Graveskader i juridisk perspektiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Graveskader i juridisk perspektiv"

Transkript

1 Graveskader i juridisk perspektiv Advokat Simon Heising ) og Advokat Jakob Sønder Larsen )

2 Dagens problemstilling Vi skal beskæftige os med: Skader forvoldt af professionelle entreprenører Skader forvoldt ved gravearbejde Skader forvoldt på ledninger (samt følgeskader) Vi skal ikke beskæftige os med: Skader forvoldt af private personer, landmænd m.v. Skader på bygninger, personskade m.v. Skader tilføjet entreprenørens materiel m.v.

3 Disposition 1. Graveskader som juridisk disciplin 2. Ansvarsgrundlag 3. Placering af ansvaret 4. Opgørelse af tabet 5. Forsikringsforhold 6. Lidt om kontrakter

4 1. Graveskader som juridisk disciplin A. Særlige kendetegn ved sager om graveskader B. Aktørerne C. Dokumenterne

5 A. Særlige kendetegn En del af den traditionelle erstatningsret Området er særligt kendetegnet ved: teknisk / faglig viden nødvendig ofte er der flere aktører en vis offentlig regulering (gravetilladelser, ledningsejerregistret, vejlovene) Involverer offentlige interesser (forsyningssikkerhed, hensyn til vejnettet) Praksis har stor betydning ingen relevant nyere litterær fremstilling af emnet

6 B. Aktørerne Vejmyndigheder ofte en kommune Bygherre / Ledningsejer Entreprenører ofte både en hoved- og en underentreprenør Direkte skadelidte typisk en ledningsejer Indirekte skadelidte typisk en kunde, der forsynes af den beskadigede ledning Forsikringsselskaber

7 C. Dokumenterne Gravetilladelse Kabelplaner Entreprisekontrakter, herunder arbejdsbeskrivelse Anvisninger fra ledningsejere Forespørgsel til LER Referat fra ledningsejermøde

8 Disposition 1. Graveskader som juridisk disciplin 2. Ansvarsgrundlag 3. Placering af ansvaret 4. Opgørelse af tabet 5. Forsikringsforhold 6. Lidt om kontrakter

9 2. Ansvarsgrundlag A. Generelt om ansvarsgrundlaget B. Hvordan fastlægges ansvarsnormen C. Hvem kan kræve erstatning D. Gennemgang af typetilfælde

10 A. Generelt om ansvarsgrundlaget To mulige ansvarsgrundlag: Culpaansvar skadevolder skal have handlet uagtsomt (OBS: særlig praksis vedrørende krav fra personer, der er indirekte skadelidt, pkt. C nedenfor) Ansvar for selvstændigt virkende tredjemand hæftelsesansvar (behandles under pkt. 3)

11 B. Hvordan fastlægges ansvarsnormen Love og offentlige forskrifter Vejlovens 101, stk.3 Ledningsejerlovens 9 Standardregulativ for udførelse af gravearbejde m.fl. Normer og standarder DS 475 Norm for etablering af ledningsanlæg i jord DS 462 Norm for registrering af ledninger Kutyme i branchen/god håndværksskik Fastlægges ofte ved syn og skøn, eller ved henvendelse til brancheorganisationer Domspraksis

12 B. Hvordan fastlægges ansvarsnormen fortsat Love og forskrifter Vejlovens 101, stk. 3: Den, som ved offentlige veje, herunder offentlige veje under anlæg, lader iværksætte byggeri, udgravning eller opfyldning, skal træffe de foranstaltninger, der efter arbejdets art og omfang er nødvendige for at sikre mod beskadigelse af de ledninger, kabler, standere m.v., der er anbragt i arealet. Byggelovens 12, stk. 1: Ved fundering, udgravning, ændring af terrænhøjde eller anden terrænændring på en grund skal, uanset om arbejdet i øvrigt er omfattet af loven, træffes enhver foranstaltning, der er nødvendig for at sikre omliggende grunde, bygninger og ledningsanlæg af enhver art.

13 B. Hvordan fastlægges ansvarsnormen fortsat Love og forskrifter Lov om graveadgang og ekspropriation mv. til telekommunikationsformål 5: Inden påbegyndelse af bygnings- eller jordarbejder skal bygnings- eller jordarbejdet anmeldes til den pågældende ejer af telekablet. Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 5 A, pkt. 3-7: Ved ethvert grave-, bore- og nedramningsarbejde i jorden (gade, vej, mark m.v.) skal entreprenøren rette henvendelse til el-leverandøren for at få oplysninger om, hvorvidt denne har jordkabler i arbejdsområdet 7.2 Ved arbejde i jorden inden for en respektafstand på 1 m fra den af el-leverandøren angivne placering af et jordkabel skal der indhentes nærmere anvisninger på arbejdets udførelse hos el-leverandøren.

14 B. Hvordan fastlægges ansvarsnormen fortsat Love og forskrifter Ledningsejerlovens 9: Enhver, der erhvervsmæssigt udfører gravearbejder på et offentligt vejareal eller arealer udlagt til privat fællesvej, skal inden påbegyndelse af gravearbejdet indhente oplysninger fra Ledningsejerregistret om, hvilke ledningsejere, der ejer ledninger i graveområdet. De nødvendige ledningsoplysninger skal være indhentet, inden gravearbejdet påbegyndes, og gravearbejdet skal tilrettelægges og udføres under hensyntagen til de indhentede oplysninger.

15 B. Hvordan fastlægges ansvarsnormen fortsat Normer DS 475 Norm for etablering af ledningsanlæg i jord: Overholdelse af minimumsafstande mellem ledninger (tabel V 2.6.1) Ledninger må ikke nedlægges med utilsigtede bugtninger (pkt ) Ledningsejere skal kontaktes, og deres instrukser skal følges (pkt ) Om fornødent skal der foretages prøvegravning (pkt og pkt ) Ved jordfortrængning og underboring: Udførelse således, at der selv med et ugunstigt sammenfald af tolerancer, ikke opstår skade på eksisterende ledninger (pkt )

16 B. Hvordan fastlægges ansvarsnormen fortsat Sammenfatning På baggrund af en gennemgang af love og normer på området, kan det sammenfattende anføres om ansvarsnormen: Entreprenøren har pligt til at undersøge, hvorvidt der er nedlagt ledninger i de arealer, hvor entreprenøren skal grave. Entreprenøren skal forespørge i LER. Entreprenøren skal indhente nærmere oplysninger om ledningerne (herunder navnlig om ledningernes placering). Entreprenøren skal kontakte ledningsejeren i tvivlstilfælde. Entreprenøren skal om nødvendigt foretage prøvegravning. Entreprenøren skal tilrettelægge arbejdet, således at der tages fornødent hensyn til eksisterende ledninger. Entreprenøren skal følge ledningsejernes anvisninger (dog indenfor rimelighedens grænser).

17 C. Hvem kan kræve erstatning Højesterets doms af 22. juni 2004 (UfR H): Totalentreprenør T skulle opføre et kontorbyggeri for en bygherre. I den forbindelse havde T antaget underentreprenør U. Under arbejdet beskadigede T og U ved to lejligheder elkabler, hvilket bevirkede strømafbrydelse i naboejendommen, med driftstab til følge. B der drev virksomhed fra naboejendommen, rettede et erstatningskrav mod T og U. Højesteret udtalte, at det som udgangspunkt alene var den direkte skadelidte (ledningsejeren), der kunne kræve erstatning. B kunne dog kræve erstatning, da U s handling havde medført en så indlysende fare for et kabelbrud, og at T havde udvist en så betydelig grad af uagtsomhed, at B, som ikke var direkte skadelidt, kunne kræve erstatning for sit driftstab. Krav om geografisk nærhed.

18 D. Typetilfælde a) Entreprenøren har ikke indhentet ledningsoplysninger. b) Entreprenøren har ikke ledningsoplysningerne på gravestedet. c) Entreprenøren har modtaget oplysninger om ledninger fra tredjemand. d) Entreprenøren har ikke foretaget prøvegravning eller indhentet supplerende oplysninger. e) Faktiske forhold er ikke som angivet på kortmateriale (urigtige, upræcise eller manglende oplysninger). f) Ledningsejeren påviser ikke ledning på opfordring, eller foretager fejlagtig påvisning. g) Entreprenøren nedlægger ikke ledninger i overensstemmelse med forskrifter/normer. h) Døde kabler.

19 D. Typetilfælde - fortsat a) Entreprenøren har ikke indhentet ledningsoplysninger Som udgangspunkt medfører det erstatningsansvar, såfremt ledningsoplysninger ikke indhentes. Dette følger tillige af ledningsejerlovens 9. Udenfor ledningsejerlovens anvendelsesområde (og i øvrigt på skader indtrådt før september 2005), kan entreprenøren blive ansvarsfri på baggrund af en konkret vurdering. Vestre Landsrets dom af 28. november 1994 (UfR V) Entreprenør E beskadigede i forbindelse med gravearbejde på en privat mark et telekabel tilhørende T. Da der ikke var omstændigheder, der gav grund til mistanke om nedgravede kabler, var E ikke erstatningsansvarlig, uanset at han ikke forinden havde rettet henvendelse til T. OBS: Kablet var registreret i tingbogen, hvilket var uden betydning.

20 D. Typetilfælde - fortsat b) Entreprenøren har ikke ledningsoplysningerne på gravestedet Som udgangspunkt medfører det erstatningsansvar såfremt ledningsoplysningerne ikke er på gravestedet. Undtagelser kan tænkes, hvor det konkret ikke har haft betydning.

21 D. Typetilfælde fortsat c) Entreprenør har modtaget ledningsoplysninger fra tredjemand Østre Landsrets dom af 13. maj 2004 (FED Ø) Entreprenør E forvoldte skade på telekabel ejet af B i forbindelse med udførelse af arbejde for gårdejer A. Efter E s oplysninger havde A hentet kort hos kommunen og efterfølgende oplyst E, at der ikke var kabler i graveområdet. Retten fandt at E som selvstændig entreprenør ikke kunne forlade sig på A s oplysninger, og således selv skulle foretage undersøgelser/rette henvendelse til ledningsejeren. Da dette ikke var sket, havde E handlet ansvarspådragende. OBS: Betydningen af ledningsejerlovens 9 indeholder denne en selvstændig undersøgelsespligt? OBS: Forholdet har tillige betydning for forsikringsdækning (senere under pkt. 5).

22 D. Typetilfælde - fortsat d) Entreprenøren har ikke foretaget prøvegravning eller indhentet supplerende oplysninger Østre Landsrets dom af 7. april 2003 (FED Ø) Entreprenør E forvoldte i forbindelse med en styret underboring skade på et såkaldt blokstik tilhørende teleselskabet T. E havde forinden indhentet ledningsoplysninger fra T, der var modtaget pr. fax. Heraf fremgik blandt andet, at kabler var placeret i meget varierende dybde. E havde forinden lokaliseret de to telekabler et på hver side af vejen. Disse lå i cm dybde. E forventede derfor, at den tredje ledning, der lå under vejbanen, var placeret i omtrent samme dybde. Underboringen foregik i ca. 160 cm dybde. Da E ikke forinden arbejdets påbegyndelse havde kontaktet T for at få oplyst den præcise beliggenhed, havde E handlet ansvarspådragende. Ikke egen skyld hos T, der blandt andet havde et andet kort med koteangivelse.

23 D. Typetilfælde - fortsat e) Faktiske forhold er ikke som angivet på kortmateriale (urigtige, upræcise eller manglende oplysninger) Vestre Landsrets dom af 14. april 1986 (UfR V) Vedrører ikke en graveskade, men ekstraudgifter til et kloakeringsarbejde. Et vandværk havde givet oplysninger om placering af sine ledninger, som viste sig at være mangelfulde. Dette medførte ekstraudgifter i forbindelse med et kloakeringsarbejde. Da vandværket havde udleveret tilgængelige og kendte oplysninger, og da der ikke var ført bevis for en særlig kutyme på området, blev vandværket frifundet. OBS: Angives af Bo von Eyben at have særlig principiel betydning.

24 D. Typetilfælde - fortsat e) Faktiske forhold er ikke som angivet på kortmateriale (urigtige, upræcise eller manglende oplysninger) - fortsat Østre Landsrets dom af 21. august 1987 (UfR Ø) Vedrører entreprenørs krav mod en ledningsejer. Under E s arbejde med nedlægning af kloakrør, ramte E s gravemaskine en gasledning tilhørende H, hvorved gravemaskinen gik i brand og blev totalskadet. På kort udleveret af H fremgik det, at der var to gasledninger placeret i fortov/cykelsti. Imidlertid lå den ene under kørebanen. Kortet var således fejlbehæftet. På den baggrund, og da H ikke havde påvist ledningerne, var H ansvarlig overfor E. Kravet blev nedsat på grund af E s egen skyld, idet E påbegyndte arbejdet uden at have lokaliseret den anden gasledning.

25 D. Typetilfælde - fortsat f) Ledningsejeren påviser ikke ledning på opfordring, eller foretager fejlagtig påvisning Østre Landsrets dom af 21. august 1987 (UfR Ø) Dom gennemgået ovenfor. Det lægges i dommen til grund, at E anmoder om påvisning, hvilket H ikke imødekommer. Dette er medvirkende årsag til at H pålægges ansvar.

26 D. Typetilfælde - fortsat g) Entreprenøren nedlægger ikke ledninger i overensstemmelse med forskrifter/normer Højesterets dom af 25. august 1999 (UfR /2H) En selvstændigt virkende entreprenør E havde i 1977 nedlagt telekabler, der nu tilhørte telefonselskabet T. Kablerne var nedlagt umiddelbart ovenpå en 400 mm PVC-vandledning, hvilket var årsagen til, at der i 1990 indtraf brud på vandledningen. Ved at nedlægge kablerne som sket, havde E pådraget sig et ansvar.

27 D. Typetilfælde - fortsat h) Døde kabler Østre Landsrets dom af 3. juli 2003 (FED Ø) Entreprenør E fandt i forbindelse med gravearbejde i en rundkørsel et telekabel, som E anså for at være dødt. E gravede herefter kablet over. Imidlertid var kablet i brug og tilhørte B, der krævede erstatning af E. Retten lagde til grund, at E burde have betragtet kablet som ukendt, og i overensstemmelse med sædvanlig praksis (og særlig arbejdsbeskrivelse) burde have kontaktet tilsynet. Da dette ikke var sket, blev E anset for ansvarlig. Udtryk for et generelt forsigtighedsprincip.

28 Disposition 1. Graveskader som juridisk disciplin 2. Ansvarsgrundlag 3. Placering af ansvaret 4. Opgørelse af tabet 5. Forsikringsforhold 6. Lidt om kontrakter

29 3. Placering af ansvaret A. Hvem kan skadelidte rette sit krav mod B. Bygherres ansvar C. Hovedentreprenørs ansvar

30 A. Hvem kan skadelidte rette sit krav mod OBS: Jo flere skadelidte kan rette sit krav mod, jo bedre. Skadelidte kan først og fremmest rette sit krav mod den entreprenør, der udfører det gravearbejde, som medfører skaden, såfremt pågældende entreprenør har handlet culpøst. Udføres gravearbejdet af en underentreprenør, kan skadelidte tillige rette sit krav mod hovedentreprenøren, såfremt denne selvstændigt har handlet culpøst, eller såfremt denne hæfter for underentreprenørens fejl (hæftelsesansvar). Skadelidte kan endvidere rette sit krav mod bygherre, såfremt denne selvstændigt har handlet culpøst, eller såfremt denne hæfter for entreprenørens / entreprenørernes fejl.

31 B. Bygherres ansvar Bygherre har selvstændigt handlet culpøst: Der er stor forskel på, hvor meget bygherre involverer sig i arbejdet, både for så vidt angår projektering og udførelse. En bygherre der overlader projektering og udførelse til en selvstændig entreprenør, vil kun i ganske få tilfælde kunne pådrage sig et selvstændigt culpa-ansvar. Involverer bygherre sig i projektering, indhentning af ledningsoplysninger, udførelse, tilsyn m.v. vil risikoen for selvstændigt at begå fejl være langt større. Bygherre hæfter for entreprenørens fejl: Hvis bygherre har antaget en selvstændigt virkende entreprenør er udgangspunktet, at bygherre ikke hæfter for entreprenørens fejl. Det er derfor ofte et tema i retssagerne, hvorvidt entreprenøren er selvstændigt virkende, eller hvorvidt han er underlagt bygherres instruktion og tilsyn. OBS: Et hæftelsesansvar forudsætter, at entreprenøren har begået fejl. OBS: UfR /2H.

32 B. Bygherres ansvar - fortsat Østre Landsrets dom af 19. marts 2008 (UfR Ø): I forbindelse med en kloakfornyelse udført i 2002 af entreprenør E for kommunen K, blev et fiberkabel ejet af teleselskabet T beskadiget. Det beskadigede fiberkabel var nedlagt i 2001 og i den forbindelse var gravetilladelse udstedt af K. Teoretisk set vidste K således hvor fiberkablet var nedlagt. T anlagde først sag mod E, der blev frifundet, idet E gjorde gældende, at K ved tidligere gravearbejder havde givet fyldestgørende oplysninger. T anlagde herefter sag mod K. K blev imidlertid også frifundet, idet K ikke var forpligtet til at foretage registrering af tidligere nedgravede kabler til brug for fremtidige arbejder. Hverken culpaansvar eller hæftelsesansvar.

33 B. Bygherres ansvar - fortsat Vestre Landsrets dom af 26. oktober 2007 (UfR V) En kommune K havde planlagt, projekteret, ledet og udført arbejde med nedlægning af EDBkabler flere steder i kommunen. K antog en selvstændig entreprenør E til at foretage en underboring, som K ikke selv kunne udføre. K gav i den forbindelse kortmateriale til E, men et kort der viste placeringen af et 60 kv-kabel tilhørende T var ikke i mappen. Dette vidste en af K s medarbejdere. Da der ikke forelå en klar aftale om, hvem der indhentede ledningsoplysninger, og da K s medarbejder havde undladt at oplyse E om det manglende kort, blev K anset for ansvarlig overfor T for den skade, der indtrådte på 60 kv-kablet i forbindelse med underboringen. K havde således et culpa-ansvar. OBS: E var ikke inddraget i sagen.

34 B. Bygherres ansvar - fortsat Højesterets dom af 25. august 1999 (UfR /2H): En selvstændigt virkende entreprenør E havde i 1977 nedlagt telekabler, der nu tilhørte telefonselskabet T. Kablerne var nedlagt umiddelbart ovenpå en 400 mm PVC-vandledning, hvilket var årsagen til, at der i 1990 indtraf brud på vandledningen. Ved at nedlægge kablerne som sket, havde E pådraget sig et ansvar. T måtte overfor de skadelidte bære risikoen for skaderne, da 1) telekabler skulle anvendes til offentlig forsyning, og 2) da T som ledningsejer havde de tekniske og økonomiske muligheder for at begrænse og styre risikoen. T havde et hæftelsesansvar, men ikke et culpaansvar. T havde fuld regres mod E.

35 C. Hovedentreprenørs ansvar Hovedentreprenør har selvstændigt handlet culpøst: Udlevering af mangelfulde ledningsoplysninger. Antagelse af åbenbart ukvalificerede underentreprenører. Hovedentreprenør hæfter for selvstændig underentreprenørs fejl: Arbejdets art (farlighed) er i sig selv ikke nok til at statuere et hæftelsesansvar. Overdragelse af arbejde til en åbenbart usolid entreprenør. UfR /2H kan ikke anvendes på entreprenører.

36 Disposition 1. Graveskader som juridisk disciplin 2. Ansvarsgrundlag 3. Placering af ansvaret 4. Opgørelse af tabet 5. Forsikringsforhold 6. Lidt om kontrakter

37 4. Opgørelse af tabet A. Generelle betragtninger B. Den direkte skade C. Den indirekte skade

38 A. Generelle betragtninger Hovedreglen i dansk ret: Skadelidte skal stilles som om skaden ikke var sket det fulde tab skal erstattes. Skadelidte må ikke blive beriget. Kun det kausale og adækvate/påregnelige tab erstattes. Skadelidte har pligt til at begrænse sit tab.

39 B. Den direkte skadelidte Den direkte skadelidte ledningsejeren kan få følgende tab erstattet: Reparation af skade på rør og ledninger: materialer anvendelse af fremmed entreprenør anvendelse af egne folk overarbejdsbetaling/hastetillæg/nattillæg Administrationstillæg (se U H og UfR Ø) Fortæring, håndtering af materialer (FED Ø)

40 B. Den direkte skadelidte fortsat Administrationstillæg Højesterets dom af 30. oktober 2002 (UfR H) To entreprenører havde forvoldt skade på et el-kabel i forbindelse med opsætning af et autoværn. Erstatningskravet bestod i udgifter til materialer, tilsyn, arbejdsløn for egne ansatte, graveentreprenør, kabelentreprenør, lejeudgifter, kørsel og fotoarbejde. I forbindelse med opgørelse af erstatningskravet havde el-selskabet medtaget et administrationstillæg på 20 %. De 15 % dækkede administrationsomkostninger herunder lønomkostninger, husleje, edb, information og andre administrative omkostninger. De 5 % udgjorde et dækningsbidrag til tab på debitorer, udviklingsomkostninger, fortjeneste m.v. Højesteret antog administrationstillæg på 15 % som sagen var forelagt Højesteret afviste at dække tab på debitorer og udviklingsomkostninger, da disse ikke var sat i relation til skaden. Højesteret afviste at dække fortjeneste, da det ikke var bevist, at arbejde med udbedring af skaden havde afskåret el-selskabet fra at påtage sig arbejde for fremmede.

41 B. Den direkte skadelidte fortsat Administrationstillæg Østre Landsrets dom af 31. januar 1979 (UfR Ø) Sagen vedrørte alene spørgsmålet om, hvorvidt et el-selskab kunne tillægge lønomkostninger og generalomkostninger til sit erstatningskrav i forbindelse med en graveskade. Byretten bemærkede, at el-selskabet hyppigt måtte udbedre skader, hvilket måtte antages at belaste el-selskabets samlede administration. Da det ikke var godtgjort, at tillægget var urimeligt, blev kravet taget til følge. Landsretten stadfæstede byrettens afgørelse og bemærkede, at erstatningsopgørelsen blev lagt til grund, da der ikke var fremført konkrete indsigelser mod beregningsgrundlaget.

42 B. Den direkte skadelidte fortsat Materialer, timesatser m.v. Østre Landsrets dom af 13. maj 2004 (FED Ø) Entreprenør E forvoldte skade på telekabel ejet af B i forbindelse med udførelse af arbejde for gårdejer A. E blev anset for ansvarlig. E bestred B s erstatningsopgørelse på samtlige punkter. Teknikertimer: B fremlagde kabelskaderapport og arbejdstidsopgørelse. Endvidere blev der afgivet vidneforklaringer. Timesatser: Anvendte et normtal baseret på samlede lønudgifter sat i forhold til det årlige antal effektive arbejdstimer. Materialer og entreprenørarbejde: Indkøbspris med tillæg af 21 % antaget af retten på baggrund af besvarelse fra skønsmand. Skønsmand udtalte sig ligeledes om udgift til fremmed entreprenør.

43 C. Den indirekte skadelidte Den indirekte skadelidte hvis forsyning af el, gas e. lign. er blevet afbrudt kan få følgende erstattet: Driftstab (UfR H). El-skader på elektriske apparater. Ødelagte frostvarer. Løn til medarbejdere, der hjælper med at udbedre skaden (eksempelvis IT-medarbejderen, der får systemet op at køre efter strømsvigt) M.v.

44 Disposition 1. Graveskader som juridisk disciplin 2. Ansvarsgrundlag 3. Placering af ansvaret 4. Opgørelse af tabet 5. Forsikringsforhold 6. Lidt om kontrakter

45 5. Forsikringsforhold A. Entreprenørens ansvarsforsikring B. Forsikringsaftaleloven C. Forsikringsdækning ved entreprenørens konkurs

46 A. Entreprenørens ansvarsforsikring En ansvarsforsikring dækker som udgangspunkt det ansvar, som en forsikringstager efter dansk rets regler om erstatningsansvar pådrager sig overfor tredjemand. Skader opstået i forbindelse med gravearbejde er dog standardmæssigt undtaget. Således skal en særlig graveskadedækning tegnes. Hvorvidt en skade er dækket, beror på fortolkning af forsikringsaftalen. Denne består traditionelt af en police, et sæt forsikringsbetingelser og en række særlige klausuler. Endvidere kan visse bestemmelser i forsikringsaftaleloven føre til, at der ikke er dækning på en forsikring (behandles under pkt. B).

47 A. Entreprenørens ansvarsforsikring - fortsat Højesterets dom af 28. april 2005 (UfR H): En entreprenør E havde tegnet en ansvarsforsikring hos forsikringsselskabet F. Forsikringen dækkede skader ved jordarbejde, men var betinget af, at sikrede inden arbejdet gik i gang undersøgte hvor eventuelle kabler var anbragt (se ordlyd dommens side 6). E forvoldte i forbindelse med gravearbejde for kommunen K skade på et elkabel tilhørende L. E havde rekvireret kabeltegninger hos L men havde ikke modtaget disse. På arbejdsstedet viste en person fra K s graveentreprenør en kabelplan til en afdelingsleder fra E og gav udtryk for, at der ikke var noget til hinder for at grave. E s afdelingsleder foldede ikke kortet ud, og læste ikke kortets signatur og tekst. F skulle ikke dække skaden, da E ikke selv havde foretaget undersøgelser, men havde stolet på oplysninger fra K.

48 A. Entreprenørens ansvarsforsikring - fortsat Østre Landsrets dom af 13. februar 1996 (UfR /2Ø) En entreprenør E skulle nedlægge fjernvarmerør for en kommune K. Ved tildækning af ledningen kom der for meget grus på ledningen, og E fjernede derfor gruset ned til ledningens overkant. I den forbindelse beskadigede E ledningen over en længere strækning. E var forsikret i forsikringsselskabet F. I de gældende forsikringsbetingelser, var følgende anført: Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på ting, når skaden skyldes sikredes grove tilsidesættelse af elementære sikkerhedsforanstaltninger. En skønsmand udtalte at den af E anvendte metode havde været forsvarlig, Såfremt E s ansatte nøje havde fulgt den instruks, der blev givet af E s tilsyn. Retten lagde til grund, at skaden skyldtes manglende omhu og påpasselighed, men der var ikke grundlag for at betegne den udviste forsømmelighed som en grov tilsidesættelse af elementære sikkerhedsforanstaltninger.

49 A. Entreprenørens ansvarsforsikring - fortsat Højesterets dom af (UfR H) En entreprenør E der skulle nedlægge en naturgasledning, beskadigede i forbindelse hermed et stærkstrømskabel. E havde indhentet ledningsoplysninger, men disse var ikke udleveret til skydeholdet. E havde tegnet ansvarsforsikring hos forsikringsselskabet F, og i forsikringen var anført: forsikringen ikke dækker ansvar for skade forvoldt af sikrede med fortsæt eller skade på ting, når skaden skyldes sikredes groft utilbørlige tilsidesættelse af elementære sikkerhedsforanstaltninger. Da ledningsoplysninger ikke var udleveret til skydeholdet, skulle forsikringen ikke dække, med henvisning til ovennævnte bestemmelse.

50 B. Forsikringsaftaleloven Forsikringsaftalelovens 51, stk. 1 Er der i forsikringsaftalen givet pålæg om forholdsregler, der før forsikringsbegivenhedens indtræden skal iagttages for at forebygge denne eller formindske skadens omfang, og har den sikrede eller nogen, hvem det påhviler at påse forskrifternes gennemførelse, gjort sig skyldig i forsømmelse med hensyn til overholdelsen af sådant pålæg, har den sikrede kun krav mod selskabet, når og for så vidt det må anses godtgjort, at forsikringsbegivenhedens indtræden eller omfang ikke skyldes overtrædelse af disse forskrifter.

51 B. Forsikringsaftaleloven - fortsat Forsikringsaftalelovens 51, stk. 1 fortsat Eksempel: UfR H Jordarbejde: Det er en betingelse for forsikringens dækning, at sikrede, forinden jordarbejdets påbegyndelse har indhentet myndighedernes tilladelse, hvor dette kræves, samt undersøgt hos myndigheder og ledningsejere, hvor eventuelle kabler og underjordiske ledninger er anbragt

52 C. Forsikringsdækning ved entreprenørens konkurs Forsikringsaftalelovens 95 Stk. 1. Når den sikredes erstatningspligt overfor den skadelidte er fastslået og erstatningens størrelse bestemt, indtræder den skadelidte i den sikredes ret imod selskabet, for så vidt han ikke er fyldestgjort. Stk. 2. Den skadelidte indtræder endvidere i den sikredes ret imod selskabet, hvis skadelidtes krav på erstatning er omfattet af sikredes konkurs, tvangsakkord eller gældssanering. I det omfang skadelidtes krav ikke er blevet dækket, kan det fulde krav på erstatning rettes mod selskabet. Selskabet skal i de i 1. pkt. nævnte tilfælde uden ugrundet ophold underrette den sikrede om, at det har modtaget et krav på erstatning.

53 Disposition 1. Graveskader som juridisk disciplin 2. Ansvarsgrundlag 3. Placering af ansvaret 4. Opgørelse af tabet 5. Forsikringsforhold 6. Lidt om kontrakter

54 6. Lidt om kontrakter A. Om ansvar i kontrakt B. Hvad kan bygherre gøre C. Hvad kan entreprenøren gøre D. Hvad kan underentreprenøren gøre

55 A. Om ansvar i kontrakt Erstatning udenfor kontrakt er reguleret af praksis, forskellige lovbestemmelser m.v. Skadevolder og skadelidte har som udgangspunkt ikke noget at gøre med hinanden før skaden indtræder. Når to parter er i et kontraktforhold giver det mulighed for at træffe aftale om retsforholdet mellem de to også om hvad der skal gælde i forbindelse med skader. Udgangspunktet er aftalefrihed dog sætter lovgivning og praksis visse grænser. Aftalefriheden mellem to erhvervsdrivende er meget betydelig.

56 B. Hvad kan bygherre gøre Dokumentation for ansvarsforsikring (police inklusiv klausuler og betingelser). Ledningsoplysninger fuldstændig klarhed over, hvem der indhenter disse (også i forhold mellem hoved- og underentreprenør), navnlig hvis det ikke er bygherre selv eventuel dokumentation for udlevering. Forum ved tvistløsning vær opmærksom på, at der ofte mellem entreprenører aftales voldgift. Bestemmelse om hovedentreprenørs valg af underentreprenør. Klarlæggelse af, om entreprenør er selvstændigt virkende eller ej - præcision af et eventuelt tilsyns formål (kvalitetskontrol eller instruktion). Gravetilladelse en del af aftalen (OBS: gravetilladelse er som udgangspunkt udstedt til bygherre). Bonus / bod knyttet op på antal graveskader.

57 C. Hvad kan entreprenøren gøre Sikre, at kontraktforhold til bygherre bliver videreført til underentreprenør sammenfald mellem pligter og rettigheder. Ledningsoplysninger fuldstændig klarhed over, hvem der indhenter disse eventuel dokumentation for, at de er udleveret. Dokumentation for ansvarsforsikring (police inklusiv klausuler og betingelser).

58 D. Hvad kan underentreprenøren gøre OBS: Ofte er underentreprenørens forhandlingsposition ikke stærk Begrænse ansvar til forsikringsdækning. Sikre, at forsikringen dækker den relevante type arbejde samt den anvendte metode.

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER

RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER 19. FEBRUAR 2015 RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER I visse retssager kan det have betydning at få afklaret, hvad der er forsikringsmæssig praksis, eller få forklaret særlige forsikringstekniske

Læs mere

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG 5. SEPTEMBER 2012 LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG Skønserklæringer indhentet til brug for voldgiftssag mellem entreprenør og bygherre kunne ikke tillægges sædvanlig bevismæssig værdi under en senere

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016 Sag 251/2016 DONG Energy Sales & Distribution A/S og Radius Elnet A/S (advokat Erik Bertelsen for begge) mod Transport- og Bygningsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

PRINCIPIEL DOM OM RISIKOBETONET ARBEJDE TIL VARETAGELSE AF ALMENE SAMFUNDSINTERESSER

PRINCIPIEL DOM OM RISIKOBETONET ARBEJDE TIL VARETAGELSE AF ALMENE SAMFUNDSINTERESSER 13. MARTS 2012 PRINCIPIEL DOM OM RISIKOBETONET ARBEJDE TIL VARETAGELSE AF ALMENE SAMFUNDSINTERESSER Da Forsvarsministeriets ammunitionsrydningstjeneste forsøgte at demontere en ueksploderet flybombe fra

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE 25. NOVEMBER 2013 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE Østre Landsret har i en ny dom behandlet principielle spørgsmål om dels, hvornår forudsætningerne for anvendelse af FAL 45 er opfyldt; dels hvorledes

Læs mere

Entreprenøransvaret og entrepriseforsikringer. Uddannelsesdagen 2017 Ved Jens Hjortskov

Entreprenøransvaret og entrepriseforsikringer. Uddannelsesdagen 2017 Ved Jens Hjortskov Entreprenøransvaret og entrepriseforsikringer Uddannelsesdagen 2017 Ved Jens Hjortskov 2 Entreprenøransvaret Entreprenøransvaret indebærer både et tjenesteydelsesansvar og et leverandøransvar. Entreprenøransvaret

Læs mere

NY DOM OM ENTREPRISERETLIGT ANSVAR OG ENTREPRI- SEFORSIKRING

NY DOM OM ENTREPRISERETLIGT ANSVAR OG ENTREPRI- SEFORSIKRING 29. FEBRUAR 2012 NY DOM OM ENTREPRISERETLIGT ANSVAR OG ENTREPRI- SEFORSIKRING I entreprisesag fandtes tilsynsførende at være ansvarlig for at sikre, at destruktive indgreb i bærende bygningsdele blev foretaget

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED 14. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED Østre Landsret har netop afgjort et principielt spørgsmål, der gennem nogen tid har været omtvistet: Kan

Læs mere

Det er gravalvorligt

Det er gravalvorligt Det er gravalvorligt Vejledning til gravearbejde i nærheden af forsyningsledninger Anvisning for arbejder i nærheden af Vestforsynings ledninger Inden du skal i gang med at grave har du pligt til, at indhente

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Dansk Gas Forening ERFA Konference Gasledninger 1-2. november 2007 John Thorn 1. Gasledning

Dansk Gas Forening ERFA Konference Gasledninger 1-2. november 2007 John Thorn 1. Gasledning John Thorn 1 Gasledning John Thorn Ansat i HNG Funktionsleder kontrakter og økonomi Medlem af arbejdsudvalget for FLIS Medlem af brugergruppen for LER Formand for Dansk Ledningsejerforums faggruppe til

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af ledningsejere

Bekendtgørelse om registrering af ledningsejere BEK nr 1011 af 25/10/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-2662 Senere

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV 6. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV Vestre Landsret har i en ny dom taget stilling til det principielle

Læs mere

Regler for etablering af ledninger i jord

Regler for etablering af ledninger i jord Regler for etablering af ledninger i jord 10. november 2006 Dansk Ledningsejerforum Indledning Denne redegørelse beskriver fortrinsvis de juridiske forhold som gælder for etablering af ledningsanlæg i

Læs mere

HØJESTERETSDOM OM BEVIS FOR GROV UAGTSOMHED SAGSOMKOSTNINGER VED ADCITATION

HØJESTERETSDOM OM BEVIS FOR GROV UAGTSOMHED SAGSOMKOSTNINGER VED ADCITATION 28. JUNI 2010 HØJESTERETSDOM OM BEVIS FOR GROV UAGTSOMHED SAGSOMKOSTNINGER VED ADCITATION Højesteret har ved dom af 23. juni 2010 fundet, at det ikke var bevist, at den brand, som en 14-årig dreng sammen

Læs mere

Pas på ledningerne og livet. Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt

Pas på ledningerne og livet. Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt Pas på ledningerne og livet Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt Indledning Sikkerhedsstyrelsen har udarbejdet stærkstrømsbekendtgørelsen. Bekendtgørelsens afsnit 5A omhandler sikkerhedsforskrifter

Læs mere

PRINCIPIEL DOM OM ENTREPRISEFORSIKRING

PRINCIPIEL DOM OM ENTREPRISEFORSIKRING 30. AUGUST 2012 PRINCIPIEL DOM OM ENTREPRISEFORSIKRING En ny dom tager stilling til, hvorvidt entrepriseforsikringens sædvanlige dækningsundtagelse for mangelfuld udførelse af projektering, beregning,

Læs mere

DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE

DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE 21. FEBRUAR 2011 DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE Selv om den standardiserede erhvervs- og produktansvarsforsikring har været særdeles udbredt siden tilblivelsen i 1987, og

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

Entrepriseforsikringens dækninger

Entrepriseforsikringens dækninger Entrepriseforsikringens dækninger Forsikringen er udformet med betydelig inspiration fra engelske standardvilkår for entrepriseforsikring, og indeholder følgende dækninger: Forsikring af entreprisen (all

Læs mere

16. JULI A og F anlagde sag mod B, montøren af gearet, C, og producenten af gearet, D.

16. JULI A og F anlagde sag mod B, montøren af gearet, C, og producenten af gearet, D. 16. JULI 2015 PRODUCENT AF GEARKASSE ANSVARLIG FOR SKADER OPSTÅET VED ET SKIBS PÅSEJLING - MELLEMHANDLER- HÆFTELSE ANSVARSFRASKRIVELSE I STANDARDLEVE- RINGSBETINGELSER I en ny byretsdom fandtes en producent

Læs mere

"Ved underboring af V rammes gasledningen med utæthed til følge. Politiet afspærrer hovedvejen, indtil ventil 79154 og 79153 er lukket.

Ved underboring af V rammes gasledningen med utæthed til følge. Politiet afspærrer hovedvejen, indtil ventil 79154 og 79153 er lukket. Retten i Nibe Udskrift af dombogen Den 23. august 2002 blev i sag nr. BS 1-551/2000: Nurgas Midt/Nord I/S mod N afsagt DOM I forbindelse med en kloakentreprise, som sagsøgte, N, havde for Viborg Kommune,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om registrering af ledningsejere

Bekendtgørelse af lov om registrering af ledningsejere LBK nr 578 af 06/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 11/02842

Læs mere

Velkommen. Informationsmøde for grundejere i Køge Kommune Onsdag d. 29. april 2015

Velkommen. Informationsmøde for grundejere i Køge Kommune Onsdag d. 29. april 2015 Velkommen Informationsmøde for grundejere i Køge Kommune Onsdag d. 29. april 2015 Program 1. Introduktion hvem er jeg? 2. Køge Kyst Projektet 3. Hvordan skal du forholde dig før og under byggeriet? a.

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

NYE DOMME: ANSVAR FOR GLIDESKADE FORÆLDELSE AF KRAV I HENHOLD TIL ULYKKESFORSIKRING

NYE DOMME: ANSVAR FOR GLIDESKADE FORÆLDELSE AF KRAV I HENHOLD TIL ULYKKESFORSIKRING 21. MAJ 2012 NYE DOMME: ANSVAR FOR GLIDESKADE FORÆLDELSE AF KRAV I HENHOLD TIL ULYKKESFORSIKRING I dette nyhedsbrev omtales to nye domme. Dels vedrørende et supermarkeds eventuelle ansvar for, at en kunde

Læs mere

LANDSRETSDOM OM GLIDESKADE VED ISSLAG ARBEJDSGIVERANSVAR OG GRUNDEJERANSVAR

LANDSRETSDOM OM GLIDESKADE VED ISSLAG ARBEJDSGIVERANSVAR OG GRUNDEJERANSVAR 2. OKTOBER 2013 LANDSRETSDOM OM GLIDESKADE VED ISSLAG ARBEJDSGIVERANSVAR OG GRUNDEJERANSVAR Østre Landsret har netop afsagt dom i en sag vedrørende spørgsmålet, om en arbejdsgiver var ansvarlig for medarbejderens

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM INDBOFORSIKRING OG KONTANTERSTATNING - GENLEVERING FRADRAG FOR RABAT

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM INDBOFORSIKRING OG KONTANTERSTATNING - GENLEVERING FRADRAG FOR RABAT 8. NOVEMBER 2013 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM INDBOFORSIKRING OG KONTANTERSTATNING - GENLEVERING FRADRAG FOR RABAT En ny landsretsdom fastslår forsikringsselskabets ret til i kontanterstatningen at fratrække

Læs mere

DOM OM ULYKKESFORSIKRING OG SLAGSMÅL

DOM OM ULYKKESFORSIKRING OG SLAGSMÅL 12. MARTS 2012 DOM OM ULYKKESFORSIKRING OG SLAGSMÅL Der opstår ikke helt sjældent tvist om, hvorvidt forsikringstagerens tilskadekomst ved slag og lignende vold skal anses som et overfald (der dækkes)

Læs mere

LANDSRETSDOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENERGI- TRAUME

LANDSRETSDOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENERGI- TRAUME 11. APRIL 2014 LANDSRETSDOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENERGI- TRAUME Passageren i en bil, der med en hastighed af ca. 3,5 km/t bakkede ind i en betonsøjle, gjorde gældende, at efterfølgende gener i form

Læs mere

DOM OM ANSVAR FOR OLIEFORURENING - BEVIS FOR ANSVARSGRUNDLAG OG ÅRSAGSFORBINDELSE

DOM OM ANSVAR FOR OLIEFORURENING - BEVIS FOR ANSVARSGRUNDLAG OG ÅRSAGSFORBINDELSE 29. APRIL 2010 DOM OM ANSVAR FOR OLIEFORURENING - BEVIS FOR ANSVARSGRUNDLAG OG ÅRSAGSFORBINDELSE En ny landsretsdom tager bl.a. stilling til, hvorvidt der i en erstatningssag om ansvar for olieforurening

Læs mere

NY LANDSRETSDOM OM PRODUKTANSVAR DEFEKT BETJENINGSVEJLEDNING

NY LANDSRETSDOM OM PRODUKTANSVAR DEFEKT BETJENINGSVEJLEDNING 12. APRIL 2013 NY LANDSRETSDOM OM PRODUKTANSVAR DEFEKT BETJENINGSVEJLEDNING En ny landsretsdom fastslår, at selve det forhold, at en maskine uden større besvær kunne have været designet på en anden måde,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

U D S K R I F T A F D O M B O G E N F O R K Ø B E N H A V N S B Y R E T S A F D E L I N G F. Den 18. juni 1997 blev i sag nr.

U D S K R I F T A F D O M B O G E N F O R K Ø B E N H A V N S B Y R E T S A F D E L I N G F. Den 18. juni 1997 blev i sag nr. U D S K R I F T A F D O M B O G E N F O R K Ø B E N H A V N S B Y R E T S A F D E L I N G F. Den 18. juni 1997 blev i sag nr. BS F- 339/1996, T v/advokat Jan Anker Rasmussen mod A v/advokat Jacob Nørager-Nielsen

Læs mere

FOA Fag og Arbejde s.m.f. A har nedlagt påstand om, at Nykredit Forsikring A/S, tilpligtes at anerkende, at erstatningskravet kan rettes direkte

FOA Fag og Arbejde s.m.f. A har nedlagt påstand om, at Nykredit Forsikring A/S, tilpligtes at anerkende, at erstatningskravet kan rettes direkte RETTEN I ROSKILDE Udskrift af dombogen DOM fsagt den 26. oktober 2016 i sag nr. BS : FO Fag og rbejde s.m.f. mod Nykredit Forsikring /S.C. Meyers Vænge 9 2450 København SV DOM Delforhandlingen i sagen,

Læs mere

DELVIST MANGLENDE OG MANGELFULDT OMFANGSDRÆN OMFATTET AF LOV OM FORBRUGERBESKYTTELSE VED ERHVERVELSE AF FAST EJENDOM M.V.

DELVIST MANGLENDE OG MANGELFULDT OMFANGSDRÆN OMFATTET AF LOV OM FORBRUGERBESKYTTELSE VED ERHVERVELSE AF FAST EJENDOM M.V. 2 APRIL 2013 DELVIST MANGLENDE OG MANGELFULDT OMFANGSDRÆN OMFATTET AF LOV OM FORBRUGERBESKYTTELSE VED ERHVERVELSE AF FAST EJENDOM M.V. Sælger af en privat fast ejendom var omfattet af den almindelige ansvarsfritagelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. december 2013 Sag 303/2011 (2. afdeling) TDC A/S (advokat Allan Lund Christensen) mod Viborg Kommune (advokat Klaus Kastrup-Larsen) Biintervenient til støtte for TDC

Læs mere

Gæsteprincippet - Status

Gæsteprincippet - Status Vejforum Side 1 Gæsteprincippet - Status Advokat Benedicte Galbo Kammeradvokaten Advokat Anders Valentiner-Branth Horten Side 2 (BG) Private fællesveje Samme gæsteprincip gælder Offentlige veje Lov om

Læs mere

NY DOM OM RETSHJÆLPSFORSIKRING - ADVOKATENS DIREKTE KRAV MOD SELSKABET

NY DOM OM RETSHJÆLPSFORSIKRING - ADVOKATENS DIREKTE KRAV MOD SELSKABET 17. APRIL 2012 NY DOM OM RETSHJÆLPSFORSIKRING - ADVOKATENS DIREKTE KRAV MOD SELSKABET En ny dom fastslår, at da sikredes advokat i en retshjælpssag har et direkte krav mod selskabet vedrørende sit salær,

Læs mere

HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING

HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING 17. JUNI 2010 HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING Højesteret har ved dom af 10. juni 2010 fastslået, at en advokat ikke kan kræve betaling af klientens forsikringsselskab

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

LANDSRETDOM OM ET EJERSKIFTEFORSIKRINGSSEL- SKABS DIREKTE KRAV OVER FOR SÆLGERS ENTREPRE- NØR.

LANDSRETDOM OM ET EJERSKIFTEFORSIKRINGSSEL- SKABS DIREKTE KRAV OVER FOR SÆLGERS ENTREPRE- NØR. 21. MAJ 2013 LANDSRETDOM OM ET EJERSKIFTEFORSIKRINGSSEL- SKABS DIREKTE KRAV OVER FOR SÆLGERS ENTREPRE- NØR. Østre Landsret har i en ny dom fundet, at et ejerskifteforsikringsselskab, som under ejerskifteforsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 Sag 326/2011 (1. afdeling) If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) mod A (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN

STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN For alle aftaler, hvor HP Anlæg og Søn (HAS) udfører bygge- og anlægsarbejder og/eller leverer ydelser til bygge- og anlægsarbejder, gælder Almindelige betingelser for

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

LANDSRETSDOM OM BYGNINGSSAGKYNDIGES ERSTAT- NINGSANSVAR

LANDSRETSDOM OM BYGNINGSSAGKYNDIGES ERSTAT- NINGSANSVAR 29. MARTS 2012 LANDSRETSDOM OM BYGNINGSSAGKYNDIGES ERSTAT- NINGSANSVAR Bygningssagkyndig havde handlet ansvarspådragende, da det ikke var tilstrækkelig advarsel at give karakteren K1 i tilstandsrapporten

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING 10. JANUAR 2013 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING Østre Landsret har taget stilling til den situation, der opstår, når et forsikringsselskab har udbetalt en

Læs mere

LANDSRETSDOM KAN EN GRUNDEJERFORENING GØRES ANSVARLIG FOR ET GLATFØREUHELD?

LANDSRETSDOM KAN EN GRUNDEJERFORENING GØRES ANSVARLIG FOR ET GLATFØREUHELD? 29. APRIL 2015 LANDSRETSDOM KAN EN GRUNDEJERFORENING GØRES ANSVARLIG FOR ET GLATFØREUHELD? En ny landsretsdom tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt ikke blot grundejeren, men tillige grundejerforeningen

Læs mere

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Entrepriseforsikringsbetingelsernes dækningsundtagelsers overensstemmelse med forsikringsaftaleloven

Entrepriseforsikringsbetingelsernes dækningsundtagelsers overensstemmelse med forsikringsaftaleloven TBB2012.231 Entrepriseforsikringsbetingelsernes dækningsundtagelsers overensstemmelse med forsikringsaftaleloven Er entrepriseforsikringers sædvanlige dækningsundtagelser vedrørende fx»skade som skyldes

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Golfspilleres ansvarsforsikring

Golfspilleres ansvarsforsikring Forsikringstager Dansk Golf Union Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Forsikret risiko Golfspil udøvet på eller ved golfbane/-anlæg drevet af foreningsejet klub eller privat ejet selskab. Det

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /MLD Klager: Indklaget energiselskab: KK 8450 Hammel Hammel Elforsyning Net A/S CVR 3247 9243 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29 CVR-nr. 28 45 81 85 post@energianke.dk

Læs mere

Entreprisekursus Ansvarsforsikring Den 19. maj 2009. Philip van Witteloostuyn, fagkonsulent Ansvarsteam

Entreprisekursus Ansvarsforsikring Den 19. maj 2009. Philip van Witteloostuyn, fagkonsulent Ansvarsteam Entreprisekursus Ansvarsforsikring Den 19. maj 2009 Philip van Witteloostuyn, fagkonsulent Ansvarsteam Programoversigt 1. Hvad er en entrepriseforsikring? 2. Forskellige entreprisekontrakter 3. Byggeriets

Læs mere

Vejlovens gæsteprincip

Vejlovens gæsteprincip Juridiske forhold Vejlovens gæsteprincip Ledninger i privat jord Standarder og normer Norm for etablering af ledninger (DS 475) Lov om registrering af ledningsejere (LER) Graveskader Vejlovens gæsteprincip

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 42/2016 CO-industri som mandatar for A (advokat Nicolai Westergaard) mod Beskæftigelsesministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) CO-industri

Læs mere

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S 1. Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg og leveringer foretaget af ALPHA-elektronik A/S (AE) til

Læs mere

FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR. DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum

FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR. DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon: 72 10 21 60 gravetilsyn@dongenergy.dk www.dongenergy.dk Cvr-nr. 29 91 54 58 FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR 09.12.427

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler ARKITEKTANSVARSFORSIKRING 1.0 FORSIKRINGENS OMFANG 1.1 Forsikringen

Læs mere

METRO CITYRINGEN INFORMATIONSMØDE ONSDAG DEN 29. FEBRUAR 2012

METRO CITYRINGEN INFORMATIONSMØDE ONSDAG DEN 29. FEBRUAR 2012 INFORMATIONSMØDE ONSDAG DEN 29. FEBRUAR 2012 Dagsorden: 1. Introduktion - hvem er vi? 2. Metroselskabet medpart eller modpart? 3. Hvilke byggearbejder skal vi være mest nervøse for? 4. Hvilke særlige risici

Læs mere

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2.

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2. 0BKriminalitetsforsikring 4BAlmindelige betingelser KR-00-01 Indholdsfortegnelse 5BDefinitioner Pkt. Side Forsikringstager: 1.1. 1 Virksomheden: 1.2 1 Datterselskaber: 1.3 1 Sikrede: 1.4 1 Ansatte: 1.5

Læs mere

Ledningsret seneste praksis om gæsteprincippet mm. Ved Anne Sophie K. Vilsbøll

Ledningsret seneste praksis om gæsteprincippet mm. Ved Anne Sophie K. Vilsbøll Ledningsret seneste praksis om gæsteprincippet mm. Ved Anne Sophie K. Vilsbøll 2 Disposition 1. Højesterets definition på gæsteprincippet 2. Den nye lov om offentlige veje bestemmelser og bemærkninger

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

Hvad er ligheden mellem

Hvad er ligheden mellem Hvad er ligheden mellem 1 LEDNINGSEJERREGISTRET www.ler.dk Henrik Suadicani fuldmægtig Erhvervs- og Byggestyrelsen Bentley user møde 2008 Indhold LER s baggrund LER i praksis Lovændringer 2008 Anvendelsesgrad

Læs mere

Notat om Højesterets dom af 9. november 2016

Notat om Højesterets dom af 9. november 2016 7503519 HNT/IHO Notat om Højesterets dom af 9. november 2016 Ankestyrelsen har ved e-mail af 13. november 2016 bedt mig om at kommentere Højesterets dom af 9. november 2016 (Ankestyrelsens j.nr. 2012-5032-44579).

Læs mere

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Karin Hornbøll og Dorthe Albertsen Agenda Kommunens forsikringer

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

DOM OM GROV UAGTSOMHED VED ILDSPÅSÆTTELSE

DOM OM GROV UAGTSOMHED VED ILDSPÅSÆTTELSE 14. JUNI 2012 DOM OM GROV UAGTSOMHED VED ILDSPÅSÆTTELSE Under en fest ville en ung beruset mand hjælpe den pige, der holdt festen, med at tænde op i en udendørs pejs. Han hældte væske fra en dunk, der

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

Ledningsregistrering Nu og i fremtiden Lejre Vandråd 22. september 2016

Ledningsregistrering Nu og i fremtiden Lejre Vandråd 22. september 2016 Ledningsregistrering Nu og i fremtiden Lejre Vandråd 22. september 2016 Rammen: lovgivning, normer og domme Lovgivningen for registrering er LER loven med bekendtgørelse. Vigtigt også at anvende: - Aftalte

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

BEVIS FOR SKADENS ÅRSAG

BEVIS FOR SKADENS ÅRSAG 13. JUNI 2016 BEVIS FOR SKADENS ÅRSAG I erstatningssager gør skadelidte ikke sjældent gældende, at når der ikke kan påpeges andre sandsynlige årsager til skadens indtræden, må sagen skyldes en nærmere

Læs mere

HØJESTERETSDOM OM PSYKISK LIDELSE OG PÅREGNE- LIGHED

HØJESTERETSDOM OM PSYKISK LIDELSE OG PÅREGNE- LIGHED 20. MARTS 2012 HØJESTERETSDOM OM PSYKISK LIDELSE OG PÅREGNE- LIGHED Højesteret har i en ny dom fundet, at en psykisk lidelse, som skadelidte udviklede nogle år efter en vådeskudsulykke, ikke kunne anses

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSLOVENS 101, STK. 2 SKADELIDTES EGEN SKYLD VED TRAFIKULYK- KER

NY HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSLOVENS 101, STK. 2 SKADELIDTES EGEN SKYLD VED TRAFIKULYK- KER 8. OKTOBER 2013 NY HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSLOVENS 101, STK. 2 SKADELIDTES EGEN SKYLD VED TRAFIKULYK- KER Men i relation til det skadeforvoldende motorkøretøjs ansvarsforsikring bevarer skadelidte som

Læs mere

Pas på ledningerne og livet. Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt

Pas på ledningerne og livet. Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt Pas på ledningerne og livet Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt Indledning Almindelige bestemmelser Planlægning Elektricitetsrådet har udarbejdet stærkstrømsbekendtgørelsen. Bekendtgørelsens

Læs mere

915/13. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. LB Forsikring A/S Farvergade København K. k e n d e l s e :

915/13. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. LB Forsikring A/S Farvergade København K. k e n d e l s e : 915/13 Den 24. april 2013 blev i sag nr. 83.934: xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx mod LB Forsikring A/S Farvergade 17 1463 København K afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren har

Læs mere

VOLDGIFTSKENDELSE OM BL.A. ENTREPRENØRENS BEVIS FOR TAB OG RÅDGIVERENS ANSVAR FOR FORSINKELSE OG MERARBEJDE.

VOLDGIFTSKENDELSE OM BL.A. ENTREPRENØRENS BEVIS FOR TAB OG RÅDGIVERENS ANSVAR FOR FORSINKELSE OG MERARBEJDE. 21. SEPTEMBER 2012 VOLDGIFTSKENDELSE OM BL.A. ENTREPRENØRENS BEVIS FOR TAB OG RÅDGIVERENS ANSVAR FOR FORSINKELSE OG MERARBEJDE. En ny kendelse afsagt af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed om

Læs mere

19-04-2015. Erstatning eller ej? Brug af VAT03. Siden 2010

19-04-2015. Erstatning eller ej? Brug af VAT03. Siden 2010 Erstatning eller ej? Københavns kommunes erfaringer med værdiberegninger af skader Brug af VAT03 Siden 2010 Anvendelser 1. Et træ skades og skaden vil sandsynligvis markant forkorte træets levetid Eks.

Læs mere

Notat om. Skoleledernes

Notat om. Skoleledernes Notat om Skoleledernes tilsyns ansvar 2013 tilsynsansvar Skolelederforeningen har udarbejdet et notat som en hjælp for medlemmerne til at få afklaret skoleledernes tilsynsansvar over for eleverne ved skolerejser

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Aftalegrundlaget. 2 2. Kontraktperiode. 2 3. Fast pris og dennes betaling. 2 4. Dokumenter 2 5. Omfang af og ændringer i entreprisens omfang. 3 6. Fejl i projektet. 3 7. Regnefejl

Læs mere

Selskabstømning - erstatning udredt af rådgivere SKM2012.353.HR

Selskabstømning - erstatning udredt af rådgivere SKM2012.353.HR Selskabstømning - erstatning udredt af rådgivere SKM2012.353.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 1/6 2012, jf. SKM2012.353.HR, at erstatningsbeløb til

Læs mere

NY LANDSRETSDOM OM PRINCIPPERNE FOR BEREGNING AF ÅRSLØN VED ERSTATNING TIL SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE

NY LANDSRETSDOM OM PRINCIPPERNE FOR BEREGNING AF ÅRSLØN VED ERSTATNING TIL SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE 9. FEBRUAR 2017 NY LANDSRETSDOM OM PRINCIPPERNE FOR BEREGNING AF ÅRSLØN VED ERSTATNING TIL SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE En ny landsretsdom fastslår de principper, der skal tages udgangspunkt i, når erstatning

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere