Art. 1. Engangskøb. Art. 2. Indkøbsaftale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Art. 1. Engangskøb. Art. 2. Indkøbsaftale"

Transkript

1 Art. 1 Engangskøb Ved at sætte kryds i feltet ud for Aftale om engangskøb udtrykker Køber sit ønske om at indgå en aftale med Sælger, hvorved Køber erhverver for et af Køber defineret beløb GULD fra Sælger til Sælgers aktuelt gældende dagspris. Køber er bekendt med at den mindste købesum udgør 500,00, og ordrer lydende på et lavere beløb ikke effektueres. Oplagring og levering sker efter Købers ønske i henhold til art. 5 og art. 6. Art. 2 Indkøbsaftale 2.1 Ved at sætte kryds i feltet ud for Indkøbsaftale udtrykker Køber sit ønske om at foretage et regelmæssigt indkøb af guld. Derved kan Køber frit vælge størrelsen af det regelmæssige beløb (fra 50,-, 75,-, 100,- etc. / USD 100,-, 150, 200,- etc.), der indbetales til Sælger i regelmæssige tidsafstande, månedligt eller anden tidsafstand. Køber erklærer sig indforstået med, at tidsafstanden mellem to betalinger højst kan være 12 måneder. 2.2 Formål med Indkøbsaftalen er at erhverve i alt 100 stykker et-grams guldbarrer og at købe guld for en samlet sum af mindst 5.000,-. Der består ikke nogen forpligtelse hertil fra Købers side. Genstanden for Indkøbsaftalen er dermed indgåelse af flere særskilte købeaftaler (Med samlet værdi af 100 stykker et-grams guldbarer og en samlet sum på mindst 5.000,-). Efter hver betaling foretaget af Køber træder en ny selvstændig købeaftale i kraft. 2.3 Indkøbsaftalen er inddelt i 4 faser: a.) Oplagringsfasen indtil der er betalt for 25 gram; b.) Indkøbsfasen fra 26 gram og op til 100 gram; c.) Mål fasen ved samlet køb på 100 gram; d.) Superior fasen fra køb af guldbarrer nr a) Oplagringsfasen Køber er bevidst om at forvaltning af Indkøbsaftalen er forbundet med personaleforbrug og finansielle udgifter og først efter et samlet køb af 100 stykker et-grams guldbarrer er transaktionen rentabel for Sælger. Når købet vælges som en Indkøbsaftalen bevilger Køber Karatbars International GmbH et forvaltningshonorar til dækning af dermed forbundne forvaltningsomkostninger, oprettelse, overvåning samt styring af betalinger og leveringer af indtil 100 stykker et-grams guldbarrer. Det ovennævnte forvaltningshonorar opgøres ud fra forskellen mellem værdien af de første 25 stykker et-grams guldbarrer og 25 grams guld i store guldbarrer (fra 1 kg). Dermed erhverver Køber de første 25 et-grams guldbarrer som en andel i en stor guldbarre. Efter den fuldstændig betaling for 100 etgrams guldbarrer skal den indeholdte værdi efter Købers ønske enten leveres eller oplagres som et-grams guldbarrer (art. 2.c målfasen). Hvis Køber ikke ønsker dette, anbefales det at indgå en Aftale om engangskøb. Det er aftalt, at Sælger ikke er forpligtet til at lade fremstille de første 25 et-grams guldbarrer. Indtil erhvervelse af i alt 25 gram guld får Køber en medejerskabsandel i en stor guldbarre svarende til den af ham betalte guldmængde. De store guldbarrer oplagres i en sikkerhedsboks. Køber kan online se, i hvilken sikkerhedsboks de er og hvilke guldbarrer som Køber har medejerskabsandel i. Under Oplagringsfasen leveres der ikke guld til Køber. b) Indkøbsfasen Fra den 26. betalte guldbarre er Køber berettiget til levering eller oplagring af guld i henhold til de i art. 5 og art. 6 beskrevne betingelser.

2 c) Mål fasen Når Køber har betalt for 100 stykker et-grams guldbarrer, dog mindst 5.000,-, er Køber berettiget til at få 100 stykker et-grams guldbarrer. Køber kan altså lade levere de hidtil ikke leverede guldbarrer i henhold til art. 5 eller lade dem oplagre i henhold til art. 6. Sælger fritager Køber for betaling af det under a. nævnte forvaltningshonorar når Køber har betalt for 100 stykker et-grams guldbarrer, dog mindst 5.000,-. d) Superior fasen Fra erhvervelse af et-grams guldbarrer nr: 101 får Køber ret til at købe guldbarrer til en præferencepris og er fritaget for betaling af forvaltningsomkostninger. Art. 3 Sælgers rettigheder og pligter 3.1 Underskrivelse af den omtalte aftale, det være sig både Aftale om engangskøb og Indkøbsaftalen, danner ikke grundlag for Sælgers retslige krav på betaling af købesummen af Køber, men skal betragtes som et købstilbud til Køber. Aftalen kommer først i stand når den er bekræftet af Sælger. Køber kan dog give afkald på modtagelse af en meddelelse herom. Først når købesummen er godskrevet i overensstemmelse med art. 8 opstår de i den omtalte aftale beskrevne forpligtelser for Sælger. Dermed kommer aftalen i stand på Købers initiativ. Køber erklærer, at aftalen ikke er indgået i en uanmodet dørsalgssituation (tysk: Haustürsituation). 3.2 Ved en Aftale om engangskøb er Sælger forpligtet til inden for 3 dage fra købesummens godskrivning at gøre Køber bekendt med den dagsaktuelle salgspris og til at sende guldbarrer såfremt de er tilgængelige til Køber inden for 6 uger, henholdsvis til at lade dem oplagre. Køber erklærer sig indforstået med bestemmelserne omkring købsprisens størrelse. Den dagsaktuelle salgspris er i denne aftales forstand den guldpris, som er offentliggjort efter Sælgers interne fixing rate på Sælgers hjemmeside samme dag kl Centraleuropæisk Tid (CET). 3.3 Ved en Indkøbsaftale er Sælger forpligtet til inden for 3 dage fra købesummens godskrivelse at gøre Køber bekendt med den dagsaktuelle guldpris. Også i det tilfælde erklærer Køber sig indforstået med fastsættelse af købsprisens størrelse. I Oplagringsfasen skal Sælger meddele Køber inden 6 uger, i hvilken stor guldbarre Køber har sin andel og hvor er guldbarren er oplagret. 3.4 Begyndende fra Indkøbsfasen skal Sælger inden for 6 uger fra modtagelse af betalingen og fixing levere de betalte guldbarrer til Køber såfremt de er tilgængelige eller lade dem oplagre, alt efter Købers ønske. Ved opståen af en force majeure situation, panik eller kaos på guldmarkedet kan der komme til forsinkelser, og Sælger kan ikke gøres ansvarlig herfor. 3.5 Når den respektive købspris er godskrevet den i art. 8 angivne bankkonto, bliver Købers ordre uigenkaldelig. Købers generelle fortrydelsesret er herefter ophævet (jfr. 312 d pkt. 6 i tysk BGB den borgerlige lovbog).

3 3.6 I sit Backoffice på kan Køber til enhver tid se sin lagerbestand online. Art. 4 Købspris 4.1 Op til et antal af 100 stykker et-grams guldbarrer, dog mindst 5.000,- pr. Køber, er Sælgers aktuelle regulære dagspris gældende ved godskrivning af købsprisen. 4.2 Fra det 101. stykke af et-grams guldbarrer kan Køber erhverve guldbarrer for en præferencepris med en rabat på 3 %. Ordrer på store guldbarrer (fra 1 kg) afgives til dagsprisen. 4.3 Forsendelsesomkostninger til de enkelte lande finder Køber på hjemmesiden: 4.4 Køber gøres opmærksom på, at Sælger udelukkende accepterer (euro) og USD (amerikanske dollars) som betalingsvalutaer. Valutasvingninger og vekslingsgebyrer påhviler Køber. Hvis Køber ikke betaler i den aftalte valuta, vil Sælger opkræve et fast beløb for valutaomregning svarende til 3 % over Den Europæiske Centralbanks kurs. 4.5 Ved betaling med et kreditkort opkræves et fast beløb for tillægsomkostninger svarende til 3,5 % af købsprisen, som fratrækkes direkte i den modtagne købspris. Art. 5 Levering 5.1 Ved en Aftale om engangskøb på mindst 500,00 kan Køber straks lade sit GULD levere, efter udligning af forsendelsesomkostninger. Forsendelsesomkostninger angives til Køber inden levering. Leveringstider på op til 6 uger er mulige og ved betalingen med kreditkort kan leveringstid være på op til 6 måneder (se art. 6). Ved engangskøb fra 100 stykker et-grams guldbarrer og mere er leveringen gratis. 5.2 Ved en Indkøbsaftale skal det af Køber betalte guld fra og med den 26. guldbarre oplagres foreløbigt i en sikkerhedsboks, medmindre Køber ønsker en øjeblikkelig levering mod betaling af den gældende forsendelsespris. Den fuldstændige levering sker når det er betalt for i alt 100 stykker etgrams guldbarrer, dog mindst 5.000,- og betalingen er sket ubetinget og uden forbehold for tilbagebetaling. Indtil den tid kan Køber lade sig levere de betalte guldbarrer (fra 26 stykker og op) på de beskrevne leveringsbetingelser. Leveringstider i henhold til pkt. 5.1 ovenfor. Køber noterer, at forsendelse af de enkelte guldbarrer ikke er økonomisk af hensyn til omkostningerne. Derfor anbefaler Sælger forsendelsen i pakker indeholdende mindst 10 guldbarrer. 5.3 Leveringen er gratis når de første 200 stykker et-grams guldbarrer sendes i en og samme levering, de efterfølgende leveringer sker hver gang i partier på 100 stykker. 5.4 Køber forpligter sig til at angive en korrekt og fuldstændig leveringsadresse samt at overholde leveringstid. Sælgers særskilte omkostninger forbundet med forgæves leveringsforsøg påhviler Køber. 5.5 Guldleverancer er omfattet med en værdiforsikring på Sælgers bekostning. Ifølge forsikringsselskabets retningslinjer er forsendelse af GULD dobbelt overvåget i henhold til fire-øjneprincippet. 5.6 Køber skal kontrollere varen straks efter modtagelsen og meddele eventuelle reklamationer til Sælger per eller telefax inden 3 arbejdsdage fra varemodtagelsen. Hvis guldbarrer er blevet beskadiget med en værdiforringelse til følge, har Køber ret til deres udskiftning.

4 5.7 Ved udøvelsen af den ovennævnte ret til udskiftning af varen, som er blevet beskadiget med en værdiforringelse til følge, skal varen sendes tilbage til Sælger på Købers udelukkende ansvar, til adresse: Karatbars International GmbH, Königstr. 52, Stuttgart. Efter fastlæggelse af, at der foreligger en værdiforringelse, vil Sælger sende guldbarrer til Køber i en upåklagelig tilstand, i henhold til dennes ordre. Omkostninger forbundet med forsendelse af de byttede guldbarrer betales af Sælger alene. 5.8 Er værdiforringelsen af den af Køberen returnerede vare blevet bekræftet af Sælger, skal Sælger refundere Køber dokumenterede omkostninger forbundet med varereturnering. Art. 6 Oplagring 6.1 Hvis Køber ønsker oplagring af den ham tilkommende guldbestand, henholdsvis ikke insisterer på levering af guld, tager Sælger den tilsvarende guldmængde i forvaring i en sikkerhedsboks. 6.2 Køber erklærer sig indforstået med, at Sælger tager hans guldbarrer i en kollektiv forvaring. Af den grund kan Køber ikke gøre krav på udlevering af bestemte guldbarrer, men alene på udlevering af guldbarrer af samme art, beskaffenhed og kvalitet. 6.3 Forvaringen er omkostningsfri for Køber. Sælger er udelukkende ansvarlig for forsæt eller grov uagtsomhed. Køber kan til enhver tid lade oplagre sine guldbarrer på et uafhængigt lageranlæg med pligt til at udrede omkostninger herfor. 6.4 Ved betaling foretaget af Køber med et kreditkort uden 3-D-Secure, er Sælger berettiget til at tilbageholde den betalte vare i op til 6 måneder som sikkerhed indtil betalingen er uigenkaldelig. Art. 7 Tilbagetrædelse 7.1 Køber er til enhver tid berettiget til at afstå fra fortsat at købe guld. Der er ikke indkøbspligt for Køber. 7.2 Købers ret til at tilbagetræde fra den indgåede aftale er bestemt i lovgivningen. Køber kan således træde tilbage fra aftalen hvis den leverede vare er mangelfuld og Køber har fastsat en passende frist for opfyldelse af aftalen, og den fastsatte frist er udløbet forgæves. Fortrydelse af køb danner ikke grundlag for tilbagetrædelse fra aftalen. Køber kan gøre sin tilbagetrædelsesret gældende indenfor 6 arbejdsdage efter varemodtagelsen. Derefter er udøvelsen af tilbagetrædelsesret udelukket. 7.3 Såfremt Køber ikke foretager et fortsat køb af guld inden 25 guldbarrer er betalt, kan han frit sælge sin erhvervede andel i den store guldbarre, herunder også til Sælger. I så fald får han dog alene en tilbagekøbspris for guld i en stor guldbarre i henhold til den offentliggjorte prisliste. Dette vil være økonomisk ufordelagtigt for ham. 7.4 Såfremt Køber ikke foretager et fortsat køb af guld inden 100 et-grams guldbarrer er betalt, vil Købers guldbestand (et-grams guldbarrer fra det 26. stykke) blive udleveret til ham mod betaling af forsendelsesomkostninger. Den tilsvarende andel i en stor guldbarre vil Køber kunne frit sælge eller tilbyde Sælger for en tilbagekøbspris (prisliste for store guldbarrer). 7.5 Køber er opmærksom på, at Sælgers erstatningsansvar er lavere ved en tilbagetrædelse. 7.6 Har Køber ikke foretaget betalinger i mere end 12 måneder, er Sælger berettiget til at se bort fra næste tilbud og til at foretage afregning. I dette øjemed leverer Sælger guldbestanden til Køber som ovenfor beskrevet og meddeler Køber om størrelsen af Købers andel i medejerskabet i en stor guldbarre. Har Køber på dette tidspunkt betalt for mindre end 25 stykker et-grams guldbarrer, er han ikke forpligtet til efterbetalingen.

5 Art. 8 Betaling 8.1 Køber betaler for varen via bankoverførsel, med kreditkort eller via en stående ordre. Bestillingen udføres kun for det beløb, som ubetinget og uden forbehold for tilbagebetaling er godskrevet den anførte konto, hvorved eventuelle omkostninger og gebyrer fratrækkes i henhold til art Betalinger kan kun ske kontantløst til Sælgers nedenstående bankkonto: Kontonummer:... IBAN / BIC:... Bank:. De gældende valutaer er kun (Europa) og USD (USA og Canada). 8.3 Ved betalingen skal Køber angive aftalenummer samt en oplysning om betalingen skal henregnes til Aftalen om engangskøb eller Indkøbsaftalen, i modsat tilfælde kan betalingen ikke henføres og den bliver tilført en samlekonto, hvilket kan medføre betydelige forsinkelser. Art. 9 Tilbagekøb Køber kan til enhver tid sælge det erhvervede og betalte GULD. Køber kan også tilbyde Sælger et tilbagekøb af guld til den dagsaktuelle opkøbspris. Prislister med opkøbspriser kan ses på hjemmesiden (www.karatbars.com). Art. 10 Tilsikringer Sælger er forpligtiget til at leverede guld har den angivne vægt og renhedsgrad. Derudover afgiver sælger ingen andre garantier, herunder og især ingen garanti om guldets værdiudvikling. Art. 11 Databeskyttelse 11.1 Samtlige kundedata bliver behandlet strengt fortroligt efter den gældende databeskyttelseslovgivning. Køber erklærer sig indforstået med oplagring og behandling af hans personlige data af Karatbars International Køber erklærer sig indforstået med at modtage vigtige informationer fra Sælger, som for eksempel informationer om særlige tilbud og kampagner. Købere, som ikke ønsker dette eller ikke vil modtage disse informationer længere, skal sende en meddelelse herom til Sælger per . Art. 12 Lovvalg 12.1 For stridigheder opstået på baggrund af denne aftale er den tyske lov gældende. Aftalens opfyldelsessted er Stuttgart. Aftalens sprog er tysk.

6 12.2 Enhver stridighed, der måtte opstå mellem parterne på baggrund af denne aftale, skal i første omgang forsøges afsluttet ved forlig med medvirken af den stedligt kompetente domstol. Hvis forliget ikke kommer i stand, skal retten i Stuttgart være det gældende værneting. Art. 13 Arvefølge, Overdragelse For fordringer, der gøres gældende af Købere / guldejere imod Sælger omfattende eksempelvis fordringer vedrørende betalinger, udlevering, levering eller oplagring, gælder der et overdragelsesforbud. I tilfælde af fordringshavers døds overgår fordringerne i henhold til en legal eller testamentarisk arvefølge til en berettiget arving. Arvinger er forpligtet til formelt at dokumentere deres ret. Art. 14 Skriftlig form Samtlige aftaler mellem parterne skal foreligge i skriftlig form, herunder også aftalers ophævelse. Parterne erklærer, at ingen mundtlige aftaler er truffet som tillæg til det nærværende aftaleforhold. Enhver ændring af eller tilføjelse til den nærværende aftale skal ske i skriftlig form. Denne aftale erstatter alle eventuelle tidligere indgåede aftaler. Art. 15 Salvatorisk klausul Såfremt en af aftalens bestemmelser måtte vise sig at være delvis eller fuldstændigt uvirksom eller uudførlig, skal dette ikke berøre gyldigheden af aftalens øvrige bestemmelser. Den pågældende bestemmelse erstattes med en bestemmelse, som parterne ville have ønsket, hvis de var bekendt med problematikken. Dette gælder også for enhver form for juridisk tomrum i aftalen. Art. 16 Ingen tilbagekaldelse Køber bekræfter at være bekendt med, at han ikke har tilbagekaldelsesret ved køb af guld. Art. 17 Pengevask I fuld bevidsthed om strafferetligt ansvar erklærer Køber hermed, at de til Sælger betalte pengebeløb stammer fra hans legalt indtjent og korrekt beskattet kapital, at de ikke stammer fra strafbare handlinger samt at de ikke har forbindelser med terroristiske handlinger eller stammer fra narkotikahandel og narkotikabrug. Art. 18 Omkostningsopgørelse Køber erklærer at være bekendt og indforstået med følgende mulige tillægsomkostninger: - forvaltningshonorar i henhold til art a - gebyr for valutaomregning i henhold til art. 4.4.

7 - gebyr for brug af kreditkort i henhold til art forsendelsesomkostninger i henhold til art. 5.1, 5.2, 5.7, forhøjede leveringsomkostninger i henhold til art Rabat: fra den 101. guldbarre på 3 %

Almindelige forretningsbetingelser - forbrugere. FLYERALARMs almindelige forretningsbetingelser for forbrugere. 1 Anvendelsesområde, sprog

Almindelige forretningsbetingelser - forbrugere. FLYERALARMs almindelige forretningsbetingelser for forbrugere. 1 Anvendelsesområde, sprog Almindelige forretningsbetingelser - forbrugere FLYERALARMs almindelige forretningsbetingelser for forbrugere 1 Anvendelsesområde, sprog (1) Disse almindelige forretningsbetingelser er gældende for samtlige

Læs mere

1. GENERELLE PRINCIPPER

1. GENERELLE PRINCIPPER UNIVAR (Levering til de nordiske lande) SALGSBETINGELSER I nærværende betingelser henviser Sælger til UNIVAR BV og Køber henviser til det individuelle firma eller selskab, til hvem et tilbud er stilet,

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

(2) Ved "medlemmerne" skelnes der mellem medlemmer, der tilbyder en ydelse ("tilbydende part"), og medlemmer, der søger en ydelse ("søgende part").

(2) Ved medlemmerne skelnes der mellem medlemmer, der tilbyder en ydelse (tilbydende part), og medlemmer, der søger en ydelse (søgende part). Dette er de almindelige forretningsbetingelser gældende for: www.dk.care.com i det efterfølgende benævnt "hjemmeside", "Care.com Europe" og "dk.care.com" og repræsenteret ved ejeren "Care.com Europe GmbH".

Læs mere

aszf_dk Banknote.hu Generelle vilkår og betingelser

aszf_dk Banknote.hu Generelle vilkår og betingelser Banknote.hu aszf_dk Generelle vilkår og betingelser Dette dokument vil ikke blive arkiveret, vil blive afsluttet i elektronisk form, betragtes ikke som en skriftlig aftale, er formuleret på ungarsk, henviser

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Auktionsbetingelser for onlineauktion (ingen fysisk auktion på stedet)

Auktionsbetingelser for onlineauktion (ingen fysisk auktion på stedet) Auktionsbetingelser for onlineauktion (ingen fysisk auktion på stedet) Alle varer sælges som beset uden nogen form for garanti og reklamationsret. Reklamationer tages ikke til følge. Der kan ikke gøres

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Privatkunder Pr. 1. juni 2015 PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 44 bank@pensam.dk www.pensam.dk/bank CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø,

Læs mere

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF.

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF. Side 1 Vers. X Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejere) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt

Læs mere

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende:

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: Personnummer. (Også de sidste 4 ciffer.) Telefonnummer. Navn og adresse. Sæt X i Boxer

Læs mere

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten.

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten. Abonnementsbetingelser for Call me Mobil (version 5.04) Disse abonnementsbetingelser gælder for alle kundeaftaler om oprettelse af mobiltelefoniabonnementer både på postpaid og prepaid (herefter Call me

Læs mere

FlexKredit Fleksibelt, fornuftigt og ansvarligt

FlexKredit Fleksibelt, fornuftigt og ansvarligt Betingelser for FlexKredit Konto (herefter benævnt Kreditaftalen ) Gældende pr. 1. maj 2012. 1 Kreditgiver, kontaktoplysninger og aftalegrundlag 1.1 Kreditgiver af FlexKredit: EnterCard Danmark (cvr-nr

Læs mere

Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel)

Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel) Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel) 2012-10-12 Disse generelle købsvilkår ( Købsbetingelser ) gælder for samtlige forbrugeraftaler om køb, som du indgår om med Samsung Electronics

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 14 Gældende fra den 1. maj 2015.. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

1.4 INVESTERINGSRISIKO 2.1 IKRAFTTRÆDEN 2.2 FORFALD 3. RÅDGIVNING

1.4 INVESTERINGSRISIKO 2.1 IKRAFTTRÆDEN 2.2 FORFALD 3. RÅDGIVNING (side 1 af 6) 1 PENSIONSAFTALEN 1.1 GENERELLE BESTEMMELSER Nordnet Bank AB, svensk org.nr. 516406-0021, Gustavslundsvägen 141, Box 14077, SE-167 14 Bromma, Sverige, driver kreditinstitutvirksomhed i Danmark

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

om udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib Gedser Rev

om udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib Gedser Rev Udkast til Kontrakt Side 1 af 12 Mellem Nationalmuseet, bevaringsafdelingen I.C Modewegsvej 2800 Kgs. Lyngby som ordregiver og VÆRFT som værft er dags dato indgået følgende KONTRAKT om om udskiftning af

Læs mere

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr.

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr. AFTALE MELLEM Organisation European Registry for Internet Domains vzw / asbl Adresse Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgien Moms nr. BE 0864 240 405 Repræsenteret af Marc Van Wesemael Herefter

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S 1. OMFANG 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser skal gælde for alle produkter og ydelser leveret af (herefter COMPAREX

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (6) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV02DANMARK ) Gyldig fra 01.01.13 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB (herefter RB ) er et svensk aktieselskab

Læs mere

Regelsæt for Flavon max Forbruger Klub. Regelsættet er vedlagt i bilag nr. 1 til Flavon Klub Medlemsaftale

Regelsæt for Flavon max Forbruger Klub. Regelsættet er vedlagt i bilag nr. 1 til Flavon Klub Medlemsaftale Regelsæt for Flavon max Forbruger Klub Regelsættet er vedlagt i bilag nr. 1 til Flavon Klub Medlemsaftale 1. Forord Flavon Group Polska sp. z o.o. i det følgende kaldet Flavon Group distribuerer produkter

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (10) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV04 DANMARK ) Gyldig fra 01.04.2014 Information om Resurs Bank Resurs Bank Aktiebolag (publ) (herefter RB

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere