Generalforsamling. Dansk Kennel Klub Kreds 3. Onsdag den 12. oktober 2011 Kværndrup Forsamlingshus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling. Dansk Kennel Klub Kreds 3. Onsdag den 12. oktober 2011 Kværndrup Forsamlingshus"

Transkript

1 Generalforsamling Dansk Kennel Klub Kreds 3 Onsdag den 12. oktober 2011 Kværndrup Forsamlingshus

2 UDDRAG AF DKK S LOVE (ændrede 1898, 1901, 1904, 1911, 1919, 1932, 1933, 1936, 1937, 1938, 1945, 1947, 1970, 1974, 1979, 1986, 1993, 1995, 1996, 2000, 2002, 2003 og 2007) 16 Kredse Stk. 1. DKK er geografisk opdelt i et antal kredse. Kredsenes formål er på lokalt plan at fremme klubbens formål og styrke forbindelsen mellem medlemmerne og DKK. Kredsene kan inden for eget område oprette lokalafdelinger/-foreninger i hver kommune. Den pågældende lokalafdeling/-forening skal varetage kredsens interesser samt kontakten til kommunen med henblik på anvendelse af arealer og lokaler i den pågældende kommune. Lokalafdelingen/-foreningen er underlagt kredsens bestyrelse og arbejder under retningslinjer udstukket af denne. Stk. 2. Kredsdeling eller ændring af kredsgrænser kan behandles på den årlige kredsgeneralforsamling. Forslag herom indsendes i henhold til lovene. Såfremt forslaget vedtages, fremsendes dette til godkendelse af DKK s bestyrelse. Stk. 3. Hver kreds ledes af en kredsbestyrelse på 7 medlemmer, der vælges på den årlige kredsgeneralforsamling, som afholdes i perioden 15. september til 15. oktober. For at være valgbar til kredsbestyrelser skal kandidater være og i mindst 6 måneder før valgdagen have været medlem af Dansk Kennel Klub. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2-årig periode, idet der på lige årstal vælges 4 medlemmer og på ulige årstal vælges 3 medlemmer. Endvidere vælges hvert år 2 suppleanter samt en revisor og en revisorsuppleant. Stk. 4. På første bestyrelsesmøde efter kredsgeneralforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med kredsformand, næstformand, kasserer og sekretær, der samtidig er kredsens repræsentanter på DKK s repræsentantskabsmøde. Bestyrelsen vælger samtidig suppleanter for repræsentanterne. Stk. 5. Den årlige kredsgeneralforsamling indkaldes i augustnummeret af HUNDEN. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter: a. Valg af dirigent b. Valg af stemmetællere c. Kredsformandens beretning om kredsens virksomhed d. Kassereren forelægger det reviderede regnskab (kredsens regnskabsår løber fra 1. august til 31. juli) til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed e. Indkomne forslag f. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter g. Valg af revisor og revisorsuppleant h. Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på kredsgeneralforsamlingen, skal indsendes til kredsformanden senest 14 dage før kredsgeneralforsamlingen. Stemmeberettigede er alle kredsens medlemmer. Vedtagelser på kredsgeneralforsamlingen sker ved almindeligt flertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev. Referat af kredsgeneralforsamlingen, bilagt regnskab, indsendes til DKK s bestyrelse inden årets udgang. Stk. 6. Repræsentantskabet kan fastsætte nærmere regler for kredsens virksomhed.

3 Dagsorden a. Valg af dirigent b. Valg af stemmetællere c. Kredsformandens beretning om kredsens virksomhed d. Kassereren forelægger det reviderede regnskab (kredsens regnskabsår løber fra 1. august til 31. juli) til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed e. Indkomne forslag f. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter g. Valg af revisor og revisorsuppleant h. Eventuelt - herunder uddeling af Årets gave Ad pkt. e. Der er ikke indkommet forslag til behandling. Ad pkt. f. Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: Helle Dyrlund (Kasserer) villig til genvalg Vickie Kramer Bang (Næstformand) ønsker ikke genvalg Laila korsgaard (Bestyrelsesmedlem) ønsker ikke genvalg

4 Beretning Velkommen til kredsens generalforsamling i På sidste års generalforsamling blev 3 genvalgt 1 nyvalgt & 2 nye suppleanter valgt til bestyrelsen; de genvalgte blev Wilfred Olsen, Jens E. Sørensen, Solveig Nyby, nyvalgt Tina Baden suppleanter blev Brigitte Bresson og Mette Andersen Bestyrelsens force er, at vi fortsat - i bestyrelsen - er sammensat af hundeejere med ganske forskellige baggrunde og interesser. Dette er en medvirkende årsag til, at vi har god mulighed for at nedsætte udvalg med et bredt spektrum af hundesportens forskelligheder og dermed arbejde på mange fronter. Kredsen har i årets løb været repræsenteret ved både kredssamarbejdsmødet i august 2010, samt ved formandsmødet på Fjelsted Skovkro; ved dette formandsmøde var kredsen repræsenteret ved kredsens kasserer: Helle Dyrlund; vi var også repræsenteret ved DKK s repræsentantskabsmøde: her deltog Wilfred Olsen, Solveig Nyby, Helle Dyrlund, Vickie Kramer Bang Gæst var Mette Andeersen Kredsen har i årets løb fået ny- og videreuddannet rigtig mange instruktører: Minna Larsen (KTH sølv) Vivian Pedersen (KTH sølv) Maiken Pedersen (KTH Bronze. sølv hvalpe & grundinstruktør, Rally) Vickie Kramer Bang (KTH sølv) Tina Baden (hvalpe & grundinstruktør) Ebbe Christensen (hvalpe & grundinstruktør) Helle Dyrlund (KTH Bronce) Solveig Nyby.( Handler Kursus) Aslaug Teislev.(Handler Kursus) Jeannet Hust.(Handler Kursus) Kirsten Lauridsen (hvalpe & grundinstruktør) Dennis Skovhøj Pedersen (hvalpe & grundinstruktør, Rally) I indeværende beretnings år havde vi - her I kredsen - fornøjelsen af at være vært for Kreds Danmarksmesterskab i LP og Rally. En stor flok hundeentusiaster med Lone Pedersen i front samt et velfungerende DM udvalg brugte oceaner af tid til at planlægge og afvikle dette arrangement. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige

5 en stor tak til Lone og hendes store gruppe af medarrangører, for at kredsen fik afviklet dette landsdækkende arrangement til alles store beundring.. I oktober 2010 afholdt vi kredsmesterskab i både LP & Rally med en stor flot deltagelse. Som dommere var inviteret i LP Palle Bergsø, Erhardt Jørgensen og i Rally Trine Dyrgaard. I efteråret valgte en enig kredsbestyrelse at indstille og støtte Wilfred Olsen til DKK bestyrelsen; vi var klar over, at der skulle gøres et stort stykke arbejde for at få Wilfred valgt ind; det lykkedes at få en Fynsk kredsbestyrelsesmedlem - et stort tillykke til Wilfred ; men det har jo også andre omkostninger at få sådan en post, derfor valgte Wilfred at trække sig som formand og deraf fulgte en omkonstituering af bestyrelsen. Wilfred har lovet at blive i kredsbestyrelsen sin valgperiode ud I februar 2011 valgte vi endnu engang at invitere til instruktørmøde for alle kredsens instruktører både inden for LP, AG Hvalpemotivation, Ringtræning m.m. Ved dette velbesøgte møde valgte vi ligeledes, at den samlede bestyrelse fortalte om egne visioner med arbejdet i kredsen. Endnu engang fik vi masser af feedback fra kredsens tillidsfolk, som vi tog med hjem og arbejdede videre med. Gode forslag har vi senere valgt at udmønte i aktivitetstilbud. Samtlige af kredsens instruktører og elever fik endnu engang tilbud om tøj/taske mm. med DKK s logo dette er populært blandt vore instruktører, hvorfor vi håber at kunne fortsætte med dette fremover. Vores vinterskue blev afviklet i Årslev. På skuet deltog rigtig mange hunde, ikke færre end 180 (60 færre end i 2010) og dagen forløb i en god og afslappet stemning, godt hjulpet på vej af fire meget veloplagte dommere, Søren Wesseltoft, Tomas Rohlin, Bo Lasthein Andersen & Lotte Jørgensen. I starten af juni 2011 havde vi inviteret til et stort kombineret arrangement med både LP, Rally & Skue. På denne dag havde vi deltagelse af 34 LP hunde, 61 Rally hunde og 226 Skuehunde (44 flere end i 2009). Dommere til Lp & Rally var henholdsvis Palle Bergsø, Erhard Jørgensen & Trine Dyrgaard. Sommerskuet blev igen en stor succes trods færre tilmeldte hunde, end vi plejer, med den konsekvens, at vi måtte aflyse en dommer; dagen var god, og der var en god stemning med dommerne Rudi Brandt, Jette Vind Ramvad, Leif Lehmann Jørgensen. Sammen med en stor stab af frivillige fra den lokale fynske hundeverden og alle os i bestyrelsen for kreds 3 lykkedes det os at sørge for, at arrangementerne blev en rigtig stor succes. Tusinde tak til alle jer, som bidrog ved disse arrangementer både som hjælpere og deltagere. Vi efterlyser fortsat gerne frivillige til at hjælpe med både stort og småt.

6 Ved begge ovennævnte arrangementer nød vi godt af masser af gode sponsorer, både private og erhvervsdrivende samt ikke mindst kredsens hovedsponsor, Mars Skandinavien Pedigree. Også en speciel tak til en af vores lokale dyrehandel, nemlig Dalum Dyrehandel, som flot bakker op om vores arrangementer gang efter gang. Vi har efterfølgende evalueret tidspunktet for afvikling af de to arrangementer og har i den forbindelse besluttet at afvikle to skuer i 2012, henholdsvis den 5. februar 2012 og 20. maj 2012, som vi desværre er blevet nødt til at flytte grundet der afholdes en national udstilling i Pinsen. Begge skuer vil blive afviklet i Årslev, som har gode forhold til afvikling af den slags arrangementer, uanset om det skal foregå indendørs eller udendørs. Ligeledes er Årslev et af de mest centrale steder på Fyn. Ved sommerarrangementet vil der igen blive tilbudt officiel LP & Rally. Igen i år har vi forskellige steder rundt på Fyn arrangeret gåture for kredsens hunde og hundeejere. Enkelte af disse ture har været rigtig godt velbesøgt, og der er ingen tvivl om, at vi gerne vil fortsætte med dette koncept. Vi vil meget gerne have gode input til, hvor vi kan trave med hundene, og alle kan være med til at arrangere sådanne ture. Alle ture har (og vil) blive annonceret på kredsens hjemmeside. Det har desværre været nødvendigt at aflyse en enkelt af turene. Aktivitetsniveauet på kredsens mange træningspladser har fortsat vist sig at være i en stabil vækst. Kredsen har året igennem tilbudt både Legestue, Ringtræning, LP, Rally, AG, Hvalpemotivation & Kørekort til hund på kredsens mange forskellige træningspladser, geografisk fordelt rundt omkring på øen. Jeg vil gerne takke alle kredsens instruktører for den store indsats, I lægger for dagen, for at hundeejere har mulighed for at deltage i disse mangeartede aktivitetsmuligheder. Også tak til dem af jer, som har hjulpet ved både LP, AG og masser af andre aktiviteter. DKK har fortsat gang i ungdomsarbejdet (DKKU). På Fyn er dette ved at komme på skinner igen, men det er et lang sejt træk at få det løbet i gang. Vi tilbyder stadig i samarbejde med Jesper Odgaard Sørensen hyrdetræning i Otterup; her tilbydes hyrdetræning for racer af hyrde oprindelse. Der har ikke været afholdt basiskursus i beretningsåret. Der bliver planlagt et enkelt Basiskurser foråret i Også Før du køber hund har været afholdt i årets løb med passende mellemrum. Kredsen har nu fire undervisere, Solveig Nyby, Vickie Kramer Bang, Lone Pedersen & Ulrikke Olsen, som trofast møder op og fortæller kommende hundeejere om, hvad

7 de skal kigge efter, når de besøger opdrætterne, og de giver ligeledes en kort gennemgang af de forskellige racer. Vores hjemmeside kører nu og er enkel og let overskuelig; der er nogle småproblemer, som skal rettes til. Der har været en tilvænning for vore kontaktpersoner, men det er også vigtig, at der sendes besked direkte til kontaktpersonerne, som så sørger for at lægge det ud på hjemmesiden. Hjemmesiden vil fortsat holdes løbende opdateret med kredsens aktiviteter og oplysninger og er fortsat et vigtigt medie i kommunikationen med kredsens medlemmer. De gratis kennelannoncer for Fynske Opdrættere er et tilbud som rigtig mange har taget imod. I skrivende stund er der annoncer for101 opdrættere en stigning på 2 siden sidste år, der vil ikke blive de store stigninger fremover da de fleste nok er med eftrhånden. Kredsens økonomi ser fortsat fornuftigt ud. Jeg vil henvise til kassererens fremlæggelse af regnskabet lidt senere her på generalforsamlingen.. Hvad angår vores visioner i fremtiden, arbejder bestyrelsen på igen at tilbyde alle kredsens aktive instruktører et arrangement, som de kan drage erfaringer af på deres træningspladser. Vi vil arrangere foredrag for opdrættere (og andre nysgerrige). Vi vil forsøge os med arrangementer for alle hundeejere om aktuelle emner for os hundefolk; disse er allerede i gang her i efteråret Vi håber på en fortsat udvikling på vore træningspladser og arbejder hele tiden på at få uddannet nye instruktører og forhåbentlig også en udvidelse af træningspladser rundt på Fyn, men vi skal også være opmærksomme på, at krisen også kan ramme os, jo færre registreringer jo færre vil der komme på vore træningsplader, derfor er det vigtig, at vi er synlige, idet vi konkurrer med mange private træningspladser. Sluttelig vil jeg gerne sige tak til alle mine bestyrelseskolleger og en speciel tak til Vickie Kremer Bang og Laila Korsgaard, som efter denne generalforsamling har valgt at stoppe med bestyrelsesarbejdet. Tak til alle jer hundeejere, for jeres opbakning til kredsens aktiviteter og deltagelse her på den årlige generalforsamling. På bestyrelsens vegne Jens E- Søresen Formand for DKK Kreds 3

8 Regnskab / Budget / Revisionspåtegning På de næste sider finder du Regnskabet for perioden 1. august juli 2011 Bemærkninger/Noter Status Lager beholdning pr. 31. juli 2011 Regnskabet er opdelt i fire spalter: 1. august juli 2009 (sidste års regnskab) 1. august juli 2010 (dette års regnskab) 1. august juli 2010 (budget for dette år) 1. august juli 2011 (næste års budget) Wilfred Olsen Formand Helle Dyrlund Kasserer

9 REGNSKAB/BUDGET På de næste sider finder du Regnskabet for perioden 1. august juli 2011 Bemærkninger/noter Status Lagerbeholdning pr. 31. juli 2011 Regnskabet er opdelt i fire spalter: 1. august juli 2010 (sidste års regnskab) 1. august juli 2011 (dette års regnskab) 1. august juli 2011 (budget for dette år) 1. august juli 2012 (næste års budget) Jens E. Sørensen Formand Helle Dyrlund Kasserer

10 RESULTATOPGØRELSE Sidste år Fra 1/8-10 Note 2010/ / /2010 Til 31/7-11 BUDGET BUDGET INDTÆGTER TRÆNINGSPLADSER Middelfart 7.154, , Odense , , Nr. Broby 1.750, , Assens 8.120, , Nr. Åby , Hårslev 3.718, , Svendborg , , Uggerslev 3.410, , Lokalafd.Faaborg 4.550, Træning Årup 1.620, , Birkende 6.671, , TRÆNING I ALT , , ARRANGEMENTER Hundeferie , , Agillity stævne 315, , Skue , , Off. LP 5.502, , Off. Rally 6.456, , Foredrag 7.344, , Basiskursus 45,00-926, DKKU 0,00 0, Før du køber hund ,67 0, Hundens dag 0,00 0, DM 0, , ARRANGEMENTER I ALT , , INDTÆGTER I ALT , ,

11 UDGIFTER BESTYRELSEN Bestyrelsesmøder , , Generalforsamling 5.182, , Telefonpenge Formands./kreds-møder 3.170,72 662, Bestyrelsen diverse 341, , BESTYRELSEN I ALT , , ADMINISTRATION Administration , , Kassedifferencer 0,20 0, Gaver 3.582,10 350, IT udstyr 0, , Tilskud DM/crufts/VM 1.525, Instruktør-/Udvalgsmøder , , ADMINISTRATION I ALT , , INSTRUKTØRUDDANNELSE LP instruktører 6.512, , Agility instruktører 8.236, , Hvalpeinstruktører , , KTH instruktører 3.000,00 0, Tøjpenge , , Alle kredsens instruktører 8.899, , Ringtrænere 1.500, , Rally instruktører , FDKH instruktører 1.498,40 0,00 0,00 0,00 UDDANNELSE I ALT , , MATERIALER Materialer , , Klubhus/hytte/plads-udg , ,

12 UDGIFTER I ALT , ,17 153, BRUTTO RESULTAT , , FINANSIELLE POSTER Renter og gebyrer bank 72,05 350,66 I ALT ,66 PERIODENS RESULTAT , ,63 NOTER TIL REGNSKAB 2010/2011: Note 1: Der mangler afregning fra instruktører ved regnskabsårets udgang. Note 2: Afregning af instruktører og campingplads for forrige års hundeferie. Note 3: Præmieforbruget har ikke været udkonteret I 2 regnskabsår. Note 4: DKK havde afregnet stævne to gange i forrige regnskabsår. Dette er tilbagebetalt DKK i indeværende regnskabsår. Note 5: Kørsel til lageroprydning, kursus, hjælp til opdrætter i nød. Note 6: Der er købt gaver for kr og modtaget gave på kr

13 STATUS Sidste år 2009/2010 Fra 1/8-10 Til 31/7-11 AKTIVER VARELAGER Varelager primo 9.600, ,00 Varelager afgang 0, ,00 VARELAGER I ALT 9.600, ,00 PRÆMIEBEHOLDNING Præmiebeholdning primo 900,00 900,00 Præmiebeholdning tilgang , ,19 Præmiebeholdning afgang 0, ,65 PRÆMIEBEHOLDNING I ALT , ,54 LIKVIDE MIDLER Kassebeholdning 9.753, ,50 Bankkonto - Skue , ,37 Bankkonto , ,54 Bankkonto - Sparekassen , ,90 LIKVIDER I ALT , ,31 AKTIVER I ALT , ,85 PASSIVER EGENKAPITAL Egenkapital primo , ,86 Overført resultat indev. år , ,63 EGENKAPITAL ULTIMO , ,33 GÆLD/PERIODISERING Forudbetalt træning 0,00 0,00

14 Forudbetalt arrangementer 4.620, ,48 PASSIVER I ALT , ,85

15 Præmiebeholdning Anvendelse Betegnelse Art Antal Opbevares hos Værdi bemærkning Arrangem. Præmier Krus 55 Lager 935,00 Á 17,00 kr. Arrangem. Præmier Bånd/rosetter Solveig 2.737,54 Materialeliste Anvendelse Betegnelse Art Antal Opbevares hos Bemærkning Bestyr. Diverse Computer formand 2 Jens E. Sørensen 1 stk. til Agillitykontaktperson Bestyr. Diverse Computer kasserer 2 Helle Dyrlund 1 stk. overdrages til skuekontaktperson Bestyr Diverse Printer 1 Helle Dyrlund Bestyr Diverse Computer sekretær 1 Vickie Kramer Arrangem. Diverse Telt (stort) 1 Lager Arrangem. Diverse Plastik stole 11 Lager Arrangem. Diverse Plastkasse 1 Lager m/teltsider Arrangem. Diverse Flagstænger til stort 2 Lager telt Arrangem. Diverse Kabeltromler 5 Lager Arrangem. Diverse Flagstænger 4 Lager Arrangem. Diverse Skraldeposeholdere 10 Lager Arrangem. Diverse Klap/haveborde 5 Lager Arrangem. Diverse Store træborde 3 Lager Arrangem. Diverse Røde DKK telte 5 Lager Arrangem. Diverse Trailer 1 Lager Arrangem. Diverse Markeringsbånd til 4 Lager felter Arrangem. Diverse Velour duge 10 Lager Arrangem. Diverse Krus 55 Lager Arrangem. Diverse Målebånd 1 Lager Arrangem. Diverse DKK dommertelte 3 Lager Arrangem. Diverse Øvrige dommertelte 5 Lager Arrangem. Diverse Grønne kasser til 10 Lager ringe Arrangem. Diverse Placeringshunde 1 1 sæt Lager 4 Arrangem. Diverse Megafon 1 Lager Arrangem. Diverse Pølsebakker 200 Lager Arrangem. Diverse Firkantede vaser 24 Lager Arrangem. Diverse Firkantede vaser 11 Lager drejede Arrangem. Diverse Pokaler 79 Lager Arrangem. Diverse Træhunde - sorte 4 Lager Arrangem. Diverse Madskåle til rejse 2 Lager Arrangem. Diverse Salatskål 13 Lager

16 Arrangem. Diverse Store glas 11 Lager Arrangem. Diverse Hvid vase 1 Lager Arrangem. Diverse Kaffemaskine 1 Lager Arrangem. Diverse Termokande 2 Lager Arrangem Diverse Engangskrus + Lager bestik Arrangem. Diverse Poser med lys og 20 Lager køer Arrangem. Diverse Sækkevogn 1 Lager Arrangem. Diverse Tæpper røde 8 Lager Arrangem. Diverse Tæpper sorte 4 Lager Arrangem. Diverse Infotavle 1 Lager Arrangem. Diverse Tentor stål pinde 100 Lager Arrangem. Diverse Hjerte lysestager 72 Lager Arrangem. Diverse Flipover 1 Lager Arrangem. Diverse Skrivemaskiner 10 Lager Arangem. Diverse Små glas vaser 9 Lager Arrangem. Diverse Forlængerledning 2 Lager (gule) Arrangem Diverse Træ info tavler 4 Lager Arrangem. Diverse Placeringsskilte 3 sæt Lager LP Prøve LP spring 4 Lager LP Prøve Metal apport bukke 12 Lager LP Prøve Træ apport bukke 40 Lager LP Prøve Kegler (orange) 23 Lager almindelige LP Prøve Kegler flade 17 Lager Rally Diverse Pokaler Rally Champ 3 Lager Træningspladser Hvor Formål Betegnelse Stk. Opbevares hos Kommentar Middelfart Ringtræn Målepind 1 Aslaug Indkøbt 2007 Middelfart Hvalpe Tunnel 3 m 1 AnneMette K Assens Ringtræn. Målepind 1 Jeanne Hust Indkøbt 2007 Assens Ringtræn Trimbord lille / høj 1 Jeanne Hust Svendborg Ringtræning Trimbord 1 Ghita Jensen Svendborg Ringtræning Målepind 1 Ghita Jensen Indkøbt 2007 Svendborg LP Springbræt 1 Mette J. Svendborg LP Plastkegler 5 Mette J. Svendborg LP Store træapp. 3 Mette J. Svendborg LP Mellem træapp. 3 Mette J. Svendborg LP Små træapp. 3 Mette J. Svendborg LP Softkegler 9 Mette J. Svendborg LP Apport metal sæt 1 Mette J. Svendborg LP App.kegle 1 Mette J. Svendborg LP Felt 1 Mette J.

17 Nr. Broby Hvalpe Tunnel 3 m 1 Helle Dyrlund Dyrskuepl. LP Felt 1 Kirsten Lauritsen Dyrskuepl. LP Kegler 5 Kirsten Lauritsen Indkøbt 1999 Dyrskuepl. LP Springbræt 1 Kirsten Lauritsen Fra 1997 Dyrskuepl. LP Apport nylon gul 3 Kirsten Lauritsen Fra 2002 Dyrskuepl. LP Apport træ 350g 3 Kirsten Lauritsen Fra 2003 Dyrskuepl. LP Apport træ 650g 3 Kirsten Lauritsen Fra 2002 Dyrskuepl. LP Apport metal sæt 1 Kirsten Lauritsen Lille, mellem, stor 2001 Dyrskuepl. LP Fjernkontrol trekant 1 Kirsten Lauritsen Fra 2001 Dyrskuepl. LP Apport træ/gummi 1 Kirsten Lauritsen Dyrskuepl. LP Gummi-tarket/freesbee 2 Kirsten Lauritsen Uggerslev Agility Modelbane 1 Anna Petterss. 400 kr Uggerslev Agility Spring røde 10 Anna Petterss. Med træoverliggere Uggerslev Agility A stort 1 Anna Petterss. Uggerslev Agility Balancebom 1 Anna Petterss. Uggerslev Agility Vippe 1 Anna Petterss. Uggerslev Agility Vippefod lille 1 Anna Petterss. Uggerslev Agility Nedriveligt hjul 1 Anna Petterss. 15/6-07 kr. 2562,50 Uggerslev Agility Øveslalom 1 Anna Petterss. Uggerslev Agility Hjørnemarkeringspind 4 Anna Petterss. Rød/hvid Uggerslev Agility Nummerskilte 1 Anna Petterss. Uggerslev Agility Tunnelbøjler 5 Anna Petterss. Uggerslev Agility Tunnel lang 1 Anna Petterss. Uggerslev Agility Tunnel kort 1 Anna Petterss. DKK s ejendom Uggerslev Agility Slalom 1 Anna Petterss. DKK s ejendom Uggerslev Agility Pose 1 Anna Petterss. DKK s ejendom Uggerslev Agility Flyv 1 Anna Petterss. DKK s ejendom Uggerslev Agility Hjul gammelt 1 Anna Petterss. DKK s ejendom Uggerslev Agility Spring gule 7 Anna Petterss. Med træoverliggere Uggerslev Agility Skur/kasse 1 Anna Petterss. Bygget 2007 ca kr. Uggerslev Agility Spring 5 Købt 2007 Ugggerslev Agility Pose 1 Uggerslev Agility Slalom 1 Agility Spring 5 Vickie Kramer Agility Modelbane 1 Vickie Kramer 400 kr Agility A stort 1 Vickie Kramer Nypris 3100 Agility Vippe 1 Vickie Kramer Nr. Broby LP Springbræt 1 Laila Korsg. Nr. Broby LP Felt 1 Laila Korsg. Nr. Broby LP Apport træ sæt 3 Laila Korsg. Nr. Broby LP Softkegler 12 Laila Korsg.

18 Nr. Broby Rally Kegler 10 Laila Korsg. Nr. Broby Rally Agilityspring 1 Laila Korsg Nr. Broby Rally Længdespring 1 Laila Korsg Nr. Broby Rally Rally skilteholdere Laila Korsg Højme Hvalpe Plastkegler 4 Mette Aunsb. Assens LP Springbræt 1 Kirsten Hornb. Assens LP Apport træ sæt 3 Kirsten Hornb. Stor mellem - lille Assens LP Apport metal sæt á3 1 Kirsten Hornb. Assens LP Softkegler 9 Kirsten Hornb. Assens LP App.kegle 1 Kirsten Hornb. Assens Klubhus 1 Kirsten Hornb istandsat ,- Næsby LP Softkegler 16 Lissie Hansen Næsby LP Apport træ sæt á 3 3 Lissie Hansen Svendborg Agility Modelbane 1 Lene Falken 400 kr Svendborg Agility Bord 1 Lene Falken Svendborg Agility Tunnel 3 Lene Falken 1 stk 3m og 2 stk 6m Svendborg Agility Bøjler til tunnel 5 Lene Falken Svendborg Agility Pose 1 Lene Falken I stykker I bundpladen Svendborg Agility Flyv 1 Lene Falken Svendborg Agility Røde springstøtter 29 Lene Falken Svendborg Agility Gule springstøtter 10 Lene Falken Svendborg Agility Slalom 2 Lene Falken Svendborg Agility Balance 1 Lene Falken Svendborg Agility Vippe 1 Lene Falken Svendborg Agility A stor med 3 højder 1 Lene Falken Svendborg Agility Hegnspæle 20 Lene Falken Svendborg Agility Container 20 1 Lene Falken Svendborg Agility Hjul 1 Lene Falken Hårslev LP afslut Div. pokaler 1 Patricia Hårslev LP afslut Div. nåle 1 Patricia Hårslev LP Apport træ sæt a 3 2 Patricia Sept kr. 320 Hårslev LP Springbræt 1 Patricia Sept kr. 750

19 DINE EGNE NOTATER

20

Beretning. Velkommen til kredsens generalforsamling i 2009.

Beretning. Velkommen til kredsens generalforsamling i 2009. Beretning Velkommen til kredsens generalforsamling i 2009. På sidste års generalforsamling blev 1 nyt medlem & 1 ny suppleant valgt til bestyrelsen, henholdsvis Lillemor Overgaard & Marianne Finch Jensen.

Læs mere

Dansk Kennel Klub Kreds 3

Dansk Kennel Klub Kreds 3 Dansk Kennel Klub Kreds 3 8. oktober Ordinær Generalforsamling 2014 www.dkk-kreds3.dk I Årslev Hallen UDDRAG AF DKK S LOVE (ændrede 1898, 1901, 1904, 1911, 1919, 1932, 1933, 1936, 1937, 1938, 1945, 1947,

Læs mere

Dansk Kennel Klub Kreds 3

Dansk Kennel Klub Kreds 3 Dansk Kennel Klub Kreds 3 7. oktober Ordinær Generalforsamling 2015 www.dkk-kreds3.dk I Årslev Hallen UDDRAG AF DKK S LOVE (ændrede 1898, 1901, 1904, 1911, 1919, 1932, 1933, 1936, 1937, 1938, 1945, 1947,

Læs mere

Dansk Kennel Klub Kreds 3

Dansk Kennel Klub Kreds 3 Dansk Kennel Klub Kreds 3 9 Oktober Ordinær Generalforsamling 2013 www.dkk-kreds3.dk I Årslev Hallen UDDRAG AF DKK S LOVE (ændrede 1898, 1901, 1904, 1911, 1919, 1932, 1933, 1936, 1937, 1938, 1945, 1947,

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Bilag til love for Schæferhundeklubben for Danmark Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Kreds 30 Greve 1 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted... 3 2. Kredsens formål... 3 3. Medlemskab...

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

'RESULTATOPGØRELSE

'RESULTATOPGØRELSE Note 2014-15 2015-16 2016-17 Budget 2017-18 note 1 Forårs skue kr 6.873,29 kr 27.121,17 kr 14.109,38 kr 10.000,00 Forårs LP kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 Forårs Rally kr 0,00 kr 0,00 kr 2.072,80 kr 2.000,00

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Bilag til love for Schæferhundeklubben for Danmark Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Love for Schæferhundeklubben for Danmark revideret den 26.03.2011 Side 1 af 5 VEDTÆGTER for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN

Læs mere

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Idrætsrådets navn er (HI). Idrætsrådets hjemsted er Halsnæs Kommune. 2 Formål Idrætsrådets formål er, gennem samarbejde mellem idrætsforeninger i Halsnæs Kommune, at 1.

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området.

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. Vedtægter for Værløse Svømmeklub 1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. 2 Formål Foreningens formål er under inspirerende

Læs mere

Årsmøde. Region Midtjylland 19.01.2012

Årsmøde. Region Midtjylland 19.01.2012 Årsmøde Region Midtjylland 19.01.2012 Dagsorden ifølge vedtægternes 15, stk. 12 39 tilstedeværende, heraf 38 medlemmer. 1. Valg af dirigent a. Hans Jørgen Lundgaard vælges 2. Valg af referent a. Ane Gleerup

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 Til stede: 21 heraf 10 stemmeberettigede medlemmer 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Dorte Ploug, som modtager valget og konstaterer at generalforsamlingen er rettidig indkaldt.

Læs mere

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune.

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Love for Roskilde Haveselskab (Kolonihaveforbundets Roskildekreds)

Love for Roskilde Haveselskab (Kolonihaveforbundets Roskildekreds) Love for Roskilde Haveselskab (Kolonihaveforbundets Roskildekreds) 1. Formål 1. Roskilde Haveselskab er en sammenslutning af de haveforeninger, der er beliggende inden for kredsens område og er medlem

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter DcH Svenstrup

Vedtægter DcH Svenstrup Vedtægter DcH Svenstrup 1 Foreningens navn er Danmarks Civile Hundeførerforening, Svenstrup (forkortes DcH). Foreningens hjemsted er Svenstrup i Aalborg Kommune. Foreningen er medlem af Landsforeningen

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

Ændringsforslag til KocH s vedtægter revideret 25. januar 2011

Ændringsforslag til KocH s vedtægter revideret 25. januar 2011 Titel: Navneændring 1 Foreningens navn er Kolding og Omegns Civile Hundeførerforening, Kolding. Dens hjemsted er Kolding. Foreningen er medlem af landsforeningen Danmarks Civile Hundeførerforening. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for fotorammenviborg.dk

Vedtægter for fotorammenviborg.dk Vedtægter for fotorammenviborg.dk Generelt: 1 Klubbens navn er fotorammenviborg.dk og er stiftet d. 16. januar 2012 2 Klubbens formål er at udvikle medlemmernes evner og interesse for fotografi. Klubben

Læs mere

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningen er stiftet den 17. november 1936 under navnet Rigsforeningen til Bekæmpelse af de rheumatiske Sygdomme, senere kaldet bl.a. Rigsforeningen til Gigtens

Læs mere

Hillerød hundevenner, der har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den 4. april 2002.

Hillerød hundevenner, der har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den 4. april 2002. Hillerød Hundevenners vedtægter, 2014 version 1 Navn og hjemsted Hillerød hundevenner, der har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den 4. april 2002. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Ordinær generalforsamling i 28. september 2013 Lyngby Volleyball Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af generalforsamling RKM 11/2-2015

Referat af generalforsamling RKM 11/2-2015 1. Valg af dirigent Astrid vælges som dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning Beretningen er vedlagt som bilag 1. Referat af generalforsamling RKM 11/2-2015 3. Det reviderede regnskab forelægges til

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK)

Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK) Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK) Indhold Side 1 Klubbens navn og hjemsted 3 2 DvKs organisation 3 3 DvKs formål. 3 4 Avlsarbejde... 3 5 Medlemskab 3 6 Kontingent 4 7 Ind- og udmeldelse. 4 8 Bestyrelsen...

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 1 Navn & Hjemsted Foreningens navn er Kvindehusforeningen i Silkeborg (benævnes i det følgende som KHF). Foreningens hjemsted

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

Vejle kommune. 2.0 Formål.

Vejle kommune. 2.0 Formål. Gældende vedtægter for Jelling Lokalråd 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Rådets navn er JELLING LOKALRÅD med hjemsted i Vejle kommune. 1.2 Lokalrådets geografiske virkeområde er de dele af Jelling sogn, der er

Læs mere

FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER

FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER Vedtægter pr. 28. august 2009 Indhold: Kapitel I Foreningen Kapitel II Kredsene Kapitel III Vedtægterne Kapitel IV Overgangsbestemmelser Kapitel V Ikrafttrædelsestidspunkt

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK)

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Dansk Stabyhoun Klub (forkortet DASK). Klubben er stiftet den 4. december 2004 Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse.

Læs mere

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg.

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg. FORRETNINGSORDEN FOR SPIDSHUNDEKLUBBENS BESTYRELSE 1. KONSTITUERING. Bestyrelsen træder sammen snarest efter generalforsamlingen og konstituerer sig. Besættelse af poster sker ved simpelt flertal. 2. NEDSÆTTELSE

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Modernisering af vedtægterne for Auning Borgerforening

Modernisering af vedtægterne for Auning Borgerforening Modernisering af vedtægterne for Auning Borgerforening Side 2 til 5: De nuværende vedtægter Side 6 til 8: Forslag til nye vedtægter Bestyrelsen ønsker at fremsætte forsag om nye vedtægter som beskrevet

Læs mere

1 Navn. 2. Formål. 3. Virke

1 Navn. 2. Formål. 3. Virke 1 Navn Foreningens navn er: Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Region Fyn. (I det følgende kaldet regionen). Regionens hjemsted er formandens adresse. Foreningen er stiftet den 30. januar 1944. Regionen

Læs mere

Vedtægter for Virum- Sorgenfri Handels- og Borgerforening

Vedtægter for Virum- Sorgenfri Handels- og Borgerforening Vedtægter for Virum- Sorgenfri Handels- og Borgerforening 1. Navn og hjemsted Virum-Sorgenfri Handels- og Borgerforening 2830 Virum 2. Formål a. Foreningen har til formål at sikre borgernes, virksomhedernes,

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus 1: Foreningens navn: Foreningens navn er FSK Foreningen for Sebber Kulturhus. Kultur er her defineret som aktiviteter, formidling, møder og kreativitet.

Læs mere

Nye medlemmer betaler kontingent, der fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling.

Nye medlemmer betaler kontingent, der fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling. 1 Foreningens navn er DcH Vejle. Dens hjemsted er Vejle. Foreningen er medlem af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening. 2 Foreningens formål er dels at virke for anvendelse af hundens evner

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE Navn og formål 1 Klubbens navn er Dansk Folkebådsklub, forkortet DFK. Klubben er ikke knyttet til et geografisk hjemsted, men afholder årlige generalforsamlinger, hvor bestyrelsen skønner, der gives mulighed

Læs mere

GØDVAD GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

GØDVAD GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING GØDVAD GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Vedtægter for Hovedforeningen Gødvad GIF 1. Navn, stiftelse og tilhørsforhold Foreningens navn er Gødvad Gymnastik og Idrætsforening kendes også under navnet Gødvad

Læs mere

Vedtægter for FK Odsherred

Vedtægter for FK Odsherred Vedtægter for FK Odsherred Fælles Klub Odsherred Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er FK Odsherred. Foreningen er hjemmehørende i Odsherred Kommune. Fodboldafdelingen registrerer deres hold under navnet

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Syddjurs Sportsrideklub Møllevej 6 8420 knebel info@syddjurssportsrideklub.dk 1 Foreningen Syddjurs Sportsrideklub er stiftet den 18. oktober 2006. og har hjemsted

Læs mere

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser.

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Forslag til ændringer: Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Kapitel 1. NAVN 1.1 Unionens Organisationens

Læs mere

LOVE FOR FODTENNIS DANMARK

LOVE FOR FODTENNIS DANMARK LOVE FOR FODTENNIS DANMARK Senest opdateret d. 2. april 2016 1 Forbundet og dens formål 1.1 Forbundets navn er Fodtennis Danmark (FODA). 1.2 FODAs hovedsæde er beliggende i Region Hovedstaden. 1.3 FODA,

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Tirsdag d. 24. februar 2015 kl. 19.00 Deltagere: Bestyrelsen + dirigent + 3 medlemmer af hjælperforeningen Dagsorden iflg.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD.

VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD. VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD. 2011 1 Foreningens navn er Danmarks civile Hundeførerforening, Køge afd. Dens hjemsted er Køge Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 1. Navn og adresse: SAND De hjemløses landsorganisation Sundholmsvej 34, st. 2300 København S 2. Formål: SANDs formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referent: Lone 1. Valg af dirigent: Morten 2. Bestyrelsen aflægger beretning: Tina (se separat) Beretningen lagde op en efterfølgende diskussion,

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

SSP Samrådets vedtægter

SSP Samrådets vedtægter Gældende vedtægter SSP Samrådets vedtægter Forslag til ændringer 1. NAVN. Foreningens navn er SSP-Samrådet. Foreningens navn er SSP-Samrådet. 2. FORMÅL. At være kontaktorgan mellem medlemmerne. At holde

Læs mere

Side borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1

Side borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1 24 borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2 Godkendelse af vedtægter 3 Valg af bestyrelse og suppleanter 4

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Vedtægter for Tåstrup Gymnastik forening. Pr. Februar 2012

Vedtægter for Tåstrup Gymnastik forening. Pr. Februar 2012 for Tåstrup Gymnastik forening Pr. Februar 2012 Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er, og dens hjemsted er Høje Taastrup Kommune. 2 Formål. Foreningens formål er, at udbrede kendskabet og

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

HORNBÆK S Ordinær Generalforsamling VINKLUB 22. April 2015

HORNBÆK S Ordinær Generalforsamling VINKLUB 22. April 2015 HORNBÆK VINKLUB Indkalder medlemmerne til den: Ordinær Generalforsamling som afholdes på følgende adresse: SuperBrugsen, Sauntevej 1, 3100 Hornbæk Dagsorden: Onsdag den 22. April 2015 - kl. 20.00 1. Valg

Læs mere

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK 1. Navn og hjemsted. Vedtægter for STARRIDERS DENMARK Stk. 1. Foreningens navn er STARRIDERS DENMARK Stk. 2. Foreningens hjemsted er Danmark. 2. Formål og medlemskab. Stk. 1. Foreningens formål er at varetage

Læs mere

4.3 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år mellem d. 1. februar og d. 15. marts.

4.3 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år mellem d. 1. februar og d. 15. marts. Kapitel 1. NAVN 1.1 Organisationens navn er Dansk Frisbee Sport Union (DFSU). Kapitel 2. FORMÅL 2.1 DFSU er en landsdækkende organisation, der har til formål at fremme frisbee-sporten i Danmark bl.a. ved

Læs mere

Vedtægter for kreds 4

Vedtægter for kreds 4 Vedtægter for kreds 4 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at: Samle lokalforeningerne i kredsens virkeområde og arbejde på at opfylde DcH s

Læs mere

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening Forslag til nye vedtægter Vedtægter for Farum Gymnastikforening Nedenstående er bestyrelsens forslag til nye vedtægter. De gamle vedtægter er fra 1986. I forbindelse med kommunesammenlægningen og kommunens

Læs mere

Vedtægter for Dansk Skoleidræt, Østjylland

Vedtægter for Dansk Skoleidræt, Østjylland Vedtægter for Dansk Skoleidræt, Østjylland 1 Navn Stk.1. Foreningens navn er Dansk Skoleidræt, Østjylland, som er en kreds under landsorganisationen Dansk Skoleidræt. 2 Formål Dansk Skoleidræt har med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

1 Navn. 2. Formål. 3. Virke

1 Navn. 2. Formål. 3. Virke 1 Navn Foreningens navn er: Danske Vandværker Region Fyn. (I det følgende kaldet regionen). Regionens hjemsted er formandens adresse. Foreningen er stiftet den 30. januar 1944. Regionen er en selvstændig

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober 2013 1 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter. for. Myrup Bylaug

Vedtægter. for. Myrup Bylaug Vedtægter for Myrup Bylaug Stiftet den 6. april 2000 Vedtægter sidst revideret den 16. marts 2013 Se hjemmeside vedr. Myrup: http://www.lokalby.dk/ Formål 1 Foreningens navn er Myrup Bylaug, og dens område

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE DANSK SHEETLAND SHEEPDOG KLUB, DEN

REFERAT BESTYRELSESMØDE DANSK SHEETLAND SHEEPDOG KLUB, DEN Tilstede: Ivan, Annemie, Flemming, Kirsten, Katja, Christine, Tina og Ernst Afbud: Lokalrepræsentanter: Laila Koch, Lone R. Jørgensen, Kirsten K, Susan(ny) Afbud: Lotte Skriver, Vibeke Midlander Dagsorden:

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere