B L I C H E R A K T U E LT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B L I C H E R A K T U E LT"

Transkript

1 Årgang 3, Nummer 3 Julen 2014 B L I C H E R A K T U E LT I D E T T E N U M M E R : Væsentlige stramninger i virksomhedsordningen Nyt ejerregister for selskaber 3 Holdingselskaber bør have Deres egen bankkonto Ratepensioner - selvstændige erhvervsdrivende Satser for skattefri kørselsgodtgørelse og befordringsfradrag Undgå at fremførte underskud går tabt Kan en hovedaktionær undgå beskatning af fri bil? Nyt om moms ved salg af IT NYHEDER FRA BLICHER Blicher ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår I en travl hverdag kan det være vanskeligt at afse tid til strømmen af nyhedsmails. Vi har derfor samlet nogle af de mest læste artikler fra årets nyhedsbreve. Øvrige nyheder kan læses på hjemmesiden. Tilmelding til nyhedsbrevet kan ske på Husk, at artikler skrives i generelle vendinger. Kontakt en Blicher revisor for en konkret rådgivning. Nyt om moms ved salg af elektroniske tjenesteydelser Deadline for indsendelse af årsrapporter Fradrag for iværksættere 7 Beskatning af fri tablet/ipad 7 Skattefri efterlønspræmie - skjulte forhindringer Negativ indskudskonto forhindrer opsparing i virksomhedsordning 6 6 Bagsiden V Æ S E N T L I G E S T R A M N I N G E R I V I R K S O M H E D S O R D N I N G E N Formålet med ændringerne er at forhindre en utilsigtet anvendelse af virksomhedsordningen. Lovændringen skal forhindre, at selvstændige kan indskyde privat gæld i virksomhedsordningen, med henblik på at betale afdrag herpå med lavt beskattede midler. Lovændringen indeholder fire hovedelementer: Negativ indskudskonto forhindrer opsparing i virksomhedsordning Sikkerhedsstillelse for gæld, der ikke indgår i virksomhedsordningen, vil fremadrettet være en hævning Satsen for rentekorrektion hæves med 3 procentpoint (pt. fra 2 % til 5 %) Ved negativ indskudskonto kan virksomhedsordning ikke overdrages med succession til ægtefælle Negativ indskudskonto forhindrer opsparing i virksomhedsordning Med virkning fra den 11/ er hovedreglen, at der ikke kan foretages opsparing af virksomhedsindkomst i virksomhedsordningen, hvis indskudskontoen er negativ primo eller ultimo indskudsåret. Opsparing vil først kunne ske igen, når indskudskontoen er positiv både ved årets begyndelse og slutning. Da lovforslaget blev fremsat den 11/6 2014, indeholdt det en ikrafttrædelsesregel, hvorefter virksomhedsindkomst for perioden frem til og med den 11/6 2014, kan opspares efter de hidtidige regler. Opgørelsen af perioderesultatet kan opgøres konkret eller som en forholdsmæssig andel af resultatet for hele indkomståret Skattemæssige afskrivninger fordeles forholdsmæssigt. Valg af metode må bero på en konkret vurdering. Sikkerhedsstillelse for gæld, der ikke indgår i virksomhedsordningen Selvstændige, der før den 11/6 2014, har stillet sikkerhed for privat gæld med pant i aktiver i virksomhedsordningen, får frist indtil den 31/ med at få afviklet sikkerhedsstillelsen. Sker det ikke, bliver eventuelt opsparet overskud i perioden 11/ til 31/ beskattet fuld ud i Efterfølgende kan der først opspares overskud, når sikkerhedsstillelsen er fuldstændig afviklet. Hvis der stilles sikkerhed i aktiver i virksomhedsordning efter den 11/ for gæld udenfor virksomhedsordningen, anses det laveste beløb af enten gældens kursværdi eller sikkerhedens størrelse for hævet i virk- (Fortsættes på side 2)

2 Side 2 Årgang 3, Nummer 3 (Fortsat fra side 1) somhedsordningen. Vær opmærksom på, at der derved menes, at beløbet vil blive overført til beskatning hos den skattepligtige. Fra og med indkomståret 2015 forhøjes satsen for rentekorrektionen med 3 procentpoint i forhold til satsen for kapitalafkast. Reglerne anvendes ikke, hvis sikkerhedsstillelsen er led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition. Der er her tale om en konkret vurdering. Ligeledes er gæld med pant i blandede ejendomme fritaget, hvis gælden ikke overstiger boligens andel af ejendomsværdien med tillæg af forbedringsudgifter, som ikke indgår i ejendomsværdien, eller alternativt kan boligens kontante anskaffelsessum anvendes. Satsen for rentekorrektion hæves med 3 procentpoint Fra og med indkomståret 2015 forhøjes satsen for rentekorrektionen med 3 procentpoint i forhold til satsen for kapitalafkast. Forhøjelsen medfører således, at selvstændige med negativ indskudskonto og negativ afkastgrundlag bliver ramt ekstra hårdt med en højere rentekorrektion, samtidig med at de ikke længere kan opspare i virksomhedsordningen. Ved negativ indskudskonto kan virksomhedsordning ikke overdrages med succession til ægtefælle Her er tale om en værnsregel, der skal forhindre, at reglerne misbruges til at slippe af med en negativ indskudskonto. En eventuel negativ indskudskonto skal således udlignes, inden virksomhedsordningen kan overdrages med succession til en ægtefælle. Bagatelgrænse De nye regler gælder ikke, hvis summen af en negativ indskudskonto og gæld/sikkerhedsstillelse den 10/ ikke overstiger kr Bagatelgrænsen på kr beregnes som summen af den numeriske værdi af en negativ indskudskonto henholdsvis primo og ultimo indkomståret og gæld/sikkerhedsstillelse (laveste værdi) pr. 10/ Omgørelse af dispositioner foretaget i 2013 Der er mulighed for at omgøre visse dispositioner i relation til virksomhedsordningen for indkomståret Det gælder dog kun for personer, der har negativ indskudskonto primo eller ultimo 2014, eller har en eksisterende sikkerhedsstillelse i virksomhedens aktiver for gæld uden for virksomhedsordningen den 10/ Muligheden for omgørelse gælder dog ikke, hvis personen er omfattet af bagatelgrænsen. Det er muligt at omgøre følgende dispositioner: Overførsel af finansielle aktiver og passiver samt indskud Beløb, der er bogført på mellemregningskontoen, kan indskydes på indskudskontoen Det bør også være muligt at indskyde hensat til senere hævning på indskudskontoen, da hensat til senere hævning og mellemregningskontoen sidestilles og kan føres som en konto ifølge SKATs Juridiske Vejledning. Omgørelse af valg skal meddeles til SKAT senest den 31/ Man kan således ikke udskyde omgørelsen til fristen for indgivelse af selvangivelsen, så man må træffe en afgørelse i løbet af de næste 3 måneder. Det er svært at fremkomme med en generel vejledning til, hvem der skal gøre hvad. Skatteydere, som bliver ramt af indgrebet, må snarest søge rådgivning hos deres revisor, så man kan få afklaret, om der konkret kan gøres noget for at reducere ulemper. Er der eksempelvis finansielle aktiver eller midler, som kan indskydes i virksomheden? Er der gæld i virksomheden, der kan tages ud af virksomheden? Er der foretaget indbetalinger i 2013, som kan omposteres til indskudskontoen? Alle eksemplerne kan være med til at få bragt en eventuel negativ indskudskonto ned under kr Nulstilling af indskudskonto Selvstændige får mulighed for at nulstille indskudskontoen tilbage ved det tidspunkt, hvor de indtrådte i virksomhedsordningen. Det er som hidtil en betingelse, at der kun er erhvervsmæssig gæld i virksomheden. Der skal søges om tilladelse til den ekstraordinære nulstilling hos SKAT senest den 31/ december 2014 Jan Heesgaard

3 B L I C H E R A K T U E L T Side 3 H O L D I N G S E L S K A B E R B Ø R H AV E D E R E S E G E N B A N K K O N T O SKAT har strammet praksis for aktionærlån m.v. Udbytte fra et holdingselskab til personlige hovedaktionærer bør derfor udbetales fra holdingselskabets egen bankkonto. Hvis et underliggende driftsselskab udbetaler udbytte til kapitalejerne i holdingselskabet, kan SKAT mene, at der er tale om et aktionærlån omfattet af Ligningslovens 16E. Dette kan medføre, at udbytte beskattes dobbelt. Alle holdingselskaber bør derfor oprette deres egen bankkonto, så et eventuelt udbytte fra driftsselskabet overføres til denne bankkonto, inden det videreudloddes til kapitalejerne i holdingselskabet. 12. december 2014 Jan Heesgaard Alle holdingselskaber bør derfor oprette Deres egen bankkonto R A T E P E N S I O N E R S E L V S T Æ N D I G E E R H V E R V S D R I V E N D E I år er det sidste gang selvstændige erhvervsdrivende har mulighed for at benytte det særlige opfyldningsfradrag på op til 30 pct. af overskuddet i virksomheden til indbetaling på ratepensioner. Virksomhedsejere får derved fuldt fradrag for indskuddet på en ratepension, selvom indskuddet overstiger de kr , der gælder for lønmodtagere. Ejerledere, der driver virksomheden gennem IVS, ApS og A/S, sidestilles i denne forbindelse med andre lønmodtagere. Det er en konkret vurdering om, det er en god ide at benytte sidste chance for en større indbetaling på ratepensioner. Virksomhedens situation herunder likviditet kan begrænse muligheden for at indbetale et større beløb. Omvendt kan det være en god ide at overveje den risikospredning, der opnås ved at indskyde midler på en pensionsordning. Der kan endvidere fortsat foretages større indskud på livrenter efter 31/ , om end skattefradraget i nogen tilfælde fordeles over en 10 årig periode. 12. december 2014 N Y T E J E R R E G I S T E R F O R S E L S K A B E R Fra december 2014 skal ejerforholdene i danske selskaber registreres. Alle nye og eksisterende selskaber skal registrere ejere, som ejer fem procent eller mere af selskabet. Registreringen foretages direkte i Ejerregistret på VIRK.dk. For eksisterende selskaber, der er stiftet før den 15. december 2014, skal registreringen ske inden 15. juni Såfremt der sker ændringer i selskabernes ejerforhold efter 14. december 2014, skal ændringerne registreres inden for 14 dage. For nystiftede selskaber, stiftet den 15. december 2014 eller senere skal registreringen ligeledes ske inden for 14 dage. Oplysningerne om ejerandel og/ eller stemmeret angives i intervaller og skal derfor opdateres hver gang, en ejer krydser en grænse mellem disse intervaller: 5, 10, 15, 20, 25, 50, 90, 100 %, samt 1/3 og 2/3 af selskabets samlede kapital eller stemmeret. Ejerregistret forventes at åbne for offentligheden medio november 2014 Anders Kloster Ramussen Såfremt der sker ændringer i selskabernes ejerforhold efter 14. december 2014, skal ændringerne registreres inden for 14 dage.

4 Side 4 Årgang 3, Nummer 3 S A T S E R F O R S K A T T E F R I K Ø R S E L S G O D G Ø R E L S E O G B E F O R D R I N G S F R A D R A G Skattefri kørselsgodtgørelse 2015 Der kan fortsat udbetales skattefri kørselsgodtgørelse til ansatte, der kører erhvervsmæssigt i egen bil. Reglerne for skattefri kørselsgodtgørelse er uændrede, og arbejdsgiveren skal, som hidtidig, føre kontrol, samt indberette beløbene til SKAT. For kørsel i egen bil indtil km i 2015 kan der udbetales 3,70 kr./km. For efterfølgende kilometre udgør satsen 2,05 kr./km. Ved erhvervsmæssigt kørsel på cykel, knallert m.v. kan der udbetales 0,52 kr./km. Befordringsfradrag 2015 Der gives fortsat kørselsfradrag for de dage hvor man kører mellem hjem og arbejdsplads, hvis der er mere end 12 km. til arbejde. For kørsel fra 24 km. til 120 km. udgør fradragssatsen 2,05 kr./km. For kørsel udover 120 km. udgør fradragssatsen 1,03 kr./km. Der er fortsat særlige regler for øget befordringsfradrag for beboere i visse "udkantskommuner". 3. oktober 2014 Anders Kloster Rasmussen U N D G Å A T F R E M F Ø R T E U N D E R S K U D G Å R TA B T Skattemæssige underskud skal indberettes senest 1. august ellers går de tabt! Fra den 1. august 2014 er det blevet obligatorisk for alle s e l s k a - ber, fonde og foreninger at indberette selvangivelsesoplysningerne digitalt via en ny onlineløsning, Tast- Selv Selskabsskat. SKATs systemer til håndtering heraf forventes først klar i løbet af foråret Af samme grund er fristen for indberetning af selvangivelse for indkomståret 2014 udskudt til 1. august Det er ikke længere muligt at ind- sende selvangivelsen med almindelig post eller indberette via den tidligere digitale løsning. Indberetning af grundregistrering og underskudsregister fra 1. oktober 2014 Første modul af den nye TastSelv løsning er klar fra 1. oktober 2014, hvor der kan foretages en række grundregistreringer og indberetning af fremførselsberettigede skattemæssige underskud. Der er følgende muligheder: Indberetning af ikke anvendte skattemæssige underskud opgjort ved udgangen af indkomståret 2013, og opstået i indkomstårene Såfremt selskabet indgår i sambeskatning skal skattemæs- sige underskud indberettes hos administrationsselskabet og fordeles på alle selskaber i sambeskatningskredsen. Ændring af sambeskatningsforhold Indberetning af skattefri omstrukturering Omlægning af indkomstår Det er vigtigt, at indberetningen af ikke anvendte skattemæssige underskud senest skal ske ved indberetningen af selvangivelsen for 2014, da de ellers fortabes. 1. august 2014 Ulf E. Møller K A N E N H O V E D A K T I O N Æ R U N D G Å B E S K A T N I N G A F F R I B I L? Sommerferien nærmer sig og med kostbar firmabil, kan der være et særligt ønske om, at sætte beskatningen af fri bil på pause i ferieperioden. Som det fremgår af nedenstående er dette ikke umiddelbart lige til, hvis man er hovedaktionær. Først og fremmest skal rådigheden over bilen afskæres i hele kalendermåneder for, at det har betydning for beskatningen. Hovedaktionærer bliver i praksis yderligere mødt af en skærpet formodningsregel i forhold til fri bil. Ho- (Fortsættes på side 5)

5 BLICHER AKTUELT Side 5 (Fortsat fra side 4) vedaktionæren skal over for SKAT kunne sandsynliggøre, at selskabets køretøjer faktisk ikke er til rådighed privat. Generelt kan dette ske ved, at der indgås en skriftlig aftale om, at bilen ikke må bruges privat, og der samtidig føres en korrekt kørebog. For en bil, der normalt er til rådighed for hovedaktionæren privat, er det nødvendigt at aflevere nummerpladerne til SKAT for at afbryde beskatningen. Som eksempler fra praksis, der ikke frigør hovedaktionæren fra beskatning, kan nævnes, at bilnøgler og nummerplade afleveres til firmaet, advokat, revisor eller lign. at bilforhandler der har bilen opmagasineret i stilstandsperioden erklærer sig herom. at tegne en stilstandsforsikring. Fælles for disse eksempler er, at sådanne ordninger er en frivillig disposition, hvor bilens bruger bevarer den fulde rådighed over bil og nummerplade, idet dispositionen umiddelbart kan omgøres. Praksis er senest fastslået af Østre Landsret den 6. februar Landsretten ligger i dommen endvidere vægt på, at begge biler (Porsche 911 og Mini Cooper) efter deres karakter var velegnet til privat kørsel. I sagen gjorde hovedaktionæren gældende, at bilerne havde været låst inde i selskabets garage og omfattet af stilstandsforsikring. Landsretten fandt at denne rådighedsberøvelse ikke kunne anses for effektiv, da bilnøgler og garagenøgler blev opbevaret af personer, der var undergivet hovedaktionærens instruktionsbeføjelser. 3. oktober 2014 Anders Kloster Rasmussen N Y T O M M O M S V E D S A L G A F I T Nye regler for moms ved salg af mobiltelefoner, tablets og bærbare computere m.v. har virkning fra 1/ Der indføres omvendt betalingspligt af momsen ved af salg af visse let omsættelige IT-artikler, selvom der er tale om handel mellem danske virksomheder. Udgangspunktet i momsloven er normalt, at det er sælgervirksomheden, der er ansvarlig for, at der bliver betalt moms ved indenlandsk handel mellem virksomheder. Ved omvendt betalingspligt er det købervirksomheden, som er betalingspligtig for momsen. Det bliver herefter den samme virksomhed, der skal indbetale salgsmomsen og fradrage købsmomsen. Salg til private kunder er ikke omfattet af omvendt betalingspligt. Omvendt betalingspligt ved indenlandsk handel har tidligere alene berørt områder som CO2- kvoter, CO2-kreditter og metalskrot, hvilket ifølge SKAT er områder, der erfaringsmæssigt har været udsat for momssvindel ved de såkaldte momskarruseller. Det nye indgreb mod momssvig ved handel med let omsætteligt IT-udstyr rammer imidlertid en række virksomheder med ekstra administration uanset, at disse intet har med momskarruseller at gøre. Hvilke varer er omfattet? Den omvendte betalingspligt omfatter handel mellem momsregistrerede virksomheder af mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, spillekonsoller, tabletpc'er og bærbare computere. Kredsløbsanordninger omfatter f.eks. computerchips, der sælges som løsdele. Undtagelse for virksomheder der sælger til private - detailbutikker Den omvendte betalingspligt omfatter ikke virksomheder, der udelukkende eller i overvejende grad sælger til private forbrugere. Ifølge lovbemærkningerne er virksomheder som udgangspunkt omfattet af undtagelsen, hvis mere end 50 procent af virksomhedens samlede salg af mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, spillekonsoller, tablet-pc'er og bærbare computere sker til private forbrugere. Typisk vil en detailbutik derfor fortsat skulle opkræve moms ved salg til både private forbrugere og momsregistrerede virksomheder. Hvilke konsekvenser har de nye regler? Den omvendte betalingspligt medfører, at salget ikke skal tillægges moms. I stedet skal sælger anføre teksten "omvendt betalingspligt, køber afregner momsen" eller lignende. Endvidere skal køberens navn, adresse og momsnummer fremgå af fakturaen på samme måde, som når en dansk virksomhed sælger varer til virksomheder i udlandet. Tilsvarende udenlandsk handel vil sælger i værste fald hæfte for salgsmomsen, såfremt køber reelt ikke er momsregistreret. Ved momsindberetning af salget uden moms skal sælger værdien af salget angives i rubrik C på momsangivelsen. Berørte sælgervirksomheder må derfor sikre, at IT og evt. kassesystemer kan håndtere salget uden moms herunder foretage tilpasning af faktura og kontoplan, sikre indberetning i korrekte momsrubrikker samt etablere procedure for kontrol af, at kunden nu også er momsregistreret. Købere af IT artiklerne skal fremover være særligt opmærksomme på, om og i hvilket omfang køb af IT-udstyr er momsbelagt - og bogføring samt momsangivelse skal afpasses i overensstemmelse hermed. 13. juni 2014 Der indføres omvendt betalingspligt af momsen ved salg af visse let omsættelige IT-artikler, selvom der er tale om handel mellem danske virksomheder

6 Side 6 Årgang 3, Nummer 3 N Y T O M M O M S V E D S A L G A F E L E K T R O N I S K E T J E N E S T E R Efter nugældende regler opkræver danske virksomheder 25 % moms til den danske stat ved salg af elektroniske tjenesteydelser til ikke afgiftspligtige personer i andre EU-lande (private forbrugere). Fra og med den 1. januar 2015 skal moms ved salget af elektroniske tjenesteydelser til private kunder, afregnes i det land, hvor personen er bosiddende med satsen i dette EU-land. Samme bestemmelser indføres i de øvrige EU-lande med henblik på at minimere konkurrencefordelen ved lave momssatser og salg af elektroniske tjenesteydelser. Hvilke elektroniske tjenesteydelser er omfattet? Ændringer berører en række elektroniske ydelser herunder levering og hosting af websteder samt levering o.lign. af software, billeder, tekster, information, musik, film, spil og fjernundervisning. Herudover omfatter bestemmelsen ligeledes levering af telefoniydelser samt radio- og tv- spredningstjenester til forbrugere i andre EUlande. Hvad skal virksomheden foretage sig? I forbindelse med ændringen indføres en ny særordning således, at danske virksomheder rent praktisk kun skal indberette moms til den danske stat. Uanset, at virksomhederne undgår at skulle momsregistres i alle EUlande, er det dog som nævnt momssatsen og øvrige bestemmelser i forbrugerlandet, der er gældende for momsafregningen. Der vil formentlig være en række krav ved anvendelse af særordningen. Det kan derfor anbefales, at berørte virksomheder begynder at overveje, hvordan opkrævning og registrering af moms til de forskellige EU-lande systemmæssigt skal håndteres. F.eks. hvordan den enkelte forbrugerkunde registreres som hjemmehørende i et EU-land, og dette lands momssats opkræves og efterfølgende afregnes. 25. maj 2014 D E A D L I N E F O R I N D S E N D E L S E A F Å R S R A P P O R T E R Selskaber med regnskabsafslutning 31/ skal indsende årsrapporten til Erhvervsstyrelsen digitalt senest den 31. maj Der gives fradrag for indskud på både iværksætterkonto og etableringskonto, og det er muligt at indskyde på begge konti på samme tid. Inden indsendelsen skal årsrapporten være påtegnet af ledelse, revisor og vedtaget på generalforsamlingen uanset, hvilken metode virksomheden anvender digitalt. Uanset fristen 31. maj skal årsrapporten endvidere altid indsendes umiddelbart efter vedtagelsen på generalforsamlingen. Digitale rykkere Som noget nyt sendes en eventuelt rykker fra Erhvervsstyrelsen til selskabets digitale postkasse. Vi opfordrer til, at selskaber med 31/12 regnskaber er særligt opmærksomme på, om der modtages digitalt post fra Erhvervsstyrelsen i begyndelsen af juni. I værste fald risikerer ledelsen at få en bøde og selskabet at blive tvangsopløst, fordi den digitale årsrapport ikke er blevet registreret i Erhvervsstyrelsen. Tvangsopløsning vil dog ifølge Erhvervsstyrelsen i en overgangsperiode alene ske ved forudgående varsel med papirbrev. 25. maj 2014

7 Side 7 B L I CH E R A K T U EL T FRADRAG TIL IVÆRKSÆTTERE Fristen for at for at indskyde midler på iværksætter- eller etableringskontoen nærmer sig. Blicher aktuelt opfordrer derfor kommende iværksættere, til at undersøge mulighederne lidt nærmere inden fristens udløb den 15. maj Det er ikke usædvanligt, at iværksættere har en pæn lønindkomst frem til opstart af egen virksomhed. Den betalte skat kan i nogle tilfælde bruges til at finansiere opstarten. Der gives fradrag for indskud på både iværksætterkonto og etableringskonto, og det er muligt at indskyde på begge konti på samme tid. Indskuddet kan eksempelvis anvendes til at: købe maskiner og bygninger, betale løn, leje af driftsmidler og husleje, betale andre etableringsomkostninger som udgifter til markedsundersøgelser, forsøg, forskning, revisor og advokat eller købe aktier eller anparter for at etablere virksomhed i selskabsform.* * Udgifter til aktier og anparter kan ikke fradrages, men vil blive genbeskattet som personlig indkomst over en 10 årig periode. For iværksættere der betaler topskat inden opstarten, er reglerne særligt relevante. Såfremt der flyttes indkomst ud af topskatten kan der ofte spares 15% i beskatning, hvilket svarer til topskat. Beløbet vil efterfølgende skulle beskattes afhængigt af indkomst som enten bundskat eller topskat. Det er ikke et krav, at der sker et faktisk indskud på iværksættereller etableringskontoen, hvis hele indskuddet hæves i perioden frem til 15. maj Kom på forkant med Blicher Aktuelt Man kan dog altid indskyde op til kr Nettolønindtægt består af kontant løn minus eventuelt pensions- og arbejdsmarkedsbidrag. Se også vores side for iværksættere med gode spørgsmål til overvejelse inden opstart og flere gode artikler med særlig interesse for iværksættere. Et indskud på iværksætter- eller etableringskonto behøver derfor ikke at belaste likviditeten - tværtimod vil skattebesparelsen give mere luft. Man skal som minimum indskyde kr og kan maksimalt indskyde 60 % af nettolønindtægten. 18. marts 2014 Anders Kloster Rasmussen Imidlertid B E S K A T N I N G A F F R I T A B L E T / I PA D Den øgede udbredelse af tablets til firmaformål gør det relevant at kende de skattemæssige konsekvenser for medarbejderne, når virksomheden stiller en tablet til fri rådighed. Ikke mindst da tablets i forskellige udgaver kan anvendes både som computer og til telefoni. måske nok undre, da en fri telefon til privat benyttelse beskattes med et årligt beløb på kr (2014). Er der et arbejdsmæssigt behov for, at medarbejderen har en tablet til fri rådighed? Hvis tabletten gives som gave, vil medarbejderen som udgangspunkt blive beskattet af værdien efter de almindelige regler for personalegaver. Se eventuelt tidligere Blicher aktuelt om julegaver. Skattefriheden kan afhænge af, hvordan medarbejderen kommer på internettet Hvis medarbejderen uden for arbejdspladsen alene kan komme på internettet via medarbejderens egen betalte internetforbindelse eller f.eks. gratis wi-fi, vil den arbejdsrelevante tablet ikke have skattemæssige konsekvenser, selvom den også anvendes privat svarende til en bærbar computer. Skattefriheden gælder dog ikke, hvis medarbejderen har kompenseret for en tablet ved lønnedgang. Hvis der er et arbejdsmæssigt behov, kan en tablet være skattefri for medarbejderen uanset, at den kan anvendes til privat telefoni. Muligheden for skattefrihed kan Imidlertid betragtes tablets skattemæssigt som en bærbar computer uanset, at den har mange funktionaliteter til fælles med smartphones. I givet fald beskattes den med 50% af nyværdien pr. år i den periode, som den er til rådighed. betragtes tablets skattemæssigt som en bærbar computer

8 Årgang 3, Nummer 3 Blicher Revision & Rådgivning Statsautoriseret Revisionsaktieselskab HERNING Østergade 48, 7400 Herning Telefon: F Å BLICHER A K T U E LT D I R E K T E PÅ M A I L E N IKAST Østergade 7, 7430 Ikast Telefon: Tilmeld dig på blicher.dk eller scan koden. SILKEBORG Søndergade 25, 8600 Silkeborg Telefon: AULUM Rugbjergvej 6, 7490 Aulum Telefon: MAIL (Fortsat fra side 7) Sker netadgangen med arbejdsgiverbetalt internet på hjemadressen, eller er tabletten med SIMkort, kan tabletten have afsmittende virkning på beskatning af medarbejderne af fri telefon. Er der internetadgang med SIM-kort? Hvis en tablet er med SIM-kort, der kan anvendes til privat telefoni i medarbejderens egen telefon, er det et krav fra SKAT, at medarbejderen på tro og love erklærer kun, at ville anvende SIM-kortet til erhvervsmæssige formål. Er der internetadgang med ar- bejdsgiverbetalt dataforbindelse på hjemadressen? For arbejdsgiverbetalt internetforbindelse på hjemadressen gælder de almindelige regler. Nemlig, at forbindelsen alene er skattefri, hvis medarbejderen stort set har adgang til de samme funktioner og dokumenter som på arbejdspladsen. Hvis medarbejderen kun har adgang til arbejdsmail og kalender, beskattes medarbejderen tilsvarende fri telefon. Gælder særlige forhold for ansat hovedaktionær (ejerleder)? Som udgangspunkt er ejerlederen omfattet af de samme regler som øvrige ansatte. I praksis er SKAT skeptiske mod tro og love erklæringer fra personer, der har afgørende indflydelse på egen aflønning. Herudover kan det skattemæssigt ofte være en fordel, at ejerlederen beskattes af fri telefon og lader firmaet afholde alle udgifterne til ejerlederens egen private telefon, dataforbindelse og tablet inkl. SIM-kort. 12. april 2013 Læs mere på blicher.dk Kom på forkant med Blicher Aktuelt S K A T T E F R I E F T E R L Ø N S P R Æ M I E - S K J U L T E F O R H I N D R I N G E R Hvis man fortsætter med at arbejde efter at have fået efterlønsbevis, optjenes en skattefri præmie på kr (2014-tal), hver gang man har arbejdet 481 timer. Hvis man arbejder til folkepensionsalderen, kan man højest opnå 12 præmier á kr eller i alt kr (2014-tal). Det er en urimelig konsekvens, men sådan er reglerne desværre. helt bortfalder. Der udbetales kun hele portioner. Deltagelse i VEU-kurser kan medføre, at selvstændige kommer under 30 timers arbejde i en uge. Et kursus af tre dages varighed kan således medføre, at en præmieportion på kr mistes. En lønmodtager skal være ansat på almindelige løn- og arbejdsvilkår, hvilket normalt defineres som overenskomstmæssige vilkår. En lav løn kan således medføre, at den skattefrie efterlønspræmie 28. februar 2014 Jan Heesgaard

Indhold. Blicher i tal. Velkommen til Kursus den 22/10 2014 for bogholdere og selvstændige Carsten Ottosen CO@Blicher.dk Slides på www.blicher.

Indhold. Blicher i tal. Velkommen til Kursus den 22/10 2014 for bogholdere og selvstændige Carsten Ottosen CO@Blicher.dk Slides på www.blicher. Velkommen til Kursus den 22/10 2014 for bogholdere og selvstændige Carsten Ottosen CO@Blicher.dk Slides på www.blicher.dk 1 Indhold 13.00 Kort introduktion 13.00 Nyt om personalegoder 13.30 Momsfradrag

Læs mere

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7 4-2014 6 Siden den 14. august 2012 har der været alvorlige skattemæssige konsekvenser ved, at selskaber yder lån til hovedaktionærer eller stiller sikkerhed for disses forpligtelser. Artiklen giver svar

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Lov nr. 992 af 09/09/2014; Ændringer af virksomhedsordningen En analyse af ændringer i virksomhedsskatteloven indsat ved lov nr.

Lov nr. 992 af 09/09/2014; Ændringer af virksomhedsordningen En analyse af ændringer i virksomhedsskatteloven indsat ved lov nr. Lov nr. 992 af 09/09/2014; Ændringer af virksomhedsordningen En analyse af ændringer i virksomhedsskatteloven indsat ved lov nr. 992 Law no. 992 of 09.09.2014; Changes to Virksomhedsordningen. An analysis

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed HD(R) Hovedopgave forår 2013 CBS Claus Dahlgaard Vejleder: Marianne Mikkelsen Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Skat inviterer Foreningen Danske Revisorer med i opbygningen af NemVirksomhed

Skat inviterer Foreningen Danske Revisorer med i opbygningen af NemVirksomhed DANSKE REVISORER NR. 4 NOVEMBER 2014 40. ÅRGANG Skat inviterer Foreningen Danske Revisorer med i opbygningen af NemVirksomhed Hovedaktionærer og konvertible obligationer Virksomhedsordningen INDHOLD 3

Læs mere

S K ATTEINFORMATION j ANu AR 2013

S K ATTEINFORMATION j ANu AR 2013 S K ATTEINFORMATION j ANu AR 2013 Hostrupsvej 4. 7500 Holstebro. T 9610 6161 Torvegade 2. 7600 Struer. T 9684 2000 Harbogade 51. 6990 Ulfborg. T 9749 1366 www.kroyerpedersen.dk Medlem af RevisorGruppen

Læs mere

Stor risiko for dobbeltbeskatning

Stor risiko for dobbeltbeskatning 4. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Stor risiko for dobbeltbeskatning iværksætterselskaber Fra den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte et iværksætterselskab (IVS) med blot én krone i selskabskapital.

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktuel Skat 2. halvår 2011 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov RevisorPosten 4 2013 SIDE 2 Det konstruktive alternativ: Samlevende ugifte personers skattemæssige udfordringer KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov SIDE

Læs mere

Personligt ejede virksomheder og pension

Personligt ejede virksomheder og pension Personligt ejede virksomheder og pension 23.10.2006 Udarbejdet af: Vejledere: Kim Søfeldt Tonny Vest Rene Jensen Gert Pedersen Side 1 af 119 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning 4 2.0 Statistik og demografi

Læs mere

Skatteinformation januar 2006

Skatteinformation januar 2006 Skatteinformation januar 2006 Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S Agerlandsvej 1 Postboks 28 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 www.uw.dk FORORD Skattemyndighederne påberåber sig

Læs mere

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO).

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Regeringen var blevet opmærksom på, at nogle selvstændigt erhvervsdrivende

Læs mere

Skatteinformation januar 2010

Skatteinformation januar 2010 Skatteinformation januar 2010 Forord Blandt økonomer kan man efterhånden spore en vis optimisme. Bunden er nok nået, og nu går det fremad, om end med små skridt. Bankpakkerne har trods alt haft en effekt,

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse HD 2. Del HD(R) Afgangsprojekt 13. maj 2013 Virksomhedsomdannelse Vejleder: Anders Lützhøft Studerende: Christina Beier Andersen (xxxxxx-xxxx) Camilla Maria Skibsted Pedersen (xxxxxx-xxxx) Indhold Kapitel

Læs mere

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag.

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag. Skatteministeriet Pr. e-mail: Juraogsamfundsoekonomi@skm.dk SF@skm.dk MJR@skm.dk Høringssvar til L200 Ministeriets j.nr. 13-0250471 9. juli 2014 Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget

Læs mere

www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2015

www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2015 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2015 Få de nyeste opdateringer reglerne for personalegoder 2015 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Produktion: Antistandard,

Læs mere

statsautoriseret revisionsinteressentskab

statsautoriseret revisionsinteressentskab statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Hvordan får jeg sparet nok op? 4. kvartal 2012 De

Læs mere

vil din forskudsregistrering nemlig automatisk tage udgangspunkt i den rentebyrde, som du havde for indkomståret 2008.

vil din forskudsregistrering nemlig automatisk tage udgangspunkt i den rentebyrde, som du havde for indkomståret 2008. REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: jb@buchognoergaard.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Lave renter

Læs mere

SKAT OG PERSONALEGODER 2014. En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler

SKAT OG PERSONALEGODER 2014. En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler SKAT OG PERSONALEGODER 2014 En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler FORORD I jeres arbejde med økonomi, løn, skat eller moms støder I sikkert på spørgsmål om gældende skattesatser, beløbsgrænser

Læs mere

Spar penge på dagsbeviser

Spar penge på dagsbeviser SÆRNUMMER, FEBRUAR 2013 DIN REVISOR INFORMERER VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI TIMER Spar penge på dagsbeviser et bliver fremover muligt på en D ny måde at anvende din virksomheds gulpladebil til private formål,

Læs mere

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd FORÅRSPAKKEN Tillæg til SKAT for landmænd 2 Forårspakken for landmænd Forårspakken for landmænd Tillæg til bogen Skat for landmænd Den 1. marts 2009 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti om en

Læs mere

RevisoR. S tat S a u t o r i S e r e d e r e v i S o r e r. Side 2 efterløn hvornår, hvem og hvor meget? Side 3 Salg via internettet

RevisoR. S tat S a u t o r i S e r e d e r e v i S o r e r. Side 2 efterløn hvornår, hvem og hvor meget? Side 3 Salg via internettet S tat S a u t o r i S e r e d e r e v i S o r e r RevisoR P o s t e n Side 2 efterløn hvornår, hvem og hvor meget? Side 3 Salg via internettet Side 4 MiFid det nye modeord Side 4 revisorskifte i utide

Læs mere

Stiftelse af fonde og foreninger selskabsretligt og skatteretligt 2. Virksomhedens nødplan ved længerevarende sygdom 4

Stiftelse af fonde og foreninger selskabsretligt og skatteretligt 2. Virksomhedens nødplan ved længerevarende sygdom 4 1-2015 7 4 Hvad gør virksomheden i tilfælde af indehaverens længerevarende sygdom eller død? Stiftelse af fonde og foreninger selskabsretligt og skatteretligt 2 Kan arbejdsgiver bestemme over medarbejderens

Læs mere

Skatteinformation August 2010

Skatteinformation August 2010 Skatteinformation August 2010 Forord Finanskrisen og den store gældsætning i såvel Danmark som den omgivende verden sætter fortsat sit præg på hverdagen. Dette har også ført til en række initiativer fra

Læs mere