1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder."

Transkript

1 Forsikringspolitik

2 1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder. 2. Kommunen tegner som hovedregel forsikringer efter samlet udbud af forsikringsydelserne. 3. I samtlige forsikringsaftaler anføres Nyborg Kommune som forsikringstager, idet de enkelte aftaler i policerne forsynes med oplysninger om institution, afdeling eller stab. 4. Forsikringskontoret varetager alle forsikringsmæssige forhold i kommunen. Selvejende institutioner eller andre, hvor lønudbetaling finder sted gennem kommunens lønkontor og/eller som modtager kommunalt driftstilskud, kan indgå aftale med Forsikringskontoret om administration af forsikringsmæssige forhold. 5. Efter oplysning fra institutioner, afdelinger og stabe foretager Forsikringskontoret: Nytegning af policer Ændring/ajourføring/ophævelse af bestående policer Anmeldelse af skader. Lederen af den institution/arbejdsplads, hvor skaden er sket, udfærdiger skadeanmeldelsen og sender straks denne til Forsikringskontoret bilagt relevante papirer fx politirapport. 6. Betaling af regninger vedrørende forsikringspræmier sker via Opus Økonomi centralt fra Forsikringskontoret. Betaling for skadesudgifter sker via Opus Økonomi jf. aftale med Forsikringskontoret. 7. Forsikringskontoret opbevarer originalpolicerne. Genpart af policerne tilsendes de respektive institutioner, afdelinger og stabe. 8. Forsikringskontoret sørger for, at forsikringsbestanden gennemgås løbende med henblik på revurdering af forsikringssummer set i relation til den aktuelle genanskaffelsesværdi. Ved denne gennemgang sikres tillige, at kommunens forsikringsmæssi-

3 ge behov til stadighed er ajourført. Endvidere sørger Forsikringskontoret for, at der ved hver forsikringsperiodes udløb foretages udbud af den samlede forsikringsportefølje. 9. De af forsikringsselskabet og Forsikringskontoret udarbejdede blanketter kan rekvireres via kommunens intranet. 10. Ledelse skal i samarbejde med Forsikringskontoret sikre, at reglerne i nærværende forsikringspolitik overholdes, og at de i policerne foreskrevne sikkerhedsregler overholdes, således at skader forebygges eller skaders omfang begrænses mest muligt. 11. Politianmeldelse af kriminelle handlinger skal altid omgående og direkte foretages af institutionen, afdelingen eller staben. 12. Forsikringskontoret er berettiget til at anmode om bistand fra andre enheder til forsikringssagers belysning. 13. Retablering af indtrådte skader må ikke påbegyndes uden Forsikringskontorets godkendelse, medmindre det kan forudses, at skaden vil blive forøget inden. Retablering af bagatelskader kan dog foretages straks. 14. Det påhviler den person, der bestiller retablering af skader, at oplyse leverandøren om skadedato og skadenummer. Skaden betales i første omgang af skadelidte enhed. Når endelig opgørelse findes, sendes denne til Forsikringskontoret til ompostering. Ved ansvarsskade, hvor der er en obligatorisk selvrisiko, betales alle skader på under kr. af skadelidte enheds eget budget. 15. Indtræffer et ulykkestilfælde (arbejdsskade), der kan medføre krav på ydelse efter arbejdsskadesikringsloven, skal arbejdslederen (eller sikkerhedsrepræsentanten) straks udfærdige en skadesanmeldelse. Blanketten underskrives af både arbejdsleder (eller i dennes fravær sikkerhedsrepræsentanten) og medarbejder. Anmeldelsen sendes efterfølgende til Forsikringskontoret, som bekræfter skaden overfor medarbejderen og foretager det nødvendige i forhold til Arbejdsskadestyrelsen og Arbejdstilsynet.

4 Dødsfald, der kan være forårsaget af en arbejdsskade, eller dødsfald der indtræffer på en arbejdsplads skal anmeldes inden 48 timer til Forsikringskontoret. Når Forsikringskontoret ikke træffes skal indberetning ske direkte til Arbejdsskadestyrelsen på tlf Ved formodning om en arbejdsbetinget skade/lidelse (AES) henvises medarbejderen til egen læge/tandlæge, der har pligt til at anmelde alle formodede lidelser efter denne lov. 16. Nyborg Kommune tegner følgende forsikringer: A. BRANDFORSIKRING og HUSEJERFORSIKRING (bygningsforsikring) For samtlige kommunalt ejede bygninger jf. pkt. C. Selvrisiko: kr. ved enhver skade. B. LØSØREFORSIKRING (Brand, kortslutning og vandskade) Selvrisiko: kr. ved enhver skade C. BRANDFORSIKRING Tegnes hvor øvrig forsikring er unødvendig fx. vejmateriel og plantager tegnes kun brandforsikring. Selvrisiko: kr. ved enhver skade. D. INDBRUDSTYVERIFORSIKRING Tegnes kun for særlige områder pga. selvrisikoens størrelse. Der tegnes fx forsikring for ran og røveri fra kommunale beholdninger af rede penge eller pengerepræsentativer fra ekspeditionslokaler. E. MOTORKØRETØJSFORSIKRING Omfatter ansvarsforsikring og kaskodækning for kommunale køretøjer på 10 HK og derover uanset om køretøjet er indregistreret eller ej. Kaskodækningen tegnes efter aftale med Forsikringskontoret. Ansvarsdækningen er obligatorisk. Selvrisiko: kr. ved enhver kasko/brand skade. F. ANSVARSFORSIKRING Omfatter samtlige af Nyborg Kommunes aktiviteter, herunder ansvaret i egenskab af husejer og Nyborg Byråds ansvar i fremmede selskaber. Herudover tegnes der en professionel ansvarsforsikring ved fejlrådgivning mv. i hushandler og lign. og forureningsansvarsforsikring for udgifter i forbindelse med forureningsuheld. Selvrisiko ved generel ansvarsforsikring: kr. ved enhver skade. G. ARBEJDSSKADEFORSIKRING Nyborg Kommune er selvforsikret, men der tegnes en administrationsordning med en tilkoblet katastrofedækning. Der dækkes op til kr. pr. skadebegivenhed med mere end 1 tilskadekommen. Selvrisiko: kr. pr. skadebegivenhed.

5 Arbejdsbetingede lidelser er dækket via den lovpligtige forsikring via Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES). H. KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Der tegnes kollektiv ulykkesforsikring for byrådsmedlemmer. I. For SPECIELLE RISICI tegnes: - ENTREPRISEFORSIKRING for byggeri under opførelse og spec. anlægsarbejder - ALL RISK FORSIKRING - ANTENNEFORSIKRING for anlæg. Selvrisiko: kr. ved enhver skade. - REJSEFORSIKRING for tjenesterejser i Norden og Europa. 17. Bestemmelser vedr. BRANDFORSIKRING OG HUSEJERFORSIKRING jf. 16, pkt. A: Forsikringen tegnes på fuld og nyværdivilkår. Forsikringssum/præmieberegningsgrundlag fastsættes til de lokale byggeudgifter ved bygningens genopførelse ekskl. moms. Ved forsikringens tegning bør der samtidig tages højde for kommunens selvvalgte selvrisiko på kr. Der tegnes ikke glasskadeforsikring. 18. Bestemmelser vedr. LØSØREFORSIKRING jf. 16, pkt. B: Forsikringen tegnes så vidt muligt på nyværdivilkår. Forsikringssummen omfatter alt inventar og løsøre på forsikringsstedet og fastsættes til den totale genanskaffelsesudgift ekskl. moms. Der bør ved forsikringens tegning tages højde for kommunens selvvalgte selvrisiko på kr. Indbo og løsøre tilhørende beboere på kommunens plejehjem er ikke omfattet af kommunens forsikringer. Borgeren bør selv eller via familien tegne en kombineret familieforsikring inkl. privat ansvarsforsikring. 19. Bestemmelser vedr. BYGGERI UNDER OPFØRELSE jf. 16, pkt. I: Der tegnes altid BRAND OG STORMSKADEFORSIKRING inkl. dækning af alle entreprenører. Det skal af entreprisens udbudsmateriale fremgå, såfremt kommunen tegner kombineret entrepriseforsikring med en selvrisiko, så entreprenørerne ved tilbudsgivningen kan tage højde for dette. Selvrisiko er kr. Sikrede entreprenører skal pålægges pligt til skriftligt at meddele opståede skader direkte til Forsikringskontoret. Forsikringskontoret anmelder derefter omgående skaderne til forsikringsselskabet.

6 20. Erstatningskrav, der ikke hører hjemme under kommunens forsikringsdækninger eller den valgte selvforsikring, kræver bevillingsmæssig hjemmel. Disse forelægges til politisk beslutning. 21. Indgåelse af forsikringsaftaler vedr. andre forsikringsbrancher end anført i denne forsikringspolitik bortset fra forsikringer med korte dækningsperioder kræver godkendelse i Økonomiudvalget. Udgifter til ikke dækningsberettigede skader (fx glasskader) afholdes af den skaderamte enhed. 22. Forsikringspolitikken træder i kraft pr. 1. januar Vedtaget af Byrådet den Torvet Nyborg

Forsikringspolitik/ - administration for Norddjurs Kommune

Forsikringspolitik/ - administration for Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Økonomi- og lønafdelingen Område: Forsikringspolitik Gældende fra: 25. januar 2006 Ansvarlig: Økonomi- og lønchefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune Forsikringspolitik/ - administration

Læs mere

Forsikringsplan for. Forsikrings- og risikostyringspolitik 1

Forsikringsplan for. Forsikrings- og risikostyringspolitik 1 Forsikringsplan for Forsikrings- og risikostyringspolitik 1 Forsikringsplan Jammerbugt Kommune forsikrer sine risici, i henhold til den nye forsikringsaftale, der blev indgået, efter det seneste forsikringsudbud

Læs mere

POLITISK FORSIKRINGSADMINISTRATION

POLITISK FORSIKRINGSADMINISTRATION Forsikringspolitik 2014-2017 FORMÅL Beskrivelse af Faaborg-Midtfyn Kommunes selvforsikringsordning. SELVFORSIKRET Som selvforsikrer er kommunen sit eget forsikringsselskab. I daglig tale hedder forsikringsselskabet

Læs mere

Retningslinjer for forsikring i Svendborg Kommune

Retningslinjer for forsikring i Svendborg Kommune Retningslinjer for forsikring i Svendborg Kommune Nærværende revision af Svendborg Kommunes forsikringspolitik er udarbejdet med henblik på at give alle dele af organisationen et overblik over forsikringspolitikken

Læs mere

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728 MOTORKØRETØJSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S CHEVROLET 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning 2014

Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning 2014 Dato: 1. april 2014 Sagsbehandler 1. kontor Håndbog for Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning 2014 Indhold 1. Indledning... 6 Side 2 1.1. Introduktion... 6 1.2. Anmeldelse af skader m.m....

Læs mere

ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER Bilag 2 Police, Ansvars og Kaskoforsikring Dækforsikring, Fejltankning og Nøgleforsikring AUTOFORSIKRING ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER Branche 78. 10.2013 1. Sikrede personer I tilslutning til gældende

Læs mere

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 GENERELLE BETINGELSER.... 3 1.Præmiens betaling.... 3 2.Indeksregulering af præmien.... 3 3.Præmieændring m.v.... 3 4.Flytning og risikoforandring.... 3 5.Opsigelse....

Læs mere

Denne side beskriver, hvad de enkelte grupper, divisioner, kurser, arrangementer mv. (herefter kaldet grupper) skal vide om forsikringer.

Denne side beskriver, hvad de enkelte grupper, divisioner, kurser, arrangementer mv. (herefter kaldet grupper) skal vide om forsikringer. Forsikringer i Det Danske Spejderkorps Når der laves spejderarbejde, vil der ofte være en risiko for, at der kan ske uheld og skader. For at alle kan føle sig trygge ved at lave spejderarbejde, skal alle

Læs mere

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER Jf. hovedstyrelsens beslutning af 26. juni 2007 Redigeret 24. april 2012 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESSER... 4 2.1. Aktørernes opgaver...

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE Kravspecifikation i forbindelse med udbud af forsikringsmæglerydelse til Gentofte kommune i henhold til

GENTOFTE KOMMUNE Kravspecifikation i forbindelse med udbud af forsikringsmæglerydelse til Gentofte kommune i henhold til Kravspecifikation i forbindelse med udbud af forsikringsmæglerydelse til Gentofte kommune i henhold til Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1

Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1 BILFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med trinregulering Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 3 1.1 SIKREDE PERSONER... 3 1.2 HVOR DÆKKES?... 3 1.3 UNDTAGET... 3 1.4 MOTORLØB, ØVELSESKØRSEL,

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med fastpræmie Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 1.1 SIKREDE PERSONER... 1.2 HVOR DÆKKES?... AFSNIT 2 BILFORSIKRING GENERELT... 2.1 FORSIKRINGEN

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER MOTORCYKEL PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER MOTORCYKEL PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER MOTORCYKEL PRIVAT Indholdsfortegnelse: Fællesbestemmelser Definitioner Forudsætninger Generelt Forsikringssummer 1. Hvem er dækket? 2. Hvor dækker forsikringen? 2.1 Begrænset dækning

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER VETERANKØRETØJSFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER VETERANKØRETØJSFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER VETERANKØRETØJSFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? 3. Køretøjets registrering, anvendelse og

Læs mere

Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret

Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser Motorcykelforsikring Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MC-1 Gældende fra 01.07.2015 1 2 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORCYKEL MC-1 AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG 1.1 SIKREDE PERSONER Forsikringen

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 BILFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Formidlet af: Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens 34, har De fortrydelsesret.

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 MOTORCYKELFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Fællesbestemmelser for motorcykelforsikring Disse bestemmelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser Bilforsikring Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014 Forsikringsbetingelser Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.1 Sikrede personer... 4 1.2 Hvor dækkes?... 4 1.3 Motorløb,

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 BILFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Formidlet af: Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens 34, har De fortrydelsesret.

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 AUTOFORSIKRING Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens 34, har De fortrydelsesret. Fortrydelsesretten er 14 dage. Fristen regnes

Læs mere

bilforsikring Version 1102006

bilforsikring Version 1102006 bilforsikring Version 1102006 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 17-19 Side 7 Kaskodækning Afsnit 20-25 Side 9 Friskadedækning

Læs mere

Forsikringspolitik og dækningsoversigt. Jammerbugt Kommune

Forsikringspolitik og dækningsoversigt. Jammerbugt Kommune Forsikringspolitik og dækningsoversigt for Jammerbugt Kommune (Brovst Kommune, Fjerritslev Kommune og Pandrup Kommune gældende fra og med 01.01.2006) (og for Aabybro Kommune fra 01.01.2007.) Udarbejdet

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser

Almindelige forsikringsbetingelser Nassau forsikring Almindelige forsikringsbetingelser Professionel ansvarsforsikring for teknisk rådgivning og bistand, TEK-01-01 1.0 Forsikringens omfang Denne forsikring dækker forsikringstageren og alle

Læs mere