Art. 1. Engangskøb. Art. 2. Indkøbsaftale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Art. 1. Engangskøb. Art. 2. Indkøbsaftale"

Transkript

1 Art. 1 Engangskøb Ved at sætte kryds i feltet ud for Aftale om engangskøb udtrykker Køber sit ønske om at indgå en aftale med Sælger, hvorved Køber erhverver for et af Køber defineret beløb GULD fra Sælger til Sælgers aktuelt gældende dagspris. Køber er bekendt med at den mindste købesum udgør 500,00, og ordrer lydende på et lavere beløb ikke effektueres. Oplagring og levering sker efter Købers ønske i henhold til art. 5 og art. 6. Art. 2 Indkøbsaftale 2.1 Ved at sætte kryds i feltet ud for Indkøbsaftale udtrykker Køber sit ønske om at foretage et regelmæssigt indkøb af guld. Derved kan Køber frit vælge størrelsen af det regelmæssige beløb (fra 50,-, 75,-, 100,- etc. / USD 100,-, 150, 200,- etc.), der indbetales til Sælger i regelmæssige tidsafstande, månedligt eller anden tidsafstand. Køber erklærer sig indforstået med, at tidsafstanden mellem to betalinger højst kan være 12 måneder. 2.2 Formål med Indkøbsaftalen er at erhverve i alt 100 stykker et-grams guldbarrer og at købe guld for en samlet sum af mindst 5.000,-. Der består ikke nogen forpligtelse hertil fra Købers side. Genstanden for Indkøbsaftalen er dermed indgåelse af flere særskilte købeaftaler (Med samlet værdi af 100 stykker et-grams guldbarer og en samlet sum på mindst 5.000,-). Efter hver betaling foretaget af Køber træder en ny selvstændig købeaftale i kraft. 2.3 Indkøbsaftalen er inddelt i 4 faser: a.) Oplagringsfasen indtil der er betalt for 25 gram; b.) Indkøbsfasen fra 26 gram og op til 100 gram; c.) Mål fasen ved samlet køb på 100 gram; d.) Superior fasen fra køb af guldbarrer nr a) Oplagringsfasen Køber er bevidst om at forvaltning af Indkøbsaftalen er forbundet med personaleforbrug og finansielle udgifter og først efter et samlet køb af 100 stykker et-grams guldbarrer er transaktionen rentabel for Sælger. Når købet vælges som en Indkøbsaftalen bevilger Køber Karatbars International GmbH et forvaltningshonorar til dækning af dermed forbundne forvaltningsomkostninger, oprettelse, overvåning samt styring af betalinger og leveringer af indtil 100 stykker et-grams guldbarrer. Det ovennævnte forvaltningshonorar opgøres ud fra forskellen mellem værdien af de første 25 stykker et-grams guldbarrer og 25 grams guld i store guldbarrer (fra 1 kg). Dermed erhverver Køber de første 25 et-grams guldbarrer som en andel i en stor guldbarre. Efter den fuldstændig betaling for 100 etgrams guldbarrer skal den indeholdte værdi efter Købers ønske enten leveres eller oplagres som et-grams guldbarrer (art. 2.c målfasen). Hvis Køber ikke ønsker dette, anbefales det at indgå en Aftale om engangskøb. Det er aftalt, at Sælger ikke er forpligtet til at lade fremstille de første 25 et-grams guldbarrer. Indtil erhvervelse af i alt 25 gram guld får Køber en medejerskabsandel i en stor guldbarre svarende til den af ham betalte guldmængde. De store guldbarrer oplagres i en sikkerhedsboks. Køber kan online se, i hvilken sikkerhedsboks de er og hvilke guldbarrer som Køber har medejerskabsandel i. Under Oplagringsfasen leveres der ikke guld til Køber. b) Indkøbsfasen Fra den 26. betalte guldbarre er Køber berettiget til levering eller oplagring af guld i henhold til de i art. 5 og art. 6 beskrevne betingelser.

2 c) Mål fasen Når Køber har betalt for 100 stykker et-grams guldbarrer, dog mindst 5.000,-, er Køber berettiget til at få 100 stykker et-grams guldbarrer. Køber kan altså lade levere de hidtil ikke leverede guldbarrer i henhold til art. 5 eller lade dem oplagre i henhold til art. 6. Sælger fritager Køber for betaling af det under a. nævnte forvaltningshonorar når Køber har betalt for 100 stykker et-grams guldbarrer, dog mindst 5.000,-. d) Superior fasen Fra erhvervelse af et-grams guldbarrer nr: 101 får Køber ret til at købe guldbarrer til en præferencepris og er fritaget for betaling af forvaltningsomkostninger. Art. 3 Sælgers rettigheder og pligter 3.1 Underskrivelse af den omtalte aftale, det være sig både Aftale om engangskøb og Indkøbsaftalen, danner ikke grundlag for Sælgers retslige krav på betaling af købesummen af Køber, men skal betragtes som et købstilbud til Køber. Aftalen kommer først i stand når den er bekræftet af Sælger. Køber kan dog give afkald på modtagelse af en meddelelse herom. Først når købesummen er godskrevet i overensstemmelse med art. 8 opstår de i den omtalte aftale beskrevne forpligtelser for Sælger. Dermed kommer aftalen i stand på Købers initiativ. Køber erklærer, at aftalen ikke er indgået i en uanmodet dørsalgssituation (tysk: Haustürsituation). 3.2 Ved en Aftale om engangskøb er Sælger forpligtet til inden for 3 dage fra købesummens godskrivning at gøre Køber bekendt med den dagsaktuelle salgspris og til at sende guldbarrer såfremt de er tilgængelige til Køber inden for 6 uger, henholdsvis til at lade dem oplagre. Køber erklærer sig indforstået med bestemmelserne omkring købsprisens størrelse. Den dagsaktuelle salgspris er i denne aftales forstand den guldpris, som er offentliggjort efter Sælgers interne fixing rate på Sælgers hjemmeside samme dag kl Centraleuropæisk Tid (CET). 3.3 Ved en Indkøbsaftale er Sælger forpligtet til inden for 3 dage fra købesummens godskrivelse at gøre Køber bekendt med den dagsaktuelle guldpris. Også i det tilfælde erklærer Køber sig indforstået med fastsættelse af købsprisens størrelse. I Oplagringsfasen skal Sælger meddele Køber inden 6 uger, i hvilken stor guldbarre Køber har sin andel og hvor er guldbarren er oplagret. 3.4 Begyndende fra Indkøbsfasen skal Sælger inden for 6 uger fra modtagelse af betalingen og fixing levere de betalte guldbarrer til Køber såfremt de er tilgængelige eller lade dem oplagre, alt efter Købers ønske. Ved opståen af en force majeure situation, panik eller kaos på guldmarkedet kan der komme til forsinkelser, og Sælger kan ikke gøres ansvarlig herfor. 3.5 Når den respektive købspris er godskrevet den i art. 8 angivne bankkonto, bliver Købers ordre uigenkaldelig. Købers generelle fortrydelsesret er herefter ophævet (jfr. 312 d pkt. 6 i tysk BGB den borgerlige lovbog).

3 3.6 I sit Backoffice på kan Køber til enhver tid se sin lagerbestand online. Art. 4 Købspris 4.1 Op til et antal af 100 stykker et-grams guldbarrer, dog mindst 5.000,- pr. Køber, er Sælgers aktuelle regulære dagspris gældende ved godskrivning af købsprisen. 4.2 Fra det 101. stykke af et-grams guldbarrer kan Køber erhverve guldbarrer for en præferencepris med en rabat på 3 %. Ordrer på store guldbarrer (fra 1 kg) afgives til dagsprisen. 4.3 Forsendelsesomkostninger til de enkelte lande finder Køber på hjemmesiden: 4.4 Køber gøres opmærksom på, at Sælger udelukkende accepterer (euro) og USD (amerikanske dollars) som betalingsvalutaer. Valutasvingninger og vekslingsgebyrer påhviler Køber. Hvis Køber ikke betaler i den aftalte valuta, vil Sælger opkræve et fast beløb for valutaomregning svarende til 3 % over Den Europæiske Centralbanks kurs. 4.5 Ved betaling med et kreditkort opkræves et fast beløb for tillægsomkostninger svarende til 3,5 % af købsprisen, som fratrækkes direkte i den modtagne købspris. Art. 5 Levering 5.1 Ved en Aftale om engangskøb på mindst 500,00 kan Køber straks lade sit GULD levere, efter udligning af forsendelsesomkostninger. Forsendelsesomkostninger angives til Køber inden levering. Leveringstider på op til 6 uger er mulige og ved betalingen med kreditkort kan leveringstid være på op til 6 måneder (se art. 6). Ved engangskøb fra 100 stykker et-grams guldbarrer og mere er leveringen gratis. 5.2 Ved en Indkøbsaftale skal det af Køber betalte guld fra og med den 26. guldbarre oplagres foreløbigt i en sikkerhedsboks, medmindre Køber ønsker en øjeblikkelig levering mod betaling af den gældende forsendelsespris. Den fuldstændige levering sker når det er betalt for i alt 100 stykker etgrams guldbarrer, dog mindst 5.000,- og betalingen er sket ubetinget og uden forbehold for tilbagebetaling. Indtil den tid kan Køber lade sig levere de betalte guldbarrer (fra 26 stykker og op) på de beskrevne leveringsbetingelser. Leveringstider i henhold til pkt. 5.1 ovenfor. Køber noterer, at forsendelse af de enkelte guldbarrer ikke er økonomisk af hensyn til omkostningerne. Derfor anbefaler Sælger forsendelsen i pakker indeholdende mindst 10 guldbarrer. 5.3 Leveringen er gratis når de første 200 stykker et-grams guldbarrer sendes i en og samme levering, de efterfølgende leveringer sker hver gang i partier på 100 stykker. 5.4 Køber forpligter sig til at angive en korrekt og fuldstændig leveringsadresse samt at overholde leveringstid. Sælgers særskilte omkostninger forbundet med forgæves leveringsforsøg påhviler Køber. 5.5 Guldleverancer er omfattet med en værdiforsikring på Sælgers bekostning. Ifølge forsikringsselskabets retningslinjer er forsendelse af GULD dobbelt overvåget i henhold til fire-øjneprincippet. 5.6 Køber skal kontrollere varen straks efter modtagelsen og meddele eventuelle reklamationer til Sælger per eller telefax inden 3 arbejdsdage fra varemodtagelsen. Hvis guldbarrer er blevet beskadiget med en værdiforringelse til følge, har Køber ret til deres udskiftning.

4 5.7 Ved udøvelsen af den ovennævnte ret til udskiftning af varen, som er blevet beskadiget med en værdiforringelse til følge, skal varen sendes tilbage til Sælger på Købers udelukkende ansvar, til adresse: Karatbars International GmbH, Königstr. 52, Stuttgart. Efter fastlæggelse af, at der foreligger en værdiforringelse, vil Sælger sende guldbarrer til Køber i en upåklagelig tilstand, i henhold til dennes ordre. Omkostninger forbundet med forsendelse af de byttede guldbarrer betales af Sælger alene. 5.8 Er værdiforringelsen af den af Køberen returnerede vare blevet bekræftet af Sælger, skal Sælger refundere Køber dokumenterede omkostninger forbundet med varereturnering. Art. 6 Oplagring 6.1 Hvis Køber ønsker oplagring af den ham tilkommende guldbestand, henholdsvis ikke insisterer på levering af guld, tager Sælger den tilsvarende guldmængde i forvaring i en sikkerhedsboks. 6.2 Køber erklærer sig indforstået med, at Sælger tager hans guldbarrer i en kollektiv forvaring. Af den grund kan Køber ikke gøre krav på udlevering af bestemte guldbarrer, men alene på udlevering af guldbarrer af samme art, beskaffenhed og kvalitet. 6.3 Forvaringen er omkostningsfri for Køber. Sælger er udelukkende ansvarlig for forsæt eller grov uagtsomhed. Køber kan til enhver tid lade oplagre sine guldbarrer på et uafhængigt lageranlæg med pligt til at udrede omkostninger herfor. 6.4 Ved betaling foretaget af Køber med et kreditkort uden 3-D-Secure, er Sælger berettiget til at tilbageholde den betalte vare i op til 6 måneder som sikkerhed indtil betalingen er uigenkaldelig. Art. 7 Tilbagetrædelse 7.1 Køber er til enhver tid berettiget til at afstå fra fortsat at købe guld. Der er ikke indkøbspligt for Køber. 7.2 Købers ret til at tilbagetræde fra den indgåede aftale er bestemt i lovgivningen. Køber kan således træde tilbage fra aftalen hvis den leverede vare er mangelfuld og Køber har fastsat en passende frist for opfyldelse af aftalen, og den fastsatte frist er udløbet forgæves. Fortrydelse af køb danner ikke grundlag for tilbagetrædelse fra aftalen. Køber kan gøre sin tilbagetrædelsesret gældende indenfor 6 arbejdsdage efter varemodtagelsen. Derefter er udøvelsen af tilbagetrædelsesret udelukket. 7.3 Såfremt Køber ikke foretager et fortsat køb af guld inden 25 guldbarrer er betalt, kan han frit sælge sin erhvervede andel i den store guldbarre, herunder også til Sælger. I så fald får han dog alene en tilbagekøbspris for guld i en stor guldbarre i henhold til den offentliggjorte prisliste. Dette vil være økonomisk ufordelagtigt for ham. 7.4 Såfremt Køber ikke foretager et fortsat køb af guld inden 100 et-grams guldbarrer er betalt, vil Købers guldbestand (et-grams guldbarrer fra det 26. stykke) blive udleveret til ham mod betaling af forsendelsesomkostninger. Den tilsvarende andel i en stor guldbarre vil Køber kunne frit sælge eller tilbyde Sælger for en tilbagekøbspris (prisliste for store guldbarrer). 7.5 Køber er opmærksom på, at Sælgers erstatningsansvar er lavere ved en tilbagetrædelse. 7.6 Har Køber ikke foretaget betalinger i mere end 12 måneder, er Sælger berettiget til at se bort fra næste tilbud og til at foretage afregning. I dette øjemed leverer Sælger guldbestanden til Køber som ovenfor beskrevet og meddeler Køber om størrelsen af Købers andel i medejerskabet i en stor guldbarre. Har Køber på dette tidspunkt betalt for mindre end 25 stykker et-grams guldbarrer, er han ikke forpligtet til efterbetalingen.

5 Art. 8 Betaling 8.1 Køber betaler for varen via bankoverførsel, med kreditkort eller via en stående ordre. Bestillingen udføres kun for det beløb, som ubetinget og uden forbehold for tilbagebetaling er godskrevet den anførte konto, hvorved eventuelle omkostninger og gebyrer fratrækkes i henhold til art Betalinger kan kun ske kontantløst til Sælgers nedenstående bankkonto: Kontonummer:... IBAN / BIC:... Bank:. De gældende valutaer er kun (Europa) og USD (USA og Canada). 8.3 Ved betalingen skal Køber angive aftalenummer samt en oplysning om betalingen skal henregnes til Aftalen om engangskøb eller Indkøbsaftalen, i modsat tilfælde kan betalingen ikke henføres og den bliver tilført en samlekonto, hvilket kan medføre betydelige forsinkelser. Art. 9 Tilbagekøb Køber kan til enhver tid sælge det erhvervede og betalte GULD. Køber kan også tilbyde Sælger et tilbagekøb af guld til den dagsaktuelle opkøbspris. Prislister med opkøbspriser kan ses på hjemmesiden (www.karatbars.com). Art. 10 Tilsikringer Sælger er forpligtiget til at leverede guld har den angivne vægt og renhedsgrad. Derudover afgiver sælger ingen andre garantier, herunder og især ingen garanti om guldets værdiudvikling. Art. 11 Databeskyttelse 11.1 Samtlige kundedata bliver behandlet strengt fortroligt efter den gældende databeskyttelseslovgivning. Køber erklærer sig indforstået med oplagring og behandling af hans personlige data af Karatbars International Køber erklærer sig indforstået med at modtage vigtige informationer fra Sælger, som for eksempel informationer om særlige tilbud og kampagner. Købere, som ikke ønsker dette eller ikke vil modtage disse informationer længere, skal sende en meddelelse herom til Sælger per . Art. 12 Lovvalg 12.1 For stridigheder opstået på baggrund af denne aftale er den tyske lov gældende. Aftalens opfyldelsessted er Stuttgart. Aftalens sprog er tysk.

6 12.2 Enhver stridighed, der måtte opstå mellem parterne på baggrund af denne aftale, skal i første omgang forsøges afsluttet ved forlig med medvirken af den stedligt kompetente domstol. Hvis forliget ikke kommer i stand, skal retten i Stuttgart være det gældende værneting. Art. 13 Arvefølge, Overdragelse For fordringer, der gøres gældende af Købere / guldejere imod Sælger omfattende eksempelvis fordringer vedrørende betalinger, udlevering, levering eller oplagring, gælder der et overdragelsesforbud. I tilfælde af fordringshavers døds overgår fordringerne i henhold til en legal eller testamentarisk arvefølge til en berettiget arving. Arvinger er forpligtet til formelt at dokumentere deres ret. Art. 14 Skriftlig form Samtlige aftaler mellem parterne skal foreligge i skriftlig form, herunder også aftalers ophævelse. Parterne erklærer, at ingen mundtlige aftaler er truffet som tillæg til det nærværende aftaleforhold. Enhver ændring af eller tilføjelse til den nærværende aftale skal ske i skriftlig form. Denne aftale erstatter alle eventuelle tidligere indgåede aftaler. Art. 15 Salvatorisk klausul Såfremt en af aftalens bestemmelser måtte vise sig at være delvis eller fuldstændigt uvirksom eller uudførlig, skal dette ikke berøre gyldigheden af aftalens øvrige bestemmelser. Den pågældende bestemmelse erstattes med en bestemmelse, som parterne ville have ønsket, hvis de var bekendt med problematikken. Dette gælder også for enhver form for juridisk tomrum i aftalen. Art. 16 Ingen tilbagekaldelse Køber bekræfter at være bekendt med, at han ikke har tilbagekaldelsesret ved køb af guld. Art. 17 Pengevask I fuld bevidsthed om strafferetligt ansvar erklærer Køber hermed, at de til Sælger betalte pengebeløb stammer fra hans legalt indtjent og korrekt beskattet kapital, at de ikke stammer fra strafbare handlinger samt at de ikke har forbindelser med terroristiske handlinger eller stammer fra narkotikahandel og narkotikabrug. Art. 18 Omkostningsopgørelse Køber erklærer at være bekendt og indforstået med følgende mulige tillægsomkostninger: - forvaltningshonorar i henhold til art a - gebyr for valutaomregning i henhold til art. 4.4.

7 - gebyr for brug af kreditkort i henhold til art forsendelsesomkostninger i henhold til art. 5.1, 5.2, 5.7, forhøjede leveringsomkostninger i henhold til art Rabat: fra den 101. guldbarre på 3 %

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic. HANDELSBETINGELSER køb over internettet Følgende betingelser gælder for alle aftaler indgået med NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.com,

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen 623-178008 NVA/nva 10.10.2014 ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR MM Multiservice v / Mikael Andersen Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Den aftalte

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S 1.0 Definitioner 1.1 Ved "Caldic" forstås Caldic Denmark A/S, cvr.nr. 74244610 og eventuelle tilknyttede datterselskaber. 1.2 Ved Køber forstås den

Læs mere

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Vilkår & Betingelser 23-09-2015 De følgende vilkår og betingelser er gældende for handler med Greenlight Battery Aps (Firmaet) Ved bestillinger accepters disse vilkår og betingelser. Disse vilkår og betingelser

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30 Husk Når du udfylder følgesedlen - kan du udfylde den elektronisk - er det vigtigt at anføre prioritet for opgaven - vigtigt at skrive en gyldig email adresse - bør du udfylde fejlbeskrivelsen så godt

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

til gengæld for en forpligtelse til at udføre en automatisk månedlig ordre

til gengæld for en forpligtelse til at udføre en automatisk månedlig ordre GLOBALE itworks VILKÅR : kundeloyalitet Opdateret i April 2013 1. Loyal Kundens ordre vil blive underskrevet af dig som kunde først, og det virker! Global 5325 State Road 64 E Bradenton, FL 34208 USA (herefter

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

AFTALE OM SALG AF ANDEL - ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET

AFTALE OM SALG AF ANDEL - ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET Side 1 af 5 AFTALE OM SALG AF ANDEL - ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET Undertegnede opsiger hermed min andelsbolig beliggende POPPELVÆNGT nr., 5700 Svendborg til fraflytning den / 20, og sælger min andel

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og DISSE VILKÅR OG HANDELSBETINGELSER ( RETNINGSLINJER ) UDGØR DIN AFTALE I FORHOLD TIL DIT BILLETNET GAVEKORT ELLER E-GAVEKORT, SOM DU HAR KØBT ELLER MODTAGET ( GAVEKORT ). MED MINDRE ANDET ER ANGIVET VIL

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Leveringsbetingelser. Generelle oplysninger. Priser og moms. Indhold

Leveringsbetingelser. Generelle oplysninger. Priser og moms. Indhold Leveringsbetingelser Indhold Generelle oplysninger... 1 Priser og moms... 1 Betaling... 2 Levering... 2 Sådan handler du hos os... 3 Bestilling... 3 Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret)... 3 Hvis

Læs mere

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer,

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer, INVESTERINGSAFTALE 2 Mellem [Navn og adresse på Investor] CVR nr. [xx xx xx xx] (herefter benævnt Investor ) og og og [øvrige aktionærer]..............................,...,... er herefter samlet benævnt

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning

Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning www.kom-videre. nu.dk ejes og drives af Niels Feerup og Carsten G. Sørensen, CVR-nr.: XXXXXXXX(herefter "Kom-videre.nu.dk"), ARDRESSE,

Læs mere

Samlet køb på 500 kr. og derover leveres fragtfrit. Køb under 500,00 kr. koster 60,00

Samlet køb på 500 kr. og derover leveres fragtfrit. Køb under 500,00 kr. koster 60,00 Generelle oplysninger KAP HORN sportswear v/ Svend Balkert CVR:75768915 Håndværkervej 12, 4000 Roskilde Mail: svend@kap-horn.dk Telefon 40130846 Etableringsår:1984 Betaling På www.houseofsailing.dk kan

Læs mere

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport I det nedenstående benævnt kaldes Flyttefirmaet for F. Ved kunden skal det forstås ejeren respektive den, der på ejers vegne er bemyndiget

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Poolmanden.dk. Timeløns arbejde:

Poolmanden.dk. Timeløns arbejde: Poolmanden.dk Timeløns arbejde: Når Poolmanden.dk arbejder på timeløn a 562,50 kr. er det den pris man betaler og ikke noget med nogle tillæg fordi at man har en firma bil med eller fordi at man skal bruge

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER

VILKÅR OG BETINGELSER VILKÅR OG BETINGELSER ZENTIMENT VILKÅR OG BETINGELSER Læs venligst afsnittet om vores Vilkår og Betingelser før du handler i zentiment shop. Ved at bruge og handle på vores hjemmeside, accepterer du de

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014.

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, med mindre disse betingelser

Læs mere

FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE

FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE 16. april 2015 Produktbeskrivelse for Fjernvarmeservice Serviceaftalens omfang Serviceaftalen gælder for installationer

Læs mere

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning mellem Søfartsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby CVR nr. 29 83 16 10 EAN nr. 5798 0000 23 000 (i det efterfølgende kaldet "Køber") og XXX XXX

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Haunagolf ApS alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 4PLUS4 Farvergade 27 D, 2. sal 1463 København K Telefon: 3373 1930 mail@4plus4.dk www.4plus4.dk Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes.

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes. Handelsbetingelser for Nethandel med SuperSail ApS. Priser Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes. Priserne er kun gældende inden for. Der tages forbehold

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Akkumulator- og Batteriteknik ApS (i det følgende kaldt Setronic) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication 1. Generelt Følgende vilkår gælder for alle produkter og ydelser leveret af Added Value Communication. Vilkårene finder anvendelse medmindre

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

FORORDNINGER. Online butik forordninger

FORORDNINGER. Online butik forordninger FORORDNINGER Salg i online butikken udføres på grundlag af forordning af en online butik, som hver kunde bør vide, før bestilling. Placering af en ordre er ensbetydende med accept af de angivede vilkår.

Læs mere

Poolmanden.dk. Timeløns arbejde:

Poolmanden.dk. Timeløns arbejde: Poolmanden.dk Timeløns arbejde: Når Poolmanden.dk arbejder på timeløn a 437,50 kr. på normal timer altså de timer som er fra kl. 8:00 17:00 timer og timer efter kl 17:00 bliver afregnet til 575,00kr /

Læs mere

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger.

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger. BETI NGELSER FORMOBI LSHOP HOSNETTALK VERSI ON 1. 0,NOVEMBER 2012 Betingelser for mobilshop hos Nettalk A/S (Herefter Nettalk) November 2012 Herunder fastsættes betingelserne for køb foretaget i Nettalks

Læs mere

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende:

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: Personnummer. (Også de sidste 4 ciffer.) Telefonnummer. Navn og adresse. Sæt X i Boxer

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Salgs- & leveringsbetingelser

Salgs- & leveringsbetingelser Salgs- & leveringsbetingelser januar 2005 1. gyldighed A. Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel mellem Expedit a/s, dk-8370 Hadsten, i det følgende kaldet Expedit,

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Når du har udfyldt en bestilling, vil du modtage en e-mail, hvori der angives hvilke produkter, du har købt.

Når du har udfyldt en bestilling, vil du modtage en e-mail, hvori der angives hvilke produkter, du har købt. HANDELSBETINGELSER Handelsbetingelser for webshoppen: Victory Europe Ltd. ). Priser Der tages forbehold for afgiftsændringer, udsolgte varer o. lign. Dette omhandler de vilkår der følger på victory-europe.com.

Læs mere

SLUTSEDDEL For handel med kolonihave /hus

SLUTSEDDEL For handel med kolonihave /hus SLUTSEDDEL For handel med kolonihave /hus Fødselsdato: Sælger: Navn Adresse Postnr. By: Telefon Mobil Mail Fødselsdato: Køber: Navn Adresse Postnr. By: Telefon Mobil Mail SLUTSEDDEL KOLONIHAVE/HUS 1 /

Læs mere

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser 1. ANVENDELSESOMRÅDE Mercedes-Benz CPH A/S

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Leveringstiden er normalt 2 8 hverdage. Du modtager en e mail, når din ordre afsendes fra os.

Leveringstiden er normalt 2 8 hverdage. Du modtager en e mail, når din ordre afsendes fra os. Handelsbetingelser Opdateret den 31. marts 2015. Forlaget 4. til venstre modtager betaling med VISA Dankort, VISA, VISA Electron og American Express. Betaling vil først blive trukket på din konto, når

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN

LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN 1. DEFINITIONER I efterfølgende kaldes Recreahome B.V. for sælger. I efterfølgende kaldes alle fysiske personer eller juridiske enheder der aftager

Læs mere

Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser Webshipr.com - Vilkår og betingelser Vilkår & Betingelser Om Webshipr... 2 Oprettelse af konto... 2 Køb af ydelser... 2 Priser og betaling... 3 Abonnements betingelser... 3 Webshipr s ydelser... 3 Kriterier...

Læs mere

i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort.

i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort. ERHVERVSAFTALE NR: i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort. 1 Parterne Som sælger: Midttrafik Søren Nymarksvej

Læs mere

Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet)

Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet) Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet) Generelt om spillet herunder definitioner 1. Klasselotteriet er et spil, hvor en spiller spiller på et

Læs mere

P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E

P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E mellem FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S (herefter FormueFyn) og (herefter Kunden ) (FormueFyn og kunden benævnes Parterne ) FormueFyn Fondsmæglerselskab

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren )

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og [Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Sjælland] [Region Syddanmark] [Hospital/Afdeling]

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bindende tilmelding :

Bindende tilmelding : Bindende tilmelding : Business Trip 9 til Kazan (Rusland), 07 10. oktober 2013 Firma/sektor: Deltager 1: Titel: Adresse: Postnr./By: Tlf.: e-mail: Navne og e-mail på evt. yderligere deltagende kolleger:

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel med MIPO PARTS ApS. Med kunden menes der MIPO PARTS ApS s kunde = forhandler. Med slutbruger

Læs mere

Eksempler på problemer, som forbrugeren kan støde på Skemaets punkt I (felt 1-34)

Eksempler på problemer, som forbrugeren kan støde på Skemaets punkt I (felt 1-34) VEJLEDNING VEDRØRENDE KATEGORIER AF PROBLEMER OG FORBRUGERKRAV Denne vejledning indeholder forklaringer til de forskellige kategorier af problemer og forbrugerkrav samt nogle praktiske eksempler, der kan

Læs mere

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Mellem A/S Storebælt Storebæltsvej 70, 4220 Korsør v./kontaktperson René Bøge Jensen, mobil: +45 61 15 48 41, mail: rbj@sbf.dk CVR nr.: 15 80 78 30 (herefter kaldet ordregiver)

Læs mere

Tilbudsblanket udbud af grunde i Stenløse Syd, 3. og 4. etape parceller til individuelle parcelhuse

Tilbudsblanket udbud af grunde i Stenløse Syd, 3. og 4. etape parceller til individuelle parcelhuse Tilbudsblanket udbud af grunde i Stenløse Syd, 3. og 4. etape parceller til individuelle parcelhuse Nærværende tilbudsblanket skal benyttes ved afgivelse af købstilbud. Parcellerne udbydes til salg til

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Dato for debitering af beløb fra klagerens konto til betaling af Hyper- Card

Dato for debitering af beløb fra klagerens konto til betaling af Hyper- Card AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0012 Klageren: X på vegne sine to børn 7182 Bredsten Indklagede: Sydtrafik Banegårdspladsen 5 6600 Vejen CVRnummer: 29942897 Klagen vedrører:

Læs mere

BYG GARANTIORDNING vedtægter - gældende fra 1. januar 2003

BYG GARANTIORDNING vedtægter - gældende fra 1. januar 2003 BYG GARANTIORDNING vedtægter - gældende fra 1. januar 2003 til 31. maj 2003 1. - Baggrund Nærværende vedtægter er udarbejdet i lyset af oprettelsen af DANSK BYGGERI, og udgør en såkaldt kollektiv ordning,

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S 1. Anvendelse 1.1. Alle tilbud, ordrer og leverancer fra DAN VALS A/S sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. 2. Aftalegrundlag 2.1.

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere