Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1 til fladtags- og facademontering for Bosch solvarmeanlæg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1 til fladtags- og facademontering for Bosch solvarmeanlæg"

Transkript

1 SD Monterngsvejlednng Solfanger, type FKC- tl fladtags- og facademonterng for osch solvarmeanlæg DK (006/04)

2 DK Generelt Teknske data Skkerhed eholderens anvendelse Anvsnngernes opbygnng Overhold dsse skkerhedsanvsnnger Før monterngen Generelle anvsnnger eskrvelse af komponenterne Øvrge nødvendge hjælpemdler Transport og opbevarng Teknsk dokumentaton estemmelse af solfangernes hældnngsvnkel eregnng af pladsbehov Monterng af fladtags- og facadestatv Afstand mellem solfangerstøtterne ved bundforankrng på stedet Afstand mellem solfangerstøtterne ved trykkar (tlbehør) Stablserng af fladtagsstatver Monterng af facadestatv Monterng af proflsknner Monterng af solfangere Forberedelse af solfangermonterng Fastgørelse af solfangere Tlslutnng af solfangerføler Tlslutnng af samlelednnger Monterng af holder tl fremløbslednng Udluftnng ved trykpåfyldnng Udluftnng med udlufter (tlbehør) Forbndelse af to rækker Afsluttende arbejde Installatonskontrol Isolerng af tlslutnngs- og samlelednnger Kort vejlednng tl bundforankrng og trykpåfyldnng (006/04) Copyrght (optonal nformaton)

3 DK Generelt 3 Generelt Dette kaptel beskrver, hvlke teknske regler der skal overholdes ved monterngen. Overhold samtlge natonale bestemmelser og drektver ved monterng og drft af anlægget, herunder bestemmelser om tagarbejder, tlslutnng af termske solvarmeanlæg og nstallaton af varmtvandsbeholdere. Monterngsarbejde på tage DIN 8338, VO, del C: tagdæknngs- og tagtætnngsarbejde. DIN 8339, VO, del C: blkkenslagerarbejde. DIN 845, VO, del C: stlladsarbejde. Tlslutnng af termske solvarmeanlæg EN 976: termske solvarmeanlæg og deres komponenter (præfabrkerede anlæg). ENV 977: termske solvarmeanlæg og deres komponenter (anlæg produceret kundespecfkt). DIN 988: teknske regler for brugsvandsnstallatoner (TRWI). Installaton og monterng af vandvarmere DIN 4753, del : vandvarmere og varmeanlæg tl vandopvarmnng tl brugs- og procesvand; krav, mærknng, udstyr og kontrol. DIN 8380, VO: varmeanlæg tl vandopvarmnng tl brugs- og procesvand. DIN 838, VO: gas-, vand- og spldevandsnstallatonsarbejde. DIN 84, VO: solerng af varmeteknske anlæg. AV WasV: bestemmelse om generelle betngelser for forsynng med vand. DVGW W 55: brugsvandsvarmeog lednngsanlæg, teknske forholdsregler tl forebyggelse af legonellavækst. Tab. Teknske regler for nstallaton af termske solvarmeanlæg Lynafledersystem Hvs solvarmeanlægget rager ud over tagrygnngen, eller bygnngens højde (monterngshøjden) er mere end 0 m, og der kke er nstalleret en lynafleder, skal de elektrsk ledende dele på taget forbndes med mndst 6 mm -jordforbndelse af el-nstallatøren og sluttes tl potentaludlgnngen. Hvs bygnngens højde (monterngshøjden) er mndre end 0 m, er særlge forholdsregler tl lynaflednng kke nødvendge. Hvs der allerede fndes et lynafledersystem, skal ntegrerngen af solvarmeanlægget tl lynafledersystemet kontrolleres af en el-nstallatør. RECYCLING Når solfangernes levetd er slut, kan de afleveres tl producenten gen. Materalerne anvendes derefter tl recyclng og behandles med de mest mljøskånsomme metoder. Copyrght (optonal nformaton) (006/04)

4 4 Teknske data DK Teknske data FKC Certfkater DIN Længde redde Højde Afstand mellem solfangerne 070 mm 45 mm 90 mm 5 mm Absorberndhold, lodret type V f 0,86 l Absorberndhold, vandret type V f,5 l Udvendg flade (bruttoflade) A G,37 m² Absorberflade (nettoflade),3 m² Vægt netto, lodret type m 4 kg Vægt netto, vandret type m 4 kg Tlladt drftsovertryk for solfangeren p maks 6 bar Tab. Teknske data (006/04) Copyrght (optonal nformaton)

5 DK Skkerhed 5 3 Skkerhed Dette kaptel forklarer, hvordan denne monterngsvejlednng er opbygget, og nformerer om de generelle skkerhedsanvsnnger for skker drft uden fejl. Skkerheds- og brugeranvsnngerne, som specfkt gælder monterngen, kan fndes monterngsvejlednngen ved de pågældende monterngstrn. Læs skkerhedsanvsnngerne omhyggelgt, før du påbegynder monterngen. Hvs skkerhedsanvsnngerne kke overholdes, kan der ske alvorlge personskader også med dødelg udgang samt tng- og mljøskader. Om denne vejlednng Den forelggende monterngsvejlednng ndeholder vgtge nformatoner om skker og korrekt monterng af monterngssættet tl fladtage og facader samt om den hydraulske tlslutnng. llederne denne vejlednng vser den lodrette monterng af solfangerne. Hvs den vandrette monterng adskller sg fra den lodrette, gøres der specelt opmærksom herpå. Hele den teknske dokumentaton er underlagt bestemmelserne om opbevarngsplgt. Du kan læse den hos producenten. Arbejdet, som er beskrevet monterngsvejlednngen, forudsætter faglg vden, som svarer tl en afsluttet GVS-uddannelse. Udfør kun monterngstrnene selv, hvs du har den nødvendge faglge vden. Aflever denne monterngsvejlednng tl kunden. Forklar kunden, hvordan udstyret fungerer og betjenes. 3. eholderens anvendelse Montér kun delene på tage, som har tlstrækkelg bæreevne. Tag højde for den ekstra tagbelastnng pr. fladtagsstatv nklusve solfangerens belastnng. Opstllng er udelukkende tlladt på fladtage eller tage med rnge hældnng ( 5 ). Hvs der er fare for, at der kan samle sg større mængder sne bag solfangerne (på sden af rygnngen), skal dette forhndres ved monterng af passende snegtre. Ved tage med rnge hældnng skal fastgørelsen på taget udføres på stedet. Anvendelsesbetngelser for fladtagsstatver Montér kun monterngssættet på tage, som har tlstrækkelg bæreevne. Monterngssættet er egnet tl en maks. karakterstsk snelast på,0 kn/m² og en monterngshøjde på maks. 0 m. Ved udvdelse med tlbehøret kan monterngssættet anvendes tl en maks. karakterstsk snelast på 3,8 kn/m² og en maks. monterngshøjde på 00 m. Monterngssættet tl fladtage må kke benyttes tl fastgørelse på andre tagopbygnnger. Konstruktonen er udelukkende beregnet tl skker fastgørelse af solfangere. Anvendelsesbetngelser facadestatv Montér kun facadestatvet på bæredygtge vægopbygnnger. Kontakt evt. en statker for hjælp. Facadestatvet må kun monteres en monterngshøjde på op tl 0 m og ndtl en snelast på maks.,0 kn/m². Copyrght (optonal nformaton) (006/04)

6 6 Skkerhed DK 3. Anvsnngernes opbygnng Der skelnes mellem to nveauer, der markeres med sgnalord: 3.3 Overhold dsse skkerhedsanvsnnger LIVSFARE ADVARSEL! FORSIGTIG! LIVSFARE Angver en fare, som produktet mulgvs kan forårsage, og som kan medføre alvorlg legemsbeskadgelse eller endog død, hvs den gnoreres. Yderlgere symbol tl markerng af brugeranvsnnger: FARE FOR PERSONSKADER/ SKADER PÅ ANLÆGGET/ YGNINGSSKADER Henvser tl en potentelt farlg stuaton, der kan medføre mddelsvære eller lettere personskader eller materelle skader. Her får du tps og nyttge oplysnnger, som kan bruges tl optmal ndstllng og brug af anlægget. ADVARSEL! FORSIGTIG! på grund af styrt og nedfaldende dele. Træf passende forholdsregler tl forebyggelse af ulykker ved arbejde på tage. Ved arbejde på tage er det altd vgtgt at skre sg mod nedstyrtnng. ær altd vest med skkerhedslne eller andet personlgt beskyttelsesudstyr. Kontrollér, at monterngssættet og solfangerne sdder fast, når monterngen er afsluttet. FARE FOR PERSONSKADER Hvs du foretager ændrnger på konstruktonen, kan det medføre kvæstelser og funktonsfejl. Foretag aldrg ændrnger på konstruktonen. FORSIGTIG! FARE FOR PERSONSKADER Hvs solfangerne og monterngsmateralet er udsat for længere tds solstrålng, er der fare for at brænde sg på dsse dele. ær altd vest med skkerhedslne eller andet personlgt beskyttelsesudstyr. Tldæk solfangeren (med f.eks. en presennng, som leveres som tlbehør) og monterngsmateralet under monterngen, så de beskyttes mod høje temperaturer på grund af solstrålngen (006/04) Copyrght (optonal nformaton)

7 DK Før monterngen 7 4 Før monterngen 4. Generelle anvsnnger Da tagdækkerfrmaer har erfarng med tagarbejde og faren for nedstyrtnng, anbefaler v at samarbejde med dsse frmaer. Indhent nformatoner om betngelserne på opsætnngsstedet samt lokale forskrfter før monterngen. Kontrollér at leverngen er fuldstændg og ubeskadget. at tagkonstruktonen har tlstrækkelg bæreevne samt for skader (f. eks. utætte steder). bygnngens højde, og bestem fastgørelsestypen for fladtagsstatverne (se kaptel 5.3 "Stablserng af fladtagsstatver" sde ). den optmale placerng for solfangerne. Tag højde for solndstrålngen (hældnngsvnkel, sydlg orenterng). Undgå skygge på grund af høje træer eller lgnende, og anbrng solfangeren, så den følger bygnngens form (f.eks. flugtnng med vnduer, døre etc.). Opstllngsfladens stabltet. Fjern grus eller lgnende. Fg SD Samlet vsnng solfangerpar, fladtagsmonterng rug kun orgnale dele fra producenten, og udskft omgående defekte dele. Lad en tagdækker udføre vanskelge tagreparatoner. Fg SD Samlet vsnng solfangerpar, facademonterng Copyrght (optonal nformaton) (006/04)

8 8 Før monterngen DK 4. eskrvelse af komponenterne 4.. Monterngssæt tl solfangerne Monterngssættene bruges tl at holde og fastgøre solfangerne med SD Fg. 3 Monterngssæt tl solfangere grundsæt, udvdelsessæt Grundsæt, tl hvert solfangerfelt og tl den første solfanger (fg. 3): Udvdelsessæt, tl alle øvrge solfangere (fg. 3): Pos. : Proflsknne Pos. : Proflsknne Pos. 3: Skrue M8 0 6 Pos. : Stkforbnder med gevndstfter Pos. 5: Opspændngsanordnng tl solfanger, Pos. 3: Skrue M8 0 3 én sde 4 Pos. 4: Dobbeltsdet opspændngsanordnng Pos. 6: Møtrk M8 4 tl solfanger Pos. 7: Solfangerstøtte Pos. 6: Møtrk M8 Pos. 8: Nedskrdnngsskrng Pos. 7: Solfangerstøtte Pos. 8: Nedskrdnngsskrng Afhænggt af, hvordan fladtagsstatvet anvendes, kan det være nødvendgt med ekstrastøtter og ekstra-proflsknner, tl hvlke der henvses tl andre kaptler (006/04) Copyrght (optonal nformaton)

9 DK Før monterngen Hydraulsk forbndelse Tl den hydraulske tlslutnng skal der bruges et tlslutnngssæt og et forbndelsessæt mellem solfangerne SD Fg. 4 Tlslutnngssæt og forbndelsessæt (vst med lodrette solfangere) Tlslutnngssæt, for hver solfanger (fg. 4): Pos. : Fjederbånd ( som reserve) 5 Pos. 8: lndprop Pos. 3: Møtrk G Pos. 9: Solvarmeslange 55 mm Pos. 4: Klemskve Pos. 0: Klemforskrunng tl solfangerføler Pos. 5: Vnkel Pos. : Nøgle SW 5 Pos. 6: Klemrng 8 mm Pos. : Holder tl fremløbslednng Pos. 7: Omløber ¾ Forbndelsessæt mellem solfangerne, for hver solfanger ( to transporthjørner, fg. 5): Pos. : Fjederbånd 4 Pos. : Solvarmeslange 95 mm lang Fg SD To transporthjørner med et forbndelsessæt Copyrght (optonal nformaton) (006/04)

10 0 Før monterngen DK 4.3 Øvrge nødvendge hjælpemdler Vaterpas Murersnor Hævert Vest med skkerhedslne Materale tl rørsolerng Stllads Tagdækkerstge eller udstyr tl skorstensfejerarbejde Kran eller lft Værktøj tl fastgørelse på opsætnngsstedet 4.4 Transport og opbevarng Samtlge komponenter er beskyttede med transportemballager. ortskaf transportemballagerne med det mljøvenlge recyclngsystem. Transportbeskyttelse for solfangertlslutnnger Solfangernes tlslutnnger er beskyttede mod tlskadekomst med kunststofkapper. SKADER PÅ ANLÆGGET FORSIGTIG! som følge af beskadgede tætnngsplader. Fjern først kunststofkapperne (fg. 6, pos. ) lge før monterngen. Opbevarng Solfangerne må udelukkende opbevares tørt. Solfangerne må kke opbevares udenfor uden beskyttelse mod regn. Fg. 6 Kunststofkapper på solfangertlslutnnger SD (006/04) Copyrght (optonal nformaton)

11 DK Før monterngen 4.5 Teknsk dokumentaton Solvarmeanlægget består af forskellge komponenter (fg. 7), som ndeholder de nødvendge dokumentatoner tl monterng, betjenng og vedlgeholdelse. Tlbehørsdele har egne separate dokumentatoner. Pos. : Pos. : Pos. 3: Solfanger: Monterngsvejlednng tl monterng på fladtag er vedlagt tlslutnngssættet Pumpestaton: Monterngsvejlednngen er vedlagt pumpestatonen eholder: Monterngsvejlednngen er vedlagt beholderen SD Fg. 7 Solvarmekomponenter 4.6 estemmelse af solfangernes hældnngsvnkel Hældnngsvnklen, som skal vælges tl solfangerne, er afhængg af det ønskede anvendelsesområde. Den kan ndstlles med teleskopsknnerne (fg. 8) estemmelse af anvendelsesområde De forskellge anvendelsesområder for solvarmeanlæg har hældnngsvnkelområder, som garanterer optmalt solvarmeudbytte afhænggt af årstden. Anvendelsesområde Hældnngsvnkelområde Varmt vand Varmt vand + rumopvarmnng Varmt vand + svømmebassn Fg. 8 Solfangerens hældnngsvnkel på et fladtag SD Varmt vand + rumopvarmnng + svømmebassn Tab. 3 Anvendelsesområder, hældnngsvnkelområde Copyrght (optonal nformaton) (006/04)

12 Før monterngen DK 4.6. Tage med hældnng Ved tage, som hælder en smule mod syd, skal vnklen for taghældnngen trækkes fra hældnngsvnklen. Ved tage, som hælder en smule mod nord, skal taghældnngens vnkel lægges tl hældnngsvnklen (fg. 9). ADVARSEL! LIVSFARE Hvs der er fare for, at der kan samle sg større mængder sne bag solfangerne (på sden af rygnngen), skal dette forhndres ved monterng af passende snegtre på stedet. Fg Solfangerens hældnngsvnkel på et fladtag SD FORSIGTIG! SKADER PÅ ANLÆGGET på grund af kraftg vnd. På fladtag med hældnng skal fladtagsstatverne fastgøres på stedet. Pos. : Pos. : Pos. 3: Hældnngsvnkel (absolut vnkel forhold tl vandret) Hældnngsvnkel solfanger Taghældnng Lad en tagdækker udføre monterngen på fladtag med hældnng Facader De vandrette solfangerstøtter kan både anvendes som fladtags- og facadestatv. LIVSFARE ADVARSEL! på grund af nedstyrtende solfangere ved forkert anvendelse. Solfangerens hældnngsvnkel (fg. 0, pos. ) forhold tl vandret skal være mellem 45 og 60 (eller solfangerens hældnngsvnkel fg. 0, pos. skal være mellem 30 og 45 ). Fg. 0 Pos. : Pos. : Solfangerens hældnngsvnkel på facade Hældnngsvnkel (absolut vnkel forhold tl vandret) Hældnngsvnkel solfanger SD (006/04) Copyrght (optonal nformaton)

13 DK Før monterngen Monterng af teleskopsknner Med teleskopsknnerne kan der ndstlles forskellge hældnngsvnkler. Vælg hullerne på de øverste og nederste teleskopsknner som vst fg. og fg. 3. Sæt teleskopsknnerne nd hnanden, og fastgør dem med skruen M8 0 (fg. ).. Fg. Forbndelse af teleskopsknnerne SD rug tl den lodrette monterng det øverste hul på den nederste teleskopsknne tl solfangerhældnngsvnklen på 30 tl 60 (fg., pos. ) Tl hældnngsvnklen på 5 skal den nederste sknne afkortes med 40 mm og det nederste hul benyttes (fg., pos. ) mm Fg SD Indstllng af hældnngsvnkel tl lodrette solfangere Copyrght (optonal nformaton) (006/04)

14 4 Før monterngen DK rug tl den vandrette monterng det øverste hul på den nederste teleskopsknne tl solfangerhældnngsvnklen på 35 tl 60 (fg. 3, pos. 3). Tl hældnngsvnklerne på 5 og 30 skal den nederste sknne afkortes med 40 mm og det nederste hul benyttes (fg. 3, pos. ) mm ADVARSEL! LIVSFARE på grund af nedstyrtende solfangere ved forkert anvendelse. Ved facademonterng må der kun anvendes postonerne for solfanger-hældnngsvnklerne 30, 35, 40 og 45 (fg. 3, pos. ). 4.7 eregnng af pladsbehov 4.7. estemmelse af afstanden mellem solfangerrækkerne Mnmumafstanden mellem solfangerrækkerne bestemmes af solfangerens hældnngsvnkel. Ved felter med flere rækker skal afstand X (fg. 4) mellem rækkerne være af en størrelse, så der kke er skyggeområder. Fg. 3 3 Indstllng af hældnngsvnkel tl vandrette solfangere SD rug tabellens værder, eller beregn den nødvendge afstand (planlægnngsdokumenterne). X Hældnngsvnke l solfanger Monterng lodret Afstand X Monterng vandret 5 4,74 m,63 m 30 5,8 m,87 m 35 5,58 m 3,09 m 40 5,94 m 3,9 m 45 6,6 m 3,46 m 50 6,5 m 3,6 m 55 6,74 m 3,73 m 60 6,90 m 3,8 m Fg. 4 Vst med skygge afstand X SD Tab. 4 Afstandens afhængghed af hældnngsvnklen og den mnmale solstand (7 ) (006/04) Copyrght (optonal nformaton)

15 DK Før monterngen Vurderng af pladsbehovet SKADER PÅ ANLÆGGET FORSIGTIG! på grund af vndsug og trykspdser kantområderne på fladtage. Før monterng skal der være en afstand på mnmum én meter mellem fladtagsstatverne og fladtagets kant (fg. 5). > m > m Fg. 5 Afstand fra tagets kant SD Planlæg tlstrækkelgt opstllngsareal tl de forskellge monterngstyper (vandret, lodret). Målene (tab. 5 og tab. 6) refererer tl tagarealet, som skal være tl dsposton. Målangvelserne tl pladsbehovet er solfangerens rene bredde. eregn endvdere 0,5 m tl højre og venstre for solfangeren tl rørlednngsførngen. A SD Fg. 6 Pladsbehov solfangere lodret udførelse Pladsbehov ved lodrette solfangere: Pladsbehov ved vandrette solfangere: Antal solfangere Mål A Mål Antal solfangere Mål A Hældnngsvnkel Hældnngsvnkel Mål,34 m 5,84 m 4,8 m 5,06 m 3 3,5 m 30,75 m 3 6,8 m 30,0 m 4 4,68 m 35,68 m 4 8,38 m 35 0,96 m 5 5,85 m 40,58 m 5 0,48 m 40 0,9 m 6 7,0 m 45,48 m 6,58 m 45 0,85 m 7 8,9 m 50,48 m 7 4,68 m 50 0,85 m 8 9,36 m 55,48 m 8 6,78 m 55 0,85 m 9 0,53 m 60,48 m 9 8,88 m 60 0,85 m 0,70 m 0 0,98 m Tab. 5 Pladsbehov lodret monterede solfangere Tab. 6 Pladsbehov vandret monterede solfangere Copyrght (optonal nformaton) (006/04)

16 6 Monterng af fladtags- og facadestatv DK 5 Monterng af fladtags- og facadestatv LIVSFARE ADVARSEL! Ved arbejde på tage er det altd vgtgt at skre sg mod nedstyrtnng. FARE FOR PERSONSKADER ADVARSEL! på grund af styrt og nedfaldende dele. Træf passende forholdsregler tl forebyggelse af ulykker ved arbejde på tage. ær altd vest med skkerhedslne eller andet personlgt beskyttelsesudstyr. Fg. 7 Lodrette fladtagsstatver tl solfangere SD Overhold forskrfterne tl forebyggelse af ulykker (UVV) og alle skkerhedsanvsnngerne denne vejlednng ved arbejde på tage. Det skal være skkert at stå på opstllngsarealet, så derfor skal grus og lgnende fjernes derfra. Læg almndelge byggemåtter ud tl at lægge proflerne på, så tagets overflade beskyttes. Tætnngslaget må kke beskadges. Monterngsprncppet gælder også for fladtagsstatvet ved vandrette solfangere. Efterfølgende beskrver v monterngen af fladtagsstatverne tl lodrette solfangere. De vandrette solfangere monteres på samme måde. Hvs der forekommer afvgelser, vses det med en henvsnng. Fg. 8 Vandrette fladtagsstatver tl solfangere SD (006/04) Copyrght (optonal nformaton)

17 DK Monterng af fladtags- og facadestatv 7 5. Afstand mellem solfangerstøtterne ved bundforankrng på stedet Afstanden mellem solfangerstøtterne (mdt/mdt, angvelser mm) er afhængg af: solfangermodellen (lodret, vandret) og af den maksmale sne- og vndbelastnng. 5.. Grundudførelse Afstanden mellem solfangerstøtterne skal overholdes nøje, så proflsknnerne kan monteres bagefter. Tl den første solfanger skal der bruges solfangerstøtter. Tl alle efterfølgende solfangere skal der bruges yderlgere en solfangerstøtte (fg. 9). Tl alle efterfølgende vandrette solfangere skal der bruges yderlgere solfangerstøtter (fg. ). Grundudførelsen kan anvendes tl følgende belastnnger: maks. 0 m bygnngshøjde (monterngshøjde) Fg Grundudførelse for lodrette solfangere SD maks.,0 kn/m² snelast sdste solfanger x solfangere første solfanger Fg. 0 Grundudførelse for 3 lodrette solfangere SD Fg. Grundudførelse for vandrette solfangere SD Copyrght (optonal nformaton) (006/04)

18 8 Monterng af fladtags- og facadestatv DK 5.. Udførelse med ekstrastøtte (tlbehør) Ved større belastnnger er det nødvendgt med en ekstrastøtte (og ekstra proflsknner, sde 6) tl den anden og alle øvrge solfangere ved lodret monterng (fg. ). Denne udførelse kan anvendes tl følgende belastnnger: maks. 00 m bygnngshøjde (monterngshøjde) maks. 3,8 kn/m² snelast Ved den vandrette monterng kan der med grundudførelsen (fg., men med ekstrasknne sde 6) realseres en maks. bygnngshøjde på 00 m og en maks. snelast på 3,8 kn/m². Fg Ekstrastøtter tl 3 lodrette solfangere SD SD (006/04) Copyrght (optonal nformaton)

19 DK Monterng af fladtags- og facadestatv 9 5. Afstand mellem solfangerstøtterne ved trykkar (tlbehør) Afstanden mellem solfangerstøtterne (mdt/mdt, angvelser mm) er afhængg af: solfangermodellen (lodret, vandret) og af den maksmale sne- og vndbelastnng. Ved lodret monterng skal der opstlles en ekstrastøtte ved den 4., 7. og 0. solfanger (fg. 3, pos. ). 5.. Grundudførelse Afstanden mellem solfangerstøtterne skal overholdes nøje, så proflsknnerne kan monteres. Grundudførelsen kan anvendes tl følgende belastnnger: maks. 0 m bygnngshøjde (monterngshøjde) maks.,0 kn/m² snelast Solfangerantal Mål A Mål Mål C 4 38 mm Tab mm 6 57 mm 7 57 mm 38 mm 8 57 mm 38 mm 9 57 mm 57 mm 0 57 mm 57 mm 38 mm Afstand mellem ekstrastøtterne Copyrght (optonal nformaton) (006/04)

20 0 Monterng af fladtags- og facadestatv DK C A SD Fg. 3 Grundudførelse for 0 lodrette solfangere (angvelser mm) Den vandrette monterng kan udelukkende foretages med ekstrastøtten (tlbehør). Ved den vandrette monterng skal der monteres 3 solfangerstøtter tl hver solfanger (fg. 4) Udførelse tl maksmal belastnng (tlbehør, fg. 5) Ved højere belastnnger er det endvdere nødvendgt med wreskrnger (sde ) og ekstrasknner (sde 6). Denne udførelse kan anvendes tl følgende belastnnger: maks. 00 m bygnngshøjde (monterngshøjde) maks. 3,8 kn/m² snelast Afstandene mellem de vandrette solfangerstøtter tl maks. belastnnger kan ses fg. 4. Fg. 4 Fg. 5 Grundudførelse for vandrette solfangere SD Udførelse tl maksmal belastnng, 3 lodrette solfangere SD SD (006/04) Copyrght (optonal nformaton)

21 DK Monterng af fladtags- og facadestatv 5.3 Stablserng af fladtagsstatver De efterfølgende angvelser refererer tl en enkelt solfanger. Grundlag for angvelserne er DIN 055, del 4 "Lastantagelser for bygger". Grundlæggende er der 3 mulge fastgørelsestyper tl enkelte fladtagsstatver tl skrng mod at glde eller tppe som følge af vndens påvrknng: Skrng af fladtagsstatv med bundforankrnger (fastgørelse på stedet). Fladtagsstatv tryk med betonplader, grus eller lgnende (trykkar nødvendgt). Fladtagsstatv tryk med betonplader, grus eller lgnende (trykkar nødvendgt) og evt. ekstraskrng med wreskrng. Ved alle fastgørelsestyper skal der tages højde for tagets statk. Med grus trykkarrene er et maks. tryk på 30 kg pr. solfanger mulgt (tab. 8). Ved den følgende tabel skal der også tages højde for afstanden mellem de ekstra solfangerstøtter og deres antal (kaptel 5. "Afstand mellem solfangerstøtterne ved bundforankrng på stedet"). ygnngshøjde Vndhastghed Stablserng af solfanger undforankrng Tryk Wreskrng Skrng mod at tppe Skrng mod at glde Antal og type skruer Vægt (f.eks. betonplader) Vægt (f.eks. betonplader) Maksmal trækkraft på wrer 0m tl 8m 0km/h M8/ kg 80 kg,6 kn over 8 m tl 0 m 9 km/h M8/ kg 30 kg,5 kn over 0 m tl 5 km/h 3 M8/ kg 3,3 kn 00 m Tab. 8 Værder for nødvendg fastgørng ved solfanger Kun med ekstrasknne Pr. solfangerstøtte Copyrght (optonal nformaton) (006/04)

22 Monterng af fladtags- og facadestatv DK 5.3. Fastgørng på stedet af fladtagsstatv med bundforankrng Fladtagsstatvet kan fastgøres med bundforankrnger. Som eksempel beskrves fastgørngen på dobbelt-t-holdere (fg. 6, pos. 3). Underkonstruktonen på anvendelsesstedet skal dmensoneres, så solfangerne kan modstå vndens og sneens kræfter. På anvendelsesstedet skal det være mulgt med en fastgørelse, som stablserer konstruktonen og kke beskadger taget. FORSIGTIG! SKADER PÅ ANLÆGGET på grund af ændrnger ved fladtagsstatvets konstrukton. Gennembor f.eks. kke fladtagsstatvernes profler. Overfør afstanden mellem hullerne på den nederste profl (fg. 6, pos. ) tl dobbelt-tholderne, og bor huller, der passer. Sæt skruerne (se tab. 8 og fg. 6, pos. ) gennem proflerne og dobbelt-t-holderne, og skru fast med møtrk og underlagsskve SD Fg (353) Fladtagsstatv på dobbelt-t-holder, mål mm (værdparentes = vandret udførelse) (353) 5.3. Fastgørelse af fladtagsstatv med tryk Stl solfangerstøtterne op (se kaptel 5. "Afstand mellem solfangerstøtterne ved bundforankrng på stedet"). Læg trykkarrrene (fg. 7, pos. ) de nederste profler (fg. 7, pos. ) og nd hnanden (fg. 7, pos. 3). Læg betonplader eller lgnende trykkarrene (nødvendg vægt se tab. 8). Fg. 7 Pr. solfanger 4 trykkar SD Ekstraskrng af fladtagsstatv med wreskrng Fladtagsstatvet med trykkar kan endvdere skres med wrer. Vælg wreskrngen efter den belastnng, der kan forventes (se tab. 8). Fastgør solfangeren på anvendelsesstedet med mndst trådwrer (fg. 8, pos. ) tl skruen på den nederste profl og derefter på et egnet sted på taget. Fg. 8 Fladtagsstatv med wreskrng SD (006/04) Copyrght (optonal nformaton)

23 DK Monterng af fladtags- og facadestatv Monterng af facadestatv De vandrette solfangerstøtter kan også anvendes tl facademonterngen. LIVSFARE ADVARSEL! på grund af nedstyrtende solfangere ved forkert anvendelse. Kun vandrette solfangerstøtter er tlladte tl facademonterng. Monterng på facade er kun tlladt ndtl en bygnngshøjde på maksmalt 0 m (vndhastghed = 9 km/h) og ndtl en snelast på maksmalt,0 kn/m². Hver solfangerstøtte skal fastgøres med 3 skruer (tab. 9) på anvendelsesstedet på de dertl beregnede bornger. Monterng er kun tlladt på en lukket facade, hvor vnden kke kan trænge gennem. Fg. 9 Facadestatv SD Kontrollér fastgørelsesvæggens bæreevne (underlaget), før facadestatvet monteres. Kontakt evt. en statker for hjælp. Facadestatvets beskaffenhed må kke ændres. Der må kke lægges genstande facadestatvets mellemrum. Der må kke fastgøres beklædnng på solfangerne. Dmensonér fastgørelsen på følgende måde: Væggens opbygnng 3 Skruer/dyvler pr. solfangerstøtte Afstand fra facadens kant Stålbeton mn. 5 (mn. 0 mm) 3 UPAT MAX Express-anker, type MAX 8 (A4) og 3 underlagsskver efter DIN 90 3 Hlt HST-HCR-M8 eller HST-R-M8 og 3 underlagsskver efter DIN 90 > 00 mm > 00 mm Underkonstrukton af stål (f. eks. dobbelt-t-bærere) 3 M8 (4.6) og underlagsskver efter DIN 90 Tab. 9 Fastgørelsesmaterale For hver dyvel/skrue skal der kunne optages en trækkraft på mndst,63 kn eller en vertkalkraft (forskydnngskraft) på mndst,56 kn. 3 skruens dameter = underlagsskvens udvendge dameter. 3 Murværk på forespørgsel. Copyrght (optonal nformaton) (006/04)

24 4 Monterng af fladtags- og facadestatv DK Fastgør hver solfangerstøtte med 3 skruer (se tab. 9, fg. 30, pos. ) på facaden ved sden af hnanden Fg. 30 Placerng af solfangerstøtter på facaden tl solfangere (angvelser mm) SD (006/04) Copyrght (optonal nformaton)

25 DK Monterng af fladtags- og facadestatv Monterng af proflsknner Proflsknnerne skal forbndes med hnanden med stkforbndere. Tl hver solfanger er der en proflsknne foroven og forneden Forbndelse af proflsknner Sæt stkforbnderne (fg. 3, pos. ) nd begge proflsknner (fg. 3, pos. ) ndtl anslag. Stram begge formonterede gevndstfter M0 (fg. 3, pos. 3) stkforbnderen med nøgle SW 5 for at låse SD 5.5. Monterng af proflsknner Postonerngen af proflsknnerne er afhængg af, om monterngen er lodret eller vandret samt af afstanden mellem solfangerstøtterne. egynd med fastgørelse af proflsknnerne ved bundforankrnger på følgende måde: Fg. 3 Forbndelse af proflsknner 3 Lodret: Vandret: Grundudførelse Placerng: stkforbnderens hul mdten (fg. 3, pos. ) Placerng: 3. langhul fra højre (fg. 3, pos. ) undforankrng Ekstrastøtte Placerng:. langhul fra højre (fg. 3, pos. 3) Tab. 0 Placerng for nederste og øverste proflsknner ved bundforankrnger egynd med fastgørelse af proflsknnerne ved trykkar på følgende måde: -- Fg SD Justerng af proflsknnerne ved bundforankrng på stedet 3 Lodret: Vandret: Trykkar solfangere 3 tl 0 solfangere Placerng: stkforbnderens hul mdten (fg. 33, pos. ) Placerng:. langhul fra højre (fg. 33, pos. 3) Placerng: 6. langhul fra højre (fg. 33, pos. ) Placerng:. langhul fra højre (fg. 33, pos. 3) Tab. Placerng for nederste og øverste proflsknner ved trykkar Fg. 33 Justerng af proflsknnerne ved trykkar SD Copyrght (optonal nformaton) (006/04)

26 6 Monterng af fladtags- og facadestatv DK Stram de formonterede proflsknner (fg. 34, pos. ) let med skruerne M8 0 (fg. 34, pos. ), så proflsknnerne stadg kan justeres. Placér den øverste og nederste proflsknne, så de flugter på sden. Stram skruerne Monterng af endnu en proflsknne (tlbehør) Hvs solfangerfeltet udsættes for større belastnnger (over 0 m bygnngs- eller monterngshøjde og/eller over,0 kn/m² snelast), skal der monteres ekstrasknner. Fastgør de ekstra proflsknner som beskrevet kaptel 5.5. "Monterng af proflsknner" proflens mdterste hul (fg. 35, pos. ). Anbrng proflsknnerne, så de flugter på sden. Stram skruerne. Fg SD Monterng af proflsknner (her: tl lodrette solfangere) Monterng af nedskrdnngsskrnger Fg. 35 Monterng af endnu en proflsknne SD Tl hver solfanger skal der fastgøres nedskrdnngsskrnger på de nederste proflsknner, så solfangerne kke kan skrde ned. Sæt nedskrdnngsskrngerne (fg. 36, pos. 3) nd hvert af de ndvendge langhuller (fg. 36, pos. ) udefra over proflsknnerne, så de går ndgreb (fg. 36, pos. ). 3 Fg. 36 Pos. : Pos. : Pos. 3: Opsætnng af nedskrdnngsskrng Fastgørelseshuller tl nedskrdnngsskrngerne Indgreb for nedskrdnngsskrng Nedskrdnngsskrng SD (006/04) Copyrght (optonal nformaton)

27 DK Monterng af solfangere 7 6 Monterng af solfangere Når monterngen af solfangerne begyndes, skal følgende skkerheds- og brugeranvsnnger overholdes. LIVSFARE ADVARSEL! på grund af styrt og nedfaldende dele. Træf passende forholdsregler tl forebyggelse af ulykker ved arbejde på tage. Ved arbejde på tage er det altd vgtgt at skre sg mod nedstyrtnng. ær altd vest med skkerhedslne eller personlgt beskyttelsesudstyr. Fg. 37 Fladtagsmonterng med solfangere SD Kontrollér, at monterngssættet og solfangerne sdder fast, når monterngen er afsluttet. FARE FOR PERSONSKADER ved afbrydelse af arbejdet. FORSIGTIG! Fastgør solfangerne, så de kke kan falde ned. Stablsér solfangerfeltet. SKADER PÅ ANLÆGGET FORSIGTIG! som følge af beskadgede tætnngsplader. Fjern først kunststofkapperne på solfangertlslutnngerne lge før monterngen. rug en lft tl tagdækkerarbejde tl monterngen, 3-punkts-sugegreb med tlstrækkelg bæreevne eller specelle bæregreb, som leveres som tlbehør (gør det lettere at løfte). Fg. 38 Facademonterng SD Under transporten eller monterngen kan solfangerne falde ned, hvs de kke er fastgjort. Copyrght (optonal nformaton) (006/04)

28 8 Monterng af solfangere DK 6. Forberedelse af solfangermonterng Før den egentlge monterng på fladtaget eller facaden begyndes, kan de korte solvarmeslanger og blndpropperne formonteres på jorden, så arbejdet på taget blver lettere. Fjederbåndende skal monteres med skrngsrngen, så solvarmeslangerne skres. FORSIGTIG! SKADER PÅ ANLÆGGET på grund af utætheder på solvarmeslangerne. Det skal skres, at fjederbåndet har den rgtge poston (fg. 39, pos. ), før skrngsrngen tages af (fg. 39, pos. ). Hvs den efterfølgende løsnes med tænger, kan spændkraften forrnges. Fg. 39 Fjederbånd med skrngsrng og på den formonterede blndprop monteret tlstand SD FARE FOR PERSONSKADER FORSIGTIG! Der må kun trækkes skrngsrngen, hvs fjederbåndet sdder over solvarmeslangen. 6.. Hydraulsk tlslutnng efter "Tchelmann" Solfangerne skal rørforbndes efter Tchelmannprncppet. Derved opnås det, at der tlføres den samme volumenstrøm tl alle solfangerne (fg. 40). Fremløbsretnngen kan være tl højre (fg. 40) eller øverst tl venstre (fg. 4). I denne vejlednng vses fremløbslednngen på højre sde. Fg. 40 Pos. : Pos. : Pos. 3: Pos. 4: Hydraulsk tlslutnng fremløbslednng højre Solvarmeslange 95 mm Solvarmeslange 55 mm og blndprop Fremløbslednng Returlednng SD Solfangerne skal monteres, så følergennemførngerne tl monterng af solfangerføleren (fg. 4, pos. ) sdder foroven. Hvs solvarmeanlægget skal udluftes med en automatsk udlufter (tlbehør) på anlæggets højeste punkt, skal fremløbslednngen lægges med stgnng tl udlufteren og returlednngen med stgnng tl solfangerne. Fg SD Hydraulsk tlslutnng fremløbslednng venstre (006/04) Copyrght (optonal nformaton)

29 DK Monterng af solfangere Formonterng af forbndelsessæt Den hydraulske forbndelse mellem to solfangere skabes med forbndelsessættet (solvarmeslanger 95 mm og fjederbånd fra transporthjørnerne). Især ved lave temperaturer anbefaler v, at solvarmeslangerne lægges varmt vand, så monterngen gøres lettere. 3 På bllederne er forbndelsessættet vst, så den første solfanger er monteret tl højre. Fg SD Formonterng af forbndelsessæt på anden solfanger Afmontér plastkapperne (transportbeskyttelse) fra solfangertlslutnngerne. Sæt 95 mm-solvarmeslanger (fg. 4, pos. ) på de højre tlslutnnger tl den anden og alle øvrge solfangere. Skub fjederbåndene (fg. 4, pos. ) over solvarmeslangen (det andet bånd skrer senere tlslutnngen tl den anden solfanger). Træk skrngsrngen, når fjederbåndet sdder rgtgt, så forbndelsen skres (fg. 4, pos. 3) Monterng af blndprop For tlslutnng af solfangerne behøves alle tlslutnnger kke, og de skal derfor lukkes. Afmontér plastkapperne (transportbeskyttelse) fra solfangertlslutnngerne. Sæt 55 mm-solvarmeslangerne (fg. 43, pos. ) med den formonterede blndprop på begge solfangerens ledge tlslutnnger. Træk skrngsrngene, når fjederbåndene sdder rgtgt, så forbndelsen skres. 3 Fg. 43 Pos. : Pos. : Pos. 3: Monterng af blndprop og fjederbånd Fjederbånd Solvarmeslange 55 mm lndprop SD Copyrght (optonal nformaton) (006/04)

30 30 Monterng af solfangere DK 6. Fastgørelse af solfangere Solfangerne fastgøres på proflsknnerne med de ensdede opspændngsanordnnger (fg. 44, pos. ) ved start og slut på solfangerrækken og dobbeltsdede opspændngsanordnnger (fg. 44, pos. ) mellem solfangerne. Endvdere forebygges det med nedskrdnngsskrnger (fg. 44, pos. 3), at solfangeren glder ned. Plastdelene på opspændngsanordnngerne har ngen bærende funkton. De gør monterngen lettere SD Fg. 44 Fastgørelseselementer tl solfangeren Indsætnng af ensdet opspændngsanordnng tl højre Sæt de ensdede opspændngsanordnnger (fg. 45, pos. ) nd proflsknnerne på højre ende af solfangeren, ndtl de går ndgreb første langhul. Montér først de ensdede opspændngsanordnnger på venstre sde af solfangerne efter monterng af den sdste solfanger. Fg SD Indsætnng af ensdet opspændngsanordnng Påsætnng af første solfanger Læg solfangeren på proflsknnerne, så følergennemførngen tl optagelse af solfangerføleren er foroven. egynd med at lægge solfangerne på proflsknnen på højre sde. FARE FOR PERSONSKADER FORSIGTIG! Vær altd to personer ved solfangermonterngen. Læg den første solfanger på proflsknnerne, og lad den glde nd nedskrdnngsskrngerne (fg. 46, pos. ) (fg. 46). Fg SD Monterng af første solfanger på proflsknner Den nederste solfangerkant skal lgge nedskrdnngsskrngens åbnng (fg. 46, pos. ) (006/04) Copyrght (optonal nformaton)

31 DK Monterng af solfangere 3 Skub forsgtgt solfangeren (fg. 47, pos. ) på den ensdede opspændngsanordnng, og juster vandret. Skru den ensdede opspændngsanordnng fast med nøgle SW5 (fg. 47, pos. ). Når skruen strammes, brækker plastførngen på brudstederne. Opspændngsanordnngens nedholder (fg. 47, pos. ) grber nu nd den nederste solfangerkant SD Fg. 47 Fastskruet ensdet opspændngsanordnng Pålægnng af dobbeltsdet opspændngsanordnng Læg den dobbeltsdede opspændngsanordnng nd proflsknnens og stkforbnderens åbnng med møtrkken foran, så plast-afstandsholderen (fg. 48, pos. ) grber om proflsknnen. Skub den dobbeltsdede opspændngsanordnng hen tl solfangerrammen. Stram først skruen, når den anden solfanger er skubbet hen tl den dobbeltsdede opspændngsanordnng. Fg SD Monterng af dobbeltsdet opspændngsanordnng Påsætnng af anden solfanger Læg den anden solfanger med de formonterede solvarmeslanger (fg. 49, pos. ) på proflsknnerne, og lad den glde nd nedskrdnngsskrngerne. Skub det andet fjederbånd (fg. 49, pos. 3) på solvarmeslangen. Skub solfangeren hen tl den første solfanger (fg. 49, pos. ), så de formonterede solvarmeslanger skubbes på den første solfangers venstre tlslutnnger. 3 Fg SD Den anden solfanger skubbes hen tl den første Copyrght (optonal nformaton) (006/04)

32 3 Monterng af solfangere DK Skub fjederbåndet hen over solfangertlslutnngens kant, og træk skrngsrngen. SKADER PÅ ANLÆGGET FORSIGTIG! på grund af uskrede solvarmeslanger og blndpropper. Fastgør alle solvarmeslanger på solfangertlslutnngen med et fjederbånd (fg. 50) SD Fg. 50 Solvarmeslange med fastgjorte fjederbånd Stram skruen tl den dobbeltsdede opspændngsanordnng med nøgle SW5. Når skruen strammes, brækker plastmellemstykkerne på brudstederne. Opspændngsanordnngens nedholder (fg. 5, pos. ) grber nu nd den nederste solfangerkant. Gå frem på samme måde med alle øvrge solfangere. Monterng af ensdet opspændngsanordnng tl venstre Når alle solfangere er monteret, kan de to ensdede opspændngsanordnnger fastgøres. Skub de ensdede opspændngsanordnnger (fg. 5, pos. ) nd den øverste og nederste proflsknne. Skub opspændngsanordnngen nd tl solfangerrammen, og skru fast med nøgle SW5 (fg. 5, pos. ). Opspændngsanordnngens nedholder (fg. 5, pos. ) grber nu nd den nederste solfangerkant. Når skruen strammes, brækker plastførngen på brudstederne. Fg. 5 Fg SD Dobbeltsdet opspændngsanordnng mellem solfangere Ensdet opspændngsanordnng tl venstre SD (006/04) Copyrght (optonal nformaton)

33 DK Tlslutnng af solfangerføler 33 7 Tlslutnng af solfangerføler Solfangerføleren er vedlagt pumpestatonen eller regulerngen. A emærk monterngsstedet ved solfangersystemer en eller to rækker (fg. 53). SKADER PÅ ANLÆGGET Monterngssted Solfangerføleren skal monteres solfangeren med den tlsluttede fremløbslednng (fg. 53, pos. ). Monterngssted (fg. 53, pos. A) ved solfangersystem én række. Monterngssted (fg. 53, pos. ) ved solfangersystem to rækker. Monterng af solfangerføler For at solvarmeanlægget kan fungere perfekt er det nødvendgt, at solfangerføleren (fg. 54, pos. ) skubbes nd følerens lederør ndtl anslag (svarer tl ca. 50 mm). FORSIGTIG! Gennembryd tætnngslaget tl gennemførngen med solfangerføleren eller en skruetrækker (fg. 54, pos. 3). Skru klemforskrunngen (fg. 54, pos. ) nd følerens gennemførng. Skub solfangerføleren ca. 50 mm nd følerens lederør (ndtl anslag). Stram klemforskrunngen (fg. 54, pos. ), og hold evt. mod. på grund af defekt følerkabel. eskyt kablet mod eventuelle skader (f.eks. angreb fra mår). Hvs du har gennembrudt følergennemførngen (fg. 54, pos. 3) for en forkert solfanger, skal den tætnes med proppen fra tlslutnngssættet. Ved hjælp af kabelforskrunngen (fg. 54, pos. ) skal du dog først fjerne møtrkken, som befnder sg følergennemførngen. Fg. 53 Pos. : Pos. : Fg. 54 Pos. : Pos. : Pos. 3: Monterngssted solfangerføler (skematsk vsnng) Returlednng Fremløbslednng 3 Solfangerføleren skubbes nd solfangeren Solfangerføler Klemforskrunng 50 mm Følgergennemførng SD Kollektor SD Copyrght (optonal nformaton) (006/04)

34 34 Tlslutnng af samlelednnger DK 8 Tlslutnng af samlelednnger Informatoner om træknng af samlelednnger kan fndes monterngsvejlednngen tl pumpestatonen. SKADER PÅ ANLÆGGET FORSIGTIG! på grund af utætheder ved solfangertlslutnngen på grund af termske bevægelser. Træk fremløbslednngen på anvendelsesstedet (fg. 55, pos. ) langs solfangeren og kke lodret nedad. Fg. 55 Pos. : Pos. : Træknng af samlelednnger tl solfanger Fremløbslednng Returlednng SD 8. Monterng af holder tl fremløbslednng Med holderen kan den solerede fremløbslednng fastgøres på solfangeren. V anbefaler almndelge rørspændebånd (fg. 56, pos. ) tl fastgørng af samlelednngen på gevnd M8 på holderen (fg. 56, pos. ). Vælg rørspændebåndets dameter efter fremløbslednngens udvendge dameter nkl. solerng. 3 Sæt holderen (fg. 56, pos. 3) på solfangerrammen, og stram skruen med nøgle SW5. Fastgør den solerede samlelednng på holderen. Fg. 56 Pos. : Pos. : Pos. 3: Fastgørng af holder på solfangerrammen Rørspændebånd (på opstllngsstedet) Gevnd M8 Holder SD (006/04) Copyrght (optonal nformaton)

35 DK Tlslutnng af samlelednnger Udluftnng ved trykpåfyldnng Hvs solvarmeanlægget udluftes med en trykpumpe, er det kke nødvendgt med en udlufter på taget. Afmontér plastkapperne (transportbeskyttelse) fra solfangertlslutnngerne. Skub omløberen (fg. 57, pos. ) over solfangertlslutnngen. Læg klemskven (fg. 57, pos. ) bag solfangertlslutnngens kant, og tryk sammen. Tryk vnklen med klemrngsforskrunngen (fg. 57, pos. 3) mod tlslutnngen, og skru fast med omløber. Gå frem på samme måde med returtlslutnngen. Fg. 57 Pos. : Pos. : Pos. 3: Pos. 4: Pos. 5: Monterng af fremløbslednng (uden udlufter på taget) Omløber Klemskve Vnkel Klemrng 8 mm Omløber tl klemrng SD 8.3 Udluftnng med udlufter (tlbehør) Hvs solvarmeanlægget skal udluftes med en automatsk udlufter (tlbehør) på anlæggets højeste punkt, skal fremløbslednngen lægges med stgnng tl udlufteren (fg. 58, pos. ) og returlednngen med stgnng tl solfangerne (fg. 58). Undgå at skfte retnng for ofte. Hver gang retnngen skftes nedad efterfulgt af en stgnng, skal der anbrnges en ekstra luftpotte med udlufter. Fg. 58 Pos. : Pos. : Luftpotte med udlufter tl fremløbstlslutnng Solfangerføler Automatsk udlufter på taget SD Copyrght (optonal nformaton) (006/04)

36 36 Tlslutnng af samlelednnger DK Ved solvarmeanlæg anbefaler v altd at anvende en udlufter af helmetal, da dette kan klare de skftende temperaturer. 3 Funkton for den automatske udlufters tapskrue og vejrbeskyttelseskappe 4 Solvarmeanlægget udluftes va den åbne tapskrue. Vejrbeskyttelseskappen (fg. 59, pos. ) skal altd sdde på tapskruen under drft, så der kke kan trænge fugt nd solvarmeanlægget gennem den åbne tapskrue Åbn udlufteren ved at åbne tapskruen en omgang. Fg. 59 Udluftersæt unverselt SD Leverngsomfang udluftersæt unverselt (fg. 59): Pos. : Vejrbeskyttelseskappe (tapskrue) Pos. : Automatsk udlufter Pos. 3: Kuglehane Pos. 4: Paknng Pos. 5: Udlufterkop Pos. 6: Dobbeltnppel med o-rng Pos. 7: Slangetylle med o-rng Pos. 8: Fjederbånd Pos. 9: Solvarmeslange 55 mm Monterng af udlufter Sæt den korte solvarmeslange (55 mm, fg. 60, pos. ) på solfangerens fremløbstlslutnng, og fastgør med fjederbånd. Skru slangetyllen R¾ med o-rng (fg. 60, pos. 3) nd luftkoppen (fg. 60, pos. 4). Sæt slangetyllen (fg. 60, pos. 3) nd solvarmeslangen tl anslag, og fastgør med fjederbåndene (fg. 60, pos. ). Skru dobbeltnplen nd luftkoppen med o- rng (fg. 60, pos. 5) Slut samlelednngen tl klemrngsforskrunngen (8 mm) (fg. 60, pos. 6). Fg. 60 Pos. : Tlslutnng af udlufter på tag Solvarmeslange 55 mm SD Pos. : Fjederbånd Pos. 3: Slangetylle R¾ med o-rng Pos. 4: Luftkop Pos. 5: Dobbeltnppel med o-rng Pos. 6: Omløber tl 8 mm klemrngsforskrunng (006/04) Copyrght (optonal nformaton)

37 DK Tlslutnng af samlelednnger Forbndelse af to rækker Tl forbndelse af to solfangerrækker (fg. 6, pos. ) skal du bruge endnu et tlslutnngssæt. Montér de enkelte dele som beskrevet kaptel 8. "Udluftnng ved trykpåfyldnng". Etabler forbndelsen mellem solfangerrækkerne med kobberrør. Fg. 6 To solfangerrækker efter hnanden SD Copyrght (optonal nformaton) (006/04)

38 38 Afsluttende arbejde DK 9 Afsluttende arbejde 9. Installatonskontrol Kontrolarbejder Udfør først de afsluttende solerngsarbejder, når kontrolarbejdet er udført Er solvarmeslangerne fastgjort med fjederbånd (skrngsrngen trukket)? Er opspændngsanordnngernes skruer (en- og dobbeltsdet) strammet? Er alle solfangerstøtter forbundet med proflsknner? Er nedgldnngsskrngen monteret og ndgreb proflsknnen? Er føleren skubbet nd tl anslag og skret med klemforskrunngen? Er der udført trykprøver, og er alle tlslutnnger tætte (se vejlednng tl kompletstaton)? Hvs solvarmeanlægget udluftes med en automatsk udlufter (tlbehør), skal kuglehanen lukkes efter udluftnngen (se monterngsvejlednng kompletstaton). 9. Isolerng af tlslutnngs- og samlelednnger Isolerng på stedet af samlelednngerne ved ndendørs- og udendørsmonterng rug UV-og højtemperaturbestandgt materale tl udendørssolerng af lednngerne. rug højtemperaturbestandgt materale tl ndendørssolerng af lednngerne. eskyt evt. solerngerne mod angreb fra fugle (006/04) Copyrght (optonal nformaton)

39 DK Kort vejlednng tl bundforankrng og trykpåfyldnng 39 0 Kort vejlednng tl bundforankrng og trykpåfyldnng Denne vejlednng er en oversgt over arbejdet, der skal udføres. Følg altd de udførlge beskrvelser af arbejdet på de angvne steder samt alle skkerheds- og brugeranvsnnger. Monterng af støtter og proflsknner. Indsæt og fastgør teleskopsknnerne efter sde 3 den valgte hældnngsvnkel.. or huller dobbelt-t-holderen (eller sde lgnende), og fastgør solfangerstøtterne med skruer. 3. Forbnd proflsknnerne med stkforbnder. sde 5 4. Fastgør proflsknnerne på solfangerstøtter. sde 6 5. Anbrng proflsknnerne, så de flugter på sde 6 sden. 6. Monter nedskrdnngsskrngerne de to nderste langhuller på de nederste proflsknner. sde 6 Forberedelse af solfangermonterng 7. Monter solvarmeslangerne (95 mm) på højre sde af den anden og alle øvrge solfangere. 8. Sæt de formonterede blndpropper på tlslutnngerne, som kke behøves, og fastgør med fjederbånd. Fastgørelse af solfangere sde 9 sde 9 9. Sæt de ensdede opspændngsanordnnger sde 30 tl højre proflsknner. 0. Læg den første solfanger tl højre på sde 30 proflsknner, og skub hen tl opspændngsanordnngen.. Skru opspændngsanordnngen fast tl højre. sde 3. Læg de dobbeltsdede sde 3 opspændngsanordnnger proflsknnen, og skub hen tl første solfanger. 3. Skub den anden solfanger med sde 3 formonterede solvarmeslanger tl den første solfanger, og fastgør med fjederbånd. 4. Stram skruerne tl de dobbeltsdede sde 3 opspændngsanordnnger. 5. Gør på samme måde med alle øvrge sde 3 solfangere. 6. Monter de ensdede sde 3 opspændngsanordnnger tl venstre. Tlslutnng af samlelednnger 7. Skub solfangerføleren nd solfangeren sde 33 ndtl anslag med fremløbslednngen, der skal tlsluttes, og skru fast. 8. Sæt holderen tl fremløbslednngen på sde 34 solfangerrammen, og skru fast. 9. Fastgør vnklen med omløber og klemskve sde 35 tl fremløbs- og returtlslutnngen. 0. Skru omløberen og klemrngen på vnklen. sde 35. Udfør nstallatonskontrol. sde 38. Isoler samlelednngerne med UV- og sde 38 højtemperaturbestandgt materale. Tab. 6 6 Fg. 6 8 Fg. 63 Fg. 64,4 3 Fladtagsmonterng Hydraulsk tlslutnng SD Monterng af solfangerføler og tlslutnngsdele , SD SD Copyrght (optonal nformaton) (006/04)

40 ROERT OSCH A/S Telegrafvej DK-750 allerup Telefon: Drekte:

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1, integreret i tagflade for Bosch solvarmeanlæg 6 720 614 198 DK (2006/04)

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1, integreret i tagflade for Bosch solvarmeanlæg 6 720 614 198 DK (2006/04) 604975.00-.SD Monterngsvejlednng Solfanger, type FKC-, ntegreret tagflade for osch solvarmeanlæg 6 70 64 98 DK (006/04) DK Generelt............................................... Teknske data...........................................

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315..

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315.. Monterngsvejlednng Indbygnngsrado 0315.. 1 Betjenng Fgur 1: Betjenngselement Indbygnngsradoens funktoner styres va knapperne på betjenngselementet: Med et kort tryk tændes/slukkes radoen; med et langt

Læs mere

WallPerfect W 985E DK

WallPerfect W 985E DK Oversættelse af den orgnale drftsvejlednng VÆG & LOFT 2 års garant WallPerfect W 985E overblk a 7 6 8 4 9 14 15 1/2 16 5 13 3 10 11/12 19 17 18 20 24 22 25 21 23 26 b c OFF A B A B 1 2 3 4 5 4 A 4 B 11

Læs mere

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning BRUGERVEJLEDNING UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Orgnale Brugsanvsnng R INDHOLD GENERELT...3 Indlednng...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tlsgtet brug...6 OVERSIGT

Læs mere

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389..

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Betjenngsvejlednng Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Indholdsfortegnelse Normalvsnng på dsplayet... 3 Grundlæggende betjenng af rumtemperaturregulatoren... 3 Vsnnger og knapper detaljer... 3 Om denne

Læs mere

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol da Installatonsvejlednng 3 Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens ndhold af alkohol Indhold Indhold 1 Vedrørende dn skkerhed........................ 4 1.1 Overhold nstallatons- og brugsanvsnngen...........

Læs mere

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang 2. Kort beskrvelse HR92 Trådløs elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 2 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.baccertfceret. Honeywell HR92 er en trådløs elektronsk

Læs mere

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang . Kort beskrvelse TheraPro HR9 Elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 4 Med den elektronske radatortermostat kan du ndstlle rumtemperaturen nøjagtgt efter

Læs mere

Monteringsvejledning. Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag. Solfanger. Til installatøren

Monteringsvejledning. Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag. Solfanger. Til installatøren Monteringsvejledning Solfanger 63043970.0-.SD Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag Til installatøren Læs dette grundigt før montering og service 6 70 64 97 (09/007) DK

Læs mere

Betjenings- og monteringsvejledning

Betjenings- og monteringsvejledning Betjenngs- og monterngsvejlednng Energsøjle 1341 26/27/28 1347 26/27/28 Energsøjle med lyselement 1342 26/27/28 1348 26/27/28 Lyssøjle 1343 26/27/28 Lyssøjle, kort 1344 26/27/28 Indholdsfortegnelse Produktbeskrvelse...3

Læs mere

Betjeningsvejledning. HomeVent RS-500 Enhed til komfortventilation

Betjeningsvejledning. HomeVent RS-500 Enhed til komfortventilation Betjenngsvejlednng HomeVent RS-500 Enhed tl komfortventlaton Danmark Hoval a/s Chrstansmndevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45 7199 1777 www.hoval.dk nfo@hoval.dk Fyrstendømmet Lechtensten Hoval Aktengesellschaft

Læs mere

CYKELMANUAL LANDEVEJSCYKEL

CYKELMANUAL LANDEVEJSCYKEL PURE CYCLING CYKELMANUAL LANDEVEJSCYKEL 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vgtgt! Monterngsvejlednng sde 12. Læs sde 7-11 nden du kører på cyklen første gang.!

Læs mere

Gaskedel uafhængig af luft fra rummet EUROSTAR

Gaskedel uafhængig af luft fra rummet EUROSTAR Gaskedel uafhængg af luft fra rummet EUROSTAR ZSE 24-4 MFA... OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter 3 Symbolforklarnger 3 1 Kedeloplysnnger 4 1.1 EU-konformtetserklærng 4 1.2

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00 Betjenngsvejlednng Trådløs motoraktuator 1187 00 Indholdsfortegnelse Om denne vejlednng... 2 Enhedsoversgt... 3 Monterng... 3 Afmonterng... 3 Spændngsforsynng... 4 Ilægnng af batter... 4 Tlstand ved faldende

Læs mere

Monteringsvejledning Solfanger, type FKT-1, integreret i tagflade. for Bosch solvarmeanlæg DK (2006/04)

Monteringsvejledning Solfanger, type FKT-1, integreret i tagflade. for Bosch solvarmeanlæg DK (2006/04) 604975.00-.SD Monterngsvejlednng Solfanger, type FKT-, ntegreret tagflade. for osch solvarmeanlæg 6 70 64 77 DK (006/04) DK Generelt............................................... Teknske data...........................................

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Project 115 Airless Sprayer 0418A Ejermanual

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Project 115 Airless Sprayer 0418A Ejermanual Oversættelse af den orgnale drftsvejlednng Project 115 Arless Sprayer 0418A Ejermanual DK 1 A B F G H C D CLEAN ROLL I PRIME E 2 d) 3 1) 2) c) b) a) (a) (b) X 2 L R (e) X 2 4 5 6 (a) 1) 2) 7 1) 3) 8 (a)

Læs mere

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Oversgt - - - - - - - - - - -

Læs mere

CYKELMANUAL SPEEDMAX CF

CYKELMANUAL SPEEDMAX CF PURE CYCLING CYKELMANUAL SPEEDMAX CF 1 13 14 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e d c a b 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Dette er en supplerende vejlednng tl Canyon Speedmax CF. Se altd også efter dn

Læs mere

Monteringsvejledning. Logasol SKN3.0 Solvarmeanlæg integreret i tagfladen. Solfanger. Til installatøren

Monteringsvejledning. Logasol SKN3.0 Solvarmeanlæg integreret i tagfladen. Solfanger. Til installatøren Monteringsvejledning Solfanger 604975.00-.SD Logasol SKN.0 Solvarmeanlæg integreret i tagfladen Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service. 6 70 64 974 (0/007) DK Inholdsfortegnelse

Læs mere

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 12. Læs side 7-11 inden du kører på cyklen første gang.

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 12. Læs side 7-11 inden du kører på cyklen første gang. PURE CYCLING Cykelmanual Landevejscykel 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vgtgt! Monterngsvejlednng sde 12. Læs sde 7-11 nden du kører på cyklen første gang.!

Læs mere

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder 6 720 611 241-00.1O Installatons og vedlgeholdelsesvejlednng for fagmanden Gaskedel EuroCompact Væghængt gaskedel med ndbygget varmtvandsbeholder Med balanceret aftræk og lukket forbrændngskammer: ZWSE

Læs mere

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel og denne betjenngsvejlednng svarer tl skkerhedskravene den europæske

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden Kondenserende kedel CERAPURMAXX ZBR 65-1 A 23 ZBR 90-1 A 23 6 720 611 611 DK (05.

Installations- og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden Kondenserende kedel CERAPURMAXX ZBR 65-1 A 23 ZBR 90-1 A 23 6 720 611 611 DK (05. Installatons- og vedlgeholdelsesvejlednng for fagmanden Kondenserende kedel CERAPURMAXX 6 720 611 406-00.3O ZBR 65-1 A 23 ZBR 90-1 A 23 OSW 62349 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning VIP X1600 Netværksvdeoserver da Installatons- og betjenngsvejlednng VIP X1600 Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord 7 1.1 Om denne vejlednng 7 1.2 Konventoner denne vejlednng 7 1.3 Tlsgtet

Læs mere

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel og denne betjenngsvejlednng er overensstemmelse med skkerhedskravene

Læs mere

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 10. Læs side 5-9 inden du kører på cyklen første gang.

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 10. Læs side 5-9 inden du kører på cyklen første gang. PURE CYCLING Cykelmanual Landevejscykel 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vgtgt! Monterngsvejlednng sde 10. Læs sde 5-9 nden du kører på cyklen første gang.! Dn

Læs mere

CYKELMANUAL LANDEVEJSCYKEL

CYKELMANUAL LANDEVEJSCYKEL PURE CYCLING CYKELMANUAL LANDEVEJSCYKEL 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vgtgt! Monterngsvejlednng sde 12. Læs sde 4-11 nden du kører på cyklen første gang.!

Læs mere

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 > MfA V Udstyr Trafkspejle Vejregler for trafkspejles egenskaber og anvendelse Vejdrektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 Vejreglernes struktur I henhold tl 6, stk. 1 lov om offentlge veje (Trafkmnsterets

Læs mere

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel og denne betjenngsvejlednng svarer tl skkerhedskravene den europæske

Læs mere

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ DK ] Indholdsfortegnelse 1 Indlednng ---------------------------------------------------------------------------------------------- 07 1.1 Om denne manual -------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kende begreberne ampltude, frekvens og bølgelængde samt vde, hvad begreberne betyder Kende (og kende forskel på) tværbølger og længdebølger Kende lysets fart Kende lysets bølgeegenskaber

Læs mere

HI-FI-KOMPONENTSYSTEM

HI-FI-KOMPONENTSYSTEM BEMÆRK: Højttalerne (medfølger kke) kan være forskellge fra dem, der er vst denne betjenngsvejlednng. model RNV70 HI-FI-KOMPONENTSYSTEM Vedlgeholdelse og teknske data Læs betjenngsvejlednngen, før du tager

Læs mere

Monteringsvejledning. Logasol SKS4.0 Solvarmeanlæg for montering på fladt tag eller facade. Solfanger. Til installatøren

Monteringsvejledning. Logasol SKS4.0 Solvarmeanlæg for montering på fladt tag eller facade. Solfanger. Til installatøren Monteringsvejledning Solfanger 63043970.0-.SD Logasol SKS4.0 Solvarmeanlæg for montering på fladt tag eller facade Til installatøren Læs vejledningen grundigt før montering og service 6 70 64 984 (0/007)

Læs mere

X310 The original laser distance meter

X310 The original laser distance meter TM Leca DISTO touch TMD810 Leca DISTO X10 The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Monteringsvejledning. Logasol SKS4.0 Solvarmeanlæg for montering på tagflade. Solfanger. Til installatøren

Monteringsvejledning. Logasol SKS4.0 Solvarmeanlæg for montering på tagflade. Solfanger. Til installatøren Monteringsvejledning Solfanger 60966.0-.SD Logasol SKS.0 Solvarmeanlæg for montering på tagflade Til installatøren Læs vejledningen grundigt før montering og service 6 70 6 985 (0/007) DK Inholdsfortegnelse

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder Betjenngsvejlednng Tl Brugeren Betjenngsvejlednng VAI 3-05 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN Væghængte enheder DK Pakkelste Anlægget leveres med de dele som vses nedenstående tabel Indendørs enhed Tlbehør Antal

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. WallPerfect Flexio 995 DK

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. WallPerfect Flexio 995 DK Oversættelse af den orgnale drftsvejlednng 2 års garant WallPerfect Flexo 995 WallPerfect Flexo 995 Inholdsfortegnelse. Forklarng af de anvendte symboler... 2. Generelle skkerhedsanvsnnger....2 3. Skkerhedsanvsnnger

Læs mere

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U Portable Rado/ Cassette/ (MP3)CD-player wth USB-port APRTC41U User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 15 FR 27 ES

Læs mere

Titel: Prøvetagning renseanlæg. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Versi on: TA. nr.: P04. Oprettet 22. nov. 2012. Forfatter: FDC Punktkilder

Titel: Prøvetagning renseanlæg. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Versi on: TA. nr.: P04. Oprettet 22. nov. 2012. Forfatter: FDC Punktkilder Dokumenttype: Teknsk anvsnng Forfatter: FDC Punktklder TA henvsnnger TA. nr.: P04 Vers on: 1 Gyldg fra: 01.01.2013 Sder: Sdst ændret: 14.11.2012 Oprettet 22. nov. 2012 0 Indhold 1 Indlednng... 2 2 Metode...

Læs mere

Monteringsvejledning. Logasol SKS4.0 Solvarmeanlæg integreret i tagfladen. Solfanger. Til installatøren. Læs dette omhyggelit før montering og service

Monteringsvejledning. Logasol SKS4.0 Solvarmeanlæg integreret i tagfladen. Solfanger. Til installatøren. Læs dette omhyggelit før montering og service Monteringsvejledning Solfanger 604975.00-.SD Logasol SKS4.0 Solvarmeanlæg integreret i tagfladen Til installatøren Læs dette omhyggelit før montering og service 6 70 64 986 (0/007) DK Inholdsfortegnelse

Læs mere

Kondenserende kedel CeraPur

Kondenserende kedel CeraPur Installatons- og vedlgeholdelsesvejlednng Kondenserende kedel CeraPur 6 720 610 793-00.2O ZSBR 3-16 A 23 ZSBR 7-28 A 23 ZBR 11-42 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter 3

Læs mere

Solar 3000 TF / Solar 4000 TF

Solar 3000 TF / Solar 4000 TF 67068058-00.Av Solfangere Solar 000 TF / Solar 000 TF FCB-S / FCC-S / FCC0-V Montering på tag Monterings- og vedligeholdelsesvejledning 6 70 80 85 (0/09) DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Symbolforklaring

Læs mere

Bienvenido a B.E.G. B.E.G. partnerprogram. www.beg-luxomat.com

Bienvenido a B.E.G. B.E.G. partnerprogram. www.beg-luxomat.com Benvendo a B.E.G. B.E.G. LUX B.E.G. partnerrogram www.beg-luxomat.com B.E.G. LUXOMAT Velkommen tl B.E.G. Sgnatur forklarng ~ Spændng Detekterngsområde Afbryderstyrke Rækkevdde (ca.) m Tdsndstllnger Skumrngsafbryder

Læs mere

Gulvvarmeanlæg en introduktion. af Peter Weitzmann

Gulvvarmeanlæg en introduktion. af Peter Weitzmann Gulvvarmeanlæg en ntrodukton af Peter Wetzmann Sde 1 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Introdukton tl gulvvarme... 4 2.1 Hstorsk gennemgang...4 2.2 Fyssk beskrvelse...4 3 Typer... 6 3.1 Tung gulvvarme...6

Læs mere

A800. Original betjeningsvejledning. Kaffemaskine: FCS4050 - Køleenhed: FCS4053

A800. Original betjeningsvejledning. Kaffemaskine: FCS4050 - Køleenhed: FCS4053 A800 Orgnal betjenngsvejlednng Kaffemaskne: FCS050 - Køleenhed: FCS053 Læs betjenngsvejlednngen og kaptlet «Tl dn skkerhed», nden der arbejdes på masknen. Opbevar betjenngsvejlednngen ved masknen, og gv

Læs mere

6720647803-00.1T. Flade solfangere FKC-2. Fladt tag- og facademontering. Installations- og vedligeholdelsesvejledning 6 720 648 958 (2011/05) DK

6720647803-00.1T. Flade solfangere FKC-2. Fladt tag- og facademontering. Installations- og vedligeholdelsesvejledning 6 720 648 958 (2011/05) DK 670647803-00.T Flade solfangere FKC- Fladt tag- og facademontering Installations- og vedligeholdelsesvejledning 6 70 648 958 (0/05) DK Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger....

Læs mere

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 tl brug for rammeaftalen på de socale og socalpsykatrske tlbud Denne skabelon omfatter kommunens forventnnger tl forbrug af

Læs mere

Energisøjle med tre tomme enheder, højde 491 mm Energisøjle med lyselement og tre tomme enheder, højde 769 mm

Energisøjle med tre tomme enheder, højde 491 mm Energisøjle med lyselement og tre tomme enheder, højde 769 mm Monterngsvejlednng Energsøjle med tre tomme enheder, højde 491 mm 1345 26/27/28 Energsøjle med lyselement og tre tomme enheder, højde 769 mm 1349 26/27/28 Energsøjle med seks tomme enheder, højde 769 mm

Læs mere

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil Ü UACAC MES Korrolyseanlæg Drftsnstrukton for: Delstrom på varmt brugsvand crkulaton med ndregulerngs ventl Grønne sder Delstrom på varmt brugsvand med pumpe Gule sder Delstrom på koldt brugsvand med pumpe

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

Spændingskvalitet. Tilslutningsbetingelserne med hensyn til spændingskvalitet for forbrugsanlæg tilsluttet transmissionsnettet

Spændingskvalitet. Tilslutningsbetingelserne med hensyn til spændingskvalitet for forbrugsanlæg tilsluttet transmissionsnettet Teknsk forskrft TF 3.4.1 pændngskvaltet Tlslutnngsbetngelserne med hensyn tl spændngskvaltet for forbrugsanlæg tlsluttet transmssonsnettet 02.04.2013 02.04.2013 02.04.2013 09.04.2013 DATE 1.3 PHT FBC FJ

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej Trafkgruppen Agenda 1. Vurderng af forsøg Luknng af Sandmosevej 2. Vurderng af foreslået forsøg Luknng af Sandmosevej og Brunbakkevej 3. Forslag tl forbedret fremkommelghed for hele Aarhus Syd 4. Kortsgtet

Læs mere

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder 6 720 611 241-00.1O Installatons og vedlgeholdelsesvejlednng for fagmanden Gaskedel EuroCompact Væghængt gaskedel med ndbygget varmtvandsbeholder Med balanceret aftræk og lukket forbrændngskammer: ZWSE

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Installations- og vedligeholdelsesvejledning Installations- og vedligeholdelsesvejledning Flade solfangere 670647803-00.T Logasol SKN 4.0 Fladt tag- og facademontering Til installatøren Læs vejledningen før installation og servicearbejde. 6 70 649

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007 Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Drektoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Denne

Læs mere

Generelle specifikationer 1 Tryk/temperaturtabeller 1

Generelle specifikationer 1 Tryk/temperaturtabeller 1 Nr. Type Kuglehaner 11Armaturer Generelle specfkatoner 1 Tryk/temperaturtabeller 1 Størelser rftstryk /-NT Tlslutnng 7017 Enkelt 8-0 Gevnd 2 7019 Todelt 8-80 70/ Gevnd 2 7021 Tredelt 8-100 70/ Gevnd 3

Læs mere

Monteringsvejledning. Type SKN3.0 Buderus solvarmeanlæg monteret på tagfladen. Solfanger. Til installatøren

Monteringsvejledning. Type SKN3.0 Buderus solvarmeanlæg monteret på tagfladen. Solfanger. Til installatøren Monteringsvejledning Solfanger 60965.0-.SD Type SKN.0 Buderus solvarmeanlæg monteret på tagfladen Til installatøren Læs dette grundigt før montering og service. 6 70 6 97 (09/007) DK Inholdsfortegnelse

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

Skruekompressorer SM-serien Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,30 til 1,50m3/min, Tryk 8 11 15 bar. www.kaeser.com

Skruekompressorer SM-serien Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,30 til 1,50m3/min, Tryk 8 11 15 bar. www.kaeser.com Skruekompressorer SM-seren Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,0 tl,0m/mn, Tryk www.kaeser.com Hvad forventer forbrugerne af et trykluftsystem? De forventer maksmal drftsskkerhed og ydeevne. Dette

Læs mere

Bilag 6: Økonometriske

Bilag 6: Økonometriske Marts 2015 Blag 6: Økonometrske analyser af energselskabernes omkostnnger tl energsparendsatsen Energstyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Paneldataanalyse 3 Specfkaton af anvendte panel regressonsmodeller

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Copyright note

Indholdsfortegnelse. Copyright note Indholdsfortegnelse 1. Skkerhed... 182 1.1 Anvendelsesområde...182 1.2 Mærker denne håndbog...182 1.3 Almndelge skkerhedsanvsnnger...183 2. Klargørng tl brug... 183 2.1 Udpaknng...183 2.2 Pakkens ndhold...184

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2012. Og den gennemsntlge startløn er fortsat på den pæne sde af 31.500

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pocket rado ALD1915H APR25 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 9 FR 16 ES 23 DE 30 EL 37 DA 44 Indholdsfortegnelse

Læs mere

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte ½ års evaluerng projekt Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte Der forelgger her en evaluerng beskrvelse projektstllngen Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte efter et halvt års vrke. Tl forskel fra 3 måneders evaluerngen

Læs mere

The original laser distance meter. The original laser distance meter

The original laser distance meter. The original laser distance meter Leca Leca DISTO DISTO TM TM D810 X10 touch The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC da Brugervejlednng 3 da Indholdsfortegnelse Centralkontrolenhed Indholdsfortegnelse 1 Tl nformaton 8 1.1 Illustraton af trnnene 8 1.2 Vse startmenuen 8 1.3

Læs mere

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kvanttatve metoder 2 Forår 2007 Oblgatorsk opgave 2 Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Opgavens prmære formål er at lgne formen på tag-hjem delen af eksamensopgaven. Der

Læs mere

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser Najoqqutarsat / Klder: Henrk Rndom Rusmdlernes Bolog, udgvet af Sundhedsstyrelsen 2000. www.netstof.dk www.stofnfo.sst.dk www.sundhedsstyrelsen.dk www.sundhed.dk www.peqqk.gl Denne brochure gver dg oplysnnger

Læs mere

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødnng Angelo Andersen.. Problemformulerng I forbndelse med ønsket om at reducere kvælstof udlednngen fra landbruget kan det være nyttgt at undersøge hvordan landbruget

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed Bevllngsområde 30.32 Øvrg folkeskolevrksomhed Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrvelse opgaver nden for øvrg folkeskolevrksomhed Området omfatter aktvteter tlknytnng tl den almndelge folkeskoledrft

Læs mere

BERNINA EditorLite. BERNINA EditorPlus. BERNINA DesignerPlus. Quick Start Guide

BERNINA EditorLite. BERNINA EditorPlus. BERNINA DesignerPlus. Quick Start Guide BERNINA EdtorLte BERNINA EdtorPlus BERNINA DesgnerPlus Quck Start Gude Indhold Kaptel 1 Introdukton BERNINA produkt nveauer 3 Almndelg brug af manualen 5 Kaptel 2 Installaton og setup Systemkrav 6 Installatonsmulgheder

Læs mere

Fyringsmanager W-FM 50 83250309 1/2010-03. Montage- og driftsvejledning. info. V esc SIEMENS LMV27.210A2WH W-FM50 VSD X64 1 AIR X56 VSD X74 1 BCI

Fyringsmanager W-FM 50 83250309 1/2010-03. Montage- og driftsvejledning. info. V esc SIEMENS LMV27.210A2WH W-FM50 VSD X64 1 AIR X56 VSD X74 1 BCI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Montage- og drftsvejlednng BCI X56 VD X74 1 COM X92 FUEL X54 X53 AIR X64 1 VD V h mn s esc 1 nfo 1 1 1 1 1 1 1 1 X75 X10-05 X10-06 X3-02 X5-03 X8-04 X8-02 X7-01 X3-04 E N L F A + X75

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING FOR PERSIENNER I TERMORUDER

MONTERINGSVEJLEDNING FOR PERSIENNER I TERMORUDER MONTERINGSVEJLEDNING FOR PERSIENNER I TERMORUDER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Montering af termoruder med manuelt betjente persienner...... Side 1 1.1 Betjeningsmekanismens pladsbehov........ Side 1 1.2 Montering

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh Mary Rays Mary Rays Mary Ray Andrea McHugh Træn lydghed, aglty og trcks med klkkertrænng Ateler An Hachette Lvre UK Company Frst publshed n Great Brtan n 2009 by Hamlyn, a dvson of Octopus Publshng Group

Læs mere

6720647804-00.1T. Flade solfangere FKC-2. Montering i tag. Installations- og vedligeholdelsesvejledning 6 720 648 959 (2011/05) DK

6720647804-00.1T. Flade solfangere FKC-2. Montering i tag. Installations- og vedligeholdelsesvejledning 6 720 648 959 (2011/05) DK 670647804-00.T Flade solfangere FKC- Montering i tag Installations- og vedligeholdelsesvejledning Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..... Symbolforklaring......................

Læs mere

Inertimoment for arealer

Inertimoment for arealer 13-08-006 Søren Rs nertmoment nertmoment for arealer Generelt Defntonen på nertmoment kan beskrves som Hvor trægt det er at få et legeme tl at rotere eller Hvor stort et moment der skal tlføres et legeme

Læs mere

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíii"n. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx.

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíiin. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx. FOTKEEVENTYRETS KENDETEGN Når du læser et folkeeventyr, er der nogle kendetegn sonì dubør være ekstra opmærksom på. Der er nogle helt faste mønstre og handlnger, som gør, at du kan genkende et folkeeventyr.

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

Brugerhåndbog. Del IX. Formodel til beregning af udlandsskøn

Brugerhåndbog. Del IX. Formodel til beregning af udlandsskøn Brugerhåndbog Del IX Formodel tl beregnng af udlandsskøn September 1999 Formodel tl beregnng af udlandsskøn 3 Formodel tl beregnng af udlandsskøn 1. Indlednng FUSK er en Formodel tl beregnng af UdlandsSKøn.

Læs mere

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen)

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen) Oversgtsvejlednng Opsætnng og prmng Indsaml følgende utensler nden Opsætnng: Én 500 ml eller 1.000 ml pose/flaske med prmngopløsnng (0,9 % NaCl med 1 E/ml tlsat heparn) Én 500 ml eller 1.000 ml pose fysologsk

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen.~,I-,, ~,. I. NYBORG KOMMUNE Teknsk forvaltnng 1992 2. oplag, august 1994 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund og ndhold Forholdet tl andet planlægnng

Læs mere

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876]

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876] Kontaktoplysnn Indlednng For elever specalskoler, gruppeordnnger, specalklasser og elever, der modtager særlg støtte tl nkluson almndelge klasser, skal der udarbejdes en ndvduel elevplan, der tager udgangspunkt

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

Forbind din opvaskemaskine med fremtiden.

Forbind din opvaskemaskine med fremtiden. Forbnd dn opvaskemaskne med fremtden. Home onnect. En app tl det hele. Home onnect er den første app, som vasker og tørrer, skyller, bager, brygger kaffe og kgger køleskabet for dg. Forskellge husholdnngsapparater,

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

Bølgeudbredelse ved jordskælv

Bølgeudbredelse ved jordskælv rojekt: Jordskæl Bølgeudbredelse ed jordskæl IAG 2005 Bølgeudbredelse ed jordskæl V skal dette projekt studere bølgeudbredelse ed jordskæl. Her kommer så ldt teor om bølger. Bølger Man tegner næsten altd

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon med balustre

Generel montagevejledning for opsætning af balkon med balustre Generel montagevejledning for opsætning af balkon med balustre Tillykke med dit køb af en balkon fra MinAltan.dk. Det er vigtigt, at du læser hele montagevejledningen og alle samlingsprincipperne grundigt

Læs mere

9.80.02 Udstyr. Vejregler for indretning af saltlader og saltpladser

9.80.02 Udstyr. Vejregler for indretning af saltlader og saltpladser M«V 9.80.02 Udstyr Vejtjeneste Vejregler for ndretnng af saltlader og saltpladser CC o Vejdrektoratet - Vej regel udvalget Jun 1981 VEJREGLERNES STRUKTUR henhold tl 6, stk. 1 lov om offentlge veje (mnsteret

Læs mere