Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB"

Transkript

1 Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o Bestyrelsesmøde onsdag 23. maj 2007 kl Konferencecenter Klarskovgård Korsør Lystskov 30, 4220 Korsør Telefon: Referat af 20. møde Sendt til trykning og udsendt elektronisk pr. den 30. august 2007 Side 1 af 16

2 Tilstedeværende: Stbtj Dan B Kirchhoff Områdegruppenæstformand gr Kastrup Stbtj Arne Due Jørgensen, Gruppeformand gr Fredericia Stbtj Hans C V Brøndum, Gruppeformand gr Århus Stbtj Per Jenner, Gruppeformand gr Århus M-stbtj Jan N Søndergaard, Gruppeformand gr Esbjerg Stbtj Henning E Laursen, Gruppeformand gr Randers Stbtj Lasse F Andersen Gruppeformand gr København H Stbtj Frank M Larsen, Gruppeformand gr Belvedere Stbtj Cristian Ghetz, Gruppeformand gr Helgoland Dtm Kurt L Olsen, Gruppeformand gr Kalundborg Stbtj Jan R M Nielsen, Gruppeformand gr Nykøbing F Dtbtj Preben Henriksen, Gruppeformand gr København Rgm Bent W Frederiksen, Gruppeformand gr Helsingør M-stbtj Per Erik Svendsen, Gruppeformand gr København H M-stbtj Kenn O Krøyer, Gruppeformand gr Kastrup Gæst på seminar: Rgfm Jan R Christensen Faglig sekretær Dansk Jernbaneforbund Afbud: Rgm Jens Chr. Andersen, Områdegruppekasserer, gr Århus Stbtj Knud V Folman, Gruppeformand gr København Dtm Henrik R Frederiksen, Gruppeformand gr Fredericia Dagsorden: 1. Mødets åbning. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Godkendelse af referat fra sidste møde. 4. Beretning fra virksomheden. 5. Meddelelser fra lokalgrupperne. 6. SU-information. 7. Regnskab. 8. Andet. 9. Sager til afgørelse. 10. Spørgsmål fra bestyrelsen. Side 2 af 16

3 Indkaldelse: 1. indkaldelsen var vedlagt følgende bilag: (udsendt den ) - ingen. 2. indkaldelse er vedlagt følgende bilag: (udsendt den ) - Program transport m.v. (6 sider) - 2. udgave Handlingsplan(9 sider) - Krav til OK2008 (2 sider) - Indhold Togklargørings uddannelse DSB, fra BU møde d (14 dias) - Bevilling af AMU Togklargørings uddannelser 2007 (1 side) - Støttepapir uddannelser (6 sider) - www / IT notat af (3 sider) - Rev. Inventarliste af (2.sider) Udsendte Bestyrelsesinformationer (uge kalender) var en del af mødematerialet. Dagsorden: Ad 1. Mødets åbning. Områdegruppeformanden bød velkommen til 20. møde i områdegruppebestyrelsen, særlig velkommen til områdegruppens gæst Faglig Sekretær Jan R Christensen. Meddelte afbud fra Jens Christian Andersen gr , Knud V Folman gr og Henrik R Frederiksen Meddelte områdegruppen havde modtaget diverse takkeskrivelser for udvist opmærksomhed Ad. 2: Godkendelse af dagsorden. Mødeleder Preben Henriksen gr Ad. 3: Godkendelse af referat fra sidste møde. Referat af 19. områdegruppebestyrelsesmøde d i Korsør udsendt d (28 s.) Referatet godkendt Side 3 af 16

4 Ad. 4: Beretning fra virksomheden. LO 36. ordinære LO kongres afholdes d oktober 2007 i København. 800 kongresdelegerede. DJ har 9 delegerede. Valg af ny LO formand. Hans Jensen fratræder p.g.a. alder. STK Ekstra ordinær kongres d Fusion af "Det kommunale Kartel" (DKK) og "Stats Kartellet" (STK) til SKAK DJ's standpunkt er: at gå derhen hvor forhandlingsretten er at bevare LO medlemskab at tage forbehold for et evt. retsligt efterspil Forbundet Ordinært Hb-møde afholdt den DJ afholdt 1. maj arrangement i Fælledparken Resultatet af urafstemningen på det "private" Resultatet af urafstemningen i forbindelse med overenskomstfornyelsen mellem HTS-JA og DJ er udsendt som DJ info d Stemmeprocenten var 59,5 % Ja stemmer 69,8 % Nej stemmer 30,2 % Hermed har forbundets medlemmer sagt ja til resultatet. På grund af sammenkædningen med andre LO-forbund, må det endelige resultat dog afvente de andre afstemninger. Ekstra ordinært Hb møde afholdes d Dagsorden: 1. Evt. fusion mellem STK og DKK 2. Evt. Vedr. StK ekstraordinære kongres 30. maj 2007 Dansk Jernbaneforbund har den 30. april 2007 indkaldt 7 delegeret til ovenstående kongres. Følgende er indkaldt: Side 4 af 16

5 Ulrik Salmonsen Henrik Horup Torben Hansen Niels Sørensen Niels H Nielsen Michael Järvinen Carl D Petersen Indkaldelsen er sket ud fra den beslutning, der blev truffet på HB-mødet den 27. august 2004 hvor det blev indstillet, at udpege forbundsledelsen og de 3 sektionsformænd fra DSB, DSB S-tog og Banedanmark. Hb temadag om privatisering d Hb afholder temadag om privatisering d i Valby. Møde d i Valby vedr. "Ny Løn" DJ har indkaldt forhandlingsudvalgene vedr. Ny Løn i DSB og DSB S-tog til møde d kl præsentation af forslag til aftale om Ny Løn SMU d Referat af SMU d udsendt med kalender uge Glatførebekæmpelse - arbejdsgiveransvar En afgørelses fra Landsretten, hvor DJ vandt en sag for et medlem. Sagen drejer sig om arbejdsgiverens pligt til at drage omsorg for sine medarbejdere, bla, ved at sørge for sikre gangveje. Østre Landsret har den 17. april 2007 afsagt dom i en sag om arbejdsgiveransvar i forbindelse med en ansats faldulykke. Den 7. marts 2003 faldt en erfaren lokomotivfører pga. isglat føre på en aflæsningsplads på Ringsted station. Det var ubestridt, at der ikke var glatførebekæmpet langs sporene fra "lokomotivholdepladsen" til de asfalterede stiområder, som var etableret mellem bygninger på tværs af jernbanesporene. Arbejdsgiveren gjorde gældende, at den valgte rute/område var væsentligt farligere at benytte (pga. manglende dræning) end andre, og at der var givet generel instruktion om, at man så vidt muligt skulle gå langs sporene og at det var unødvendigt for skadelidte at forlade lokomotivet. Byretten havde pålagt arbejdsgiveren erstatningsansvar. Landsretten fastslog, at i hvert fald nogle af de ansatte brugte det pågældende areal, og at det var normalt at forlade lokomotivet i det ærinde skadelidte havde og udtalte Side 5 af 16

6 endvidere: "Under disse omstændigheder, og da der har påhvilet [sagsøgte] som arbejdsgiver en særlig pligt til at drage omsorg for, at de ansatte kunne færdes under betryggende forhold på de arealer, som de måtte forventes at benytte i forbindelse med deres arbejde, tiltrædes det, at [sagsøgte] er ansvarlig for den skade, som [den skadelidte] pådrog sig ved faldet. Da det endvidere tiltrædes, at [den skadelidte] ikke har udvist noget forhold, der kan føre til nedsættelse af erstatningen, stadfæster landrettens herefter dommen." Kommentar: Dommen bekræfter, at arbejdsmetoder som kunne bringes til ophør af arbejdsgiveren, men ikke er det, regnes som accepteret af arbejdsgiveren. Dommen bekræfter endvidere tidligere praksis om, at der for en arbejdsgiver gælder en særlig pligt, som er skærpet i forhold til grundejeransvaret, til at sikre arbejdssstedet. Sektion 8. sektionsbestyrelsesmøde afholdt d Referat af 8. møde samt aktivitetsliste af udsendt med kalender uge sektionsbestyrelsesmøde afholdt d sektionsbestyrelsesmøde afholdes d kl , (LPO Kh) 11. sektionsbestyrelsesmøde afholdes d kl , (SPO) Arbejdstøj Møde i arbejdstøjgruppen d i Vissenbjerg Næste møde d kl i Sølvgade Møde i Uniformsstyregruppen d Per Jenner indtræder i arbejdstøjgruppen i stedet for Jørn Nicolaisen Områdegruppen Revideret Tr-fortegnelse / Lokalgruppestruktur af udsendt med kalender uge Gruppemøde i gr d Gruppe har på ekstra ordinært gruppemøde d valgt ny gruppenæstformand. Valgt blev M-stbtj Brian Holm Hansen, der er blevet anmeldt til DSB og DJ. Modtaget brev af fra DSB HR-service med anerkendelse af valget Krav til OK 2008 Høring af områdegruppebestyrelsen udsendt d Krav til OK 2008 drøftet på 9. møde i sektionsbestyrelsen. Side 6 af 16

7 Endelig "Krav til OK 2008" fremsendt til Hb d udsendt til bestyrelsen med 2. indkaldelse af 20. møde. Sektionen vil efterfølgende koordinere kravene Hb behandler de indkomne krav til OK2008 på møde d DSB Produktion Aftale om gevinstdeling Aftale om gevinstdeling for 2006 og 2007 indgået og underskrevet mellem DSB Produktion og SPO d kopi af aftalen udsendt til berørte gruppeformænd Gevinstaftalen (2006) forventes at udmønte kr. 4,33 kr. pr. arbejdende time IC4 DSB har ansøgt Trafikstyrelsen om tilladelse til kørsel med passager mellem Århus og Ålborg Sammenlægningen af Togsæt og Togkomponenter 2. styregruppemøde om sammenlæggelse af Togsæt og Togkomponenter d Referat af 2. styregruppemøde udsendt med kalender uge Næste møde i styregruppen d og Nyhedsbrev af : Sidste nyt omkring sammenlægningen Sammenlægningen af Togsæt og Togkomponenter følger den lagte tidsplan. Alle fire arbejdsgrupper har afholdt opstartsmøder. Der arbejdes med identificering af arbejdsopgaver og der drøftes løsningsmodeller. Generelt er der en entydig melding fra alle fire arbejdsgruppeformænd at der er en god dialog og processen kører godt. Der var 2. møde i styregruppen (formand Jørn Webler) den 26. april 2007, hvor der blev afgivet "midtvejsstatus" på arbejdet. Styregruppen tog status til efterretning. Der afholdes ugentlige statusmøder mellem projektledelse og værkstedschefer. Hver anden uge med områdeledelserne i Togsæt og Togkomponenter. Sammenlægningen er blevet drøftet på separate ordinære samarbejdsudvalgsmøder for Togsæt og Togkomponenter. Der afholdes workshop for samarbejdsudvalgene den 11. maj 2007, hvor processen med implementering drøftes. Side 7 af 16

8 Der har været kontakt til DSB koncernen med hensyn til eventuel påvirkning fra DSB's overordnede organisationsændring pr. april 2007, hvor vi har spurgt til om etablering af afdelingen "Indkøb & Logistik" påvirker den igangværende organisationsudvikling hos os. Meldingen er at vi skal fortsætte med vores organisationsudvikling med de intentioner og forudsætninger den blev igangsat med. Den 25. marts skal arbejdsgrupperne aflevere deres anbefalinger som skal danne grundlaget for en indstilling til styregruppen. Den 01. juni 2007 afholdes 3. møde i styregruppen, hvor indstillingen behandles. DSB Salg 10. møde i styregruppen Stationskoncept afholdes d Beretningen godkendt Ad. 5: Meddelelser fra lokalgrupperne. Indgået fra gruppe 10.04: Voldssagen fra 6. oktober 2006 i Esbjerg ligger nu på Politidirektørens bord. Politidirektøren har forsikret Forbundets advokat, at der vil nu blive samlet op på sagen, p.g.a. den noget (meget) sløve sagsgang. Ad. 6: SU-information. HSU Referat af ekstra ordinært HSU d udsendt med kalender uge Referat af Arbejdsmiljørådets møde d udsendt med kalender uge Møde mangfoldighedsudvalget d (Projekt job til alle - og - projektbanken) næste møde d Møde personalepolitisk udvalg d (revision af personalepolitikken i DSB) Tilbud om gratis helbredstjek for natarbejdere ( juni) - udsendt d Samarbejdssekretariatets nye åbne SU-grundkurser Kurserne, der har til formål at give deltagerne en grundlæggende forståelse for samarbejdsudvalgssystemet, skal: Gøre deltagerne bevidste om de holdninger, der kan føre til et bedre samarbejde Give deltagerne forståelse for samarbejdets muligheder og begrænsninger Side 8 af 16

9 Sætte fokus på samarbejdsudvalgets strategiske arbejde Kurserne har særligt fokus på de roller, som medlemmerne af samarbejdsudvalget har og udvalgets opgaver omkring mål og strategi. Efterårets åbne grundkurser vil blive annonceret på hjemmesiden fra ultimo juni måned Vær opmærksom på, at SU-medlemmer inden for de første 6 måneder efter udpegning skal have tilbudt et kursus for samarbejdsudvalgsmedlemmer. Besøg Samarbejdssekretariatets hjemmeside Læs bl.a. om rammerne for SU's arbejde. Her finder du de regler, vejledninger og publikationer, som vedrører SU arbejdet. Du kan også hente værktøjer og cases, der kan inspirere til arbejdet i SU. Og du kan se svar på oftest stillede spørgsmål. Alt sammen på Grupperne 10.07, 10.08, og deltog i forårets kurser. Alle tillidsfolk opfordres til at deltage i kursuserne. OSU Togsæt Referat af OSU Togsæt d udsendt med kalender uge Fælles OSU møde mellem OSU Togsæt og OSU Togkomponenter afholdt d OSU Fremføring d På mødet blev Bærbar pc og uddannelse IT til stationspersonalet drøftet Ad. 7: Regnskab. Rev. Inventarliste af til behandling (vedlagt indkaldelse) Næste revisionsmøde d i Kbh. Revideret inventarliste af godkendt Lokalgruppemidler april kvartal 2007 Lokalgruppemidler april kvartal udbetales mellem den 15. og På baggrund af revideret "Lokalgruppestruktur / Tillidsrepræsentantsfortegnelse" af (00). maj Med nye medlemstal fordelt på lokalgrupperne jf. medlemslister af 01. maj 2007 Lokalgruppemidler juli kvartal 2007 Side 9 af 16

10 Lokalgruppemidler juli kvartal udbetales mellem den 15. og På baggrund af revideret "Lokalgruppestruktur / Tillidsrepræsentantsfortegnelse" af (00). august Med nye medlemstal fordelt på lokalgrupperne jf. medlemslister af 01. august 2007 På baggrund af erfaringen fra 19. møde genindfører områdegruppen tidligere procedure, hvor gruppeformændene tilmelder gruppenæstformændene til områdegruppebestyrelsesmøderne i oktober og april. Tiltrådt Kasserer kursus d i Valby Forbundets hovedkasserer har nu sammenstrikket skræddersyede kasserer kurser efter den enkelte områdegruppes behov. Områdegruppen har aftalt afholdelse af kassererkursus den 24. april i forbundshuset i Valby. Underviser Forbundshovedkassereren Torben Hansen. Fra Områdegruppen deltog Jens Christian Andersen (kasserer), Kåre Jensen (revisor), Stig K Nielsen (revisorsuppleant), Bent W Frederiksen (gr ), Per E Svendsen (gr ), Ken O Krøyer (gr ), Mette E Jacobsen (gr ) Jan M R Nielsen (gr ) og Carsten Nissen (gr ) Ad. 8: Andet. Ad. 8a: Afslutning af seminar maj 2007 Gode forhold, god service og god plads på stedet. Positive tilbagemeldinger omkring planlægning, indhold og afsatte tider af seminaret Inputtet fra seminarets oplæg og gruppearbejder vil nu blive bearbejdet og konkluderet på 21. møde i september for derefter blive indskrevet til en 3. udgave af områdegruppens handlingsplan. Fotos fra møder m.v. bør samles og udsendes årligt Ad. 8b: Beretning fra udvalg i områdegruppen Områdegruppens udvalg: & IT-politik (3. den ) Repræsentanter: Jørn Nicolaisen, Preben Henriksen og Bent W Frederiksen Notat af www/it - erstatter notat af møde afholdt d Næste møde: ikke aftalt Side 10 af 16

11 GTA Togsæt (den: ) Repræsentanter: Jørn Nicolaisen, Frank M Larsen, Dan B Kirchhoff, Cristian Ghetz. Næstformændene inviteres til deltagelse i udvalgsmøder. Notat af møde i GTA-udvalg - Udsendt med kalender uge møde i styregruppen Projekt Klargøringspersonale København blev afholdt den Møde afholdt den med næstformænd. Næste møde: onsdag den 30. maj 2007 DSB Salg (den: ) Repræsentanter: Jørn Nicolaisen, Lasse F Andersen, Jan N Søndergård og Henning E Laursen (og Næstformænd/ SiR) Områdegruppen har afholdt møde med Regionscheferne, Styregruppemøde Stationskoncept (senest) den 14. februar 2007 Næste (10.) Styregruppemøde er aftalt til den 20. juni 2007 Møde afholdt tirsdag den 9. januar 2007 på Knudshoved, med serviceinspektører og TR er. Næste møde: Ikke aftalt Der er afholdt møde i udvalget den 30. januar 2007 i Nyborg, med deltagelse af næstformænd og sikkerhedsrepræsentanter. Emne: Udarbejde status på Stationskoncept Næste møde: Ikke aftalt Fremføring (5. møde den: ) Repræsentanter: Jørn Nicolaisen, Kurt L Olsen, Jan R M Nielsen, Henrik R Frederiksen og Hans C V Brøndum Notat af møde i udvalget den udsendt med kalender uge møde i udvalget afholdt den i Fredericia. Næste møde: d OK2008 (den: ) Repræsentanter: Jørn Nicolaisen, Jens Chr. Andersen, Preben Henriksen, Bent W Frederiksen, Jan Søndergård Statusnotat af lagt på hjemmesiden under OK2005/trin 8 Notat om Ny Løn af lagt på hjemmesiden under OK2005/trin 8 Internt notat til udvalgets videre arbejde er udsendt den Side 11 af 16

12 Møde afholdt d vedr. krav til OK2008 indhentet fra de ord. gruppemøder jan/feb 2007 Næste møde: ikke aftalt Logistik & Disponering (11. møde den ) Repræsentanter: Per E Svendsen, Ken O Krøyer, Jørn Nicolaisen Udvalget oprettet efter beslutning på 5. møde d Oprettet kontaktudvalg med 4. møder årligt, d , d Søren R Hansen formand Referater fra 2006 udsendt 11. møde i udvalget afholdt den Næste møde: d Uddannelse (4. møde den: ) Repræsentanter: Jørn Nicolaisen, Per Jenner, Cristian Ghetz og Dan B Kirchhoff Notat af fra 1. møde d udsendt d Udvalget besøgte den Odense Tekniske Skole Næste møde: ikke aftalt Sammenskrivning fra gruppearbejde d : Overvejende ønske om en EUD uddannelse 1 år 11/2 indeholdt kørekort. Bredt dækkende for hele stationsbetjentområdet (klargøring, værksted, lager og logistik, service) der til kommer mindre nicher (grafisk, arbejdsledere). Liste over status på lokale uddannelsesaftaler og ønsker til fremadrettet uddannelse indhentes fra lokalgrupperne til uddannelsesudvalget. Uddannelse skal indskrives i organisationsaftalen / aftaledækkes Øvrige/andre udvalg: Dansk Jernbaneforbunds Sikkerheds og Miljøudvalg (SMU): Repræsentant Cristian Ghetz. Referat af møde d udsendt med kalender Næste SMU møder 2007: / / TUR Brancheudvalg for Togklargøring (1. møde 07 d ): Repræsentanter: Henrik Horup (næstformand), Jan R Christensen, Carsten Sauer, Jørn Nicolaisen TUR Brancheudvalg for Togklargøring i 2007: den / den / den / den / den Næste møde: Side 12 af 16

13 Mødet d godkendte forretningsorden for TUR Brancheudvalg Togklargøring med få redaktionelle ændringer - konstituerede med arbejdsgivere som formand, der ud af deres midte valgte Lis Kræmner DSB. Medarbejderorganisationerne valgte ud af deres midte næstformand Henrik Horup DJ. Perioden løber til udgangen af Status aflagt. Der foreligger godkendt Bekendtgørelse med underliggende FKB (faglig kompetence beskrivelse) og AMU mål. Vi har stadig kun pinden fra organisationsaftalen som tilsagn protokollat om fornyelse af organisationsaftaler mellem DSB og DJ d , "Øvrigt - parterne er enige om at grund- og efteruddannelse af stationsbetjente drøftes med henblik på at etablere en uddannelse i TUR regi" Kan både være en EUD eller AMU. Ad. 9: Sager til afgørelse. Ad. 9a: Berammelse af 2. ordinære Tillidsmandsmøde april 2008 Forslag til berammelse: Torsdag den 24. og fredag den 25. april 2008 i København. Budget kr Områdegruppen arbejder videre med tilrettelæggelsen af Tillidsmandsmødet. Forslaget godkendt Ad. 9b: Områdegruppebestyrelsens Forretningsorden Til behandling Forslag til tilføjelser/ændringer under pkt. 4 økonomi i kursiv: 4. Økonomi Områdegruppens pengemidler vil være anbragt således: Et beløb på ikke over kr. på bankkonto til dækning af løbende udgifter, som kan hæves med kassererens underskrift. Områdegruppens øvrige midler anbringes på bankkonto, der kun kan hæves med formandens, ved områdegruppeformandens forfald områdegruppenæstformanden, og kassererens underskrift. Der kan efter bestyrelsens vedtagelse anbringes midler i værdipapirer, der kun kan omsættes med formandens, ved områdegruppeformandens forfald områdegruppenæstformanden, og kassererens underskrift. Procedure jf. ovenstående er gældende og indeholdt i områdegruppebestyrelsens fuldmagt af 20.maj 2005 for områdegruppeformand og områdegruppekasserer til at disponere over områdegruppens konti i Arbejdernes Landsbank, samt Brugeraftale om AL-Netbank (Erhverv) af 24.juni 2005 og 25.oktober Side 13 af 16

14 Kassereren er forpligtet til at tegne de fornødne forsikringer. Policerne dækker medlemmer af bestyrelsen på rejser og møder. For områdegruppens kontor f.s.v. ang. brand, tyveri og erhvervstab. For områdegruppens regnskaber f.s.v.ang. brand og tyveri. Kassereren tilstiller bestyrelsen kvartalsoversigt over regnskabet, samt udarbejder budget for det kommende år i forbindelse til aflæggelse af årsregnskabet. Bestyrelsens revisor træder i kassererens sted ved dennes forfald. Indstilling til godkendelse Indstillingen godkendt Ad. 9c: Medlemslister Medlemsliste af 1. maj Medlemslister udsendt elektronisk d til lokalgrupperne - Medlemstallene er opgjort pr Straks efter modtagelsen af medlemslister bekræfter lokalgrupperne rigtigheden af indholdet. Revideret "Lokalgruppestruktur / Tillidsrepræsentantsfortegnelse" af 00. maj Med nye medlemstal fordelt på lokalgrupperne jf. medlemslister af 01 maj 2007 udsendes d Ad. 9d: Næste møde. (Se: Områdebestyrelsesmøder i 2007: 2. ekstraordinære møde fredag den 12. januar 2007 i Nyborg 18. møde tirsdag den 27. februar 2007 i Nyborg 19. møde den mandag den 16. april 2007 (med næstformænd) i Korsør 20. møde (seminar) den 21. til 23. maj 2007 i Korsør 21. møde tirsdag den 18. september 2007 i Nyborg 22. møde mandag den 29. oktober 2007 (med næstformænd) i Korsør 23. møde fredag den 14. december 2007 i Nyborg Møderække med SiR/TR i 2007: Tirsdag den 27. marts 2007 i Nyborg for SiR/TR i DSB Produktion Onsdag den 28. marts 2007 i Nyborg for SiR/TR i DSB Salg og Koncernpersonale Tirsdag den 9. oktober 2007 i Nyborg for SiR/TR i DSB Produktion Onsdag den 10. oktober 2007 i Nyborg for SiR/TR i DSB Salg og Koncernpersonale Side 14 af 16

15 Andre berammede møder: Dansk Jernbaneforbunds 52. ordinære kongres den oktober 2008 Hovedbestyrelsen DJ i 2007: den / / ekstra ordinært d / / / (Deltager Jørn Nicolaisen suppleant: Dan B Kirchhoff) Sektionsbestyrelsesmøde i 2007: den (SPO) / den (TPO) / den (LPO) / den (SPO). (Deltager Jørn Nicolaisen, Dan B Kirchhoff og Henning E Laursen suppleanter Jan Søndergård, Frank M Larsen, Jens Christian Andersen) HSU-DSB i 2007: den seminar / / ex. ord / / / (Deltager Jørn Nicolaisen suppleant Niels H Nielsen TPO) DSB Arbejdsmiljørådet i 2007: ændret fra til den / den / den / den (deltager Niels Sørensen suppleant ingen) VSU-møder (Produktion) i 2007: ex. ord. den / ex ord den / den / / / (Deltager Jørn Nicolaisen suppleant Dan B kirchhoff) VSU-møder (Salg) i 2007: ex. ord. den / den / / / (evt.) seminar / (Deltager Henning E Laursen suppleant Jan Søndergård) OSU- møder Togsæt i 2007: den / ekstra ordinært d / den / den / den (Deltager Dan B Kirchhoff og Per Jenner suppleanter Cristian Ghetz, Arne D Jørgensen) OSU i Togkomponenter i 2007: den / ekstra ordinært d / den / den / den (Deltager: Knud V Folman suppleant Steen E Nielsen) OSU i Fremføring i 2007: den (seminar) den / den (seminar) / den / den / den (Deltager Henrik R Frederiksen suppleant Kurt L Olsen) OSU Togpersonale (logistik & disponering) i 2007: den / den / den / den (Deltager: Ken O Krøyer suppleant Per E Svendsen) SISU Ejendomme (Salg) - møder 2007: den / den / den / den (Deltager: Brian Kjærgaard, Bygningsforvalter Herning suppleant Bfv Bo Andersen) SUSI stabe i 2007: den / den / den / den (Deltager Preben Henriksen suppleant Per Frimurer) HSU, Mangfoldighedsudvalget i 2007: den / den / den (Deltager Jørn Nicolaisen) Side 15 af 16

16 DSB Produktion, møder i arbejdsmiljøudvalget i 2007: afholdes efter behov (Deltager Dan B Kirchhoff, suppleant Tom R Gregersen ) DSB Produktion, møder i uddannelsesudvalget i 2007: den / den / den / den (Deltager Dan B Kirchhoff) DSB Produktion, møder i licitationsudvalget afholdes efter behov (Deltager Jørn Nicolaisen) Dansk Jernbaneforbunds Sikkerhed og Miljøudvalg (SMU) i 2007: den / den / den / den (Deltager Cristian Ghetz) TUR Brancheudvalg for Togklargøring i 2007: den / den / den / den / den (Deltager Jørn Nicolaisen) Ad. 10: Spørgsmål fra bestyrelsen. Tak til bestyrelsen for et godt seminar og for en engageret indsats. Vi ses igen til september - God hjemrejse - Og god sommer Mødet afsluttet kl Side 16 af 16

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde den 18. maj 2006 Hotel Agon Aldea i Berlin Referat af 14.møde Referatet findes også på områdegruppens hjemmeside: www.spdsb.org

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. oktober 2006 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Protokol fra Ekstra ordinære Tillidsmandsmøde Den 9. september 2009 på Højstrupgård Eiler Jensensvej 1, 3000 Helsingør, tlf. 49 76 66 66

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Mandag den 16. april 2007 klokken 10.30 Konferencecenter Klarskovgaard Korsør Lystskov 30, 4220 Korsør Telefon: 72 16 20

Læs mere

Referat af 3. sektionsbestyrelsesmøde d. 24.03.2009 i København

Referat af 3. sektionsbestyrelsesmøde d. 24.03.2009 i København Referat af 3. sektionsbestyrelsesmøde d. 24.03.2009 i København Tilstede: Afbud: Carsten M Olesen LPO Preben S Pedersen LPO Jørn Nicolaisen, SPO Dan B Kirchhoff SPO Henning E Laursen, SPO Niels Henrik

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. marts 2006 Konferencecenter Klarskovgård Korsør Lystskov 30, 4220 Korsør Referat af 12.møde Referatet findes

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Tirsdag den 19. april 2005 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af 7.

Læs mere

Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia.

Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia. Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE 1 NAVN Togpersonalets lokalgruppe Odense 2 FORMÅL At søge medlemmernes interesse fremmet mest muligt. At søge samarbejde med andre personalegrupper, såvel

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Fredag den 14. december 2007 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Bestyrelsesmøde Onsdag den 09. november 2011 klokken 10.00 Strandvænget 22 2100 Østerbro Mødelokalet 1. sal Klargøringsbygning

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Torsdag den 25. oktober 2012 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S RENO-NORD BESTYRELSEN Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00 REFERAT Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S Reno-Nord Troensevej 2 9220 Aalborg Øst Telefon 98 15 65 66 Telefax 98 15 17 97 E-mail

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds.

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. ODENSE KREDS Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Odense Kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Odense

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober 2013 1 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL

HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL 2002 Varenummer 4409020002 2 Vedtægt for HK-klubben Klubbens navn: Klubbens område: Vedtaget på klubgeneralforsamlingen den Dirigent Tillidsrepræsentant

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere:

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: 15.04. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen, fra pkt. 10 Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Vedtægter for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Foreningens navn og formål 1 Foreningens navn er Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn. Dens formål er at virke

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13 VEDTÆGTER For Funktionærforeningen i Coop og FDB Stiftet 17/9 1945-2006 Maj 2006 Side 1 af 13 Indholdsoversigt Navn og hjemsted... 1 Formål... 2 Medlemskab... 3 Udmeldelse... 4 Eksklusion... 5 Kontingent...

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU.

1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU. Vedtægter for 3F ungdom Artikel 1. Navn og tilhørsforhold 1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU. 2. 3F Ungdom er Fagligt Fælles Forbunds (3Fs) ungdomsudvalg

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Bestyrelsesmøde Torsdag den 21. juli 2011 klokken 10.00 Strandvænget 22 2100 Østerbro Mødelokalet 1. sal Klargøringsbygning

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg.

Institutionens navn er Houlkærhallen med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Navn og hjemsted: Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Formål: Institutionen har til formål at opføre og drive en idrætshal til brug for idræts- og ungdomsforeninger

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Tirsdag den 4. september 2012 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-2-10.

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-2-10. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-2-10. Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Peter Nielsen, Anne Gregersen, Inge Kristiansen, Michael Haugaard..

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR Vedtægter for Foreningen KORSKÆR 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Foreningen KORSKÆR, i daglig tale KORSKÆR og har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. FORMÅL. Foreningen KORSKÆR er en paraplyorganisation

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING 1. Navn, hjemsted og medlemmer 1,1 Foreningens navn er ID-Psykoterapeutisk Forening 1,2 Foreningen er landsdækkende med hjemsted på formandens bopæl 1,3 Foreningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING

VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING 2005 Side 1 af 10 VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Aktiviteter 5 Forretningsudvalg

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn VEDTÆGTER DMF 1. Navn 1.1. Forbundets navn er Dansk Motions Forbund (DMF). 2. Formål 2.1. Forbundets formål er på almennyttigt grundlag at udbrede interessen for, i den frie natur, at udøve utvunget samvær

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Vedtægter. for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO)

Vedtægter. for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO) Vedtægter for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO). Foreningens hjemsted

Læs mere