Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "http://www.djoef.dk/online/print_tekst?id=10992&type=artikel&navn=er+det+tillad..."

Transkript

1 Side 1 af Er det tilladt at pantsætte sin fremtid? Af: Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen En økonomisk og retspolitisk analyse af virksomhedspant og andre former for flydende pant. Adgangen til at stifte såkaldte flydende panterettigheder blev i 2006 væsentligt udvidet ved ikrafttrædelsen af reglerne om virksomhedspant og fordringspant. I artiklen foretages en analyse og vurdering af de forventede økonomiske konsekvenser af reglerne om virksomhedspant. På baggrund heraf foretages en analyse og vurdering af, om flydende pant bør forbydes. Det konkluderes, at der alene bør være adgang til flydende pantsætning af fondsaktiver, af immaterielle aktiver udviklet af pantsætteren selv samt af tilbehør pantsat som accessorium til pant i hovedaktivet. Følgelig foreslås en række lovændringer, som bl.a. indebærer en afskaffelse af reglerne om virksomhedspant og fordringspant. 1. Baggrund En flydende panteret er en underpanteret i pantsætters nuværende og fremtidige aktiver inden for en eller flere aktivkategorier. Udgangspunktet er, at der ikke gyldigt kan stiftes flydende pant, jf. herved at tinglysningslovens (TL) 47 b, stk. 1, forbyder underpant i ensartede ting, der betegnes ved almindelige benævnelser. Reglen suppleres af TL 47 a, der hjemler forbud mod pant i alt, hvad en person ejer eller fremtidigt erhverver (generalpant). Forbuddet i TL 47 b, stk. 1, gælder alene for aktiver såsom løsøre, der underpantsættes ved tinglysning. Hertil kommer, at der findes en række undtagelser til forbuddet mod flydende pant. Indtil for relativt nylig var de væsentligste undtagelser adgangen til at pantsætte tilbehør til fast ejendom efter henholdsvis TL 37 og TL 47 b, stk. 2. Ved lov nr blev der imidlertid indført to nye former for flydende pant: virksomhedspant og fordringspant. Loven, der trådte i kraft 1. januar 2006, er i al væsentlighed identisk med det lovudkast, som Virksomhedspanteudvalget fremlagde i Bet. 1459/ Efter TL 47 c kan der således indrømmes virksomhedspant i en virksomheds nuværende og fremtidige aktiver inden for en eller flere af følgende aktivkategorier: 1) Simple fordringer hidrørende fra salg af varer og tjenesteydelser, 2) lagre af råvarer, halvfabrikata og færdigvarer, 3) motorkøretøjer, der hverken er eller har været indregistreret, 4) driftsinventar og driftsmateriel, 5) drivmidler og andre hjælpestoffer, 6) besætning samt 7) goodwill og en række immaterielle rettigheder. En del af de nævnte aktiver er dog efter TL 47 c, stk. 4, undtaget fra virksomhedspanteordningen. Som alternativ til virksomhedspant kan en virksomhed efter TL 47 d indrømme fordringspant i virksomhedens nuværende og fremtidige udestående fordringer hidrørende fra salg af varer og tjenesteydelser. Som det fremgår, har navnlig indførelsen af virksomhedspant medført, at den praktiske hovedregel nu må siges at være, at flydende pant er tilladt, dvs. at forbuddet mod flydende pant i TL 47 b, stk. 1, nu har karakter af en undtagelsesbestemmelse. Allerede i første halvår 2006 blev der tinglyst næsten virksomhedspantebreve med en samlet nominel værdi på ca. 4,5 milliarder kroner. Hertil kommer ca. 450 fordringspantebreve. Der tinglyses for øjeblikket ca. 350 virksomhedspantebreve om måneden. Umiddelbart kan de nye panteformer således karakteriseres som en succes. Men er det, at ordningerne anvendes, i virkeligheden en succes for virksomhederne? (hvorved der i denne artikel menes virksomhederne eksklusiv de

2 Side 2 af 15 professionelle långivere såsom banker m.v.). Forud for nedsættelsen af Virksomhedspanteudvalget var der en vis offentlig debat om fordele og ulemper ved at indføre virksomhedspant. Udvalget havde imidlertid ikke til opgave at vurdere, om der skulle indføres virksomhedspant, men derimod alene at udforme et forslag til, hvordan man kunne indføre virksomhedspant.3 Regeringen havde således, allerede inden Virksomhedspanteudvalget blev nedsat, bestemt sig for at støtte en indførelse af virksomhedspant i en eller anden form. Målet med denne artikel er at foretage en økonomisk og retspolitisk analyse og vurdering af, om virksomhedspant og andre former for flydende pant bør tillades. Det kan virke bagvendt at foretage en sådan efter virksomhedspantelovens vedtagelse, men det synes i lyset af udvalgets kommissiorium væsentligt, at der foretages en sådan retspolitisk analyse. Hertil kommer, at justitsministeren under lovforslagets behandling gav løfte om at evaluere ordningen senest 3 års efter dens ikrafttræden, dvs. senest 1. januar Pantsætning har virkning på virksomhedens samlede kreditvilkår Det kan være nyttigt et øjeblik at løfte blikket fra flydende panterettigheder og se på panterettigheder generelt. Der findes en righoldig teori om spørgsmålet om, hvorvidt panterettigheder overhovedet bør tillades. Tilhængerne af pant fremhæver, at pant reducerer långivers (panthavers) risiko og dermed forbedrer muligheden for at opnå kredit samt muliggør billigere kredit (lavere rente). Skeptikerne anfører, at den uomtvistelige fordel, långiveren opnår ved at få pant, modsvares af, at de øvrige kreditorers risiko forøges, og at disse øvrige kreditorer dermed vil være mere tilbageholdende med at yde kredit og/eller kræve en højere pris (rente) for deres kredit. Eksempelvis kan man forestille sig, at en virksomhed, der uden at tilbyde at stille pant har fået tilbud fra tre långivere om, at de hver især uden at få pant vil udlåne kr. til 10 % rente p.a. Virksomheden kan med andre ord uden at stille pant i alt låne kr. mod at betale en årlig rente på kr. Antag nu, at virksomheden tilbyder den ene långiver at få pant, og denne långiver som følge heraf tilbyder at udlåne kr. til 5 % rente p.a. Umiddelbart har pantet således givet sig udslag i et øget lån på kr. og en rentebesparelse. Men hvad hvis de to øvrige långivere som følge af pantsætningen hver især alene vil udlåne kr. til 20 % p.a.? I så fald har pantsætningen ikke resulteret i øget långivning, da summen af de 3 lån fortsat er kr., og ej heller i nogen rentebesparelse, da den samlede rente for de 3 lån fortsat er kr. (5 % af kr % af kr.). Pantsætningen er for virksomheden blevet et "zero-sum game". Det er vanskeligt at vurdere, om skeptikerne har ret i, at de øvrige långivere vil justere deres långivning som vist i eksemplet. Men den centrale pointe er klar: Man kan ikke se isoleret på fordelene ved at stille pant over for én långiver - man må se på, hvorledes pantsætningen påvirker virksomhedens samlede kreditvilkår. Der er langt flere aspekter af drøftelsen for og imod pant, end mit simple eksempel kan vise. Det vil være umuligt inden for denne artikels rammer at redegøre fyldestgørende herfor. Blot må det konstateres, at alle lande i Norden - ja, så vidt vides i hele verden - har regler, der muliggør, at en virksomhed stiller pant over for en långiver. 3. Den økonomiske virkning af flydende pant for virksomhederne belyst ved virksomhedspant 3.1. Hvilken rentefordel opnår virksomhederne ved at stille virksomhedspant Hvis pantsætning generelt er tilladt, hvorfor er flydende pant så særligt omdiskuteret? Det skyldes, at det flydende pant omfatter pantsætters til enhver tid værende aktiver (af en eller flere typer), dvs. også de

3 Side 3 af 15 fremtidige aktiver, som pantsætter erhverver efter pantsætningen. Dette står i modsætning til traditionelt pant, der typisk kun omfatter virksomhedens nuværende aktiver, dvs. at pantet omfatter et eller flere aktiver, som virksomheden allerede ejer på tidspunktet for pantsætningen. Problemet ved at tillade pantsætning af fremtidige erhvervelser er, at man kan frygte, at virksomheden ikke får tilstrækkelig fordel af pantsætningen på pantsætningstidspunktet, i og med der er betydelig usikkerhed om, hvilke aktiver virksomheden fremtidigt vil erhverve. En virksomhed, der ejer en bil, og tilbyder bilen som pant som for et lån, vil få en rentefordel baseret på en vurdering af bilen. En virksomhed, der ikke ejer nogen bil, men tilbyder en långiver at få pant i de biler, som virksomheden fremtidigt måtte erhverve, vil næppe få en rentefordel af samme størrelse. Antagelsen af, at et tilbud om pant i fremtidige erhvervelser næppe vil give samme rentefordel som pant i eksisterende aktiver, understøttes af Bet. 1459/2005, s. 243, hvor det anslås, at et lån sikret ved virksomhedspant alene vil være 0,25 %-0,50 % billigere p.a. end et blancolån, dvs. et usikret lån. Der er værd at bemærke, at skønnet på en 0,50 % hidrører fra Finansrådet, som er bankernes egen organisation. Långiverne erkender således selv, at de kun vil yde beskeden rentefordel for at opnå virksomhedspant. Andetsteds i Bet. 1459/2005 (s. 259) skrives, at rentefordelen måske endda bliver mindre end 0,25 % om året (!), og dette skøn fremstår rent faktisk som det mest pålidelige, jf. nærmere afsnit 3.5 nedenfor Dyrere leverandørkreditter Hvis en virksomhed giver sin bank virksomhedspant, må virksomhedens andre långivere (såsom leverandører) antages at reducere deres kreditgivning (kræve kontant betaling), øge deres kreditrente og/eller øge vareprisen (indregne den øgede risiko). I Bet. 1459/2005 (s. 256) anslås det, at virksomhedspanteordningen vil blive anvendt af ca. 30 % af virksomhederne, og at disse gennemsnitligt vil belåne de aktiver, der kan virksomhedspantsættes, med 40 %. M.a.o. skønnes det, at virksomhedspanteordningen vil omfatte 12 % (30 % af 40 %) af den samlede aktivmasse på anslået 528 milliarder, som potentielt kan virksomhedspantsættes. I beløb svarer disse 12 % til ca. 63 milliarder kr. Konsekvensen heraf vil være, at de usikrede private kreditorer, der hovedsageligt udgøres af leverandørerne, vil miste ca. 70 mill. kr. årligt i konkursdividende.4 Følgelig må det antages, at leverandørerne vil kræve en tilsvarende merpris for deres kredit/varer for at undgå at lide tab ved virksomhedspanteordningen. Det kan indvendes, at de foreløbige erfaringer fra første halvår 2006 måske kan tyde på, at der vil blive tinglyst virksomhedspantebreve for et mindre beløb end 63 milliarder kr. I første halvår efter lovens ikrafttræden blev der tinglyst virksomhedspant for ca. 4,5 milliarder kroner svarende til ca. 7 % af det nævnte forventede beløb på 63 milliarder. Der er i 2. halvår 2006 indtil videre sket tinglysning af virksomhedspantebreve i samme takt som i første halvår. Hertil kommer, at der allerede i første halvår 2006 blev tinglyst 450 fordringspantebreve. Fordringspant fungerer reelt som et slags "mini-virksomhedspant" og vil dermed også medføre dividendetab for leverandørerne. Samlet set må det således forventes, at der i løbet af 2006 vil være tinglyst virksomheds- og fordringspant for i alt milliarder kr. Det samlede tinglyste beløb vil stige i de kommende år, hvor der fortsat vil ske flere tinglysninger end aflysninger af virksomheds- og fordringspantebreve. Hvorvidt man når op på de ventede 63 milliarder kr., er vanskeligt at forudsige, men uanset om den faktiske udbredelse skulle vise sig at blive mindre, vil det ikke ændre på vurderingen af, om virksomhedspant giver overskud eller underskud for virksomhederne, men alene have betydning for over-/underskuddets størrelse. I øvrigt skal det bemærkes, at over- /underskuddet for den enkelte virksomhed ikke alene afhænger af, hvor stort et beløb der i alt er tinglyst virksomheds- og fordringspant for, men tillige af hvor mange pantsættende virksomheder dette beløb fordeler sig på. Nås den forventede beløbsmæssige anvendelse af ordningerne, må det som nævnt ovenfor antages, at leverandørerne i alt vil tage en merpris på

4 Side 4 af mill. kr. fra virksomhederne. Beløbet er endda lavt sat, da tallet er baseret på, at leverandørerne alene hæver prisen over for de virksomheder, der stiller virksomhedspant. En virksomhed, som leverer på kredit til en virksomhed, kan imidlertid som hovedregel ikke vide, om virksomheden efter leveringen indrømmer virksomhedspant til en långiver.5 I så fald efterstilles leverandørens krav panthavers krav i en senere konkurs. Som følge af denne risiko er det således muligt, at der også bliver tale om at hæve priserne over for de virksomheder, der (endnu) ikke har stillet virksomhedspant. Dette vil godt nok ikke være en udgift for de virksomheder, der har stillet virksomhedspant, men indgår i den samlede vurdering af virksomhedspanteordningens konsekvenser for virksomhederne som gruppe, jf. herom afsnit 3.5 nedenfor. Det kan indvendes, at renten på leverandørkredit er uden betydning, da virksomheden blot kan vælge at betale sine leverandører kontant via træk på kreditten hos virksomhedspanthaver. Et sådant ræsonnement er imidlertid uholdbart, da virksomhedspanteordningen næppe vil forøge bankernes samlede udlån til erhvervslivet. Udlånet er således baseret på forventet betalingsevne snarere end på stillet sikkerhed, og virksomhedspanteordningen vil ikke i sig selv øge virksomhedernes betalingsevne Øgede udgifter til garanti- og forsikringsordninger Den af virksomhedspant følgende øgede pantsætningsgrad vil som udgangspunkt medføre tab for virksomhedernes private ufrivillige kreditorer, da disse pga. pantet modtager mindre konkursdividende, men netop fordi de er ufrivillige, kan de ikke øge prisen for deres kredit tilsvarende. En ansat kan ikke kræve mere i løn som følge af, at arbejdsgiveren har givet sin bank flydende pant. Virksomhedens mindre kunder vil ikke kunne opnå rabat ved at henvise til, at deres udsigt til dækning af eventuelle erstatnings- og produktsansvarskrav er forringet som følge af det flydende pant. Men kan man som lovgiver acceptere, at en virksomhed opnår fordele ved virksomhedspant på bekostning af sine private ufrivillige kreditorer? I almindelighed er svaret hertil nej, dvs. at hvis man tillader flydende pant, må man lave obligatoriske garanti- og forskringsordninger, således at de private ufrivillige kreditorer i kraft heraf sikres en vis dækning i tilfælde af konkurs, uanset at de ikke får del i boets aktiver som følge af det flydende pant. Garanti- og forsikringsordninger sikrer de ufrivillige private kreditorer mod at blive dem, som betaler prisen for flydende pant. Men garanti- og forsikringsordningerne skaber til gengæld et nyt problem: Hvem skal betale omkostningerne ved ordningerne?6 At der ikke er tale om småbeløb, illustreres af, at det i Bet. 1459/2005 (s. 249) anslås, at alene Lønmodtagernes Garantifond vil miste ca. 70 mill. kr. årligt i konkursdividende.7 De fleste forsikrings- og garantiordninger er finansieret af virksomhederne, derved at der betales en løbende præmie for at være med i ordningen. Dette gælder bl.a. Lønmodtagernes Garantifond, som sikrer arbejdstageres krav på løn ved arbejdsgiverens konkurs m.v. Virksomhedspanteordningen anslås således at medføre, at virksomhedernes årlige bidrag skal øges med i alt 70 mill. kr., hvilket stort set svarer til en fordobling af bidraget.8 Et interessant spørgsmål i denne sammenhæng er, hvordan omkostningerne ved den enkelte garanti- og forsikringsordning fordeles mellem virksomhederne, m.a.o. hvorledes man beregner den præmie, som skal betales for at være med i ordningen. Er der tale om, at hver enkelt virksomhed skal betale samme beløb for en forsikring? Afhænger betalingen af antallet af ansatte? Af omsætningen? Det er her afgørende at gøre sig klart, at såfremt præmiens størrelse ikke afhænger af den enkelte virksomheds konkursrisiko, indebærer ordningen en omfordeling fra de virksomheder, der har ringe konkursrisiko, til de virksomheder, der har høj konkursrisiko. Virksomhedspant og andre former for flydende pant øger måske ikke i sig selv konkursrisikoen for virksomheden, men virksomhedspantet øger risikoen for, at garantifonden (forsikringsselskabet) lider tab, såfremt der

5 Side 5 af 15 faktisk indtræder konkurs, i og med garantifonden ikke har udsigt til dividende i konkursboet. Hvis man vil undgå, at flydende pant medfører, at der sker en omfordeling fra de virksomheder, der ikke har stillet flydende pant, til de virksomheder, der har stillet flydende pant (og fået fordelene herved), må virksomheder, der har stillet flydende pant, således betale en højere præmie end de øvrige virksomheder for at være med i garanti-/forsikringsordningen.9 Men sådan forholder det sig ikke. Eksempelvis kan nævnes, at præmien (bidraget), som betales for at være omfattet af Lønmodtagers Garantifond, ikke afhænger af, om virksomheden har stillet virksomhedspant. Hvis eksempelvis 30 % af virksomhederne anvender virksomhedspant og dermed forårsager en samlet bidragsforhøjelse på 70 mill. kr. årligt, vil disse virksomhedspantsættende virksomheder alene komme til at betale ca. 21 mill. kr. årligt, mens de virksomheder, der ikke anvender ordningen, vil skulle betale de resterende 49 mill. kr. årligt.10 Det virker ikke rimeligt. Garanti- og forsikringsordninger burde udformes således, at generelle risikoforøgende forhold såsom virksomhedspant indgår ved beregningen af den enkelte virksomheds præmie. Dermed ville de af virksomhedspanteordningen følgende øgede bidrag til Lønmodtagernes Garantifond blive betalt af de virksomheder, der anvender virksomhedspanteordningen Statens tab ved virksomhedspanteordningen Som det fremgår af afsnit , er det ikke sandsynligt, at virksomhedernes private kreditorer vil komme til at betale prisen for, at virksomhederne indrømmer bankerne flydende pant. De private frivillige kreditorer vil justere deres kreditvilkår, mens de ufrivillige private kreditorer vil blive dækket via garanti- og forsikringsordninger. Anderledes forholder det sig med staten, som kan tænkes at få et tab ved virksomhedspanteordningen, derved at staten som ufrivillig kreditor for skatte- og afgiftskrav undlader at justere sine kreditvilkår og dermed mister dividende i konkursboerne. Det anslås i Bet.1459/2005 (s. 253), at staten netto vil tabe 14 mill. kr. om året.11 Det kan måske overraske, at tabet ikke er større. Det skyldes for det første, at staten ikke betaler de i afsnit 3.3 nævnte øgede omkostninger til garanti- og forsikringsordninger. For det andet skyldes det, at staten opkræver en afgift for tinglysning af virksomhedspantet og derved får kompensation for en væsentlig del af de tab, som staten fremover vil lide som simpel kreditor i konkursboerne. De 14 mill. kr. svarer til ca. 700 kr. pr. virksomhed, der forventes at stille virksomhedspant.12 Det er således et forsvindende lille beløb, som staten bidrager med. Det skal her fremhæves, at de 14 mill. kr. ikke går direkte til de låntagende virksomheder. Tværtimod forventes staten at opkræve ca. 29 mill. kr. årligt fra virksomhederne (i form af tinglysningsafgift). Når staten alligevel ventes netto at tabe 14 mill. kr. årligt, skyldes det, at staten regner med at tabe ca mill. kr. til banksektoren som følge af, at bankerne som virksomhedspanthavere går forud for Skat ved udlodningen i konkursboerne.13 Det skal nævnes, at selv om staten set over en årrække ventes at tabe ca. 14 mill. kr. året, er der på kort sigt tale om en klar overskudsforretning for staten. Dette skyldes, at indtægterne, dvs. tinglysningsafgiften, opkræves ved pantets stiftelse, mens udgifterne, dvs. dividendetabet, først realiseres over en årrække. Staten ventes således at opnå et afgiftsprovenu i forbindelse med virksomhedspanteordningens indførelse på 681 mill. kr. (hvilket omregnet til årligt beløb under hensyntagen til det enkelte pants forventede levetid svarer til ca. 29 mill. kr. pr. år).14 Det er således sandsynligt, at staten i de første år efter ordningens ikrafttrædelse vil få et betragteligt nettooverskud ved virksomhedspanteordningen. Dette modsvares i sagens natur af, at man i de kommende år vil have et større underskud. De 681 mill. kr. er som nævnt i afsnit 3.2 baseret på en forventning tinglysning af pantebreve med et samlet nominelt beløb på 63 milliarder kroner. Selv om der som nævnt i afsnit 3.2 inden for de første par år "alene" skulle ske tinglysning for et samlet nominelt beløb på milliarder kr., vil dette indbringe staten en engangsindtægt på ca. 270 mill. kr. Der er således ikke tvivl om, at indførelsen af virksomhedspanteordningen ikke bare har været omkostningsfri, men ligefrem indtægtsgivende for den siddende regering, der således har udskrevet en regning til kommende regeringer.

6 Side 6 af Virksomhedspanteordningens samlede økonomiske betydning for virksomhederme På baggrund af det i afsnit anførte kan man vurdere virksomhedspanteordningens samlede betydning for virksomhederne, idet der tages udgangspunkt i, at ordningen vil blive anvendt i det i Bet. 1459/2005 anslåede omfang, jf. herom afsnit 3.2. Virksomhedspanteordningen vil i så fald årligt påføre virksomhederne udgifter på 70 mill. kr. til dyrere leverandørkreditter (afsnit 3.2), udgifter på 70 mill. kr. til øgede bidrag til Lønmodtagernes Garantifond (afsnit 3.3) og endelig udgifter på ca. 29 mill. til tinglysning (afsnit 3.4), i alt ca. 170 mill. kr. Hvis virksomhedspanteordningen skal give sig udslag i et overskud for virksomhederne, skal virksomhedernes renterabat som følge af stillet virksomhedspant således udgøre mere end 170 mill. kr. årligt svarende til ca. 0,27 % p.a. renterabat som følge af pantsætning.15 På kort sigt, dvs. i 2006 og de nærmest følgende år, vil en sådan renterabat end ikke være tilstrækkelig til at give overskud for virksomhederne, jf. nærmere nedenfor. Det er imidlertid usandsynligt, at bankerne vil give en renterabat på over 0,27 % p.a. Bankernes maksimale bruttogevinst ved virksomhedspanteordningen i form af merdividende udgør ca mill. kr., idet bankerne modtager dividende på bekostning af leverandørerne (70 mill. kr., jf. afsnit 3.2), Lønmodtagernes Garantifond (70 mill. kr., jf. afsnit 3.3) og staten (40-50 mill. kr., jf. afsnit 3.4). Det følger heraf, at bankerne vil få underskud, hvis de giver en gennemsnitlig renterabat på over 0,29 % p.a. til virksomhedspantsætterne. Selv en antagelse af, at bankerne vil yde en renterabat på 0,27 % p.a., forekommer urealistisk, da det vil kræve, at bankerne i form af renterabat videregiver 170 mill. kr. af bruttogevinsten på ca. 185 mill. kr. til virksomhederne. Det er således vanskeligt at forestille sig, at bankerne skulle videregive 90 % (170/185 mill. kr.) af den forventede dividendegevinst ved virksomhedspant til virksomhederne. Bankvirksomhed er (også) en forretning. Bankerne vil næppe affinde sig med alene at beholde ca. 10 % (15 mill. kr.) af merdividenden, da det vil svare til, at bankerne i form af rentemarginal og gebyrer, herunder for stiftelse, alene skulle tjene ca. 750 kr. pr. virksomhedspantsætter pr. år.16 En anden årsag til, at bankerne næppe vil nøjes med at beholde 15 mill. kr., er, at bankernes udsigt til faktisk at opnå merdividende på 185 mill. kr. årligt er behæftet med stor usikkerhed. Der er tale om en skønnet merdividende i fremtidige konkursboer. Om der overhovedet bliver en merdividende af denne størrelse, vil således afhænge af virksomhedernes adfærd. Vil virksomhederne i fremtiden have eksempelvis varelagre af samme størrelse som i dag? Vil en større del af varelageret end i dag være finansieret ved konsignation eller kommission og dermed ikke komme virksomhedspanthaver til gode i tilfælde af konkurs? Vil virksomhederne i højere grad end i dag lease driftsaktiver frem for at købe (eje) dem? Vil virksomhederne i højere grad kræve kontant betaling, hvorved mængden af pantsatte udestående fakturakrav reduceres? Spørgsmålene illustrerer, at der er en risiko for, at bankerne ikke opnår den forventede merdividende på 185 mill. kr.17 Risikoen for, at de fremtidige indtægter bliver mindre, gør det højst usandsynligt, at bankerne her og nu skulle vælge at give en renterabat på 170 mill. kr. Empirisk understøttes antagelsen af, at renterabatten bliver meget beskeden af, at der allerede har været omtale i pressen af sager, hvor banken kræver virksomhedspant for eksisterende, hidtil usikrede lån, uden at det giver sig udslag i nogen rentefordel.18 Det kan anføres, at hvis størrelsen af bankernes indtægt er usikker, må det samme gælde størrelsen af tabet for de øvrige kreditgivere. Ikke desto mindre må disse øvrige långivere, herunder navnlig leverandørerne, forventes at hæve deres priser ud fra de sandsynlige anslåede tab, da det ikke (ex ante) kan vides, om deres tab måske bliver mindre. Den samlede effekt af virksomhedspanteordningen er således, at man "sælger" sin fremtid billigt til panthaver, men senere skal købe den tilbage til fuld pris af sine øvrige långivere. Det kan indvendes, at selv om virksomhedspanteordningen er en underskudsforretning for virksomhederne som gruppe, kan ordningen give overskud for de virksomheder, der anvender den. Baggrunden er, at

7 Side 7 af 15 disse virksomheder oppebærer alle fordelene ved ordningen (renterabatten), mens en del af ulemperne fordeles mellem alle virksomheder, herunder den som ikke anvender ordningen, jf. eksempelvis at 49 mill. kr. af de anslåede årlige øgede bidrag til Lønmodtagernes Garantifond må forventes at blive betalt af virksomheder, der ikke har stillet virksomhedspant, jf. afsnit 3.3. Dette kan gøre, at virksomhedspanteordningen kan give overskud for de virksomhedspantsættende virksomheder, men dette modsvares i så fald af den urimelighed, at underskuddet ved ordningen betales af de virksomheder, som ikke anvender den. Man kan sige, at de pantsættende virksomheder sælger deres fremtid billigt til panthaver, men køber den endnu billigere tilbage ved at lade de ikke-pantsættende virksomheder betale en stor del af regningen. På kort sigt er der dog ikke tvivl om, at de virksomheder, som anvender ordningen, bliver de store tabere som følge af, at de skal erlægge tinglysningsafgift nu i optimistisk forventning om senere rentebesparelse og i håb om, at de øgede udgifter til leverandører og Lønmodtagernes Garantifond ikke bliver så store som anslået. Det bemærkes i den forbindelse, at selv om bankerne skulle give en renterabat på 0,27 % p.a., og selv om udgifterne til leverandørerne og Lønmodtagernes Garantifond slet ikke skulle stige, vil det tage den enkelte virksomhed ca. 6 år (!) at opnå en rentebesparelse, der modsvarer den betalte tinglysningsafgift på 1,5 % af hovedstolen. Man kan som tankeeksperiment forestille sig, at staten indtog en mere "gavmild" holdning. Dette kunne eksempelvis ske ved, at det blev gjort stort set gratis at tinglyse pant, og at staten påtog sig de af virksomhedspanteordningen følgende øgede udgifter til garanti- og forsikringsordninger. Måske ville det i så fald forholde sig sådan, at virksomhederne kunne få vendt underskuddet ved at stille virksomhedspant til et overskud. Men det rejser naturligvis spørgsmålet, om det er den rette måde for staten at bruge sine midler. Hvis man vil støtte virksomhederne økonomisk, er det langt enklere at sænke selskabsskatten, end det er at betale virksomhedernes underskud ved at stille virksomhedspant. Og frem for alt får staten mere for pengene. En lempelse af selskabsskatten går ubeskåret til virksomhederne. Det gør en betaling af underskuddet ved at stille virksomhedspant ikke. Ved at betale underskuddet ved virksomhedspant overtager staten blot en dårlig forretning: Det bliver staten, som overtager tabet ved, at virksomhederne har solgt deres fremtid billigt til virksomhedspanthaver og nu skal købe den tilbage til fuld pris af deres øvrige långivere. Herudover skal nævnes, at en sænkelse af selskabsskatten ligebehandler alle virksomheder. En betaling af underskuddet ved virksomhedspant kommer derimod i hovedsagen kun de virksomheder, der stiller virksomhedspant, til gode. Hvorfor skulle staten favorisere disse virksomheder på de øvrige virksomheders bekostning? 4. Bør flydende pant forbydes? 4.1. Valgfrihedsargumentet, nødvendighedsargumentet, konkurrenceargumentet, merværdiargumentet og omgåelsesargumentet På baggrund af drøftelserne i afsnit 3 er det nærliggende at konkludere, at virksomhedspant og andre former for flydende pant bør forbydes, i og med at flydende pant er en økonomisk dårlig forretning for pantsætterne, der via pantsætningen sælger deres fremtid til discountpris til panthaver. M.a.o. er den foreløbige konklusion, at der bør ske en ophævelse af de bestemmelser, der hjemler undtagelse til forbuddet mod flydende pant i TL 47 b, stk. 1. Det må imidlertid vurderes, om der er forhold, der taler herimod. Man kan her med fordel skelne mellem 5 typer argumenter mod et forbud mod flydende pant: valgfrihedsargumentet, nødvendighedsargumentet, konkurrenceargumentet, merværdiargumentet og omgåelsesargumentet Valgfrihedsargumentet Ved valgsfrihedsargumentet forstås en indvending om, at et forbud mod flydende pant er unødvendigt, da den enkelte virksomhed selv må

8 Side 8 af 15 vurdere, om den ønsker at give flydende pant, selv om det giver underskud for virksomheden. Indvendingen bygger som de fleste argumenter mod præceptive regler imidlertid på en antagelse om, at virksomheden har et frit valg. Det danske erhvervsliv er kendetegnet ved, at de fleste virksomheder er relativt små. Der findes også en række mindre danske banker, men de store danske banker har en meget væsentlig andel af erhvervskreditmarkedet. Typisk vil der m.a.o. være tale om forhandling mellem en mindre virksomhed og en stor bank. Virksomheden vil således oftest være i en svagere forhandlingsposition end banken og vil dermed ikke have et frit valg, hvad angår spørgsmålet, om kreditten skal sikres ved flydende pant eller ikke. Selv om man skulle være af den opfattelse, at virksomhederne kan "matche" bankerne i en forhandling og dermed kan afslå at indrømme flydende pant, er valgfrihedsargumentet ikke noget godt argument for flydende pant. For hvorfor skal det være tilladt at indgå en aftale om flydende pant, hvis man regner med, at ingen vil indgå en sådan aftale? 4.3. Nødvendighedsargumentet Ved nødvendighedsargumentet forstås, at det er nødvendigt at tillade flydende pant, da pantsætter ellers ikke kan opnå de nødvendige lån til at finansiere indkøb af fremtidige aktiver. Argumentet hviler således på et synspunkt om, at hvis virksomheden skal have likviditet til at købe nye aktiver, skal virksomheden forinden købet kunne låne penge, hvilket igen forudsætter, at virksomheden på forhånd kan give långiver pant i de fremtidige aktiver. Det er uden videre klart, at denne argumentation ikke er holdbar for virksomheder med stor grad af egenkapitalfinansiering, men da det panteretlige system ikke kan baseres på en skelnen mellem mere eller mindre tyndt kapitaliserede virksomheder, kan argumentet ikke afvises med henvisning til muligheden for at finansiere køb via egenkapitalen. En vægtig indvending mod argumentet er derimod, at udlån oftest baseres på betalingsevne snarere end på sikkerhedsstillelse. Det er m.a.o. oftest virksomhedens evne til at tjene penge snarere end en eventuel pantsikkerhed, som er afgørende for, om et lån kan opnås. Som anført i afsnit 3.2 er der således heller ingen forventning om, at indførelsen af virksomhedspant og fordringspant vil øge bankernes samlede udlån, da øget pantsætningsadgang ikke er ensbetydende med øget indtjening i virksomhederne. Nødvendighedsargumentet har formentlig alene holdbarhed, når en virksomhed står over for at skulle anskaffe et i forhold til virksomhedens størrelse meget dyrt aktiv. Eksempelvis kan det nævnes, at en forudsætning for at købe en fast ejendom ofte vil være, at køberen kan låne til anskaffelsen via pantsætning af ejendommen. Her er imidlertid ikke tale om flydende pant i virksomhedens til enhver tid værende fremtidige aktiver (eller ejendomme), men alene om, at der sker pantsætning af én bestemt fremtidig erhvervelse (ejendommen). Finansiering af enkeltstående køb kræver således ikke i almindelighed, at køberen kan stille flydende pant, men alene at køberen kan give individuelt (ikke-flydende) pant i det erhvervede aktiv. Nødvendighedsargumentet er således generelt ikke noget vægtigt argument for at tillade flydende pant. I relation til aktiver, der ikke anskaffes, men derimod udvikles af virksomheden selv, kan nødvendighedsargumentet dog ikke helt afvises. Det er vanskeligt - ofte umuligt - at give individuelt pant i et aktiv, som endnu ikke eksisterer, eksempelvis et patent, som virksomheden forsøger at opnå. Der kan derfor argumenteres for, at der bør være adgang til at give flydende pant i immaterielle aktiver ud fra en betragtning om, at en sådan pantsætning kan være nødvendig for at opnå finansiering af den drift, som i sidste ende (forhåbentlig) resulterer i et immaterielt aktiv. Set i dette lys kan adgangen til efter TL 47 c, stk. 3, nr. 7, at give virksomhedspant i de i bestemmelsen opregnede immaterielle aktiver således anses for velbegrundet af nødvendighedsargumentet. I tilfælde, hvor en virksomhed ikke selv udvikler et immaterielt aktiv, men derimod erhverver det fra tredjemand, holder nødvendighedsargumentet dog ikke, da man i sådanne tilfælde kan finansiere erhvervelsen ved at give individuelt pant i det erhvervede aktiv, jf. ovenfor om det tilsvarende spørgsmål ved erhvervelse af fast ejendom. Nødvendighedsargumentet støtter således alene en opretholdelse af TL 47 c, stk. 3, nr. 7, for så vidt angår immaterielle aktiver, som er udviklet af pantsætteren selv, men ikke for så vidt angår immaterielle aktiver erhvervet fra tredjemand. Endelig skal nævnes, at selv om der tilsyneladende er lighed mellem

Verksamhetspant/företagshypotek i nordisk rätt: hur mycket skall bankerna få? Sektionsmöte

Verksamhetspant/företagshypotek i nordisk rätt: hur mycket skall bankerna få? Sektionsmöte Verksamhetspant/företagshypotek i nordisk rätt: hur mycket skall bankerna få? Fredagen den 19. augusti 2005 kl. 9:30 Verksamhetspant/företagshypotek i nordisk rätt: hur mycket skall bankerna få? (sektionsmöte)

Læs mere

Betænkning om virksomhedspant

Betænkning om virksomhedspant Betænkning om virksomhedspant Betænkning nr.../2005 Betænkning om virksomhedspant afgivet af et udvalg under Justitsministeriet den 23. februar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Indledning 1 1. Udvalgets

Læs mere

& +1"/+ 1&,+ ) * + $"*"+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / (

& +1/+ 1&,+ ) * + $*+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / ( & +1"/+ 1&,+ ) * + $"*"+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / ( KRISELEDELSE IMG yder dagligt rådgivning til et bredt udsnit af erhvervslivet og i den seneste tid har vore klienter

Læs mere

UNDERPANTSÆTNING AF LØSØRE

UNDERPANTSÆTNING AF LØSØRE BETÆNKNING VEDRØRENDE UNDERPANTSÆTNING AF LØSØRE AFGIVET AF DET AF JUSTITSMINISTERIET DEN 9. MAJ 1955 NEDSATTE UDVALG BETÆNKNING NR. 172 1957 J. H. SCHULTZ A/S - UNIVERSITETS-BOGTRYKKERI - KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Underpant i løsøre forholdet til 3. mand

Underpant i løsøre forholdet til 3. mand Underpant i løsøre forholdet til 3. mand Af PETER ELGAARD BALLE I studenterafhandlingen undersøges, hvorvidt en tinglyst underpanteret i løsøre kan ekstingveres. Spørgsmålet er, om de almindelige ekstinktionsregler

Læs mere

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 30. september 1999

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 30. september 1999 i:\september-99\samlet-generationsskifteudv.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 30. september 1999 RESUMÈ BETÆNKNING FRA GENERATIONSSKIFTEUDVALGET RUMMER INGEN ANBEFALINGER Generationsskifteudvalget

Læs mere

Skjult gæld i biler. afgivet af en arbejdsgruppe under Justitsministeriet

Skjult gæld i biler. afgivet af en arbejdsgruppe under Justitsministeriet Skjult gæld i biler afgivet af en arbejdsgruppe under Justitsministeriet Betænkning nr. 1190 København 1990 Skjult gæld i biler afgivet af en arbejdsgruppe under Justitsministeriet Betænkning nr. 1190

Læs mere

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - December 2005

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - December 2005 kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - December 2005 Af Tage Borregaard Pedersen Statsaut. revisor. Adm. direktør tbp@hlb.dk I denne udgave Ny aktieskat for personer side 3 Vi arbejder

Læs mere

I Panteretten XI Tinglysningslovens 37 og 38 II Panterettens stiftelse - pantsætningsaftalen3

I Panteretten XI Tinglysningslovens 37 og 38 II Panterettens stiftelse - pantsætningsaftalen3 Panterettigheder I Panteretten 2 1. Panteretten og andre sikkerhedsformer 2 2. Forholdet til fordringsretten 2 II Panterettens stiftelse - pantsætningsaftalen3 1. Stiftelsen 3 2. Hvornår foreligger der

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER DECEMBER 2008

NYHEDER FRA PLESNER DECEMBER 2008 NYHEDER FRA PLESNER DECEMBER 2008 CORPORATE COMMERCIAL Rekonstruktion af selskaber i Sverige... 1 Virksomhedspant og pantsætningsforbud inspiration til anvendelse... 4 Underretning til skyldner ved overdragelse

Læs mere

Repræsentanter ved kollektive gældsforhold

Repræsentanter ved kollektive gældsforhold Af advokat Line Støving og advokat Morten Hoveroust (begge LETT Advokatpartnerselskab) Det er positivt, at der i dansk ret nu er taget stilling til anvendelsen af repræsentanter (herunder security agents)

Læs mere

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Finanstilsynet 13. december 2013 J.nr. Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Denne vejledning indeholder vejledning om reglerne om individuelle nedskrivninger og hensættelser i bekendtgørelse

Læs mere

Overskudsafhængige lån Om udformning, økonomiske rationaler og den mangelfulde skatteretlige regulering

Overskudsafhængige lån Om udformning, økonomiske rationaler og den mangelfulde skatteretlige regulering 2298 Artikler 480 Overskudsafhængige lån Om udformning, økonomiske rationaler og den mangelfulde skatteretlige regulering Af lektor, Ph.d. og partner Jakob Bundgaard og Ph.d.-stipendiat Katja Joo Dyppel,

Læs mere

Betænkning om generationsskiftet i erhvervslivet

Betænkning om generationsskiftet i erhvervslivet Betænkning om generationsskiftet i erhvervslivet Betænkning nr. 1374/August 1999 Resumé: Betænkningen fra Generationsskifteudvalget behandler en række centrale problemstillinger i relation til generationsskifte

Læs mere

Lejers insolvens Lessee s insolvency

Lejers insolvens Lessee s insolvency Lejers insolvens Lessee s insolvency af MARIA ELISABETH PEDERSEN I afhandlingen behandles en række af de problemstillinger, som relaterer sig til lejers konkurs og rekonstruktionsbehandling. Indledningsvis

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 259 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 78 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven (Tilpasning til det digitale tinglysningssystem

Læs mere

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag.

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag. Skatteministeriet Pr. e-mail: Juraogsamfundsoekonomi@skm.dk SF@skm.dk MJR@skm.dk Høringssvar til L200 Ministeriets j.nr. 13-0250471 9. juli 2014 Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit

Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit Oktober 2003 2 Indholdsfortegnelse 1 Konklusion og sammenfatning...10 1.1 Konklusion...10 1.2 Baggrund...11 1.2.1 Realkreditsektoren i Danmark...11 1.2.2 Fusionens

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - KIM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 6. december 2012 U-2-11 Nykredit Realkredit A/S (Advokat Jens Rostock-Jensen) (Advokat Morten Kofmann) mod Konkurrencerådet (Advokat Jacob Pinborg)

Læs mere

Indtrædelse i entrepriseaftaler ved konkurs

Indtrædelse i entrepriseaftaler ved konkurs Speciale cand. jur. Indtrædelse i entrepriseaftaler ved konkurs Engelsk titel: Entry into construction contracts at bankruptcy Forfatter: Martin Westy Løvendahl Vejleder: Torsten Iversen Professor, dr.jur.,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0046 17. marts 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven

Læs mere

Beskatning af kapitalejerlån / Taxation of Shareholder Loans

Beskatning af kapitalejerlån / Taxation of Shareholder Loans Beskatning af kapitalejerlån / Taxation of Shareholder Loans af NIKOLAJ WESSEL TROMBORG Nærværende afhandling omhandler de skatteretlige regler om kapitalejerlån, idet reglerne undergik en markant forandring

Læs mere

Vejleder. Aarhus Universitet. Forfatter. Per Harder. Forbrugerkredit. fokus på ÅOP og forbrugerbeskyttelsen ved prisoplysning

Vejleder. Aarhus Universitet. Forfatter. Per Harder. Forbrugerkredit. fokus på ÅOP og forbrugerbeskyttelsen ved prisoplysning Aarhus Universitet Kandidatafhandling Cand.merc.(jur.) Vejleder Hans Henrik Edlund Juridisk institut Forfatter Per Harder Forbrugerkredit fokus på ÅOP og forbrugerbeskyttelsen ved prisoplysning Handelshøjskolen

Læs mere

Overdragelse af aktier vs. aktivitet samt finansiering

Overdragelse af aktier vs. aktivitet samt finansiering Indledning Overdragelse af aktier vs. aktivitet samt finansiering Definition - Virksomhedsoverdragelse: Virksomhedsoverdragelse En transaktion hvorved en funktionel enhed overføres fra én (sælger) til

Læs mere

EN STATISTISK BELYSNING AF PANTEBREVSMARKEDET

EN STATISTISK BELYSNING AF PANTEBREVSMARKEDET BETÆNKNING om EN STATISTISK BELYSNING AF PANTEBREVSMARKEDET Delbetænkning afgivet af det af økonomiministeren den 6. oktober 1970 nedsatte udvalg BETÆNKNING NR. 616 JUNI 1971 Danmarks Statistiks Trykkeri

Læs mere

Forsikring i velfærdssamfundet

Forsikring i velfærdssamfundet Forsikring i velfærdssamfundet Forsikringserhvervets bidrag til velfærdsdebatten Indhold Forord................................Side 3 Forsikring i velfærdssamfundet...............side 4 Sygdom og forsikring

Læs mere

Generationsskifte: Revision, Skat og Finansiering

Generationsskifte: Revision, Skat og Finansiering Working Paper 1999/2 Generationsskifte: Revision, Skat og Finansiering af Jens Møller, Peter Tærø Nielsen & Ole Bjørn CESFO Center for Småvirksomhedsforskning Indholdsfortegnelse Forord 3 Revisors rådgivning

Læs mere

NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG

NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG 30-11 2011 4/0120-0500-0031 /JKM, SR PUNKT 6: RÅDSMØDE DEN 30. NOVEMBER 2011 NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN ERHVERVS OG VÆKSTMINISTERIET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere