HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012"

Transkript

1 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 358/2011 Anklagemyndigheden (rigsadvokaten) mod A, B, C og D (advokat beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt kendelse af byret den 24. maj 2011 og af landsret den 1. september I påkendelsen har deltaget tre dommere: Peter Blok, Marianne Højgaard Pedersen og Vibeke Rønne. Påstande Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, at landsrettens kendelse af 1. september 2011 ophæves, og at sagen hjemvises til fornyet behandling ved landsretten. Den beskikkede forsvarer har på vegne af de indkærede, A, B, C og D, påstået stadfæstelse. Den beskikkede forsvarer har under sagen erklæret sig enig i, at landsrettens kendelse ophæves, og sagen hjemvises til fornyet behandling ved landsretten, såfremt sagen ikke er omfattet af reglerne i EU-fuldbyrdelsesloven.

2 - 2 - Supplerende sagsfremstilling En ret i en EU-medlemsstat afsagde den 25. januar 2011 fire kendelser om, at der kan foretages ransagning hos de indkærede. Det fremgik af kendelsen vedrørende D (i dansk oversættelse): Det må antages, at ransagningen vil føre til, at der findes bevismidler, særlig dokumenter, af hvilke man kan se de individuelle ansvarsfordelinger. Lignende fremgik af de tre andre kendelser fra retten i EU-medlemsstaten. En myndighed i en EU-medlemsstat sendte den 14. februar 2011 en anmodning til en dansk politikreds med overskriften (i dansk oversættelse): Retsanmodning, international retshjælp i straffesager her: Anmodning om ransagning, efterforskning og afhøring Anmodningen var vedlagt de fire kendelse fra retten i EU-medlemsstaten, og det var anført bl.a.: Der anmodes om følgende handlinger i forbindelse med retsanmodningen: Der anmodes om, 1. fuldbyrdelse af kendelserne fra en ret i en EU-medlemsstat af ,, om ransagninger hos A, D, C og B; det er et væsentligt formål med ransagningerne at finde dokumenter, der kan tjene som bevisligheder i forbindelse med sigtelserne, hertil hører især: Endvidere anmodede myndigheden i EU-medlemsstaten bl.a. om, at D, C og B blev gjort bekendt med efterforskningssagen og sigtelsen, samt at der blev foretaget afhøringer af disse personer og af eventuelle vidner. Den danske politikreds anmodede den 9. maj 2011 byretten i medfør af retsplejelovens 796, stk. 2, jf. 794, stk. 1, om rettens kendelse for, at det tillades den danske politikreds med deltagelse af danske og EU-medlemsstatens toldmyndigheder at foretage ransagning på de indkæredes adresser. Det fremgik bl.a.:

3 - 3 - Ransagningen ønskes foretaget for at søge efter bevis eller genstande, der kan beslaglægges. Baggrunden for anmodningen er en retsanmodning fra en EU-medlemsstat, nærmere en myndighed i en EU-medlemsstat, der har fremsendt ransagningskendelser af 25. januar 2011 vedrørende de ovenstående adresser. Byretten afviste ved kendelse af 24. maj 2011 at fuldbyrde retten i EU-medlemsstatens kendelser, hvilket landsretten ved kendelse af 1. september 2011 stadfæstede med følgende begrundelse: Kendelserne fra retten i en EU-medlemsstat angår efterforskningsskridt, der efter deres karakter må anses for omfattet af reguleringen i lov nr af 22. december 2004 om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union. Der er herefter ikke grundlag for at anvende retsplejelovens bestemmelser analogt til at gennemføre efterforskningsskridtene efter almindelige regler om gensidig retshjælp i straffesager. Der foreligger ikke en attest som omhandlet i 48, stk. 1, i lov nr af 22. december 2004 om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union, eller en formular som omhandlet i lovens 48, stk. 2. Landsretten tiltræder derfor, at kendelserne af 25. januar 2011 fra en ret i en EU-medlemsstat vedrørende A, B, C og D på det foreliggende grundlag ikke kan fuldbyrdes efter den nævnte lov. Retsgrundlaget Ved lov nr af 22. december 2004 om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union, (EU-fuldbyrdelsesloven), er der indført regler, der muliggør, at Danmark kan efterkomme Rådets rammeafgørelse af 22. juli 2003 om fuldbyrdelse i Den Europæiske Union af kendelser om indefrysning af formuegoder eller bevismateriale (2003/577). Efter loven kan strafferetlige afgørelser om beslaglæggelse, bødestraf og konfiskation, der er truffet i andre EU-medlemsstater i Den Europæiske Union, fuldbyrdes her i landet, jf. lovens 1, stk. 1 og 2. Beslaglæggelseskendelse er defineret i lovens 3, stk. 1, således: Ved beslaglæggelseskendelse forstås i denne lov enhver foranstaltning, der er truffet af en kompetent myndighed i en anden EU-medlemsstat for midlertidigt at forhindre enhver destruktion, ændring, flytning, overførsel eller afhændelse af formuegoder, der kan konfiskeres, eller af bevismateriale.

4 - 4 - Anvendelsesområdet for så vidt angår beslaglæggelseskendelser er fastsat i 4: Loven finder anvendelse på beslaglæggelseskendelser, der afsiges med henblik på 1) sikring af materiale, som kan fremlægges som bevis ved strafferetlig forfølgning af en lovovertrædelse, eller 2) efterfølgende konfiskation af formuegoder af enhver art. 48, stk. 1, fastsatte på daværende tidspunkt følgende formkrav: Strafferetlige afgørelser, der er omfattet af denne lov, skal, for at kunne danne grundlag for en afgørelse om fuldbyrdelse her i landet, være ledsaget af den relevante attest i udfyldt stand. Formularen skal være attesteret af den kompetente myndighed i udstedelsesstaten. I de almindelige bemærkninger til lovforslaget hedder det bl.a. (FT , 1. samling, tillæg A, side 87): Det er ikke en betingelse for fuldbyrdelse efter lovforslagets regler, at den EU-medlemsstat, der anmoder om fuldbyrdelse, har implementeret den pågældende rammeafgørelse. Det følger imidlertid af lovforslagets 48, stk. 1, at strafferetlige afgørelser, der er omfattet af loven, for at kunne danne grundlag for en afgørelse om fuldbyrdelse her i landet skal være ledsaget af den relevante attest, jf. bilagene til lovforslaget, i udfyldt stand. Formularen skal være attesteret af den kompetente myndighed i udstedelsesstaten. Hvis den stat, der anmoder om fuldbyrdelse, således ikke anvender de rette attester, vil der ikke kunne ske fuldbyrdelse efter lovforslaget. I givet fald må anmodningen behandles efter de almindelige regler om retshjælp eller international fuldbyrdelse af straf. Ved lov nr. 347 af 14. maj 2008 om ændring af lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union, lov om udlevering af lovovertrædere og lov om Det Centrale Dna-profil-register, er der indført regler, som var nødvendige for, at Danmark kunne opfylde to rammeafgørelser, der på tidspunktet for lovforslagets fremsættelse endnu ikke var vedtaget. Det drejer sig bl.a. om Rådets rammeafgørelse af 18. december 2008 om en europæisk bevissikringskendelse med henblik på fremskaffelse af genstande, dokumenter og data til brug i straffesager (2008/978). Lovændringen blev ved bekendtgørelse nr. 27 af 14. januar 2011 sat i kraft den 19. januar 2011.

5 - 5 - Ved denne ændring af EU-fuldbyrdelsesloven er der bl.a. indført regler, hvorefter også strafferetlige afgørelser om bevissikring kan fuldbyrdes her i landet, jf. 1, stk. 1, nr. 1 og 2, der herefter har følgende ordlyd: 1) beslaglæggelses- og bevissikringskendelser, 2) bødestraf og fængselsstraf eller anden frihedsberøvende foranstaltning Reglerne om bevissikringskendelser fremgår af et nyt kapitel 3 a, som bl.a. indeholder følgende bestemmelser: 13 a. Ved en bevissikringskendelse forstås i denne lov en afgørelse, der er truffet af en kompetent myndighed i en anden EU-medlemsstat med henblik på fremskaffelse af bevismateriale til brug for straffesager. 13 b. Der kan ikke foretages afhøringer, indgreb i meddelelseshemmeligheden, observation, dataaflæsning og forstyrrelse eller afbrydelse af radio- eller telekommunikation, legemsindgreb eller analyse af eksisterende bevismateriale for at fuldbyrde en bevissikringskendelse efter denne lov, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Uanset stk. 1 kan personer, som er til stede ved fuldbyrdelsen af en bevissikringskendelse, afhøres, hvis afhøringen af de pågældende personer har umiddelbar tilknytning til den bevissikring, der er omfattet af kendelsen. 13 f. Fuldbyrdelse af en bevissikringskendelse afslås, hvis 1) den formular, som er omhandlet i 48, stk. 2, er ufuldstændig eller åbenlyst ukorrekt og ikke er blevet suppleret eller rettet inden for en rimelig frist, 6) kendelsen ikke er udstedt eller bekræftet af en dommer, domstol, undersøgelsesdommer eller offentlig anklager i udstedelsesstaten og fuldbyrdelse af kendelsen vil indebære ransagning, beslaglæggelse eller edition. 13 i. Inden der træffes beslutning om afslag i medfør af 13 f, nr. 1 eller 6, 13 g eller 13 h, nr. 2, skal den kompetente myndighed i udstedelsesstaten høres. 13 j. Anerkendelsen eller fuldbyrdelsen af en bevissikringskendelse kan udsættes, hvis 1) den formular, som er omhandlet i 48, stk. 2, er ufuldstændig eller åbenlyst ukorrekt, I bemærkningerne til 13 a hedder det bl.a. (FT , 2. samling, tillæg A, side 3040):

6 - 6 - Den foreslåede bestemmelse i 13 a indeholder en definition af begrebet bevissikringskendelse. Definitionen følger af rammeafgørelsens artikel 1. Hvis en afgørelse fra en anden EU-medlemsstat ikke opfylder definitionen, kan afgørelsen ikke fuldbyrdes efter bestemmelserne i lovens kapitel 3 a. Bevissikringskendelsen skal endelig være udstedt med henblik på at fremskaffe bevismateriale, herunder genstande, dokumenter eller data til brug for straffesager. Der henvises til bemærkningerne nedenfor til 13 c. Kendelsen skal således kun angive det ønskede bevismateriale, men ikke nødvendigvis forholde sig til, hvilke efterforskningsskridt fremskaffelsen af bevismaterialet vil forudsætte. Definitionen på bevissikringskendelser vil kunne omfatte afgørelser, der også opfylder definitionen på»beslaglæggelseskendelser«i lovens 3. Selv om afgørelsen ikke er udstedt på en bevissikringskendelsesformular eller selv angiver at være en bevissikringskendelse, skal afgørelsen behandles efter bestemmelserne om bevissikringskendelser, medmindre afgørelsen selv angiver at skulle behandles efter reglerne i rammeafgørelsen om indefrysning (dvs. som en beslaglæggelseskendelse efter bestemmelserne i lovens kapitel 2 og 3) eller udstedelsesmyndighederne oplyser, at dette er hensigten. Af bemærkningerne til 13 b fremgår på side 3040 bl.a.: Den foreslåede bestemmelse i 13 b afgrænser de efterforskningsskridt, der kan foretages som led i fuldbyrdelsen af en europæisk bevissikringskendelse.... Stk. 1 indeholder således en udtømmende opremsning af de typer af efterforskningsskridt, der ikke kan foretages for at fuldbyrde en bevissikringskendelse efter loven Afgrænsningen er negativ, hvilket indebærer, at efterforskningsskridt, der ikke udtrykkeligt er undtaget i medfør af opregningen, som udgangspunkt vil kunne foretages som led i fuldbyrdelsen efter reglerne i kapitlet. Efter bestemmelsens stk. 2 kan en europæisk bevissikringskendelse dog omfatte afhøring af personer, der er til stede under politiets udførelse af de efterforskningsskridt, som fuldbyrdelsen af en kendelse forudsætter. Det vil formentlig navnlig kunne være relevant ved en ransagning eller beslaglæggelse. Det er en forudsætning, at afhøringen af de pågældende personer har umiddelbar tilknytning til den bevissikring, der er omfattet af kendelsen. Denne forudsætning vil for eksempel kunne være opfyldt ved afhøring af en person om, hvordan det beslaglagte bevismateriale er kommet i personens besiddelse. Afhøringerne vil skulle foregå i overensstemmelse med retsplejelovens bestemmelser vedrører. Af bemærkningerne til 13 f fremgår på side 3042 bl.a.:

7 - 7 - Inden afslag meddeles, skal udstedelsesstatens kompetente myndigheder høres, og sagen eventuelt udsættes med henblik på en berigtigelse af attesten, jf. forslaget til 13 i, stk. 1, og 13 j, stk. 1, nr. 1. Bestemmelsen i 13 f er også omtalt i de almindelige bemærkninger på side 3005, hvor det anføres bl.a.: Da rammeafgørelsen indebærer, at danske domstole ikke vil kunne efterprøve grundlaget for en bevissikringskendelse om fremskaffelse af bevismateriale, er det Justitsministeriets opfattelse, at bevissikringskendelsen skal være udstedt eller efterprøvet (bekræftet) af en domstol, en dommer eller en offentlig anklager i udstedelsesstaten. Justitsministeriet har derfor indsat en afslagsgrund svarende til artikel 13, stk. 1, litra e, i forslaget til 13 f, nr. 6, jf. lovforslagets 1, nr. 8, samt bemærkningerne hertil. Udstedelsesstaten skal dog høres, inden der meddeles afslag efter bestemmelsen, med henblik på, at bevissikringskendelsen kan bekræftes af en dommer, domstol eller offentlig anklager, jf. forslaget til 13 i, samt bemærkningerne hertil. De formelle krav i 48, stk. 1 og 2, er affattet således: 48. Strafferetlige afgørelser, der er omfattet af denne lov, skal for at kunne danne grundlag for en afgørelse om fuldbyrdelse her i landet være ledsaget af den relevante attest i udfyldt stand, jf. dog stk. 2. Attesten skal være affattet på dansk og attesteret af den kompetente myndighed i udstedelsesstaten. Stk. 2. Bevissikringskendelser, der er omfattet af kapitel 3 a, skal være udformet i overensstemmelse med den relevante formular. Formularen skal være affattet på dansk og attesteret af den kompetence myndighed i udstedelsesstaten. I 49, stk. 1, hedder det: Afgørelser om fuldbyrdelse af beslaglæggelseskendelser og bevissikringskendelser, der er omfattet af denne lov, træffes af retten på begæring af anklagemyndigheden, jf. dog stk. 2, medmindre anklagemyndigheden finder, at fuldbyrdelse bør afslås, jf. stk. 3 og 4. Af lovforslagets almindelige bemærkninger fremgår bl.a. (FT , 2. samling, tillæg A, side 2989): Formålet med lovforslaget er at indføre de regler, som er nødvendige for, at Danmark kan opfylde to rammeafgørelser, der endnu ikke er vedtaget i Den Europæiske Union....

8 - 8 - Rammeafgørelsen om den europæiske bevissikringskendelse skal sikre et hurtigere og mere effektivt retligt samarbejde om fremskaffelse af (eksisterende) bevismateriale i form af genstande, dokumenter eller data til brug for straffesager i en anden EU-medlemsstat. Hensigten med forslaget til rammeafgørelsen er at erstatte de traditionelle aftaler om gensidig retshjælp med enklere procedurer på rammeafgørelsens anvendelsesområde. I de almindelige bemærkninger anføres under overskriften Rammeafgørelsens indhold side 2995 bl.a.: Formålet med rammeafgørelsen om en europæisk bevissikringskendelse til fremskaffelse af genstande, dokumenter og data til brug i straffesager er at forenkle og effektivisere procedurerne mellem EU-medlemsstaterne i forbindelse med fuldbyrdelse af retsafgørelser om fremskaffelse af bevismateriale til brug i straffesager (bevissikringskendelser). Det er således hensigten med rammeafgørelsen, at den skal erstatte de traditionelle aftaler om gensidig retshjælp efter retshjælpskonventionen fra 1959 om gensidig retshjælp i straffesager. Rammeafgørelsen vil dog ikke være til hinder for, at EU-medlemsstaterne fortsat anvender konventionerne og andre aftaler om gensidig retshjælp i et vist omfang. Der henvises til omtalen nedenfor af artikel 23 [skal formentlig være artikel 21] i forslaget til rammeafgørelse. Rammeafgørelsens artikel 21 har følgende ordlyd: Stk. 1. Rammeafgørelsen eksisterer side om side med eksisterende retlige instrumenter i forbindelserne mellem EU-medlemsstaterne, for så vidt disse vedrører anmodninger om gensidig retshjælp vedrørende bevismateriale, der falder ind under rammeafgørelsens anvendelsesområde, jf. dog stk. 2 og uden at det berører anvendelsen af disse instrumenter i forbindelserne mellem EU-medlemsstaterne og tredjelande. Stk. 2. Udstedelsesmyndighederne henholder sig til den europæiske bevissikringskendelse, når alle de genstande, dokumenter og data, der ønskes fra fuldbyrdelsesstaten, falder ind under rammeafgørelsens anvendelsesområde, jf. dog stk. 3 og 4. Stk. 3. Udstedelsesmyndighederne kan gøre brug af gensidig retshjælp til at fremskaffe genstande, dokumenter og data, der falder ind under rammeafgørelsens anvendelsesområde, hvis de udgør en del af en bredere anmodning om retshjælp, eller udstedelsesmyndigheden i den pågældende sag mener, at dette vil lette samarbejdet med fuldbyrdelsesstaten. Stk. 4. EU-medlemsstaterne kan indgå bilaterale eller multilaterale aftaler eller ordninger efter rammeafgørelsens ikrafttræden, for så vidt sådanne aftaler eller ordninger giver mulighed for at udvide eller udbygge rammeafgørelsens mål og bidrager til yderligere at forenkle eller lette de procedurer for bevisoptagelse, der falder ind under rammeafgørelsens anvendelsesområde. Stk. 5. De aftaler og ordninger, der er omhandlet i stk. 4, må på ingen måde berøre forbindelserne med de EU-medlemsstater, der ikke er part i disse aftaler eller ordninger. Stk. 6. EU-medlemsstaterne underretter Rådet og Kommissionen om eventuelle nye aftaler eller ordninger som omhandlet i stk. 4 senest tre måneder efter undertegnelsen af disse.

9 - 9 - I lovforslagets omtale af rammeafgørelsens artikel 21 anføres side 2999: Artikel 21 fastlægger i forholdet mellem rammeafgørelsen og andre retlige instrumenter om bevissikring, herunder rammeafgørelsen om indefrysning af formuegoder og bevismateriale. Efter stk. 1 berører rammeafgørelsen ikke eksisterende retlige instrumenter i forbindelserne mellem EU-medlemsstaterne, for så vidt disse instrumenter vedrører anmodninger om gensidig retshjælp vedrørende bevismateriale omfattet af rammeafgørelsen. Rammeafgørelsen berører endvidere ikke anvendelsen af sådanne instrumenter i forbindelserne mellem EU-medlemsstaterne og tredjelande. Uanset stk. 1 skal udstedelsesmyndighederne dog efter stk. 2 henholde sig til den europæiske bevissikringskendelse, når alle de genstande, dokumenter og data, der ønskes fra fuldbyrdelsesstaten, er omfattet af rammeafgørelsen. Uanset stk. 2 kan udstedelsesmyndighederne efter stk. 3 gøre brug af gensidig retshjælp til at fremskaffe genstande, dokumenter og data omfattet af rammeafgørelsen, hvis genstandene mv. udgør en del af en bredere anmodning om retshjælp, eller hvis udstedelsesmyndigheden i den pågældende sag mener, at dette vil lette samarbejdet med fuldbyrdelsesstaten. Uanset stk. 2 kan EU-medlemsstaterne endvidere efter stk. 4 indgå bilaterale eller multilaterale aftaler eller ordninger efter rammeafgørelsens ikrafttræden, for så vidt sådanne aftaler eller ordninger giver mulighed for at udvide eller udbygge rammeafgørelsens mål og bidrager til yderligere at forenkle eller lette de procedurer for bevisoptagelse, der er omfattet af rammeafgørelsen. Anbringender Anklagemyndigheden har anført bl.a., at EU-fuldbyrdelsesloven ikke finder anvendelse, når anklagemyndigheden i medfør af en analogi af retsplejelovens regler på baggrund af en sædvanlig retshjælpsanmodning fremsat af en kompetent, judiciel myndighed i en anden EUmedlemsstat, anmoder om rettens tilladelse til foretagelse af efterforskningsskridt til brug for den udenlandske efterforskning. EU-fuldbyrdelsesloven skal modsat alene anvendes i de tilfælde, hvor anklagemyndigheden anmoder retten om at træffe afgørelse om fuldbyrdelse af en strafferetlig afgørelse, f.eks. om beslaglæggelse, fra en anden EU-medlemsstat efter EU-fuldbyrdelseslovens regler, jf. lovens 49, stk. 1. Der foreligger ikke en anmodning fra en EUmedlemsstats myndigheder om fuldbyrdelse efter EU-fuldbyrdelsesloven. Anmodningen om tilladelse til at foretage ransagning skulle derfor have været behandlet på baggrund af en analog anvendelse af retsplejelovens regler. Endvidere er strafferetlige afgørelser om ransagning ikke omfattet af EU-fuldbyrdelseslovens anvendelsesområde. Anvendelse af EU-fuldbyrdelsesloven i sager om fuldbyrdelse af strafferetlige afgørelser fra en anden EU-medlemsstat udelukker i øvrigt ikke muligheden for analog anvendelse af retsplejelovens regler til at gennemføre efterforskningsskridt ud fra princippet om gensidig bistand i straffesager. Der hen-

10 vises herved til forarbejderne til EU-fuldbyrdelsesloven. En landsret burde derfor have taget stilling til, hvorvidt betingelserne for ransagning af de ønskede adresser efter analog anvendelse af retsplejelovens regler var opfyldt. Den beskikkede forsvarer har henvist til præmisserne i byrettens kendelse af 24. maj 2011 og landsrettens kendelse af 1. september 2011 og har yderligere anført, at der er tale om en anmodning om fuldbyrdelse, som er omfattet af lov nr af 22. december 2004 om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union. Dette følger utvivlsomt af de ændringsbestemmelser, der trådte i kraft den 19. januar Ved denne ændring af loven medtages bevissikringskendelser. De formelle betingelser for fuldbyrdelse efter loven er ikke opfyldt, da der ikke foreligger nogen attestation fra en kompetent myndighed fra EU-medlemsstaten, og anmodningen skal derfor afvises. Det bestrides, at anklagemyndigheden har mulighed for alternativt at anvende retsplejelovens regler analogt ud fra princippet om gensidig bistand i straffesager. I forarbejderne til EU-fuldbyrdelsesloven henvises til de regler, der fulgte af den bagvedliggende rammeafgørelse, der regulerer medlemslandenes indbyrdes forpligtelser. I nærværende sag er det i øvrigt ikke et spørgsmål om analog anvendelse af retsplejeloven som alternativ til en aftale eller international konvention. EU-fuldbyrdelsesloven giver visse retssikkerhedsgarantier, som skaber ret for de personer, som et påtænkt indgreb retter sig imod. Denne ret kan ikke tilsidesættes ved at henvise til analog anvendelse af ældre og mere generelt formulerede regler. Nærværende sag er endvidere ikke omfattet af lovens 1, stk. 3, som udtømmende gør op med de situationer, hvor loven ikke finder anvendelse. Højesterets begrundelse og resultat En ransagningskendelse må anses for en bevissikringskendelse omfattet af kapitel 3 a i lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union (EU-fuldbyrdelsesloven), jf. lovens 13 a. Lovens regler om bevissikringskendelser gennemfører Rådets rammeafgørelse af 18. december 2008 om en europæisk bevissikringskendelse. Anmodningen af 14. februar 2011 fra en myndighed i en EU-medlemsstat må imidlertid forstås således, at der ikke anmodes om fuldbyrdelse af ransagningskendelserne afsagt af en ret i en EU-medlemsstat efter reglerne i rammeafgørelsen, men også i relation til anmodningen om ransagning alene om bistand efter de almindelige regler om gensidig retshjælp i straffe-

11 sager. Dette fremgår af overskriften sammenholdt med det forhold, at de særlige formforskrifter, der følger af rammeafgørelsen, jf. EU-fuldbyrdelseslovens 48, stk. 2, ikke er fulgt. Anmodningen af 9. maj 2011 fra en dansk politikreds til byretten er i overensstemmelse hermed ikke en anmodning om fuldbyrdelse af ransagningskendelserne afsagt af retten i EUmedlemsstaten efter reglerne i EU-fuldbyrdelsesloven, men en anmodning om afsigelse af ransagningskendelse efter reglerne om gensidig retshjælp i straffesager. Dette er præciseret af anklagemyndigheden i forbindelse med kæren til landsretten. Anmodningen fra myndigheden i EU-medlemsstaten angår ikke alene ransagning, men også afhøring af de mistænkte og eventuelle vidner. Allerede af denne grund har myndigheden i EU-medlemsstaten og dermed også den danske politikreds været berettiget til at vælge ikke at anmode om fuldbyrdelse af ransagningskendelserne afsagt af retten i EU-medlemsstaten efter reglerne i rammeafgørelsen, henholdsvis EU-fuldbyrdelsesloven, men alene om afsigelse af kendelse om ransagning efter reglerne om gensidig retshjælp i straffesager, jf. rammeafgørelsens art. 21, stk. 3. Da anmodningen af 9. maj 2011 fra den danske politikreds således allerede af byretten burde have været behandlet efter reglerne om gensidig retshjælp i straffesager, ophæver Højesteret byrettens og landsrettens kendelser og hjemviser sagen til byretten med henblik herpå. Thi bestemmes: Byrettens og landsrettens kendelser ophæves, og sagen hjemvises til byretten med henblik på behandling af anmodningen af 9. maj 2011 fra en dansk politikreds efter reglerne om gensidig retshjælp i straffesager. Statskassen skal betale sagens omkostninger for Højesteret.

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 Sag 331/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Steffen Thorborg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 24.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 Sag 324/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens Henrik Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 22. marts

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016 Sag 186/2015 Advokat Søren Beckermann kærer Vestre Landsrets afgørelse i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat Søren Beckermann) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 Sag 105/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Bjørn Elmquist, beskikket) T har indbragt Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 124/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Bilag 283 Offentlig Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2005-3060/10-0001 Dok.: DBI20349 N O T A T om aftaler mellem USA

Læs mere

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse 1. Overblik 2. Politiets efterforskning og sagsbehandling 3. Forberedelse 3.1. Sigtedes deltagelse i retsmøder via videolink 3.1.1. Grundlovsforhør

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 10 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 10 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 10 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 16. november 2015 Hvad er op og ned på den europæiske efterforskningskendelse?

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 31. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 31. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 31. juli 2015 Sag 126/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Erling Kragh-Pedersen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Aalborg den 31. oktober 2014 og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 (Lukkede døre) HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 Sag 139/2012 Anklagemyndigheden mod T I tidligere instanser er afsagt kendelse af. I påkendelsen har deltaget tre dommere: Børge Dahl,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 Sag 23/2016 A (advokat Brian Pihl Pedersen) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Trine Schmidt Nielsson) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 210/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Lars Henriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 13. september

Læs mere

Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 19. februar 2010 Kontor: Det Internationale Kontor Dok.: HLL40258 G R U N D N O T A T vedrørende forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Notat om tilvalg af direktivet om den europæiske efterforskningskendelse

Notat om tilvalg af direktivet om den europæiske efterforskningskendelse Notat om tilvalg af direktivet om den europæiske efterforskningskendelse 1. Baggrund Af Stockholm-programmet, som medlemsstaterne vedtog i december 2009, fremgår det, at der bør arbejdes hen imod etableringen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 17. december 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 17. december 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 17. december 2013 Sag 208/2013 Anklagemyndigheden kærer Østre Landsrets kendelse om ikke at tilbagekalde beskikkelsen af advokat Kristian Mølgaard som forsvarer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. februar 2012 Sag 78/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 og T2 (advokat Tyge Trier for begge, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret

Læs mere

8138/15 kf/fh/ef 1 DG D 2B

8138/15 kf/fh/ef 1 DG D 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. april 2015 (OR. en) 8138/15 COPEN 93 EUROJUST 76 EJN 33 NOTE fra: dato: 19. marts 2015 til: Vedr.: Hr. generaldirektør Alfonso Dastis, ambassadør og fast

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. maj 2013 Sag 2/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens H. Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 1. marts 2012 og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER. Forenet i mangfoldighed. fra mødet. tirsdag den 21. oktober 2008 EUROPA - PARLAMENTET 2009-2010

VEDTAGNE TEKSTER. Forenet i mangfoldighed. fra mødet. tirsdag den 21. oktober 2008 EUROPA - PARLAMENTET 2009-2010 EUROPA - PARLAMENTET 2009-2010 VEDTAGNE TEKSTER fra mødet tirsdag den 21. oktober 2008 P6_TA-PROV(2008)10-21 FORELØBIG UDGAVE PE 414.921 Forenet i mangfoldighed INDHOLD TEKSTER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 Sag 219/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Birger Hagstrøm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE

HØJESTERETS KENDELSE HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. april 2019 Sag BS 37557/2018 HJR (1. afdeling) A (advokat Flemming Jensen) mod Kurator for I/S X under konkurs, advokat Trine Hasselbalch (selv) og Sag BS 37560/2018

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015 Sag 209/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Trygve S. Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den 15.

Læs mere

Forslag. Fremsat den 27. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) til

Forslag. Fremsat den 27. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) til Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 27. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 9. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 9. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 9. marts 2015 Sag 198/2014 Journalist Jan Lauridtsen (advokat Asger Bagge-Jørgensen) kærer Østre Landsrets kendelse om navneforbud i sagen Anklagemyndigheden mod

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012 Sag 345/2011 Foreningen "Watzerath Parken c/o Flemming Johnsen (advokat Lars Kjeldsen) mod Global Wind Power A/S, Global Wind Power Invest A/S og Global

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 151/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Georg Lett, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17. oktober

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 5. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 5. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 5. februar 2015 Sag 150/2014 A kærer værgebeskikkelse vedrørende B (advokat Uno Ternstrøm, beskikket for A) (advokat Dorthe Østerby, beskikket for B) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 181/2014 A (advokat Torben Koch) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den 17.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 Sag 351/2011 (2. afdeling) A (advokat Per Frydenreim Møller, beskikket) mod DI som mandatar for TDC A/S (advokat Morten Eisensee) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 Sag 105/2015 (2. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Ankenævnet for Patienterstatningen (tidligere Patientskadeankenævnet) (Kammeradvokaten

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 20. februar 2009 Kontor: Administrationsafdelingen Sagsnr.: 2009-0091-0223 Dok.:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 3. november 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 3. november 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 3. november 2015 Sag 113/2015 Dansk Ejendoms Analyse ved Tue Ulrich Hansen kærer afgørelse i sagen: Claus Wede (advokat Jakob Vinding) mod Søren Visnek (advokat

Læs mere

Europaudvalget 2010 COD (2010) 0817 Offentligt

Europaudvalget 2010 COD (2010) 0817 Offentligt Europaudvalget 2010 COD (2010) 0817 Offentligt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 21. maj 2010 (OR. en) 9288/10 Interinstitutionel sag: 2010/0817 (COD) COPEN 117 EUROJUST 49 EJN 13 PARLNAT 13

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 Sag 93/2015 Jan Aage Jeppesen (advokat Hans Mogensen) mod Bent Jensen (advokat K.L. Németh) og Gyldendal Nordisk Forlag A/S (advokat Martin Dahl Pedersen)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012 Lukkede døre HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012 Sag 129/2011 Anklagemyndigheden mod T (advokat Lars Lindhard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af retten i Esbjerg den

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2018

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2018 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2018 Sag 13/2018 Anklagemyndigheden mod T (advokat Morten Wosylus Kamp) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 3. afdeling den 18.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2011 Sag 69/2011 Anklagemyndigheden (statsadvokaten for Nordsjælland og København) mod Christoffer

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 14. august 2018

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 14. august 2018 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 14. august 2018 Sag 69/2018 Anklagemyndigheden mod U (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byret den 16. januar

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 22. december 2015 Lukkede døre (Det forbydes offentligt at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre partens identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 213/2015 Anklagemyndigheden

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 Sag 36/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Jakob S. Arrevad, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Horsens den 13.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. september 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. september 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. september 2017 Sag 101/2017 Anklagemyndigheden mod T1 og T2 A/S (advokat Jesper Baungaard, beskikket for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. august 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. august 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. august 2017 Sag 14/2017 A (advokat Jan Presfeldt) mod B (advokat Mathias Steinø) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 4. afdeling den 31.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. oktober 2016 Sag 140/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Jakob Lund Poulsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Qeqqata kredsret i Sisimiut

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 Sag 90/2016 L (advokat Karoly Laszlo Nemeth, beskikket) mod Anders Aage Schau Danneskiold Lassen (advokat Lotte Eskesen) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE

HØJESTERETS KENDELSE HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 10. februar 2014 Sag 287/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Sysette Vinding Kruse) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byret den 6. september

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

RM 3-2015 - Brev- og besøgskontrol

RM 3-2015 - Brev- og besøgskontrol RM 3-2015 - Brev- og besøgskontrol Emneord: varetægtsfængsling Printet den:01. februar 2016 Brev- og besøgskontrol RM 3/2015 3. november 2015 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2. Politiets efterforskning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 232/2014 Jan Laugesen (selv) mod Københavns Kommune Center for Parkering (advokat Anders Valentiner-Branth) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016 Sag 155/2015 (2. afdeling) Frisk Vikar ApS under konkurs ved kurator Søren Aamann Jensen (advokat Frank Bøggild) mod A (advokat Ole Larsen, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 26. februar 2019

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 26. februar 2019 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 26. februar 2019 Sag 68/2018 Anklagemyndigheden mod T (advokat Martin Cumberland) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Svendborg den 1. februar 2018

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 Sag 139/2015 Advokat Mogens Olesen kærer Vestre Landsrets kendelse i sagen: A (advokat Mogens Olesen) mod B (advokat Hanne Louise Mikkelsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 19. februar 2018

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 19. februar 2018 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 19. februar 2018 Sag 209/2017 Anklagemyndigheden mod A (advokat Karoly Németh) I tidligere instans er truffet beslutning af Vestre Landsrets 7. afdeling den 14. juni

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. januar 2019

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. januar 2019 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. januar 2019 Sag 39/2018 Anklagemyndigheden mod T1 og T2 (advokat Henrik Stagetorn, beskikket for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 Sag 20/2017 Anklagemyndigheden mod T (advokat Stig Lynghøj Nielsen, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 3. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 5. oktober 2018

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 5. oktober 2018 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 5. oktober 2018 Sag 107/2018 A (advokat Esben Skjernov, beskikket) mod Rigspolitiet (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den 12. april

Læs mere

LOV nr 347 af 14/05/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2018

LOV nr 347 af 14/05/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2018 LOV nr 347 af 14/05/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2018 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-730-0378 Senere ændringer til forskriften LBK nr 213 af 22/02/2013

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2016 Sag 1/2016 A (advokat Gert Drews) mod X Holding ApS (advokat Christian Riewe) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten i Sønderborg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. marts 2015 Sag 258/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg den

Læs mere

Udlevering fra Danmark

Udlevering fra Danmark Udlevering fra Danmark Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: Udlevering; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 26.4.2017 Status: Gældende Udskrevet: 14.1.2019 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 3 1.1.

Læs mere

Notat. lempelse af sanktionerne for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne

Notat. lempelse af sanktionerne for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne FÆRDSELSAFDELINGEN 22. februar 2007 Sagsbehandler: Kirsten Søndergaard Munck j.nr. 2006-9080-33 Sekretariatet Ellebjergvej 52, 2. 2450 København SV Telefon: 3314 8888 Lokal: 7464 Telefax: 3343 0004 E-mail:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 Sag 258/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) Sagen angår spørgsmålet om varetægtsfængsling af T under anke af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. marts 2014 Sag 16/2013 (1. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) mod City Parkeringsservice A/S (tidligere City Parkeringsservice

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. april 2019

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. april 2019 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. april 2019 Sag 149/2018 (1. afdeling) Anklagemyndigheden vedrørende Foranstaltning under efterforskning (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere

U D K A S T. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

U D K A S T. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2012-5209 / lth 15. november 2013 U D K A S T Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes:

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes: BEK nr 882 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600757 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. januar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. januar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. januar 2015 Sag 98/2013 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland Civilafdelingen Dato: 15. januar 2016 Kontor: Nordatlantenhenden Sagsbeh: Morten Søndergård Pedersen Sagsnr.: 2011-220-0008 Dok.: 187175 Udkast til Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. februar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. februar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. februar 2017 Sag 250/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Rasmussen, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 18. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017 Sag 275/2016 X-firma A/S under konkurs kærer Østre Landsrets kendelse i sagen: X-firma A/S under konkurs (v/kurator, advokat Andreas Kærsgaard Mylin)

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (Lovforslag L 200)

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (Lovforslag L 200) Forsvarsudvalget 2015-16 L 9 Bilag 1 Offentligt KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (Lovforslag L 200) Maj 2015 Et udkast til lovforslag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. august 2013 Sag 193/2012 (1. afdeling) A (advokat Erik Høimark, beskikket) mod Brabrand Boligforening (advokat Jacob Møller) I tidligere instanser er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. juni 2013 Sag 52/2013 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Niels Fjeldberg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro den 8. december

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 23. oktober 2018

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 23. oktober 2018 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 23. oktober 2018 Sag 133/2018 Anklagemyndigheden mod T (advokat Ole Bjørn Christensen, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 6. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 8. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 8. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 8. december 2011 Sag 195/2010 Kroma A/S (advokat Christa Westergaard) mod Snaptun Frysehus A/S (advokat Michael Bach Jensen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 141 Offentligt (01) Dato: Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Peter Bartholin Sagsnr.: 2014-733-0113 Dok.: 1043439 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT Vedrørende Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0326 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0326 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0326 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 14. juli 2011 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: Dok.: AMC41255 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T Vedrørende forslag til

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. april 2012 Sag 238/2011 Anklagemyndigheden mod A A/S (advokat Jakob S. Arrevad) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Retten i Helsingør den 13. oktober

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 Sag 143/2009 A og B (advokat Michael Steffensen, beskikket) mod Rigspolitichefen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014 Sag 65/2014 Rigsadvokaten mod D (advokat Claus Bonnez, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Esbjerg den 15. november

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 1. december 2010 JOURNAL NR. RA-2010-131-0003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014 Sag 131/2014 Jumbo Stillads A/S (advokat Ole Bjørn Christensen) mod LogiCon Nordic A/S (advokat Jakob B. Ravnsbo) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 290/2008 (2. afdeling) Indenrigs- og Sundhedsministeriet (tidligere Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse) (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. februar 2019

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. februar 2019 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. februar 2019 Sag 113/2018 A (advokat Henrik Ehlers) mod Ringsted Kommune (selv) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 21. afdeling den 21.

Læs mere