Administrativ håndbog for NKS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Administrativ håndbog for NKS"

Transkript

1 NKS(09) Nordisk kernesikkerhedsforskning Norrænar kjarnöryggisrannsóknir Pohjoismainen ydinturvallisuustutkimus Nordisk kjernesikkerhetsforskning Nordisk kärnsäkerhetsforskning Nordic nuclear safety research Administrativ håndbog for NKS Introduktion Dette er NKS administrative håndbog. Målgruppen er alle deltagere i programmet. Heri beskrives de væsentligste administrative funktioner og procedurer i programarbejdet. Formålet er at sikre ensartede effektive rutiner og dermed effektiv administration i alle dele af programmet. Håndbogen skal fungere som et opslagsværk og give svar på praktiske spørgsmål. I en række bilag gives eksempler på udformningen af forskellige dokumenter m.m. Den aktuelle version af håndbogen vil være tilgængelig på og ajourføres af sekretariatet efter behov. Ud over den administrative håndbog findes det overordnede dokument NKS(08)2: NKS-programmet: Ramar, riktlinjer och genomförande, som bl.a. fastlægger ansvarsfordeling og organisation. Indhold: 1 Alment 2 Arbejdssprog 3 Rapporter 3.1 Tekniske rapporter og lignende 3.2 Løbende rapportering 3.3 Slutrapporter for aktiviteter 3.4 Distribution af trykte og elektroniske rapporter 3.5 Programevaluering 4 Nummerering og layout af NKS dokumenter, rapporter og kontrakter 4.1 Nummersystemet 4.2 Layout

2 5 Møder og referater 5.1 Indkaldelse til møder 5.2 Referater 6 Seminarer, temamøder m.m. 7 Administration og økonomiske funktioner 7.1 Attestationsregler og fuldmagtsforhold 7.2 Bevilling fra NKS 7.3 Aftale mellem NKS og programchefernes organisationer 7.4 Igangsættelse af nye aktiviteter 7.5 Programchefernes indgåelse af kontrakter for NKS-finansieret arbejde 7.6 Udebiterede indsatser og andre bidrag 7.7 Rejseudgifter 7.8 Andre mødeudgifter 7.9 Økonomiske oversigter 7.10 Fakturaer og moms 8 Central regnskabsføring, økonomisk forvaltning 8.1 Overføring af midler 8.2 Bogføring 8.3 Regnskabsafslutning 8.4 Revision 9 Adressefortegnelse 10 NKS homepages 11 Nyhedsbreve Bilag 1. Praktisk information inför call for proposal 2. Ansvarsområder og arbejdsfordeling 3. Bibliografisk datablad 4. Eksempel på forside til NKS rapport 5. Information om seminarer 6. NKS-aftale med programchefernes organisationer 7. Checkliste til kontrakter 2

3 1. Alment Proceduren med Call for Proposals med at igangsætte nye aktiviteter beskrives i afsnit 7.4, i bilag 1 samt i detaljer på Ansvarsområder og arbejdsfordeling for NKS ejere, styrelse, ordførende, sekretariat og programchefer fremgår af bilag 2. Udenomnordiske aktivitets- og seminariedeltagelse skal godkendes i forvejen af berørte programchef. 2. Arbejdssprog Call for Proposals og NKS-materiale i forbindelse til dette bør være på engelsk. Ligeledes bør ansøgninger om NKS-midler være på engelsk, særligt for at lette evalueringen af forslagene og gøre vilkårene så lige som muligt for alle ansøgninger. Hver arbejdsgruppe beslutter selv sit arbejdssprog ved møder og i rapporter, såfremt styrelsen ikke giver særlige direktiver. Møder med ikke-nordiske deltagere foregår normalt på engelsk. Det anbefales, at rapporter skrevet på engelsk indeholder en sammenfatning på dansk, norsk eller svensk, og at rapporter på et skandinavisk sprog indeholder et engelsk Summary. Det aftales med programchefen, hvilket sprog rapporter skal skrives på. 3. Rapporter Der er for nærværende to programmer/store aktiviteter i form af R- og B-delen. Det er vigtigt, at information om det enkelte programs resultater når ud til den størst mulige kreds af interessenter. Rapportering af aktiviteterne sker i form af tekniske rapporter, statusrapporter til styrelsen og slutrapporter. Programcheferne skønner i hvilket form aktiviteterne slutrapporteres. Alle rapporter skal afleveres af forfatteren i elektronisk form til sekretariatet. Tekniske rapporter og slutrapporter skal indeholde abstract og key words på engelsk. Rapporter på dansk, norsk eller svensk skal også have en engelsk titel. Et datablad, der indeholder disse oplysninger, skal indgå i tekniske rapporter og slutrapporter, se bilag 3. Alle rapporter, som udgives i NKS' navn, bør indeholde en tak fra NKS til finansierer og deltagende organisationer/personer. I engelsksprogede versioner kan det for eksempel se ud som følger: Acknowledgment NKS conveys its gratitude to all organizations and persons who by means of financial support or contributions in kind have made the work presented in this report possible. Alle organisationers navn skal skrives ud i klartekst på titelbladet, med eventuelle forkortelser i parentes, f.eks. Strålsäkerhetscentralen (STUK). I det følgende redegøres for udformning og fordeling af de enkelte rapporttyper. 3

4 3.1 Tekniske rapporter og lignende Tekniske rapporter bør udgives i NKS' regi, men kan undtagelsesvis udgives i den udførende organisations egen rapportserie. Dokumentet bør indeholde en henvisning til NKS-programmet og forsynes med et NKS-nummer (se nedenfor afsnit 4.1) og en NKS-forside indsat i rapporten, se bilag 4. Programchefen godkender rapporten. Alle rapporter skal indeholde et bibliografisk datablad (bilag 3) som udfyldes af forfatteren. Rapporten bør indeholde en sammenfatning på dansk, norsk eller svensk sprog eller på engelsk. Komplette samlinger af programmets arbejdsdokumenter, videnskabelige publikationer, foredrag osv. skal findes hos programchefen, som også afgør hvilke dokumenter som ligeledes bør findes på NKS-sekretariatet. Disse dokumenter sendes ved behov til programdeltagerne, ordførende og andre interesserede til information. Tekniske rapporter skal normalt - efter mundtlig aftale med sekretariatet - udgives i en speciel "NKS-serie". Normalt publiceres de kun i elektronisk form. Hvis programchefen beslutter det, kan en teknisk rapport ligeledes publiceres i trykt form. I så fald må trykfærdigt manuskript fremsendes, sammen med adresselister og følgebrev underskrevet af programchefen. Omkostninger til trykning og ekspedition belastes programkontoen. Ekstra kopier kan oplagres ved sekretariatet. NKS-sekretariatet forsyner alle tekniske rapporter og lignende med ISBNnummer. 3.2 Løbende rapportering Ved styrelsesmøderne præsenterer programcheferne statusrapporter for virksomheden. Statusrapporten skal indeholde en sammenligning mellem planer og resultat med en forklaring på eventuelle afvigelser økonomisk rapportering - budget og resultat fortegnelse over rapporter, artikler etc. som er publiceret fortegnelse over seminarier, større arbejdsmøder etc. Bidragene skal leveres i elektronisk form i overensstemmelse med direktiv fra NKS-sekretariatet. 3.3 Slutrapporter for aktiviteter Alle aktiviteter afsluttes med en passende slutrapport. For større aktiviteter publiceres der en separat slutrapport på engelsk (dog sammenfatning også på dansk, norsk eller svensk). Muligheden for at publicere slutrapporten, samt et antal af aktivitetens tekniske rapporter i elektronisk form, f.eks. på NKS' hjemmeside eller som 4

5 DVD eller cd-rom, skal overvejes, og programchefen skal derfor i programmets forløb lagre alle bidrag elektronisk, således at dette muliggøres. I god tid, før slutrapporter skrives, vil der ved behov fremkomme mere udførlige instruktioner. Her følger en generel vejledning. Det er praktisk at udarbejde en foreløbig indholdsfortegnelse for slutrapporten tidligt under programarbejdet og anvende denne disposition ved udformning af programindsatserne. Indhold og målgruppe I slutrapporten fremlægges arbejdets resultat for en fagligt kvalificeret kreds af interesserede, og med et Executive Summary for personer med almen interesse inden for NKS' virksomhedsområde. Slutrapporten skal også kunne anvendes til markedsføring af programmets resultater og NKS' aktiviteter. Rapporten skal indeholde en komplet liste over publikationer udgivet siden starten for aktiviteten. Sprog og formulering Rapporten skrives på engelsk, dog skal den indeholde sammenfatning/summary på dansk, norsk eller svensk og engelsk. Ved formuleringen bør der lægges vægt på et klart sprog. Sammenfattende rapporter for større aktiviteter skal sproggranskes. Omkostningerne belastes programkontoen og skal allerede i planlægningen indgå i aktivitetens budget. Illustrationer Gode illustrationer øger interessen for rapporten. Læg vægt på, at de er let forståelige og af høj grafisk kvalitet. Anvend farver hvis det fremmer forståelsen. Biblioteksrutiner Rapporten forsynes med ISBN-nummer af NKS-sekretariatet. Aktivitetslederen er ansvarlig for at forfatteren udfylder et bibliografisk datablad (bilag 3). Trykning Hvis rapporten skal trykkes er sekretariatet behjælpeligt. Trykfærdigt manuskript sendes til sekretariatet. 3.4 Distribution af trykte og elektroniske rapporter Fordeling Målgruppen bør være så bred som muligt, med både nordisk og international fordeling. Individuel fordeling Specielle fordelingslister må udarbejdes for hver rapport. Programchefen udarbejder fordelingslister til de interessenter i Norden og i udlandet, som bør få rapporten. Listerne bør omfatte aktivitetsansvarlige, aktivitetsdeltagere, deltagende institutioner og organisationer, slutbrugere, sponsorer, samt andre berørte. Biblioteket/informationsafdelingen ved forfatterens organisation kan også bidrage med sin egen fordelingsliste. Generel fordeling Alle rapporter udsendes som rutine til biblioteker ifølge sendeliste, styrelse og programchefer. 5

6 Sekretariatet sørger for pligtaflevering til Det kongelige Bibliotek i Danmark som forestår registrering i nationalbibliografien. Der er desuden indgået aftale med Risø DTU s bibliotek om indberetning af NKS s publikationer til relevante internationale faglige databaser. Alle rapporter lægges ud på NKS s hjemmeside, hvor de er søgbare og findes i pdf-format til downloading. Elektroniske nyhedsbreve Information om elektroniske og andre rapporter udsendes i form af NewsLetters og NewsFlashes se avsnitt 11. Omtale i tidsskrifter Forfatteren bør se til, at programarbejdet omtales i relevante fagtidsskrifter, hvor man også kan gøre opmærksom på, hvor rapporterne kan fås. 3.5 Programevaluering Ejerne eller styrelsen fastsætter kriterier og tidspunkter for evaluering af hele eller dele af programmet. 4. Nummerering og layout af NKS dokumenter, rapporter og kontrakter 4.1 Nummersystemet Alle statusrapporter, tekniske rapporter, slutrapporter og lignende udgives i en fælles nummerserie. Hver rapports nummer tildeles af NKS-sekretariatet. Rapportnummeret består af NKS plus et løbenummer. Eksempel: NKS-1 Et ensartet nummersystem for fælles dokumenter (styrelsesreferater, policydokumenter etc.) skal hjælpe til at bevare overblik og til at referere eller finde tilbage til tidligere udarbejdede dokumenter og papirer. Dokumentnummeret består af NKS(år)løbenummer, f.eks. NKS(08)2. Fælles aftaler og kontrakter vedrørende programchefer, sekretariat, revision og lignende, nummereres af sekretariatet, f.eks. NKS/AFT(08)3. R- og B-kontrakter med medvirkende organisationer nummereres af respektive programchef, f.eks. NKS/AFT/R(08)4. Referater nummereres ved behov af programchefen, f.eks. REF/B(08)5. Faxer og breve omfattes ikke af nummersystemet, men bør skrives på NKS-papir. 4.2 Layout NKS' grafiske profil fremgår af hjemmesiden. Den skal anvendes i alle tilfælde, hvor det er praktisk muligt. Profilen arbejdede oprindelig med Myriad font til overskrifter. Det er dog af NKS' styrelse besluttet af praktiske grunde at benytte Arial font i alle overskrifter. Kun det officielle NKS-logo må benyttes. Kun publikationer/dokumenter nummereret i sekretariatet må benytte grønt omslag - kontakt sekretariatet. For dokumenter anvendes fortrinsvis NKS-papir, hvorpå er trykt navn for programområdet. 6

7 For rapporter anvendes en standard rapportforside, som vist i bilag 4. Denne kan anbringes som ekstra forside i rapporter, som udgives i institutionernes egne rapportserier. 5. Møder og referater 5.1 Indkaldelse til møder Ejerne mødes ved behov. Møder i styrelsen forberedes af ordførende. PC erne deltager normalt i styrelsens møder for at aflægge rapport om sin virksomhed. Indkaldelse med forslag til dagsorden udsendes af sekretariatet. Styrelsesmøder afholdes normalt mindst to gange årligt (i maj og november). Programmøder forberedes af programchefen eller af den person, som programchefen udpeger. Denne udsender dagsorden til deltagerne. 5.2 Referater En programchef udpeges til at skrive referatet fra styrelsens møder. Referatet sendes til styrelsens medlemmer som senest 4 uger efter mødet, og styrelsens medlemmer kommenterer referatet inden yderligere 4 uger. Derefter lægges referatet ud på hjemmesiden. Ordfører og referent signerer originalreferaterne, som arkiveres ved sekretariatet. Ved koordineringsmøder udpeges en sekretær der skriver beslutningsreferat og fordeler det til deltagerne for godkendelse. Ved programmøder kan udpeges en sekretær, som skriver referat og distribuerer det til deltagerne. 6. Seminarer, temamøder m.m. 1Inden for hvert program bør afholdes et passende antal seminarer. NKSseminarer skal normalt være åbne ikke blot for en lukket kreds af deltagere. Den ansvarlige for seminaret sikrer at det annonceres på NKS hjemmeside som Nyhed. Ikke nordiske deltagere skal godkendes af programchefen i forvejen. Formål Formålet med seminarerne er for eksempel, at programcheferne får mulighed for at fremlægge deres resultater for en kreds af specialister: programdeltagere, nordiske sikkerhedsmyndigheder og andre interessenter, som ikke selv er involveret i aktiviteterne / programmet. Praktiske spørgsmål Der bør gives rigelig tid til diskussion. Dette kan blandt andet opnås ved, at seminaret varer mere end én dag. Det bør aftales med foredragsholderne, hvor detaljeret deres rapportering skal være, og der bør være et nøje fastlagt tidsskema for seminaret. Arbejdssprog Arrangøren af seminariet beslutter, hvilket arbejdssprog der benyttes. 7

8 Økonomi NKS-programmerne kan finansiere indbudte deltagere/gæsteforelæseres rejseomkostninger, transport, hotel m.m. Øvrige deltagere skal som hovedregel dække egne rejseomkostninger. Opkræves en deltagerafgift, bør den indbetales på forhånd. Afgiften kan inkludere udgifter til ophold, forplejning, lokal transport og bidrag til øvrige udgifter, f. eks. dokumentation og forberedelsesarbejde. Muligheden for at betale med kontokort bør overvejes. For program-seminarerne kan programchefen gøre brug af frie midler fra samordningskontoen. Sekretariatet kan i en vis grad bistå ved organisationen af seminarer, se bilag Administration og økonomiske funktioner 7.1 Attestationsregler og fuldmagtsforhold Attestationsregler og fuldmagtsforhold er udarbejdet i samarbejde med NKS s revisor. Aktiviteter, kontrakter samt løbende omkostninger til fx rejser, møder og seminarier: Programchefen attesterer. Hvis aktiviteten udføres af programchefens egen institution foretager regnskabschefen budgetkontrol og attesterer. Programchefer, kontrakter samt løbende omkostninger til fx rejser, møder og seminarier: Ordførende attesterer. Hvis programchefen kommer fra ordførendes egen institution foretager regnskabschefen budgetkontrol og attesterer. Sekretariatet, kontrakt samt daglig drift: Ordførende attesterer, regnskabschefen attesterer fakturaer vedrørende sekretariatets daglige drift, såfremt fakturaen ikke overstiger DKK , fx porto, trykning, telefon m.m. Ordførende: Regnskabschefen foretager budgetkontrol og attesterer. Ordførende kan uddelegere attestationsretten til regnskabschefen i særlige tilfælde, fx programchefernes rejseudgifter. Sekretariatet forestår betaling af de attesterede fakturaer. Ordførende og sekretariatets regnskabschef har fuldmagt til at foretage hævninger på NKS' giro- og bankkonti i forening eller hver for sig i forening med yderligere en person udpeget af styrelsen. 7.2 Bevilling fra NKS Det er styrelsen som bevilger NKS-midler til aktiviteter efter forslag fra programcheferne. Uforbrugte midler fra igangværende aktiviteter overføres normalt til efterfølgende regnskabsår. Uforbrugte midler fra afsluttede aktiviteter overføres normalt til reserven og disponeres af styrelsen. 8

9 7.3 Aftale mellem NKS og programchefernes organisationer Ordførende eller regnskabschefen indgår på vegne af NKS aftaler med programchefernes organisationer for at sikre, at programcheferne er disponible og for at fastlægge omfanget af og omkostningerne ved deres indsatser. Et skema for dette er vist i bilag 6. I et bilag til aftalen (bilag 6.1) beskrives mere detaljeret samarbejdsaftalen. NKS ordførende skal underrettes i god tid af programchefens organisation såfremt programchefen på grund af tjenestefri eller anden planlagt fravær i en begrænset periode ikke vil kunne udføre sit NKS-arbejde. Ved længere fravær kan udnævnelse af en ny programchef blive aktuel. 7.4 Igangsættelse af nye aktiviteter Forslag til igangsættelse af nye aktiviteter kan præsenteres for programcheferne, normalt i forbindelse med Call for Proposals, se bilag 1 og policydokumentet. Forslag vurderes af programcheferne, som kan indstille til igangsættelse hos styrelsen, som beslutter. Godkendte aktiviteter skal påbegyndes snarest og senest inden for et halvt år og en første statusrapport gives til styrelsen ved næste styrelsesmøde. 7.5 Programchefernes indgåelse af kontrakter for NKS-finansieret arbejde Ved indgåelse af kontrakt om arbejdsindsatser, konsulenttjenester etc. skal programchefen sørge for, at NKS-midler anvendes effektivt og udebiterede indsatser sikres i overensstemmelse med afsnit 7.5. Relevante nationale/statslige regler skal følges. Arbejdsindsatser aftales ved programchefens indgåelse af kontrakt med den udførende persons organisation. Kontrakten bør indeholde en detaljeret beskrivelse af opgaven, arbejdets udførelse, forventede resultater, tidsterminer, betaling og rapporteringsform. Kontrakten kan også gælde deltagelse i arbejdsgruppemøder og lignende. Se checkliste, bilag 7. Såfremt NKS skal betale moms, skal beløbet tydeligt fremgå af kontrakten. For yderligere information om moms - kontakt sekretariatet. Det skal fremgå af kontrakten for hvilke(t) år den gælder. Programchefen skal ved aftaleindgåelse forpligte alle programdeltagere til at overholde retningslinierne afstukket i programhåndbogen. Programchefen sender papirkopi af den underskrevne kontrakt til sekretariatet. Programchefen kan indgå tilsvarende aftaler om programindsatser, som ikke kræver NKS-finansiering. Omfanget af disse indsatser skal indgå i programchefens oversigt over de samlede indsatser i programmet. Betaling og pengeoverføring Betaling sker fortrinsvis i det udførende lands valuta. Programchefen fastlægger betalingsbetingelserne. De normale betalingsterminer for beløb større end cirka DKK kan være: 50 % efter accept og bekræftelse af kontrakten 20 % ved aflevering af rapport eller lignende 30 % når arbejdet er endeligt godkendt af programchefen 9

10 For mindre beløb end cirka DKK kan det være praktisk med to betalingsterminer, f.eks. 50% ved accept og bekræftelse af kontrakten, og de resterende 50% når arbejdet er godkendt af programchefen. Det er programchefen, som autoriserer udbetaling af midler fra programmets budget. Alle fakturaer skal underskrives af programchefen ved udfyldelse af skemaet i et stempel, inden fremsendelse til sekretariatet. Sekretariatet sørger for overførsel af midlerne efter anvisning fra programchefen. Når det drejer sig om NKS-finansieret deltagelse i møder og lignende, påtegner programchefen faktura fra den pågældende organisation og videresender den til sekretariatet for betaling. Alle fakturaer skal indeholde oplysning om aktivitets-/programnummer, og om hvilken kontrakt det gælder. Dersom programchefen autoriserer udbetaling til egen organisation, skal betalingen også autoriseres af ordførende eller regnskabschefen. Sekretariatet sørger for, at midlerne overføres til deltagerorganisationen. Midlerne tages fortrinsvis fra den NKS-girokonto, som findes i deltagerorganisationens land. Programchefer Programchefernes administrative indsatser faktureres i overensstemmelse med de rater som fremgår af aftalen mellem programchefens organisation og NKS. Programchefens organisation sender faktura til ordførende eller regnskabschefen for påtegning, i overensstemmelse med aftalen hvorefter beløbet udbetales af sekretariatet. De teknisk/videnskabelige indsatser, som programcheferne selv skal udføre med NKS-finansiering, dækkes over aktivitetens midler, og beløbet afsættes som en selvstændig post på budgettet. Da det er NKS-sekretariatets bogføring, som er den officielt gældende, ligger det i programchefernes egen interesse og ansvar, mindst kvartalsvis at afstemme deres egen regnskabsoversigt med sekretariatets bogføring, se afsnit 8.2. NKSsekretariatet fremsender relevant dokumentation for at muliggøre denne afstemning. 7.6 Udebiterede indsatser og andre bidrag Opgørelse Det skal fremgå af årsregnskabet fra NKS hvor stor del af den totale finansiering, som udgøres af udebiterede indsatser, således at styrelsen får et indtryk af de totale omkostninger for programmet. Opgørelsen omfatter et totalbeløb for bidraget (konsulentarbejde, arbejdstid, rejseomkostninger plus andet). Ved beregning af totalbeløbet skal disse anvisninger normalt følges: Konsulentarbejde føres med det faktiske beløb i DKK Kontante bidrag bogføres i DKK 10

11 Øvrige omkostninger (for eksempel for arbejdstid, rejseomkostninger og laboratorieressourcer) vurderes i DKK af programchefen Aftale Hvis der udarbejdes en skriftlig aftale, der involverer udebiteret arbejde eller andre bidrag, skal fremgå: Den bestillende organisations navn og navnet på NKS-programmet Titel på aktiviteten De maksimale omkostninger med specifikation af fordelingen mellem den bestillende organisation og NKS Baggrundsinformation Opgavespecifikation med ansvarsfordeling Tidsplaner og kontrolpunkter Kontaktpersoner og eventuelle betalingsbetingelser 7.7 Rejseudgifter Rejsereglement Rejser skal gennemføres så omkostningsbevist som muligt. Rejseudgifter forventes normalt afholdt af deltagerorganisationerne. En undtagelse skal aftales i forvejen med den berørte programchef eller (for sekretariatet) med ordførende. Eventuelle rejseudgifter beregnes som hovedregel ifølge deltagerens nationale statslige regler. Programchefen kan dog beslutte andre betalingsrammer, for eksempel når møder omfatter hel- eller delpension, som betales over programmidler. NKS betaler ikke rejseomkostninger for udenomnordiske aktivitets- og seminariedeltagere, for så vidt at de ikke er særligt indbudte. Normalt støtter NKS heller ikke virksomhed (aktiviteter, møder etc) som gennemføres uden for norden. Undtagelsesvis kan styrelsen eller ordførende godkende seminarier og møder i de baltiske lande. Som hovedregel refunderer NKS rejseudgifterne gennem deltagernes institution. Såfremt udbetalingen skal foretages til deltagerens private konto skal dette aftales i forvejen med den berørte programchef eller ordførende, og de nationale statslige regler følges og alle udgiftsbilag (verfikationer/kvitton) vedlægges. Programdeltagere Rejseudgifter i forbindelse med programarbejdet dækkes hovedsagelig af nationale midler. Hvor dette ikke er muligt, kan de inkluderes i programbudgettet. Når programdeltagernes rejser dækkes af NKS-midler, skal summen indgå i den kontrakt, som er givet af programchefen. Rejseudgifter, som på forhånd er autoriserede af programchefen, men ikke er inkluderet i en aftale om arbejdsindsats dækkes ved, at deltagerens organisation fremsender faktura (bilag/verifikationer behøves ikke) til programchefen med angivelse af tidspunkt og mødested for de enkelte rejser, aktivitetsnummer, formål, og samlede rejseomkostninger. Programchefen godkender regningen ved sin signatur og videresender fakturaen til sekretariatet for betaling. Programchefer, sekretariat De af programchefens og sekretariatets rejser, som skal belaste NKS' budget, skal være indeholdt i budget for programchefen og sekretariat, i overensstemmelse med beslutning af styrelsen. 11

12 Øvrige (ejere, styrelsen) Rejser for ejere og medlemmer i styrelsen betales normalt ikke af NKS. Dette gælder også repræsentanter for øvrige finansierer og andre kommercielle organisationer i styrelsen. Rejser, som på forhånd er autoriseret af ordførende til dækning over sekretariatets konto, afregnes ved at mødedeltagerens organisation, såfremt intet andet er aftalt, fremsender faktura på rejseomkostningerne med angivelse af tidspunktet og mødested for de enkelte rejser, program- /aktivitetsnummer, formål og samlede rejseomkostninger. Fakturaen sendes til regnskabschefen, som anviser beløbet til betaling. 7.8 Andre mødeudgifter For lokale udgifter (mødelokaler, forfriskninger etc.) i forbindelse med arbejdsmøder, som afholdes over programmets bevilling, fremsendes faktura til programchefen, som attesterer fakturaen og videresender denne til sekretariatet for betaling. Fakturaen skal indeholde oplysning om tidspunkt, formål og navne på alle deltagere. For seminarer gælder samme regler, dog skal navne på alle deltagere ikke oplyses. Programchefen har en samordningskonto til at dække disse udgifter. 7.9 Økonomiske oversigter Programmets bogføring foretages i DKK og regnskabet føres i DKK og i Euro. Omregning foretages af sekretariatet efter den kurs, som er gældende ved begyndelsen af hvert kalenderår. Årets aktuelle omregningskurs kan ses på hjemmesiden NKS kan dog beslutte, at omregning skal foretages hvert halvår. Programchefen har løbende overblik over disponerede NKS-midler og aftalte nationale indsatser. Dels gennem egne noteringer, samt gennem materiale fra sekretariatet. Sekretariatet fremsender løbende kontokort for betalte udgifter og kontrakter. Programchefen afstemmer kontokortet med sin egen oversigt Fakturaer og moms Der findes forskellig faktura- og momspraksis. Kontakt sekretariatet. 8. Central regnskabsføring, økonomisk forvaltning Sekretariatet forvalter de midler, som stilles til rådighed for programmet, anviser fakturaer til betaling direkte fra de girokonti, som er oprettet af ejerne, og sørger for den samlede regnskabsføring. 8.1 Overføring af midler NKS har konti i Danmark, Finland, Norge og Sverige. For Island anvendes, i overensstemmelse med aftale, den danske konto. På anmodning af NKSsekretariatet indsætter ejere og øvrige finansierer midler på disse konti. Anmodningen fra sekretariatet til ejerne om udbetaling sker hel- eller halvårligt efter mundtlig aftale, eller når beholdningen på girokontoen er ved at være opbrugt. 12

13 Til de øvrige finansierer fremsendes ved årets begyndelse en faktura på det aftalte beløb. For at en programchef kan udløse anvisning af midler, sender han/hun en signeret faktura med angivelse af program-/aktivitetsnummer til sekretariatet. Sekretariatet kontrollerer, at der er plads på budgettet, og udbetaler beløbet efter programchefens anvisning. Ved overtræk i forhold til budgettet informeres ordførende af sekretariatets regnskabschef. For sekretariatsmidlernes vedkommende autoriseres udbetalinger af ordførende. Denne kan ved behov delegere attestationsretten til sekretariatets regnskabschef. Da alle midlerne er placeret på girokonti, bør alle fakturaer mærkes med det gironummer, hvortil pengene ønskes overført. Ifald beløbet ønskes overført til en bankkonto, må bankens fulde adresse og kontonummer fremgå af fakturaen. Sekretariatet anviser midlerne, således at udgifter til valutaveksling så vidt muligt undgås. Det udbetalte beløb konteres i den gældende valuta på programkontoen, samtidig med at en kursregulering bogføres på samme konto hvilket gør, at summen af de to bogførte beløb svarer til summen i danske kroner. 8.2 Bogføring Sekretariatet er ansvarligt for NKS' bogføring. Denne indeholder dels indtægterne, dels alle udgifter, som er afholdt med NKS' midler. Af bogføringen fremgår ligeledes indestående og tilgodehavende på de enkelte konti, samt de økonomiske forpligtelser, som er indgået, for eksempel i form af kontrakter. Sekretariatet sørger for, at alle bilag (verifikationer) opbevares i 10 år. Kopier af bilagene (verifikationerna) med attestation af kopiernes ægthed kan gøres tilgængelige for ejerne. Sekretariatet udarbejder en kontoplan og fører et specificeret regnskab opdelt på programmer. Kontoplanen skal afspejle styrelsens og programchefernes behov for en tydelig og praktisk anvendbar regnskabsaflæggelse. Bogføringen for programmets løbende udgifter sker i danske kroner, mens de nationale konti føres i landenes egen valuta. Sekretariatet redegør for ejerne, hvilke udbetalinger som er foretaget fra de nationale konti. Redegørelsen sker i form af et revideret årligt regnskab. Revisionen foretages af et statsautoriseret revisionsfirma. Sekretariatet bistår programchefer med at bevare det økonomiske overblik. I begyndelsen af hvert år oplyser sekretariatet de vekselkurser, som skal gælde i løbet af året. Til hvert styrelsesmøde udarbejder sekretariatet en samlet økonomisk oversigt til brug ved den videre planlægning i NKS. 8.3 Regnskabsafslutning Regnskabet afsluttes ved årets slutning, således at bare fakturaer dateret og afsendt i regnskabsåret medtages. Alle øvrige fakturaer medtages i det nye år. 13

14 Der oprettes "opsamlingskonti" for alle girokonti for udbetalinger, som foretages fra nytår og frem til afslutning af regnskabet i januar. Dette gøres af hensyn til Rigsrevisionen. Fastlæggelse af det følgende års budget sker efter beslutning af styrelsen i efteråret efter forslag fra ordførende og vil blandt andet afhænge af det foregående års forbrug af midler. Uforbrugte midler fra igangværende aktiviteter i R- og B- delene overføres normalt til efterfølgende regnskabsår. Uforbrugte midler fra afsluttede R- og B-aktiviteter og sekretariatet overføres normalt til reserven og disponeres af styrelsen. 8.4 Revision NKS' regnskab omfattes af den danske rigsrevisions kontrol. Rigsrevisionen kan efter anmodning ønske regnskabet tilsendt. NKS-regnskabet revideres årligt af en statsautoriseret revisor på grundlag af samtlige bilag (verifikationer) og kontooversigter. Revisionen har ret til uanmeldt inspektion af NKS-sekretariatets regnskab. Ejerne giver på anmodning fra revisionen oplysning om hvilke beløb, som er overført til NKS' konti. Ifald det i de enkelte lande er ønskeligt at revidere anvendelsen af nationale NKSmidler, gøres dette ved hjælp af de attesterede bilag (verifikationer). Revisionsberetninger og årsregnskaberne behandles i styrelsen og godkendes af ejerne. Originalregnskabet og revisionsprotokollatet opbevares hos NKSsekretariatet. 9. Adressefortegnelse Adresselisten er tilgængelig på en NKS password-beskyttet hjemmeside. NKSsekretariatet må indhente personlig godkendelse af hver person som indgår i adresselisten. Sekretariatet holder adressedatabasen for ejere og styrelsen ajourført, mens programcheferne løbende indrapporterer ændringer vedrørende programdeltagere inden for deres eget område. Sekretariatet opdaterer derefter databasen. 10. NKS' homepages Der findes en central NKS hjemmeside, som det er sekretariatets opgave at opdatere og drive. Adressen er: Der findes også en lukket password beskyttet hjemmeside til intern brug for programdeltagerne nærmere oplysninger om denne fås hos sekretariatet. Ligeledes findes programhjemmesider for en del aktiviteter. Eventuelle anvisninger fra NKS' styrelse hvad angår policy, indhold og udførelse skal følges. Det anbefales, at hjemmesiderne opdateres ofte, og at man undgår brug af detaljerede figurer/billeder og andet som gør, at det tager lang tid at åbne siden. 14

15 11. Nyhedsbreve Nyhedsbreve (NewsLetters) på engelsk udsendes 2 gange årligt af sekretariatet, normalt inden styrelsens halvårlige møder, og indeholder information om nye rapporter, seminarievirksomhed etc. Nyhedsbrevenes basismodtagere er styrelse, finansierer, biblioteker, programchefer, aktivitetsansvarlige, aktivitetsdeltagere samt disses institutioner og organisationer og interesserede, der via hjemmesiden har tilmeldt sig nyhedsgruppen. Ved behov udsendes ekstra nyhedsbreve (NewsFlashes) med aktuel information. Man kan abonnere gratis på NewsLetters og NewsFlashes ved at kontakte NKS-sekretariatet. Programcheferne sammensætter det aktuelle materiale om R- og B-delene og sender det til sekretariatet som færdiggør nyhedsbrevene og distribuerer dem. Ordførende er ansvarlig udgiver af nyhedsbrevene. 15

16 BILAG 1 PRAKTISK INFORMATION INFÖR CALL FOR PROPOSAL Denna bilaga syftar till att beskriva och redogöra för hur ett Call for Proposal lämpligen genomförs. Riktlinjerna som är beskriva nedan är en kombination av erfarenhet och fastlagda beslut och avser ett ordinarie CfP som hålls under hösten. Vidare så antas de ekonomiska ramarna vara fastlagda av styrelsen. CfP-året kan anses starta på koordineringsmötet som vanligen hålls i maj inför styrelsemötet. Under maj månads koordineringsmöte fastslås tidsramarna för CfP. Typiska datum är start i mitten av augusti med sista ansökningsdatum i början av oktober. Erfarenhet ger att det avslutande datumet gärna kan vara mitt i veckan, eftersom ett avslut exempelvis på en fredag gärna ger förfrågningar om ansökan kan inkomma på söndag kväll. Inför starten av CfP ska hemsidan uppdateras, och de dokument som har ingått i dem senaste CfP är: Ramprogrammet för respektive B- och R-sidan Ansökningsformulär Instruktioner för ansökan Innan CfP börjar informeras det på hemsidan om att ansökningsomgången kommer att starta på givet datum. När CfP startar länkas dokumenten in och i samband med öppnandet av CfP skickas ett NewFlash ut till NKS-sfären som påminner om starten av CfP. Namn- och nummergivningen av inkomna ansökningar följer en viss struktur: NKS_(R eller B)_(CfP-år)_löpnummer, exempelvis NKS_R_2010_85. Löpnumret hanteras inte centralt utan måste bokföras av respektive programchef. Ansökan ges bara ett nummer en gång, vilket betyder att aktiviteter som löper under flera år behåller sitt ursprungliga nummer och att ansökningar som fått avslag och skickas in påföljande år också behåller sitt nummer. I samband med att ansökningarna tas emot sänd en bekräftelse på mottagandet. När ansökningstiden är över ska ansökningarna utvärderas. Sedan CfP 2010 sker utvärderingen av NKS styrelsemedlemmar med respektive resurser inom sina egna organisationer. Ansökningarna läggs förslagsvis på en hemsida där styrelsemedlemmarna kan ladda ner ansökningarna tillsammans med utvärderingsformulär och instruktioner. Utvärderingen ska vara klar innan höstens koordineringsmöte som föregår höstens styrelsemöte. Efter utvärderingen och på styrelsemötet beslutas vilka förslag som ska beviljas medel. Efter styrelsemötet kommuniceras beslutet ut. De aktiviteter som beviljats medel kan presenteras i en NewsFlash. De aktiviteter som beviljats avslag kontaktas via direkt e-post eller telefonsamtal; massutskick kring beslutet är inte lämpligt. Eventuell återkoppling av utvärderingen ska förmedlas. Inför årsskiftet förbereds och genomförs kontraktsskrivning med inblandade parter och koordinatorer. 16

17 Bilag 2 Ansvarsområden och arbetsuppgifter (Fra policydokumentet NKS(08)2: NKS-programmet: Ramar, riktlinjer och genomförande) Ägarna Tecknar löpande skriftliga avtal om det fortsatta samarbetet, dess finansiering och övriga villkor. Väljer styrelsens ordförande samt tillsätter övriga styrelsemedlemmar, programchefer, evaluerare etc. Är det yttersta policyskapande organet. Beslutar om riktlinjer för struktur, arbetsformer och övergripande administrativa frågor. Sörjer för huvuddelen av finansieringen. Godkänner räkenskaperna. Delegerar vid behov arbetsuppgifter och ansvar till lämplig nivå. Tillsätter ordföranden. Tillsätter programcheferna på en tidsbestämd period på villkor som framgår av ingånget skriftligt avtal. Styrelsen Fattar beslut i frågor om prioriteringar, program, budget och aktiviteter. Lägger fram förslag till policyändringar till ägarna och godkänner NKS officiella policydokument. Bevakar löpande kvalitets- och effektivitetsaspekterna, värderar de teknisk/ vetenskapliga resultaten av aktiviteterna och godkänner slutrapporterade aktiviteter. Beslutar om övergripande riktlinjer för extern och intern information, kommunikation och resultatspridning, och identifierar de viktigaste målgrupperna. Utför i övrigt de uppgifter som ägarna ålägger den samt de uppgifter som framgår av den administrativa handboken. Delegerar vid behov arbetsuppgifter och ansvar till lämplig nivå. Tillsätter sekretariatet på en tidsbestämd period på villkor som framgår av ingånget skriftligt avtal Ordföranden Tillsätts av ägarna. Ansvarar för att NKS-programmet genomförs enligt fastställd arbetsplan och budget. Inkallar vid behov till ägarmöten och håller löpande kontakt med ägarna och styrelsen. Ingår i styrelsen, leder dess möten och övervakar att dess beslut genomförs. Verkar som NKS' officiella talesman, är informationsansvarig samt ansvarig utgivare och redaktör för nyhetsbreven, och utgör en gemensam resurs för hela NKS. Följer arbetet inom NKS-programmets olika områden, inklusive gränsöverskridande aktiviteter, samt det administrativa arbetet, inklusive räkenskaper och revision. 17

18 Övervakar koordineringen mellan programområdena och deltar vid behov i koordineringsmöten med programcheferna och sekretariatet och leder dessa möten. Sörjer för att - styrelsens möten förbereds och nödvändiga dokument till styrelsen färdigställs (budgetförslag, årsräkenskaper, revisionsprotokollat, utvärderingsdirektiv och annat beslutsunderlag) - NKS struktur och administrativa rutiner vid behov revideras - policydokumentet och den administrativa handboken vid behov ses över Ingår vid behov avtal, undertecknar skrivelser och attesterar vissa fakturor. Utför i övrigt de uppgifter som åläggs av ägarna och styrelsen samt de uppgifter som framgår av den administrativa handboken. Sekretariatet Tillsätts av styrelsen på en tidsbestämd period på villkor som framgår av ingånget skriftligt avtal. Löpande arbetsuppgifter Utgör en administrativ stödfunktion för hela NKS och deltar vid behov i styrelsens möten. Distribuerar material (rapporter, kallelser till möten, underlag till möten etc) till styrelsen, programchefer och andra, allt efter behov. Ansvarar för den ekonomiska förvaltningen, sköter bokföring och utbetalningar för hela programmet, beställer revision av räkenskaperna, hanterar avtal, reservationer, kontrakt etc. Sammanställer ekonomiska rapporter till ägarna, styrelsen och programcheferna. Sköter arkivering av handlingar och bokföringsunderlag samt organisation av referensbibliotek och bibliotekstjänster. Rekvirerar ekonomiska medel från ägarna och andra finansiärer enligt avtal. Bearbetar och redigerar NKS-rapporter, såsom tekniska rapporter, slutrapporter och evalueringsrapporter. Ger ut såväl tryckta rapporter som rapporter i elektronisk form. Hanterar tryckerikontakter, upphandlar tryckeritjänster, samlar in rapportmaterial. Sköter det dagliga underhållet och uppdateringen av NKS nätplats, och ger ut NKS elektroniska nyhetsbrev (NewsLetter och NewsFlash). Deltar i arbetet med genomgång av administrativa rutiner, inklusive avtalsoch momsfrågor. Vidareutvecklar den administrativa handboken tillsammans med ordföranden och programcheferna. Upprättar och uppdaterar adresslistor och andra administrativa dokument. Deltar i möten med ordföranden och programcheferna ett par gånger om året. Har vid behov telefonmöten med berörda parter. Hjälper till i arbetet med mindre seminarier som arrangeras inom R- och B- delarna (utskick av informationsmaterial, uppläggning och uppdatering av nätplatser med mera). Utför i övrigt de uppgifter som (inom NKS-avtalets ramar) åläggs av ägarna, styrelsen och ordföranden samt de uppgifter som framgår av den administrativa handboken. 18

19 Vid behov utförs efter separat avtal följande arbetsuppgifter Deltar i vidareutvecklingen av NKS nätplats. Arbetar med utgivning av periodiskt material (DVD, CD-ROM och liknande). Deltar i arbetet med gemensamma NKS-seminarier (förberedelser, genomförande, uppföljning). Deltar i arbetet med särskilda R- och B-seminarier (förberedelser, genomförande, uppföljning). Programcheferna Tillsätts av ägarna på en tidsbestämd period på villkor som framgår av ingånget skriftligt avtal. Förväntas göra en arbetsinsats på cirka 50% av en heltid. Får leda och/eller delta i aktiviteter samt själva föreslå nya aktiviteter till styrelsen. Sörjer för att programmet genomförs i överensstämmelse med fastställt ramprogram, övriga styrelsebeslut och intentioner samt leder arbetet med Call for Proposals och lägger fram nya aktivitetsförslag för styrelsen. Har aktiv kontakt med relevanta nordiska fackmiljöer och slutanvändare för att förankra NKS-arbetet, föra samman utförare och intressenter samt fånga upp behov och trender på ett tidigt stadium. Koordinerar verksamheten sinsemellan och har löpande kontakter med ordföranden och sekretariatet. Har löpande kontakter med de aktivitetsansvariga och ser till att aktiviteterna genomförs och rapporteras enligt fastställda planer samt leder och övervakar informationsverksamheten inom programområdet. Rapporterar direkt till styrelsen, deltar i dess möten och skriver vid behov referat från dessa möten. Ansvarar för resultatspridning till berörda parter i form av seminarier, vetenskapliga artiklar, rapporter, dokument, arbetsmaterial etc i enlighet med riktlinjerna i den administrativa handboken. Sprider information från styrelsemötena till berörda personer och organisationer. Utför i övrigt de uppgifter som (inom NKS-avtalets ramar) åläggs av ägarna och styrelsen samt de uppgifter som framgår av ingångna kontrakt och beställningar, fastställda program- och aktivitetsplaner samt den administrativa handboken. 19

20 Bilag 3 Bibliographic Data Sheet NKS-XXX Title Author(s) Affiliation(s) ISBN Date Project No. of pages No. of tables No. of illustrations No. of references Abstract max characters xx xx xx xxx-x xx NKS-xx xx xx xx xx xx Key words xx Available on request from the NKS Secretariat, P.O.Box 49, DK-4000 Roskilde, Denmark. Phone (+45) , fax (+45) , 20

Administrativ håndbog for NKS

Administrativ håndbog for NKS NKS(08)6 2008-12-10 Nordisk kernesikkerhedsforskning Norrænar kjarnöryggisrannsóknir Pohjoismainen ydinturvallisuustutkimus Nordisk kjernesikkerhetsforskning Nordisk kärnsäkerhetsforskning Nordic nuclear

Læs mere

Administrativ håndbog

Administrativ håndbog NKS(06)4 2006-05-31 Nordisk kernesikkerhedsforskning Norrænar kjarnöryggisrannsóknir Pohjoismainen ydinturvallisuustutkimus Nordisk kjernesikkerhetsforskning Nordisk kärnsäkerhetsforskning Nordic nuclear

Læs mere

Administrativ håndbog for NKS

Administrativ håndbog for NKS NKS(10)3 2010-05-04 Nordisk kernesikkerhedsforskning Norrænar kjarnöryggisrannsóknir Pohjoismainen ydinturvallisuustutkimus Nordisk kjernesikkerhetsforskning Nordisk kärnsäkerhetsforskning Nordic nuclear

Læs mere

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 2010-11-19 Forslag till styregruppen for Ny Nordisk Mad Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 Udvikling og kommunikation af grundlaget for en ny nordisk måltidsplatform for børn,

Læs mere

Referat fra styrelsesmöte på SKI den 9. november 2004

Referat fra styrelsesmöte på SKI den 9. november 2004 NKS(04)10 2005-05-12 Nordisk kernesikkerhedsforskning Norrænar kjarnöryggisrannsóknir Pohjoismainen ydinturvallisuustutkimus Nordisk kjernesikkerhetsforskning Nordisk kärnsäkerhetsforskning Nordic nuclear

Læs mere

Regnskab. for. Det Nordiske Kernesikkerhedsprogram NKS-sekretariatet FRIT

Regnskab. for. Det Nordiske Kernesikkerhedsprogram NKS-sekretariatet FRIT Sekretariatet 2008-03-11 NKS(08)1 Nordisk kernesikkerhedsforskning Norrænar kjarnöryggisrannsóknir Pohjoismainen ydinturvallisuustutkimus Nordisk kjernesikkerhetsforskning Nordisk kärnsäkerhetsforskning

Læs mere

Notat vedrørende NKS' afregningsprincipper med hensyn til valuta

Notat vedrørende NKS' afregningsprincipper med hensyn til valuta Til NKS-sekretariatet c/o FRIT Frederiksborgvej 399 FRI-776, Box49 4000 Roskilde Ernst & Younq Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ro's Torv 53 4000 Roskilde Denmark Tel: +45 46 33 30 30 Fax: +45 46

Læs mere

Referat fra styrelsemötet i Helsingfors 6 maj 2003

Referat fra styrelsemötet i Helsingfors 6 maj 2003 NKS(03)4 2003-05-28 Nordisk kernesikkerhedsforskning Norrænar kjarnöryggis rannsóknir Pohjoismainen ydinturvallisuustutkimus Nordisk kjernesikkerhetsforskning Nordisk kärnsäkerhetsforskning Nordic nuclear

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden 49 2100 København Ø Dato: 18. september 2014 Enhed: Primær

Læs mere

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen.

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Nordisk Allkunst Danmark 2015

Nordisk Allkunst Danmark 2015 Nordisk Allkunst Danmark 2015 K unst I dræt K ultur F E S T I V A L Fuglsøcentret 22-26 juni 2015 NYHEDSBREV NR. 3 Nordisk Allkunst Danmark 2015 Indhold: Velkommen fra projektgruppen (Sonny) side 3 Vennesmykker

Læs mere

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm 1. FORMÅL 1.1 Den Vestdanske Filmpulje kan yde støtte til manuskriptudarbejdelse, udvikling og produktion af kort- og dokumentarfilm.

Læs mere

Det Nordiske Kernesikkerhedsprogram

Det Nordiske Kernesikkerhedsprogram Det Nordiske Kernesikkerhedsprogram NKS-Sekretariatet, Postboks 49, 4000 Roskilde Genpart af revisionsprotokollat af 11. marts 2008 vedrørende årsregnskabet for 2007 (side 67-74) Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Principper for økonomistyring bilag 13.2

Principper for økonomistyring bilag 13.2 Bilag 13.2 Forretningsgang for aftaler om administration af borgeres økonomi og for opbevaring af penge og øvrige værdier tilhørende borgere tilknyttet Social- og Sundhedsudvalget. 1. Generelt Denne forretningsgangsbeskrivelse

Læs mere

Vedtægter for Dansk Geologisk Forening

Vedtægter for Dansk Geologisk Forening Vedtægter for Dansk Geologisk Forening Vedtægter for Dansk Geologisk Forening 1 Navn Stk.1. Foreningens navn er Dansk Geologisk Forening (DGF), stiftet d. 16. januar 1893 i København. Stk. 2. I internationale

Læs mere

Det Nordiske Kernesikkerhedsprogram

Det Nordiske Kernesikkerhedsprogram Det Nordiske Kernesikkerhedsprogram NKS-Sekretariatet, postboks 49, 4000 Roskilde Genpart af revisionsprotokollat af 6. marts 2007 vedrørende årsregnskabet for 2006 (side 60-66) 1. Identifikation af det

Læs mere

Omkring: FrivilligCenter Lollands økonomistyring, bilagskontrollanternes kommentarer, FrivilligCenter Lollands respons

Omkring: FrivilligCenter Lollands økonomistyring, bilagskontrollanternes kommentarer, FrivilligCenter Lollands respons Omkring: FrivilligCenter Lollands økonomistyring, bilagskontrollanternes kommentarer, FrivilligCenter Lollands respons og kommentar fra BDO 17. marts 2010 Kære forsamling og kære Henning Johansen og Henrik

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Referat fra styrelsemötet i Reykjavík 13 nov 2003

Referat fra styrelsemötet i Reykjavík 13 nov 2003 NKS(03)7 2003-11-24 Nordisk kernesikkerhedsforskning Norrænar kjarnöryggisrannsóknir Pohjoismainen ydinturvallisuustutkimus Nordisk kjernesikkerhetsforskning Nordisk kärnsäkerhetsforskning Nordic nuclear

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten,

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten, Bilag 1 1. Grundtilskud til branchearbejdsmiljørådets administration Grundtilskud til det enkelte branchearbejdsmiljøråds grundlæggende administration fastsættes hvert år af beskæftigelsesministeren efter

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 5 til afdelingsbestyrelserne: Sådan bruges afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb

DUAB-retningslinie nr. 5 til afdelingsbestyrelserne: Sådan bruges afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 5 til afdelingsbestyrelserne: Sådan bruges afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier,

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Revisionsprotokollat til årsregnskabet 2011

Revisionsprotokollat til årsregnskabet 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 10 20 30 Telefax 10 20 40 www.deloitte.dk Kreds Øst Revisionsprotokollat til

Læs mere

Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning for Norddjurs Kommune

Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning for Norddjurs Kommune Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning 2014 for Norddjurs Kommune ALLE BRUGERE KAN BOGFØRE I GAMMELT REGNSKABSÅR (2014) TIL OG MED DEN 15. JANUAR 2015. EFTER DENNE DATO ER DER LUKKET FOR BOGFØRING I

Læs mere

Det Nordiske Kernesikkerhedsprogram

Det Nordiske Kernesikkerhedsprogram NKS-Sekretariatet, postboks 49, 4000 Roskilde Genpart af revisionsprotokollat af 26. marts 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 (side 75-81) Indholdsfortegnelse 1. Identifikation af den reviderede årsrapport

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Nye regler for afdelingsbestyrelsens udgifter og beboerarrangementer

Nye regler for afdelingsbestyrelsens udgifter og beboerarrangementer og beboerarrangementer Bagrund og målsætning Baggrund Ifølge lov om almene boliger må der ikke udbetales løn eller honorar til medlemmer af afdelingsbestyrelser. Bestyrelsesmedlemmer skal dog heller ikke

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015 Svendborg Svenborg havn, Færge og Sundfart Hans Søby Jessens Mole 6 5700 Svendborg Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen,

Læs mere

Vedtægter for ICOM Danmark

Vedtægter for ICOM Danmark http://denmark.icom.museum Vedtægter for ICOM Danmark Vedtaget på ICOM Danmarks Generalforsamling den 23. maj 2016 1. Navn og kontor ICOM Danmark er nationalkomitéen i ICOM for det danske rigsfællesskab

Læs mere

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation SCANSECT s Kogebog Del 1: Organisation SCANSECT bestyrelse 2004 Sidst revideret marts 2009 1 Indholdsfortegnelse Mål og retningslinjer... 3 Foreningens formål/syfte... 3 Generalsekretær... 4 Sekretær...

Læs mere

Tips- og lottomidler til puljen Særlige biblioteker og biblioteksformål

Tips- og lottomidler til puljen Særlige biblioteker og biblioteksformål BIBLIOTEKSSTYRELSEN Tips- og lottomidler til puljen Særlige biblioteker og biblioteksformål Kriterier og vejledning VEJLEDNINGER FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 17 BS Tips- og lottomidler til puljen Særlige biblioteker

Læs mere

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 5. juli 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

Skema 2. Landdistriktsbudget, yder eller landkommune: Landdistriktsbudget, mellemkommune:

Skema 2. Landdistriktsbudget, yder eller landkommune: Landdistriktsbudget, mellemkommune: Skema 2 Dokumentation for betalte udgifter ved acontoudbetaling eller anmodning om udbetaling af tilskud til dokumenterede betalte udgifter til løn og administration af den lokale aktionsgruppe Formålet

Læs mere

Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse

Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse Tekst markeret med kursiv skrift refererer direkte til klubbens vedtægter. Indhold 1. Konstituering af bestyrelsen... 2 2. Bestyrelsens arbejde... 2 3.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter 1. HVEM KAN FÅ TILSKUD Foreninger der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget og som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning er tilskudsberettiget og har adgang til lokaler. For at blive godkendt og

Læs mere

Niels Würgler Hansen / Lene Brøndum Jensen

Niels Würgler Hansen / Lene Brøndum Jensen Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Region Sjælland E-mail: regionsjaelland@regionsjaelland.dk Faxe Kommune E-mail: kommunen@faxekommune.dk

Læs mere

Bilag B. Kravspecifikation for ejendomsadministration. Ringsted Kommune

Bilag B. Kravspecifikation for ejendomsadministration. Ringsted Kommune Bilag B Kravspecifikation for ejendomsadministration Ringsted Kommune 1. Indledning Der er fire boligtyper: Almindelige boliger Husvildeboliger Pensionistboliger Handicapvenlige boliger (ældreboliger)

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

ICOM Danmark Vedtægter for ICOM Danmark

ICOM Danmark  Vedtægter for ICOM Danmark ICOM Danmark http://denmark.icom.museum Vedtægter for ICOM Danmark Til godkendelse ved ICOM Danmarks Generalforsamling den 23. maj 2016 1. Navn og kontor Organisationens navn er ICOM Danmark, der er den

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Det Nordiske Kernesikkerhedsprogram

Det Nordiske Kernesikkerhedsprogram NKS-Sekretariatet, postboks 49, 4000 Roskilde Genpart af revisionsprotokollat af den 25. marts 2010 vedrørende årsregnskabet for 2009 (side 82-88) Indholdsfortegnelse 1. Identifikation af den reviderede

Læs mere

BILAG XX. Retningslinier for bogføring i kommunens økonomisystem eller beslægtede systemer

BILAG XX. Retningslinier for bogføring i kommunens økonomisystem eller beslægtede systemer BILAG XX 08-11-2010 Retningslinier for bogføring i kommunens økonomisystem eller beslægtede systemer Bilaget er en del af Dragør Kommunes nye Økonomiregulativ (Principper for økonomistyring) som er ved

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg.

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg. FORRETNINGSORDEN FOR SPIDSHUNDEKLUBBENS BESTYRELSE 1. KONSTITUERING. Bestyrelsen træder sammen snarest efter generalforsamlingen og konstituerer sig. Besættelse af poster sker ved simpelt flertal. 2. NEDSÆTTELSE

Læs mere

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011.

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 02. juli 2014 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Version af 1. februar 2016 Indhold Formål... 3 Det økonomiske ledelsestilsyn... 4 Budgetprocedurer... 4 Budgetkontrol... 4 Budgetansvar...

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014)

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Overordnet om enhedstimebetaling. Staten yder økonomisk tilskud til kommunernes uddannelse af frivillige. Tilskuddet ydes gennem

Læs mere

Referat från styrelsemötet i Köpenhamn 28 maj 2009

Referat från styrelsemötet i Köpenhamn 28 maj 2009 NKS(09)4 2009-06-30 Nordisk kernesikkerhedsforskning Norrænar kjarnöryggisrannsóknir Pohjoismainen ydinturvallisuustutkimus Nordisk kjernesikkerhetsforskning Nordisk kärnsäkerhetsforskning Nordic nuclear

Læs mere

Retrokonverteringsbevilling

Retrokonverteringsbevilling Retrokonverteringsbevilling Vejledning Ansøgningstermin oktober 2015 Retrokonverterings-bevilling Vejledning Næste ansøgningsfrist 15. oktober 2015 Kulturstyrelsen Biblioteker H.C. Andersens Boulevard

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Påløbne renter må kun anvendes til formål, hvortil bevillingen er givet og inden for bevillingens ramme.

Påløbne renter må kun anvendes til formål, hvortil bevillingen er givet og inden for bevillingens ramme. REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Dampfærgevej 22, Postbox 2593 2100 København Ø Tlf. 3529 8100 Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, uddannelse, information mv. REGNSKABSINSTRUKS Anvendelse

Læs mere

ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz

ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz Læs vejledningen, inden du udfylder ansøgningen. Hvis flere i

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser Regnskabsinstruks for kirkekasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til.

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Dato 24. januar 2018 Instruks for regnskab vedr. Demenspuljen 2018 Denne instruks for regnskab beskriver

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF)

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) Vedtaget den 15. september 1964. Ændret den 17. april 1970, den 14. april 1972, den 26. april 1974, den 26. august 1975,

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS. Anmodningen om udbetaling fremsendes til Tina Underbjerg på mail

REGNSKABSINSTRUKS. Anmodningen om udbetaling fremsendes til Tina Underbjerg på mail REGNSKABSINSTRUKS Anvendelse af bevillingen Bevillingsbeløbet er fastsat på grundlag af ansøgningens budget til hel eller delvis dækning af udgifterne. Formålet med projektet må ikke ændres og bevillingsbeløbet

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 1 Sindsrobøn 2 Valg af referent og ordstyrer: Henrik - referent og Gert - ordstyrer 3 Præsentation: Gert, Flemming, Kirsten, Brian A, Lars, Anette, Ole, Allan,

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS Gældende for bevillinger før 1. august 2016

REGNSKABSINSTRUKS Gældende for bevillinger før 1. august 2016 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Dampfærgevej 22, Postboks 2593, 2100 Kbh. Ø., Tlf. 3529 8100 MIDLER TIL FORANSTALTNINGER PÅ TANDLÆGEOMRÅDET REGNSKABSINSTRUKS Gældende for bevillinger før 1. august 2016

Læs mere

ORESUND Electric Car Rally 2011

ORESUND Electric Car Rally 2011 THE EUROPEAN UNION The European Regional Development Fund ORESUND Electric Car Rally 2011 København - Helsingborg - Malmö - København 10-11 september 2011 Book den 10.-11. september nu! Velkommen til en

Læs mere

DRAGSHOLM MODELFLYVEKLUB Vedtægter. 1. Navn Klubbens navn er Dragsholm Modelflyveklub og er hjemmehørende i Odsherred kommune.

DRAGSHOLM MODELFLYVEKLUB Vedtægter. 1. Navn Klubbens navn er Dragsholm Modelflyveklub og er hjemmehørende i Odsherred kommune. DRAGSHOLM MODELFLYVEKLUB Vedtægter 1. Navn Klubbens navn er Dragsholm Modelflyveklub og er hjemmehørende i Odsherred kommune. 2. Formål At udvikle og fremme mulighederne for udøvelse af modelflyvning.

Læs mere

Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune

Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune I henhold til regelsæt Principper for økonomistyring skal der etableres rutiner for økonomistyring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune og alle

Læs mere

Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune.

Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune. Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune. 1. Folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning. Følgende krav skal opfyldes for at modtage

Læs mere

Vedtægter. for. Myrup Bylaug

Vedtægter. for. Myrup Bylaug Vedtægter for Myrup Bylaug Stiftet den 6. april 2000 Vedtægter sidst revideret den 16. marts 2013 Se hjemmeside vedr. Myrup: http://www.lokalby.dk/ Formål 1 Foreningens navn er Myrup Bylaug, og dens område

Læs mere

VILKÅR FOR BEVILLINGER, STYRELSEN FOR FORSKNING OG INNOVATION

VILKÅR FOR BEVILLINGER, STYRELSEN FOR FORSKNING OG INNOVATION VILKÅR FOR BEVILLINGER, STYRELSEN FOR FORSKNING OG INNOVATION Administration af bevillinger. Forsknings- og Innovationsstyrelsen har i januar 2012 udgivet publikationen: Vilkår for bevillinger januar 2012.

Læs mere

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12.

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12. N O T A T Vejledning til ansøgningsskema om projektstøtte til satspuljen Styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema (skema 1),

Læs mere

Love for Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) Navn og formål. Medlemmer

Love for Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) Navn og formål. Medlemmer 1 Love for Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) Navn og formål 1 Klubbens navn er Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) stiftet den 26. Maj 1976. Klubbens hjemsted er Vestamager Idrætscenter,

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016]

Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016] Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling 16.12.15 [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016] 1. Navn Stk. 1. Organisationens danske navn er Oxfam

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v.

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v. side 1 Regnskab i årets løb Slettet: Rammebilag - I henhold til Kasse- og regnskabsregulativets punkt 2.7 fastlægger Økonomiforvaltningen i et rammebilag de generelle principper for regnskab i årets løb.

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale

rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale værd at vide om rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk september 2012 rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING

VEJLEDNING TIL ANSØGNING VEJLEDNING TIL ANSØGNING Her findes en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet, samt til de bilag, som ansøger som minimum skal indsende sammen med ansøgningen. Hvis ansøgningen om tilskud ikke

Læs mere

15 Gode råd om bogføringsprocedurer

15 Gode råd om bogføringsprocedurer 15 Gode råd om bogføringsprocedurer - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Disposition:... 4 15 Gode råd om bogføringsprocedurer (den lange version):...

Læs mere

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse 1 Bestyrelsen... 2 2 Forretningsudvalget... 4 3 Årsmøde... 5 4 Oktobermøde... 7 5 Formandstræf...8 6 Udvalg og arbejdsgrupper...

Læs mere

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling Styrelsen for Forskning og Innovation Juni 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

GCRC-projektorganisation og -samarbejde

GCRC-projektorganisation og -samarbejde Greenland Climate Research Centre c/o Greenland Institute of Natural Resources P.O. Box 570, DK-3900 Nuuk, Greenland Aftale GCRC-projektorganisation og -samarbejde mellem Greenland Climate Research Centre

Læs mere

Distrikt Midtjyllands Vedtægter

Distrikt Midtjyllands Vedtægter Side 1 af 8 Distrikt Midtjyllands Vedtægter Godkendt d. 16.04.2016 Side 2 af 8 1. Navn og hjemsted: 1. Distriktets navn er: Distrikt Midtjylland og omfatter Distriktets Y s Mens klubber, som er registreret

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter. for. Kranbranchen

Vedtægter. for. Kranbranchen Vedtægter for Kranbranchen Som vedtaget den 10. februar 1989 og med de på generalforsamlingen den 23. marts 2007 og 9. april 2010 vedtagne ændringer. Seneste vedtagne ændringer på generalforsamling den

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere