Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart"

Transkript

1

2

3

4

5 Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto

6

7 3lf mit f etintt 'ebbclclfer af art en fen, gørfle Stfbcling. m: f)tcleé S9og tv!)f t eri 1882.

8 éx m'^ I <:.< '''v>,,,.. ^"t

9 Jror ør b. Xil at fhide en fulbfttrnbig Se(Dbioi;irapt)ic, bcv ogfaa maatte inbe^olbe GonfeSfiouer efter 2Iugitfting gorbikebe, foler jeg l)derfen l'qft cher Gone. Cm enb ^remftiuingen dit fomme til at gioc eii nogenlunbe fulb* ftænbig 9?amitie af mit veonet, er bet bog mit ^ooeb* øicmeb fun at mebbefe enfelte Staffer af min aanbcuge UboifUng, ber maaffee funne intereéferc?)ngre, ber bc* finbe fig i en (ignenbe jæring og øgen, fom ben i ^Dilfen jeg ^or befunbet mig; og berl)oé at op(t)fc enfette "ipuncter af mit offentlige ^io. i)kar man iffe tan unbgaae at blioe bebømt offenthg, er bet natnrtigt, at man ogfaa ønffer at gioe et 3nb(irg i fin egen ^ag. )Cob tjermeb iffe ftaaer i umibbelbar?^orbinbe(fe, agter jeg at befjanbk i ftor ^ortt)eb, ibet jeg bog

10 forbel)oiber mig en Dig i5'i'i^eb, efterfom temningen maatte føre bet meb fig. gorøtirtgt paotager jeg mig ingcn[omt)eift ^ox' pligtelfe. g'ortfættelfe og j^utbfnvelfe af bet ()er '^aa^ begljnbte, fom jeg biftnof ^ar forcfat mig, ligger enbnu fim for mig fom en SOluIig^eb, tjoié Doergang til 2SirfeIigf)eb i min Gliber er meget ufiffer. 3eg beber bcrfor ben gunftigc?æfer at betragte nær* oærenbc forfte Slfbeling, bcr inbei)oiber Sarnbom^* og Ungboméerinbringer, fom et libet ^cle, ber maajlee fan optrrtbe meb en oi eloftænbigljeb, ogfaa uaf* ^ængigt af ben mulige ^^ortfætteffe.!do jeg iffe er i S3efibbetfe af ^riftlige Opteg* nelfer, ^Dagbøger etter bestige, men maa ffrit^e 2l(t ub af (Srinbringen, er bet oet muligt, at benne paa enfeltc teber fan foigtc mig i 5)etaitlen. ^ox runb* fanbt)eben troer jeg at funne inbeftaae.

11 fiarnbom oø Sholetiii glenéiørg og ^jøkn^aun* ^ané Sagfen 2)?artenfcn er fobt i ^^'^enéborg b. I9be (ugu[t a)hn t^aber ^an tnberi'en SJkrtenfen mx bonbefcbt i 9iurup, isronberup Sogn, ^aber^ieti?imt. 3[)]in SDhber 5Inna 9)?ariQ!JrueI[en mx?;-(eneborgerinbe, S)atter a\ en :^og*2tntiqdar 9?ielg ^Iruelfen. 3 flere Slår Dar min gaber fipper, a Ijan i krigene Sib bleo brugt i farten tit 9brgeg iu'odibcrtng, fom ^an i engelff ^^^angenffab, tjoor {]ané ^clbreb ganffe biet) unbergraoet. ^an maatte ba forfoge en nt) Setieoci, og ba ijan mx»elbeoanbret i l}t)ab ber t)orer øf art og ^anbel, forføgte ^an fig l}er fom forfatter, ubgad en 9?æffe af (Sfrifter, fom bengang nbf^lbte et i benne reen af ('itteraturen, og Danbt en itfe ringe Slnerfjenbelfe. a I)an affattebe paa anff, antog {)an at 33etingelferne for tjané 33irtfom^eb»itbe oarc gnn= 1

12 2 33ornbom og foletib. [tigere i 2 kibcn^adn enb i i5(enébori3, og f(t)ttebe i 1817 meb min 2)^ober og mig fra i^tenéborg til.^ øbeni)adn for ^er at tage S5otig. Wmz ^arnbomå (Srinbringcr fra i^lenéborg erc iffe mange og iffe rige. g-or at begi^nbe mcb bet meeft Uboorteé dil jeg fige, at et 9Zaturinbtrl)f ^ar beoaret fig f)os mig inbtil benne ag, Ubfigtcn oocr gjorben tit ^'obbermpfle foo og tit hd paa ben anben ibe ^jorben liggcnbe ^iek^eng, Sallaftbrocn og Sorgenéb^. 33el t)ar jeg i fenere 2kr oftere fect glenéborg, men bette forfte S3arnbomginbtrQf er uubftetteligt f)o^ mig, naar jeg i fmnffe ( ommer= aftener ftob paa fibgbroen og faae ben at nbbrebe en faa dibnnbertig S3e(t)éning ooer (Sgnen, t)ttort)eb jeg i øieblitfe t'unbe tomme i en elagéi )enrl}ffe(fe. 3eg oar et fnnbt og Iljfteligt :53arn og 1:)a'ohz et gobt ^jem l)o^ gnbfrt)gtige og retfinbige om enb fattige i5orir{bre. 3>et git mine ^orætbreø ubgfrt)gt neppe fljnbcrligt nb oocr ben førfte Sroené Slrtifet, S^roen paa ub i^aber; men jeg faae t)oé bem en faft Zxo paa ubé i5'orft)n, ^ané t^relfc og ^øretfe baabe i gobe og i onbe "Dage, af ^oilfe fibfte be opledebe iffe faa; ligefom jeg ogfaa af min 9Jcober tærte at hciiz til Dor gaber i Rimten.

13 ibarubom og Sfotetib. 3 3eg bk\3 timtg fat i en ^orcjcrffole paa fjernet af (Storgabcn og elot^gangcn, fom forer op til Tuborg og (^(ot^ruinen, ^Dor Sftoeffljbning oftere faiibt 2teb. 3 benne SfoCe gif 2Ut paa ^oit^bft, mebenc bet fæbdanlige i^ienéborger (Sprog i mine baglige OmgiDelfer Dar ^Iattt)bf!, ^oori jeg antager, at jeg enbnu oilbe funne nbtrl)ffe mig. jtog ^prte jeg ofte min ^-aber at tale 'Sl^anff, {)0tlfet (gprog I)an ^elft talebe, (igefom ^an ogfaa oar confirmeret paa itanff af ^aftot S3arfob, ber fibenefter bleo "iprodft i tyajce paa jællanb, og {)uem f)an altib omtalebe meb ftor ^engiden()eb. Cgfaa min :53ebftemober 2:rnetfen, min DJtobere 3)tober, tolebe ofte S^anff, ja oibfic enfette banffe 9xiirø, enbogfaa (Støtter af.^æmpetiifer (om (Srif kongen ben Unge Slottet, bet er ounbct). 3eg f)ar om bet enb maaf!ee oar paa et fenere S:ibé= punct l)ørt t)enbe ncrone og omtafe 9xat)bet, om {)Dcm ^nn antog, at f)an Dar ben forfte djtaxib i ben banffe S3ogoerben. ^o min SDZober oar bet!t;anffe foogcre, om bet enb oeb cnielte Seiligf)eber funbe fomme frem. lojen i Sfolen bleo!j^anf! be^anblet fom et fremnieb Sprog, in {)adbc fun et om Ugen en 3:ime i 5^anff efter en banff fffebog, ber meb tt)bffe 'Jtoter Dar nbgioen af *ipræften ocb ben banffe Hirfe. enné tirfe, ber fun befogte^ af nogle fna ji)bffc 1*

14 4 33arnbom og fotettb. Sjeneftefolf, ^ax jeg i t)un %\h albrig befogt. Dar 9DJnric[ognet, og i 9)hinetirfen (ben norbre af i5len borg ^trfer, ber meb Unbtagelfe af ben ene (ifle banfte ^irfe afle Dave tijbffe) er jeg bøbt. 3 ben fole, i fioilfen jeg gif, oar, faaotbt jeg t)ar funnet flutte, 5Ianben rattonauftiff. Unberoiié* ningen interecsfercbe mig i!fe f^nbertigt, allerminbft be Proffer af *ip^^ftf og anben ^Jtaturotbenftab, man maaffee fom en 9)Zobt)ægt mob Cuertrocn fogte at bibringe o S3ørn. 3eg minbec tnn, at jeg tærte nogle tljbffe 23eré af ellert, ^feffet o. 21. uhzmh. Sif mit SiD ubenfor folen f)ar jeg en færlig Srinbring, at jeg nemlig l)t)cr ønbag ftcrmibbag, fra ben norblige 3)cel af tåben, l)dor Di bocbe, Danbvcbe gjennem ben lange torgabe meb bene ri - lenbe tilber, bcr nbfprang i ftore 23anbbe^olbere, ber ftobc mibt paa aben og faaoibt jeg tieeb nu iffc mere finbeé, til ben f^blige S)eel, til Slngelbogaben, l)oor ber boebe flere lægtninge af o meb jædn= albrenbe øbffenbebørn (paa min 9}ioberé ibc; tl)i min gaberé familie ^ar jeg iffe fjenbt). ^aa benne for[)olbi uii lange 33anbring, ^Dor ønbagcftermib= bagene till)eb banncbe en ftærf idiobfætning til bet Sio og ^øre, ber mx om ^»erbagene, ^nor fun en enfelt Sorger lob fig fee fibbenbe paa en S3iTnf

15 Sarnbom og tolettb. 5 ubenfor.^ufet, ftunbom rogcnbe fin ^ibe, Ijenfjunfen i fine borgerlige isetragtninger, 'i^a^ibc jeg niongef)aanbe bæmrenbe Slanfer og "ip^antofier. SSar jeg an!ommen til Slngelbogaben, fif jeg gobe Shner. 23t tegebe paa ^J^unfebjcrget, ber ligger bagtieb pacerne, og l)t)or ber MX en fmu! Ubfigt otier < taben, og omfring WøUt' bammen. 23eb biefe S3eføg fi! jeg iffe blot en ^ox' nøielfe, men ogfna en oié Scrigelfe i (Snltnr, faadibt min 3llber fnnbe tillabe bet. 3 et^oert galb forefom bet mig, at mine Sobffenbeborn i jdannelfe ftobe I)øiere og fjenbte mere til 93erben enb jeg. agen er, at i ben fl)blige 'Deel nf glenéborg Dar bet t^bft'e (Slemcnt langt ftærferc nbbrebt og ^erffenbe enb i ben norblige. 2)len bermeb bare unægtelig ogfaa flere!l^annelfe!gelementer inbfomne og Ijaobe offat bereø 33irfninger i t5amilierne. )ertil fommer, at jeg i mit jem oar tjant til ftor Staroeligljeb, og at i be meb mig beflixgtebe familier en langt bet^beligere 23elftanb traabte mig imøbe. et oilbe iffe I)aDe tilftrætfelig Snteregfe i bet nfelte at onoenbe bette paa mine baoærenbe bog enbnu fun barnlige og barnagtige i5orl)olb, oore?ege, Dore (Samtaler og ifpnter, oore fmaa ^rige og i^rebéflutninger. ipellcrc oil jeg blanbt kulturelementerne i Slngelbogabcn næone et af alminbeligere Settjbning, nemlig et gammelt DJialeri,

16 6 ibarnbom og loletib. bcr t)ang i en ^orftue, meb Snbftrifter, ber cnbnu ben!l)ag tbag t)at)e bcoaret fig i min (grinbring. et foreftillebe be fire tccnber, en '^xa:]t, en Officeer, en S3orger og en S9onbe. Unbcr ^^nxften»nr ffrcoct: SSir ciftltd)en finb frei. Unber Cfficercn: 93}ir olbaten geden 9?id}tg. Unber orgercn og S3onben: 3Bir Siiv^ev unb 53viuern nuiffcn geku, 2)anut fie ^loe foniien (eben. ^er fif jeg mig auercbe en log^ (Socialpotitif, ber fit'fert I)ar ubtrl)ft ben freml)crffcnbe Sænfemaabe i M borger «= og bonbeoentige, pengene l)oit our^ berenbe og noie beregnenbe t^ienéborg. Sif politiffe Srinbringer fan jeg anfore, at jeg ftaaenbe paa aben i en ftor 9)?cnneffcmamgbe f)ar fcet i^rcberif ben jette at fjøre gjennem Sljen, fom= menbe fra Songrc^fen i Sien (bog er jeg iffe ganfle fiffer paa, om [)an bengang fom fra etler reifte tit Sixten). an oar i fin 9?cifeoogn, fimpelt ftæbt og I)aDbe en ^affjet paa ipooebet. SUte betragtcbc f)am meb bt}b men om fetoe Sienercongre^fen og om 9lapoteon eller, fom jeg ofteft ^ørte f)am at nætineé, Bonaparte, ^at)be jeg fun en nflar, i bet ^øiefte eoentljrlig en anbcn (Srinbring tiit jeg anføre folgenbe reifte jeg meb min Tlobcv til OxenbSborg,

17 sbarnbom 09 foletib. 7 I)Dor Di Ijaobe Slægtninge. Sn )Rat oaagner jeg op og finber mig ganffc alene i bet [tore 33a;relfe. Ubenfor SJinbucrne mx en forunberlig?l)sning fom om ber funbe oære 3Ib i taben; og uop^orligt t)ørte jeg tanonffub. S^et Dar g^riftian b. Tbef^?itg, fom i benne 9kt biet) ført fra 9?enbéborg til jæflanb. 5lt(e Dåre gangne nb for at fee 3tInminationen og ^ø'u tibeugf)cben og ^oobe (abet mig ligge alene. 3eg bteo bog liggcnbe ganffe rolig og fif faa bagefter g'or^ flaringcn. %aa T'age iforoeien i)av)i>i jeg feet S^riftian b. 7be6 ubftitlebc.qiftc, l}t)i(fen jeg fibenefter {)ar feet faa i ^ocefilbe I^omfirfe. 2)?en i (Sfteraaret 1817 maatte jeg mcb ftor merte og 33eemob tage 2Iff!eeb fra min t)nbige g-øbebl) i Svalen ( alftaben, bie Sfjolftabt, fom 33ofg og etolberg ()ade faibt ben) og bermeb fra mine fmaa 33enner og ^eninber i 2(ngelbogabcn. 9J?eb mine g-orælbre feitebe jeg paa et af be i^artoicr, fom bengang jæcnlig beoægebe fig imellem ^5tenéborg og tjøben^aon, og fom 1:}adht en 3:aD(e meb 3nbffrift: 3Bin^ ott må) gopen{)agen. Uben fataliteter anfom»i til ^iøbenf)adn.

18 8 S3arnbom ocj Sfoletib. 3 ^jøbentjadu fif jeg mange 3nbtrQf, bcr i (Sammenligning meb ^oab jeg tibligere ^atibe fjenbt, maatte fatbeé [tore. 3 bet S(ar jeg fom til t øben= l)adn, feirebes ber en [tor ^eft, 9^eformationeng tre* ^unbrebaarige 3ube(feft. taaenbe omtrent paa ^jornet af ^annifeftræbe faoe jeg atter ^ong greberi! b. 6te i en prægtig tasfarret, lebfaget af fine SOliniftre og anbre tjoie iperrer for at broge inb i Srinitatié ^irfc. jdog er bette Uboenbige bet (Sncftc, jeg l)ar Ijoot af benne i^eft. 2lf bet SnbDenbigc fif jeg 3ntct. oor jeg fom frem i hct felffabelige?id, bleo jeg mobtagen fom en titte!dreng, ber nljlig oar fommen fra ^olftecn. Uagtet jeg fagbe, at jeg oar fra glen^borg, n^ttcbe bet 3ntet. leédig t)ar efter ben ^erffenbe i^-oreftitlingsfrebé ganffe gaaet op i ^olfteen. iperoder labe fig anftiue politifte S3etragt' ninger, ()Oorpaa jeg bog nn iffe oil gaae inb. 3eg bleo fat i ben 33ra:nbftrup o. SBeftenffe f ote paa -- ftore ^jobmagergabe ligeoocrfor Sitfegabe, forft i en ^anbetécfaéfe, fibenefter i en ftuberenbe StaSfc, ^oor jeg tærte Satin rammatifen fmagte mig iffe fljnberfigt, om jeg enb lærte ben nogeninnbe. 3 bet ^ele fanbt jeg bengang iffe oibere (Smag i be cfa^fiffe (Stubier. ^I)æbri gabler t)are næften bet (Snefte, ber intereéferebe mig. Som ^ifcipliner ber

19 53ornbom og fofetib. 9 mxc mig [atbelci^ tianffelige maa jeg naone Stegning og y^liat^ematif. Tet maatte bercfter [ijneé fom i}a\)\)i: jeg aimt 3ntet nroet nf min gaberg mat^emotiffe SfnUxg, og at jeg maatte uate anlagt paa en [)ee(t anben a}?aabe.! erimob ^aobe jeg [tor Sntereéifc for bet banffe (Sprog og ben banffe Citteratnr, faadtbt fom benne bleo mig titgixngelig, en ^nteveéfe, l)t)on ber bog oet funbe oævc bet, cg I)at)bc aroet efter min i5aber, ber Dar en ægte 'Diorbfleéotgcr, fom ftebfe foue fig ^enbragen tit bet banffe (Stement og itfc blot i fine tit Ubgioelfe beftcmte isfrifter, men ogfaa i 2llt l)oab {)an prioat optegnebe, betjente fig af bet banffe ^^prog. 3eg tæfte mcb Icticnbe eettagclfe SJ^itlingS ftoxe og gobe ipanblinger af S^anffe, 9]orf!e og ^oi= ftenere og fanbt ftor ise^ag i Oxahbcfe banffe ^^'æfebog, ber inbe^olbt ibrnbftqffcr af mange banf!e forfattere, baabc i ' ^rofa og i ^13ocfic. anfie betagen bteo jeg af be Stl)ffer, ber fanbteé-af Cef)(enfdj(ægeré igt= ninger, ^afon, 2((abbin, e(ge faaoelfom af (Soalbé g-iffere og ^alberø '^o'!); ogfaa runbtdigé S3e* arbeibetfe af anmarf, beiligft ^ang og 33ange". 3cg gif ifte nb paa SInbet enb at faae Cef)Ienfd)læger^ øger titlaans, (joilfet bog fnn meget nfnlbtomment Itjffebeé mig. ^oq naaebc jeg at faae førfte ee( af be poetiffe (gfrifter meb greiaé 2l(ter og i^angefanbé*

20 10 Sarnbom og folettb. rei[en og faatiibt jeg minbc^^,!itragebien %^Qlnatofe. 3 min gobers 33ibItot^ef t)ar ber 3ntct of ben nt^eftc b. t). f. Ce^Ienfrfjlregerffe 'l?oei'ie. ^an Iiaube hin ager af 23aggc cn, SScéfcf, 9xat)l3cf o eg fanbt l)er Saggefené Oiiimbreoe, ber meget tiftalebe mig. et berømte Dxiimbreo til Oel)tenf(^Iæger,?)iourcbbin tit Sttabbin, (arte jeg næftcn iibenab, pjønbt jeg fun meget ufutbfommcnt forftob bet og af Sllabbin fun fjenbte enfelte Scener. 'IJocfien ^.laodirfcr o ofte akne tieb 2;onerne^ 2)^agt og vcb be Slnelfer, ben oætfer. '^aa ben!xib brænbtc i litteraturen ben befjenbte <Strib mellem isaggefen og Oef)Ienf(J)Iæger. 3 Tagen" (joitfe 33Iabe min ^aber t)o(bt, \aat jeg ibelig Si^igte af aggefen meb Stngreb og 3?ittig= l)eber mob Oei)Ienfd)tffger og bet Cel^(enfd)itTgerffe ^arti, færtig mob Xl^tDten, (5n (Sfterflang af benne trib»iiftc fig i folen. idriften til (efterligning er ftor l)o8 Ungbommen, ^i drenge gaoe o lige* Icbeø til at l)olbe ^^ennefeiber. ida ui 3ntet l)at3be at fetbeé om, løb bet ^ele fun ub paa fjælbc^orb og en gjenfibig Satterliggjøren. 3)^eb Otette ffammebe Sæterne oé ub, ba be opbagebe bette Uoæfen. T)ct bar ligelebe^ bengang "iprioattfjeatrene^ 2:ib S3orupg elffab, 3:^alia, dramaturgien, T^ramatifl iprøoe 0. a. Dgfaa fieraf fom ber et Sfterftin i

21 Sarnfcom 09 foletib. H folen, og oi lagbe oi^ efter at fpille Somebie. 33t fpillebe i be?oca(er m funbe faae, fnavt ticb ^nn og fnavt om 2(ftcnen ocb \^tj, Scener af forffjeflige (Sfucfpil fom oi hinbc ooerfomme, beribfanbt oiifaa (Scener af $»oibcrg^ Gomebicr, (Saatcbc^ af 3eppe paa bjerget, ^oor jeg felo f)ar ageret Sacob fomager. 9J2in gaber fun^c itfc libe bette Somebiefpil' og forbob mig bet, ibct l)an nben Zx)M f)av befragtet, at jeg ffulbe ubbanne mig efter gorbitlebet af be unge iperrer, fom bengang forobtc bercé Slib oeb at fpifle paa '^rioattljeatrc og beroucr tffe bteoe til 9toget i bet birfclige 5iD. 'J^crimob tillob I)an mig, at jeg en enfelt (i^ang fom Silffuer fom i bet fongetige Sfjcoter. et ffete oiftnof fun fjelbent, allerebe af oefonomiffe runbe. d)lm naar jeg fom ber, oar M i for bette 2}iuferneg Stempel. %xa ^ufetg førfte Slabning ftob jeg foroentningéfulb og faae paa?for()ænget, (ijttebe meb fpænbt Cpmarffom[)eb til CuDcrturen, inbtil g-orljtxnget gif op. (En af be forfte gorcftillinger min i5abcr lob mig fec Dar )Dftgilbet af Sl^aorup, ber for tang Sib efterlob et uubflettcligt Snbtrtjf. 3eg funbe efterfijnge be (2cl)ul5ifte DJielobier. (Seer jeg tilbage paa ben Sib jeg tilbragte i ben». SSeftenffe S fole, fan jeg paa ingen 9Jtaabe rofe mig af min glib, ha jeg fnarere maa anflage mig

22 12 Sarnbom og foletib. for bet SD?ob[atte, og maa finbe, at ben (5j:iftentø jeg førte, ooeroeienbe maa betragteø fotn en idrioerc^-iften^. 3eg Ifffte otftnof iffe Sibet, men mere efter?l)ft, enb efter "^ligt. 3eg tæfte ait bet ^^oeti^e jeg fuube ooer* tomme og beéuben en 3)ect tjiftorift'e frifter, ber* ibtanbt '^x. neeborfé fortræffelige ^tftorifte gore* (ccéninger. ette oar mig oiftnof til am i toten, t)dor jeg ofte ooerraffebe oeb en l)iftoriff 2?iben, ber oberfteg ^oab be Slnbre. oibftc. 3 hjemmet ocir jeg meget ooerlabt ti( mig feto jeg t)aobc og anocnbtc en ftor!l^eel af min Sib poa at fpille 33iolin. 3)iin ^aber et^ebe bette 3nftrn* ment og oilbe at jeg ffulbe tære bet. <5nart bleo jeg feto greben of (Sntljufiaøme bcrfor. 3eg gjorbe gobe j^remffribt og betlager, at jeg i fenerc Star lagbe bet l)en. 2lt gaac op og neb a"!) nloet og pljantafcre paa ^Biotin fan ilte blot ftjcrnte mangen gob, men ogfaa tjene til at forbrioe mangen ubeljagelig 2ime. 331anbt Særerne i o. SBeftené Stole næoner jeg S^r. 2:^orfilbfen, en brad og bljgtig QJZanb, t)o^ l)oem jeg enbnu fom Siffop t)ar oifitcrct l)er i Stiftet, men fom bengang paa en libet Itjftoættenbe idjaabe inbbanfcbc o ben grafte rammatif; Sljriftian Sintl)er, ben fenere berømte banfte ^Digter, ber bcgciftrebc o meb fin Ofcgentéfang: )er nnber 9?att)imlené rolige

23 ; SSarnbom og folettb. 13 f^gge, f)dor ^an taler om ^errerne i 2lanberneg $Kige" og. ^. S9rammcr, fenere ^iffop ^rammer, bcr mx meget clflet af o^, forbi ^an Difte fine ifciple en fanb S)ee(tagelfe. Unber ()am ^ar jeg ffretict mine forfte banffe ti(e. Seg l^aobe bengang ingen 5tnetfe om, nt Ijan i fenere Star ffulbe btide mig en fjar (SoUcga og trofaft ^en. 2(f 9)?ebbifcipte maa jeg næone 3. ). '^JauIIi (fenere (Stiftéprooft og.^g(. (lonfcéfionariug), til {)oem jeg paa et efterfølgenbc Sib^^pnnct fom i bet inbcriigftc 33enffabgforI)o(b i)øht min ^abn og efter(ob min DJiober iffe Mot i ttjb Sorg, men ogfaa i tronge ^aar. 2}ieb mig ftob I)un nn ganffe alene, og grcmtibéubfigterne care merte. ^tiab ber bog i iffe ringe rab bibrog til at f)iælpe f)enbe og f)oibc ^enbe opreift, mx ^enbeé t^ffelige 9bturel og bertil foarenbe ^f)arafter. ^un f)abbe en mebfobt ['ioéfrcibigljcb meb en fjelben ^^igeoægt i inbet, og btt ^orte Ijcnbc til at fjooe en ftille baglig (æbe oeb Sioet i 9Zøifomt)eb, forbunben meb en fortroftninggfulb Sliflib til grem^ tiben. ipun leoebe ub af en SInffucIfe, ber oæfentug maa betegnet fom optimiftift, og fom uar forbunben meb en rift tit ^Birffomljeb, tit ipanblen, og Wot> til at fæmpe T)tt ^orer meb

24 14 53arnbom otj toletib. til en 5?evben, pteiebe I)un at ftge, naax jenoorbtg* ^eber inbtraobte, og f)uh oibfte, nt be tilfibft maatte tjene oé til obe. S)et i^tn-ftc, ber laoe i)cnbc pao ^^jerte efter ben fibfte ftore jcndorbig{)eb, oar frem* beles at ^olbe mig i t). SeftenS fote til at fort* fætte og fulbenbc mine tubier, Ijoab bog tun bleo muligt»eb tro 33enncrg S3iftanb.!Det følgenbe Slår Iqffebeé hct Ijcnbe at faae mig inb i 2)?etropotitanffoIen, I)dor jeg fif Ubfigt til fri folegang og tipenbier. 5)et SiD jeg leoebe meb min 2)cobcr oar ftille og eenéformigt, men (jacbe bog fin iubre Diigbom Seg elffebe min 3)tobcr og l)un leoebc ganffe for mig. fjonbt 9}cegct fattcbeé i f)enbeé itannelfe, talebe jeg bog tit l)enbe om 2ltt, ^oob ber fængflebe og f^tbte mig, og føgte at forflare f)enbe Ijtiab ^un iffe forftob. ipcnbcg gobe, naturlige gorftanb førte l)enbe ogfaa i oibere. fal jeg fige 'J^oget om ben Opbragelfe, jeg fif i 6pufet, ba oil jeg næone bet fom minbre ^elbigt, at jeg ingen eb* ftenbc l)aobe (cn 33rober jeg ^at)i)t \)at)t, car tiblig b&b) og berfor, mere cnb cnffeligt, oar ooerlabt tit mig feld. dtdt 9Jaturel førte mig til et inbabtienbt \^it), og ibet jeg leoebe i min inbre 33erben og ufor* ft^rret funbe Ijcngioe mig bertil, biet) g)beruerbenen mig mere ligegqlbig, enb ben burbe. ^atihc jeg t)0dt

25 Sornbom 15 øbffenbe, oilbe bet Ijaoe Dæret anberlebeé. jennem mit {)ele 2'w f)ar jeg følt bet fom et Bam, at jeg tf fe f)ar ^aot en Softer. ^^m\ foalebeé fom jeg tænfer mig f)enbe og fom f)un fiunbom ^ar ftaaet for mig i mine St)ner f)at)be funnct Dære 9)2eget for mig. (2t 2{nbet fom i min Cpbragelfe oar minbvc )e(bigt, oar, at alt bet Uboorte^ oeb min DJtobevo.Qjærtigfjcb (igefom oar lagt til tkette for mig og af fig feld fom mig imobe, ^oilfet iffe er ben bebfte g-or^ berebelfe for Cioet i 33erben, f)l3or bet ofte gaaer ^eeft anberlebeé til. Sligt opbager man paa et fenere 2ibé= pnnct og faaer beroeb Cpgaoer for fin SelDopbrogelfe til at mobpirfe en fjærlig Cpbragelfe^^ 9}Zang(er. '5 3aa 90?etropolitanffo(en tænfer jeg meb fanb Iæbe og 2:afnemmeUgf)eb. 3eg at)be ftra^- 3nbtri)ffet af, at jeg I)er ligefom nar optagen i en I)oiere og æblere epfjære -inb ben, i ^oilfen jeg tibligcre l)at)be betjæget mig. SetPe Sfolelocolerne gjorbe et foræblenbe Snbtr^f paa mig i Sammenligning meb bc fmaa, inbfneorebe og ^alomorfe Socaler i Saggaarben f)og D. eften. 3eg l)ar fenere ofte f)adt ^^eiligl)cb til at bemærfe, IjDilfen ^etqbning rene, rummelige og l^fe Sfolelocaler ^abe paa l^ifcipleneé 2lanbeligl)eb

26 l(j 33arnboni og foletib. baabc i fæbclig og intelicctuet ^cnfecnbe. 3 benne fole begtjnbtc jeg ai tage mig fanimen og at [tioc mig inb unbcr %Migten, bcr bog fnart forcnebeé mcb ^jærligljcb. Z^i mcb ^jævligljcb gjorbe jeg :^e* fjenbtffali mcb ^crobot og ^omer, mcb DDib, mcb GiceroS Sjaler, be tufculanffc Cuæftioncr og l)nn*^ reoc. ct pi)i(oiogif!e tubtum ftob fnavt for mig fom et Sbcal. S3Ionbt Særernc iiætincv jeg ()ev ben geniale uforglemmelige ^^oul 3](0llcr, til I)ncm Di ifcijjic bcunbrcnbe faac op, og fom ubcn at lægge an berpaa ubonebe en faa befrugtcnbc Csnbftl)bclfe paa 0^. Stf be anbre Særere ncnmer jeg færlig 'il ^tum, bcr fcncre dlcn ^^ræft i pjeucrup. ^an nar nor ^icligion^tcrrer, S^ifcipel af Slaufcn..^an^ Unbcr* nii^uing bibrog til at oæffc nor elotamfning, og ofte l)or {)ou opmuntret mig neb bet Sifalb, l)au ffjæufebe mine 9tc{igion af()anbiingcr, bcr ftunbom toge en pl)i(ofopl)if{ 9tetning. en Værer, af l)dcm»i lærte minbft, nar niftnot nor 9icctor 9h S. 9(i^fen, bcr unbcrniftc i ræff og l'atiu i oncrftc Claéfc. $ian Ijanbe bet ^ftem, at ni feln ffulbe arbeibe, og lar tun iporer, onerljorte o^ fun i be ^^cnfo, ni ncb egen ^jælp I)anbc gjcnuemarbcibet. et htnbe nu nære meget gobt mcb clnarbcibct i Sla^fifcrnc, men bet nilbc ogfaa l)anc næret gobt, om tjan f. d^. tit

27 ibariibom og SfoletiO. 17 ipovatig og Virgil [tunbom I)QUbc gioet oé Cpll)^= ninger, ber dci htnbc I)at)e uæret fovnøbnc eller bog meget ønffelige. S^og minbef^ jeg ocb 'imrgii at t)aoe t)ørt t)am næone l^eéfing^^ Saocoon, om I)Oilfet ish'ift ^an mebbelte o, at bet ^anbkbc iibcr bie 2}lalevei unb bie ^^oe[e^". 2)et enefte Sfrift, t)iior t)an gan og ubforligc Oplægninger, nnr bet 5ci)e Seftamcnt, ^oor Di Urftc 2)Zatt^æi Dangelium, og l)por l)an ga» en 33iængbe naturlige i5or!(aringer af Unbcrne. 3eg troer iffe at bet egentlig ffabebe og, tl)i bet Urimelige i bigfe g-ortolfninger oar attfor ^aanbgribetigt og oar ofte jenftanb for Por prioatc Sritif. ang vqilbc fl)neg at l)aiic oærct ']?autng i ipeibelberg. og maa jeg, ibet jeg t)er t)ar ubtalt en abcl oder min gamle ikcctor, iffe unbtabc at tilfoie, at ^an uagtet bet Stioe og Stolbe i tjang "ikrfontig^eb fom ^folebeft^rer nar albeteg ubmærtet, at ^an i folen Ijaanbljtroebe ifciplin og 2tutoritct, uben at ipumaniteten og ben ønffelige Bnl)eb beroeb bteo tilfibcfat. 3 t^relfen af folen ffl)lbeg bcr i)am uberegnelig 2}Jeget, en 9xoeg ber eenftemmigt t)il blioe l)am tillagt. SDet l)ortc til DJMropolitanffoleng fortrin, at S^ifciplene iffe mxc ooerlæéfcbe meb Vægning, og at ber ocb iben af ben Sib, fom '']3ligtarbeibet fræoebe, 2

28 13 33avnbom og toletib. tilltcjc UQV en iff'c ringe Sib tit friere ibeffjæftigcifcr. Deroeb b(et) bet micj muligt at tilfrebéftille min poctiffc Sntcrc^i'e og færtigt at ocnbc titbnge tit Ocl)tenf(i)Iæger. SJcin ^'jærtig^cb tit benne digter, l)dcm ieg ^er ninmcr meb bt)b Xafnemmetig^eb, fom i benne 2:ib tit llbfotbctfe og tit ot ftaoe 9?obber for l)ete 2mt. 3cg ficnbcr be flefte af 2?erbené bet^bctige Sigterc, tjcnbcr ogfaa t)t)ab ber meb 9xette etter Urette er critiff inbuenbt mob Ce^tenfdjlæger. idien 3ntet l]ar t'unnet ubftuffe, om enb i bet ^nicfte momentant tilbagetrænge, min Ungbomé ^jixrtig^eb tit t)am. 3»^ antafienci 9xigbom og }^t){hc, t)dor t)an titoi^^fe t)adbe et ij«erflobigt)eb^l)orn, i ben ptnftiffe Siraft, i isitteb* fprogctg fiønl)eb og g-rifltjeb, fom l)an enbnu beoarebe i fine fibfte 23ærfer, troer jeg ilte nt l)an er ooergaact af iljogen. ^ertit lommer bet rige em^t og bet [tore $)jerte. itengang ^a\)bz bet for mig tillige Otl)l)ebeng og Coerrafletfené Sillotlelfe at lunne for= bljbe mig i et ;ct)lenfd)tægerff 33ærf; og jeg Dar nu ifle mere i ^ortegenf)eb for at onerlomme t)ani^ ^oger. 3 mit ipjem faae jeg ofte Gomponiften iserggreen, ber logerebe t)0s min SJ^ober. i\in eiebc Cet)tenfd)tæger(^ inxrlcr, laante mig 2llt og oar fetti entl)ufiaftiff berfor. 3 lotcn, ^oor ^ixrerne oftere fore= tæfte Cel)tenfcl)tægerfle ^ærfer, fiaobe jeg ogfaa en

29 ibarnbom 19 ^en gvcbcrif (Sljriftian Hornemann, Son nf 3uriftcn 2)1. ). Hornemann og [enere fcto naonfunbig [om Surift, meb f)dem jeg brco iffe blot bc i [trengcre gor[tqnb Dibenffabcltge, men ogfaa be ixft^etiffe Stubiev, og [om af [in m^cx^ i>3ibliotl)ef fov[t)nebe mig mcb øger. 3 benne cor Sfoletib (enebe Di i en aanbelig 'Jiigbom. ^^eb eiben q[ Dort.Qjenbftab til be (^^amle, ^Dortil [eloe SfoleunberDii^ningen forte oc, og [om ftjtxnfebe o megen læbe og foranlebigebe mange^aanbe S^onfeuboe^'ling, fjenbte oi [aa gobt [om ^ele htn ban[!c poeti[fe litteratur og en [tor S^eel af ben frem* mebe. efter oerfom Coer* fættclfe, fjenbte Di ogfaa bet mefte af ^Sc^itler faaoelfom 9iomantiferne, 23}erner, Stied, DioDolié. 2lUercbe paa benne Sib begtinbte jeg at tomme i bet i8ornemann[te ^uué, ^Dor jeg i [ølgenbe 21ar, i[at i Stubenteraarene, tilbragte mange lt)ffelige 5timer. J)en Ijumaniftiffe og ix[tl)etiffe invffelfe Dar bog iffe ben enefte jeg fif i benne ^foletib. 3eg l)ar atlerebe l)adt Seilig^eb til at benuvrfe, at ber i igfolcn let fommer en (Sfterflang eller jcnflang af, ^oab ber rorer [ig i bet [tore Samfunb ubenfor <2folen. Saa* lebeg gif bet l)er meb runbtcigé befjenbte Stngreb paa glaufen i ^irfene jennurle, ber ogfaa fif fin 9iefonan i folen. 3ffe blot bleo bet baabe blanbt

30 20 spavubom Værere og 3)i[ciple bebatteret, om Slaufen ft'utbe affætte«eller funbe debblinc i fit (Smbebe, uagtet l)an iftc»ar ortf)obo^' (Crtl)oboj:ic og ipeteroboj:ic tiåre bc cnefte (kategorier Di f)at)be); men ogfaa fetoc bet rcligiofc pørggmaol bteo [at i etjagetfe, og ^oé j^'lcre nf oci fom ber et rcligiøft 9?øre t jælene.!l)ct porgémaal: )t)ab t^tfe^ (5ber om (iljrifto, er t)an? b(ei3 ligefom forelagt paanx), og ci beg^nbte at befinbe os ^aa, om Di l)erpaa Ijaobc ben rette e* foarelfe. Qn af f olene Værere 3. Q. V in b ber g, bcr allerebe i D. SBeftené 'Sfole IjaDbc turret min Værcr i."pebraiff, Ijttrebc l}er fin Snbfl^bclfc. 'I)ennc 9Jianb, en l)øi bleg tiffelfe meb et tcvmpcmægfigt Ubfeenbe, ^ar fom befjcnbt et meget onbt 9xt)gte for fin l)øift uretfærbige, fanatiftc og procnratoragtige "^olemit mob (Slaufen. og Dil jeg»eb benne 2eiligl)eb ifte nnblabe at bemærfe, at l)an ogfaa Ijaobe fine gobe Sibcr. yjiange oibe at tale om I)ané 3:jenftagtigt)cb, ipjælpfom^ ^eb og 2:rofaft^eb mob il>enner. Cg at l)an Ijaobc (ipne tit at ninbe ifciplcéi ipengioenljcb, naar l)an»ilbe, bcrpaa l)ade^ ogfaa mange eoifer. Aper [tal fun frcml)inic^, at l)an i»stolen breu en ftitle '^xopaganba for runbtoigianiémen i bene baoærenbc (Stit= felfc, i l)dilfen be ftrengt conferootide runbfætninger, fom l)æi)be Vutfjerbommen og gæbrenei^ Zxo, cnbnu

31 ibatnbom og gfou'tib. 21 iffe Darc bkmu afloftc a\ bet nilbc gritjcb^raab 013 ben magclofe Cpbogelfcé a)?iéiniéuing. Seg, for l)i3em I)an l)at)bc (5^obf)cb, manglebc iffc?j?obtagcag{]eb, Ol] I)nn brog mig til fig. ipan iicftiarebc ofte mine refigiøfe porggnmal unbcr :?ægningen af fcrfte 9}tofe* bog, inblob fig i ubfortigere Saii'.aler, i {)Oilfe f)nn ffilbrebc runbtcig fom bet ftovfte aanbetigc?l) ibtanbt 0^, Ijocni alle eanb^cb^ocnner mnatte folgc. v^oan fif mig til at læfc bcii UHc iutbcnefronite af 1812, laantc mig af rimbtoigéi isfriftcr og bragte mig imbertibcn paa folen et i^eftc af runbtoigéi X^anncoirfc". SO^cgct bcraf forftob jeg iffc, men blec ofte truffen af l''t}n og (Slimt, ber frcmfalbte et ^øre inbcni mig. 'Saalebeé befanbt jeg mig ifær i ben fibfte Zih af mit Cpt)ofb t (gfolen i en Xitftanb iffc blot af aanbelig, men tilbede af rcligioei cl}riftclig 33æffélfe, om cnb benne, \)\3at i bet g-olgenbe Dil oifc fig, be^odcbc en længere S;ib for at gjærc nb. DJiin 9xcctor )iiéfcn, ber l)aobc benuxrfct Vinbbergé ^eftrabelfer for at gjørc ^ropaganba, og fom færligt i)a):)hc opbagct, at l)an paa S folen l)adbe bragt mig rnnbtdigffe efrifter, tog mig for og abnarcbc mig fabcrligi mob farlige om enb talentfnlbc id?ænb fom Cinbbcrg og runbtdig, mob Crt^oboj:ie og Cbfcnrantiomc. Ohtur=

32 22 antbom og foletib. ligoiié nljttebe biøfe formaninger olbeteé Csntct, ba jeg l)ai3be [ao uenbelig ringe 2:anfcr om t)an^ egen g-orftaaei[e af biéife 2:ing. Uafhængigt af?inbberg oar ber et anbct frift, fem t benne tib faibt mig i ^ænberne, jeg l)uffer tf fe {)Dor{ebe! : Steffen^ om ben falffc 2^f)cofogie og ben fanbc 2;ro. et(er iffe bette (Sfrift forftob jeg fra runben af. 3ffe befto minbrc tiltraf bet mig mægtigt og fi}nte^ mig langt mere tilgængeligt enb bc runbtoigffe 3If^anbtinger. er fjanbleg i bette (Sfrift af Steffens om Unberne i bet 9il)e 3:eftament, og bet inbel)o(ber en G^jenbrioelfe af. be natnraliftifte Unberforflaringcr faadelfom ubfprligc Uboiflinger om ben mi)tf)iffe Cpfatning af S l)riften bommen. D^ieget fængflebe mig ^an betragtning af 9}?i)tI)o(ogicn og ben bigtenbe 3nbliiIbningSfraft, ber ubfpringer af en langt l)oicre ^ilbe enb g'orftanben, og f)dié S3erben er utifgænigelig for ben blotte ^yorftanb. Om ben fanbc (2f)riftenbom taler {)an i t)øiefte ^egeiftring, bermeb ogfaa om mange af ttt cf)riftenge ^'w^ inbre Sitftanbe, om inbre isrfaringer, jeg iffe fjenbte, men til {)i3ig S3effriDeIfc jeg (t)ttebe fom til en unbcrfulb DJhtfif. Cscg ffal l)er iffe inblabe mig paa nogen S3ebommelfc af bette trift, ber ubcn at næcne I^am uæfentlig er et Stngrcb paa Sdjleiermad}er, og

33 ibarnbom og folettb. 23 lidovdcb Diftnof a)?ci]ct er at bcmærfe.?cg taler l)cr fun om mit bauærcnbe 3nbtr^f. Cq i>a fan jeg figc, at jeg a] bette i bet^ ee(f)eb fif en 2(nei]e om, at ber maatte funne gioeé en 33erbeng* og l'it)^an[fue([e, i t)tiitfen 2tlt ijmi) ber i Sifuærelfen ^ar ibetqbning, '?iatur og 5{anb, i>catur og i^iftorie, 'l?oefie, ^unft, 'im)i[o opl)ie foier fig f)armoniff fammen til et 5lanbené tempel, i ^Dilfet Sfjriftenbommen er bet altbe^erjtenbe og altforftarenbe iohbtpunct. 3 biøi'e bæmrenbc, mob en t5remtib ^igenbe S^il- [ranbe ofgif jeg tit Unioerfitetet >eb Gj:amen cri)oibt jeg forfte Sf)arafteer meb Ubmærfelfe, en >itber, ber ogfaa er bleden mig tiffjenbt oeb mine efterfolgenbe (fj.-amina. 3 ^'atin bfeo jeg ejramineret af 93tabt)ig, ber n^fig Dar anfat fom 'a:rer og jcnftanb for t)or 53eunbring fom ben, ber i ^p^ilologien ffutbe bringe

34 Stubent- og Canbibataan 93eb Unioerfitetet ^orte jci} i bet forfte 2(Qr pi)i(o= togiffe oc3 p^ilofopfjiffe ^vorelæéninger, af ^dtlfe DOloboigé og ibbernå iiævbeleé^eb intcreøi'evebc mig. 91ien okerebc i mit fibfte foteaar ^atibe jeg fottet ben foftc : ejtut* ning at ftubere JJtjeologie, tjditfet jeg og[aa allercbe i bet forfte 9(ar begtjnbte paa egen ^aanb. 9^?it tf)eoiogiffe Stnbium falbt i en Slib (SIntningen af S^qocrne og :^eg^nbel[en af Slrebioerne), ba, t)t)ab oftere meb 9iette er fagt, en frugtbar Cpoæffelfe meb nt)e 3becr git gjennem ^e(e ben proteftantiffe S{)riftcn* t)cb, \>a (^riftelig 2;ro og S(nffue(fe begt)nbte at g en=» opunes^, og ^ationatiémen, bcr t)ibinbtit ()atibc oæret ^erflenbe, leeb bet ene 5^eber(ag efter ict anbet, om ben enb i en fcnere 'Xit atter ffntbc fomme op. i^ cibcnffabelig i^^enfecnbe b(eo ben ganffe ooerftoiet af ^djctlingø og Regels Sl)ftemer; og (Sc^leiermad)er nt)c 2:^eo(ogic, ft'jonbt ben \}aa m^\c ^uncter gjorbe Snbrømmelfer tit 5KationaIiémen, tilfoiebe ben iffe

35 Stubent- og Sanbibatoar. 25 beftominbre bobelige -Saar co^ bannebc Cocvgangcn tit en bl)tieve cfiriftclii] 'Jictning baabe i 9?e(igion og 5:^eo(ogie. ipoé oé af runbt* Dig, ^Dor f)cnfqné(oft og urctfævbigt bet enb oar mob gtaufen, og ^nor uffort bet enb mx i fig ic(d, et Oixfcnt* ligt Ubgongcpnnct for en Cptiæffclfc, et 9iore i 3(anbevne ber forte tilbage tit ben oprinbeligc S^riftenbom. T"og maa bettc for bet ^e(e 2:ib!?rnmS 53ebfommenbe fupptere^ ceb.^enfqnet tit beni>irtfomt)cb, fom li^t^nftcr baabe oeb Crb og Sfrift nbfotbebe tit bet rf)rifteltge SiDé gornt)etfe.!l)et er Ottufton og en btot *il3artipaaftanb, naar ber ofte figc^^, at i benne ^eriobe runbtdig er ben enefte, fra l)t)em ber ubgif ^ioéoirf* ninger. 3 mine Stnbentcraar betragtebe fom i^eet^eb er ber to af f)inanben uaftjængigc Ubgangepuncter for ben forn^ebc rf)rtftefige Stromning, idf^nfter og rnnbtoig. 3 faabannc Cpoæffetfe^tiber gjentager fig bet ^^fjænomcn, at be ber gribcs beraf, hck fig i to (itaøfer. i)cogte antage ftra^- eu Dcb Cpoirffctfen beftemt Xt)pué, ber mere og mere fæftner fig. 5^e btioe temmelig fnart færbige meb bere aanbeligc efiffetfe, btinc f. Gj;. temmetig fnart fa:rbige og ftereoti)perebe (shnmbttiigianere for ^cte 2mt 3(nbrc berimob faac oeb Cptiætfelfen fun et Stob, en ompulé til en oibere Uboifting, ti( en fortfat Søgen, ber maaffee forft ab forffjt

36 26 tubent* oj SanbtCntiiar. Om»eic og gjcnnem n^e tampe fører bcm til 3Jtaa(et. Sif benne Slaéfe t)ørte jeg. 3)iin 9ktur forte mii] til bcr bcf)ot)ebe længere 3^ib og maatte flange fig at> forftjelugc Omoeie, ber enbogfaa oare noget lab^rintljiffe. 3 min Snbioibualitct dor ber, Ijoob inin nu tilbagelagte S3anc oifcr, en Trift tit itfe faa meget at blioe ifcipel af en cnfcit 2ixxn-, fom i mig at optage be forffjetlige i^^ooebretningcr i Sliben, forarbcibe bem paa min egen D^caabe og berigjennem at ubbanne mig en Cncrbcoiiøning og et tanbpunct, jeg hmbe falbc mit (Sget. 9J(ine forftc egljnbclfcr i bet tl)cologiffc Stubium funbe \X)nc at tl}be l)en paa, at jeg maatte blioc runbtliigianer.!i?lnbbcrg inbbob mig tit fine trebfe, 1)0 or I)an famtebe tuberenbc af ben runbtoigfte Retning, ipan oar i Ijoiefte i^^xah gjæftfri og fore^ tommenbe imob os. 9Jkn ft)nbcrlig ti)coiogiff Ubb^tte l)adbe jeg iff'e af bi^fe (2ammcnfomfter. 'inbberg mx fun i meget 2;l)eoIog, om I)an enb gao oé enfelte Opdj^ningcr til bet amle S:eftament, og om enb i)axi ibibelooerfættelfe maa er!jcnbe fom et bl)gtigt og paaffjonnetfef^oærbigt 3lrbeibe. Gt "i^unct, l]oorti( I}an ibclig ocnbte tilbage, Dar Safob^^ S3reD. ^an 'i)ai'i'i>c en næftcn fanatif! Soer for at faac bcttc ^reo erflæret for nægte, fom 9loget, ber albeleis iffe

37 tubent- Ol] Sanbibataar. 27 turbe paoberaabeé. et mx ben gamle Stvib om Zxo og jerningcr, fom bengang tiav et tttgtigt Soiftepunct meb ^Jationaligmen. 3 biéfc Sinbbergffe ^rebfe traabtc forodrigt ^nivtiaanben mig imobe i en libet tiltalenbe efiffclfe. 3nbI)l)Ucbe i STobatéftrjer fab di og ubfll)ngebe Dove ^^ingreb paa 9;ationatié^men, ber fvt)brebc meb '^(netbotcr figtenbc tu at gjove Oiattonatifternc forljobte eller latterlige - l)oab Stift«* prodft Staufcn Ijaobc fagt eller gjort, I)Oab Sonnen l)atibc fogt paa fine 5'ovelæéningcr o. [. D. (Sngang fom 2;alen ber ligelebeé blcd angreben. Qeg titlob mig ben Semærlning, at jeg for nl)lig banbc Iitft en ']?rabilcn af Sd)teiermad)er, ber oar beilig. Seg brngte bctte Crb, men fil en aloorlig tilrette* Cii^ning af Sinbbcrg. i^iiab faabanne.qjattere ffrco, funbe umnligt oate beiligt. ipan tilfoiebc: bi^fc i)kturpt)ilofopt)er ere nogle farlige.^arle! Xoo, bor jeg iffe unblabe at bemærfe, at l)an om iffe oeb benne faa bog oeb en anbcn ['cilig^eb anbcfalcbe og laante mig SJignfter^ gpjcllcrupi^vra-bifcner. Cgfaa meb 9xnbetbacf), ber i yorcning meb runbtoig ubgan bet tljeologiffe 2)?aancb ffrift, gjorbc jeg cljenbtffab. i^an imponerebe mig ilte blot oeb fit Ubfccnbc, l)oori ber oar en eienbommelig g-orening af Slloor og Sfarpljeb, men ifær Dcb fin ul)i)re i'a:rbom

38 2^ > titbeiit= og Sanbtbatanr. o(\ fit ufjqvc isib(iotf)ef. Staaenbc mibt i bctte [tore i>3ibliott)ef ligeooerfor I)am feto ^aobe jeg en j^'orncmittelfe af, at nu mv jetj begljnbt at inbfoinnte i 2:{)eo= (ogicn^?anb. ^an inblob fig oenligt meb mig, bcfoarcbc mig ogfaa f(erc bogitiatiffe, c^-cgetiffc og ^iftoriffe pøvgémaal, og meget fnart fif jeg»eb f)am et iffe ganffe ringe, forelobigt S^jcnbffab til ben ti)co^ logiffe Cittcratnr. a jeg vaabfortc mig meb ^am om mit ^tubinm, raabebe Ijan mig, at jeg paa egen ^aanb ffutbe ftubevc et cher anbet f)ooebt)atf, og foreftog mig bei? (Eat^oliciémué, et 9iaab jeg fulgte og iffe f)ar fortrubt. <Sd)fcier= mad)er ogmatif, fom Ijan omtalte meb 21gtelfc, fra= raabebe l)an mig fom iffe gatmlig for Segljnbere. fntn i fortere!jib fuube jeg nl^tte t)an^ ibelæring, tl]i l)an biet) fatbet til geiftligt (Smbcbe laurf)a i i ead)fen. et er befjenbt, at 9iubetbacf) efter nogle 5taré i^orlob, i ^oilfc l)an i 5:t)bfflanb f)aobc fæmpet for ii^ut^erbommen mob Union og 9xationali^>me, ttenbte tilbage til!idanmarf, og at bet l)cr fom til et S3rub mellem f)am og runbtuig, ba ^an l)og runbtoig faac et 91ffalb fra ^i-'utl^erbommen. Sfter fin 5:ilbagc* ocnbelfe og ^Infættelfe i lagelfe Ijar f)an i 'X)anmarf

39 tubent* og Sanbibotaar. 29 tnn ODet en j'aa ringe 3nbfll)bei[e, at M fan fl)ncij at maatte Dtxffe billig i^orunbring. i^an tiar en iffe blot lærb, men og[aa feloftænbig 3:^eoIog, og om ber enb fan figeé, at t)anø 3:()CoIogie Dæ[entlig er en 9xepri[tination af ben gamle Intl)er[fe Crttjobo^-ie, bog finbeéi ber ()0é f)am baabe bogmatifte og l)i[tori[te gnépuncter, ber dibne om en bqbere Cpfattelfe. )an ringe 3nbflQbeIfe fan jeg fnn forfiare af!)ané 9^hngel paa 'i^jopnlaritct i g'^'eniftidingen, at I)ane S3oger ftrutte af alt for megen ^i'ærbom og for mange Gitater i et barbariff og ubanff i prog. T:c f(efte af l)ané 33pger ere fnareft at opfatte fom forbcrebcnbe yjtaterialfamlinger for Qi\, ber agter at ftrioe en ibog ooer biésfe jenfianbe. Oiffe bcftominbre nnbrer bet mig, at S^Ijeologer af 5'figet, faaoibt mig betjenbt, l)ade taget faa libet ij^cnf^n tit f)am, f. (i^. tit. l)anf' Gl'A'iftelige 33iograpt)ie. dtccn ha jeg t)er tilbagefalbcr Ungbomøerinbringer, fan jeg iffe anbet enb minbee, at bengang ha t)an, feiret af f)e(e ben rnnbtcigffe ^rebø, fom (it)riftenbommenø lærbefte Bovfoarcr iblanbt 0^, fom en 20kland)ton (!) ber ^adbe ftaaet Deb ^'nt^erf^ (dhntnbtdig^o ibe, forlob!5^anmarf for at brnge til arf)fen, Vutt)erbommeng ^jemfiaon, ^olbteé ber en Slfffebefeft for t)am l)oé Sfræbber l'et), l)»i^ Son

40 30 tiibent* og Saubitatnar. {)Qn ^oobe bimittcvct, {)t)or bcr gif en ^øldpocal runbt nicb fodjenbe 3nb[frift of runbtoig: ^ift, ^»ov flipperne enb tale ^øit om SutfjerS fafte ^Bcvg, ^Dcr, fra..^lm(en ^cngefale, ^(i)e \>aa 2)inger 8uE cg crg, ^Dtn i^u, at )()aa bet Scetrne 5)ib cg banffe 25ennev [tccime. ^ bettc (Sc(ffa[i [aae eg runbtoig, bog uben at tak mcb \)am. 3!fc længe iforoeien I)atibc jeg en?lften f)oé 'Jtnbelbarf) forftegang [eet f)ani, (igelebes uben at tak meb i}am. 3eg (agbe ^Jhxrfe til, at ^an i bié[e iselffabcr i bet ^ele tun oar (ibet talenbe. SJHt per* fonlige ^or^otb tit runbtoig inbtnrber fprft efter min ^jcmfomft fra min Ubenlanbi^rcifc. d)lm ibet jeg itfe tjaobe noget perfontigt Bort)o(b til runbtdig, forbljbcbe jeg mig befto mere i I)ané ^oger: {)ang 2(fl)anblinger i ^annedirfe, fom jeg alierebe I^aobe paabegtjubt i folen, l)ané 5(ff)anbUnger i t()co(ogi[f 3)iaanebt^ffrift, I)ani^ ml)tl)ologiffc Sirbeiber og ()ané poetiffc 33a;rfer, bcr erc uomgængeligt neb=»cnbige, naar man t)il fjenbe l)am, naonlig be uib* unberlige Dptrin af IJæmpeltoeté Unbergang i 9^orb, 9ioeeifilbe 9xiim, :J]Qtaar^morgen, {)Uori ber er et t^ffe af en elobiograp{)ie, i ()DiIfen Ijan [fitbrcr fine inbre

41 'Stiitcnt' og (Sanbibataav. 31 ^anipe, bcr uurgttg tjreb mig; Ugelcbc^^ lian«trontteriim og omfprebtc Svigte i l)n:u^ Oiljtaar^gancr. <BM jeg ba fige, l-jm'i> jeg fanbt i benne ixizongfoibtg^ f)eb, ber for mig ofte trnr noget diaotift", ba Dit jeg jdqve: 3eg fanbt en ftoravtet ucrbcncljiftoviff 9(n* ffuelfe, beflægtet meb (jtmb ber adercbe (janbc glimtet mig inipbe ^oé Steffen«, en 2(nffnelfe ber opfatter ^^iftorien og 9i)2enneffelinet fom en.qamp, i tjoitfen runbmobfætningen er 93iobfætningen mellem Zxo og 93antro, bet S^riftetige og bet 2(ntic^riftetige, Sanbf)eb og?øgn,?t)é og 93tørfe, meb et Seier^maal i bet ivjerne til Sanbl)ebcn«og \!tj\ct S^riumpl); en?[n= ftuelfe, l)an paa en forbilleblig 9}?aabe fanbt i i)iorben«9jil)tl)cr, biéfe, fom {)an fa (ber bem, ftitrfc, gaabcfulbe fromme om dampen, bet ^b(e, hct i^^ettelige i]oé 93ienneffet til alle Skiber man fore meb bet»slette, i (E-genfjaTtig^cb og eefoftogffab gorftenebe. 3cg fanbt at t)an i fin 2tnt)enbetfc af benne 9Inffuclfe paa.sjiftoricn ibelig pegebe ()en til ^forben«eicnbommelige ^etljbning og til 33arelerne for 9^orbené gremtib. gornben \^ot)talen ooer (21)riftcnbommen og 9^orben«a}?Qtl)er fanbt jeg ligclebe«en begeiftret ^otitale ooer l'ut^erbomraen, fom ben futbfomnefte gorm for Sl)riften* bommen«s^ilegnelfc. J)er{)o«en magtig i5ivt)relanb6' fjivrligljeb og en nflnffelig S3egeiftring for ict banffe

42 og Sanbibatnar. ^Jioberømnal, ber mellem nuc befjcnbte prog cv bet meeft cenfolbige og tvot)jcrtige, men berl)0s fulbt af ben Jøbefte, naturlige i^elf{ang og Uge [fiffet tit at ubtnjffe be ^øieftc betragtninger, be btjbefte ^^ømfcr og ben yj?cn of IHtt f)t)ab ^er paa:= Dirfebe mig, nit jeg bog i[ær fremfjæee (Set, fom jeg ganffe l}ar funnet tilegne mig, fom leoer i mig inbtil ben ag ibag, og fom jeg I)aalier at tage meb mig, naar jeg fortaber benne SSerben; nemlig l)an^ Opfattelfe of 5lanb" og rb", ^ané Oj^fattclfe af 2lanben og Slanbené S?erben fom bet enefte 33irfc = lige, mebeng alt 2(nbct er mere eller minbre uoirfc^ ligt, fnn fin og fl)ggc, og af ll'raftei]^ Orb, naar bet leocnbe t)ttrer fig, fom ben ^øiefte 9Jtagt blanbt l'ideté ^Dhigtcr. erfom jeg enb iffe l)at3be at taffe l)am for Slnbet, enb for at l}an oafte benne g'oroiéning i mig, oilbe jeg Dære f)am meget tafnemmelig, Z^i l)au gat) mig bet iffe fom en Cærefætning, men fom en leoenbe traft, i Slanb og 'it), i Slanbé og ^raft^^ S3et)ie!ning, at ber berom iffe funbc oære ben fjernefie lloiéiljeb. d)lm ber er meget 5lnbet, mange ftore Snbtrqf og frugtbare 33æffelfer fra benne 3:ib, for t)dilfe jeg maa taffe Ijam, om jeg enb iffe fovmaacv at nbfonbre bet. 3a jeg antager, at jeg bengang af t)am maaffee l)ar mobtaget SJiere, enb jeg felo tieeb.

43 tubent' og Sanbibataar. 33 a runbtdtg ibclig breo paa ^iftorien og erfdxrebe, at a( ægte 23ib 'fab maatte otxrc Ijiftoriff, fortie jeg ogfaa tit f)iftori[fe etubier og gjorbe faatebeé i^efjenbti'fob mcb ben [tore gc^ixiei3er, 3ot). u. 9)KiUcr, t}dié 23ier unb 5tt)an5ig ibiii^cr jeg fogte at tilegne mig. Droget af benne Sog læfte jeg i Slftentimer tilfixuebg mcb Qngre 3Senner af ben runbtoigffe ^xetning, beriblanbt faooibt jeg ^uftcr 33rpbrene ^ammerii^, mcb Ijoilfe jeg bengang oftere famtebeé. ^oié man tiil falbe bem runbtoigianerc, Dåre be bog i en friere <netning. runbtdigé '13ao* ftanb, at al ^Bibffab maatte xxcxz Ijiftoriff, Met5 frem* fat i SJtobfatning til be tl)bf!e "^^Ijitofop^er, ber iftebet* for at ()olbe fig tit i^iftorien og tit ^nrteligljeben fnn l)olbt fig tit, t)oab be fatbte Sbeen, ber, fom rimbtoig meente, fun foæoer i ^'uften. 5)oq gif bet fnart op for mig, at 3been ogfaa fanbtec i runbtoigø [)ifto= riffe ^ibffab. '^en fremt'ommcr nemlig ber unber dlam af "Soga, ben S^ronning, for l)dié 33org ^an oit fixmpe. Saga er I)o runbtoig bet poetiffe etter mljt^iffc Ubtrtjf for t)an egen poetiffe og p{)ito* fopt)iffc Slnffuetfe af ^iftorien, aitfaa netop 3been, ber bommenbe og orbnenbc tafter fit l'qé ooer bet ipele, og ubcn ^oitfen bet )ete Dilbe blioe et uforftaaetigt Gtjaos. Gfter runbtoig ffal 2(tt inbftæoneé for Sagaé 3

44 34 tubeut* og Snnbibatnar.!X)onT. aga [fat oife ^oob ber i S^tbcvneé?øb l)ar og I)t)ab ber fjar tæret 3?irfeUgl)eb. Cg naar man nu i ^enf)o(b til {)cab odenfor b(eo [agt om be [tore Snbtr^f og frugtbare 33æffet[cr, jeg ^aobe mobtaget af runbtoig, oil fpørge: ^oorfor jeg i!fe bteo ^oéi t)am? f)t)orfor jeg iffe fjer opflog mine ^^auluner? ba ftiarcr jeg i forbi l)an alligeoel itfe funbe gioe mig, l)t3ab jeg oæfcntlig føgte. 9Jhn fan gjerne paa et»ift 2;ibt^pnnct finbe fig ttltruffen af en mægtig 2(anb, ber cirfer frem* mcnbe paa Dor Uboifling. Og bog fan man blicc nøbt tit om nogen 2;ib at fortabe l)am, forbi ber f)0g ^am finbeé SQhngler og Snbffrænfninger, ber Pilbe blioe ^emmenbe og forft^rrenbe for Dor \\t' uifling, berfom Di ganffe bilbe gine oé f)en til Ijam, Sjette t)ar fin Slnccnbelfe paa mit aanbelige ^ orf)oib tit runbtoig. 3cg føgte S^eotogie, jeg føgte en t)armoniff (Senljeb af S:ro og (Srfjenbelfe, men 3:t)co= logie, en j^orbljbetfe i S^roené l^trbomme, finbeé jo iffe f)o runbtt)ig. S^erimob finbeé ber diftnof 9iogct, ber ligner "iptjitofopfjie, men netop ^er funbe [)an iffe tiifrebgftille mig. 3eg oilbe iffe btot Slnffuelfe, men ogfaa egreb. ^Det uar mig iffe 9^of, at l)an i i'i^nglimt berørte og ligefom foer ^en ooer 'ipfjæno^ menerne; jeg føgte Segrunbetfe, 5^anfeforfø(geIfe, en

45 "Stubents 09 Sanbibataar. 35 3nbtra:ni3cn i og en Borftaaelfc af Sammenficnigcn. 2)Jen ibcgreb, Ubuifling og inbtrængenbe Sanfc* forfolgelfe Mx tf fe at finbe, og atlerebe bengaitg gif bet op for mig, at I)an Del oar en mægtig 33æffev, men ufliffet tit at Dccre Særer og ^^eileber. 3eg fan iffc anbet enb Dcere enig meb ^mt^m, ber jo ogfaa i fin Ungbom ^ar fjenbt (^runbtoig, at (5^runbtDig ifte Dar ffiffet til at forftaae efler omgoaeé meb begreber og Stanfer fom Slanfer, i Sanfené B'orm. i^eb at granffe i f)an^ 2lff)anb(inger tunbe jeg iffe anbet enb finbe en fieft)nber(ig g-ovening af bet i f)di rab Sfanbfulbe og hct ^jebelige; af bet 'ih-itgnante, bet i<l)nf(aacnbe, ber ofte i 5ig()eb meb et Crbfprog eller et 3)innbf)elb i ganftc faa Crb for* maaer at ubtrl)ffe en I)ec( t^io^anfiuetfe og - bet Inbttoftige, bet 25a D enb e. Z[}i hoor f)an Dil refk'c* tcre, cacer f)an Dibt og brebt, men f)ang Sanfe er ftafaanbet, og paa mange Sibcr tommer man albcfeé iffe af Stebet. ^ct ^jebelige og bet ^^æoenbe oifer fig ogfaa ofte i f)ang ^l?oefier, ber ere fulbc af 3)unfel* l)eber og 23ibtIoftigf)eber. DJhn oil maaffee gjore ben ibemarfning, at jeg ffrioer bette fra et fenere S:ibgpunct, men jeg fan forfiffre, at jeg atlerebe bengong f)aijbe en tljbclig ^:orncmmelfe beraf. Cgfaa Ijaobe jeg allerebe bengang en gornemmelfe af en 33 tf mag, 3*

46 36 tubent- og Sonbtbataar. ber meget [taber 9tQbel[en af f)aii 23ærfer, ibct bcr Ijceltigjennem er en S^Ianbing af bet (2[)riftcligc og bet g-olfelige, bet (5I)riftelige og bet 9torbi[fe, bcr er til ^ptnber for 9xccnl)eben, og ijdoroeb mon faaer 3nb» tnjffct af Dilfaartige 2;ilfætningcr tit bet S^riftetige. 93ien ben nl)elbigfte S3ifmag foni fra ben Ijoitbegaoebe ^Jlanbg eget 3 eg, ber alt for ofte og alt for uforbe^ l^olbent [tilter fig frem, fnart [om Ooericgentjebenés )ot)mob og S'ovagt, [nart [om ben blotte el»[pei' ting og (Se(d[ort)erIigeI[e, ibet l)an bennbrcr [ig [clii [om mageløg", [nart [om ^(age ooer 9J?i f cnbcl[e 09 idzartljrinm. ipdab angaaer, maa bet t)i[i= not ertjenbe^, at runbtoig i [in [tn-[te ^]Jcriobc er bicuen utilbørligt unberonrberet, [om I)an i en [enere 3:ib bled utilbørligt oderourbcret. jdi[ciplen er iffe ooer [in 3)ie[ter, og 3nb[trænf' ningerne l)og 9Jh[tercn maatte ta og[qo m\t [ig l)og bc unge rnnbtoigianere. c ^arabo^-er, $H-nnbtdig ubtalebe, men [om l)oéi l)om bog o[tcre l)niibe o[ bet Slanbfulbc og ':]3octi[tc, btede l)0 5 bié[e foroanblebc til plumpe, pro[ai[tc ''^^aa[tanbe, l)dor etljoert por a[ 5l)inge[tøt)ct oor [or[dunbet. ii)ar bcr Ståle om 5^l)eologic, blcd ber ubg^bt en (gtrom af?forl)aanel[er oder folc[u^-eriet og al ben unl)ttige ^ 'ærbom, t)dormcb man [fulbe proppes dcb ipøi[tolen.

47 Uibcnts 09 Sanbibcitaar. 37 bc bobc 'i'apivéiljcftcr, bc f^ftematijtc ^eenrabe i 'Dognmtif og 3)?oval; en etrom af 3(nflager mob be Sfriftflogc og )pi(ærbe, ber ottbe Dirre f(oge oner bet fom [frcdet ftoaer, og iffc Dibfte, at bet fiin er 33arnetroen ber tan oplabc oé (Sh'ifterrtc. Cg bc gobc i^crrer bctænftc iffe, at bere^ egen barnetro ^aobe en [lærf SilliTtning af 9iaa()eb og af bet i8urfrf)ifofe, ber fnn libet ftemmer meb 5?arnctroen. 33ar ber 2^ale om "ipljitofopljie, gif bet Uu^ ooer bet attenbe 2(arl)nn= brebc fom 2?antroenf^ 5-{arI)unbrebe, ber ()aobe aolet ben franffc 9icDo(ution, benne ^^olfeneé ^13eft. Coer be tl)bfte *^f)i(ofopt)cr ubtalebe^ bc mecft offærbigenbc!l^omme. Sagen er, at naar runbtoig i fine 23cr' benéfrønifer ftemplcr *i 5f}i(ofop{)crne fom ugubctige, fticter Ijan fig ganffe paa bet abfohtte Stanbpnnct; men ba ^an faa ofte mangter DJktlembeftemmdfcr, odcrfeer ^an ogfaa ofte ben retatioe 3anb()eb bc ^ætibe, bcrmeb ogfaa bcrei^ etljbning i ben (jiftoriffe Ubnit* ling, t)doroeb ()ang 3)omme i (imtnbcn blitie ut)ifto* riffe. aatebeé f. Q^. [)anés Tom ooer g^elling^! bcromte 2(ff)anbiing om ben menneffetigc Bvitjcb (naon* lig i Striben meb ip. Q. Srfteb).?letop i benne 5(ff)onbling [legqnber S^etling en ni) UbnifUng, tixmper mob fit tibtigere pantf)eiftiffe Stanbpunct og ftræber al fommc til (grfjenbelfe af ubg ^?erfonlig«

48 38 tubents og Saubtbataar. t)cb, om bettc cnb fun ufulbfomment ltjlk I)aui. X)ettc forftob runbtdig a(bc(eé if'fe, men betegnebc ubeu titberc ijan^ ^i}\{o\opl)k [om U(i)rlftetig og ugube= lig, iftebetfor at erfjenbc ben nt)c eoægctie ben oé be unge (^" rnnbttiigiancvc DIeDe fnabanne 5*orbpmmcIfc6bommc optagne paa ben crasfefte DJtaabc og ubfll^ngebe ocb gioen Vciligtjeb, ibet be bog felo oave ganffe ubefjenbte haahc og anbre "ipijifofopljcr. 5)ette oar mig forargeligt, ha jeg oilbc, at ben ning ffnlbe ancrfjenbe^, og iffe tunbe ffiffc mig i, af 3nbtt)ibcr, ber manglcbe at fpcculatit) X;'rift og iffe tjaobc nogenfomt)eift 93rob i jarlen, meb og Coerlegentjeb Qt blioe ^cnoiift tit barnetroen og S3arneffammeten fom bet eneftc rette tabe. 3cg I)atibc en ^-oletfe af, Qt Ijdob ber i fig fcld oar en I)eIIig og bi)rcbar anb- I)eb, l)zx i runben bteo taget forfixngetigt. aabanne S)ommc fummebe mig iffe blot om Ørene, naar ber t)anblebe om Sfjeotogie og ^(jilofop^te, men ogfaa t anbre pt)ivrcr. 2:a(ebef> ber faalcbeg, [jrnh ofte oar STitfælbet, om banff "i^oefie, b(co Ocl)tenfd)(æger i v^enl)o(b til ben (ilte 33erbenéifronife omtalt fom en falben b. u. f. fra (2l)riftenbommen affatben igter og Sngemann freml)æoct fom ben djriftelige igrcr, tit

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

tierne. fttttbiwrtneirå Drgan for de $id te~$age8 Hellige. &jøbeufr<rost. Ubgiuet og fortagt af 91. 6. gttjgare.

tierne. fttttbiwrtneirå Drgan for de $id te~$age8 Hellige. &jøbeufr<rost. Ubgiuet og fortagt af 91. 6. gttjgare. fttttbiwrtneirå tierne. Drgan for de $id te~$age8 Hellige. Sta Ifk Kfø&» 1885. cv til, at itle 9togen fliøv ber til 9tor>»eb octbsiig SSisbom og tomt Sebrageri, efter ajtøxnejlerå Sætninger, efter 3Serben

Læs mere

BRIEF JS 0041468. niaiihi

BRIEF JS 0041468. niaiihi BRIEF JS 0041468 niaiihi ^- -6^ it)iib kf taler fov i or!e^n, Stam^ttfe og gikicomrai^fer i ibhttmavi > 1870. itø^ hx h\ix kx Wtt^Kxdim w f * ^ «f e^n, Stam^ufe og gibeicommi^fer i Æanmarli. jkføbcnljaon.

Læs mere

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet.

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Deres rønprinia Jfreirerife, Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Kotifl a^rtftietn ben ftarfte. 1448-1481.1-127. gørfte Slfbeling. Songeoaig i anmarf. Sari Snubfen Batgt i Berrig. trib om

Læs mere

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug.

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug. ^owwerrcfsf / ^^^,\y af i. f. i o Is i OD. % jleitpls iarug. 18 70. ^ étt Sømmmtisij i 1870. , (^^ (^^m^nme / O 2lf Mohi, 2)2eb Xræinit af 3. i^. S^ofenftanb. dd. %»eitfels JFarla t3 1870. f/f Hl ^8

Læs mere

ifam alen". yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King

ifam alen. yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ Sanbtyed, undfkab, JDgø o$ $ro forenet iiiummer 2 15. 3åtmar 1914 63. $anjishg King ifam alen".

Læs mere

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra 337 ftmttbtmrøms Drgan for de Sidjle-Sages Æeffige. anbfjeben, Shmbftaben, 25»ben og Sroen ere forenebe. itr. 22. Den 15de Hugufl 1881. 30te 3Urøang. %ak af mm* taftus 6notø, afljolbt i ^arté, 8bab,o,

Læs mere

^iteia i':t- Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/lovenoglivetfortoodanw f ODttt Og it)tt JyoitæHing om en Stamftther. tujalter

Læs mere

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the Presented to the library qf the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE OHN B. C. WATKINS dftømøte IJRanti/kript åpxebtt 3BtlTe&er af Imt i 2{ctri)unbre5efs 2Et5fe Ubgt&et af uftat) «He& ^øfienljatm

Læs mere

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme rpa for k SifeJ^lnp tligf. JBattoljto*«, ftsoufkabtn, Dnotn øg frøen m forende. Ur. 12. le«15ae Itartø 1895. 44foe 3larga«g. tale af ^Klbfle åbraljattt J). Camton, Ijolbt i Sabernaflet i alt Safe Girt)

Læs mere

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS Presented to the LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS ( t &iilistqkkp af iffraingrriirs loga, ^, 0» er fat 5)?cb et ^aaut ot>ei: gceracrnc. Ubgioet af ^dfhabct

Læs mere

Drpn for de $idfte~$age8 Mfige.

Drpn for de $idfte~$age8 Mfige. Drpn for de $idfte~$age8 Mfige. anbljeben, fiunbjfabeu, 2)»beu og Sroen ere forenebe. Ur. 11. Sen lfie jflurls 1881 36te Jlargang. Ubbrno af 3o(m %. &aineé Slranment 3Seb bmunbs Surfer Sooeitå SBeljanbling

Læs mere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere Skøn&møtnens 5fjmie> Organ for te Stytt'gtoøa grlijf. SauDljtlUtt, Inn&fkaben, BtjUcn 09 (Jrotn tre føretudt. Pr. 9. Pen lfltø februar 1894. 43tø larpng. Ctiolttttonø-fIjeonen*) oø Æibelenø fære om Jtennc

Læs mere

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :.

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :. 2I?AS34..i- 7 (TO net", hu wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: åt albr-rtifltr- JfalrHlur fcunt til t>cve forljcntnvvcnbc Tivccteur Carl JUbrrii, cand pharmacie, og til Ijano gaber: kongelig Sanb^Duer*,

Læs mere

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene i Danmark nedsatte kommission..-.- ; 'GJi^C I3f a isetænkning

Læs mere

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb @rpi fat k SiDffø'iap pige. SawHeitn, fian&fkalmi, Øgtitn øg Ærønt tre fortneøe. Pr. 20. flen 15iie kiøber 1900. 49&e Jlargltttg. Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ fjolbt toeb Subilæuntlfeften i Sabernaftet

Læs mere

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig Sanbi)cb, &\mbfkab, Dg& ocj Æro forenet H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtn beo iforøøra&ønferencen i 3&\\ Cafee (Eiftj i Hpril 1915. SBebtfer for, at et [tort og

Læs mere

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins *: f Presented to the LiBRAR\- oj the UNlVER.Sir\' OF TORONTO by Estate of the late John B, C, Watkins øren ^icrfegaorttø Samlede SScerfer*

Læs mere

Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/afefterladtebrevoomyns . 2lf efter I ab te S rene tit 3. $), ilpfter. SJ; ^ ^ jfarlngt of

Læs mere

brief PTB 0041762 v.2

brief PTB 0041762 v.2 CO brief PTB 0041762 v.2 øbflu>nmu». af $*et*tfa SBrettter. ' u- Hnbcn >eel. tfjøbenfjaun. fcøfer«og SorbanS gorlag. $rp!t (00 S. S. Safer. Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from

Læs mere

fom berettet i"9flarf. 1, 8. 2)ette fjaube politiff SBirfning paa tjine 2)age* Stegen^ ter, og ba SefnS &Q

fom berettet i9flarf. 1, 8. 2)ette fjaube politiff SBirfning paa tjine 2)age* Stegen^ ter, og ba SefnS &Q 97 tødmmiierø 8)tgon for ile $iil ie4)ages JSeffige. Sanbfyeben, Ænnbffaben, 2)t;ben og Xroen ere forenebe. Hr. 7. Den 1. Januar 1880. 29. forgong. Sale nf WW* 5». «t*arw, fjolbt i Sabernaflet i

Læs mere

;>A >*^" " i « )7432784. 1 Hl3. rr^ 5«, r-r. ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-"r

;>A >*^  i « )7432784. 1 Hl3. rr^ 5«, r-r. ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-r )7432784 2 X-Wt >*^" ;>A " i «- rr^ 1 Hl3 1761 w 1 5«, r-r m i H^ ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-"r .leeelx. j^dttb lltn t>ilb. gortixdtng af idrluftt af brn d^^qlbrnhallhf r^ociliaubrl (i. I]rt\rl). 1869.

Læs mere

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i 33 toånarf«(digtm for tie $idfte4)ages J)el!ige. anbfjeben, Æunbffaben, SDnben og roen ere forenebe. Ur. 3. Sen 1. lodemdci- 1878. 28. 3Urganø. XaU af sproftbent Sotøit %a$ot, fjolbt»eb en $orfamltng i

Læs mere

aren ^ierfcgaarbø @titit(cbc SJærfer. øren ftlertegaartø Santlcfce Surfet ubgitme af IL 83. Sradjmami, 3f. 2. #eiberg og #. D. ^auge. SInben UbflaDe. @^lbenbalffe»oflljaabel, SRorbiff forlog. Bianco Suno«33ogtrt?rteri.

Læs mere

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer.

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. s/ *** «f ^redhfa asuemee. n. gøtjlt S«e(. 6555^^6?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. $)é ttnge og ten isamle^ ^et t)ar Wtenbæmring.,,!J}?in fmuffe, føbc/ allerbjærefte

Læs mere

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige.

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. s Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. anbljeben, Æunbflaben, SDgbcn og Sroen ere forenebe. Ur. 3. Sen lftc looemoer 1886. 36te 3Ur$ai?c*. 2c\\cmtU DpftanMfe. 2)r. Snmann 3lbbott, en berømt amerilanff ejftlig,

Læs mere

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib 36/ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib Brctic fra I. %. ^eibcrø. '-H «'-- ti -.. rr 3^ Btetie fra

Læs mere

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Sanøijed, fiutidfkab, JHjo ocj Uro forenet. Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Befifcbelfen af btn %lligaan&. Sale of rølbfte 93.. Stobertg i Xabernaflet i alt Sale Sitt) ben 20. "Mai 1914. (Sluttet.)

Læs mere

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer,

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer, 305 S&an&maoietis Stjerne. rpn før åt $i&$t Daøa < *Iliø*. anbl)eben, ftunbjlaben, 2)tyben og roen ere forenebe. 16. Aare. fir. Den 1å. Juli 1867. hh: 6 Sk. pr. Eip. ^tøbttenmfvbcfceit af ttttttbfeelfcar

Læs mere

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. shle iiflke cempeu..sanobeden, åunofkaben, $n&en og OTroen ere foretuoe. ir. 10. 15 Pluj 1903. 52 Inrgang. (En i ilfim fil Hafianen. jftf Hfetøs irtiernør %6er

Læs mere

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn 161 Slkm&maotens Stjerne. (Srpu før k ^iåfk Dhjj^ gdliø*. @anbr)eben, ftunbftaben, 2)^ben og STroen ere forcnebe. 7. Aarg. Kr. 11 Den i. Marts 1868. Pnis : 6 Sk. pr. ($ra the Millennial Star".) Stybigfyeb

Læs mere

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb Crøcn for br Sio^r^ages Stiligt. «oa»bt5tb, Isttfkcits, Dnftt«$% *«««"«f»rrit**, Ur. 5. Pen 1. fharts 1898. 47k largang. tale af KpoM Mattyiaå I. Couilci), Ijøttt i alt Safc Gitt) ben «. Dftbr. 1897. SOiiue

Læs mere

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B.

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B. Q 1 Presented to the LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO by Estate of the late John B. C Watkins Seren ierfegaar&3 Samlebc SJcerfer, Sotnfe&e Surfer ubgitme af SI. 23. Sradjmann, 3. 8. #etberg og

Læs mere

$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor mange @ibfte=3)age Redige ber. Retlige. be Utofte«

$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor mange @ibfte=3)age Redige ber. Retlige. be Utofte« ages be Utofte«Retlige..San&heften, åunofkaben, tyyben 03 QTvoen ere forene&e. Pr. 4. 15 februar 1903. 52 Jlnrøattg. isisfcarasarhæ jftf en afe af $ ræfthettf Jofep^ JF. Smifjj. ( fter

Læs mere

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol=

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol= 369 Sftan&inaoiens Stjerne Drgan for de $id le~$acjes åeffige. Sanbfjeben, Sftmbffa&en, S)gben og Sroen ere forenebe. 'fl. Aarg. Jr. 24. 3)en 1. September 1878. Pr.: 12 øre pr. Expl. 2de af mw* Ctfon Wtatt,

Læs mere

S&ari&tnaotens Stjerne.

S&ari&tnaotens Stjerne. 161 S&ari&tnaotens Stjerne. rptt før k j&djftø gaj^ *llip. anbtyeben, ftunbjlaben, Styben og S roen ere forenebe. 21 Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1875. Pr.: 6 Sk. pr Expl. $

Læs mere

Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang

Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang 5an6ljed, åunofkab, 5Dy > 05 ro forenet. Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang i Jefu Sripi Strfce af 3?ihpe-$age5 $ elliøe affjolbteé i alt afe (Sitr,, Utal), ben 4., 5. og 6. 3lprit. et førfte SWøbe tog fin

Læs mere

I I 6))ifekr ^f ^ft ^ØM W ^^Iffltl? famlebe «f. f. Hølimcttn. m^ '''iisiiii^ - X3JOfJO»lO«-6

Læs mere

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at JSanbljcb, ånnbfkab, B90 o$ ro forenet. Qtumnter 15 1. Jluguft 1908. 57. JUvgang (Bufce (Regering. «f ^ræfibent ^ofm Satjlor. (gottfat fra 6ibe 213.) Seg fan fjer enbbibere tilføje, at naar herren lommer

Læs mere

n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns

n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns * ) n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns JreittRoinhjog ^b^ferebclæ, sanit ^kilttriitg^f?.f i;ta [6 ^tmnt^lige ^istorit af ^rcbie ^cftc Xt\fU c 5cn Xanf te *Pioncct"«Xt^Hctj, 187G. Church

Læs mere

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora 161 Sfianbtnaoiens Stjerne rpn for ét jlidftø gaø^s gdliø*. anbbeben, Sunbflabcn, Dtyben og Sroen ere forenebe. 10. Aarg. fe 11. Den 1. Marts 1861. Priis : 6 Sk. pr. Exp. t)mgf)eb mob (&nb$ SStlUe. &et

Læs mere

'^'* -t.j\, #f'*il 's%l&1' Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto littp://www.arcliive.org/details/pilesmedenooetla (J^øIlti^niisHIhrUr af ilarit Ctlar. III.

Læs mere

I21I** hw V, Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/skildringerfraitooflem ifolkelige ifotebtag af tntarb glemmer, Ouerlafvev

Læs mere

SIkm&tnaoteiis Stjerne.

SIkm&tnaoteiis Stjerne. 305 SIkm&tnaoteiis Stjerne. an før åt Pdftø Jaj^ dltp. anbtyeben, Æunbjla&en, Dtyben og 5Eroen ere forenebe. Aarg. K 20. Dm 15. Juli 1874. Pr.: 6 Sk. pr. ExpL Z arøolbt i

Læs mere

Sftan&tnaotens Stjerne.

Sftan&tnaotens Stjerne. 161 Sftan&tnaotens Stjerne. rpn far åt jkdfte-sagw gitfiøe. anb$eben, Runbjlaben, Dtyben g Xioen ere focenebe. 25. Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1876. Pr.: \i Øre pr. Expl. $ale af 2@tøfie 3of ft. e>mitfc,

Læs mere

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl.

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. Cuentijr øg /ørlælltngrr lufinb pg een Slat ^ts^-««^«? '- - 3 Ubiuil^ l'ci! Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. s cl)m botics SritbtS ogbaiic tiiu]. Sogttijtfeti. 1 853. 77^7 af tttinii øg rrn lat ^(ifccn

Læs mere

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library :^i^^-f% ÅULSEN, From The Library of the late George Bryant Schwartz Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/sjdronningenoopaul

Læs mere

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang Mnbfyeb, åunøfkab, Ihjo og Uro forenet. Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang øpltjsning, Wanmlft ag JFren* Sale af Dr. ^ob, 9*. irf, ^ræfibent for tat=$rormalffoten i arisjouri, Ijolbt i alt 2afe Sabernafel

Læs mere

'.-rat é-a y^-« : 1 1 M-M-r ja.^ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/minsnsbrevenovookj ^,i»in ^ønø i^vnt'' Slouelte. II y

Læs mere

%^ 'jy-.^^2ji^ EEEC i^ 3 i f f c r J) tt f. 3lf /orf. U[ Vflin øøne Brcue". ^ I ««Q 'A ^ " 3(^ fii()lc WiitO mid) in ^ic SJBcIt Mi miigcii oll)r. forlagt af Unberfitetéfcog^anbrev 2lnbr. g^veb. øjt.

Læs mere

C ci^i^' fhcu,' ^. '-/^ '7)i^AJ^Mj^ ^ ctci *^

C ci^i^' fhcu,' ^. '-/^ '7)i^AJ^Mj^ ^ ctci *^ B, C ci^i^' fhcu,' ^. '-/^ '7)i^AJ^Mj^ ^ ctci *^ /^- A J 'i.^ o 5?orfTfe liilire-chiitdr golfefop, fortalte af Slnben omling. 5tnbcn foregebe llbqaoc. 5p. g. tcenéballcg gorlng 1866. S?t

Læs mere

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt 369 Sftofibintiotens Stjerne. étgm for ét Jsidftø Jages 2 tltijj*. anbtkben, jhmbilaben, 3)i)bcn og Strøen ere forenebe. 7. Aarg. Ilr. 24. Den 18. Septbr. 18o8. Priis : 6 Sk. pr. Exp. Sftettcit at lomme

Læs mere

Drpn for de Sid^e-Dages åeffige.

Drpn for de Sid^e-Dages åeffige. : 273 Drpn for de Sid^e-Dages åeffige. anbl^eben, ^urtbfeaben, Sgben og Sroen ere fotenebe. ttr. 18. Den \Ui luni 1882. 3Ue ^Lorgonci. ^0 Og ^aluttebftttbi^t^tienbe aatltge Slonfetettce«( fter Deseret

Læs mere

cdeseret News.») refpelttoe folebogninger og i tilbørlig Drben til be beftemte @te= ber, Ijuor SBørnene funbe fe ^3roce =

cdeseret News.») refpelttoe folebogninger og i tilbørlig Drben til be beftemte @te= ber, Ijuor SBørnene funbe fe ^3roce = tømtmamens ^tjtmt cm for de $id le4)ages Jieffige. anbljeben, $nnbffaben, nben og Sroen erc forenebe. ttf. 1. Den lfje Mohr 1880. 30te j&ttpftiji Støt 33tc SlarSfeft. tor SuBei 09 øitibcltg^cb. (gra cdeseret

Læs mere

BRIEF p,'\j 0041212 *» X. rvwjll 5R. g. runbldigé Snglandébrcue til ^ané )uftru Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/nfsgrundtvigsbreoogrun

Læs mere

t'nti t fonbott. Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'<3 S3ci]tn}ffevi. Sttf 1 S (1 5.

t'nti t fonbott. Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'<3 S3ci]tn}ffevi. Sttf 1 S (1 5. lift mt t'nti t fonbott. Sttf Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'l)oli). fr til S3efi. 1 offerne.

Læs mere

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben.

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben. 257 Sftttiibtfittotcfis Seerne. rpn før åt ^idftø n$t& gdltjj*. anbfyeben, ftunbjlaben, Ityben og SEroen ece forenebe. il Aars. Ifc. 17. Den 1. Juni 1874. Pr.: (I Sk pr. ExpL $ale af ^*æf. tfoit t)be,

Læs mere

^i/^ Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/minderfraenjerusoomunc J)eit l^euigc @roȎ Slirte. Jtiniier fra @tt 3entfafem$f(vrb.

Læs mere

k Sibflf=llap lelligc.

k Sibflf=llap lelligc. Urøan fat k Sibflf=llap lelligc. Sanoljtben, funbfhabm, Sijben og $toen ere fortntbc. Pr. 15. Pen ljbte åttsnji 1900. 49k Ittrfifltlg. ftale af JÆlbfte åttkeaø Jleterfon. SSeb Subitæumlmobei i $øbenf)aim,

Læs mere

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em*

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em* 305 SftanDtnaotens Stjerne. for At JSidp < aø*s %A\igt anbbeben, SEitribjIa&en, 2)^ben og roen ere forenebe. 17. Aarg. fri 20. /)««/5. Jw/«/8 8. p riis: 6 Sk. pr. 5emævfnin$et af ^Jroefibent f^oung i Sabeniaflet

Læs mere

(Store <SrtItfofUib, Star." Spencer, Dabib ftuflmcr og eorge S3. SMoce. Sif be picefiherenfcc SSiflopper: Jpuntcr, ficonarb 2B..^arbtj og Qegfe G.

(Store <SrtItfofUib, Star. Spencer, Dabib ftuflmcr og eorge S3. SMoce. Sif be picefiherenfcc SSiflopper: Jpuntcr, ficonarb 2B..^arbtj og Qegfe G. 2? 9 SftanOtnaoiens Sfjerne. rpn for åt JSMfti tyt% rilijj*. anbfyeben, ftunbftaben, >r)ben og rccn ere forenebe. 14. km. Sr. 19. JDen /. Jtf/i /86*S. Pnis : 6 Sk. pr. Exp. $Xat$coiifetcncen t (Store

Læs mere

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if!

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if! 273 SftanDtnaoiens Stjerne an for åt SOåftt laø*8 ellig*. anbtyeben, ftunbflaben, Dfcben og Jroen ere forenebe. 16. Aars. Ir. 18. Den 15 Juni 1867. Priis : 6 Sk. pr. 31 at& konference fot Sefit < fmftf

Læs mere

From. George Bryan t. of the. late. Schwartz. The Library

From. George Bryan t. of the. late. Schwartz. The Library From The Library of the late George Bryan t Schwartz ih om as $oj[js. 1/ >t fortælling af 3ona$ &ie. ftjøbenljatoiu yft-cnbafrre ^ogfianbcf* Joxki (3 1. Jbrgrf S Sen). Srtjtt rjo 3. Jprgenfen 4 Go.

Læs mere

fit Cib. 3eg troer tffe, at SJfenneffene bilbe Ijabe baret tyer, IjbiS bet iffe l)abbe l)ort meb til gorfomngsblanen. Seg anfeer

fit Cib. 3eg troer tffe, at SJfenneffene bilbe Ijabe baret tyer, IjbiS bet iffe l)abbe l)ort meb til gorfomngsblanen. Seg anfeer 97 fsfeanbmaoiens Stierne, (ftrpu før d* &tdfltø zgt& IpJt^ anbkben, Sunbffaben, >V/ben og roen eve forenebe. 17. Åarg. Nr. 7. Den 1. Januar 1868. Priis : 6 Sk. pr. Sxp 58emcev?mn#ev af tyvæfibent ). &.

Læs mere

Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang

Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang Sanbtjeb, fiunofkab, Du, o ocj ro forenet, Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang ^falj ørfcæolønjffce xpehifian inferefanfe øpiiagelfer i hef nørhlige Jffitextcu oø ftifllige Hfalj. Slrføotogien (Dlbfunbffab)

Læs mere

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte 353 Sftan&tncmteiis Sfjerne #rpn før k j&djftø Saøfls $*IH i*. anbfyeben, Æunbffaben, 2>t)ben og STroett ete forenebe«il. Aarg. Nr. Dm 1. Septbr. 1862. Friis : 6 Sk. pr. Exp. ale af Kftfi Støb* &

Læs mere

Panmarkø. %. «lotv* brief 0041333 ^^^ V.2. ^co. anmarf, (Sv>crige og ^iorge. ^jøbcnl)at)n. tinbøflrturne

Panmarkø. %. «lotv* brief 0041333 ^^^ V.2. ^co. anmarf, (Sv>crige og ^iorge. ^jøbcnl)at)n. tinbøflrturne 100 =0) Panmarkø ^co betragtede ncermeft leb gfnfijn til ^^ørøsmaaut øm ^fflutninø rtf ^ol^- 00 ganbdsforftiinøcr me^ tinbøflrturne Pfb %. «lotv* anmarf, (Sv>crige og ^iorge. brief ^jøbcnl)at)n. ^aa UniscrfttetébOG^ontter

Læs mere

SftttnDtnaotcns Stjerne.

SftttnDtnaotcns Stjerne. 337 SftttnDtnaotcns Stjerne. #rpn før åt M^MrM^t 1P%*- anbtyeben, flunbflaben, Dtybett og SEroeit ete foreiube. 26; Aarg. Ur. 21 Den 15. August 1877. Pr.: 12 Øre pr. %au af fytcefibent 18vi&bam ^joitita,

Læs mere

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje.

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje. r w Ik2X $rg cm for 3)acjes be Sibflz- J&eUicje. SBLE ijfike Tsempea. J?an5he0en, åmtofkaben, J)rj5en og QTroen ere foreneoe. Ur. 8. pen 15k april 1902. 51k larpitg. (In «t) llbklinø af fuanøeliet. Xate,

Læs mere

H e n r i k &tø \)tr* -y OSK> 23titb*

H e n r i k &tø \)tr* -y OSK> 23titb* / J Ø l a t a r ^ i f t o r i f e I ' Z

Læs mere

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme.

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme. sapiens jgtj K e ørgcttt for 3)ages be -Staflc- J&elUge. suls iihke 'sempeii. JSan&beDen, fstunofkaben, JDijåen 03 QTroen ere forenefte. Pr. 19. Pen lfb hiøber 1901. 50k Jlargattg. tale af JDræftknt forenjo

Læs mere

Det norske arbelderparlis

Det norske arbelderparlis U. 8' ^ ^ S Det norske arbelderparlis 19. landsmøde 1906. Referat. ^ ^ ( a b n i n g c n. g-rcbafj ben 13. ap^ril famtebcs CO. 220 p«rtifætter i Wriftiania arbciber* foiiifunbis ftorc fal, aumelbt font

Læs mere

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes . 289 rsftanbtnaotcns Stjerne. (Srpn før &t iålu- m% *!%*, anbljeben, Jhmbflfafcen, Stybett og SLroen ttt forenebe. 26. Aarg. Ir. 19. Den 1. Juli 1877. Pr.: 12 Øre pr. Expl. ^ammettfomft meb SSvi $bam

Læs mere

Q. Gaitnott, Star.") at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa

Q. Gaitnott, Star.) at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa 209 Sfionbtnootens Sfjcrnc. før t\t jtødftø Daga Irilij«; anbbeben, ftunbftaben, Dtyben og roen ere forenebe. 11 Aars. lir. 14. /)«i 15 April 1863. Priis: 6 Sk. pr. $ale af ^Øtæjtbettt . Q. Gaitnott,

Læs mere

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu:

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu: % i 3g r :i~;::y o s T ;:T-nnu: L-'JZ*. nittt rra &on$ dbviftimi fce«stttåetté +#&+ UbgtDnc ar Carl 6ernljarft s*s»? tferfte ce(. mm^^t * Sorlagf af 3-. 3 cimi [^ c r b c e ^ealuinmina. froft i @ra:bes

Læs mere

S itllié if. lié^illiliiié.«uijjlllill*? M!:! 4 < t 4 4 4 4. DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < * < * * + :

S itllié if. lié^illiliiié.«uijjlllill*? M!:! 4 < t 4 4 4 4. DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < * < * * + : DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < 4 < t 4 4 4 4 * < * * + : 1 1 03 0 8 00627 6 M!:! 4 nnijij y j jm S itllié if lié^illiliiié.«uijjlllill*? < «< < i «< < ^ ^ ^. 4 «< < < «< <

Læs mere

\x? er s c = o = ====== 1 ~ t 1 S = V > 1. er" _?! '> z z a m=tf> K 1 "*" CO Prokesch von Osten, Anton, Graf. Reise i det hellige Land,

\x? er s c = o = ====== 1 ~ t 1 S = V > 1. er _?! '> z z a m=tf> K 1 * CO Prokesch von Osten, Anton, Graf. Reise i det hellige Land, er s c = \x? n o = ====== _ 1 ~ / t 1 S = V > 1 er" _?! '> z z a m=tf> K 1 "*" CO Prokesch von Osten, Anton, Graf Reise i det hellige Land, 1829 y Sleifc >*t IkIUø* fanb. 1829. 8f 21. tytofrfd), Witott

Læs mere

' ^ < xbxm\x x 1\ 0m tow Coagulation t. Snaugural= i6fertation. S ), 6, ^anum.

' ^ < xbxm\x x 1\ 0m tow Coagulation t. Snaugural= i6fertation. S ), 6, ^anum. )m ' ^ < xbxm\x x 1\ "3 0m tow Coagulation t Snaugural= i6fertation S ), 6, ^anum. ^j0&m5auu. gorlagt af Umt>erftteto6ogI;anbIer 6. 5L Srvft ^ofsostr^ffer SBtancoSuno* 1851. Dm jfibrinen i l."":-. ' i?

Læs mere

>^aets ^l^zræ <$fé> '^^^?&&

>^aets ^l^zræ <$fé> '^^^?&& ' I.' >^aets ^l^zræ '^^^?&& Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/udvalgtedramatis08hert UbvalgU Dramattffe Da>rfet\

Læs mere

^n JJrt^øerfii. rin^^nø(r. SBcrn^atb erte» Cl)rtfttanta. 18^0. «e«*c«ak>9m. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin.

^n JJrt^øerfii. rin^^nø(r. SBcrn^atb erte» Cl)rtfttanta. 18^0. «e«*c«ak>9m. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin. *SiÉ&= BRIEF PTB 0041453 ^n JJrt^øerfii rin^^nø(r «f SBcrn^atb erte» «e«*c«ak>9m Cl)rtfttanta. 18^0. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin. M fu Jitflers friniirlngtr af -^S93KaRE;»»e«- 6)«^tS?^. w [JiEiiMiS

Læs mere

tf. ^pr *-**>./ J /' >. tan '?fs : V-i < C

tf. ^pr *-**>./ J /' >. tan '?fs : V-i < C tf. ^pr *-**>./ I v& J /' >. tan '?fs : t* hi V-i < C w i)tftøntø-fleøgraj>l)ifli /ttaanrtfltrtft. Urtitjjfret SE* Verfet, -T* «3C lijøbfitfyntm. ^orlaat af een gnltcntafffe 2*oahanNuiq. Srwft i bet

Læs mere

dkgan for tø 3to tt pages $elwje.

dkgan for tø 3to tt pages $elwje. 1 [289 dkgan for tø 3to tt pages $elwje. anbbeben, Æunbffaben,»ben 09 $roen ere forenebe. 2. Jlarg. flr- 19. lien 1. Jolt 1863. friis: 6 /? pr. tørpl. *}5ra?f*efcø motet jengtoelfe. (ftortfat fra $ag.

Læs mere

00 "00. -CO _co =1^ !co. jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^

00 00. -CO _co =1^ !co. jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^ 00 "00 -CO _co ^m =m 0 i^ =1^!co jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^ ^SOs^ ^A I in O c t 8 fi I o n u e. II!) haft ti( en c^riftcllg ^i6:itf)ctif. 9lf «: å. C. ijocbf. v^iobcnluumi. 3:ovla!}t af S. 91.

Læs mere

IDore Ifousb^r. Bt Bsrlæøe Scbjoll, 1Refc XUGltnø, fldfnn, CHICAGO JOHN ANDERSON PUBLISHING CO. VKt VV W WW t/o W W W WW W W W V.

IDore Ifousb^r. Bt Bsrlæøe Scbjoll, 1Refc XUGltnø, fldfnn, CHICAGO JOHN ANDERSON PUBLISHING CO. VKt VV W WW t/o W W W WW W W W V. IDore Ifousb^r lig IffKf VKt VV W WW t/o W W W WW W W W V Bt Bsrlæøe Scbjoll, 1Refc XUGltnø, fldfnn, *r CHICAGO JOHN ANDERSON PUBLISHING CO. EIERE SKANDINAVENS BOQHANDEL 1902 iv40 ^Ml) GqpghtN! COPYRIGHT

Læs mere

^^m %Mn i i.^ :a-«a ^ fi H s Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/ildebrandslevnedooreis Olto B. Wroblewskis forlag. Fotclypi:

Læs mere

Iittp://www.archive.org/details/samlingertildenf01simo

Iittp://www.archive.org/details/samlingertildenf01simo Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto Iittp://www.archive.org/details/samlingertildenf01simo ; l^fj S^ttwUnøcr ^L/f ^ tu &ctt f )Cttffe ^etrc{ aat& :ftlf

Læs mere

(Drgan før oe $'Mt fuges $elltge.

(Drgan før oe $'Mt fuges $elltge. 289 (Drgan før oe $'Mt fuges $elltge. anbfjeben,.ftunbjlaben, D»ben da Sroen eve fovenebe. 4. arg. ttr- 19. pen l. Juli 1855. )riis: 6/Øpr.tørpl. Sale af 3P*æftøent Stø^atst ^ottnø r)o(bt i Sabernaflet

Læs mere

$e gatrtgeé SØfafctagelfe*

$e gatrtgeé SØfafctagelfe* < 305 (Drptt før k S>i& ie fuges $elltge. anbbeben, tobflaben, >t)ben og roen ere forenebe. 2. Jlarg. ir. 20, Pen 15. Juli 1853. priis: 6 /2 pr. tørpl. $e gatrtgeé SØfafctagelfe* (Sapitain mooté Sompagni,

Læs mere

Det kongelige Biblioteks personaleforhold og byggesag belyst ved nyafleverede Chr. Bruun-breve

Det kongelige Biblioteks personaleforhold og byggesag belyst ved nyafleverede Chr. Bruun-breve Det kongelige Biblioteks personaleforhold og byggesag belyst ved nyafleverede Chr. Bruun-breve af arkivar, dr.phil. Erik Nørr Det kongelige Biblioteks Håndskriftafdeling modtager om kort tid over hundrede

Læs mere

Digitized by the Internet Archive. in 2010 with funding from. Un ivers ity of Toronto. http://www.archive.org/details/skildringerafnyeoorohm

Digitized by the Internet Archive. in 2010 with funding from. Un ivers ity of Toronto. http://www.archive.org/details/skildringerafnyeoorohm N^^^V^Ov^ V, m Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/skildringerafnyeoorohm øktlfcrinøer of fceit nmftc Zite ^tftorte. ^fccfissecæi

Læs mere

Matliiitft. usént øue. *>

Matliiitft. usént øue. *> -^ 4L.. Matliiitft usént øue. *> Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto Uncf http://www.archive.org/details/mathildeenungkonoosuee Jlnt>lcirninfl. i CO t't*'

Læs mere