KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. vedrørende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. vedrørende"

Transkript

1 Retsudvalget (2. samling) L 59 - Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: Dok.: LFA41046 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om hold af heste (Objektivt erstatningsansvar og lovpligtig ansvarsforsikring for løsgående heste) 1. Hørte myndigheder og organisationer mv. Et udkast til lovforslag har været sendt i høring, og Justitsministeriet har modtaget høringssvar fra følgende myndigheder og organisationer: Præsidenterne for Østre og Vestre Landsret og samtlige byretter, Domstolsstyrelsen, Rigsadvokaten, Rigspolitiet, Advokatrådet, Ankenævnet for Forsikring, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Landbrug, Dansk Køre Forbund, Dansk Ride Forbund, Datatilsynet, Forbrugerombudsmanden, Forsikring & Pension, Hestens Værn, Hesteinternatet af 1999, Kommunernes Landsforening, Landbrugsrådet, Landsudvalget for Heste og Æselforeningen. Justitsministeriet har endvidere modtaget bemærkninger til udkastet fra Dyrenes Beskyttelse. I forhold til det udkast, der har været sendt i høring, er der foretaget følgende væsentlige ændringer i lovforslaget: - Det objektive ansvar og pligten til at tegne ansvarsforsikring påhviler hestens ejer og ikke som i lovudkastet den til enhver tid værende besidder af dyret. Slotsholmsgade København K. Telefon Telefax

2 - Der er som følge heraf endvidere indsat en ny bestemmelse i 30 b, hvoraf det fremgår, at bestemmelser i anden lovgivning om objektivt ansvar for skader forvoldt af løsgående heste, som påhviler hestens ejer eller andre, ikke finder anvendelse, hvis der kan pålægges ansvar i medfør af de foreslåede bestemmelser. - Det er i pkt. 2.2 i lovforslagets almindelige bemærkninger præciseret, at den gældende ansvarsdækning i de forsikringer, der normalt omfatter skader forvoldt af heste, efter Forsikring & Pensions umiddelbare vurdering tillige vil omfatte det foreslåede objektive ansvar for løsgående heste. Indførelsen af en pligt for ejere af heste til at tegne ansvarsforsikring, der dækker erstatningskrav som følge af det foreslåede objektive ansvar, forventes derfor alene at have begrænsede økonomiske konsekvenser for landets hesteejere. Justitsministeriets bemærkninger til høringssvarene er anført med kursiv. 2. Høringssvarene 2.1. Generelle bemærkninger, herunder om lovforslagets administrative og økonomiske konsekvenser Præsidenterne for Østre og Vestre Landsret og samtlige byretter, Domstolsstyrelsen, Rigsadvokaten, Advokatrådet, Dansk Arbejdsgiverforening, Datatilsynet, Forbrugerombudsmanden, Hesteinternatet af 1999 og Kommunernes Landsforening har ingen bemærkninger til lovforslaget. Rigspolitiet kan tilslutte sig lovforslaget. Forsikring & Pension har oplyst, at organisationen ikke har bemærkninger til det politiske ønske om at indføre et objektivt ansvar for personog tingsskade, der forvoldes af løsgående heste, samt en pligt til at tegne en ansvarsforsikring, der dækker dette ansvar. Forsikring & Pension har endvidere oplyst, at organisationen på forsikringserhvervets vegne er indstillet på at oprette og administrere en puljelignende erstatningsordning for skader forvoldt af ukendte og uforsikrede heste, og at rammerne for en sådan ordning må overvejes nøje. 2

3 Landbrugsraadet, Dansk Landbrug og Landsudvalget for Heste har bemærket, at objektivt ansvar er og efter organisationernes opfattelse bør vedblive at være en absolut undtagelse i dansk ret. Organisationerne anfører, at der ikke er proportionalitet i lovforslaget, når reglerne om objektivt ansvar og etablering af en lovpligtig forsikringsordning ses i sammenhæng med problemets omfang. Den foreslåede forsikringsordning vil alene være relevant i de tilfælde, hvor der ikke kan statueres sammenhæng mellem skaden og skadevolderens adfærd (f.eks. mangelfuld indhegning), samt i tilfælde, hvor den involverede trafikant har fravalgt en forsikringsordning, som kunne afhjælpe de økonomiske konsekvenser af et trafikuheld forårsaget af løsgående heste. Da Justitsministeriet ikke har kunnet redegøre for antallet af tilfælde, hvor den pågældende skadelidte ikke har kunnet opnå erstatning efter de gældende regler og eksisterende forsikringsordninger, kan organisationerne ikke anbefale, at der på det foreliggende grundlag indføres objektivt ansvar for hesteejere samt krav om en lovpligtig ansvarsforsikring. Dansk Ride Forbund har oplyst, at forbundet ikke generelt er imod en lovgivning på dette område, men finder, at Justitsministeriet, inden der tages stilling til behovet for lovgivningsinitiativer på området, bør udarbejde en oversigt over antallet af ulykker, der involverer heste, hvor skadelidte ikke har opnået erstatning efter de gældende regler og forsikringsordninger. Som anført under pkt. 2.2 i de almindelige bemærkninger kan bevisførelsen om årsagen til, at en hest er sluppet løs, i praksis ofte være vanskelig. Bilisten vil derfor ofte komme til at stå med de økonomiske konsekvenser af ulykken, selvom vedkommende er uden skyld i ulykken. Dette kan i visse tilfælde efterlade bilisten med en stor økonomisk byrde, idet bilens ansvarsforsikring ikke dækker skader på bilen, og forsikringen dækker heller ikke skader på bilens fører, medmindre der er tegnet en tillægsforsikring med førerpladsdækning. Forsikring & Pension, der er forsikringsselskabernes brancheorganisation har oplyst, at man ikke er i besiddelse af oplysninger om antallet af ulykker, hvor en skadelidt bilist ikke har kunnet opnå erstatning efter de eksisterende forsikringsordninger efter et sammenstød med en løsgående hest i trafikken. Skader på bilens fører vil kunne være dækket af en ulykkesforsikring. I givet fald vil føreren endvidere kunne få erstatning fra en eventuel invalidedækning påen pensionsordning. Skader på bilen vil 3

4 kunne være dækket af en kaskoforsikring, men bilisten skal dog selv betale en eventuel selvrisiko, og en dækningsberettiget skade kan endvidere udløse en præmiestigning. Ifølge oplysninger fra Forsikring & Pension er omkring pct. af alle danskere omfattet af en ulykkesforsikring, der kan dække skader på bilens fører. Andelen af danskere mellem 30 og 64 år med en pensionsordning er ifølge oplysninger fra Forsikring & Pension ca. 81,9 pct. Forsikring & Pension skønner, at størstedelen af disse pensionsordninger indeholder en invalidedækning, der vil kunne udbetale erstatning ved førerens invaliditet. Forsikring & Pension er ikke i besiddelse af oplysninger om, hvor stort en andel af førerne, der er dækket af en tillægsforsikring med førerpladsdækning. Omkring 1 ud af 4 danske bilejere har ifølge oplysninger fra Forsikring & Pension ikke tegnet en kaskoforsikring, der dækker skader på bilen. Forsikring & Pension har i forbindelse med høringen over for Justitsministeriet tilkendegivet, at det er organisationens umiddelbare vurdering, at ansvarsdækningen i de forsikringer, der efter gældende ret dækker de skader, som en hest forvolder på bil og personer i forbindelse med et trafikuheld, tillige vil omfatte det foreslåede objektive ansvar for løsgående heste. Forsikring & Pension bemærker, at man ikke på forhånd kan udelukke, at forsikringsselskaber over tid vil tilpasse forsikringerne som følge af det udvidede ansvarsgrundlag eller justere præmieniveauet. Lovforslaget må på den anførte baggrund forventes alene at have begrænsede økonomiske konsekvenser for landets hesteejere. Justitsministeriet finder på baggrund heraf, at det objektive ansvar, som i medfør af DL allerede gælder for personskade forårsaget af løsgående heste på anden måde end ved trafikuheld, bør udvides til også at omfatte tingsskade og personskade forvoldt ved sammenstød med biler. Dansk Ride Forbund bemærker endvidere, at den samlede forsikringspræmie der efter forbundets beregning må forventes at andrage ca. 52,2 mio. kr. ikke står i rimeligt forhold til problemets omfang. Den foreslåede ordning vil dermed øge forsikringsbranchens indtjening på bekostning af den enkelte hesteholder. Dansk Ride Forbund har i den forbindelse oplyst, at der ikke efter forbundets opfattelse er statistisk grundlag for at konkludere, at der er en svagt stigende tendens i antallet af trafikulykker med løsgående heste. 4

5 Hestens Værn har oplyst, at foreningen ikke umiddelbart kan se, at der er noget hestevelfærdsmæssigt problem i at pålægge hesteejerne at holde deres heste ansvarsforsikret, såfremt omkostningerne hertil ikke bliver betydelige. Hestens Værn mener dog, at Justitsministeriet bør afvente Forsikring & Pensions afklaring af, om et objektivt erstatningsansvar for hesteejere vil kunne dækkes af de forsikringer, der almindeligvis dækker skader forvoldt af heste. Som det fremgår ovenfor, er det Forsikring & Pensions umiddelbare vurdering, at ansvarsdækningen i de forsikringer, der efter gældende ret dækker de skader, som en hest forvolder på bil og personer i forbindelse med et trafikuheld, tillige vil omfatte det foreslåede objektive ansvar for løsgående heste. Lovforslagets udvidelse af det gældende objektive ansvar samt indførelsen af en pligt til at tegne en ansvarsforsikring, der dækker erstatningskrav som følge af dette objektive ansvar, må på baggrund heraf forventes alene at have begrænsede negative økonomiske konsekvenser for landets hesteejere. Der henvises i øvrigt til pkt. 2.2 i lovforslagets almindelige bemærkninger. Ankenævnet for Forsikring har oplyst, at nævnet ikke har bemærkninger til lovforslaget. Ankenævnet modtager af og til klager fra bilister, der er utilfredse med, at bilens ansvarsforsikring har anerkendt at betale erstatning for hesten og ikke gør noget for at få hesteejeren til at betale for de skader, der er forvoldt på bilen. Nævnet behandler dog ikke sådanne klager fra skadelidte. Nævnet forventer fortsat at modtage klager over, at bilens ansvarsforsikring ikke gør noget for at få hestens ejer til at betale for skader på bilen, idet nævnet forstår lovforslaget således, at der kun er regres mod hesteejerens ansvarsforsikring, hvis der foreligger grov uagtsomhed. Nævnet oplyser i den forbindelse, at dette svarer til, hvad der gælder for skader forvoldt af hunde. I det omfang en skade er dækket af en tingsforsikring f.eks. en kaskoforsikring er der i henhold til erstatningsansvarslovens 19, som ikke foreslås ændret, intet erstatningsansvar for skadevolderen, medmindre den erstatningsansvarlige har forvoldt skaden forsætligt eller ved grov uagtsomhed, eller skaden er forvoldt ved udøvelse af offentlig eller er- 5

6 hvervsmæssig virksomhed mv. Hvis der derimod ikke er tegnet en kaskoforsikring, vil skader på bilen fremover skulle betales af hesteejerens ansvarsforsikring. Der henvises til bemærkningerne til lovforslagets 1, nr. 1 (vedrørende den foreslåede 30 a) Reglernes samspil med de gældende regler om indhegning af heste Dansk Ride Forbund foreslår, at problemet med løsgående heste i trafikken løses ved at fastsætte regler om indhegning af heste, idet mangelfuld indhegning er årsagen til ulykkerne. Dansk Ride Forbund anbefaler derfor regler om indhegning af heste. Forbundet bemærker i den forbindelse, at en eventuel lovgivning om forsikringsforholdene bør udskydes, indtil effekten af sådanne regler er kendt. Dansk Køre Forbund og Dyrenes Beskyttelse finder, at lovforslaget er godt og nødvendigt. Organisationerne anbefaler dog, at lovforslaget tillige indeholder regler om, hvordan hestefolde skal være indhegnede for at forhindre, at hestene p.g.a. deres naturlige flugtinstinkt bryder gennem hegnet. Hvis der alene vedtages regler om, at besidderen af en hest i alle tilfælde er erstatningspligtig, vil der efter organisationernes opfattelse mangle et tilstrækkeligt incitament til at holde heste ordentligt indhegnede, hvilket kan medføre mange hegnsskader og ulykker. Regler om indhegning af dyr er i dag fastsat i færdselsloven og i markog vejfredsloven. Det følger således af færdselslovens 88, at ingen må lade heste, kreaturer mv. færdes på vej, uden at de er forsvarligt bevogtet. De må ikke tøjres således, at de kan nå ind på vejen. Hvis de ikke er tøjret, skal de være adskilt fra vej ved forsvarlig indhegning. Overtrædelse af bestemmelsen straffes med bøde, jf. færdselslovens 118, stk. 1, nr. 1. I forbindelse med Justitsministeriets svar af 14. februar 2007 på spørgsmål nr. S 1849 af 9. januar 2007 fra medlem af Folketinget Kim Christiansen (DF) indhentede Justitsministeriet en udtalelse fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri vedrørende reglerne i mark- og vejfredsloven om indhegning af dyr. 6

7 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri oplyste i den forbindelse bl.a. følgende: Det fremgår af 1, stk. 1, i mark- og vejfredsloven, at enhver er pligtig til på alle årets tider at holde sine husdyr på sit eget. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget (fra 1953), at 1, stk. 1, i få ord angiver det synspunkt, der er grundlæggende for de efterfølgende bestemmelser. Overtrædelse af bestemmelsen er ikke sanktioneret. Loven indeholder ingen bestemmelser om, hvordan husdyrene skal holdes på egen ejendom, herunder om indhegning af husdyr. Lovens 15 indeholder bestemmelser, hvorefter husdyr i almindelighed ikke må græsse eller tøjres på arealer, som hører til offentlige veje, eller tøjres så nær ved vejene, at de kan nå ind på dem. Tyre over 1½ år og uvane kreaturer må kun græsse på marker, der grænser til offentlig vej, hvis de er forsvarligt tøjrede eller bag betryggende hegn. Overtrædelse af bestemmelserne straffes med bøde. Bestemmelserne må betragtes som et supplement til 88 i færdselsloven, jf. bemærkningerne til lovforslaget. Justitsministeren kan i medfør af 20 i lov om hold af heste, der er trådt i kraft den 1. januar 2008, fastsætte nærmere regler om adgang til og indretning af fold mv. Justitsministeriet vil i forbindelse med fastsættelse af administrative regler i medfør af denne bemyndigelse vurdere, om de gældende regler på området er tilstrækkelige, eller om der er behov for en supplerende regulering. Justitsministeriet kan ikke afvise, at fastsættelse af regler om indhegning af heste i et vist omfang vil kunne bidrage til at mindske antallet af trafikulykker med løsgående heste. Som anført under pkt. 2.2 i lovforslagets almindelige bemærkninger kan heste reagere meget voldsomt, når der opstår situationer, som dyret opfatter som truende. Det vil derfor uanset fastsættelse af sådanne regler efter Justitsministeriets opfattelse være vanskeligt helt at undgå, at heste bryder ud af deres indhegning med en ikke ubetydelig risiko for skade på personer og ting til følge. Henset til de begrænsede økonomiske byrder for landets hesteejere som følge af de foreslåede regler, er der derfor efter Justitsministeriets opfattelse uanset eventuelle regler om indhegning af heste behov for gennem de foreslåede regler at sikre skadelidte bilister, der ikke har tegnet en kasko- eller ulykkesforsikring, mod at stå med en økonomisk byrde efter trafikulykker med løsgående heste. 7

8 Æselforeningen finder umiddelbart, at det lyder fornuftigt med en bestemmelse om objektivt ansvar for heste. Foreningen bemærker i den forbindelse, at det må forventes, at man vil se flere løsgående dyr, herunder heste, når de nye EU-regler om formindsket strømstyrke i elhegn træder i kraft i I forbindelse med Justitsministeriets svar af 8. marts 2007 på spørgsmål nr. S 1850 af 9. januar 2007 fra medlem af Folketinget Kim Christiansen (DF) indhentede Justitsministeriet en udtalelse fra Økonomi- og Erhvervsministeriet vedrørende reglerne om strømstyrken i dyrehegn. Økonomi- og Erhvervsministeriet (Sikkerhedsstyrelsen) oplyste i den forbindelse bl.a., at der pr. 1. september 2006 er vedtaget en ny standard for elhegn med en overgangsperiode på 3 år. De danske myndigheder skal ifølge direktivet for produktsikkerhed lægge sådanne europæiske standarder til grund for deres risikovurdering. Den strøm, som dyrene efter den nye standard kan blive udsat for, er ifølge Sikkerhedsstyrelsen uændret, idet grænsen for den energi, som dyrene påvirkes af, fortsat er på 5 Joule. Det er derfor Sikkerhedsstyrelsens opfattelse, at den nye europæiske standard har nøjagtig samme såkaldte sikkerhedsgrænse for dyr og derfor ikke vil medføre, at flere dyr slipper ud af deres folde Bemærkninger til lovforslagets afgrænsning Det foreslåede anvendelsesområde Landbrugsrådet, Dansk Landbrug og Landsudvalget for Heste bemærker, at andre løsgående dyr som f.eks. vildt også er involveret i trafikulykker, og at det er uklart, hvordan det forholder sig med erstatningspligten i den sammenhæng. Indførelsen af et objektivt ansvar for hesteejere er derfor kun en delvis løsning, der har som uhensigtsmæssig konsekvens, at trafikanter stilles forskelligt med hensyn til at opnå erstatning afhængig af, hvilket dyr, der er involveret i en trafikulykke. Dansk Ride Forbund finder, at en lovgivning på området i givet fald bør indeholde en samlet løsning for alle trafikulykker, der involverer dyr, idet heste kun udgør en lille del af disse. Dansk Ride Forbund oplyser, at der ifølge oplysninger fra Skov- og Naturstyrelsen i en periode fra sommeren 2004 til sommeren 2005 er registreret påkørsler af større 8

9 dyr, herunder påkørsler af hjortevildt, der størrelsesmæssigt kan sammenlignes med en hest. Dansk Ride Forbund er ikke bekendt med forsikringsforholdene for hjortevildt, men finder det ikke proportionalt, at der alene foreslås regler om heste. Æselforeningen har oplyst, at lovforslagets regler om objektivt ansvar mv. bør omfatte alle dyrearter, der bliver holdt i fangenskab, uanset om der er tale om erhvervsmæssigt dyrehold eller dyrehold på hobbyniveau. Foreningen bemærker i den forbindelse, at befolkningen får stadig mere fritid, flytter på landet og har dyrehold af forskellig art, som f.eks. æsler, kvæg, lamaer, hjorte, geder, kameler, strudse mv. Som anført under pkt. 2.2 i lovforslagets almindelige bemærkninger har Justitsministeriet overvejet, om udvidelsen af erstatningspligten og indførelsen af en forsikringspligt også burde omfatte andre større husdyr end heste. Det er imidlertid Justitsministeriets opfattelse, at andre større husdyr end heste ikke bør være omfattet af den foreslåede regulering, navnlig henset til at kun få trafikuheld involverer andre større husdyr end heste. I perioden 2001 til 2006 har således kun godt hvert tiende registrerede trafikuheld med dyr ifølge oplysninger fra Vejdirektoratet involveret andre større husdyr. Ifølge oplysningerne fra Vejdirektoratet har direktoratet i samme periode registreret 1 ulykke, der involverer dådyr, 7 ulykker, der involverer kronhjorte samt 42 ulykker, hvor rådyr har været involveret med personskade eller materiel skade til følge. Dette svarer til godt en tiendedel af det samlede antal registrerede trafikuheld med dyr i perioden. Der synes endvidere på baggrund af de statistiske oplysninger fra Vejdirektoratet ikke at kunne udledes en stigende tendens i antallet af ulykker, der involverer disse dyr. Antallet af påkørsler, der involverer dådyr, kronhjorte og rådyr, er dog givetvis større, idet Vejdirektoratet alene registrerer ulykker, hvor politiet er involveret. Det fremgår således af data, som Skov- og Naturstyrelsen har indsamlet via de registrerede schweisshundeførere, at der i perioden fra sommeren 2004 til sommeren 2005 blev registreret påkørsler af større dyr, herunder hjortevildt. Skov- og Naturstyrelsen er ikke i besiddelse af oplysning om, hvor mange af de registrerede påkørsler, der har resulteret i tings- eller personskade på bilen eller bilens fører. Omfanget af skader forvoldt ved sådanne på- 9

10 kørsler må imidlertid antages være af begrænset omfang, idet det må antages, at politiet bliver tilkaldt ved alvorlige påkørsler, herunder ved u- held, hvor der sker personskade. Det bemærkes, at hjortevildt ikke har nogen egentlig ejer, medmindre der er tale om dyr, der hører til i et hjorteopdræt. Der vil derfor normalt ikke være noget ansvarssubjekt, som kan pålægges et objektivt ansvar og en pligt til at tegne en ansvarsforsikring. Justitsministeriet har på den anførte baggrund ikke fundet, at der er anledning til at lade alle større dyr være omfattet af den foreslåede regulering Det foreslåede ansvarssubjekt ejer/besidder Forsikring & Pension har oplyst, at det er af afgørende betydning for forsikringserhvervet, at det bliver hestens ejer og ikke besidderen af hesten der bliver pålagt at tegne en ansvarsforsikring. Forsikring & Pension bemærker i den forbindelse, at man herved bedre kan sikre, at hesten er forsikret hele året uanset om den er opstaldet hos ejeren, på fold eller er opstaldet hos en anden end den faktiske ejer i en kortere eller længere periode. Forsikring & Pension bemærker endvidere, at man ved at lade forsikringspligten påhvile hestens ejer undgår grænsetilfælde, hvor der i konkrete tilfælde skal tages stilling til, hvem der har haft det overordnede ansvar for hesten og dermed skal anses som besidder, og at man undgår tilfælde, hvor en besidder, der blot skal passe hesten midlertidigt, glemmer at tegne en ansvarsforsikring for hesten. Forsikring & Pension bemærker endelig, at det kan synes urimeligt, hvis en besidder der i øvrigt har handlet fuldt forsvarligt gøres ansvarlig for skader forvoldt af en hest, som alene er brudt ud af sin indhegning, fordi hestens ejer ikke har lært hesten at gå på fold. For at undgå tilfælde, hvor der i praksis vil kunne være tvivl om, hvorvidt der påhviler ejeren af en hest ansvar i medfør af DL eller de foreslåede regler, foreslår Forsikring & Pension, at det i lovforslagets bemærkninger anføres, at de foreslåede regler går forud for bestemmelsen i DL Hestens Værn har oplyst, at der er behov for en afklaring af, hvornår besidderen af en hest ikke længere er hestens ejer, men f.eks. en op- 10

11 stalder. Hestens Værn bemærker i den forbindelse, at heste i Danmark ofte er opstaldet på rideskoler og hestepensioner, der ejes af andre end hesteejeren. Det er i mange af disse tilfælde rideskolen eller pensionsstedet, der sørger for, at hesten trækkes til og fra fold samt at hegn, bokse og andet udstyr er i orden. I det lovudkast, der har været sendt i høring, var det objektive ansvar og pligten til at tegne ansvarsforsikring pålagt besidderen af hesten. Det bør efter Justitsministeriets opfattelse tilstræbes, at der ikke opstår usikkerhed om, hvem der er omfattet af de foreslåede regler, navnlig henset til, at de indeholder en strafsanktioneret pligt til at tegne ansvarsforsikring. Da heste i modsætning til hunde ofte vil være opstaldet i længere perioder hos en anden end den faktiske ejer, eksempelvis på en rideskole eller hestepension, og da det sjældent vil give anledning til tvivl at fastlægge, hvem der er ejer af en hest, finder Justitsministeriet, at det objektive ansvar og pligten til at tegne ansvarsforsikring på dette område bør påhvile hestens ejer og ikke besidderen af hesten. Justitsministeriet foreslår derfor, at det objektive ansvar samt pligten til at tegne en ansvarsforsikring, der dækker dette ansvar, skal påhvile hestens ejer. Den omstændighed, at ejeren er ansvarssubjekt, vil i nogle situationer indebære, at der er objektivt ansvar efter flere regelsæt, og at der er flere objektivt ansvarlige skadevoldere (ejer og besidder). For at sikre en klar retstilstand i disse tilfælde er der i lovudkastet indsat en ny bestemmelse i 30 b, hvoraf det fremgår, at bestemmelser i anden lovgivning om objektivt ansvar for skader forvoldt af løsgående heste, som påhviler hestens ejer eller andre, ikke finder anvendelse, hvis der kan pålægges ansvar i medfør af de foreslåede bestemmelser. Justitsministeriet har i pkt. 2.3 i lovforslagets almindelige bemærkninger samt i bemærkningerne til lovforslagets 1, nr. 1 (vedrørende den foreslåede 30 b), præciseret, at bestemmelsen indebærer, at DL og 3 i mark- og vejfredsloven, der begge pålægger besidderen af en løsgående hest et objektivt ansvar, ikke vil finde anvendelse i de situationer, hvor både en besidder og en ejer ellers ville kunne pålægges et objektivt ansvar for den forvoldte person- eller tingsskade. Er besidderen en anden end hestens ejer, vil besidderen i disse situationer kunne pålægges et 11

12 ansvar i medfør af dansk rets almindelige ulovbestemte erstatningsregel (culpa-reglen), hvis vedkommende har handlet forsætligt eller uagtsomt Fastlæggelsen af begrebet løsgående heste Æselforeningen har oplyst, at dyr, der går i en indhegning, efter foreningens opfattelse ikke er løsgående. Som anført under pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger anses heste, der går i en indhegning, ifølge retspraksis for løsgående. Dette er bl.a. antaget af Vestre Landsret i afgørelserne refereret i Ugeskrift for Retsvæsen 1998, s. 1603, og Ugeskrift for Retsvæsen 2005, s De foreslåede bestemmelser om fordelingen af ansvaret Forsikring & Pension har bemærket, at de foreslåede regler indebærer, at bilejeren også fremover risikerer at blive ansvarlig for skader på hesten, idet der med lovforslaget lægges op til, at hver part skal erstatte modpartens skader. Forsikring & Pension finder, at det bør overvejes, om hesteejeren selv skal bære det økonomiske tab som følge af skader på hesten, når hesten er blevet påkørt af en bil. En sådan ansvarsfordeling vil svare til, at ejeren af en hund i dag i praksis selv bærer tabet af hunden, hvis den er løbet ud foran en bil. Forsikring & Pension bemærker endvidere, at ejeren af en hest der typisk er mere kostbar end en hund ofte vil have tegnet en ulykkesforsikring for hesten. Ved sammenstød mellem en bil og en hest vil både bilisten og hesteejeren være omfattet af et objektivt ansvar, hvis lovforslaget vedtages. Som det fremgår af bemærkningerne til lovforslagets 1, nr. 1 (vedrørende den foreslåede 30 a), vil udgangspunktet i disse tilfælde være, at hver part bærer ansvaret for de skader, som modparten har lidt. Der kan dog i det konkrete tilfælde være grundlag for at nedsætte erstatningen hos en af parterne som følge af egen skyld eller helt lade erstatningen bortfalde. Dette må i sidste ende afgøres ud fra en vurdering af begge parters uagtsomhed. De foreslåede regler indebærer således, at bilens ejer som udgangspunkt skal betale for de skader, som er forvoldt på hesten, medmindre der foreligger egen skyld hos hestens ejer. 12

13 Dette gælder også i tilfælde, hvor skader på hesten er dækket af en tingsforsikring, idet ansvarsfrihedsreglen i erstatningsansvarslovens 19 ikke gælder for erstatningsansvar i medfør af færdselslovens regler om ansvar for motordrevne køretøjer, eller som i øvrigt er dækket af den lovpligtige ansvarsforsikring for køretøjet. Justitsministeriet finder ikke, at der på dette område er grundlag for at fravige de almindelige erstatningsretlige regler De foreslåede reglers betydning for børn og unge Landbrugsraadet, Dansk Landbrug og Landsudvalget for Heste anfører, at mange hesteejere er børn, der ikke på samme måde som myndige personer kan forventes at have overblik over de lovgivningsmæssige- og forsikringsmæssige aspekter ved hestehold, og at erstatningspligtens rækkevidde og konsekvenser i den forbindelse ikke er tilstrækkeligt afklaret eller belyst. De erstatnings- og forsikringsmæssige aspekter ved børns hold af heste adskiller sig ikke fra hundeområdet, hvor det påhviler besidderen at tegne ansvarsforsikring. Ifølge oplysninger fra Forsikring & Pension tegnes den lovpligtige ansvarsforsikring i disse tilfælde ofte af barnets forældre. Som anført under pkt. 2.3 i lovforslagets almindelige bemærkninger indebærer forslaget om, at der skal være tegnet ansvarsforsikring for hesten, ikke, at der ligesom på hundeområdet skal være tegnet en særskilt forsikring, men blot at erstatningskrav omfattet af det objektive ansvar skal være dækket af en forsikring. Som det fremgår ovenfor, er det Forsikring & Pensions umiddelbare vurdering, at ansvarsgrundlaget i de forsikringer, der efter de eksisterende ordninger dækker de skader, som en hest forvolder på bil og personer i forbindelse med et trafikuheld, tillige vil omfatte det foreslåede objektive ansvar. En mindreårig, der er ejer af en hest, vil derfor typisk være dækket af de forsikringer, forældrene har tegnet, f.eks. en familieforsikring. Der vil derfor efter Justitsministeriets opfattelse næppe være væsentlige problemer i praksis. 13

14 2.5. Registrering af heste Hestens Værn anfører, at en anvendelse af loven i praksis må forudsætte, at den enkelte hest og hestens ejer let kan identificeres, hvilket ikke er muligt i dag, da der ikke i Danmark er krav om registrering af heste. Hestens Værn finder derfor, at det vil være en nødvendig konsekvens af lovændringen, at der først indføres krav om central registrering af samtlige heste i Danmark. En registrering af heste vil efter Hestens Værn også være en gevinst for hestevelfærden. Landbrugsraadet, Dansk Landbrug og Landsudvalget for Heste har bemærket, at der ikke i dag findes en entydig identifikation af heste i Danmark, idet der ikke til forskel fra visse andre dyrearter stilles krav om, at heste skal registreres og/eller mærkes. Organisationerne finder, at Familie- og Forbrugerministeriet (nu Økonomi- og Erhvervsministeriet) bør høres herom. Som det fremgår ovenfor, vil det efter Justitsministeriets opfattelse sjældent give anledning til tvivl at fastlægge, hvem der er ejer af en hest, som er sluppet ud af en fold/indhegning. Justitsministeriet finder derfor ikke, at en registreringsordning er en nødvendig forudsætning for, at de foreslåede regler vil kunne fungere hensigtsmæssigt i praksis. Som anført under pkt. 2.3 i lovforslagets almindelige bemærkninger indeholder de foreslåede regler en bemyndigelse til justitsministeren til administrativt at fastsætte nærmere regler om forsikringspligtens gennemførelse. Justitsministeriet vil i forbindelse med fastsættelsen af administrative regler i medfør af denne bestemmelse efter drøftelse med Forsikring & Pension fastsætte regler om, at der skal etableres en puljelignende erstatningsordning, hvorfra der kan udredes erstatning i tilfælde, hvor en skade forvoldes af en hest, der ikke er omfattet af en forsikring f.eks. fordi det undtagelsesvis ikke har været muligt at finde hestens ejer. Der vil således også i disse tilfælde kunne udredes erstatning til den skadelidte bilist. Det bemærkes i øvrigt, at Kommissionen ifølge oplysninger fra Fødevarestyrelsen har fremsat et forslag til forordning om gennemførelse af Rådets direktiv 90/426/EØF og 90/427/EØF vedrørende en metode til identifikation af hovdyr, som har til formål at sikre en ensartet identifikation af dyr af hesteslægten inden for EU. Forordningsforslaget, der hører under Fødevareministeriets område, er fortsat under forhandling. 14

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om hold af heste

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om hold af heste Retsudvalget REU alm. del - Bilag 13 Offentligt Dok.: LFA40978 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hold af heste (Objektivt erstatningsansvar og lovpligtig ansvarsforsikring for løsgående heste)

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant

Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 194 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 14 Bilag 1 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 1. oktober 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Moya-Louise Lindsay- Poulsen

Læs mere

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Karin Hornbøll og Dorthe Albertsen Agenda Kommunens forsikringer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 Sag 326/2011 (1. afdeling) If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) mod A (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2010-11 L 5 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2010-801-0030 Dok.: KSA40164 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE Alle borgere, herunder børn, der forvolder skade på ting og/eller person kan ifalde erstatningsansvar jf. erstatningsansvarsloven. Børn

Læs mere

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0128 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0128 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0128 Bilag 2 Offentligt Lovafdelingen Dato: 27. august 2008 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2008-748/21-0336 Dok.: CWS40859 O V E R S I G T over høringssvar vedrørende

Læs mere

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 24. februar 2006 Benedicte Federspiel Dok. 40440/ph Foretræde for Retsudvalget den 2. marts 2006 vedr. juridisk

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

Notat om. Skoleledernes

Notat om. Skoleledernes Notat om Skoleledernes tilsyns ansvar 2013 tilsynsansvar Skolelederforeningen har udarbejdet et notat som en hjælp for medlemmerne til at få afklaret skoleledernes tilsynsansvar over for eleverne ved skolerejser

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 14. november 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Kim Andersen (V) Kristian Pihl Lorentzen (V) Karsten Nonbo (V) Peter Skaarup (DF) fmd. Marlene Harpsøe (DF)

Kim Andersen (V) Kristian Pihl Lorentzen (V) Karsten Nonbo (V) Peter Skaarup (DF) fmd. Marlene Harpsøe (DF) Til lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 19. maj 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar Bilag 1: Erstatningsansvarsloven LBK nr. 750 af 04/09/2002 (Historisk) LOV Nr. 35 af 21/01/2003 LOV Nr. 434 af 10/06/2003 LBK Nr. 885 af 20/09/2005 Forskriftens fulde tekst Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 B 8 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2013 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011. Indholdsfortegnelse:

REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011. Indholdsfortegnelse: REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011 Indholdsfortegnelse: Side Regresfrafaldsaftalen på bygningsbrandforsikringsområdet 2011 2 1. Formålsbestemmelse 2 2. Definition af regres

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3. Autoansvarsforsikring 3. Autoskadeforsikring 4

Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3. Autoansvarsforsikring 3. Autoskadeforsikring 4 Trafikforsikring Indholdsfortegnelse Indledning 3 Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3 Autoansvarsforsikring 3 Autoskadeforsikring 4 Auto/trafikulykkesforsikring 4 Overenskomstbaseret ulykkesforsikring

Læs mere

Børn skal også betale

Børn skal også betale 1 Børn skal også betale - om børns erstatningsansvar En baldret rude, en smadret MP3-afspiller eller en cyklist, der bliver væltet, så han brækker armen. Mange forældre tænker ikke umiddelbart over det,

Læs mere

Vejledning til lov om mark- og vejfred

Vejledning til lov om mark- og vejfred Vejledning til lov om mark- og vejfred Mark og Vejfredsloven (Husdyransvar og grundejerfred) (Se mark og vejfredsloven indsat under Love) Ifølge Mark og Vejfredsloven er det således, at en ejer skal erstatte

Læs mere

Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering og fraflytning)

Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering og fraflytning) Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 138 Bilag 3 Offentligt (01) Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og

20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 90/232/EØF og Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2000/26/EF

Læs mere

Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Boligudvalget 2010-11 L 89, endeligt svar på spørgsmål 17 Offentligt Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 12. maj 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-7005-0036

Læs mere

STIG JØRGENSEN ERSTATNINGSRET JURISTFORBUNDETS FORLAG KØBENHAVN

STIG JØRGENSEN ERSTATNINGSRET JURISTFORBUNDETS FORLAG KØBENHAVN STIG JØRGENSEN ERSTATNINGSRET JURISTFORBUNDETS FORLAG KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Erstatningsrettens udvikling 1 I. Indledning 1 II. Dogme- og kulturhistoriske tilbageblik 2 III. Idéhistoriske

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om hold af heste. 15. maj 2014. Nr. 472.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om hold af heste. 15. maj 2014. Nr. 472. Lovtidende A 2014 Udgivet den 20. maj 2014 15. maj 2014. Nr. 472. Bekendtgørelse af lov om hold af heste Hermed bekendtgøres lov om hold af heste, jf. lovbekendtgørelse nr. 251 af 8. marts 2013, med de

Læs mere

Forældres hæftelsesansvar og. forsikring

Forældres hæftelsesansvar og. forsikring 1. Indledning Lov om hæftelse for børns erstatningsansvar - et brud på retstraditionen 2. Ansvarsreglen i lovens 1, stk. 1»Den, der har forældremyndighed over et hjemmeboende barn, hæfter umiddelbart over

Læs mere

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. marts 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Sultana Baig

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Kommenteret høringsoversigt vedrørende rapport om revision af kørelæreruddannelsen Krav til godkendelse og efteruddannelse som kørelærer

Kommenteret høringsoversigt vedrørende rapport om revision af kørelæreruddannelsen Krav til godkendelse og efteruddannelse som kørelærer Retsudvalget 2013-14 L 85 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: 27. november 2013 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2013-801-0014 Dok.: 965704 Kommenteret høringsoversigt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 Sag 107/2014 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 5. september

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 24. november 2009 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-792-1079

Læs mere

Forsikrings- og erstatningsspørgsmål

Forsikrings- og erstatningsspørgsmål Forsikrings- og erstatningsspørgsmål Dette notat skal afdække de problemstillinger, som findes vedrørende universitetets erstatningsansvar og forsikringsforhold. Der er tre overordnede problemstillinger.

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO 03.01.2003 JOURNAL NR. 25/2003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer

Læs mere

JUSTITSMINISTERIET. Til parterne pa vedlagte h0ringsliste

JUSTITSMINISTERIET. Til parterne pa vedlagte h0ringsliste JUSTITSMINISTERIET Til parterne pa vedlagte h0ringsliste Civilafdelingen Date: 1 k DEC. 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Moya-Louise Lindsay- Poulsen Sagsnr.: 2012-7004-0011 Dok.: 574452 H0ring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 165 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2014-15 Fremsat den 24. april 2015 af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Mai Mercado (KF) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 48, endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 30. november 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Christina Hjeresen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 Sag 282/2011 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod Aarhus Kommune (advokat Lars Gregersen)

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0592 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0592 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0592 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2. maj 2006 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om transportørers erstatningsansvar

Læs mere

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: Transportudvalget 2011-12 L 39 Bilag 1 Offentligt Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Høringsnotat Vedrørende forslag til lov om

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4.

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4. Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Retsudvalget (L 175 - bilag 9) (Offentligt) Besvarelse af spørgsmål nr. 3-11 af 13. og 16. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

ER DIT BARN FORSIKRET? SKOlER Og INSTITuTIONER ER DIT BARN FORSIKRET?

ER DIT BARN FORSIKRET? SKOlER Og INSTITuTIONER ER DIT BARN FORSIKRET? Skoler og Institutioner ER DIT BARN FORSIKRET? Kommunen har ikke en ulykkesforsikring for børn og unge Tidligere havde kommunen en ulykkesforsikring for børn og unge, som dækkede, mens de var i kommunens

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. oktober 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 B 132 Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 20. august 2010 Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2010-157-0112

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 131 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. marts 2013 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Christina Hjeresen Sagsnr.:

Læs mere

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde 14.03.2012 Skatteministeriet har sendt et lovforslagsudkast i høring

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Ad 1: Muligheden for at anvende fortrolige personoplysninger, bl.a. helbredsoplysninger,

Ad 1: Muligheden for at anvende fortrolige personoplysninger, bl.a. helbredsoplysninger, Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Databeskyttelse - s supplerende bemærkninger til EU-Kommissionens forslag til forordning om databeskyttelse Den 2. juli 2012 fremsendte en række bemærkninger

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

Hesteejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) Lejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.)

Hesteejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) Lejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) 1. Parterne Imellem Hesteejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) og Lejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) er dags dato indgået følgende aftale om leje/lån af Hesten:... (Navn,

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

Daginstitutionen og forsikring. Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen

Daginstitutionen og forsikring. Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen Daginstitutionen og forsikring Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen 19 1 Til læseren Hvem har ansvaret? handler om forsikringsforhold i vuggestue, børnehave og tilsvarende institutioner. Pjecen giver

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING?

FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING? FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING? FRIVILLIG HVORDAN MED FORSIKRING? Det er vigtigt indledningsvis at slå fast, at Hillerød Kommune er afskåret fra at kunne tegne forsikringsdækning for personer, der

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Forsikringsoplysningen Indholdsfortegnelse Arbejdsskadeforsikring en lovpligtig forsikring 2 Erhvervsansvarsforsikring

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

AFSNIT IV - ERSTATNING 14. ERSTATNING UDEN FOR KONTRAKT

AFSNIT IV - ERSTATNING 14. ERSTATNING UDEN FOR KONTRAKT AFSNIT IV - ERSTATNING 14. ERSTATNING UDEN FOR KONTRAKT 14.1. Erstatningsbetingelserne Uden for kontrakt ifalder en person erstatningsansvar, såfremt følgende betingelser er opfyldt: 1. Der skal foreligge

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom Erhvervsudvalget (2. samling) L 156 - Bilag 13 Offentligt Til lovforslag nr. L 156 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. juni 2005 4. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K. jm@jm.dk

Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K. jm@jm.dk Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K jm@jm.dk Høringssvar fra - j.nr.: 2012-3756-0005 Justitsministeriet har den 11. maj 2012 sendt EU-Kommissionens udspil til ny databeskyttelsesregulering

Læs mere

Fælles ansvar - fælles pligt

Fælles ansvar - fælles pligt UNDERVISNINGSMATERIALER Fælles ansvar - fælles pligt SYDDJURS SKOLEVÆSEN Indledning I skolen benyttes en lang række undervisningsmaterialer. Der bruges bøger, hefter, computere, kridt osv. ipaden er i

Læs mere

JUSTITSMIN1STE Lovafdelingen

JUSTITSMIN1STE Lovafdelingen Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 92 Offentligt Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K JUSTITSMIN1STE Lovafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: ET Formueretskontoret

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer

Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer Tidligere formand for udvalget vedrørende Det Etiske Råd, Preben Rudiengaard, har anmodet Rådet om at forholde sig til emnet gentest og forsikringer

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Ministeriet for sundhed og forebyggelse. Sendt pr. e-mail til: iho@sum.dk og jurmed@sum.dk

Ministeriet for sundhed og forebyggelse. Sendt pr. e-mail til: iho@sum.dk og jurmed@sum.dk Ministeriet for sundhed og forebyggelse Sendt pr. e-mail til: iho@sum.dk og jurmed@sum.dk Ændring af sundhedsloven (ophævelse af den offentlige rejsesygesikring) - høringssvar takker for muligheden for

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 20. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2013-3181 Sagsbeh.: PML Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Vigtige regler for hold af heste i Danmark!

Vigtige regler for hold af heste i Danmark! Vigtige regler for hold af heste i Danmark! Alle, der beskæftiger sig med heste, skal forholde sig til en lang række love og regler, herunder EU regler om bl.a. transport, foderhygiejne, ejerforhold, konsumstatus

Læs mere

Danske Risikorådgivere. Temadag om forsikring og frivillige 21. maj 2015 Odense Rådhus

Danske Risikorådgivere. Temadag om forsikring og frivillige 21. maj 2015 Odense Rådhus Danske Risikorådgivere Temadag om forsikring og frivillige 21. maj 2015 Odense Rådhus Taleren Preben K. Hansen Konsulent i Arbejdsskadestyrelsen, Politik Jura og Analyse Medforfatter til den kommenterede

Læs mere