Art. 1. Engangskøb. Art. 2. Indkøbsaftale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Art. 1. Engangskøb. Art. 2. Indkøbsaftale"

Transkript

1 Art. 1 Engangskøb Ved at sætte kryds i feltet ud for Aftale om engangskøb udtrykker Køber sit ønske om at indgå en aftale med Sælger, hvorved Køber erhverver for et af Køber defineret beløb GULD fra Sælger til Sælgers aktuelt gældende dagspris. Køber er bekendt med at den mindste købesum udgør 500,00, og ordrer lydende på et lavere beløb ikke effektueres. Oplagring og levering sker efter Købers ønske i henhold til art. 5 og art. 6. Art. 2 Indkøbsaftale 2.1 Ved at sætte kryds i feltet ud for Indkøbsaftale udtrykker Køber sit ønske om at foretage et regelmæssigt indkøb af guld. Derved kan Køber frit vælge størrelsen af det regelmæssige beløb (fra 50,-, 75,-, 100,- etc. / USD 100,-, 150, 200,- etc.), der indbetales til Sælger i regelmæssige tidsafstande, månedligt eller anden tidsafstand. Køber erklærer sig indforstået med, at tidsafstanden mellem to betalinger højst kan være 12 måneder. 2.2 Formål med Indkøbsaftalen er at erhverve i alt 100 stykker et-grams guldbarrer og at købe guld for en samlet sum af mindst 5.000,-. Der består ikke nogen forpligtelse hertil fra Købers side. Genstanden for Indkøbsaftalen er dermed indgåelse af flere særskilte købeaftaler (Med samlet værdi af 100 stykker et-grams guldbarer og en samlet sum på mindst 5.000,-). Efter hver betaling foretaget af Køber træder en ny selvstændig købeaftale i kraft. 2.3 Indkøbsaftalen er inddelt i 4 faser: a.) Oplagringsfasen indtil der er betalt for 25 gram; b.) Indkøbsfasen fra 26 gram og op til 100 gram; c.) Mål fasen ved samlet køb på 100 gram; d.) Superior fasen fra køb af guldbarrer nr a) Oplagringsfasen Køber er bevidst om at forvaltning af Indkøbsaftalen er forbundet med personaleforbrug og finansielle udgifter og først efter et samlet køb af 100 stykker et-grams guldbarrer er transaktionen rentabel for Sælger. Når købet vælges som en Indkøbsaftalen bevilger Køber Karatbars International GmbH et forvaltningshonorar til dækning af dermed forbundne forvaltningsomkostninger, oprettelse, overvåning samt styring af betalinger og leveringer af indtil 100 stykker et-grams guldbarrer. Det ovennævnte forvaltningshonorar opgøres ud fra forskellen mellem værdien af de første 25 stykker et-grams guldbarrer og 25 grams guld i store guldbarrer (fra 1 kg). Dermed erhverver Køber de første 25 et-grams guldbarrer som en andel i en stor guldbarre. Efter den fuldstændig betaling for 100 etgrams guldbarrer skal den indeholdte værdi efter Købers ønske enten leveres eller oplagres som et-grams guldbarrer (art. 2.c målfasen). Hvis Køber ikke ønsker dette, anbefales det at indgå en Aftale om engangskøb. Det er aftalt, at Sælger ikke er forpligtet til at lade fremstille de første 25 et-grams guldbarrer. Indtil erhvervelse af i alt 25 gram guld får Køber en medejerskabsandel i en stor guldbarre svarende til den af ham betalte guldmængde. De store guldbarrer oplagres i en sikkerhedsboks. Køber kan online se, i hvilken sikkerhedsboks de er og hvilke guldbarrer som Køber har medejerskabsandel i. Under Oplagringsfasen leveres der ikke guld til Køber. b) Indkøbsfasen Fra den 26. betalte guldbarre er Køber berettiget til levering eller oplagring af guld i henhold til de i art. 5 og art. 6 beskrevne betingelser.

2 c) Mål fasen Når Køber har betalt for 100 stykker et-grams guldbarrer, dog mindst 5.000,-, er Køber berettiget til at få 100 stykker et-grams guldbarrer. Køber kan altså lade levere de hidtil ikke leverede guldbarrer i henhold til art. 5 eller lade dem oplagre i henhold til art. 6. Sælger fritager Køber for betaling af det under a. nævnte forvaltningshonorar når Køber har betalt for 100 stykker et-grams guldbarrer, dog mindst 5.000,-. d) Superior fasen Fra erhvervelse af et-grams guldbarrer nr: 101 får Køber ret til at købe guldbarrer til en præferencepris og er fritaget for betaling af forvaltningsomkostninger. Art. 3 Sælgers rettigheder og pligter 3.1 Underskrivelse af den omtalte aftale, det være sig både Aftale om engangskøb og Indkøbsaftalen, danner ikke grundlag for Sælgers retslige krav på betaling af købesummen af Køber, men skal betragtes som et købstilbud til Køber. Aftalen kommer først i stand når den er bekræftet af Sælger. Køber kan dog give afkald på modtagelse af en meddelelse herom. Først når købesummen er godskrevet i overensstemmelse med art. 8 opstår de i den omtalte aftale beskrevne forpligtelser for Sælger. Dermed kommer aftalen i stand på Købers initiativ. Køber erklærer, at aftalen ikke er indgået i en uanmodet dørsalgssituation (tysk: Haustürsituation). 3.2 Ved en Aftale om engangskøb er Sælger forpligtet til inden for 3 dage fra købesummens godskrivning at gøre Køber bekendt med den dagsaktuelle salgspris og til at sende guldbarrer såfremt de er tilgængelige til Køber inden for 6 uger, henholdsvis til at lade dem oplagre. Køber erklærer sig indforstået med bestemmelserne omkring købsprisens størrelse. Den dagsaktuelle salgspris er i denne aftales forstand den guldpris, som er offentliggjort efter Sælgers interne fixing rate på Sælgers hjemmeside samme dag kl Centraleuropæisk Tid (CET). 3.3 Ved en Indkøbsaftale er Sælger forpligtet til inden for 3 dage fra købesummens godskrivelse at gøre Køber bekendt med den dagsaktuelle guldpris. Også i det tilfælde erklærer Køber sig indforstået med fastsættelse af købsprisens størrelse. I Oplagringsfasen skal Sælger meddele Køber inden 6 uger, i hvilken stor guldbarre Køber har sin andel og hvor er guldbarren er oplagret. 3.4 Begyndende fra Indkøbsfasen skal Sælger inden for 6 uger fra modtagelse af betalingen og fixing levere de betalte guldbarrer til Køber såfremt de er tilgængelige eller lade dem oplagre, alt efter Købers ønske. Ved opståen af en force majeure situation, panik eller kaos på guldmarkedet kan der komme til forsinkelser, og Sælger kan ikke gøres ansvarlig herfor. 3.5 Når den respektive købspris er godskrevet den i art. 8 angivne bankkonto, bliver Købers ordre uigenkaldelig. Købers generelle fortrydelsesret er herefter ophævet (jfr. 312 d pkt. 6 i tysk BGB den borgerlige lovbog).

3 3.6 I sit Backoffice på kan Køber til enhver tid se sin lagerbestand online. Art. 4 Købspris 4.1 Op til et antal af 100 stykker et-grams guldbarrer, dog mindst 5.000,- pr. Køber, er Sælgers aktuelle regulære dagspris gældende ved godskrivning af købsprisen. 4.2 Fra det 101. stykke af et-grams guldbarrer kan Køber erhverve guldbarrer for en præferencepris med en rabat på 3 %. Ordrer på store guldbarrer (fra 1 kg) afgives til dagsprisen. 4.3 Forsendelsesomkostninger til de enkelte lande finder Køber på hjemmesiden: Køber gøres opmærksom på, at Sælger udelukkende accepterer (euro) og USD (amerikanske dollars) som betalingsvalutaer. Valutasvingninger og vekslingsgebyrer påhviler Køber. Hvis Køber ikke betaler i den aftalte valuta, vil Sælger opkræve et fast beløb for valutaomregning svarende til 3 % over Den Europæiske Centralbanks kurs. 4.5 Ved betaling med et kreditkort opkræves et fast beløb for tillægsomkostninger svarende til 3,5 % af købsprisen, som fratrækkes direkte i den modtagne købspris. Art. 5 Levering 5.1 Ved en Aftale om engangskøb på mindst 500,00 kan Køber straks lade sit GULD levere, efter udligning af forsendelsesomkostninger. Forsendelsesomkostninger angives til Køber inden levering. Leveringstider på op til 6 uger er mulige og ved betalingen med kreditkort kan leveringstid være på op til 6 måneder (se art. 6). Ved engangskøb fra 100 stykker et-grams guldbarrer og mere er leveringen gratis. 5.2 Ved en Indkøbsaftale skal det af Køber betalte guld fra og med den 26. guldbarre oplagres foreløbigt i en sikkerhedsboks, medmindre Køber ønsker en øjeblikkelig levering mod betaling af den gældende forsendelsespris. Den fuldstændige levering sker når det er betalt for i alt 100 stykker etgrams guldbarrer, dog mindst 5.000,- og betalingen er sket ubetinget og uden forbehold for tilbagebetaling. Indtil den tid kan Køber lade sig levere de betalte guldbarrer (fra 26 stykker og op) på de beskrevne leveringsbetingelser. Leveringstider i henhold til pkt. 5.1 ovenfor. Køber noterer, at forsendelse af de enkelte guldbarrer ikke er økonomisk af hensyn til omkostningerne. Derfor anbefaler Sælger forsendelsen i pakker indeholdende mindst 10 guldbarrer. 5.3 Leveringen er gratis når de første 200 stykker et-grams guldbarrer sendes i en og samme levering, de efterfølgende leveringer sker hver gang i partier på 100 stykker. 5.4 Køber forpligter sig til at angive en korrekt og fuldstændig leveringsadresse samt at overholde leveringstid. Sælgers særskilte omkostninger forbundet med forgæves leveringsforsøg påhviler Køber. 5.5 Guldleverancer er omfattet med en værdiforsikring på Sælgers bekostning. Ifølge forsikringsselskabets retningslinjer er forsendelse af GULD dobbelt overvåget i henhold til fire-øjneprincippet. 5.6 Køber skal kontrollere varen straks efter modtagelsen og meddele eventuelle reklamationer til Sælger per eller telefax inden 3 arbejdsdage fra varemodtagelsen. Hvis guldbarrer er blevet beskadiget med en værdiforringelse til følge, har Køber ret til deres udskiftning.

4 5.7 Ved udøvelsen af den ovennævnte ret til udskiftning af varen, som er blevet beskadiget med en værdiforringelse til følge, skal varen sendes tilbage til Sælger på Købers udelukkende ansvar, til adresse: Karatbars International GmbH, Königstr. 52, Stuttgart. Efter fastlæggelse af, at der foreligger en værdiforringelse, vil Sælger sende guldbarrer til Køber i en upåklagelig tilstand, i henhold til dennes ordre. Omkostninger forbundet med forsendelse af de byttede guldbarrer betales af Sælger alene. 5.8 Er værdiforringelsen af den af Køberen returnerede vare blevet bekræftet af Sælger, skal Sælger refundere Køber dokumenterede omkostninger forbundet med varereturnering. Art. 6 Oplagring 6.1 Hvis Køber ønsker oplagring af den ham tilkommende guldbestand, henholdsvis ikke insisterer på levering af guld, tager Sælger den tilsvarende guldmængde i forvaring i en sikkerhedsboks. 6.2 Køber erklærer sig indforstået med, at Sælger tager hans guldbarrer i en kollektiv forvaring. Af den grund kan Køber ikke gøre krav på udlevering af bestemte guldbarrer, men alene på udlevering af guldbarrer af samme art, beskaffenhed og kvalitet. 6.3 Forvaringen er omkostningsfri for Køber. Sælger er udelukkende ansvarlig for forsæt eller grov uagtsomhed. Køber kan til enhver tid lade oplagre sine guldbarrer på et uafhængigt lageranlæg med pligt til at udrede omkostninger herfor. 6.4 Ved betaling foretaget af Køber med et kreditkort uden 3-D-Secure, er Sælger berettiget til at tilbageholde den betalte vare i op til 6 måneder som sikkerhed indtil betalingen er uigenkaldelig. Art. 7 Tilbagetrædelse 7.1 Køber er til enhver tid berettiget til at afstå fra fortsat at købe guld. Der er ikke indkøbspligt for Køber. 7.2 Købers ret til at tilbagetræde fra den indgåede aftale er bestemt i lovgivningen. Køber kan således træde tilbage fra aftalen hvis den leverede vare er mangelfuld og Køber har fastsat en passende frist for opfyldelse af aftalen, og den fastsatte frist er udløbet forgæves. Fortrydelse af køb danner ikke grundlag for tilbagetrædelse fra aftalen. Køber kan gøre sin tilbagetrædelsesret gældende indenfor 6 arbejdsdage efter varemodtagelsen. Derefter er udøvelsen af tilbagetrædelsesret udelukket. 7.3 Såfremt Køber ikke foretager et fortsat køb af guld inden 25 guldbarrer er betalt, kan han frit sælge sin erhvervede andel i den store guldbarre, herunder også til Sælger. I så fald får han dog alene en tilbagekøbspris for guld i en stor guldbarre i henhold til den offentliggjorte prisliste. Dette vil være økonomisk ufordelagtigt for ham. 7.4 Såfremt Køber ikke foretager et fortsat køb af guld inden 100 et-grams guldbarrer er betalt, vil Købers guldbestand (et-grams guldbarrer fra det 26. stykke) blive udleveret til ham mod betaling af forsendelsesomkostninger. Den tilsvarende andel i en stor guldbarre vil Køber kunne frit sælge eller tilbyde Sælger for en tilbagekøbspris (prisliste for store guldbarrer). 7.5 Køber er opmærksom på, at Sælgers erstatningsansvar er lavere ved en tilbagetrædelse. 7.6 Har Køber ikke foretaget betalinger i mere end 12 måneder, er Sælger berettiget til at se bort fra næste tilbud og til at foretage afregning. I dette øjemed leverer Sælger guldbestanden til Køber som ovenfor beskrevet og meddeler Køber om størrelsen af Købers andel i medejerskabet i en stor guldbarre. Har Køber på dette tidspunkt betalt for mindre end 25 stykker et-grams guldbarrer, er han ikke forpligtet til efterbetalingen.

5 Art. 8 Betaling 8.1 Køber betaler for varen via bankoverførsel, med kreditkort eller via en stående ordre. Bestillingen udføres kun for det beløb, som ubetinget og uden forbehold for tilbagebetaling er godskrevet den anførte konto, hvorved eventuelle omkostninger og gebyrer fratrækkes i henhold til art Betalinger kan kun ske kontantløst til Sælgers nedenstående bankkonto: Kontonummer:... IBAN / BIC:... Bank:. De gældende valutaer er kun (Europa) og USD (USA og Canada). 8.3 Ved betalingen skal Køber angive aftalenummer samt en oplysning om betalingen skal henregnes til Aftalen om engangskøb eller Indkøbsaftalen, i modsat tilfælde kan betalingen ikke henføres og den bliver tilført en samlekonto, hvilket kan medføre betydelige forsinkelser. Art. 9 Tilbagekøb Køber kan til enhver tid sælge det erhvervede og betalte GULD. Køber kan også tilbyde Sælger et tilbagekøb af guld til den dagsaktuelle opkøbspris. Prislister med opkøbspriser kan ses på hjemmesiden ( Art. 10 Tilsikringer Sælger er forpligtiget til at leverede guld har den angivne vægt og renhedsgrad. Derudover afgiver sælger ingen andre garantier, herunder og især ingen garanti om guldets værdiudvikling. Art. 11 Databeskyttelse 11.1 Samtlige kundedata bliver behandlet strengt fortroligt efter den gældende databeskyttelseslovgivning. Køber erklærer sig indforstået med oplagring og behandling af hans personlige data af Karatbars International Køber erklærer sig indforstået med at modtage vigtige informationer fra Sælger, som for eksempel informationer om særlige tilbud og kampagner. Købere, som ikke ønsker dette eller ikke vil modtage disse informationer længere, skal sende en meddelelse herom til Sælger per . Art. 12 Lovvalg 12.1 For stridigheder opstået på baggrund af denne aftale er den tyske lov gældende. Aftalens opfyldelsessted er Stuttgart. Aftalens sprog er tysk.

6 12.2 Enhver stridighed, der måtte opstå mellem parterne på baggrund af denne aftale, skal i første omgang forsøges afsluttet ved forlig med medvirken af den stedligt kompetente domstol. Hvis forliget ikke kommer i stand, skal retten i Stuttgart være det gældende værneting. Art. 13 Arvefølge, Overdragelse For fordringer, der gøres gældende af Købere / guldejere imod Sælger omfattende eksempelvis fordringer vedrørende betalinger, udlevering, levering eller oplagring, gælder der et overdragelsesforbud. I tilfælde af fordringshavers døds overgår fordringerne i henhold til en legal eller testamentarisk arvefølge til en berettiget arving. Arvinger er forpligtet til formelt at dokumentere deres ret. Art. 14 Skriftlig form Samtlige aftaler mellem parterne skal foreligge i skriftlig form, herunder også aftalers ophævelse. Parterne erklærer, at ingen mundtlige aftaler er truffet som tillæg til det nærværende aftaleforhold. Enhver ændring af eller tilføjelse til den nærværende aftale skal ske i skriftlig form. Denne aftale erstatter alle eventuelle tidligere indgåede aftaler. Art. 15 Salvatorisk klausul Såfremt en af aftalens bestemmelser måtte vise sig at være delvis eller fuldstændigt uvirksom eller uudførlig, skal dette ikke berøre gyldigheden af aftalens øvrige bestemmelser. Den pågældende bestemmelse erstattes med en bestemmelse, som parterne ville have ønsket, hvis de var bekendt med problematikken. Dette gælder også for enhver form for juridisk tomrum i aftalen. Art. 16 Ingen tilbagekaldelse Køber bekræfter at være bekendt med, at han ikke har tilbagekaldelsesret ved køb af guld. Art. 17 Pengevask I fuld bevidsthed om strafferetligt ansvar erklærer Køber hermed, at de til Sælger betalte pengebeløb stammer fra hans legalt indtjent og korrekt beskattet kapital, at de ikke stammer fra strafbare handlinger samt at de ikke har forbindelser med terroristiske handlinger eller stammer fra narkotikahandel og narkotikabrug. Art. 18 Omkostningsopgørelse Køber erklærer at være bekendt og indforstået med følgende mulige tillægsomkostninger: - forvaltningshonorar i henhold til art a - gebyr for valutaomregning i henhold til art. 4.4.

7 - gebyr for brug af kreditkort i henhold til art forsendelsesomkostninger i henhold til art. 5.1, 5.2, 5.7, forhøjede leveringsomkostninger i henhold til art Rabat: fra den 101. guldbarre på 3 %

K-Exchange-Center Aftale

K-Exchange-Center Aftale K-Exchange-Center Aftale indgået mellem Karatbars International GmbH Königstr. 52 70173 Stuttgart Tel.: 0049 ( 0 ) 711 120 40 830 www.karatbars.com support@karatbars.com og K-Exchange-Center.. (KEC, Partner)

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Mail: Telefon eller CVR Etableret 2006

Mail: Telefon eller CVR Etableret 2006 HANDELSBETINGELSER GENERELLE OPLYSNINGER 8881 Thorsø. Mail: Charlotte@ Telefon 8696 2826 eller 2534 7058 CVR 29 23 05 44 Etableret 2006 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Bestilling Vores handelsvilkår følger

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic. HANDELSBETINGELSER køb over internettet Følgende betingelser gælder for alle aftaler indgået med NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.com,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen 623-178008 NVA/nva 10.10.2014 ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR MM Multiservice v / Mikael Andersen Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Den aftalte

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Generelle vilkår og forretningsbetingelser. Indholdsfortegnelse. 1. Anvendelsesområde. 2. Bestillingsforløb, indgåelse af kontrakt, mængdebegrænsning

Generelle vilkår og forretningsbetingelser. Indholdsfortegnelse. 1. Anvendelsesområde. 2. Bestillingsforløb, indgåelse af kontrakt, mængdebegrænsning Generelle vilkår og forretningsbetingelser Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde Bestillingsforløb, købsaftale, mængdebegrænsning Priser og leveringsgebyrer Levering Ejendomsforbehold Fortrydelsesret Reklamation

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

Handels- og forretningsbetingelser

Handels- og forretningsbetingelser Handels- og forretningsbetingelser for køb hos master care A/S Sofienlystvej 3 DK - 8340 Malling CVR-nr. 36941022 gældende fra den 15. oktober 2016 1. Generelt 1.1. De almindelige handels- og forretningsbetingelser

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring DONG Energy El & Gas A/S 13. juni 2014 1. Anvendelsesområde og generelle forhold Disse leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelser )

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

AFTALE OM SALG AF ANDEL - ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET

AFTALE OM SALG AF ANDEL - ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET Side 1 af 5 AFTALE OM SALG AF ANDEL - ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET Undertegnede opsiger hermed min andelsbolig beliggende POPPELVÆNGT nr., 5700 Svendborg til fraflytning den / 20, og sælger min andel

Læs mere

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30 Husk Når du udfylder følgesedlen - kan du udfylde den elektronisk - er det vigtigt at anføre prioritet for opgaven - vigtigt at skrive en gyldig email adresse - bør du udfylde fejlbeskrivelsen så godt

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S 1. Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg og leveringer foretaget af ALPHA-elektronik A/S (AE) til

Læs mere

Priserne på JH s hjemmeside er dagspriser og kan opdateres løbende, dvs. flere gange dagligt.

Priserne på JH s hjemmeside er dagspriser og kan opdateres løbende, dvs. flere gange dagligt. 1. ANVENDELSE Nærværende salgs- og forretningsbetingelser ("Forretningsbetingelser") finder anvendelse på alle aftaler, kontrakter og serviceaftaler (Aftalen) mellem Jar House ApS ("JH") og kunder. Ved

Læs mere

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport I det nedenstående benævnt kaldes Flyttefirmaet for F. Ved kunden skal det forstås ejeren respektive den, der på ejers vegne er bemyndiget

Læs mere

Generelle forretningsbetingelser parfumdreams.dk

Generelle forretningsbetingelser parfumdreams.dk Generelle forretningsbetingelser parfumdreams.dk 1 Anvendelsesområde 2 Indgåelse af aftale 3 Leveringsbetingelser / forsendelsesomkostninger 4 Betalingsbetingelser / restance 5 Forældelse / undersøgelses-

Læs mere

Forretningsbetingelser. Indhold

Forretningsbetingelser. Indhold Forretningsbetingelser Indhold Defination... 1 Produktinformation... 2 Priser... 2 Fragt & Levringstider... 2 Betaling... 3 Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:... 3 Reklamation... 3 Ansvarsfraskrivelse

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Gældende for køb via miild.dk ( Webshoppen ) 1. Generelle oplysninger 1.1 Juridiske oplysninger Miild A/S Vesterhavnen 15, 1. 2. 5800 Nyborg CVR-nr. 36914920 1.2 Kontaktoplysninger

Læs mere

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder 1. Aftalegrundlag 1.1 I almindelighed gælder nedenstående betingelser for alle ODSIFs tilbud, salg, leveringer og ydelser, også i tilfælde,

Læs mere

Handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014)

Handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014) Handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014) Generelle oplysninger byfrank (v. itrade) Viborgvej 19 7470, Karup mail@byfrank.dk CVR. nr. 34261997 Betaling Efter bestilling på www.byfrank.dk,

Læs mere

Hvis der er dele af Betingelserne, som du ikke forstår, anbefaler vi, at du kontakter Salgsadministrationen, inden du begynder at bruge Hjemmesiden.

Hvis der er dele af Betingelserne, som du ikke forstår, anbefaler vi, at du kontakter Salgsadministrationen, inden du begynder at bruge Hjemmesiden. HANDELSBETINGELSER 1 GENEREL INFORMATION Salg fra denne hjemmeside www.siemens.dk/hearing sker af Siemens Høreapparater A/S ( Siemens ), Borupvang 9, 2750 Ballerup, CVR-nr. 20041587 med denne email-adresse:

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Vejledning til købekontrakt for heste

Vejledning til købekontrakt for heste Vejledning til købekontrakt for heste 1 Her udfyldes oplysninger om køber og sælger. Købes hesten af flere i fællesskab, anføres kun en af køberne. Køberne opfordres herefter til samtidigt at udforme et

Læs mere

mosaikhjornet.dk Forretningsbetingelser

mosaikhjornet.dk Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Fragtbetingelser Varer leveres med Postdanmark til brofaste øer til en pris afhængig af vægten (pakker under 50 kg). Prisen herfor oplyses i forbindelse med købet på hjemmesiden.

Læs mere

Garanti. Udstedt af. [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse]

Garanti. Udstedt af. [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse] Garanti Udstedt af [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse] den [dato] Klima-, energi- og bygningsministeren har i henhold til Undergrundsloven meddelt Rettighedshaver Tilladelse til efterforskning og indvinding

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1 Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse generelle betingelser finder anvendelse for alle varer og ydelser leveret af HAMLET PROTEIN A/S (i det følgende

Læs mere

CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014)

CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014) CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014) Generelle oplysninger Web sitet CookingLab.dk drives af virksomheden LOPEit Enkeltmandsvirksomhed med CVR nr. 35730885 Store Mølle Vej 14,

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Anntex s (herefter kaldet

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB 1. Anvendelse til at foretage modregning i nogen del af det fakturerede tid, eller må det anses for sandsynligt, at forsinkelse vil 1.1 Nedenstående

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem Vestergaards Bogtrykkeri A/S og kunden i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S 1.0 Definitioner 1.1 Ved "Caldic" forstås Caldic Denmark A/S, cvr.nr. 74244610 og eventuelle tilknyttede datterselskaber. 1.2 Ved Køber forstås den

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV)

GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV) GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV) Gældende fra 1. november 2009 Disse generelle regler regulerer betalinger af mellemværender som erhvervsbetalinger med SEPA Direct

Læs mere

Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1. GYLDIGHED... 3 2. TILBUD... 3 3. PRIS... 3 4. BETALING... 3 5. LEVERING... 4 6. MONTAGE, INSTALLATION ETC.... 4 7. EMBALLAGE... 5 8. EJENDOMSFORBEHOLD...

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC)

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) 1. Anvendelse 1.1 Disse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle produkter ( Produkterne ), der

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. Generelle oplysninger

HANDELSBETINGELSER. Generelle oplysninger HANDELSBETINGELSER Generelle oplysninger Website: lystorvet.dk Virksomhedens juridiske navn: Hanne Purup Organisationsform: Personlig Ejet CVR: 32976336 Virksomhedsadresse:,, Danmark E- mailadresse: kontakt@lystorvet.dk

Læs mere

K Ø B E K O N T R A K T

K Ø B E K O N T R A K T Side 1 af 8 K Ø B E K O N T R A K T Mellem [sælger] Navn: CPR-nr.: CVR-nr. (hvis erhvervsdrivende): Adresse: Postnr/by: E-mail: Telefonnr.: (i det følgende benævnt sælger) og [køber] Navn: CPR-nr.: CVR-nr.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning

Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning www.kom-videre. nu.dk ejes og drives af Niels Feerup og Carsten G. Sørensen, CVR-nr.: XXXXXXXX(herefter "Kom-videre.nu.dk"), ARDRESSE,

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Herefter går du til kassen. Skærmbilledet hedder "Gå til kassen". På næste skærmbillede vælger du betalingsform og forsendelse.

Herefter går du til kassen. Skærmbilledet hedder Gå til kassen. På næste skærmbillede vælger du betalingsform og forsendelse. Handelsbetingelser BESTILLING KØB trin-for-trin. Find den ønskede vare. Kom varen i indkøbskurven ved at klikke på symbolet "Læg i kurv". Derefter kan du fortsætte din søgning, hvis du ønsker at fortsætte

Læs mere

Telefon: Almindelig post: Vester Søgade 10, 1601 København V

Telefon: Almindelig post: Vester Søgade 10, 1601 København V HANDELSBETINGELSER GENEREL INFORMATION Denne hjemmeside ("Hjemmesiden") udbydes af BroBizz A/S, CVR-nr. 31854822, Vester Søgade 10, 1601 København V, e-mail: info@brobizz.dk, telefon +45 33 44 34 00. Hvis

Læs mere

T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på

T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på Mejsevej 2, Breum 7870 Roslev Mellem Skive Kommune, Torvegade 10, 7800 Skive som sælger, og Navn: Adresse: By: Tlf.nr.: Mail: er der indgået

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

A. Informationer før indgåelse af kontrakt ved fjernsalgskontrakter. Deres kontraktpartner ved alle købskontrakter, som indgås via dette website, er

A. Informationer før indgåelse af kontrakt ved fjernsalgskontrakter. Deres kontraktpartner ved alle købskontrakter, som indgås via dette website, er A. Informationer før indgåelse af kontrakt ved fjernsalgskontrakter Kontraktpartner Deres kontraktpartner ved alle købskontrakter, som indgås via dette website, er Epson Deutschland GmbH Amtsret Neuss,

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER.

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. 1. GENERELT 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, med mindre

Læs mere

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole 1. PARTER Folketinget Byggesekretariatet Christiansborg 1240 København K (herefter Ordregiver ) og Navn Adresse (herefter Leverandøren ) Aftalen vedrører

Læs mere

Yderligere aftaler i forbindelse med Premium-medlemsskab

Yderligere aftaler i forbindelse med Premium-medlemsskab Yderligere aftaler i forbindelse med Premium-medlemsskab Generelt De efterfølgende aftaler regulerer kontraktforholdet mellem sprd.net AG, repræsenteret af direktionen Philip Rooke (CEO), Matthias C. Spiess

Læs mere

Samlet køb på 500 kr. og derover leveres fragtfrit. Køb under 500,00 kr. koster 60,00

Samlet køb på 500 kr. og derover leveres fragtfrit. Køb under 500,00 kr. koster 60,00 Generelle oplysninger KAP HORN sportswear v/ Svend Balkert CVR:75768915 Håndværkervej 12, 4000 Roskilde Mail: svend@kap-horn.dk Telefon 40130846 Etableringsår:1984 Betaling På www.houseofsailing.dk kan

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR 1. Anvendelse 1.1 Enhver levering fra LITE A/S, CVR.NR. 34692432 (herefter benævnt "LITE"), sker på grundlag af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, der er bindende

Læs mere

TDC ERHVERV RABATAFTALE

TDC ERHVERV RABATAFTALE TDC ERHVERV RABATAFTALE Marts 2017 1. Aftalens omfang TDC Erhverv Rabataftale ( Aftalen ) gælder i tillæg til den mellem TDC Erhverv og Kunden indgåede kontrakt for levering af de denne aftale omfattede

Læs mere

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland Rammeaftale Mellem Følgende regioner: Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark.. Region Nordjylland. Region Midtjylland (herefter samlet "Regionerne" og hver for sig "den enkelte region") og

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk.

Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk. Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk. 1 Generelt, de generelle vilkår og betingelsers anvendelsesområde 1.1 Alle leverancer og serviceydelser fra Grohe

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Bindende tilmelding :

Bindende tilmelding : Bindende tilmelding : Business Trip 9 til Kazan (Rusland), 07 10. oktober 2013 Firma/sektor: Deltager 1: Titel: Adresse: Postnr./By: Tlf.: e-mail: Navne og e-mail på evt. yderligere deltagende kolleger:

Læs mere

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nærværende salgs- og leveringsbetingelser, dateret 31. januar 2013, finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, leverancer og aftaler i øvrigt mellem

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere