Vacasol International A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vacasol International A/S"

Transkript

1 Vacasol International A/S Generelle lejebestemmelser De generelle lejebestemmelser er gældende for samtlige ferieboliger formidlet gennem Vacasol International A/S (i det følgende kaldt Vacasol). Vacasols virke er formidling af ferieboligophold mellem lejer og den kontraktlig forpligtede udlejer af ferieboligen. Aftaler mellem lejer og Vacasol, som helt eller delvist ændrer, modificerer eller ophæver disse lejebestemmelser, skal være skriftlige for at være gyldige. Evt. ændringer medfører ikke, at lejebestemmelsernes øvrige betingelser, hverken enkeltvis eller i sin helhed, bliver ugyldige. 1. Lejeaftalen Lejeaftalen kan indgås skriftligt, telefonisk, mundtligt eller elektronisk og vil i alle tilfælde være underlagt de generelle vilkår på indgåelsestidspunktet. Straks efter bestilling sender Vacasol en mail som bekræftelse på den indgåede lejeaftale. Lejer har pligt til at kontrollere bekræftelsen, og er der afvigelser i forhold til det aftalte, skal disse omgående meddeles Vacasol. Samtlige bekræftelser, lejebeviser og andre informationer vil blive fremsendt elektronisk via e- mail. Lejer kan derudover se supplerende informationer og udprinte bekræftelse ved at logge sig på My Vacasol, hvortil adgangskode sendes umiddelbart efter bestilling. Bemærk at Vacasol ikke fremsender nogen dokumenter med posten. 2. Ferieboligens pris Ferieboligens pris omfatter de ydelser, der er indeholdt i ferieboligprisen og som er nævnt på hjemmesiden. Ved nogle ferieboliger kan der tilvælges ekstra ydelser/services som så bliver lagt til lejeprisen. Såfremt der forekommer rabatter eller specialpriser i forbindelse med lejeaftalen, kan to eller flere rabatter ikke kombineres med mindre dette er specifikt nævnt i en specialaftale. Det er lejerens ansvar straks ved bestillingen at oplyse om evt. rabatter eller specialaftaler. Sker dette ikke ved bestillingen, så bortfalder retten til disse. 3. Betalingsbetingelser Ved modtagelse af bekræftelsen forfalder samtidig 25 % af det totale lejebeløb samt evt. lejer/ansvarsforsikring, afbestillingsrettigheder og evt. ekspeditionsgebyr til betaling. Det resterende lejebeløb skal være Vacasol i hænde senest 60 dage før lejeperiodens begyndelse. Ved bestilling mindre end 60 dage før lejeperiodens begyndelse er det samlede beløb forfaldent til betaling på én gang. Ved bestilling med mindre end 30 dage til ankomst, kan betaling alene ske med kreditkort/betalingskort via indtastning af kortoplysninger under bookingforløbet eller telefonisk til Vacasol. Lejeaftalen bekræftes ved kundens indbetaling af 1. raten eller det fulde lejebeløb. Beløbet skal være Vacasol i hænde straks efter bestillingen. Er beløbet ikke Vacasol i hænde straks kan Vacasol ikke garantere for lejeaftalen. Restbeløbet skal indbetales senest 60 dage inden ankomst. Er restbeløbet ikke indbetalt til tiden, forbeholder Vacasol sig retten til at annullere aftalen uden varsel, jævnfør vores annulleringsbestemmelser 8. Der er på en række ferieboliger ekstraydelser, som el, varme, telefon, vand, ekstra inventar m.m. Det fremgår af den enkelte ferieboligs beskrivelse på Internettet eller My Vacasol hvilke ydelser, der er indeholdt i lejeprisen og hvilke ydelser, der skal afregnes særskilt. Vi gør opmærksom på, at der ved betaling med kreditkort på vores hjemmeside vil blive opkrævet et gebyr. Bemærk venligst at hvis der benyttes et betalingskort til betaling af 1. rate

2 på vores hjemmeside, så vil 2. rate automatisk blive trukket på samme kort på forfaldsdatoen. Det er gratis at betale med dankort eller at foretage en bankoverførsel. Bemærk, at ved bankoverførsel mindre end 60 dage før ankomst, skal der sendes en kvittering på overførslen til Vacasol enten på mail eller fax Depositum Vacasol eller den lokale partner til Vacasol er berettiget til at opkræve et depositum, enten i forbindelse med 2. raten eller ved ankomst til nøgleudleveringsstedet. Depositummet tjener som sikkerhed for lejers forpligtelser og returneres senest 14 dage efter afrejse (dog i højsæsonen op til 4 uger), når tilfredsstillende kontrol af ferieboligen er udført. Bemærk at der ofte skal udfyldes et skema med kontonummer m.m. som ligger i ferieboligen for at depositummet kan tilbageføres til jeres konto. Til vores udenlandske gæster beder vi jer huske jeres IBAN nummer og Swift-kode til tilbageførelse af depositum. Forbrug af strøm, varme m.m. skal normalt afregnes ved afrejse, men kan i nogle tilfælde modregnes depositummet. Der gøres opmærksom på, at sidstnævnte form for afregning kan inkludere gebyrer som varierer alt efter hvilken lokal partner man har lejet hos. Læs mere under Antal personer Ferieboligen må ikke bebos af flere personer end det antal, der står angivet i beskrivelsen af ferieboligen. Hersker der tvivl omkring det tilladte antal personer, henvises til lejebeviset eller internetbeskrivelsen. Børn indgår også i det tilladte antal personer. Børn under 2 år udover det tilladte antal personer, skal forespørges hos Vacasol i forbindelse med bookingen. Husdyr må kun medbringes, såfremt det fremgår af lejebeviset eller internetbeskrivelsen af ferieboligen, at det er tilladt. Mere end 1 husdyr skal altid forespørges hos Vacasol. 6 Rengøring Lejer er forpligtet til at efterlade den lejede feriebolig ved lejemålets afslutning i ryddelig og rengjort stand. Evt. manglende rengøring ved afrejse (udlejers skøn) vil blive udført for lejers regning. Slutrengøring kan bestilles hos Vacasol eller hos Vacasols lokale partner på nøgleudleveringsadressen ved ankomst, såfremt dette kan tilkøbes. Lejer er ansvarlig for alt, hvad der forefindes i ferieboligen i den lejede periode. Skulle der opstå skader, er lejer forpligtet til omgående at underrette den lokale udlejer af ferieboligen herom. Ikke meddelte skader før afrejse vil blive udbedret for lejers regning. Opståede skader i lejeperioden vil blive udbedret snarest muligt og skal afregnes inden afrejse. 7. Ombooking/ændring af lejemål Ombooking/ ændring af lejemål eller periode indtil 60 dage før ankomst kan kun ske, hvis man har tilkøbt Vacasol Flex (læs mere under 14) Senere ændringer vil blive betragtet som en annullering og derfor være underlagt 8 Annulleringsbestemmelser. 8 Annulleringsbestemmelser Lejer kan annullere lejeaftalen indtil lejemålets begyndelse. Annulleringen gælder fra den dato, hvor den er modtaget af Vacasol. Annulleringen skal sendes skriftligt pr. mail eller fax til eller Annulleringen afregnes ud fra følgende betingelser: Indtil 60 dage før lejeperiodens begyndelse betales: 25 % af lejeaftalens pris (dog mindst DKK 500,-)

3 Fra den 59. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales: 100 % af lejeaftalens pris. *) Manglende fremmøde: Hvis lejer ikke ankommer før midnat på ankomstdagen til den lejede feriebolig og ikke har informeret nøgleudleveringsstedet herom, vil dette blive betragtet som manglende fremmøde. Ved annullering tilbagebetales evt. ekspeditionsgebyr og forsikringspræmie ikke. 9. Prisændringer Vacasol er berettiget til at ændre lejen forholdsmæssigt, såfremt der indføres nye skatter, afgifter, gebyrer eller ved valutakursændringer. Prisstigninger som følge af nævnte, må ikke overstige 10 % af lejen og underretning herom skal være lejeren i hænde senest 14 dage før afrejsen. 10. Reklamationer Skulle der være reklamationer i forbindelse med den lejede feriebolig, skal disse meddeles skriftligt til den lokale udlejer på feriestedet straks efter lejeperiodens begyndelse. Hvis der mod forventning ikke kan opnås en tilfredsstillende løsning, skal Vacasol kontaktes skriftligt eller telefonisk senest 48 timer efter lejeperiodens start. Lejeren skal herefter give Vacasol en rimelig frist til at søge evt. fejl, skader eller mangler udbedret. Hvis en fejl, mangel eller skade ikke kan udbedres tilfredsstillende skal en skriftlig reklamation være Vacasol i hænde senest 10 dage efter lejeperiodens afslutning. Utilfredsstillende rengøring er udelukkende et forhold mellem lejer og nøgleholderen (ejeren eller dennes repræsentant) og skal meddeles til denne straks efter lejeperiodens begyndelse. I modsat fald hæfter lejer for eventuelle fejl og mangler, jf. 6. Såfremt lejeren vælger at forlade ferieboligen uden at informere Vacasol herom, og derved ikke giver Vacasol en rimelig frist til at rette eventuelle fejl, mangler eller skader, kan der ikke gøres krav på erstatning, da lejeren derved har umuliggjort en rettelse/udbedring af ferieboligen/inventaret eller overflytning til en anden feriebolig. Vacasol og samarbejdspartner påtager sig intet ansvar for ændringer eller forhold der ikke vedrører selve ferieboligen (fx badeforhold, lokale skatter, lukning af restauranter o.lign). Vacasol og samarbejdspartner påtager sig heller ikke ansvar for forringelse af lejerens ferieophold, når det skyldes vejrforhold, støjgener fra byggeri, lugtgener fra nærliggende gårde, trafik el. lign, insekter m.m. Desuden gør vi opmærksom på, at swimmingpools oftest ikke er åbne hele året normalt ligger åbningsperioden fra midt maj til midt september. Kontakt venligst Vacasol for præcise åbningsperiode for den enkelte feriebolig. 11. Ændring af lejeaftalen Ændringer eller afvigelser i forhold til lejeaftalen, der opstår efter indgåelse af aftalen, er kun tilladt, når disse ikke er foretaget af Vacasol direkte, men har indflydelse på Vacasols lejeaftale overfor lejer (fx som følge af, at Vacasols lokale partner ikke kan garantere tilgængeligheden af den valgte feriebolig på det ønskede tidspunkt). Dette gælder også ændringer eller afvigelser, som ikke var Vacasol bekendt på det tidspunkt, hvor lejeaftalen blev indgået. Vacasol er forpligtet til straks at informere lejer om ændringer eller afvigelser til lejeaftalen. Hvis ændringerne er til væsentlig ulempe for lejer eller medfører, at Vacasol ikke kan fastholde lejeaftalen, tilbyder Vacasol at afhjælpe følgerne ved at tilbyde en anden fra et standardmæssigt synspunkt ligeværdig bolig eller en gratis afbestilling. Såfremt der på tidspunktet ikke er nogen fra et standardmæssigt synspunkt ligeværdig bolig tilbydes en

4 feriebolig som kommer tættest på. Vælges der en feriebolig af højere værdi, er kunden forpligtet til at betale prisforskellen. Der ydes herudover ikke yderligere erstatning. Lejeaftalen kan opsiges uden varsel fra Vacasols side som følge af force majeure, strejke og epidemiske sygdomstilfælde el. lign., medmindre andet følger af dansk rets almindelige regler. 12. Lejerens pligter Lejeren er pligtig til at møde op på det i lejebeviset anførte tidsrum for nøgleudlevering eller selv direkte at træffe aftale med nøglekontoret/ nøgleudleveren om et eventuelt senere tidspunkt for afhentning. Aftale med nøglekontoret skal være truffet inden sidste nøgleafhentningstidspunkt på ankomstdagen. Lejeren er ansvarlig for at behandle ferieboligen, og alt hvad hertil hører, omhyggeligt, ansvarligt og på behørig måde, idet lejer hæfter for alle skader, som lejeren (ledsagere, gæster og husdyr) har forårsaget. Udlejer er berettiget til at opsige lejeren med omgående virkning, såfremt lejeren eller andre i dennes gruppe ikke behandler ferieboligen og alt hvad der dertil hører på behørig vis eller på andre måder optræder til gene eller agressivt over for andre beboere eller naboer. Ved lejemålet udleveres nøgler mod evt. betaling af et depositum. Depositummet tilbagebetales ved lejens ophør, såfremt ferieboligen afleveres i ordentlig og ryddelig stand og såfremt lejeren ikke skylder udlejeren yderligere beløb. Lejerens hæftelse for omkostninger og skader bevares, selv om det beløbsmæssigt overstiger det indbetalte depositum. Det påhviler lejeren at efterlade ferieboligen i ryddelig stand og uden opvask, og affald må ikke henstå, selv om der er betalt for slutrengøring. Glemte sager kan indenfor 2 uger efter hjemkomst efterlyses igennem Vacasol. Bemærk at ungdomsgrupper (hvor alle rejsedeltagere er under 25 år) ikke accepteres i visse ferieboliger. Kontakt venligst Vacasol, hvis I er i tvivl. 13. Værneting Alle tvister mellem Vacasol og lejer skal afklares ved retten på Frederiksberg. 14 Fortrydelse og ændring af booking Afbestillingsret Det er muligt at tilkøbe en afbestillingsret i tilfælde af, at du er nødsaget til at afbestille ferieboligen pga. sygdom, tilskadekomst eller dødsfald. Afbestillingsretten dækker indtil dagen før lejemålets tiltrædelse, når lejer ikke kan flytte ind i ferieboligen på ankomstdagen (første lejedag) som følge af død, alvorlig ulykkestilfælde eller akut sygdom, brand eller indbrud der rammer lejeren eller ledsager(e), pågældendes hustru, ægtemand, børn, søskende eller forældre og skal anmeldes til Vacasol senest kl dagen før lejemålets tiltrædelse. Afbestillingsretten dækker ikke enkelt personer, som melder fra som følge af sygdom m.m., såfremt lejemålet gennemføres. Ved sygdom skal dokumentation i form af en lægeerklæring være Vacasol i hænde senest 48 timer efter lejeperiodens start, for at refundering kan finde sted. Ved brand og indbrud skal der indsendes politirapport el.lign. dokumentation. Omkostninger til dokumentation afholdes af lejer. Vacasol forbeholder sig ret til ved egen læge at gennemføre yderligere undersøgelser. Gennemføres lejeaftalen ikke eller bliver den afbrudt før tid gælder lejebestemmelserne. En afbestilling betragtes som foretaget, når skriftlig meddelelse herom er modtaget. DKK Pris Indtil Indtil

5 Indtil > ,5 % af lejepris 48-timers fortrydelsesret Hos Vacasol kan du tilkøbe en 48-timers fortrydelsesret, hvor du senest 48 timer efter bestillingen kan afbestille hele dit ophold kvit og frit. Hvis du fx ønsker at reservere en feriebolig, men endnu ikke er helt sikre på fx flybilletter eller lignende, er denne fortrydelsesret en rigtig god idé. Du foretager blot din betaling samtidig med bestillingen, men får ved brug af fortrydelsesretten hele beløbet refunderet (undtaget prisen på fortrydelsesretten) Bemærk at 48-timers fortrydelsesret skal tilkøbes samtidig med bookingen og ikke kan tilkøbes efterfølgende. DKK Pris Indtil Indtil Indtil > ,2 % af lejepris Vacasol Flex Med tilkøb af Vacasol Flex kan du frit ændre din feriebolig eller perioden for ferien (inden for samme kalenderår) helt frem til 60 dage før afrejse. Hvis du fx pludselig bliver nødt til at flytte din ferie eller hellere vil have en anden feriebolig, ændrer vi dette uden beregning. Bemærk at hvis der bestilles et dyrere hus eller en dyrere periode, så skal forskellen indbetales. Vacasol tilbagebetaler naturligvis også evt. overskydende betaling, hvis der vælges en billigere periode eller feriebolig. Bemærk at Vacasol Flex skal tilkøbes samtidig med bookingen og ikke kan tilkøbes efterfølgende. DKK Pris Indtil Indtil Indtil > % af lejepris 15. Forsikring Vacasol og Europæiske Rejseforsikring tilbyder forsikring som tilkøb ved leje af en feriebolig. Vores afbestillingsret som kan tilkøbes dækker afbestilling frem til afrejse. Lejer/ansvarsforsikringen sikrer tilbagebetaling af lejen ved sygdom eller tilskadekomst opstået efter indflytning samt evt. skader på indbo. Bemærk at forsikringen skal tilkøbes i forbindelse med bestillingen af ferieboligen og ikke kan tilkøbes efterfølgende.

6 Lejer/ansvarsforsikring Har du lejet en feriebolig, men bliver nødsaget til at afbestille eller afbryde opholdet pga. sygdom, tilskadekomst eller dødsfald hos dig selv eller dine nærmeste pårørende, dækker forsikringen den del af lejen, som Vacasol er berettiget til efter lejeaftalen. Ved afbrydelse får du lejen for de dage erstattet, som du ikke benytter ferieboligen. Forsikringen dækker når afbrydelsen er meddelt Vacasol senest dagen før inden kl , for den efterfølgende dag. Mht. dokumentation m.m. gælder samme regler som ved afbestillingsforsikring. Forsikringen dækker desuden eventuelle skader forårsaget ved uheld på indbo i ferieboligen. Læs mere om forsikringen og se priser under Forsikringsbestemmelserne. Ønskes de fulde forsikringsbestemmelser, henvises til 16. Forbehold Vacasol har etableret ansvarsforsikring som feriehusformidler i henhold til dansk erstatningsrets bestemmelser, men påtager sig ikke ansvar der går ud over disse bestemmelser. Vacasol påtager sig ikke ansvar for lejerens person eller ejendele i lejeperioden. Vi tager forbehold for varierende priser, ændringer i lokale priser på forbrug som varme, el, gas og vand, specialtilbud og ændringer på hjemmesiden. Vacasol tager desuden forbehold for tastefejl på hjemmesiden, samt fejlinformationer fra vores samarbejdspartnere. 17. Specielle regler ved udvalgte områder i Danmark Hvide Sande OBS: Hvis man max er op til 2 personer i lejemålet, kan der opnås 25 % rabat på mange af vores feriehuse i udvalgte perioder, når blot lejemålet varer minimum en uge og har ankomstdag lørdag. Vær opmærksom på, at personantal inkluderer børn over 2 år. Husdyr må kun medbringes, såfremt det fremgår af lejebeviset/bookingen. Modtager du besøg (også kun en nat) eller ankommer mere end 2 personer, er du forpligtet til at betale fuld pris for hele lejemålet. Vi forbeholder os naturligvis ret til stikprøvekontrol. Ved reservering af en feriebolig med swimmingpool og andre udvalgte huse opkræves et depositum på DKK 1.100,-. Jammerbugten og Thy Aldersgrænse på 26 år for grupper på 4 10 personer. Dette gælder ikke for unge mennesker der holder ferie med deres forældre eller 2-3 unge som vil leje et hus sammen. Kontrolbesøg kan forekomme. Kalundborg og Odsherred Der opkræves husdyrgebyr på DKK 100,- per husdyr. Odder Evt. båd/kano ved feriehuset er ikke med i udlejningen.

Om at leje feriehus. booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298).

Om at leje feriehus. booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298). Om at leje feriehus booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298). Hjemmeside og system er lavet for, at gøre det nemmere for dig som gæst når du skal besøge Kerteminde.

Læs mere

Rejsebetingelser Color Line 17. september 2013 Page 1

Rejsebetingelser Color Line 17. september 2013 Page 1 Intro Når du bestiller en overfart eller pakkerejse med Color Line via colorline.dk, beder vi dig venligst bekræfte, at du har læst de gældende rejsebetingelser. Vi beder derfor alle vore gæster om at

Læs mere

Rejsebetingelser Almindelige betingelser for pakkerejser København, maj 2014

Rejsebetingelser Almindelige betingelser for pakkerejser København, maj 2014 Rejsebetingelser Almindelige betingelser for pakkerejser København, maj 2014 Betingelserne regulerer aftaleforholdet mellem Nortlander Skitours A/S (i det følgende rejsebureauet) og kunder (i det følgende

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser For at vi kan yde den optimale service for vores kunder og gæster, har vi udarbejdet nogle generelle betingelser, som er gældende for alle typer af rejser, med mindre andet er oplyst

Læs mere

Generelle betingelser og rejseinformation

Generelle betingelser og rejseinformation Generelle betingelser og rejseinformation KARIBIA TRAVELS er opsat på, at vores kunder får en så god rejseoplevelse som muligt. Vi beder derfor alle vores kunder, om at læse vores rejsevilkår igennem i

Læs mere

Rejsebetingelser. 1. Aftalen. 2. Betaling af rejsen

Rejsebetingelser. 1. Aftalen. 2. Betaling af rejsen Rejsebetingelser Rejsebetingelserne er lavet ud fra den gældende danske lovgivning, jf. lov nr. 472 af 30. juni om pakkerejser og bekendtgørelse om pakkerejser, suppleret af Langleys egne bestemmelser

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser Indledning 1. Bestilling af rejsen 2. Rejsens pris 3. Betaling 4. Ændring og afbestilling inden afrejsen 5. Rejsebureauets pligter og ansvar efter afrejse 6. Luftfartselskabets ansvar

Læs mere

Officiel firmaprofil

Officiel firmaprofil Officiel firmaprofil Alanya-hjem er et ejendomsformidlingsselskab der er startede i 2003 som service og udlejning. Vi er beliggende centralt ved Alanyas øst strand Oba, Vi har ikke forretnings kontor men

Læs mere

Rejsebetingelser. Generelle betingelser for pakkerejser igennem Poker-Tours. [Side 1] Poker rejse med Poker Tours - Rejsebetingelser

Rejsebetingelser. Generelle betingelser for pakkerejser igennem Poker-Tours. [Side 1] Poker rejse med Poker Tours - Rejsebetingelser [Side 1] Poker rejse med Poker Tours - Generelle betingelser for pakkerejser igennem Poker-Tours. Ved en pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer, såfremt de af Poker Tours

Læs mere

27 Ekspeditionsafgift - inkl konkursforsikring Inklusiv flykonkursforsikring til 20 kr., som er valgfri for flight only kunder.

27 Ekspeditionsafgift - inkl konkursforsikring Inklusiv flykonkursforsikring til 20 kr., som er valgfri for flight only kunder. Faktura - 308051 Mr Rasmus Velling... Rejseagent: Thomas Smidt-Kjærby Telefon: + 45 86 18 24 88 E-mail: thkc@jysk-rejsebureau.dk Dato: 19 jun 2012 Afrejsedato: 05 okt 2012 Faktura total: 360.750,00 kr.

Læs mere

Rickshaw International A/S / Rickshaw Tours & Travel (Scandinavia) VILKÅR OG BETINGELSER

Rickshaw International A/S / Rickshaw Tours & Travel (Scandinavia) VILKÅR OG BETINGELSER Rickshaw International A/S / Rickshaw Tours & Travel (Scandinavia) VILKÅR OG BETINGELSER En safari i Afrika er en enestående og unik oplevelse uanset alder. Det tilrådes at børn er ledsaget af voksne personer

Læs mere

FOR KULTURREJSER EUROPA

FOR KULTURREJSER EUROPA GENERELLE BETINGELSER FOR KULTURREJSER EUROPA Alle rejsearrangementer er underlagt Lov om pakkerejser, der harmoniserer reglerne i Europa og yder en udstrakt forbrugerbeskyttelse. Ifølge lovgivningen skal

Læs mere

FOR KULTURREJSER EUROPA

FOR KULTURREJSER EUROPA GENERELLE BETINGELSER FOR KULTURREJSER EUROPA Alle rejsearrangementer er underlagt Lov om pakkerejser, der harmoniserer reglerne i Europa og yder en udstrakt forbrugerbeskyttelse. Ifølge lovgivningen skal

Læs mere

Generelle betingelser for pakkerejser.

Generelle betingelser for pakkerejser. Generelle betingelser for pakkerejser. Ved en pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer, såfremt de af Hellas Holidays udbydes samlet eller har været udbudt på forhånd og sælges

Læs mere

Du skal huske at oplyse rejsenavn og rejsenummer, rejsedatoer, antal deltagere og deltagernes navne.

Du skal huske at oplyse rejsenavn og rejsenummer, rejsedatoer, antal deltagere og deltagernes navne. Vi anbefaler, at du læser disse betingelser. Det er til både din og vores fordel, at vi er enige om betingelserne. Faktisk forudsætter vi hos Grønlands Rejsebureau, at du som kunde har sat dig ind i de

Læs mere

Værd at vide. Bestilling og betaling... 2. Forsikringer... 7. Flyrejsen... 10. Indkvarteringen... 18. På rejsemålet... 25. Efter hjemrejse... 27. s.

Værd at vide. Bestilling og betaling... 2. Forsikringer... 7. Flyrejsen... 10. Indkvarteringen... 18. På rejsemålet... 25. Efter hjemrejse... 27. s. Værd at vide Bestilling og betaling... 2 Forsikringer... 7 Flyrejsen... 10 Indkvarteringen... 18 På rejsemålet... 25 Efter hjemrejse... 27 s. 1 Bestilling og betaling Bestilling Sunweb er en online rejsearrangør,

Læs mere

SMYRIL LINE A/S ("SML") Generelle Betingelser 2016

SMYRIL LINE A/S (SML) Generelle Betingelser 2016 SMYRIL LINE A/S ("SML") Generelle Betingelser 2016 GENERELLE BETINGELSER De almindelige vilkår er udformet efter den danske Lov om Pakkerejser ( Pakkerejseloven ). Vilkårene gælder for pakkerejser, som

Læs mere

ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN

ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN BESTILLING AF REJSEN Du bestiller rejsen på www.bhutanspecialisten.dk eller på telefon 61 71 51 15. Vi sender dig en tilmeldingsblanket, som du skal udfylde og

Læs mere

Almindelige bestemmelser for Albatros Travel A/S Alle rejsearrangementer er underlagt Lov om pakkerejser, der harmoniserer reglerne i Europa og yder en udstrakt forbrugerbeskyttelse. Ifølge lovgivningen

Læs mere

GENERELLE REJSEBETINGELSER

GENERELLE REJSEBETINGELSER GENERELLE REJSEBETINGELSER 1 Grupperejsedefinition. Grupperejser er i gængs forstand ikke en "pakkerejse", men et skræddersyet tilbud, der aftales mellem én person på vegne af et antal personer og TEAM

Læs mere

Rejsens pris Rejseprisen omfatter samtlige i programmet eller aftalen nævnte ydelser samt alle obligatoriske skatter, afgifter m.v.

Rejsens pris Rejseprisen omfatter samtlige i programmet eller aftalen nævnte ydelser samt alle obligatoriske skatter, afgifter m.v. Vilkår og rejsebetingelser gældende fra 1.2.2011 Salg af pakkerejser Ruby Rejser er som turoperatør sælger af pakkerejser, ligesom vi formidler en række produkter som formidlere for en række transportselskaber.

Læs mere

Ærø Ungdomsskole Halvejen 24 5960 Marstal Att: Henrik Harder Holstebro, d. 27-02-2015

Ærø Ungdomsskole Halvejen 24 5960 Marstal Att: Henrik Harder Holstebro, d. 27-02-2015 Reference nummer: 115946 Ærø Ungdomsskole Halvejen 24 5960 Marstal Att: Henrik Harder Holstebro, d. 27-02-2015 Grupperejse til Paris - uge 27 2015 Hej Henrik. Tak for din henvendelse til BENNS. Hermed

Læs mere

Den Danske Rejsegruppe / filial af Svenska Resegruppen AB vil stå som betalingsmodtager på dit kontoudtog.

Den Danske Rejsegruppe / filial af Svenska Resegruppen AB vil stå som betalingsmodtager på dit kontoudtog. Salgsbetingelser Ansvar for rejsens gennemførelse Den Danske Rejsegruppe / filial af Svenska Resegruppen AB og Travelstart.dk er formidler af flybilletter, hotelophold, udlejningsbiler og øvrige arrangementer.

Læs mere

Den Danske Rejsegruppe / filial af Svenska Resegruppen AB vil stå som betalingsmodtager på dit kontoudtog.

Den Danske Rejsegruppe / filial af Svenska Resegruppen AB vil stå som betalingsmodtager på dit kontoudtog. Ansvar for rejsens gennemførelse Den Danske Rejsegruppe / filial af Svenska Resegruppen AB og Flybillet.dk er formidler af flybilletter, hotelophold, udlejningsbiler og øvrige arrangementer. Vi sælger

Læs mere

F.G.E Rostrups Vej 2 8000 Århus C.

F.G.E Rostrups Vej 2 8000 Århus C. Thomas Jensen F.G.E Rostrups Vej 2 8000 Århus C. Silkeborg, den 09/10/2012 Tak for bestilling af skiferie til Tignes Trier Ski fremsender her jeres reservationsbevis. I vil cirka 10 dage før afrejse modtage

Læs mere

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten.

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten. Abonnementsbetingelser for Call me Mobil (version 5.04) Disse abonnementsbetingelser gælder for alle kundeaftaler om oprettelse af mobiltelefoniabonnementer både på postpaid og prepaid (herefter Call me

Læs mere

Priser & betingelser Mexico, 1.- 17. oktober 2011

Priser & betingelser Mexico, 1.- 17. oktober 2011 Priser & betingelser Mexico, 1.- 17. oktober 2011 Grundpris per person: Pris per person i delt dobbeltværelse v/min. 22 personer DKK 18.970,- Pris per person i delt dobbeltværelse v/min. 16 personer DKK

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere