Spilleregler for frivilligt socialt arbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spilleregler for frivilligt socialt arbejde"

Transkript

1 Spilleregler for frivilligt socialt arbejde Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 24. september 2014

2 arbejde 1. Indledning Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet spilleregler for frivilligt socialt arbejde inden for. Spillereglerne er udformede ud fra den politiske målsætning, at frivillighed til gavn for brugeren skal fremmes. Politik for frivilligt socialt arbejde opstiller vision og mål for det frivillige sociale arbejde i Ringkøbing-Skjern Kommune, som også omfatter det frivillige sociale arbejde inden for. Dette beskrives indledningsvist i afsnit Politisk vision og mål for det frivillige sociale arbejde i Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune betragter det frivillige sociale arbejde som et værdifuldt supplement til den offentlige indsats på det sociale område. Kommunen ønsker derfor at styrke den frivillige sociale indsats. For at skabe optimale rammer for det frivillige sociale arbejde samt et godt samarbejde har Ringkøbing-Skjern Kommune sat øget fokus på frivillighed og iværksat en række tiltag med understøttende effekt på det frivillige sociale arbejde i kommunen, herunder ny organisering for at fremme frivilligparathed, central frivilligkoordinator samt lokale nøgle- og kontaktpersoner, øget samarbejde med Frivilligcentret, 18-pulje (støtte til frivilligt socialt arbejde), pr for frivillighed mv. For yderligere information om kommunens tiltag og om samarbejde med frivillige henvises til I 2007 vedtog kommunen en politik for frivilligt socialt arbejde. Politikken gælder for den samlede sociale indsats i kommunen og opstiller vision og mål for det frivillige sociale arbejde. Der er nedsat et Frivilligråd, der sammen med Ringkøbing-Skjern Kommune skal sikre, at der sker en løbende justering og udvikling af kommunens frivilligpolitik. En ny politik for det gode liv, herunder frivillighed forventes udarbejdet og godkendt ultimo På landsplan blev et nyt Charter for samspil mellem den frivillige verden og det offentlige offentliggjort d. 1. juli Heri beskrives de grundlæggende værdier og rammer for samspillet. Se Vision Vi vil skabe grundlag for, at det frivillige sociale arbejde styrkes og udvikles til gavn for den enkelte borger. arbejde 2

3 Drivkraft: Vi tror på det forebyggende og sundhedsfremmende i det frivillige sociale arbejde, hvorfor vi vil medvirke til at styrke det frivillige sociale arbejde med dets særkende og engagement. Dialog: Vi vil fremme samarbejdet mellem det frivillige sociale arbejde og de kommunale tilbud i en åben dialog for derved at styrke de frivilliges mulighed for at komme til orde og øve indflydelse på kommunale mål og beslutninger. Dynamik: Vi vil i samarbejde med de frivillige udvikle kvaliteten og øge mangfoldigheden af tilbud til borgerne Mål Synlighed: Målet er at skabe større synlighed for det frivillige sociale arbejde. Kvalitet og udvikling: Målet er at styrke og understøtte det frivillige sociale arbejde i nærmiljøet. Samarbejde: Målet er at skabe gensidig respekt mellem kommunens professionelle faglighed og det frivillige sociale arbejde med dets personlige engagement. 3. Spillereglernes omfang I Ringkøbing-Skjern Kommune er der et antal centre inden for, som tilbyder bostøtte, dag- og døgntilbud, herunder både generelle og specialiserede tilbud. Nærværende spilleregler fastlægger de overordnede rammer for den frivillige sociale indsats på centrene inden for samt værdier for samarbejdet med de frivillige. Den konkrete udmøntning af spillereglerne vil finde sted på de enkelte centre, således at særlige forhold på centrene tilgodeses bedst muligt. Det er ønsket, at den frivillige sociale indsats ses som en naturlig del af centrenes hverdag. 4. Definition af frivilligt socialt arbejde En frivillig er en person, der yder en indsats på eget initiativ. Indsatsen er ikke lønnet og udføres til gavn for andre end den frivillige selv eller dennes familie. Indsatsen skal endvidere være formelt organiseret, jf. afsnit 5. Almindelig hjælpsomhed eller spontane handlinger kan således ikke betegnes som frivilligt socialt arbejde. arbejde 3

4 5. Organisering De frivillige anbefales tilknyttet en forening eller netværksgruppe, således at den enkelte frivillige oplever at blive en del af en helhed samt får mulighed for erfaringsudveksling og socialt samvær med andre frivillige. Det er hensigtsmæssigt, at den frivillige sociale indsats inden for Handicap og Psykiatri på sigt bliver forenings- eller netværksbåret. Det anbefales videre, at et evt. frivilligt netværk bistår ved rekrutteringen af frivillige Kontaktperson og nøgleperson Der vælges en eller flere kontaktpersoner for frivillige blandt medarbejderne eller lederne på hvert center. Det er kontaktpersonen, der tager imod nye frivillige, introducerer de frivillige for relevante regelsæt og herefter fungerer som de frivilliges bindeled til centret. Centrene har endvidere ansvaret for følgende, som kontaktpersonen via sit arbejde bidrager til: at afklare centrets behov og muligheder på frivillighedsområdet i dialog med det frivillige netværk at skabe et positivt arbejdsklima, hvor frivillige og medarbejdere anerkender og respekterer hinandens forskellige opgaver og roller at medarbejderne løbende huskes på de frivillige og de muligheder de giver at uddybe spillereglerne lokalt samt udarbejde lokalt informationsmateriale til de frivillige at informere nøgleperson eller frivilligkoordinator ved ønsker og udfordringer, som med fordel kan drøftes i eller på tværs i kommunen at opsamle og dele gode historier om frivillighed evt. bistå de frivillige i at finde frivillige Det bemærkes, at varetagelsen af opgaver i forhold til de frivillige kræver tid af den valgte kontaktperson. Centrene skal derfor afsætte den nødvendige tid til dette. har udpeget en nøgleperson, som har særligt fokus på frivillighed inden for fagområdet. Nøglepersonens opgaver består bl.a. i opsamling af tendenser og udvikling af nye samarbejdsformer med frivillige, implementering af initiativer på tværs af kommunen, koordination og tovholder i erfa-gruppe for de lokale kontaktpersoner. Oversigt over kontakt- og nøglepersoner findes på 6. Ansvar, opgaver og samarbejde Det er kommunens ansvar at sikre, at brugerne får den service, de er berettigede til i henhold til lovgivningen på det sociale område. Den frivillige sociale indsats erstatter arbejde 4

5 ikke kommunens ansvar for at løse lovmæssige opgaver, men er en ekstra ressource, der gør en forskel i brugerens liv. Det betyder, at medarbejderne løser opgaver nedfældet i lovgivningen, fx lov om social service, og har ansvaret for at opgaverne løses på en måde, der svarer til brugerens rettigheder og i overensstemmelse med de til enhver tid gældende kvalitetsstandarder for. De frivillige udfører opgaver, hvortil der ikke kræves visitation og registreringer. Frivillige vil således kunne udføre opgaver, der ligger ud over det kommunale serviceniveau og kvalitetsmål. Det bemærkes, at frivillige ikke kan pålægges referatpligt i forhold til brugerne. Det betyder, at: frivillige udfører opgaver, som ikke umiddelbart er ydelser, borgerne har retskrav på. frivillige må ikke indgå som en del af skemalægningen eller normeringen. de fagprofessionelle har ansvar for kvalitet og kompetencer. Idékatalog - Opgaver, som frivillige kan medvirke til se bilag 1. For at sikre, at brugerne oplever en god og sammenhængende hverdag, hvor alle er bekendt med, hvad der forventes, aftales de frivilliges indsats og opgaver i samarbejde med personalet på centrene, et evt. frivilligt netværk og ud fra de frivilliges egne kompetencer, ønsker og interesser. Brugerne inddrages ligeledes ved fastlæggelsen af de frivilliges opgaver, hvor dette er muligt. Et godt samarbejde mellem medarbejderne og de frivillige er en forudsætning for en vellykket frivillig indsats. For at styrke samarbejdet og dermed skabe en samarbejdskultur, hvor både medarbejdere og frivillige har spillerum og indflydelse, lægges der derfor vægt på, at: medarbejderne anerkender og respekterer, at frivillige har mulighed for at yde en indsats, som ansatte ikke har mulighed for, specielt med hensyn til det omsorgsmæssige. frivillige respekterer ansattes faglige kompetencer og arbejdsvilkår Introduktion og daglig sparring Centrene skal give de frivillige en grundig introduktion og sikre, at der er tilstrækkelig støtte, opbakning og sparring til de frivillige. Introduktionen tilrettelægges og varetages af centrets kontaktperson. 7. Information omkring samarbejde og samarbejdserklæring Inden opstart af et samarbejde med en frivillig vil der være en dialog mellem den frivillige, evt. netværk/organisation og centrets kontaktperson. Formålet med dialogen er at afstemme forventningerne til det at være frivillig. Endvidere vil dialogen give arbejde 5

6 kontaktpersonen et kendskab til den enkelte frivillige og et grundlag for at vurdere den enkeltes egnethed i forhold til opgaven. I forbindelse hermed udleveres skriftlig information om samarbejdet med centret, og den frivillige skal underskrive en samarbejdserklæring. Samarbejdserklæringen præciserer gensidige pligter og forventninger i forhold til samarbejdet. Kontaktpersonen opbevarer de underskrevne samarbejdserklæringer. Der udleveres en kopi til den frivillige. Skabelon til skriftlig information om samarbejdet med centret og samarbejdserklæring findes på kommunens intranet. Se bilag Samarbejdsmøder Det enkelte center inviterer til et årligt samarbejdsmøde for gensidig dialog og drøftelse af fremtidigt samarbejde. 9. Forsikring Frivillige er som udgangspunkt ikke omfattet af kommunens arbejdsskade- eller erhvervsansvarsforsikring, fordi der ikke foreligger et egentligt ansættelsesforhold. Frivillige bør derfor være omfattet af deres egen ulykkes- og ansvarsforsikring. Som frivillig på et center inden for kan man dog være dækket af Ringkøbing-Skjern Kommunes ansvars- og arbejdsskadeforsikring. Det er en samlet og konkret vurdering af arbejdets karakter og kommunens beføjelser i forhold til den frivillige, der er afgørende for, om man er dækket af kommunens forsikring. Det er kun Arbejdsskadestyrelsen, der kan foretage denne vurdering. Se nærmere på under Sådan samarbejder vi med frivillige. Frivillige, der virker på foranledning af en forening, kan være dækket af en af foreningen tegnet forsikring. For yderligere information omkring forsikringsforhold henvises til pjecen Forsikring af frivillige på Forsikring i forbindelse med kørsel Når en frivillig kører i egen bil eller er blevet bedt om at køre centrets bil/bus, dækker bilens/bussens ansvarsforsikring kun, hvis der sker skade på passagerer eller evt. modpart i et færdselsuheld. Sker der personskade på chaufføren (den frivillige), er vedkommende evt. omfattet af kommunens arbejdsskadeforsikring, jf. ovenfor. 10. Evaluering af spillereglerne Spillereglerne for frivilligt socialt arbejde evalueres i arbejde 6

7 Bilag 1 Idékatalog - Opgaver, som frivillige kan medvirke til For at sikre, at brugerne oplever en god og sammenhængende hverdag, hvor alle er bekendt med, hvad der forventes, aftales de frivilliges indsats og opgaver i samarbejde med personalet på centrene, et evt. frivilligt netværk og ud fra de frivilliges egne kompetencer, ønsker og interesser. Brugerne inddrages ligeledes ved fastlæggelsen af de frivilliges opgaver, hvor dette er muligt. Opgaverne er inddelt i tre kategorier: 1. Sociale aktiviteter for og med brugere 2. Praktiske opgaver 3. Fundraising 1. Sociale aktiviteter for og med brugere Gåture og køreture med brugere i kørestol Medhjælpere ved udflugter/arrangementer Arrangere ture, fx til sportsarrangementer, fisketure Arrangere fester, julehygge o.lign. Spille spil med brugere Musik- og sangarrangementer/underholdning/caféarrangementer Gymnastik/motion/sportsaktiviteter, fx håndboldstævne Socialt samvær og besøgsvenner (drikke kaffe, hyggesnakke) Bagning Sløjd Foredrag/undervisning Fortælle historier/eventyr Kend din egn Besøg af besøgshund og ejer Cykelture Avislæser Spisevenner Cafévenner Støtte til aktiviteter udenfor centret Klubaftener 2. Praktiske opgaver Sælge varer i kioskvogn Passe caféen Ledsage beboere til frisør o.lign. Havearbejde, fx ordne køkkenhave/drivhus/blomster Pynte op til højtider Ledsagelse til indkøb ikke håndtering af kontanter Hygge-køkkenhjælp Medvirke til pasning af husdyr Ekstra hjælp i til højtider Hjælp ved åbent hus Computerhjælp Buschauffør/driver centrets busser Hjælp ved servering af eftermiddagskaffe o.lign. arbejde 7

8 Rengøring Almindelig daglig vedligeholdelse af cykler 3. Fundraising Arrangere julemarked arbejde 8

9 Bilag 2 Information til den frivillige omkring samarbejde med center X Opgaverne De frivilliges indsats og opgaver aftales i samarbejde med personalet på centret, evt. netværk/organisation og ud fra de frivilliges egne kompetencer, ønsker og interesser. Centrets brugere inddrages ligeledes ved fastlæggelsen af de frivilliges opgaver, hvor dette er muligt. De frivillige udfører opgaver, hvortil der ikke kræves visitation og registreringer. Frivillige vil således kunne udføre opgaver, der ligger ud over det kommunale serviceniveau og kvalitetsmål. Opgaverne kan bestå i sociale aktiviteter for og med brugerne, praktiske opgaver eller fundraising. Idékatalog med eksempler på opgaver, som frivillige kan medvirke til er vedlagt. Kontaktperson på centret Hvert center har en kontaktperson for frivillige. Kontaktpersonen fungerer som de frivilliges bindeled til centret og bidrager til en løbende dialog mellem frivillige og medarbejdere. Det er kontaktpersonen der tager imod nye frivillige evt. i samarbejde med netværk/organisation. Omfang Den enkelte frivillige aftaler omfanget af den frivilliges indsats med centrets kontaktperson. Koordinering af indsatsen Koordinering af indsatsen sker i et samarbejde mellem de frivillige, centrets kontaktperson og den forening eller det netværk, som de frivillige er en del af. Rettigheder og pligter Som frivillig inden for har man en række rettigheder og pligter. Frivillige er forpligtede til: at overholde tavshedspligten se samarbejdserklæring at respektere de ansattes faglige kompetencer at overholde aftaler Som frivillig har man ret til: at indgå i det frivillige arbejde som medmenneske og ikke som fagperson at sætte dine egne grænser en frivillig kan ikke pålægges opgaver at deltage i sociale aktiviteter med andre frivillige Forsikring Frivillige er som udgangspunkt ikke omfattet af kommunens arbejdsskade- eller erhvervsansvarsforsikring, fordi der ikke foreligger et egentligt ansættelsesforhold. Frivillige bør derfor være omfattet af deres egen ulykkes- og ansvarsforsikring. Som frivillig på et center inden for kan man dog være dækket af Ringkøbing-Skjern Kommunes ansvars- og arbejdsskadeforsikring. Det er en samlet og konkret vurdering af arbejdets karakter og kommunens beføjelser i forhold til den frivillige der er afgørende for, om man er dækket af kommunens forsikring. Det er kun Arbejdsskadestyrelsen, der kan foretage denne vurdering. arbejde 9

10 Frivillige, der virker på foranledning af en forening, kan være dækket af en af foreningen tegnet forsikring. For yderligere information omkring forsikringsforhold henvises til pjecen Forsikring af frivillige på Forsikring i forbindelse med kørsel Når en frivillig kører i egen bil eller er blevet bedt om at køre centrets bus dækker bilens/bussens ansvarsforsikring kun hvis der sker skade på passagerer eller evt. modpart i et færdselsuheld. Sker der personskade på chaufføren (den frivillige) er vedkommende evt. omfattet af kommunens arbejdsskadeforsikring, jf. ovenfor. Faciliteter Centret fastlægger, hvilke faciliteter den frivillige kan benytte. Samarbejdsmøder Det enkelte center inviterer til et årligt samarbejdsmøde for gensidig dialog og drøftelse af fremtidigt samarbejde. Afslutning af samarbejdet Både den frivillige og centret kan vælge at afslutte samarbejdet med øjeblikkelig virkning, hvis dette ønskes. Centrets kontaktperson skal på en hensynsfuld måde varetage afvikling af frivillige, der enten ikke trives eller ikke mestrer opgaven over for brugere eller personale. Udarbejdet april 2012 arbejde 10

11 Samarbejdserklæring Navn: Adresse: Tlf.nr.: Undertegnede der er fyldt 18 år, ønsker at være frivillig ved center x. Jeg er bekendt med tavshedspligten. Tavshedspligten Som frivillig er du som alle andre - underlagt straffelovens 264 d, som regulerer private personers videregivelse af fortrolige oplysninger om en anden person. Efter denne bestemmelse må meddelelser eller billeder, der angår en anden persons private forhold ikke uberettiget videregives. Du må altså ikke give fortrolige oplysninger om en bruger videre til uvedkommende, herunder andre frivillige, andre brugere og medarbejderne på centret. De oplysninger, der efter straffeloven er fortrolige kan fx være oplysninger om familieforhold, seksuelle forhold, sygdom, misbrugsproblemer, privatøkonomiske forhold og lignende. Tavshedspligten gælder såvel under virket som frivillig på centret, som efter ophør hermed. Kommer du som frivillig i besiddelse af oplysninger, der kan forhindre en alvorlig forbrydelse eller et justitsmord er du dog undtaget fra tavshedspligt. Hvis det er tilfældet, har du pligt til at give oplysningerne videre til politiet. Jeg er indforstået med, at der kan kræves straffeattest, hvis dette skønnes nødvendigt. Jeg må gerne videregive egne erfaringer, men skal adskille egne problemer fra brugerens. Jeg må ikke være missionerende eller rådgive i forhold til behandling, politik eller religion. Jeg må ikke fremme egne økonomiske interesser. Jeg må ikke modtage gaver eller involvere mig i økonomiske transaktioner med brugere og pårørende. Dato Underskrift Godkendt af Kopi af underskrevet samarbejdserklæring udleveres til den frivillige og originalen opbevares hos centrets kontaktperson. arbejde 11

SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE

SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE KØBENHAVNS KOMMUNE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE Rammer, regler og gode eksempler 1 KØBENHAVNS KOMMUNE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE - RAMMER, REGLER OG GODE EKSEMPLER Redaktion Københavns Kommunes Frivillignetværk

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg Samarbejdsrammer for frivillighed Indholdsfortegnelse Hvorfor samarbejde?... 2 Hvorfor samarbejdsrammer?... 3 Muligheder... 4 Det særlige ved frivillighed... 5 Kommunikation og fælles mål... 6 Anerkendelse

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SPILLEREGLER 2.0 Nye velfærdsløsninger kræver nye samarbejdsmodeller Vi står i de kommende år over for en omstilling i den

Læs mere

Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle

Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle 1 Fagforeninger og frivillige organisationer sætter i fællesskab rammerne for samarbejde på institutionerne Ansatte og frivillige har tradition

Læs mere

Velkommen som frivillig i Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune

Velkommen som frivillig i Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune 1 Velkommen som frivillig i undhed og Omsorg Aarhus Kommune Kort og godt Om at være frivillig i undhed og Omsorg Her er en oversigt til dig, som er ny frivillig i undhed og Omsorg. Hvis du vil vide mere,

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle

Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle 1 Fagforeninger og frivillige organisationer sætter i fællesskab rammerne for samarbejde på institutionerne Ansatte og frivillige har tradition

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR LEVERANDØRER AF PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP Indhold Indledning og baggrund... 4 Lovgrundlag... 4 Hvad er frit leverandørvalg og hvem er omfattet heraf?... 4 Frit leverandørvalg...

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Udvalgsrapport - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Initiativets formål...5 3. Et signalement af unges frivillige

Læs mere

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning nr. 9109 af 27/2 2015 VEJ nr 9109 af 27/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2015

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE 2012 Nationale anbefalinger for sundhedspersoners møde med pårørende til alvorligt syge Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen

Læs mere