NALUNAARUTIT- Grønlandsk Lovsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NALUNAARUTIT- Grønlandsk Lovsamling"

Transkript

1 gml (At taveqaa t) NALUNAARUI- Grønlandsk Lovsamling Serie C SEP.2012 OVERENSKOMS mellem Grønlands Landsstyre og Attaveqaat for teleteknikere, centralmekanikere, liniemontører samt liniemontøraspiranter Indholdsfortegnelse Kapitel I. Område 3 1. Overenskomstens område 3 Kapitel II. Ansættelse på månedsløn 3 2 Arbejdstid 3 3 Ved ansættelsens begyndelse 4 4 Løn 4 4 A Ansættelse på individuel kontrakt 5 5 Ferierejsebidrag 6 6 Pensionsbidrag og indbetaling heraf 6 7 Lønanciennitet 6 8 Merarbejde. 7 9 Fridage 7 10 Ulempetillæg 8 11 Merudgifter ved tjenesterejser, herunder dagpenge, nattillæg (hoteldispositionsbeløb} og udstyrsgodtgørelse 8.. : 12 illæg vedrørende særlig stilling 8 13 Personligt tillæg 11 A 9 14 Andre tillæg 9 15 Funktion Ferie og feriegodtgørelse Udbetaling af løn og variable løndele m.v Boliger il- og fratrædelsesfrirejser Sygdom Graviditet, barsel og adoption jenestefrihed ved barns første sygedag jenestefrihed med løn ved barns indlæggelse Anden særlig tjenestefrihed Frihed til bestyrelsesarbejde Offentlige hverv Efterindtægt Opsigelse 15 Side: 1 af 22

2 Kapitel III. Ansættelse på timeløn imelønsansættelse ; Arbejdstiden Løn 16 s 32 Lønanciennitet Overarbejde Hjemmevagt Rådighedstil læg Søn- og helligdagstillæg samt søgnehelligdagsbetaling illæg for forskudt arbejdstid og arbejde på skiftehold 19.. s 38 illæg Efterindtægt Opsigelsesvarsler 21 Kapitel IV. Fælles bestemmelser Overenskomstens gyldighedsperiode 22 2 af 22

3 Kapitel I. Område. 1. Overenskomstens område. Denne overenskomst omfatter teleteknikere, der ansættes i Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjeneste, som ikke omfattes af anden overenskomst, og som er medlemmer af Attaveqaat. Ved teleteknikere forstås radio-, og radarteknikere, der har svendebrev som radiomekanikere, data- eller elektronikmekanikere. Endvidere er centralmekanikere, linemontører samt liniemontøraspiranter omfattet af overenskornsten. Personer med anden uddannelse, der svarer til de ovenfor anførte uddannelser, omfattes af overenskomsten, når de ansættes i en stilling som teletekniker. Stk. 2. jenestemænd eller pensionerede tjenestemænd fra stat, Hjemmestyre, kommuner eller koncessionerede virksomheder er ikke omfattet af overenskomsten. Kapitel II. Ansættelse på månedsløn. 2 Arbejdstid. Den normale arbejdstid er 40 timer ugentlig, svarende til gennemsnitlig 173 1/3 timer månedligt. Stk. 2. Der foretages lønfradrag for forsømmelser inden for den daglige arbejdstid. Lønfradraget udgør for hver forsømt arbejdstime den ansattes normale timeløn plus eventuelle tillæg for pågældende time. Forsømmelser af indtil? time regnes som? time. Stk. 3. Der gives frokostpauser af indtil en halv times varighed. Frokostpausen medregnes i arbejdstiden, såfremt den ansatte står til rådighed for arbejdsgiveren. 3 af 22

4 -6. Stk. 4. Rejsetiden er fuld arbejdstid. Er rejsetiden kortere end arbejdstidsnormen på rejsedagen, er arbejdstidsnormen dog altid opfyldt. Stk. 5. Rejsetid mellem kl og kl medregnes dog ikke som tjenestetid/arbejdstid, såfremt der stilles soveplads til rådighed for den ansatte. 3 Ved ansættelsens begyndelse. Ved ansættelse efter denne overenskomst sendes kopi af ansættelsesbrevet til Attaveqaat. eleteknikere aflønnes på basis af nedenstående løntrin: 4 Løn. Grundlønnen udgør: trin Anciennitet år , , , , år , , , , år , , , I år , , , , år år år år , , , , , , , , , , , , , , , , år , , , , flg.år , , , ,67 4 af 22

5 år Stk. 2. Centralmekanikere samt liniemontører aflønnes på basis af nedenstående Grundlønnen løntrin: udgør: trin Anciennitet år , , , , år , , , , år , , , , år , , , , år , , , , år , , , , år , , , , år , , , , år , , , , flg.år , , , ,23 Stk. 3. Liniemontøraspiranter aflønnes på basis af nedenstående løntrin: Grundlønnen udgør: trin Anciennitet år , , , , , , , , år , , , , år , , , ,76 4 A Ansættelse på individuel kontrakt. eleteknikere/liniemontører/centralmekanikere kan tilbydes ansættelse på individuel kontrakt. Kontrakten kan indeholde bestemmelser, der fraviger overenskomsten hvad angår løn og arbejdstid. øvrige vilkår kan ikke fraviges til ugunst for den ansatte. Stk. 2. Forhandlingen sker mellem den ansatte og den primære arbejdsgiver, dog med endelig godkendelse af Attaveqaat. Stk. 3. Der sker indbetaling af pension af grundlønnen for den individuelt ansatte i henhold til bestemmelse herom i nærværende. 5 af 22

6 5 Ferierejsebidrag. For ansatte i henhold til 4, stk. 1 & 2 samt 4A i nærværende overenskomst finder nedenstående regler vedrørende ferierejsebidrag anvendelse. Stk. 2. Med virkning fra 1. april 2011 optjenes der et ferierejsebidrag stort kr ,- kr. årligt Stk. 3. Optjeningen af ferierejsebidraget sker månedsvis og forholdsmæssigt med virkning fra ansættelsesdatoen. Optjeningsperioden går fra den 1. april til 31. marts. Ferierejsebidraget kommer til udbetaling med lønnen for april måned. 6 Pensionsbidrag og indbetaling heraf. For ansatte indbetaler arbejdsgiveren 9, 93% af den i 4 nævnte grundløn som bidrag til den overenskomstansattes pensionering. Den ansattes bidrag udgør 1/3 af beløbet. Arbejdsgivers bidrag udgør 2/3 af beløbet. Pensionen ydes i henhold til pensionsordningens vedtægter. Stk. 2. Der tilkommer udover det i stk. 1 nævnte pensionsbidrag ikke den ansatte nogen ret til pension eller understøttelse fra arbejdsgiver på grundlag af ansættelsen. 7 Lønanciennitet. Lønancienniteten for teleteknikere beregnes efter det antal år, den pågældende har været beskæftiget som teletekniker efter udstået læretid. Stk. 2. Ancienniteten for centralmekanikere og liniemontører regnes efter det antal år, hvori pågældende har arbejdet i faget efter påbegyndt aspiranttid. Stk. 3. For beskæftigelse på 15 timer i gennemsnit pr. uge og derover optjenes fuld lønanciennitet. Ved beskæftigelse på mindre end 15 timer pr. uge optjenes anciennitet forholdsmæssigt. Stk. 4. Lønanciennitet afrundes altid til hele måneder, idet 15 dages anciennitet eller derunder ikke medregnes. 6 af 22

7 8 Merarbejde. il ansatte på månedsløn ydes der udover lønnen i 4 et rådighedstillæg som dækker en rådighedsforpligtelse jf. nedenstående, Rådighedstillægget udgør pr.: , ,00 550,00 Rådighedsforpligtelsen udgør således pr. måned: timer og 15 min. 5 timer og 30 min 2 timer og 45 min. Pr. 1. april 2014 vil rådighedstillæg og rådighedsforpligtelsen således være bortfaldet. Stk. 2. Overarbejde bør så vidt muligt undgås. For beordret og kontrolleret arbejde på tjenestestedet, der strækker sig ud over rådighedsforpligtelsen jf. stk. 1 pr. måned ydes frihed svarende til det optjente antal overarbejdstimer plus tillæg i tid på 50 %. Afspadseringen optjenes pr. påbegyndt halve times overarbejde. idspunktet for afspadseringen fastsættes under hensyn til tjenestens tarv og den ansattes ønsker. Stk. 3. Såfremt tjenestefrihed ikke ydes, jfr. stk. 2, godtgøres overarbejdet med betaling på grundlag af en timesats, der beregnes som 1/2080 af den fastsatte årsløn, jfr. 4. Den beregnede timesats tillægges 50 %, jfr. stk. 2. overtidsbetaling optjenes pr. påbegyndt halve times overarbejde. Stk. 4. Hvis en ansat tilkaldes til arbejde uden for den sædvanlige arbejdstid, ydes mindst betaling for 2 timers arbejde. Stk. 5. Såfremt den ansatte uden for den normale arbejdstid pålægges hjemmevagt, betales denne med 30,00 kr. pr. time. 9 Fridage. Den ansatte har ret til fridage, efter den til enhver tid gældende aftale mellem Grønlands Landsstyre og Atorfillit Kattuffiat om arbejdstid og merarbejde for tjenestemænd. 7 af 22

8 10 Ulempetillæg. Godtgørelse for delt tjeneste, for nattjeneste i tiden mellem kl og kl , for tjeneste på lørdage efter kl samt på søn- og helligdage ydes efter de for tjenestemænd i Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjeneste i Grønland gældende regler. Hvis der er tale om overarbejde, ydes der dog alene overtidsbetaling i henhold til 8 stk. 3. Stk. 2. Såfremt den ansatte har overarbejde ud over: Rådighedsforpligtelsen pr. den: timer og 15 min. 5 timer og 30 min 2 timer og 45 min. pr. måned ydes godtgørelse for mistede fridage som overarbejde, efter 8 stk. 2. Med virkning fra den 1. april 2014 er det fra 1. time. 11 Merudgifter ved tjenesterejser, herunder dagpenge, nattillæg (hoteldispositionsbeløb) og udstyrsgodtgørelse. Der ydes godtgørelse til ansatte, som midlertidigt udsendes til arbejde på et andet sted end hjemstedet, i henhold til de for tjenestemænd i Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjeneste i Grønland gældende regler. 12 illæg vedrørende særlig stilling. il ledende serviceteknikere i KNR ydes et tillæg på kr ,00 pr. måned. Stk. 2. il stationsledere ydes der et tillæg på kr ,00 pr. måned. Stk. 3. il eneteknikere, 1. teknikere, driftskoordinatorer ydes der et tillæg på kr ,00 pr. måned. Stk. 4. il linieformænd ydes der et tillæg på kr ,00 pr. måned. Stk. 5. il ansatte, derudnævnes til holdledere ydes der et tillæg på kr ,00 pr. måned. 8 af 22

9 gml 25 Stk. 6. il landsdækkende funktionsledere i ELE GREENLAND A/S, ydes der et tillæg med kr ,00 pr. måned. Stk. 7. Ved ansættelse i en stilling, der i arbejdsmæssig, kvalifikationsmæssig eller anden henseende indtager en sådan særstilling, at den ikke omfattes af de almindelige forudsætninger for ovenstående lønninger m.v., kan der mellem overenskomstparterne træffes aftale om tillæg til lønnen og eventuelle andre vilkår. 13 Personligt tillæg - 11 A. Med virkning fra 1. april 2011 kan der ikke ydes tillæg jf. bestemmelsen i 11 A i overenskomst erstattet af nærværende. De som hidtil har oppebåret et personligt tillæg i henhold til 11 A, bevarer dette frem til de fratræder. Andre 14 tillæg. il ansatte, der udelukkende beskæftiger sig med undervisning, ydes der et tillæg på kr ,00 pr. måned. Stk. 2. il ansatte, der delvis er beskæftiget med undervisning, ydes der et tillæg på kr. 25,00 pr. undervisningstime. Stk. 3. il ansatte på ensomt beliggende stationer ydes stationstillæg i henhold til det til enhver tid gældende cirkulære om stationstillæg. Stk. 4. il ansatte i Qaanaaq, Upernavik, Uummannaq, Ammassalik og Ittoqqortoormiit ydes der stedtillæg efter den til enhver tid gældende aftale mellem Grønlands Landsstyre og Atorfillit Kattuffiat om justering af tjenestemandslønninger. Stk. 5. For arbejde i højder mellem 10 - meter ydes et tillæg på kr. 21,00 pr. time. For arbejde i højder over 25 meter forhøjes tillægget til kr. 30,00 pr. time. Stk. 6. il ansatte, der har gennemgået relevante efteruddannelse af længere varighed, kan der efter forhandling mellem overenskomstparterne ydes et særligt efteruddannelsestillæg. 9 af 22

10 15 Funktion. En ansat, som efter ordre gør midlertidig tjeneste i højere stilling, er berettiget til betaling efter de nedenfor anførte regler under forudsætning af, at den ansatte overtager de arbejdsopgaver, der er forbundet med den højere stilling. Stk. 2. Retten til betaling under midlertidig tjeneste i højere stilling indtræder, når den ansatte har varetaget stillingen i 15 dage i sammenhæng. Stk. 3. Betaling ydes med et beløb, der udgør forskellen mellem den ansattes egen løn incl. tillæg og den løn incl. tillæg vedrørende særlig stilling, som den ansatte vil opnå ved ansættelse i den højere stilling. 16 Ferie og feriegodtgørelse. Ansatte under denne overenskomst har ret til årlig ferie efter reglerne i landstingslov nr. 10 af 12. november 2001 om ferie. Stk. 2. For ansatte der i henhold til landstingsloven vælger ferie med feriegodtgørelse i stedet for ferie med løn, fradrages løn for det antal dage, der afholdes ferie. Lønnen pr. time beregnes som 1/2080 af årslønnen i henhold til 4 8 stk. 1, incl. eventuelle tillæg i henhold til 12 og Udbetaling af løn og variable løndele m.v. Løn og tillæg udbetales månedsvis bagud. Stk. 2. Lønnen anvises ved hver måneds slutning til en lønkonto, som det påhviler lønmodtageren at udpege i et pengeinstitut i Grønland eller i Danmark. Stk. 3. Udbetaling af variable ydelser, såsom overarbejdsbetaling m.v. afregnes efter de satser, som er gældende på udbetalingstidspunktet. Udbetaling sker månedsvis bagud. 10 af 22

11 opnår eller 18 Boliger. I stillingsopslag angives følgende vedr. bolig: a) At der anvises bolig efter de til enhver tid på stedet gældende regler, eller b) at der ikke anvises bolig, eller c) at der til stillingen er knyttet pligt til at bebo egentlig tjenestebolig. Stk. 2. For anviste boliger, jfr. stk. 1, a), betales husleje efter de til enhver tid gældende regler om boligbetaling i Hjemmestyrets ejendomme m.v. i Grønland. Ved misligholdelse af anvist bolig med udsættelse til følge, jfr. landstingsforordning nr. 3 af 20. juni 1989 om leje af boliger, vil der ikke blive stillet yderligere bolig til rådighed. Stk. 3. Ansatte, der bebor egentlig tjenestebolig, jfr. stk. 1, c), betaler boligbidrag efter de for tjenestemænd i Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjeneste i Grønland til enhver tid gældende regler. 19 il- og fratrædelsesfrirejser. Ved tjenestens tiltrædelse ydes der frirejse mellem bopælen i Danmark eller i Grønland og tjenestestedet til teleteknikere, centralmekanikere og liniemontører, der ansættes på månedsløn, såfremt der ifølge stillingsopslaget anvises bolig eller er pligt til at bebo egentlig tjenestebolig, jfr. 18, stk. 1, a) og c). Stk. 2. Der ydes frirejse fra tjenestestedet til bopælen ved: a) Fratræden, såfremt der er forløbet mindst 3 år siden ansættelsen. b) Den ansattes død, idet den efterlevende ægtefælle - dermed ligestillede - c) Fratræden ved pensionering. retten til frirejse. d) I ganske særlige tilfælde kan der herudover ydes fratrædelsesfrirejse, selv om betingelsen om 3 års ansættelse ikke er opfyldt. 11 af 22

12 eller og Stk. 3. Retten til til- og fratrædelsesfrirejse omfatter tillige den ansattes ægtefælle - dermed ligestillede - børn under 18 år. En sådan familiefrirejse skal så vidt muligt foretages samlet. Stk. 4. Retten til til- og fratrædelsesfrirejse er personlig og kan ikke overdrages. En eventuel ikke-udnyttet frirejse godtgøres ikke. Stk. 5. Ved udnyttelsen af til- og fratrædelsesfrirejse skal det af arbejdsgiveren anviste rejsemiddel anvendes. Stk. 6. I tilfælde, hvor atlantbilletten tillige inkluderer indenrigsflyvning i Danmark, godtgøres alene dokumenterede udgifter til billigste, offentlige transportmiddel mellem bopælen og provinslufthavnen. I andre tilfælde godtgøres udgifter til billigste, offentlige transportmiddel mellem bopælen og Kastrup Lufthavn. Stk. 7. Eventuelle udgifter i forbindelse med ophold i København må afholdes af den ansatte selv. Stk. 8. Ved til- og fratrædelsesfrirejse i Grønland godtgøres alene dokumenterede udgifter med billigste offentlige transportmiddel mellem bopælen og tjenestestedet. Stk. 9. Der ydes bohavetransport efter de regler for tjenestemænd i Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjeneste i Grønland, der til enhver tid gælder. 20 Sygdom. Bliver en ansat på grund af sygdom ude af stand til at udføre sit arbejde, betragtes den heraf følgende tjenesteforsømmelse som lovligt forfald, medmindre den pågældende under tjenesteforholdets beståen har pådraget sig sygdommen ved forsæt eller grov uagtsomhed eller ved stillingens overtagelse svigagtigt har fortiet den pågældende sygdom. Stk. 2. Den ansatte kan, når den pågældende inden for et tidsrum af 12 på hinanden følgende måneder har oppebåret løn under sygdom i i alt 120 dage, opsiges med 1 måneds varsel til fratræden ved en måneds udgang. Opsigelsens gyldighed er betinget af, at den sker i umiddel- 12 af 22

13 bar tilknytning til udløbet af de 120 sygedage, og medens den pågældende endnu er syg, hvorimod gyldigheden ikke berøres af, at pågældende er vendt tilbage til arbejdet, efter at opsigelsen er sket. Stk. 3. Såfremt ansættelsesforholdet er ophørt i medfør af bestemmelsen i stk. 2, bør genantagelse dog finde sted, når den pågældende påny bliver tjenestedygtig, og der fortsat er anvendelse for den pågældendes arbejdskraft i den pågældende virksomhed. Stk. 4. Sygdomsforfald kan forlanges dokumenteret ved lægeattest. Stk. 5. Lægeattester, der forlanges i henhold til stk. 4, betales af arbejdsgiveren. 21 Graviditet, barsel og adoption. Den ansatte har ret til tjenestefrihed med sædvanlig løn i fraværsperioder på grund af graviditet, barsel og adoption, når der i henhold til Landstingsforordning nr. 12, af 31. oktober 1996 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption, som senere er ændret ved Landstingsforordning nr. 12 af 30. oktober 1998 og nr. 6 af 11. november 2000, er ret til orlov og dagpenge. 22 jenestefrihed ved barns første sygedag. Der gives den ansatte adgang til hel eller delvis tjenestefrihed uden løntab til pasning af sygt, mindreårigt barn, første dag, barnet er sygt. Stk. 2. jenestefriheden forudsætter: a) Det er barnets første sygedag, b) hensynet til barnets forhold gør det nødvendigt, c) forholdene på tjenestestedet tillader det, og d) barnet er hjemmeværende. Stk. 3. Sygelisten suppleres med oplysning om fravær på grund af barns første sygedag. Stk. 4. Ordningen kan for den enkelte inddrages ved misbrug. 13 af 22

14 23 jenestefrihed med løn ved barns indlæggelse. Der gives den ansatte adgang til tjenestefrihed med løn i op til 12 dage i forbindelse med en af Sundhedsvæsenet betalt ledsagerrejse til 0 til 12-årig barns indlæggelse på sygehus i eller udenfor hjembyen, som rejseledsager og/eller under barnets indlæggelse. Stk. 2. Barnets indlæggelse og forældres ledsagelse skal dokumenteres. 24 Anden særlig tjenestefrihed. I tilfælde af nære pårørendes alvorlige sygdom og/eller begravelse har den ansatte ret til fri rejse og tjenestefrihed i overensstemmelse med de for tjenestemænd i Grønland til enhver tid gældende regler om fri rejse og tjenestefrihed i forbindelse med nære pårørendes alvorlige sygdom og/eller begravelse. Stk. 2. Ved nære pårørende forstås: forældre, ægtefæller og dermed ligestillede, børn og søskende, men ikke ægtefællens og dermed ligestilledes familie. 25 Frihed til bestyrelsesarbejde. Der kan efter ansøgning ydes tjenestefrihed med løn til bestyrelsesarbejde i Attaveqaat højst svarende til 1 person i 16 dage pr. år. jenestefriheden kan eventuelt deles mellem flere medlemmer af Attaveqaats bestyrelse. Lønnen gives uden overtidsbetaling. Stk. 2. jenestefriheden aftales forud med arbejdsgiveren, og skal planlægges således, at den berører vedkommendes arbejde mindst muligt, jfr. 3 i overenskomst om tillidsrepræsentanter. Stk. 3. Ønsker fra medlemmer af Attaveqaats bestyrelse om tjenestefrihed uden løn bør imødekommes. Sådan tjenestefrihed kan ydes i indtil 1 år ad gangen. Offentlige 26 hverv. Der gives ansatte efter denne overenskomst adgang til tjenestefrihed til varetagelse af offentlige hverv i henhold til den til enhver tid 14 af 22

15 - 2-3 gældende bekendtgørelse om borgerligt ombud. Fraværet skal meddeles arbejdsgiveren i så god tid som muligt. 27 Efterindtægt. Når en ansat afgår ved døden i ansættelsesperioden, ydes der følgende beløb til den efterlevende ægtefælle eller børn under 18 år, som den ansatte har forsørgerpligt overfor: Ved beskæftigelse i samme virksomhed i 1 år : 1 mds. løn år : 2 mdrs.løn år og flg : 3 mdrs.løn 28 Opsigelse. I de første 3 måneder af ansættelsen gælder følgende opsigelsesvarsel. Såvel arbejdsgiveren som den ansatte kan opsige med 8 dages (5 arbejdsdage) varsel til en hvilken som helst dag. Stk. 2. Efter 3 måneders ansættelse er opsigelsesvarslet fra arbejdsgivens side: -1 måneds varsel til fratræden ved en måneds udgang i de første 6 måneder efter ansættelsen. -3 måneders varsel til fratræden ved en måneds udgang efter 6 måneders ansættelse. -herefter forhøjes opsigelsesvarslet med en måned for hvert 3. ansættelsesår, men højst til 6 måneder. Stk. 3. Efter 3 måneders ansættelse er opsigelsesvarslet fra den ansattes side: -1 måned til en måneds udgang. Stk. 4. Såvel arbejdsgiveren som den ansatte skal afgive opsigelsesvarslet skriftligt. 15 af 22

16 2. 15.år år Kapitel III. Ansættelse på timeløn. 29 imelønsansættelse. eleteknikere, centralmekanikere og liniemontører kan ansættes på timeløn efter reglerne i dette kapitel. Stk. 2. Bestemmelserne i 2, stk. 1 og stk. 3, 4, 6 og 8, stk. 1, stk. 2 samt stk. 3, 9, 10, 12-14, og finder ikke anvendelse for ansatte efter dette kapitel. 30 Arbejdstiden. Den normale arbejdstid er 80 timer for en 14-dages periode, der regnes fra og med mandag til og med søndag i den efterfølgende uge. Arbejdstiden ligger, medmindre andet er aftalt, på ugens 5 første dage mellem kl og kl , og på lørdage mellem kl og kl idsrummet, inden for hvilket den daglige arbejdstid lægges, fastsættes af arbejdsgiveren efter drøftelse med de ansatte (og disse tillidsrepræsentanter) under hensyn til virksomhedens tarv. Stk. 2. Lovligt forfald medregnes i normtiden. 31 Løn. Ansatte, som i henhold til 32 opfylder kravene om optjening af lønanciennitet, udgør lønnen pr. time: trin Anciennitet Ol år 93,58 95,44 97,31 99,17 år 95,16 97,06 98,95 100,84 år 95,60 97,50 99,41 101,31 95,98 97,89 99,80 101,71 96,38 98,30 100, / & flg.år 96,82 98,74 100,67 102,60 16 af 22

17 Lønningsperioden er en periode på 14 dage, der regnes fra og med mandag til og med søndag i den efterfølgende uge. 32 Lønanciennitet. Lønanciennitet optjenes på grundlag af beskæftigelse ved samme virksomhed. Ansatte, der efter aftale med arbejdsgiveren overgår direkte fra en virksomhed til en anden, bibeholder deres erhvervede anciennitet. Stk. 2. Deltidsansatte med beskæftigelse på 15 timer pr. uge og derover optjener fuld lønanciennitet. Ved beskæftigelse på mindre end 15 timer i gennemsnit pr. uge optjenes anciennitet forholdsmæssigt. Stk. 3. Under forudsætning af fortsat beskæftigelse ved samme arbejdsgiver optjenes lønanciennitet under fravær på grund af ferie, sygdom, barsel og adoption samt offentlige hverv. 33 Overarbejde. Overarbejde bør så vidt muligt undgås. For arbejde ud over normal arbejdstid, jf. 30, stk. 1, og som er beordret og kontrolleret som overarbejde, ydes frihed svarende til det optjente antal overarbejdstimer plus tillæg i tid med 50 %. Afspadsering optjenes pr. påbegyndt halve times overarbejde. idspunktet for afspadseringen fastsættes under hensyn til tjenestens tarv og den ansattes ønsker. Stk. 2. Såfremt tjenestefrihed ikke ydes, jf. stk. 1, godtgøres overarbejdet med et tillæg til timelønnen. illægget udgør for samtlige timer 50 % af timelønnen i henhold til 31. Overtidsbetaling optjenes pr. påbegyndt halve times arbejde. Stk. 3. Overarbejde skal varsles senest 5 timer før normal arbejdstids ophør den pågældende dag. For manglende varsel skal der, såfremt overarbejdet varer ud over 2 timer, ydes 1 ekstra overarbejdstimeløn ud over de faktiske overarbejdstimer. Stk. 4. For overarbejde, der varer mindst 4 timer ud over en normal arbejdsdags sædvanlige arbejdstid, ydes en ekstra overarbejdstimeløn ud over de faktiske overarbejdstimer. 17 af 22

18 2. efter ydes Stk. 5. Hvis en ansat tilkaldes til arbejde uden for den normale arbejdstid - at arbejdsstedet er forladt eller på ellers arbejdsfrie dage - mindst betaling for 1 times arbejde. 34 Hjemmevagt. For ansatte, som uden for den normale arbejdstid pålægges hjemmevagt, betales denne med 30,00 kr. pr. hjemmevagtstime. Ved tilkald under hjemmevagt betales for de faktiske overarbejdstimer. Herudover kan der ikke ydes betaling efter 33, stk Rådighedstillæg. il ansatte, der udfører overarbejde, der ikke eller kun vanskeligt kan kontrolleres, kan der i stedet for overarbejdsbetaling ydes et rådighedstillæg, hvis størrelse fastsættes efter forhandling mellem overenskomstparterne. 36 Søn- og helligdagstillæg samt søgnehelligdagsbetaling. For arbejde på søn- og helligdage betales et tillæg til timelønnen. illægget udgør 50 % af timelønnen i henhold til 31. Hvis det drejer sig om overarbejde, skal der yderligere gives afspadsering i henhold til 33, stk. 1 eller overtidstillæg i henhold til 33, stk. Stk. 2. Der ydes søgnehelligdagsbetaling på 120,00 kr. for en hel søgnehelligdag og 60,00 kr. for en halv søgnehelligdag, hvis begge følgende betingelser er opfyldt: a} Den ansatte har umiddelbart før søgnehelligdagen haft 7 dages forudgående, sammenhængende beskæftigelse ved samme virksomhed. b) Den ansatte præsterer fuld arbejdsindsats på nærmeste arbejdsdag før og efter søgnehelligdagen, medmindre der forsømmes på grund af sygdom eller andet lovligt forfald, eller arbejdet afbrydes på grund af vejrliget, råvaremangel eller ekstraordinær lukning af virksomheden i øvrigt. 18 af 22

19 Stk. 3. Hvis der arbejdes på en søgnehelligdag, ydes der søgnehelligdagsbetaling efter stk. 2 udover sædvanlig overenskomstmæssig betaling for arbejdet. Stk. 4. Der ydes også søgnehelligdagsbetaling til deltidsbeskæftigede: a) il deltidsbeskæftigede med et timetal på mindre end 20 timer ugentligt ydes der søgnehelligdagsbetaling med 60,00 kr. for en hel søgnehelligdag og 30,00 kr. for en halv søgnehelligdag. b) il deltidsbeskæftigede med et timetal på 20 timer og derover ugentligt ydes fuld søgnehelligdagsbetaling. Stk. 5. Som helligdage betragtes følgende dage: a) folkekirkens helligdage, b) juleaftensdag, c) nytårsaftensdag, d) helligtrekongers dag (tiden efter kl ) e) 1. maj (tiden efter kl ) samt f) Grønlands nationaldag 21. juni. 37 illæg for forskudt arbejdstid og arbejde på skiftehold. Hvis arbejdstiden lægges uden for de i 30, stk. 1 nævnte intervaller, eller hvis der arbejdes på skiftehold, ydes der følgende tillæg: a) I tiden mellem kl og kl : 4,00 kr. pr. time b) I tiden mellem kl og kl : 7,00 kr. pr. time Stk. 2. For overarbejde på forskudt tid og på skiftehold ydes afspadsering i henhold til 33, stk. 1 eller overtidstillæg i henhold til 33, stk. 2, i stedet for tillæg i henhold til stk. 1. Stk. 3. For overarbejde på skiftehold, der strækker sig ud over 2. og 3. skift, ydes der dog både det sidst oppebårne skifteholdstillæg i henhold til 37, stk. 1, og afspadsering i henhold til 33, stk. 1 eller overtidstillæg i henhold til 33, stk. 2. Stk. 4. For hver 40 timer, der arbejdes på 2. og 3. skift, optjenes der 2 timers betalt frihed, som opspares og gives som hele fridage efter aftale mellem arbejdsgiveren og den ansatte gennem dennes til- 19 af 22

20 - 2-5 lidsrepræsentant. Ved arbejde på 2. og 3. skift i dele af en uge optjenes og opspares forholdsmæssig fritid. 38 illæg. il ansatte, derudnævnes som holdledere, ydes et tillæg på 2,50 kr. pr. time. Stk. 2. For arbejde på værksteder m.v. ydes et værkstedstillæg på 4,20 kr. pr. time. Stk. 3. illægget i henhold til stk. 2 kan forhøjes til 6,60 kr. pr. time. Dette tillæg kan ydes til dygtige ansatte efter forhandling mellem arbejdsgiveren og tillidsrepræsentanten på arbejdspladsen. Stk. 4. il ansatte på ensomt beliggende stationer ydes stationstillæg i henhold til det til enhver tid gældende cirkulære om stationstillæg. Stk. 5. il ansatte i Uummannaq, Upernavik, Qaanaaq, Ammassalik og Ittoqqortoormiit ydes der stedtillæg efter den til enhver tid gældende aftale mellem Grønlands Landsstyre og Atorfillit Kattuffiat om justering af tjenestemandslønninger. Stk. 6. For arbejde i højder mellem meter ydes et tillæg på 21,00 kr. pr. time. For arbejde i højder over 25 meter forhøjes tillægget til 30,00 kr. pr. time. 39 Efterindtægt. Såfremt en arbejder afgår ved døden i ansættelsesperioden, ydes der følgende beløb til den efterlevende ægtefælle eller børn under 18 år, som arbejderen har forsørgerpligt overfor: Ved beskæftigelse i samme virksomhed i 1 år : 2 ugers løn år : 3 ugers løn år og mere.. : 4 ugers løn Side 20 af 22

21 40 Opsigelsesvarsler. Inden for den første ansættelsesmåned er hverken arbejdsgiver eller den ansatte forpligtet til at afgive noget varsel i forbindelse med afbrydelse af ansættelsesforholdet. Stk. 2. Der gælder følgende opsigelsesfrister efter den første ansættelsesmåned: Fra arbejdsgiveren Fra den ansatte 2... uger 3 dage 5. år I 1. år (bortset fra 1. md.) I 2 I 3 I og... : 4 uger 2 uger Derefter... : 6 uger 3 uger. Stk. 3. Opsigelsesfristerne i stk. 2 gælder for ansatte, der har været beskæftiget på samme virksomhed uden afbrydelse i de anførte tidsrum. Følgende forhold regnes dog ikke som afbrydelse: a) sygdom, der omgående og senest inden 24 timers forløb er meddelt virksomheden, b) fravær i henhold til landstingsforordning om graviditet, barsel adoption, og c) afbrydelse af arbejdet på grund af maskinstandsning, materialemangel, arbejdsmangel el.lign., såfremt den ansatte genoptager arbejdet, når det tilbydes denne, eller d) overgang fra en virksomhed til en anden i medfør af aftale mellem den ansatte og arbejdsgiveren, jfr. 32, stk. 1. Stk. 4. Opsigelsesfrist bortfalder ved den ansattes misligholdelse eller ved arbejdsledighed på arbejdsstedet som følge af maskinstandsning, materialemangel og anden force majeure, som standser driften helt eller delvis. Stk. 5. Såvel arbejder som arbejdsgiver skal afgive opsigelsesvarslet skriftligt. Side 21 af 22

22 Kapitel IV. Fælles bestemmelser. 41 Overenskomstens gyldighedsperiode. Denne overenskomst træder i kraft den 1. april Overenskomsten kan af hver af parterne opsiges med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst til den 31. marts Stk. 2. Efter opsigelse af overenskomsten sker aflønning i henhold til de pr. 31. marts 2014 gældende lønsatser i perioden indtil ny overenskomst indgås.? Andre Guttesen Attaveqaat e.b. Grønlands Selvstyre Hermed udgår overenskomst af 11. juli Side 22 af 22

NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 14. okt. 2005 OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Attaveqaat for teleteknikere, centralmekanikere, liniemontører samt liniemontøraspiranter. ------------------------------------------------------------------

Læs mere

OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat.

OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. 1 OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. 1 Overenskomstens område 2 2 Arbejdstiden 2 3 Løn 2 4 Pensionsbidrag og indbetaling heraf 3 5 Særligt

Læs mere

Afsnit S Arbejdsledere (S.S.K.)

Afsnit S Arbejdsledere (S.S.K.) 17 Dagpenge, rejseulykkesforsikring, rejsegodsforsikring og udstyrsforsikring........ 12 18 Funktionsvederlag... 12 19 Ferie og feriegodtgørelse... 13 20 Boliger... 13 21 Til- og fratrædelsesfrirejser......

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 2 It AUG. 2017 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Atorfillit Kattuffiat for Lægesekretærer. Indholdsfortegnelse Side: l Overenskomstens område... 3 2

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalistelever. Indholdsfortegnelse Side 1 Overenskomstens

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit F. OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiunermi Sulisut Peqatigiiffiat for FTP-elever. Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

13. juli 1993 Afsnit 5. (STI-elever) (S.I.K.) OVERENSKOMST. mellem INDHOLDSFORTEGNELSE. 3 3 nattillæg (hoteldispositionsbeløb) og udstyrs godtgørelse

13. juli 1993 Afsnit 5. (STI-elever) (S.I.K.) OVERENSKOMST. mellem INDHOLDSFORTEGNELSE. 3 3 nattillæg (hoteldispositionsbeløb) og udstyrs godtgørelse nalunaerutit GrØnlandsk Lovsamling Serie C-II 13. juli 1993 Afsnit 5. (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem GrØnlands Landsstyre, Finansministeriet og Sulinermik Inuutis sarsiuteqartut Kattuffiat for STI-elever.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 24 AUG. 2017 OVERENSKOMST mellem Nalakkersuisut og Atorfillit Kattuffiat for kigutigissaasut, klinikassistenter og tandteknikere. Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk. Lovsamling Serie C-II APR Afsnit T (Teleteknikere) (Attaveqaat)

NALUNAARUTIT - Grønlandsk. Lovsamling Serie C-II APR Afsnit T (Teleteknikere) (Attaveqaat) gml Afsnit T NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 27 APR. 2015 OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Attaveqaat for teleteknikere, centralmeka nikere, Liniemontører samt liniemontøraspiranter.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk. Lovsamling Serie C-II 19JUNI2015

NALUNAARUTIT - Grønlandsk. Lovsamling Serie C-II 19JUNI2015 NALUNAARUTIT - Afsnit F Jagtbetjente- og Jagtbetj.assistenter) Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 19JUNI2015 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Aalisarnermikk Piniakkanillu Nakkutilliinermik Su liaqarcut

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II 1 2 JUHI 200!!1. 6 Lønanciennitet... mellem

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II 1 2 JUHI 200!!1. 6 Lønanciennitet... mellem NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 1 2 JUHI 200!!1 OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. INDHOLDSFORTEGNELSE. l Overenskomstens

Læs mere

Lovsamling C41. Grønlandsk NALUNAARUTIT - 14NOV. 2014. lige handlinger i vikariater af under en måneds varighed aflønnes

Lovsamling C41. Grønlandsk NALUNAARUTIT - 14NOV. 2014. lige handlinger i vikariater af under en måneds varighed aflønnes S.1.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling C41 14NOV. 2014 Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteuartut Kat tuffiat for Kateketer, ikke-uddannede kateketer og organister.

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Peqatigiiffik Kingut for kigutigissaasut, klinikassistenter og tandteknikere. Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5

OVERENSKOMST. mellem. Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5 OVERENSKOMST mellem Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat og Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Overenskomstens område....... 3 2 Arbejdstiden...... 3 3 Løn...... 3 4

Læs mere

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling Serie C -II 5.juni 1990 Afsnit S. (STI-elever) OVERENSKOMST mellem Sulinermik Inuutissarsiuteqartut Kattuffiat og Det offentlige Af talenævn vedrørende STI-elevers

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for ansatte der beskæftiges under Grønlands Naturinstituts område. 1 Regulativets område Dette regulativ omfatter

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i 4 NOV. 2014. Serie C-II. Afsnit V. pedeller og viceværter. 5.1. K) (Varmemestre,

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i 4 NOV. 2014. Serie C-II. Afsnit V. pedeller og viceværter. 5.1. K) (Varmemestre, (Varmemestre, NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling i 4 NOV. 2014 Serie C-II Afsnit V. pedeller og 5.1. K) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi utegartut

Læs mere

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FOA - FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2005 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Aftale Om frirejser Der er mellen Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK, i henhold til 47, stk. 1 i landstingslov nr.

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 8. januar 2007 OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Radiotelegrafistforeningen af 1917 for AFIS-medarbejdere. Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Ansættelse....

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 1 2. september 2017 Regulativ om løn- o g a n s æ t t e l s e s v i l k å r f o r ansatte d e r b e s k æ f t i g e s u n d e r G r ø n l a n d s Naturinstituts

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 1997 4.3.1 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 4.3.1

Læs mere

Overenskomst 2012-2013 mellem SIK og Royal Arctic Line A/S for faglærte og ikke-faglærte maritime medarbejdere på månedsløn i M/S Sarfaq Ittuk.

Overenskomst 2012-2013 mellem SIK og Royal Arctic Line A/S for faglærte og ikke-faglærte maritime medarbejdere på månedsløn i M/S Sarfaq Ittuk. Overenskomst 2012-2013 mellem SIK og Royal Arctic Line A/S for faglærte og ikke-faglærte maritime medarbejdere på månedsløn i M/S Sarfaq Ittuk Gældende fra 1. september 2012 Indholdsfortegnelse 1: Overenskomstens

Læs mere

Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland

Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland Cirkulære om overenskomst for Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland 2006 Cirkulære af 30. maj 2006 Perst. nr. 030-06 J.nr. 04-233-21 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat

Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat !! OVERENSKOMST mellem Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat og Upernavik Seafood A/S 2 0 1 0-2 0 1 3 !2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Overenskomstens område....... 3 2 Arbejdstiden...... 3 3 Løn......

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling 8.!.K.) 14NOV. 2014 NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-1I OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiat for ikke-uddannede Plejemzdre,

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

BASISKONTRAKT FAST LØN

BASISKONTRAKT FAST LØN Indholdet af denne basiskontrakt er forhandlet af henholdsvis Sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar og Sektionen for Arbejdsgivere med lejere og/eller ansatte. Basiskontrakten

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

NALUNAARUTIT - 22JAN. 2014. Grønlandsk. Lovsamling. Serie C II. AFIS medarbejdere, RAP. Overenskomst. mellem. Naalakkersui sut

NALUNAARUTIT - 22JAN. 2014. Grønlandsk. Lovsamling. Serie C II. AFIS medarbejdere, RAP. Overenskomst. mellem. Naalakkersui sut AFIS medarbejdere, RAP NALUNAARUTIT - 22JAN. 2014 Grønlandsk Serie Lovsamling C II Overenskomst mellem Naalakkersui sut (Grønlands Landsstyre) og Radiotelegrafistforenin gen af 1917 for AFIS medarbejdere

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

BASISKONTRAKT PROVISION

BASISKONTRAKT PROVISION Indholdet af denne basiskontrakt er forhandlet af henholdsvis Sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar og Sektionen for Arbejdsgivere med lejere og/eller ansatte. Basiskontrakten

Læs mere

Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere. Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet

Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere. Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere og Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet 2016-2017 1. Ansættelse: Stk. 1. Overenskomsten omfatter kliniske tandteknikere og andre ansatte,

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II (Praktikanter, administrativ linje Ilisimatusarfik & Universitetsstuderende samt volontører og studentermedhjælpere) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Regulativ Om Vilkår for honorering af

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Overenskomst mellem Naalakkersuisut (Grønlands Landsstyre) og Radiotelegrafistforeningen af 1917 for AFIS medarbejdere Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Ansættelse...

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland

Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland Cirkulære om overenskomst for Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland 2011 Cirkulære af 16. april 2015 Modst. nr. 013-15 J.nr. 2015-0513-0019 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Grønlandsk NALUNAARUTIT - ii 4 NOV. 2014. Afsnit B. (Bygdesundhedspersonale 5.1. K) Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST. Mellem

Grønlandsk NALUNAARUTIT - ii 4 NOV. 2014. Afsnit B. (Bygdesundhedspersonale 5.1. K) Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST. Mellem NALUNAARUTIT - Grønlandsk 5.1. K) Lovsamling Serie C-II ii 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Bygdesundhedspersonale. Indhoids fortegnelse

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit T. (Tolke S.I.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 14NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiat for Tolke.

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Folkeskolen, ny 14 og 15 i Arbejdstid. Lærernes Centralorganisation, 14. marts 2013

Folkeskolen, ny 14 og 15 i Arbejdstid. Lærernes Centralorganisation, 14. marts 2013 Folkeskolen, ny 14 og 15 i 50.01 Under hensyntagen til arbejdstilrettelæggelsen i skolevæsenet kan kommunalbestyrelsen fastsætte arbejdstiden for lærere i folkeskolen i overensstemmelse med nedenstående

Læs mere

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OVERENSKOMST 2011-2013 mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OK 2011-2013 2 1. Generelt. Overenskomsten følger Ok 11 resultatet for Statens område.

Læs mere

Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste

Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste 5.3.3 1993 Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste 2 5.3.3 Indhold Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...1 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser...1 ORGANISATIONSAFTALE

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11 Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 8. Andre ansættelsesvilkår. 12 Ferie... 12 13 Sygdom... 13 14 Graviditet, fødsel og adoption...

Læs mere

Grønlandsk NALUNAARUTIT - ii 4 NOV. 2014. Afsnit B. (Bygdesundhedspersonale 5.1. K) Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST. Mellem

Grønlandsk NALUNAARUTIT - ii 4 NOV. 2014. Afsnit B. (Bygdesundhedspersonale 5.1. K) Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST. Mellem NALUNAARUTIT - Grønlandsk Afsnit B. 5.1. K) Lovsamling Serie C-II ii 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Bygdesundhedspersonale. Indhoids

Læs mere

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtskommunale institutioner

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtskommunale institutioner AMTSRÅDSFORENINGEN Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtskommunale institutioner 1999 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit L. (Levnedsmiddeibranchen S.1. K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II i 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi utegartut Kattuffiat

Læs mere

Betaling Betalingssatserne for holddrift og forlægning reguleres på følgende måde:

Betaling Betalingssatserne for holddrift og forlægning reguleres på følgende måde: Orientering nr. 14/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Overenskomst med Dansk Metalarbejderforbund/Dansk El-Forbund Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Cirkulære om. Organisationsaftale for maskinmestre i land

Cirkulære om. Organisationsaftale for maskinmestre i land 1995 Cirkulære om Organisationsaftale for maskinmestre i land INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser...3 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens

Læs mere

C-I[ NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling I 4 Ì{0V. 2014. Afsnit K. S.I. K. )

C-I[ NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling I 4 Ì{0V. 2014. Afsnit K. S.I. K. ) S.I. K. ) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling C-I[ I 4 Ì{0V. 204 Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Katt.uffiat for Kateketer, ikke-uddannede kateketer og organister.

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. overført fra kommuner i det tidligere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. overført fra kommuner i det tidligere Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for køkkenmedhjælpere overført fra kommuner i det tidligere FKKA-område, der hører under KL s forhandlingsområde samt Københavns

Læs mere

> OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2018 OVERENSKOMST STUDERENDE I KL

> OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2018 OVERENSKOMST STUDERENDE I KL > OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2018 OVERENSKOMST STUDERENDE I KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2018 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde... 3 2. Arbejdstid... 4 3. Løn... 4 4. Grundløn...

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 20. januar 2016 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og HK/Stat Hovedstaden for tilkaldte funktionærer ansat i Grønlands Selvstyre og kommunernes tjeneste

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland

Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland Cirkulære om overenskomst for Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland 2016 Cirkulære af 1. september 2016 Modst. nr. 029-16 J.nr. 2014-0513-012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for kontorpersonale

Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for kontorpersonale Cirkulære om overenskomst mellem Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for kontorpersonale 2015 Cirkulære af 12. august 2015 Modst. nr. 038-15 J.nr. 2014-0513-0017 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet...3 2. Løn...3 3. Grundløn...3

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Magistre, ingeniører og landinspektører i statens tjeneste i Grønland

Magistre, ingeniører og landinspektører i statens tjeneste i Grønland Cirkulære om overenskomst for Magistre, ingeniører og landinspektører i statens tjeneste i Grønland 2017 Cirkulære af 23. marts 2017 Modst. nr. 009-17 J.nr. 2013-0513-007 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...

Læs mere

Serie C II. Overenskomst. mellem. Naalakkersuisut og Radiotelegrafistforeningen at 1917 for AFIS. medarbejdere. Indholdsfortegnelse

Serie C II. Overenskomst. mellem. Naalakkersuisut og Radiotelegrafistforeningen at 1917 for AFIS. medarbejdere. Indholdsfortegnelse NALUNAARUT I T - Grønlandsk Lovsamling Serie C II 12 JAN. 2015 Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Radiotelegrafistforeningen at 1917 for AFIS medarbejdere Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Ansættelse

Læs mere

Organisationsaftale for Bygningskonstruktører (TL) i statens tjeneste

Organisationsaftale for Bygningskonstruktører (TL) i statens tjeneste FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Bygningskonstruktører (TL) i statens tjeneste 1995 3.3.5 1995 Cirkulære om Organisationsaftale for Bygningskonstruktører (TL) i statens tjeneste

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit 0. (Dagplej ere 5.1.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II i 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat om kommunale DagpJ.ej

Læs mere

Lærere på kommunale sprogcentre med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer om ugen

Lærere på kommunale sprogcentre med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer om ugen Juni 2014 Lærere på kommunale sprogcentre med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer om ugen Pr. 1. august 2014 er der nye regler for lærere ved sprogcentre, som har en gennemsnitlig arbejdstid på

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for rengøringsassistenter overført fra kommuner) 2007 Cirkulære af 2. marts 2007 Perst. nr. 026-07 PKAT nr. 148 J.nr. 07-348-138

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, bygningskonstruktører, procesteknologer,

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 38 Underbilag 4.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. ved specialundervisningen for børn og

Læs mere

Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for kontorpersonale

Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for kontorpersonale Cirkulære om overenskomst mellem Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for kontorpersonale 2009 Cirkulære af 5. januar 2010 Perst. nr. 001-10 J.nr. 08-233-12 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for Arbejdstidsregler for 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Værnsregler... 3 4 Arbejdstidsopgørelse... 4 4.1 Pauser... 4 4.2 Spisepauser... 4 4.3 Dage med ret til fravær med løn...

Læs mere

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. overført fra kommuner i det tidligere FKKAområde, samt Københavns og Frederiksberg kommuner)

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. overført fra kommuner i det tidligere FKKAområde, samt Københavns og Frederiksberg kommuner) Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for sanitører overført fra kommuner i det tidligere FKKAområde, der hører under KL s forhandlingsområde samt Københavns og Frederiksberg

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Protokollat vedrørende. Løn- og ansættelsesvilkår for HK- og SL-medarbejdere I Røde Kors asylafdeling

Protokollat vedrørende. Løn- og ansættelsesvilkår for HK- og SL-medarbejdere I Røde Kors asylafdeling Protokollat vedrørende Løn- og ansættelsesvilkår for HK- og SL-medarbejdere I Røde Kors asylafdeling Protokoliat Generelle bemærkninger i fra 1. april 2015. organisatiansaftale for kontorfunktionærer,

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte kontorfunktionærer og edb personale) 2005 Cirkulære af 6. juli 2006 Perst. nr. 042-06 PKAT nr. 240,

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere