Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB"

Transkript

1 Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o Bestyrelsesmøde onsdag 23. maj 2007 kl Konferencecenter Klarskovgård Korsør Lystskov 30, 4220 Korsør Telefon: Referat af 20. møde Sendt til trykning og udsendt elektronisk pr. den 30. august 2007 Side 1 af 16

2 Tilstedeværende: Stbtj Dan B Kirchhoff Områdegruppenæstformand gr Kastrup Stbtj Arne Due Jørgensen, Gruppeformand gr Fredericia Stbtj Hans C V Brøndum, Gruppeformand gr Århus Stbtj Per Jenner, Gruppeformand gr Århus M-stbtj Jan N Søndergaard, Gruppeformand gr Esbjerg Stbtj Henning E Laursen, Gruppeformand gr Randers Stbtj Lasse F Andersen Gruppeformand gr København H Stbtj Frank M Larsen, Gruppeformand gr Belvedere Stbtj Cristian Ghetz, Gruppeformand gr Helgoland Dtm Kurt L Olsen, Gruppeformand gr Kalundborg Stbtj Jan R M Nielsen, Gruppeformand gr Nykøbing F Dtbtj Preben Henriksen, Gruppeformand gr København Rgm Bent W Frederiksen, Gruppeformand gr Helsingør M-stbtj Per Erik Svendsen, Gruppeformand gr København H M-stbtj Kenn O Krøyer, Gruppeformand gr Kastrup Gæst på seminar: Rgfm Jan R Christensen Faglig sekretær Dansk Jernbaneforbund Afbud: Rgm Jens Chr. Andersen, Områdegruppekasserer, gr Århus Stbtj Knud V Folman, Gruppeformand gr København Dtm Henrik R Frederiksen, Gruppeformand gr Fredericia Dagsorden: 1. Mødets åbning. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Godkendelse af referat fra sidste møde. 4. Beretning fra virksomheden. 5. Meddelelser fra lokalgrupperne. 6. SU-information. 7. Regnskab. 8. Andet. 9. Sager til afgørelse. 10. Spørgsmål fra bestyrelsen. Side 2 af 16

3 Indkaldelse: 1. indkaldelsen var vedlagt følgende bilag: (udsendt den ) - ingen. 2. indkaldelse er vedlagt følgende bilag: (udsendt den ) - Program transport m.v. (6 sider) - 2. udgave Handlingsplan(9 sider) - Krav til OK2008 (2 sider) - Indhold Togklargørings uddannelse DSB, fra BU møde d (14 dias) - Bevilling af AMU Togklargørings uddannelser 2007 (1 side) - Støttepapir uddannelser (6 sider) - www / IT notat af (3 sider) - Rev. Inventarliste af (2.sider) Udsendte Bestyrelsesinformationer (uge kalender) var en del af mødematerialet. Dagsorden: Ad 1. Mødets åbning. Områdegruppeformanden bød velkommen til 20. møde i områdegruppebestyrelsen, særlig velkommen til områdegruppens gæst Faglig Sekretær Jan R Christensen. Meddelte afbud fra Jens Christian Andersen gr , Knud V Folman gr og Henrik R Frederiksen Meddelte områdegruppen havde modtaget diverse takkeskrivelser for udvist opmærksomhed Ad. 2: Godkendelse af dagsorden. Mødeleder Preben Henriksen gr Ad. 3: Godkendelse af referat fra sidste møde. Referat af 19. områdegruppebestyrelsesmøde d i Korsør udsendt d (28 s.) Referatet godkendt Side 3 af 16

4 Ad. 4: Beretning fra virksomheden. LO 36. ordinære LO kongres afholdes d oktober 2007 i København. 800 kongresdelegerede. DJ har 9 delegerede. Valg af ny LO formand. Hans Jensen fratræder p.g.a. alder. STK Ekstra ordinær kongres d Fusion af "Det kommunale Kartel" (DKK) og "Stats Kartellet" (STK) til SKAK DJ's standpunkt er: at gå derhen hvor forhandlingsretten er at bevare LO medlemskab at tage forbehold for et evt. retsligt efterspil Forbundet Ordinært Hb-møde afholdt den DJ afholdt 1. maj arrangement i Fælledparken Resultatet af urafstemningen på det "private" Resultatet af urafstemningen i forbindelse med overenskomstfornyelsen mellem HTS-JA og DJ er udsendt som DJ info d Stemmeprocenten var 59,5 % Ja stemmer 69,8 % Nej stemmer 30,2 % Hermed har forbundets medlemmer sagt ja til resultatet. På grund af sammenkædningen med andre LO-forbund, må det endelige resultat dog afvente de andre afstemninger. Ekstra ordinært Hb møde afholdes d Dagsorden: 1. Evt. fusion mellem STK og DKK 2. Evt. Vedr. StK ekstraordinære kongres 30. maj 2007 Dansk Jernbaneforbund har den 30. april 2007 indkaldt 7 delegeret til ovenstående kongres. Følgende er indkaldt: Side 4 af 16

5 Ulrik Salmonsen Henrik Horup Torben Hansen Niels Sørensen Niels H Nielsen Michael Järvinen Carl D Petersen Indkaldelsen er sket ud fra den beslutning, der blev truffet på HB-mødet den 27. august 2004 hvor det blev indstillet, at udpege forbundsledelsen og de 3 sektionsformænd fra DSB, DSB S-tog og Banedanmark. Hb temadag om privatisering d Hb afholder temadag om privatisering d i Valby. Møde d i Valby vedr. "Ny Løn" DJ har indkaldt forhandlingsudvalgene vedr. Ny Løn i DSB og DSB S-tog til møde d kl præsentation af forslag til aftale om Ny Løn SMU d Referat af SMU d udsendt med kalender uge Glatførebekæmpelse - arbejdsgiveransvar En afgørelses fra Landsretten, hvor DJ vandt en sag for et medlem. Sagen drejer sig om arbejdsgiverens pligt til at drage omsorg for sine medarbejdere, bla, ved at sørge for sikre gangveje. Østre Landsret har den 17. april 2007 afsagt dom i en sag om arbejdsgiveransvar i forbindelse med en ansats faldulykke. Den 7. marts 2003 faldt en erfaren lokomotivfører pga. isglat føre på en aflæsningsplads på Ringsted station. Det var ubestridt, at der ikke var glatførebekæmpet langs sporene fra "lokomotivholdepladsen" til de asfalterede stiområder, som var etableret mellem bygninger på tværs af jernbanesporene. Arbejdsgiveren gjorde gældende, at den valgte rute/område var væsentligt farligere at benytte (pga. manglende dræning) end andre, og at der var givet generel instruktion om, at man så vidt muligt skulle gå langs sporene og at det var unødvendigt for skadelidte at forlade lokomotivet. Byretten havde pålagt arbejdsgiveren erstatningsansvar. Landsretten fastslog, at i hvert fald nogle af de ansatte brugte det pågældende areal, og at det var normalt at forlade lokomotivet i det ærinde skadelidte havde og udtalte Side 5 af 16

6 endvidere: "Under disse omstændigheder, og da der har påhvilet [sagsøgte] som arbejdsgiver en særlig pligt til at drage omsorg for, at de ansatte kunne færdes under betryggende forhold på de arealer, som de måtte forventes at benytte i forbindelse med deres arbejde, tiltrædes det, at [sagsøgte] er ansvarlig for den skade, som [den skadelidte] pådrog sig ved faldet. Da det endvidere tiltrædes, at [den skadelidte] ikke har udvist noget forhold, der kan føre til nedsættelse af erstatningen, stadfæster landrettens herefter dommen." Kommentar: Dommen bekræfter, at arbejdsmetoder som kunne bringes til ophør af arbejdsgiveren, men ikke er det, regnes som accepteret af arbejdsgiveren. Dommen bekræfter endvidere tidligere praksis om, at der for en arbejdsgiver gælder en særlig pligt, som er skærpet i forhold til grundejeransvaret, til at sikre arbejdssstedet. Sektion 8. sektionsbestyrelsesmøde afholdt d Referat af 8. møde samt aktivitetsliste af udsendt med kalender uge sektionsbestyrelsesmøde afholdt d sektionsbestyrelsesmøde afholdes d kl , (LPO Kh) 11. sektionsbestyrelsesmøde afholdes d kl , (SPO) Arbejdstøj Møde i arbejdstøjgruppen d i Vissenbjerg Næste møde d kl i Sølvgade Møde i Uniformsstyregruppen d Per Jenner indtræder i arbejdstøjgruppen i stedet for Jørn Nicolaisen Områdegruppen Revideret Tr-fortegnelse / Lokalgruppestruktur af udsendt med kalender uge Gruppemøde i gr d Gruppe har på ekstra ordinært gruppemøde d valgt ny gruppenæstformand. Valgt blev M-stbtj Brian Holm Hansen, der er blevet anmeldt til DSB og DJ. Modtaget brev af fra DSB HR-service med anerkendelse af valget Krav til OK 2008 Høring af områdegruppebestyrelsen udsendt d Krav til OK 2008 drøftet på 9. møde i sektionsbestyrelsen. Side 6 af 16

7 Endelig "Krav til OK 2008" fremsendt til Hb d udsendt til bestyrelsen med 2. indkaldelse af 20. møde. Sektionen vil efterfølgende koordinere kravene Hb behandler de indkomne krav til OK2008 på møde d DSB Produktion Aftale om gevinstdeling Aftale om gevinstdeling for 2006 og 2007 indgået og underskrevet mellem DSB Produktion og SPO d kopi af aftalen udsendt til berørte gruppeformænd Gevinstaftalen (2006) forventes at udmønte kr. 4,33 kr. pr. arbejdende time IC4 DSB har ansøgt Trafikstyrelsen om tilladelse til kørsel med passager mellem Århus og Ålborg Sammenlægningen af Togsæt og Togkomponenter 2. styregruppemøde om sammenlæggelse af Togsæt og Togkomponenter d Referat af 2. styregruppemøde udsendt med kalender uge Næste møde i styregruppen d og Nyhedsbrev af : Sidste nyt omkring sammenlægningen Sammenlægningen af Togsæt og Togkomponenter følger den lagte tidsplan. Alle fire arbejdsgrupper har afholdt opstartsmøder. Der arbejdes med identificering af arbejdsopgaver og der drøftes løsningsmodeller. Generelt er der en entydig melding fra alle fire arbejdsgruppeformænd at der er en god dialog og processen kører godt. Der var 2. møde i styregruppen (formand Jørn Webler) den 26. april 2007, hvor der blev afgivet "midtvejsstatus" på arbejdet. Styregruppen tog status til efterretning. Der afholdes ugentlige statusmøder mellem projektledelse og værkstedschefer. Hver anden uge med områdeledelserne i Togsæt og Togkomponenter. Sammenlægningen er blevet drøftet på separate ordinære samarbejdsudvalgsmøder for Togsæt og Togkomponenter. Der afholdes workshop for samarbejdsudvalgene den 11. maj 2007, hvor processen med implementering drøftes. Side 7 af 16

8 Der har været kontakt til DSB koncernen med hensyn til eventuel påvirkning fra DSB's overordnede organisationsændring pr. april 2007, hvor vi har spurgt til om etablering af afdelingen "Indkøb & Logistik" påvirker den igangværende organisationsudvikling hos os. Meldingen er at vi skal fortsætte med vores organisationsudvikling med de intentioner og forudsætninger den blev igangsat med. Den 25. marts skal arbejdsgrupperne aflevere deres anbefalinger som skal danne grundlaget for en indstilling til styregruppen. Den 01. juni 2007 afholdes 3. møde i styregruppen, hvor indstillingen behandles. DSB Salg 10. møde i styregruppen Stationskoncept afholdes d Beretningen godkendt Ad. 5: Meddelelser fra lokalgrupperne. Indgået fra gruppe 10.04: Voldssagen fra 6. oktober 2006 i Esbjerg ligger nu på Politidirektørens bord. Politidirektøren har forsikret Forbundets advokat, at der vil nu blive samlet op på sagen, p.g.a. den noget (meget) sløve sagsgang. Ad. 6: SU-information. HSU Referat af ekstra ordinært HSU d udsendt med kalender uge Referat af Arbejdsmiljørådets møde d udsendt med kalender uge Møde mangfoldighedsudvalget d (Projekt job til alle - og - projektbanken) næste møde d Møde personalepolitisk udvalg d (revision af personalepolitikken i DSB) Tilbud om gratis helbredstjek for natarbejdere ( juni) - udsendt d Samarbejdssekretariatets nye åbne SU-grundkurser Kurserne, der har til formål at give deltagerne en grundlæggende forståelse for samarbejdsudvalgssystemet, skal: Gøre deltagerne bevidste om de holdninger, der kan føre til et bedre samarbejde Give deltagerne forståelse for samarbejdets muligheder og begrænsninger Side 8 af 16

9 Sætte fokus på samarbejdsudvalgets strategiske arbejde Kurserne har særligt fokus på de roller, som medlemmerne af samarbejdsudvalget har og udvalgets opgaver omkring mål og strategi. Efterårets åbne grundkurser vil blive annonceret på hjemmesiden fra ultimo juni måned Vær opmærksom på, at SU-medlemmer inden for de første 6 måneder efter udpegning skal have tilbudt et kursus for samarbejdsudvalgsmedlemmer. Besøg Samarbejdssekretariatets hjemmeside Læs bl.a. om rammerne for SU's arbejde. Her finder du de regler, vejledninger og publikationer, som vedrører SU arbejdet. Du kan også hente værktøjer og cases, der kan inspirere til arbejdet i SU. Og du kan se svar på oftest stillede spørgsmål. Alt sammen på Grupperne 10.07, 10.08, og deltog i forårets kurser. Alle tillidsfolk opfordres til at deltage i kursuserne. OSU Togsæt Referat af OSU Togsæt d udsendt med kalender uge Fælles OSU møde mellem OSU Togsæt og OSU Togkomponenter afholdt d OSU Fremføring d På mødet blev Bærbar pc og uddannelse IT til stationspersonalet drøftet Ad. 7: Regnskab. Rev. Inventarliste af til behandling (vedlagt indkaldelse) Næste revisionsmøde d i Kbh. Revideret inventarliste af godkendt Lokalgruppemidler april kvartal 2007 Lokalgruppemidler april kvartal udbetales mellem den 15. og På baggrund af revideret "Lokalgruppestruktur / Tillidsrepræsentantsfortegnelse" af (00). maj Med nye medlemstal fordelt på lokalgrupperne jf. medlemslister af 01. maj 2007 Lokalgruppemidler juli kvartal 2007 Side 9 af 16

10 Lokalgruppemidler juli kvartal udbetales mellem den 15. og På baggrund af revideret "Lokalgruppestruktur / Tillidsrepræsentantsfortegnelse" af (00). august Med nye medlemstal fordelt på lokalgrupperne jf. medlemslister af 01. august 2007 På baggrund af erfaringen fra 19. møde genindfører områdegruppen tidligere procedure, hvor gruppeformændene tilmelder gruppenæstformændene til områdegruppebestyrelsesmøderne i oktober og april. Tiltrådt Kasserer kursus d i Valby Forbundets hovedkasserer har nu sammenstrikket skræddersyede kasserer kurser efter den enkelte områdegruppes behov. Områdegruppen har aftalt afholdelse af kassererkursus den 24. april i forbundshuset i Valby. Underviser Forbundshovedkassereren Torben Hansen. Fra Områdegruppen deltog Jens Christian Andersen (kasserer), Kåre Jensen (revisor), Stig K Nielsen (revisorsuppleant), Bent W Frederiksen (gr ), Per E Svendsen (gr ), Ken O Krøyer (gr ), Mette E Jacobsen (gr ) Jan M R Nielsen (gr ) og Carsten Nissen (gr ) Ad. 8: Andet. Ad. 8a: Afslutning af seminar maj 2007 Gode forhold, god service og god plads på stedet. Positive tilbagemeldinger omkring planlægning, indhold og afsatte tider af seminaret Inputtet fra seminarets oplæg og gruppearbejder vil nu blive bearbejdet og konkluderet på 21. møde i september for derefter blive indskrevet til en 3. udgave af områdegruppens handlingsplan. Fotos fra møder m.v. bør samles og udsendes årligt Ad. 8b: Beretning fra udvalg i områdegruppen Områdegruppens udvalg: & IT-politik (3. den ) Repræsentanter: Jørn Nicolaisen, Preben Henriksen og Bent W Frederiksen Notat af www/it - erstatter notat af møde afholdt d Næste møde: ikke aftalt Side 10 af 16

11 GTA Togsæt (den: ) Repræsentanter: Jørn Nicolaisen, Frank M Larsen, Dan B Kirchhoff, Cristian Ghetz. Næstformændene inviteres til deltagelse i udvalgsmøder. Notat af møde i GTA-udvalg - Udsendt med kalender uge møde i styregruppen Projekt Klargøringspersonale København blev afholdt den Møde afholdt den med næstformænd. Næste møde: onsdag den 30. maj 2007 DSB Salg (den: ) Repræsentanter: Jørn Nicolaisen, Lasse F Andersen, Jan N Søndergård og Henning E Laursen (og Næstformænd/ SiR) Områdegruppen har afholdt møde med Regionscheferne, Styregruppemøde Stationskoncept (senest) den 14. februar 2007 Næste (10.) Styregruppemøde er aftalt til den 20. juni 2007 Møde afholdt tirsdag den 9. januar 2007 på Knudshoved, med serviceinspektører og TR er. Næste møde: Ikke aftalt Der er afholdt møde i udvalget den 30. januar 2007 i Nyborg, med deltagelse af næstformænd og sikkerhedsrepræsentanter. Emne: Udarbejde status på Stationskoncept Næste møde: Ikke aftalt Fremføring (5. møde den: ) Repræsentanter: Jørn Nicolaisen, Kurt L Olsen, Jan R M Nielsen, Henrik R Frederiksen og Hans C V Brøndum Notat af møde i udvalget den udsendt med kalender uge møde i udvalget afholdt den i Fredericia. Næste møde: d OK2008 (den: ) Repræsentanter: Jørn Nicolaisen, Jens Chr. Andersen, Preben Henriksen, Bent W Frederiksen, Jan Søndergård Statusnotat af lagt på hjemmesiden under OK2005/trin 8 Notat om Ny Løn af lagt på hjemmesiden under OK2005/trin 8 Internt notat til udvalgets videre arbejde er udsendt den Side 11 af 16

12 Møde afholdt d vedr. krav til OK2008 indhentet fra de ord. gruppemøder jan/feb 2007 Næste møde: ikke aftalt Logistik & Disponering (11. møde den ) Repræsentanter: Per E Svendsen, Ken O Krøyer, Jørn Nicolaisen Udvalget oprettet efter beslutning på 5. møde d Oprettet kontaktudvalg med 4. møder årligt, d , d Søren R Hansen formand Referater fra 2006 udsendt 11. møde i udvalget afholdt den Næste møde: d Uddannelse (4. møde den: ) Repræsentanter: Jørn Nicolaisen, Per Jenner, Cristian Ghetz og Dan B Kirchhoff Notat af fra 1. møde d udsendt d Udvalget besøgte den Odense Tekniske Skole Næste møde: ikke aftalt Sammenskrivning fra gruppearbejde d : Overvejende ønske om en EUD uddannelse 1 år 11/2 indeholdt kørekort. Bredt dækkende for hele stationsbetjentområdet (klargøring, værksted, lager og logistik, service) der til kommer mindre nicher (grafisk, arbejdsledere). Liste over status på lokale uddannelsesaftaler og ønsker til fremadrettet uddannelse indhentes fra lokalgrupperne til uddannelsesudvalget. Uddannelse skal indskrives i organisationsaftalen / aftaledækkes Øvrige/andre udvalg: Dansk Jernbaneforbunds Sikkerheds og Miljøudvalg (SMU): Repræsentant Cristian Ghetz. Referat af møde d udsendt med kalender Næste SMU møder 2007: / / TUR Brancheudvalg for Togklargøring (1. møde 07 d ): Repræsentanter: Henrik Horup (næstformand), Jan R Christensen, Carsten Sauer, Jørn Nicolaisen TUR Brancheudvalg for Togklargøring i 2007: den / den / den / den / den Næste møde: Side 12 af 16

13 Mødet d godkendte forretningsorden for TUR Brancheudvalg Togklargøring med få redaktionelle ændringer - konstituerede med arbejdsgivere som formand, der ud af deres midte valgte Lis Kræmner DSB. Medarbejderorganisationerne valgte ud af deres midte næstformand Henrik Horup DJ. Perioden løber til udgangen af Status aflagt. Der foreligger godkendt Bekendtgørelse med underliggende FKB (faglig kompetence beskrivelse) og AMU mål. Vi har stadig kun pinden fra organisationsaftalen som tilsagn protokollat om fornyelse af organisationsaftaler mellem DSB og DJ d , "Øvrigt - parterne er enige om at grund- og efteruddannelse af stationsbetjente drøftes med henblik på at etablere en uddannelse i TUR regi" Kan både være en EUD eller AMU. Ad. 9: Sager til afgørelse. Ad. 9a: Berammelse af 2. ordinære Tillidsmandsmøde april 2008 Forslag til berammelse: Torsdag den 24. og fredag den 25. april 2008 i København. Budget kr Områdegruppen arbejder videre med tilrettelæggelsen af Tillidsmandsmødet. Forslaget godkendt Ad. 9b: Områdegruppebestyrelsens Forretningsorden Til behandling Forslag til tilføjelser/ændringer under pkt. 4 økonomi i kursiv: 4. Økonomi Områdegruppens pengemidler vil være anbragt således: Et beløb på ikke over kr. på bankkonto til dækning af løbende udgifter, som kan hæves med kassererens underskrift. Områdegruppens øvrige midler anbringes på bankkonto, der kun kan hæves med formandens, ved områdegruppeformandens forfald områdegruppenæstformanden, og kassererens underskrift. Der kan efter bestyrelsens vedtagelse anbringes midler i værdipapirer, der kun kan omsættes med formandens, ved områdegruppeformandens forfald områdegruppenæstformanden, og kassererens underskrift. Procedure jf. ovenstående er gældende og indeholdt i områdegruppebestyrelsens fuldmagt af 20.maj 2005 for områdegruppeformand og områdegruppekasserer til at disponere over områdegruppens konti i Arbejdernes Landsbank, samt Brugeraftale om AL-Netbank (Erhverv) af 24.juni 2005 og 25.oktober Side 13 af 16

14 Kassereren er forpligtet til at tegne de fornødne forsikringer. Policerne dækker medlemmer af bestyrelsen på rejser og møder. For områdegruppens kontor f.s.v. ang. brand, tyveri og erhvervstab. For områdegruppens regnskaber f.s.v.ang. brand og tyveri. Kassereren tilstiller bestyrelsen kvartalsoversigt over regnskabet, samt udarbejder budget for det kommende år i forbindelse til aflæggelse af årsregnskabet. Bestyrelsens revisor træder i kassererens sted ved dennes forfald. Indstilling til godkendelse Indstillingen godkendt Ad. 9c: Medlemslister Medlemsliste af 1. maj Medlemslister udsendt elektronisk d til lokalgrupperne - Medlemstallene er opgjort pr Straks efter modtagelsen af medlemslister bekræfter lokalgrupperne rigtigheden af indholdet. Revideret "Lokalgruppestruktur / Tillidsrepræsentantsfortegnelse" af 00. maj Med nye medlemstal fordelt på lokalgrupperne jf. medlemslister af 01 maj 2007 udsendes d Ad. 9d: Næste møde. (Se: Områdebestyrelsesmøder i 2007: 2. ekstraordinære møde fredag den 12. januar 2007 i Nyborg 18. møde tirsdag den 27. februar 2007 i Nyborg 19. møde den mandag den 16. april 2007 (med næstformænd) i Korsør 20. møde (seminar) den 21. til 23. maj 2007 i Korsør 21. møde tirsdag den 18. september 2007 i Nyborg 22. møde mandag den 29. oktober 2007 (med næstformænd) i Korsør 23. møde fredag den 14. december 2007 i Nyborg Møderække med SiR/TR i 2007: Tirsdag den 27. marts 2007 i Nyborg for SiR/TR i DSB Produktion Onsdag den 28. marts 2007 i Nyborg for SiR/TR i DSB Salg og Koncernpersonale Tirsdag den 9. oktober 2007 i Nyborg for SiR/TR i DSB Produktion Onsdag den 10. oktober 2007 i Nyborg for SiR/TR i DSB Salg og Koncernpersonale Side 14 af 16

15 Andre berammede møder: Dansk Jernbaneforbunds 52. ordinære kongres den oktober 2008 Hovedbestyrelsen DJ i 2007: den / / ekstra ordinært d / / / (Deltager Jørn Nicolaisen suppleant: Dan B Kirchhoff) Sektionsbestyrelsesmøde i 2007: den (SPO) / den (TPO) / den (LPO) / den (SPO). (Deltager Jørn Nicolaisen, Dan B Kirchhoff og Henning E Laursen suppleanter Jan Søndergård, Frank M Larsen, Jens Christian Andersen) HSU-DSB i 2007: den seminar / / ex. ord / / / (Deltager Jørn Nicolaisen suppleant Niels H Nielsen TPO) DSB Arbejdsmiljørådet i 2007: ændret fra til den / den / den / den (deltager Niels Sørensen suppleant ingen) VSU-møder (Produktion) i 2007: ex. ord. den / ex ord den / den / / / (Deltager Jørn Nicolaisen suppleant Dan B kirchhoff) VSU-møder (Salg) i 2007: ex. ord. den / den / / / (evt.) seminar / (Deltager Henning E Laursen suppleant Jan Søndergård) OSU- møder Togsæt i 2007: den / ekstra ordinært d / den / den / den (Deltager Dan B Kirchhoff og Per Jenner suppleanter Cristian Ghetz, Arne D Jørgensen) OSU i Togkomponenter i 2007: den / ekstra ordinært d / den / den / den (Deltager: Knud V Folman suppleant Steen E Nielsen) OSU i Fremføring i 2007: den (seminar) den / den (seminar) / den / den / den (Deltager Henrik R Frederiksen suppleant Kurt L Olsen) OSU Togpersonale (logistik & disponering) i 2007: den / den / den / den (Deltager: Ken O Krøyer suppleant Per E Svendsen) SISU Ejendomme (Salg) - møder 2007: den / den / den / den (Deltager: Brian Kjærgaard, Bygningsforvalter Herning suppleant Bfv Bo Andersen) SUSI stabe i 2007: den / den / den / den (Deltager Preben Henriksen suppleant Per Frimurer) HSU, Mangfoldighedsudvalget i 2007: den / den / den (Deltager Jørn Nicolaisen) Side 15 af 16

16 DSB Produktion, møder i arbejdsmiljøudvalget i 2007: afholdes efter behov (Deltager Dan B Kirchhoff, suppleant Tom R Gregersen ) DSB Produktion, møder i uddannelsesudvalget i 2007: den / den / den / den (Deltager Dan B Kirchhoff) DSB Produktion, møder i licitationsudvalget afholdes efter behov (Deltager Jørn Nicolaisen) Dansk Jernbaneforbunds Sikkerhed og Miljøudvalg (SMU) i 2007: den / den / den / den (Deltager Cristian Ghetz) TUR Brancheudvalg for Togklargøring i 2007: den / den / den / den / den (Deltager Jørn Nicolaisen) Ad. 10: Spørgsmål fra bestyrelsen. Tak til bestyrelsen for et godt seminar og for en engageret indsats. Vi ses igen til september - God hjemrejse - Og god sommer Mødet afsluttet kl Side 16 af 16

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde den 18. maj 2006 Hotel Agon Aldea i Berlin Referat af 14.møde Referatet findes også på områdegruppens hjemmeside: www.spdsb.org

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. oktober 2006 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af

Læs mere

Referat af 11. sektionsbestyrelsesmøde d. 14.02.2011 i København

Referat af 11. sektionsbestyrelsesmøde d. 14.02.2011 i København Referat af 11. sektionsbestyrelsesmøde d. 14.02.2011 i København Tilstede: Afbud: Preben S Pedersen LPO Carsten M Olesen LPO Peter Kanstrup, LPO Jørn Nicolaisen SPO Frank M Larsen SPO Henning E Laursen

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Bestyrelsesmøde Tirsdag den 04. december 2014 klokken 10.00 Strandvænget 22 2100 Østerbro Mødelokalet 1. sal Klargøringsbygning

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Gruppe: 000 Side: 1 (2) De nedtonede grupper er planlagte, men ikke færdigbearbejdede grupper. 000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Marts 2014. Beretning for perioden april 2013 - marts 2014

Marts 2014. Beretning for perioden april 2013 - marts 2014 Marts 2014 Beretning for perioden april 2013 - marts 2014 Teglholmsgade 3, 0900 København C info@lederforeningen.dk www.lederforeningen.dk Telefon 70 27 22 57 1 Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Læs mere

Trafikforbundet. Referat fra det 21. ordinære delegeretmøde den 10. april 2014 i Kosmopol, Fiolstræde 44, 1171 København K

Trafikforbundet. Referat fra det 21. ordinære delegeretmøde den 10. april 2014 i Kosmopol, Fiolstræde 44, 1171 København K Trafikforbundet Referat fra det 21. ordinære delegeretmøde den 10. april 2014 i Kosmopol, Fiolstræde 44, 1171 København K København, den 25. april 2014 Dagsorden: 1. Navneopråb 2. Vedtagelse af forretningsorden

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Love. Kongressen 2012

Love. Kongressen 2012 Love Kongressen 2012 Udgiver: Dansk Metalarbejderforbund Redaktion og layout: Kommunikationsafdelingen Foto: Michael Bo Rasmussen Redaktionen er afsluttet den 29.10. 2012 Indhold Forbundets formål... 6

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 14.-15. august 2013 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden), Monica Lendal Jørgensen (næstformanden), Hanne Lindbjerg Kristensen

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG Udgave 01-06-2015 Gruppe: 000 Dato: 01-06-2015 Side: 2 (2) INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Lysegrå kapitler udgået eller ikke færdiredigerede:

Læs mere

tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn.

tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn. 1 tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn. Forbundets formål er: 1. At arbejde for at samle alle bygningsarbejdere

Læs mere

LOVE KONGRESSEN2010 BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET

LOVE KONGRESSEN2010 BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET LOVE KONGRESSEN2010 BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET LOVE KONGRESSEN 2010 Indholdsfortegnelse Navn og formål...............................................side 5 Optagelse og medlemskab......................................side

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

GENERAL FORSAMLING ERHVERVSSKOLELEDERNE

GENERAL FORSAMLING ERHVERVSSKOLELEDERNE BERETNING GENERAL FORSAMLING ERHVERVSSKOLELEDERNE GENERALFORSAMLING KL.16.30 ÅRSMØDE FRA KL. 9.30 2010 ONSDAG DEN 24. MARTS 2010 EUC LILLEBÆLT I AUDITORIET I TEKNIKERVEJ 2 I 7000 FREDERICIA ERHVERVSSKOLELEDERNES

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 14. juni 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation (17.15 18.30)

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING

GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING TIRSDAG D. 22. MARTS 2011 KL. 16.00 Uglegårdsskolen Personalerum Netversion den 12.3.2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Indholdsfortegnelse 3 Forslag til forretningsorden

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

REFERAT af 4. september 2013

REFERAT af 4. september 2013 REFERAT af 4. september 2013 Bestyrelsesmøde nr. 69 i BO-VEST Malervangen 1, Glostrup. Torsdag den 4. september 2013 kl. 16.30 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere