Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017"

Transkript

1 Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017 Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketinget vedtog i februar måned 2011 de relevante ændringer af lov om kommunernes styrelse. Loven er således en udmøntning og præcisering af den ovenfor nævnte aftale. Halvårsregnskabet omfatter et halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni samt et forventet årsregnskab. I aftalen om kommunernes økonomi for 2018 er Regeringen og KL enige om at afskaffe kravet om et halvårligt regnskab. Det træder først i kraft fra 2018, fordi det kræver ændring af styrelseslovens 45a, 46 og 57. Halvårsregnskabet Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige opfølgninger i løbet af året. I de sædvanlige opfølgninger følges op på det forventede årsforbrug set i forhold til det korrigerede. I halvårsregnskabet skal der følges op i forhold til det oprindelige. For at skabe sammenhæng mellem opfølgningerne er der ved dette halvårsregnskab både opfølgning i forhold til oprindeligt og korrigeret. Forskellen på det oprindelige og det korrigerede er tillægsbevillinger og omplaceringer givet i perioden 1. januar til 30. juni Omplaceringer og tillægsbevillinger vedrører følgende: Direktionens handleplaner med henblik på overholdelse - iværksat foråret 2017 Tillægsbevillinger og omplaceringer ved revision 1 og 2 Udmøntning af Vækstudvalgets pulje Overførsler fra tidligere år til 2017 Det forventede resultat Det forventede regnskabsresultat for 2017 skønnes ved halvårsregnskabet at blive et samlet overskud på 18,2 mio. kr. mod et lagt underskud på 8,4 mio. kr. Resultatet er nærmere beskrevet under regnskabsopgørelsen og regnskabsoversigten.

2 Regnskabsopgørelse Regnskabsopgørelsen viser kommunens indtægter og udgifter. Opgørelsen sammenstiller det oprindelige og det korrigerede med det forventede årsforbrug. Tabel 1. Regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2017 for Holbæk Kommune M io. kr. Oprindeligt Omplaceringer og tillægsbevillinger Korrigeret Forbrug regnskab pr. afvigelse. Korrigeret afvigelse. Oprindeligt A B C D E F=E-C G=E-A Indtægter i alt ,7 15, , , ,0 3,1 18,7 Skatter ,9 7, , , ,0-0,0 7,0 Tilskud og udligning ,8 8, ,2-524, ,0 3,1 11,8 D riftsudgifter i alt 3.959,9 10, , , ,6-1,8 8,7 Økonomiudvalg 469,0 22,2 491,2 190,9 425,8-65,5-43,2 Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" 1.054,1-11, ,2 498, ,2 14,0 2,1 Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" 1.041,2 3, ,7 496, ,2 0,6 4,0 Udvalget for Klima og M iljø 147,8-11,4 136,4 68,2 135,0-1,4-12,8 Udvalget "Uddannelse og Job" 1.135,3 4, ,9 610, ,9 50,9 55,6 Udvalget "Kultur, Fritid og Fælleskaber" 112,6 3,4 115,9 81,7 115,5-0,4 3,0 R enter 16,2-16,2 12,2 16,2 - - R esultat af primær drift -235,6 26,1-209,5-103,7-208,2 1,3 27,4 A nlæg 134,7 158,0 292,7 75,8 132,2-160,5-2,5 Forsynnig R esultat -100,9 184,1 83,2-27,9-75,9-159,1 25,0 F inansiering i alt 109,3-64,0 45,3 73,8 57,7 12,4-51,6 Optagelse af lån -31,0-64,0-95,0-53,6-82,6 12,4-51,6 Afdrag på lån 61,0-61,0 30,5 61,0 - - Finansforskydninger 79,3-79,3 96,8 79,3 - - R esultat i alt 8,4 120,1 128,5 45,8-18,2-146,7-26,6 Kassefo rbrug -8,4-120,1-128,5-45,8 18,2 146,7 26,6 Regnskabsopgørelsen viser, at Holbæk Kommune forventer et overskud på 18,2 mio. kr., hvilket er en forbedring på 26,6 mio. kr. i forhold til det oprindeligt terede underskud på 8,4 mio. kr. I tabellen er beløbene afrundet. Det giver nogle steder afvigelse mellem sumbeløbet i tabellen, og det beløb man får, hvis man selv lægger tallene sammen. Dette gælder også i teksten nedenunder, hvor tallene er hentet fra tabellen. Indtægter Der forventes 18,7 mio. kr. færre indtægter end oprindeligt teret. De 7 mio. kr. skyldes en forventning om tilbagebetaling til borgerne af grundskyld på grund af ændrede ejendomsvurderinger. De øvrige 11,8 mio. kr. skyldes nedjustering i forbindelse med midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskud og statstilskud. I forhold til det korrigerede er der en forskel vedrørende indtægter på 3,1 mio.kr., hvilket skyldes at midtvejsreguleringen er lavere end forventet. 2

3 Der er oprindeligt teret med en indtægt på 4.211,7 mio. kr. Ved halvårsregnskabet forventes indtægterne for hele 2017 at blive 4.193,0 mio. kr. Driftsudgifter Driftsudgifterne forventes at blive 8,7 mio. kr. højere end oprindeligt teret. Det oprindelige er 3.959,9 mio. kr. og det forventede årsforbrug er 3968,6 mio. kr. Det korrigerede er 10,4 mio. kr. højere end det oprindelige. Set i forhold til det korrigerede er der derfor et forventet mindreforbrug. Det forventede mindreforbrug i forhold til korrigeret er 1,8 mio. kr. Forskellen på det oprindelige og det korrigerede består af omplaceringer og tillægsbevillinger ved revision 1 på -13,1 mio. kr., omplaceringer og tillægsbevillinger ved revision 2 på -4,1 mio. kr. og overførsler fra tidligere år til 2017 på 27,6 mio. kr. Det forventede merforbrug vedrører primært det specialiserede socialområde og beskæftigelsesområdet. Årsagen er nærmere beskrevet i forbindelse med regnskabsoversigten. Renter Kommunens oprindelige på 16,2 mio. kr. til renter forventes at holde. Budgettet er ikke ændret siden vedtagelsen, og det korrigerede er derfor det samme som det oprindelige. Anlæg Det oprindelige anlægs er 134,7 mio. kr. Det forventede årsforbrug for 2017 forventes at blive 132,2 mio. kr. altså 2,5 mio. kr. lavere end oprindeligt teret. De færre udgifter skyldes blandt andet, at den forventede udgift til styring af anlægsprojekter, der dækkes af salgsindtægter, bliver lavere end forventet. De færre udgifter modregnes delvist af øgede udgifter til to fuldt ud lånefinansierede anlægsprojekter vedrørende havnerelaterede vedligeholdelsesarbejder og Orøfærgen. Det korrigerede er 158,0 mio. kr. højere end oprindeligt. Set i forhold til det korrigerede er der et mindreforbrug på 160,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes tilbageholdenhed med anlægsudgifterne af hensyn til kommunens samlede økonomi. Finansiering Der forventes at blive optaget lån for 51,6 mio. kr. mere end oprindeligt teret. De 34 mio. kr. er en restlånoptagelse vedrørende De 5 mio. kr. vedrører anlægsprojekter med fuld låneadgang, og de 15 mio. kr. vedrører Byggekredit-OPP for Tyssingehave i Tølløse. Derudover forventes optaget 2,4 mio. kr. mindre i lån end forventet i oprindeligt vedrørende energirenovering. Afdrag på lån og finansforskydninger forventes uændret i forhold til oprindeligt. Årets forventning er, at finansiering belaster den samlede økonomi med 57,7 mio. kr., hvilket er en forbedring på 51,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige på 109,3 mio. kr. 3

4 Regnskabsoversigt Regnskabsoversigten viser det forventede årsforbrug på bevillingsniveau. Tabel 2. Regnskabsoversigt pr. 30. juni 2017 for Holbæk Kommune M io. kr. D rift Oprindeligt Omplacer-inger og tillægsbevillinger Korrigeret Forbrug regnskab pr. afvigelse. Korrigeret A B C D E F=E-C G=E-A afvigelse. Oprindeligt Note Øko no miudvalget 469,0 22,2 491,2 190,9 425,8-65,5-43,2 Politisk organisation 11,5 2,3 13,8 5,9 13,3-0,4 1,8 1 Administration 449,8 20,0 469,7 179,2 404,7-65,0-45,0 2 Erhverv 7,8-7,8 5,8 7, Udvalget "Læring o g T rivsel fo r B ø rn o g Unge" 1.054,1-11, ,2 498, ,2 14,0 2,1 Skoler - 0. til 9. klasse 613,4-9,2 604,2 279,9 614,2 10,0 0,8 4 Almene dagtilbud 265,5-1,5 264,0 136,5 264,0-0,0-1,5 5 Børnespecialområdet 175,1-1,2 173,9 82,1 178,0 4,0 2,9 6 Udvalget "A ktiv H ele Livet - Sundhed o g Omso rg" 1.041,2 3, ,7 496, ,2 0,6 4,0 Sundhed 312,9-2,4 310,5 109,7 313,3 2,8 0,5 7 Ældre 449,7-3,6 446,1 238,7 433,8-12,3-15,9 8 Voksenspecialområdet - uden for arbejdsmarkedet 278,7 9,5 288,1 148,6 298,1 10,0 19,5 9 Udvalget fo r Klima & M iljø 147,8-11,4 136,4 68,2 135,0-1,4-12,8 M iljø og planer 11,6-1,0 10,5 7,0 10,5 - -1,0 10 Ejendomme 23,8-9,9 13,9 7,7 12,5-1,4-11,3 11 Kommunale veje og trafik 112,4-0,4 112,0 53,5 112,0 - -0,4 12 Udvalget "Uddannelse o g Jo b" 1.135,3 4, ,9 610, ,9 50,9 55,6 Skoler klasse 20,4 2,3 22,7 9,2 19,4-3,3-1,0 13 Unge udsatte 51,5 2,8 54,2 30,5 57,0 2,7 5,5 14 Voksenspecialområdet - unge og jobparate 183,6 1,6 185,2 86,2 184,1-1,1 0,5 15 Uddannelse og beskæftigelse 879,8-2,0 877,8 484,5 930,4 52,5 50,6 16 Udvalget "Kultur, F ritid o g F ællesskab" 112,6 3,4 115,9 81,7 115,5-0,4 3,0 Kultur og fritid 112,6 3,4 115,9 81,7 115,5-0,4 3,0 17 D rift i alt 3.959,9 10, , , ,6-1,8 8,7 F inansiering ,2-48, , , ,0 15,5-32,8 18 A nlæg Økonomiudvalget 19,0 109,2 128,2-8,5-32,3-160,5-51,3 Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" 2,0 28,2 30,2 17,4 30,2-28,2 Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" 5,8-5,8 21,3 5,8 - - Udvalget for Klima & M iljø 19,5 18,3 37,8 7,2 37,8-18,3 Udvalget "Uddannelse og Job" Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" 88,4 2,3 90,7 38,2 90,7-2,3 A nlæg i alt 134,7 158,0 292,7 75,8 132,2-160,5-2,5 19 R esultat i alt 8,4 120,1 128,5 45,8-18,2-146,7-26,6 I tabellen er beløbene afrundet. Det giver nogle steder afvigelse mellem sum-beløbet i tabellen, og det beløb man får, hvis man selv lægger tallene sammen. Dette gælder også i teksten nedenunder, hvor tallene er hentet fra tabellen. Note 1: Politikområde Politisk organisation Der forventes merforbrug på 1,8 mio. kr. set i forhold til det oprindelige. De øgede udgifter skyldes den af Byrådet vedtagne stigning i borgmesterens løn og samling af udgiften til Fælles-skaberne under politikområde Politisk organisering. 4

5 Det korrigerede er 2,3 mio. kr. højere end det oprindelige. I forhold til det korrigerede er der derfor et forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Note 2: Politikområde Administration Der forventes mindreforbrug på 45 mio. kr. set i forhold til det oprindelige. De færre udgifter skyldes, at der er lagt penge i kassen vedrørende uforbrugte puljemidler, Vækst & Bæredygtighed har fået tilført midler fra Puljen vedrørende reduceret prisfremskrivning, og og forbrug er tilpasset de ændringer, der er besluttet i løbet af første halvår med henblik på overholdelse. Derudover er økonomistyringen vedrørende direktionens handlingsplaner for overholdelse i 2017 på 50 mio. kr. håndteret teknisk under politikområde Administration, ligesom der ligger en pulje på 8,9 mio. kroner i forventet overførsel fra 2017 til Det betyder, at der ligger mindreforbrug indenfor området på 58,9 mio.kr., som skal dække forventet merforbrug på det specialiserede socialområde og beskæftigelsesområdet samt overførsler fra 2017 til Det korrigerede er 20 mio. kr. højere end det oprindelige. Mindreforbruget set i forhold til korrigeret er derfor 65 mio. kr. Note 3: Politikområde Erhverv Det forventede regnskab svarer til det oprindelige. Budgettet er ikke ændret siden vedtagelsen, og det korrigerede er derfor det samme som det oprindelige. Note 4: Politikområde Skoler klasse Der forventes merforbrug på 0,8 mio. kr. set i forhold til det oprindelige. De øgede udgifter skyldes primært, at omlægningen af specialundervisningstilbud fra Kommunale specialskoler til folkeskolernes egne specialundervisningstilbud ikke sker så hurtigt som forudsat i oprindeligt. Derudover kan skolerne ikke fuldt ud hente de reduktioner, som indkøb med omtanke kræver, da indkøb af materialer og serviceydelser er sat ned til et minimum. Det korrigerede er 9,2 mio. kr. lavere end det oprindelige. Derfor er det forventede merforbrug i forhold til det korrigerede 10,0 mio. kr. Note 5: Politikområde Almene Dagtilbud Der forventes mindreforbrug på 1,5 mio. kr. set i forhold til det oprindelige. De færre udgifter skyldes primært færre pædagogisk assistent-elever og uforbrugte puljemidler vedrørende Differentierede åbningstider. Der forventes øgede udgifter til private institutioner. De øgede udgifter finansieres indenfor Læring & Trivsel. Det korrigerede er 1,5 mio. kr. lavere end det oprindelige. Det korrigerede forventes derfor overholdt. 5

6 Note 6: Politikområde Børnespecialområdet Der forventes merforbrug på 2,9 mio. kr. set i forhold til det oprindelige. De øgede udgifter skyldes primært flere årspersoner på opholdssteder og døgninstitutioner end forudsat. De øgede udgifter modsvares delvist af forventning om færre udgifter til forebyggende foranstaltninger for børn. Det korrigerede er 1,2 mio. kr. lavere end det oprindelige. Merforbruget i forhold til det korrigerede er derfor 4,0 mio. kr. Note 7: Politikområde Sundhed Der forventes merforbrug på 0,5 mio. kr. set i forhold til det oprindelige. De øgede udgifter skyldes primært medfinansiering. På området er der dog usikkerhed omkring datagrundlaget på grund af implementeringen af Sundhedsplatformen. Det korrigerede er 2,4 mio. kr. lavere end det oprindelige. Derfor er det forventede merforbrug i forhold til det korrigerede 2,8 mio. kr. Note 8: Politikområde Ældre Der forventes mindreforbrug på 15,9 mio. kr. set i forhold til det oprindelige. De færre udgifter skyldes primært færre social- og sundhedselever samt initiativer på ældreområdet med henblik på at bidrage til løsning af kommunens samlede økonomiske udfordringer. Det korrigerede er 3,6 mio. kr. lavere end det oprindelige. Mindreforbruget set i forhold til det korrigerede er derfor 12,3 mio. kr. Note 9: Politikområde Voksenspecialområdet uden for arbejdsmarkedet Der forventes merforbrug på 19,5 mio. kr. set i forhold til det oprindelige. De øgede udgifter skyldes primært, at der er flere borgere, der har en foranstaltning, end det er antaget i forudsætningerne, og at gennemsnitsprisen pr. borger er højere end antaget. Det korrigerede er 9,5 mio. kr. større end det oprindelige. Merforbuget set i forhold til det korrigerede er derfor 10,0 mio. kr. Note 10: Politikområde Miljø og planer Der forventes mindreforbrug på 1,0 mio. kr. set i forhold til det oprindelige. De færre udgifter skyldes en teknisk omplacering af midler vedrørende Landsbyfornyelse Det korrigerede er 1,0 mio. kr. lavere end oprindeligt. Det korrigerede forventes derfor overholdt. Note 11: Politikområde Ejendomme Der forventes mindreforbrug på 11,3 mio. kr. set i forhold til det oprindelige. De færre udgifter skyldes en teknisk omplacering til anlæg, reduktioner til dækning af reduceret prisfremskrivning samt indkøb og ansættelse med omtanke. Derudover er der et mindreforbrug vedrørende midlertidig indkvartering af flygtninge på grund af færre flygtninge end forventet. 6

7 Det korrigerede er 9,9 mio. kr. lavere end det oprindelige. Mindreforbruget i forhold til korrigeret er derfor 1,4 mio. kr. Note 12: Politikområde Kommunale veje og trafik Der forventes mindreforbrug på 0,4 mio. kr. set i forhold til det oprindelige. De færre udgifter skyldes implementering af direktionens handleplaner. Det korrigerede er 0,4 mio. kr. lavere end det oprindelige. Det korrigerede forventes derfor overholdt. Note 13: Politikområde Skoler 10. klasse Der forventes mindreforbrug på 1,0 mio. kr. set i forhold til det oprindelige. De færre udgifter skyldes primært, at der er kommet flere elever end forudsat og at indkøb med omtanke genererer et mindreforbrug. Det korrigerede er 2,3 mio. kr. højere end det oprindelige. Mindreforbruget set i forhold til det korrigerede er derfor 3,3 mio. kr. Note 14: Politikområde Unge udsatte Der forventes merforbrug på 5,5 mio. kr. set i forhold til det oprindelige. De øgede udgifter skyldes primært, at flere unge efter endt ophold i psykiatrien anbringes i døgninstitutioner mv., og at der er flere unge, som bliver domsanbragt end forventet. Det korrigerede er 2,8 mio. kr. højere end det oprindelige. Merforbruget set i forhold til det korrigerede er derfor 2,7 mio. kr. Note 15: Politikområde Voksenspecialområdet unge og jobparate Der forventes merforbrug på 0,5 mio. kr. set i forhold til det oprindelige. De øgede udgifter skyldes primært, at der er flere borgere, der har en foranstaltning, end det er antaget i forudsætningerne, og at gennemsnitsprisen pr. borger er højere end antaget. Til gengæld forventes et mindreforbrug vedrørende boligsikring, som er med til at modregne merforbruget. Det korrigerede er 1,6 mio.kr. højere end det oprindelige. Det betyder, at der i forhold til det korrigerede forventes et mindreforbrug. Mindreforbruget set i forhold til korrigeret er 1,1 mio. kr. Note 16: Politikområde Uddannelse og beskæftigelse Der forventes merforbrug på 50,6 mio. kr. set i forhold til det oprindelige. De øgede udgifter skyldes primært, at antallet af borgere på forsørgelsesydelserne er højere end forudsat i tet, og at borgerne modtager ydelsen i en længere periode end antaget. Dog forventes et mindreforbrug vedrørende integration, revalidering, ledighedsydelse og seniorjob. Det korrigerede er 2 mio. kr. lavere end det oprindelige. Merforbruget set i forhold til det korrigerede er derfor 52,5 mio. kr. 7

8 Note 17: Politikområde Kultur og Fritid Der forventes merforbrug på 3,0 mio. kr. set i forhold til det oprindelige. De øgede udgifter skyldes primært, at der er disponeret med at igangsætte aktiviteter for de fleste af de midler, som er overført fra 2016 til Det korrigerede er 3,4 mio. kr. højere end det oprindelige. Det betyder, at der i forhold til korrigeret forventes et mindreforbrug. Mindreforbruget set i forhold til korrigeret er 0,4 mio. kr. Note 18: Politikområde Finansiering Der forventes øget finansiering på 32,8 mio. kr. set i forhold til det oprindelige. Den øgede finansiering skyldes større lånoptag end antaget i oprindeligt samt færre indtægter. De færre indtægter på 18,7 mio. kr. skyldes en forventning om tilbagebetaling på 7,0 mio. kr. til borgerne af grundskyld på grund af ændrede ejendomsvurderinger og en nedjustering på 11,8 mio. kr. i forbindelse med midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskud og statstilskud. I forhold til det korrigerede er der en forskel vedrørende indtægter på 3,1 mio.kr., hvilket skyldes at midtvejsreguleringen er lavere end forventet. Der forventes at blive optaget lån for 51,6 mio. kr. mere end oprindeligt teret. De 34,0 mio. kr. er en restlånoptagelse vedrørende De 5,0 mio. kr. vedrører anlægsprojekter med fuld låneadgang, og de 15,0 mio. kr. vedrører Byggekredit-OPP for Tyssingehave i Tølløse. Derudover forventes optaget 2,4 mio. kr. mindre i lån end forventet i oprindeligt vedrørende energirenovering. Afdrag på lån og finansforskydninger forventes uændret i forhold til oprindeligt. Note 19: Anlæg Det oprindelige anlægs er 134,7 mio. kr. Det forventede årsforbrug for 2017 forventes at blive 132,2 mio. kr. altså 2,5 mio. kr. lavere end oprindeligt teret. De færre udgifter skyldes blandt andet, at den forventede udgift til styring af anlægsprojekter, der dækkes af salgsindtægter, bliver lavere end forventet. De færre udgifter modregnes delvist af øgede udgifter til to fuldt ud lånefinansierede anlægsprojekter vedrørende havnerelaterede vedligeholdelsesarbejder og Orøfærgen. Det korrigerede er 158,0 mio. kr. højere end oprindeligt. Set i forhold til det korrigerede er der et mindreforbrug på 160,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes tilbageholdenhed med anlægsudgifterne af hensyn til kommunens samlede økonomi. 8

Budgetrevision 2 ultimo marts 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2017, ultimo marts

Budgetrevision 2 ultimo marts 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2017, ultimo marts Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2017, ultimo marts 1 Samlet oversigt... 3 Samlet vurdering... 5 Indtægter... 8 Driftsudgifter... 9 Anlæg... 11 Finansiering... 12 Likviditet... 13 2 Samlet oversigt

Læs mere

Budgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar

Budgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar Budgetrevision 1 Forventning til regnskab, ultimo februar 1 Samlet oversigt... 3 Uddybende forklaring... 7 Resultat... 7 Indtægter... 7 Driftsudgifter... 7 Forbrugsskøn på politik områder... 8 Lån... 10

Læs mere

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret. Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar

Læs mere

Budgetrevision 3 ultimo august 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2017, ultimo august

Budgetrevision 3 ultimo august 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2017, ultimo august Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2017, ultimo august 1 Samlet oversigt... 3 Samlet vurdering... 4 Indtægter... 7 Driftsudgifter... 8 Anlæg... 11 Finansiering... 12 2 Samlet oversigt Forventet

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Kerneopgaven Uddannelse til Alle

Kerneopgaven Uddannelse til Alle Kerneopgaven Uddannelse til Alle Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Budgetrevision 2, pr. april 2014 Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Kerneopgaven Alle Kan Bidrage

Kerneopgaven Alle Kan Bidrage Kerneopgaven Alle Kan Bidrage Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Budgetrevision 4 ultimo oktober 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2017, ultimo oktober

Budgetrevision 4 ultimo oktober 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2017, ultimo oktober Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2017, ultimo oktober 1 Samlet oversigt... 3 Samlet vurdering... 6 Indtægter... 9 Driftsudgifter... 9 Anlæg... 11 Finansiering... 13 2 Samlet oversigt Forventet

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der

Læs mere

Det betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes.

Det betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes. Økonomiudvalget Budgetrevision 1 Februar Holbæk Kommune Samlet set skal Holbæk Kommune i sænke forbruget på driften med 180 mio. kr. i forhold til forbruget i 2016. Det forventede regnskab for 2016 er

Læs mere

Budgetrevision 3 pr. september 2014

Budgetrevision 3 pr. september 2014 Budgetrevision 3 pr. september 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Økonomiudvalg og Byråd

Økonomiudvalg og Byråd Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget

Læs mere

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat. Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer,

Læs mere

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber

Læs mere

I likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning.

I likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning. Økonomiudvalget Ultimo august Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen skaber overskuddet

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,

Læs mere

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2 Socialudvalget Budgetrevision 2 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. før politiske omplaceringer. Efter

Læs mere

Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg

Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen

Læs mere

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug

Læs mere

Det forventede resultat

Det forventede resultat Det forventede resultat De udfordringer som vi præsenterede byrådet for ved vinterseminaret den 10. februar, matcher i store træk de udfordringer som ligger i det forventede regnskab for 2016. Det betyder,

Læs mere

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der

Læs mere

Udvalget Uddannelse og Job

Udvalget Uddannelse og Job Udvalget Uddannelse og Job Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Halvårsregnskab 2012

Halvårsregnskab 2012 Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Budgetrevision 4 Oktober Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64 mio.kr.

Læs mere

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Økonomiudvalget - Oktober Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,5 mio.kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt Bidraget

Læs mere

Halvårsregnskab 2017

Halvårsregnskab 2017 Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes det, at forbruget er lig med det korrigeret

Læs mere

Udvalget Uddannelse og Job

Udvalget Uddannelse og Job Udvalget Uddannelse og Job Budgetrevision 1 Februar Holbæk Kommune Samlet set skal Holbæk Kommune i sænke forbruget på driften med 180 mio. kr. i forhold til forbruget i 2016. Det forventede regnskab for

Læs mere

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle Budgetrevision 1 Februar Den oprindelige ramme for skal overholdes. De yderligere udfordringer, som er kommet, skal findes ved følgende tiltag:

Læs mere

Det forventede regnskabsresultat for 2015 skønnes ved halvårsregnskabet at blive 73,4 mio. kr. bedre end korrigeret budget.

Det forventede regnskabsresultat for 2015 skønnes ved halvårsregnskabet at blive 73,4 mio. kr. bedre end korrigeret budget. Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Det forventede resultat Det forventede regnskabsresultat for skønnes ved halvårsregnskabet at blive 73,4 mio. kr. bedre end korrigeret budget. Driftsudgifterne

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Børn Budgetrevision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Udvalget Uddannelse og Job

Udvalget Uddannelse og Job Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle Kan Bidrage - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere

Læs mere

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet. Socialudvalget -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Nej der forventes et merforbrug på 24,2 mio. kr. før omplaceringer. Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Halvårsregnskab 2014

Halvårsregnskab 2014 Halvårsregnskab 2014 August 2014 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2014... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr.

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Socialudvalget -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Merforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 6,9 mio. kr. og et mindreforbrug på børnespecialområdet

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Økonomiudvalg og Byråd

Økonomiudvalg og Byråd Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning 11 November Det forventede resultat for Holbæk Kommune I denne sidste budgetopfølgning for kan vi se, at de ting vi har sat i gang for at sikre,

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,2 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt bidraget

Læs mere

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Budgetrevision 3 Ultimo august 2016 Samlet oversigt. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2016, ultimo august

Budgetrevision 3 Ultimo august 2016 Samlet oversigt. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2016, ultimo august Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2016, ultimo august 1 Samlet oversigt... 3 Uddybende forklaring... 6 Resultat... 6 Indtægter... 6 Driftsudgifter... 7 Forbrugsskøn på politik områder... 7 Renter...

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen skaber

Læs mere

Økonomiudvalg og Byråd

Økonomiudvalg og Byråd Økonomiudvalg og Byråd Budgetrevision 3 September Det forventede resultat for Holbæk Kommune Koncernledelsen forventer at, kassetrækket samlet set bliver på 144,2 mio. kr. i år. Det er en forbedring på

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes der et mindreforbrug på 11,4 mio. kr. På politikområde Almene

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3. Holder det korrigerede budget? Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3. Holder det korrigerede budget? Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Socialudvalget -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 2,8 mio. kr. et mindreforbrug på børnespecialområdet

Læs mere

Halvårsregnskab 2013

Halvårsregnskab 2013 Halvårsregnskab 2013 August 2013 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2013... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 27-11- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Udvalget for Børn. Budgetrevision 3 September 2015

Udvalget for Børn. Budgetrevision 3 September 2015 Udvalget for Børn revision 3 September Holbæk Kommune Koncernledelsen forventer at, kassetrækket samlet set bliver på 171,5 mio. kr. i år. Det er en forbedring på 27,8 mio. kr. i forhold til det forventede

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

Økonomiudvalg og Byråd

Økonomiudvalg og Byråd Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Det forventede resultat Vi forventer at forbruget samlet set bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 47,5 mio.kr. mindre end det korrigerede

Læs mere

3. Udvalget "Aktiv hele livet - Sundhed og Omsorg" 11,5 11,5 11,5 11,5 Strammere visitation og opfølgning på fritvalgsområdet 5,8 5,8 5,8 5,8

3. Udvalget Aktiv hele livet - Sundhed og Omsorg 11,5 11,5 11,5 11,5 Strammere visitation og opfølgning på fritvalgsområdet 5,8 5,8 5,8 5,8 Ændringsforslag fra: I mio.kr. 2018 2019 2020 2021 ÆNDRINGER DRIFT I ALT 1. Økonomiudvalget 12,5 7,5 7,5 7,5 Omprioritering som følge af decentralisering -5,0-10 -10-10 Rammesparelse på midler til erhvervsfremme

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Udvalget Uddannelse og Job

Udvalget Uddannelse og Job Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle unge - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere

Læs mere

Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 37,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 37,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 37,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. er forventes mindreforbrug på 3 politikområder

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet Rød for at budgettet ikke holder,

Læs mere

Budgetrevision III. Økonomiudvalg og Byråd September, 2013

Budgetrevision III. Økonomiudvalg og Byråd September, 2013 Budgrevision III Økonomiudvalg og Byråd September, 2013 Administrationen forventer, at Holbæk Kommune får mindreforbrug på 19,9 mio. kr. på driftsudgifterne. Økonomi- og aktivitsopfølgningen pr. august

Læs mere

Beskæftigelse og Uddannelse

Beskæftigelse og Uddannelse Beskæftigelse og Uddannelse Budgetrevision 3 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 16,4 mio. kr. Resultatet er en forbedring

Læs mere

egnskabsredegørelse 2016

egnskabsredegørelse 2016 Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage Budgetrevision 1 Februar Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug på 30,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget

Læs mere

Merforbruget er fordelt mellem børnespecialområdet på 1,0 mio. kr. og voksenspecialområdet med 22,7 mio. kr.

Merforbruget er fordelt mellem børnespecialområdet på 1,0 mio. kr. og voksenspecialområdet med 22,7 mio. kr. Socialudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug før omplaceringer på 23,7 mio. kr. Hvis omplaceringerne vedtages, ender det samlede merforbrug på 20,2 mio. kr. Merforbruget

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Udvalget Uddannelse og Job

Udvalget Uddannelse og Job Udvalget Uddannelse og Job - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015 Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Det forventede resultat Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere

Læs mere

Regnskab Halvår

Regnskab Halvår Regnskab 2011 1. Halvår 1. januar 30. juni 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Telefon 47 78 40 00 Telefax 47 78 40 99 Hjemmeside: www.halsnaes.dk E-mail:

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper

Læs mere

Udvalget Uddannelse og Job

Udvalget Uddannelse og Job Udvalget Uddannelse og Job Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen skaber overskuddet

Læs mere

Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2016, ultimo april

Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2016, ultimo april Budgetrevision 2 Forventning til regnskab, ultimo april Samlet oversigt... 4 Det forventede resultat... 4 Skærpet opmærksomhed... 4 Indtægter... 5 Driftsudgifter... 5 Renter... 6 Anlæg... 6 Likviditet...

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet? Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet? Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet

Læs mere

Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 35,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 35,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 35,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Der forventes mindreforbrug på 3 politikområder

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016 Halvårs Hjørring Kommune August Halvårs Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Økonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3

Økonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3 Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? er forventes et forbrug, der er 32,0 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Mindreforbruget kan henføres til Administration med 29,5 mio.

Læs mere