Faaborg-Midtfyn Kommunes frivillighedspolitik på det sociale område

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faaborg-Midtfyn Kommunes frivillighedspolitik på det sociale område"

Transkript

1 Faaborg-Midtfyn Kommunes frivillighedspolitik på det sociale område Fagsekretariatet for Sundhed og Handicap

2 Faaborg-Midtfyn Kommunes frivillighedspolitik på det sociale område Indholdsfortegnelse 1. Værdigrundlag Lovmæssigt grundlag Servicelovens Servicelovens Faaborg-Midtfyn Kommunes politiske målsætning Faaborg-Midtfyn Kommunes organisering omkring de frivillige sociale initiativer Faaborg-Midtfyn Kommunes politiske organisering i forhold til de frivillige sociale initiativer Snitflader til andre politikker Faaborg-Midtfyn Kommunes administrative organisering i forhold til de frivillige sociale initiativer Frivillighedskoordinatoren Frivillighedspolitikken på det sociale område og det mobile og murstensløse sundhedscenter Frivillighedspolitikken på det sociale område og frivillighedshusene Frivillighedshusenes udviklingsprojekt Klubber og foreninger for ældre Tildeling af midler efter Servicelovens 18 og Fordeling af midler efter Servicelovens Hvem kan bevilges tilskud efter Servicelovens Bevilling af midler efter Servicelovens Forudsætning for bevilling af tilskud efter Servicelovens Samarbejde mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og de frivillige Frivilligt Socialt Samråd Indsatsområder, målgrupper og ønsker om projekter for Socialudvalgets område Børne- og undervisningsudvalgets område Kultur- og fritidsudvalgets område Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalgets område Sundhedsudvalgets område Høring Bilag Bilag Bilag Bilag side 2

3 Faaborg-Midtfyn Kommunes frivillighedspolitik på det sociale område 1. Værdigrundlag Frivillighedspolitikken på det sociale område tager udgangspunkt i følgende udsagn: De frivillige: Frivillige skal forblive frivillige uden styring fra den myndighed som giver støtte. De frivillige initiativer fortjener respekt omkring deres indsats. Samarbejdet mellem de frivillige og Faaborg-Midtfyn Kommune er baseret på ligeværdighed. De frivillige skal have en let og enkel indgang til Faaborg-Midtfyn Kommunes administration. Faaborg-Midtfyn Kommune: Faaborg-Midtfyn Kommune har en klar målsætning i forhold til det frivillige sociale arbejde Faaborg-Midtfyn Kommune har en klar holdning til sit samarbejde med frivillige sociale initiativer. Faaborg-Midtfyn Kommunes tildelingskriterier efter Servicelovens 18 og 79 er klare og forståelige. Faaborg-Midtfyn Kommune prioriterer samarbejdet med frivillige sociale initiativer højt. Faaborg-Midtfyn Kommune satser på at indgå partnerskaber med frivillige sociale foreninger. Opgaven: Frivillige løser ikke de opgaver som Faaborg-Midtfyn Kommune lovmæssigt er forpligtiget til selv at løse. Frivilliges sociale indsats er et supplement til den offentlige forvaltnings opgaveløsning. Den frivillige sociale indsats ses i en helhed med øvrige politikker. Ovenstående udsagn er udtryk for de værdier, som kom frem på møde mellem frivillige, politikere og embedsmænd om tilblivelsen af frivillighedspolitikken på det sociale område. 2. Lovmæssigt grundlag Politikken tager afsæt i Servicelovens 18 og Servicelovens 18. Servicelovens 18 pålægger kommunerne at samarbejde med - og give støtte til - frivillige sociale initiativer frivilligt socialt arbejde. Kommunerne skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Beløbet fastlægges af kommunen. Socialministeriet fastsætter retningslinier for kommunens indsendelse af redegørelser om den lokale udvikling i det frivillige sociale arbejde samt retningslinier for den centrale opfølgning. 3

4 2.2. Servicelovens 79. Kommunen kan jf. Servicelovens 79 iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Kommunalbestyrelsen fastsætter retningslinier for, hvilke persongrupper der kan benytte tilbuddene. 3. Faaborg-Midtfyn Kommunes politiske målsætning Gennem en styrket frivillig indsats overfor socialt vanskeligt stillede, skal borgernes trivsel forbedres. Den sociale ulighed i livsstilsbetingede sygdomme skal minimeres ved at integrere en frivillighedspolitik på det sociale område med en aktiv sundhedspolitik. En frivillighedspolitik der har det mål at skabe trivsel og herved sundere rammer for socialt udsatte grupper. Faaborg-Midtfyn Kommune vil med udgangspunkt i en frivillighedspolitik på det sociale område have forventninger til de frivillige sociale initiativer, når der gives støtte til disse efter Servicelovens Faaborg-Midtfyn Kommunes organisering omkring de frivillige sociale initiativer Faaborg-Midtfyn Kommune tilstræber en smidig og effektiv organisering som kan tilgodese behovet fra det frivillige sociale område. 4.1 Faaborg-Midtfyn Kommunes politiske organisering i forhold til de frivillige sociale initiativer Formulering og udvikling af frivillighedspolitikken på det sociale område med prioritering af indsatsområder og målgrupper hører under Sundhedsudvalgets ansvarsområde og således også administration af støtten til frivillige sociale initiativer. Prioritering af indsatsområder og målgrupper sker med inddragelse af de øvrige politiske udvalg: Børne- og undervisningsudvalget Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesudvalget Kultur- og fritidsudvalget Socialudvalget Frivillighedspolitikken på det sociale område godkendes endeligt i Faaborg-Midtfyn Kommunes Kommunalbestyrelse og tages op 1 gang årligt med henblik på revidering af indsatsområder den samlede politik revideres hvert andet år. 4.2 Snitflader til andre politikker Frivillighedspolitikken på det sociale område indgår i et tæt samspil med sundhedspolitikken i et forsøg på at minimere den sociale ulighed i forhold til sundhed og trivsel. Frivillighedspolitikken på det sociale område indgår ligeledes i et tæt samspil med fritidspolitikken/frivillighedspolitik på Folkeoplysningsområdet, hvor reglerne om tilskud til det almindelige foreningsliv reguleres (tilskud til haller etc.). 4.3 Faaborg-Midtfyn Kommunes administrative organisering i forhold til de frivillige sociale initiativer Ansvaret for udmøntning af frivillighedspolitikken på det sociale område i den daglige drift ligger i sekretariatet for Sundhed og Handicap. 4

5 Sekretariatet for Sundhed og Handicap har således ansvaret for tildeling af midler efter Servicelovens 18 og 79 samt vedligeholdelse og udvikling af samarbejdet med frivillige sociale initiativer (og ikke Folkeoplysningsområdet). Sekretariatet for Sundhed og Handicap har ligeledes ansvar for, at politikerne får de rigtige forudsætninger til at kunne varetage politikudviklingen på området. Udviklingsmål Krav til de enkelte aftaleområders samarbejde med frivillighedsområdet indarbejdes i de enkelte aftaleområder fra Frivillighedspolitikken på det sociale område skal i 2008 afstemmes med den generelle frivillighedspolitik på kultur og fritidsområdet. 4.4 Frivillighedskoordinatoren For at støtte frivillige på det sociale område og samtidig fremme samarbejdet med frivillige sociale initiativer, har Faaborg-Midtfyn Kommune i sekretariatet for Sundhed og Handicap ansat en frivillighedskoordinator. Frivillighedskoordinatoren skal samarbejde med frivillige sociale initiativer og ældreklubber/foreninger, lette deres indgang til Faaborg-Midtfyn Kommune og støtte frivillige sociale initiativer og ældreklubber/foreninger med konkrete problemstillinger (udarbejdelse af vedtægter, ansøgninger etc.). Ved bevilling af midler efter Servicelovens 18 tilbydes ansøgeren samtidig støtte fra frivillighedskoordinatoren. Frivillighedskoordinatoren vil rådgive de enkelte foreninger i forhold til kendte problemstillinger eksempelvis om der vil være behov for indhentning af straffeattester, samtykkeerklæringer og tavshedserklæringer hos dem, der arbejder som frivillige. Frivillighedskoordinatoren indgår i et koordinerende samarbejde med fritidskonsulenten, SSP og konsulenten for sundhedsfremme, ligesom frivillighedskoordinatoren indgår som konsulent for det frivillige sociale arbejde i det mobile og murstensløse sundhedscenter. Stillingsbeskrivelse for Faaborg-Midtfyn Kommunes frivillighedskoordinator vedhæftes politikken som bilag Frivillighedspolitikken på det sociale område og det mobile og murstensløse sundhedscenter I forbindelse med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver. En af dem er ansvaret for at skabe rammer for en sund levevis og at etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. En af mulighederne er at skabe et sundhedscenter. I Faaborg-Midtfyn er sundhedscenteret murstensløst og mobilt. Formålet med sundhedscentret er at understøtte muligheden for at forebyggelse og sundhedsfremme i Faaborg-Midtfyn Kommune foregår som en integreret del af kommunens samlede opgaveløsning med den bedst mulige udnyttelse af de eksisterende ressourcer og på baggrund af den bedst tilgængelige evidens på området. Det igangværende sundhedscenterprojekt i Faaborg-Midtfyn Kommune er bevilliget midler fra Indenrigs- og sundhedsministeriet i en toårig periode. Efter projektperioden forankres det videre arbejde med forebyggelse og sundhedsfremme i sekretariatet. 5

6 Indsatsen for forebyggelse og sundhedsfremme i det mobile og murstensløse sundhedscenterprojekt i Faaborg-Midtfyn Kommune er afgrænset til at handle om fire elementer: 1. Den borgerrettede forebyggelse og sundhedsfremme 2. Samarbejde med frivillige organisationer 3. Genoptræning før og efter indlæggelse 4. Opbygning af vidensbank Alle fire elementer er tæt knyttet til hinanden og supplerer hinanden. De frivillige og deres organisationer kan tilføre sundhedsfremmeindsatsen flere ting. Frivillige kan være med til at kvalitetsudvikle sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatsen ved at: Styrke det forebyggende arbejde gennem nye former for netværksdannelse Videregive erfaringer/patientstøtte (eksempel kræftramte hjælper andre kræftsyge) med henblik på læring og adfærdsændring Skabe anden omsorg og nærvær, som ofte ikke ydes i de offentlige systemer i dag Være bæredygtige ud over projektperioden og ud over det offentliges opgavefelt Der skal arbejdes med at udvikle, afprøve og evaluere nye samarbejdsformer/partnerskaber, der styrker den sundhedsfremmende indsats med fokus på socialt udsatte grupper. 4.6 Frivillighedspolitikken på det sociale område og frivillighedshusene. Husenes rolle er at være i kontakt og dialog til lokale sociale foreninger med støtte og rådgivning herunder: Formidling af frivilligt arbejde Foreningsservice, foreningsinformation Opstart og drift af nye projekter Dannelse af lokale netværk Borgerinformation PR information, nyhedsbreve, opslag, hjemmesider, fælles annoncer Lokale udlån til sociale foreninger Udveksling af viden og samarbejde omkring udvikling af nye tiltag/projekter Ansøgninger, projektbeskrivelser, kursus planlægning m.v. Være bindeleddet mellem borgeren og det behandlende system (det offentlige) og rådgive om mulighederne for hjælp til forebyggelse og sundere levevis. Være startsted for nye frivillige med ingen eller begrænset kendskab til borgere med sociale, fysiske og psykiske problemstillinger. Medvirke til synliggørelse og information omkring forebyggelse og sundhedsfremme. Stille diverse kontor faciliteter til rådighed, adgang til net-oplysninger og mail system. Samarbejde på tværs af interesse områder. Faaborg-Midtfyn Kommune indgår gerne i partnerskaber med frivillighedshusene omkring konkrete projekter partnerskaber der løbende revideres. Huset Færgevej 2, 5600 Faaborg, er et møde/værested med bl.a.: Samvær i Go' Morgen Faaborg Aktivitetsgrupper Selvhjælpsgrupper 6

7 Frivillighedsformidling Debataftener Fællesarrangementer Åben rådgivning (gratis og anonym). Frivilligcenter Selvhjælp Midtfyn, Øster Ringvej 39, 5750 Ringe, er et frivillig center med det formål at understøtte, udvikle og synliggøre den frivillige sociale indsats samt yde hjælp til selvhjælp for borgere, der befinder sig i en svær livssituation. Frivilligcenter Selvhjælp Midtfyn har 2 målgrupper: Borgere, der ønsker at yde en frivillig indsats samt foreninger/organiseringer, der overvejende yder en frivillig social indsats borgere og foreninger med et socialt sigte. Borgere - med problemer, der har grebet ind i eller truer deres sociale funktion - borgere som har brug for andre til at tale med om problemer særlig fokus på borgere som rammes af sorg, ensomhed, angst og depression. Formålet søges opfyldt gennem: Synliggørelse af det frivillige sociale arbejde (eks: Hjemmeside, 4 x årlig distribution af centerets Pjece materiale, Frivilligjob.dk portalen). Formidling af frivilligt arbejde (eks: Frivilligjob oversigter, foreningskendskab) Foreningsservice (eks: sekretariatsfunktioner, lokale lån, foreningsdatabaser) Projektvugge og projektdrift (eks: Udviklingsprojekter under Socialministeriet, angst gruppe koncept, Midtfyns Datastue, Etablering af Frivilligt Socialt Samråd, tilbud om konsulentstøtte) Udvikle og støtte netværk, nye samarbejdsformer mellem frivillige organisationer og mulige samarbejdspartnere (eks: Ældre på Tværs netværket, Frivilligt Socialt Samråd) Borger rettede aktiviteter (eks: Anonym rådgivning primært rettet mod frivillige sociale hjælpetilbud) Selvhjælpsarbejde (eks: Selvhjælps netværks gruppe etablering, foredrag og angstdepressions- og OCD- kursus tilbud) Havnestuen, Havnegade, 5600 Faaborg er et spise- og værested med mulighed for socialt samvær Frivillighedshusenes udviklingsprojekt Frivilligcenteret Selvhjælp Midtfyn og Huset har i 2007 og 2008 i samarbejde fået tilsagn fra Socialministeriet og Faaborg-Midtfyn Kommune om midler til et udviklingsprojekt koordineret i samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommunes frivillighedskoordinator: At sikre borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune lettere adgang til deltagelse i frivilligt socialt arbejde via Frivillig-satelitter i Broby og Årslev Klubber og foreninger for ældre Faaborg-Midtfyn Kommune yder et fast årligt tilskud pr. medlem over 65 år til klubber og foreninger for ældre, for at støtte deres forebyggende og aktiverende arbejde for pensionister. Beløbets størrelse fastsættes årligt af Sundhedsudvalget. 5. Tildeling af midler efter Servicelovens 18 og 79 Faaborg-Midtfyn Kommune har nedsat en administrativ bevillingsgruppe bestående af: 1 repræsentant fra sekretariatet for Sundhed og Handicap 7

8 1 repræsentant fra sekretariatet for Pleje- og Omsorg 1 repræsentant fra sekretariatet for Børn- og Unge 1 repræsentant fra sekretariatet for Dagtilbud 1 repræsentant fra sekretariatet for Skole- og Undervisning 1 repræsentant fra Arbejdsmarkeds og Beskæftigelsesområdet Sundheds- og Handicapchefen formand for gruppen Sundheds- og Handicapchefen er formand for bevillingsgruppen og har den endelige kompetence til at afgøre ansøgninger om midler efter Servicelovens 18. Frivillighedskoordinatoren er konsulent for bevillingsgruppen og deltager som vidensperson under behandling af ansøgningerne. Bevillingsgruppen træder sammen i marts og september til behandling af ansøgninger. Midler efter denne politik kan søges til sociale initiativer af såvel enkelt personer som af foreninger. Afgørelser på ansøgning om midler meddeles altid skriftligt med begrundelse. Ansøgningsskema med vejledning er tilgængelig på Faaborg-Midtfyn Kommunes hjemmeside og kan ligeledes rekvireres gennem Sundhedssekretariatet. Ansøgningsskema og vejledning vedhæftes politikken som bilag 2 og Fordeling af midler efter Servicelovens 18 De budgetlagte midler til støtte til den frivillige sociale indsats fordeles som udgangspunkt efter følgende fordelingsnøgle: 34 % til frivillighedshusene 25 % til ældreområdet 18 % til børneområdet 20 % til voksenområdet 3 % til forsikring af frivillige og årligt arrangement for frivillige. Hvis der på enkelte områder ikke indgår ansøgninger svarende til de midler der er afsat til området fordeles midlerne til de øvrige områder, hvis der er ansøgninger på disse andre områder, der opfylder kriterierne for tildeling. Der er primær ansøgningsrunde i marts måned, hvor midlerne til husene samt 3/4 af de øvrige midler efter Serviceloven 18 bevilges. De resterende 1/4 af de øvrige midler fordeles i september subsidiært i et mindre omfang i perioden mellem marts og september (hasteprojekter) Hvem kan bevilges tilskud efter Servicelovens 18. Der kan bevilges midler til enkelt personers, netværksgruppers eller foreningers forsøg på at gøre en indsats for socialt udsatte. Foreninger kan både være foreninger hvis hovedsigte er frivilligt socialt arbejde men også foreninger, som har et mere alment frivilligt sigte men ud over dette vil gøre en ekstra indsats overfor socialt udsatte indenfor deres målgruppe. Ansøgningerne vil blive prioriteret såvel i forhold til ovennævnte fordelingsnøgle men også i forhold til indsatsområder og målgrupper som Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune har vedtaget jf. denne politik. 8

9 5.3. Bevilling af midler efter Servicelovens 79. Der bevilges årligt et beløb til klubber og foreninger for ældre pr. medlem der er over 65 år afhængig af klubbens/foreningens medlemsantal. Der kan samtidig efter en konkret vurdering ydes et lokaletilskud til de foreninger, der ikke kan få stillet lokaler til rådighed vederlagsfrit. Beløbenes størrelse fastsættes ved den årlige tematisering af frivillighedsområdet i februar måned i Sundhedsudvalget Forudsætning for bevilling af tilskud efter Servicelovens 79. Pensionistforeningen skal være bygget på aktivt medlemskab med kontingentbetaling og mindst 5 betalende medlemmer over 65 år. Der ydes et tilskud årligt pr. medlem over 65 år, som er bosiddende i Faaborg-Midtfyn Kommune (det år de fylder 65 år). Tilskud til pensionistforeningen efter Servicelovens 79 kan ikke overstige medlemsbetalingen til klubben med andre ord skal hvert enkelt medlem give et kontingent minimum svarende til det kommunale medlems tilskud. Pensionistforeninger på ældreområdet indsender i marts måned antallet på medlemmer over 65 år (bosiddende i Faaborg-Midtfyn Kommune) til sekretariatet for Sundhed og Handicap med samtidig angivelse af den fastsatte kontingent i pensionistforeningen. Det årlige tilskud pr. medlem over 65 år gives op til de første 100 medlemmer over 65 år. Fra 101 medlemmer til 200 medlemmer reduceres tilskudsbeløbet for disse medlemmer med 50 %. Fra 201 medlemmer reduceres tilskudsbeløbet for disse medlemmer med 75 %. Klubber og foreninger som får tilskud stiller via et samarbejde med frivillighedskoordinatoren relevante oplysninger om deres aktiviteter til rådighed på Faaborg-Midtfyn Kommunes hjemmeside. Ud over det årlige tilskud pr. medlem kan der efter en konkret vurdering ydes et lokaletilskud til de foreninger som ikke kan få stillet lokaler til rådighed vederlagsfrit. 6. Samarbejde mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og de frivillige Et godt samarbejde mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og de frivillige er af yderst vigtighed. Der laves klare samarbejdsaftaler med hver enkelt frivillig forening efter behov og med en klar rollefordeling og mål for samarbejdet. Samarbejdet kan have en løs struktur, men kan også være deciderede partnerskaber ud fra konkrete projekter. Faaborg-Midtfyn Kommune afholder én gang årligt i januar måned et seminar for frivillige sociale initiativer (frivillighedsaften) med det formål at drøfte og udvikle Faaborg-Midtfyn Kommunes frivillighedspolitik på det sociale område og samarbejde med frivillige sociale initiativer og foreninger og klubber på ældreområdet. Foreninger og enkelt personer som har fået bevilget midler året før inviteres specielt denne aften og indbydes til at fortælle om effekten af deres arbejde på området. Samtidig inviteres borgere bredt som også har en interesse i det frivillige sociale arbejde. Frivillighedsaftenen arrangeres i samarbejde med Frivilligt Socialt Samråd. Samarbejdet mellem de frivillige og Faaborg-Midtfyn Kommune vedligeholdes i øvrigt året igennem via frivillighedskoordinatoren. 9

10 6.1. Frivilligt Socialt Samråd Frivilligt Socialt Samråd er et råd bestående af frivillige, valgt bredt af og blandt de foreninger og huse som arbejder for socialt udsatte. Frivilligt Socialt Samråd er således talerør for de frivillige sociale foreninger i Faaborg-Midtfyn kommune i et samtidigt forsøg på at præge og udvikle frivillighedspolitikken på det sociale område i dialog med Faaborg-Midtfyn Kommune. Frivilligt Socialt Samråd er høringsberettiget på det frivillige sociale område i Faaborg-Midtfyn Kommune. 7. Indsatsområder, målgrupper og ønsker om projekter Som udgangspunkt har Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune et ønske om at følgende indsatser bliver prioriteret Socialudvalgets område Socialudvalget dækker følgende områder: Ældreområdet Handicapområdet Psykiatriområdet Misbrugsområdet Inden for det sociale område ønskes følgende indsatsområder prioriteret, hvor den frivillige indsats på handicap og psykiatriområdet kan supplere den professionelle indsats: Ældre Plejecentrenes venneforeninger både for beboerne og ældre omkring plejecentrene, motionsvenner samt besøgsvennetjenester til ensomme: Arrangementer i dagcentrene m. sang, underholdning, kortspil, Boccia, gymnastik, oplæsning, fælles kaffebord m.m. Arrangementer vedr. højtider v/påske, pinse, jul m.fl. udflugter såsom løvfaldstur, juletur, sommerudflugt til stranden, cykelture, vandreture, køre ture i centerbus. Aktiviteter såsom sløjd, håndarbejde, bagning, bankospil, filmfremvisning, dagplejebørn som kommer og holder legestue i samvær med beboerne, kirkegang, gå på kirkegården, holde i hånd/socialt samvær. Mulige udviklingsprojekter: Sund kost, motion, lokalhistorisk m.m. for ældre Styrkelse af pårørendes involvering i dagligdagen på plejecentrene. Specielt i forhold til ældre afsættes et årligt beløb til støtte efter Servicelovens 79 for klubber og foreninger. Sindslidende I den kommunale socialpsykiatri har man allerede med succes begyndt at involvere frivillige som hjælpere til sociale aktiviteter som cafeer, musikarrangementer og lignende. Udbygning af denne indsats kan ske indenfor relevante områder af den psykiatriske indsats. 10

11 Misbrugere I samarbejde med frivillighedshusene og de frivillige organisationer og den kommunale misbrugsbehandling kan der være behov for at udvikle lokale frivillige støtteindsatser til denne gruppe. Udviklingshæmmede og handicappede Involvering af frivillige støttepersoner på de kommunalt drevne bosteder/institutioner som supplement til den professionelle indsats kunne give brugerne et kvalitetsløft. Eksempelvis kunne indsatsen være chauffør, kontaktpersoner, hjælpeledsagere til eksterne aktiviteter, ferieture m.v. Hjemløse I Faaborg-Midtfyn kommunes område er denne gruppe ikke omfangsrig. Enkelte steder er etableret væresteder og lokaler til socialt samvær. En udvikling af det frivillige arbejde i områderne Ryslinge, Årslev og Broby er indsats område i et samarbejde med frivillighedshusene Børne- og undervisningsudvalgets område Børne- og undervisningsudvalget dækker følgende områder: Udsatte børn og børnefamilier Skole og undervisning SSP Indenfor børne- og undervisningsudvalgets område ønsker man følgende indsatsområder prioriteret: Foreningen for forældre med børn anbragt uden for eget hjem. Røde kors som i mange år har inviteret sårbare børn med på sommerlejr. Natteravnene som tilbyder støtte i de sene nattetimer i forhold til unge mennesker og på andre områder været samarbejdspartnere i forhold til kommunens SSP. Forældregruppen der har stået for at arrangere fut fester for unge. Forskellige organisationer, forældreforeninger omkring børn med forskellige handicaps som formidler budskaber omkring de specifikke problemstillinger disse børn har. Nye initiativer/udviklingsprojekter til gavn for sårbare børn med involvering af frivillige kunne være: Organisationer, familier, enkelt personer som kan udfylde en større del af pladsen mellem det professionelle arbejde der udføres for sårbare børn og familierne og det frivillige sociale arbejde. Udvikling af samarbejdet med forskellige frivillighedsorganisationer, enkelt individer således at kontinuiteten i barnets liv, nærhedsprincipperne for det enkelte barn sikres. Et korps af personer således at de unge / barnets ønske om at få støtte af en person udenfor systemet kan imødekommes. En person der gør det af interesse for barnet og ikke som et arbejde, De unge / børnene ønsker ofte at have en fortrolig der ikke er en del af deres sag til at støtte dem i deres op - og nedture. Etablering af et netværk af familie der kunne tilbyde at åbne deres hjem op for børn i eftermiddagstimerne, hjælpe med lektielæsningen idet de har overskud og plads til dette arbejde. De sårbare børns transport til og fra idrætsaktiviteter, så de ligeledes kan blive en del af dette fællesskab. 11

12 Ressource stærke familier med den opgave at hjælpe de sårbare børn og deres familier når verden og livet bliver for svært. 7.3 Kultur- og fritidsudvalgets område Kultur- og fritidsudvalget dækker følgende områder: Biblioteksområdet Folkeoplysningsområdet Fritidsområdet og turisme generelt Indenfor kultur- og fritidsområdet ønsker man en større satsning på det almene foreningsliv i forhold til det sociale engagement med eksempelvis: Inddragelse af det generelle foreningsliv i forhold til sårbare grupper eksempelvis initiativer for at få sårbare foreningsløse unge involveret i sportsklubber. Inddragelse af bibliotekerne i formidling af viden om konkrete temaer, projekter og foreninger. 7.4 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalgets område Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesudvalget dækker følgende områder: Kontanthjælpsområdet Arbejdsformidling Pensionsområdet Flex- og skånejob Flygtninge Indenfor Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalgets område ønsker man følgende indsatsområder prioriteret: Støtte til borgere i flex- og skånejobs. Netværksgrupper til flygtninge. 7.5 Sundhedsudvalgets område Sundhedsudvalget dækker følgende områder: Træning, aktivitet og rehabilitering Sygepleje og rehabilitering Den kommunale sundhedstjeneste Den kommunale tandpleje Forebyggende hjemmebesøg til 75+ årige Forebyggelse og sundhedsfremme generelt Indenfor Sundhedsudvalgets område ønsker man følgende indsatsområder prioriteret: Initiativer som i den sociale indsats samtidig kan støtte forebyggelse og sundheden en kombination af socialt udsatte som målgruppe og sundhedsfremme som en naturlig del af indsatsen. Initiativer som minimerer den sociale ulighed i forhold til sundhed. Initiativer som fremmer sundheden overfor den store gruppe af befolkningen som har en kronisk lidelse. Støtte til frivillighedsprojekter som går på tværs dels af lokalområdet men også på tværs mellem aldersgrupper. 12

13 Konkrete partnerskabsprojekter mellem den offentlige forvaltning og frivillige initiativer. Støtte til kursusaktivitet for frivillige i et tæt samarbejde med frivillighedshusene. Ovenstående udtryk for ønsker er ikke ensbetydende med, at der er frivillige sociale initiativer som kan matche disse ønsker, men er et udtryk for, at ansøgninger om midler til projekter på disse områder vil blive prioriteret, og at Faaborg-Midtfyn Kommune vil satse på samarbejder omkring disse indsatsområder. Det betyder samtidig at Faaborg-Midtfyn Kommunes medarbejdere vil være opsøgende i forhold til frivillige indenfor disse indsatsområder, men at man i øvrigt ønsker et godt samarbejde generelt med de frivillige sociale initiativer. 8 Forsikring Faaborg-Midtfyn Kommune har hos KommuneForsikring tegnet en kollektiv ulykkesforsikring for frivillige hjælpere endvidere er frivillige hjælpere omfattet af Arbejdsskadesikringslovens regler (bilag 5). 9 Høring Planer om væsentlige ændringer i frivillighedspolitikken på det sociale område herunder de budgetmæssige forudsætninger sendes med samtidig inddragelse af de berørte udvalgsområder til høring i: Frivilligt Socialt Samråd Ældrerådet Handicaprådet Frivillighedshusene. 13

14 Bilag 1 Stillingsbeskrivelse for frivillighedskoordinator i Faaborg-Midtfyn Kommune Ansættelsessted Faaborg-Midtfyn Kommune med arbejdsplads i administrationsbygningen i Ryslinge. Ansættelsesnorm 20 timer ugentligt Ansættelsesforhold Overenskomstansat funktionær ansat i Faaborg-Midtfyn Kommune Organisatorisk placering Reference til sundheds- og handicapchefen Kvalifikationer Uddannet indenfor det sociale område med erfaring inden for det frivillige sociale arbejde Ansvarsområder Koordinere og udvikle samarbejdet med frivillige sociale initiativer herunder at optimere samarbejdet med frivillighedscentre- og huse og klubber og foreninger på ældreområdet. Udvikle og implementere frivillighedspolitikken på det sociale område Integrere frivillighedsområdet i forhold til sundhedspolitikken og den samlede indsats på forebyggelsesområdet. Arbejdsområder Specifikke arbejdsområder Frivillighedskoordinatoren indgår i arbejder i de teams, der udgår fra sekretariatet for Sundhed og Handicap: - Det mobile sundhedscenter - Rammer for sund levevis for borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune Frivilligt socialt arbejde Sygepleje og rehabilitering Træning og rehabilitering Deltagelse i møder med: - Sundheds- og handicapchef Konsulenten for sundhedsfremme Projektlederen på det mobile sundhedscenter Ledende sygeplejerske Ledende terapeut Ledende sundhedsplejerske - Overtandlæge Frivillige foreninger Frivillighedscentre- og huse 14

15 Frivilligt Socialt Samråd Medvirke til at frivillighedsperspektivet indgår i: - Opgaveløsningen på pleje-omsorgsområdet Opgaveløsningen på handicapområdet Opgaveløsningen i daginstitutioner Opgaveløsningen i skoler På børne-ungeområdet Den samlede forebyggende indsats Det mobile sundhedscenter Sundhedssekretariatet

16 Bilag 2 Faaborg-Midtfyn Kommune, Sekretariatet for Sundhed og Handicap, Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge. Ansøgning om tilskud til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens 18 og 79. (Ansøgningsfrist den 15. marts begge og kun 18) Ansøger Enkeltperson Forening/klub Forening Kontaktperson Antal medlemmer over 65 år ( 79 støtte) Kontingent pr. medlem ( 79 støtte) Bank reg. nr. og konto Beløb der søges om i kroner ( 18 støtte): Til hvilket formål søges der midler? ( 18 støtte): Personkreds som skal nyde gavn af den frivillige sociale indsats ( 18 støtte): Hvad vil du/i opnå med aktiviteten ( 18 støtte)?: Hvad skal tilskuddet bruges konkret til? Budget ( 18 støtte): Periode for den påtænkte indsats efter 18: Fra den: Til den: Ansøgers underskrift: Dato: Navn: Antal bilag: Adresse: Telefonnummer: Bevilling: Afslået Bevilget beløb: Behandlet i sekretariatet: Dato: Underskrift: 16

UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN

UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN Referat møde d. 06.02.12 UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN Mødedato: 6. februar 2012. Tidspunkt: Mødenr.: 29 Kl. 18:00 21:00 incl. spisning. Sted: Ungdomshuset, Grønnegade 40, 5600 Faaborg. Deltagere: Ungdomsskolebestyrelsen,

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Fra Ord Til Handling

Fra Ord Til Handling Fra Ord Til Handling Inspirationsmanual til brug for frivillige og kommunens fagpersonale Indholdsfortegnelse Indledning:... 2 Projektorganisationen bag Fra Ord Til Handling:... 2 Politikker på frivillighedsområdet:...

Læs mere

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service.

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Initialer: hop Sag: 306-2010-23337 Dok.: 306-2014-62737 Oprettet: 18. marts 2014 Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Udvalg: Social-og

Læs mere

Fra Ord Til Handling

Fra Ord Til Handling Fra Ord Til Handling Inspirationsmanual til brug for frivillige og kommunens fagpersonale Indholdsfortegnelse Indledning:... 2 Projektorganisationen bag Fra Ord Til Handling:... 2 Politikker på frivillighedsområdet:...

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Revideret og vedtaget af udvalget for Fritid & Fællesskab august 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indholdsfortegnelse side 1 2. Hvornår skal der søges om midler

Læs mere

Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for sekretariatet for Sundhed og Handicap

Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for sekretariatet for Sundhed og Handicap Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for sekretariatet for Driftsresultaterne er opdelt i forskellige typer af resultater: Bruger- og borgerresultater Medarbejderresultater Samfundsresultater

Læs mere

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Politik for det frivillige sociale arbejde MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord SIDE 2 Marts 2010 Eike Albrechtsen, formand for Socialudvalget Uanset, hvor mange paragraffer, der skrives

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for

Forsikringsbetingelser. for Betingelser nr. 202806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for studerende under social- og sundhedsuddannelsens indgangsår samt den videregående uddannelse til sygeplejerske inkl. tandskadedækning

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse og Udvikling Den 24. januar 2013 Svend Bayer Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige Gladsaxe Kommunes spilleregler

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) LSL660 L6 LOLOOt Z I. NIMM1111 FREDERICIAKOMMUNE 11r ; Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Ældre-

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsning af konkrete opgaver Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Partnerskaber mellem foreningslivet

Læs mere

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Ansøger: Aktivitet/Projekt: Formål/indsats: Ansøgning: Tidl. 18: Indstilling: Bevilling/

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12 Faaborg-Midtfyn Kommune Projekt Aktiv pleje Projektbeskrivelse Styregruppen December 2008 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Indledning...3 1.1 Fælles Sprog II...3 1.2 Styregruppens

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering 01-01-2015 31-01-2016 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed Tandplejen, Sundhedsplejen og børne ergo-og fysioterapi leverer sundhedsydelser til borgere

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål...

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere Klippekortmodellen 15.75.01.10

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Søg støtte til projekter

Søg støtte til projekter Søg støtte til projekter hvor tværfaglighed eller inddragelse af brugerne er grundstenen. Vær med til at fremme tværfagligheden og inddragelse af brugerne indenfor kultur & fritid og teknik & miljø -områderne.

Læs mere

NOTAT: bilag - Resultat af undersøgelse blandt sociale frivillige foreninger

NOTAT: bilag - Resultat af undersøgelse blandt sociale frivillige foreninger Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 197693 Brevid. 1262088 Ref. HELLES Dir. tlf. 46 31 31 50 helles@roskilde.dk NOTAT: bilag - Resultat af undersøgelse blandt sociale frivillige foreninger

Læs mere

Spilleregler for frivilligt socialt arbejde

Spilleregler for frivilligt socialt arbejde Spilleregler for frivilligt socialt arbejde Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 24. september 2014 arbejde 1. Indledning Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet spilleregler for frivilligt socialt

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Revideret oplæg til hvordan man med lethed finder 5,5 millioner kroner!

Revideret oplæg til hvordan man med lethed finder 5,5 millioner kroner! Revideret oplæg til hvordan man med lethed finder 5,5 millioner kroner! I sundhed og Handicap har hver sagsbehandler i sin sagsstamme omkring 110 sager, hvilket er højere end de 75 sager der anbefales

Læs mere

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392 Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg Samarbejdsrammer for frivillighed Indholdsfortegnelse Hvorfor samarbejde?... 2 Hvorfor samarbejdsrammer?... 3 Muligheder... 4 Det særlige ved frivillighed... 5 Kommunikation og fælles mål... 6 Anerkendelse

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Kulturelle tilskud. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Kulturelle tilskud. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Kulturelle tilskud Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Kulturelle tilskud rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik, der har til formål at styrke, synliggøre og

Læs mere

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Fordi kommunikationen mellem kræftpatienterne og kommunen forbedres

Læs mere

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Én indgang for frivilligheden i København Vision Visionen er, at alle, der arbejder med frivillighed i København, gennem et center for

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

Mål og Rammer. Aktivitetscentre og Aktivitetshuse i Herning Kommune

Mål og Rammer. Aktivitetscentre og Aktivitetshuse i Herning Kommune Mål og Rammer Aktivitetscentre og Aktivitetshuse i Herning Kommune Januar 2012 Godkendt i Social- og sundhedsudvalget den 17. december 2008 Revideret i Social- og sundhedsudvalget den 16. juni 2009 Administrativ

Læs mere

Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler

Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler Hjerm Ungdomsklub Resen-Humlum-Bremdal Ungdomsklub Ungt Forum i Asp Vejrum Ungdomsklub Struer Kommune Sekretariatet

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver Medindflydelse på egne arbejdsopgaver har I den gode idé? Få økonomisk støtte til projekter i kommunerne I kan søge om 30.000 til 70.000 kr. Hvad kan I søge støtte til? Alle typer af kommunale arbejdspladser

Læs mere

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Tiltag 9: Tilpasning af puljen til frivilligt socialt arbejde Frederiksberg Kommune støtter det frivillige sociale arbejde ved at udbyde en pulje,

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 Ansøgningsfrist

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

Servicelovens 103 og 104

Servicelovens 103 og 104 Personer som deltager i optrænings- eller beskæftigelsesprojekter, der er oprettet under 103 og 104 i Serviceloven er ikke omfattet af arbejdsskadeforsikringsloven, medmindre dette følger af lovens bestemmelser.

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Ungdomsskolen

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Ungdomsskolen Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Ungdomsskolen 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen I forbindelse med kommunalreformen er Silkeborg Kommune blevet stillet overfor nye udfordringer på alkoholområdet. Dels har kommunen

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

Mødested: Mødetidspunkt: 28. februar 2006, kl. 17:00

Mødested: Mødetidspunkt: 28. februar 2006, kl. 17:00 Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Kultur- og Socialudvalg Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 28. februar 2006, kl. 17:00 OBS OBS - bemærk ændret mødetidspunkt Medlemmer af pensionistforeningen

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214

Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214 Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra forvaltningschefen 4 003. Budgetscreening

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Start- og udviklingspuljen. 4 Formål.. 4 Hvad gives

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 (Puljen genudmeldes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder.

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder. Skiveordningen 2007 Formål 1. Skive-ordningens formål er i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning at yde tilskud til foreninger, herunder idrætsforeninger, børne- og ungdomsorganisationer og andre,

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Plejecenter Egebo årsberetning 2007

Plejecenter Egebo årsberetning 2007 Plejecenter Egebo årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering

Læs mere

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1.

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1. Resultat på drift Psykiatri og Handicap (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: Note Opr. Budget Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. ) 145.595 150.698 146.029-4.669 Budgetramme 1 1 149.535

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Nik7 gæl udviklinqatkmmedes L At1DS en0 fld

Nik7 gæl udviklinqatkmmedes L At1DS en0 fld L L91700 1.6 l0l014z 1. Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset, Gothersgade 20 7000 Fredericia Nik7 gæl udviklinqatkmmedes L At1DS en0 fld Vejle 28. august 2013 Kære Fredericia Kommune Her med sender

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen

Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen 2013 Titel: Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk Redaktion: Arealdrift, friluftsliv og partnerskab

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 6 9990 1.6 lolo ISZ I7 1, FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget

Læs mere

Møde 5. september 2013 kl. 14:00 i Mødelokale 6, Rådhuset

Møde 5. september 2013 kl. 14:00 i Mødelokale 6, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 5. september 2013 kl. 14:00 i Mødelokale 6, Rådhuset Afbud: Per Ravn Pkt. Tekst Side 21 Godkendelse af referat fra møde den 6. juni 2013 1 22 Budget/regnskab 1 23 Unge

Læs mere