Dansk idræts holdning til brug af kosttilskud og præstationsfremmende hjælpemidler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk idræts holdning til brug af kosttilskud og præstationsfremmende hjælpemidler"

Transkript

1 Danmarks Idræts-Forbund og Team Danmark 29. maj 2008 Dansk idræts holdning til brug af kosttilskud og præstationsfremmende hjælpemidler "Et holdningsnotat" Indhold: Side: 1. Etiske holdninger - hvorfor og hvordan? 2 2. Anbefalinger til aktive, trænere og ledere 4 3. Etisk kodeks 5 4. Doping 5 5. Sund kost 5 6. Kosttilskud generelt 6 7. Særlige bemærkninger om visse typer af kosttilskud 7 7.a. Sportsprodukter, vitaminer m.v. 7 7.b Kosttilskud klassificeret i risikogrupper 8 8. Smertestillende midler Spiserestriktioner og krav om vægtreduktion Højdehuse Drop 10

2 1. Etiske holdninger - hvorfor og hvordan? I januar 2002 offentliggjorde Danmarks Idræts-Forbund og Team Danmark for første gang sine fælles holdninger til brugen af kosttilskud og præstationsfremmende hjælpemidler indenfor idrætten. Holdningerne, der blev udtrykt i det såkaldte "gråzonenotat", blev flittigt omtalt og drøftet i medierne og i store dele af dansk idræt. Det er DIF og Team Danmarks indtryk, at holdningerne i vid udstrækning har vundet gehør og siden er blevet efterlevet både i elite- og breddeidrætten. Det blev i 2002 bemærket, at området er dynamisk, og at ny faglig viden og ændrede etiske overvejelser kunne medføre behov for en senere revurdering af de udtrykte holdninger. I den mellemliggende periode har Lov om eliteidræt fra 2004 pålagt Team Danmark i samarbejde med DIF, specialforbund, trænere og aktive at udarbejde et etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt. Dette etiske kodeks trådte i kraft den 1. januar Efterfølgende nedsatte DIF og Team Danmark primo 2007 en arbejdsgruppe med repræsentanter for aktivkomiteen, trænerkomiteen, Anti Doping Danmark, DIF og Team Danmark til at overveje gråzoneområdet på ny set i lyset af de senere års udvikling. Arbejdsgruppen har til sit arbejde modtaget stort og værdifuldt input fra især Team Danmark. Danmarks Idræts-Forbund og Team Danmark mener, at danske idrætsudøvere på alle niveauer skal have mulighed for at præstere så godt som muligt, men ikke for enhver pris. Lovgivningen og idrættens egne regler definerer, hvad der er ulovligt, forbudt og uacceptabelt for at opnå succes i idrætten. Så langt er tingene relativt enkle at forholde sig til. Det betyder imidlertid ikke at alle andre veje til succes i idrætten er acceptable! De svære spørgsmål at besvare er: Er der en gråzone mellem doping og acceptabel adfærd, dvs. veje til succes, som ikke er direkte forbudte, men som idrætten af etiske årsager tager afstand fra? Er det realistisk at forestille sig, at sådanne etiske holdninger kan vinde bred opbakning inden- og udenfor idrætten? Selv hvis svaret på de to første spørgsmål er bekræftende, er det da realistisk at tro, at de etiske holdninger vil blive efterlevet i dansk elite- og breddeidræt, når overtrædelse vel at mærke ikke vil være forbundet med straf efter idrættens eller samfundets regler? Danmarks Idræts-Forbund og Team Danmarks bestyrelser, aktivkomite og trænerkomite har valgt at svare "ja" til alle tre spørgsmål. Vi gør det for at støtte de danske idrætsudøveres muligheder for - på alle niveauer - at dyrke deres idræt på en måde, der giver dem mulighed for på lige fod at opnå de resultater, de er berettiget til som følge af deres træning, talent og vilje, uden at deres sundhed sættes unødigt over styr og uden, at

3 metoderne til at opnå sejren ligger for langt fra det, vi opfatter som en naturlig del af idrætten, herunder den i sin natur grænseoverskridende eliteidræt. Eller sagt på en anden måde: Formålet med holdningsnotatet er at modvirke sundhedsskadelige effekter af træning og konkurrence hos danske idrætsudøvere, både eliten, bredden og motionisterne. De udtrykte holdninger skal også være en vigtig rettesnor for arbejdet i Team Danmark, specialforbundene og klubberne. Det er vigtigt at understrege, at det - i modsætning til dopingreglerne - ikke er forbundet med sanktioner, hvis man ikke efterlever holdningsnotatet. Men det er DIF og Team Danmarks opfattelse, at også uden sanktioner vil de udtrykte holdninger være adfærdsregulerende i betydelig grad i dansk idræt. DIF og Team Danmarks holdninger er udtrykt i det følgende. Det skal understreges, at holdningsnotatet ikke er et videnskabeligt notat med detaljerede kildehenvisninger. Meningen er, at notatet skal kunne anvendes på alle niveauer i dansk idræt. Det er dog vigtigt at nævne, at de udtrykte holdninger bygger på et videnskabeligt grundlag. Notatets holdninger dækker hele den danske idræt, eliten såvel som bredden. Da de metoder, der anvendes af den absolutte elite, ofte også vil blive anvendt af ungdomseliten og andre, skelner DIF og Team Danmark ikke i sine overordnede holdninger og anbefalinger mellem den elite, der er omfattet af Team Danmarks vejledning, og andre idrætsudøvere. Som følge af de omfattende muligheder, Team Danmark har for rådgivning af den absolutte elite gennem sine tilknyttede eksperter, accepteres og anerkendes det, at den absolutte internationale elite gives visse muligheder for optimering af kost og træning, som ikke har nogen relevans for den øvrige idræt. Der er meget store forskelle på udøvelsen af de enkelte idrætsgrene under DIF og dermed på de fysiske og udholdenhedsmæssige krav, der stilles til udøvere på alle niveauer. Derfor opfordrer DIF og Team Danmark specialforbundene til at drøfte og tage aktiv stilling til holdningsnotatet og implementeringen af dette i forbundets aktiviteter. Med udgangspunkt i de fælles holdninger bør DIF og Team Danmarks initiativer på området koordineres, således at DIF's indsats primært rettes mod specialforbund og klubber, dækkende den nationale elite og hele breddeområdet i samarbejde med offentlige myndigheder. Team Danmarks indsats er primært rettet mod den absolutte internationale elite og talentudviklingen. DANMARKS IDRÆTS-FORBUND OG TEAM DANMARK 29. april 2008

4 2. Anbefalinger til aktive, trænere og ledere Senere i dette notat omtales DIF og Team Danmarks holdning til en række specifikke områder. For hvert område er anført en anbefaling og/eller en holdning. Her følger for overskuelighedens skyld et resumé af disse: 1. Formålet med holdningsnotatet er at modvirke sundhedsskadelige effekter af træning og konkurrence hos danske idrætsudøvere, både eliten, bredden og motionisterne. 2. Holdningsnotatet skal opfattes som et specifikt supplement til det etiske kodeks på det sundhedsmæssige område. 3. DIF og Team Danmark mener, at danske idrætsudøvere på alle niveauer skal have mulighed for at præstere så godt som muligt, men ikke for enhver pris. 4. Den enkelte udøver er altid selv ansvarlig for det, han/hun indtager og vil altid selv skulle stå til ansvar for en positiv dopingprøve, også selv om denne ikke måtte være en følge af bevidst doping, men f.eks. af forurenet kosttilskud. 5. Det er dokumenteret, at det fundament, der har størst præstationsfremmende effekt inden for sportsernæring, er en sund kost. 6. DIF og Team Danmark opfordrer alle inden for dansk idræt til sammen med relevante myndigheder at sætte større fokus på en sund og varieret kosts betydning for idrætspræstationer, sundhed og livskvalitet. 7. DIF og Team Danmark advarer mod generel brug af kosttilskud i dansk idræt. 8. DIF og Team Danmark advarer idrætsudøvere mod at falde for reklamer for kosttilskud, der lover stor effekt uden reel dokumentation. 9. DIF og Team Danmark advarer om risikoen for uforvarende dopingmisbrug som følge af brug af forurenede kosttilskud. 10. DIF og Team Danmark advarer generelt idrætsudøvere mod at indgå sponsoraftaler om kosttilskud. 11. DIF og Team Danmark advarer mod brug af smertestillende medicin som grundlag for at kunne gennemføre træning og konkurrence. 12. DIF og Team Danmark finder det vigtigt, at både aktive og trænere gør sig klart, at udøverens naturlige fysik bør være grundlaget for valg af vægtklasse etc.. Ukontrolleret vægtreduktion kan have alvorlige sundhedsskadelige konsekvenser som træthedsbrud, spiseforstyrrelser o.a. 13. DIF og Team Danmark anser generelt brug af højdehuse for en uetisk og unaturlig fremgangsmåde til opnåelse af idrætsresultater. 14. DIF og Team Danmark tager afstand fra konkurrenceformer, der er så ekstreme, at brug af drop overfor raske idrætsudøvere kan komme på tale.

5 3. Etisk kodeks DIF og Team Danmarks etiske kodeks beskriver i forholdsvis generelle vendinger, at konkurrenceidrætten i Danmark er bygget op omkring en række skrevne og uskrevne etiske spilleregler, som det er meget væsentligt at holde fast i: Fair play, respekt for modstanderne, ordentlig opførsel på og uden for banen mv. DIF og Team Danmark ønsker, at disse mange forskellige, grundlæggende værdier fortsat sætter sit præg på konkurrenceidrætten i Danmark. Formålet med det etiske kodeks er derfor at formulere og systematisere de nævnte grundlæggende værdier i egentlige etiske normer. Det etiske kodeks skal således danne en fælles, generel referenceramme samt være med til at inspirere forbund og klubber til at tage den etiske debat op. I det etiske kodeks er der flere punkter, som henhører til det fysiologiske/sundhedsmæssige område, f.eks.: Prioritér altid dit helbred og undgå unødvendige helbredsrisici! Involvér dig ikke i dopingmisbrug! Prioritér altid dine udøveres helbred og undgå, at de udsættes for unødvendige helbredsrisici! Vis interesse og omsorg for syge og skadede udøvere! 4. Doping Holdningsnotatet skal opfattes som et specifikt supplement til det etiske kodeks på det sundhedsmæssige område. Doping, dvs. overtrædelse af nationale og internationale dopingregler, er under alle omstændigheder forbudt og vil medføre straf efter DIF's dopingregulativ eller internationale dopingregler. 5. Sund kost Den enkelte udøver er altid selv ansvarlig for det, han/hun indtager og vil altid selv skulle stå til ansvar for en positiv dopingprøve, også selv om denne ikke måtte være en følge af bevidst doping, men f.eks. af forurenet kosttilskud. Det fundament, der har størst præstationsfremmende effekt inden for sportsernæring, er sund kost. Kostens sammensætning og mængde samt timingen af indtagelse af mad og væske har stor indflydelse på præstationsevnen. Sunde kostvaner hjælper idrætsudøveren til at træne hårdere, restituere bedre og forebygge sygdom og skader. Den største præstationsfremmende effekt opnås med en fornuftigt sammensat dagskost. Ved store træningsmængder eller langvarige konkurrencer kan visse sportsprodukter være gavnlige. DIF og Team Danmark opfordrer alle indenfor dansk idræt til sammen med relevante myndigheder at sætte større fokus på en sund og varieret kosts betydning for idrætspræstationer, sundhed og livskvalitet.

6

7 6. Kosttilskud generelt Kosttilskud er defineret af Fødevarestyrelsen i bekendtgørelse om kosttilskud. Den korte version er, at kosttilskud er fødevarer, der har til formål at supplere den normale kost, som indeholder koncentrerede mængder af stoffer med en ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning, og som markedsføres i dosisform, f.eks. kapsler, piller, pulvere og andre lignende former. Kosttilskud må anses for at have en minimal effekt på idrætspræstationer sammenlignet med optimal kost og træning, og penge anvendt på kosttilskud vil ofte være bedre anvendt på en sundere kost. DIF og Team Danmark advarer mod generel brug af kosttilskud i dansk idræt. Det er DIF og Team Danmarks opfattelse, at der finder et betydeligt overforbrug af kosttilskud sted blandt idrætsudøvere, og dette bør nedbringes gennem oplysning. Større kendskab til kostens betydning for træning og præstation samt større kendskab til relevante kosttilskud bør kunne medvirke til at nedbringe idrætsudøveres almene anvendelse af kosttilskud. Mange reklamer for kosttilskud, ikke mindst på internettet, lover hurtige genveje til større muskler og bedre fysisk form. Mange sådanne reklamer er fyldt med tilsyneladende videnskabelig dokumentation for produkternes virkning. "Dokumentationen" holder dog sjældent til nærmere efterprøvelse. Undersøgelser viser, at en stor del af kosttilskuddene på det internationale marked er forurenet med stoffer, der er på dopinglisten, uden at dette fremgår af varedeklarationen. Det betyder, at man uforvarende risikerer at blive testet positiv og dømt for doping, hvis man indtager et sådant kosttilskud. DIF og Team Danmark advarer idrætsudøvere mod at falde for reklamer for kosttilskud, der lover stor effekt uden reel dokumentation. DIF og Team Danmark advarer om risikoen for uforvarende dopingmisbrug som følge af brug af forurenede kosttilskud. Særligt eliteidrætsudøvere kan være en attraktiv reklamesøjle for firmaer, der sælger kosttilskud, og det kan være tillokkende for idrætsudøvere at indgå sponsoraftaler med sådanne firmaer. Man bør dog tænke meget nøje over sin status som rollemodel og undersøge firmaets produkter meget nøje, før man som udøver indgår en sådan sponsoraftale. DIF og Team Danmark advarer generelt idrætsudøvere mod at indgå sponsoraftaler om kosttilskud.

8 7. Særlige bemærkninger om visse typer af kosttilskud 7.a. Sportsprodukter, vitaminer m.v. EU's videnskabelige komité for levnedsmidler har udfærdiget en rapport om sportsprodukter, hvis hovedkonklusion er, at idrætsudøvere ikke har brug for særlige produkter, men at deres behov for næringsstoffer dækkes af en velafbalanceret kost. Dog kan enkelte produktkategorier være relevante for idrætsudøvere. Rapporten konkluderer i øvrigt, at der ikke er tilstrækkelig dokumentation for effekten af en række stoffer, som markedsføres som egnede for idrætsudøvere, dvs. at disse stoffer/produkter ikke dækker særlige ernæringsmæssige behov eller har præstationsfremmende effekt. Som undtagelser fra hovedreglen om, at DIF og Team Danmark generelt fraråder brug af kosttilskud, kan følgende produktkategorier anses for acceptable til brug i forbindelse med idræt, i særdeleshed når der er tale om hård og/eller langvarig træning og konkurrence: Sportsdrik (Kulhydrat-elektrolytdrik). Det er specielt to faktorer, der er afgørende i relation til en ernæringsbetinget reduktion af præstationsevnen, nemlig tømning af glykogenlagre og dehydrering. Sportsdrik indeholdende kulhydrat og natrium har en veldokumenteret præstationsfremmende effekt i forbindelse med længerevarende hård fysisk træning. Energibarer (Kulhydratrige produkter). Ved øget muskelarbejde har musklerne et øget behov for energi, og her spiller kulhydrat en væsentlig rolle for at genopbygge glykogendepoterne i musklerne. Dette behov vil nemt kunne dækkes ved at spise almindelige stivelsesrige fødevarer, og relevansen af specialudviklede produkter til idrætsudøvere er som følge heraf baseret på særlige omstændigheder (timing og tilgængelighed), hvor det af praktiske årsager vil være besværligt at indtage almindelige fødevarer. Proteinbarer eller -pulver. Tilskud af protein i form af pulver eller bar er generelt ikke nødvendigt, da behovet for protein nemt dækkes via almindelig kost. Proteinpulver/proteinbar kan dog være et alternativ til mælkeprodukter i restitutionsfasen. Det er vigtigt at pointere, at det altid bør indtages sammen med kulhydrat i større eller mindre mængde afhængig af behov. Der findes en række proteinprodukter på markedet, som retter sig mod idrætsudøvere. Relevansen af sådanne produkter til idrætsudøvere opstår især under særlige omstændigheder (timing og tilgængelighed), hvor det af praktiske årsager vil være besværligt at indtage almindelige fødevarer. Multivitamin- og mineraltablet. En multivitamin-mineraltablet daglig, hvor indholdet af vitaminer og mineraler er 100 % af den anbefalede daglige tilførsel, kan anbefales i følgende situationer: I forbindelse med vægttab. Ved et lavt energiindtag, hvor det ikke er muligt at øge indtaget af mad. I forbindelse med langvarige og fysisk krævende konkurrencer flere dage i træk, hvor det er nødvendigt at dække en større del af energibehovet via sportsdrik og andre kulhydratkilder uden tilstrækkeligt indhold af vitaminer og mineraler. I situationer hvor kosten ikke kan sammensættes tilstrækkeligt varieret, f.eks. under længerevarende rejser, ophold i udlandet og i ekstra krævende træningsperioder med begrænset adgang til indkøb og madlavning. I forbindelse med længerevarende eller kronisk sygdom. Til eliteidrætsudøvere der fortrinsvis spiser vegetar- eller veganerkost.

9 Calciumpræparater. Tilskud af calcium kan anbefales, når der ikke daglig indtages mælke- og osteprodukter. Eliteidrætsudøvere, der udelukker mælke- og osteprodukter i kosten, bør dagligt tage et tilskud af calcium på mg. Jernpræparater. Brug af jernpræparater kan i almindelighed ikke anbefales. Dog kan især kvindelige eliteidrætsudøvere være særligt følsomme for at få jernmangel og jernmangel-anæmi. Årsagen er sandsynligvis en kombination af et øget behov, bl.a. pga. blødning og et utilstrækkeligt indtag af jern via kosten, ligesom jernmangel kan opstå i forbindelse med højdetræning. I sådanne tilfælde kan ordinering af jernpræparater være acceptabel, men kun efter foretagelse af en udvidet blodprøve vedr. jernstatus. Kreatin er et stof, som findes naturligt i kroppens muskler. Kroppen kan selv syntesere det, men det indtages også gennem kød og fisk. Kreatin lagres i skeletmuskulaturen, hvor det bidrager til en mere effektiv, ikke iltkrævende (anaerob) energiomsætning, således at man kortvarigt er i stand til at yde et mere eksplosivt arbejde. Indtagelse af kreatin må betragtes som kosttilskud, der under de rette omstændigheder kan have præstationsfremmende effekt. Men det er uden mening, både ud fra et præstationsmæssigt, et sundhedsmæssigt og et økonomisk synspunkt, at benytte kreatin, før end alle andre parametre, der har betydning for en toppræstation, er optimerede. Dette sikres for den absolutte internationale elite, der er tilknyttet Team Danmark, gennem de procedurer, der praktiseres af Team Danmarks idrætsmedicinske stab. 7.b. Kosttilskud klassificeret i risikogrupper På næste side følger en oversigt over kosttilskud klassificeret i risikogrupper. Bemærk følgende: Kosttilskud med lav risiko medfører ingen sundhedsfare, når de anvendes i de deklarerede doser. Sundhedsrisikoen ved brug af kosttilskud med ukendt eller høj risiko er ikke kendt, og bivirkninger kan ikke udelukkes, selv om de blot anvendes i de doseringer, der angives på produktet. Alle typer kosttilskud, der indtages i store doser, eller hvor der savnes erfaring med indholdsstofferne, kan udgøre en risiko for helbredet. Risikovurderingen bygger på Team Danmarks erfaringer med brug af kosttilskud blandt danske eliteidrætsudøvere, analyser af kosttilskud i Danmark og analyser af kosttilskud internationalt. Listen er ikke endelig, da området er dynamisk, og der konstant kommer ny information. Udskrift af listen skal være påført dato.

10 Lav risiko Høj eller ukendt risiko Indhold af forbudte stoffer Renhed Produkt Brug af disse kosttilskud giver lav risiko for at indtage forbudte stoffer. Sportsprodukter (eks. sportsdrikke, energibarer) Proteinpulver Multivitamin-præparater Fedtsyrepræparater (eks. omega-3). Vitaminpræparater (eks. vitamin B, C, D og E) Mineralpræparater Brug af disse kosttilskud giver høj eller ukendt risiko for at indtage forbudte stoffer. Kosttilskud fra producenter som producerer hormoner, centralstimulerende stoffer eller forstadier til forbudte stoffer Kosttilskud som tidligere har vist at indeholde forbudte stoffer (eks. respira, og pyruvatpræparater) Kreatinpræparater Præparater med frie aminosyrer (eks. forgrenede aminosyrer, glutamin) Naturpræparater (eks. urteblandinger) Brug af disse præparater medfører, at man indtager forbudte stoffer eller forstadier til forbudte stoffer. Urtepræparater med efedrin. (eks. Ma huang) Urtepræparater med anabol effekt Præparater med forstadier til hormoner (eks. DHEA, androstenedione, 19-nor-androstenedione, 19-norandrostenediol) Sporstoffer (eks. jern og zink). Antioxidanter (vitaminer/ mineraler) Kosttilskud skal være købt i Danmark for at have lav risiko. Kosttilskud købt på apotek kan have lavere risiko end kosttilskud købt i helsekostforretning eller via andre distributionskanaler. Kosttilskud som nævnt ovenfor har ikke lav risiko, hvis de er købt i udlandet eller via internet. Anskaffelse Producent & dokumentation Kosttilskud fra lægemiddel- og næringsmiddelproducenter med godkendelse, kan have lavere risiko end kosttilskud købt fra ukendte producenter uden godkendelse. Kosttilskud som nævnt ovenfor har høj risiko, hvis de kommer fra en producent, som producerer forbudte stoffer. Kosttilskud som nævnt ovenfor kan have lavere risiko hvis de er købt i Danmark og højere risiko, hvis de er købt i udlandet eller via internet. Kosttilskud købt på apotek kan have lavere risiko end kosttilskud købt i helsekostforretning eller via andre distributionskanaler. Mange kosttilskud med høj risiko er fremstillet i USA og Kina. Kosttilskud fra lægemiddel- og næringsmiddelproducenter med godkendelse kan have lavere risiko end kosttilskud købt fra ukendte producenter uden godkendelse. Naturpræparater, som er godkendte naturlægemidler, kan have lavere risiko end naturpræparater, som ikke er godkendte naturlægemidler. Kosttilskud nævnt ovenfor har høj risiko, hvis de kommer fra en producent, som producerer forbudte stoffer. Mange præparater med indhold af forbudte stoffer er fremstillet i USA og Kina.

11 8. Smertestillende midler Undersøgelser blandt danske og udenlandske idrætsudøvere har vist, at et stort forbrug af smertestillende medicin, bl.a. gigtmedicin, er en del af dagligdagen for mange idrætsudøvere. DIF og Team Danmark advarer mod brug af smertestillende medicin som grundlag for at kunne gennemføre træning og konkurrence. Dels er der alvorlige bivirkninger forbundet med langvarig brug af større doser af sådan medicin. Dels sættes kroppens egen alarm, smerten, ud af kraft, hvorved skader kan forværres og i værste fald blive kroniske. Endelig må det anses for en uetisk form for præstationsfremme at indtage smertestillende piller for at kunne gennemføre træning eller konkurrence, man ellers ikke ville kunne gennemføre. 9. Spiserestriktioner og krav om vægtreduktion En del idrætsdiscipliner opererer med vægtgrænser, som det kan kræve meget stor selvdisciplin af udøverne at overholde. Også i andre idrætsgrene kan især eliteudøvere blive mødt af krav fra trænere m.fl. om vægtreduktion, maksimal BMI, restriktioner i kostindtag etc. DIF og Team Danmark anerkender, at en kortvarig, kraftig og frivillig indsats af den enkelte udøver på disse områder kan være sportsligt relevant, uden at der kan tales om negative sundhedsmæssige konsekvenser. Vægtreduktion bør altid foregå under vejledning af en fagligt kompetent person. Idrætsudøvere under 18 år bør ikke opfordres til vægtreduktion. DIF og Team Danmark finder det vigtigt, at både aktive og trænere gør sig klart, at udøverens naturlige fysik bør være grundlaget for valg af vægtklasse etc.. Ukontrolleret vægtreduktion kan have alvorlige sundhedsskadelige konsekvenser som træthedsbrud, spiseforstyrrelser o.a. 10. Højdehuse DIF og Team Danmark anser generelt brug af højdehuse for en uetisk og unaturlig fremgangsmåde til opnåelse af idrætsresultater. Træningslejre o.l. i højt beliggende områder anses for acceptabelt. 11. Drop DIF og Team Danmark tager afstand fra konkurrenceformer, der er så ekstreme, at brug af drop overfor raske idrætsudøvere kan komme på tale. Intravenøs tilførsel, herunder drop, er forbudt ifølge WADA's dopingliste. DIF og Team Danmark kan dog acceptere, at drop eller intravenøs tilførsel efter en lægelig vurdering gives til medicinering og i forbindelse med akut restitution, dog ikke med henblik på at fortsætte en igangværende konkurrence. I akutte medicinske situationer, hvor intravenøs tilførsel er anset for at være nødvendig, skal udøveren have et TUE (dispensation fra dopinglisten) med tilbagevirkende kraft fra sit internationale specialforbund eller Anti Doping Danmark.

12 DIF forventer, at de enkelte specialforbund indenfor egne rækker såvel nationalt som internationalt modarbejder konkurrenceformer, der er så ekstreme, at brug af drop overfor raske idrætsudøvere kan komme på tale.

Mellem etik, moral og resultatkontrakter. Team Danmarks formål. Centrale dokumenter for dansk eliteidræt

Mellem etik, moral og resultatkontrakter. Team Danmarks formål. Centrale dokumenter for dansk eliteidræt Mellem etik, moral og resultatkontrakter Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 31. maj 2012 Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk 1 Team Danmarks formål Team Danmark har til formål

Læs mere

Værd at vide om. kosttilskud

Værd at vide om. kosttilskud Værd at vide om kosttilskud Indhold Hvad er et kosttilskud? Er kosttilskud nødvendigt? Kan mit kosttilskud være forurenet og hvordan kan jeg sikre mig? Hvilke kosttilskud er typisk forurenet? Hvis ansvar

Læs mere

Spørgsmål: Dopingkontrollanter skal oplyse udøvere om, at de vil blive udtaget til dopingkontrol to timer forud for

Spørgsmål: Dopingkontrollanter skal oplyse udøvere om, at de vil blive udtaget til dopingkontrol to timer forud for Danish 1 Spørgsmål: Jeg er til enhver tid altid ansvarlig for, hvad jeg indtager eller på anden måde tilfører min krop. Alle idrætsudøvere skal proaktivt indhente information om medicin og kosttilskud,

Læs mere

Ernæringspolitik for Dansk Svømmeunion

Ernæringspolitik for Dansk Svømmeunion Ernæringspolitik for Dansk Svømmeunion Baggrund Svømning på eliteniveau fordrer stor træningsmængde hvilket stiller krav til mad og drikke med hensyn til mængde, variation, sammensætning og timing. Der

Læs mere

Stævne: Ernæring Udstyr Koncentration og viljen til at yde Træner = autoritet Forældre = tilskuere/hjælpere

Stævne: Ernæring Udstyr Koncentration og viljen til at yde Træner = autoritet Forældre = tilskuere/hjælpere Ansvaret for træning deles mellem træner og svømmer Før/efter træning: Melde afbud Sørge for ordentligt udstyr Komme til tiden Ordentlig ernæring Påklædning i forhold til årstid Søvn Disciplin i fritiden

Læs mere

Kost og Træning. Kathrine Roug God Form

Kost og Træning. Kathrine Roug God Form Kost og Træning Hvor meget skal jeg spise? Hvorfor skal jeg spise? Hvornår skal jeg spise? Hvad skal jeg spise? For at få det optimale ud af min træning Dagens program Indledning Energibehov: vægttab eller

Læs mere

Ernæring for atletikudøvere. Foredrag FIF 4/3 2008

Ernæring for atletikudøvere. Foredrag FIF 4/3 2008 Ernæring for atletikudøvere Foredrag FIF 4/3 2008 Kasper Hansen Kasper Hansen 16 år i BAC Professions bachelor i ernæring og sundhed Speciale: Atletikudøvere og ernæring Tro på mig Sandt eller falsk Hvis

Læs mere

Mit liv med idræt. Af: Brian Dåsbjerg

Mit liv med idræt. Af: Brian Dåsbjerg Mit liv med idræt Af: Brian Dåsbjerg Hvem er jeg? Brian Dåsbjerg Soldat ved JDR 1997-2000 Bachelor i Idræt ved Københavns Universitet 2003. Studerer p.t. fysioterapi på Skodsborg fysioterapeutskole. Har

Læs mere

NUTRAMINO PROTEIN XL - IDEEL TIL FLERE TRÆNINGSFORMÅL

NUTRAMINO PROTEIN XL - IDEEL TIL FLERE TRÆNINGSFORMÅL GET Fit or Die Trying SPIS OG TRÆN DIG TIL DRØMMEKROPPEN Kostens betydning for træningsresultaterne og udseendet er langt større, end man umiddelbart skulle tro. Det er ærgerligt, hvis man træner hårdt,

Læs mere

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Side 1 af 6 DOPINGAPPELUDVALGET DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE afsagt den 12. december 2014 i sag

Læs mere

Trænermøde - klubtrænere

Trænermøde - klubtrænere Dansk Svømmeunion Trænermøde - klubtrænere Torsdag den 4. maj 2017 Dansk Svømmeunion Målet er, at give jer grundlæggende forståelse af antidopingområdet samt en række redskaber til at håndtere jeres rolle

Læs mere

mad til muskler og hjerne - kolding elites folder om sportsernæring

mad til muskler og hjerne - kolding elites folder om sportsernæring mad til muskler og hjerne - kolding elites folder om sportsernæring af jannie johansen V0_Våben_Rød 2 Mad til muskler og hjerne Mad til muskler og hjerne 3 Denne folder er udviklet med inspiration fra

Læs mere

Vitaminer og mineraler

Vitaminer og mineraler Vitaminer og mineraler VITAMINER OG MINERALER Vitaminer og mineraler er nødvendige for at holde alle kroppens funktioner i gang. Mangel på blot et enkelt vitamin eller mineral kan bringe kroppen ud af

Læs mere

Struktur for talentudvikling og elitearbejde 2012-2016

Struktur for talentudvikling og elitearbejde 2012-2016 Struktur for talentudvikling og elitearbejde 2012-2016 Eliteudvalget har besluttet den kommende struktur for talentudvikling og elitearbejde gældende fra 2012. Nedenstående tabel viser en oversigt over

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

Adfærdskodeks om doping i bowlingsporten

Adfærdskodeks om doping i bowlingsporten Adfærdskodeks om doping i bowlingsporten 10/2016 Indledning I forbindelse med implementering af 2015-versionen af det internationale kodeks for antidoping, har Anti Doping Danmark (ADD) og Danmarks Idrætsforbund

Læs mere

Unique Bodybalance4All Motion og sport Tema Sport og Motion

Unique Bodybalance4All Motion og sport Tema Sport og Motion Tema Sport og Motion Gør som de professionelle Behandl din krop professionel Sportsernæring drejer sig om 4 hovedpunkter: Påfyldning af brændstof - Efterfyldning - Reparation - Restituering Alt hvad du

Læs mere

Etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt. (godkendt af bestyrelserne i Team Danmark og DIF dec. 2006)

Etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt. (godkendt af bestyrelserne i Team Danmark og DIF dec. 2006) Etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt (godkendt af bestyrelserne i Team Danmark og DIF dec. 2006) 1 Præambel Dette etiske kodeks gælder for dansk konkurrenceidræt, herunder eliteidrætten. I henhold til

Læs mere

Talent- og Eliteidrætspolitik

Talent- og Eliteidrætspolitik Talent- og Eliteidrætspolitik Baggrund og formål Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget besluttede mødet den 2. december 2014 at igangsætte arbejdet med at formulere en politik indenfor talent- og eliteidræt,

Læs mere

Muskelvækst sådan. Af Fitnews.dk - fredag 21. september, 2012. http://www.fitnews.dk/artikler/muskelvaekst-sadan/

Muskelvækst sådan. Af Fitnews.dk - fredag 21. september, 2012. http://www.fitnews.dk/artikler/muskelvaekst-sadan/ Muskelvækst sådan Af Fitnews.dk - fredag 21. september, 2012 http://www.fitnews.dk/artikler/muskelvaekst-sadan/ Der er ingen tvivl om, at nutidens atleter er betydelig større og stærkere end for bare få

Læs mere

Sådan træner du bedst med protein-pulver

Sådan træner du bedst med protein-pulver Sådan træner du bedst med protein-pulver Motionisterne køber protein-produkter som aldrig før. De kan have en effekt, men er ikke noget mirakelmiddel, siger eksperter Af Jacob Carlsen, december 2012 03

Læs mere

ESAA Code of Conduct for ESAA talenter på ungdomsuddannelser

ESAA Code of Conduct for ESAA talenter på ungdomsuddannelser 1 ESAA Code of Conduct for ESAA talenter på ungdomsuddannelser Som ESAA udøver indgår du ikke blot i et program, der understøtter og optimerer din egen sportslige og uddannelsesmæssige udvikling. Ved at

Læs mere

Danmarks Idræts-Forbunds dopingudvalg. mod KENDELSE:

Danmarks Idræts-Forbunds dopingudvalg. mod KENDELSE: DIF s dopingnævn Den 221. marts 2011 JL Den 21. marts 2011 blev i sag nr. 2/2011 Danmarks Idræts-Forbunds dopingudvalg mod A afsagt sålydende KENDELSE: Danmarks Idræts-Forbunds dopingudvalg har indbragt

Læs mere

KURSUS I BASAL SPORTSERNÆRING TD S ERNÆRINGSTEAM 1. DEL TEAM DANMARK S

KURSUS I BASAL SPORTSERNÆRING TD S ERNÆRINGSTEAM 1. DEL TEAM DANMARK S TEAM DANMARK S KURSUS I BASAL SPORTSERNÆRING 1. DEL TD S ERNÆRINGSTEAM KØBENHAVN: ÅRHUS: ANNA OTTSEN KLINISK DIÆTIST E-MAIL: AO@TEAMDANMARK.DK BIRTHE STENBÆK HANSEN KLINISK DIÆTIST E-MAIL: BSH@TEAMDANMARK.DK

Læs mere

Danmarks Idrætsforbunds dopingudvalg. mod KENDELSE:

Danmarks Idrætsforbunds dopingudvalg. mod KENDELSE: DIF s dopingnævn Den 10. marts 2014 Den 5. marts 2014 blev i sag nr. 5/2013 afsagt følgende Danmarks Idrætsforbunds dopingudvalg mod A KENDELSE: Dopingudvalget har indklaget A (indklagede) for overtrædelse

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

Undlad at kommentere politiske spørgsmål under en konkurrence og gå aldrig imod en dommers afgørelse, hvis den bygger på lovgrundlaget.

Undlad at kommentere politiske spørgsmål under en konkurrence og gå aldrig imod en dommers afgørelse, hvis den bygger på lovgrundlaget. 1 Indgået mellem BUESKYDNING DANMARK og skytte: Navn, klub, år Et spørgsmål om holdning til tingene Som bruttoholds- og landsholdsskytte tilslutter du dig visse regler officielle, som uskrevne, med en

Læs mere

Samarbejdsaftale ETT Sportudøver og træner.

Samarbejdsaftale ETT Sportudøver og træner. Samarbejdsaftale ETT Sportudøver og træner. Samarbejdsaftale For udøvere og trænere tilknyttet ETT kamphold. De bedste betingelser for ETT kæmpere For at give ETT konkurrenceudøvere de mest optimale vilkår

Læs mere

Etisk Kodeks i idrætten

Etisk Kodeks i idrætten Etisk Kodeks i idrætten Hvordan sikres en god relation mellem træner og svømmer, der ikke mistænkeliggør trænerens adfærd? Danielle Keller Dansk Svømmeunion September 2009 Projekt i samarbejde med DIF

Læs mere

Vind over gigten med naturmedicin

Vind over gigten med naturmedicin Vind over gigten med naturmedicin 96 procent af landets gigtramte bruger naturmidler - knap halvdelen oplever er tydeligt positiv effekt Af Torben Bagge, 17. september 2012 03 Guide: Vind over gigten med

Læs mere

Frederikssund Svømmeklub

Frederikssund Svømmeklub Frederikssund Svømmeklub Præsentation Anja Brandt Ernæringsekspert og vægttabscoach Uddannet: Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed, med speciale i Ernæring og Fysisk Aktivitet. Facebook: Anja Brandt

Læs mere

DEN HESTEPRAKTISERENDE DYRLÆGES ROLLE I DOPINGPROBLEMATIKKEN

DEN HESTEPRAKTISERENDE DYRLÆGES ROLLE I DOPINGPROBLEMATIKKEN DEN HESTEPRAKTISERENDE DYRLÆGES ROLLE I DOPINGPROBLEMATIKKEN Den hestepraktiserende dyrlæges fornemste opgave er at varetage hestens tarv. Intet over, intet ved siden af. Doping har noget at gøre med manglende

Læs mere

Undlad at kommentere politiske spørgsmål under en konkurrence og gå aldrig imod en dommers afgørelse, hvis den bygger på lovgrundlaget.

Undlad at kommentere politiske spørgsmål under en konkurrence og gå aldrig imod en dommers afgørelse, hvis den bygger på lovgrundlaget. 1 Indgået mellem BUESKYDNING DANMARK og skytte: Navn, klub, år Et spørgsmål om holdning til tingene Som bruttoholds- og landsholdsskytte tilslutter du dig visse regler officielle, som uskrevne, med en

Læs mere

Etisk kodeks for grønlandsk konkurrenceidræt

Etisk kodeks for grønlandsk konkurrenceidræt Etisk kodeks for grønlandsk konkurrenceidræt Præambel Det etiske kodeks har følgende indhold: Kapitel 1: Etiske normer for udøvere Kapitel 2: Etiske normer for trænere Kapitel 3: Etiske normer for dommere

Læs mere

Vægtøgning. Kost der understøtter hypertrofi

Vægtøgning. Kost der understøtter hypertrofi Vægtøgning Kost der understøtter hypertrofi Vægtøgning kost og træning Øgning af magre kropsvægt, muskelvægt opnås bedst gennem en kombination mellem styrketræning og en sund og varierende kost. Stimuliene

Læs mere

OPLYSNING OG RÅDGIVNING OM FREMME AF DOPINGFRI FIRMAIDRÆT

OPLYSNING OG RÅDGIVNING OM FREMME AF DOPINGFRI FIRMAIDRÆT OPLYSNING OG RÅDGIVNING OM FREMME AF DOPINGFRI FIRMAIDRÆT Dette er en folder med oplysning og rådgivning om antidopingreglerne til dig, der er medlem af en firmaidrætsforening under Dansk Firmaidrætsforbund.

Læs mere

UniQ Moments. Food f or uniq dogs. Uniq kvalitet. w w w. u n i q. d k. Mange producenter har har flere flere

UniQ Moments. Food f or uniq dogs. Uniq kvalitet. w w w. u n i q. d k. Mange producenter har har flere flere UniQ Moments Uniq kvalitet Mange producenter har har flere flere kvaliteter, vi vi har har kun kun én én og og det det har har vi vi for for at at leve leve op op til til missionen: missionen: skabe At

Læs mere

Fit living en vejledning til træning og kost

Fit living en vejledning til træning og kost Produkt Før træning (senest 2 timer før) Umiddelbart før træning Under træning Efter træning (restitution) Sund livsstil i hverdagen Inden 30 min. Op til 3 timer efter Økologisk kokosfibermel x x En kilde

Læs mere

Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet.

Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet. IP/03/1022 Bruxelles, den 16. juli 2003 Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet. Europa-Kommissionen har

Læs mere

ETISK KODEKS FOR DANSK SEJLSPORT. Etisk Kodeks for Dansk Sejlsport

ETISK KODEKS FOR DANSK SEJLSPORT. Etisk Kodeks for Dansk Sejlsport ETISK KODEKS FOR DANSK SEJLSPORT Etisk Kodeks for Dansk Sejlsport Side 1 af 12 Etisk kodeks for Dansk Sejlsport 2. udgave 2013 Dansk Sejlunion 2013 Præambel Denne etiske kodeks gælder for dansk sejlsport,

Læs mere

Anbefalinger til gravide om kost, kosttilskud, medicin, tobak og alkohol

Anbefalinger til gravide om kost, kosttilskud, medicin, tobak og alkohol Anbefalinger om kost mm Juli 2011 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Anbefalinger til gravide om kost, kosttilskud, medicin, tobak og

Læs mere

Floorballens omdømme afhænger af spillernes, dommernes, trænernes, ledernes og tilskuernes opførsel på og udenfor banen

Floorballens omdømme afhænger af spillernes, dommernes, trænernes, ledernes og tilskuernes opførsel på og udenfor banen - -ETISKE REGLER FOR Lyngby Floorball Forening(LFF) - - Floorball er bygget op omkring en række skrevne og uskrevne etiske spilleregler, der er meget væsentlige at holde fast i: Fairplay, respekt for modstanderne,

Læs mere

6.1:Team Copenhagens Støttekoncept

6.1:Team Copenhagens Støttekoncept 6.1:Team Copenhagens Støttekoncept Team Copenhagens Støttekoncept Team Copenhagen arbejder for at gøre København til det bedste sted i Norden at dyrke eliteidræt i. Dette skal bl.a. realiseres ved, at

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

VITAMINER OG MINERALER

VITAMINER OG MINERALER Vitaminer og mineraler er nødvendige for at holde alle kroppens funktioner i gang. Mangel på blot et enkelt vitamin eller mineral kan bringe kroppen ud af balance. Langt de fleste danskere får tilstrækkeligt

Læs mere

Kreatin: Kan det gavne din præstationsevne? Af Thomas Cortebeeck, cand.scient idræt og ejer af Videnform

Kreatin: Kan det gavne din præstationsevne? Af Thomas Cortebeeck, cand.scient idræt og ejer af Videnform Kreatin: Kan det gavne din præstationsevne? Af Thomas Cortebeeck, cand.scient idræt og ejer af Videnform Denne artikel er en forkortet udgave - læs den fulde på: www.videnform.dk Hvad er kreatin? Kreatin

Læs mere

Retsinformation. Bekendtgørelse om kosttilskud BEK nr 860 af 25/09/1996 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører. LOV Nr.

Retsinformation. Bekendtgørelse om kosttilskud BEK nr 860 af 25/09/1996 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører. LOV Nr. Bekendtgørelse om kosttilskud BEK nr 860 af 25/09/1996 (Gældende) LOV Nr. 310 af 06/06/1973 Lovgivning som forskriften vedrører BEK Nr. 482 af 06/06/1997 Senere ændringer til forskriften Oversigt Kapitel

Læs mere

Code of Conduct for ESAA talenter i folkeskolen

Code of Conduct for ESAA talenter i folkeskolen 1 Code of Conduct for ESAA talenter i folkeskolen Som ESAA udøver indgår du ikke blot i et program, der understøtter og optimerer din egen sportslige og uddannelsesmæssige udvikling. Ved at blive ESAA

Læs mere

Bekendtgørelse om kosttilskud 1)

Bekendtgørelse om kosttilskud 1) BEK nr 1465 af 07/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt Enkle råd om at holde vægten oppe 2 Indholdsfortegnelse Side KOL og vægttab 3 Hvilken betydning har energi? 4 Hvilken betydning har protein? 5 Derfor er behovet

Læs mere

Talentudvikling i sportens verden

Talentudvikling i sportens verden Talentudvikling i sportens verden Konference 22.9.2008 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 Kort præsentation - MA Cand. mag. (samfundsfag idræt) Adjunkt og

Læs mere

Spis rigtigt - perform bedre

Spis rigtigt - perform bedre Spis rigtigt - perform bedre - sådan bør du spise før, under og efter træning Udholdenhed & Kondition Kulhydrater fungerer som kroppens benzin under al aktivitet, og lagres som glykogen i leveren og musklerne.

Læs mere

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Idrættens Træner Akademi DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Bliv en bedre og mere målrettet træner. Lær at optimere dine idrætsudøveres præstation og få viden om, hvordan du udvikler elite- og

Læs mere

KENDELSE 1/2017. Anti Doping Danmark mod Martin Toft Madsen

KENDELSE 1/2017. Anti Doping Danmark mod Martin Toft Madsen DIF s dopingnævn 28. juni 2017 KENDELSE 1/2017 Anti Doping Danmark mod Martin Toft Madsen Danmarks Idrætsforbunds dopingnævn har truffet følgende afgørelse i sag nr. 1/2017, Anti Doping Danmark mod Marting

Læs mere

Energiindtag. Energiindtag for løbere. Energiindtag generelt. Energiforbrug ved løb. Energibehov for 70 kg løber 07-05-2015. Tom Gruschy Knudsen

Energiindtag. Energiindtag for løbere. Energiindtag generelt. Energiforbrug ved løb. Energibehov for 70 kg løber 07-05-2015. Tom Gruschy Knudsen Kost og marathonløb Tom Gruschy Knudsen Energiindtag Hvordan skal man spise? Generelle anbefalinger Anbefalinger for løbere Marathonløb forberedelse Væske og energiindtag Energiindtag generelt Energifordeling:

Læs mere

Det glykæmiske indeks.

Det glykæmiske indeks. Af: Tom Gruschy Knudsen Det glykæmiske indeks. Et udtryk for kulhydraters optagelseshastighed og tilgængelighed i blodbanen. Kulhydrattyper Kulhydraters optagelseshastighed har traditionelt været antaget

Læs mere

Retningslinjer. Eliteidrætsklasserne Østre Skole

Retningslinjer. Eliteidrætsklasserne Østre Skole Retningslinjer Eliteidrætsklasserne Østre Skole Indledning Som et ungt talent optaget i eliteidrætsklassen på Østre Skole i Thisted Kommune, indgår du ikke blot i et skoleforløb, der understøtter og optimerer

Læs mere

Sportsdrikke - ren sukker eller rå energi?

Sportsdrikke - ren sukker eller rå energi? Sportsdrikke - ren sukker eller rå energi? Af Fitnews.dk - mandag 10. juni, 2013 http://www.fitnews.dk/artikler/sportsdrikke-ren-sukker-eller-ra-energi/ Inden for de sidste 15-20 år er der sket en eksplosiv

Læs mere

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport CARSTEN HVID LARSEN Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport PROGRAM 1. Sektion Tre perspektiver på talentudvikling 2. sektion 3 oplæg fra trænere i Ålborg 3. sektion. Vidensdeling og erfaringsudveksling

Læs mere

Lærervejledning til power point: Småtspisende ældre vidste du at småt er godt

Lærervejledning til power point: Småtspisende ældre vidste du at småt er godt Lærervejledning til power point: Småtspisende ældre vidste du at småt er godt 1. Småtspisende ældre Med alderen sker der en række ændringer i menneskets anatomiske, fysiologiske og psykiske for hold, ændringer

Læs mere

Kosten og dens betydning.

Kosten og dens betydning. MBK 31.august 2009. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår skader. For at yde må du

Læs mere

KOST OG TRÆNING TRI CLUB DENMARK, NOVEMBER 2014

KOST OG TRÆNING TRI CLUB DENMARK, NOVEMBER 2014 KOST OG TRÆNING TRI CLUB DENMARK, NOVEMBER 2014 HVEM ER JEG? SARA SIG MØLLER PROFESSIONSBACHELOR I ERNÆRING OG SUNDHED MED SPECIALE I ERNÆRING & FYSISK AKTIVITET (2005-2009) MASTER IN HUMAN NUTRITION,

Læs mere

Kost og træning. Kosten er en central faktor til en optimal præstation

Kost og træning. Kosten er en central faktor til en optimal præstation Kost og træning Kosten er en central faktor til en optimal præstation Kulhydrat Vigtigste bestanddel i forb. med træning Letteste tilgængelig Hurtig optagelig 5-10 minutter Skal indtages regelmæssigt Opfyldning

Læs mere

Guide: Hvil dig... og kom i form

Guide: Hvil dig... og kom i form Guide: Hvil dig... og kom i form Vi fokuserer på sved, puls og præstation. Men det er i pauserne, hvor du ikke træner, at du bliver hurtigere og stærkere. Af Line Feltholt, januar 2012 03 Hvil dig... og

Læs mere

Sundhedsprofil: Forhøjet stofskifte

Sundhedsprofil: Forhøjet stofskifte Hvad er - Forhøjet stofskifte? 2014 Sundhedsprofil: Forhøjet stofskifte Brug den medicinske mulighed til reel helbredelse Dialog & Opgave Forhøjet stofskifte er en af de sygdomme, der er kategoriseret

Læs mere

15 år F O R E T R U K N E. GraVitamin FÅS KUN PÅ APOTEKET. Til dig der er gravid eller ammer

15 år F O R E T R U K N E. GraVitamin FÅS KUN PÅ APOTEKET. Til dig der er gravid eller ammer GRAVIDES 15 år F O R E T R U K N E GraVitamin FÅS KUN PÅ APOTEKET Til dig der er gravid eller ammer På vej til at blive mor Et nyt, lille menneske er ved at blive skabt. Du er gravid, din krop ændrer sig,

Læs mere

Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske

Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske www.æblebørn.dk ved Anette Opstrup, sundhedsplejerske og behandler Side 1 Med denne guide vil jeg give dig et bud på, hvilke kosttilskud, som du kan styrke dig

Læs mere

BadmintonDanmarksAdfærdskodeks

BadmintonDanmarksAdfærdskodeks BadmintonDanmarksAdfærdskodeks 1. Etisk grundlag Badminton Danmarks adfærdskodeks hviler på alment menneskelige normer og værdier, som markerer et tilhørsforhold til vort samfunds kultur og tradition.

Læs mere

Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual

Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual Side 1 af 21 Indhold Indledning...3 Hvad er kulhydrat?...4 Hvad er protein?...5 Hvad er fedt?...6 Hvad med væske?...7 Timing af kost...8 Undervisningsmanual...10

Læs mere

KOST OG TRÆNING KIF, MAJ 2015

KOST OG TRÆNING KIF, MAJ 2015 KOST OG TRÆNING KIF, MAJ 2015 HVEM ER JEG? SARA SIG MØLLER MASTER IN HUMAN NUTRITION, KU (2011-2013) SPECIALE: NUTRITIONAL IMPACT ON HYPOTHALAMIC AMENORRHEA AND BONE HEALTH IN FEMALE ENDURANCE ATHLETES

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Helbredende kost af John Buhl www.nomedica.dk

Indholdsfortegnelse. Helbredende kost af John Buhl www.nomedica.dk Indholdsfortegnelse Forord 7 Indledning 8 Helbredende kost kort fortalt 9 Grønsager 13 Frugt 19 Bælgfrugter 26 Fuldkornsprodukter 31 Nødder og frø 35 Spis ofte råkost 37 Drik når du er tørstig men kun

Læs mere

Kvindefodbold Velfærd

Kvindefodbold Velfærd 1. udgave, august 2008 - - - - - ETISKE REGLER FOR VIF s KVINDEAFDELING - - - - - Fodbolden er bygget op omkring en række skrevne og uskrevne etiske spilleregler, der er meget væsentlige at holde fast

Læs mere

Magnesium. Connie s Guide:

Magnesium. Connie s Guide: Connie s Guide: Magnesium Magnesium er et mineral, som indgår i mange hundrede processer i kroppen. Især har det stor betydning for nerver og muskler. Magnesiummangel er et udbredt problem i den vestlige

Læs mere

Overtræning. Af Fitnews.dk - mandag 14. april, 2014. http://www.fitnews.dk/artikler/overtraening-2/

Overtræning. Af Fitnews.dk - mandag 14. april, 2014. http://www.fitnews.dk/artikler/overtraening-2/ Overtræning Af Fitnews.dk - mandag 14. april, 2014 http://www.fitnews.dk/artikler/overtraening-2/ Allerede tilbage i midten af det 19. århundrede blev overtræning omtalt af en engelsk videnskabsmand. Han

Læs mere

//NÅ DINE MÅL I UDDANNELSE & SPORT/

//NÅ DINE MÅL I UDDANNELSE & SPORT/ //NÅ DINE MÅL I UDDANNELSE & SPORT/ ELITEIDRÆTSKLASSER // VELKOMMEN TIL ELITEIDRÆTSKLASSERNE!/ Jeg er rigtig glad for, at vi kan give unge idrætstalenter i Slagelse Kommune mulighed for at søge om optagelse

Læs mere

Ernæringsvejledning for U13 - U19 Elite hold NOVEMBER 2010

Ernæringsvejledning for U13 - U19 Elite hold NOVEMBER 2010 Ernæringsvejledning for U13 - U19 Elite hold NOVEMBER 2010 Hvorfor denne vejledning? Vi vil i AaB gerne udvikle vores spillere så optimalt som muligt. Vi forsøger hele tiden at optimere hvor vi kan, så

Læs mere

Anbefalinger til sportsfysiologiske kvalifikationskrav i forbindelse med ansættelse af ernæringsfaglige konsulenter i elitekommuner

Anbefalinger til sportsfysiologiske kvalifikationskrav i forbindelse med ansættelse af ernæringsfaglige konsulenter i elitekommuner Anbefalinger til sportsfysiologiske kvalifikationskrav i forbindelse med ansættelse af ernæringsfaglige konsulenter i elitekommuner Følgende kvalifikationskrav kan anvendes ved ansættelse af ernæringsfaglige

Læs mere

Parasport Danmarks elitekoncept

Parasport Danmarks elitekoncept Parasport Danmarks elitekoncept 2017-2020 Udarbejdet af Parasport Danmarks Eliteidrætsudvalg Parasportens elitekoncept 2017-2020 Nærværende elitekoncept er udarbejdet af Eliteudvalget og er gældende frem

Læs mere

Kost & Ernæring K1 + K2

Kost & Ernæring K1 + K2 Kost & Ernæring K1 + K2 Kostens betydning for præstationsevnen At være elitesvømmer kræver meget. Meget træning, men også at være en 24-timers atlet, som ikke kun er svømmer når han/hun er i bassinet.

Læs mere

KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN

KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN TIPSKUPON UDEN SVAR DEBAT OMKRING MAD OG ERNÆRING Ò Hvordan er dine kostvaner? Ò Hvorfor er det vigtigt at få næringsstoffer, vitaminer og mineraler? Ò Det anbefales at leve

Læs mere

Energiindtag generelt. Proteinindtag for triathleter 26-03-2012. Tom Gruschy Knudsen. Hvordan skal man spise?

Energiindtag generelt. Proteinindtag for triathleter 26-03-2012. Tom Gruschy Knudsen. Hvordan skal man spise? Hvem er vi? Tom Gruschy Knudsen 4 marathonløb Træningsvejledning Løbestilsanalyse Ekspert i kost og fysiologi Jesper Rygaard Hansen 7 marathonløb 8 Ironman Træningsvejledning Løbestilsanalyse Energiindtag

Læs mere

Om detailsalg af kosttilskud. Enkle råd om, hvad du må fortælle dine kunder om produkterne

Om detailsalg af kosttilskud. Enkle råd om, hvad du må fortælle dine kunder om produkterne Enkle råd om, hvad du må fortælle dine kunder om produkterne Fem råd om detailsalg af kosttilskud side 2 >> 1. Oplys gerne om produktets indhold side 3 >> 2. Oplys gerne om produktets virkning, hvis virkningen

Læs mere

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Idrættens Træner Akademi DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Bliv en bedre og mere målrettet træner. Lær at optimere dine idrætsudøveres præstation og få viden om, hvordan du udvikler elite- og

Læs mere

Gentofte Svømmeklub 26. September Af: Linda Lund Tietze, Cand. Scient. i klinisk ernæring. SportsNutrition v/ Linda Lund Tietze

Gentofte Svømmeklub 26. September Af: Linda Lund Tietze, Cand. Scient. i klinisk ernæring. SportsNutrition v/ Linda Lund Tietze Gentofte Svømmeklub 26. September 2016 Af: Linda Lund Tietze, Cand. Scient. i klinisk ernæring. 1 Hvorfor er rigtig kost vigtig? Optimal energi i hverdagen og til træning Optimal energi til at vokse og

Læs mere

Talentpolitik i Greve Atletik

Talentpolitik i Greve Atletik Talentpolitik i Greve Atletik Forord fra Eliteudvalget. Velkommen til denne introduktion til Greve Atletiks Talentpolitik. Formålet med dette dokument er at give svar på nogle af de generelle spørgsmål,

Læs mere

Dialog med Dansk Handicap Idræts-Forbunds foreninger, handicapgrupper, medarbejdere og samarbejdspartnere.

Dialog med Dansk Handicap Idræts-Forbunds foreninger, handicapgrupper, medarbejdere og samarbejdspartnere. Forord Dansk Handicap Idræts-Forbund har siden midten af 1990 erne haft en handlingsplan, som har været toneangivende i forhold til de områder, som forbundet ønskede at sætte på dagsordenen både internt

Læs mere

Vejledning om kommunikation omkring salt og saltreduktion

Vejledning om kommunikation omkring salt og saltreduktion 10. november 2016 Vejledning om kommunikation omkring salt og saltreduktion Indledning Danskerne spiser generelt for meget salt, hvilket har uheldige sundhedsmæssige konsekvenser. Det meste salt fås fra

Læs mere

Kost & Ernæring. K3 + talent

Kost & Ernæring. K3 + talent Kost & Ernæring K3 + talent Kostens betydning for præstationsevnen At være elitesvømmer kræver meget. Meget træning, men også at være en 24-timers atlet, som ikke kun er svømmer når han/hun er i bassinet.

Læs mere

PRO SPORT DOG Koncentreret energipasta

PRO SPORT DOG Koncentreret energipasta PRO SPORT DOG Koncentreret energipasta SPORT X Pulver til energidrik Til aktive og hårdt arbejdende hunde APTUS PRO SPORT DOG Produktbeskrivelse Aptus Pro Sport er en velsmagende koncentreret energipasta

Læs mere

Anprisning af bioaktive stoffers effekter i fødevarer

Anprisning af bioaktive stoffers effekter i fødevarer s effekter i fødevarer, DI Fødevarer 2 Formål Hvilke regler gælder for kommunikation af sundhedsmæssige effekter på fødevarer? Krav til dokumentation Er de bioaktive sikre at indtage? Krav om sikkerhedsvurdering

Læs mere

Kommissorium for Advarselsudvalg

Kommissorium for Advarselsudvalg Kommissorium for Advarselsudvalg Panel til gennemgang af whereabouts-overtrædelser Baggrund: Alle udøvere i Anti Doping Danmarks prioriterede testgruppe A er forpligtet til at overholde samtlige krav specificeret

Læs mere

Løberens kost og ernæring. v/ Master i Fitness og Træning, Diætist Camilla Birkebæk

Løberens kost og ernæring. v/ Master i Fitness og Træning, Diætist Camilla Birkebæk Løberens kost og ernæring v/ Master i Fitness og Træning, Diætist Camilla Birkebæk Kontaktoplysninger Camilla Birkebæk Master i Fitness og Træning, pb. Ernæring og sundhed Personlig træner og Diætist Jernbanegade

Læs mere

Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse

Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse UDKAST Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse I denne vejledning beskrives de krav, der stilles til analyser af næringsstoffer (vitaminer

Læs mere

Ny undersøgelse fra VIFFOS: Kosttilskud til børn giver risiko for overdosering af vitaminer og mineraler

Ny undersøgelse fra VIFFOS: Kosttilskud til børn giver risiko for overdosering af vitaminer og mineraler Ny undersøgelse fra VIFFOS: Kosttilskud til børn giver risiko for overdosering af vitaminer og mineraler Af Iben Humble Kristensen, Udviklingskonsulent, cand.scient. i human ernæring og Gitte Gross, Centerleder

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Sundhed i kommunerne Sundhedsloven trådte i kraft den 1. januar 2007. Loven erstatter

Læs mere

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød Fredensborg kommune vil være en sund kommune. Vi vil skabe gode rammer for at gøre sunde valg til det nemme valg. Sådan lyder forordene til Fredensborg Kommunes kostpolitik der er udarbejdet i foråret

Læs mere

1.1: Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001 og dens navn er Elitesport Aalborg.

1.1: Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001 og dens navn er Elitesport Aalborg. VEDTÆGTER For Den selvejende Institution Elitesport Aalborg 1: NAVN: 1.1: Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001 og dens navn er Elitesport Aalborg. 2: FORMÅL:

Læs mere