Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB"

Transkript

1 Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o Bestyrelsesmøde onsdag 23. maj 2007 kl Konferencecenter Klarskovgård Korsør Lystskov 30, 4220 Korsør Telefon: Referat af 20. møde Sendt til trykning og udsendt elektronisk pr. den 30. august 2007 Side 1 af 16

2 Tilstedeværende: Stbtj Dan B Kirchhoff Områdegruppenæstformand gr Kastrup Stbtj Arne Due Jørgensen, Gruppeformand gr Fredericia Stbtj Hans C V Brøndum, Gruppeformand gr Århus Stbtj Per Jenner, Gruppeformand gr Århus M-stbtj Jan N Søndergaard, Gruppeformand gr Esbjerg Stbtj Henning E Laursen, Gruppeformand gr Randers Stbtj Lasse F Andersen Gruppeformand gr København H Stbtj Frank M Larsen, Gruppeformand gr Belvedere Stbtj Cristian Ghetz, Gruppeformand gr Helgoland Dtm Kurt L Olsen, Gruppeformand gr Kalundborg Stbtj Jan R M Nielsen, Gruppeformand gr Nykøbing F Dtbtj Preben Henriksen, Gruppeformand gr København Rgm Bent W Frederiksen, Gruppeformand gr Helsingør M-stbtj Per Erik Svendsen, Gruppeformand gr København H M-stbtj Kenn O Krøyer, Gruppeformand gr Kastrup Gæst på seminar: Rgfm Jan R Christensen Faglig sekretær Dansk Jernbaneforbund Afbud: Rgm Jens Chr. Andersen, Områdegruppekasserer, gr Århus Stbtj Knud V Folman, Gruppeformand gr København Dtm Henrik R Frederiksen, Gruppeformand gr Fredericia Dagsorden: 1. Mødets åbning. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Godkendelse af referat fra sidste møde. 4. Beretning fra virksomheden. 5. Meddelelser fra lokalgrupperne. 6. SU-information. 7. Regnskab. 8. Andet. 9. Sager til afgørelse. 10. Spørgsmål fra bestyrelsen. Side 2 af 16

3 Indkaldelse: 1. indkaldelsen var vedlagt følgende bilag: (udsendt den ) - ingen. 2. indkaldelse er vedlagt følgende bilag: (udsendt den ) - Program transport m.v. (6 sider) - 2. udgave Handlingsplan(9 sider) - Krav til OK2008 (2 sider) - Indhold Togklargørings uddannelse DSB, fra BU møde d (14 dias) - Bevilling af AMU Togklargørings uddannelser 2007 (1 side) - Støttepapir uddannelser (6 sider) - www / IT notat af (3 sider) - Rev. Inventarliste af (2.sider) Udsendte Bestyrelsesinformationer (uge kalender) var en del af mødematerialet. Dagsorden: Ad 1. Mødets åbning. Områdegruppeformanden bød velkommen til 20. møde i områdegruppebestyrelsen, særlig velkommen til områdegruppens gæst Faglig Sekretær Jan R Christensen. Meddelte afbud fra Jens Christian Andersen gr , Knud V Folman gr og Henrik R Frederiksen Meddelte områdegruppen havde modtaget diverse takkeskrivelser for udvist opmærksomhed Ad. 2: Godkendelse af dagsorden. Mødeleder Preben Henriksen gr Ad. 3: Godkendelse af referat fra sidste møde. Referat af 19. områdegruppebestyrelsesmøde d i Korsør udsendt d (28 s.) Referatet godkendt Side 3 af 16

4 Ad. 4: Beretning fra virksomheden. LO 36. ordinære LO kongres afholdes d oktober 2007 i København. 800 kongresdelegerede. DJ har 9 delegerede. Valg af ny LO formand. Hans Jensen fratræder p.g.a. alder. STK Ekstra ordinær kongres d Fusion af "Det kommunale Kartel" (DKK) og "Stats Kartellet" (STK) til SKAK DJ's standpunkt er: at gå derhen hvor forhandlingsretten er at bevare LO medlemskab at tage forbehold for et evt. retsligt efterspil Forbundet Ordinært Hb-møde afholdt den DJ afholdt 1. maj arrangement i Fælledparken Resultatet af urafstemningen på det "private" Resultatet af urafstemningen i forbindelse med overenskomstfornyelsen mellem HTS-JA og DJ er udsendt som DJ info d Stemmeprocenten var 59,5 % Ja stemmer 69,8 % Nej stemmer 30,2 % Hermed har forbundets medlemmer sagt ja til resultatet. På grund af sammenkædningen med andre LO-forbund, må det endelige resultat dog afvente de andre afstemninger. Ekstra ordinært Hb møde afholdes d Dagsorden: 1. Evt. fusion mellem STK og DKK 2. Evt. Vedr. StK ekstraordinære kongres 30. maj 2007 Dansk Jernbaneforbund har den 30. april 2007 indkaldt 7 delegeret til ovenstående kongres. Følgende er indkaldt: Side 4 af 16

5 Ulrik Salmonsen Henrik Horup Torben Hansen Niels Sørensen Niels H Nielsen Michael Järvinen Carl D Petersen Indkaldelsen er sket ud fra den beslutning, der blev truffet på HB-mødet den 27. august 2004 hvor det blev indstillet, at udpege forbundsledelsen og de 3 sektionsformænd fra DSB, DSB S-tog og Banedanmark. Hb temadag om privatisering d Hb afholder temadag om privatisering d i Valby. Møde d i Valby vedr. "Ny Løn" DJ har indkaldt forhandlingsudvalgene vedr. Ny Løn i DSB og DSB S-tog til møde d kl præsentation af forslag til aftale om Ny Løn SMU d Referat af SMU d udsendt med kalender uge Glatførebekæmpelse - arbejdsgiveransvar En afgørelses fra Landsretten, hvor DJ vandt en sag for et medlem. Sagen drejer sig om arbejdsgiverens pligt til at drage omsorg for sine medarbejdere, bla, ved at sørge for sikre gangveje. Østre Landsret har den 17. april 2007 afsagt dom i en sag om arbejdsgiveransvar i forbindelse med en ansats faldulykke. Den 7. marts 2003 faldt en erfaren lokomotivfører pga. isglat føre på en aflæsningsplads på Ringsted station. Det var ubestridt, at der ikke var glatførebekæmpet langs sporene fra "lokomotivholdepladsen" til de asfalterede stiområder, som var etableret mellem bygninger på tværs af jernbanesporene. Arbejdsgiveren gjorde gældende, at den valgte rute/område var væsentligt farligere at benytte (pga. manglende dræning) end andre, og at der var givet generel instruktion om, at man så vidt muligt skulle gå langs sporene og at det var unødvendigt for skadelidte at forlade lokomotivet. Byretten havde pålagt arbejdsgiveren erstatningsansvar. Landsretten fastslog, at i hvert fald nogle af de ansatte brugte det pågældende areal, og at det var normalt at forlade lokomotivet i det ærinde skadelidte havde og udtalte Side 5 af 16

6 endvidere: "Under disse omstændigheder, og da der har påhvilet [sagsøgte] som arbejdsgiver en særlig pligt til at drage omsorg for, at de ansatte kunne færdes under betryggende forhold på de arealer, som de måtte forventes at benytte i forbindelse med deres arbejde, tiltrædes det, at [sagsøgte] er ansvarlig for den skade, som [den skadelidte] pådrog sig ved faldet. Da det endvidere tiltrædes, at [den skadelidte] ikke har udvist noget forhold, der kan føre til nedsættelse af erstatningen, stadfæster landrettens herefter dommen." Kommentar: Dommen bekræfter, at arbejdsmetoder som kunne bringes til ophør af arbejdsgiveren, men ikke er det, regnes som accepteret af arbejdsgiveren. Dommen bekræfter endvidere tidligere praksis om, at der for en arbejdsgiver gælder en særlig pligt, som er skærpet i forhold til grundejeransvaret, til at sikre arbejdssstedet. Sektion 8. sektionsbestyrelsesmøde afholdt d Referat af 8. møde samt aktivitetsliste af udsendt med kalender uge sektionsbestyrelsesmøde afholdt d sektionsbestyrelsesmøde afholdes d kl , (LPO Kh) 11. sektionsbestyrelsesmøde afholdes d kl , (SPO) Arbejdstøj Møde i arbejdstøjgruppen d i Vissenbjerg Næste møde d kl i Sølvgade Møde i Uniformsstyregruppen d Per Jenner indtræder i arbejdstøjgruppen i stedet for Jørn Nicolaisen Områdegruppen Revideret Tr-fortegnelse / Lokalgruppestruktur af udsendt med kalender uge Gruppemøde i gr d Gruppe har på ekstra ordinært gruppemøde d valgt ny gruppenæstformand. Valgt blev M-stbtj Brian Holm Hansen, der er blevet anmeldt til DSB og DJ. Modtaget brev af fra DSB HR-service med anerkendelse af valget Krav til OK 2008 Høring af områdegruppebestyrelsen udsendt d Krav til OK 2008 drøftet på 9. møde i sektionsbestyrelsen. Side 6 af 16

7 Endelig "Krav til OK 2008" fremsendt til Hb d udsendt til bestyrelsen med 2. indkaldelse af 20. møde. Sektionen vil efterfølgende koordinere kravene Hb behandler de indkomne krav til OK2008 på møde d DSB Produktion Aftale om gevinstdeling Aftale om gevinstdeling for 2006 og 2007 indgået og underskrevet mellem DSB Produktion og SPO d kopi af aftalen udsendt til berørte gruppeformænd Gevinstaftalen (2006) forventes at udmønte kr. 4,33 kr. pr. arbejdende time IC4 DSB har ansøgt Trafikstyrelsen om tilladelse til kørsel med passager mellem Århus og Ålborg Sammenlægningen af Togsæt og Togkomponenter 2. styregruppemøde om sammenlæggelse af Togsæt og Togkomponenter d Referat af 2. styregruppemøde udsendt med kalender uge Næste møde i styregruppen d og Nyhedsbrev af : Sidste nyt omkring sammenlægningen Sammenlægningen af Togsæt og Togkomponenter følger den lagte tidsplan. Alle fire arbejdsgrupper har afholdt opstartsmøder. Der arbejdes med identificering af arbejdsopgaver og der drøftes løsningsmodeller. Generelt er der en entydig melding fra alle fire arbejdsgruppeformænd at der er en god dialog og processen kører godt. Der var 2. møde i styregruppen (formand Jørn Webler) den 26. april 2007, hvor der blev afgivet "midtvejsstatus" på arbejdet. Styregruppen tog status til efterretning. Der afholdes ugentlige statusmøder mellem projektledelse og værkstedschefer. Hver anden uge med områdeledelserne i Togsæt og Togkomponenter. Sammenlægningen er blevet drøftet på separate ordinære samarbejdsudvalgsmøder for Togsæt og Togkomponenter. Der afholdes workshop for samarbejdsudvalgene den 11. maj 2007, hvor processen med implementering drøftes. Side 7 af 16

8 Der har været kontakt til DSB koncernen med hensyn til eventuel påvirkning fra DSB's overordnede organisationsændring pr. april 2007, hvor vi har spurgt til om etablering af afdelingen "Indkøb & Logistik" påvirker den igangværende organisationsudvikling hos os. Meldingen er at vi skal fortsætte med vores organisationsudvikling med de intentioner og forudsætninger den blev igangsat med. Den 25. marts skal arbejdsgrupperne aflevere deres anbefalinger som skal danne grundlaget for en indstilling til styregruppen. Den 01. juni 2007 afholdes 3. møde i styregruppen, hvor indstillingen behandles. DSB Salg 10. møde i styregruppen Stationskoncept afholdes d Beretningen godkendt Ad. 5: Meddelelser fra lokalgrupperne. Indgået fra gruppe 10.04: Voldssagen fra 6. oktober 2006 i Esbjerg ligger nu på Politidirektørens bord. Politidirektøren har forsikret Forbundets advokat, at der vil nu blive samlet op på sagen, p.g.a. den noget (meget) sløve sagsgang. Ad. 6: SU-information. HSU Referat af ekstra ordinært HSU d udsendt med kalender uge Referat af Arbejdsmiljørådets møde d udsendt med kalender uge Møde mangfoldighedsudvalget d (Projekt job til alle - og - projektbanken) næste møde d Møde personalepolitisk udvalg d (revision af personalepolitikken i DSB) Tilbud om gratis helbredstjek for natarbejdere ( juni) - udsendt d Samarbejdssekretariatets nye åbne SU-grundkurser Kurserne, der har til formål at give deltagerne en grundlæggende forståelse for samarbejdsudvalgssystemet, skal: Gøre deltagerne bevidste om de holdninger, der kan føre til et bedre samarbejde Give deltagerne forståelse for samarbejdets muligheder og begrænsninger Side 8 af 16

9 Sætte fokus på samarbejdsudvalgets strategiske arbejde Kurserne har særligt fokus på de roller, som medlemmerne af samarbejdsudvalget har og udvalgets opgaver omkring mål og strategi. Efterårets åbne grundkurser vil blive annonceret på hjemmesiden fra ultimo juni måned Vær opmærksom på, at SU-medlemmer inden for de første 6 måneder efter udpegning skal have tilbudt et kursus for samarbejdsudvalgsmedlemmer. Besøg Samarbejdssekretariatets hjemmeside Læs bl.a. om rammerne for SU's arbejde. Her finder du de regler, vejledninger og publikationer, som vedrører SU arbejdet. Du kan også hente værktøjer og cases, der kan inspirere til arbejdet i SU. Og du kan se svar på oftest stillede spørgsmål. Alt sammen på Grupperne 10.07, 10.08, og deltog i forårets kurser. Alle tillidsfolk opfordres til at deltage i kursuserne. OSU Togsæt Referat af OSU Togsæt d udsendt med kalender uge Fælles OSU møde mellem OSU Togsæt og OSU Togkomponenter afholdt d OSU Fremføring d På mødet blev Bærbar pc og uddannelse IT til stationspersonalet drøftet Ad. 7: Regnskab. Rev. Inventarliste af til behandling (vedlagt indkaldelse) Næste revisionsmøde d i Kbh. Revideret inventarliste af godkendt Lokalgruppemidler april kvartal 2007 Lokalgruppemidler april kvartal udbetales mellem den 15. og På baggrund af revideret "Lokalgruppestruktur / Tillidsrepræsentantsfortegnelse" af (00). maj Med nye medlemstal fordelt på lokalgrupperne jf. medlemslister af 01. maj 2007 Lokalgruppemidler juli kvartal 2007 Side 9 af 16

10 Lokalgruppemidler juli kvartal udbetales mellem den 15. og På baggrund af revideret "Lokalgruppestruktur / Tillidsrepræsentantsfortegnelse" af (00). august Med nye medlemstal fordelt på lokalgrupperne jf. medlemslister af 01. august 2007 På baggrund af erfaringen fra 19. møde genindfører områdegruppen tidligere procedure, hvor gruppeformændene tilmelder gruppenæstformændene til områdegruppebestyrelsesmøderne i oktober og april. Tiltrådt Kasserer kursus d i Valby Forbundets hovedkasserer har nu sammenstrikket skræddersyede kasserer kurser efter den enkelte områdegruppes behov. Områdegruppen har aftalt afholdelse af kassererkursus den 24. april i forbundshuset i Valby. Underviser Forbundshovedkassereren Torben Hansen. Fra Områdegruppen deltog Jens Christian Andersen (kasserer), Kåre Jensen (revisor), Stig K Nielsen (revisorsuppleant), Bent W Frederiksen (gr ), Per E Svendsen (gr ), Ken O Krøyer (gr ), Mette E Jacobsen (gr ) Jan M R Nielsen (gr ) og Carsten Nissen (gr ) Ad. 8: Andet. Ad. 8a: Afslutning af seminar maj 2007 Gode forhold, god service og god plads på stedet. Positive tilbagemeldinger omkring planlægning, indhold og afsatte tider af seminaret Inputtet fra seminarets oplæg og gruppearbejder vil nu blive bearbejdet og konkluderet på 21. møde i september for derefter blive indskrevet til en 3. udgave af områdegruppens handlingsplan. Fotos fra møder m.v. bør samles og udsendes årligt Ad. 8b: Beretning fra udvalg i områdegruppen Områdegruppens udvalg: & IT-politik (3. den ) Repræsentanter: Jørn Nicolaisen, Preben Henriksen og Bent W Frederiksen Notat af www/it - erstatter notat af møde afholdt d Næste møde: ikke aftalt Side 10 af 16

11 GTA Togsæt (den: ) Repræsentanter: Jørn Nicolaisen, Frank M Larsen, Dan B Kirchhoff, Cristian Ghetz. Næstformændene inviteres til deltagelse i udvalgsmøder. Notat af møde i GTA-udvalg - Udsendt med kalender uge møde i styregruppen Projekt Klargøringspersonale København blev afholdt den Møde afholdt den med næstformænd. Næste møde: onsdag den 30. maj 2007 DSB Salg (den: ) Repræsentanter: Jørn Nicolaisen, Lasse F Andersen, Jan N Søndergård og Henning E Laursen (og Næstformænd/ SiR) Områdegruppen har afholdt møde med Regionscheferne, Styregruppemøde Stationskoncept (senest) den 14. februar 2007 Næste (10.) Styregruppemøde er aftalt til den 20. juni 2007 Møde afholdt tirsdag den 9. januar 2007 på Knudshoved, med serviceinspektører og TR er. Næste møde: Ikke aftalt Der er afholdt møde i udvalget den 30. januar 2007 i Nyborg, med deltagelse af næstformænd og sikkerhedsrepræsentanter. Emne: Udarbejde status på Stationskoncept Næste møde: Ikke aftalt Fremføring (5. møde den: ) Repræsentanter: Jørn Nicolaisen, Kurt L Olsen, Jan R M Nielsen, Henrik R Frederiksen og Hans C V Brøndum Notat af møde i udvalget den udsendt med kalender uge møde i udvalget afholdt den i Fredericia. Næste møde: d OK2008 (den: ) Repræsentanter: Jørn Nicolaisen, Jens Chr. Andersen, Preben Henriksen, Bent W Frederiksen, Jan Søndergård Statusnotat af lagt på hjemmesiden under OK2005/trin 8 Notat om Ny Løn af lagt på hjemmesiden under OK2005/trin 8 Internt notat til udvalgets videre arbejde er udsendt den Side 11 af 16

12 Møde afholdt d vedr. krav til OK2008 indhentet fra de ord. gruppemøder jan/feb 2007 Næste møde: ikke aftalt Logistik & Disponering (11. møde den ) Repræsentanter: Per E Svendsen, Ken O Krøyer, Jørn Nicolaisen Udvalget oprettet efter beslutning på 5. møde d Oprettet kontaktudvalg med 4. møder årligt, d , d Søren R Hansen formand Referater fra 2006 udsendt 11. møde i udvalget afholdt den Næste møde: d Uddannelse (4. møde den: ) Repræsentanter: Jørn Nicolaisen, Per Jenner, Cristian Ghetz og Dan B Kirchhoff Notat af fra 1. møde d udsendt d Udvalget besøgte den Odense Tekniske Skole Næste møde: ikke aftalt Sammenskrivning fra gruppearbejde d : Overvejende ønske om en EUD uddannelse 1 år 11/2 indeholdt kørekort. Bredt dækkende for hele stationsbetjentområdet (klargøring, værksted, lager og logistik, service) der til kommer mindre nicher (grafisk, arbejdsledere). Liste over status på lokale uddannelsesaftaler og ønsker til fremadrettet uddannelse indhentes fra lokalgrupperne til uddannelsesudvalget. Uddannelse skal indskrives i organisationsaftalen / aftaledækkes Øvrige/andre udvalg: Dansk Jernbaneforbunds Sikkerheds og Miljøudvalg (SMU): Repræsentant Cristian Ghetz. Referat af møde d udsendt med kalender Næste SMU møder 2007: / / TUR Brancheudvalg for Togklargøring (1. møde 07 d ): Repræsentanter: Henrik Horup (næstformand), Jan R Christensen, Carsten Sauer, Jørn Nicolaisen TUR Brancheudvalg for Togklargøring i 2007: den / den / den / den / den Næste møde: Side 12 af 16

13 Mødet d godkendte forretningsorden for TUR Brancheudvalg Togklargøring med få redaktionelle ændringer - konstituerede med arbejdsgivere som formand, der ud af deres midte valgte Lis Kræmner DSB. Medarbejderorganisationerne valgte ud af deres midte næstformand Henrik Horup DJ. Perioden løber til udgangen af Status aflagt. Der foreligger godkendt Bekendtgørelse med underliggende FKB (faglig kompetence beskrivelse) og AMU mål. Vi har stadig kun pinden fra organisationsaftalen som tilsagn protokollat om fornyelse af organisationsaftaler mellem DSB og DJ d , "Øvrigt - parterne er enige om at grund- og efteruddannelse af stationsbetjente drøftes med henblik på at etablere en uddannelse i TUR regi" Kan både være en EUD eller AMU. Ad. 9: Sager til afgørelse. Ad. 9a: Berammelse af 2. ordinære Tillidsmandsmøde april 2008 Forslag til berammelse: Torsdag den 24. og fredag den 25. april 2008 i København. Budget kr Områdegruppen arbejder videre med tilrettelæggelsen af Tillidsmandsmødet. Forslaget godkendt Ad. 9b: Områdegruppebestyrelsens Forretningsorden Til behandling Forslag til tilføjelser/ændringer under pkt. 4 økonomi i kursiv: 4. Økonomi Områdegruppens pengemidler vil være anbragt således: Et beløb på ikke over kr. på bankkonto til dækning af løbende udgifter, som kan hæves med kassererens underskrift. Områdegruppens øvrige midler anbringes på bankkonto, der kun kan hæves med formandens, ved områdegruppeformandens forfald områdegruppenæstformanden, og kassererens underskrift. Der kan efter bestyrelsens vedtagelse anbringes midler i værdipapirer, der kun kan omsættes med formandens, ved områdegruppeformandens forfald områdegruppenæstformanden, og kassererens underskrift. Procedure jf. ovenstående er gældende og indeholdt i områdegruppebestyrelsens fuldmagt af 20.maj 2005 for områdegruppeformand og områdegruppekasserer til at disponere over områdegruppens konti i Arbejdernes Landsbank, samt Brugeraftale om AL-Netbank (Erhverv) af 24.juni 2005 og 25.oktober Side 13 af 16

14 Kassereren er forpligtet til at tegne de fornødne forsikringer. Policerne dækker medlemmer af bestyrelsen på rejser og møder. For områdegruppens kontor f.s.v. ang. brand, tyveri og erhvervstab. For områdegruppens regnskaber f.s.v.ang. brand og tyveri. Kassereren tilstiller bestyrelsen kvartalsoversigt over regnskabet, samt udarbejder budget for det kommende år i forbindelse til aflæggelse af årsregnskabet. Bestyrelsens revisor træder i kassererens sted ved dennes forfald. Indstilling til godkendelse Indstillingen godkendt Ad. 9c: Medlemslister Medlemsliste af 1. maj Medlemslister udsendt elektronisk d til lokalgrupperne - Medlemstallene er opgjort pr Straks efter modtagelsen af medlemslister bekræfter lokalgrupperne rigtigheden af indholdet. Revideret "Lokalgruppestruktur / Tillidsrepræsentantsfortegnelse" af 00. maj Med nye medlemstal fordelt på lokalgrupperne jf. medlemslister af 01 maj 2007 udsendes d Ad. 9d: Næste møde. (Se: Områdebestyrelsesmøder i 2007: 2. ekstraordinære møde fredag den 12. januar 2007 i Nyborg 18. møde tirsdag den 27. februar 2007 i Nyborg 19. møde den mandag den 16. april 2007 (med næstformænd) i Korsør 20. møde (seminar) den 21. til 23. maj 2007 i Korsør 21. møde tirsdag den 18. september 2007 i Nyborg 22. møde mandag den 29. oktober 2007 (med næstformænd) i Korsør 23. møde fredag den 14. december 2007 i Nyborg Møderække med SiR/TR i 2007: Tirsdag den 27. marts 2007 i Nyborg for SiR/TR i DSB Produktion Onsdag den 28. marts 2007 i Nyborg for SiR/TR i DSB Salg og Koncernpersonale Tirsdag den 9. oktober 2007 i Nyborg for SiR/TR i DSB Produktion Onsdag den 10. oktober 2007 i Nyborg for SiR/TR i DSB Salg og Koncernpersonale Side 14 af 16

15 Andre berammede møder: Dansk Jernbaneforbunds 52. ordinære kongres den oktober 2008 Hovedbestyrelsen DJ i 2007: den / / ekstra ordinært d / / / (Deltager Jørn Nicolaisen suppleant: Dan B Kirchhoff) Sektionsbestyrelsesmøde i 2007: den (SPO) / den (TPO) / den (LPO) / den (SPO). (Deltager Jørn Nicolaisen, Dan B Kirchhoff og Henning E Laursen suppleanter Jan Søndergård, Frank M Larsen, Jens Christian Andersen) HSU-DSB i 2007: den seminar / / ex. ord / / / (Deltager Jørn Nicolaisen suppleant Niels H Nielsen TPO) DSB Arbejdsmiljørådet i 2007: ændret fra til den / den / den / den (deltager Niels Sørensen suppleant ingen) VSU-møder (Produktion) i 2007: ex. ord. den / ex ord den / den / / / (Deltager Jørn Nicolaisen suppleant Dan B kirchhoff) VSU-møder (Salg) i 2007: ex. ord. den / den / / / (evt.) seminar / (Deltager Henning E Laursen suppleant Jan Søndergård) OSU- møder Togsæt i 2007: den / ekstra ordinært d / den / den / den (Deltager Dan B Kirchhoff og Per Jenner suppleanter Cristian Ghetz, Arne D Jørgensen) OSU i Togkomponenter i 2007: den / ekstra ordinært d / den / den / den (Deltager: Knud V Folman suppleant Steen E Nielsen) OSU i Fremføring i 2007: den (seminar) den / den (seminar) / den / den / den (Deltager Henrik R Frederiksen suppleant Kurt L Olsen) OSU Togpersonale (logistik & disponering) i 2007: den / den / den / den (Deltager: Ken O Krøyer suppleant Per E Svendsen) SISU Ejendomme (Salg) - møder 2007: den / den / den / den (Deltager: Brian Kjærgaard, Bygningsforvalter Herning suppleant Bfv Bo Andersen) SUSI stabe i 2007: den / den / den / den (Deltager Preben Henriksen suppleant Per Frimurer) HSU, Mangfoldighedsudvalget i 2007: den / den / den (Deltager Jørn Nicolaisen) Side 15 af 16

16 DSB Produktion, møder i arbejdsmiljøudvalget i 2007: afholdes efter behov (Deltager Dan B Kirchhoff, suppleant Tom R Gregersen ) DSB Produktion, møder i uddannelsesudvalget i 2007: den / den / den / den (Deltager Dan B Kirchhoff) DSB Produktion, møder i licitationsudvalget afholdes efter behov (Deltager Jørn Nicolaisen) Dansk Jernbaneforbunds Sikkerhed og Miljøudvalg (SMU) i 2007: den / den / den / den (Deltager Cristian Ghetz) TUR Brancheudvalg for Togklargøring i 2007: den / den / den / den / den (Deltager Jørn Nicolaisen) Ad. 10: Spørgsmål fra bestyrelsen. Tak til bestyrelsen for et godt seminar og for en engageret indsats. Vi ses igen til september - God hjemrejse - Og god sommer Mødet afsluttet kl Side 16 af 16

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - 1. Konstituerende Bestyrelsesmøde Torsdag den 24. april 2008 DAC, Dansk Arkitektur Center Strandgade 27 B, 1401 København K Tlf. 32 64 54

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke Områdegruppens virke og daglige arbejde varetages af formanden fra områdegruppens kontor. Til bistand ved områdegruppens

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde og Seminar Torsdag den 26. maj 2005 klokken 13.00 til fredag 27. maj 2005 klokken 12.00 Konferencecenter Klarskovgård Korsør

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde den 18. maj 2006 Hotel Agon Aldea i Berlin Referat af 14.møde Referatet findes også på områdegruppens hjemmeside: www.spdsb.org

Læs mere

Referat af 9. sektionsbestyrelsesmøde d. 14.09.2010 i København

Referat af 9. sektionsbestyrelsesmøde d. 14.09.2010 i København Referat af 9. sektionsbestyrelsesmøde d. 14.09.2010 i København Tilstede: Afbud: Preben S Pedersen LPO Carsten M Olesen Jørn Nicolaisen SPO Dan B Kirchhoff SPO Henning E Laursen SPO Niels Henrik Nielsen,

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Fredag den 12. januar 2007 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af 2.

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Protokol fra Ekstra ordinære Tillidsmandsmøde Den 9. september 2009 på Højstrupgård Eiler Jensensvej 1, 3000 Helsingør, tlf. 49 76 66 66

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. oktober 2006 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Tirsdag den 15. marts 2004 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af 6.

Læs mere

Forretningsorden for Sektionsbestyrelsen.

Forretningsorden for Sektionsbestyrelsen. Forretningsorden for Sektionsbestyrelsen. Pkt. 1. Sektionens sammensætning Dansk Jernbaneforbund, Sektion DSB består af de medlemmer, der er ansat indenfor DSB SV, undtaget DSB S-tog A/S, samt medlemmer

Læs mere

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde 27. Oktober 2010 på Hotel Næsbylund.

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde 27. Oktober 2010 på Hotel Næsbylund. Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde 27. Oktober 2010 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Ole Christoffersen, Peter Ørn, Lis B Larsen Hans Jørgen Worm-Laursen (afbud syg)

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Mandag den 16. april 2007 klokken 10.30 Konferencecenter Klarskovgaard Korsør Lystskov 30, 4220 Korsør Telefon: 72 16 20

Læs mere

Referat af 9. sektionsbestyrelsesmøde d. 26.04.2007 i København

Referat af 9. sektionsbestyrelsesmøde d. 26.04.2007 i København Referat af 9. sektionsbestyrelsesmøde d. 26.04.2007 i København Tilstede: Torben Sonne, LPO Carsten M Olesen LPO Dan B Kirchhoff, SPO Preben S Pedersen LPO Jørn Nicolaisen, SPO Henning E Laursen SPO Niels

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. januar 2005 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af 1.ekstra

Læs mere

Protokol 6. Områdegruppebestyrelsesmøde 3-4 Juni på Næsbylund.

Protokol 6. Områdegruppebestyrelsesmøde 3-4 Juni på Næsbylund. Protokol 6. Områdegruppebestyrelsesmøde 3-4 Juni på Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen,

Læs mere

Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia.

Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia. Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen,

Læs mere

Protokol fra hovedbestyrelsesmødet

Protokol fra hovedbestyrelsesmødet Dansk Jernbaneforbund Protokol fra hovedbestyrelsesmødet Den 9. oktober 2014 2 Protokol fra hovedbestyrelsesmødet den 9. oktober 2014 Deltagere: Forbundsformand Henrik Horup Næstformand Preben S. Pedersen

Læs mere

Protokol 9. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 marts på Næsbylund.

Protokol 9. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 marts på Næsbylund. Protokol 9. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 marts på Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Hans Jørgen Worm- Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen, Niels Søndergaard,

Læs mere

Referat af 3. sektionsbestyrelsesmøde d. 24.03.2009 i København

Referat af 3. sektionsbestyrelsesmøde d. 24.03.2009 i København Referat af 3. sektionsbestyrelsesmøde d. 24.03.2009 i København Tilstede: Afbud: Carsten M Olesen LPO Preben S Pedersen LPO Jørn Nicolaisen, SPO Dan B Kirchhoff SPO Henning E Laursen, SPO Niels Henrik

Læs mere

1. Navn. stk. 1. Områdegruppens navn er Togpersonalets Områdegruppe DSB (TPO). 2. Formål

1. Navn. stk. 1. Områdegruppens navn er Togpersonalets Områdegruppe DSB (TPO). 2. Formål 1. Navn stk. 1. Områdegruppens navn er Togpersonalets Områdegruppe DSB (TPO). 2. Formål stk. 1. Områdegruppens formål er at varetage medlemmernes faglige, uddannelsesmæssige og sociale interesser samt

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Områdegruppe Stationspersonalet DSB Områdegruppens Vedtægter

Dansk Jernbaneforbund Områdegruppe Stationspersonalet DSB Områdegruppens Vedtægter Dansk Jernbaneforbund Områdegruppe Stationspersonalet DSB Områdegruppens Vedtægter 1 Områdegruppens sammensætning Områdegruppe Stationspersonalet DSB består af de medlemmer, der er beskæftiget inden for

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund

Dansk Jernbaneforbund Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Vedtægter og Forretningsorden for lokalgrupper December 2014 Side 1 af 14 Dansk Jernbaneforbund Områdegruppe Stationspersonalet DSB Områdegruppens

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Tirsdag den 19. april 2005 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af 7.

Læs mere

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund.

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund. Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund. Deltagere: Niels Henrik Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Lajla Hallundbæk,

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. marts 2006 Konferencecenter Klarskovgård Korsør Lystskov 30, 4220 Korsør Referat af 12.møde Referatet findes

Læs mere

Protokol 5. Områdegruppebestyrelsesmøde 7. marts 2013 i togpersonalets mødelokale Fredericia.

Protokol 5. Områdegruppebestyrelsesmøde 7. marts 2013 i togpersonalets mødelokale Fredericia. Protokol 5. Områdegruppebestyrelsesmøde 7. marts 2013 i togpersonalets mødelokale Fredericia. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen,

Læs mere

Forretningsorden for lokalgruppe Fredericia Togpersonale DSB.

Forretningsorden for lokalgruppe Fredericia Togpersonale DSB. 1. NAVN Forretningsorden for lokalgruppe Fredericia Togpersonale DSB. Stk. 1 LOKALGRUPPE FREDERICIA TOGPERSONALE DSB. 2. FORMÅL. Stk. 1 At sikre medlemmernes interesser fremmet mest muligt. Stk. 2 At sikre

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE 1 NAVN Togpersonalets lokalgruppe Odense 2 FORMÅL At søge medlemmernes interesse fremmet mest muligt. At søge samarbejde med andre personalegrupper, såvel

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - 1. Konstituerende Bestyrelsesmøde Torsdag den 22. januar 2015 kl. 10.30 Hotel Villa Gulle Øster Voldgade 44 5800 Nyborg Tlf. 65 30 11 88

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Tirsdag den 12. september 2006 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af

Læs mere

Referat 4. Områdegruppebestyrelsesmøde 6-7 december 2016 på Park Hotel i Middelfart

Referat 4. Områdegruppebestyrelsesmøde 6-7 december 2016 på Park Hotel i Middelfart Referat 4. Områdegruppebestyrelsesmøde 6-7 december 2016 på Park Hotel i Middelfart Deltagere: Mikkel Channo Jessen, Susanne Bjørn Jensen, Dennis Desezar, Sten F. Larsen, Peter Ørn, Anette Strande, Hans

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Fredag den 14. december 2007 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Tirsdag den 25. april 2006 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af 13.møde

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Bestyrelsesmøde Onsdag den 09. november 2011 klokken 10.00 Strandvænget 22 2100 Østerbro Mødelokalet 1. sal Klargøringsbygning

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Tirsdag den 18. september 2007 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S RENO-NORD BESTYRELSEN Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00 REFERAT Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S Reno-Nord Troensevej 2 9220 Aalborg Øst Telefon 98 15 65 66 Telefax 98 15 17 97 E-mail

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg F O R R E T N I N G S O R D E N for PTO s bestyrelse & forretningsudvalg Nedenstående reguleringsgrundlag for PTO s forretningsorden omfatter såvel forretningsudvalget (FU), som bestyrelsen. Under det

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Tirsdag den 27. februar 2007 klokken 9.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af 18.møde

Læs mere

Indstilling til nye vedtægter

Indstilling til nye vedtægter Indstilling til nye vedtægter Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vedtage nye vedtægter for foreningen Danske Journaliststuderende RUC. Baggrund: Foreningens vedtægter er efterhånden mange

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Vedtægter for Dansk Jernbaneforbund, Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB

Vedtægter for Dansk Jernbaneforbund, Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB Vedtægter for Dansk Jernbaneforbund, Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB 1 Navn Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Jernbaneforbund Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB. Forkortes: DJ LPO DSB. Stk. 2.

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 kl. 9.00 11.00 intro for nye KB medlemmer der er kaffe fra kl. 8.30 Kl. 11.00 14.30 ordinært KB møde kl. 15.00 18.00 Reception i forbindelse med ændringer i kredsformandskabet

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

Rhododendronforeningens vedtægter

Rhododendronforeningens vedtægter 1 Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Rhododendronforeningen, Chapter of The American Rhododendron Society (ARS) Foreningen er stiftet den 20. januar 1974 og har hjemsted i Egedal Kommune.

Læs mere

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Fløng-Hedehusene Idræt, forkortet FHI. FHI er hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune. FHI s lokalområde er Hedehusene og Fløng. 2. Formål. FHI vil styrke medlemmers

Læs mere

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 62 medlemmer fra i alt 46 haver deltog i generalforsamlingen. Generalforsamlingen fandt sted i selskabslokalerne Præstevangsvej

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Konstituering og afholdelse af bestyrelsesmøder: 1 Umiddelbart efter afholdelse af en ordinær generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling,

Læs mere

Forretningsorden for. Scleroseforeningens Lokalafdelinger

Forretningsorden for. Scleroseforeningens Lokalafdelinger Forretningsorden for Scleroseforeningens Lokalafdelinger 1 1.1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden oprettes i henhold til Foreningens vedtægter 5. 2 2.1. Tiltrædelse af forretningsordenen

Læs mere

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål.

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål. Fællesforeningen blev stiftet den 7. december 1974 1 Navn og formål: Fællesforeningens navn er KALÂDLIT PEK ATIGÎGFÎSA KÁTUVFIAT Inuit. Fællesforeningen er upolitisk og har adresse hos den til enhver tid

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Overenskomst 2015. Mellem. Hovedbestyrelsen

Overenskomst 2015. Mellem. Hovedbestyrelsen Overenskomst 2015 Mellem Hovedbestyrelsen og Gruppebestyrelsen for... gruppe i Region... der påtager sig ansvaret for gruppens ledelse over for De grønne pigespejdere, erklærer at være bekendt med følgende

Læs mere

Hornslet Vandværk A.m.b.a. Vedtægter

Hornslet Vandværk A.m.b.a. Vedtægter Hornslet Vandværk A.m.b.a. Vedtægter Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 24. august 1928, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er HORNSLET VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Ad pkt. 1. Pkt. 1. Holbæk den. 9. april 2013. 1. Der indkaldes herved til

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Ad pkt. 1. Pkt. 1. Holbæk den. 9. april 2013. 1. Der indkaldes herved til Holbæk den. 9. april 2013. 1 Der indkaldes herved til Menighedsrådsmøde Tirsdag den 9. april 2013 kl. 19.00 Referat. Fraværende med afbud; Nana Schiøtt Hansen Ole Frank Jørgensen Vita Fischer Afholdes

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU)

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: FSU

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Fredag den 14. december 2012 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Torsdag den 9. januar 2014 klokken 9.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af 1.

Læs mere

Vedtægt for Foreningen OVNHUS

Vedtægt for Foreningen OVNHUS Vedtægt for Foreningen OVNHUS 1. Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen OVNHUS. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune 2. Formål Foreningens formål er: a. Primært en gang årligt

Læs mere

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune.

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER 1. Navn, formål og hjemsted Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Foreningens formål er at virke for at Nordskov Mølle restaureres

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Referat af 6. sektionsbestyrelsesmøde d i København

Referat af 6. sektionsbestyrelsesmøde d i København Ref6møde14.03.06 Dansk Jernbaneforbund, Sektion DSB Referat af 6. sektionsbestyrelsesmøde d. 14.03.2006 i København Tilstede: Dagsorden: Torben Sonne, LPO Preben S Pedersen LPO Jørn Nicolaisen, SPO Dan

Læs mere

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013.

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013. VUC Bestyrelsen Emne Dato Referat af Ekstraordinært bestyrelsesmøde Den 27. januar 2014 på sekretariatet Til stede: Henning Madsen, Susanne Pieterse, Lotte Klein, Helle Madsen, Ole Mikkelsen, Afbud: Henrik

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE D K G Danish Quality Assurance Group 1 NAVN Gruppens navn er "DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE". Navnet forkortes DKG. Gruppen er stiftet 09. oktober

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Tirsdag den 20. maj 2008 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af 2. møde

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen Bestyrelsen Den 16.04.07 Journal nr.: Bestyrelsen, 2. møde Sagsbehandler: DL Direkte nr.: 9627 2917 Referat fra møde i bestyrelsen for Social

Læs mere

Brande Fjernvarme amba. Forretningsorden

Brande Fjernvarme amba. Forretningsorden Brande Fjernvarme amba Forretningsorden Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Bestyrelsens konstituering. 3. Bestyrelsesmøder. 4. Formandens rolle. 5. Dagsorden. 6. Beslutninger. 7. Beslutningsprotokol.

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Bestyrelsesmøde Tirsdag den 6. marts 2013 klokken 10.00 Strandvænget 22 2100 Østerbro Mødelokalet 1. sal Klargøringsbygning

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober 2013 1 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg

Læs mere

Dagsorden og beslutningsreferat

Dagsorden og beslutningsreferat Bestyrelsesmøde i 3F Bornholm 14-08-2012 Møde indkaldt af: Jens Skovgaard Deltagere: Jens Skovgaard, Merete Koch, Steffen Finne, Ole Kure, Klaus Garberg, Jann Poulsen, Henning B. Pedersen, Søren Kjøller,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Antennelauget MASTEN

Antennelauget MASTEN Sammenskrivning af vedtægter for Antennelauget MASTEN dateret 4. marts 2014 med ændring af vedtægterne som endeligt vedtaget på ekstraordinær laugsforsamling den 2. februar 2016 (ændringerne er angivet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA Revideret d. 27. marts 2012 Stiftet den 09.12.2006 Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er Bramming Kosmorama med hjemsted i Esbjerg Kommune. Foreningens adresse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Frederikssund Kommune og med værneting

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere