Diverse faglig orientering fra områdegruppebestyrelsen, inkl. udvalg og arbejdsgrupper.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Diverse faglig orientering fra områdegruppebestyrelsen, inkl. udvalg og arbejdsgrupper."

Transkript

1 Diverse faglig orientering fra områdegruppebestyrelsen, inkl. udvalg og arbejdsgrupper. 1. Udgave marts 2013 Udsendte informationer. Der er siden sidste områdegruppebestyrelsesmøde udsendt følgende info. 20. december Info nr. 40 Kompensation ved korrigering. 21. december Info nr. 41 Julehilsen. 29. december Info nr. 42 Status her ved årets udgang. 07. januar Info nr. 01 Rygter om faglig aktion. 28. januar I Info nr. 02 Hetz mod togpersonalet. Handling kræves af DSB s ledelse. 31. januar Info nr. 03 TPO siger klart og tydeligt. Udvikling og ikke afvikling! DJ hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen er ved at finde sig selv igen ovenpå kongressen. Diverse arbejdsgrupper og udvalg er blevet besat, og nu skal disse til at komme i arbejdstøjet. Hovedbestyrelsen afholdt møde den 12. December, og udkast til protokol er netop nu ude til godkendelse hos HB s medlemmer. Emner på mødet var bla. de kommende effektiviseringer i DSB. Der var enighed om at udgangspunktet for forhandlinger skulle være, at der ikke måtte ske afskedigelser eller lønnedgang. Det blev også besluttet at alle forhandlinger skulle ske i tæt dialog med alle involverede områdegrupper, og at disse skulle stå klar til afholdelse af evt. hurtigt indkaldte møder. Hovedbestyrelsen besluttede jf. kongressen, at nedsætte et midlertidigt arbejdsmiljø udvalg bestående af Kirsten Andersen DJ, Jørn Nicolaisen SPO DSB, Jan Th. Knudsen TPO kystbanen, Lars Ø. Rasmussen LPO Db Schenker, Jesper Quist Svenningsen, Thomas Knabstrup, Hans Schön Merstrand og Per H. Christensen. Udvalgets eneste opgave skulle være at udarbejde et forslag til en plan for det fremtidige arbejde, samt et kommissorium for det det fremtidige faste arbejdsmiljøudvalg. Begge dele bliver behandlet på hovedbestyrelsesmødet den 19 februar. Yderligere info vil blive givet på områdegruppebestyrelsesmødet. Hovedbestyrelsen besluttede også at imødegå et krav fra moderniseringsstyrelsen om at ansættelsesbetingelserne for stationspersonale er at betragte som en lokalaftale. Dette skete for at få afsluttet og endeligt underskrevet organisationsaftalen for perioden Dette er efterfølgende nu sket, og den kan så gælde til 1.4 hvor en ny overenskomstperiode starter. Flot ikke? Krav til overenskomsten er i øvrigt blevet udvekslet, og der er ikke store forventninger om løn stigninger. Faktisk skylder vi allerede qua reguleringsordningen. Møde 19. februar hvor de store emner var effektiviseringsaftalen med DSB og overenskomstaftalerne. Det blev besluttet at acceptere effektiviseringsaftalen. Kun repræsentanterne for LPO S-tog og LPO Arriva stemte imod dette. Dette gav anledning til en del debat og skarpe meningsudvekslinger. Om selve aftalernes indhold vil kunne læses andet sted i beretningen.

2 Vdr. overenskomstforslagene blev der truffet beslutning om at anbefale disse. OSU. Der er afholdt flere ekstraordinære møder siden sidst, og emnerne har været IFO Arbejdsmiljøvurdering på afskedigelsesrunde blev præsenteret og godkendt. Der blev givet orientering om proces og en overordnet præsentation af hvor de enkelte besparelser ville ske. For Fjern og regionaltogsområde betød det afskedigelse samlet set af omkring 12 administrative medarbejdere, som vil få besked den februar. I forhold til tidligere var det vedtaget at processen skulle være hurtig, således at perioden hvor alle ville gå rundt og frygte for deres job blev så kort som muligt. Især fra HK var der kritik af at der igen skulle afskediges personale da man mente at der tidligere var blevet leveret rigeligt. Der blev orienteret om at der for DJ s område pt. var forhandlinger i gang, således at man ikke kendte resultaterne af disse, men at målet var en besparelse på ca. 160 FTE. Et andet ekstraordinært møde behandlede også resultaterne af MTAPV og de deraf følgende handle planer. Ikke overraskende viste disse desværre at arbejdsglæden i OBS var faldet betragteligt. EAMSU. Også i EAMSU har effektiviserings planerne været drøftet. Herudover er dog også i dette regi afholdt et ekstraordinært møde hvor resultaterne af MTAPV blev præsenteret sammen med ledelsens oplæg til handleplaner. AMIO anfægtede manglen på inddragelse i de overordnede MTAPV spørgsmål og påstod at det var brud på arbejdsmiljøloven. AMIO kritiserede hele APV-processen og det faktum at de på ingen måde er blevet inddraget i planlægnings- og gennemførelsesfasen. De satte spørgsmålstegn ved om gældende lovgivning om arbejdsmiljøarbejdet er overholdt. På den baggrund så de sig nødsaget til blot at tage ledelsens handlingsplaner til efterretning. Strategiudvalget. Der er blevet afholdt møde fredag den 22. Februar. En del emner blev drøftet. Ledelsen orienterende bla. om tiltag vdr. varer på salgsvognen og tilpasning af disse samt varer til 1. Klasse. Endnu engang blev personaleprognoser og rigtigheden af disse drøftet, og det blev endnu engang aftalt at Niels Henrik og Bente Ellegaard skulle sikre at vi blev enige om disse tal. Dette er meget vigtigt set i lyset af de fremtidige besparelser vdr. IFO Herudover blev drøftet ledelsens manglende opbakning til medarbejderne i forbindelse med BT s skriverier om togpersonalets løn. TPO og DJ s repræsentanter gav utvetydigt udtryk for deres kritik af at chefen for togdrift, i stedet for at forsvare personalet truede med yderligere krav om besparelser, hvis ikke togpersonalet fik bragt omkostningerne ned. Vi påpegede især at det var særdeles urimeligt at man stadig bruger den Quarts rapport, som vi troede at vi alle var enige om, ikke indeholder de korrekte oplysninger. Bla. synes vi at det er totalt urimeligt at når man henviser til gennemsnitslige lønninger, så medregner man feks. betaling for købt overarbejde. Altså straffer man togpersonalet for at gøre DSB en tjeneste når man ikke har været i stand til at sørge for det nødvendige antal personaler. Heri var ledelsen selvfølgelig ikke enige, men mente blot at de havde forholdt sig til fakta, og i øvrigt også havde forsvaret togpersonalet. Planlægningsudvalget. Møde afholdt 5. Februar. Referat er ikke godkendt, og derfor ikke udsendt til bestyrelsen. 2

3 TPO spurgte på mødet ind til de nærmere tal i forbindelse med K13. Disse tal blev givet på mødet, men fremgår ikke af referatet, hvilket der er gjort indsigelse imod. Der blev fra TPO s side givet kritik af at de aftaler der løbende indgås, feks. om ændring af hold på kh fra faste til reservehold, ikke sker som aftalt. Der blev som sædvanligt undskyldt at dette ikke var sket, og der blev endnu engang lovet at gentagelse ikke ville ske, og at der ville være øget fokus på at sikre mod gentagelser. DSB har lavet opgørelser over bemanding, og er som udgangspunkt tilfredse med den opnåede bemanding, som ligger tæt på det aftalte. TPO gjorde dog opmærksom på at vi kun accepterer fuld bemanding som iflg. aftalen, idet vi ikke mener at der findes nogen undtagelses bestemmelser for denne. Uddannelsesudvalg. Der har ikke været afholdt møder i udvalget siden sidste møde. Tema kurserne omkring service er kommet i gang, og der høres lidt forskellige meldinger rundt omkring. Desværre ser det pt. ud til at der er meget forskel på kvaliteten af det der leveres fra de forskellige undervisere. Dette vil udvalget snarest følge op på. Der er nu indført et evalueringsskema, som uddannelsesudvalget følger op på. LAMSU. Imod TPO s ønske og imod de tidligere indgåede aftaler, så har Annette Haugaard dikteret at repræsentationen i de lokale LAMSU, fremover kun bliver formand og næstformand fra TPO s lokalgruppe samt en Amir, der kan deltage. Fra TPO har vi påpeget at da vi ønskede en ændring af det bestående LAMSU i hvert forretningsområde til i stedet at være en styrkelse af de lokale kontaktmøder, så var det ud fra et ønske om at lave en mere hensigtsmæssig opbygning, og ikke for at spare. Der ville dog alligevel være en besparelse idet vi nedlagde et samarbejdsudvalg. Dette var åbenbart ikke nok, og derfor er det dybt frustrerende at på trods af diverse aftaler at der så bliver dikteret denne løsning. Sektionen. Sektionens møde den 18. december blev aflyst grundet mange afbud. Der er dog afholdt møde her i februar, men pga. forhandlingerne med DSB var store dele af medlemmerne indkaldt til møde hele formiddagen, og der blev derfor kun tale om et kort møde. Her blev selvfølgelig drøftet de igangværende forhandlinger og forhindringerne i forhold til disse. Forbundets oplæg til arbejdsmiljøarbejde blev også drøftet, og selv om der var forskellige holdninger til enkelte elementer, så var der enighed om at bakke op om arbejdsgruppens indstilling til hvordan der fremadrettet skal arbejdes med arbejdsmiljø. Carsten M. Olesen har netop meddelt at han fratræder som områdegruppeformand for LPO pr. 22.marts, idet han pr. 1. April tiltræder som faglig sekretær i DJ. Internationale forhold. Der blev den 12. Februar afholdt møde i ETF railway section On board personnel advisory group, I Brussels. TPO var desværre var ikke inviteret til at deltage, selvom vi efter vores opfattelse er/burde være en del af denne arbejdsgruppe. Ved kontakt til vores Norske venner, er det dog lykkedes at få en kopi af mødets dagsorden og materialer. Der er pt. lidt usikkerhed omkring gruppens karakter, men TPO s opfattelse er at arbejdsgruppen består af de togpersonale grupper ud over Europa, som ønsker at deltage. Til at varetage dette arbejde er der valgt en styregruppe, hvor bla. Audun fra Norge er medlem. Følgende emner var på dagsordenen. 3

4 Præsentation af den 4. Jernbanepakke. Certificering af om bord personale inkl. sikkerhedsopgaver. Hvordan undgås yderligere enmandsbetjente togs udbredelse I Europa, hvilke instrumenter har vi? Meget vigtige punkter, som i allerhøjeste grad også har interesse for os i Danmark og i TPO. Vi er faktisk mere afhængige af de beslutninger der træffes i EU omkring jernbanesektoren end vi måske tror i dagligdagen. Men mange af de gode ideer som man får i DSB, stammer faktisk fra den politiske del af EU. Vi bør stå fast på at gøre hvad vi kan for at få indflydelse på disse emner. Det er netop det som arbejdsgruppen for togpersonale er blevet oprettet for. Vedlagt denne beretning kan findes pressemeddelelse vdr. 4. Jernbanepakke. Lidt uhyggelig læsning. Referat fra det europæiske møde i arbejdsgruppen er ikke modtaget endnu, men vil blive refereret på det kommende områdegruppebestyrelsesmøde. Næste møde i arbejdsgruppen er i efteråret, hvor vi forventer at TPO bliver inviteret til at deltage. Fagkategorien for togpersonale. Møde 13. December blev desværre endnu engang aflyst. Vi har tidligere besluttet at vi i TPO skal sætte fokus på at få genstartet arbejdet i fagkategorien. Service Evaluering og tilpasning. m.m. Evalueringsmøde er afholdt den 14. januar. Der var enighed om at konceptet og servicestandarderne i store træk fungere tilfredsstillende. Der er brug for en justering på den indledende præsentation af de enkelte togførerroller. Oplistningen i punkter giver nogle uklare signaler i forhold til prioritering. Der skal laves en ændret præsentation i takt med den korte fra kvikguiden med nogle mere runde opgaver. Togservice. Vi har i den forgangne tid ikke haft møde i oppakningsgruppen, men der er planlagt møde den 5. marts 2013 da der skal godkendes forårsoppakning af salgsvognene. I forbindelse med den organisatoriske ændring der har være i F & R er der endnu ikke kommet noget om hvem der står for hvad i forbindelse med det fortsatte arbejde, så indtil videre har vi dialogen med Sanne Drescher og Tina Mortensen som hidtil. Diverse sager overgivet til DJ. TPO har overgivet 3 nye sager til behandling i DJ. Det drejer sig om følgende: 1. Overtrædelse af indgået aftale vdr. kompensation ved korrigering. 2. Manglende bemanding januar. 3. Diverse overtrædelser af arbejdstidsregler m.m. Især den første sag er vigtig, idet afgørelsen af denne vil slå fast om det er vores eller DSB s fortolkning af vores aftale omkring kompensation for korrigering der er korrekt. Som prøvesag har vi lavet opgørelse over 2 personer som har været på EUSR og som kun har fået kompensation for den forøgede tjenestetid, og ikke som vi hævder de skal for den korrigerede tjenestetid. Det bliver yderst vigtigt hvilken afgørelse der kommer ud af denne sag. Den anden sag vdr. manglende bemanding ligner den vi havde i slutningen af året, hvor DSB erkendte overtrædelsen og udbetalte bod til DJ. 4

5 Den sidste er en samling af diverse overtrædelser udvalgt af dem som via lokalgrupperne er indsendt til TPO. Her er mange forskellige forhold, f.eks. geografisk flytning af pause uden samtykke, flytning af meddelt tjeneste med mere end 45 min og andre forhold Personalesituationen. I TPO er vi pt. af den opfattelse at der ikke er personale nok til at dække den daglige produktion. Det har hidtil været meget svært for os at få de rigtige tal frem. Vi har dog løbende lavet vores egne tal, og efter disse er der ingen tvivl om at DSB ikke lever op til de tal som de selv beskrev i besparelsesaftalen for Dette er ret uheldigt idet det går ud over det daglige arbejdsmiljø, som bliver hårdt presset. Samtidig kan det ikke undgå at gå ud over den omsætning i togservice, som vi alle er meget afhængige af. Iflg. disse tal skal vi være 949 FTE for at dække produktionen. I vores beregninger er vi under 940, samtidig med at DSB oplyser at den nuværende køreplan skal bruge minimum 957, og ikke de anslåede 949. Vi finder det absolut ikke tilfredsstillende, og vil arbejde videre for at få sikret dette. Tolkninger arbejdstidsregler. Der blev på møde i december aftalt enkelte nye fortolkninger, bla. blev det beskrevet at de tildelte tidslommer er yderpunkter for tjenestefordeling, uanset hvornår det sker. Endvidere er det blevet tydeliggjort hvilke dage der betragtes som højtidsperioder, hvori der må korrigeres op til 90 min. Disse fortolkninger er blevet indskrevet i hæftet som netop er blevet offentliggjort på nettet. Tjenestefordelingen. Heldigvis oplever vi at den nye organisering af tjenestefordelingen virker efter hensigten, men selvfølgelig har der været nogle udfordringer som vi har forsøgt at løse i dialog hen ad vejen. På bla. lokalgruppemødet i Fredericia blev der udtrykt kritik af at det var meget svært at komme i kontakt med langtidsplanlægningen, og at der var givet instruks om at man kun måtte tale med en bestemt person. Dette forhold bragte vi op på et fælles møde mellem cheferne for Langtid, Her og nu samt tjenestefordeling øst. Det blev lovet at der snarest ville blive rettet op på dette, idet det skal være ligegyldigt for alle hvem der tager telefonen, idet den indbyrdes arbejdsfordeling ikke vedrører den enkelte togfører. Der forventes snarest at være etableret et fælles telefonnummer, så opringninger vil gå til den først ledige medarbejder. Der vil dog blive opfordret til at alle henvendelser så vidt muligt sker på mail, da det vil være væsentligt mere hensigtsmæssigt i forhold til den daglige opgaveløsning. Det blev aftalt at der udfærdiges en information til togpersonalet som informerer om dette. TPO får denne til udtalelse inden udsendelse. På mødet blev også drøftet diverse problemstillinger i forhold til selvstyrende grupper. Det ser ud til at der efterhånden har været dialog hele vejen rundt, og at nogle af de opståede udfordringer er derved blevet løst. Håndtering af frihedsansøgninger var det sidste emne der blev brugt lidt tid på. Desværre er der enkelte steder problemer med at få sendt disse af sted den 10 eller allersenest den efterfølgende dag. Der vil blive fulgt op på dette fra langtidsplanlægning. Da vi i TPO har en interesse i at bevare dette lokalt, så er det vigtigt at der bliver sat fokus på dette lokalt alle steder, så vi ikke risikerer at kolleger ikke får fri inden for rækkerne på trods af rettidig aflevering. Vi opfordrer endnu engang til løbende indsendelse af frihedsansøgninger, og kun i særlige tilfælde den 10 eller 11! Ny salgsvogn. Det oprindelige EU udbud, hvor der kun kom nogle få bud er efter hvad vi har fået oplyst aflyst, 5

6 årsagen skulle angiveligt være at der ikke var nogen af de tilbudte vogne levede op til behov og ønsker. Lige nu arbejdes der i stedet med indkøb af 70 nye vogne fra en anden leverandør. Hvordan man kan dette til at hænge sammen med et tidligere oplyst behov på ca. 300 vogne ved vi desværre ikke pt. Kim Werup, der var tovholder på projektet, har opsagt sin stilling og fratræder pr. 1. april i DSB. Hvem der efterfølgende står for projektet bliver jo spændende. Effektiviseringer Der er mellem DSB og Dansk Jernbaneforbund enighed om en effektiviseringsaftale for 2013 og 2014 for medarbejdere indenfor Dansk Jernbaneforbunds dækningsområde, der indgår i den daglige drift. Aftalen omhandler blandt andet: øget enmandsbetjening tilpasning af servicekoncept nedlæggelse af sidebanegrupper individuel optjening af UA tid for lokomotivpersonale øget tjenestelængde weekend/skæve helligdage for lokomotivpersonale øget fleksibilitet mellem stations- og lokomotivpersonale eventuelle yderligere tiltag gældende for 2014 for stationspersonalet drøftes ultimo 2013 Effektiviseringerne vil ske via naturlig afgang, omplaceringer og ansættelsesstop. Der er nogle få undtagelser, hvor et fåtal af Dansk Jernbaneforbunds medlemmer, som sidder i administrationsvendte supportfunktioner, har modtaget et opsigelsesvarsel. Efterfølgende lidt uddybning af de enkelte områder for TPO s område. Sidebanegrupper vil blive nedlagt. En arbejdsgruppe skal tilrettelægge arbejdsopgaver med servicering og fejlretning af billetautomater i Vestdanmark samt planlægning af ture. Der vil være repræsentation fra både DSB og Dansk Jernbaneforbund i arbejdsgruppen. Togservicekonceptet ændres for 8xx og 9xx systemerne. Der indføres primært stationær salgsvogn (pantrysalg). Justering implementeres ved køreplansskifte i juni Alle skal have gennemgået salgsuddannelse pr. 1. juli Fuld implementering skal være på plads 31. december Enmandsbetjening vil blive indført på strækningerne Fredericia-Esbjerg (Hedenstedsystemet) samt Aarhus-Aalborg-Frederikshavn (Aalborg Nærbane, Regionaltog Aarhus-Aalborg & øvrige tog Aalborg-Frederikshavn) Midtvejsevaluering vil finde sted omkring september/oktober Hvis togservice videreføres uden yderligere tiltag, vil man se på enmandsbetjening på yderligere strækninger. Hvis det vurderes, at der skal ske yderligere effektivisering af togservice, skal omfanget af yderligere enmandsbetjening drøftes. Dialoggruppe med salg. Den 10. januar 2013 startede man op igen med dialogmøder med salg og marketing. Her præsenterer salg og marketing hvilke tiltag, man har planer om det næste halve år, underretning på mødet. Lotte Engelund, Lone Jung Persson og Henrik Mathisen fortalte om vores elektroniske hjælpemidler og de udfordringer der er med dem, eks. At THT ikke har plads til alle de ting som de gerne ville have, dette er grunden til at Hafas er væk fra THT. 6

7 Temadage I forbindelse med det nye servicekoncept, lavede vi aftale om temadagene, der skulle følge op på de ændringer der kom i forbindelse med indførelsen. Leif Sørensen fa & Henrik Novak kh deltog i pilotudgaven i København, og der var overordnet en god dialog, og kollegaerne var glade for at snakke med om de ændringer der var sket i løbet af året, samt begrundelserne for alle ændringerne. Vi syntes der i pilotopgaven var for meget tid til at snakke om gamle dage, og det er siden hen blevet rettet til, så der overordnet kikkes frem mod alle de udfordringer der er fremover. Man er netop nu i gang med at afholde de planlagte temadage, og man forventer at være færdig i løbet af ca. 1,5 år!!!! ( det var ellers planlagt til sensommeren 2012) Vi nævnte også, at vi syntes det var vigtigt, at man blandede kollegaer fra flere depoter, for at sikre teambuilding ånden i kurserne. Lokalgruppemøder. TPO s ledelsen har igennem de 2 sidste måneder deltaget i lokalgruppemøderne ud over det ganske land. Der har været pæn deltagelse de fleste steder og der har været nogle gode debatter om mange aktuelle emner. Vi har oplevet at der på trods af meget vedvarende kritik og lidt for personlig hetz, i en del af 2012, var en bred opbakning til det arbejde som vi laver i TPO, og accept af nødvendigheden af de mange ændringer i alle væsentlige forhold for togpersonalets hverdag. Ændringer i bemandingsaftalen, nyt servicekoncept og ændringer til den lokale arbejdstidsaftale. Alle steder var der i stedet en forståelig mistillid til vores arbejdsplads DSB, og den ledelse som opleves som totalt ude af kontakt med den virkelighed togpersonalet oplever i dagligdagen. Frustrationerne var meget store i forhold til det alle oplever som manglende opbakning til togpersonalets betydning for passagerernes gode og trykke oplevelse af deres rejser. Især ledelsens håndtering af pressen i forbindelse med fokus på vores lønninger gav mange kommentarer om manglende tillid og respekt til chefen for togdrift, som på tv blev oplevet som decideret truende, i stedet for beskyttende, overfor den gruppe af personale som hun er chef for. Det opleves som endog meget svært at tro på at det samme personale nogensinde vil blive i stand til igen at have tillid til en sådan chef. Holdvalg og holdstruktur, var som følge af ændringerne i 2012 også et emne der fyldte meget de fleste steder. Ikke underligt, da ændringer i denne nødvendigvis medfører usikkerhed om planlagte fridage, aktiviteter m.m. Der blev dog alle steder slået fast at man i princippet ikke ønsker sådanne valg, men at det er vigtigt at når det sker, der er klare retningslinjer for hvordan og i hvilken rækkefølge der vælges. Meddelelser fra lokalgrupper. Aarhus I Aarhus har vi afholdt vores årlige ordinære lokalgruppemøde. Det var et rigtigt fint møde med gode debatter. Kasserer og næstformand, bilagskontrollant og billagskontrollantsuppleant, som alle var på valg, blev genvalgt uden modkandidater. Der var to forslag til vedtægtsændringer, der begge omhandlede hold og holdvalg samt et forslag om flere reservehold. De to forslag til vedtægtsændringer blev godkendt efter at være blevet modificeret, mens forslaget om reservehold blev forkastet. Ellers er det de næste års effektiviseringer, som folk taler meget om. Uvisheden og de forskellige udmeldinger fra virksomheden, har tæret hårdt på arbejdsmiljøet. Aftalen, som nu er underskrevet, ser vi med noget bekymring på. 7

8 Naturligvis er det positivt, at vi undgår fyringer og lønnedgang, men øget enmandsbetjening samt nedlæggelse af sidebanen i dens nuværende form bliver der talt meget om. Aalborg AB har haft lokalgruppemøde den 13/2. Mødet blev som noget nyt afholdt i mødelokalet på AB St. Det bevirkede tilsyneladende at der var flere der mødte op, idet der deltog ca. 35 m/k ud af 56 mulige, så det må siges at være tilfredsstillende. Desværre savnede vi Niels Henrik og Henrik Horup, men vi påtænker at afholde et medlemsmøde i løbet af foråret Vi er pr 01. feb. 56 m/k i AB, idet at der med udgangen af januar er sket en fratrædelse på grund af sygdom. Esbjerg Pludselig er Europark kommet i tanke om at der ikke er plads, foran stationen i Esbjerg til personalets biler - som en midlertidig løsning har vi fået adgang til parkeringshuset men vi afventer om vores 3 tpl'er sammen med DSB ejendomme finder en løsning på vores parkeringsproblem i Esbjerg. Arbejdsmiljø, orientering fra AMIO. Den overordnede arbejdsmiljøvurdering af turlister er udarbejdet ud fra de lokale gruppers arbejdsmiljøvurderinger og ønsker til TPO`s ide katalog Kaffemaskiner i vores ER materiel er under ombygning. Efter sidste evalueringen af vores fællesmøder, i AMIO kom vi frem til at vi ville komme med et nyt oplæg til EAMSU. Vi kunne godt høre på evalueringerne, efter møderne, at der var ønske om at det skulle gøres på en anden måde. Forslaget som blev fremlagt EAMSU, gik ud på, at John Haugaard og Michael Madsen, skulle deltage i et arbejdsmiljøgruppemøde som gæster og det skulle gøres i andet kvartal af Det kunne Anette Haugaard ikke tage stilling til, da der var kommet en ny underdirektør for sikkerhed og arbejdsmiljø. Det er efterfølgende blevet bekræftet at oplægget er blevet accepteret, men med den klausul, at Michael Madsen skal deltage i et årligt møde hos arbejdsmiljøgrupperne og hvis man ønsker John Haugaard skal deltage, så skal han inviteres særskilt. Da vores arbejdsmiljøledelsessystem er under opdatering, og AMIO har forespurgt om, hvornår opstart af APV op på vores materiel skal ske. Dette er indtil videre blevet stoppet, da man mener man er dækket ind under MTAPV. APV på service og Bemandingsaftalen er udarbejdet, og afventer endelig godkendelse inden offentliggørelse. 3.2F gruppen. AMIO s repræsentant blev på det første møde, bedt om at komme med en ny prioritetsliste, over APV ønsker, som vi mener har første prioritet. 8

Protokol 6. Områdegruppebestyrelsesmøde 3-4 Juni på Næsbylund.

Protokol 6. Områdegruppebestyrelsesmøde 3-4 Juni på Næsbylund. Protokol 6. Områdegruppebestyrelsesmøde 3-4 Juni på Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen,

Læs mere

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund.

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund. Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund. Deltagere: Niels Henrik Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Lajla Hallundbæk,

Læs mere

Protokol 9. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 marts på Næsbylund.

Protokol 9. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 marts på Næsbylund. Protokol 9. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 marts på Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Hans Jørgen Worm- Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen, Niels Søndergaard,

Læs mere

Beretning 3. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 september 2012 på Hotel Næsbylund.

Beretning 3. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 september 2012 på Hotel Næsbylund. Beretning 3. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 september 2012 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Henriette Thorkildsen, Poul Balle, Leif Sørensen, Niels

Læs mere

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde 27. Oktober 2010 på Hotel Næsbylund.

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde 27. Oktober 2010 på Hotel Næsbylund. Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde 27. Oktober 2010 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Ole Christoffersen, Peter Ørn, Lis B Larsen Hans Jørgen Worm-Laursen (afbud syg)

Læs mere

TPO Århus Referat af bestyrelsesmøde

TPO Århus Referat af bestyrelsesmøde TPO Århus Referat af bestyrelsesmøde Århus, D. 3. august 2009 Mødedeltagere: Rene B Sørensen Flemmning Hamann Bo Willestofte Lasse Daugaard Thorsøe Tina Ketelsen Miriam Frank, SIR Helle Hvidkjær, SIR Hans

Læs mere

Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia.

Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia. Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen,

Læs mere

Forretningsorden for Sektionsbestyrelsen.

Forretningsorden for Sektionsbestyrelsen. Forretningsorden for Sektionsbestyrelsen. Pkt. 1. Sektionens sammensætning Dansk Jernbaneforbund, Sektion DSB består af de medlemmer, der er ansat indenfor DSB SV, undtaget DSB S-tog A/S, samt medlemmer

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Cramer, formand Bente Christoffersen, næstformand Bent Puggaard John Würfel

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Cramer, formand Bente Christoffersen, næstformand Bent Puggaard John Würfel Jægerspris Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 25. september 2012 kl. 17.00 i fælleshuset, Mølleparken 18, 3630 Jægerspris Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 2 2 Jægerspris

Læs mere

Referat af 9. sektionsbestyrelsesmøde d. 14.09.2010 i København

Referat af 9. sektionsbestyrelsesmøde d. 14.09.2010 i København Referat af 9. sektionsbestyrelsesmøde d. 14.09.2010 i København Tilstede: Afbud: Preben S Pedersen LPO Carsten M Olesen Jørn Nicolaisen SPO Dan B Kirchhoff SPO Henning E Laursen SPO Niels Henrik Nielsen,

Læs mere

Protokol 5. Områdegruppebestyrelsesmøde 7. marts 2013 i togpersonalets mødelokale Fredericia.

Protokol 5. Områdegruppebestyrelsesmøde 7. marts 2013 i togpersonalets mødelokale Fredericia. Protokol 5. Områdegruppebestyrelsesmøde 7. marts 2013 i togpersonalets mødelokale Fredericia. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen,

Læs mere

TPO Århus Referat af bestyrelsesmøde

TPO Århus Referat af bestyrelsesmøde TPO Århus Referat af bestyrelsesmøde Århus, D. 4. maj 2009 Mødedeltagere: Rene B Sørensen Flemmning Hamann Bo Willestofte Lasse Daugaard Thorsøe Tina Ketelsen Afbud: Miriam Frank, SIR Helle Hvidkjær, SIR

Læs mere

Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014

Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014 Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014 Til stede: Bjarne Andresen (lokalklub 2), Anders Milhøj (lokalklub 4), Elisabeth Kofod-Hansen (kadk), Peter B. Andersen (lokalklub 1), Thomas Vils Pedersen

Læs mere

TPO Århus - Referat af bestyrelsesmøde

TPO Århus - Referat af bestyrelsesmøde TPO Århus - Referat af bestyrelsesmøde Århus, D. 06-08.06.2012 Mødedeltagere: Lasse Daugaard Thorsøe (LT) Bo Willestofte (BW) Jeanette Nielsen (JN) Bo M. Sørensen (BMS) Tina Ketelsen (TK) Helle Hvidkjær,

Læs mere

Protokol fra hovedbestyrelsesmødet

Protokol fra hovedbestyrelsesmødet Dansk Jernbaneforbund Protokol fra hovedbestyrelsesmødet Den 9. oktober 2014 2 Protokol fra hovedbestyrelsesmødet den 9. oktober 2014 Deltagere: Forbundsformand Henrik Horup Næstformand Preben S. Pedersen

Læs mere

Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark.

Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark. Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark. FJDs engelske gruppemøde onsdag den 24. november 2010 kl. 17.30 på Hotel Hedegården, Valdemar Poulsens Vej 4, 7100 Vejle tlf.

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT Den 6. februar 2011 Tidspunkt : Fredag den 6. januar kl. 15.00 17.00. Sted : Arne Ennegaard Jørgensens kontor Tilstede : Bestyrelsen Fraværende/Afbud : Sekretærer : Arne Ennegaard

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 31. januar 2011

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 31. januar 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 31. januar 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Fraværende uden afbud: Observatør.: Referent: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt (Deltog fra kl. 17.40) Ingolf Lind-Holm Roar

Læs mere

Referat. Referat. Etisk udvalg 18. februar 2011. Karen Langvad 25. februar 2011

Referat. Referat. Etisk udvalg 18. februar 2011. Karen Langvad 25. februar 2011 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk udvalg 18. februar 2011 For referat: Dato for udarbejdelse: Karen Langvad 25. februar 2011 Deltagere: Brian Errebo-Jensen Jeanette Præstegaard Hanne Munch

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00041 3. februar 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag d. 5. februar 2015 kl. 0930 1200 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde i UNGiAarhus SYD UNGiAarhus, Vikærsvej 36, 8240 Risskov Onsdag den 23.9.2015 kl. 16.30 19.00

Bestyrelsesmøde i UNGiAarhus SYD UNGiAarhus, Vikærsvej 36, 8240 Risskov Onsdag den 23.9.2015 kl. 16.30 19.00 Tilstede: Lone, Kim F., Sanne, Heino, Jørgen, Lasse, Kim A.,, Mads Afbud: Thomas, Kristian, Mette, Jens, Sus, Silke, Henrik Referent: Mads Dagsorden: Referat: Bestyrelsesmøde i UNGiAarhus SYD UNGiAarhus,

Læs mere

Indkaldelse til Avlsrådsmøde d. 6 December 2015 Mødetid Kl. 11.00. Sted: Fjeldsted Kro Fyn. Deltagere : ML JGF SK AAJ PG LPB afbud fra MT

Indkaldelse til Avlsrådsmøde d. 6 December 2015 Mødetid Kl. 11.00. Sted: Fjeldsted Kro Fyn. Deltagere : ML JGF SK AAJ PG LPB afbud fra MT Dagsorden: Indkaldelse til Avlsrådsmøde d. 6 December 2015 Mødetid Kl. 11.00. Sted: Fjeldsted Kro Fyn Deltagere : ML JGF SK AAJ PG LPB afbud fra MT 1) Godkendelse af sidste referat JGR samt PG og AAJ meldte

Læs mere

Per Bro præsenterede sig selv, og fortalte om hvad han tidligere havde arbejdet med og hvordan han så fremtiden i BOSJ.

Per Bro præsenterede sig selv, og fortalte om hvad han tidligere havde arbejdet med og hvordan han så fremtiden i BOSJ. Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Vær venligst opmærksom på vi begynder spisning 17.45 og mødet senest kl. 18.30 Deltagere: Selskabsbestyrelsen, Bo Jørgensen og

Læs mere

Postkort, volley ville gerne tjene lidt ekstra penge ved salg af postekort. Salget kan ikke ske i forbindelse med Loppe- eller Julemarked.

Postkort, volley ville gerne tjene lidt ekstra penge ved salg af postekort. Salget kan ikke ske i forbindelse med Loppe- eller Julemarked. Knabstrup Idrætsforening Ventedgårdsvej 42, Knabstrup 4440 Mørkøv, Tlf.: 59 27 32 55 Bestyrelsen i KIF indbyder til møde tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 19. I Knabstrup hallen Ventegårdsvej 42 Knabstrup.

Læs mere

Tak for et godt og udbytterigt møde i går til formiddag.

Tak for et godt og udbytterigt møde i går til formiddag. DJs bestyrelse GENERALDIREKTØREN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520 3040 www.dr.dk Kenneth Plummer D +45 3520 8012 E kp@dr.dk 15. august 2007 Kære bestyrelsesmedlemmer Tak for et

Læs mere

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Allerførst velkommen til den årlige

Læs mere

2. Efterretninger/siden sidst: a) Medlemstal, aktuelt: MK:64, JK:181, UK:240 b)økonomi i 2015. Hvad er udsigterne? (se bilag)

2. Efterretninger/siden sidst: a) Medlemstal, aktuelt: MK:64, JK:181, UK:240 b)økonomi i 2015. Hvad er udsigterne? (se bilag) Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse mandag den 23. marts 2015 Afbud: Irvin Beckovic 1. Referat fra: a) Bestyrelsesmødet den 26. januar 2015 Referatet blev godkendt uden bemærkninger 2. Efterretninger/siden

Læs mere

Forældrebestyrelsesmøde Dagtilbud Skanderborg Vest

Forældrebestyrelsesmøde Dagtilbud Skanderborg Vest Mødedata Forældrebestyrelsesmøde Dagtilbud Skanderborg Vest Mødedato 17. september 2015 Mødetidspunkt kl. 19.00 21:30 Mødested Vrold Børnehus Gl. skolevej 1 8660 Skanderborg Deltagere Afbud Referent/ Mødeleder/ordstyrer:

Læs mere

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 21. september 2015 kl. 09.00 i Paraplyen Medlemmer Poula Thrane ( ) formand Mogens Lehd Pedersen ( ) Vibeke Frej ( ) Lone Karakavuk ( ) Ella

Læs mere

Trivselsambassadører der deltog i mødet: Marianne T., Jeannette, Marianne P, Annette.

Trivselsambassadører der deltog i mødet: Marianne T., Jeannette, Marianne P, Annette. Dato: 2013-04-16 Ordstyrer: Til stede: Claus, Tanja, Bo, Lars, Pernille (dog først fra ca. 20:50) Afbud: Kasper og Rikke fraværende grundet lockout, Jytte, Helene, Fraværende: Aina, Birgitte, Mahmoud(9.c),

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i servicegruppen 3F Holstebro, mandag d. 6 oktober 2014.

Referat fra bestyrelsesmøde i servicegruppen 3F Holstebro, mandag d. 6 oktober 2014. Referat fra bestyrelsesmøde i servicegruppen 3F Holstebro, mandag d. 6 oktober 2014. Til stede : Gitte Hansen, Villy Sørensen, Henriette Eriksen, Siva, Kirsten Johansen, Annette Nielsen, Birthe Thorenfeldt,

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Bestyrelsesmøde Tirsdag den 6. marts 2013 klokken 10.00 Strandvænget 22 2100 Østerbro Mødelokalet 1. sal Klargøringsbygning

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen. Formand Jørgen Østergaard bød velkommen til mødet.

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen. Formand Jørgen Østergaard bød velkommen til mødet. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 18. september 2013 kl. 15.00 i bestyrelseslokalet, St. Kirkestræde 17 B, 9800 Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse

Læs mere

Diverse faglig orientering fra områdegruppebestyrelsen, inkl. udvalg og arbejdsgrupper.

Diverse faglig orientering fra områdegruppebestyrelsen, inkl. udvalg og arbejdsgrupper. Diverse faglig orientering fra områdegruppebestyrelsen, inkl. udvalg og arbejdsgrupper. 5. Udgave marts 2014 Udsendte informationer. Der er siden sidste områdegruppebestyrelsesmøde udsendt følgende info.

Læs mere

af bestyrelsesmødet den 9. oktober 2014 kl. 17.00 i Gråkjær Arena, Holstebro. ------------------------------------

af bestyrelsesmødet den 9. oktober 2014 kl. 17.00 i Gråkjær Arena, Holstebro. ------------------------------------ Til Bestyrelsen Viby J. den 17. oktober 2014 REFERAT af bestyrelsesmødet den 9. oktober 2014 kl. 17.00 i Gråkjær Arena, Holstebro. Deltagere: Per Sørensen (PS), Allan Enevoldsen (AE), Villy Nielsen (VN)

Læs mere

Referat 4. Områdegruppebestyrelsesmøde 6-7 december 2016 på Park Hotel i Middelfart

Referat 4. Områdegruppebestyrelsesmøde 6-7 december 2016 på Park Hotel i Middelfart Referat 4. Områdegruppebestyrelsesmøde 6-7 december 2016 på Park Hotel i Middelfart Deltagere: Mikkel Channo Jessen, Susanne Bjørn Jensen, Dennis Desezar, Sten F. Larsen, Peter Ørn, Anette Strande, Hans

Læs mere

Protokol (udkast) 1. Områdegruppebestyrelsesmøde 23. maj 2012 på Blommestien Idestrup.

Protokol (udkast) 1. Områdegruppebestyrelsesmøde 23. maj 2012 på Blommestien Idestrup. Protokol (udkast) 1. Områdegruppebestyrelsesmøde 23. maj 2012 på Blommestien 1 4872 Idestrup. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Hans Jørgen Worm- Laursen, Poul Balle,

Læs mere

Generalforsamling 2014 Formandens beretning

Generalforsamling 2014 Formandens beretning Hvem er I? Hvad vil I? Generalforsamling 2014 Formandens beretning Sådan spurgte Henrik Vinther bestyrelsen, på et møde vi havde inviteret ham til i november. DTLAa har nu eksisteret i 6 år, og vi har

Læs mere

Referat at bestyrelsesmøde i KIF tirsdag d. 28-6 2011.

Referat at bestyrelsesmøde i KIF tirsdag d. 28-6 2011. Knabstrup Idrætsforening Ventedgårdsvej 42, Knabstrup 4440 Mørkøv, Tlf.: 59 27 32 55 Referat at bestyrelsesmøde i KIF tirsdag d. 28-6 2011. 1. Præsentation. Hvem er mødt op? Vi skal have opdateret listen

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser REFERAT Møde i: Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Dato: 10. september 2015 Kl.: 9:00-12:00 Sted: Deltagere: Hvidovre Hospital, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre lokale

Læs mere

Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder ordinært møde

Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder ordinært møde Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder ordinært møde Mandag den 11. januar 2016 kl. 17.00 19.00 på lærerværelset Referat Beslutningsprotokol Tilstede: Michael J., Michael H., Katrine, Sisse, Kennet,

Læs mere

Dansk Ledningsejerforum - Fællesudvalget. Til stede: Afbud fra: Dagsorden

Dansk Ledningsejerforum - Fællesudvalget. Til stede: Afbud fra: Dagsorden Dansk Ledningsejerforum - Fællesudvalget Referat af mødet den 21. april 2010 Ref: HS Dato: 6. maj 2010 Til stede: Afbud fra: Carl-Vilhelm Rasmussen, NRGI (Dansk Energi) Bjarne H Jensen, Naturgas Midt-Nord

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8 7. december 2015 Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra bestyrelsen: Gitte Ørskou (fmd.), Anne Lise Marstrand-Jørgensen

Læs mere

Årsmøde i Grimstrup Lokalråd 19. november 2007

Årsmøde i Grimstrup Lokalråd 19. november 2007 Årsmøde i Grimstrup Lokalråd 19. november 2007 1. Valg af dirigent Per Strand blev valgt uden modkandidat. Konstaterede herefter at årsmødet vat lovligt indkaldt via Bramming Ugeavis. 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Kristine Ansted Schmidt, Arbejdsmiljøtovholder Gert Ahrentecht Jensen, Personalechef Mette Ebdrup, Løn og Personale

Kristine Ansted Schmidt, Arbejdsmiljøtovholder Gert Ahrentecht Jensen, Personalechef Mette Ebdrup, Løn og Personale Referat Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 21. maj 2015 kl. 13-15 Deltagere: Hugo Pedersen, Kommunaldirektør, Formand Mette Herbert, Direktør Pernille Halberg Salamon, Direktør Klaus Poulsen, Arbejdsleder

Læs mere

1 Gennemgang og drøftelse af tidligere planlagte vedligeholdelsesopgaver og

1 Gennemgang og drøftelse af tidligere planlagte vedligeholdelsesopgaver og Indkaldelse/ referat Mødeart Mødedato/ tidspkt. Mødested Deltagere Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Dagsorden Tirsdag d. 26.02.13 Kl. 19.30-22.00 Sven Madsen, John Berwick, Martin Ringsmose, Claus Weber,

Læs mere

Social- og Handicapcentret 19-09-2013

Social- og Handicapcentret 19-09-2013 REFERAT Social- og Handicapcentret 19-09-2013 Deltagere: Ole Hjuler, Anne Madsen, Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Steen Rosenquist, Hugo Hammel, Tina Præst Nielsen, Susanne Strandkjær, Erik Pedersen (Blå

Læs mere

Grundejerforeningen Østergårdsparken

Grundejerforeningen Østergårdsparken Grundejerforeningen Østergårdsparken Ordinær generalforsamling den 27. marts 2008. Rasmus Kjærgaard bød velkommen og orienterede om, at både formanden og næstformanden var blevet forhindrede i at deltage,

Læs mere

HK Områdeklubben på Københavns Universitet

HK Områdeklubben på Københavns Universitet Referat af Årsmøde d. 26. marts 2014 i HK Områdeklubben på KU: Ad 1 Valg af dirigent Stig Raff og Lars Hein begge faglige konsulenter i HK Stat Hovedstaden blev valgt. Stig Raff valgte ved samme lejlighed

Læs mere

Beretning 1. Områdegruppebestyrelsesmøde 23. maj 2012 på Blommestien Idestrup

Beretning 1. Områdegruppebestyrelsesmøde 23. maj 2012 på Blommestien Idestrup Beretning 1. Områdegruppebestyrelsesmøde 23. maj 2012 på Blommestien 1 4872 Idestrup Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Hans Jørgen Worm- Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Mødedato: 27/10-2015 Starttidspunkt: 16.00 Sluttidspunkt: 18.00 Mødelokale: Deltagere: Fraværende med afbud: Referent: U159 Hanne Fischer Møller (HF), Kenneth Ladefoged (KL),

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

DAGPLEJEN. Dagsorden til MED-møde i Dagplejen 29-02-2016 kl. 8.30 13.00

DAGPLEJEN. Dagsorden til MED-møde i Dagplejen 29-02-2016 kl. 8.30 13.00 Dagsorden til MED-møde i Dagplejen 29-02-2016 kl. 8.30 13.00 Mødested: Mødelokalet ved døren, Grubbemøllevej 20-22 Mødeleder: Referent: Deltagere: Gitte W, Eva, og Käthe Afbud: Käthe Punkt 1 punktet Dagsorden

Læs mere

Servicesektorens skriftlige beretning 2012

Servicesektorens skriftlige beretning 2012 Servicesektorens skriftlige beretning 2012 Overenskomst Den private overenskomst for 2012 er bygget på rammerne af 2,5 %, dette gav også grundlag til forhandlingerne på det offentlige område. Da Statens

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren tirsdag den 26. januar 2016, kl. 08.30 i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport 2, Aalborg

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren tirsdag den 26. januar 2016, kl. 08.30 i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport 2, Aalborg Møde nr. 1/2016 PÆDAGOGISK SEKTOR FOA AALBORG FiU nr. 215/300051/9501-16-24-01 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren tirsdag den 26. januar 2016, kl. 08.30 i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport

Læs mere

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget.

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget. MØDEREFERAT FRA ORDINÆRT AFDELINGSMØDE Antal fremmødte lejemål: 30 husstande. Øvrige deltagere: Kundechef Lars Todbjerg-Hansen, Domea Afdelingsmødet blev afholdt tirsdag den 15. september 2015, kl. 17.30,

Læs mere

Regionsmøde for kredsbestyrelsen i Region Midt,

Regionsmøde for kredsbestyrelsen i Region Midt, Regionsmøde for kredsbestyrelsen i Region Midt, Onsdag d.10.4,2013 Mødested: Patienthotellet, Kl.9-15 Mødelokalet på 7. Lille Mikkelsgade 2 8800 Viborg. Referent: Ann-.Birgitte Ordstyrer: Liselotte Tilstede:

Læs mere

Campus Bornholm. Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne

Campus Bornholm. Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne Referat fra HSU møde den 21. november 2011 Tid: kl. 14.00-16.30 Sted: Deltagere: Fraværende med afbud: Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne Mads Kofod Susanne Würtz Søs Haugaard Lars Vesløv Henrik

Læs mere

Årsmøde 2011. Dirigenterne kunne konstatere at årsmødet var lovligt indvarslet efter 4, cirkulære udsendt den 15-07-2011

Årsmøde 2011. Dirigenterne kunne konstatere at årsmødet var lovligt indvarslet efter 4, cirkulære udsendt den 15-07-2011 Årsmøde 2011. Velkomst ved Lone Hoffmann Alle har modtaget følgende materielle. Mappe med landsbrancheklubbens logo Forretningsorden vedtægter Dagsorden Beretningen Artikler fra året der gik Indkomne forslag

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag d. 6. november 2009, fra kl. 9.00 til 10.30 Mødelokale C, Medborgerhuset, Søvej 3, Silkeborg Deltagere: Afbud: Jesper Thyrring Møller, Birgit

Læs mere

Dagsorden i det følgende er sammensat i overensstemmelse med årshjul, og denne måneds møde har følgende dagsorden:

Dagsorden i det følgende er sammensat i overensstemmelse med årshjul, og denne måneds møde har følgende dagsorden: [Referat af Koordineringsmøde 12 - Afholdt 12. maj 2015] Dagsorden i det følgende er sammensat i overensstemmelse med årshjul, og denne måneds møde har følgende dagsorden: Fælles kvalitets- og evalueringsmøde

Læs mere

En anden a-kassemedarbejder har meddelt at vedkommen har planlagt at gå på pension om halvandet år.

En anden a-kassemedarbejder har meddelt at vedkommen har planlagt at gå på pension om halvandet år. Resume af bestyrelsesmødet d. 26 januar 2016 I forbindelse med at en a-kassemedarbejder har valgt at gå på pension pr 30. april 2016 skal der omlægges nogle arbejdsopgaver i A-kassen. Omlægningen medfører,

Læs mere

Respekt Ansvarlig Konkurrence Fællesskab Engagement

Respekt Ansvarlig Konkurrence Fællesskab Engagement Respekt Ansvarlig Konkurrence Fællesskab Engagement Møde om: Bestyrelsesmøde DBBF Deltagere: Michael Bloch (Formand), Rasmus Winkel (DIR), Mads Christensen (TRU), Susanne Fløe (KU), Jørgen Kvist (JK),

Læs mere

Notat. Referat af 7. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken

Notat. Referat af 7. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken Dato: 3.marts 2010 Referat af 7. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken Mødet fandt sted torsdag den 14. januar 2010 kl. 12.00 til kl. 15.00 i Kirkeministeriet. Kirkeministeriet

Læs mere

Social- og Handicapcentret 11-12-2013. Referat fra møde i Udsatterådet torsdag den 5. december 2013 kl. 10.00 13.00 på Rådhuset, lokale B103

Social- og Handicapcentret 11-12-2013. Referat fra møde i Udsatterådet torsdag den 5. december 2013 kl. 10.00 13.00 på Rådhuset, lokale B103 REFERAT Social- og Handicapcentret 11-12-2013 Referat fra møde i Udsatterådet torsdag den 5. december 2013 kl. 10.00 13.00 på Rådhuset, lokale B103 Til stede: Ole Hjuler, Hans Behrendt (mødeleder), Jørgen

Læs mere

Bilag 1 Referat af bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 23. marts 2015 kl. 16.00 ca. 17.30.

Bilag 1 Referat af bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 23. marts 2015 kl. 16.00 ca. 17.30. Bilag 1 Referat af bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium d. 23. marts 2015 kl. 16.00 ca. 17.30. Deltagere: Kirsten Ravn Bundgaard, Peter Hansen, Susan Vonsild, Rune Carstensen, Steen Madsen, Emina Bodil

Læs mere

UDVALGSREFERAT. Sidste punkt er indstillinger til DFs hovedbestyrelse (fast punkt). Kirsten Ægidius bød velkommen.

UDVALGSREFERAT. Sidste punkt er indstillinger til DFs hovedbestyrelse (fast punkt). Kirsten Ægidius bød velkommen. UDVALGSREFERAT Referat af møde i TR-rådet den 1/09/2009 (møde 3/2009) J.nr. 4461 Dato for udarbejdelse: 29.september 09 Fulde navn: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Sussi

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde på Glostrup skole

Referat af skolebestyrelsesmøde på Glostrup skole Referat af skolebestyrelsesmøde på Glostrup skole Dato: Tirsdag den 16. december 2014 kl. 17.00-21.00 Sted: Fritidscenteret, fællessal 1, Christiansvej 2, 2600 Glostrup Mødedeltagere: Forældrerepræsentanter

Læs mere

Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre

Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre Referat fra møde 01-12 i Schweissudvalget Tid: Fredag den 3. februar 2012 kl. 13.00 17.00 Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre Deltagere: Kirsten Skovsby Danmarks Jægerforbund (formand)

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde d. 27.8.14. Tidspunkt: 18.30 21.30. Sted: Børnehaven. Forplejning: Nicklas (afbud) Afbud: Joan ( p.g.

Indkaldelse til bestyrelsesmøde d. 27.8.14. Tidspunkt: 18.30 21.30. Sted: Børnehaven. Forplejning: Nicklas (afbud) Afbud: Joan ( p.g. Hjerm dagtilbud d. 20.8.2014. Indkaldelse til bestyrelsesmøde d. 27.8.14 Tidspunkt: 18.30 21.30 Sted: Børnehaven. Forplejning: Nicklas (afbud) Afbud: Joan ( p.g.a ferie) Dagsorden. 1. Godkendelse af referat

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 12.5.2016. Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 12.5.2016. Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 12.5.2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand Dagsorden

Læs mere

Referat af AU-møde, sektion 1 og sektion 2, afholdt den 7. juni 2014, i Skovbo Afd. s klubhus.

Referat af AU-møde, sektion 1 og sektion 2, afholdt den 7. juni 2014, i Skovbo Afd. s klubhus. Dansk Politihundeforening Arbejdsudvalgene Referat af AU-møde, sektion 1 og sektion 2, afholdt den 7. juni 2014, i Skovbo Afd. s klubhus. Tilstede var et samlet AU fra sektion 2. Fra sektion 1 havde Mads

Læs mere

Tjenestemandsansættelse En tjenestemand kan som udgangspunkt afskediges med 3 måneders varsel.

Tjenestemandsansættelse En tjenestemand kan som udgangspunkt afskediges med 3 måneders varsel. Bilag 1 Beskrivelse af de fire ansættelsesformer De forskellige ansættelsesformer Herunder følger en beskrivelse af de fire forskellige ansættelsesformer. Beskrivelserne har særligt fokus på afskedigelse.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00303 21. maj 2013 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag d. 16. maj 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

3. Forventningsafstemning, rolle- og ansvarsfordeling

3. Forventningsafstemning, rolle- og ansvarsfordeling Referat Til stede: Rune esbjerg repræsentant, Cecilie næstformand, jeanett odense repræsentant, Sandra næstformand, Martin København repræsentant, Goar Aarhus repræsentant, Edwin formand, Christa dimittend

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i CMO

Referat af ordinær generalforsamling i CMO Referat af ordinær generalforsamling i CMO Afholdt lørdag den 1. februar i selskabslokalerne hos Alfred og Camilla på Rugårdsvej På grund af stor tilslutning til generalforsamlingen, 50 tilmeldte ud af

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Bestyrelsen var repræsenteret af Inge Lindrup, Søren Gynther-Sørensen og Henrik Ottendal,

Læs mere

Referat - Dansk Squash Forbund Mødegruppe:

Referat - Dansk Squash Forbund Mødegruppe: Referat - Dansk Squash Forbund Mødegruppe: Elite- og Uddannelsesudvalget Dato 2806-2011 Sted Nykredit, Kalvebod Brygge Deltagere Lars Guldbrandt (), Bo Christiansen (BC), Henning Hansen (HH), Karina Hørdum

Læs mere

Bestyrelsesmøde torsdag den 16.9. 2015 kl 19 i Klubhuset.

Bestyrelsesmøde torsdag den 16.9. 2015 kl 19 i Klubhuset. Bestyrelsesmøde torsdag den 16.9. 2015 kl 19 i Klubhuset. Bestyrelsen : Bente Meunier Thomas Schmidt Claus Svenningsen Flemming Laursen Niels Martin Larsen Flemming Larsen Per Kolberg Rikke Helstrup 2.suppleant

Læs mere

Protokol 4. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 december 2012 på Hotel Næsbylund.

Protokol 4. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 december 2012 på Hotel Næsbylund. Protokol 4. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 december 2012 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle,

Læs mere

Referat - Afdelingsbestyrelsesmøde Albertslund Syd, gårdhusene. Deltagere:

Referat - Afdelingsbestyrelsesmøde Albertslund Syd, gårdhusene. Deltagere: Referat - Afdelingsbestyrelsesmøde Albertslund Syd, gårdhusene Dato: 25. februar 2015 Tid: kl. 16:00 18:00 Sted: Bestyrelseslokalet, Stjernens Kvarter 2B Deltagere: Bestyrelse Lars Andersen Annette Arvin

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Så går vi tilbage til sag 1 på dagsordenen, som er et forslag fra Liberal Alliance: Ændring i Feriekalenderen. Og der skal jeg bede om indtegnet under Lotte Cederskjold,

Læs mere

6. Forretningsorden: Lars laver et udkast til næste UU-møde samarbejde med Mehmet.

6. Forretningsorden: Lars laver et udkast til næste UU-møde samarbejde med Mehmet. Dagsorden - UU-møde 21.-22. februar 2015 Deltagere: Emil Olsen, Dennis Garting, Morten Egede, Tobias Thomsen, Dennis Otkjær, Tilde Busk, Louise Meiling, Morten Farsø, Nikolaj Mailand, Bjørn Andersen, Lars

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 8. marts 2012

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 8. marts 2012 af bestyrelsesmøde torsdag d. 8. marts 2012 Deltager fra bestyrelsen: Formand Anja Valhøj (ANV), Næstformand Shaddie Mackeprang (SM), Kasserer Andreas Boye (AB), Best.medlem Sussi S. Hansen (SSH), Best.medlem

Læs mere

Roskilde OK s Klubhus, Nordpilen, Bjældevej 20, 4000 Roskilde Mødedato/tid: Mandag d. 19. januar 2015, kl. 17:30 21:30

Roskilde OK s Klubhus, Nordpilen, Bjældevej 20, 4000 Roskilde Mødedato/tid: Mandag d. 19. januar 2015, kl. 17:30 21:30 Til: Østkredsens Klubber Kredsudvalg, Øst DOF kontor Referat af Østkredsens Klubledermøde 1/2015 Mødested: Roskilde OK s Klubhus, Nordpilen, Bjældevej 20, 4000 Roskilde Mødedato/tid: Mandag d. 19. januar

Læs mere

NYHEDSBREV MARTS 2016

NYHEDSBREV MARTS 2016 NYHEDSBREV MARTS 2016 Hermed modtager I nyhedsbrevet fra Beredskab & Sikkerhed. Nyhedsbrevet udkommer på mail så ofte, som der er nyhedsstof til det. Hvis du har input eller idéer til indhold i nyhedsbrevet,

Læs mere

Referat. Dagsorden. 8.4.2013, kl. 9-12. Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark. Es/Bej 12.04.13

Referat. Dagsorden. 8.4.2013, kl. 9-12. Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark. Es/Bej 12.04.13 Referat Referat af møde i: Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark Dato for møde: 8.4.2013, kl. 9-12 For referat: Dato for udarbejdelse: Es/Bej 12.04.13 Deltagere: Helle Bruun, Peter Kromann, Esther Skovhus,

Læs mere

Til medlemmerne i det lokale uddannelsesudvalg - Fødevarer, jordbrug og oplevelser

Til medlemmerne i det lokale uddannelsesudvalg - Fødevarer, jordbrug og oplevelser Til medlemmerne i det lokale uddannelsesudvalg - Fødevarer, jordbrug og oplevelser GRUPPE Det lokale uddannelsesudvalg Fødevarer, jordbrug og oplevelser MØDE Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Formandsmøde - Tunø Festival

Formandsmøde - Tunø Festival 20. februar 2013 Referat Mødedato og tid 20. februar 2013 19.00 Sted Mødeleder Referent Risdalsvej 59, 8260 Viby J Jannie Ditte Løgager Emne Formandsmøde - Tunø Festival Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Langgarverne torsdag den 12. september 2013 kl. 19.00 (Klublokalet på Byskolen)

Bestyrelsesmøde i Langgarverne torsdag den 12. september 2013 kl. 19.00 (Klublokalet på Byskolen) Referat af Bestyrelsesmøde i Langgarverne torsdag den 12. september 2013 kl. 19.00 (Klublokalet på Byskolen) Deltagere: Allan Nielsen, Poul Erik Tobiasen, Carina Møller, Pernille Olesen, Leif Jensen, Lars

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE. Sammen skaber vi liv og læring

SKOLEBESTYRELSESMØDE. Sammen skaber vi liv og læring SKOLEBESTYRELSESMØDE Dato: tirsdag d. 08-12-2015 Tid: kl. 17.30-19.30 Sted: Vadehavsskolen, Simon Hansens Vej Deltagere: Henrik Olesen Johan Beck Bente Lyngsøe Mette Hager Petermann Vibeke Kamp Jensen

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Mandag den 3. juni 2012 kl. 16:00 18:00 på Torneværksvej 20 Deltagere Bjarne Westerdahl, Cæsar Funch Jensen, Kai Dahl Andersen, Bjarne Kruse, Erik Eriksen,

Læs mere

Referat. Den 16. januar 2015

Referat. Den 16. januar 2015 Referat Den 16. januar 2015 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. januar 2015

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Punkt 2. Strategien for VIA 2015-17 (20 min)

INDKALDELSE/ REFERAT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Punkt 2. Strategien for VIA 2015-17 (20 min) Gør tanke til handling VIA University College Uddannelsesrådet for Bandagistuddannelsen Sted: VIA University College Campus Aarhus N Hedeager 2 8200 Aarhus N Mødedato: Den 12. januar 2015 kl. 12.00 15.00

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge

Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge Mødetidspunkt 02-03-2016 19:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse A & B Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 21:00 Tilstede:

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 9/12-08 kl. 9:30 16:45 Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K mødelokale A19 referent: tha@fysio.dk 1. Indledning og godkendelse af dagsorden Der

Læs mere

DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat

DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat Formanden for DILF, Anders Høegh, bød velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog bestyrelsesmedlem,

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden. 2. Kort nyt fra dagtilbuddet. Aarhus Kommune, Børn og Unge. Vejlby Dagtilbud

1. Godkendelse af dagsorden. 2. Kort nyt fra dagtilbuddet. Aarhus Kommune, Børn og Unge. Vejlby Dagtilbud Aarhus Kommune, Børn og Unge Vejlby Dagtilbud Børnehuset Frijsenborgvej, Lindehuset, Gadekæret, Børnehuset Næringen, Valmuen, Børnehuset på Kanten, Krudtuglen Dagtilbudsleder Kristine Schroll Frijsenborgvej

Læs mere