Økonomivejledning. Økonomiansvar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomivejledning. Økonomiansvar"

Transkript

1 Økonomivejledning Dette er en vejledning til medlemmer af Det Danske Spejderkorps, der udfører opgaver i den centrale organisation. Vejledningen er revideret og gældende fra 3. august Den erstatter tidligere vejledninger og alle tidligere givne undtagelser. Økonomiansvar I en værdibaseret organisation som Det Danske Spejderkorps er vi alle ansvarlige for, at vi bruger medlemmernes penge med omtanke og til fordel for fællesskabet. Formænd for hovedudvalg, udvalg, arbejdsgrupper og arrangementer samt korpskontoret er ansvarlige over for korpsledelsen i henhold til deres kommissorium, ligesom de er ansvarlige for, at egne budgetter overholdes, og at retningslinjerne i denne økonomivejledning overholdes. Ansvar gives som følger med højeste ansvarlige først: Korpsledelsen Generalsekretær Hovedudvalgsformænd Udvalgsformænd Kursus/projektledere Har du behov for godkendelse eller dispensationer, kan du søge dette hos det nærmeste højere niveau på ansvarsstigen, medmindre andet er angivet i denne vejledning. Generalsekretæren er i den daglige ledelse overordnet ansvarlig for korpsets økonomi og kan uddelegere ansvaret. Bemyndigelses-/ Godkendelsesblanket Dispositionsret For at sikre, at Økonomiafdelingen har det rigtige udbetalingsgrundlag, er det nødvendigt, at alle, der kan underskrive på bilag, er registreret i Økonomiafdelingen. Denne registrering skal ske på en såkaldt 'Bemyndigelses- og Godkendelsesblanket. Det er formandens ansvar, at blanketten udfyldes og sendes til Økonomiafdelingen. Blanketten finder du som bilag sidst i denne vejledning. Korpsledelsen har samlet dispositionsretten over korpsets økonomi på grundlag af det Korpsrådsmødegodkendte budget. Korpsledelsen tildeler hovedudvalgene en dispositionsret over dele af korpsets økonomi inden for deres pågældende område. Fx har DDS Uddannelse dispositionsret over de dele af korpsets økonomi, der omhandler uddannelse. DDS uddannelse kan anvise dele af deres budget til underudvalg osv. Husk, at du for at godkende afregninger skal underskrive en 'Bemyndigelsesog Godkendelsesblanket Budget Hoveududvalget/udvalget/arbejdsgruppen/arrangementet får tildelt et budget. Under specificeringen af budgettet skal der tages hensyn til de aktiviteter, Korpsrådet og Korpsledelsen har besluttet. Det endelige budget skal godkendes i Korpsledelsen. Omprioritering mellem budgetposterne må kun ske gennem en godkendelse hos Generalsekretæren. Vær realistiske ved budgetlægningen. Der er mulighed for at få budgettet justeret i løbet af perioden i forbindelse med budgetrevision. En eventuel budgetrevision skal godkendes af korpsledelsen. Formænd/kasserer aftaler antal og navn på kontonumre med Økonomiafdelingen. Vær realistiske ved budgetlægningen. 1

2 Udgifter i forbindelse med gennemførelse af opgaver i den centrale organisation dækkes af det enkelte udvalg, hvor opgaven udføres. Herunder kan du læse proceduren for at få dækket sine udgifter. Når du aftaler et køb Når du skal betale regningen Afregning Når du skal bruge penge eller aftale et køb, skal du sikre dig følgende: 1. At formanden for dit udvalg tjekker, at I har det nødvendige budget til dit køb. 2. Sikre dig, at godkendte kommissorium eller anden aftale giver dig råderum til at købe. 3. Hvis det ikke er tilfældet, skal en formand ansvarsmæssigt højere involveres. Er du hovedudvalgsformand kontaktes Generalsekretæren. 4. Når du har godkendelser og nødvendigt budget, kan du foretage dit køb. Når du har fået varen og skal betale, har Korpsledelsen tildelt anvisning i den centrale organisation således: Alle udvalgets enkeltudgifter under kr. kan godkendes af kassereren. Udgiftsposter på mellem og kr. skal være godkendt af en formand. Udgifter på mellem kr. til kr. skal være godkendt af en hovedudvalgsformand. Udgifter over kroner skal godkendes af en af hovedudvalgets formænd og generalsekretæren. Kassererens egne udgifter skal godkendes af udvalgsformanden. Hvis det ikke er praktisk muligt at godkende direkte på afregningsbilaget, er det tilstrækkeligt at hæfte et print af med godkendelsen bag på bilaget. Typen af omkostningen og beløbet skal fremgå af mailen, så man kan se hvad godkendelsen refererer til. Medlemmernes afregning over for kassereren skal ske på korpsets standard-afregningsark, som kan downloades fra dds.dk/find-blanketter. Korpset har en række standardbilag til afregning bl.a. bilag til kørsel i egen bil, telefon, afregningsark og specifikationsark. Afregninger skal altid ske ved hjælp af bilag, der kan downloades fra: dds.dk/find-blanketter. Almindelig afregning skal ske løbende og senest 3 måneder efter udgiften er afholdt. Ved årsafregning gælder dog at det skal ske senest 15. januar i det nye år. Hvis afregningen afleveres senere vil den ikke blive refunderet. Kassererens afregning over for Korpskontoret skal ske på korpsets standard specifikationsark, som du også finder på dds.dk/find-blanketter. Afregning kan ske så ofte, kassereren har lyst dog minimum 1 gang hvert kvartal. Afregningsarket skal være påført tydeligt navn, medlemsnummer, , bankkonto, kontonummer, bærerkode og bogføringstekst. Bogføringsteksten skal være så informativ som muligt. Dermed bliver det nemmere for udvalget at sikre, at udgifterne er konteret korrekt, ligesom det bliver mere overskueligt ved budgetrevisionen at se, hvad de enkelte konti indeholder. Husk at have styr på budget og godkendelser, inden du aftaler et køb. Alle enkeltudgifter under kroner kan godkendes af kasseren. Afregningsark finder du på dds.dk. Husk at afregne maks. 3 måneder efter udgiften er afholdt. Årsafregning skal ske senest 15. januar i det nye år. Gør din bogføringstekst så informativ som mulig. 2

3 Bilag Der skal frembringes dokumentation for alle udgifter. Disse udgifter vil blive dækket af det enkelte udvalg. Godkendt dokumentation er en regning/faktura, billet eller bon. I almindelighed opfylder kasse-boner Skats krav. Dankortkvitteringer overholder ikke ovenstående krav til dokumentation. Det er ikke nok med en dankort-kvittering fra eksempelvis DSB. Den brugte togbillet skal vedlægges. Flere leverandører bruger nu digitale bilag og disse accepteres som gyldige bilag. Som bilag accepteres også en indscannet version af bilagene som kan sendes til med et udfyldt afregningsark, men originalbilagene skal beholdes indtil udlægget er udbetalt. De indscannede bilag skal have påført navn og udvalg synligt på bilaget. Der vil blive udtrukket stikprøver som kontrol hvor, at originalbilagene bedes indsendt. Hvis originalbilaget er bortkommet, skal dokumentation for udgiften aftales med og godkendes af Økonomiafdelingen. Bortkomne bilag skal godkendes af Økonomiafdelingen inden de kan udbetales. Alle udgifter skal være dokumenteret ved originalbilag. Behold indscannede bilag indtil du har modtaget pengene. Bortkomne bilag skal godkendes af økonomiafd. Udbetaling Afregninger sendes til udvalgets kasserer. Korpsledelsen afregner hos Økonomiafdelingen efter godkendelse hos Generalsekretæren eller den økonomiansvarlige på korpskontoret. Så vidt muligt gennemgås modtagne afregninger umiddelbart efter, de modtages på kontoret, og udbetaling sker umiddelbart efter gennemgang under forudsætning af korrekte bilag og godkendelser. Udbetaling til kassereren sker ved overførsel til bankkonto, så Økonomiafdelingen skal have et kontonummer oplyst på specifikationsarket. Normalt sker afregning i løbet af en uge. Husk at oplyse kontonummer på specifikationsarket. Transport Alle udvalgsmedlemmer kan efter aftale med udvalgsformanden få godtgjort transportudgifter. Det bør anvendes billigst muligt transportmiddel. Altså tog, bus eller flere i bilen. Kørselsgodtgørelse for kørsel i egen bil refunderes efter statens takster (2014: 2,10 kr. pr. km.). Der refunderes maksimalt et beløb svarende til en standard 2. klasses billet med offentlig transport. Der skal udfyldes et standardbilag med oplysning om kørsel fra/til, mødetype og antal km. I forbindelse med kursusafvikling med meget blandet kørsel føres kørebog. Bilaget finder du på dds.dk/find-blanketter. Ved kørsel i lånt køretøj kan udgifter til brændstof, med forudgående godkendelse fra udvalgsformand, refunderes efter bilag, kilometerregnskab og rutebeskrivelse. Spejdercheferne kan få dækket udgifter til brug af delebilsordning, hvor Det Danske Spejderkorps har medlemskab. Hvis du anvender digitale billetformer (fx Rejsekortet), skal du også indsende dokumentation ved godtgørelse. Udgift til Wildcard dækkes, såfremt kortet er tjent hjem i besparelser i købsåret. Korpset dækker flyrejser, såfremt det er nødvendigt. Indenrigsflyvning skal godkendes af den ansvarlige hovedudvalgsformand inden købet foretages. Brug altid billigste transportmiddel Flyrejser til udlandet bestilles via korpskontoret. 3

4 Ved flyrejser til udlandet skal dette være godkendt på forhånd af det ansvarlige hovedudvalg og fremgå af hovedudvalgets referat. Rejseplanen og fulde navn på den rejsende skal indsendes til korpskontoret på minimum 14 dage inden afrejse. Herefter vil korpskontoret sørge for at bestille flybilletten. Ved deltagelse på konferencer og lignende afholdt af WOSM eller WAGGGS skal dette på forhånd aftales med DDS Relationer. Forplejning I forbindelse med møder og aktiviteter i den centrale organisation kan du få refunderet udgifter til forplejning efter følgende principper: Ved korte møder (mindst 2 timer): op til 100 kr. pr. person Ved lange møder (mindst 6 timer): op til 175 kr. pr. person Ved weekendmøder (fredag til søndag): op til 355 kr. pr. person Ved udlandsrejser: op til 455 kr. om dagen Overskrides beløbsgrænsen refunderes den del af udgiften ikke. Forplejning under transport dækkes også, såfremt det er inkluderet i ovenstående beløb. Holdes der aftenmøde på Holmen mandag torsdag, kan der bestilles aftensmad samtidig med lokalebestillingen til 100 kr. pr. person (2014) inkl. 1 stk. drikkevare. Derudover er der gratis kaffe/the til rådighed. Én gang om året må hovedudvalget invitere udvalgets medlemmer til større bespisning (sommerfest/juleafslutning eller lignende) hvor der må bruges op til 500 kr. pr. person. Dette gælder også restaurantbesøg. Ved forplejning husk navne på alle deltagere på kvitteringen. Deltagergebyr Telefon og internet Spejdercheferne kan få dækket omkostninger til repræsentation. Bilag på bespisning skal indeholde anledning og navne på deltagerne. Korpsets alkoholpolitik skal understøttes i forbindelse med indkøb af forplejning. Det Danske Spejderkorps betaler som udgangspunkt deltagergebyrer ved deltagelse i arrangementer, hvor man repræsenterer Det Danske Spejderkorps. Ved delegationer og deltagelse på udenlandske konferencer og kurser skal deltagerne fremgå af udvalgets mødereferat og indsendes til korpskontoret inden tilmelding som sendes til Ved deltagelse på konferencer og lignende afholdt af WOSM eller WAGGGS skal dette på forhånd aftales med DDS Relationer. Deltagelse i Det Danske Spejderkorps egne kurser godkendes af en hovedudvalgsformand og afholdes til fuld pris for det enkelte udvalg. Formålet med deltagelse skal være meget specifikt baseret til en konkret opgave i Det Danske Spejderkorps. Supervision, coaching og personlig rådgivning og lignende dækkes ikke, da dette vil være skattepligtigt. Det Danske Spejderkorps udbetaler i særlige tilfælde op til kr. pr. år i skattefri telefongodtgørelse. Alle udbetalinger skal godkendes af en af hovedudvalgets formænd. Udbetaling af telefongodtgørelse for kalenderåret, foretages med tilbagevirkende kraft af Økonomiafdelingen i december måned. Kursus- og arrangementsteams kan undtagelsesvis gerne løbende udbetale en på forhånd godkendt telefongodtgørelse efter aftale med Økonomiafdelingen. Ved megen mødeaktivitet via telefon kan der med fordel anvendes programmer som Skype og Messenger. Disse er gratis. Spejdercheferne får stillet fri telefon til rådighed (indenlands). Skal du på kursus? Din hovedudvalgsfor mand skal godkende din deltagelse. Godtgørelse skal godkendes af en hovedudvalgsformand. Godtgørelse skal udbetales af korpskontoret. 4

5 Honorar og lignende Hvis det er nødvendigt at udbetale penge til en privatperson (ej moms på fakturaen) fx fordi vedkommende har gjort et stykke arbejde for korpset, kan det kun ske gennem Korpskontorets økonomiafdeling. Vedkommendes CPR-nummer, navn, adresse og kontonummer samt en forklaring på udgiften, sendes til økonomiafdelingen til udbetaling. Møder Beklædning & udstyr Software, hardware og lignende Gaver Papir og lignende Diverse udgifter Honorarer og lignende er skattepligtige, og Det Danske Spejderkorps indberetter beløbene til Skat. Honorarer kan ikke omsættes til kørselsgodtgørelse eller andet. Se kritisk på antallet af planlagte møder: Nogle gange er det måske billigere at afholde et telefonmøde, især hvis transportudgifterne er store, ligesom weekendmøder ind imellem kan være en fordel, også økonomisk. Ligeledes forventes det, at vi, hvis det overhovedet er muligt, anvender vore egne lokaler/hytter frem for at skulle betale leje andetsteds. Korpset betaler i udgangspunktet ikke for beklædning til medlemmer af udvalg. Der kan forekomme enkeltstående tilfælde (såsom delegationer til udenlandske konferencer), hvor dette kan være meningsfyldt. Indkøbte materialer og udstyr afleveres efter brug til korpsets materieldepot eller til korpskontoret. Korpsledelsesmedlemmer kan modtage en årlig skattefri godtgørelse på kr. til køb, vask og vedligehold. Korpset indkøber logovarer til brug for korpsledelsens repræsentation af Det Danske Spejderkorps. Korpsledelsesmedlemmer kan modtage en godtgørelse for administrative omkostninger til for eksempel kontorartikler og porto på op til kr. pr. år Der kan foretages fællesindkøb over eksempelvis kursusregnskaber, så længe kurserne ikke bliver økonomisk belastet (dvs. kursusteams og deltagere selv skal betale). Fællesindkøb til flere kurser skal indregnes i de enkelte kursusregnskaber, eller konteres på udvalget. Alt indkøb af software, hardware, fotoudstyr mv. skal indkøbes via korpskontoret. Indkøb aftales med korpskontoret. Ved særlige lejligheder kan der gives gaver, men ikke gavekort, da disse er skattepligtige. Gavens værdi skal være passende efter indsats, dog maks. 200 kr. Større gaver er skattepligtige hvorfor, at det ikke refunderes af korpset. Husk at påføre udgiftsbilaget hvem gavemodtager er, hvem gaven er fra samt gavens anledning. Har udvalget behov for et par mapper, nogle plastlommer eller papir og kuverter, kan dette rekvireres billigt på korpskontoret. Aftal nærmere med Korpskontoret. Udgiften konteres udvalget. Rimelige udgifter i forbindelse med udvalgsarbejdet dækkes. Men vi skal gøre opmærksom på at eksempelvis udgifter til tivolibesøg, bowling eller lignende normalt ikke dækkes. På nær hvis det er en del af den årlige middag, som er nævnt under forplejning. Udgifter til den slags skal godkendes af Hovedudvalgets formand og Generalsekretæren på forhånd. Vær fleksibel mht. møder. Der må maks. gives gaver for kr Kontakt korpskontoret, hvis I har brug for kontorartikler. 5

6 Større kontrakter Økonomiafdelingen skal godkende alle større kontrakter og andre aftaler, der indgås på vegne af Det Danske Spejderkorps Kontrakter og aftaler, der samlet indebærer engagement for Det Danske Spejderkorps på mere end kr., og kontrakter af principiel karakter er omfattet af denne regel. Ligeledes skal kontrakter eller økonomiske aftaler, der binder korpset i en periode længere end 2 år, godkendes af Økonomiafdelingen. Herunder også projekter med ekstern finansiering som udvekslings- og internationalt arbejde. Fx er aftale om produktion af en bog eller film omfattet af denne regel, selv om bogens enkeltudgifter i sig selv ikke er mere end kr Trykudgifter på kr , forfatterhonorar på kr og sats og fotos kr bringer det samlede projekt op på kr , hvilket indebærer at Økonomiafdelingen skal godkende aftalerne også selvom budgettet til projektet er godkendt af Korpsledelsen. Et projekts samlede pris og ikke kun enkeltudgifterne skal godkendes. Særlige beløbsrammer: Ejendomsinvesteringer. Her er rammen kroner, før der søges godkendelse hos Korpskontoret samt Korpsledelsen. DDS udlejningskontrakter. Her er rammen kroner, før der søges godkendelse hos Korpskontoret samt Korpsledelsen. Investeringsbudgetter I forbindelse med udgivelse/produktion og genoptryk af arbejdsstof og lignende skal der altid udarbejdes et investeringsbudget, som skal godkendes af Generalsekretæren. Specifikt for kasserere i den centrale organisation: Kassererens opgaver Forskud Alle udvalg, arbejdsgrupper og arrangementer skal have en kasserer. Er der tale om begrænsede aktiviteter, er det accepteret, at en formand kan varetage kasserer-jobbet. Der kan også vælges én kasserer for et helt hovedområde. Inden for de godkendte afregningsregler og budgetter er det kassererens opgave at udbetale de løbende udgifter for udvalgets medlemmer, kontere afregningerne og indsende underskrevne afregninger inkl. bilag til Økonomiafdelingen på Korpskontoret. Alle kasserere kan få udbetalt et rådighedsbeløb. Beløbets størrelse aftales med Økonomiafdelingen. Hvis en kasserer modtager rådighedsbeløb, er det et krav, at der oprettes en separat foreningskonto. Økonomiafdelingen overfører løbende penge til denne konto i takt med afregninger. Kassereren følger udviklingen i udvalgets udgifter/indtægter og sikrer, at udgifter konteres på de rette konti. Kassereren er i løbende kontakt med formændene om udvalgets økonomiske udvikling. Kontospecifikationer på udvalgets forbrug udsendes ca. en måned efter hver kvartalsafslutning. Kassereren kan ved periodens start få udbetalt et acontobeløb, som svarer til løbende udgifter i et par måneder. Acontobeløbets størrelse aftales med Økonomiafdelingen. Enkeltpersoner kan ligeledes modtage forskud efter aftale med økonomiafdelingen, såfremt dette godkendes af den respektive hovedudvalgsformand. Alle udvalg, arbejdsgrupper og arrangementer skal have en kasserer. 6

7 Bilag: Bemyndigelses- og Godkendelsesblanket Denne Bemyndigelses- og Godkendelsesblanket skal udfyldes: Hver gang et udvalg, arbejdsgruppe eller aktivitet startes. Fx ved udvalgsstart umiddelbart efter et korpsrådsmøde. Hver gang der sker ændringer i personkredsen, der har bemyndigelse til udvalgets konti. Udvalgsformanden er ansvarlig for udfyldelse af blanketten. Økonomiafdelingen kan ikke foretage udbetaling før blanketten foreligger på korpskontoret. Udvalgsnavn: Ansvarspost: (sæt kryds) Navn: (blokbogstaver) Formand Kasserer Underskrift: Alle udvalgets enkeltudgifter under kr. kan godkendes af kassereren, dog ikke egne udgifter. Udgiftsposter på mellem og kr. skal være godkendt af en formand. Udgifter på mellem og kr. skal være godkendt af en hovedudvalgsformand. Udgifter over kr. skal være godkendt af hovedudvalgsformænd og Generalsekretær. Kassererens egne udgifter skal godkendes af nærmeste udvalgsformand. Dato: Underskrift Formand: 7

Økonomivejledning. Husk, at du for at godkende afregninger skal underskrive en 'Bemyndigelsesog. Bemyndigelses-/ Godkendelsesblanket

Økonomivejledning. Husk, at du for at godkende afregninger skal underskrive en 'Bemyndigelsesog. Bemyndigelses-/ Godkendelsesblanket Økonomivejledning Dette er en vejledning til medlemmer af Det Danske Spejderkorps, der udfører opgaver i den fælles organisation. Vejledningen er revideret og gældende fra 3. februar 2016. Den erstatter

Læs mere

Service- og Økonomivejledning

Service- og Økonomivejledning Service- og Økonomivejledning Dette er en vejledning til medlemmer af Det Danske Spejderkorps, der udfører opgaver i den centrale organisation. Vejledningen er godkendt af korpsledelsen i februar 2012

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Ansvar Formænd for udvalg, arbejdsgrupper og arrangementer er ansvarlige overfor KOL for arbejdet og opfyldelsen af kommissorium/opgavebeskrivelse, herunder ansvarlig for at budgetterne og retningslinierne

Læs mere

Gode råd til budgetlægning for projekter

Gode råd til budgetlægning for projekter Gode råd til budgetlægning for projekter Fælles for alle projekter: Mødebudget Hver projektgruppe har sin specielle egenart alt efter, hvordan deres kommissorium er formuleret. Fælles for projektgrupperne

Læs mere

Hjerteforeningen uddeler 24 mio. kroner til forskning

Hjerteforeningen uddeler 24 mio. kroner til forskning Kom til formandsmøde på Fyn! Den 5. september inviteres alle formænd for Hjerteforeningens lokalkomiteer og klubber til et vigtigt møde i Strib ved Middelfart Mødet blev annonceret allerede på Landsseminaret

Læs mere

Nye regler for afdelingsbestyrelsens udgifter og beboerarrangementer

Nye regler for afdelingsbestyrelsens udgifter og beboerarrangementer og beboerarrangementer Bagrund og målsætning Baggrund Ifølge lov om almene boliger må der ikke udbetales løn eller honorar til medlemmer af afdelingsbestyrelser. Bestyrelsesmedlemmer skal dog heller ikke

Læs mere

rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale

rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale værd at vide om rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk september 2012 rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og

Læs mere

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER ØKONOMISKE RETNINGSLINJER 1. Indledning l Landsforeningens vedtægter (kapitel 5) er fastlagt en række krav til foreningens økonomistyring, l landsledelsens forretningsorden henvises der til nærværende

Læs mere

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse 1 Bestyrelsen... 2 2 Forretningsudvalget... 4 3 Årsmøde... 5 4 Oktobermøde... 7 5 Formandstræf...8 6 Udvalg og arbejdsgrupper...

Læs mere

Når vi er på rejse. Se svarene i denne pjece.. Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter?

Når vi er på rejse. Se svarene i denne pjece.. Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter? Når vi er på rejse Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter? Kan jeg tage bilen eller toget? Er der regler for udgifter til overnatning? Se svarene i denne

Læs mere

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Side Når du rejser for TL 2 Hvem gælder reglerne for? 2 Generelt 2 Transport 2 Mad og drikke 4 Småfornødenheder 4 Overnatning 4 Telefon 4 Tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere

Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice)

Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice) 1 Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice) Denne procedure består dels af specifikke retningslinjer for ansøgning m.v. af alle

Læs mere

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen Vejledning for kasserer August 2011 Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538 Foto Sanne Vils Axelsen Indhold Hverdagens opgaver... 4 Tilskudsordning... 4 Årsregnskab

Læs mere

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Retningslinjer for tjenesterejser og befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Forelagt revisionen: 2012 Godkendt af direktionen: 13. juni 2012 Mindre korrektioner:

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

CPR. nr. er kun nødvendigt for rejsende, der ikke modtager løn fra AAU s lønkontor, eller hvis deres medarbejdernummer starter med 40XXXX/50XXXX.

CPR. nr. er kun nødvendigt for rejsende, der ikke modtager løn fra AAU s lønkontor, eller hvis deres medarbejdernummer starter med 40XXXX/50XXXX. 29.01.2014/REB Nyttige informationer ved oprettelse af rejser i RUS Basisinformation CPR. nr. er kun nødvendigt for rejsende, der ikke modtager løn fra AAU s lønkontor, eller hvis deres medarbejdernummer

Læs mere

GUIDE. Frivillige og skat

GUIDE. Frivillige og skat GUIDE Frivillige og skat Udskrevet: 2017 Indhold Frivillige og skat................................................................. 3 2 Guide Frivillige og skat Som frivillig skal du være opmærksom på

Læs mere

Udrejse-dokument. Danske Baptisters Spejderkorps Korpskontoret Gl. Gugvej Aalborg

Udrejse-dokument. Danske Baptisters Spejderkorps Korpskontoret Gl. Gugvej Aalborg Udrejse-dokument Transport IC eren vil oplyse dig om start- og sluttidspunkt for det officielle program, så snart disse foreligger. Herefter kan du planlægge din rejse og bestille din transport. Hvis der

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Marts 2017 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.).

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.). NOTAT Politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. i DUF Udgangspunktet for DUFs politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. er at tage hensyn til to forhold:

Læs mere

SLS-kasserer. - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse

SLS-kasserer. - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse SLS-kasserer - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Kassereropgaver i SLS-lokalbestyrelsen... 2 Årsregnskab... 2 Ansøgning om støtte til lokalbestyrelsens

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

BBU Medarbejderhåndbog

BBU Medarbejderhåndbog BBU Medarbejderhåndbog En guide for ansatte, valgte og frivillige i Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund. BBU Medarbejderhåndbog Side 1 af 12 Vedtaget af Landsledelsen den 12. september 2010 Denne håndbog

Læs mere

Retningslinjer for administration af beboermidler 85 og 107

Retningslinjer for administration af beboermidler 85 og 107 24. juli 2012 Retningslinjer for administration af beboermidler 85 og 107 Retningslinjerne vil blive indføjet i kommende pjecer, der udleveres til kommende beboere, pårørende og andre kommuner. Pjecen

Læs mere

Forretningsorden, forretningsgange og regulativer i Studenterrådet

Forretningsorden, forretningsgange og regulativer i Studenterrådet Forretningsorden, forretningsgange og regulativer i Studenterrådet Forretningsorden 1 Forretningsordenens virkeområde Forretningsordenen er gældende for møder i Studenterrådets forretningsudvalg. 2 Forretningsordenens

Læs mere

I ÅR SKAL VI VÆLGE EN HELT NY KORPSLEDELSE, HVIS FORSLAGET OM NYE VEDTÆGTER BLIVER GODKENDT

I ÅR SKAL VI VÆLGE EN HELT NY KORPSLEDELSE, HVIS FORSLAGET OM NYE VEDTÆGTER BLIVER GODKENDT VALG I ÅR SKAL VI VÆLGE EN HELT NY KORPSLEDELSE, HVIS FORSLAGET OM NYE VEDTÆGTER BLIVER GODKENDT MEN HVAD VIL DET EGENTLIG SIGE AT SIDDE I KORPSLEDELSEN? HVILKE POSTER ER DER? OG HVEM SKAL VÆLGES? HVEM

Læs mere

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse 1 Generelle retningslinjer... 2 2 Bestyrelsen... 2 3 Forretningsudvalget... 3 4 Årsmøde... 3 5 Oktoberarrangement... 4 6 LL-klubben...

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 5 til afdelingsbestyrelserne: Sådan bruges afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb

DUAB-retningslinie nr. 5 til afdelingsbestyrelserne: Sådan bruges afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 5 til afdelingsbestyrelserne: Sådan bruges afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier,

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter N OTAT Honorering af KKR's medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora I dette papir beskrives honoreringen af KKR s medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora (sundhedskoordinationsudvalg,

Læs mere

Ansættelseskontrakt ulønnet virke som træner/-instruktør

Ansættelseskontrakt ulønnet virke som træner/-instruktør STANDARDKONTRAKT 2015 Ansættelseskontrakt ulønnet virke som træner/-instruktør 1: Parterne Forening: Adresse: CVR-nr.: og Træner/instruktør: Adresse: Cpr.nr.: indgår på de i kontrakten nævnte vilkår aftale

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse

Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse Tekst markeret med kursiv skrift refererer direkte til klubbens vedtægter. Indhold 1. Konstituering af bestyrelsen... 2 2. Bestyrelsens arbejde... 2 3.

Læs mere

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Indledning Formålet med at udgive Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter er at sikre skolernes opsøgende konsulenter en ensartet information om aktiviteter

Læs mere

Regler for repræsentation og personaleforplejning inkl. Vejledning om kontering og momsafløftning

Regler for repræsentation og personaleforplejning inkl. Vejledning om kontering og momsafløftning Regler for repræsentation og personaleforplejning inkl. Vejledning om kontering og momsafløftning INDHOLD: 1. Repræsentation 2. Interne ydelser / personaleforplejning 3. Vejledning om kontering og momsafløftning

Læs mere

(herefter benævnt klubben) Navn: (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) Navn: (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 2 AFTALE (ulønnet medhjælper) Ved underskrivelsen af denne aftale har bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: og Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: indgået aftale

Læs mere

De grønne pigespejdere 1170/2011

De grønne pigespejdere 1170/2011 ProjektGuide 2 De grønne pigespejderes projektorganisation En projektgruppe er enten tilknyttet en styregruppe, et team eller hovedbestyrelsen. Alle projektgrupper arbejder ud fra et kommissorium, som

Læs mere

Faserne og den overordnede proces 2 Ansvarsfordeling 3 Budgettering generelt 4

Faserne og den overordnede proces 2 Ansvarsfordeling 3 Budgettering generelt 4 Indholdsfortegnelse Faserne og den overordnede proces 2 Ansvarsfordeling 3 Budgettering generelt 4 Budget for planlægning/evaluering 5 RAMMETAL OG PULJER 5 Transportpuljen 5 Udviklingspuljen 5 Pulje for

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS. Forbundet opkræver et enhedskontingent som bliver trukket i lønnen via Statens Lønsystem.

REGNSKABSINSTRUKS. Forbundet opkræver et enhedskontingent som bliver trukket i lønnen via Statens Lønsystem. REGNSKABSINSTRUKS Indledning: Regnskabsinstruksen skal bidrage til en effektiv økonomistyring af Fængselsforbundet. Instruksen beskriver den korrekte tilrettelæggelse og ansvarsfordeling af håndtering

Læs mere

Velkomst Præsentationsrunde Rollefordeling vedr. økonomien Bogføring og årsregnskab Skat og moms Medlems-og bogføringssystemer

Velkomst Præsentationsrunde Rollefordeling vedr. økonomien Bogføring og årsregnskab Skat og moms Medlems-og bogføringssystemer Velkomst Præsentationsrunde Rollefordeling vedr. økonomien Bogføring og årsregnskab Skat og moms Medlems-og bogføringssystemer Stiftet i 1994 af Carsten H. Fohlmann Har mere end 20 års erfaring med foreninger

Læs mere

Til medarbejdere. Kursus og uddannelse. Vælg farve. Vejle og Middelfart Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling

Til medarbejdere. Kursus og uddannelse. Vælg farve. Vejle og Middelfart Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling Til medarbejdere Kursus og uddannelse Vælg farve Vejle og Middelfart Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 2 For at sikre en ensartet håndtering af kursus og uddannelse i Ortopædkirurgisk Afdeling er der udarbejdet

Læs mere

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinjer for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 3 FUNDRAISING JDE PR 4 EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide

Læs mere

Enhedslistens guide til kasserere og interne revisorer i afdelinger og regioner

Enhedslistens guide til kasserere og interne revisorer i afdelinger og regioner Enhedslistens guide til kasserere og interne revisorer i afdelinger og regioner Indholdsfortegnelse: Kassererens opgaver og ansvar Kassererens arbejdsredskaber Regnskabssystem Mellemregningskonto på landskontoret

Læs mere

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG 2011 Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinier for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Økonomifunktionen. Vikingerne Vender Tilbage Distriktssommerlejr 2014 Ermelunden på Arresøcenteret. Distriktslejr Økonomi 1

Økonomifunktionen. Vikingerne Vender Tilbage Distriktssommerlejr 2014 Ermelunden på Arresøcenteret. Distriktslejr Økonomi 1 Økonomifunktionen Vikingerne Vender Tilbage Distriktssommerlejr 2014 Ermelunden på Arresøcenteret Distriktslejr 2014 - Økonomi 1 Overordnet regelsæt Alle gruppers kontaktperson er også ansvarlig for indbetalinger,

Læs mere

KURSUSHÅNDBOGEN 2014

KURSUSHÅNDBOGEN 2014 KURSUSHÅNDBOGEN 2014 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning... 5 3. Opgaver og roller i DDS Uddannelse... 6 Organisationen... 6 Funktioner i DDS Uddannelse... 6 Kompetencefordeling

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Juli 2016 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling.

Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling. Bilag 10 Generelle regler for bogføring af regnskabsbilag Elektronisk fakturering: 1. Anvendelsesområde Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling. En regning defineres som

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Retningslinjer for anerkendelse af Arrangementer og Spejdercentre.

Retningslinjer for anerkendelse af Arrangementer og Spejdercentre. Side 1 af 8 Retningslinjer for anerkendelse af Arrangementer og Spejdercentre. Lovgrundlag Korpsrådsmødet Kraftværk 09 vedtog, at det er muligt for arrangementer og spejdercentre at blive anerkendt af

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke Områdegruppens virke og daglige arbejde varetages af formanden fra områdegruppens kontor. Til bistand ved områdegruppens

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

STANDARDKONTRAKT 2. AFTALE (ulønnet medhjælper) Hermed ansætter. (Herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (Herefter benævnt træneren) Adresse:

STANDARDKONTRAKT 2. AFTALE (ulønnet medhjælper) Hermed ansætter. (Herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (Herefter benævnt træneren) Adresse: STANDARDKONTRAKT 2 AFTALE (ulønnet medhjælper) Hermed ansætter (Herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (Herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: følgende vilkår for hvervet som ulønnet træner i klubben:

Læs mere

O M M Å L E T. Flere kunstnere og kreative i mål med deres projekter. Bedre beskæftigelsesmuligheder for kunstnerne

O M M Å L E T. Flere kunstnere og kreative i mål med deres projekter. Bedre beskæftigelsesmuligheder for kunstnerne I N F O - & B R U G E R V E J L E D N I N G O M S E C T I O N O N E De Kreatives Kontor er et socialøkonomisk, not for profit-initiativ, der hjælper kunstnere og kreative freelancere med deres virksomhed.

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015 Svendborg Svenborg havn, Færge og Sundfart Hans Søby Jessens Mole 6 5700 Svendborg Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen,

Læs mere

Revisions rapport. fra

Revisions rapport. fra DRsU s kritiske revisor Den 7. marts 2014 Revisions rapport fra DRsU s kritiske revisor DRsU s ledelse har ikke besvaret henvendelser fra revisor DRsU s formand og kasserer fik via mail til DRsU@DRsU.dk

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Skat på det velgørende arbejde

Skat på det velgørende arbejde - 1 Skat på det velgørende arbejde Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mange mennesker udfører frivilligt arbejde i forskellige sammenhænge. En del af dette arbejde ville næppe blive udført

Læs mere

BILAG 1. Baggrund for forslag om vedtægtsændringer

BILAG 1. Baggrund for forslag om vedtægtsændringer BILAG 1 Baggrund for forslag om vedtægtsændringer Vedtægterne skal afspejle virkeligheden og fungere som en kontrakt mellem parterne - samtidig med at vise hvordan vi som bestyrelse arbejder (gennemsigtighed).

Læs mere

Skema 2. Landdistriktsbudget, yder eller landkommune: Landdistriktsbudget, mellemkommune:

Skema 2. Landdistriktsbudget, yder eller landkommune: Landdistriktsbudget, mellemkommune: Skema 2 Dokumentation for betalte udgifter ved acontoudbetaling eller anmodning om udbetaling af tilskud til dokumenterede betalte udgifter til løn og administration af den lokale aktionsgruppe Formålet

Læs mere

Vejledning og retningslinjer for foreningsvalgte revisorer i Haveforeninger

Vejledning og retningslinjer for foreningsvalgte revisorer i Haveforeninger Brønshøj september 2014 Vejledning og retningslinjer for foreningsvalgte revisorer i Haveforeninger En forening består af flere forskellige organer, f.eks. generalforsamlingen, formanden, bestyrelsen,

Læs mere

VEJLEDNING OM BUDGETANSØGNING SPECIALESPECIFIKKE KURSER

VEJLEDNING OM BUDGETANSØGNING SPECIALESPECIFIKKE KURSER VEJLEDNING OM BUDGETANSØGNING SPECIALESPECIFIKKE KURSER ANSØGNINGEN SENDES TIL: Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Islands Brygge 67 2300 København S Samt elektronisk til aah@sst.dk

Læs mere

Ulønnet virke som træner/-instruktør

Ulønnet virke som træner/-instruktør Standardkontrakt Ulønnet virke som træner/-instruktør Januar 2013 Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger Vingsted Skovvej 1 7100 Vejle Tlf.: 79 40 40 40/mail: info@dgi.dk DGI KONTRAKT OM VIRKE SOM FRIVILLIG,

Læs mere

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v.

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Godkendt Økonomiudvalget 10.2.2010 Vederlag til byrådsmedlemmer og diæter m.v. til ikkebyrådsmedlemmer Følgende retningslinjer er gældende for udbetaling af

Læs mere

Elektronisk rejseafregningssystem

Elektronisk rejseafregningssystem Elektronisk rejseafregningssystem Har du udgifter i forbindelse med dit arbejde i DANVA, så følg denne vejledning. Du skal bruge et elektronisk rejseafregningssystem, der styres via app på din smartphone.

Læs mere

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalafdelingernes økonomiske råderum

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalafdelingernes økonomiske råderum Økonomihåndbog Indholdsfortegnelse 1.1 Lokalafdelingernes økonomiske råderum... 1 Udgifter der dækkes... 2 Regnskab... 2 1.2 Netværksgrupper... 3 Regnskab... 3 1.3 Støtteformer... 4 Gaver og bidrag uden

Læs mere

Lønberegning eksempel på udfyldt skema vedlagt materiale

Lønberegning eksempel på udfyldt skema vedlagt materiale Lønberegning eksempel på udfyldt skema vedlagt materiale Lønberegning Udlæg Tillæg Vederlag Bonus og lignende...må ikke medtages i lønberegning. Medregn kun de tillæg, der kan dokumenteres at være givet

Læs mere

Det Danske Spejderkorps strategiramme

Det Danske Spejderkorps strategiramme Det Danske Spejderkorps strategiramme SOMMEREN 2017 Foto: Thomas Heie Nielsen SIDE 2 Det Danske Spejderkorps strategiramme Motivation Formålet med denne beskrivelse af strategirammen i Det Danske Spejderkorps

Læs mere

GUIDE. Skat og foreninger

GUIDE. Skat og foreninger GUIDE Skat og foreninger Udskrevet: 2016 Indhold Skat og foreninger................................................................ 3 Moms og foreninger..............................................................

Læs mere

DANVA har fået nyt, elektronisk rejseafregningssystem, som træder i kraft den 1. september 2016.

DANVA har fået nyt, elektronisk rejseafregningssystem, som træder i kraft den 1. september 2016. DANVA har fået nyt, elektronisk rejseafregningssystem, som træder i kraft den 1. september 2016. Har du udgifter i forbindelse med dit arbejde i DANVA, så følg denne vejledning. Pr. 1. september 2016 skal

Læs mere

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Overholdelse af disse standardvilkår er en forudsætning for bevillingen. Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet sendes sammen med tilsagnet.

Læs mere

KURSUSHÅNDBOG. En hjælp til dig som kursusleder i Det Danske Spejderkorps. dds uddannelse

KURSUSHÅNDBOG. En hjælp til dig som kursusleder i Det Danske Spejderkorps. dds uddannelse KURSUSHÅNDBOG En hjælp til dig som kursusleder i Det Danske Spejderkorps dds uddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opgaver og roller i DDS Uddannelse... 4 Organisationen... 4 Kompetencefordeling

Læs mere

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser Indholdsfortegnelse 1.0 Definition og bevilling af en tjenesterejse... 2 1.1 Beregning af rejsens varighed og længde.... 2 1.2 Ansøgning om og bestilling

Læs mere

Gentlemen s Finest. Forretningsorden. Snaregade 12, København K finest.dk finest.dk

Gentlemen s Finest. Forretningsorden. Snaregade 12, København K finest.dk  finest.dk Gentlemen s Finest Forretningsorden Snaregade 12, 1 1205 København K gf@gentlemens- finest.dk www.gentlemens- finest.dk 2 1. For bestyrelsen 1.1. Bestyrelsesarbejde 1.1.1. Bestyrelsen træder sammen umiddelbart

Læs mere

TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DE DANSKE SKYTTEFORENINGER

TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DE DANSKE SKYTTEFORENINGER TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DE DANSKE SKYTTEFORENINGER 14-02-2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Tilskudsregler til aktiviteter i De Danske Skytteforeninger (DDS)... 3 1. Geværterrænskydning,

Læs mere

Vederlag til tillidsrepræsentanter. Introduktion til arbejdsgivere og tillidsrepræsentanter om indberetning af bidrag og udbetaling af vederlag.

Vederlag til tillidsrepræsentanter. Introduktion til arbejdsgivere og tillidsrepræsentanter om indberetning af bidrag og udbetaling af vederlag. Vederlag til tillidsrepræsentanter Introduktion til arbejdsgivere og tillidsrepræsentanter om indberetning af bidrag og udbetaling af vederlag. IP-Folder10.indd 1 9/6/07 8:40:08 PM Kort fortalt Tillidsrepræsentanter

Læs mere

H Å N D B O G BESTYRELSEN FOR AMPS FNE

H Å N D B O G BESTYRELSEN FOR AMPS FNE Annoncering Der er en speciel formular vi kan udfylde til annoncering af arrangementer i Ergoterapeuten. Se www.etf.dk/kalenderdata. Deadline for indsendelse af annonce findes på www.etf.dk Tilmeldingsfrist:

Læs mere

BILAG 4 REKVISITION TIL RAMMEAFTALE OM PLANLÆGNING AF MINDRE ANLÆG MINIUDBUD

BILAG 4 REKVISITION TIL RAMMEAFTALE OM PLANLÆGNING AF MINDRE ANLÆG MINIUDBUD DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Marts 2014 Kort vejledning fjernes når aftaleteksten er færdig og inden underskrift.

Læs mere

Honorar Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste. Bestyrelsen X - X X X Formandskab X - X X X Udvalg X - X X X Repræsentantskab - X X X X

Honorar Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste. Bestyrelsen X - X X X Formandskab X - X X X Udvalg X - X X X Repræsentantskab - X X X X N OTAT Honorering af KL's politikere og politiske r e- præsentanter i eksterne fora Dette notat beskriver honoreringen af medlemmer i KL s politiske organer: bestyrelsen, formandskabet, udvalg og repræsentantskabet

Læs mere

Generel forretningsorden for udvalg i Danmarks Bowling Forbund

Generel forretningsorden for udvalg i Danmarks Bowling Forbund Generel forretningsorden for udvalg i Danmarks Bowling Forbund 11/2016 Præambel En ikke ubetydelig del af Danmarks Bowling Forbunds (forbundet) indtægter kommer fra Danmarks Idrætsforbund (DIF). Disse

Læs mere

DBU Fyns ledervejledning:

DBU Fyns ledervejledning: DBU Fyns ledervejledning: Denne DBU Fyn-leder vejledning, som er godkendt i DBU Fyns bestyrelse i maj 2011 er udarbejdet for at opnå ensartethed i DBU Fyn-lederplejen. Vejledningen er godkendt med virkning

Læs mere

Informationsfolder til censorer v/ucn, Pædagoguddannelsen Aalborg INFORMATIONSFOLDER TIL CENSORER

Informationsfolder til censorer v/ucn, Pædagoguddannelsen Aalborg INFORMATIONSFOLDER TIL CENSORER INFORMATIONSFOLDER TIL CENSORER University College Nordjylland Pædagoguddannelsen i Aalborg Hobrovej 85, Postboks 44, 9100 Aalborg Tlf. 72 69 40 00 Afholdelse af prøver Censorer der medvirker ved bachelorprøver

Læs mere

Censorkurser. Quick Guide - deltagelse i. Rejsud. Quick Guide

Censorkurser. Quick Guide - deltagelse i. Rejsud. Quick Guide - deltagelse i Censorkurser Rejsud Du kommer ind i RejsUd fra din webbrowser ved at skrive adressen https://381.rejsud.oes.dk LOGIN Du logger på RejsUd med dit Bruger-ID og Adgangsord Du har fået sendt

Læs mere

Administrativ praksis

Administrativ praksis Administrativ praksis Landsstyrelsen 2015-2016 Administrativ praksis Landsstyrelsen Dette hæfte er udarbejdet til brug for nye landsstyrelsesmedlemmer og beskriver nogle af de administrative rutiner, det

Læs mere

Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016

Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016 Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016 Vision Gennem officielt etablerede samarbejder med spejderkorps i andre lande ønsker vi i Det Danske

Læs mere

Kontoplan. Ungekurserne

Kontoplan. Ungekurserne for for... 1 Intro... 1 Del 1: Tips & Tricks... 2 Få styr på økonomien... 2 Sig fra... 2 Læg budget... 2 Madplanen... 3 Indkøb... 3 Materialer... 3 Pas på kørsel... 4 Del 2: De 11 poster... 5 Udgifter:...

Læs mere

Vejledning for DGE & Supervisions grupper

Vejledning for DGE & Supervisions grupper Vejledning for DGE & Supervisions grupper DGE [Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse - Region Hovedstaden] DGE Ø Farimagsgade 5 Opgang S Bygning 24, 1.sal 1014 Kbh K T: 2360 9928 E: dge@regionh.dk W:

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS. Anmodningen om udbetaling fremsendes til Tina Underbjerg på mail

REGNSKABSINSTRUKS. Anmodningen om udbetaling fremsendes til Tina Underbjerg på mail REGNSKABSINSTRUKS Anvendelse af bevillingen Bevillingsbeløbet er fastsat på grundlag af ansøgningens budget til hel eller delvis dækning af udgifterne. Formålet med projektet må ikke ændres og bevillingsbeløbet

Læs mere

SDUs interne cirkulære om repræsentationsmiddage, receptioner og gaver

SDUs interne cirkulære om repræsentationsmiddage, receptioner og gaver Syddansk Universitet Økonomiområdet SDUs interne cirkulære om repræsentationsmiddage, receptioner og gaver 0. INDHOLDSFORTEGNELSE A. Indledning B. Middage med eksterne deltagere C. Møder D. Receptioner

Læs mere

Diætreglement. for. Allerød Kommune

Diætreglement. for. Allerød Kommune 29. november 2005 Diætreglement for Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Fast vederlag til byrådsmedlemmer side 3 Udvalgsvederlag side 3 Tillægsvederlag side 4 Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste side

Læs mere

GUIDE. Skat og moms for frivillige og

GUIDE. Skat og moms for frivillige og GUIDE Skat og moms for frivillige og foreninger Udskrevet: 2016 Indhold Skat og moms for frivillige og foreninger............................................. 3 Foreninger og moms..............................................................

Læs mere

CENSORVEDERLAG i Læreruddannelsen (2007 & 2013 BEK.)

CENSORVEDERLAG i Læreruddannelsen (2007 & 2013 BEK.) CENSORVEDERLAG i Læreruddannelsen (2007 & 2013 BEK.) Følgende opgørelsesmetoder for beregning af censorvederlag gælder alle censorer i læreruddannelsen, såvel eksterne som interne. I foråret 2014 har LLN

Læs mere

Vejledning til kontering af udgiftsbilag

Vejledning til kontering af udgiftsbilag Vejledning til kontering af udgiftsbilag - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse Forord:... 3 Råd før læsning:... 3 Fremgangsmåde ved kontering af udgiftsbilag:... 4 1)

Læs mere

Vi glæder os til et godt samarbejde!

Vi glæder os til et godt samarbejde! Vi byder dig velkommen som censor til Administrationsbacheloruddannelsen VIA University College Kontaktoplysninger: Administrationsbacheloruddannelsen i Aarhus og Viborg Skejbyvej 15, 8240 Risskov Tlf.

Læs mere

Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening

Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening 1. Foreningens navn og formål. Stk. 1. Foreningens navn er Nørrebro Musicalteater Teaterforening. Stk. 2. Foreningens formål er på amatørbasis

Læs mere