Nej, bortset fra en almindelig pristalsregulering, vil det ikke være muligt at ændre i den tilbudte præmie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nej, bortset fra en almindelig pristalsregulering, vil det ikke være muligt at ændre i den tilbudte præmie."

Transkript

1 Marsh A/S Teknikerbyen 1 DK-2830 Virum MEMO TIL: Tilbudsgiverne DATO: 21. november 2014 FRA: EMNE: KOPI: Arne Vatnhamar Udbud af ansvarsforsikring for Den danske Folkekirke Kirkeministeriet I forbindelse med igangværende udbud af ansvarsforsikring for den danske folkekirke offentliggøres hermed modtagne spørgsmål, samt vores svar herpå. Bemærk at det er besluttet af forlænge tilbudsfristen med en uge til den 28. november 2014 og tilsvarende forlænges fristen for spørgsmål og svar med en uge, jf. svaret på spørgsmål 11 neden for. Forlængelsen er offentliggjort i EU-tidende den. Der er udarbejdet supplerende svar til spørgsmål 13, spørgsmål 14 og spørgsmål 18. De er indsat nedenfor med betegnelsen Endeligt svar. Spørgsmål 1 (stillet 20. okt. 14): Er der trods det, at det er et offentligt udbud, mulighed for at tilbyde en alternativ, højere selvrisiko? Nej, jf. udbudsbetingelserne pkt. 1, afsnittene Forbehold og mindstekrav samt Alternative tilbud. Spørgsmål 2 (stillet 20. okt. 14): Hvad er årsagen til, at hensættelser i 2014 afviger så væsentligt pr. skade i forhold til de enkelte skader fra ? Er der alene tale om selskabets gennemsnitsreserver? Nuværende forsikringsselskab oplyser, at der pr. 1. januar 2014 er indført en praksisændring, hvorved standardreserven er forhøjet fra DKK til DKK Spørgsmål 3 (stillet 20. okt. 14): Er der trods kravet om 3 års løbetid mulighed for at aftale en regulering i forløbet (efter et eller 2 års udløb) i tilfælde af, at skadesprocenten overstiger f.eks. 60 %? CVR

2 Side 2 Nej, bortset fra en almindelig pristalsregulering, vil det ikke være muligt at ændre i den tilbudte præmie. Bemærk i den forbindelse, at aftalen af begge parter kan opsiges med 6 måneders varsel til hovedforfald (1. januar), jf. udbudsbetingelserne pkt. 2, Kravspecifikation. Spørgsmål 4 (stillet 4. nov. 14): --oo0oo-- Der er vedlagt et sæt betingelser til udbuddet. Disse afviger fra vores egne betingelser på visse punkter. Vil vores tilbud komme i betragtning, hvis forsikringen baseres på vore egne vilkår for erhvervs- og produktansvarsforsikring, hvis vi samtidig i policen garanterer, at såfremt vores egne betingelser stiller sikrede dårligere end de vedlagte betingelser, så er det de vedlagte betingelser, der gælder? Ifølge udbudsbetingelserne er der ikke adgang til at give alternative tilbud, jf. afsnittet Alternative tilbud. En løsning som bekrevet i spørgsmålet vil medføre, at såvel tilbudsgiverens egne betingelse som de i udbudsmaterialet anførte, vil være gældende for forsikringen. Løsningen vil derfor være at betragte som et diskvalificerende alternativt tilbud. Spørgsmål 5 (stillet 4. nov. 14): Ift. vilkårenes 2, stk. 3 henvises til en særskilt dækningssum for forurening, men i policeoversigten på side 11 fremgår der ikke nogen særskilt sum for forurening. Skal summen ligeledes være 25 mio. kr. for denne dækning? Forsikringssummen for hele policens dækningsomfang er DKK pr. skade og år. Spørgsmål 6 (stillet 4. nov. 14):

3 Side 3 Ift. vilkårenes 2, stk. 4, skal forsikringen også dække ikke-pludselige forureningsskader fra beholdere og tanke. I den forbindelse ønskes følgende besvaret: Hvor mange fritstående olietanke (max. 15 år gamle) råder forsikringstageren ca. over og er der sikkerhedsforanstaltninger (f.eks. sikkerhedsbassin omkring tanken med volumen svarende til tankens indhold, eller tanken er opstillet på befæstet areal med afløb via olieudskiller)? Kirkeministeriet råder ikke over fortegnelser over folkekirkens ejendomme. Udarbejdelse af sådanne vil ikke kunne nås inden tilbudsfristen, hvorfor spørgsmålet ikke kan besvares. Spørgsmål 7 (stillet 4. nov. 14): For fritstående olietanke gælder, at de højest må være 15 år gamle, jf. vilkårenes pkt. 2, stk. 4. litra c. Dette gælder ikke for nedgravede olietanke - er dette korrekt forstået? Bestemmelsen i vilkårenes 2, stk. 4 skal forstås efter ordlyden. Spørgsmål 8 (stillet 4. nov. 14): Hvor mange nedgravede olietanke råder forsikringstageren ca. over og er der sikkerhedsforanstaltninger (f.eks. nedlagt tæt membran i udgravning, da tanken blev etableret, eller der er etableret katodisk beskyttelse, som vedligeholdes i overensstemmelse med leverandørens forskrifter, eller der er tale om dobbeltvæggede tanke)? Se svaret på spørgsmål 6. Spørgsmål 9 (stillet 4. nov. 14): Hvor mange af de nedgravede tanke er over 20 år gamle? Se svaret på spørgsmål 6. Spørgsmål 10 (stillet 4. nov. 14):

4 Side 4 Hvor mange egentlige landbrugsejendomme, hvor der også drives landbrug, besidder folkekirken? Se svaret på spørgsmål 6. Spørgsmål 11 (stillet 5. nov. 14): --oo0oo-- Er det korrekt forstået, at samtlige skader før 2014 er afsluttede? Kirkeministeriet har forelagt spørgsmålet for nuværende ansvarsforsikringsselskab Gjensidige Forsikring. Som følge af Gjensidige Forsikrings oplysninger skal der om nuværende ansvarsforsikrings skadehistorik oplyses nedenstående: År Antal Skader Betalt Reserver Total Total For så vidt angår 2014 er der pr. 13. november anmeldt 39 skader, i forhold til hvilke der er udbetalt DKK , og hensat reserver på DKK I forhold til skader anmeldt i 2014 er der 25 åbne skader hvoraf 16 er personskader. Stigningen i reservehensættelser skyldes primært en ændret praksis pr. 1. januar 2014, hvorefter standardreserven for personskader øgedes fra DKK til DKK Videre oplyser Gjensidige Forsikring, at der for perioden 2012 og 2013 er 7 åbne personskader under behandling. Gjensidige Forsikrings besvarelse af spørgsmål 11 afviger på nogle punkter fra den tidligere offentliggjorte statistik. Det indebærer, at det er besluttet at forlænge tilbudsfristen med en uge til den 28. november 2014 og tilsvarende forlænges fristen for spørgsmål og svar med en uge.

5 Side 5 Spørgsmål 12 (stillet 5. nov. 14): Der har i 2014 været et meget højt antal skader (45 stk) i kategorien Erhvervsansvar, andet med hensættelser for over DKK 2,5M. De øvrige år ses ikke skader i denne kategori eller i denne størrelse. Er det muligt at få uddybet, hvilken type skader der er tale om? Nuværende ansvarsforsikringsselskab, Gjensidige Forsikring oplyser, om årsagen til det relativt høje antal skader registreret som Erhvervsansvar, andet, at der er sket en ændring kategoriseringen af skader efter et skadesystemskifte. I øvrigt henvises til svaret på spørgsmål 11. Spørgsmål 13 (stillet 5. nov. 14): Hvis skadestatistikken i udbudsmaterialet sammenlignes med skadesstatistikken i udbudsmaterialet for 3 år siden, ser der ud til at være meget store afvigelser. I det tidligere udbudsmateriale var der gennemsnitsligt skader for ca. DKK 1,5M om året (perioden ). Alene betalingerne (uden reserver) ligger på et signifikant højere niveau end totalen i det nye udbudsmateriale. Fx er der i 2010 udgifter og reserver til grundejeransvar på næsten DKK 2M i det tidligere udbudsmateriale, mens de i det nye står til DKK Hvad er årsagen til denne udvikling og de nedsatte skadesudgifter? Såvel skadestatistikken ved 2011-udbuddet, som ved dette udbud bygger på oplysninger afgivet af nuværende ansvarsforsikringsselskab, Gjensidige Forsikring. Kirkeministeriet har forelagt spørgsmålet for Gjensidige Forsikring til besvarelse. Oplysningerne fra Gjensidige Forsikring vil blive offentliggjort på Kirkeministeriets hjemmeside, snarest efter modtagelse. Endeligt svar (offentliggjort den 18. november): Gjensidige Forsikring oplyser, at skadestatistikken udarbejdet til brug for 2011-udbuddet, ikke kan sammenlignes med skadestatistikken udarbejdet til nærværende udbud, idet der er sket en række ændringer i udbetalinger/reserver, hvilket er kendetegnende for ansvarsskader.

6 Side 6 Den senest udarbejdede skadestatistik er retvisende. Spørgsmål 14 (stillet 5. nov. 14): Er samtlige behandlede skader med i skadesoversigtens skadesantal? Se svaret på spørgsmål 13. Endeligt svar (offentliggjort den 18. november): Gjensidige Forsikring oplyser, at samtlige behandlede skader er med i skadestatistikkens skadesantal. Spørgsmål 15 (stillet 7. nov. 14): --oo0oo-- Vi vil gerne have oplyst antal ansatte fordelt på aktivitet I nedenstående oversigt er oplyst antal personer hvis hovedbeskæftigelse pr. juni 2014 var i folkekirken. Oversigten medtager ikke personer, hvis ansættelsesforhold har en varighed på en måned eller mindre, og som er ansat med under 8 løntimer ugentligt. Kirkeministeriet anslår, at der løbende i tillæg til oversigten nedenfor udbetales løn til ca vikarer. Stillingsbetegnelse Årsværk Kordegn 623,11 Kirketjener 776,53 Organist 871,66 Kirkemusiker 248,64 Sognemedhjælper 267,02 Kirkegårdsleder 267,00 Gartner og gartneriarbejder 1.546,84 Graver og gravermedhjælper 3.002,49 I alt 7.603,29

7 Side 7 For så vidt angår antal præster og menighedsrådsmedlemmer henvises til udbudsmaterialet bilag 4. Spørgsmål 16 (stillet 7. nov. 14): Hvad er årsagen til den kraftige stigning i antal skader i 2014? Se svaret på spørgsmål 11. Spørgsmål 17 (stillet 7. nov. 14): Er der tegnet motoransvar for indregistrerede biler? Kirkeministeriet råder ikke over fortegnelser over folkekirkens ejendomme, herunder registreringspligtige motorkøretøjer. Det vides derfor ikke med sikkerhed om samtlige sådanne køretøjer er indregistreret og om der i den forbindelse er udtaget lovpligtig ansvarsforsikring. Det skal dog bemærkes, at deltagere i Folkekirkens Forsikringsordning skal registrere registreringspligtige køretøjer, ligesom der skal tegnes lovpligtig ansvarsforsikring for disse, jf. pkt i Håndbog for Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning. Spørgsmål 18 (stillet 7. nov. 14): Er alle differencekrav anmeldt på ansvarsforsikringen? Indtil 31. december 2013 havde Kirkeministeriet udtaget arbejdsskadeforsikring for folkekirkens ansatte i Tryg Forsikring. Herefter overgik folkekirken til selvforsikring af arbejdsskade. Kirkeministeriet har forelagt spørgsmålet for Tryg Forsikring til besvarelse. Oplysningerne fra Tryg Forsikring vil blive offentliggjort på Kirkeministeriets hjemmeside, snarest efter modtagelse. Siden 31. december 2013 har folkekirken væres selvforsikret for så vidt angår arbejdsskader.

8 Side 8 Arbejdsskader har siden da været behandlet af Forsikringsenheden. Forsikringsenheden oplyser, at arbejdsskader (differencekrav) for 2014 pr. endnu ikke er anmeldt til ansvarsforsikringen. Endeligt svar (Offentliggjort den 21. november): Indtil 31. december 2013 havde Kirkeministeriet udtaget arbejdsskadeforsikring for folkekirkens ansatte i Tryg Forsikring. Herefter overgik folkekirken til selvforsikring af arbejdsskade. Kirkeministeriet har forelagt spørgsmålet for Tryg Forsikring til besvarelse. Kirkeministeriet har endnu ikke fået spørgsmålet besvaret, hvorfor det ikke er muligt for ministeriet at oplyse, om alle krav anmeldt til arbejdsskadeforsikringen indtil 31. december 2013, også er anmeldt til ansvarsforsikringen.. Siden 31. december 2013 har folkekirken væres selvforsikret for så vidt angår arbejdsskader. Arbejdsskader har siden da været behandlet af Forsikringsenheden. Forsikringsenheden oplyser, at arbejdsskader (differencekrav) for 2014 pr. endnu ikke er anmeldt til ansvarsforsikringen. Forsikringsenheden har oplyst, at der pr. 18. november 2014 var anmeldt 82 arbejdsskader. Spørgsmål 19 (stillet 7. nov. 14): Hvilke søfartøjer skal meddækkes på policen og i hvilket omfang anvendes de? Kirkeministeriet råder ikke over fortegnelser over folkekirkens søfartøjer, og kan derfor ikke oplyse i hvilket omfang sådanne måtte blive anvendt. Indhentning af oplysninger herom vil ikke kunne nås inden tilbudsfristen, hvorfor spørgsmålet ikke kan besvares Spørgsmål 20 (stillet 7. nov. 14): Med hensyn til landbrug - hvilke produktionsformer er der tale om og en fordeling af produktionen/omsætningen på aktivitet Se svaret på spørgsmål 6. Spørgsmål 21 (stillet 7. nov. 14):

9 Side 9 I hvor stort omfang er der landbrugsaktiviteter? Se svaret på spørgsmål 6. Spørgsmål 22 (stillet 7. nov. 14): I Håndbogen for Folkekirken, pkt Ansvarsskader første afsnit omhandler erhvervs- og produktansvarsskader. Skal andet afsnit forstås således, at dette omhandler entrepriseansvar, som ikke er omfattet af tilbuddet? Eller hvordan skal det forstås? Indtil 1. januar 2012 var folkekirkens ansvar som bygherre omfattet af ansvarsforsikringen under Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning. Pr. førnævnte dato overtog selvforsikringen folkekirkens samlede ansvarsrisiko for bygge- og anlægsarbejder, jf. Håndbog for Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning, pkt. 3.4, jf. udbudsbetingelsernes bilag 5 Nærværende udbud omfatter således ikke det ansvar, som folkekirken måtte ifalde som bygherre. Spørgsmål 23 (stillet 7. nov. 14): Der står i udbudsmateriale at tilbud skal afleveres i 3 papireksemplarer samt elektronisk form. I den forbindelse skal jeg høre om det er ok udover 3 papireksemplarer at jeg blot vedlægger 1 USB stik omfattende vort tilbud mv.? I tillæg til de 3 papireksemplarer vil et USB stik være at foretrække. Spørgsmål 24 (stillet 7. nov. 14): Der står i udbudsmateriale, at Tro og Love-erklæring skal underskrives og vedlægges. Vi har ved prækvalifikationen medsendt Tro og Love-erklæring i underskrevet stand, skal der så igen sendes en ny?

10 Side 10 Nærværende udbudsforretning gennemføres som et offentligt udbud uden forudgående prækvalifikation af tilbudsgivere. Samtlige tilbudsgivere, som opfylder egnethedskravene, jf. udbudsbekendtgørelsen pkt. III.2), vil derfor kunne byde på opgaven. Oplysninger til vurdering af tilbudsgivernes egnethed, jf. udbudsbekendtgørelsen pkt. III.2), SKAL derfor vedlægges tilbudsgivernes tilbud. Spørgsmål 25 (stillet 7. nov. 14): Kan der oplyses en risikobeskrivelse? Den danske folkekirke er i nogle henseender at anse som en offentlig myndighed og i andre henseender mere er at betragte som en foreningslignede institution. Som offentlig myndighed bedriver folkekirken bl.a. personregistrering og begravelsesvæsen. Folkekirkens øvrige aktiviteter er foruden forkyndelse mere af social karakter. Den 1. januar 2013 var af de i alt indbyggere i Danmark medlemmer af den danske folkekirke. Det svarer til 79,1 % af alle indbyggere. For ikke at risikere at gå på kompromis med Folkekirkens rummelighed opgav man allerede i 1999, hvor Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning blev oprettet, nærmere at definere de folkekirkelige aktiviteter, som skulle være omfattet af ansvarsforsikringen. Dette forhold gør sig stadig gældende i dag. For yderligere om folkekirkens aktiviteter henvises til Spørgsmål 26 (stillet 7. nov. 14): Kan der oplyses et beregningsgrundlag? Gerne omsætning og antal omfattet af forsikringsdækningen? Folkekirken havde i 2012 indtægter på ca. 8,0 mia. kr. og udgifter på ca. 7,8 mia. kr. Den folkekirkelige økonomi kan opdeles i tre hovedgrupper: den lokale økonomi, som omfatter kirke-, præstegårds- og kirkegårdskasser i sognene samt provstiudvalgenes kasser. Disse lokale kasser afholder ca. 80 % af alle folkekirkens udgifter. De lokale kassers indtægter er først og fremmest kirkeskat, som betales af medlemmer af folkekirken

11 Side 11 fællesfonden, som dækker en række fælles folkekirkelige udgifter, først og fremmest folkekirkens egen andel af løn m.v. til præster og provster. Fællesfondens indtægter er først og fremmest landskirkeskatten, der er en del af den kirkeskat, som betales af medlemmer af folkekirken statens tilskud til folkekirken, som bevilges på finansloven, og som først og fremmest bruges til løn og pension til præster og provster i folkekirken. For yderligere om folkekirkens økonomi henvises til For så vidt angår spørgsmålet om antal omfattet af forsikringen henvises til svaret på spørgsmål 15. Spørgsmål 27 (stillet 7. nov. 14): Har kundens risikoprofil ændret sig i løbet af de sidste par år, hvormed menes, om kunden har fået nye aktiviteter? Folkekirkens overordnede risikoprofil har været uændret i lang tid, ligesom der inden for de seneste 2 år ikke er iværksat aktiviteter, som falder uden for risikoprofilen. Spørgsmål 28 (stillet 7. nov. 14): Samtlige ansatte omfattet af forsikringen bedes opdelt i personalegrupper? Se svaret på spørgsmål 15. Spørgsmål 29 (stillet 7. nov. 14): Samtlige forskelle/ændringer mellem de forsikringsbetingelser, som kundens forsikring er underlagt i dag og dem som den nye forsikring skal være underlagt bedes oplyst? Forsikringsbetingelserne, jf. udbudsmaterialet pkt. 3, er en nøjagtig gengivelse af de forsikringsbetingelser, som er gældende for den nuværende forsikring, som har været i kraft siden 1. januar Spørgsmål 30 (stillet 7. nov. 14):

12 Side 12 Afspejler udbudsmaterialet herunder dækningsomfang mv. kundens nuværende forsikringsforhold? Evt. afvigelser bedes oplyst? Se svaret på spørgsmål 29. Spørgsmål 30 (stillet 7. nov. 14): Kan evt. afvigelser/præciseringer/klausuler fra udbudsmaterialet accepteres? Ifølge udbudsbetingelserne er der ikke adgang til at give alternative tilbud, jf. afsnittet Alternative tilbud. Ligeledes bemærkes, at en række oplysninger i udbudsmaterialet er mindstekrav. Kravspecifikationen og de vedlagte forsikringsbetingelser er mindstekrav, jf. udbudsbetingelserne, pkt. 3, jf. pkt. 2, afsnit Forsikringsbetingelser, jf. pkt. 1, afsnit Forbehold og mindstekrav. Ændring af forsikringsbetingelserne vil derfor blive betragtet som et diskvalificerende alternativt tilbud / forbehold. Spørgsmål 31 (stillet 7. nov. 14): Hvad er antallet af landbrugsejendomme som skal være omfattet af forsikringen (jf. betingelserne 2, stk. 4)? Se svaret på spørgsmål 6. Spørgsmål 32 (stillet 7. nov. 14): Er det korrekt forstået, at forsikringssummen på 25 mio. kr. skal være gældende for samtlige dækninger i betingelserne? Hvis ikke bedes underdækninger og sum herfor oplyst? Se svaret på spørgsmål 5. Spørgsmål 33 (stillet 7. nov. 14):

13 Side 13 Der står at præmien er fast og reguleres ikke. Er det et ufravigeligt krav? Kan det accepteres at præmie indeksreguleres eller lønsomhedsreguleres? Se svaret på spørgsmål 3. --oo0o--

Beslutningsoplæg. EU-udbud af forsikringsydelser

Beslutningsoplæg. EU-udbud af forsikringsydelser Beslutningsoplæg EU-udbud af forsikringsydelser Indhold Indledning... 3 Forudsætning for tilbuddenes gyldighed... 3 Tilbudsmateriale... 3 Forsikringsudbud... 3 EU-udbud 77353-2016... 3 Deltagende selskaber...

Læs mere

POLICE. Forsikringstager. Policenummer : VAS1301052. Forsikring : Professionel ansvar inkl. erhvervsansvar

POLICE. Forsikringstager. Policenummer : VAS1301052. Forsikring : Professionel ansvar inkl. erhvervsansvar POLICE Forsikringstager Policenummer : VAS130102 Forsikring : Professionel ansvar inkl. erhvervsansvar Rammeaftale : Rammeaftale for Pharmadanmarks medlemmer, der driver selvstændig klinisk konsulentvirksomhed.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning. Betingelser nr Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 info@gjensidige.dk wwww.gjensidige.dk Betingelser nr. 550907

Læs mere

POLICE. Forsikringstager. Policenummer : VAS1200756-2. Forsikring : Professionel ansvarsforsikring. Forsikringstager : Implement Consulting Group P/S

POLICE. Forsikringstager. Policenummer : VAS1200756-2. Forsikring : Professionel ansvarsforsikring. Forsikringstager : Implement Consulting Group P/S POLICE Forsikringstager Policenummer : VAS1200756-2 Forsikring : Professionel ansvarsforsikring Forsikringstager : Implement Consulting Group P/S Adresse : Strandvejen 56, 2900 Hellerup Virksomhedens CVR.

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

AFTALEVILKÅR BIOFOS A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

AFTALEVILKÅR BIOFOS A/S INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalevilkår for forsikringsudbud,... 2 1.1 Aftalevilkårenes status... 2 1.2 Co-(Re)Insurance... 2 1.3 Sikrede... 2 1.4 Dækningsomfang... 2 1.5 Policeopbygning... 3 1.6 Forsikringsperioden...

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Til og med 2008, har Assens Kommune en flot skadestatistik Mulighed for at skære forsikringsprogrammet mere stringent

Til og med 2008, har Assens Kommune en flot skadestatistik Mulighed for at skære forsikringsprogrammet mere stringent Notat Til: Direktionen Kopi til: Gunnar Markvardsen Fra: Gitta Ravn Udbud - forsikringer Under henvisning til, at Assens Kommunes kontrakt med forsikringsselskabet Codan udløber med virkning den 31.12.2009,

Læs mere

UDBUD - ANSVAR. Kirkeministeriet 10.10.2014

UDBUD - ANSVAR. Kirkeministeriet 10.10.2014 Kirkeministeriet 10.10.2014 INDHOLD 1. Udbudsbetingelser... 1 Den ordregivende myndighed... 1 Kontaktperson... 1 Indledning... 1 Udbudsmaterialets bestanddele... 2 Egnethedsvurdering... 2 Tildelingskriterier...

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

BIOFOS A/S. Arbejdsskadeforsikring

BIOFOS A/S. Arbejdsskadeforsikring BIOFOS A/S Arbejdsskadeforsikring Oktober 2016 Indhold 1. Generelle betingelser... 2 1.1. Policens opbygning og omfang... 2 1.2. Forsikringstager... 2 1.3. Sikrede... 2 1.4. Ikrafttrædelse... 2 1.5. Erstatningsgrundlag...

Læs mere

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Spørgsmål 1: Vi vil gerne spørge om vi ikke kan garantere overfor udbyder at følgende er i orden:

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 UDBUDSBETINGELSER for Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 2 1. DE ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Region Syddanmark

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning

UDBUDSBETINGELSER. for. Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning UDBUDSBETINGELSER for Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning 2 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholms Kanal 21, 1220 Kbh. K Hjemmeside:

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

25.301 kr. Erhvervsforsikring

25.301 kr. Erhvervsforsikring Forsikringstilbud E/F Klintely Klinteløkken 9 Sandkås 3770 Allinge Side 1 af 7 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikringer. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem for at se, om

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. oplysnings- og debatkampagne mænd siger nej til vold mod kvinder, samt effektmåling af kampagnen.

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. oplysnings- og debatkampagne mænd siger nej til vold mod kvinder, samt effektmåling af kampagnen. U D B U D S B E T I N G E L S E R for oplysnings- og debatkampagne mænd siger nej til vold mod kvinder, samt effektmåling af kampagnen. 2 Minister for ligestilling Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Golfspilleres ansvarsforsikring

Golfspilleres ansvarsforsikring Forsikringstager Dansk Golf Union Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Forsikret risiko Golfspil udøvet på eller ved golfbane/-anlæg drevet af foreningsejet klub eller privat ejet selskab. Det

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Udbudsbetingelse. Udbudsbetingelser. Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer. Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Udbudsbetingelse. Udbudsbetingelser. Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer. Forsyning Helsingør Spildevand A/S Udbudsbetingelse Udbudsbetingelser Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer Forsyning Helsingør Spildevand A/S Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Udbuddets omfang...

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder.

1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder. Forsikringspolitik 1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder. 2. Kommunen tegner som hovedregel forsikringer efter samlet udbud af

Læs mere

Annoncering af Afgørelsesdatabasen

Annoncering af Afgørelsesdatabasen Annoncering af Afgørelsesdatabasen 1. Indledning Annoncering af opgave vedrørende etablering, drift og vedligeholdelse af Afgørelsesdatabase for Landsskatteretten og Skatterådet og anonymisering af afgørelser

Læs mere

Kontraktbilag 6. Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013

Kontraktbilag 6. Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013 Kontraktbilag 6 Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013 Information fra ordregiver om rettelser i Region Midtjylland er blevet opmærksom på, udbudsmaterialet: at et afsnit omkring Betingelser

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for revisorer

Professionel ansvarsforsikring for revisorer 1. Begæring om forsikringstilbud Professionel ansvarsforsikring for revisorer Virksomhedens navn: Virksomhedens CVR-nr. Telefon nr.: Virksomhedens adresse: Kontakt person: E-mail adresse: 2. Virksomhedsoplysninger:

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Beslutningsoplæg, Forsikring af 2200 Boligselskabet Hyldemosen

Beslutningsoplæg, Forsikring af 2200 Boligselskabet Hyldemosen fdasfdsa Kfdl;sa 2200 Boligselskabet Hyldemosen c/o KAB Juraområdet Vester Voldgade 17 1552 København V Beslutningsoplæg, Forsikring af 2200 Boligselskabet Hyldemosen Udbuddet af KABs rammeaftale er nu

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE 1. generel info SPØRGESKEMA Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: CVR nummer: Kontaktperson: Mailadresse: Website: Betjener (forsikringsmægler eller

Læs mere

Velkommen. Udbudspræsentation af Cochlear implantater med tilbehør. Indkøb & Medicoteknik.

Velkommen. Udbudspræsentation af Cochlear implantater med tilbehør. Indkøb & Medicoteknik. Velkommen Udbudspræsentation af Cochlear implantater med tilbehør www.regionmidtjylland.dk Dagens program Den udbudte opgave Udbudsmaterialets opbygning Spørgsmål til udbudsmaterialet Betingelser for deltagelse/udvælgelseskriterier

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

Forsikringspolitik/ - administration for Norddjurs Kommune

Forsikringspolitik/ - administration for Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Økonomi- og lønafdelingen Område: Forsikringspolitik Gældende fra: 25. januar 2006 Ansvarlig: Økonomi- og lønchefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune Forsikringspolitik/ - administration

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Torsdag d. 3. juli 2014 Informationsmøde: Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Sagsnr. 13/39222 Agenda Velkomst og praktiske detaljer

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale. Bistand til planlægning af jordfordeling. EU-udbud

Udbudsbetingelser. Rammeaftale. Bistand til planlægning af jordfordeling. EU-udbud Udbudsbetingelser Rammeaftale Bistand til planlægning af jordfordeling EU-udbud Indhold 1. Introduktion... 3 2. Den ordregivende myndighed... 3 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Beskrivelse af den udbudte ydelse...

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Udbud af jagt Fase 2

Udbud af jagt Fase 2 Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Udbud af jagt Fase 2 Udbudsbetingelser Postadresse Arsenalvej 55 9800 Hjørring CVR: 16 28 71 80 EAN: 5798000201286 Telefon 72 31 30 00 Telefax 33 32 10 29

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Spørgsmål og svar af 25. februar 2013

Spørgsmål og svar af 25. februar 2013 Spørgsmål og svar af 25. februar 2013 Af nedenstående fremgår spørgsmål og svar, der har været stillet i forbindelse med prækvalifikation, og som kan have relevans for fortolkningen af Udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Offentligt udbud. På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder

Offentligt udbud. På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder Offentligt udbud På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder Dagcenter- og træning Læge og Speciallæge Sundhedscenter og genoptræning Handicapkørsel 1 1 Udbudsbetingelser... 3 1.1

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Aarhus Kommune. Den 9. juni 2011

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Aarhus Kommune. Den 9. juni 2011 Indstilling Til Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 9. juni 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Genudbud af Aarhus Kommunes brand- og stormskadeforsikringer 1. Resume Aarhus Kommune indførte

Læs mere

Flora Dania (Brancheforening) Kundenr.: 7213871 Hvidkærvej 29 Branchenr.: 15-001 5250 Odense SV Betjener: Hovedkontoret Tlf.nr.

Flora Dania (Brancheforening) Kundenr.: 7213871 Hvidkærvej 29 Branchenr.: 15-001 5250 Odense SV Betjener: Hovedkontoret Tlf.nr. FORSIKRINGSTAGER: SIKREDE: Flora Dania (Brancheforening) Hvidkærvej 29 5250 Odense SV Flora Dania (Brancheforenings) medlemmer i form af producenter samt salgsselskaber i det omfang disse ikke er omfattet

Læs mere

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr.

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr. KONTRAKT OM LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR Mellem Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 CVR nr. 29190658 (I det følgende kaldet kunden ) Og [ ] (I det følgende kaldet leverandøren

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00153 (Kirsten Thorup, Stephan Falsner) 23. marts 2017

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00153 (Kirsten Thorup, Stephan Falsner) 23. marts 2017 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00153 (Kirsten Thorup, Stephan Falsner) 23. marts 2017 K E N D E L S E Protector Forsikring Danmark (advokat Jesper Kaltoft, København) mod Nyborg Kommune (Steen Jensen,

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2013 Sagsnr. 2011-21692 Dokumentnr. 2013-119937 UDBUDSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ordregivende myndighed 3 3. Udbudsmaterialet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S Nyropsgade 45 DK-1602 København K Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 info@gjensidige.dk wwww.gjensidige.dk Betingelser nr. 560107 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Bilag 1. Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Bilag 1. Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Bilag 1 Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om ansøger... 3 3. Beskrivelse af virksomheden... 3 4. Udvælgelse og mindstekrav

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Udbudsbetingelser for offentligt udbud. Udbud vedr. kompetence- og skoleudvikling vedr. Synlig Læring

Udbudsbetingelser for offentligt udbud. Udbud vedr. kompetence- og skoleudvikling vedr. Synlig Læring Udbudsbetingelser for offentligt udbud Udbud vedr. kompetence- og skoleudvikling vedr. Synlig Læring Disse udbudsbetingelser indeholder retningslinjerne for afgivelse af tilbud, kommunikation mellem tilbudsgiver

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

RAMMEAFTALE. 1. januar 2015 31. december 2019

RAMMEAFTALE. 1. januar 2015 31. december 2019 RAMMEAFTALE 1. januar 2015 31. december 2019 Revideret 03.11.2014 Mellem Foreningen af Rådgivende Ingeniører (herefter kaldet FRI) repræsenterende forsikringstagerne og Tryg Forsikring A/S (herefter kaldet

Læs mere

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5 Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/10 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger.

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger. Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde 0 7 1C.G9. 1 to Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk A/B Stegis c/o Nyropsgade 1 1602 København V Policenr. E-mail 9660 5930 26 092

Læs mere

Vejledning til ansøgning om prækvalifikation

Vejledning til ansøgning om prækvalifikation J.nr.: 7508271 HAR/LLI Vejledning til ansøgning om prækvalifikation for Bygningsstyrelsens opførelse af Niels Bohr Bygningen, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2013/S 249-434278, nr. 2014/S 014-019871 og nr.

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nwejesja NO_DOC_EXT: 2017-020517 SOFTWARE VERSION: 9.4.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: jwn@niras.dk

Læs mere

Nationalt udbud. Indkøb af 3 stk. lange kassevogne med 4-hjulstræk til fiskerikontrol. 10. september 2014

Nationalt udbud. Indkøb af 3 stk. lange kassevogne med 4-hjulstræk til fiskerikontrol. 10. september 2014 Nationalt udbud Indkøb af 3 stk. lange kassevogne med 4-hjulstræk til fiskerikontrol 10. september 2014 Indhold 1. Introduktion... 3 2. Den ordregivende myndighed... 3 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Beskrivelse

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Udbudsmateriale for PERSTs udbud af kontrakt om administration af statslig rejseforsikring Bilag 2. Kontraktudkast

Udbudsmateriale for PERSTs udbud af kontrakt om administration af statslig rejseforsikring Bilag 2. Kontraktudkast Side 1 af 7 sider Mellem Personalestyrelsen Frederiksholms Kanal 6 1220 København K CVR nr. 1188 1866 EAN nr. 5798000013001 herefter benævnt Personalestyrelsen og (Forsikringsselskabets navn) (gadenavn)

Læs mere

Forsikringspolitik / - administration. for. Norddjurs Kommune

Forsikringspolitik / - administration. for. Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune 17. januar 2006/cl. Forsikringspolitik / - administration for Norddjurs Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål... 3 2. Forsikringsgiver... 3 3. Forsikringstager... 3 4. Administrativ organisation...

Læs mere

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. informationskampagne om skrotning af biler. EU-udbudsnummer:

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. informationskampagne om skrotning af biler. EU-udbudsnummer: Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen af informationskampagne om skrotning af biler EU-udbudsnummer: 2014/S 154-277145 1 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Beskrivelse

Læs mere

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Sagsnr: BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Begrænset udbud af terminalanlæg SKABELON 1 Generelle oplysninger Evt. angivelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Forsikringstilbud. Jeres forsikringstilbud

Forsikringstilbud. Jeres forsikringstilbud Telefon E/F Klintely Klinteløkken 9 Sandkås 3770 Allinge Side 1 af 5 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikring. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem for at se, om det lever op

Læs mere

Forstå din virksomheds forsikringsprogram. v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015

Forstå din virksomheds forsikringsprogram. v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015 Forstå din virksomheds forsikringsprogram v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015 2 Agenda Forsikringsbehov og afdækning Typer af forsikringer i et forsikringsprogram Lovpligtige Sædvanlige Specialforsikringer

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. marts 2014 14/02645-1 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

Spørgsmål og svar. Spørgsmål Besvaret Svar 1. Jeg tillader mig at skrive til dig, da vi er kommet lidt i tvivl om 2 rammeaftale

Spørgsmål og svar. Spørgsmål Besvaret Svar 1. Jeg tillader mig at skrive til dig, da vi er kommet lidt i tvivl om 2 rammeaftale Notat 28. oktober 2015 J.nr. 15-2906701 ICE, Jura og Stab MTG Spørgsmål og svar Spørgsmål Besvaret Svar 1. Jeg tillader mig at skrive til dig, da vi er kommet lidt i tvivl om 2 rammeaftale udbud. Det første

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere