TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01"

Transkript

1 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01

2 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen 4. Hvornår dækker forsikringen 5. Forsikringssum, selvrisiko og serieskade 6. I tilfælde af skade 7.

3 Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Disse vilkår er i tilslutning til de enhver tid gældende generelle vilkår for TotalErhverv, medmindre de er fraveget i nærværende vilkår. 1. Hvem er forsikringstager og sikrede 1.1 Forsikringstager er den virksomhed, der er anført på policen. 1.2 Sikrede er ethvert tidligere, nuværende eller kommende bestyrelses- og/eller direktionsmedlem og/eller ledende medarbejder, der kan pådrage sig et personligt ledelsesansvar. Sikrede er dækket for erstatningskrav, der rejses imod bestyrelsen eller direktionen i den periode, forsikringen er i kraft. 2. Hvad dækkes 2.1 Formuetab Forsikringen dækker det erstatningsansvar for rent formuetab, de sikrede måtte pådrage sig ved udøvelse af deres hverv som medlem af bestyrelse og/eller direktion. 2.2 Arbejdsrelaterede krav Forsikringen dækker også arbejdsrelaterede krav, rejst af eller på vegne af tidligere, nuværende, kommende eller potentielle ansatte mod den sikrede i vedkommendes egenskab af bestyrelsesmedlem, direktør eller ledende medarbejder Arbejdsrelaterede krav betyder krav som følge af faktisk eller påstået chikane, diskrimination, forskelsbehandling eller andet, herunder manglende vedtagelse af eller fejlagtig gennemførelse af personalepolitik eller procedurer. 2.3 Sagsomkostninger Desuden dækkes rimelige sagsomkostninger til forsvar af en sikret, overfor hvem der er rejst krav om erstatningsansvar, såfremt de er afholdt med Købstædernes Forsikrings godkendelse. Sådanne omkostninger og renter af idømte erstatningsbeløb henhørende under forsikringen dækkes i det omfang, forsikringssummen ikke overskrides. 3. Hvad dækkes ikke 3.1 Virksomheder med bank- eller udlånsaktiviteter af nogen art, samt virksomheder der driver revisionseller advokatvirksomhed. 3.2 Formuetab forvoldt ved overtrædelse af borgerlig straffelov eller ved svig. Det samme gælder for overtrædelse af straffebestemmelser i særlovgivningen, når forseelsen kan straffes med hæfte eller fængsel. 3.3 Formuetab forvoldt ved forsætlig tilsidesættelse af de pligter, som i henhold til lovgivningen, selskabets vedtægter og forretningsorden og eventuelt aktie- eller anpartsoverenskomst påhviler bestyrelsen og direktionen. Såsom tilsidesættelse af væsentlige eller gentagne anbefalinger og/eller påtaler optaget i revisionsprotokollen. 3.4 Formuetab, som skyldes at sikrede har påtaget sig et ansvar, som er mere vidtrækkende end det ansvar, som kan pålægges sikrede i henhold til de almindelige erstatningsregler. 3.5 Krav der rejses mellem de sikrede indbyrdes. 3.6 Krav rejst af selskabet eller et associeret selskab. 3.7 Krav rejst af eller på vegne af en aktionær/anpartshaver, der via sin aktiebesiddelse/anpart har udøvet en bestemmende indflydelse i virksomheden. 3.8 Erstatningskrav, der er rejst af storaktionærer, hvorved forstås aktionærer som på tidspunktet for fremsættelsen af erstatningskravet besad en egendel på 20% eller mere af den forsikrede virksomhed. 3.9 Erstatningsansvar, som de sikrede måtte pådrage sig ved udøvelse af andre hverv end hvervet som bestyrelsesmedlem eller direktør Tab forvoldt ved rådgivning og bistand (professionelt ansvar) Ansvar, der alene skyldes, at de sikrede har pådraget sig et ansvar, der ligger ud over de sikredes almindelige ansvar som bestyrelsesmedlem eller direktør Tab eller udgifter, som direkte eller indirekte følger af garantitilsagn, herunder kaution eller lignende Hæftelse for betaling af skatter, afgifter og gebyrer med videre.

4 3.14 Gebyrer, bodsansvar, bøder, punitive damages eller lignende, der er pålagt de sikrede Ethvert krav som kan henføres til erhvervs- eller produktansvar Erstatningspligt som følge af person- eller tingskade, bortset fra personskade jævnfør Erstatningskrav, der er rejst eller udspringer af forhold, der var kendt af en sikret ved forsikringens ikrafttræden eller forhold, hvor der før forsikringens ikrafttræden verserer sager, herunder retssager samt erstatningskrav, der rejses, efter forsikringen er ophørt Skade forvoldt ved forurening af enhver art Erstatningskrav, der er rejst i forbindelse med fusion eller opkøb, herunder også køb eller salg af aktier eller obligationer udstedt af forsikringstager eller datterselskaber Erstatningskrav i forbindelse med injurier og immaterielle rettigheder, herunder patenter Tab forvoldt ved undladelse af at tegne eller opretholde tilstrækkelige og nødvendige forsikringsmæssige dækninger. Herunder manglende fornyelse af forsikring Tab forvoldt ved regnefejl og andre fejl ved indog udbetalinger af penge Tab forvoldt ved investeringer og spekulationer, herunder valutakurs- og rentetab. 4. Hvor dækker forsikringen 4.1 Forsikringen dækker krav rejst inden for Danmark, Skandinavien og Tyskland. 5. Hvornår dækker forsikringen 5.1 Forsikringen dækker alene erstatningskrav, der er rejst mod de sikrede og skriftligt anmeldt til Købstædernes Forsikring, mens forsikringen er i kraft det tidspunkt, hvor forsikringstageren får sin første viden om, at der er indtrådt et tab, eller at der er umiddelbar fare for, at der vil indtræde et tab, som kan være forårsaget afsikredes handlinger eller undladelser. 5.3 Serieskadekravet anses som rejst på det tidspunkt, hvor det første krav i serien rejses, jf. punkt 5.2. Er første krav i serien rejst forud for denne polices ikrafttræden eller efter denne polices ophør, er ingen dele af serieskaden dækket under denne forsikring. 6. Forsikringssum, selvrisiko og serieskade 6.1 Forsikringssummen fremgår af policen. 6.2 Forsikringssummen udgør den højeste grænse for Købstædernes Forsikrings forpligtelse for krav som er rejst mod sikrede indenfor det enkelte forsikringsår (beløbet indeksreguleres ikke). 6.3 Selvrisikoen fremgår af policen. 6.4 Alle krav, der udspringer af samme fortsatte eller ensartede ansvarspådragende forhold, anses for én forsikringsbegivenhed (serieskade). 7. I tilfælde af skade 7.1 Forsikringstageren og de sikrede er forpligtet til at udføre handlinger, som anses for rimelige med henblik på at mindske et eventuelt tab og omkostninger. 7.2 Ligeledes er der pligt til at medvirke ved enhver nødvendig foranstaltning til behandling af en anmeldt skade. 7.3 Købstædernes Forsikring er berettiget til at træffe enhver beslutning vedrørende behandlingen af krav, herunder udpege advokat og/eller anden sagkyndig til sagens videre behandling. 7.4 Anerkendelse af erstatningspligt eller godkendelse af erstatningskrav må kun ske med Købstædernes Forsikrings forudgående skriftlige samtykke. I modsat fald har Købstædernes Forsikring ingen erstatningspligt. 5.2 Et erstatningskrav anses for rejst på det tidligste af følgende tidspunkter: det tidspunkt, hvor sikrede modtager første skriftlige henvendelse i anledning af et tab med krav om erstatning,

5 Forsikringsvilkår TE-BYS-01

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Vilkår for Ansvarsforsikring

Vilkår for Ansvarsforsikring Vilkår for Ansvarsforsikring 9903-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsbetingelser (D&O-02)

Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsbetingelser (D&O-02) Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsbetingelser (D&O-02) 1. Sikrede 1.1 Sikrede under forsikringen er enhver fysisk person, som er tidligere, nuværende eller kommende medlem af bestyrelse

Læs mere

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere

Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem

Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem 1.0 SIKREDE 1.1 Bestyrelses- og direktionsmedlemmer Sikrede er tidligere, nuværende eller kommende fysiske og lovligt udpegede

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

AdvoGuard. Modul A. Professionel advokatansvarsforsikring

AdvoGuard. Modul A. Professionel advokatansvarsforsikring Side 1 1. Hvem er sikrede AdvoGuard Modul A Professionel advokatansvarsforsikring Sikrede under forsikringen er den i certifikatet som forsikringstager nævnte advokatvirksomhed og samtlige forhenværende,

Læs mere

TotalErhverv Netbankforsikring. Forsikringsvilkår TE-NE-01

TotalErhverv Netbankforsikring. Forsikringsvilkår TE-NE-01 TotalErhverv Netbankforsikring Forsikringsvilkår TE-NE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvornår dækker forsikringen 4. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger

Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger Side 1 af 13 Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger - Forenings- og produktansvarsforsikring - Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring - Underslæbsforsikring - Retshjælpsforsikring - Rådgivningsansvarsforsikring

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF 1 GENERELLE VILKÅR 1.1 Hvem dækkes? 1.1.1 Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 511007 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Ansvarsforsikring for boligselskaber

Ansvarsforsikring for boligselskaber Side 1 af 8 Ansvarsforsikring for boligselskaber Almindelige forsikringsbetingelser DOB-99-04 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker: 1. UDen

Læs mere

Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring

Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring Erhvervs- & Produktansvarsforsikring Teknologi og Kommunikation 1. Sikrede Sikrede er forsikringstageren og ethvert datterselskab anført i forsikringsaftalen,

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser

Almindelige forsikringsbetingelser Nassau forsikring Almindelige forsikringsbetingelser Professionel ansvarsforsikring for teknisk rådgivning og bistand, TEK-01-01 1.0 Forsikringens omfang Denne forsikring dækker forsikringstageren og alle

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Erhvervs- og produktansvarsforsikring 1. De sikrede 2. Erhvervsansvar 3. Produktansvar 4. Afværgelse

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Indholdsfortegnelse 1 De sikrede...side 1 2 Erhvervsansvar...side 1 3 Produktansvar...side 2 4 Afværgelse af skade...side 2 5 Aftaler om ansvar og erstatning...side

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

Kriminalitetsforsikring Forsikringsbetingelser (CRI-01)

Kriminalitetsforsikring Forsikringsbetingelser (CRI-01) Kriminalitetsforsikring Forsikringsbetingelser (CRI-01) 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede under denne forsikring er koncernen. 1.2 Som koncern anses forsikringstageren og dennes datterselskaber. Ved datterselskaber

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 65-4 For forsikringen gælder reglerne i henhold til gældende lov om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget

Læs mere

1. Hvad omfatter dækningen. 2. Dækningsperiode. 3. Hvordan beregnes erstatningen. 4. Anden forsikring. Side 31 af 39

1. Hvad omfatter dækningen. 2. Dækningsperiode. 3. Hvordan beregnes erstatningen. 4. Anden forsikring. Side 31 af 39 Side 31 af 39 1. Hvad omfatter dækningen Dækningen omfatter - i det omfang det fremgår af policen - udgifter til genhusning af lejere, der må fraflytte boligen på grund af en dækningsberettiget skade på

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser ERHVERVS- OG PRODUKTANSVAR 0103-24.05.2004 Side 1 Hvem er dækket af forsikringen.. 1 A ERHVERVSANSVAR 2 Erhvervsansvar.. 1 B PRODUKTANSVAR 3 Produktansvar meddækket under erhvervsansvar.. 3 4 Produktansvar..

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser FAI-FORSIKRING Erhvervsansvar- og Produktansvarsforsikring Forhandler-Værkstedsforsikring Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1.1.2008 Adresse: Stamholmen 159 If Skadeforsikring,

Læs mere

dqn Dækninger Dækket I kraft fra ERHVERVSANSVAR PRODUKTANSVAR Det n@jagtige dækningsomfang er specificeret i de efterfplgende. 01. 12.

dqn Dækninger Dækket I kraft fra ERHVERVSANSVAR PRODUKTANSVAR Det n@jagtige dækningsomfang er specificeret i de efterfplgende. 01. 12. dqn POLICE Udskrevet den: 30,1 2.98 G/F "Gårdhuskvarter v/ J Varding Hvidtjprnen 38 279L DragQr Vtt ' Ansvar for Erhverv Produktnr.: AN1-E Policenr.: 663 183 985 1 Forsikringen omfatter: Dækninger Dækket

Læs mere