Professionel ansvarsforsikring for diverse virksomheder Forsikringsbetingelser (PI-MI-01)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Professionel ansvarsforsikring for diverse virksomheder Forsikringsbetingelser (PI-MI-01)"

Transkript

1 Professionel ansvarsforsikring for diverse virksomheder Forsikringsbetingelser (PI-MI-01) 1. Sikrede 1.1. Sikrede under forsikringen er: (iii) koncernen. enhver tidligere, nuværende og fremtidig partner, direktør eller ansat hos koncernen under deres udførelse af arbejde for denne. vikarer, midlertidig lejet arbejdskraft, når disse ved kontrakt er eller har været engageret af koncernen, betinget af, at kontrakten giver koncernen instruktionsbeføjelse og direkte tilsyn. (iv) sikredes bo eller arvinger ved død, umyndiggørelse, konkurs eller insolvens af sikrede under, og (iii) ovenfor Som koncernen anses forsikringstageren og dennes datterselskaber, hvorved forstås selskaber og virksomheder, hvori forsikringstageren direkte eller indirekte: (iii) (iv) (v) besidder mere end halvdelen af aktiekapitalen, eller besidder flertallet af stemmerettighederne, eller har ret til at udpege flertallet af bestyrelsesmedlemmerne, eller ved vedtægt eller aftale i øvrigt har kontrol over selskabet, og som er 100% konsolideret ind i forsikringstagerens koncernregnskab, eller på grundlag af aftale med andre aktionærer råder over flertallet af stemmerettighederne, og som er 100% konsolideret ind i forsikringstagerens koncernregnskab samt (vi) øvrige selskaber eller virksomheder der i policen er defineret som værende en del af koncernen Forsikringen er udvidet til automatisk at omfatte datterselskaber, som forsikringstageren stifter eller opkøber efter ikrafttrædelsen af forsikringen, forudsat at datterselskabets: omsætning ikke overstiger 20% af koncernens konsoliderede omsætning på tidspunktet for forsikringens ikrafttræden, eller 25 mio. kr., og de udbudte serviceydelser ikke væsentligt adskiller sig fra koncernens Dækningen for datterselskaber gælder kun for krav, der støttes på handlinger eller undladelser begået i den periode, hvor selskabet eller virksomheden er et datterselskab i koncernen København V CVR-nr Side 1 af 9

2 2. Forsikringens omfang 2.1. Forsikringen betaler på vegne af sikrede ethvert krav om erstatning som følge af formuetab, påført tredjemand ved en uagtsom handling eller undladelse, begået af sikrede i forbindelse med dennes rådgivning og tjenesteydelser, som er beskrevet i policen Erstatningskrav som følge af formuetab skal betyde: ethvert krav eller retsskridt mod sikrede med påstand om erstatning for tredjemands formuetab, og enhver skriftlig meddelelse om, at nogen har til hensigt at holde sikrede ansvarlig for dette formuetab Forsikringsselskabet betaler på vegne af sikrede rimelige eller nødvendige sagsomkostninger, og forsikringsselskabet har såvel en ret som en pligt til at bistå sikrede med hensyn til krav, som følge af en uagtsom handling eller undladelse, også hvor et krav mod sikrede er ubegrundet. Der henvises i øvrigt til punkt Udvidelser Forsikringens øvrige vilkår og undtagelser gælder for nedenstående udvidelser i den udstrækning, de ikke specifikt er fraveget Fortrolig information Forsikringen er udvidet til at betale på vegne af sikrede krav om erstatning som følge af brud på fortrolig information. Krav der vedrører brud eller krænkelse af forretningshemmeligheder er ikke dækket af forsikringen Immaterielle rettigheder Forsikringen er udvidet til at betale på vegne af sikrede krav om erstatning som følge af en krænkelse af immaterielle rettigheder, herunder varemærker, billedmærker, lydmærker, grafik, ophavsrettigheder m.v., såfremt en sådan krænkelse er sket uagtsomt Forsikringen dækker dog ikke krav, der rejses på baggrund af en faktisk eller påstået krænkelse af patentrettigheder Tab af dokumenter Forsikringen er udvidet til at skadesløsholde sikrede for krav om erstatning for tab eller beskadigelse af dokumenter som er eller menes at være overdraget sikrede til varetægt, eller som sikrede har betroet tredjemand som led i sikredes normale virksomhed. Dækningen omfatter omkostninger for hvilke sikrede er erstatningsansvarlig, samt rimelige omkostninger til reproduktion eller genetablering af dokumenter, dog betinget af at: forsvundne eller forlagte dokumenter har været eftersøgt af sikrede, og tabet eller skaden ikke skyldes borgerkrig, revolution eller borgerlige optøjer, og 1550 København V CVR-nr Side 2 af 9

3 (iii) tabet eller skaden ikke skyldes slitage, gradvis forringelse, møl eller andre skadedyr Dækningen under denne udvidelse ydes med en undersum på 1 mio. kr. som en del af forsikringssummen, og der beregnes ingen selvrisiko for denne dækning. Ved udbetaling af erstatning under dækningen, skal ethvert krav herom understøttes af fornøden dokumentation Dokumenter skal betyde enhver form for aftaler, tegninger, planer, optegnelser, bøger, breve, notater, certifikater, computerudskrifter og elektronisk lagrede data, men ikke pengesedler, værdipapirer og negotiable dokumenter Omkostninger ved retsmøde Forsikringen er udvidet til at dække omkostninger som sikrede pådrager sig ved retsmøder, hvor koncernens partnere, direktører eller øvrige ansatte skal afgive partsforklaring i forbindelse med et dækningsberettiget krav anmeldt under denne forsikring, dog maksimalt: Partnere, direktører eller afdelingschefer: 4.000,00 kr. pr. dag. Øvrige ansatte: 2.000,00 kr. pr. dag Dækning under denne udvidelse ydes i tillæg til forsikringssummen Ansattes strafbare handlinger eller undladelser Forsikringen er udvidet til at dække sikredes erstatningsansvar ved krav som følge af formuetab påført tredjemand ved strafbare handlinger eller undladelser begået af koncernens ansatte Denne udvidelse yder ingen dækning for gerningsmanden bag den strafbare handling eller undladelse, og krav som følge af strafbare handlinger eller undladelser begået af en direktør eller et bestyrelsesmedlem Sikredes strafbare handlinger eller undladelser Forsikringen er udvidet til at dække sikredes omkostninger til advokatbistand der følger af en strafferetlig sigtelse mod sikrede, som følger af en uagtsom handling eller undladelse begået af sikrede. Såfremt der ved endelig dom konstateres, at sikrede har begået en strafbar handling, skal sikrede tilbagebetale ethvert beløb udbetalt af forsikringsselskabet til sikredes forsvar København V CVR-nr Side 3 af 9

4 3.7. Injurier og æreskrænkelser Forsikringen er udvidet til at dække sikredes erstatningsansvar for formuetab påført tredjemand som følge af injurier, bagvaskelse og æreskrænkelse fremsat af sikrede i god tro Afløbsdækning Hvis forsikringen ophører fordi koncernen ophører eller fordi forsikringsselskabet opsiger forsikringen, uanset årsagen hertil (dog ikke på grund af manglende præmiebetaling) er koncernen berettiget til at tegne en afløbsdækning på: (iii) 12 måneder til 60% af seneste årlige præmie. 36 måneder til 150% af seneste årlige præmie. 60 måneder til 180% af seneste årlige præmie. Punkt og (iii) kan dog kun tegnes, hvis koncernen ophører. Afløbsdækningen dækker krav, der rejses i ovennævnte periode, og vedrører kun ansvarspådragende handlinger eller undladelser begået før forsikringens ophør. Øvrige vilkår fremgår af policen og nærværende forsikringsbetingelser Koncernen skal senest 14 dage efter forsikringsselskabets opsigelse eller koncernens ophør give skriftlig meddelelse til forsikringsselskabet, såfremt koncernen ønsker at tegne en afløbsdækning, og præmien herfor skal betales inden for 30 dage efter opsigelse eller koncernens ophør Krav vedrørende handlinger og undladelser, som anmeldes senere end 6 måneder efter udløb af afløbsdækningen, dækkes ikke Afløbsdækningen medfører ingen fornyet eller forhøjet forsikringssum under forsikringen, idet denne er en del af forsikringssummen for den ophørte forsikringsperiode. 4. Geografisk område Forsikringen dækker i hele verden. Dog dækkes ikke krav rejst eller retsskridt taget mod sikrede i USA eller Canada eller krav baseret på disse landes retsregler, samt krav om fuldbyrdelse af domme opnået ved nogen domstol i USA eller Canada, eller fuldbyrdelse af domme baseret på disse landes retsregler. 5. Forsikringstiden 5.1. Forsikringen dækker erstatningskrav, som rejses første gang mod sikrede i forsikringstiden Et erstatningskrav anses som rejst på det tidligste af ét af følgende tidspunkter: Det tidspunkt, hvor sikrede modtager første skriftlige henvendelse med krav om erstatning i anledning af en skade eller et formuetab København V CVR-nr Side 4 af 9

5 Det tidspunkt, hvor sikrede eller den på hvis vegne det påhviler at lede virksomhedens drift får sin første viden om, a. at der er indtrådt en skade, et tab eller lidt et formuetab, eller b. at der er en risiko for, at der vil indtræde en skade eller tab Erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i forsikringstiden, men som anmeldes til forsikringsselskabet mere end 6 måneder efter forsikringens ophør, dækkes ikke Forsikringen dækker ikke krav, der skyldes handlinger eller undladelser, som er foretaget før den i policen anførte retroaktive dato. 6. Undtagelser Forsikringen dækker ikke krav som udspringer af eller står i forbindelse med: 6.1. Strafbare handlinger begået af sikrede, dog således at der jvf. udvidelse 3.6. dækkes udgifter til advokatbistand indtil det ved endelig dom eller ved sikredes egen tilståelse konstateres, at sikrede har begået en strafbar handling. Denne undtagelse skal ikke finde anvendelse ved krav omfattet af udvidelse At sikrede har tilsidesat sine pligter forsætligt, eller at sikrede har søgt at opnå en uberettiget vinding Bøder, herunder punitive og exemplary damages, kaution, skatter og stempelafgift, eller forhold, som ikke måtte være forsikringsbare, eller krav vedrørende formuetab lidt af nogen fysisk eller juridisk person: (iii) som ejes eller kontrolleres af en sikret, eller som ejer eller kontrollerer en sikret, eller som er forbundet med en sikret gennem fælles kontrol eller ejerforhold Sikredes betaling af ydelser på vegne af en anden fysisk eller juridisk person, og i dennes navn, som led i et joint venture eller lignende, medmindre forsikringsselskabet i policen har noteret at denne fysiske eller juridiske person er medforsikret Sikredes forpligtelser som arbejdsgiver for sine ansatte Mekanisk eller elektrisk svigt eller sammenbrud, herunder strømsvigt, samt nedbrud på eller svigt i telekommunikations- eller satellitsystemer Person- og tingskade, medmindre skaden er et direkte resultat af sikredes rådgivning og tjenesteydelser Faktiske eller påståede forhold, der har været eller burde være anmeldt til tidligere forsikringsgiver som omstændigheder, der kunne give anledning til krav Produktansvar for noget produkt, som sikrede måtte forhandle, fremstille, installere, ændre eller reparere, samt sikredes udvikling, design, installation, ændring e.l. af software eller IT produkter København V CVR-nr Side 5 af 9

6 6.10. At sikrede indenfor eller udenfor kontrakt har ydet garantitilsagn, påtaget sig betaling af dagbøder e.l., eller i øvrigt har påtaget sig et ansvar, der ligger udover sikredes almindelige erstatningsansvar, samt forhold der vedrører forsinkelse af sikredes ydelse, medmindre sikrede under alle omstændigheder i henhold til gældende ret også ville have været erstatningsansvarlig på samme grundlag og i samme omfang Fejlagtige omkostningsestimater, overslag på pris, indikationer omkring forventet honorarbetaling og lignende afgivet af sikrede, eller nogen for hvem sikrede er ansvarlig, i relation til den forventede pris for sikredes rådgivning og tjenesteydelser samt krav om tilbagebetaling af honorar eller vederlag, eller om omgørelse eller omlevering af sikredes ydelse Koncernens eller anden sikrets konkurs- eller akkordbehandling eller anmeldelse af betalingsstandsning samt betaling eller manglende betaling af sikredes gæld Forurening af nogen art, herunder formuetab, som direkte eller indirekte er en følge af forurening Retslige eller administrative skridt foretaget af eller efter afgørelse fra en offentlig myndighed eller erhvervsmæssige sammenslutninger. Denne undtagelse gælder ikke krav, der baseres på uagtsomme handlinger eller undladelser, som sikrede i forbindelse med udøvelse af rådgivning eller tjenesteydelser har begået overfor sådanne offentlige myndigheder eller erhvervsmæssige sammenslutninger. 7. Forsikringssum 7.1. Forsikringssummen er den højeste grænse for forsikringsselskabets forpligtelse for samtlige erstatningskrav, som er rejst mod sikrede inden for et forsikringsår For alle dækninger og udvidelser gælder, at disse ydes inden for forsikringssummen og ikke i tillæg hertil, dog ikke udvidelse 3.4. vedrørende omkostninger ved retsmøder Renter af idømte erstatningsbeløb dækkes inden for forsikringssummen. Forsvarsomkostninger dækkes i tillæg til forsikringssummen med det i pkt. 3 (b) på policen fastsatte beløb, hvis de er afholdt med forsikringsselskabets skriftlige godkendelse. Overstiger forsvarsomkostningerne det i pkt. 3 (b) fastsatte beløb, vil disse yderligere forsvarsomkostninger blive dækket under forsikringssummen i pkt. 3 (a) på policen. 8. Selvrisiko Sikrede bærer selv den på policen angivne selvrisiko af enhver skade. Hvis et krav ikke overstiger den på policen angivne selvrisiko, deltager forsikringsselskabet ikke i behandlingen af kravet. Hvis et krav overstiger den på policen angivne selvrisiko, beregnes der ikke selvrisiko af de til erstatningsspørgsmålet afholdte sagsomkostninger København V CVR-nr Side 6 af 9

7 9. Serieskadeklausul Hvis den samme, eller flere sammenhængende, eller gentagne ansvarspådragende handlinger eller undladelser bevirker, at der fremføres flere krav mod sikrede, anses ethvert af disse krav for rejst på det tidspunkt, hvor det første krav i serien rejses. Alle sådanne krav anses under nærværende forsikring for ét krav. 10. Anmeldelse af skader Når sikrede får kendskab til, at der er rejst krav mod denne, skal der snarest muligt indgives skriftlig anmeldelse til forsikringsselskabet Krav der anmeldes senere end 6 måneder efter ophør af forsikringen eller afløbsdækningen, dækkes ikke, jf. punkt og Såfremt sikrede i forsikrings- eller afløbsperioden bliver opmærksom på omstændigheder, som med rimelighed kan forventes at give anledning til, at der rejses krav mod sikrede, og giver skriftlig anmeldelse til forsikringsselskabet om omstændighederne og årsagerne til at forvente et sådant krav, med detaljeret information om grundlaget for erstatningspligten, anses ethvert krav, der efterfølgende rejses mod sikrede og anmeldes til forsikringsselskabet og som kan tilskrives sådanne omstændigheder for at være rejst samtidig med, at meddelelsen om sådanne forventede krav blev givet. 11. Behandling af skader Anerkendelse af erstatningspligt og godkendelse af erstatningskrav må kun ske med forsikringsselskabets samtykke, og forsikringsselskabet har ret til at overtage og føre sikredes sag også i relation til indgåelse af forlig Såfremt der opstår uenighed mellem sikrede og forsikringsselskabet omkring, hvorvidt et krav mod de sikrede skal bestrides overfor sagsøger, skal forsikringsselskabet ikke være forpligtet til at bestride kravet, medmindre en opmand vurderer, at der er rimelig sandsynlighed for at få medhold i sagen eller for at begrænse erstatningsbeløbet til et beløb mindre end størrelsen af et muligt forlig. Opmanden udpeges efter nærmere aftale mellem sikrede og forsikringsselskabet, og omkostningerne til denne opmand bæres af forsikringsselskabet Forsikringsselskabet har på ethvert tidspunkt efter anmeldelsen af et krav ret til at foretage en betaling af forsikringssummen til dækning af dette krav. Forsikringsselskabet skal herefter være fri for alt ansvar i relation til sådant krav, herunder pligten til at betale forsvarsomkostninger samt til at forsvare sikrede Sikrede er forpligtet til at yde enhver bistand til sagens oplysning og afslutning Rettighederne under denne forsikring kan ikke af sikrede overdrages til tredjemand uden forsikringsselskabets skriftlige godkendelse. 12. Risikoforandringer Indtræder der ændringer i den i policen eller begæringen anførte risiko, skal forsikringstageren anmelde dette til forsikringsselskabet, der da træffer bestemmelse om og på hvilke vilkår forsikringen kan fortsætte København V CVR-nr Side 7 af 9

8 13. Betaling af præmie Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier til de anførte forfaldsdage Påkrav om betaling sendes til den af forsikringstageren opgivne betalingsadresse Betales præmien ikke efter første påkrav, sender forsikringsselskabet en fornyet skriftlig påmindelse om præmiebetalingen. Denne påmindelse vil indeholde oplysning om retsvirkningen af, at præmiebetalingen ikke er sket ved udløbet af den i påmindelsen anførte frist En sådan påmindelse fremsendes tidligst 14 dage efter første påkrav. For så vidt betaling ikke finder sted inden 14 dage efter påmindelsen, bortfalder forsikringsselskabets dækningspligt. Har forsikringsselskabet udsendt en sådan påmindelse, er forsikringsselskabet berettiget til at opkræve et ekspeditionsgebyr. 14. Opsigelse og fornyelse Forsikringen kan af hver af parterne opsiges med 30 dages varsel til hovedforfald Opsiges forsikringen ikke, fornyes den for et år ad gangen Efter anmeldelse, afvisning eller udbetaling af erstatningskrav kan dækningen af såvel forsikringstageren som af forsikringsselskabet opsiges med 30 dages varsel. 15. Anden forsikring Forsikringen dækker ikke i det omfang, de ved nærværende police forsikrede interesser er dækket af anden forsikring. Er det i anden forsikring, som dækker samme interesse, anført, at ansvaret falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring er eller bliver tegnet andetsteds, gælder nærværende forsikring med samme forbehold. 16. Værneting og lovvalg Nærværende forsikringsbetingelser gælder i tilslutning til dansk lov om forsikringsaftaler. Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres ved voldgift. Voldgiftsretten nedsættes med en af forsikringsselskabet valgt fast formand, der virker som dommer i Højesteret eller Østre Landsret, og to af Advokatrådet i den enkelte sag valgte advokater. Voldgiftsrettens afgørelse kan ikke indbringes for domstolene. Voldgiftsretten afgør, hvem der skal betale voldgiftsrettens omkostninger. 17. Præmieregulering Hvis forsikringen er tegnet med præmieregulering vil dette fremgå af policen. Præmieregulering sker hvert år pr. hovedforfaldsdato, og forsikringstageren skal indsende reguleringsskema med de nødvendige oplysninger inden en nærmere fastsat frist. Efterkommer forsikringstageren ikke sådan anmodning, er forsikringsselskabet berettiget til at fastsætte præmien efter skøn København V CVR-nr Side 8 af 9

9 17.2. Hvis præmieregulering sker ved indeksering af præmien, vil grundlaget være det af Danmarks Statistik seneste offentliggjorte lønindeks for den private sektor sammenlignet med tilsvarende lønindeks 12 måneder forinden. Indeksregulering foretages således, at præmien reguleres med ændringen i disse to indeks. 18. Yderligere information Navigators A/S formidler udelukkende forsikringer for Navigators Lloyds Syndicate 1221, og modtager vederlag herfor. Vederlagets størrelse kan på forespørgsel oplyses. Både Navigators A/S og Navigators Lloyds Syndicate 1221 er 100% ejet af Navigators Group Inc. Navigators A/S er optaget i Finanstilsynets forsikringsformidlingsregister, der kan findes på Finanstilsynets hjemmeside. I henhold til 34 i Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling kan det oplyses, at adm. direktør Thomas Harrild er udpeget som klageansvarlig. Evt. klager bedes sendt til eller til Navigators A/S, att: Thomas Harrild, Rådhuspladsen 16, 1550 København V, som vil sørge for at klagen bliver behandlet København V CVR-nr Side 9 af 9

Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsbetingelser (D&O-02)

Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsbetingelser (D&O-02) Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsbetingelser (D&O-02) 1. Sikrede 1.1 Sikrede under forsikringen er enhver fysisk person, som er tidligere, nuværende eller kommende medlem af bestyrelse

Læs mere

Kriminalitetsforsikring Forsikringsbetingelser (CRI-01)

Kriminalitetsforsikring Forsikringsbetingelser (CRI-01) Kriminalitetsforsikring Forsikringsbetingelser (CRI-01) 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede under denne forsikring er koncernen. 1.2 Som koncern anses forsikringstageren og dennes datterselskaber. Ved datterselskaber

Læs mere

AdvoGuard. Modul A. Professionel advokatansvarsforsikring

AdvoGuard. Modul A. Professionel advokatansvarsforsikring Side 1 1. Hvem er sikrede AdvoGuard Modul A Professionel advokatansvarsforsikring Sikrede under forsikringen er den i certifikatet som forsikringstager nævnte advokatvirksomhed og samtlige forhenværende,

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring

Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring Erhvervs- & Produktansvarsforsikring Teknologi og Kommunikation 1. Sikrede Sikrede er forsikringstageren og ethvert datterselskab anført i forsikringsaftalen,

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 511007 Forsikringsbetingelser

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Indholdsfortegnelse 1 De sikrede...side 1 2 Erhvervsansvar...side 1 3 Produktansvar...side 2 4 Afværgelse af skade...side 2 5 Aftaler om ansvar og erstatning...side

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser

Almindelige forsikringsbetingelser Nassau forsikring Almindelige forsikringsbetingelser Professionel ansvarsforsikring for teknisk rådgivning og bistand, TEK-01-01 1.0 Forsikringens omfang Denne forsikring dækker forsikringstageren og alle

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Erhvervs- og produktansvarsforsikring 1. De sikrede 2. Erhvervsansvar 3. Produktansvar 4. Afværgelse

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem

Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem 1.0 SIKREDE 1.1 Bestyrelses- og direktionsmedlemmer Sikrede er tidligere, nuværende eller kommende fysiske og lovligt udpegede

Læs mere

Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger

Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger Side 1 af 13 Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger - Forenings- og produktansvarsforsikring - Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring - Underslæbsforsikring - Retshjælpsforsikring - Rådgivningsansvarsforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser ERHVERVS- OG PRODUKTANSVAR 0103-24.05.2004 Side 1 Hvem er dækket af forsikringen.. 1 A ERHVERVSANSVAR 2 Erhvervsansvar.. 1 B PRODUKTANSVAR 3 Produktansvar meddækket under erhvervsansvar.. 3 4 Produktansvar..

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 65-4 For forsikringen gælder reglerne i henhold til gældende lov om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget

Læs mere

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser FAI-FORSIKRING Erhvervsansvar- og Produktansvarsforsikring Forhandler-Værkstedsforsikring Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1.1.2008 Adresse: Stamholmen 159 If Skadeforsikring,

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF 1 GENERELLE VILKÅR 1.1 Hvem dækkes? 1.1.1 Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

Læs mere

Vilkår for Ansvarsforsikring

Vilkår for Ansvarsforsikring Vilkår for Ansvarsforsikring 9903-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Ansvarsforsikring for boligselskaber

Ansvarsforsikring for boligselskaber Side 1 af 8 Ansvarsforsikring for boligselskaber Almindelige forsikringsbetingelser DOB-99-04 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker: 1. UDen

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring

Erhvervsansvarsforsikring Erhvervsansvarsforsikring Forsikrings betingelser Nr. 51-4 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23 17 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLP - LANDBRUG

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLP - LANDBRUG Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLP - LANDBRUG i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

dqn Dækninger Dækket I kraft fra ERHVERVSANSVAR PRODUKTANSVAR Det n@jagtige dækningsomfang er specificeret i de efterfplgende. 01. 12.

dqn Dækninger Dækket I kraft fra ERHVERVSANSVAR PRODUKTANSVAR Det n@jagtige dækningsomfang er specificeret i de efterfplgende. 01. 12. dqn POLICE Udskrevet den: 30,1 2.98 G/F "Gårdhuskvarter v/ J Varding Hvidtjprnen 38 279L DragQr Vtt ' Ansvar for Erhverv Produktnr.: AN1-E Policenr.: 663 183 985 1 Forsikringen omfatter: Dækninger Dækket

Læs mere