Faaborg-Midtfyn Kommunes frivillighedspolitik på det sociale område

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faaborg-Midtfyn Kommunes frivillighedspolitik på det sociale område"

Transkript

1 Faaborg-Midtfyn Kommunes frivillighedspolitik på det sociale område Fagsekretariatet for Sundhed og Handicap

2 Faaborg-Midtfyn Kommunes frivillighedspolitik på det sociale område Indholdsfortegnelse 1. Værdigrundlag Lovmæssigt grundlag Servicelovens Servicelovens Faaborg-Midtfyn Kommunes politiske målsætning Faaborg-Midtfyn Kommunes organisering omkring de frivillige sociale initiativer Faaborg-Midtfyn Kommunes politiske organisering i forhold til de frivillige sociale initiativer Snitflader til andre politikker Faaborg-Midtfyn Kommunes administrative organisering i forhold til de frivillige sociale initiativer Frivillighedskoordinatoren Frivillighedspolitikken på det sociale område og det mobile og murstensløse sundhedscenter Frivillighedspolitikken på det sociale område og frivillighedshusene Frivillighedshusenes udviklingsprojekt Klubber og foreninger for ældre Tildeling af midler efter Servicelovens 18 og Fordeling af midler efter Servicelovens Hvem kan bevilges tilskud efter Servicelovens Bevilling af midler efter Servicelovens Forudsætning for bevilling af tilskud efter Servicelovens Samarbejde mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og de frivillige Frivilligt Socialt Samråd Indsatsområder, målgrupper og ønsker om projekter for Socialudvalgets område Børne- og undervisningsudvalgets område Kultur- og fritidsudvalgets område Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalgets område Sundhedsudvalgets område Høring Bilag Bilag Bilag Bilag side 2

3 Faaborg-Midtfyn Kommunes frivillighedspolitik på det sociale område 1. Værdigrundlag Frivillighedspolitikken på det sociale område tager udgangspunkt i følgende udsagn: De frivillige: Frivillige skal forblive frivillige uden styring fra den myndighed som giver støtte. De frivillige initiativer fortjener respekt omkring deres indsats. Samarbejdet mellem de frivillige og Faaborg-Midtfyn Kommune er baseret på ligeværdighed. De frivillige skal have en let og enkel indgang til Faaborg-Midtfyn Kommunes administration. Faaborg-Midtfyn Kommune: Faaborg-Midtfyn Kommune har en klar målsætning i forhold til det frivillige sociale arbejde Faaborg-Midtfyn Kommune har en klar holdning til sit samarbejde med frivillige sociale initiativer. Faaborg-Midtfyn Kommunes tildelingskriterier efter Servicelovens 18 og 79 er klare og forståelige. Faaborg-Midtfyn Kommune prioriterer samarbejdet med frivillige sociale initiativer højt. Faaborg-Midtfyn Kommune satser på at indgå partnerskaber med frivillige sociale foreninger. Opgaven: Frivillige løser ikke de opgaver som Faaborg-Midtfyn Kommune lovmæssigt er forpligtiget til selv at løse. Frivilliges sociale indsats er et supplement til den offentlige forvaltnings opgaveløsning. Den frivillige sociale indsats ses i en helhed med øvrige politikker. Ovenstående udsagn er udtryk for de værdier, som kom frem på møde mellem frivillige, politikere og embedsmænd om tilblivelsen af frivillighedspolitikken på det sociale område. 2. Lovmæssigt grundlag Politikken tager afsæt i Servicelovens 18 og Servicelovens 18. Servicelovens 18 pålægger kommunerne at samarbejde med - og give støtte til - frivillige sociale initiativer frivilligt socialt arbejde. Kommunerne skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Beløbet fastlægges af kommunen. Socialministeriet fastsætter retningslinier for kommunens indsendelse af redegørelser om den lokale udvikling i det frivillige sociale arbejde samt retningslinier for den centrale opfølgning. 3

4 2.2. Servicelovens 79. Kommunen kan jf. Servicelovens 79 iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Kommunalbestyrelsen fastsætter retningslinier for, hvilke persongrupper der kan benytte tilbuddene. 3. Faaborg-Midtfyn Kommunes politiske målsætning Gennem en styrket frivillig indsats overfor socialt vanskeligt stillede, skal borgernes trivsel forbedres. Den sociale ulighed i livsstilsbetingede sygdomme skal minimeres ved at integrere en frivillighedspolitik på det sociale område med en aktiv sundhedspolitik. En frivillighedspolitik der har det mål at skabe trivsel og herved sundere rammer for socialt udsatte grupper. Faaborg-Midtfyn Kommune vil med udgangspunkt i en frivillighedspolitik på det sociale område have forventninger til de frivillige sociale initiativer, når der gives støtte til disse efter Servicelovens Faaborg-Midtfyn Kommunes organisering omkring de frivillige sociale initiativer Faaborg-Midtfyn Kommune tilstræber en smidig og effektiv organisering som kan tilgodese behovet fra det frivillige sociale område. 4.1 Faaborg-Midtfyn Kommunes politiske organisering i forhold til de frivillige sociale initiativer Formulering og udvikling af frivillighedspolitikken på det sociale område med prioritering af indsatsområder og målgrupper hører under Sundhedsudvalgets ansvarsområde og således også administration af støtten til frivillige sociale initiativer. Prioritering af indsatsområder og målgrupper sker med inddragelse af de øvrige politiske udvalg: Børne- og undervisningsudvalget Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesudvalget Kultur- og fritidsudvalget Socialudvalget Frivillighedspolitikken på det sociale område godkendes endeligt i Faaborg-Midtfyn Kommunes Kommunalbestyrelse og tages op 1 gang årligt med henblik på revidering af indsatsområder den samlede politik revideres hvert andet år. 4.2 Snitflader til andre politikker Frivillighedspolitikken på det sociale område indgår i et tæt samspil med sundhedspolitikken i et forsøg på at minimere den sociale ulighed i forhold til sundhed og trivsel. Frivillighedspolitikken på det sociale område indgår ligeledes i et tæt samspil med fritidspolitikken/frivillighedspolitik på Folkeoplysningsområdet, hvor reglerne om tilskud til det almindelige foreningsliv reguleres (tilskud til haller etc.). 4.3 Faaborg-Midtfyn Kommunes administrative organisering i forhold til de frivillige sociale initiativer Ansvaret for udmøntning af frivillighedspolitikken på det sociale område i den daglige drift ligger i sekretariatet for Sundhed og Handicap. 4

5 Sekretariatet for Sundhed og Handicap har således ansvaret for tildeling af midler efter Servicelovens 18 og 79 samt vedligeholdelse og udvikling af samarbejdet med frivillige sociale initiativer (og ikke Folkeoplysningsområdet). Sekretariatet for Sundhed og Handicap har ligeledes ansvar for, at politikerne får de rigtige forudsætninger til at kunne varetage politikudviklingen på området. Udviklingsmål Krav til de enkelte aftaleområders samarbejde med frivillighedsområdet indarbejdes i de enkelte aftaleområder fra Frivillighedspolitikken på det sociale område skal i 2008 afstemmes med den generelle frivillighedspolitik på kultur og fritidsområdet. 4.4 Frivillighedskoordinatoren For at støtte frivillige på det sociale område og samtidig fremme samarbejdet med frivillige sociale initiativer, har Faaborg-Midtfyn Kommune i sekretariatet for Sundhed og Handicap ansat en frivillighedskoordinator. Frivillighedskoordinatoren skal samarbejde med frivillige sociale initiativer og ældreklubber/foreninger, lette deres indgang til Faaborg-Midtfyn Kommune og støtte frivillige sociale initiativer og ældreklubber/foreninger med konkrete problemstillinger (udarbejdelse af vedtægter, ansøgninger etc.). Ved bevilling af midler efter Servicelovens 18 tilbydes ansøgeren samtidig støtte fra frivillighedskoordinatoren. Frivillighedskoordinatoren vil rådgive de enkelte foreninger i forhold til kendte problemstillinger eksempelvis om der vil være behov for indhentning af straffeattester, samtykkeerklæringer og tavshedserklæringer hos dem, der arbejder som frivillige. Frivillighedskoordinatoren indgår i et koordinerende samarbejde med fritidskonsulenten, SSP og konsulenten for sundhedsfremme, ligesom frivillighedskoordinatoren indgår som konsulent for det frivillige sociale arbejde i det mobile og murstensløse sundhedscenter. Stillingsbeskrivelse for Faaborg-Midtfyn Kommunes frivillighedskoordinator vedhæftes politikken som bilag Frivillighedspolitikken på det sociale område og det mobile og murstensløse sundhedscenter I forbindelse med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver. En af dem er ansvaret for at skabe rammer for en sund levevis og at etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. En af mulighederne er at skabe et sundhedscenter. I Faaborg-Midtfyn er sundhedscenteret murstensløst og mobilt. Formålet med sundhedscentret er at understøtte muligheden for at forebyggelse og sundhedsfremme i Faaborg-Midtfyn Kommune foregår som en integreret del af kommunens samlede opgaveløsning med den bedst mulige udnyttelse af de eksisterende ressourcer og på baggrund af den bedst tilgængelige evidens på området. Det igangværende sundhedscenterprojekt i Faaborg-Midtfyn Kommune er bevilliget midler fra Indenrigs- og sundhedsministeriet i en toårig periode. Efter projektperioden forankres det videre arbejde med forebyggelse og sundhedsfremme i sekretariatet. 5

6 Indsatsen for forebyggelse og sundhedsfremme i det mobile og murstensløse sundhedscenterprojekt i Faaborg-Midtfyn Kommune er afgrænset til at handle om fire elementer: 1. Den borgerrettede forebyggelse og sundhedsfremme 2. Samarbejde med frivillige organisationer 3. Genoptræning før og efter indlæggelse 4. Opbygning af vidensbank Alle fire elementer er tæt knyttet til hinanden og supplerer hinanden. De frivillige og deres organisationer kan tilføre sundhedsfremmeindsatsen flere ting. Frivillige kan være med til at kvalitetsudvikle sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatsen ved at: Styrke det forebyggende arbejde gennem nye former for netværksdannelse Videregive erfaringer/patientstøtte (eksempel kræftramte hjælper andre kræftsyge) med henblik på læring og adfærdsændring Skabe anden omsorg og nærvær, som ofte ikke ydes i de offentlige systemer i dag Være bæredygtige ud over projektperioden og ud over det offentliges opgavefelt Der skal arbejdes med at udvikle, afprøve og evaluere nye samarbejdsformer/partnerskaber, der styrker den sundhedsfremmende indsats med fokus på socialt udsatte grupper. 4.6 Frivillighedspolitikken på det sociale område og frivillighedshusene. Husenes rolle er at være i kontakt og dialog til lokale sociale foreninger med støtte og rådgivning herunder: Formidling af frivilligt arbejde Foreningsservice, foreningsinformation Opstart og drift af nye projekter Dannelse af lokale netværk Borgerinformation PR information, nyhedsbreve, opslag, hjemmesider, fælles annoncer Lokale udlån til sociale foreninger Udveksling af viden og samarbejde omkring udvikling af nye tiltag/projekter Ansøgninger, projektbeskrivelser, kursus planlægning m.v. Være bindeleddet mellem borgeren og det behandlende system (det offentlige) og rådgive om mulighederne for hjælp til forebyggelse og sundere levevis. Være startsted for nye frivillige med ingen eller begrænset kendskab til borgere med sociale, fysiske og psykiske problemstillinger. Medvirke til synliggørelse og information omkring forebyggelse og sundhedsfremme. Stille diverse kontor faciliteter til rådighed, adgang til net-oplysninger og mail system. Samarbejde på tværs af interesse områder. Faaborg-Midtfyn Kommune indgår gerne i partnerskaber med frivillighedshusene omkring konkrete projekter partnerskaber der løbende revideres. Huset Færgevej 2, 5600 Faaborg, er et møde/værested med bl.a.: Samvær i Go' Morgen Faaborg Aktivitetsgrupper Selvhjælpsgrupper 6

7 Frivillighedsformidling Debataftener Fællesarrangementer Åben rådgivning (gratis og anonym). Frivilligcenter Selvhjælp Midtfyn, Øster Ringvej 39, 5750 Ringe, er et frivillig center med det formål at understøtte, udvikle og synliggøre den frivillige sociale indsats samt yde hjælp til selvhjælp for borgere, der befinder sig i en svær livssituation. Frivilligcenter Selvhjælp Midtfyn har 2 målgrupper: Borgere, der ønsker at yde en frivillig indsats samt foreninger/organiseringer, der overvejende yder en frivillig social indsats borgere og foreninger med et socialt sigte. Borgere - med problemer, der har grebet ind i eller truer deres sociale funktion - borgere som har brug for andre til at tale med om problemer særlig fokus på borgere som rammes af sorg, ensomhed, angst og depression. Formålet søges opfyldt gennem: Synliggørelse af det frivillige sociale arbejde (eks: Hjemmeside, 4 x årlig distribution af centerets Pjece materiale, Frivilligjob.dk portalen). Formidling af frivilligt arbejde (eks: Frivilligjob oversigter, foreningskendskab) Foreningsservice (eks: sekretariatsfunktioner, lokale lån, foreningsdatabaser) Projektvugge og projektdrift (eks: Udviklingsprojekter under Socialministeriet, angst gruppe koncept, Midtfyns Datastue, Etablering af Frivilligt Socialt Samråd, tilbud om konsulentstøtte) Udvikle og støtte netværk, nye samarbejdsformer mellem frivillige organisationer og mulige samarbejdspartnere (eks: Ældre på Tværs netværket, Frivilligt Socialt Samråd) Borger rettede aktiviteter (eks: Anonym rådgivning primært rettet mod frivillige sociale hjælpetilbud) Selvhjælpsarbejde (eks: Selvhjælps netværks gruppe etablering, foredrag og angstdepressions- og OCD- kursus tilbud) Havnestuen, Havnegade, 5600 Faaborg er et spise- og værested med mulighed for socialt samvær Frivillighedshusenes udviklingsprojekt Frivilligcenteret Selvhjælp Midtfyn og Huset har i 2007 og 2008 i samarbejde fået tilsagn fra Socialministeriet og Faaborg-Midtfyn Kommune om midler til et udviklingsprojekt koordineret i samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommunes frivillighedskoordinator: At sikre borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune lettere adgang til deltagelse i frivilligt socialt arbejde via Frivillig-satelitter i Broby og Årslev Klubber og foreninger for ældre Faaborg-Midtfyn Kommune yder et fast årligt tilskud pr. medlem over 65 år til klubber og foreninger for ældre, for at støtte deres forebyggende og aktiverende arbejde for pensionister. Beløbets størrelse fastsættes årligt af Sundhedsudvalget. 5. Tildeling af midler efter Servicelovens 18 og 79 Faaborg-Midtfyn Kommune har nedsat en administrativ bevillingsgruppe bestående af: 1 repræsentant fra sekretariatet for Sundhed og Handicap 7

8 1 repræsentant fra sekretariatet for Pleje- og Omsorg 1 repræsentant fra sekretariatet for Børn- og Unge 1 repræsentant fra sekretariatet for Dagtilbud 1 repræsentant fra sekretariatet for Skole- og Undervisning 1 repræsentant fra Arbejdsmarkeds og Beskæftigelsesområdet Sundheds- og Handicapchefen formand for gruppen Sundheds- og Handicapchefen er formand for bevillingsgruppen og har den endelige kompetence til at afgøre ansøgninger om midler efter Servicelovens 18. Frivillighedskoordinatoren er konsulent for bevillingsgruppen og deltager som vidensperson under behandling af ansøgningerne. Bevillingsgruppen træder sammen i marts og september til behandling af ansøgninger. Midler efter denne politik kan søges til sociale initiativer af såvel enkelt personer som af foreninger. Afgørelser på ansøgning om midler meddeles altid skriftligt med begrundelse. Ansøgningsskema med vejledning er tilgængelig på Faaborg-Midtfyn Kommunes hjemmeside og kan ligeledes rekvireres gennem Sundhedssekretariatet. Ansøgningsskema og vejledning vedhæftes politikken som bilag 2 og Fordeling af midler efter Servicelovens 18 De budgetlagte midler til støtte til den frivillige sociale indsats fordeles som udgangspunkt efter følgende fordelingsnøgle: 34 % til frivillighedshusene 25 % til ældreområdet 18 % til børneområdet 20 % til voksenområdet 3 % til forsikring af frivillige og årligt arrangement for frivillige. Hvis der på enkelte områder ikke indgår ansøgninger svarende til de midler der er afsat til området fordeles midlerne til de øvrige områder, hvis der er ansøgninger på disse andre områder, der opfylder kriterierne for tildeling. Der er primær ansøgningsrunde i marts måned, hvor midlerne til husene samt 3/4 af de øvrige midler efter Serviceloven 18 bevilges. De resterende 1/4 af de øvrige midler fordeles i september subsidiært i et mindre omfang i perioden mellem marts og september (hasteprojekter) Hvem kan bevilges tilskud efter Servicelovens 18. Der kan bevilges midler til enkelt personers, netværksgruppers eller foreningers forsøg på at gøre en indsats for socialt udsatte. Foreninger kan både være foreninger hvis hovedsigte er frivilligt socialt arbejde men også foreninger, som har et mere alment frivilligt sigte men ud over dette vil gøre en ekstra indsats overfor socialt udsatte indenfor deres målgruppe. Ansøgningerne vil blive prioriteret såvel i forhold til ovennævnte fordelingsnøgle men også i forhold til indsatsområder og målgrupper som Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune har vedtaget jf. denne politik. 8

9 5.3. Bevilling af midler efter Servicelovens 79. Der bevilges årligt et beløb til klubber og foreninger for ældre pr. medlem der er over 65 år afhængig af klubbens/foreningens medlemsantal. Der kan samtidig efter en konkret vurdering ydes et lokaletilskud til de foreninger, der ikke kan få stillet lokaler til rådighed vederlagsfrit. Beløbenes størrelse fastsættes ved den årlige tematisering af frivillighedsområdet i februar måned i Sundhedsudvalget Forudsætning for bevilling af tilskud efter Servicelovens 79. Pensionistforeningen skal være bygget på aktivt medlemskab med kontingentbetaling og mindst 5 betalende medlemmer over 65 år. Der ydes et tilskud årligt pr. medlem over 65 år, som er bosiddende i Faaborg-Midtfyn Kommune (det år de fylder 65 år). Tilskud til pensionistforeningen efter Servicelovens 79 kan ikke overstige medlemsbetalingen til klubben med andre ord skal hvert enkelt medlem give et kontingent minimum svarende til det kommunale medlems tilskud. Pensionistforeninger på ældreområdet indsender i marts måned antallet på medlemmer over 65 år (bosiddende i Faaborg-Midtfyn Kommune) til sekretariatet for Sundhed og Handicap med samtidig angivelse af den fastsatte kontingent i pensionistforeningen. Det årlige tilskud pr. medlem over 65 år gives op til de første 100 medlemmer over 65 år. Fra 101 medlemmer til 200 medlemmer reduceres tilskudsbeløbet for disse medlemmer med 50 %. Fra 201 medlemmer reduceres tilskudsbeløbet for disse medlemmer med 75 %. Klubber og foreninger som får tilskud stiller via et samarbejde med frivillighedskoordinatoren relevante oplysninger om deres aktiviteter til rådighed på Faaborg-Midtfyn Kommunes hjemmeside. Ud over det årlige tilskud pr. medlem kan der efter en konkret vurdering ydes et lokaletilskud til de foreninger som ikke kan få stillet lokaler til rådighed vederlagsfrit. 6. Samarbejde mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og de frivillige Et godt samarbejde mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og de frivillige er af yderst vigtighed. Der laves klare samarbejdsaftaler med hver enkelt frivillig forening efter behov og med en klar rollefordeling og mål for samarbejdet. Samarbejdet kan have en løs struktur, men kan også være deciderede partnerskaber ud fra konkrete projekter. Faaborg-Midtfyn Kommune afholder én gang årligt i januar måned et seminar for frivillige sociale initiativer (frivillighedsaften) med det formål at drøfte og udvikle Faaborg-Midtfyn Kommunes frivillighedspolitik på det sociale område og samarbejde med frivillige sociale initiativer og foreninger og klubber på ældreområdet. Foreninger og enkelt personer som har fået bevilget midler året før inviteres specielt denne aften og indbydes til at fortælle om effekten af deres arbejde på området. Samtidig inviteres borgere bredt som også har en interesse i det frivillige sociale arbejde. Frivillighedsaftenen arrangeres i samarbejde med Frivilligt Socialt Samråd. Samarbejdet mellem de frivillige og Faaborg-Midtfyn Kommune vedligeholdes i øvrigt året igennem via frivillighedskoordinatoren. 9

10 6.1. Frivilligt Socialt Samråd Frivilligt Socialt Samråd er et råd bestående af frivillige, valgt bredt af og blandt de foreninger og huse som arbejder for socialt udsatte. Frivilligt Socialt Samråd er således talerør for de frivillige sociale foreninger i Faaborg-Midtfyn kommune i et samtidigt forsøg på at præge og udvikle frivillighedspolitikken på det sociale område i dialog med Faaborg-Midtfyn Kommune. Frivilligt Socialt Samråd er høringsberettiget på det frivillige sociale område i Faaborg-Midtfyn Kommune. 7. Indsatsområder, målgrupper og ønsker om projekter Som udgangspunkt har Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune et ønske om at følgende indsatser bliver prioriteret Socialudvalgets område Socialudvalget dækker følgende områder: Ældreområdet Handicapområdet Psykiatriområdet Misbrugsområdet Inden for det sociale område ønskes følgende indsatsområder prioriteret, hvor den frivillige indsats på handicap og psykiatriområdet kan supplere den professionelle indsats: Ældre Plejecentrenes venneforeninger både for beboerne og ældre omkring plejecentrene, motionsvenner samt besøgsvennetjenester til ensomme: Arrangementer i dagcentrene m. sang, underholdning, kortspil, Boccia, gymnastik, oplæsning, fælles kaffebord m.m. Arrangementer vedr. højtider v/påske, pinse, jul m.fl. udflugter såsom løvfaldstur, juletur, sommerudflugt til stranden, cykelture, vandreture, køre ture i centerbus. Aktiviteter såsom sløjd, håndarbejde, bagning, bankospil, filmfremvisning, dagplejebørn som kommer og holder legestue i samvær med beboerne, kirkegang, gå på kirkegården, holde i hånd/socialt samvær. Mulige udviklingsprojekter: Sund kost, motion, lokalhistorisk m.m. for ældre Styrkelse af pårørendes involvering i dagligdagen på plejecentrene. Specielt i forhold til ældre afsættes et årligt beløb til støtte efter Servicelovens 79 for klubber og foreninger. Sindslidende I den kommunale socialpsykiatri har man allerede med succes begyndt at involvere frivillige som hjælpere til sociale aktiviteter som cafeer, musikarrangementer og lignende. Udbygning af denne indsats kan ske indenfor relevante områder af den psykiatriske indsats. 10

11 Misbrugere I samarbejde med frivillighedshusene og de frivillige organisationer og den kommunale misbrugsbehandling kan der være behov for at udvikle lokale frivillige støtteindsatser til denne gruppe. Udviklingshæmmede og handicappede Involvering af frivillige støttepersoner på de kommunalt drevne bosteder/institutioner som supplement til den professionelle indsats kunne give brugerne et kvalitetsløft. Eksempelvis kunne indsatsen være chauffør, kontaktpersoner, hjælpeledsagere til eksterne aktiviteter, ferieture m.v. Hjemløse I Faaborg-Midtfyn kommunes område er denne gruppe ikke omfangsrig. Enkelte steder er etableret væresteder og lokaler til socialt samvær. En udvikling af det frivillige arbejde i områderne Ryslinge, Årslev og Broby er indsats område i et samarbejde med frivillighedshusene Børne- og undervisningsudvalgets område Børne- og undervisningsudvalget dækker følgende områder: Udsatte børn og børnefamilier Skole og undervisning SSP Indenfor børne- og undervisningsudvalgets område ønsker man følgende indsatsområder prioriteret: Foreningen for forældre med børn anbragt uden for eget hjem. Røde kors som i mange år har inviteret sårbare børn med på sommerlejr. Natteravnene som tilbyder støtte i de sene nattetimer i forhold til unge mennesker og på andre områder været samarbejdspartnere i forhold til kommunens SSP. Forældregruppen der har stået for at arrangere fut fester for unge. Forskellige organisationer, forældreforeninger omkring børn med forskellige handicaps som formidler budskaber omkring de specifikke problemstillinger disse børn har. Nye initiativer/udviklingsprojekter til gavn for sårbare børn med involvering af frivillige kunne være: Organisationer, familier, enkelt personer som kan udfylde en større del af pladsen mellem det professionelle arbejde der udføres for sårbare børn og familierne og det frivillige sociale arbejde. Udvikling af samarbejdet med forskellige frivillighedsorganisationer, enkelt individer således at kontinuiteten i barnets liv, nærhedsprincipperne for det enkelte barn sikres. Et korps af personer således at de unge / barnets ønske om at få støtte af en person udenfor systemet kan imødekommes. En person der gør det af interesse for barnet og ikke som et arbejde, De unge / børnene ønsker ofte at have en fortrolig der ikke er en del af deres sag til at støtte dem i deres op - og nedture. Etablering af et netværk af familie der kunne tilbyde at åbne deres hjem op for børn i eftermiddagstimerne, hjælpe med lektielæsningen idet de har overskud og plads til dette arbejde. De sårbare børns transport til og fra idrætsaktiviteter, så de ligeledes kan blive en del af dette fællesskab. 11

12 Ressource stærke familier med den opgave at hjælpe de sårbare børn og deres familier når verden og livet bliver for svært. 7.3 Kultur- og fritidsudvalgets område Kultur- og fritidsudvalget dækker følgende områder: Biblioteksområdet Folkeoplysningsområdet Fritidsområdet og turisme generelt Indenfor kultur- og fritidsområdet ønsker man en større satsning på det almene foreningsliv i forhold til det sociale engagement med eksempelvis: Inddragelse af det generelle foreningsliv i forhold til sårbare grupper eksempelvis initiativer for at få sårbare foreningsløse unge involveret i sportsklubber. Inddragelse af bibliotekerne i formidling af viden om konkrete temaer, projekter og foreninger. 7.4 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalgets område Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesudvalget dækker følgende områder: Kontanthjælpsområdet Arbejdsformidling Pensionsområdet Flex- og skånejob Flygtninge Indenfor Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalgets område ønsker man følgende indsatsområder prioriteret: Støtte til borgere i flex- og skånejobs. Netværksgrupper til flygtninge. 7.5 Sundhedsudvalgets område Sundhedsudvalget dækker følgende områder: Træning, aktivitet og rehabilitering Sygepleje og rehabilitering Den kommunale sundhedstjeneste Den kommunale tandpleje Forebyggende hjemmebesøg til 75+ årige Forebyggelse og sundhedsfremme generelt Indenfor Sundhedsudvalgets område ønsker man følgende indsatsområder prioriteret: Initiativer som i den sociale indsats samtidig kan støtte forebyggelse og sundheden en kombination af socialt udsatte som målgruppe og sundhedsfremme som en naturlig del af indsatsen. Initiativer som minimerer den sociale ulighed i forhold til sundhed. Initiativer som fremmer sundheden overfor den store gruppe af befolkningen som har en kronisk lidelse. Støtte til frivillighedsprojekter som går på tværs dels af lokalområdet men også på tværs mellem aldersgrupper. 12

13 Konkrete partnerskabsprojekter mellem den offentlige forvaltning og frivillige initiativer. Støtte til kursusaktivitet for frivillige i et tæt samarbejde med frivillighedshusene. Ovenstående udtryk for ønsker er ikke ensbetydende med, at der er frivillige sociale initiativer som kan matche disse ønsker, men er et udtryk for, at ansøgninger om midler til projekter på disse områder vil blive prioriteret, og at Faaborg-Midtfyn Kommune vil satse på samarbejder omkring disse indsatsområder. Det betyder samtidig at Faaborg-Midtfyn Kommunes medarbejdere vil være opsøgende i forhold til frivillige indenfor disse indsatsområder, men at man i øvrigt ønsker et godt samarbejde generelt med de frivillige sociale initiativer. 8 Forsikring Faaborg-Midtfyn Kommune har hos KommuneForsikring tegnet en kollektiv ulykkesforsikring for frivillige hjælpere endvidere er frivillige hjælpere omfattet af Arbejdsskadesikringslovens regler (bilag 5). 9 Høring Planer om væsentlige ændringer i frivillighedspolitikken på det sociale område herunder de budgetmæssige forudsætninger sendes med samtidig inddragelse af de berørte udvalgsområder til høring i: Frivilligt Socialt Samråd Ældrerådet Handicaprådet Frivillighedshusene. 13

14 Bilag 1 Stillingsbeskrivelse for frivillighedskoordinator i Faaborg-Midtfyn Kommune Ansættelsessted Faaborg-Midtfyn Kommune med arbejdsplads i administrationsbygningen i Ryslinge. Ansættelsesnorm 20 timer ugentligt Ansættelsesforhold Overenskomstansat funktionær ansat i Faaborg-Midtfyn Kommune Organisatorisk placering Reference til sundheds- og handicapchefen Kvalifikationer Uddannet indenfor det sociale område med erfaring inden for det frivillige sociale arbejde Ansvarsområder Koordinere og udvikle samarbejdet med frivillige sociale initiativer herunder at optimere samarbejdet med frivillighedscentre- og huse og klubber og foreninger på ældreområdet. Udvikle og implementere frivillighedspolitikken på det sociale område Integrere frivillighedsområdet i forhold til sundhedspolitikken og den samlede indsats på forebyggelsesområdet. Arbejdsområder Specifikke arbejdsområder Frivillighedskoordinatoren indgår i arbejder i de teams, der udgår fra sekretariatet for Sundhed og Handicap: - Det mobile sundhedscenter - Rammer for sund levevis for borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune Frivilligt socialt arbejde Sygepleje og rehabilitering Træning og rehabilitering Deltagelse i møder med: - Sundheds- og handicapchef Konsulenten for sundhedsfremme Projektlederen på det mobile sundhedscenter Ledende sygeplejerske Ledende terapeut Ledende sundhedsplejerske - Overtandlæge Frivillige foreninger Frivillighedscentre- og huse 14

15 Frivilligt Socialt Samråd Medvirke til at frivillighedsperspektivet indgår i: - Opgaveløsningen på pleje-omsorgsområdet Opgaveløsningen på handicapområdet Opgaveløsningen i daginstitutioner Opgaveløsningen i skoler På børne-ungeområdet Den samlede forebyggende indsats Det mobile sundhedscenter Sundhedssekretariatet

16 Bilag 2 Faaborg-Midtfyn Kommune, Sekretariatet for Sundhed og Handicap, Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge. Ansøgning om tilskud til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens 18 og 79. (Ansøgningsfrist den 15. marts begge og kun 18) Ansøger Enkeltperson Forening/klub Forening Kontaktperson Antal medlemmer over 65 år ( 79 støtte) Kontingent pr. medlem ( 79 støtte) Bank reg. nr. og konto Beløb der søges om i kroner ( 18 støtte): Til hvilket formål søges der midler? ( 18 støtte): Personkreds som skal nyde gavn af den frivillige sociale indsats ( 18 støtte): Hvad vil du/i opnå med aktiviteten ( 18 støtte)?: Hvad skal tilskuddet bruges konkret til? Budget ( 18 støtte): Periode for den påtænkte indsats efter 18: Fra den: Til den: Ansøgers underskrift: Dato: Navn: Antal bilag: Adresse: Telefonnummer: Bevilling: Afslået Bevilget beløb: Behandlet i sekretariatet: Dato: Underskrift: 16

Faaborg-Midtfyn Kommunes frivillighedspolitik på det sociale område

Faaborg-Midtfyn Kommunes frivillighedspolitik på det sociale område Faaborg-Midtfyn Kommunes frivillighedspolitik på det sociale område Fagsekretariatet for Sundhed og Handicap Oktober 2010 1 Faaborg-Midtfyn Kommunes frivillighedspolitik på det sociale område Indholdsfortegnelse

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes frivillighedspolitik på det sociale område

Faaborg-Midtfyn Kommunes frivillighedspolitik på det sociale område Faaborg-Midtfyn Kommunes frivillighedspolitik på det sociale område Fagsekretariatet for Sundhed og Handicap December 2010 1 Faaborg-Midtfyn Kommunes frivillighedspolitik på det sociale område Indholdsfortegnelse

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes frivillighedspolitik på det sociale område

Faaborg-Midtfyn Kommunes frivillighedspolitik på det sociale område Faaborg-Midtfyn Kommunes frivillighedspolitik på det sociale område Fagsekretariatet for Forebyggelse og Sundhed 01.06.2007 1 Faaborg-Midtfyn Kommunes frivillighedspolitik på det sociale område Indholdsfortegnelse

Læs mere

UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN

UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN Referat møde d. 06.02.12 UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN Mødedato: 6. februar 2012. Tidspunkt: Mødenr.: 29 Kl. 18:00 21:00 incl. spisning. Sted: Ungdomshuset, Grønnegade 40, 5600 Faaborg. Deltagere: Ungdomsskolebestyrelsen,

Læs mere

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 1.1. Lovmæssigt grundlag... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 2.

Læs mere

Indledning...3. Lovgrundlag...3. Definition på frivilligt socialt arbejde...3. Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4

Indledning...3. Lovgrundlag...3. Definition på frivilligt socialt arbejde...3. Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4 Social og Sundhed Frivillighedspolitik for Assens Kommune Indledning...3 Lovgrundlag...3 Definition på frivilligt socialt arbejde...3 Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4 Eksempler på frivillighedsarbejde:...4

Læs mere

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 FRIVILLIGPOLITIK August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 Indledning Frivilligpolitikken beskriver rammen for etablering af frivilligråd og kommunens støtte

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes STRUER KOMMUNE Bestillerenheden Frivillighedspolitik. Hvad er frivillighedspolitik? En frivillighedspolitik er nogle rammer og retningslinier for et samarbejde mellem det offentlige og de frivillige om

Læs mere

Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold til servicelovens 18 afsat en pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde.

Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold til servicelovens 18 afsat en pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Retningslinjer for tildeling af 18 midler i Struer Kommune Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold

Læs mere

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Formål og mål Odense Byråd ønsker med formuleringen af en overordnet og fælles frivillighedspolitik at styrke, synliggøre, forbedre samt koordinere

Læs mere

Slagelse kommunes Frivilligpolitik

Slagelse kommunes Frivilligpolitik April 2011 Slagelse kommunes Frivilligpolitik Frivilligt Socialt Arbejde 1 1 Indholdsfortegnelse Frivilligpolitik for Slagelse kommune 2 Formål med Frivilligpolitikken 2 Mål for tildeling af midler til

Læs mere

Frivillighedspolitik i Esbjerg Kommune (Politik for frivilligt socialt arbejde)

Frivillighedspolitik i Esbjerg Kommune (Politik for frivilligt socialt arbejde) Frivillighedspolitik i Esbjerg Kommune (Politik for frivilligt socialt arbejde) Godkendt af: Økonomiudvalget den 1. december 2008 Byrådet den 15. december 2008 Borger- & Sundhedsudvalget den. 17. november

Læs mere

Hjørring Kommunes Frivilligpolitik

Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Frivilligpolitikken et tilbud til den frivillige verden om støtte og samarbejde skal kommunen samarbejde med frivillige sociale organisationer eller foreninger. Hjørring

Læs mere

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget 2012.12.05 og Kommunalbestyrelsen 2012.12.19 Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde 1. Indledning Hensigten med servicelovens 18

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Bornholms Regionskommune

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Bornholms Regionskommune RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse 1. LOVGRUNDLAGET... 2 2. PULJENS FORMÅL... 2 3. HVEM KAN SØGE... 2 4. HVILKE MÅLGRUPPER RETTER STØTTEN SIG TIL...

Læs mere

Retningslinjer for 18 puljen

Retningslinjer for 18 puljen Retningslinjer for 18 puljen Revisionsoplæg, juni 2015 Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen 1 Indholdsfortegnelse Puljens formål... 3 Ansøgningsfrist...

Læs mere

Hjørring Kommunes Frivilligpolitik

Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Frivilligpolitikken et tilbud til den frivillige verden om støtte og samarbejde skal kommunen samarbejde med frivillige sociale organisationer eller foreninger. Hjørring

Læs mere

Politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre

Politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre Politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Baggrund... 3 Lovmæssigt grundlag... 3 Samspil med andre politikker... 3 Hvad er et forebyggende

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18

Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18 Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18 18-puljen 18 i Lov om Social Service har til formål at sikre et samarbejde mellem kommunen og den frivillige sociale indsats,

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Politik for støtte til frivilligt socialt arbejde 2011-2013

Politik for støtte til frivilligt socialt arbejde 2011-2013 Politik for støtte til frivilligt socialt arbejde 2011-2013 Indhold Fokus i det frivillige sociale arbejde... 4 Samarbejdet om det frivillige sociale arbejde... 5 Tilskudsfordeling... 8 Ansøgning om midler

Læs mere

Frivilligt socialt arbejde

Frivilligt socialt arbejde Frivilligt socialt arbejde Esbjerg Kommune 2010 [VEJLEDNING TIL ANSØGNING AF 18 MIDLER] Vejledningen beskriver ansøgningsprocedure og kriterier for tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde i

Læs mere

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud 18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Frivillighedspolitikken rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik, der har til formål

Læs mere

Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune

Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune 2 Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune Indhold Indledning og baggrund 4-5 Det frivillige sociale arbejde 6-7 Værdier 8-9 Samarbejde

Læs mere

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015 www.skive.dk Frivillighedspolitik for Skive Kommune Indholdsfortegnelse: Forord 3 Formål 4 Grundlaget for samarbejdet 4 Mål og handlinger 6 Revision

Læs mere

Forslag til administrativ opdatering af Hjørring Kommunes Frivilligpolitik

Forslag til administrativ opdatering af Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Forslag til administrativ opdatering af Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Nuværende udgave, 2009: Ændringsforslag, 2015: Frivilligpolitik Hjørring Kommunes Frivilligpolitik (Observationspunkt nr. 1),

Læs mere

Frivillighedspolitik 2016 2019. For frivillige sociale og sundhedsfremmende foreninger i Sønderborg Kommune

Frivillighedspolitik 2016 2019. For frivillige sociale og sundhedsfremmende foreninger i Sønderborg Kommune Frivillighedspolitik 2016 2019 For frivillige sociale og sundhedsfremmende foreninger i Sønderborg Kommune Frivillighedspolitik 2016 2019 Helge Larsen, Formand for Sundhedsudvalget Frivillighedspolitikken

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2017 Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2017 Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud 18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2017 Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Opdateret 22.9.2017 Frivillighedspolitikken rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik,

Læs mere

Frivillighedspolitik på det sociale område i Vejen Kommune Social & Ældre. Frivillighedspolitik På det sociale område i Vejen Kommune

Frivillighedspolitik på det sociale område i Vejen Kommune Social & Ældre. Frivillighedspolitik På det sociale område i Vejen Kommune Frivillighedspolitik På det sociale område i Vejen Kommune Lov om social service 18 Godkendt af Sammenlægningsudvalget Den 25. oktober 2006 Godkendt i Udvalget for den 7. oktober 2009 Godkendt i Byrådet

Læs mere

Frivillighedspolitik for ældreområdet

Frivillighedspolitik for ældreområdet Frivillighedspolitik for ældreområdet Syddjurs Kommune og civilsamfundet - med borgervelfærden i centrum 2011 Godkendt i byrådet d. 22. september 2011 FORORD Ældreområdet har en årelang tradition for et

Læs mere

Tilskud til frivilligt socialt arbejde via 18 i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune

Tilskud til frivilligt socialt arbejde via 18 i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune 090715 Tilskud til frivilligt socialt arbejde via 18 i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune Fokus på frivilligt socialt arbejde I Sundhed og Omsorg At udvikle samarbejdet med frivillige foreninger er en hjørnesten

Læs mere

Kvalitetsstandard for Aktivitets- og Samværstilbud efter lov om social service 104 på psykiatriområdet. VISITEREDE TILBUD

Kvalitetsstandard for Aktivitets- og Samværstilbud efter lov om social service 104 på psykiatriområdet. VISITEREDE TILBUD Kvalitetsstandard for Aktivitets- og Samværstilbud efter lov om social service 104 på psykiatriområdet. VISITEREDE TILBUD Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.:

Læs mere

En pulje (Århus, Ålborg, København, Randers, Vejle og Kolding) En hovedpulje og en udviklingspulje (Odense og Esbjerg)

En pulje (Århus, Ålborg, København, Randers, Vejle og Kolding) En hovedpulje og en udviklingspulje (Odense og Esbjerg) Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 31. januar 2012 Notat Sagsbehandler Margrethe Cæsar Bjerg Telefon direkte 21 78 22 33 Sagsid 2011-26242 E-mail mcb@esbjergkommune.dk Undersøgelse af 18 i andre kommuner.

Læs mere

Varde Kommunes frivillighedspolitik.

Varde Kommunes frivillighedspolitik. Varde Kommunes frivillighedspolitik. Varde Kommune ser det frivillige sociale arbejde som et vigtigt supplement til den kommunale forvaltnings service og tilbud til kommunens borgere. Derfor betragter

Læs mere

Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik

Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik I Jammerbugt Kommune findes der over hundrede frivillige foreninger, organisationer og grupper, der arbejder frivilligt for at hjælpe andre og gøre hverdagen lettere

Læs mere

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen En frivilligt social indsats er, når der ydes en ulønnet og utvungen indsats med et socialt sigte, og når indsatsen

Læs mere

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service.

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Initialer: hop Sag: 306-2010-23337 Dok.: 306-2014-62737 Oprettet: 18. marts 2014 Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Udvalg: Social-og

Læs mere

Kvalitetsstandard for På sporet af en løsning

Kvalitetsstandard for På sporet af en løsning Kvalitetsstandard for På sporet af en løsning Udarbejdet af: Ulrik Skyum Christensen Dato: 22-02-2015 Version nr.: 2.0 Kvalitetsstandard for På sporet af en løsning Område På sporet af en løsning i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2016 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2016 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2016 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er tale

Læs mere

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Acadre sag: 15/32530 Dokument nr.: 13 Side 1 af 8 Indhold 1. Projektets formål... 3 2. Målsætning og mål for Frivillighedscenter...

Læs mere

Frivilligpolitik for Jammerbugt Kommune

Frivilligpolitik for Jammerbugt Kommune Frivilligpolitik for Jammerbugt Kommune Fremsat af Frivillighusets bestyrelse i samarbejde med Center For Frivilligt Socialt Arbejde og Jammerbugt Kommunes Social og sundhedsudvalg. Behandlet af Social

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

Fra Ord Til Handling

Fra Ord Til Handling Fra Ord Til Handling Inspirationsmanual til brug for frivillige og kommunens fagpersonale Indholdsfortegnelse Indledning:... 2 Projektorganisationen bag Fra Ord Til Handling:... 2 Politikker på frivillighedsområdet:...

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er tale

Læs mere

Den offentlige sociale indsats udspringer typisk af lovgivningen, hvor kommunerne både har pligt til og ansvar for at varetage opgaverne.

Den offentlige sociale indsats udspringer typisk af lovgivningen, hvor kommunerne både har pligt til og ansvar for at varetage opgaverne. Frivillighedspolitik vedtaget 11. december 2012 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning Lovgrundlag Formål Centrale begreber Frivillig indsat Frivillig organisation Frivilligt socialt arbejde Visioner

Læs mere

Frivilligt socialt arbejde i Norddjurs Kommune

Frivilligt socialt arbejde i Norddjurs Kommune Frivilligt socialt arbejde i Norddjurs Kommune FRIVILLIGPOLITIK November 2010 Revideret i henhold til Voksen- og Plejeudvalgets beslutning i møde den 11. november 2010. Godkendt i Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Ny opdeling af retningslinjerne i - Formål - Målgruppe - Principper for tildeling - Administrative principper

Ny opdeling af retningslinjerne i - Formål - Målgruppe - Principper for tildeling - Administrative principper Ny opdeling af retningslinjerne i - Formål - Målgruppe - Principper for tildeling - Administrative principper Tidligere retningslinjer Foreslåede retningslinjer Det nye er Forenkling i overskrifter, der

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Udkast til Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet

Udkast til Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet Udkast til Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 18-12-2008 Sagsid.: Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet Område

Læs mere

Fra Ord Til Handling

Fra Ord Til Handling Fra Ord Til Handling - Inspirationsmanual til brug for frivillige og kommunens fagpersonale Indholdsfortegnelse Indledning:... 2 Projektorganisationen bag Fra Ord Til Handling:... 2 Politikker på frivillighedsområdet:...

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Retningslinjer og vejledninger

Retningslinjer og vejledninger Click here to enter text. Retninger og vejledni ng «ed ocaddressci vilcode» Retningslinjer og vejledninger Tildeling af økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18-midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er

Læs mere

Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015

Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015 Punkt 3. Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015 2014-34040 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender at foreninger m.v. der har ansøgt om økonomisk

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Revideret og vedtaget af udvalget for Fritid & Fællesskab august 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indholdsfortegnelse side 1 2. Hvornår skal der søges om midler

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Servicelovens 79a Lovgrundlag Formål 79 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 80 år, og

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Politik for det frivillige sociale arbejde MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord SIDE 2 Marts 2010 Eike Albrechtsen, formand for Socialudvalget Uanset, hvor mange paragraffer, der skrives

Læs mere

Definition af et frivilligcenter

Definition af et frivilligcenter Definition af et frivilligcenter Et frivilligcenter arbejder lokalt, og almindeligvis dækker frivilligcentret en kommune. Der findes ca. 50 F.C i Danmark og 7 nye er på vej. Det er socialministeriets vision

Læs mere

frivillig politik frivillighedspolitik for det sociale område godkendt i byrådet den 23. august 2012

frivillig politik frivillighedspolitik for det sociale område godkendt i byrådet den 23. august 2012 frivillig politik frivillighedspolitik for det sociale område godkendt i byrådet den 23. august 2012 1 2 Frivilligpolitik for det sociale område Definition Den frivillige sociale indsats er en samlet betegnelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Beskrivelse af processen i forbindelse med tildeling af 18- midlerne

Beskrivelse af processen i forbindelse med tildeling af 18- midlerne KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Kriterier for fordeling af 18-midler 2018 Formålet med notatet er at tydeliggøre sammenhængen mellem tildelingen af 18-midlerne, samarbejdsaftalerne og opfølgningen

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18 i Lov om Social Service

Støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18 i Lov om Social Service RETNINGSLINJER September 2011 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18 i Lov om Social Service Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset

Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset Pkt. Tekst Side 49 Budget/regnskab 1 50 Fastsættelse af møder i 2016. 1 51 Lukket punkt: Cafe Kilen 1 52 Lukket punkt:

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Jytte Schmidt (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V)

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Jytte Schmidt (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V) Sundhedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2007 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. september 2007 Start kl. : 12.00 Slut kl. : Sundhedsudvalget Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand)

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Forord Livsmod, glæde, handlekraft og kvalitet. Det er nøgleordene i arbejdet for og blandt ældre og handicappede. Det er bærende

Læs mere

18 tilskud til sociale foreninger

18 tilskud til sociale foreninger 18 tilskud til sociale foreninger Guide til ansøgning og nye kriterier Oplæg på Vindrosen 24. August 2017 Sofie Valbjørn, Borger & Arbejdsmarked Rammer for 18 tilskud Formål Støtte frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt for 2013.

Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt for 2013. Opfølgningsredegørelse i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt 2013 Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Frivillighedspolitik i Thisted Kommune

Frivillighedspolitik i Thisted Kommune Frivillighedspolitik i Thisted Kommune Formålserklæring Thisted Kommune ønsker med baggrund i Servicelovens paragraf 18 at fremme det frivillige sociale arbejde i kommunen i gensidig respekt mellem det

Læs mere

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Afbud: Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 36 Budget / Regnskab 1 37 Store Gå Dag 1 38 Struer Fjerkræklub 2 39 Lokalforeningen

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for :

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for : Seniorrådets forslag til ældrepolitik med indbyggede værdighedskriterier 7. Februar 2016 Indledning Fredensborg Kommune har revideret sin ældrepolitik i lyset af den lov om værdighed i ældreplejen, som

Læs mere

POLITIK for det frivillige sociale arbejde

POLITIK for det frivillige sociale arbejde POLITIK for det frivillige sociale arbejde EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord I Tønder Kommune har vi en lang og mangfoldig tradition for at udvikle det frivillige sociale arbejde. Det er en proces,

Læs mere

Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Visiteret dagcentertilbud Serviceloven 79

Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Visiteret dagcentertilbud Serviceloven 79 Sorø Kommune Kvalitetsstandard Visiteret dagcentertilbud Serviceloven 79 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Generel information om kvalitetsstandarder...3 Hvad er en kvalitetsstandard?...3 Sorø

Læs mere

Strategi for psykiatriområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune

Strategi for psykiatriområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune Strategi for psykiatriområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommunes mission på psykiatriområdet er at støtte borgerens ret til at leve et selvstændigt liv på egne præmisser ved at give personkredsen

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Gladsaxe Kommunes redegørelse om samarbejde og økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 115 i Lov om social service

Gladsaxe Kommunes redegørelse om samarbejde og økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 115 i Lov om social service Gladsaxe Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Pleje- og omsorgsafdelingen, maj 2001 Gladsaxe Kommunes redegørelse om samarbejde og økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 115 i Lov om social

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Fra Ord Til Handling

Fra Ord Til Handling Fra Ord Til Handling Inspirationsmanual til brug for frivillige og kommunens fagpersonale Indholdsfortegnelse Indledning:... 2 Projektorganisationen bag Fra Ord Til Handling:... 2 Politikker på frivillighedsområdet:...

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG...

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Ansøgningsskema 2014 om støtte til frivilligt, socialt arbejde

Ansøgningsskema 2014 om støtte til frivilligt, socialt arbejde Aalborg Kommune giver tilskud til frivilligt, socialt arbejde jf. Servicelovens 18 og Aalborg Kommunes retningslinjer. Der kan søges to gange om året: Den 15. oktober og den 15. april. Foreninger, der

Læs mere

Forvaltningernes initiativer i forbindelse med implementeringen af 5 veje til et godt liv

Forvaltningernes initiativer i forbindelse med implementeringen af 5 veje til et godt liv Forvaltningernes initiativer i forbindelse med implementeringen af 5 veje til et godt liv Beskæftigelse Beskæftigelse har arbejdet med konceptet 5 veje til et godt liv gennem følgende initiativer i 2014.

Læs mere

Retningslinjer for brugerindflydelse

Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse 1. Indledning Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet retningslinjer for brugerindflydelse inden for. Retningslinjerne er udformet

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Samarbejdsaftale

Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 2017-2020 Hjørring Kommune & Frivilligcenter Hjørring Indledning Hjørring Kommune og Frivilligcenter Hjørring ønsker med denne aftale at sikre et godt og tæt samarbejde, som bygger på

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget FØRSTEBEHANDLING VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalgets ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive

Læs mere

Tilskud til frivilligt arbejde på ældreområdet. En guide til ansøgning af 79-midler

Tilskud til frivilligt arbejde på ældreområdet. En guide til ansøgning af 79-midler Tilskud til frivilligt arbejde på ældreområdet En guide til ansøgning af 79-midler Kriterier for fordeling af 79-puljen til frivilligt arbejde på ældreområdet I det følgende kan du læse mere om 79-midler,

Læs mere

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse og Udvikling Den 24. januar 2013 Svend Bayer Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige Gladsaxe Kommunes spilleregler

Læs mere