Generalforsamling. Dansk Kennel Klub Kreds 3. Onsdag den 12. oktober 2011 Kværndrup Forsamlingshus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling. Dansk Kennel Klub Kreds 3. Onsdag den 12. oktober 2011 Kværndrup Forsamlingshus"

Transkript

1 Generalforsamling Dansk Kennel Klub Kreds 3 Onsdag den 12. oktober 2011 Kværndrup Forsamlingshus

2 UDDRAG AF DKK S LOVE (ændrede 1898, 1901, 1904, 1911, 1919, 1932, 1933, 1936, 1937, 1938, 1945, 1947, 1970, 1974, 1979, 1986, 1993, 1995, 1996, 2000, 2002, 2003 og 2007) 16 Kredse Stk. 1. DKK er geografisk opdelt i et antal kredse. Kredsenes formål er på lokalt plan at fremme klubbens formål og styrke forbindelsen mellem medlemmerne og DKK. Kredsene kan inden for eget område oprette lokalafdelinger/-foreninger i hver kommune. Den pågældende lokalafdeling/-forening skal varetage kredsens interesser samt kontakten til kommunen med henblik på anvendelse af arealer og lokaler i den pågældende kommune. Lokalafdelingen/-foreningen er underlagt kredsens bestyrelse og arbejder under retningslinjer udstukket af denne. Stk. 2. Kredsdeling eller ændring af kredsgrænser kan behandles på den årlige kredsgeneralforsamling. Forslag herom indsendes i henhold til lovene. Såfremt forslaget vedtages, fremsendes dette til godkendelse af DKK s bestyrelse. Stk. 3. Hver kreds ledes af en kredsbestyrelse på 7 medlemmer, der vælges på den årlige kredsgeneralforsamling, som afholdes i perioden 15. september til 15. oktober. For at være valgbar til kredsbestyrelser skal kandidater være og i mindst 6 måneder før valgdagen have været medlem af Dansk Kennel Klub. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2-årig periode, idet der på lige årstal vælges 4 medlemmer og på ulige årstal vælges 3 medlemmer. Endvidere vælges hvert år 2 suppleanter samt en revisor og en revisorsuppleant. Stk. 4. På første bestyrelsesmøde efter kredsgeneralforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med kredsformand, næstformand, kasserer og sekretær, der samtidig er kredsens repræsentanter på DKK s repræsentantskabsmøde. Bestyrelsen vælger samtidig suppleanter for repræsentanterne. Stk. 5. Den årlige kredsgeneralforsamling indkaldes i augustnummeret af HUNDEN. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter: a. Valg af dirigent b. Valg af stemmetællere c. Kredsformandens beretning om kredsens virksomhed d. Kassereren forelægger det reviderede regnskab (kredsens regnskabsår løber fra 1. august til 31. juli) til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed e. Indkomne forslag f. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter g. Valg af revisor og revisorsuppleant h. Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på kredsgeneralforsamlingen, skal indsendes til kredsformanden senest 14 dage før kredsgeneralforsamlingen. Stemmeberettigede er alle kredsens medlemmer. Vedtagelser på kredsgeneralforsamlingen sker ved almindeligt flertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev. Referat af kredsgeneralforsamlingen, bilagt regnskab, indsendes til DKK s bestyrelse inden årets udgang. Stk. 6. Repræsentantskabet kan fastsætte nærmere regler for kredsens virksomhed.

3 Dagsorden a. Valg af dirigent b. Valg af stemmetællere c. Kredsformandens beretning om kredsens virksomhed d. Kassereren forelægger det reviderede regnskab (kredsens regnskabsår løber fra 1. august til 31. juli) til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed e. Indkomne forslag f. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter g. Valg af revisor og revisorsuppleant h. Eventuelt - herunder uddeling af Årets gave Ad pkt. e. Der er ikke indkommet forslag til behandling. Ad pkt. f. Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: Helle Dyrlund (Kasserer) villig til genvalg Vickie Kramer Bang (Næstformand) ønsker ikke genvalg Laila korsgaard (Bestyrelsesmedlem) ønsker ikke genvalg

4 Beretning Velkommen til kredsens generalforsamling i På sidste års generalforsamling blev 3 genvalgt 1 nyvalgt & 2 nye suppleanter valgt til bestyrelsen; de genvalgte blev Wilfred Olsen, Jens E. Sørensen, Solveig Nyby, nyvalgt Tina Baden suppleanter blev Brigitte Bresson og Mette Andersen Bestyrelsens force er, at vi fortsat - i bestyrelsen - er sammensat af hundeejere med ganske forskellige baggrunde og interesser. Dette er en medvirkende årsag til, at vi har god mulighed for at nedsætte udvalg med et bredt spektrum af hundesportens forskelligheder og dermed arbejde på mange fronter. Kredsen har i årets løb været repræsenteret ved både kredssamarbejdsmødet i august 2010, samt ved formandsmødet på Fjelsted Skovkro; ved dette formandsmøde var kredsen repræsenteret ved kredsens kasserer: Helle Dyrlund; vi var også repræsenteret ved DKK s repræsentantskabsmøde: her deltog Wilfred Olsen, Solveig Nyby, Helle Dyrlund, Vickie Kramer Bang Gæst var Mette Andeersen Kredsen har i årets løb fået ny- og videreuddannet rigtig mange instruktører: Minna Larsen (KTH sølv) Vivian Pedersen (KTH sølv) Maiken Pedersen (KTH Bronze. sølv hvalpe & grundinstruktør, Rally) Vickie Kramer Bang (KTH sølv) Tina Baden (hvalpe & grundinstruktør) Ebbe Christensen (hvalpe & grundinstruktør) Helle Dyrlund (KTH Bronce) Solveig Nyby.( Handler Kursus) Aslaug Teislev.(Handler Kursus) Jeannet Hust.(Handler Kursus) Kirsten Lauridsen (hvalpe & grundinstruktør) Dennis Skovhøj Pedersen (hvalpe & grundinstruktør, Rally) I indeværende beretnings år havde vi - her I kredsen - fornøjelsen af at være vært for Kreds Danmarksmesterskab i LP og Rally. En stor flok hundeentusiaster med Lone Pedersen i front samt et velfungerende DM udvalg brugte oceaner af tid til at planlægge og afvikle dette arrangement. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige

5 en stor tak til Lone og hendes store gruppe af medarrangører, for at kredsen fik afviklet dette landsdækkende arrangement til alles store beundring.. I oktober 2010 afholdt vi kredsmesterskab i både LP & Rally med en stor flot deltagelse. Som dommere var inviteret i LP Palle Bergsø, Erhardt Jørgensen og i Rally Trine Dyrgaard. I efteråret valgte en enig kredsbestyrelse at indstille og støtte Wilfred Olsen til DKK bestyrelsen; vi var klar over, at der skulle gøres et stort stykke arbejde for at få Wilfred valgt ind; det lykkedes at få en Fynsk kredsbestyrelsesmedlem - et stort tillykke til Wilfred ; men det har jo også andre omkostninger at få sådan en post, derfor valgte Wilfred at trække sig som formand og deraf fulgte en omkonstituering af bestyrelsen. Wilfred har lovet at blive i kredsbestyrelsen sin valgperiode ud I februar 2011 valgte vi endnu engang at invitere til instruktørmøde for alle kredsens instruktører både inden for LP, AG Hvalpemotivation, Ringtræning m.m. Ved dette velbesøgte møde valgte vi ligeledes, at den samlede bestyrelse fortalte om egne visioner med arbejdet i kredsen. Endnu engang fik vi masser af feedback fra kredsens tillidsfolk, som vi tog med hjem og arbejdede videre med. Gode forslag har vi senere valgt at udmønte i aktivitetstilbud. Samtlige af kredsens instruktører og elever fik endnu engang tilbud om tøj/taske mm. med DKK s logo dette er populært blandt vore instruktører, hvorfor vi håber at kunne fortsætte med dette fremover. Vores vinterskue blev afviklet i Årslev. På skuet deltog rigtig mange hunde, ikke færre end 180 (60 færre end i 2010) og dagen forløb i en god og afslappet stemning, godt hjulpet på vej af fire meget veloplagte dommere, Søren Wesseltoft, Tomas Rohlin, Bo Lasthein Andersen & Lotte Jørgensen. I starten af juni 2011 havde vi inviteret til et stort kombineret arrangement med både LP, Rally & Skue. På denne dag havde vi deltagelse af 34 LP hunde, 61 Rally hunde og 226 Skuehunde (44 flere end i 2009). Dommere til Lp & Rally var henholdsvis Palle Bergsø, Erhard Jørgensen & Trine Dyrgaard. Sommerskuet blev igen en stor succes trods færre tilmeldte hunde, end vi plejer, med den konsekvens, at vi måtte aflyse en dommer; dagen var god, og der var en god stemning med dommerne Rudi Brandt, Jette Vind Ramvad, Leif Lehmann Jørgensen. Sammen med en stor stab af frivillige fra den lokale fynske hundeverden og alle os i bestyrelsen for kreds 3 lykkedes det os at sørge for, at arrangementerne blev en rigtig stor succes. Tusinde tak til alle jer, som bidrog ved disse arrangementer både som hjælpere og deltagere. Vi efterlyser fortsat gerne frivillige til at hjælpe med både stort og småt.

6 Ved begge ovennævnte arrangementer nød vi godt af masser af gode sponsorer, både private og erhvervsdrivende samt ikke mindst kredsens hovedsponsor, Mars Skandinavien Pedigree. Også en speciel tak til en af vores lokale dyrehandel, nemlig Dalum Dyrehandel, som flot bakker op om vores arrangementer gang efter gang. Vi har efterfølgende evalueret tidspunktet for afvikling af de to arrangementer og har i den forbindelse besluttet at afvikle to skuer i 2012, henholdsvis den 5. februar 2012 og 20. maj 2012, som vi desværre er blevet nødt til at flytte grundet der afholdes en national udstilling i Pinsen. Begge skuer vil blive afviklet i Årslev, som har gode forhold til afvikling af den slags arrangementer, uanset om det skal foregå indendørs eller udendørs. Ligeledes er Årslev et af de mest centrale steder på Fyn. Ved sommerarrangementet vil der igen blive tilbudt officiel LP & Rally. Igen i år har vi forskellige steder rundt på Fyn arrangeret gåture for kredsens hunde og hundeejere. Enkelte af disse ture har været rigtig godt velbesøgt, og der er ingen tvivl om, at vi gerne vil fortsætte med dette koncept. Vi vil meget gerne have gode input til, hvor vi kan trave med hundene, og alle kan være med til at arrangere sådanne ture. Alle ture har (og vil) blive annonceret på kredsens hjemmeside. Det har desværre været nødvendigt at aflyse en enkelt af turene. Aktivitetsniveauet på kredsens mange træningspladser har fortsat vist sig at være i en stabil vækst. Kredsen har året igennem tilbudt både Legestue, Ringtræning, LP, Rally, AG, Hvalpemotivation & Kørekort til hund på kredsens mange forskellige træningspladser, geografisk fordelt rundt omkring på øen. Jeg vil gerne takke alle kredsens instruktører for den store indsats, I lægger for dagen, for at hundeejere har mulighed for at deltage i disse mangeartede aktivitetsmuligheder. Også tak til dem af jer, som har hjulpet ved både LP, AG og masser af andre aktiviteter. DKK har fortsat gang i ungdomsarbejdet (DKKU). På Fyn er dette ved at komme på skinner igen, men det er et lang sejt træk at få det løbet i gang. Vi tilbyder stadig i samarbejde med Jesper Odgaard Sørensen hyrdetræning i Otterup; her tilbydes hyrdetræning for racer af hyrde oprindelse. Der har ikke været afholdt basiskursus i beretningsåret. Der bliver planlagt et enkelt Basiskurser foråret i Også Før du køber hund har været afholdt i årets løb med passende mellemrum. Kredsen har nu fire undervisere, Solveig Nyby, Vickie Kramer Bang, Lone Pedersen & Ulrikke Olsen, som trofast møder op og fortæller kommende hundeejere om, hvad

7 de skal kigge efter, når de besøger opdrætterne, og de giver ligeledes en kort gennemgang af de forskellige racer. Vores hjemmeside kører nu og er enkel og let overskuelig; der er nogle småproblemer, som skal rettes til. Der har været en tilvænning for vore kontaktpersoner, men det er også vigtig, at der sendes besked direkte til kontaktpersonerne, som så sørger for at lægge det ud på hjemmesiden. Hjemmesiden vil fortsat holdes løbende opdateret med kredsens aktiviteter og oplysninger og er fortsat et vigtigt medie i kommunikationen med kredsens medlemmer. De gratis kennelannoncer for Fynske Opdrættere er et tilbud som rigtig mange har taget imod. I skrivende stund er der annoncer for101 opdrættere en stigning på 2 siden sidste år, der vil ikke blive de store stigninger fremover da de fleste nok er med eftrhånden. Kredsens økonomi ser fortsat fornuftigt ud. Jeg vil henvise til kassererens fremlæggelse af regnskabet lidt senere her på generalforsamlingen.. Hvad angår vores visioner i fremtiden, arbejder bestyrelsen på igen at tilbyde alle kredsens aktive instruktører et arrangement, som de kan drage erfaringer af på deres træningspladser. Vi vil arrangere foredrag for opdrættere (og andre nysgerrige). Vi vil forsøge os med arrangementer for alle hundeejere om aktuelle emner for os hundefolk; disse er allerede i gang her i efteråret Vi håber på en fortsat udvikling på vore træningspladser og arbejder hele tiden på at få uddannet nye instruktører og forhåbentlig også en udvidelse af træningspladser rundt på Fyn, men vi skal også være opmærksomme på, at krisen også kan ramme os, jo færre registreringer jo færre vil der komme på vore træningsplader, derfor er det vigtig, at vi er synlige, idet vi konkurrer med mange private træningspladser. Sluttelig vil jeg gerne sige tak til alle mine bestyrelseskolleger og en speciel tak til Vickie Kremer Bang og Laila Korsgaard, som efter denne generalforsamling har valgt at stoppe med bestyrelsesarbejdet. Tak til alle jer hundeejere, for jeres opbakning til kredsens aktiviteter og deltagelse her på den årlige generalforsamling. På bestyrelsens vegne Jens E- Søresen Formand for DKK Kreds 3

8 Regnskab / Budget / Revisionspåtegning På de næste sider finder du Regnskabet for perioden 1. august juli 2011 Bemærkninger/Noter Status Lager beholdning pr. 31. juli 2011 Regnskabet er opdelt i fire spalter: 1. august juli 2009 (sidste års regnskab) 1. august juli 2010 (dette års regnskab) 1. august juli 2010 (budget for dette år) 1. august juli 2011 (næste års budget) Wilfred Olsen Formand Helle Dyrlund Kasserer

9 REGNSKAB/BUDGET På de næste sider finder du Regnskabet for perioden 1. august juli 2011 Bemærkninger/noter Status Lagerbeholdning pr. 31. juli 2011 Regnskabet er opdelt i fire spalter: 1. august juli 2010 (sidste års regnskab) 1. august juli 2011 (dette års regnskab) 1. august juli 2011 (budget for dette år) 1. august juli 2012 (næste års budget) Jens E. Sørensen Formand Helle Dyrlund Kasserer

10 RESULTATOPGØRELSE Sidste år Fra 1/8-10 Note 2010/ / /2010 Til 31/7-11 BUDGET BUDGET INDTÆGTER TRÆNINGSPLADSER Middelfart 7.154, , Odense , , Nr. Broby 1.750, , Assens 8.120, , Nr. Åby , Hårslev 3.718, , Svendborg , , Uggerslev 3.410, , Lokalafd.Faaborg 4.550, Træning Årup 1.620, , Birkende 6.671, , TRÆNING I ALT , , ARRANGEMENTER Hundeferie , , Agillity stævne 315, , Skue , , Off. LP 5.502, , Off. Rally 6.456, , Foredrag 7.344, , Basiskursus 45,00-926, DKKU 0,00 0, Før du køber hund ,67 0, Hundens dag 0,00 0, DM 0, , ARRANGEMENTER I ALT , , INDTÆGTER I ALT , ,

11 UDGIFTER BESTYRELSEN Bestyrelsesmøder , , Generalforsamling 5.182, , Telefonpenge Formands./kreds-møder 3.170,72 662, Bestyrelsen diverse 341, , BESTYRELSEN I ALT , , ADMINISTRATION Administration , , Kassedifferencer 0,20 0, Gaver 3.582,10 350, IT udstyr 0, , Tilskud DM/crufts/VM 1.525, Instruktør-/Udvalgsmøder , , ADMINISTRATION I ALT , , INSTRUKTØRUDDANNELSE LP instruktører 6.512, , Agility instruktører 8.236, , Hvalpeinstruktører , , KTH instruktører 3.000,00 0, Tøjpenge , , Alle kredsens instruktører 8.899, , Ringtrænere 1.500, , Rally instruktører , FDKH instruktører 1.498,40 0,00 0,00 0,00 UDDANNELSE I ALT , , MATERIALER Materialer , , Klubhus/hytte/plads-udg , ,

12 UDGIFTER I ALT , ,17 153, BRUTTO RESULTAT , , FINANSIELLE POSTER Renter og gebyrer bank 72,05 350,66 I ALT ,66 PERIODENS RESULTAT , ,63 NOTER TIL REGNSKAB 2010/2011: Note 1: Der mangler afregning fra instruktører ved regnskabsårets udgang. Note 2: Afregning af instruktører og campingplads for forrige års hundeferie. Note 3: Præmieforbruget har ikke været udkonteret I 2 regnskabsår. Note 4: DKK havde afregnet stævne to gange i forrige regnskabsår. Dette er tilbagebetalt DKK i indeværende regnskabsår. Note 5: Kørsel til lageroprydning, kursus, hjælp til opdrætter i nød. Note 6: Der er købt gaver for kr og modtaget gave på kr

13 STATUS Sidste år 2009/2010 Fra 1/8-10 Til 31/7-11 AKTIVER VARELAGER Varelager primo 9.600, ,00 Varelager afgang 0, ,00 VARELAGER I ALT 9.600, ,00 PRÆMIEBEHOLDNING Præmiebeholdning primo 900,00 900,00 Præmiebeholdning tilgang , ,19 Præmiebeholdning afgang 0, ,65 PRÆMIEBEHOLDNING I ALT , ,54 LIKVIDE MIDLER Kassebeholdning 9.753, ,50 Bankkonto - Skue , ,37 Bankkonto , ,54 Bankkonto - Sparekassen , ,90 LIKVIDER I ALT , ,31 AKTIVER I ALT , ,85 PASSIVER EGENKAPITAL Egenkapital primo , ,86 Overført resultat indev. år , ,63 EGENKAPITAL ULTIMO , ,33 GÆLD/PERIODISERING Forudbetalt træning 0,00 0,00

14 Forudbetalt arrangementer 4.620, ,48 PASSIVER I ALT , ,85

15 Præmiebeholdning Anvendelse Betegnelse Art Antal Opbevares hos Værdi bemærkning Arrangem. Præmier Krus 55 Lager 935,00 Á 17,00 kr. Arrangem. Præmier Bånd/rosetter Solveig 2.737,54 Materialeliste Anvendelse Betegnelse Art Antal Opbevares hos Bemærkning Bestyr. Diverse Computer formand 2 Jens E. Sørensen 1 stk. til Agillitykontaktperson Bestyr. Diverse Computer kasserer 2 Helle Dyrlund 1 stk. overdrages til skuekontaktperson Bestyr Diverse Printer 1 Helle Dyrlund Bestyr Diverse Computer sekretær 1 Vickie Kramer Arrangem. Diverse Telt (stort) 1 Lager Arrangem. Diverse Plastik stole 11 Lager Arrangem. Diverse Plastkasse 1 Lager m/teltsider Arrangem. Diverse Flagstænger til stort 2 Lager telt Arrangem. Diverse Kabeltromler 5 Lager Arrangem. Diverse Flagstænger 4 Lager Arrangem. Diverse Skraldeposeholdere 10 Lager Arrangem. Diverse Klap/haveborde 5 Lager Arrangem. Diverse Store træborde 3 Lager Arrangem. Diverse Røde DKK telte 5 Lager Arrangem. Diverse Trailer 1 Lager Arrangem. Diverse Markeringsbånd til 4 Lager felter Arrangem. Diverse Velour duge 10 Lager Arrangem. Diverse Krus 55 Lager Arrangem. Diverse Målebånd 1 Lager Arrangem. Diverse DKK dommertelte 3 Lager Arrangem. Diverse Øvrige dommertelte 5 Lager Arrangem. Diverse Grønne kasser til 10 Lager ringe Arrangem. Diverse Placeringshunde 1 1 sæt Lager 4 Arrangem. Diverse Megafon 1 Lager Arrangem. Diverse Pølsebakker 200 Lager Arrangem. Diverse Firkantede vaser 24 Lager Arrangem. Diverse Firkantede vaser 11 Lager drejede Arrangem. Diverse Pokaler 79 Lager Arrangem. Diverse Træhunde - sorte 4 Lager Arrangem. Diverse Madskåle til rejse 2 Lager Arrangem. Diverse Salatskål 13 Lager

16 Arrangem. Diverse Store glas 11 Lager Arrangem. Diverse Hvid vase 1 Lager Arrangem. Diverse Kaffemaskine 1 Lager Arrangem. Diverse Termokande 2 Lager Arrangem Diverse Engangskrus + Lager bestik Arrangem. Diverse Poser med lys og 20 Lager køer Arrangem. Diverse Sækkevogn 1 Lager Arrangem. Diverse Tæpper røde 8 Lager Arrangem. Diverse Tæpper sorte 4 Lager Arrangem. Diverse Infotavle 1 Lager Arrangem. Diverse Tentor stål pinde 100 Lager Arrangem. Diverse Hjerte lysestager 72 Lager Arrangem. Diverse Flipover 1 Lager Arrangem. Diverse Skrivemaskiner 10 Lager Arangem. Diverse Små glas vaser 9 Lager Arrangem. Diverse Forlængerledning 2 Lager (gule) Arrangem Diverse Træ info tavler 4 Lager Arrangem. Diverse Placeringsskilte 3 sæt Lager LP Prøve LP spring 4 Lager LP Prøve Metal apport bukke 12 Lager LP Prøve Træ apport bukke 40 Lager LP Prøve Kegler (orange) 23 Lager almindelige LP Prøve Kegler flade 17 Lager Rally Diverse Pokaler Rally Champ 3 Lager Træningspladser Hvor Formål Betegnelse Stk. Opbevares hos Kommentar Middelfart Ringtræn Målepind 1 Aslaug Indkøbt 2007 Middelfart Hvalpe Tunnel 3 m 1 AnneMette K Assens Ringtræn. Målepind 1 Jeanne Hust Indkøbt 2007 Assens Ringtræn Trimbord lille / høj 1 Jeanne Hust Svendborg Ringtræning Trimbord 1 Ghita Jensen Svendborg Ringtræning Målepind 1 Ghita Jensen Indkøbt 2007 Svendborg LP Springbræt 1 Mette J. Svendborg LP Plastkegler 5 Mette J. Svendborg LP Store træapp. 3 Mette J. Svendborg LP Mellem træapp. 3 Mette J. Svendborg LP Små træapp. 3 Mette J. Svendborg LP Softkegler 9 Mette J. Svendborg LP Apport metal sæt 1 Mette J. Svendborg LP App.kegle 1 Mette J. Svendborg LP Felt 1 Mette J.

17 Nr. Broby Hvalpe Tunnel 3 m 1 Helle Dyrlund Dyrskuepl. LP Felt 1 Kirsten Lauritsen Dyrskuepl. LP Kegler 5 Kirsten Lauritsen Indkøbt 1999 Dyrskuepl. LP Springbræt 1 Kirsten Lauritsen Fra 1997 Dyrskuepl. LP Apport nylon gul 3 Kirsten Lauritsen Fra 2002 Dyrskuepl. LP Apport træ 350g 3 Kirsten Lauritsen Fra 2003 Dyrskuepl. LP Apport træ 650g 3 Kirsten Lauritsen Fra 2002 Dyrskuepl. LP Apport metal sæt 1 Kirsten Lauritsen Lille, mellem, stor 2001 Dyrskuepl. LP Fjernkontrol trekant 1 Kirsten Lauritsen Fra 2001 Dyrskuepl. LP Apport træ/gummi 1 Kirsten Lauritsen Dyrskuepl. LP Gummi-tarket/freesbee 2 Kirsten Lauritsen Uggerslev Agility Modelbane 1 Anna Petterss. 400 kr Uggerslev Agility Spring røde 10 Anna Petterss. Med træoverliggere Uggerslev Agility A stort 1 Anna Petterss. Uggerslev Agility Balancebom 1 Anna Petterss. Uggerslev Agility Vippe 1 Anna Petterss. Uggerslev Agility Vippefod lille 1 Anna Petterss. Uggerslev Agility Nedriveligt hjul 1 Anna Petterss. 15/6-07 kr. 2562,50 Uggerslev Agility Øveslalom 1 Anna Petterss. Uggerslev Agility Hjørnemarkeringspind 4 Anna Petterss. Rød/hvid Uggerslev Agility Nummerskilte 1 Anna Petterss. Uggerslev Agility Tunnelbøjler 5 Anna Petterss. Uggerslev Agility Tunnel lang 1 Anna Petterss. Uggerslev Agility Tunnel kort 1 Anna Petterss. DKK s ejendom Uggerslev Agility Slalom 1 Anna Petterss. DKK s ejendom Uggerslev Agility Pose 1 Anna Petterss. DKK s ejendom Uggerslev Agility Flyv 1 Anna Petterss. DKK s ejendom Uggerslev Agility Hjul gammelt 1 Anna Petterss. DKK s ejendom Uggerslev Agility Spring gule 7 Anna Petterss. Med træoverliggere Uggerslev Agility Skur/kasse 1 Anna Petterss. Bygget 2007 ca kr. Uggerslev Agility Spring 5 Købt 2007 Ugggerslev Agility Pose 1 Uggerslev Agility Slalom 1 Agility Spring 5 Vickie Kramer Agility Modelbane 1 Vickie Kramer 400 kr Agility A stort 1 Vickie Kramer Nypris 3100 Agility Vippe 1 Vickie Kramer Nr. Broby LP Springbræt 1 Laila Korsg. Nr. Broby LP Felt 1 Laila Korsg. Nr. Broby LP Apport træ sæt 3 Laila Korsg. Nr. Broby LP Softkegler 12 Laila Korsg.

18 Nr. Broby Rally Kegler 10 Laila Korsg. Nr. Broby Rally Agilityspring 1 Laila Korsg Nr. Broby Rally Længdespring 1 Laila Korsg Nr. Broby Rally Rally skilteholdere Laila Korsg Højme Hvalpe Plastkegler 4 Mette Aunsb. Assens LP Springbræt 1 Kirsten Hornb. Assens LP Apport træ sæt 3 Kirsten Hornb. Stor mellem - lille Assens LP Apport metal sæt á3 1 Kirsten Hornb. Assens LP Softkegler 9 Kirsten Hornb. Assens LP App.kegle 1 Kirsten Hornb. Assens Klubhus 1 Kirsten Hornb istandsat ,- Næsby LP Softkegler 16 Lissie Hansen Næsby LP Apport træ sæt á 3 3 Lissie Hansen Svendborg Agility Modelbane 1 Lene Falken 400 kr Svendborg Agility Bord 1 Lene Falken Svendborg Agility Tunnel 3 Lene Falken 1 stk 3m og 2 stk 6m Svendborg Agility Bøjler til tunnel 5 Lene Falken Svendborg Agility Pose 1 Lene Falken I stykker I bundpladen Svendborg Agility Flyv 1 Lene Falken Svendborg Agility Røde springstøtter 29 Lene Falken Svendborg Agility Gule springstøtter 10 Lene Falken Svendborg Agility Slalom 2 Lene Falken Svendborg Agility Balance 1 Lene Falken Svendborg Agility Vippe 1 Lene Falken Svendborg Agility A stor med 3 højder 1 Lene Falken Svendborg Agility Hegnspæle 20 Lene Falken Svendborg Agility Container 20 1 Lene Falken Svendborg Agility Hjul 1 Lene Falken Hårslev LP afslut Div. pokaler 1 Patricia Hårslev LP afslut Div. nåle 1 Patricia Hårslev LP Apport træ sæt a 3 2 Patricia Sept kr. 320 Hårslev LP Springbræt 1 Patricia Sept kr. 750

19 DINE EGNE NOTATER

20

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KREDSNÆSTFORMAND - SEKRETÆR KREDS 4 Til lokalforeninger i Kreds 4 Til Kreds bestyrelsen i Kreds 4 Til Hovedbestyrelsen Referat af Kredsgeneralforsamling

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013

GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013 GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jesper Nielsen valgt. Dirigent konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt ved opslag

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Årsberetning. Oktober 2004 Oktober 2005

Årsberetning. Oktober 2004 Oktober 2005 DANSK KENNEL KLUB - Kreds 2 Årsberetning Bestyrelsen Oktober 2004 Oktober 2005 Formand: Næstformand: Kasserer: Sekretær: Revisor: Revisorsuppleant: Kisser Pyrmov Hovedgaden 9, 4262 Sandved (5545 6848 pyrmov@mail.tele.dk)

Læs mere

I henhold til love for Newfoundlandklubben i Danmark 13 indkaldes hermed til generalforsamling

I henhold til love for Newfoundlandklubben i Danmark 13 indkaldes hermed til generalforsamling I henhold til love for Newfoundlandklubben i Danmark 13 indkaldes hermed til generalforsamling Lørdag den 12. maj 2007 kl. 18.00 Sted: ÅFS Centret, Paludan Müllersvej 110 8200 Århus N (www.aafs.dk) Dagsorden:

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: TOR 26 FEB 2015 kl.1900 Klubhuset Højvangen 23 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 16. marts 2014 kl. 10:30 Festsalen på Tinderhøj Skole Fortvej 71, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS

Læs mere

www.dch-brenderup.dk

www.dch-brenderup.dk Årgang 12 - Nr.4 November 2014 Medlemsblad for Brenderup og omegns civile Hundeførerforening, BocH Rallyholdet ser tilbage på 2014 NYTÅRSTRÆNING Som altid, afholder vi samlet træning for alle hold den

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2013 Nr. 1

DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2013 Nr. 1 Marts 2013 Nr. 1 DIVISIONSLEDELSEN DC Martin Steenstrup, Torkilstrupvej 8,4863 Eskildstrup 25 882522 DK Susanne Graae, Nr. Alslev Vestergade 7, 4840 Nr.A. 28 639630 DA Martin Andersen, Sølvgade 26, 4840

Læs mere

HUNDENYT 34. ÅRGANG NR 1. 2014

HUNDENYT 34. ÅRGANG NR 1. 2014 HUNDENYT 34. ÅRGANG NR 1. 2014 Find os på facebook: DcH-Aabenraa DcH Aabenraa Vi træner ikke hunde Vi træner hundenes mennesker! Danmarks civile hundeførerforening, Aabenraa afdeling 1 Adresseændring:

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 26. maj 2013 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby.

Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 26. maj 2013 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby. Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 26. maj 2013 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby. Til stede fra bestyrelsen var: Formand/kasserer Peter Nielsen

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere