Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr Privat ansvarsforsikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring"

Transkript

1 Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074

2 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden forsikring 3 6 Opkrævning af præmie og stempelafgift 3 7 Regulering af præmie 3 8 Forsikringens varighed og opsigelse 3 9 Ankenævn og yderligere oplysninger 4 10 Lovgivning 4 11 Medlemsskab af Alm Brand af 1792 fmba 4 2 Ansvarsforsikring 1 Hvornår er man ansvarlig 5 2 Forsikringssum 5 3 Hvilket ansvar dækkes 5 4 Særlige regler 5 Fortrydelsesret ved nytegning Privat ansvarsforsikring

3 Afsnit 1 Almindelige bestemmelser Side 3 Fortrydelsesret ved nytegning Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf lovbekendtgørelse nr 886 af 23 december 1987, som ændret ved lov nr 262 af 6 maj 1993, har forsikringstageren fortrydelsesret Se side 7 1 Sikrede Forsikringen dækker 11 forsikringstageren og dennes husstand Til husstanden regnes de familiemedlemmer, der bor hos forsikringstageren, samt personer der under ægteskabslignende forhold lever sammen med forsikringstageren eller dennes hjemmeboende børn Det er dog en betingelse, at disse personer er tilmeldt Folkeregisteret på forsikringstagerens adresse Forsikringen dækker ikke logerende 12 De sikredes ugifte børn under 21 år med bopæl uden for hjemmet Det er dog en betingelse, at de bor alene og ikke har børn 13 Fastboende medhjælp i husholdningen 14 Anden medhjælp i husholdningen, men kun for handlinger, der er foretaget som et led i forsikringstagerens husførelse Ophører dækningen af en sikret på grund af ændring i ovennævnte forhold, er den pågældende dog dækket, indtil anden forsikring er tegnet, dog højst i indtil 3 måneder 2 Geografisk område Forsikringen dækker i Danmark og under rejser i indtil 3 måneder på Færøerne, Grønland og udlandet 3 Flytning Det skal hurtigst muligt meddeles Alm Brand, når forsikringstageren flytter til en anden helårsbolig 4 Anmeldelse af skade Enhver skade skal hurtigst muligt anmeldes til Alm Brand forsikring, således at erstatningen betales forholdsmæssigt af selskaberne 6 Opkrævning af præmie og stempelafgift 61 Præmien opkræves over giro eller betalingsservice med tillæg af porto eller tilsvarende opkrævningsgebyr Betales præmien ikke senest den på opkrævningen anførte sidste rettidige betalingsdag, sender Alm Brand en erindringsskrivelse, der indeholder oplysning om, at forsikringsdækningen ophører, hvis præmien ikke er betalt senest på en ny anført betalingsdag Erindringsskrivelsen vil være pålagt et gebyr, ligesom der beregnes renter efter renteloven fra opkrævningens sidste rettidige indbetalingsdag til betaling sker 62 Stempelafgift til staten berigtiges i henhold til stempellovens regler og opkræves sammen med præmien 63 Præmien vil tillige blive tillagt de afgifter, Alm Brand er lovgivningsmæssigt forpligtet til at opkræve Bidragene vil fremgå af præmieopkrævningen 7 Regulering af præmie 71 Præmien fastsættes efter den til enhver tid gældende tarif 72 Præmien reguleres i overensstemmelse med løn-, prisog risikoudviklingen Den til enhver tid gældende præmie fremgår af det girokort, ved hvilket præmien opkræves 8 Forsikringens varighed og opsigelse 81 Forsikringen er tegnet for 1-årige perioder, og den fortsætter, indtil den af en af parterne skriftligt opsiges med mindst 1 måneds varsel til en periodes udløb 82 Efter anmeldt skade er begge parter berettiget til indtil 14 dage efter erstatningens betaling eller efter afvisning af skaden at ophæve forsikringen med 14 dages varsel 5 Anden forsikring Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet selskab, og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen bortfalder eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold nærværende 8074 Privat ansvarsforsikring

4 Afsnit 1 Almindelige bestemmelser Side 4 9 Ankenævn og yderligere oplysninger Alm Brand er tilsluttet "Ankenævnet for Forsikring" Klageskema og ankenævnets vedtægter kan rekvireres hos Alm Brand - wwwalmbranddk Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V Telefon (mellem kl 1000 og 1300) - wwwankeforsikringdk Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, 1171 København K Telefon wwwforbrugerraadetdk Forsikringsoplysningen, Amaliegade 10, 1256 København K Telefon (mellem kl 1000 og 1600) - wwwforsikringsoplysningendk 10 Lovgivning For forsikringen gælder i øvrigt dansk lovgivning om forsikringsaftaler og forsikringsvirksomhed 11 Medlemsskab af Alm Brand af 1792 fmba Alm Brand af 1792 fmba er en forening, hvis medlemmer er de til enhver tid værende forsikringstagere i de selskaber i Alm Brand A/S-Koncernen, der indtegner skadesforsikringer Indtræden som medlem af foreningen sker automatisk, når den nævnte betingelse er opfyldt Foreningens formål er defineret i vedtægten Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser og er ikke forpligtede til at betale kontingent eller foretage andre indbetalinger til foreningen I øvrigt henvises til foreningens vedtægt, som til enhver tid udleveres til foreningens medlemmer efter forlangende 8074 Privat ansvarsforsikring

5 Afsnit 2 Ansvarsforsikring Side 5 1 Hvornår er man ansvarlig Efter dansk ret er man juridisk ansvarlig, når man ved fejl eller forsømmelse er skyld i den skete skade Denne hovedregel - skyldreglen - står ikke skrevet i nogen lov, men er opstået gennem århundreders retspraksis Er skadevolderen uden skyld i skaden, kaldes skaden hændelig, og for hændelig skade er man ikke ansvarlig Derfor må skadelidte i en sådan situation selv bære tabet Ansvarsforsikringens formål er at betale for Dem, hvis De har pådraget Dem et erstatningsansvar, og at friholde Dem, hvis der rejses et uberettiget erstatningskrav mod Dem Alm Brand træffer i øvrigt bestemmelse om sagens behandling overfor skadelidte Deres anerkendelse af erstatningsansvar forpligter kun Dem selv - ikke Alm Brand De kan derfor - ved at anerkende et erstatningsansvar - risikere selv at måtte betale en erstatning, som ikke er dækket af forsikringen 2 Forsikringssum Forsikringen dækker for hver forsikringsbegivenhed med indtil kr for personskade og kr for skade på ting (herunder dyr) Udover erstatningen til den skadelidte dækkes omkostninger i forbindelse med erstatningssagen samt eventuelle renter af erstatningsbeløbet, selv om forsikringssummen derved overskrides 3 Hvilket ansvar dækkes Forsikringen dækker det erstatningsansvar, de sikrede som privatpersoner pådrager sig i forsikringstiden for skade på personer eller ting (herunder dyr) Forsikringen dækker ikke under arbejde for andre eller under udførelse af erhvervsvirksomhed Selv om juridisk ansvar ikke foreligger, dækker forsikringen alligevel: 31 Gæstebudsskade Forsikringen dækker for gæstebudsskade, dvs mindre tingskade, der ved fejl eller forsømmelse (ringe uagtsomhed) forvoldes af de sikrede under privat samvær For sådan skade gælder en selvrisiko på 10% af skadens beløb, dog mindst 200 kr 32 Børns ansvar Forsikringen dækker for personskade forvoldt af børn, dog kun når det manglende juridiske ansvar alene skyldes barnets alder eller manglende udvikling 4 Særlige regler 41 Aftaler Undtaget er ansvar, der udelukkende støttes på aftaler 42 Antenner Forsikringen dækker ansvar for antenner, tekniske installationer og lignende, herunder ansvar overfor husejeren 43 Både Ansvar for både er kun dækket for 431 personskade forvoldt ved sejlads med både uden motor eller med både hvis motorkraft ikke er over 25 hk, samt personskade forvoldt med disse både på land 432 tingskade forvoldt ved sejlads med robåde, kanoer, kajakker samt både under 3 meters længde, når eventuel motorkraft ikke overstiger 3 hk, samt tingskade forvoldt med disse både på land 44 Beruselse, narkotika Undtaget er ansvar for skade der uanset skadevolderens sindstilstand er forvoldt under selvforskyldt beruselse eller påvirkning af narkotika 45 Forsæt Ansvar for forsætlig skade er kun dækket, hvis skadevolderen er under 14 år eller på grund af sin sindstilstand har manglet evnen til at handle fornuftsmæssigt 46 Forurening, olie mv Forsikringen dækker ikke ansvaret for forurening af luft, jordbund eller vand samt derved forvoldt skade på dyr og ting Dog dækkes sådant ansvar, hvis skaden 461 er opstået ved et enkeltstående uheld, og 462 ikke er en følge af, at sikrede har tilsidesat de til enhver tid gældende offentlige forskrifter 47 Flyvning Undtaget er ansvar for skade forvoldt ved benyttelse af registreringspligtige luftfartøjer 48 Fritidshus Ansvar som ejer eller bruger af fritidshus og -grund er dækket 49 Heste Ansvar for heste til privat brug er dækket 410 Hunde Undtaget er ansvar for skade forvoldt af hunde 411 Hus- og grund Ansvar for skade forvoldt som ejer eller bruger af privat grund samt af en- eller to-familiehus er dækket, hvis huset i overvejende grad anvendes til beboelse, og sikrede bor i huset 412 Jagt Ansvar for skade forvoldt under jagt dækkes kun, hvis ansvaret ikke er eller ville være dækket under jagtforsikringen 413 Lån, leje mv Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på ting: 8074 Privat ansvarsforsikring

6 Afsnit 2 Ansvarsforsikring Side som ejes af de sikrede, 4132 som sikrede har til brug, lån, leje eller opbevaring, 4133 som sikrede har til befordring, bearbejdelse, behandling eller har sat sig i besiddelse af Ansvar for skade på indbo, som sikrede har til lån eller leje er dog dækket i indtil 1 måned fra overtagelsen mod en selvrisiko på 10% af skadens beløb, dog mindst 200 kr 414 Motordrevne haveredskaber Ansvar for motordrevne haveredskaber under 5 hk er dækket, når lovpligtig ansvarsforsikring ikke er eller skulle være tegnet Ansvar efter færdselsloven ved brug af disse motordrevne haveredskaber dækkes med færdselslovens summer 415 Motordrevet legetøj Ansvar for motordrevet legetøj under 1 hk er dækket 416 Motorkøretøj Undtaget er ansvar for skade forvoldt ved benyttelse af motordrevne køretøjer 8074 Privat ansvarsforsikring

7 Fortrydelse Privat ansvarsforsikring Side 7 Fortrydelsesret ved nytegning Fortrydelsesfristen Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf lovbekendtgørelse nr 886 af 23 december 1987, som ændret ved lov nr 262 af 6 maj 1993, har forsikringstageren fortrydelsesret Fortrydelsesfristen er 14 dage Fristen regnes fra den dag, hvor forsikringstageren har fået forsikringsbetingelserne i hænde Fristen regnes dog tidligst fra det tidspunkt, hvor der er modtaget underretning om, at forsikringsaftalen er indgået, hvis forsikringsbetingelserne er modtaget før dette tidspunkt Hvis man feks modtager forsikringsbetingelserne mandag den 1, er fristen til og med mandag den 15 Hvis fristen udløber på en helligdag, en søndag, en lørdag eller grundlovsdagen, den 5 juni, kan man vente til den følgende hverdag Hvordan fortryder man? Inden fortrydelsesfristens udløb skal forsikringstageren underrette forsikringsselskabet om, at man har fortrudt aftalen Gives underretning pr post, er det tilstrækkeligt, at brevet sendes inden fristens udløb Hvis man vil sikre sig bevis for, at fortrydelsen er rettidig, kan brevet sendes anbefalet og postkvitteringen opbevares Underretning om fortrydelse af aftalen skal gives til Alm Brand Fortrydelsesblanket Hermed fortryder jeg aftalen om tegning af Privat ansvarsforsikring Aftalen af: Dag Måned År Der henvises til policenummer Policenummer Forsikringstager Navn Adresse Postnr By Underskrift Dato / år Underskrift Denne blanket indsendes til Alm Brand, Midtermolen 7, 2100 København Ø 8074 Privat ansvarsforsikring

8 Alm Brand

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikringsbetingelser Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Familieforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms

Læs mere

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1 Betingelser Motorkøretøjsforsikring Motorkøretøjsforsikring Nr 101 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Fællesbestemmelser 11 Sikrede 4 12 Geografisk område 4 13 Køretøjets registrering og anvendelse - risikoforandring

Læs mere

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1 Betingelser Motorkøretøjsforsikring Motorkøretøjsforsikring Nr 101 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Fællesbestemmelser 11 Sikrede 4 12 Geografisk område 4 13 Køretøjets registrering og anvendelse - risikoforandring

Læs mere

Betingelser. Fritidshusforsikring. Nr. FH 1406. Fritidshusforsikring

Betingelser. Fritidshusforsikring. Nr. FH 1406. Fritidshusforsikring Betingelser Fritidshusforsikring Fritidshusforsikring Nr FH 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af skade 3 4 Anden forsikring

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Indboforsikring. Nr. FP 1409. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Alm. Brand Indboforsikring. Nr. FP 1409. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 49 3 Alm. Brand Indboforsikring Betingelser Nr. FP 1409 Indholdsfortegnelse Side 2 af 49 Vejledning 5 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Betingelser. Lystfartøjsforsikring. Nr. LF 1406. Lystfartøjsforsikring

Betingelser. Lystfartøjsforsikring. Nr. LF 1406. Lystfartøjsforsikring Betingelser Lystfartøjsforsikring Lystfartøjsforsikring Nr LF 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor og hvornår dækker forsikringen? 3 13 Flytning og

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikringsbetingelser Storstrøms Forsikring Storstrøms

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Betingelser. Motorcykelforsikring. Mortorcykelforsikring Nr. MC 1406

Betingelser. Motorcykelforsikring. Mortorcykelforsikring Nr. MC 1406 Betingelser Motorcykelforsikring Mortorcykelforsikring Nr MC 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Hvornår dækker forsikringen?

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING 1. FÆLLESBESTEMMELSER Hvilke personer dækker forsikringen? 1.1 Forsikringstageren og dennes husstand. Til husstanden regnes de familiemedlemmer,

Læs mere

Betingelser. Ulykkesforsikring

Betingelser. Ulykkesforsikring Betingelser Ulykkesforsikring Coverholder: Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Slagelsevej 67, DK-4700 Næstved, Denmark Telefon +45 56 57 44 00 privat@husejernesforsikring.dk www.husejernesforsikring.dk

Læs mere

Camping-teltvognforsikring. Version 1105003

Camping-teltvognforsikring. Version 1105003 Camping-teltvognforsikring Version 1105003 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-17 Side 6 Kaskodækning Afsnit 18-23 Side 7 Branddækning Afsnit 24-28 Side

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Betingelser. Property. Hus Fritidshus Privat indbo Kæledyr

Betingelser. Property. Hus Fritidshus Privat indbo Kæledyr Betingelser Property Hus Fritidshus Privat indbo Kæledyr Coverholder: Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Slagelsevej 67, DK-4700 Næstved, Denmark Telefon +45 56 57 44 00 kontakt@husejernesforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Betingelser. Bilforsikring. Bilforsikring Nr. AU 1406

Betingelser. Bilforsikring. Bilforsikring Nr. AU 1406 Betingelser Bilforsikring Bilforsikring Nr AU 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Risikoforhold 3 14 Ved skade 3 15 Anden

Læs mere

Familieforsikring. forsikringsvilkår nr. 15-10 gælder fra oktober 2010. Ring til os på 70 12 12 12. eller besøg www.if.dk

Familieforsikring. forsikringsvilkår nr. 15-10 gælder fra oktober 2010. Ring til os på 70 12 12 12. eller besøg www.if.dk Familieforsikring forsikringsvilkår nr. 15-10 gælder fra oktober 2010 Ring til os på 70 12 12 12 eller besøg www.if.dk Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Familiens Basisforsikring Forsikringsbetingelse nr. 1.112013

Familiens Basisforsikring Forsikringsbetingelse nr. 1.112013 Familiens Basisforsikring Forsikringsbetingelse nr. 1.112013 Grundlaget for forsikringsaftalen og regulering af forholdt mellem parterne er dansk lov, herunder Lov om forsikringsaftaler. HVEM OG HVOR DÆKKES

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for indbo og hund FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen 3. Krisehjælp

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. AIG Indboforsikring. Brand- og indbrudstyveridækning på sikredes bopæl, samt ansvarsforsikring overalt i Danmark.

Forsikringsbetingelser for. AIG Indboforsikring. Brand- og indbrudstyveridækning på sikredes bopæl, samt ansvarsforsikring overalt i Danmark. Forsikringsbetingelser for AIG Indboforsikring Brand- og indbrudstyveridækning på sikredes bopæl, samt ansvarsforsikring overalt i Danmark. Tilvalgsdækning for vand-, storm- og visse nedbørskader på bopælen,

Læs mere