Vedtægter. for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter. for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO)"

Transkript

1 Vedtægter for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO)

2 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO). Foreningens hjemsted er EL s, Ejendomsmæglernes Landsorganisations, hjemsted. 2 Formål Foreningens formål er at etablere garantistillelse og ansvarsforsikring for medlemmerne af Ejendomsmæglernes Landsorganisation, der opfylder ejendomsmæglerlovens 8 (lov nr. 453 af 30. juni 1993) eller senere love, der måtte træde i stedet for denne lov, enten ved selv helt eller delvis at etablere sikkerheden eller ved helt eller delvis at afdække risikoen hos en garantistiller og/eller ansvarsforsikrer, der er godkendt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Foreningens formål er ligeledes at arrangere faglige kurser for medlemmerne. Foreningen skal tilstræbe at oparbejde en tilstrækkelig formue til at kunne opfylde sit formål. 3 Medlemskreds Som foreningens medlemmer kan optages enhver registreret ejendomsmægler, der allerede er eller samtidig med optagelsen bliver optaget som medlem igennem forretningsstedet i EL. Forretningsindehavere/selskabsindehavere optages som A-medlem. Medindehavere og ansatte registrerede ejendomsmæglere eller registrerede ejendomsmæglere der på anden måde er tilknyttet forretningsstedet optages som B-medlem. Har en registreret ejendomsmægler/indehaver tilknytning til flere forretningssteder, kan der for den enkelte ejendomsmægler blive opkrævet en forhøjet forsikringspræmie. Hvert forretningssted har 1 stemmerettighed i foreningen. Uanset om man er indehaver af flere forretningssteder, kan et medlem dog højest opnå 2 stemmerettigheder. Såfremt der er flere indehavere af samme forretningssted/forretningssteder, kan det samlede antal indehavere ligeledes højest opnå 2 stemmerettigheder. 4 Generalforsamling Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen afholdes skiftevis øst eller vest for Storebælt. Ordinær generalforsamling afholdes i tilknytning til ordinær generalforsamling i EL hvert år inden udgangen af marts måned. Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter mindst følgende punkter: 1. Valg af dirigent, protokolfører og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning, herunder redegørelse for afgjorte skadesanmeldelser. 3. Forelæggelse af regnskab og budget, herunder fastsættelse af præmie og selvrisiko for det kommende år. 4. Valg af bestyrelse og 1 suppleant. 5. Valg af revisor. 6. Forslag fra medlemmerne. 7. Eventuelt. Forslag fra medlemmerne til behandling på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen forlanger det, eller når 1/4 af medlemmerne skriftligt og med angivelse af de punkter, man ønsker behandlet, fremsætter begæring til bestyrelsen herom. 5 Indkaldelse Meddelelse om afholdelse af ordinær generalforsamling bekendtgøres over for medlemmerne i EL s nyhedsbrev eller medlemsblad senest 30 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker enten ved skriftlig meddelelse til hvert medlem eller ved bekendtgørelse i EL s nyhedsbrev eller medlemsblad senest 10 dage før den ekstraordinære generalforsamlings afholdelse. Begge medier udsendes via . (det er medlemmets ansvar at sekretariatet altid har fået oplyst medlemmets gældende adr.) Hvad der er meddelt gennem nyhedsbrev eller medlemsbladet, betragtes som værende kommet til medlemmets kundskab.

3 Indkaldelse til såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling skal angive fuldstændig dagsorden. 6 Adgang / afstemning Samtlige medlemmer af garantiforeningen, forretnings-/fuldmagtsindehavere der ikke har en registrering som ejendomsmægler, foreningens revisor, foreningens sekretariatschef og de som bestyrelsen giver tilladelse har adgang til generalforsamlingen. Alle beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Til vedtægtsændringer kræves det dog at mindst 2/3 af foreningens medlemmer er til stede eller repræsenteret på generalforsamlingen, men hvis der er et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer, kan vedtægtsændringen vedtages på en ny generalforsamling med et flertal på 2/3 af de tilstedeværende eller repræsenterede medlemmer. Bestyrelsen indkalder til den anden generalforsamling. Ved almindelige vedtægtsændringer skal den anden generalforsamling afholdes senest 30 dage efter første generalforsamling. Ved beslutning om foreningens opløsning eller om evt. fusion med andre foreninger eller lignende afholdes den anden generalforsamling dog mindst 2 måneder efter den første generalforsamling. Afstemning skal ske skriftligt, hvis blot et medlem forlanger det. Der kan afgives stemme ved fuldmagt. En fuldmagt skal være skriftlig og forsynet med vitterlighedsvidner. En fuldmagt kan kun udstedes til en registreret ejendomsmægler, som er medlem af foreningen. Ingen kan udøve stemmeret med mere end 1 fuldmagt. En fuldmagt til den ordinære generalforsamling gælder også til den følgende ekstraordinære generalforsamling. 7 Referat Der udfærdiges protokollat over generalforsamlingen ved en af bestyrelsen udpeget sekretær. Protokollatet underskrives af dirigenten og hele bestyrelsen. 8 Bestyrelse Bestyrelsen består af 3 medlemmer. 2 medlemmer vælges blandt foreningens A-medlemmer for en periode af 2 år. Disse medlemmer skal have mindst 2 års selvstændig beskæftigelse med praktisk ejendomshandel. Det 3. medlem udpeges af EL s bestyrelse for en periode af 1 år. Dette medlem skal samtidig være medlem af EL s bestyrelse. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand. Foreningen skal have sekretariatsfællesskab med EL. 9 Ledelse Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af foreningen og udfører i øvrigt generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen foretager endvidere den i 16 anførte skadesbehandling. Til bestyrelsen kan udbetales diæter og transportgodtgørelse. 10 Møder Bestyrelsen afholder møder efter behov, dog skal der afholdes mindst 2 årlige møder, et i hvert halvår, hvor foreningens erstatningssager bedømmes jf. 9. Bestyrelsesmøderne indkaldes af formanden eller i hans forfald af næstformanden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 2 af 3 medlemmer er til stede. Ved opståede vakancer eller ved midlertidigt fravær, indtræder suppleanten i et fraværende bestyrelsesmedlems sted, såfremt bestyrelsesbeslutningen gælder præmieforhøjelser. 11 Tegning Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden i forening med 1 medlem af bestyrelsen.

4 12 Indmeldelse og ophør af medlemskab Indmeldelse/ansøgning om medlemskab sker ved at fremsende en skriftlig optagelsesbegæring samt formueskema m.m. til fællessekretariatet. Hvert forretningssted betaler ved optagelsen et indskud, der fastsættes af bestyrelsen. Bestyrelsen kan beslutte, at optage medlemmer uden indskud. 13 Udmeldelse Et medlem kan ved skriftlig meddelelse til foreningens sekretariat udmelde sig af foreningen med 3 måneders varsel til den 1. i en måned. Ved et medlems død ophører vedkommendes medlemskab pr. dødsdagen. 14 Eksklusion Foreningens bestyrelse kan beslutte at ekskludere et medlem af foreningen i følgende tilfælde: 1. Ved præmie-, kontingent- eller anden restance. 2. Ved manglende betaling af selvrisiko. 3. Ved konkurs, betalingsstandsning, frivillig eller tvangsakkord eller ved registrering i RKI. 4. Ved ophør af medlemskab af EL uanset årsagen. 5. Ved domfældelse for strafbar handling efter straffelovens kapitel om berigelsesforbrydelse. 6. Ved udbetaling af erstatning fra Garantiforeningen. 7. Ved overtrædelse af foreningens etiske regler. 8. Såfremt foreningen ikke kan genforsikre medlemmet. Foreningens bestyrelses beslutning om eksklusion skal være enstemmig og begrundet og skal meddeles det ekskluderede medlem ved anbefalet brev straks efter beslutningen. Ved restance, jf. nr. 1 og 2, kan foreningens bestyrelse dog først beslutte at ekskludere et medlem, når foreningen til medlemmet før forfaldsdagen har sendt påkrav om betaling og efter forfaldsdagen har sendt to på hinanden følgende påmindelser om betaling, og medlemmet fortsat er i restance. 15 Præmie Foreningen opkræver præmie til dækning af det ordinære medlemskab, samt for den i henhold til 2 etablerede garantistillelse og ansvarsforsikring. Præmien fastsættes af bestyrelsen, til godkendelse på den ordinære generalforsamling, jf. 4, nr. 3. Præmien betales 1/1-årligt primo april. 16 Skadesanmeldelser Bestyrelsen vurderer alle skadesanmeldelser med henblik på dækning og udbetaling af erstatning i henhold til den i 2 etablerede garantistillelse og ansvarsforsikring. Bestyrelsen er berettiget til at træffe aftale med tredjemand om udførelse af denne opgave. I givet fald fungerer bestyrelsen som klageinstans for afgørelser om dækning og erstatning. Ved enhver skade i henhold til garantistillelsen hæfter foreningen for medlemmets betalingsevne enten over for skadelidte eller over for garantistiller. Hvis foreningen har udbetalt noget beløb i henhold til garantistillelsen, skal medlemmet uopholdeligt efter påkrav indbetale hele dette beløb til foreningen. Ved enhver skade i henhold til ansvarsforsikringen gælder der en selvrisiko, jf. 4, nr. 3. Hvis foreningen har afdækket sin risiko hos en ansvarsforsikrer, udgør selvrisikoen det beløb som denne tredjemand har fastsat. Hvis foreningen har udlignet en selvrisiko i henhold til ansvarsforsikringen, skal medlemmet uopholdeligt efter påkrav indbetale hele dette beløb til foreningen. 17 Regnskab Foreningens årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af bestyrelsen. Foreningens regnskabsår er fra 01.januar til 31.december

5 18 Revisor Generalforsamlingen vælger en statsautoriseret eller en registreret revisor til at revidere årsregnskabet. Revisor skal føre revisionsprotokol. Det reviderede underskrevne årsregnskab samt forslag til drift og likviditetsbudget udleveres til medlemmerne i forbindelse med den ordinære generalforsamling. Medlemmer der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan få regnskab og budget tilsendt ved henvendelse til sekretariatet. 19 Foreningens formue Medlemmernes andele af foreningens formue kan ikke gøres til genstand for arrest eller eksekution i øvrigt, ligesom de ikke indgår i medlemmernes boer. Dette gælder dog ikke, såfremt det i forbindelse med foreningens ophør vedtages at udbetale foreningens formue til medlemmerne. For en ekstra sikring af foreningens formue, - skal sekretariatschefen overfor foreningens revisor dokumentere at obligationsbeholdningen er tilstede hvert kvartal ( ). Såfremt revisoren konstaterer at beholdningen er blevet formindsket med kr , eller mere, skal revisoren straks give meddelelse til formand og næstformand for GELO samt formand og næstformand for EL, med krav om indkaldelse til afholdelse af ekstraordinær generalforsamling. Såfremt formanden ikke har indkaldt til afholdelse af denne generalforsamling inden 4 uger, skal revisoren foranledige indkaldelse udsendt. Til denne ekstraordinære generalforsamling skal revisoren deltage, for sammen med sekretariatschefen at redegøre for udviklingen. 20 Forvaltning af formue De midler der af bestyrelsen skønnes tilstrækkelige til at dække foreningens drift samt erstatninger, anbringes på anfordring til størst mulig rente i et af bestyrelsen valgt pengeinstitut. Øvrige midler kan efter bestyrelsens skøn anbringes på anden måde, men kun således som umyndiges midler anbringes efter de til enhver tid gældende bestemmelser desangående. Dog kan generalforsamlingen uden vedtægtsændring med almindeligt stemmeflertal bemyndige bestyrelsen til på foreningens vegne at erhverve fast ejendom, anparter deraf eller pantebreve. Efter foreningens opløsning skal alle verserende erstatningssager afsluttes, ligesom der fra opløsningstidspunktet skal forløbe 5 år, før foreningens eventuelle formue kan anvendes til andet formål. Ovennævnte bestemmelse angående tidsrummet for opløsning til udbetaling kan ikke ændres ved vedtægtsændring eller på anden måde. Vedtægterne er vedtaget den på den stiftende generalforsamling. Vedtægterne er sidst ændret på ekstra ordinær generalforsamling, den Middelfart den Bestyrelse Lisa Carlsson Martin Saaby Jensen Bo Weiland

6

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

VEDTÆGTER for Danish Percussion Society

VEDTÆGTER for Danish Percussion Society VEDTÆGTER for Danish Percussion Society 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Danish Percussion Society, forkortet DPS (herefter benævnt Foreningen) (1.2) Foreningens hjemsted er i Odense kommune.

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for foreningen "Spil For Alle"

Vedtægter. Vedtægter for foreningen Spil For Alle Vedtægter for foreningen "" Vedtægter 1. Navn, hjemsted og CVR nr. Klubbens navn er Varde(SFAV), og Klubbens hjemsted er Varde kommune. Klubben er stiftet den 20-05-14 CVR nr. 35729240 2 Formål: Stk. 1.

Læs mere

St. Kongensgade 81B DK-1264 København K +45 33 13 44 44 info@kreakom.dk kreativitetogkommunikation.dk

St. Kongensgade 81B DK-1264 København K +45 33 13 44 44 info@kreakom.dk kreativitetogkommunikation.dk VEDTÆGTER FOR KREATIVITET & KOMMUNIKATION 1. NAVN & HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er Kreativitet & Kommunikation. Brancheforeningen for rådgivende kreative erhverv. 1.2 Foreningens hjemsted er København

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Skovdyrkerforeningen Øst a.m.b.a. Foreningens hjemsted er Fulbyvej 15, 4180 Sorø. Foreningens virkeområde dækker overvejende

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk Vedtægter for I/S Låsby Korsvej Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er: I/S LÅSBY KORSVEJ VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Låsby, Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab Hovedkontor: Viby Ringvej 4, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 2 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab.

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR. Advokatfirmaet DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.: 221532/HB/ML Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsparken (Boligministeriets

Læs mere