Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen"

Transkript

1 DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen Rettet 2014 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

2 Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold og normering Hjemmel Tilhørsforhold Normering... 3 Kapitel 2. Adgangskrav Adgangskrav... 3 Kapitel 3. Studietekniske forhold Læsning af tekster på fremmedsprog Normalsidedefinition Stave- og formuleringsevne... 4 Kapitel 4. Faglig profil Kandidattilvalgets formål Kompetenceprofil for kandidattilvalget... 4 Kompetencebeskrivelse... 4 Kompetencemål... 4 Kapitel 5. Kandidattilvalgets struktur Kandidattilvalgets opbygning Kandidattilvalgets moduler... 6 Modul 1: Frie emner A + B... 6 Modul 2: Frie emner C + D... 9 Modul 3: Frit emne E Modul 4: Skriftlig akademisk engelsk og præsentationsteknik på engelsk for kandidatstuderende Kapitel 6. Generelle prøveregler og bedømmelseskriterier Generelle prøveregler Bedømmelseskriterier Kapitel 7. Studieaktivitet og afslutning af uddannelsen Studieaktivitet Afslutning af uddannelsen Kapitel 8. Ikrafttræden, dispensation og godkendelse Ikrafttræden Dispensation Godkendelse

3 Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold og normering 1. Hjemmel 2014-studieordningen for kandidattilvalget i Engelsk, på engelsk benævnt English Studies, er fastsat med hjemmel i 30 i bekendtgørelse nr af 16. juni 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen). 2. Tilhørsforhold Kandidattilvalget i Engelsk hører under studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk og censorkorpset for Engelsk. 3. Normering Kandidattilvalget i Engelsk er del af en samlet 2-årig kandidatuddannelse, der er normeret til 120 ECTS-point, som omfatter tilvalg på i alt 30 ECTS-point samt et centralt fag på 90 ECTS-point. Kapitel 2. Adgangskrav 4. Adgangskrav For at blive optaget på kandidattilvalget i Engelsk skal den studerende være indskrevet på et centralt fag på kandidatniveau. Kapitel 3. Studietekniske forhold 5. Læsning af tekster på fremmedsprog Der læses engelsksprogede tekster af høj sværhedsgrad. 6. Normalsidedefinition En normalside i forbindelse med tekstopgivelser (af moderne, vestlige tekststykker) og aflevering af hjemmeopgaver/speciale svarer til 2400 typeenheder inkl. mellemrum. Ved beregning af omfang af hjemmeopgaver indgår noter, men ikke forside, litteraturliste og bilag. Stk. 2. Ved opgivelse af audiovisuelt materiale omregnes 1 minuts spilletid til 1 normalside. Stk. 3. Ved beregning af andet materiale, omregnes dette efter følgende retningslinjer: Prosa En normalside prosa efter 1750 = ca typeenheder (inkl. bogstaver, tegn og mellemrum). En normalside prosa fra = ca typeenheder. En normalside prosa fra = ca. 900 typeenheder. En normalside prosa før 1100 = ca. 300 typeenheder. En normalside prosa skrevet i vanskeligt sprog (f.eks. dialekt) = ca typeenheder Poesi En normalside poesi efter 1750 = 15 verslinjer. En normalside poesi fra = 12 verslinjer. En normalside poesi fra = 9 verslinjer. En normalside poesi før 1100 = 3 verslinjer. 3

4 En normalside poesi skrevet i vanskeligt sprog (f.eks. dialekt) = 12 verslinjer. Stk. 4. Oplysninger om pensum findes i særskilt tillæg. 7. Stave- og formuleringsevne Ved bedømmelsen af skriftlige hjemmeopgaver skrevet såvel på dansk som på et fremmedsprog skal den studerendes stave- og formuleringsevne (som dokumenteret i den forelagte præstation) indgå i helhedsbedømmelsen af den pågældende præstation, idet det faglige indhold dog vægtes tungest. Hvis der er et særligt fokus på stave- og formuleringsevne, vil det fremgå af det enkelte fagelement i 11. Kapitel 4. Faglig profil 8. Kandidattilvalgets formål Formålet med kandidattilvalget i Engelsk er at supplere den studerendes faglige viden og færdigheder i forhold til det centrale fag på kandidatniveau samt øge de teoretiske og metodiske kompetencer i forhold til bacheloruddannelsen. Den studerende skal opnå en større selvstændighed og faglig fordybelse gennem de videregående elementer i fagområdets discipliner og metoder, herunder træning i videnskabeligt arbejde og metode. 9. Kompetenceprofil for kandidattilvalget Kompetencebeskrivelse Kandidaten har kendskab til dele af engelsk sprog og kulturelle og samfundsmæssige praksisser. Kandidaten kan selvstændigt løse opgaver, der er forankret i forskningsbaseret viden om væsentlige problemstillinger inden for et fagligt emne og beherske teknikker til at skabe viden, hvor den ikke foreligger i forvejen, men også evner at bruge denne viden med blik for både dens anvendelsesmuligheder og dens begrænsninger. Kompetencemål Kandidattilvalget i Engelsk giver følgende specifikke kompetencer: Viden og forståelse af forskningsbaseret viden om væsentlige problemstillinger inden for et fagligt emne et udvalgt fagligt emne både for dets betydning i en bredere faglig sammenhæng og for det teoretiske grundlag for den eksisterende viden om emnet. For studerende der tager modul 4 endvidere akademiske konventioner og udtryksformer med de dertilhørende sproglige forhold og stilistiske karakteristika. Færdigheder i at indplacere det valgte emne i en relevant teoretisk sammenhæng og forholde sig til de metoder, der anvendes på det pågældende felt og på de praksisfelter der typisk indgår i erhvervsmæssig beskæftigelse med emnet give en reflekteret og selvstændig analyse med henvisning til forskningsbaseret viden om væsentlige problemstillinger inden for et fagligt emne formidle forskningsbaseret viden og faglige diskussioner på en klar og veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer. For studerende der tager modul 4 endvidere strukturere tankerækker logisk og kommunikativt funktionelt formidle idéer på et klart og adækvat engelsk med et højt grammatisk, semantisk, pragmatisk og formmæssigt korrekthedsniveau. 4

5 Kompetencer i at indsætte den faglige viden i en tværfaglig sammenhæng på en måde der forener faglig dybde med evne til at se tilknytningspunkter i forhold til andre fagligheder. For studerende der tager modul 4 endvidere vurdere egne behov dels for støtte i håndbøger og andre hjælpemidler og dels for revision og peer review skrive med en procestilgang der omfatter udkast og revision og inddrager både undervisere og andre studerendes feedback med henblik på at opnå et afpudset færdigt produkt. Kapitel 5. Kandidattilvalgets struktur 10. Kandidattilvalgets opbygning Kandidattilvalget i Engelsk kan benyttes som enkeltstående tilvalg. Stk. 2. Kandidattilvalget kan ligge uden for det centrale fag. Stk. 3. Studerende, der er indskrevet på det centrale fag på kandidatniveau i Engelsk, kan ikke læse kandidattilvalg efter denne ordning. Stk. 4. Kandidattilvalget i Engelsk omfatter følgende moduler: Semester Modul (uddannelsesdel) Fagelement Prøvebestemmelser 1: Frie emner A + B (tilvalg) Frit emne A HENK04151E Frit emne B HENK04161E Aktiv undervisningsdeltagelse Intern ved én eksaminator Bestået/ikke-bestået Fri skriftlig hjemmeopgave eller fri mundtlig prøve med materiale eller bunden skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse Intern ved flere eksaminatorer 7-trins-skalaen 2: Frie emner C + D (tilvalg) Frit emne C HENK04171E Frit emne D HENK04181E Fri skriftlig hjemmeopgave eller fri mundtlig prøve med materiale eller bunden skriftlig hjemmeopgave med aktiv undervisningsdeltagelse Intern ved flere eksaminatorer 7-trins-skalaen Fri skriftlig hjemmeopgave eller fri mundtlig prøve med materiale eller bunden skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse Intern ved flere eksaminatorer 7-trins-skalaen 3: Frit emne E (tilvalg) Frit emne E HENK04191E Fri skriftlig hjemmeopgave eller fri mundtlig prøve med materiale eller bunden skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse Intern ved flere eksaminatorer 7-trins-skalaen 4: Skriftlig akademisk engelsk og præsentationsteknik på Skriftligt akademisk engelsk for kandidatstuderende Fri skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af aktiv 5

6 engelsk for kandidatstuderende HENK04201E Præsentationsteknik på engelsk for kandidatstuderende HENK04211E undervisningsdeltagelse Intern ved én eksaminator 7- trins-skalaen Fri mundtlig prøve med materiale (produkt) under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse Intern ved flere eksaminatorer 7-trins-skalaen 11. Kandidattilvalgets moduler Modul 1: Frie emner A + B Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden og forståelse af forskningsbaseret viden om væsentlige problemstillinger inden for et fagligt emne et udvalgt fagligt emne både for dets betydning i en bredere faglig sammenhæng og for det teoretiske grundlag for den eksisterende viden om emnet. Færdigheder i at indplacere det valgte emne i en relevant teoretisk sammenhæng og forholde sig til de metoder, der anvendes på det pågældende felt og på de praksisfelter der typisk indgår i erhvervsmæssig beskæftigelse med emnet give en reflekteret og selvstændig analyse med henvisning til forskningsbaseret viden om væsentlige problemstillinger inden for et fagligt emne formidle forskningsbaseret viden og faglige diskussioner på en klar og veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer. Kompetencer i at indsætte den faglige viden i en tværfaglig sammenhæng på en måde der forener faglig dybde med evne til at se tilknytningspunkter i forhold til andre fagligheder. Frit emne A Free Topic A Aktivitetskode: HENK04151E Faglige mål Eksaminanden kan diskutere de væsentlige faglige problemstillinger i det valgte emne på en klar og nuanceret måde placere det særligt studerede emne i forhold til bredere faglige sammenhænge diskutere det valgte emne i sammenhæng med relevante teoridannelser og videnskabelige metoder foretage en klar og diskuterende fremlæggelse af et fagligt stof udtrykke sig sammenhængende og forståeligt på engelsk operere konsekvent inden for gængse akademiske konventioner med hensyn til opstilling, noter, referencer, citater og bibliografi. 6

7 Undervisnings- og arbejdsformer Prøvebestemmelser Særlige bestemmelser Holdundervisning, hvor der lægges vægt på arbejdsformer såsom læsning af primær- og sekundærtekster, mundtlige diskussioner samt arbejde med udtryksfærdighed på engelsk. Prøveform: Aktiv undervisningsdeltagelse. Syge-/omprøve: Bunden skriftlig hjemmeopgave. Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt Bestået/Ikkebestået. Omfang: Som beskrevet under Særlige bestemmelser. Omfang ved syge-/omprøve: normalsider. Der gives 48 timer til besvarelsen. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler. Ved aktiv undervisningsdeltagelse forstås løsning af individuelle kursusrelaterede opgaver. Ved bedømmelsen af deltagelsen skal såvel videns- som færdigheds- og kompetencedimensionen indgå, således at kurser der bedømmes ved aktiv deltagelse kan bidrage til en samlet indarbejdelse af akademiske arbejdsformer. Der kræves 80 % fremmøde, aflevering og godkendelse af normalt to opgaver på 1-2 normalsider med respons på læste tekster samt aflevering og godkendelse af to opgaver på 3-5 normalsider med en emnepræsentation. Én af sidstnævnte kan efter underviserens skøn erstattes af et mundtligt oplæg. Studienævnet kan efter underviserens ansøgning specificere andre opgavetyper, når alignment til kursets genstandsområde taler for det. For studerende, der ikke har taget eller bestået prøven, mister den godkendte aktive undervisningsdeltagelse sin gyldighed ved den pågældende eksamenstermins afslutning. Frit emne B Free Topic A Aktivitetskode: HENK04161E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Prøvebestemmelser Eksaminanden kan diskutere de væsentlige faglige problemstillinger i det valgte emne på en klar og nuanceret måde placere det særligt studerede emne i forhold til bredere faglige sammenhænge diskutere det valgte emne i sammenhæng med relevante teoridannelser og videnskabelige metoder foretage en klar og diskuterende fremlæggelse af et fagligt stof udtrykke sig sammenhængende og forståeligt på engelsk operere konsekvent inden for gængse akademiske konventioner med hensyn til opstilling, noter, referencer, citater og bibliografi. Holdundervisning, hvor der lægges vægt på arbejdsformer såsom læsning af primær- og sekundærtekster, mundtlige diskussioner samt arbejde med udtryksfærdighed på engelsk. Studienævnet fastsætter for et givet kursus en af tre prøveformer: Prøveform A Fri skriftlig hjemmeopgave 7

8 Omfang: normalsider. Prøveform B Fri mundtlig prøve med materiale (synopsis) Omfang: 30 minutter inklusive censur. Hjælpemidler: Synopsen samt det opgivne pensum. Særlige bestemmelser for prøveform B: I første del af eksaminationen fremlægger eksaminanden det udvalgte problemfelt med udgangspunkt i synopsis. Fremlæggelsen, der maksimalt må have en varighed af 10 minutter, efterfølges af en dialog mellem eksaminator og eksaminand om det udvalgte problemfelt i relation til det overordnede emneområde. Denne del af eksaminationen kan inddrage emneområdet som helhed med tilhørende pensum. Synopsis indgår i bedømmelsen med 1/3. Prøveform C Bunden skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse Omfang: Eksaminanden har 24 timer til at udarbejde den skriftlige hjemmeopgave, hvis omfang er maksimalt 5-7 normalsider. Særlige bestemmelser for prøveform C: Den bundne skriftlige hjemmeopgave stilles af underviseren, og den skal afspejle kursets samlede pensum med direkte anvendelse af et bredt og repræsentativt udvalg af de gennemgåede tekster. De kursusrelaterede opgaver skal være godkendt som forudsætning for deltagelse i den bundne skriftlige hjemmeopgave. Formelt kræves aflevering og godkendelse af normalt to opgaver på 1-2 normalsider med respons på læste tekster samt aflevering og godkendelse af to opgaver på 3-5 normalsider med en emnepræsentation. Én af sidstnævnte kan efter underviserens skøn erstattes af et mundtligt oplæg. Studienævnet kan efter underviserens ansøgning specificere andre opgavetyper, når alignment til kursets genstandsområder taler for det. Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse under prøveform C: Prøveform: Bunden skriftlig hjemmeopgave. Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor. Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7- trins-skalaen. Eksaminationssprog: Engelsk. Omfang: normalsider. Der gives 48 timer til besvarelsen. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Særlige Særlig bestemmelse for prøveform C: For studerende, der ikke har taget eller 8

9 bestemmelser bestået prøven, mister den godkendte aktive undervisningsdeltagelse sin gyldighed ved den pågældende eksamenstermins afslutning Modul 2: Frie emner C + D Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden og forståelse af forskningsbaseret viden om væsentlige problemstillinger inden for et fagligt emne et udvalgt fagligt emne både for dets betydning i en bredere faglig sammenhæng og for det teoretiske grundlag for den eksisterende viden om emnet. Færdigheder i at indplacere det valgte emne i en relevant teoretisk sammenhæng og forholde sig til de metoder, der anvendes på det pågældende felt og på de praksisfelter der typisk indgår i erhvervsmæssig beskæftigelse med emnet give en reflekteret og selvstændig analyse med henvisning til forskningsbaseret viden om væsentlige problemstillinger inden for et fagligt emne formidle forskningsbaseret viden og faglige diskussioner på en klar og veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer. Kompetencer i at indsætte den faglige viden i en tværfaglig sammenhæng på en måde der forener faglig dybde med evne til at se tilknytningspunkter i forhold til andre fagligheder. 9

10 Frit emne C Free Topic C Aktivitetskode: HENK04171E Faglige mål Undervisnings- og Arbejdsformer Prøvebestemmelser Eksaminanden kan diskutere de væsentlige faglige problemstillinger i det valgte emne på en klar og nuanceret måde placere det særligt studerede emne i forhold til bredere faglige sammenhænge diskutere det valgte emne i sammenhæng med relevante teoridannelser og videnskabelige metoder foretage en klar og diskuterende fremlæggelse af et fagligt stof udtrykke sig sammenhængende og forståeligt på engelsk operere konsekvent inden for gængse akademiske konventioner med hensyn til opstilling, noter, referencer, citater og bibliografi. Holdundervisning, hvor der lægges vægt på arbejdsformer såsom læsning af primær- og sekundærtekster, mundtlige diskussioner samt arbejde med udtryksfærdighed på engelsk. Studienævnet fastsætter for et givet kursus en af tre prøveformer: Prøveform A Fri skriftlig hjemmeopgave Omfang: normalsider. Prøveform B Fri mundtlig prøve med materiale (synopsis) Omfang: 30 minutter inklusive censur. Hjælpemidler: Synopsen samt det opgivne pensum. Særlige bestemmelser for prøveform B: I første del af eksaminationen fremlægger eksaminanden det udvalgte problemfelt med udgangspunkt i synopsis. Fremlæggelsen, der maksimalt må have en varighed af 10 minutter, efterfølges af en dialog mellem eksaminator og eksaminand om det udvalgte problemfelt i relation til det overordnede emneområde. Denne del af eksaminationen kan inddrage emneområdet som helhed med tilhørende pensum. Synopsis indgår i bedømmelsen med 1/3. Prøveform C Bunden skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse Omfang: Eksaminanden har 24 timer til at udarbejde den skriftlige hjemmeopgave, hvis omfang er maksimalt 5-7 normalsider. 10

11 Særlige bestemmelser for prøveform C: Den bundne skriftlige hjemmeopgave stilles af underviseren, og den skal afspejle kursets samlede pensum med direkte anvendelse af et bredt og repræsentativt udvalg af de gennemgåede tekster. De kursusrelaterede opgaver skal være godkendt som forudsætning for deltagelse i den bundne skriftlige hjemmeopgave. Der kræves aflevering og godkendelse af normalt to opgaver på 1-2 normalsider med respons på læste tekster samt aflevering og godkendelse af to opgaver på 3-5 normalsider med en emnepræsentation. Én af sidstnævnte kan efter underviserens skøn erstattes af et mundtligt oplæg. Studienævnet kan efter underviserens ansøgning specificere andre opgavetyper, når alignment til kursets genstandsområder taler for det. Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse under prøveform C: Prøveform: Bunden skriftlig hjemmeopgave. Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor. Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7- trins-skalaen. Eksaminationssprog: Engelsk. Omfang: normalsider. Der gives 48 timer til besvarelsen. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Særlige Bestemmelser Særlig bestemmelse for prøveform C: For studerende, der ikke har taget eller bestået prøven, mister den godkendte aktive undervisningsdeltagelse sin gyldighed ved den pågældende eksamenstermins afslutning Frit emne D Free Topic D Aktivitetskode: HENK04171E Faglige mål Undervisnings- og Arbejdsformer Prøvebestemmelser Eksaminanden kan diskutere de væsentlige faglige problemstillinger i det valgte emne på en klar og nuanceret måde placere det særligt studerede emne i forhold til bredere faglige sammenhænge diskutere det valgte emne i sammenhæng med relevante teoridannelser og videnskabelige metoder foretage en klar og diskuterende fremlæggelse af et fagligt stof udtrykke sig sammenhængende og forståeligt på engelsk operere konsekvent inden for gængse akademiske konventioner med hensyn til opstilling, noter, referencer, citater og bibliografi. Holdundervisning, hvor der lægges vægt på arbejdsformer såsom læsning af primær- og sekundærtekster, mundtlige diskussioner samt arbejde med udtryksfærdighed på engelsk. Studienævnet fastsætter for et givet kursus en af tre prøveformer: Prøveform A Fri skriftlig hjemmeopgave 11

12 Omfang: normalsider. Prøveform B Fri mundtlig prøve med materiale (synopsis) Omfang: 30 minutter inklusive censur. Hjælpemidler: Synopsen samt det opgivne pensum. Særlige bestemmelser for prøveform B: I første del af eksaminationen fremlægger eksaminanden det udvalgte problemfelt med udgangspunkt i synopsis. Fremlæggelsen, der maksimalt må have en varighed af 10 minutter, efterfølges af en dialog mellem eksaminator og eksaminand om det udvalgte problemfelt i relation til det overordnede emneområde. Denne del af eksaminationen kan inddrage emneområdet som helhed med tilhørende pensum. Synopsis indgår i bedømmelsen med 1/3. Prøveform C Bunden skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse Omfang: Eksaminanden har 24 timer til at udarbejde den skriftlige hjemmeopgave, hvis omfang er maksimalt 5-7 normalsider. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler. Særlige bestemmelser for prøveform C: Den bundne skriftlige hjemmeopgave stilles af underviseren, og den skal afspejle kursets samlede pensum med direkte anvendelse af et bredt og repræsentativt udvalg af de gennemgåede tekster. De kursusrelaterede opgaver skal være godkendt som forudsætning for deltagelse i den bundne skriftlige hjemmeopgave. Der kræves aflevering og godkendelse af normalt to opgaver på 1-2 normalsider med respons på læste tekster samt aflevering og godkendelse af to opgaver på 3-5 normalsider med en emnepræsentation. Én af sidstnævnte kan efter underviserens skøn erstattes af et mundtligt oplæg. Studienævnet kan efter underviserens ansøgning specificere andre opgavetyper, når alignment til kursets genstandsområder taler for det. Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse under prøveform C: Prøveform: Bunden skriftlig hjemmeopgave. Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor. Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7- trins-skalaen. Eksaminationssprog: Engelsk. Omfang: normalsider. Der gives 48 timer til besvarelsen. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Særlige bestemmelser Særlig bestemmelse for prøveform C: For studerende, der ikke har taget eller bestået prøven, mister den godkendte aktive undervisningsdeltagelse sin gyldighed ved den pågældende eksamenstermins afslutning 12

13 Modul 3: Frit emne E Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden og forståelse af forskningsbaseret viden om væsentlige problemstillinger inden for et fagligt emne et udvalgt fagligt emne både for dets betydning i en bredere faglig sammenhæng og for det teoretiske grundlag for den eksisterende viden om emnet. Færdigheder i at indplacere det valgte emne i en relevant teoretisk sammenhæng og forholde sig til de metoder, der anvendes på det pågældende felt og på de praksisfelter der typisk indgår i erhvervsmæssig beskæftigelse med emnet give en reflekteret og selvstændig analyse med henvisning til forskningsbaseret viden om væsentlige problemstillinger inden for et fagligt emne formidle forskningsbaseret viden og faglige diskussioner på en klar og veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer. Kompetencer i at indsætte den faglige viden i en tværfaglig sammenhæng på en måde der forener faglig dybde med evne til at se tilknytningspunkter i forhold til andre fagligheder. Frit emne E Free Topic E Aktivitetskode: HENK04191E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Prøvebestemmelser Eksaminanden kan diskutere de væsentlige faglige problemstillinger i det valgte emne på en klar og nuanceret måde placere det særligt studerede emne i forhold til bredere faglige sammenhænge diskutere det valgte emne i sammenhæng med relevante teoridannelser og videnskabelige metoder foretage en klar og diskuterende fremlæggelse af et fagligt stof udtrykke sig sammenhængende og forståeligt på engelsk operere konsekvent inden for gængse akademiske konventioner med hensyn til opstilling, noter, referencer, citater og bibliografi. Holdundervisning, hvor der lægges vægt på arbejdsformer såsom læsning af primær- og sekundærtekster, mundtlige diskussioner samt arbejde med udtryksfærdighed på engelsk. Studienævnet fastsætter for et givet kursus en af tre prøveformer: Prøveform A Fri skriftlig hjemmeopgave Omfang: normalsider. 13

14 Prøveform B Fri mundtlig prøve med materiale (synopsis) Omfang: 30 minutter inklusive censur. Hjælpemidler: Synopsen samt det opgivne pensum. Særlige bestemmelser for prøveform B: I første del af eksaminationen fremlægger eksaminanden det udvalgte problemfelt med udgangspunkt i synopsis. Fremlæggelsen, der maksimalt må have en varighed af 10 minutter, efterfølges af en dialog mellem eksaminator og eksaminand om det udvalgte problemfelt i relation til det overordnede emneområde. Denne del af eksaminationen kan inddrage emneområdet som helhed med tilhørende pensum. Synopsis indgår i bedømmelsen med 1/3. Prøveform C Bunden skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse Omfang: Eksaminanden har 24 timer til at udarbejde den skriftlige hjemmeopgave, hvis omfang er maksimalt 5-7 normalsider. Særlige bestemmelser for prøveform C: Den bundne skriftlige hjemmeopgave stilles af underviseren, og den skal afspejle kursets samlede pensum med direkte anvendelse af et bredt og repræsentativt udvalg af de gennemgåede tekster. De kursusrelaterede opgaver skal være godkendt som forudsætning for deltagelse i den bundne skriftlige hjemmeopgave. Der kræves aflevering og godkendelse af normalt to opgaver på 1-2 normalsider med respons på læste tekster samt aflevering og godkendelse af to opgaver på 3-5 normalsider med en emnepræsentation. Én af sidstnævnte kan efter underviserens skøn erstattes af et mundtligt oplæg. Studienævnet kan efter underviserens ansøgning specificere andre opgavetyper, når alignment til kursets genstandsområder taler for det. Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse under prøveform C: Prøveform: Bunden skriftlig hjemmeopgave. Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor. Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7- trins-skalaen. Eksaminationssprog: Engelsk. Omfang: normalsider. Der gives 48 timer til besvarelsen. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Særlige bestemmelser Særlig bestemmelse for prøveform C: For studerende, der ikke har taget eller bestået prøven, mister den godkendte aktive undervisningsdeltagelse sin gyldighed ved den pågældende eksamenstermins afslutning 14

15 Modul 4: Skriftlig akademisk engelsk og præsentationsteknik på engelsk for kandidatstuderende Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af akademiske konventioner og udtryksformer med de dertilhørende sproglige forhold og stilistiske karakteristika. Færdigheder i at strukturere tankerækker logisk og kommunikativt funktionelt formidle idéer på et klart og adækvat engelsk med et højt grammatisk, semantisk, pragmatisk og formmæssigt korrekthedsniveau. Kompetencer i at vurdere egne behov dels for støtte i håndbøger og andre hjælpemidler og dels for revision og peer review skrive med en procestilgang der omfatter udkast og revision og inddrager både undervisere og andre studerendes feedback med henblik på at opnå et fuldendt produkt. Skriftligt akademisk engelsk for kandidatstuderende Academic Writing for Graduate Students 7.5 ECTS Aktivitetskode: HENK04201E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Prøvebestemmelser Eksaminanden kan: producere en klar akademisk tekst om et komplekst emne der har en passende og effektiv struktur producere tekster selvstændigt med kritisk inddragelse af relevant litteratur operere konsekvent inden for gængse akademiske konventioner med hensyn til opstilling, noter, referencer, citater og bibliografi. skelne imellem forskellige registre og vælge en passende akademisk skrivestil udvise omfattende og pålideligt greb om det engelske sprog med henblik på at kunne formulere idéer på en præcis, nuanceret og utvetydig måde udvise et højt grammatisk korrekthedsniveau. Kurset der benytter sig af forelæsning, diskussion og peer revision i forbindelse med de skriftlige opgaver, tager udgangspunkt i den enkelte studerendes behov. Af deltagerne forventes selvstudium og læsning af en række obligatoriske tekster, og de forventes ligeledes at trække på læsestof inden for deres egne fagområder i forbindelse med de skriftlige opgaver, der skal afleveres i løbet af kurset Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. Syge-/omprøve: Bunden hjemmeopgave. Omfang: 3-5 normalsider. Omfang ved syge-/omprøve: 3-5 normalsider. Der gives 1 uge til besvarelsen, Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. 15

16 Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse: Prøveform: Bunden hjemmeopgave. Syge-/omprøve: Bunden hjemmeopgave. Eksaminationssprog: Engelsk. Omfang: 48 timer, 6-8 normalsider. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Særlige bestemmelser Ved aktiv undervisningsdeltagelse forstås, at den studerende giver fremmøde på 80 % af undervisningsforløbet og i løbet af kurset afleverer skriftligt materiale på akademisk engelsk, der er repræsentativt for den enkelte studerendes fagområde. For studerende der ikke har taget eller bestået prøven, mister den godkendte aktive undervisningsdeltagelse sin gyldighed ved den pågældende eksamenstermins afslutning. Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse indeholder et essay på 3-5 normalsider samt spørgsmål til kursuspensum. Præsentationsteknik på engelsk for kandidatstuderende Presentation Techniques for Graduate Students 7.5 ECTS Aktivitetskode: HENK04211E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Prøvebestemmelser Eksaminanden kan: give en klar og velstruktureret præsentation af et komplekst emne hvor synspunkter udvikles og forsvares i dybden med underpunkter, belæg og relevante eksempler deltage i akademiske diskussioner og indgå i en forhandling om mening håndtere spørgsmål på en effektiv måde med spontane svar der fremstår ubesværet formulere idéer og synspunkter præcist præsentere og reagere på komplekse argumentationslinjer på en overbevisende måde producere flydende tale i længevarende talesekvenser producere klart, flydende og velstruktureret tale der gør brug af organisatoriske mønstre, forbindere og kohæsive midler gøre brug af et stort ordforråd der let tillader eventuelle huller at blive dækket med omskrivninger beherske idiomatiske udtryk og kollokationer udvise et højt grammatisk korrekthedsniveau udvikle udtale der er klart forståeligt i en engelsksproglig kontekst. Kurset benytter sig af et workshop-format med diskussion og øvelsespræsentationer. Deltagerne forventes at trække på læsestof inden for deres egen fagområde. Prøveform: Fri mundtlig prøve med materiale (produkt) under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor. 16

17 Materialet (produktet) indgår i helhedsbedømmelsen. Omfang: 30 minutter. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse: Prøveform: Fri mundtlig prøve med materiale (produkt). Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor. Materialet (produktet) indgår i helhedsbedømmelsen. Eksaminationssprog: Engelsk. Omfang: 30 minutter. Der gives 60 minutters forberedelse. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Særlige bestemmelser Ved aktiv deltagelse forstås 80 % fremmøde og fremlæggelse af én mundtlig præsentation. For studerende der ikke har taget eller bestået prøven, mister den godkendte aktive undervisningsdeltagelse sin gyldighed ved den pågældende eksamenstermins afslutning. Eksaminationen består af 2 elementer: en præsentation med udgangspunkt i eget fagområde og besvarelse af spørgsmål. Emnet for materialet aftales med eksaminator. Ved prøven ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse udarbejdes materialet i forberedelsestiden. Kapitel 6. Generelle prøveregler og bedømmelseskriterier 12. Generelle prøveregler Reglerne i bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser finder anvendelse ved prøverne på kandidattilvalget. Stk. 2. Regler om prøver, herunder om tilmelding og afmelding, fremgår af Stk. 3. Der afholdes syge- og omprøve i overensstemmelse med eksamensbekendtgørelsens regler. Stk. 4. Studienævnet kan fastsætte nærmere regler om særlige prøvevilkår til studerende, der kan dokumentere behov herfor, fx på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. 13. Bedømmelseskriterier Ved bedømmelsen gives karakterer efter 7-trins-skalaen eller Bestået/Ikke bestået. De faglige mål for de enkelte fagelementer beskriver karakteren 12 (tolv). Stk. 2. En prøve er bestået, når karakteren 02 (to) eller bedømmelsen Bestået er opnået. Stk. 3. Alle prøver inden for den samlede kandidatuddannelses ramme af 120 ECTS-point skal bestås, for at kandidatgraden opnås. 17

18 Kapitel 7. Studieaktivitet og afslutning af uddannelsen 14. Studieaktivitet Studerende, som er mere end 30 ECTS-point forsinkede i uddannelsen, tilbydes vejledning. Stk. 2. Indskrivningen kan bringes til ophør for studerende, der ikke opfylder fakultetets studieaktivitetskrav, som er fastsat i medfør af kandidatadgangsbekendtgørelsens 20. Gældende studieaktivitetskrav er at finde på Afslutning af uddannelsen Den studerende skal afslutte sin uddannelse, herunder kandidattilvalg, inden for maksimal studietid. Gældende maksimale studietider er at finde på Stk. 2. Hvis en studerende ikke opfylder betingelsen i stk. 1, kan den studerendes indskrivning bringes til ophør. Kapitel 8. Ikrafttræden, dispensation og godkendelse 16. Ikrafttræden 2014-studieordningen for kandidattilvalget i Engelsk træder i kraft den 1. september 2014 og gælder for studerende, der påbegynder dette tilvalg den 1. september 2014 eller senere. 17. Dispensation Studienævnet kan dispensere fra de regler i studieordningen, som er fastsat af studienævnet, når der foreligger usædvanlige forhold. 18. Godkendelse Studieordningen er godkendt af studienævnet for Institut for Institut for Engelsk, Germansk og Romansk den 30. august Studieordningen er godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 20. december Studieordningen er rettet af Det Humanistiske Fakultet den 19. juni Ulf Hedetoft Dekan /Annette Moe Studiechef 18

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen Studieordning for bachelortilvalget i Renæssancekundskab, 2013-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015 Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i Historie, 2013-ordningen Rettet 2013, 2014 og 2015 SAXO-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS,

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, 2015-ordningen Institut for Nordiske

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016 Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

Moderne Indien og Sydasienstudier,

Moderne Indien og Sydasienstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Moderne Indien og Sydasienstudier, 2012-ordningen Justeret 2014 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Centralasien- og Afghanistanstudier,

Centralasien- og Afghanistanstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Centralasien- og Afghanistanstudier, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Intercultural Business Competence

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale

Læs mere

Spansk sprog og kultur,

Spansk sprog og kultur, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen Revideret 2013 Institut

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Engelsk, 2013-ordningen. Rettet 2014 Justeret 2014 Revideret 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Engelsk, 2013-ordningen. Rettet 2014 Justeret 2014 Revideret 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Engelsk, 2013-ordningen Rettet 2014 Justeret 2014 Revideret

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i spansk sprog og kultur, 2014-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i spansk sprog og kultur, 2014-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i spansk sprog og kultur, 2014-ordningen Justeret 2014 Revideret

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Justeret 2014 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering og indskrivning...

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst. 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst 2015-ordningen Institut for Kunst- og Kulturvidenskab

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Engelsk, 2013-ordningen. Rettet 2014 Justeret 2014 Revideret 2015 Revideret 2017

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Engelsk, 2013-ordningen. Rettet 2014 Justeret 2014 Revideret 2015 Revideret 2017 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Engelsk, 2013-ordningen Rettet 2014 Justeret 2014 Revideret

Læs mere

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Nordic Languages II The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2013

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Nordic Languages II The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2013 Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Nordiske sprog II (Færøsk og islandsk) 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Justeret

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i engelsk, 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i engelsk, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i engelsk, 2015-ordningen Justeret og rettet 2016 Institut for Engelsk,

Læs mere

Godkendt 18. juni 2007 Justeret 13. maj 2008 og 2012 Rettet 2011

Godkendt 18. juni 2007 Justeret 13. maj 2008 og 2012 Rettet 2011 Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Østeuropastudier 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen BbSkabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister 2010-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Innovation,

Læs mere

Studieordning for tværfag i tilknytning til kandidatuddannelserne under studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk, 2008-ordningen

Studieordning for tværfag i tilknytning til kandidatuddannelserne under studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for tværfag i tilknytning til kandidatuddannelserne under studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk, 2008-ordningen Curriculum for Interdisciplinary Topics in Connection

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Historie, 2013-ordningen Justeret 2014 og 2015 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Creative Processes/Innovation The 2009 Curriculum

Læs mere

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Mellemøstens litteraturer i oversættelse 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i. Tysk, 2012-ordningen. Revideret 2013 Rettet 2014

Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i. Tysk, 2012-ordningen. Revideret 2013 Rettet 2014 D E T H U M A N I S T I S K E FA K U LT E T K Ø B E N H AV N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Tysk, 2012-ordningen Revideret 2013 Rettet 2014 Institut for

Læs mere

Fremmedsprogspædagogik,

Fremmedsprogspædagogik, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for masteruddannelsen i Fremmedsprogspædagogik, 2010-ordningen justeret 2013 Institut for Engelsk,

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

Italiensk sprog og kultur,

Italiensk sprog og kultur, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Italiensk sprog og kultur, 2012-ordningen Revideret 2013

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i kommunikation og formidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i kommunikation og formidling, 2008-ordningen kabelon for Studieordning for kandidattilvalg i kommunikation og formidling, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in The 2008 Curriculum Justeret 2010 og 2016 Det

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i portugisiske og brasilianske studier, 2016-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i portugisiske og brasilianske studier, 2016-ordningen Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i portugisiske og brasilianske studier, 2016-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Tysk. 2014-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Tysk. 2014-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Tysk 2014-ordningen Justeret 2014 Revideret 2015 Institut

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. religionsvidenskab, 2016-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. religionsvidenskab, 2016-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i religionsvidenskab, 2016-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

dansk som andet- og fremmedsprog,

dansk som andet- og fremmedsprog, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i dansk som andet- og fremmedsprog, 2016-ordningen Rettet 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 20-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen kabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Communication The 2008 Curriculum Justeret 2010

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Revideret og rettet 2016 Justeret 2017

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Revideret og rettet 2016 Justeret 2017 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i dansk 2015-ordningen Revideret og rettet 2016 Justeret 2017

Læs mere

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning.

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning. 'HW+XPDQLVWLVNH)DNXOWHWV8GGDQQHOVHU 6WXGLHRUGQLQJIRUNXUVHW$FDGHPLF(QJOLVK 8GEXGWLVDPDUEHMGHPHG'HW,QWHUQDWLRQDOH.RQWRU %$QLYHDX RUGQLQJHQ 8QGHU8GGDQQHOVHVEHNHQGWJ UHOVHQDI )DFXOW\RI+XPDQLWLHV &XUULFXOXPIRUWKHHOHFWLYHVWXG\LQ$FDGHPLF(QJOLVK

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. finsk, 2017-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. finsk, 2017-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i finsk, 2017-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Translation Studies The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

The study Committee for Nordic Studies and Linguistics Faculty of Humanities University of Copenhagen

The study Committee for Nordic Studies and Linguistics Faculty of Humanities University of Copenhagen Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Sprogpsykologi 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies In the Psychology of Language

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Revideret og rettet 2016

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Revideret og rettet 2016 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i dansk 2015-ordningen Revideret og rettet 2016 Institut for

Læs mere

litteraturvidenskab,

litteraturvidenskab, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i litteraturvidenskab, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i kinesisk ved Aarhus

Læs mere

Studieordning for SIDEFAG I JAPANSTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SIDEFAG I JAPANSTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SIDEFAG I JAPANSTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål 1. Sidefaget indenfor japanstudier ved Aarhus Universitet

Læs mere

UDKAST! Studieordning for kandidattilvalg i I&E projektorienterede forløb 2014-ordningen

UDKAST! Studieordning for kandidattilvalg i I&E projektorienterede forløb 2014-ordningen Skabelon for UDKAST! Studieordning for kandidattilvalg i I&E projektorienterede forløb 2014-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Projectrelated Courses TEACH Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Italiensk, 2012-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Italiensk, 2012-ordningen Skabelon for Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Italiensk, 2012-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Minor Subject in Italian Studies, the 2012 curriculum Rettet 2014

Læs mere

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i historie ved Aarhus Universitet

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Finsk, 2015-ordningen. Rettet 2015 (3)

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Finsk, 2015-ordningen. Rettet 2015 (3) D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Finsk, 2015-ordningen Rettet 2015 (3) Institut for Nordiske

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Dance Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2010 Rettet 2013

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Dance Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2010 Rettet 2013 Skabelon for Studieordning for det gymnasierettede tilvalgsstudium på BA-niveau i Dansevidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Dance Studies

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Auditiv Kultur, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Auditiv Kultur, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Auditiv Kultur, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Auditory Culture The 2008 Curriculum Revideret 2010 Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i spansk sprog og kultur ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i spansk sprog og kultur ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i spansk sprog og kultur 2016-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau. Religionsvidenskab, 2015-ordningen. Justeret 2016

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau. Religionsvidenskab, 2015-ordningen. Justeret 2016 Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i Religionsvidenskab, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Fransk sprog og kultur, 2014-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Fransk sprog og kultur, 2014-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Fransk sprog og kultur, 2014-ordningen Justeret 2014 Revideret

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F R A N S K K U L T U R O G F R A N S K E S A M F U N D S F O R H O L D.

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F R A N S K K U L T U R O G F R A N S K E S A M F U N D S F O R H O L D. AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F R A N S K K U L T U R O G F R A N S K E S A M F U N D S F O R H O L D September 2003 Senest revideret juli

Læs mere

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for Gymnasierelateret Faglig Supplering i Japansk. 2004-ordningen

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for Gymnasierelateret Faglig Supplering i Japansk. 2004-ordningen Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for Gymnasierelateret Faglig Supplering i Japansk 2004-ordningen Asiatisk Studienævn Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier - Sprog, Religion

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Scandiavian

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I NORDISK MYTOLOGI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I NORDISK MYTOLOGI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I NORDISK MYTOLOGI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret april 2007 Kapitel 1: Formål 1. Suppleringsfaget indenfor Nordisk mytologi

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. engelsk, 2017-ordningen. Rettet 2017

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. engelsk, 2017-ordningen. Rettet 2017 Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i engelsk, 2017-ordningen Rettet 2017 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1.

Læs mere

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Art History. The 2007 Curriculum. Justeret 2009

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Art History. The 2007 Curriculum. Justeret 2009 Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Kunsthistorie 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i engelsk 2014-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i engelsk 2014-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i engelsk 2014-ordningen Justeret 2016 Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Pædagogik, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Pædagogik, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Pædagogik, 2013-ordningen Justeret 2014 og 2015 Institut for

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Intercultural Business Competence

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I. Januar 1997

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I. Januar 1997 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I Januar 1997 Senest revideret august 2007 1 Kapitel 1: Formål og faglig

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen Skabelon for Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen Curriculum for the Programme of the Upper Secondary School Master s Minor in Spanish Studies, the 20112curriculum

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i retorik, 2016-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i retorik, 2016-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i retorik, 2016-ordningen Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Læs mere

Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab,

Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab, Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. Billedkunst. 2014-ordningen

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. Billedkunst. 2014-ordningen Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i Billedkunst 2014-ordningen Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen +Skabelon for Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen Curriculum for the Programme of the Upper Secondary School Master s Minor in French Studies,

Læs mere

digital kommunikation og æstetik,

digital kommunikation og æstetik, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i digital kommunikation og æstetik, 2016-ordningen Institut for Medier, Erkendelse og Fomidling Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. engelsk, 2014-ordningen. Justeret 2015 og 2016

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. engelsk, 2014-ordningen. Justeret 2015 og 2016 KØB E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i engelsk, 2014-ordningen Justeret 2015 og 2016 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske

Læs mere

Portugisiske og Brasilianske Studier,

Portugisiske og Brasilianske Studier, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Portugisiske og Brasilianske Studier, 2013-ordningen Rettet 2014

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Italiensk. 2014-ordningen. Justeret 2014

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Italiensk. 2014-ordningen. Justeret 2014 DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Italiensk 2014-ordningen Justeret 2014 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I R S K E S T U D I E R. September 2002

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I R S K E S T U D I E R. September 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I R S K E S T U D I E R September 2002 Senest revideret juli 2007 2 Studieordning for Suppleringsuddannelse

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kulturarv og museumsformidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kulturarv og museumsformidling, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kulturarv og museumsformidling, 2008-ordningen Curriculum for elective studies within a Master s Programme in Cultural Heritage and Museum Theory The 2008

Læs mere

Film- og Medievidenskab,

Film- og Medievidenskab, Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Film- og Medievidenskab, 2013-ordningen Justeret 2014 Rettet 2015 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for tværfag udbudt på KA-studieordningerne ved. Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Studieordning for tværfag udbudt på KA-studieordningerne ved. Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Foreløbig version Studieordning for tværfag udbudt på KA-studieordningerne ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Formulering af studieelement til indsættelse i de respektive KA-studieordninger

Læs mere

Russisk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2

Russisk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Russisk for begyndere Indholdsfortegnelse Indledning...2 I Bestemmelser for Russisk for begyndere under Åben Uddannelse med oversigtsnøgle A.1. Mål og forudsætninger...3 A.2. Studiets struktur...3 B.1.

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Performative Processer, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Performative Processer, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Performative Processer, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Performative Processes The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Filosofi, 2014-ordningen. Justeret 2014 og 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Filosofi, 2014-ordningen. Justeret 2014 og 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Filosofi, 2014-ordningen Justeret 2014 og 2015 Institut for

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Fransk, 2008-ordningen

Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Fransk, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Fransk, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies Aimed for the Danish Upper-Secondary School within a Master s Programme in French

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. lingvistik, 2016-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. lingvistik, 2016-ordningen KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i lingvistik, 2016-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere