KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. vedrørende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. vedrørende"

Transkript

1 Retsudvalget (2. samling) L 59 - Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: Dok.: LFA41046 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om hold af heste (Objektivt erstatningsansvar og lovpligtig ansvarsforsikring for løsgående heste) 1. Hørte myndigheder og organisationer mv. Et udkast til lovforslag har været sendt i høring, og Justitsministeriet har modtaget høringssvar fra følgende myndigheder og organisationer: Præsidenterne for Østre og Vestre Landsret og samtlige byretter, Domstolsstyrelsen, Rigsadvokaten, Rigspolitiet, Advokatrådet, Ankenævnet for Forsikring, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Landbrug, Dansk Køre Forbund, Dansk Ride Forbund, Datatilsynet, Forbrugerombudsmanden, Forsikring & Pension, Hestens Værn, Hesteinternatet af 1999, Kommunernes Landsforening, Landbrugsrådet, Landsudvalget for Heste og Æselforeningen. Justitsministeriet har endvidere modtaget bemærkninger til udkastet fra Dyrenes Beskyttelse. I forhold til det udkast, der har været sendt i høring, er der foretaget følgende væsentlige ændringer i lovforslaget: - Det objektive ansvar og pligten til at tegne ansvarsforsikring påhviler hestens ejer og ikke som i lovudkastet den til enhver tid værende besidder af dyret. Slotsholmsgade København K. Telefon Telefax

2 - Der er som følge heraf endvidere indsat en ny bestemmelse i 30 b, hvoraf det fremgår, at bestemmelser i anden lovgivning om objektivt ansvar for skader forvoldt af løsgående heste, som påhviler hestens ejer eller andre, ikke finder anvendelse, hvis der kan pålægges ansvar i medfør af de foreslåede bestemmelser. - Det er i pkt. 2.2 i lovforslagets almindelige bemærkninger præciseret, at den gældende ansvarsdækning i de forsikringer, der normalt omfatter skader forvoldt af heste, efter Forsikring & Pensions umiddelbare vurdering tillige vil omfatte det foreslåede objektive ansvar for løsgående heste. Indførelsen af en pligt for ejere af heste til at tegne ansvarsforsikring, der dækker erstatningskrav som følge af det foreslåede objektive ansvar, forventes derfor alene at have begrænsede økonomiske konsekvenser for landets hesteejere. Justitsministeriets bemærkninger til høringssvarene er anført med kursiv. 2. Høringssvarene 2.1. Generelle bemærkninger, herunder om lovforslagets administrative og økonomiske konsekvenser Præsidenterne for Østre og Vestre Landsret og samtlige byretter, Domstolsstyrelsen, Rigsadvokaten, Advokatrådet, Dansk Arbejdsgiverforening, Datatilsynet, Forbrugerombudsmanden, Hesteinternatet af 1999 og Kommunernes Landsforening har ingen bemærkninger til lovforslaget. Rigspolitiet kan tilslutte sig lovforslaget. Forsikring & Pension har oplyst, at organisationen ikke har bemærkninger til det politiske ønske om at indføre et objektivt ansvar for personog tingsskade, der forvoldes af løsgående heste, samt en pligt til at tegne en ansvarsforsikring, der dækker dette ansvar. Forsikring & Pension har endvidere oplyst, at organisationen på forsikringserhvervets vegne er indstillet på at oprette og administrere en puljelignende erstatningsordning for skader forvoldt af ukendte og uforsikrede heste, og at rammerne for en sådan ordning må overvejes nøje. 2

3 Landbrugsraadet, Dansk Landbrug og Landsudvalget for Heste har bemærket, at objektivt ansvar er og efter organisationernes opfattelse bør vedblive at være en absolut undtagelse i dansk ret. Organisationerne anfører, at der ikke er proportionalitet i lovforslaget, når reglerne om objektivt ansvar og etablering af en lovpligtig forsikringsordning ses i sammenhæng med problemets omfang. Den foreslåede forsikringsordning vil alene være relevant i de tilfælde, hvor der ikke kan statueres sammenhæng mellem skaden og skadevolderens adfærd (f.eks. mangelfuld indhegning), samt i tilfælde, hvor den involverede trafikant har fravalgt en forsikringsordning, som kunne afhjælpe de økonomiske konsekvenser af et trafikuheld forårsaget af løsgående heste. Da Justitsministeriet ikke har kunnet redegøre for antallet af tilfælde, hvor den pågældende skadelidte ikke har kunnet opnå erstatning efter de gældende regler og eksisterende forsikringsordninger, kan organisationerne ikke anbefale, at der på det foreliggende grundlag indføres objektivt ansvar for hesteejere samt krav om en lovpligtig ansvarsforsikring. Dansk Ride Forbund har oplyst, at forbundet ikke generelt er imod en lovgivning på dette område, men finder, at Justitsministeriet, inden der tages stilling til behovet for lovgivningsinitiativer på området, bør udarbejde en oversigt over antallet af ulykker, der involverer heste, hvor skadelidte ikke har opnået erstatning efter de gældende regler og forsikringsordninger. Som anført under pkt. 2.2 i de almindelige bemærkninger kan bevisførelsen om årsagen til, at en hest er sluppet løs, i praksis ofte være vanskelig. Bilisten vil derfor ofte komme til at stå med de økonomiske konsekvenser af ulykken, selvom vedkommende er uden skyld i ulykken. Dette kan i visse tilfælde efterlade bilisten med en stor økonomisk byrde, idet bilens ansvarsforsikring ikke dækker skader på bilen, og forsikringen dækker heller ikke skader på bilens fører, medmindre der er tegnet en tillægsforsikring med førerpladsdækning. Forsikring & Pension, der er forsikringsselskabernes brancheorganisation har oplyst, at man ikke er i besiddelse af oplysninger om antallet af ulykker, hvor en skadelidt bilist ikke har kunnet opnå erstatning efter de eksisterende forsikringsordninger efter et sammenstød med en løsgående hest i trafikken. Skader på bilens fører vil kunne være dækket af en ulykkesforsikring. I givet fald vil føreren endvidere kunne få erstatning fra en eventuel invalidedækning påen pensionsordning. Skader på bilen vil 3

4 kunne være dækket af en kaskoforsikring, men bilisten skal dog selv betale en eventuel selvrisiko, og en dækningsberettiget skade kan endvidere udløse en præmiestigning. Ifølge oplysninger fra Forsikring & Pension er omkring pct. af alle danskere omfattet af en ulykkesforsikring, der kan dække skader på bilens fører. Andelen af danskere mellem 30 og 64 år med en pensionsordning er ifølge oplysninger fra Forsikring & Pension ca. 81,9 pct. Forsikring & Pension skønner, at størstedelen af disse pensionsordninger indeholder en invalidedækning, der vil kunne udbetale erstatning ved førerens invaliditet. Forsikring & Pension er ikke i besiddelse af oplysninger om, hvor stort en andel af førerne, der er dækket af en tillægsforsikring med førerpladsdækning. Omkring 1 ud af 4 danske bilejere har ifølge oplysninger fra Forsikring & Pension ikke tegnet en kaskoforsikring, der dækker skader på bilen. Forsikring & Pension har i forbindelse med høringen over for Justitsministeriet tilkendegivet, at det er organisationens umiddelbare vurdering, at ansvarsdækningen i de forsikringer, der efter gældende ret dækker de skader, som en hest forvolder på bil og personer i forbindelse med et trafikuheld, tillige vil omfatte det foreslåede objektive ansvar for løsgående heste. Forsikring & Pension bemærker, at man ikke på forhånd kan udelukke, at forsikringsselskaber over tid vil tilpasse forsikringerne som følge af det udvidede ansvarsgrundlag eller justere præmieniveauet. Lovforslaget må på den anførte baggrund forventes alene at have begrænsede økonomiske konsekvenser for landets hesteejere. Justitsministeriet finder på baggrund heraf, at det objektive ansvar, som i medfør af DL allerede gælder for personskade forårsaget af løsgående heste på anden måde end ved trafikuheld, bør udvides til også at omfatte tingsskade og personskade forvoldt ved sammenstød med biler. Dansk Ride Forbund bemærker endvidere, at den samlede forsikringspræmie der efter forbundets beregning må forventes at andrage ca. 52,2 mio. kr. ikke står i rimeligt forhold til problemets omfang. Den foreslåede ordning vil dermed øge forsikringsbranchens indtjening på bekostning af den enkelte hesteholder. Dansk Ride Forbund har i den forbindelse oplyst, at der ikke efter forbundets opfattelse er statistisk grundlag for at konkludere, at der er en svagt stigende tendens i antallet af trafikulykker med løsgående heste. 4

5 Hestens Værn har oplyst, at foreningen ikke umiddelbart kan se, at der er noget hestevelfærdsmæssigt problem i at pålægge hesteejerne at holde deres heste ansvarsforsikret, såfremt omkostningerne hertil ikke bliver betydelige. Hestens Værn mener dog, at Justitsministeriet bør afvente Forsikring & Pensions afklaring af, om et objektivt erstatningsansvar for hesteejere vil kunne dækkes af de forsikringer, der almindeligvis dækker skader forvoldt af heste. Som det fremgår ovenfor, er det Forsikring & Pensions umiddelbare vurdering, at ansvarsdækningen i de forsikringer, der efter gældende ret dækker de skader, som en hest forvolder på bil og personer i forbindelse med et trafikuheld, tillige vil omfatte det foreslåede objektive ansvar for løsgående heste. Lovforslagets udvidelse af det gældende objektive ansvar samt indførelsen af en pligt til at tegne en ansvarsforsikring, der dækker erstatningskrav som følge af dette objektive ansvar, må på baggrund heraf forventes alene at have begrænsede negative økonomiske konsekvenser for landets hesteejere. Der henvises i øvrigt til pkt. 2.2 i lovforslagets almindelige bemærkninger. Ankenævnet for Forsikring har oplyst, at nævnet ikke har bemærkninger til lovforslaget. Ankenævnet modtager af og til klager fra bilister, der er utilfredse med, at bilens ansvarsforsikring har anerkendt at betale erstatning for hesten og ikke gør noget for at få hesteejeren til at betale for de skader, der er forvoldt på bilen. Nævnet behandler dog ikke sådanne klager fra skadelidte. Nævnet forventer fortsat at modtage klager over, at bilens ansvarsforsikring ikke gør noget for at få hestens ejer til at betale for skader på bilen, idet nævnet forstår lovforslaget således, at der kun er regres mod hesteejerens ansvarsforsikring, hvis der foreligger grov uagtsomhed. Nævnet oplyser i den forbindelse, at dette svarer til, hvad der gælder for skader forvoldt af hunde. I det omfang en skade er dækket af en tingsforsikring f.eks. en kaskoforsikring er der i henhold til erstatningsansvarslovens 19, som ikke foreslås ændret, intet erstatningsansvar for skadevolderen, medmindre den erstatningsansvarlige har forvoldt skaden forsætligt eller ved grov uagtsomhed, eller skaden er forvoldt ved udøvelse af offentlig eller er- 5

6 hvervsmæssig virksomhed mv. Hvis der derimod ikke er tegnet en kaskoforsikring, vil skader på bilen fremover skulle betales af hesteejerens ansvarsforsikring. Der henvises til bemærkningerne til lovforslagets 1, nr. 1 (vedrørende den foreslåede 30 a) Reglernes samspil med de gældende regler om indhegning af heste Dansk Ride Forbund foreslår, at problemet med løsgående heste i trafikken løses ved at fastsætte regler om indhegning af heste, idet mangelfuld indhegning er årsagen til ulykkerne. Dansk Ride Forbund anbefaler derfor regler om indhegning af heste. Forbundet bemærker i den forbindelse, at en eventuel lovgivning om forsikringsforholdene bør udskydes, indtil effekten af sådanne regler er kendt. Dansk Køre Forbund og Dyrenes Beskyttelse finder, at lovforslaget er godt og nødvendigt. Organisationerne anbefaler dog, at lovforslaget tillige indeholder regler om, hvordan hestefolde skal være indhegnede for at forhindre, at hestene p.g.a. deres naturlige flugtinstinkt bryder gennem hegnet. Hvis der alene vedtages regler om, at besidderen af en hest i alle tilfælde er erstatningspligtig, vil der efter organisationernes opfattelse mangle et tilstrækkeligt incitament til at holde heste ordentligt indhegnede, hvilket kan medføre mange hegnsskader og ulykker. Regler om indhegning af dyr er i dag fastsat i færdselsloven og i markog vejfredsloven. Det følger således af færdselslovens 88, at ingen må lade heste, kreaturer mv. færdes på vej, uden at de er forsvarligt bevogtet. De må ikke tøjres således, at de kan nå ind på vejen. Hvis de ikke er tøjret, skal de være adskilt fra vej ved forsvarlig indhegning. Overtrædelse af bestemmelsen straffes med bøde, jf. færdselslovens 118, stk. 1, nr. 1. I forbindelse med Justitsministeriets svar af 14. februar 2007 på spørgsmål nr. S 1849 af 9. januar 2007 fra medlem af Folketinget Kim Christiansen (DF) indhentede Justitsministeriet en udtalelse fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri vedrørende reglerne i mark- og vejfredsloven om indhegning af dyr. 6

7 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri oplyste i den forbindelse bl.a. følgende: Det fremgår af 1, stk. 1, i mark- og vejfredsloven, at enhver er pligtig til på alle årets tider at holde sine husdyr på sit eget. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget (fra 1953), at 1, stk. 1, i få ord angiver det synspunkt, der er grundlæggende for de efterfølgende bestemmelser. Overtrædelse af bestemmelsen er ikke sanktioneret. Loven indeholder ingen bestemmelser om, hvordan husdyrene skal holdes på egen ejendom, herunder om indhegning af husdyr. Lovens 15 indeholder bestemmelser, hvorefter husdyr i almindelighed ikke må græsse eller tøjres på arealer, som hører til offentlige veje, eller tøjres så nær ved vejene, at de kan nå ind på dem. Tyre over 1½ år og uvane kreaturer må kun græsse på marker, der grænser til offentlig vej, hvis de er forsvarligt tøjrede eller bag betryggende hegn. Overtrædelse af bestemmelserne straffes med bøde. Bestemmelserne må betragtes som et supplement til 88 i færdselsloven, jf. bemærkningerne til lovforslaget. Justitsministeren kan i medfør af 20 i lov om hold af heste, der er trådt i kraft den 1. januar 2008, fastsætte nærmere regler om adgang til og indretning af fold mv. Justitsministeriet vil i forbindelse med fastsættelse af administrative regler i medfør af denne bemyndigelse vurdere, om de gældende regler på området er tilstrækkelige, eller om der er behov for en supplerende regulering. Justitsministeriet kan ikke afvise, at fastsættelse af regler om indhegning af heste i et vist omfang vil kunne bidrage til at mindske antallet af trafikulykker med løsgående heste. Som anført under pkt. 2.2 i lovforslagets almindelige bemærkninger kan heste reagere meget voldsomt, når der opstår situationer, som dyret opfatter som truende. Det vil derfor uanset fastsættelse af sådanne regler efter Justitsministeriets opfattelse være vanskeligt helt at undgå, at heste bryder ud af deres indhegning med en ikke ubetydelig risiko for skade på personer og ting til følge. Henset til de begrænsede økonomiske byrder for landets hesteejere som følge af de foreslåede regler, er der derfor efter Justitsministeriets opfattelse uanset eventuelle regler om indhegning af heste behov for gennem de foreslåede regler at sikre skadelidte bilister, der ikke har tegnet en kasko- eller ulykkesforsikring, mod at stå med en økonomisk byrde efter trafikulykker med løsgående heste. 7

8 Æselforeningen finder umiddelbart, at det lyder fornuftigt med en bestemmelse om objektivt ansvar for heste. Foreningen bemærker i den forbindelse, at det må forventes, at man vil se flere løsgående dyr, herunder heste, når de nye EU-regler om formindsket strømstyrke i elhegn træder i kraft i I forbindelse med Justitsministeriets svar af 8. marts 2007 på spørgsmål nr. S 1850 af 9. januar 2007 fra medlem af Folketinget Kim Christiansen (DF) indhentede Justitsministeriet en udtalelse fra Økonomi- og Erhvervsministeriet vedrørende reglerne om strømstyrken i dyrehegn. Økonomi- og Erhvervsministeriet (Sikkerhedsstyrelsen) oplyste i den forbindelse bl.a., at der pr. 1. september 2006 er vedtaget en ny standard for elhegn med en overgangsperiode på 3 år. De danske myndigheder skal ifølge direktivet for produktsikkerhed lægge sådanne europæiske standarder til grund for deres risikovurdering. Den strøm, som dyrene efter den nye standard kan blive udsat for, er ifølge Sikkerhedsstyrelsen uændret, idet grænsen for den energi, som dyrene påvirkes af, fortsat er på 5 Joule. Det er derfor Sikkerhedsstyrelsens opfattelse, at den nye europæiske standard har nøjagtig samme såkaldte sikkerhedsgrænse for dyr og derfor ikke vil medføre, at flere dyr slipper ud af deres folde Bemærkninger til lovforslagets afgrænsning Det foreslåede anvendelsesområde Landbrugsrådet, Dansk Landbrug og Landsudvalget for Heste bemærker, at andre løsgående dyr som f.eks. vildt også er involveret i trafikulykker, og at det er uklart, hvordan det forholder sig med erstatningspligten i den sammenhæng. Indførelsen af et objektivt ansvar for hesteejere er derfor kun en delvis løsning, der har som uhensigtsmæssig konsekvens, at trafikanter stilles forskelligt med hensyn til at opnå erstatning afhængig af, hvilket dyr, der er involveret i en trafikulykke. Dansk Ride Forbund finder, at en lovgivning på området i givet fald bør indeholde en samlet løsning for alle trafikulykker, der involverer dyr, idet heste kun udgør en lille del af disse. Dansk Ride Forbund oplyser, at der ifølge oplysninger fra Skov- og Naturstyrelsen i en periode fra sommeren 2004 til sommeren 2005 er registreret påkørsler af større 8

9 dyr, herunder påkørsler af hjortevildt, der størrelsesmæssigt kan sammenlignes med en hest. Dansk Ride Forbund er ikke bekendt med forsikringsforholdene for hjortevildt, men finder det ikke proportionalt, at der alene foreslås regler om heste. Æselforeningen har oplyst, at lovforslagets regler om objektivt ansvar mv. bør omfatte alle dyrearter, der bliver holdt i fangenskab, uanset om der er tale om erhvervsmæssigt dyrehold eller dyrehold på hobbyniveau. Foreningen bemærker i den forbindelse, at befolkningen får stadig mere fritid, flytter på landet og har dyrehold af forskellig art, som f.eks. æsler, kvæg, lamaer, hjorte, geder, kameler, strudse mv. Som anført under pkt. 2.2 i lovforslagets almindelige bemærkninger har Justitsministeriet overvejet, om udvidelsen af erstatningspligten og indførelsen af en forsikringspligt også burde omfatte andre større husdyr end heste. Det er imidlertid Justitsministeriets opfattelse, at andre større husdyr end heste ikke bør være omfattet af den foreslåede regulering, navnlig henset til at kun få trafikuheld involverer andre større husdyr end heste. I perioden 2001 til 2006 har således kun godt hvert tiende registrerede trafikuheld med dyr ifølge oplysninger fra Vejdirektoratet involveret andre større husdyr. Ifølge oplysningerne fra Vejdirektoratet har direktoratet i samme periode registreret 1 ulykke, der involverer dådyr, 7 ulykker, der involverer kronhjorte samt 42 ulykker, hvor rådyr har været involveret med personskade eller materiel skade til følge. Dette svarer til godt en tiendedel af det samlede antal registrerede trafikuheld med dyr i perioden. Der synes endvidere på baggrund af de statistiske oplysninger fra Vejdirektoratet ikke at kunne udledes en stigende tendens i antallet af ulykker, der involverer disse dyr. Antallet af påkørsler, der involverer dådyr, kronhjorte og rådyr, er dog givetvis større, idet Vejdirektoratet alene registrerer ulykker, hvor politiet er involveret. Det fremgår således af data, som Skov- og Naturstyrelsen har indsamlet via de registrerede schweisshundeførere, at der i perioden fra sommeren 2004 til sommeren 2005 blev registreret påkørsler af større dyr, herunder hjortevildt. Skov- og Naturstyrelsen er ikke i besiddelse af oplysning om, hvor mange af de registrerede påkørsler, der har resulteret i tings- eller personskade på bilen eller bilens fører. Omfanget af skader forvoldt ved sådanne på- 9

10 kørsler må imidlertid antages være af begrænset omfang, idet det må antages, at politiet bliver tilkaldt ved alvorlige påkørsler, herunder ved u- held, hvor der sker personskade. Det bemærkes, at hjortevildt ikke har nogen egentlig ejer, medmindre der er tale om dyr, der hører til i et hjorteopdræt. Der vil derfor normalt ikke være noget ansvarssubjekt, som kan pålægges et objektivt ansvar og en pligt til at tegne en ansvarsforsikring. Justitsministeriet har på den anførte baggrund ikke fundet, at der er anledning til at lade alle større dyr være omfattet af den foreslåede regulering Det foreslåede ansvarssubjekt ejer/besidder Forsikring & Pension har oplyst, at det er af afgørende betydning for forsikringserhvervet, at det bliver hestens ejer og ikke besidderen af hesten der bliver pålagt at tegne en ansvarsforsikring. Forsikring & Pension bemærker i den forbindelse, at man herved bedre kan sikre, at hesten er forsikret hele året uanset om den er opstaldet hos ejeren, på fold eller er opstaldet hos en anden end den faktiske ejer i en kortere eller længere periode. Forsikring & Pension bemærker endvidere, at man ved at lade forsikringspligten påhvile hestens ejer undgår grænsetilfælde, hvor der i konkrete tilfælde skal tages stilling til, hvem der har haft det overordnede ansvar for hesten og dermed skal anses som besidder, og at man undgår tilfælde, hvor en besidder, der blot skal passe hesten midlertidigt, glemmer at tegne en ansvarsforsikring for hesten. Forsikring & Pension bemærker endelig, at det kan synes urimeligt, hvis en besidder der i øvrigt har handlet fuldt forsvarligt gøres ansvarlig for skader forvoldt af en hest, som alene er brudt ud af sin indhegning, fordi hestens ejer ikke har lært hesten at gå på fold. For at undgå tilfælde, hvor der i praksis vil kunne være tvivl om, hvorvidt der påhviler ejeren af en hest ansvar i medfør af DL eller de foreslåede regler, foreslår Forsikring & Pension, at det i lovforslagets bemærkninger anføres, at de foreslåede regler går forud for bestemmelsen i DL Hestens Værn har oplyst, at der er behov for en afklaring af, hvornår besidderen af en hest ikke længere er hestens ejer, men f.eks. en op- 10

11 stalder. Hestens Værn bemærker i den forbindelse, at heste i Danmark ofte er opstaldet på rideskoler og hestepensioner, der ejes af andre end hesteejeren. Det er i mange af disse tilfælde rideskolen eller pensionsstedet, der sørger for, at hesten trækkes til og fra fold samt at hegn, bokse og andet udstyr er i orden. I det lovudkast, der har været sendt i høring, var det objektive ansvar og pligten til at tegne ansvarsforsikring pålagt besidderen af hesten. Det bør efter Justitsministeriets opfattelse tilstræbes, at der ikke opstår usikkerhed om, hvem der er omfattet af de foreslåede regler, navnlig henset til, at de indeholder en strafsanktioneret pligt til at tegne ansvarsforsikring. Da heste i modsætning til hunde ofte vil være opstaldet i længere perioder hos en anden end den faktiske ejer, eksempelvis på en rideskole eller hestepension, og da det sjældent vil give anledning til tvivl at fastlægge, hvem der er ejer af en hest, finder Justitsministeriet, at det objektive ansvar og pligten til at tegne ansvarsforsikring på dette område bør påhvile hestens ejer og ikke besidderen af hesten. Justitsministeriet foreslår derfor, at det objektive ansvar samt pligten til at tegne en ansvarsforsikring, der dækker dette ansvar, skal påhvile hestens ejer. Den omstændighed, at ejeren er ansvarssubjekt, vil i nogle situationer indebære, at der er objektivt ansvar efter flere regelsæt, og at der er flere objektivt ansvarlige skadevoldere (ejer og besidder). For at sikre en klar retstilstand i disse tilfælde er der i lovudkastet indsat en ny bestemmelse i 30 b, hvoraf det fremgår, at bestemmelser i anden lovgivning om objektivt ansvar for skader forvoldt af løsgående heste, som påhviler hestens ejer eller andre, ikke finder anvendelse, hvis der kan pålægges ansvar i medfør af de foreslåede bestemmelser. Justitsministeriet har i pkt. 2.3 i lovforslagets almindelige bemærkninger samt i bemærkningerne til lovforslagets 1, nr. 1 (vedrørende den foreslåede 30 b), præciseret, at bestemmelsen indebærer, at DL og 3 i mark- og vejfredsloven, der begge pålægger besidderen af en løsgående hest et objektivt ansvar, ikke vil finde anvendelse i de situationer, hvor både en besidder og en ejer ellers ville kunne pålægges et objektivt ansvar for den forvoldte person- eller tingsskade. Er besidderen en anden end hestens ejer, vil besidderen i disse situationer kunne pålægges et 11

12 ansvar i medfør af dansk rets almindelige ulovbestemte erstatningsregel (culpa-reglen), hvis vedkommende har handlet forsætligt eller uagtsomt Fastlæggelsen af begrebet løsgående heste Æselforeningen har oplyst, at dyr, der går i en indhegning, efter foreningens opfattelse ikke er løsgående. Som anført under pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger anses heste, der går i en indhegning, ifølge retspraksis for løsgående. Dette er bl.a. antaget af Vestre Landsret i afgørelserne refereret i Ugeskrift for Retsvæsen 1998, s. 1603, og Ugeskrift for Retsvæsen 2005, s De foreslåede bestemmelser om fordelingen af ansvaret Forsikring & Pension har bemærket, at de foreslåede regler indebærer, at bilejeren også fremover risikerer at blive ansvarlig for skader på hesten, idet der med lovforslaget lægges op til, at hver part skal erstatte modpartens skader. Forsikring & Pension finder, at det bør overvejes, om hesteejeren selv skal bære det økonomiske tab som følge af skader på hesten, når hesten er blevet påkørt af en bil. En sådan ansvarsfordeling vil svare til, at ejeren af en hund i dag i praksis selv bærer tabet af hunden, hvis den er løbet ud foran en bil. Forsikring & Pension bemærker endvidere, at ejeren af en hest der typisk er mere kostbar end en hund ofte vil have tegnet en ulykkesforsikring for hesten. Ved sammenstød mellem en bil og en hest vil både bilisten og hesteejeren være omfattet af et objektivt ansvar, hvis lovforslaget vedtages. Som det fremgår af bemærkningerne til lovforslagets 1, nr. 1 (vedrørende den foreslåede 30 a), vil udgangspunktet i disse tilfælde være, at hver part bærer ansvaret for de skader, som modparten har lidt. Der kan dog i det konkrete tilfælde være grundlag for at nedsætte erstatningen hos en af parterne som følge af egen skyld eller helt lade erstatningen bortfalde. Dette må i sidste ende afgøres ud fra en vurdering af begge parters uagtsomhed. De foreslåede regler indebærer således, at bilens ejer som udgangspunkt skal betale for de skader, som er forvoldt på hesten, medmindre der foreligger egen skyld hos hestens ejer. 12

13 Dette gælder også i tilfælde, hvor skader på hesten er dækket af en tingsforsikring, idet ansvarsfrihedsreglen i erstatningsansvarslovens 19 ikke gælder for erstatningsansvar i medfør af færdselslovens regler om ansvar for motordrevne køretøjer, eller som i øvrigt er dækket af den lovpligtige ansvarsforsikring for køretøjet. Justitsministeriet finder ikke, at der på dette område er grundlag for at fravige de almindelige erstatningsretlige regler De foreslåede reglers betydning for børn og unge Landbrugsraadet, Dansk Landbrug og Landsudvalget for Heste anfører, at mange hesteejere er børn, der ikke på samme måde som myndige personer kan forventes at have overblik over de lovgivningsmæssige- og forsikringsmæssige aspekter ved hestehold, og at erstatningspligtens rækkevidde og konsekvenser i den forbindelse ikke er tilstrækkeligt afklaret eller belyst. De erstatnings- og forsikringsmæssige aspekter ved børns hold af heste adskiller sig ikke fra hundeområdet, hvor det påhviler besidderen at tegne ansvarsforsikring. Ifølge oplysninger fra Forsikring & Pension tegnes den lovpligtige ansvarsforsikring i disse tilfælde ofte af barnets forældre. Som anført under pkt. 2.3 i lovforslagets almindelige bemærkninger indebærer forslaget om, at der skal være tegnet ansvarsforsikring for hesten, ikke, at der ligesom på hundeområdet skal være tegnet en særskilt forsikring, men blot at erstatningskrav omfattet af det objektive ansvar skal være dækket af en forsikring. Som det fremgår ovenfor, er det Forsikring & Pensions umiddelbare vurdering, at ansvarsgrundlaget i de forsikringer, der efter de eksisterende ordninger dækker de skader, som en hest forvolder på bil og personer i forbindelse med et trafikuheld, tillige vil omfatte det foreslåede objektive ansvar. En mindreårig, der er ejer af en hest, vil derfor typisk være dækket af de forsikringer, forældrene har tegnet, f.eks. en familieforsikring. Der vil derfor efter Justitsministeriets opfattelse næppe være væsentlige problemer i praksis. 13

14 2.5. Registrering af heste Hestens Værn anfører, at en anvendelse af loven i praksis må forudsætte, at den enkelte hest og hestens ejer let kan identificeres, hvilket ikke er muligt i dag, da der ikke i Danmark er krav om registrering af heste. Hestens Værn finder derfor, at det vil være en nødvendig konsekvens af lovændringen, at der først indføres krav om central registrering af samtlige heste i Danmark. En registrering af heste vil efter Hestens Værn også være en gevinst for hestevelfærden. Landbrugsraadet, Dansk Landbrug og Landsudvalget for Heste har bemærket, at der ikke i dag findes en entydig identifikation af heste i Danmark, idet der ikke til forskel fra visse andre dyrearter stilles krav om, at heste skal registreres og/eller mærkes. Organisationerne finder, at Familie- og Forbrugerministeriet (nu Økonomi- og Erhvervsministeriet) bør høres herom. Som det fremgår ovenfor, vil det efter Justitsministeriets opfattelse sjældent give anledning til tvivl at fastlægge, hvem der er ejer af en hest, som er sluppet ud af en fold/indhegning. Justitsministeriet finder derfor ikke, at en registreringsordning er en nødvendig forudsætning for, at de foreslåede regler vil kunne fungere hensigtsmæssigt i praksis. Som anført under pkt. 2.3 i lovforslagets almindelige bemærkninger indeholder de foreslåede regler en bemyndigelse til justitsministeren til administrativt at fastsætte nærmere regler om forsikringspligtens gennemførelse. Justitsministeriet vil i forbindelse med fastsættelsen af administrative regler i medfør af denne bestemmelse efter drøftelse med Forsikring & Pension fastsætte regler om, at der skal etableres en puljelignende erstatningsordning, hvorfra der kan udredes erstatning i tilfælde, hvor en skade forvoldes af en hest, der ikke er omfattet af en forsikring f.eks. fordi det undtagelsesvis ikke har været muligt at finde hestens ejer. Der vil således også i disse tilfælde kunne udredes erstatning til den skadelidte bilist. Det bemærkes i øvrigt, at Kommissionen ifølge oplysninger fra Fødevarestyrelsen har fremsat et forslag til forordning om gennemførelse af Rådets direktiv 90/426/EØF og 90/427/EØF vedrørende en metode til identifikation af hovdyr, som har til formål at sikre en ensartet identifikation af dyr af hesteslægten inden for EU. Forordningsforslaget, der hører under Fødevareministeriets område, er fortsat under forhandling. 14

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om hold af heste

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om hold af heste Retsudvalget REU alm. del - Bilag 13 Offentligt Dok.: LFA40978 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hold af heste (Objektivt erstatningsansvar og lovpligtig ansvarsforsikring for løsgående heste)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om hold af heste

Forslag. Lov om ændring af lov om hold af heste 2007/2 LSF 59 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-702-0055 Fremsat den 30. januar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen)

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Social- og Indenrigsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 26. oktober 2015 Kontor:

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2012-13 L 62 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: MDT Sagsnr.: 2012-801-0007 Dok.: 559067 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2010-11 L 102 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen K O M M E N T E R E T O V E R S I G T Dato: 13. december 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-9404-0148 Dok.: MHE40712 over høringssvar

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2009-10 L 29 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 1. oktober 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-711-0199 Dok.: IHT40661 K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over høringssvar

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1204 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1204 Offentligt Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 1204 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 2. oktober 2009 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-792-1021

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 L 136, endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 20. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant

Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 194 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant

Læs mere

Retsudvalget L 70 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget L 70 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2016-17 L 70 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 3. november 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-7650-0008 Dok.: 2122902 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 L 54 endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 4. december 2013 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marie Louise Skibsted

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg Politi- og Strafferetsafdelingen 1240 København K Dato: 10. august 2015 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

REDEGØRELSE om lovovervågning af retsplejelovens 267 b om god skik for rettergangsfuldmægtige

REDEGØRELSE om lovovervågning af retsplejelovens 267 b om god skik for rettergangsfuldmægtige Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 426 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 18. april 2011 Kontor: Civilkontoret Sagsbeh: Morten Daniel Dahm- Hansen Sagsnr.: 2011-440-0002 Dok.: 178118 REDEGØRELSE

Læs mere

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Karin Hornbøll og Dorthe Albertsen Agenda Kommunens forsikringer

Læs mere

Retsudvalget L Bilag 17 Offentligt

Retsudvalget L Bilag 17 Offentligt Retsudvalget L 166 - Bilag 17 Offentligt Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om forældelse af fordringer m.v. (Ændringer som følge af en ny lov om forældelse af fodringer, ophævelse

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 L 92 endeligt svar på spørgsmål 17 Offentligt (01)

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 L 92 endeligt svar på spørgsmål 17 Offentligt (01) Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 L 92 endeligt svar på spørgsmål 17 Offentligt (01) Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København,13. februar 2014 Sagsnr.: 23643 Dok.nr.:

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget 2012-13 L 183 Bilag 1, L 183 A Bilag 1, L 183 B Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: 11. marts 2013 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Stinne Andersen Sagsnr.:

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 14 Bilag 1 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 1. oktober 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Moya-Louise Lindsay- Poulsen

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Retsudvalget. L Svar på Spørgsmål 12 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K.

Retsudvalget. L Svar på Spørgsmål 12 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K. Retsudvalget L 165 - Svar på Spørgsmål 12 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Lovafdelingen Dato: 21. maj 2007 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2005-705-0012 Dok.: JTS41066

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. maj 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 Sag 326/2011 (1. afdeling) If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) mod A (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 987 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 10. maj 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-792-1310

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. januar 2017 Sag 223/2015 (2. afdeling) Jysk Miljørens A/S (advokat Arne Paabøl Andersen) mod Fredericia Kommune (advokat Mads Kobberø) og Tryg Forsikring A/S (advokat

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 93 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 93 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 93 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 6. februar 2015 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Katrine Drejer Vienberg

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 22. maj 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2008-730-0618 Dok.: JEE41060 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 16

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse) Lovafdelingen Dato: 26. september 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-7650-0008 Dok.: 2079449 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2012-13 L 11 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Jørgen Jørgensen Sagsnr.: 2011-801-0001 Dok.: 539389 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til

Læs mere

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 24. februar 2006 Benedicte Federspiel Dok. 40440/ph Foretræde for Retsudvalget den 2. marts 2006 vedr. juridisk

Læs mere

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE Alle borgere, herunder børn, der forvolder skade på ting og/eller person kan ifalde erstatningsansvar jf. erstatningsansvarsloven. Børn

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 60 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 60 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 60 Offentligt Folketinget Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk amkh@sum.dk Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker for muligheden for at

Læs mere

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE 1 Patientskadeankenævnets datasammenskrivning af lov om erstatningsansvar. Sammenskrivningen omfatter Justitsministeriets datasammenskrivning nr. 11335 af 5. oktober 1994, 2 i lov nr. 73 af 1. februar

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSLOVENS 101, STK. 2 SKADELIDTES EGEN SKYLD VED TRAFIKULYK- KER

NY HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSLOVENS 101, STK. 2 SKADELIDTES EGEN SKYLD VED TRAFIKULYK- KER 8. OKTOBER 2013 NY HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSLOVENS 101, STK. 2 SKADELIDTES EGEN SKYLD VED TRAFIKULYK- KER Men i relation til det skadeforvoldende motorkøretøjs ansvarsforsikring bevarer skadelidte som

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

Retsudvalget. Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 345, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 30. maj.

Retsudvalget. Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 345, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 30. maj. Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 345 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Lovafdelingen Dato: 26. juni 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-792-0383

Læs mere

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag.

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. 2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2010-740-0479 Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Caroline Elmberg Sagsnr.: 2014-801-0022 Dok.: 1350349 Udkast til Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Justering af adgangen til konfiskation af motordrevet køretøj)

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk ankh@sum.dk. Privatisering af patientforsikring for private sygehuse og klinikker

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk ankh@sum.dk. Privatisering af patientforsikring for private sygehuse og klinikker Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk ankh@sum.dk Privatisering af patientforsikring for private sygehuse og klinikker 11.06.2012 takker for muligheden for at afgive bemærkninger til udkast

Læs mere

Retsudvalget L 93 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Retsudvalget L 93 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 93 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 6. februar 2015 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Katrine Drejer Vienberg

Læs mere

Retsudvalget L 71 - Bilag 1 Offentligt KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. vedrørende

Retsudvalget L 71 - Bilag 1 Offentligt KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. vedrørende Retsudvalget L 71 - Bilag 1 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2006-801-0009 Dok.: LFA40601 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende Forslag

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin

Forslag. Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin 2008/1 LSF 108 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Dyrevelfærdskontoret, j.nr. 2008-5400-0009 Fremsat den 28. januar 2009 af justitsministeren

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. udkast til lov om ændring af forældelsesloven (Forældelse af udestående selskabsindskud)

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. udkast til lov om ændring af forældelsesloven (Forældelse af udestående selskabsindskud) Retsudvalget 2013-14 L 12 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: 20. september 2013 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Nicholas Rahui Webster Rømer Sagsnr.: 2012-705-0003 Dok.: 868965 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 14. november 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0128 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0128 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0128 Bilag 2 Offentligt Lovafdelingen Dato: 27. august 2008 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2008-748/21-0336 Dok.: CWS40859 O V E R S I G T over høringssvar vedrørende

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2010-11 L 5 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2010-801-0030 Dok.: KSA40164 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

Folketinget Udvalget for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K

Folketinget Udvalget for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi 2010-11 UVT alm. del, endeligt svar på spørgsmål 190 Offentligt Folketinget Udvalget for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 12.

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 31. august 2015 Kontor:

Læs mere

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 604 Offentligt Lovafdelingen Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1152 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1152 Offentligt Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 1152 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 24. september 2009 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 387 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 387 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 387 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 25. februar 2009 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.:

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 840 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 19. april 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2010-792-1270

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse af forvaringsdømte m.v.)

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse af forvaringsdømte m.v.) Civilafdelingen Dato: 12. december 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Katarina Hvid Lundh Sagsnr.: 2016-490-0026 Dok.: 2162052 UDKAST Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 361 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 13. marts 2008 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.:

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 6. maj 2008 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2008-84-0505 Dok.: DBJ40191 Grundnotat om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 141 Offentligt (01) Dato: Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Peter Bartholin Sagsnr.: 2014-733-0113 Dok.: 1043439 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT Vedrørende Kommissionens

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 8. december 2016 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 22. februar 2016 Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Vita Horneman Sagsnr.: 2016-19203-0831 Dok.: 1859979 GRUND-

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområder,

Læs mere

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 63 Offentligt Lovafdelingen U D K A S T Dato: 18. december 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-730-0506 Dok.: KHE40839 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2012-13 Fremsat den... af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne (Ændringer

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt Lovafdelingen Dato: 17. april 2007 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Jakob Kamby Sagsnr.: 2006-748/21-0259 Dok.: JKA40459 Høringssvar fra den danske

Læs mere

Notat om. Skoleledernes

Notat om. Skoleledernes Notat om Skoleledernes tilsyns ansvar 2013 tilsynsansvar Skolelederforeningen har udarbejdet et notat som en hjælp for medlemmerne til at få afklaret skoleledernes tilsynsansvar over for eleverne ved skolerejser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse)

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse) Politi- og Strafferetsafdelingen UDKAST Dato: 13. september 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Christian Nikolaj Søberg Sagsnr.: 2017-731-0013 Dok.: 487654 Forslag til Lov om ændring af straffeloven

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. B 14 - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt. Folketinget. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. B 14 - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt. Folketinget. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri B 14 - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato:

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 L 185 Svar på Spørgsmål 16 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 12. maj 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-730-1047 Dok.:

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2011-12 L 117 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 26. marts 2012 Kontor: Færdselskontoret Sagsnr.: 2012-801-0004 Dok.: 364396 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast

Læs mere

Retsudvalget L 50 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt

Retsudvalget L 50 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 50 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. december 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

S Offentligt. Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K

S Offentligt. Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K S 5737 - Offentligt Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K Dato: 24. oktober 2007 Kontor: Lovafdelingen Sagsnr.: 2007-790-0431 Dok.: LOJ41012 Hermed sendes endelig besvarelse af spørgsmål

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven (Styrkelse af rammerne for behandling af ansøgninger om offererstatning)

Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven (Styrkelse af rammerne for behandling af ansøgninger om offererstatning) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 8. februar 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Anne Høgenhaven Simony Sagsnr.: 2013-731-0027 Dok.: 662527 Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

Retsudvalget L 71 B - Bilag 9 Offentligt

Retsudvalget L 71 B - Bilag 9 Offentligt Retsudvalget L 71 B - Bilag 9 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 30. april 2007 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2006-801-0009 Dok.: KSE40944 Ændringsforslag til Forslag til lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin

Forslag. Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2011-12 Fremsat den 29. marts 2012 af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Mette Gjerskov) Forslag til Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin (Ændring

Læs mere

Golfspilleres ansvarsforsikring

Golfspilleres ansvarsforsikring Forsikringstager Dansk Golf Union Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Forsikret risiko Golfspil udøvet på eller ved golfbane/-anlæg drevet af foreningsejet klub eller privat ejet selskab. Det

Læs mere

Børn skal også betale

Børn skal også betale 1 Børn skal også betale - om børns erstatningsansvar En baldret rude, en smadret MP3-afspiller eller en cyklist, der bliver væltet, så han brækker armen. Mange forældre tænker ikke umiddelbart over det,

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100- busser på motorvej

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100- busser på motorvej Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS20000-00062 Dato 7. maj 2015 LIHI Bekendtgørelse om betingelser for

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar LBK nr 266 af 21/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-702-0020 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1493 af 23/12/2014

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 Sag 90/2016 L (advokat Karoly Laszlo Nemeth, beskikket) mod Anders Aage Schau Danneskiold Lassen (advokat Lotte Eskesen) I tidligere instanser er

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven 2007/2 LSF 164 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-801-0018 Fremsat den 28. marts 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2005-792-0027 Dok.: JEH40009 Besvarelse af spørgsmål nr. 19 og 20 stillet den 3. marts 2005 af Folketingets Retsudvalg (REU alm.

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 5. december 2016 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh:

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 B 8 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2013 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 838 Offentligt

Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 838 Offentligt Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 838 Offentligt Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K Lovafdelingen Dato: 18. juni 2009 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-792-0942

Læs mere