For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen."

Transkript

1 Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg. For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. I tilfælde, hvor anerkendelsesudvalget nægter en ansøger anerkendelse, er udvalget forpligtet til at underrette den pågældende herom. En sådan meddelelse skal indeholde oplysning om: - anerkendelsesudvalgets begrundelse for afslaget - ansøgerens mulighed for personligt at give møde for anerkendelsesudvalget - ansøgerens ankemulighed, jf Anerkendelsesudvalget Til at varetage de i nedenstående paragraffer specificerede opgaver, nedsættes et udvalg på 9 medlemmer, der vælges for 4 år ad gangen. Udvalget vælges således: 6 medlemmer udpeges af Ingeniørforeningen i Danmark, IDA's Hovedbestyrelse. 1 af disse medlemmer udpeges efter indstilling fra Statikerforeningen, 1 udpeges efter indstilling fra Dansk Byggeri, 2 udpeges efter indstilling fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører, F.R.I. og 2 medlemmer efter indstilling fra Kommunernes Landsforening. Medlemmet skal være kommunalt ansat. Disse udpegninger sker efter høring i det siddende udvalg. 3 medlemmer udpeges af Erhvervs- og Byggestyrelsen blandt ansatte ved relevante forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Anerkendelsesudvalget vælger selv sin formand af sin midte.

2 3 Regler for tildeling A) Civil-, akademi- og teknikumingeniører (byggeteknisk retning). Som grundlag for anerkendelsesudvalgets beslutning tjener følgende oplysninger: 1) Et af ansøgeren indsendt selvstændigt udarbejdet projekt til bedømmelse i anerkendelsesudvalget. Dette projekt skal med hensyn til størrelse og karakter i øvrigt være sådan, at det er egnet til at give indtryk såvel af ansøgerens ingeniørmæssige kvalifikationer som hans kendskab til byggesagsbehandling. Det indsendte materiale skal suppleres med en referatrapport, der redegør for projektets statiske hovedindhold. Projektet skal være udarbejdet indenfor de seneste 3 år, og såvel tegninger som beregninger skal være underskrevet af ansøgeren. Projektet skal i øvrigt opfylde de betingelser, som er nærmere specificeret i Vejledning for ansøgere, udarbejdet og godkendt af Ingeniørforeningen i Danmark. 2) En erklæring fra ansøgeren om, hvilke sager han har haft til behandling hos bygningsmyndighederne i løbet af de seneste 3 år forud for ansøgningen om anerkendelse. Ansøgeren må være indforstået med, at udvalget eventuelt søger oplysninger om de pågældende sager hos vedkommende bygningsmyndighed. 3) Dokumentation for at ansøgeren i mindst de seneste 3 år forud for ansøgningen om anerkendelse har været beskæftiget med statiske beregninger, og heraf i mindst 1 år arbejdet på selvstændig og forsvarlig måde. 4) En af ansøgeren underskrevet erklæring om, at han underkaster sig de i nærværende regler indeholdte bestemmelser, herunder særligt regler for fratagelse af anerkendelse og ansvarsforsikring. B) Andre Som grundlag for anerkendelsesudvalgets beslutning tjener følgende oplysninger: 1) Et af ansøgeren indsendt selvstændigt udarbejdet projekt til bedømmelse i anerkendelsesudvalget. Dette projekt skal med hensyn til størrelse og karakter i øvrigt være sådan, at det er egnet til at give indtryk såvel af ansøgerens ingeniørmæssige kvalifikationer som hans kendskab til byggesagsbehandling. Det indsendte materiale skal suppleres med en referatrapport, der redegør for projektets statiske hovedindhold. Projektet skal være udarbejdet indenfor de seneste 3 år, og såvel tegninger som beregninger skal være underskrevet af ansøgeren. Projektet skal i øvrigt opfylde de betingelser, som er nærmere specificeret i Vejledning for ansøgere, udarbejdet og godkendt af Ingeniørforeningen i Danmark.

3 2) En erklæring fra ansøgeren om, hvilke sager han har haft til behandling hos bygningsmyndighederne i løbet af de seneste 5 år forud for ansøgningen om anerkendelse. Ansøgeren må være indforstået med, at udvalget eventuelt søger oplysninger om de pågældende sager hos vedkommende bygningsmyndighed. 3) Dokumentation for at ansøgeren i mindst de seneste 5 år forud for ansøgningen om anerkendelse har været beskæftiget med statiske beregninger, og heraf i mindst 2 år arbejdet på selvstændig og forsvarlig måde. 4) Ingeniører, der ikke er uddannet som bygningsingeniører ved en udenlandsk læreanstalt, hvis uddannelse på dette område er anerkendt af Ingeniørforeningen i Danmark, må endvidere skriftligt erklære sig villig til at underkaste sig en prøve, som anordnes af anerkendelsesudvalget. Prøvens formål er at konstatere, såvel at ansøgeren personligt er i stand til at praktisere inden for området, som at han har et teoretisk grundlag for beregning af bærende konstruktioner, som svarer til de krav, der stilles til bygningsingeniører, uddannet på Danmarks Tekniske Universitet, Danmarks Ingeniørakademi eller på Ingeniørhøjskolerne. 5) En af ansøgeren underskrevet erklæring om, at han underkaster sig de i nærværende regler indeholdte bestemmelser, herunder særligt regler for fratagelse af anerkendelse og ansvarsforsikring. Det påhviler anerkendelsesudvalget at gennemgå og bedømme de ovenfor nævnte oplysninger og på grundlag af disse samt på grundlag af eventuelle samtaler og prøver at træffe beslutning om tildeling af anerkendelse. Tildeling af anerkendelse gives for 5 år. Ved fornyelse af anerkendelse efter udløbet af 5 års perioden ses normalt bort fra de under pkt. A), stk. 1) og 2) samt pkt. B), stk. 1) og 2) nævnte oplysninger. Anerkendelsesudvalget kan dog forlange disse oplysninger også i forbindelse med fornyelser. Såfremt en bortfaldet anerkendelse senere ønskes genoptaget, afgør anerkendelsesudvalget, hvilke af de nævnte oplysninger udvalget ønsker til brug for beslutning om genoptagelse. 4 Midlertidig og lejlighedsvis udøvelse som anerkendt statiker Udvalget fører et offentligt register over personer, som er etablerede som anerkendte statikere i et andet EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz, og som har anmeldt til udvalget, at de midlertidigt og lejlighedsvist agter at levere tjenesteydelsen som anerkendt statiker her i landet, jf. lov om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark. I registret optages oplysning om personens navn, adresse og titel eller erhvervsmæssige kvalifikationer.

4 Sådanne personer skal indgive skriftlig anmeldelse til udvalget, før de leverer tjenesteydelser som anerkendt statiker første gang. Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om forsikringsaftale eller anden form for personlig eller kollektiv beskyttelse i forbindelse med erhvervsansvar. Første gang tjenesteyderen ønsker at levere tjenesteydelse som anerkendt statiker her i landet, eller hvis væsentlige forhold ændrer sig for tjenesteyderen, skal følgende oplysninger meddeles til udvalget: 1) dokumentation for tjenesteyderens nationalitet, 2) en attestation for, at tjenesteyderen er lovligt etableret i en medlemsstat for dér at udøve virksomhed som anerkendt statiker, og at det på tidspunktet for udstedelse af attestationen ikke forbydes ham at udøve denne virksomhed, heller ikke midlertidigt, 3) bevis for erhvervsmæssige kvalifikationer, 4) en hvilken som helst form for bevis på, at tjenesteyderen har udøvet den pågældende virksomhed i mindst to år i løbet af de sidste 10 år, hvis erhvervet eller uddannelsen til erhvervet ikke er lovreguleret i den pågældendes hjemland. Anmeldelse til udvalget skal fornyes en gang om året, hvis anmelderen agter at opretholde muligheden for midlertidigt og lejlighedsvist at levere tjenesteydelsen som anerkendt statiker her i landet i løbet af det pågældende år. Udvalget kan kontrollere tjenesteyderens erhvervsmæssige kvalifikationer, inden den pågældende første gang udøver erhvervet som anerkendt statiker. I så fald giver udvalget inden en måned efter anmeldelse den pågældende besked om resultat af kontrollen, eller i tilfælde af vanskeligligheder grunden til forsinkelsen og tidshorisonten for en afgørelse. Udvalget skal have truffet en afgørelse senest 2 måneder efter modtagelsen af den fuldstændige dokumentation. Er der en væsentlig forskel mellem tjenesteyderens erhvervsmæssige kvalifikationer og det niveau, som normalt kræves for at blive anerkendt statiker, skal udvalget give den pågældende mulighed for at bestå en egnethedsprøve. Personer optaget i registret har ret til at anvende titlen anerkendt statiker og levere tjenesteydelse som sådan her i landet. Udvalget kan udveksle oplysninger med andre kompetente myndigheder i et andet EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz om: 1) personer, der er etableret og registreret som anerkendt statiker her i landet, og som agter midlertidigt eller lejlighedsvist at levere tjenesteydelser i et andet EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz, og

5 2) personer, der er etableret i et tilsvarende erhverv som anerkendt statiker i et andet EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz, og som agter midlertidigt eller lejlighedsvist at levere tjenesteydelser her i landet. Med kompetent myndighed menes i denne bekendtgørelse den myndighed, der administrerer erhvervet som anerkendt statiker i det pågældende land. 5 Fast etablering som anerkendt statiker Personer, som er i besiddelse af et kursus- eller uddannelsesbevis, som i et EU-land, et EØS-land eller i Schweiz giver adgang til der at udøve erhverv som anerkendt statiker, kan gives tilladelse til at udøve erhvervet på lige fod med personer, som er anerkendt statiker efter 3, såfremt kursus- eller uddannelsesbeviset opfylder følgende betingelser: 1) det skal være udstedt af en kompetent myndighed i oprindelseslandet, der er udpeget i overensstemmelse med oprindelseslandets love eller administrative bestemmelser, og 2) det skal attestere, at den pågældende har erhvervsmæssige kvalifikationer, der mindst svarer til et niveau, der kræves i 3. Tilladelse til at udøve erhverv på lige fod med en anerkendt statiker efter 3 kan desuden gives til den, der i et EU-land, et EØS-land eller i Schweiz, på fuldtidsbasis har udøvet hvervet som anerkendt statiker i oprindelseslandet i to år i løbet af de forudgående ti år, hvor erhvervet som anerkendt statiker ikke er lovreguleret i oprindelseslandet, og hvis ansøgeren er i besiddelse af et eller flere kursus- eller uddannelsesbeviser, som opfylder følgende betingelser: 1) de skal være udstedt af en kompetent myndighed i oprindelseslandet, der er udpeget i overensstemmelse med oprindelseslandets love eller administrative bestemmelser, og 2) de skal attestere, at den pågældende har erhvervsmæssige kvalifikationer, der mindst svarer til et niveau, der kræves i 3, og 3) de skal attestere, at indehaveren er forberedt til at udøve det pågældende erhverv. Ansøgning om tilladelse indgives til Undervisningsministeriet, jf. lov om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark. 6 Sprogkundskaber Personer omfattet af 4 og 5 skal være i besiddelse af de sprogkundskaber, der er nødvendige for at kunne udøve erhvervet som anerkendt statiker i Danmark. Udvalget kan for at sikre, at disse personer besidder de nødvendige sprogkundskaber, kræve at de består en prøve.

6 7 Fratagelse af anerkendelse Anerkendelsesudvalget kan, såfremt det ved indberetning fra bygningsmyndigheden eller på anden måde bliver opmærksom på væsentlige mangler ved en anerkendt statikers projekter, fratage denne anerkendelsen. I sådanne tilfælde er anerkendelsesudvalget forpligtet til forud for beslutning om fratagelse at underrette den pågældende herom. En sådan meddelelse skal indeholde oplysninger om: - anerkendelsesudvalgets begrundelse for at ville fratage anerkendelsen - at pågældende har ret til forinden beslutning tages at give personligt møde for udvalget - at fratagelse af anerkendelse kan indankes for Ingeniørforeningen i Danmarks Hovedbestyrelse, jf. 5. Når en ingeniør har fået frataget anerkendelsen som statiker, kan han tidligst tildeles anerkendelse igen efter 3 år, og da efter samme procedure som ved første ansøgning, jf Anke Anerkendelsesudvalgets beslutning om at afslå eller fratage en anerkendelse kan af den berørte indankes for Ingeniørforeningen i Danmarks hovedbestyrelse. I forbindelse med en sådan anke må den pågældende skriftligt fremsætte sine synspunkter, og vedkommende er berettiget til personligt at forelægge sin sag for hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsens afgørelse af sagen er endelig og kan ikke indbringes for domstolene. 9 Ansvarsforsikring Anerkendelsen kan udnyttes, når det overfor anerkendelsesudvalget dokumenteres, at statikeren på tilfredsstillende måde er forsikret for ansvar som rådgivende ingeniør på det omhandlede område. Forsikringssummen skal mindst svare til den af Foreningen af Rådgivende Ingeniører (F.R.I.) fastsatte obligatoriske kollektive ansvarsforsikring for rådgivende ingeniører. 10 Brugen af anerkendelsen I ansøgninger om byggetilladelse, hvor den anerkendte statiker efter bygningsreglementet medvirker, skal redegørelsen for den statiske dokumentation med tilhørende bilag og eksterne beregningsbidrag være underskrevet af den anerkendte statiker personligt, og den anerkendte statiker attesterer med sin underskrift,

7 at statikeren med den omhu, som opgaven kræver, har kontrolleret, at redegørelsen med tilhørende bilag er udført i overensstemmelse med gældende forskrifter. Hvis den i 1. afsnit nævnte redegørelse foreligger i digital form og er forsynet med en digital signatur med en sikkerhed, der mindst er på niveau med OCES-signaturen, kan statikeren påføre sin attestation på den digitale redegørelse og forsyne den med en digital signatur, der opfylder samme krav. Redegørelsen skal følge vejledningen, jf. bilag 4, Redegørelse for den statiske dokumentation. For bygninger, hvor et eventuelt svigt indebærer stor risiko for personskade eller vil medføre alvorlige samfundsmæssige konsekvenser, skal den anerkendte statiker vedlægge dokumentation for sin faglige kompetence i relation til opgavens karakter. Alternativt skal statikeren indhente specialistviden. 11 Gebyrer Til dækning af omkostningerne ved ordningens administration betaler ansøgeren et gebyr såvel ved tildeling af anerkendelse som ved fornyelser. Gebyrernes størrelse fastsættes af Ingeniørforeningen i Danmarks hovedbestyrelse efter indstilling fra anerkendelsesudvalget. Gebyrernes størrelse fastsættes således, at ordningen økonomisk kan hvile i sig selv. 12 Reglernes vedtagelse Vedtaget af Ingeniørforeningen i Danmarks hovedbestyrelse.

Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1)

Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1) Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1) I medfør af 2 a, stk. 2, og 4, stk. 1 og 2, i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 148 af 15.

Læs mere

Vejledning til ansøgere om permanent virke som anerkendt statiker Bilag 3C til Håndbog for anerkendelsesudvalget

Vejledning til ansøgere om permanent virke som anerkendt statiker Bilag 3C til Håndbog for anerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen i Danmark Anerkendelsesordning for Statikere Vejledning til ansøgere om permanent virke som anerkendt statiker Bilag 3C til Håndbog for anerkendelsesudvalget Indledning Denne vejledning

Læs mere

Kapitel 4 Energimærkning ved salg, udleje og overdragelse af andel m.v.

Kapitel 4 Energimærkning ved salg, udleje og overdragelse af andel m.v. Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Anvendelsesområde, definitioner m.v. Kapitel 2 Udarbejdelse og udlevering af energimærkning Kapitel 3 Gyldighedsperioden af energimærkning Kapitel 4 Energimærkning

Læs mere

Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv

Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv April 2010 Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Tel 3395 7000 Fax

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. maj 2014 Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008 Forord Vejledning i brug af håndbogen Dette kapitel er gældende fra 26. maj 2008 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede

Læs mere

Forslag. Lov om omsætning af fast ejendom 1)

Forslag. Lov om omsætning af fast ejendom 1) Lovforslag nr. L (nr.) Forslag til Lov om omsætning af fast ejendom 1) (Ejendomsmæglerloven) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner m.v. 1. Denne lov omfatter betingelserne for godkendelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1)

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling LBK nr 767 af 05/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Herved bekendtgøres lov om forsikringsformidling nr. 362 af 19. maj

Læs mere

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1)

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1) Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 85 Offentligt Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1) I medfør af 2, stk. 2 og 3, 3, stk. 6, 4, stk. 1-4, 5, stk. 2, 7, stk. 4, 10, stk. 2, 11,

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: UDKAST af 12. december 2006, Revideret 12. november 2007 og 13. december 2007, til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om statsautoriserede og registrerede revisorer VI MARGRETHE DEN ANDEN, af

Læs mere

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Danske Forsikringsmæglere og Forsikringsagenturer

Vedtægter for Foreningen af Danske Forsikringsmæglere og Forsikringsagenturer 1 Vedtægter for Foreningen af Danske Forsikringsmæglere og Forsikringsagenturer 1 Navn 2 Formål 3 Hjemsted 4 Medlemmer 5 Forudsætninger for optagelse 6 Optagelsesprocedure 7 Medlemspligter 8 Etiske retningslinjer

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK

REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK Vers. nr. 06 af 1. november 2002 REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK 1. Generelle regler 1.1. Formål Disse regler skal skabe entydige

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj 16. december 1996 (THP/JK/lm) Opdateret 1. september 1998 (THP/JK/lm) Opdateret 3. juli 2005 (JK/HSO/lm) Opdateret 13. maj 2008 (THP/PFI/OFC/HSO/ilk) Opdateret 1. november 2010 (PFI/THP/OFC/CB/ilk) MILJØSTYRELSENS

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 11. august 2010. Nr. 985. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger

Læs mere

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Version 01 af 11. april 2000 1. Generelle bestemmelser 1.1 Formål Dette regelsæt har til formål

Læs mere

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1)

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1) LOV nr 535 af 29/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 1001/1021-0003 Senere

Læs mere

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er: "Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark (BFIH). 1.2 Foreningens binavn

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. september 2012 (J.nr. 2011-0025012). Afslag

Læs mere

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I kolonnen til venstre findes loven i sin fulde og rette

Læs mere

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1)

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Lovforslag nr. L 170 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. marts 2009 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Anvendelsesområde

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere