Graveskader i juridisk perspektiv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Graveskader i juridisk perspektiv"

Transkript

1 Graveskader i juridisk perspektiv Advokat Simon Heising ) og Advokat Jakob Sønder Larsen )

2 Dagens problemstilling Vi skal beskæftige os med: Skader forvoldt af professionelle entreprenører Skader forvoldt ved gravearbejde Skader forvoldt på ledninger (samt følgeskader) Vi skal ikke beskæftige os med: Skader forvoldt af private personer, landmænd m.v. Skader på bygninger, personskade m.v. Skader tilføjet entreprenørens materiel m.v.

3 Disposition 1. Graveskader som juridisk disciplin 2. Ansvarsgrundlag 3. Placering af ansvaret 4. Opgørelse af tabet 5. Forsikringsforhold 6. Lidt om kontrakter

4 1. Graveskader som juridisk disciplin A. Særlige kendetegn ved sager om graveskader B. Aktørerne C. Dokumenterne

5 A. Særlige kendetegn En del af den traditionelle erstatningsret Området er særligt kendetegnet ved: teknisk / faglig viden nødvendig ofte er der flere aktører en vis offentlig regulering (gravetilladelser, ledningsejerregistret, vejlovene) Involverer offentlige interesser (forsyningssikkerhed, hensyn til vejnettet) Praksis har stor betydning ingen relevant nyere litterær fremstilling af emnet

6 B. Aktørerne Vejmyndigheder ofte en kommune Bygherre / Ledningsejer Entreprenører ofte både en hoved- og en underentreprenør Direkte skadelidte typisk en ledningsejer Indirekte skadelidte typisk en kunde, der forsynes af den beskadigede ledning Forsikringsselskaber

7 C. Dokumenterne Gravetilladelse Kabelplaner Entreprisekontrakter, herunder arbejdsbeskrivelse Anvisninger fra ledningsejere Forespørgsel til LER Referat fra ledningsejermøde

8 Disposition 1. Graveskader som juridisk disciplin 2. Ansvarsgrundlag 3. Placering af ansvaret 4. Opgørelse af tabet 5. Forsikringsforhold 6. Lidt om kontrakter

9 2. Ansvarsgrundlag A. Generelt om ansvarsgrundlaget B. Hvordan fastlægges ansvarsnormen C. Hvem kan kræve erstatning D. Gennemgang af typetilfælde

10 A. Generelt om ansvarsgrundlaget To mulige ansvarsgrundlag: Culpaansvar skadevolder skal have handlet uagtsomt (OBS: særlig praksis vedrørende krav fra personer, der er indirekte skadelidt, pkt. C nedenfor) Ansvar for selvstændigt virkende tredjemand hæftelsesansvar (behandles under pkt. 3)

11 B. Hvordan fastlægges ansvarsnormen Love og offentlige forskrifter Vejlovens 101, stk.3 Ledningsejerlovens 9 Standardregulativ for udførelse af gravearbejde m.fl. Normer og standarder DS 475 Norm for etablering af ledningsanlæg i jord DS 462 Norm for registrering af ledninger Kutyme i branchen/god håndværksskik Fastlægges ofte ved syn og skøn, eller ved henvendelse til brancheorganisationer Domspraksis

12 B. Hvordan fastlægges ansvarsnormen fortsat Love og forskrifter Vejlovens 101, stk. 3: Den, som ved offentlige veje, herunder offentlige veje under anlæg, lader iværksætte byggeri, udgravning eller opfyldning, skal træffe de foranstaltninger, der efter arbejdets art og omfang er nødvendige for at sikre mod beskadigelse af de ledninger, kabler, standere m.v., der er anbragt i arealet. Byggelovens 12, stk. 1: Ved fundering, udgravning, ændring af terrænhøjde eller anden terrænændring på en grund skal, uanset om arbejdet i øvrigt er omfattet af loven, træffes enhver foranstaltning, der er nødvendig for at sikre omliggende grunde, bygninger og ledningsanlæg af enhver art.

13 B. Hvordan fastlægges ansvarsnormen fortsat Love og forskrifter Lov om graveadgang og ekspropriation mv. til telekommunikationsformål 5: Inden påbegyndelse af bygnings- eller jordarbejder skal bygnings- eller jordarbejdet anmeldes til den pågældende ejer af telekablet. Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 5 A, pkt. 3-7: Ved ethvert grave-, bore- og nedramningsarbejde i jorden (gade, vej, mark m.v.) skal entreprenøren rette henvendelse til el-leverandøren for at få oplysninger om, hvorvidt denne har jordkabler i arbejdsområdet 7.2 Ved arbejde i jorden inden for en respektafstand på 1 m fra den af el-leverandøren angivne placering af et jordkabel skal der indhentes nærmere anvisninger på arbejdets udførelse hos el-leverandøren.

14 B. Hvordan fastlægges ansvarsnormen fortsat Love og forskrifter Ledningsejerlovens 9: Enhver, der erhvervsmæssigt udfører gravearbejder på et offentligt vejareal eller arealer udlagt til privat fællesvej, skal inden påbegyndelse af gravearbejdet indhente oplysninger fra Ledningsejerregistret om, hvilke ledningsejere, der ejer ledninger i graveområdet. De nødvendige ledningsoplysninger skal være indhentet, inden gravearbejdet påbegyndes, og gravearbejdet skal tilrettelægges og udføres under hensyntagen til de indhentede oplysninger.

15 B. Hvordan fastlægges ansvarsnormen fortsat Normer DS 475 Norm for etablering af ledningsanlæg i jord: Overholdelse af minimumsafstande mellem ledninger (tabel V 2.6.1) Ledninger må ikke nedlægges med utilsigtede bugtninger (pkt ) Ledningsejere skal kontaktes, og deres instrukser skal følges (pkt ) Om fornødent skal der foretages prøvegravning (pkt og pkt ) Ved jordfortrængning og underboring: Udførelse således, at der selv med et ugunstigt sammenfald af tolerancer, ikke opstår skade på eksisterende ledninger (pkt )

16 B. Hvordan fastlægges ansvarsnormen fortsat Sammenfatning På baggrund af en gennemgang af love og normer på området, kan det sammenfattende anføres om ansvarsnormen: Entreprenøren har pligt til at undersøge, hvorvidt der er nedlagt ledninger i de arealer, hvor entreprenøren skal grave. Entreprenøren skal forespørge i LER. Entreprenøren skal indhente nærmere oplysninger om ledningerne (herunder navnlig om ledningernes placering). Entreprenøren skal kontakte ledningsejeren i tvivlstilfælde. Entreprenøren skal om nødvendigt foretage prøvegravning. Entreprenøren skal tilrettelægge arbejdet, således at der tages fornødent hensyn til eksisterende ledninger. Entreprenøren skal følge ledningsejernes anvisninger (dog indenfor rimelighedens grænser).

17 C. Hvem kan kræve erstatning Højesterets doms af 22. juni 2004 (UfR H): Totalentreprenør T skulle opføre et kontorbyggeri for en bygherre. I den forbindelse havde T antaget underentreprenør U. Under arbejdet beskadigede T og U ved to lejligheder elkabler, hvilket bevirkede strømafbrydelse i naboejendommen, med driftstab til følge. B der drev virksomhed fra naboejendommen, rettede et erstatningskrav mod T og U. Højesteret udtalte, at det som udgangspunkt alene var den direkte skadelidte (ledningsejeren), der kunne kræve erstatning. B kunne dog kræve erstatning, da U s handling havde medført en så indlysende fare for et kabelbrud, og at T havde udvist en så betydelig grad af uagtsomhed, at B, som ikke var direkte skadelidt, kunne kræve erstatning for sit driftstab. Krav om geografisk nærhed.

18 D. Typetilfælde a) Entreprenøren har ikke indhentet ledningsoplysninger. b) Entreprenøren har ikke ledningsoplysningerne på gravestedet. c) Entreprenøren har modtaget oplysninger om ledninger fra tredjemand. d) Entreprenøren har ikke foretaget prøvegravning eller indhentet supplerende oplysninger. e) Faktiske forhold er ikke som angivet på kortmateriale (urigtige, upræcise eller manglende oplysninger). f) Ledningsejeren påviser ikke ledning på opfordring, eller foretager fejlagtig påvisning. g) Entreprenøren nedlægger ikke ledninger i overensstemmelse med forskrifter/normer. h) Døde kabler.

19 D. Typetilfælde - fortsat a) Entreprenøren har ikke indhentet ledningsoplysninger Som udgangspunkt medfører det erstatningsansvar, såfremt ledningsoplysninger ikke indhentes. Dette følger tillige af ledningsejerlovens 9. Udenfor ledningsejerlovens anvendelsesområde (og i øvrigt på skader indtrådt før september 2005), kan entreprenøren blive ansvarsfri på baggrund af en konkret vurdering. Vestre Landsrets dom af 28. november 1994 (UfR V) Entreprenør E beskadigede i forbindelse med gravearbejde på en privat mark et telekabel tilhørende T. Da der ikke var omstændigheder, der gav grund til mistanke om nedgravede kabler, var E ikke erstatningsansvarlig, uanset at han ikke forinden havde rettet henvendelse til T. OBS: Kablet var registreret i tingbogen, hvilket var uden betydning.

20 D. Typetilfælde - fortsat b) Entreprenøren har ikke ledningsoplysningerne på gravestedet Som udgangspunkt medfører det erstatningsansvar såfremt ledningsoplysningerne ikke er på gravestedet. Undtagelser kan tænkes, hvor det konkret ikke har haft betydning.

21 D. Typetilfælde fortsat c) Entreprenør har modtaget ledningsoplysninger fra tredjemand Østre Landsrets dom af 13. maj 2004 (FED Ø) Entreprenør E forvoldte skade på telekabel ejet af B i forbindelse med udførelse af arbejde for gårdejer A. Efter E s oplysninger havde A hentet kort hos kommunen og efterfølgende oplyst E, at der ikke var kabler i graveområdet. Retten fandt at E som selvstændig entreprenør ikke kunne forlade sig på A s oplysninger, og således selv skulle foretage undersøgelser/rette henvendelse til ledningsejeren. Da dette ikke var sket, havde E handlet ansvarspådragende. OBS: Betydningen af ledningsejerlovens 9 indeholder denne en selvstændig undersøgelsespligt? OBS: Forholdet har tillige betydning for forsikringsdækning (senere under pkt. 5).

22 D. Typetilfælde - fortsat d) Entreprenøren har ikke foretaget prøvegravning eller indhentet supplerende oplysninger Østre Landsrets dom af 7. april 2003 (FED Ø) Entreprenør E forvoldte i forbindelse med en styret underboring skade på et såkaldt blokstik tilhørende teleselskabet T. E havde forinden indhentet ledningsoplysninger fra T, der var modtaget pr. fax. Heraf fremgik blandt andet, at kabler var placeret i meget varierende dybde. E havde forinden lokaliseret de to telekabler et på hver side af vejen. Disse lå i cm dybde. E forventede derfor, at den tredje ledning, der lå under vejbanen, var placeret i omtrent samme dybde. Underboringen foregik i ca. 160 cm dybde. Da E ikke forinden arbejdets påbegyndelse havde kontaktet T for at få oplyst den præcise beliggenhed, havde E handlet ansvarspådragende. Ikke egen skyld hos T, der blandt andet havde et andet kort med koteangivelse.

23 D. Typetilfælde - fortsat e) Faktiske forhold er ikke som angivet på kortmateriale (urigtige, upræcise eller manglende oplysninger) Vestre Landsrets dom af 14. april 1986 (UfR V) Vedrører ikke en graveskade, men ekstraudgifter til et kloakeringsarbejde. Et vandværk havde givet oplysninger om placering af sine ledninger, som viste sig at være mangelfulde. Dette medførte ekstraudgifter i forbindelse med et kloakeringsarbejde. Da vandværket havde udleveret tilgængelige og kendte oplysninger, og da der ikke var ført bevis for en særlig kutyme på området, blev vandværket frifundet. OBS: Angives af Bo von Eyben at have særlig principiel betydning.

24 D. Typetilfælde - fortsat e) Faktiske forhold er ikke som angivet på kortmateriale (urigtige, upræcise eller manglende oplysninger) - fortsat Østre Landsrets dom af 21. august 1987 (UfR Ø) Vedrører entreprenørs krav mod en ledningsejer. Under E s arbejde med nedlægning af kloakrør, ramte E s gravemaskine en gasledning tilhørende H, hvorved gravemaskinen gik i brand og blev totalskadet. På kort udleveret af H fremgik det, at der var to gasledninger placeret i fortov/cykelsti. Imidlertid lå den ene under kørebanen. Kortet var således fejlbehæftet. På den baggrund, og da H ikke havde påvist ledningerne, var H ansvarlig overfor E. Kravet blev nedsat på grund af E s egen skyld, idet E påbegyndte arbejdet uden at have lokaliseret den anden gasledning.

25 D. Typetilfælde - fortsat f) Ledningsejeren påviser ikke ledning på opfordring, eller foretager fejlagtig påvisning Østre Landsrets dom af 21. august 1987 (UfR Ø) Dom gennemgået ovenfor. Det lægges i dommen til grund, at E anmoder om påvisning, hvilket H ikke imødekommer. Dette er medvirkende årsag til at H pålægges ansvar.

26 D. Typetilfælde - fortsat g) Entreprenøren nedlægger ikke ledninger i overensstemmelse med forskrifter/normer Højesterets dom af 25. august 1999 (UfR /2H) En selvstændigt virkende entreprenør E havde i 1977 nedlagt telekabler, der nu tilhørte telefonselskabet T. Kablerne var nedlagt umiddelbart ovenpå en 400 mm PVC-vandledning, hvilket var årsagen til, at der i 1990 indtraf brud på vandledningen. Ved at nedlægge kablerne som sket, havde E pådraget sig et ansvar.

27 D. Typetilfælde - fortsat h) Døde kabler Østre Landsrets dom af 3. juli 2003 (FED Ø) Entreprenør E fandt i forbindelse med gravearbejde i en rundkørsel et telekabel, som E anså for at være dødt. E gravede herefter kablet over. Imidlertid var kablet i brug og tilhørte B, der krævede erstatning af E. Retten lagde til grund, at E burde have betragtet kablet som ukendt, og i overensstemmelse med sædvanlig praksis (og særlig arbejdsbeskrivelse) burde have kontaktet tilsynet. Da dette ikke var sket, blev E anset for ansvarlig. Udtryk for et generelt forsigtighedsprincip.

28 Disposition 1. Graveskader som juridisk disciplin 2. Ansvarsgrundlag 3. Placering af ansvaret 4. Opgørelse af tabet 5. Forsikringsforhold 6. Lidt om kontrakter

29 3. Placering af ansvaret A. Hvem kan skadelidte rette sit krav mod B. Bygherres ansvar C. Hovedentreprenørs ansvar

30 A. Hvem kan skadelidte rette sit krav mod OBS: Jo flere skadelidte kan rette sit krav mod, jo bedre. Skadelidte kan først og fremmest rette sit krav mod den entreprenør, der udfører det gravearbejde, som medfører skaden, såfremt pågældende entreprenør har handlet culpøst. Udføres gravearbejdet af en underentreprenør, kan skadelidte tillige rette sit krav mod hovedentreprenøren, såfremt denne selvstændigt har handlet culpøst, eller såfremt denne hæfter for underentreprenørens fejl (hæftelsesansvar). Skadelidte kan endvidere rette sit krav mod bygherre, såfremt denne selvstændigt har handlet culpøst, eller såfremt denne hæfter for entreprenørens / entreprenørernes fejl.

31 B. Bygherres ansvar Bygherre har selvstændigt handlet culpøst: Der er stor forskel på, hvor meget bygherre involverer sig i arbejdet, både for så vidt angår projektering og udførelse. En bygherre der overlader projektering og udførelse til en selvstændig entreprenør, vil kun i ganske få tilfælde kunne pådrage sig et selvstændigt culpa-ansvar. Involverer bygherre sig i projektering, indhentning af ledningsoplysninger, udførelse, tilsyn m.v. vil risikoen for selvstændigt at begå fejl være langt større. Bygherre hæfter for entreprenørens fejl: Hvis bygherre har antaget en selvstændigt virkende entreprenør er udgangspunktet, at bygherre ikke hæfter for entreprenørens fejl. Det er derfor ofte et tema i retssagerne, hvorvidt entreprenøren er selvstændigt virkende, eller hvorvidt han er underlagt bygherres instruktion og tilsyn. OBS: Et hæftelsesansvar forudsætter, at entreprenøren har begået fejl. OBS: UfR /2H.

32 B. Bygherres ansvar - fortsat Østre Landsrets dom af 19. marts 2008 (UfR Ø): I forbindelse med en kloakfornyelse udført i 2002 af entreprenør E for kommunen K, blev et fiberkabel ejet af teleselskabet T beskadiget. Det beskadigede fiberkabel var nedlagt i 2001 og i den forbindelse var gravetilladelse udstedt af K. Teoretisk set vidste K således hvor fiberkablet var nedlagt. T anlagde først sag mod E, der blev frifundet, idet E gjorde gældende, at K ved tidligere gravearbejder havde givet fyldestgørende oplysninger. T anlagde herefter sag mod K. K blev imidlertid også frifundet, idet K ikke var forpligtet til at foretage registrering af tidligere nedgravede kabler til brug for fremtidige arbejder. Hverken culpaansvar eller hæftelsesansvar.

33 B. Bygherres ansvar - fortsat Vestre Landsrets dom af 26. oktober 2007 (UfR V) En kommune K havde planlagt, projekteret, ledet og udført arbejde med nedlægning af EDBkabler flere steder i kommunen. K antog en selvstændig entreprenør E til at foretage en underboring, som K ikke selv kunne udføre. K gav i den forbindelse kortmateriale til E, men et kort der viste placeringen af et 60 kv-kabel tilhørende T var ikke i mappen. Dette vidste en af K s medarbejdere. Da der ikke forelå en klar aftale om, hvem der indhentede ledningsoplysninger, og da K s medarbejder havde undladt at oplyse E om det manglende kort, blev K anset for ansvarlig overfor T for den skade, der indtrådte på 60 kv-kablet i forbindelse med underboringen. K havde således et culpa-ansvar. OBS: E var ikke inddraget i sagen.

34 B. Bygherres ansvar - fortsat Højesterets dom af 25. august 1999 (UfR /2H): En selvstændigt virkende entreprenør E havde i 1977 nedlagt telekabler, der nu tilhørte telefonselskabet T. Kablerne var nedlagt umiddelbart ovenpå en 400 mm PVC-vandledning, hvilket var årsagen til, at der i 1990 indtraf brud på vandledningen. Ved at nedlægge kablerne som sket, havde E pådraget sig et ansvar. T måtte overfor de skadelidte bære risikoen for skaderne, da 1) telekabler skulle anvendes til offentlig forsyning, og 2) da T som ledningsejer havde de tekniske og økonomiske muligheder for at begrænse og styre risikoen. T havde et hæftelsesansvar, men ikke et culpaansvar. T havde fuld regres mod E.

35 C. Hovedentreprenørs ansvar Hovedentreprenør har selvstændigt handlet culpøst: Udlevering af mangelfulde ledningsoplysninger. Antagelse af åbenbart ukvalificerede underentreprenører. Hovedentreprenør hæfter for selvstændig underentreprenørs fejl: Arbejdets art (farlighed) er i sig selv ikke nok til at statuere et hæftelsesansvar. Overdragelse af arbejde til en åbenbart usolid entreprenør. UfR /2H kan ikke anvendes på entreprenører.

36 Disposition 1. Graveskader som juridisk disciplin 2. Ansvarsgrundlag 3. Placering af ansvaret 4. Opgørelse af tabet 5. Forsikringsforhold 6. Lidt om kontrakter

37 4. Opgørelse af tabet A. Generelle betragtninger B. Den direkte skade C. Den indirekte skade

38 A. Generelle betragtninger Hovedreglen i dansk ret: Skadelidte skal stilles som om skaden ikke var sket det fulde tab skal erstattes. Skadelidte må ikke blive beriget. Kun det kausale og adækvate/påregnelige tab erstattes. Skadelidte har pligt til at begrænse sit tab.

39 B. Den direkte skadelidte Den direkte skadelidte ledningsejeren kan få følgende tab erstattet: Reparation af skade på rør og ledninger: materialer anvendelse af fremmed entreprenør anvendelse af egne folk overarbejdsbetaling/hastetillæg/nattillæg Administrationstillæg (se U H og UfR Ø) Fortæring, håndtering af materialer (FED Ø)

40 B. Den direkte skadelidte fortsat Administrationstillæg Højesterets dom af 30. oktober 2002 (UfR H) To entreprenører havde forvoldt skade på et el-kabel i forbindelse med opsætning af et autoværn. Erstatningskravet bestod i udgifter til materialer, tilsyn, arbejdsløn for egne ansatte, graveentreprenør, kabelentreprenør, lejeudgifter, kørsel og fotoarbejde. I forbindelse med opgørelse af erstatningskravet havde el-selskabet medtaget et administrationstillæg på 20 %. De 15 % dækkede administrationsomkostninger herunder lønomkostninger, husleje, edb, information og andre administrative omkostninger. De 5 % udgjorde et dækningsbidrag til tab på debitorer, udviklingsomkostninger, fortjeneste m.v. Højesteret antog administrationstillæg på 15 % som sagen var forelagt Højesteret afviste at dække tab på debitorer og udviklingsomkostninger, da disse ikke var sat i relation til skaden. Højesteret afviste at dække fortjeneste, da det ikke var bevist, at arbejde med udbedring af skaden havde afskåret el-selskabet fra at påtage sig arbejde for fremmede.

41 B. Den direkte skadelidte fortsat Administrationstillæg Østre Landsrets dom af 31. januar 1979 (UfR Ø) Sagen vedrørte alene spørgsmålet om, hvorvidt et el-selskab kunne tillægge lønomkostninger og generalomkostninger til sit erstatningskrav i forbindelse med en graveskade. Byretten bemærkede, at el-selskabet hyppigt måtte udbedre skader, hvilket måtte antages at belaste el-selskabets samlede administration. Da det ikke var godtgjort, at tillægget var urimeligt, blev kravet taget til følge. Landsretten stadfæstede byrettens afgørelse og bemærkede, at erstatningsopgørelsen blev lagt til grund, da der ikke var fremført konkrete indsigelser mod beregningsgrundlaget.

42 B. Den direkte skadelidte fortsat Materialer, timesatser m.v. Østre Landsrets dom af 13. maj 2004 (FED Ø) Entreprenør E forvoldte skade på telekabel ejet af B i forbindelse med udførelse af arbejde for gårdejer A. E blev anset for ansvarlig. E bestred B s erstatningsopgørelse på samtlige punkter. Teknikertimer: B fremlagde kabelskaderapport og arbejdstidsopgørelse. Endvidere blev der afgivet vidneforklaringer. Timesatser: Anvendte et normtal baseret på samlede lønudgifter sat i forhold til det årlige antal effektive arbejdstimer. Materialer og entreprenørarbejde: Indkøbspris med tillæg af 21 % antaget af retten på baggrund af besvarelse fra skønsmand. Skønsmand udtalte sig ligeledes om udgift til fremmed entreprenør.

43 C. Den indirekte skadelidte Den indirekte skadelidte hvis forsyning af el, gas e. lign. er blevet afbrudt kan få følgende erstattet: Driftstab (UfR H). El-skader på elektriske apparater. Ødelagte frostvarer. Løn til medarbejdere, der hjælper med at udbedre skaden (eksempelvis IT-medarbejderen, der får systemet op at køre efter strømsvigt) M.v.

44 Disposition 1. Graveskader som juridisk disciplin 2. Ansvarsgrundlag 3. Placering af ansvaret 4. Opgørelse af tabet 5. Forsikringsforhold 6. Lidt om kontrakter

45 5. Forsikringsforhold A. Entreprenørens ansvarsforsikring B. Forsikringsaftaleloven C. Forsikringsdækning ved entreprenørens konkurs

46 A. Entreprenørens ansvarsforsikring En ansvarsforsikring dækker som udgangspunkt det ansvar, som en forsikringstager efter dansk rets regler om erstatningsansvar pådrager sig overfor tredjemand. Skader opstået i forbindelse med gravearbejde er dog standardmæssigt undtaget. Således skal en særlig graveskadedækning tegnes. Hvorvidt en skade er dækket, beror på fortolkning af forsikringsaftalen. Denne består traditionelt af en police, et sæt forsikringsbetingelser og en række særlige klausuler. Endvidere kan visse bestemmelser i forsikringsaftaleloven føre til, at der ikke er dækning på en forsikring (behandles under pkt. B).

47 A. Entreprenørens ansvarsforsikring - fortsat Højesterets dom af 28. april 2005 (UfR H): En entreprenør E havde tegnet en ansvarsforsikring hos forsikringsselskabet F. Forsikringen dækkede skader ved jordarbejde, men var betinget af, at sikrede inden arbejdet gik i gang undersøgte hvor eventuelle kabler var anbragt (se ordlyd dommens side 6). E forvoldte i forbindelse med gravearbejde for kommunen K skade på et elkabel tilhørende L. E havde rekvireret kabeltegninger hos L men havde ikke modtaget disse. På arbejdsstedet viste en person fra K s graveentreprenør en kabelplan til en afdelingsleder fra E og gav udtryk for, at der ikke var noget til hinder for at grave. E s afdelingsleder foldede ikke kortet ud, og læste ikke kortets signatur og tekst. F skulle ikke dække skaden, da E ikke selv havde foretaget undersøgelser, men havde stolet på oplysninger fra K.

48 A. Entreprenørens ansvarsforsikring - fortsat Østre Landsrets dom af 13. februar 1996 (UfR /2Ø) En entreprenør E skulle nedlægge fjernvarmerør for en kommune K. Ved tildækning af ledningen kom der for meget grus på ledningen, og E fjernede derfor gruset ned til ledningens overkant. I den forbindelse beskadigede E ledningen over en længere strækning. E var forsikret i forsikringsselskabet F. I de gældende forsikringsbetingelser, var følgende anført: Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på ting, når skaden skyldes sikredes grove tilsidesættelse af elementære sikkerhedsforanstaltninger. En skønsmand udtalte at den af E anvendte metode havde været forsvarlig, Såfremt E s ansatte nøje havde fulgt den instruks, der blev givet af E s tilsyn. Retten lagde til grund, at skaden skyldtes manglende omhu og påpasselighed, men der var ikke grundlag for at betegne den udviste forsømmelighed som en grov tilsidesættelse af elementære sikkerhedsforanstaltninger.

49 A. Entreprenørens ansvarsforsikring - fortsat Højesterets dom af (UfR H) En entreprenør E der skulle nedlægge en naturgasledning, beskadigede i forbindelse hermed et stærkstrømskabel. E havde indhentet ledningsoplysninger, men disse var ikke udleveret til skydeholdet. E havde tegnet ansvarsforsikring hos forsikringsselskabet F, og i forsikringen var anført: forsikringen ikke dækker ansvar for skade forvoldt af sikrede med fortsæt eller skade på ting, når skaden skyldes sikredes groft utilbørlige tilsidesættelse af elementære sikkerhedsforanstaltninger. Da ledningsoplysninger ikke var udleveret til skydeholdet, skulle forsikringen ikke dække, med henvisning til ovennævnte bestemmelse.

50 B. Forsikringsaftaleloven Forsikringsaftalelovens 51, stk. 1 Er der i forsikringsaftalen givet pålæg om forholdsregler, der før forsikringsbegivenhedens indtræden skal iagttages for at forebygge denne eller formindske skadens omfang, og har den sikrede eller nogen, hvem det påhviler at påse forskrifternes gennemførelse, gjort sig skyldig i forsømmelse med hensyn til overholdelsen af sådant pålæg, har den sikrede kun krav mod selskabet, når og for så vidt det må anses godtgjort, at forsikringsbegivenhedens indtræden eller omfang ikke skyldes overtrædelse af disse forskrifter.

51 B. Forsikringsaftaleloven - fortsat Forsikringsaftalelovens 51, stk. 1 fortsat Eksempel: UfR H Jordarbejde: Det er en betingelse for forsikringens dækning, at sikrede, forinden jordarbejdets påbegyndelse har indhentet myndighedernes tilladelse, hvor dette kræves, samt undersøgt hos myndigheder og ledningsejere, hvor eventuelle kabler og underjordiske ledninger er anbragt

52 C. Forsikringsdækning ved entreprenørens konkurs Forsikringsaftalelovens 95 Stk. 1. Når den sikredes erstatningspligt overfor den skadelidte er fastslået og erstatningens størrelse bestemt, indtræder den skadelidte i den sikredes ret imod selskabet, for så vidt han ikke er fyldestgjort. Stk. 2. Den skadelidte indtræder endvidere i den sikredes ret imod selskabet, hvis skadelidtes krav på erstatning er omfattet af sikredes konkurs, tvangsakkord eller gældssanering. I det omfang skadelidtes krav ikke er blevet dækket, kan det fulde krav på erstatning rettes mod selskabet. Selskabet skal i de i 1. pkt. nævnte tilfælde uden ugrundet ophold underrette den sikrede om, at det har modtaget et krav på erstatning.

53 Disposition 1. Graveskader som juridisk disciplin 2. Ansvarsgrundlag 3. Placering af ansvaret 4. Opgørelse af tabet 5. Forsikringsforhold 6. Lidt om kontrakter

54 6. Lidt om kontrakter A. Om ansvar i kontrakt B. Hvad kan bygherre gøre C. Hvad kan entreprenøren gøre D. Hvad kan underentreprenøren gøre

55 A. Om ansvar i kontrakt Erstatning udenfor kontrakt er reguleret af praksis, forskellige lovbestemmelser m.v. Skadevolder og skadelidte har som udgangspunkt ikke noget at gøre med hinanden før skaden indtræder. Når to parter er i et kontraktforhold giver det mulighed for at træffe aftale om retsforholdet mellem de to også om hvad der skal gælde i forbindelse med skader. Udgangspunktet er aftalefrihed dog sætter lovgivning og praksis visse grænser. Aftalefriheden mellem to erhvervsdrivende er meget betydelig.

56 B. Hvad kan bygherre gøre Dokumentation for ansvarsforsikring (police inklusiv klausuler og betingelser). Ledningsoplysninger fuldstændig klarhed over, hvem der indhenter disse (også i forhold mellem hoved- og underentreprenør), navnlig hvis det ikke er bygherre selv eventuel dokumentation for udlevering. Forum ved tvistløsning vær opmærksom på, at der ofte mellem entreprenører aftales voldgift. Bestemmelse om hovedentreprenørs valg af underentreprenør. Klarlæggelse af, om entreprenør er selvstændigt virkende eller ej - præcision af et eventuelt tilsyns formål (kvalitetskontrol eller instruktion). Gravetilladelse en del af aftalen (OBS: gravetilladelse er som udgangspunkt udstedt til bygherre). Bonus / bod knyttet op på antal graveskader.

57 C. Hvad kan entreprenøren gøre Sikre, at kontraktforhold til bygherre bliver videreført til underentreprenør sammenfald mellem pligter og rettigheder. Ledningsoplysninger fuldstændig klarhed over, hvem der indhenter disse eventuel dokumentation for, at de er udleveret. Dokumentation for ansvarsforsikring (police inklusiv klausuler og betingelser).

58 D. Hvad kan underentreprenøren gøre OBS: Ofte er underentreprenørens forhandlingsposition ikke stærk Begrænse ansvar til forsikringsdækning. Sikre, at forsikringen dækker den relevante type arbejde samt den anvendte metode.

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Pas på ledningerne og livet. Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt

Pas på ledningerne og livet. Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt Pas på ledningerne og livet Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt Indledning Sikkerhedsstyrelsen har udarbejdet stærkstrømsbekendtgørelsen. Bekendtgørelsens afsnit 5A omhandler sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Entrepriseforsikringens dækninger

Entrepriseforsikringens dækninger Entrepriseforsikringens dækninger Forsikringen er udformet med betydelig inspiration fra engelske standardvilkår for entrepriseforsikring, og indeholder følgende dækninger: Forsikring af entreprisen (all

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

U D S K R I F T A F D O M B O G E N F O R K Ø B E N H A V N S B Y R E T S A F D E L I N G F. Den 18. juni 1997 blev i sag nr.

U D S K R I F T A F D O M B O G E N F O R K Ø B E N H A V N S B Y R E T S A F D E L I N G F. Den 18. juni 1997 blev i sag nr. U D S K R I F T A F D O M B O G E N F O R K Ø B E N H A V N S B Y R E T S A F D E L I N G F. Den 18. juni 1997 blev i sag nr. BS F- 339/1996, T v/advokat Jan Anker Rasmussen mod A v/advokat Jacob Nørager-Nielsen

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /MLD Klager: Indklaget energiselskab: KK 8450 Hammel Hammel Elforsyning Net A/S CVR 3247 9243 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29 CVR-nr. 28 45 81 85 post@energianke.dk

Læs mere

Velkommen. Informationsmøde for grundejere i Køge Kommune Onsdag d. 29. april 2015

Velkommen. Informationsmøde for grundejere i Køge Kommune Onsdag d. 29. april 2015 Velkommen Informationsmøde for grundejere i Køge Kommune Onsdag d. 29. april 2015 Program 1. Introduktion hvem er jeg? 2. Køge Kyst Projektet 3. Hvordan skal du forholde dig før og under byggeriet? a.

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Entreprisekursus Ansvarsforsikring Den 19. maj 2009. Philip van Witteloostuyn, fagkonsulent Ansvarsteam

Entreprisekursus Ansvarsforsikring Den 19. maj 2009. Philip van Witteloostuyn, fagkonsulent Ansvarsteam Entreprisekursus Ansvarsforsikring Den 19. maj 2009 Philip van Witteloostuyn, fagkonsulent Ansvarsteam Programoversigt 1. Hvad er en entrepriseforsikring? 2. Forskellige entreprisekontrakter 3. Byggeriets

Læs mere

Entrepriseforsikringsbetingelsernes dækningsundtagelsers overensstemmelse med forsikringsaftaleloven

Entrepriseforsikringsbetingelsernes dækningsundtagelsers overensstemmelse med forsikringsaftaleloven TBB2012.231 Entrepriseforsikringsbetingelsernes dækningsundtagelsers overensstemmelse med forsikringsaftaleloven Er entrepriseforsikringers sædvanlige dækningsundtagelser vedrørende fx»skade som skyldes

Læs mere

FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR. DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum

FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR. DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon: 72 10 21 60 gravetilsyn@dongenergy.dk www.dongenergy.dk Cvr-nr. 29 91 54 58 FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR 09.12.427

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 Sag 282/2011 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod Aarhus Kommune (advokat Lars Gregersen)

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler ARKITEKTANSVARSFORSIKRING 1.0 FORSIKRINGENS OMFANG 1.1 Forsikringen

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser

Almindelige forsikringsbetingelser Nassau forsikring Almindelige forsikringsbetingelser Professionel ansvarsforsikring for teknisk rådgivning og bistand, TEK-01-01 1.0 Forsikringens omfang Denne forsikring dækker forsikringstageren og alle

Læs mere

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2.

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2. 0BKriminalitetsforsikring 4BAlmindelige betingelser KR-00-01 Indholdsfortegnelse 5BDefinitioner Pkt. Side Forsikringstager: 1.1. 1 Virksomheden: 1.2 1 Datterselskaber: 1.3 1 Sikrede: 1.4 1 Ansatte: 1.5

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 Sag 326/2011 (1. afdeling) If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) mod A (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

METRO CITYRINGEN INFORMATIONSMØDE ONSDAG DEN 29. FEBRUAR 2012

METRO CITYRINGEN INFORMATIONSMØDE ONSDAG DEN 29. FEBRUAR 2012 INFORMATIONSMØDE ONSDAG DEN 29. FEBRUAR 2012 Dagsorden: 1. Introduktion - hvem er vi? 2. Metroselskabet medpart eller modpart? 3. Hvilke byggearbejder skal vi være mest nervøse for? 4. Hvilke særlige risici

Læs mere

Notat om. Skoleledernes

Notat om. Skoleledernes Notat om Skoleledernes tilsyns ansvar 2013 tilsynsansvar Skolelederforeningen har udarbejdet et notat som en hjælp for medlemmerne til at få afklaret skoleledernes tilsynsansvar over for eleverne ved skolerejser

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING 100 DE SIKREDE Forsikringen dækker forsikringstageren

Læs mere

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17 Afsnit Indhold Side 1 De sikrede... 1 2 Erhvervsansvar... 1 3 Produktansvar... 2 4 Afværgelse af skade... 3 5 Aftaler om ansvar og erstatning... 3 6 Geografisk dækningsområde... 4 7 Afgrænsning over for

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 65-4 For forsikringen gælder reglerne i henhold til gældende lov om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J

afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J D 0 M afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J Under denne sag, der er anlagt den 2o.juni 1986, påstår sagsøgeren, P,

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Karin Hornbøll og Dorthe Albertsen Agenda Kommunens forsikringer

Læs mere

Masterpolicens summer. : Kr. 25.000.000,00 pr. skade og i alt pr. forsikringsår. : Kr. 2.500.000,00 pr. skade og i alt pr.

Masterpolicens summer. : Kr. 25.000.000,00 pr. skade og i alt pr. forsikringsår. : Kr. 2.500.000,00 pr. skade og i alt pr. TILBUD Tilbud nr. : 10406-3 Forsikring : Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringstager : Mand & Bil V/ Mikael Truelsen Adresse : Damhusvej 66, 5000 Odense C Virksomhedens CVR. nr. : 21-19-75-72

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 300/2011 (2. afdeling) Santander Consumer Bank AS, Filial Danmark (advokat Sophus Bøgeskov Christensen) mod If Skadeforsikring (advokat Michael S.

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmers personlige hæftelse

Bestyrelsesmedlemmers personlige hæftelse Bestyrelsesmedlemmers personlige hæftelse Udgangspunkt: Ingen personlig hæftelse Fonden/selskabet hæfter alene. Ingen personlig hæftelse for bestyrelsesmedlemmer eller andre. Forudsætning: Fonden/selskabet

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Perregaard og Hans Kristensen v/chartis Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 272/2013 Fiskeeksporten Aurora Esbjerg A/S under konkurs (advokat Karsten Holt) mod Prime Ocean A/S (advokat Birgitte Sølvkær Olesen) og Seamore

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68509815 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er

Læs mere

RETSSAGER MOD OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HERUNDER ERSTATNINGSKRAV. Særlige forhold vedrørende retssager, der involverer offentlige myndigheder:

RETSSAGER MOD OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HERUNDER ERSTATNINGSKRAV. Særlige forhold vedrørende retssager, der involverer offentlige myndigheder: Indsæt billede: Når du indsætter et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech- Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Ansvarsforsikring for boligselskaber

Ansvarsforsikring for boligselskaber Side 1 af 8 Ansvarsforsikring for boligselskaber Almindelige forsikringsbetingelser DOB-99-04 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker: 1. UDen

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Værdiansættelse af aktier ved overdragelse mellem nærtstående - objektiv eller subjektiv værdiansættelse Højesterets dom af 29/4 2015, jf. tidligere SKM2013.726.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Status på Gæsteprincippet

Status på Gæsteprincippet Status på Gæsteprincippet Indhold: Gæsteprincippet ukendt for udenforstående Vigtigt for ledningsejerne Der er sket et skred efter en række domme Gæsteprincippet gennemgås ud fra disse domme Hvad har ledningsejerne

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Forstå din virksomheds forsikringsprogram. v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015

Forstå din virksomheds forsikringsprogram. v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015 Forstå din virksomheds forsikringsprogram v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015 2 Agenda Forsikringsbehov og afdækning Typer af forsikringer i et forsikringsprogram Lovpligtige Sædvanlige Specialforsikringer

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 17. april 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem

Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem 1.0 SIKREDE 1.1 Bestyrelses- og direktionsmedlemmer Sikrede er tidligere, nuværende eller kommende fysiske og lovligt udpegede

Læs mere

REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011. Indholdsfortegnelse:

REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011. Indholdsfortegnelse: REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011 Indholdsfortegnelse: Side Regresfrafaldsaftalen på bygningsbrandforsikringsområdet 2011 2 1. Formålsbestemmelse 2 2. Definition af regres

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: /MRO Klager: Søren Arani Mortensen Portørvej 7 9200 Aalborg SV Indklaget energiselskab: Klageemne: HEF NET CVR 2499 8231 HEF, Himmerland Elforsyning Over Bækken 6 9000 Aalborg

Læs mere

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159978 TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND 1. INDLEDNING Vordingborg

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening Obligatorisk byggeskadeforsikring: eftersyn Tagdækkermestres og offentliggørelse. Brancheforenings Hvilke Tagdækker byggerier mestres er omfattet Brancheforening af forsikringspligten? i stand til boliger

Læs mere

38.240 kr. Korttidsforsikring

38.240 kr. Korttidsforsikring Telefon A. Enggaard A/S, Entreprenør- Og Byggefirma Marathonvej 5 9230 Svenstrup J Side 1 af 7 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikringer. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for kommuner

Professionel ansvarsforsikring for kommuner Betingelser nr. 508506 Forsikringsbetingelser for Professionel ansvarsforsikring for kommuner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2009 Opgave nr. 1: Aftaleret I forbindelse med omlægning af produktionen på sin landbrugsejendom besluttede landmand Arne Ask sig i januar 2009 for at sælge sin mejetærsker

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012 September 2012 Nyhedsbrev Rettens tilsidesættelse af et pengeinstituts pant Ved en dom af 21. juni 2012 tilsidesatte Sø- og Handelsretten et pant efter selskabslovgivningen, stillet af et pantsættende

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven.

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven. Regler pr. 24. februar 2011 Stormrådet Regler om erstatning i stormflods- og oversvømmelsessager 1 Indledning Ifølge 22, stk. 1, i lov nr. 349 af 17. maj 2000 om stormflod og stormfald, 2 stk. 4, i lov

Læs mere

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET OKTOBER 2002

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET OKTOBER 2002 AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET OKTOBER 2002 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET TOTALHARMONISERING AF PRODUKTANSVAR PRODUKTANSVARSLOVENS 10 - EN BESTEMMELSE

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

Bilag 1. Region Sjælland Allèen 15 4180 Sorø. Beskrivelse af forsikringsomfang & dækninger

Bilag 1. Region Sjælland Allèen 15 4180 Sorø. Beskrivelse af forsikringsomfang & dækninger Bilag 1 Region Sjælland Allèen 15 4180 Sorø Beskrivelse af forsikringsomfang & dækninger 1 Forsikringstager: Sikrede: Risk Management møder: Entreprisen og arbejdspladsen Region Sjælland Alléen 15 4180

Læs mere

Forsikring og erstatning

Forsikring og erstatning Forsikring og erstatning Køb af fast ejendom Indledning EAL 19 Ifølge EAL 19, stk. 1 er der ikke erstatningsansvar for skader der er dækket af en tingsforsikring. Typisk tænker man at EAL gælder erstatning

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

POLICE. Forsikringstager. Policenummer : VAS1200756-2. Forsikring : Professionel ansvarsforsikring. Forsikringstager : Implement Consulting Group P/S

POLICE. Forsikringstager. Policenummer : VAS1200756-2. Forsikring : Professionel ansvarsforsikring. Forsikringstager : Implement Consulting Group P/S POLICE Forsikringstager Policenummer : VAS1200756-2 Forsikring : Professionel ansvarsforsikring Forsikringstager : Implement Consulting Group P/S Adresse : Strandvejen 56, 2900 Hellerup Virksomhedens CVR.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 Sag 219/2010 Nykredit Forsikring A/S (advokat Jesper Ravn) mod Kim Ole Jørgensen (advokat Svend-Aage

Læs mere

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01 TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring Forsikringsvilkår TE-KRI-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvornår dækker forsikringen 4.

Læs mere

ADMINISTRATOR ANSVAR. Willis i Danmark. Ansvarsforsikring. Markedsandele. Ansvarsforsikring. Ansvarsforsikring

ADMINISTRATOR ANSVAR. Willis i Danmark. Ansvarsforsikring. Markedsandele. Ansvarsforsikring. Ansvarsforsikring ADMINISTRATOR ANSVAR Jan Linde 18. November 2008 Willis i Danmark Danmark: Partnerejet virksomhed Willis Ltd. ejer 87 % 4 kontorer og 347 ansatte (07) DKK 378,5 mio. i omsætning (07) Internationalt: 16.000

Læs mere