholdere og selvstændige Carsten Ottosen CO@Blicher.dk Slides på www.blicher.

Indhold. Blicher i tal. Velkommen til Kursus den 22/10 2014 for bogholdere og selvstændige Carsten Ottosen CO@Blicher.dk Slides på www.blicher. Velkommen til Kursus den 22/10 2014 for bogholdere og selvstændige Carsten Ottosen CO@Blicher.dk Slides på www.blicher.dk 1 Indhold 13.00 Kort introduktion 13.00 Nyt om personalegoder 13.30 Momsfradrag

Læs mere

Dansk Online Regnskab SKATS SATSER 2017

Dansk Online Regnskab SKATS SATSER 2017 SKATS SATSER 2017 Skat 2017 2016 Aktieindkomst (progressionsgrænse) Aktieindkomst (skattesatser under/over progressionsgrænsen) 51.700 kr 50.600 27/42 pct. 27/42 pct. Arbejdsmarkedsbidrag 8 pct. 8 pct.

Læs mere

Lønindkomst i selskabsregi

Lønindkomst i selskabsregi - 1 Lønindkomst i selskabsregi Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter en højesteretsdom fra 16. november 2015 bør man, f.eks. som konsulent, tænke sig grundigt om, før man beslutter sig for

Læs mere

Intern håndtering af FlexRegnskab

Intern håndtering af FlexRegnskab Intern håndtering af FlexRegnskab Udkast til Best Practice for FlexRegnskab i et rådgivningscenter Interne krav til FlexRegnskab og krav til kunden Regnskaber under konceptet FlexRegnskab kan både udarbejdes

Læs mere

Nyt om Skat og Socialjura

Nyt om Skat og Socialjura Nyt om Skat og Socialjura Årsmøde 26. februar 2013 Af økonomikonsulent Eva Christensen evc@landbocenter.dk Tlf. 5679 1934 ØkonomiRådgivning - En del af Dansk Nyt om SKAT Håndværkerfradrag 2012: Faktura

Læs mere

Skatteregnskab Direkte model D. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab Direkte model D. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2012 01.01.2012 31.12.2012 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte model D side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Virksomhedens balance 5 Kapitalforklaring

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen - gæld opstået ved bodeling - sikkerhedsstillelse - SKM2015.618.SR

Virksomhedsskatteordningen - gæld opstået ved bodeling - sikkerhedsstillelse - SKM2015.618.SR - 1 Virksomhedsskatteordningen - gæld opstået ved bodeling - sikkerhedsstillelse - SKM2015.618.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende svar ref. i SKM2015.618.SR

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Lov nr. 992 af 09/09/2014; Ændringer af virksomhedsordningen En analyse af ændringer i virksomhedsskatteloven indsat ved lov nr.

Lov nr. 992 af 09/09/2014; Ændringer af virksomhedsordningen En analyse af ændringer i virksomhedsskatteloven indsat ved lov nr. Lov nr. 992 af 09/09/2014; Ændringer af virksomhedsordningen En analyse af ændringer i virksomhedsskatteloven indsat ved lov nr. 992 Law no. 992 of 09.09.2014; Changes to Virksomhedsordningen. An analysis

Læs mere

It-beskatning. Skat 2015

It-beskatning. Skat 2015 It-beskatning Skat 2015 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners August 2014 Rådgivning - økonomisk vejledning Factoring (belåning af fakturaer) Virksomheden har mulighed for at belåne tilgodehavender fra salg. I praksis betyder det, at

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 31 Bilag 21 Offentligt J.nr. 2011-311-0075 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 31 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Teknisk gennemgang af L 123

Teknisk gennemgang af L 123 Skatteudvalget 2015-16 L 123 endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Teknisk gennemgang af L 123 Folketingets Skatteudvalg, den 12. maj 2016 2.1. Opfølgning på en dom fra EU-Domstolen om genbeskatning

Læs mere

Optimer dine skattemæssige forhold - Deltidsbrug for kødkvægsbedrifter

Optimer dine skattemæssige forhold - Deltidsbrug for kødkvægsbedrifter Hotel Bredehus, Bredsten den 23. oktober 2015 Optimer dine skattemæssige forhold - Deltidsbrug for kødkvægsbedrifter Ved Chefrådgiver Anna Boel, LMO Dagens program Mindre landbrug dyrt i skat Skat er aktive

Læs mere

Iværksætter så nemt er det. V/juridisk rådgiver og virksomhedskonsulent Charlotte Frimann-Pedersen

Iværksætter så nemt er det. V/juridisk rådgiver og virksomhedskonsulent Charlotte Frimann-Pedersen Iværksætter så nemt er det V/juridisk rådgiver og virksomhedskonsulent charlotte@businessakademiet.dk Iværksætter Hvem er jeg? Baggrund som erhvervsadvokat Business Akademiet Udfordringer omkring det formelle

Læs mere

Den 15. juni skal du være registreret i det nye Ejerregister, hvis du ejer kapitalandel over 5 %

Den 15. juni skal du være registreret i det nye Ejerregister, hvis du ejer kapitalandel over 5 % Maj 2015 Kære kunde! EJENDOMSADMINISTRATION EN DEL AF rewidan.dk I de sidste par år har vi beskæftiget os i mindre grad med ejendomsadministration. Fra 1. oktober sidste år meldte vi os ind i Ejendomsforeningen

Læs mere

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser.

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser. Skema til beregning af årsindtægt for selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne, der modtager tilskud (fleksjob) Jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 70 g, stk 5. For at kommunen kan beregne

Læs mere