T I L L Æ G #1 T I L F O R S I K R I N G S A F T A L E M O D E L F L Y V N I N G D A N M A R K

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "T I L L Æ G #1 T I L F O R S I K R I N G S A F T A L E M O D E L F L Y V N I N G D A N M A R K"

Transkript

1 T I L L Æ G #1 T I L F O R S I K R I N G S A F T A L E M O D E L F L Y V N I N G D A N M A R K

2 FORSIKRINGSPOLICE POLICENR (tillæg #1 til police nr ) UM REFERENCE TYPE FORSIKRINGSTAGER B0502A LUFTFARTSFORSIKRING Modelflyvning Danmark Peter Heises Kvarter Brønderslev Danmark CVR-nr: Tlf. nr.: FORSIKRINGSPERIODE DÆKNINGER DÆKNINGSOMFANG Fra 31. december 2014 til 31. december 2015 (begge dage inklusive). UDVIDET ANSVARSFORSIKING Denne forsikring dækker udelukkende medlemmer af Modelflyvning Danmark, og kun forsikringsbegivenheder og skader - i henhold til de gældende forsikringsbetingelser - der indtræffer i ovennævnte forsikringsperiode, såfremt det individuelle medlem positivt har tilvalgt denne tillægsdækning. Tillægsdækningen omfatter alle af det individuelle medlems ubemandede luftfartøjer der benttyes til nedenstående anvendelse(r). Fartøjet med den højeste startmasse udgør grundlaget for præmieniveauet. Det er en forudsætning for tegnelse af denne tillægsdækning, at medlemmet allerede er omfattet af Modelflyvning Danmarks ansvarsforsikringpolice. DÆKNINGSSUM Ansvarsforsikring Kombineret person- og tingskade med en dækning lydende på EUR (i henhold til EU Forordning 785/2004) ved enhver skade. Ovennævnte ansvarsforsikring dækker separat pr. medlem der positivt har tilvalgt denne tillægsdækning. SELVRISICI GEOGRAFISK OMRÅDE Ansvarsforsikring Personskade: Ingen selvrisiko Tingskade: DKK pr. skadetilfælde Skandinavien. Det geografiske dækningsområde kan udvides til at omfatte enten Norden, Europa eller hele verden (dog eksklusiv lande som er nævnt i den til enhver tid gældende LSW617-KILN undtagelsesklausul for geografiske områder). Modelflyvning Danmark Udvidet ansvarsforsikring 2

3 ANVENDELSE FORSIKRINGSAFGIFT Flyvning i forbindelse med kommercielle, videnskabelige og overvågningsformål, men ikke ved private, hobby og fornøjelsesformål. Ingen (jf. 4 pkt. 3 i Lov om afgift af skadesforsikringer). GEVINSTANDEL Under forudsætning af forsikringens fornyelse, tilkommer der ved forsikringsårets udløb forsikringstageren en gevinstandel, udgørende 35 % af forskellen mellem 80% af den for forsikringsperioden betalte præmie og 100% af de afholdte/forventede udgifter til dækning af eventuelle kader, indtruffet i forsikringsperioden. Eventuel opnået gevinstandel udbetales ikke kontant, men fratrækkes i det følgende forsikringsårs præmie. Ønsker selskabet ikke at forny forsikringen, bibeholder Modelflyvning Danmark sin ret til en eventuel gevinstandel. SELSKAB W. R. Berkley Insurance Norway NUF på vegne af Lloyd s syndikat 1967 Gammel Kongevej 1 DK-1610 København V Danmark DATO 8. december 2014 Telefon: (+45) Robert Skotte Jørgensen Modelflyvning Danmark Udvidet ansvarsforsikring 3

4 Forsikringsbetingelser for Modelflyvning Danmark Udvidet ansvarsforsikring MDK-14-I-WRB Modelflyvning Danmark Udvidet ansvarsforsikring 4

5 1. Lovgivning Bestemmelserne i Lov nr.129 af 15. april 1930 om Forsikringsaftaler med senere ændringer og tilføjelser gælder for forsikringen, hvis de ikke er fraveget ved denne polices betingelser og eventuelle særlige vilkår. 2. Definitioner (c) (d) (e) (f) (g) Ved SELSKABET skal forstås W. R. Berkley Insurance Norway NUF på vegne af Lloyd's syndikat "KOMMERCIEL" betyder anvendelse af luftfartøjet mod vederlag og i erhvervsøjemed. "VIDENSKABELIG" betyder anvendelse af luftfartøjet til videnskabelige og faglige formål for både offentlige, private og kommercielle institutioner. "OVERVÅGNING" betyder anvendelse af luftfartøjet til overvågnings- og tilsynsformål for statslige myndigheder, herunder ordensmagten, beredskabsstyrelsen og forsvaret. SKANDINAVIEN inkluderer Danmark (inkl. Færøerne), Norge og Sverige. NORDEN inkluderer Danmark (inkl. Færøerne), Finland, Island, Norge og Sverige. EUROPA inkluderer Albanien, Andorra, Belgien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Cypern, Danmark (inkl. Færøerne), England, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Hviderusland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Makedonien, Malta, Moldavien, Monaco, Montenegro, Nordirland, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Rusland (til Ural-bjergene), San Marino, Schweiz, Serbien, Skotland, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyrkiet (til Bosporus Strædet), Tyskland, Ukraine, Ungarn, Vatikanstaten, Wales og Østrig. 3. Forsikrede Forsikringen dækker forsikringstageren, Modelflyvning Danmark, og alle dets medlemmer, såfremt det individuelle medlem positivt har tilvalgt denne tillægsdækning. 4. Forudsætning for gyldighed Det er en forudsætning for forsikringens gyldighed, at der ved enhver flyvning foreligger gyldigt luftdygtighedsbevis eller flyvetilladelse for luftfartøjet eller speciel tilladelse til dets benyttelse til det pågældende formål. at enhver flyvning foregår i henhold til de enhver tid gældende bestemmelser fremsat af de lokale luftfartsmyndigheder, og at de anbefalinger, der er fremsat af luftfartøjets fabrikant, til enhver tid overholdes. 5. Luftfartøjet Forsikringen omfatter alle ubemandede luftfartøjer som det individuelle medlem ejer, enten som Modelflyvning Danmark Udvidet ansvarsforsikring 5

6 privatperson eller gennem egen virksomhed. 6. Pilot /Operatør Forsikringen gælder for ethvert medlem der positivt har tilvalgt denne tillægsdækning. 7. Anvendelse Forsikringen gælder for den anvendelse, der fremgår af policen. 8. Geografisk dækningsområde Forsikringen dækker udelukkende flyvning inden for det geografiske område, der fremgår af policen. Det geografiske dækningsområde kan udvides til at omfatte enten Norden, Europa eller hele verden (dog eksklusiv lande som er nævnt i den til enhver tid gældende LSW617-KILN undtagelsesklausul for geografiske områder). 9. Selskabets maksimale erstatningspligt De forsikringssummer, der er nævnt i policen, udgør den højeste grænse for selskabets erstatningspligt for hvert skadetilfælde. Dette gælder, uanset om forsikringen omfatter flere forsikrede, og uanset om skaden måtte resultere i krav fra flere skadelidte. (c) Udover selve erstatningsbeløbet dækker forsikringen dog rimelige omkostninger, som forsikrede med selskabets forudgående accept pådrager sig ved afgørelse af ansvarskrav, også selvom forsikringssummen derved overskrides. Bøder eller tilsvarende, hvad enten de tilfalder det offentlige eller private, herunder punitive damages, samt omkostninger ved afgørelse af eventuelle straffesager erstattes ikke. 10. Forsikringen dækker Ansvar, som forsikrede måtte ifalde overfor tredjemand enten i henhold til kapitel 10 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 21. juni 2007 (Luftfartsloven) med senere ændringer eller efter almindelige erstatningsregler for skade, der tilføjes tredjemands person eller ejendom udenfor luftfartøjet. Forsikredes eventuelle forpligtelse til destruktion eller fjernelse af luftfartøjsvraget eller dele heraf fra havaristedet. 11. Forsikringen dækker ikke Personskade (fatal eller anden) eller tab, som lides af enhver direktør eller ansat i forsikredes virksomhed, mens vedkommende handler som led i sin ansættelse hos forsikrede eller udfører sine pligter for forsikrede. Personskade (fatal eller anden) eller tab, som lides af luftfartøjets pilot / operatør eller andet personel, mens disse er i gang med at betjene luftfartøjet. Modelflyvning Danmark Udvidet ansvarsforsikring 6

7 (c) (d) (e) (f) Ansvar for skade på ting, som tilhører forsikrede, eller som forsikrede har til lån, leje eller opbevaring eller af anden årsag har i varetægt eller har sat sig i besiddelse af. Ansvar for skade, som opstår ved nedkastning eller spredning af kemikalier eller andet materiale eller væske, med mindre det af policen udtrykkeligt fremgår, at denne risiko er meddækket. Ansvar for skade ved forurening af en hvilken som helst art, medmindre skaden er opstået som følge af et havari eller en anden nødsituation. Skade opstået under flyvning, som overskrider de begrænsninger, der er nævnt i luftdygtighedsbeviset eller i speciel tilladelse til den pågældende flyvning. (g) Skade opstået under benyttelse af luftfartøjet udenfor forsikringens geografiske dækningsområder, med mindre overskridelsen er forårsaget af force majeure. (h) Skade opstået, når luftfartøjet styres af en anden person end medlemmet (se i øvrigt pkt. 6). (i) (j) (k) (l) Skade opstået, når luftfartøjet er ved at lande eller lette eller forsøger at gøre dette på et sted, som ikke opfylder de anbefalinger, der er fremsat af luftfartøjets fabrikant, medmindre dette skyldes force majeure. Erstatningsansvar, som forsikrede påtager sig, eller rettigheder, som forsikrede giver afkald på i henhold til nogen som helst form for aftale. Krav, som er dækket under enhver anden police, undtagen beløb overstigende den sum, som ville have været blevet tilkendt i henhold til en sådan police, hvis nærværende police ikke var blevet tegnet. Skade forvoldt af forsikrede, piloten / operatøren eller af én, som forsikrede bærer ansvaret for, med forsæt, ved grov uagtsomhed eller under påvirkning af spiritus, medicin eller euforiserende stoffer. 12. Sanktioner og embargo Uanset hvad der må fremgå af policen, er følgende gældende: Hvis det, som følge af nogen lovgivning eller regler, der er gældende for Selskabet ved indgåelsen af denne forsikringsaftale, eller som bliver gældende på ethvert tidspunkt derefter, vil være ulovlig at forsikre den forsikrede, fordi forsikringen tilsidesætter en embargo eller sanktioner, skal Selskabet ingen dækning give og Selskabet har intet ansvar eller pligt til forsvare den forsikrede eller foretage nogen betaling af forsvarsrelaterede udgifter eller give nogen form for sikkerhed på vegne af den forsikrede, i det omfang at det vil være en overtrædelse af denne lov eller regler. Under omstændigheder, hvor det er lovligt for Selskabet at yde dækning i henhold til policen, men hvor betaling af et gyldigt krav kan bryde en embargo eller sanktioner, vil Selskabet træffe alle rimelige foranstaltninger for at opnå den nødvendige tilladelse til at foretage en sådan betaling. Modelflyvning Danmark Udvidet ansvarsforsikring 7

8 (c) I tilfælde af, at nogen lovgivning eller regler bliver gældende i forsikringsperioden, og som vil begrænse muligheden for Selskabet til at give dækning som angivet i punkt, så har både forsikrede og Selskabet har ret til at opsige policen skriftligt med 30 dages varsel. Selskabet har i sådan et tilfælde ret til pro rata andel af forsikringspræmien for den periode forsikringen var i kraft. I tilfælde af, at de indtrufne skader på opsigelsesdatoen overstiger den optjente eller pro rata præmie (hvilken en der til enhver tid er relevant) som Selskabet har til gode, og i mangel af en mere specifik bestemmelse i policen vedrørende tilbagebetaling af præmie, vil enhver tilbagebetaling af præmie være betinget af gensidig aftale. Opsigelse fra Selskabet side, vil have virkning, uanset om Selskabet tilbagebetaler præmie eller ej. 13. Særlige forhold i henhold til Luftfartslovens kapitel 10 I det omfang selskabet har måttet dække forsikredes ansvar i henhold til luftfartslovens kapitel 10 for skader, der er undtaget fra forsikringsdækningen - herunder selvrisikobestemmelserne - skal forsikrede holde selskabet skadesløs herfor. Skadelidte tredjemand berøres ikke af forsikringsselskabets eventuelle regreskrav mod skadevolder eller af eventuel aftale om selvrisiko. 14. Risikoforandring Sker der forandring i den forsikrede risiko, herunder i luftfartøjets anvendelse, i de piloter / operatører, som benytter luftfartøjet, skal selskabet forudgående underrettes. Selskabet bestemmer da, om - og på hvilke vilkår - forsikringen kan fortsætte. Er forandringen sket med forsikredes vidende og uden, at selskabet samtidig er blevet underrettet, dækker forsikringen kun på de vilkår og i det omfang, selskabet ville have fortsat forsikringen, hvis forandringen havde været selskabet bekendt. 15. Forhold i skadestilfælde Skader skal omgående anmeldes til selskabet. Derudover skal forsikrede: (c) (d) (e) Træffe rimelige foranstaltninger for at begrænse omfanget af skaden. Herudover må der ikke aftales igangsættelse af bjærgnings- eller reparationsarbejde uden selskabets samtykke. Fremsende alle detaljer skriftligt og straks videresende enhver meddelelse om ethvert krav sammen med alle breve eller dokumenter i forbindelse hermed. Oplyse om enhver forestående retsforfølgning. Give yderligere oplysninger og hjælp, som selskabet med rimelighed kan kræve. Ikke at handle på nogen måde, som er til skade for eller forringer selskabets interesse. Ansvar for skade må ikke anerkendes uden selskabets samtykke og selskabet træffer i øvrigt bestemmelse om sagens behandling. Selskabet er berettiget til (hvis det vælger det) på et hvilket som helst tidspunkt og i så lang tid, som Modelflyvning Danmark Udvidet ansvarsforsikring 8

9 det ønsker det, at overtage kontrollen med alle forhandlinger og sager fuldstændigt samt at udrede erstatning, gøre indsigelse mod en påstand eller forfølge ethvert krav i forsikredes navn. I tilfælde af at forsikrede fremsætter krav, vel vidende at sådanne krav er usande eller svigagtige hvad angår beløbet eller andre forhold, mister denne police sin gyldighed, hvorved alle krav i henhold hertil bortfalder. 16. Selskabets regresret I tilfælde af skade forvoldt af en anden end den forsikrede indtræder selskabet i enhver henseende i forsikredes eventuelle krav mod skadevolder. Forsikrede skal yde selskabet nødvendig bistand ved fremskaffelse af oplysninger, dokumenter m.v. til underbyggelse af kravet. 17. Forsikringens varighed og ophør Forsikringen ophører automatisk ved udløb af forsikringsperioden nævnt i policen, med mindre både Selskabet og Modelflyvning Danmark skriftligt har bekræftet overfor hinanden, at forsikringen skal fortsætte yderligere 12 måneder ved udløb af forsikringsperioden. Selskabet kan med mindst en måneds varsel foretage ændring af præmien gældende fra næste forsikringsperiodes begyndelse. Forsikringen fortsætter med den ændrede præmie, hvis Modelflyvning Danmark enten skriftligt accepterer ændringen eller betaler præmien. I modsat fald ophører forsikringen ved forsikringsperiodens udløb, medmindre der er indgået aftale om kortere varsel, og dette er anført i policens vilkår. (c) Hver af parterne kan indtil en måned efter, at Selskabet har udbetalt erstatning eller afvist at yde erstatning, opsige forsikringen skriftligt med 14 dages varsel. (d) Ved opsigelse af forsikringsaftalen inden forsikringsperiodens udløb, er Selskabet berettiget til - såfremt opsigelsen foretages af Modelflyvning Danmark - at opkræve en minimumspræmie i henhold til nedenstående skala: 1 måneds dækning præmien udgør 20% af årspræmien 2 måneders dækning præmien udgør 30% af årspræmien 3 måneders dækning præmien udgør 40% af årspræmien 4 måneders dækning præmien udgør 50% af årspræmien 5 måneders dækning præmien udgør 60% af årspræmien 6 måneders dækning præmien udgør 70% af årspræmien 7 måneders dækning præmien udgør 75% af årspræmien 8 måneders dækning præmien udgør 80% af årspræmien 9 måneders dækning præmien udgør 85% af årspræmien 10 måneders dækning præmien udgør 100% af årspræmien 11 måneders dækning præmien udgør 100% af årspræmien 12 måneders dækning præmien udgør 100% af årspræmien Modelflyvning Danmark Udvidet ansvarsforsikring 9

10 18. Særlige aftaler Særlige aftaler, som er truffet med en af selskabets repræsentanter, er kun gyldige, hvis deres indhold fremgår af policen eller på anden måde er skriftligt bekræftet af selskabet. 19. Ankenævn og domstole Hvis der er uenighed om forsikringen eller Selskabets afgørelser, kan forsikrede indbringe sagen for Ankenævnet for Forsikring (www.ankeforsikring.dk). Nævnets afgørelse er vejledende for parterne. Klager over erhvervsmæssige forsikringsforhold kan kun behandles, såfremt klagen ikke adskiller sig væsentligt fra klager vedrørende private forsikringsforhold. Særskilt klageskema kan rekvireres hos Ankenævnet eller Selskabet. Har sagen ikke været indbragt for Ankenævnet eller ønsker én af parterne ikke at følge Ankenævnets afgørelse, kan uoverensstemmelser mellem forsikrede og Selskabet indbringes for domstolene - jævnfør lovgivning- og jurisdiktionsbestemmelsen i pkt Lovgivning og jurisdiktion Med mindre andet fremgår af policen, gælder dansk lovgivning og jurisdiktion for forsikringsaftalen. MDK-14-I-WRB 19/11/14 Modelflyvning Danmark Udvidet ansvarsforsikring 10

11 LSW617G KILN undtagelsesklausul for geografiske områder (03/08/11) 1. Uanset eventuelle bestemmelser om det modsatte og med forbehold af pkt. 2 og 3 nedenfor, undtager nærværende police ethvert tab, enhver skade eller udgift, uanset hvordan det eller den opstår inden for det geografiske dækningsområde i ethvert af følgende lande og regioner: (c) (d) (e) (f) Algeriet, Burundi, Cabinda, den Centralafrikanske Republik, Congo, den Demokratiske Republik Congo, Eritrea, Etiopien, Elfenbenskysten, Liberia, Mauretanien, Nigeria, Sierra Leone, Somalia, Sudan og Sydsudan. Colombia, Ecuador, Peru. Afghanistan, Jammu og Kashmir, Myanmar, Nordkorea og Pakistan. Georgien, Nagorno-Karabakh og det Nordkaukasiske føderale distrikt Iran, Irak, Libyen, Syrien og Yemen. Ethvert land, hvor betjening af det forsikrede luftfartøj bryder FN's sanktioner. 2. Denne police dækker dog under omstændigheder, hvor et forsikret luftfartøj er landet i et undtaget land som direkte konsekvens og udelukkende følge af force majeure på betingelse af, at Selskabet underrettes i løbet af 72 timer. 3. Ethvert undtaget land kan dækkes af Selskabet på betingelser der aftales med Selskabet før flyvningen. 03/08/11 LSW617G AMD Modelflyvning Danmark Udvidet ansvarsforsikring 11

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 65-4 For forsikringen gælder reglerne i henhold til gældende lov om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser Motorcykelforsikring Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MC-1 Gældende fra 01.07.2015 1 2 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORCYKEL MC-1 AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG 1.1 SIKREDE PERSONER Forsikringen

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser Bilforsikring Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014 Forsikringsbetingelser Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.1 Sikrede personer... 4 1.2 Hvor dækkes?... 4 1.3 Motorløb,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 511007 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser

Almindelige forsikringsbetingelser Nassau forsikring Almindelige forsikringsbetingelser Professionel ansvarsforsikring for teknisk rådgivning og bistand, TEK-01-01 1.0 Forsikringens omfang Denne forsikring dækker forsikringstageren og alle

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 GENERELLE BETINGELSER.... 3 1.Præmiens betaling.... 3 2.Indeksregulering af præmien.... 3 3.Præmieændring m.v.... 3 4.Flytning og risikoforandring.... 3 5.Opsigelse....

Læs mere

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Indholdsfortegnelse 1 De sikrede...side 1 2 Erhvervsansvar...side 1 3 Produktansvar...side 2 4 Afværgelse af skade...side 2 5 Aftaler om ansvar og erstatning...side

Læs mere

Udvidet Ansvarsforsikring for Rejsebureauer og Rejsearrangører Forsikringsbetingelser nr. 8000

Udvidet Ansvarsforsikring for Rejsebureauer og Rejsearrangører Forsikringsbetingelser nr. 8000 Udvidet Ansvarsforsikring for Rejsebureauer og Rejsearrangører Forsikringsbetingelser nr. 8000 Gyldig fra den 1. januar 2013 Almindelige betingelser for ansvarsforsikring mod skader forvoldt af mangler

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

AIG Europe, dansk filial af AIG Europe Limited United Kingdom, CVR nr. 34 61 76 94, Tel. (+45) 3373 2400 Fax (+45) 3373 2470

AIG Europe, dansk filial af AIG Europe Limited United Kingdom, CVR nr. 34 61 76 94, Tel. (+45) 3373 2400 Fax (+45) 3373 2470 Tillægsdækning til Lloyd s v/qbe Danmark motorcykelforsikring Police 97.90.1.040. Rev. 220914. Indhold: Fører- og passagerulykkesforsikring Rejseforsikring ved motorcykelferie Nøgledækning Punkteringsdækning

Læs mere

Betingelsesnummer: HOG 1.1

Betingelsesnummer: HOG 1.1 HARLEY DAVIDSON FORSIKRING Betingelsesnummer: HOG 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Erhvervs- og produktansvarsforsikring 1. De sikrede 2. Erhvervsansvar 3. Produktansvar 4. Afværgelse

Læs mere

Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger

Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger Side 1 af 13 Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger - Forenings- og produktansvarsforsikring - Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring - Underslæbsforsikring - Retshjælpsforsikring - Rådgivningsansvarsforsikring

Læs mere

Udvidet Ansvarsforsikring for Rejsebureauer og Rejsearrangører Forsikringsbetingelser nr. 01801

Udvidet Ansvarsforsikring for Rejsebureauer og Rejsearrangører Forsikringsbetingelser nr. 01801 Udvidet Ansvarsforsikring for Rejsebureauer og Rejsearrangører Forsikringsbetingelser nr. 01801 Gyldig fra den 1. januar 2013 Almindelige betingelser for ansvarsforsikring mod skader forvoldt af mangler

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring

Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring Erhvervs- & Produktansvarsforsikring Teknologi og Kommunikation 1. Sikrede Sikrede er forsikringstageren og ethvert datterselskab anført i forsikringsaftalen,

Læs mere

Udvidet Ansvarsforsikring for Rejsebureauer og Rejsearrangører Forsikringsbetingelser nr. 7000

Udvidet Ansvarsforsikring for Rejsebureauer og Rejsearrangører Forsikringsbetingelser nr. 7000 Udvidet Ansvarsforsikring for Rejsebureauer og Rejsearrangører Forsikringsbetingelser nr. 7000 Almindelige betingelser for ansvarsforsikring mod skader forvoldt af mangler ved rejsebureauers og rejsearrangørers

Læs mere

AdvoGuard. Modul A. Professionel advokatansvarsforsikring

AdvoGuard. Modul A. Professionel advokatansvarsforsikring Side 1 1. Hvem er sikrede AdvoGuard Modul A Professionel advokatansvarsforsikring Sikrede under forsikringen er den i certifikatet som forsikringstager nævnte advokatvirksomhed og samtlige forhenværende,

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 HOG HARLEY DAVIDSON FORSIKRING HOS MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Fællesbestemmelser for Motorcykelforsikring Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser Motorcyklen

Læs mere

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser FAI-FORSIKRING Erhvervsansvar- og Produktansvarsforsikring Forhandler-Værkstedsforsikring Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1.1.2008 Adresse: Stamholmen 159 If Skadeforsikring,

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Aon AutoPulje. Forsikringsbetingelser. Codan Forsikring A/S. Marts 2011 (v1.1)

Aon AutoPulje. Forsikringsbetingelser. Codan Forsikring A/S. Marts 2011 (v1.1) Aon AutoPulje Forsikringsbetingelser Codan Forsikring A/S Marts 2011 (v1.1) Særlige Vilkår: Nærværende forsikringsbetingelser er gældende for forsikringsaftaler gennem Aon Autopulje. Det skal understreges

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1

Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1 BILFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Tillægsdækning til Lloyd s v/qbe Danmark motorcykelforsikring :

Tillægsdækning til Lloyd s v/qbe Danmark motorcykelforsikring : Tillægsdækning til Lloyd s v/qbe Danmark motorcykelforsikring : Police nr. 97.90.1.040. Tillægsdækningen træder i kraft den 1. januar 2012. Indhold: 1: Fører- og passagerulykkesforsikring side 2 2: Rejseforsikring

Læs mere

Betingelsesnummer: Bil 1.1

Betingelsesnummer: Bil 1.1 BILFORSIKRING Betingelsesnummer: Bil 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER Bilag 2 Police, Ansvars og Kaskoforsikring Dækforsikring, Fejltankning og Nøgleforsikring AUTOFORSIKRING ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER Branche 78. 10.2013 1. Sikrede personer I tilslutning til gældende

Læs mere