Dansk idræts holdning til brug af kosttilskud og præstationsfremmende hjælpemidler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk idræts holdning til brug af kosttilskud og præstationsfremmende hjælpemidler"

Transkript

1 Danmarks Idræts-Forbund og Team Danmark 29. maj 2008 Dansk idræts holdning til brug af kosttilskud og præstationsfremmende hjælpemidler "Et holdningsnotat" Indhold: Side: 1. Etiske holdninger - hvorfor og hvordan? 2 2. Anbefalinger til aktive, trænere og ledere 4 3. Etisk kodeks 5 4. Doping 5 5. Sund kost 5 6. Kosttilskud generelt 6 7. Særlige bemærkninger om visse typer af kosttilskud 7 7.a. Sportsprodukter, vitaminer m.v. 7 7.b Kosttilskud klassificeret i risikogrupper 8 8. Smertestillende midler Spiserestriktioner og krav om vægtreduktion Højdehuse Drop 10

2 1. Etiske holdninger - hvorfor og hvordan? I januar 2002 offentliggjorde Danmarks Idræts-Forbund og Team Danmark for første gang sine fælles holdninger til brugen af kosttilskud og præstationsfremmende hjælpemidler indenfor idrætten. Holdningerne, der blev udtrykt i det såkaldte "gråzonenotat", blev flittigt omtalt og drøftet i medierne og i store dele af dansk idræt. Det er DIF og Team Danmarks indtryk, at holdningerne i vid udstrækning har vundet gehør og siden er blevet efterlevet både i elite- og breddeidrætten. Det blev i 2002 bemærket, at området er dynamisk, og at ny faglig viden og ændrede etiske overvejelser kunne medføre behov for en senere revurdering af de udtrykte holdninger. I den mellemliggende periode har Lov om eliteidræt fra 2004 pålagt Team Danmark i samarbejde med DIF, specialforbund, trænere og aktive at udarbejde et etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt. Dette etiske kodeks trådte i kraft den 1. januar Efterfølgende nedsatte DIF og Team Danmark primo 2007 en arbejdsgruppe med repræsentanter for aktivkomiteen, trænerkomiteen, Anti Doping Danmark, DIF og Team Danmark til at overveje gråzoneområdet på ny set i lyset af de senere års udvikling. Arbejdsgruppen har til sit arbejde modtaget stort og værdifuldt input fra især Team Danmark. Danmarks Idræts-Forbund og Team Danmark mener, at danske idrætsudøvere på alle niveauer skal have mulighed for at præstere så godt som muligt, men ikke for enhver pris. Lovgivningen og idrættens egne regler definerer, hvad der er ulovligt, forbudt og uacceptabelt for at opnå succes i idrætten. Så langt er tingene relativt enkle at forholde sig til. Det betyder imidlertid ikke at alle andre veje til succes i idrætten er acceptable! De svære spørgsmål at besvare er: Er der en gråzone mellem doping og acceptabel adfærd, dvs. veje til succes, som ikke er direkte forbudte, men som idrætten af etiske årsager tager afstand fra? Er det realistisk at forestille sig, at sådanne etiske holdninger kan vinde bred opbakning inden- og udenfor idrætten? Selv hvis svaret på de to første spørgsmål er bekræftende, er det da realistisk at tro, at de etiske holdninger vil blive efterlevet i dansk elite- og breddeidræt, når overtrædelse vel at mærke ikke vil være forbundet med straf efter idrættens eller samfundets regler? Danmarks Idræts-Forbund og Team Danmarks bestyrelser, aktivkomite og trænerkomite har valgt at svare "ja" til alle tre spørgsmål. Vi gør det for at støtte de danske idrætsudøveres muligheder for - på alle niveauer - at dyrke deres idræt på en måde, der giver dem mulighed for på lige fod at opnå de resultater, de er berettiget til som følge af deres træning, talent og vilje, uden at deres sundhed sættes unødigt over styr og uden, at

3 metoderne til at opnå sejren ligger for langt fra det, vi opfatter som en naturlig del af idrætten, herunder den i sin natur grænseoverskridende eliteidræt. Eller sagt på en anden måde: Formålet med holdningsnotatet er at modvirke sundhedsskadelige effekter af træning og konkurrence hos danske idrætsudøvere, både eliten, bredden og motionisterne. De udtrykte holdninger skal også være en vigtig rettesnor for arbejdet i Team Danmark, specialforbundene og klubberne. Det er vigtigt at understrege, at det - i modsætning til dopingreglerne - ikke er forbundet med sanktioner, hvis man ikke efterlever holdningsnotatet. Men det er DIF og Team Danmarks opfattelse, at også uden sanktioner vil de udtrykte holdninger være adfærdsregulerende i betydelig grad i dansk idræt. DIF og Team Danmarks holdninger er udtrykt i det følgende. Det skal understreges, at holdningsnotatet ikke er et videnskabeligt notat med detaljerede kildehenvisninger. Meningen er, at notatet skal kunne anvendes på alle niveauer i dansk idræt. Det er dog vigtigt at nævne, at de udtrykte holdninger bygger på et videnskabeligt grundlag. Notatets holdninger dækker hele den danske idræt, eliten såvel som bredden. Da de metoder, der anvendes af den absolutte elite, ofte også vil blive anvendt af ungdomseliten og andre, skelner DIF og Team Danmark ikke i sine overordnede holdninger og anbefalinger mellem den elite, der er omfattet af Team Danmarks vejledning, og andre idrætsudøvere. Som følge af de omfattende muligheder, Team Danmark har for rådgivning af den absolutte elite gennem sine tilknyttede eksperter, accepteres og anerkendes det, at den absolutte internationale elite gives visse muligheder for optimering af kost og træning, som ikke har nogen relevans for den øvrige idræt. Der er meget store forskelle på udøvelsen af de enkelte idrætsgrene under DIF og dermed på de fysiske og udholdenhedsmæssige krav, der stilles til udøvere på alle niveauer. Derfor opfordrer DIF og Team Danmark specialforbundene til at drøfte og tage aktiv stilling til holdningsnotatet og implementeringen af dette i forbundets aktiviteter. Med udgangspunkt i de fælles holdninger bør DIF og Team Danmarks initiativer på området koordineres, således at DIF's indsats primært rettes mod specialforbund og klubber, dækkende den nationale elite og hele breddeområdet i samarbejde med offentlige myndigheder. Team Danmarks indsats er primært rettet mod den absolutte internationale elite og talentudviklingen. DANMARKS IDRÆTS-FORBUND OG TEAM DANMARK 29. april 2008

4 2. Anbefalinger til aktive, trænere og ledere Senere i dette notat omtales DIF og Team Danmarks holdning til en række specifikke områder. For hvert område er anført en anbefaling og/eller en holdning. Her følger for overskuelighedens skyld et resumé af disse: 1. Formålet med holdningsnotatet er at modvirke sundhedsskadelige effekter af træning og konkurrence hos danske idrætsudøvere, både eliten, bredden og motionisterne. 2. Holdningsnotatet skal opfattes som et specifikt supplement til det etiske kodeks på det sundhedsmæssige område. 3. DIF og Team Danmark mener, at danske idrætsudøvere på alle niveauer skal have mulighed for at præstere så godt som muligt, men ikke for enhver pris. 4. Den enkelte udøver er altid selv ansvarlig for det, han/hun indtager og vil altid selv skulle stå til ansvar for en positiv dopingprøve, også selv om denne ikke måtte være en følge af bevidst doping, men f.eks. af forurenet kosttilskud. 5. Det er dokumenteret, at det fundament, der har størst præstationsfremmende effekt inden for sportsernæring, er en sund kost. 6. DIF og Team Danmark opfordrer alle inden for dansk idræt til sammen med relevante myndigheder at sætte større fokus på en sund og varieret kosts betydning for idrætspræstationer, sundhed og livskvalitet. 7. DIF og Team Danmark advarer mod generel brug af kosttilskud i dansk idræt. 8. DIF og Team Danmark advarer idrætsudøvere mod at falde for reklamer for kosttilskud, der lover stor effekt uden reel dokumentation. 9. DIF og Team Danmark advarer om risikoen for uforvarende dopingmisbrug som følge af brug af forurenede kosttilskud. 10. DIF og Team Danmark advarer generelt idrætsudøvere mod at indgå sponsoraftaler om kosttilskud. 11. DIF og Team Danmark advarer mod brug af smertestillende medicin som grundlag for at kunne gennemføre træning og konkurrence. 12. DIF og Team Danmark finder det vigtigt, at både aktive og trænere gør sig klart, at udøverens naturlige fysik bør være grundlaget for valg af vægtklasse etc.. Ukontrolleret vægtreduktion kan have alvorlige sundhedsskadelige konsekvenser som træthedsbrud, spiseforstyrrelser o.a. 13. DIF og Team Danmark anser generelt brug af højdehuse for en uetisk og unaturlig fremgangsmåde til opnåelse af idrætsresultater. 14. DIF og Team Danmark tager afstand fra konkurrenceformer, der er så ekstreme, at brug af drop overfor raske idrætsudøvere kan komme på tale.

5 3. Etisk kodeks DIF og Team Danmarks etiske kodeks beskriver i forholdsvis generelle vendinger, at konkurrenceidrætten i Danmark er bygget op omkring en række skrevne og uskrevne etiske spilleregler, som det er meget væsentligt at holde fast i: Fair play, respekt for modstanderne, ordentlig opførsel på og uden for banen mv. DIF og Team Danmark ønsker, at disse mange forskellige, grundlæggende værdier fortsat sætter sit præg på konkurrenceidrætten i Danmark. Formålet med det etiske kodeks er derfor at formulere og systematisere de nævnte grundlæggende værdier i egentlige etiske normer. Det etiske kodeks skal således danne en fælles, generel referenceramme samt være med til at inspirere forbund og klubber til at tage den etiske debat op. I det etiske kodeks er der flere punkter, som henhører til det fysiologiske/sundhedsmæssige område, f.eks.: Prioritér altid dit helbred og undgå unødvendige helbredsrisici! Involvér dig ikke i dopingmisbrug! Prioritér altid dine udøveres helbred og undgå, at de udsættes for unødvendige helbredsrisici! Vis interesse og omsorg for syge og skadede udøvere! 4. Doping Holdningsnotatet skal opfattes som et specifikt supplement til det etiske kodeks på det sundhedsmæssige område. Doping, dvs. overtrædelse af nationale og internationale dopingregler, er under alle omstændigheder forbudt og vil medføre straf efter DIF's dopingregulativ eller internationale dopingregler. 5. Sund kost Den enkelte udøver er altid selv ansvarlig for det, han/hun indtager og vil altid selv skulle stå til ansvar for en positiv dopingprøve, også selv om denne ikke måtte være en følge af bevidst doping, men f.eks. af forurenet kosttilskud. Det fundament, der har størst præstationsfremmende effekt inden for sportsernæring, er sund kost. Kostens sammensætning og mængde samt timingen af indtagelse af mad og væske har stor indflydelse på præstationsevnen. Sunde kostvaner hjælper idrætsudøveren til at træne hårdere, restituere bedre og forebygge sygdom og skader. Den største præstationsfremmende effekt opnås med en fornuftigt sammensat dagskost. Ved store træningsmængder eller langvarige konkurrencer kan visse sportsprodukter være gavnlige. DIF og Team Danmark opfordrer alle indenfor dansk idræt til sammen med relevante myndigheder at sætte større fokus på en sund og varieret kosts betydning for idrætspræstationer, sundhed og livskvalitet.

6

7 6. Kosttilskud generelt Kosttilskud er defineret af Fødevarestyrelsen i bekendtgørelse om kosttilskud. Den korte version er, at kosttilskud er fødevarer, der har til formål at supplere den normale kost, som indeholder koncentrerede mængder af stoffer med en ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning, og som markedsføres i dosisform, f.eks. kapsler, piller, pulvere og andre lignende former. Kosttilskud må anses for at have en minimal effekt på idrætspræstationer sammenlignet med optimal kost og træning, og penge anvendt på kosttilskud vil ofte være bedre anvendt på en sundere kost. DIF og Team Danmark advarer mod generel brug af kosttilskud i dansk idræt. Det er DIF og Team Danmarks opfattelse, at der finder et betydeligt overforbrug af kosttilskud sted blandt idrætsudøvere, og dette bør nedbringes gennem oplysning. Større kendskab til kostens betydning for træning og præstation samt større kendskab til relevante kosttilskud bør kunne medvirke til at nedbringe idrætsudøveres almene anvendelse af kosttilskud. Mange reklamer for kosttilskud, ikke mindst på internettet, lover hurtige genveje til større muskler og bedre fysisk form. Mange sådanne reklamer er fyldt med tilsyneladende videnskabelig dokumentation for produkternes virkning. "Dokumentationen" holder dog sjældent til nærmere efterprøvelse. Undersøgelser viser, at en stor del af kosttilskuddene på det internationale marked er forurenet med stoffer, der er på dopinglisten, uden at dette fremgår af varedeklarationen. Det betyder, at man uforvarende risikerer at blive testet positiv og dømt for doping, hvis man indtager et sådant kosttilskud. DIF og Team Danmark advarer idrætsudøvere mod at falde for reklamer for kosttilskud, der lover stor effekt uden reel dokumentation. DIF og Team Danmark advarer om risikoen for uforvarende dopingmisbrug som følge af brug af forurenede kosttilskud. Særligt eliteidrætsudøvere kan være en attraktiv reklamesøjle for firmaer, der sælger kosttilskud, og det kan være tillokkende for idrætsudøvere at indgå sponsoraftaler med sådanne firmaer. Man bør dog tænke meget nøje over sin status som rollemodel og undersøge firmaets produkter meget nøje, før man som udøver indgår en sådan sponsoraftale. DIF og Team Danmark advarer generelt idrætsudøvere mod at indgå sponsoraftaler om kosttilskud.

8 7. Særlige bemærkninger om visse typer af kosttilskud 7.a. Sportsprodukter, vitaminer m.v. EU's videnskabelige komité for levnedsmidler har udfærdiget en rapport om sportsprodukter, hvis hovedkonklusion er, at idrætsudøvere ikke har brug for særlige produkter, men at deres behov for næringsstoffer dækkes af en velafbalanceret kost. Dog kan enkelte produktkategorier være relevante for idrætsudøvere. Rapporten konkluderer i øvrigt, at der ikke er tilstrækkelig dokumentation for effekten af en række stoffer, som markedsføres som egnede for idrætsudøvere, dvs. at disse stoffer/produkter ikke dækker særlige ernæringsmæssige behov eller har præstationsfremmende effekt. Som undtagelser fra hovedreglen om, at DIF og Team Danmark generelt fraråder brug af kosttilskud, kan følgende produktkategorier anses for acceptable til brug i forbindelse med idræt, i særdeleshed når der er tale om hård og/eller langvarig træning og konkurrence: Sportsdrik (Kulhydrat-elektrolytdrik). Det er specielt to faktorer, der er afgørende i relation til en ernæringsbetinget reduktion af præstationsevnen, nemlig tømning af glykogenlagre og dehydrering. Sportsdrik indeholdende kulhydrat og natrium har en veldokumenteret præstationsfremmende effekt i forbindelse med længerevarende hård fysisk træning. Energibarer (Kulhydratrige produkter). Ved øget muskelarbejde har musklerne et øget behov for energi, og her spiller kulhydrat en væsentlig rolle for at genopbygge glykogendepoterne i musklerne. Dette behov vil nemt kunne dækkes ved at spise almindelige stivelsesrige fødevarer, og relevansen af specialudviklede produkter til idrætsudøvere er som følge heraf baseret på særlige omstændigheder (timing og tilgængelighed), hvor det af praktiske årsager vil være besværligt at indtage almindelige fødevarer. Proteinbarer eller -pulver. Tilskud af protein i form af pulver eller bar er generelt ikke nødvendigt, da behovet for protein nemt dækkes via almindelig kost. Proteinpulver/proteinbar kan dog være et alternativ til mælkeprodukter i restitutionsfasen. Det er vigtigt at pointere, at det altid bør indtages sammen med kulhydrat i større eller mindre mængde afhængig af behov. Der findes en række proteinprodukter på markedet, som retter sig mod idrætsudøvere. Relevansen af sådanne produkter til idrætsudøvere opstår især under særlige omstændigheder (timing og tilgængelighed), hvor det af praktiske årsager vil være besværligt at indtage almindelige fødevarer. Multivitamin- og mineraltablet. En multivitamin-mineraltablet daglig, hvor indholdet af vitaminer og mineraler er 100 % af den anbefalede daglige tilførsel, kan anbefales i følgende situationer: I forbindelse med vægttab. Ved et lavt energiindtag, hvor det ikke er muligt at øge indtaget af mad. I forbindelse med langvarige og fysisk krævende konkurrencer flere dage i træk, hvor det er nødvendigt at dække en større del af energibehovet via sportsdrik og andre kulhydratkilder uden tilstrækkeligt indhold af vitaminer og mineraler. I situationer hvor kosten ikke kan sammensættes tilstrækkeligt varieret, f.eks. under længerevarende rejser, ophold i udlandet og i ekstra krævende træningsperioder med begrænset adgang til indkøb og madlavning. I forbindelse med længerevarende eller kronisk sygdom. Til eliteidrætsudøvere der fortrinsvis spiser vegetar- eller veganerkost.

9 Calciumpræparater. Tilskud af calcium kan anbefales, når der ikke daglig indtages mælke- og osteprodukter. Eliteidrætsudøvere, der udelukker mælke- og osteprodukter i kosten, bør dagligt tage et tilskud af calcium på mg. Jernpræparater. Brug af jernpræparater kan i almindelighed ikke anbefales. Dog kan især kvindelige eliteidrætsudøvere være særligt følsomme for at få jernmangel og jernmangel-anæmi. Årsagen er sandsynligvis en kombination af et øget behov, bl.a. pga. blødning og et utilstrækkeligt indtag af jern via kosten, ligesom jernmangel kan opstå i forbindelse med højdetræning. I sådanne tilfælde kan ordinering af jernpræparater være acceptabel, men kun efter foretagelse af en udvidet blodprøve vedr. jernstatus. Kreatin er et stof, som findes naturligt i kroppens muskler. Kroppen kan selv syntesere det, men det indtages også gennem kød og fisk. Kreatin lagres i skeletmuskulaturen, hvor det bidrager til en mere effektiv, ikke iltkrævende (anaerob) energiomsætning, således at man kortvarigt er i stand til at yde et mere eksplosivt arbejde. Indtagelse af kreatin må betragtes som kosttilskud, der under de rette omstændigheder kan have præstationsfremmende effekt. Men det er uden mening, både ud fra et præstationsmæssigt, et sundhedsmæssigt og et økonomisk synspunkt, at benytte kreatin, før end alle andre parametre, der har betydning for en toppræstation, er optimerede. Dette sikres for den absolutte internationale elite, der er tilknyttet Team Danmark, gennem de procedurer, der praktiseres af Team Danmarks idrætsmedicinske stab. 7.b. Kosttilskud klassificeret i risikogrupper På næste side følger en oversigt over kosttilskud klassificeret i risikogrupper. Bemærk følgende: Kosttilskud med lav risiko medfører ingen sundhedsfare, når de anvendes i de deklarerede doser. Sundhedsrisikoen ved brug af kosttilskud med ukendt eller høj risiko er ikke kendt, og bivirkninger kan ikke udelukkes, selv om de blot anvendes i de doseringer, der angives på produktet. Alle typer kosttilskud, der indtages i store doser, eller hvor der savnes erfaring med indholdsstofferne, kan udgøre en risiko for helbredet. Risikovurderingen bygger på Team Danmarks erfaringer med brug af kosttilskud blandt danske eliteidrætsudøvere, analyser af kosttilskud i Danmark og analyser af kosttilskud internationalt. Listen er ikke endelig, da området er dynamisk, og der konstant kommer ny information. Udskrift af listen skal være påført dato.

10 Lav risiko Høj eller ukendt risiko Indhold af forbudte stoffer Renhed Produkt Brug af disse kosttilskud giver lav risiko for at indtage forbudte stoffer. Sportsprodukter (eks. sportsdrikke, energibarer) Proteinpulver Multivitamin-præparater Fedtsyrepræparater (eks. omega-3). Vitaminpræparater (eks. vitamin B, C, D og E) Mineralpræparater Brug af disse kosttilskud giver høj eller ukendt risiko for at indtage forbudte stoffer. Kosttilskud fra producenter som producerer hormoner, centralstimulerende stoffer eller forstadier til forbudte stoffer Kosttilskud som tidligere har vist at indeholde forbudte stoffer (eks. respira, og pyruvatpræparater) Kreatinpræparater Præparater med frie aminosyrer (eks. forgrenede aminosyrer, glutamin) Naturpræparater (eks. urteblandinger) Brug af disse præparater medfører, at man indtager forbudte stoffer eller forstadier til forbudte stoffer. Urtepræparater med efedrin. (eks. Ma huang) Urtepræparater med anabol effekt Præparater med forstadier til hormoner (eks. DHEA, androstenedione, 19-nor-androstenedione, 19-norandrostenediol) Sporstoffer (eks. jern og zink). Antioxidanter (vitaminer/ mineraler) Kosttilskud skal være købt i Danmark for at have lav risiko. Kosttilskud købt på apotek kan have lavere risiko end kosttilskud købt i helsekostforretning eller via andre distributionskanaler. Kosttilskud som nævnt ovenfor har ikke lav risiko, hvis de er købt i udlandet eller via internet. Anskaffelse Producent & dokumentation Kosttilskud fra lægemiddel- og næringsmiddelproducenter med godkendelse, kan have lavere risiko end kosttilskud købt fra ukendte producenter uden godkendelse. Kosttilskud som nævnt ovenfor har høj risiko, hvis de kommer fra en producent, som producerer forbudte stoffer. Kosttilskud som nævnt ovenfor kan have lavere risiko hvis de er købt i Danmark og højere risiko, hvis de er købt i udlandet eller via internet. Kosttilskud købt på apotek kan have lavere risiko end kosttilskud købt i helsekostforretning eller via andre distributionskanaler. Mange kosttilskud med høj risiko er fremstillet i USA og Kina. Kosttilskud fra lægemiddel- og næringsmiddelproducenter med godkendelse kan have lavere risiko end kosttilskud købt fra ukendte producenter uden godkendelse. Naturpræparater, som er godkendte naturlægemidler, kan have lavere risiko end naturpræparater, som ikke er godkendte naturlægemidler. Kosttilskud nævnt ovenfor har høj risiko, hvis de kommer fra en producent, som producerer forbudte stoffer. Mange præparater med indhold af forbudte stoffer er fremstillet i USA og Kina.

11 8. Smertestillende midler Undersøgelser blandt danske og udenlandske idrætsudøvere har vist, at et stort forbrug af smertestillende medicin, bl.a. gigtmedicin, er en del af dagligdagen for mange idrætsudøvere. DIF og Team Danmark advarer mod brug af smertestillende medicin som grundlag for at kunne gennemføre træning og konkurrence. Dels er der alvorlige bivirkninger forbundet med langvarig brug af større doser af sådan medicin. Dels sættes kroppens egen alarm, smerten, ud af kraft, hvorved skader kan forværres og i værste fald blive kroniske. Endelig må det anses for en uetisk form for præstationsfremme at indtage smertestillende piller for at kunne gennemføre træning eller konkurrence, man ellers ikke ville kunne gennemføre. 9. Spiserestriktioner og krav om vægtreduktion En del idrætsdiscipliner opererer med vægtgrænser, som det kan kræve meget stor selvdisciplin af udøverne at overholde. Også i andre idrætsgrene kan især eliteudøvere blive mødt af krav fra trænere m.fl. om vægtreduktion, maksimal BMI, restriktioner i kostindtag etc. DIF og Team Danmark anerkender, at en kortvarig, kraftig og frivillig indsats af den enkelte udøver på disse områder kan være sportsligt relevant, uden at der kan tales om negative sundhedsmæssige konsekvenser. Vægtreduktion bør altid foregå under vejledning af en fagligt kompetent person. Idrætsudøvere under 18 år bør ikke opfordres til vægtreduktion. DIF og Team Danmark finder det vigtigt, at både aktive og trænere gør sig klart, at udøverens naturlige fysik bør være grundlaget for valg af vægtklasse etc.. Ukontrolleret vægtreduktion kan have alvorlige sundhedsskadelige konsekvenser som træthedsbrud, spiseforstyrrelser o.a. 10. Højdehuse DIF og Team Danmark anser generelt brug af højdehuse for en uetisk og unaturlig fremgangsmåde til opnåelse af idrætsresultater. Træningslejre o.l. i højt beliggende områder anses for acceptabelt. 11. Drop DIF og Team Danmark tager afstand fra konkurrenceformer, der er så ekstreme, at brug af drop overfor raske idrætsudøvere kan komme på tale. Intravenøs tilførsel, herunder drop, er forbudt ifølge WADA's dopingliste. DIF og Team Danmark kan dog acceptere, at drop eller intravenøs tilførsel efter en lægelig vurdering gives til medicinering og i forbindelse med akut restitution, dog ikke med henblik på at fortsætte en igangværende konkurrence. I akutte medicinske situationer, hvor intravenøs tilførsel er anset for at være nødvendig, skal udøveren have et TUE (dispensation fra dopinglisten) med tilbagevirkende kraft fra sit internationale specialforbund eller Anti Doping Danmark.

12 DIF forventer, at de enkelte specialforbund indenfor egne rækker såvel nationalt som internationalt modarbejder konkurrenceformer, der er så ekstreme, at brug af drop overfor raske idrætsudøvere kan komme på tale.

Ernæringspolitik for Dansk Svømmeunion

Ernæringspolitik for Dansk Svømmeunion Ernæringspolitik for Dansk Svømmeunion Baggrund Svømning på eliteniveau fordrer stor træningsmængde hvilket stiller krav til mad og drikke med hensyn til mængde, variation, sammensætning og timing. Der

Læs mere

mad til muskler og hjerne - kolding elites folder om sportsernæring

mad til muskler og hjerne - kolding elites folder om sportsernæring mad til muskler og hjerne - kolding elites folder om sportsernæring af jannie johansen V0_Våben_Rød 2 Mad til muskler og hjerne Mad til muskler og hjerne 3 Denne folder er udviklet med inspiration fra

Læs mere

Ernæring for atletikudøvere. Foredrag FIF 4/3 2008

Ernæring for atletikudøvere. Foredrag FIF 4/3 2008 Ernæring for atletikudøvere Foredrag FIF 4/3 2008 Kasper Hansen Kasper Hansen 16 år i BAC Professions bachelor i ernæring og sundhed Speciale: Atletikudøvere og ernæring Tro på mig Sandt eller falsk Hvis

Læs mere

Vitaminer og mineraler

Vitaminer og mineraler Vitaminer og mineraler VITAMINER OG MINERALER Vitaminer og mineraler er nødvendige for at holde alle kroppens funktioner i gang. Mangel på blot et enkelt vitamin eller mineral kan bringe kroppen ud af

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

Etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt. (godkendt af bestyrelserne i Team Danmark og DIF dec. 2006)

Etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt. (godkendt af bestyrelserne i Team Danmark og DIF dec. 2006) Etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt (godkendt af bestyrelserne i Team Danmark og DIF dec. 2006) 1 Præambel Dette etiske kodeks gælder for dansk konkurrenceidræt, herunder eliteidrætten. I henhold til

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

Vind over gigten med naturmedicin

Vind over gigten med naturmedicin Vind over gigten med naturmedicin 96 procent af landets gigtramte bruger naturmidler - knap halvdelen oplever er tydeligt positiv effekt Af Torben Bagge, 17. september 2012 03 Guide: Vind over gigten med

Læs mere

Danmarks Idræts-Forbunds dopingudvalg. mod KENDELSE:

Danmarks Idræts-Forbunds dopingudvalg. mod KENDELSE: DIF s dopingnævn Den 221. marts 2011 JL Den 21. marts 2011 blev i sag nr. 2/2011 Danmarks Idræts-Forbunds dopingudvalg mod A afsagt sålydende KENDELSE: Danmarks Idræts-Forbunds dopingudvalg har indbragt

Læs mere

Samarbejdsaftale ETT Sportudøver og træner.

Samarbejdsaftale ETT Sportudøver og træner. Samarbejdsaftale ETT Sportudøver og træner. Samarbejdsaftale For udøvere og trænere tilknyttet ETT kamphold. De bedste betingelser for ETT kæmpere For at give ETT konkurrenceudøvere de mest optimale vilkår

Læs mere

Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet.

Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet. IP/03/1022 Bruxelles, den 16. juli 2003 Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet. Europa-Kommissionen har

Læs mere

Anbefalinger til gravide om kost, kosttilskud, medicin, tobak og alkohol

Anbefalinger til gravide om kost, kosttilskud, medicin, tobak og alkohol Anbefalinger om kost mm Juli 2011 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Anbefalinger til gravide om kost, kosttilskud, medicin, tobak og

Læs mere

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Idrættens Træner Akademi DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Bliv en bedre og mere målrettet træner. Lær at optimere dine idrætsudøveres præstation og få viden om, hvordan du udvikler elite- og

Læs mere

Floorballens omdømme afhænger af spillernes, dommernes, trænernes, ledernes og tilskuernes opførsel på og udenfor banen

Floorballens omdømme afhænger af spillernes, dommernes, trænernes, ledernes og tilskuernes opførsel på og udenfor banen - -ETISKE REGLER FOR Lyngby Floorball Forening(LFF) - - Floorball er bygget op omkring en række skrevne og uskrevne etiske spilleregler, der er meget væsentlige at holde fast i: Fairplay, respekt for modstanderne,

Læs mere

Etisk Kodeks i idrætten

Etisk Kodeks i idrætten Etisk Kodeks i idrætten Hvordan sikres en god relation mellem træner og svømmer, der ikke mistænkeliggør trænerens adfærd? Danielle Keller Dansk Svømmeunion September 2009 Projekt i samarbejde med DIF

Læs mere

Det glykæmiske indeks.

Det glykæmiske indeks. Af: Tom Gruschy Knudsen Det glykæmiske indeks. Et udtryk for kulhydraters optagelseshastighed og tilgængelighed i blodbanen. Kulhydrattyper Kulhydraters optagelseshastighed har traditionelt været antaget

Læs mere

ETISK KODEKS FOR DANSK SEJLSPORT. Etisk Kodeks for Dansk Sejlsport

ETISK KODEKS FOR DANSK SEJLSPORT. Etisk Kodeks for Dansk Sejlsport ETISK KODEKS FOR DANSK SEJLSPORT Etisk Kodeks for Dansk Sejlsport Side 1 af 12 Etisk kodeks for Dansk Sejlsport 2. udgave 2013 Dansk Sejlunion 2013 Præambel Denne etiske kodeks gælder for dansk sejlsport,

Læs mere

Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual

Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual Side 1 af 21 Indhold Indledning...3 Hvad er kulhydrat?...4 Hvad er protein?...5 Hvad er fedt?...6 Hvad med væske?...7 Timing af kost...8 Undervisningsmanual...10

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

KOST OG TRÆNING KIF, MAJ 2015

KOST OG TRÆNING KIF, MAJ 2015 KOST OG TRÆNING KIF, MAJ 2015 HVEM ER JEG? SARA SIG MØLLER MASTER IN HUMAN NUTRITION, KU (2011-2013) SPECIALE: NUTRITIONAL IMPACT ON HYPOTHALAMIC AMENORRHEA AND BONE HEALTH IN FEMALE ENDURANCE ATHLETES

Læs mere

KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN

KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN TIPSKUPON UDEN SVAR DEBAT OMKRING MAD OG ERNÆRING Ò Hvordan er dine kostvaner? Ò Hvorfor er det vigtigt at få næringsstoffer, vitaminer og mineraler? Ò Det anbefales at leve

Læs mere

15 år F O R E T R U K N E. GraVitamin FÅS KUN PÅ APOTEKET. Til dig der er gravid eller ammer

15 år F O R E T R U K N E. GraVitamin FÅS KUN PÅ APOTEKET. Til dig der er gravid eller ammer GRAVIDES 15 år F O R E T R U K N E GraVitamin FÅS KUN PÅ APOTEKET Til dig der er gravid eller ammer På vej til at blive mor Et nyt, lille menneske er ved at blive skabt. Du er gravid, din krop ændrer sig,

Læs mere

KOST OG TRÆNING TRI CLUB DENMARK, NOVEMBER 2014

KOST OG TRÆNING TRI CLUB DENMARK, NOVEMBER 2014 KOST OG TRÆNING TRI CLUB DENMARK, NOVEMBER 2014 HVEM ER JEG? SARA SIG MØLLER PROFESSIONSBACHELOR I ERNÆRING OG SUNDHED MED SPECIALE I ERNÆRING & FYSISK AKTIVITET (2005-2009) MASTER IN HUMAN NUTRITION,

Læs mere

Fit living en vejledning til træning og kost

Fit living en vejledning til træning og kost Produkt Før træning (senest 2 timer før) Umiddelbart før træning Under træning Efter træning (restitution) Sund livsstil i hverdagen Inden 30 min. Op til 3 timer efter Økologisk kokosfibermel x x En kilde

Læs mere

Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske

Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske www.æblebørn.dk ved Anette Opstrup, sundhedsplejerske og behandler Side 1 Med denne guide vil jeg give dig et bud på, hvilke kosttilskud, som du kan styrke dig

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt Enkle råd om at holde vægten oppe 2 Indholdsfortegnelse Side KOL og vægttab 3 Hvilken betydning har energi? 4 Hvilken betydning har protein? 5 Derfor er behovet

Læs mere

Kosten og dens betydning.

Kosten og dens betydning. MBK 31.august 2009. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår skader. For at yde må du

Læs mere

Anbefalinger til sportsfysiologiske kvalifikationskrav i forbindelse med ansættelse af ernæringsfaglige konsulenter i elitekommuner

Anbefalinger til sportsfysiologiske kvalifikationskrav i forbindelse med ansættelse af ernæringsfaglige konsulenter i elitekommuner Anbefalinger til sportsfysiologiske kvalifikationskrav i forbindelse med ansættelse af ernæringsfaglige konsulenter i elitekommuner Følgende kvalifikationskrav kan anvendes ved ansættelse af ernæringsfaglige

Læs mere

UniQ Moments. Food f or uniq dogs. Uniq kvalitet. w w w. u n i q. d k. Mange producenter har har flere flere

UniQ Moments. Food f or uniq dogs. Uniq kvalitet. w w w. u n i q. d k. Mange producenter har har flere flere UniQ Moments Uniq kvalitet Mange producenter har har flere flere kvaliteter, vi vi har har kun kun én én og og det det har har vi vi for for at at leve leve op op til til missionen: missionen: skabe At

Læs mere

Kost og træning. Kosten er en central faktor til en optimal præstation

Kost og træning. Kosten er en central faktor til en optimal præstation Kost og træning Kosten er en central faktor til en optimal præstation Kulhydrat Vigtigste bestanddel i forb. med træning Letteste tilgængelig Hurtig optagelig 5-10 minutter Skal indtages regelmæssigt Opfyldning

Læs mere

Talentudvikling i sportens verden

Talentudvikling i sportens verden Talentudvikling i sportens verden Konference 22.9.2008 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 Kort præsentation - MA Cand. mag. (samfundsfag idræt) Adjunkt og

Læs mere

Træner du meget (4 6 timer om ugen eller mere), er det vigtigt, at du og dine forældre sørger for, at du får den rigtige sportsmad at spise.

Træner du meget (4 6 timer om ugen eller mere), er det vigtigt, at du og dine forældre sørger for, at du får den rigtige sportsmad at spise. KOSTVEJLEDNING 1 Kost og håndbold Kosten er vigtig for dig, der spiller håndbold! Træner du meget (4 6 timer om ugen eller mere), er det vigtigt, at du og dine forældre sørger for, at du får den rigtige

Læs mere

Om detailsalg af kosttilskud. Enkle råd om, hvad du må fortælle dine kunder om produkterne

Om detailsalg af kosttilskud. Enkle råd om, hvad du må fortælle dine kunder om produkterne Enkle råd om, hvad du må fortælle dine kunder om produkterne Fem råd om detailsalg af kosttilskud side 2 >> 1. Oplys gerne om produktets indhold side 3 >> 2. Oplys gerne om produktets virkning, hvis virkningen

Læs mere

WE BRING THE FUEL YOU BRING THE BODY

WE BRING THE FUEL YOU BRING THE BODY WE BRING THE FUEL YOU BRING THE BODY 1 INDHOLD I denne brochure får du først en introduktion til de tre væsentligste faktorer inden for sportsernæring; kulhydrat, væske og protein. Alle Maxims produkter

Læs mere

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg.

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 1 Elitesport Aalborg 1 Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 2 Institutionens formål er: at styrke og vedligeholde talentudvikling

Læs mere

Kropslige kompetencer (idrætspraktisk) Demonstrere grundlæggende færdigheder i idrætten med henblik på en forevisning

Kropslige kompetencer (idrætspraktisk) Demonstrere grundlæggende færdigheder i idrætten med henblik på en forevisning Niveau 1 Instruktør og Træner en med Instruktør og Træneruddannelsen er, at du opnår de kompetencer, der gør dig i stand til at fungere som Instruktør eller træner for hold eller individuelle udøvere på

Læs mere

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport CARSTEN HVID LARSEN Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport PROGRAM 1. Sektion Tre perspektiver på talentudvikling 2. sektion 3 oplæg fra trænere i Ålborg 3. sektion. Vidensdeling og erfaringsudveksling

Læs mere

Løberens kost og ernæring. v/ Master i Fitness og Træning, Diætist Camilla Birkebæk

Løberens kost og ernæring. v/ Master i Fitness og Træning, Diætist Camilla Birkebæk Løberens kost og ernæring v/ Master i Fitness og Træning, Diætist Camilla Birkebæk Kontaktoplysninger Camilla Birkebæk Master i Fitness og Træning, pb. Ernæring og sundhed Personlig træner og Diætist Jernbanegade

Læs mere

Kost i hverdagen - til atleter T R I C L U B D E N M A R K, O K T O B E R 2 0 1 4

Kost i hverdagen - til atleter T R I C L U B D E N M A R K, O K T O B E R 2 0 1 4 Kost i hverdagen - til atleter T R I C L U B D E N M A R K, O K T O B E R 2 0 1 4 Sara Sig Møller Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed med speciale i Ernæring & Fysisk Aktivitet (2005-2009) Master

Læs mere

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation 1. juli 2013 Notat om rolle- og ansvarsfordeling mellem Danmarks Idrætsforbund, specialforbund og Team Danmark vedr. talentrekruttering, -identifikation og - udvikling. 1. Indledning og baggrund International

Læs mere

Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport.

Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport. Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport.dk Baggrund for elitesamarbejde www.holstebroelitesport.dk

Læs mere

Når sport giver smerter

Når sport giver smerter Når sport giver smerter Gode råd om, hvorledes du tackler smerter efter sport Smertestillende medicin hører ikke hjemme i sportstasken Sport og smertestillende medicin er generelt en dårlig kombination,

Læs mere

Sådan reguleres og kontrolleres kosttilskud i Danmark

Sådan reguleres og kontrolleres kosttilskud i Danmark Sådan reguleres og kontrolleres kosttilskud i Danmark Mette Christiansen Fødevarekontrollens Rejsehold, Kosttilskudsgruppen Fødevarestyrelsen Titel 1 Disposition Om Kosttilskudsgruppen Markedet Reglerne

Læs mere

Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere!

Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere! Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere! ELITESPORT HANDLER OM: AT DRØMME ELITESPORT HANDLER OM: AT TURDE GÅ EFTER MÅLET ELITESPORT HANDLER OM: AT VÆLGE DET

Læs mere

Anders Sekkelund 23.02.2010. www.gladafmad.dk

Anders Sekkelund 23.02.2010. www.gladafmad.dk Anders Sekkelund 23.02.2010 www.gladafmad.dk 8 råd r d til en sund livsstil 2009 1. Drik masser af vand 2. Dyrk daglig motion 3. Undlad sukker og begræns simple kulhydrater i kosten (hvidt brød, pasta

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Helbredende kost af John Buhl www.nomedica.dk

Indholdsfortegnelse. Helbredende kost af John Buhl www.nomedica.dk Indholdsfortegnelse Forord 7 Indledning 8 Helbredende kost kort fortalt 9 Grønsager 13 Frugt 19 Bælgfrugter 26 Fuldkornsprodukter 31 Nødder og frø 35 Spis ofte råkost 37 Drik når du er tørstig men kun

Læs mere

HIV, liv & behandling. Krop og psyke

HIV, liv & behandling. Krop og psyke HIV, liv & behandling Krop og psyke Denne folder er beregnet til hiv-smittede, som ønsker information om de fysiske og psykiske sider ved at leve med hiv. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

BASIS KURSUS SPORTSERNÆRING

BASIS KURSUS SPORTSERNÆRING TEAM DANMARK BASIS KURSUS SPORTSERNÆRING DHF: Dame Y, Hobro30. juni 2008 TD S ERNÆRINGSTEAM KØBENHAVN: ÅRHUS: ANNA OTTSEN KLINISK DIÆTIST E-MAIL: AO@TEAMDANMARK.DK BIRTHE STENBÆK HANSEN KLINISK DIÆTIST

Læs mere

Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 3. kvartal 2012

Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 3. kvartal 2012 Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 3. kvartal 2012 Bestyrelsen skal løbende orienteres om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. I det følgende rapporteres status for 3.

Læs mere

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag ½ af din tallerken skal være fyldt op med, pasta, ris, kartofler, brød, bulgur og lign ¼ af din tallerken skal være fyldt op med grøntsager

Læs mere

Optimal ernæring KVIK TRI, MAJ 2013

Optimal ernæring KVIK TRI, MAJ 2013 Optimal ernæring 1 KVIK TRI, MAJ 2013 Sara Sig Møller Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed med speciale i Ernæring & Fysisk Aktivitet (jan. 2009) Underviser Teknisk Skole, 2009-2010 Foredragsholder,

Læs mere

Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut.

Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut. + Natarbejde Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut. + Natarbejde n Da kvinder ikke kun føder om dagen, tvinges de fleste jordemødre til at arbejde om natten.

Læs mere

Temaeftermiddag om kost og træning

Temaeftermiddag om kost og træning Temaeftermiddag om kost og træning Dagens program Energibehov, - forbrug og -forsyningen Test af dine kostvaner De energigivende stoffer Kosten før, under og efter træning Vitaminer og mineraler Væske

Læs mere

ALDERSRELATERET ERNÆRING TIL SVØMMERE ERNÆRINGSVEJLEDERE: ANDERS MIKKELSEN RIKKE SCHWANER

ALDERSRELATERET ERNÆRING TIL SVØMMERE ERNÆRINGSVEJLEDERE: ANDERS MIKKELSEN RIKKE SCHWANER ALDERSRELATERET ERNÆRING TIL SVØMMERE ERNÆRINGSVEJLEDERE: ANDERS MIKKELSEN RIKKE SCHWANER PRÆSTATIONSFREMME TRÆNING RESTITUTION ERNÆRING ATK ROADSHOW ERNÆRING TIL SVØMMERE VI KÆMPER FOR GULD TIL DANMARK

Læs mere

BASAL SPORTSERNÆRING CAMPUS VEJLE SPORTSDIÆTIST LENE BUNDGAARD

BASAL SPORTSERNÆRING CAMPUS VEJLE SPORTSDIÆTIST LENE BUNDGAARD BASAL SPORTSERNÆRING CAMPUS VEJLE SPORTSDIÆTIST LENE BUNDGAARD PROGRAM ENERGIGIVENDE NÆRINGSSTOFFER (KULHYDRAT, PROTEIN, FEDT) ENERGIBEHOV MÅLTIDSFORDELING OG MÅLTIDSMØNSTER KOST FØR/UNDER/EFTER TRÆNING

Læs mere

SPORTSSKADE KURSUS DEL 2 1 OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER BELASTNING

SPORTSSKADE KURSUS DEL 2 1 OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER BELASTNING OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER Håndled Skulderled Albueled Nakke smerter Ryg smerter Hofte og lyske Træthedsbrud Forreste knæsmerter Løberknæ Knæskalssene Skinneben Achillessene

Læs mere

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Undersøgelse blandt 1800 patienter i 02 viste, at mange ikke havde viden om ernæring ved kræftsygdom og behandling Man ønskede

Læs mere

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag ½ af din tallerken skal være fyldt op med, pasta, ris, kartofler, brød, bulgur og lign ¼ af din tallerken skal være fyldt op med grøntsager

Læs mere

Energiindtag. Energiindtag generelt. Proteinindtag for triathleter. Energiindtag for triathleter 21-02-2013

Energiindtag. Energiindtag generelt. Proteinindtag for triathleter. Energiindtag for triathleter 21-02-2013 21-02-2013 Kost og triathlon Tom Gruschy Knudsen og Jesper Rygaard Hansen Jesper Rygaard 7 marathonløb 10 Ironman rundt om i verden Træningsvejledning Firmatræning Firmatøj til løbetræningen Løbestilsanalyse

Læs mere

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød Fredensborg kommune vil være en sund kommune. Vi vil skabe gode rammer for at gøre sunde valg til det nemme valg. Sådan lyder forordene til Fredensborg Kommunes kostpolitik der er udarbejdet i foråret

Læs mere

Kost og løb. Energiindtag. Energiindtag. Energiindhold. Energiforbrug. Kostpyramider 22-09-2010. Hvordan skal man spise?

Kost og løb. Energiindtag. Energiindtag. Energiindhold. Energiforbrug. Kostpyramider 22-09-2010. Hvordan skal man spise? Energiindtag Kost og løb Tom Gruschy Knudsen Hvordan skal man spise? Generelle anbefalinger Anbefalinger for løbere Vitamin indtag/tilskud Energiindtag Energifordeling: Ønsket 10-15 E% fra protein Max

Læs mere

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Sundhed i kommunerne Sundhedsloven trådte i kraft den 1. januar 2007. Loven erstatter

Læs mere

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient ALTERNATIV BEHANDLING 775 Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient Anette I.S. Ranneries & Bo Christensen I den forrige artikel i denne serie blev de nyeste Cochrane-oversigter om effekten

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger Handleplan for EGIF Badminton Klubudvikling Centrale spørgsmål: Hvad gør Fe. Organisation Beskriv klubbens organisation, der synliggør klubbens ledelse og ansvarsområder (vedlæg evt. organisationsdiagram)

Læs mere

Del 2. KRAM-profil 31

Del 2. KRAM-profil 31 Del 2. KRAM-profil 31 31 32 Kapitel 3 Kost Kapitel 3. Kost 33 Mænd spiser tilsyneladende mere usundt end kvinder De ældre spiser oftere mere fedt og mere mættet fedt end anbefalet sammenlignet med de unge

Læs mere

Værd at vide om væskeoptagelse

Værd at vide om væskeoptagelse Værd at vide om væskeoptagelse Af: Astrid Bertelsen og Karina Berthelsen, PB i Ernæring & Sundhed Din krop har brug for væske for at kunne give dig et træningspas med velvære og præstationsevne i top.

Læs mere

Energiindtag. Energiindtag for løbere. Energiindtag generelt. Energiforbrug ved løb. Energibehov for 70 kg løber 11-05-2010. Hvordan skal man spise?

Energiindtag. Energiindtag for løbere. Energiindtag generelt. Energiforbrug ved løb. Energibehov for 70 kg løber 11-05-2010. Hvordan skal man spise? Energiindtag Kost og marathonløb Tom Gruschy Knudsen Hvordan skal man spise? Generelle anbefalinger Anbefalinger for løbere Marathonløb forberedelse Væske og energiindtag Energiindtag generelt Energifordeling:

Læs mere

Den hvide pil. Sådan spiller vi fodbold i Varde IF. En introduktion til spillere, forældre, ledere og andre med interesse for fodbolden i Varde

Den hvide pil. Sådan spiller vi fodbold i Varde IF. En introduktion til spillere, forældre, ledere og andre med interesse for fodbolden i Varde Den hvide pil Sådan spiller vi fodbold i Varde IF En introduktion til spillere, forældre, ledere og andre med interesse for fodbolden i Varde 1. Indledning Varde IF har siden 1975 stået for gode fodboldoplevelser

Læs mere

Energibalance og kostsammensætning

Energibalance og kostsammensætning Energibalance og kostsammensætning Af Ulla Skovbæch Pedersen og Anette Due Energibalance Energiindtag er den mængde mad (kalorier), du får fra kosten, bestående af fedt, protein, kulhydrater og alkohol.

Læs mere

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland.

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland. DBF-MIDTJYLLAND. Hvad betyder kosten og hvorfor??. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår

Læs mere

V./Linda Lund Tietze Tirsdag d. 15. november 2011. Cand. Scient. i klinisk ernæring Københavns Universitet

V./Linda Lund Tietze Tirsdag d. 15. november 2011. Cand. Scient. i klinisk ernæring Københavns Universitet V./Linda Lund Tietze Tirsdag d. 15. november 2011 Cand. Scient. i klinisk ernæring Københavns Universitet Hvem er jeg? Elite svømmer gennem 12 år Svømmet i Faxe, Haslev, Køge og Kvik Kastrup. Indehaver

Læs mere

Kost og ernæring for løbere

Kost og ernæring for løbere Kost og ernæring for løbere 1 Hvad er sund kost? Kilde: Alt om kost - Fødevarestyrelsen 2 Energikrav til marathon Forbrænder ca. 1kcal/kg/km Løber på 75kg: 3165kcal = 13293kJ Realistisk forhold ved MT(ca.75%

Læs mere

BASAL SPORTSERNÆRING TIL ROERE DER TRÆNER PÅ ELITENIVEAU ODENSE 24. MARTS 2013. Lene Bundgaard Sportsdiætist Team Danmark

BASAL SPORTSERNÆRING TIL ROERE DER TRÆNER PÅ ELITENIVEAU ODENSE 24. MARTS 2013. Lene Bundgaard Sportsdiætist Team Danmark BASAL SPORTSERNÆRING TIL ROERE DER TRÆNER PÅ ELITENIVEAU ODENSE 24. MARTS 2013 Lene Bundgaard Sportsdiætist Team Danmark PROGRAM HVAD SKAL DER TIL FOR AT TRÆNE / PRÆSTERE BRÆNDSTOF TIL KROPPEN HVOR STORE

Læs mere

Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus

Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus 1. Navn, hjemsted og selskabsform Fonden er stiftet af Århus Kommune på baggrund af Århus Byråds beslutning på mødet den 3. oktober 2001, og dens navn er "Fonden Eliteidræt

Læs mere

4. D-vitamin indtag og status side 5. 5. Fisk indtag og anbefaling side 5. 6. Frugt og grønt indtag og anbefaling..side 5

4. D-vitamin indtag og status side 5. 5. Fisk indtag og anbefaling side 5. 6. Frugt og grønt indtag og anbefaling..side 5 Indholdsfortegnelse 1. Resumé....side 2 2. Sundhedsfremmende fødevarer..side 3 3. Kosttilskud...side 4 4. D-vitamin indtag og status side 5 5. Fisk indtag og anbefaling side 5 6. Frugt og grønt indtag

Læs mere

Fascinationen ved idræt

Fascinationen ved idræt Fascinationen ved idræt Doping blandt danske -Eller cykelryttere Cykelsportens paradoksale attraktion - Et humanistisk perspektiv ph.d. stipendiat, cand.scient. Institut for Idræt og Biomekanik, cand.

Læs mere

Idræt og bevægelse til alle

Idræt og bevægelse til alle Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2013-16 GENTOFTE KOMMUNE Forord Med Gentofte Kommunes nye idræts- og bevægelsespolitik arbejder vi målrettet videre med at skabe

Læs mere

Slidgigt Værd at vide om slidgigt

Slidgigt Værd at vide om slidgigt Patientinformation Slidgigt Værd at vide om slidgigt Ortopædkirurgisk Ambulatorium Forord Vi får alle slidgigt. Slidgigt er den hyppigste ledsygdom. Symptomer på slidgigt er smerter, hævede og/eller stive

Læs mere

Talenternes forældre

Talenternes forældre ernes forældre DJGA Hjarbæk 2008 Martin Thomsen Langagergaard Cand.scient. idræt og psykologi Driver Learn2improve Specialiseret i psykologiske tilgange til præstation i sportens verden, erhvervslivet

Læs mere

Eliteidræt og uddannelse. For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Elite Idræt

Eliteidræt og uddannelse. For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Elite Idræt Malene Degn på vej mod VM sølv på MT B Eliteidræt og uddannelse For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 Forord til Elite og udannelse Team Danmark ordningen for

Læs mere

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere.

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere. Team Danmark og Århus Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Århus Kommune.

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere Beslutningsforslag nr. B 52 Folketinget 2009-10 Fremsat den 12. november 2009 af Karl H. Bornhøft (SF), Anne Baastrup (SF), Jonas Dahl (SF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag til

Læs mere

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Indledning og baggrund Dette værdisæt indeholder værdier for talentudviklingen i Danmark med en række tilknyttede handlingsanvisninger, samt definitioner

Læs mere

At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt

At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt Team Danmark og Randers Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Randers

Læs mere

Få styr på væskebalancen

Få styr på væskebalancen Få styr på væskebalancen Udholdenhed & Kondition Af: Lene Gilkrog Få styr på væskebalancen - af Lene Gilkrog Side 2 Din krop har brug for væske for at kunne præstere. Et væskeunderskud på blot 1-2% kan

Læs mere

En guide til hvordan du skriver kostdagbog og hvordan du udregner energifordelingen i din kost.

En guide til hvordan du skriver kostdagbog og hvordan du udregner energifordelingen i din kost. En guide til hvordan du skriver kostdagbog og hvordan du udregner energifordelingen i din kost. http://www.learn2live.dk 1 Ved at føre kostdagbog kan du sikre dig, at du ikke indtager flere kalorier end

Læs mere

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten?

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten? TRÆNERVEJLEDNING Hva med Respekten? DET SOCIALT VELFUNGERENDE HOLD Introduktion Et redskab til den gode idrætsoplevelse Danmarks Idræts-Forbund (DIF) vil med dette materiale give ungdomstræneren et redskab

Læs mere

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren?

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Etisk kodeks Fysisk berøring af en svømmer under træning... hvor går grænsen? Kæreste med en af sine svømmere... hvad

Læs mere

FOREDRAG BASAL SPORTSERNÆRING GOG U-12, U-14, U-16. 3. JUNI 2014. SPORTSDIÆTIST LENE BUNDGAARD EMAIL: lebu@teamdanmark.dk

FOREDRAG BASAL SPORTSERNÆRING GOG U-12, U-14, U-16. 3. JUNI 2014. SPORTSDIÆTIST LENE BUNDGAARD EMAIL: lebu@teamdanmark.dk FOREDRAG BASAL SPORTSERNÆRING GOG U-12, U-14, U-16. 3. JUNI 2014 SPORTSDIÆTIST LENE BUNDGAARD EMAIL: lebu@teamdanmark.dk PROGRAM ENERGIGIVENDE NÆRINGSSTOFFER (KULHYDRAT, PROTEIN, FEDT) ENERGIBEHOV MÅLTIDSFORDELING

Læs mere

Analyser af ærter og bønner fra projektet

Analyser af ærter og bønner fra projektet Analyser af og bønner fra projektet Ved gennemgang af projektets og bønner udvalgte vi dem, som vi vurderede der var størst chance for at udnytte kommercielt, enten som havefrø eller til konsum. De er

Læs mere

Ernæring ved genoptræning

Ernæring ved genoptræning Ernæring ved genoptræning Foredrag 16.1.14 fysioterapeuter region Nord Randi Tobberup Klinisk diætist Cand. Scient i klinisk ernæring Ikke Birte i dag, men Randi Uddannet klinisk diætist i 2011 Cand. scient

Læs mere

ER FRISKE GRØNTSAGER SUNDERE END FROSNE?

ER FRISKE GRØNTSAGER SUNDERE END FROSNE? Indeholder de nyopgravede gulerødder flere vitaminer end dem, du graver frem i frysedisken? Er almindeligt sukker mindre usundt end kunstige sødestof- fer? Bør man undlade at drikke mælk, når man er ude

Læs mere

Sund kost til fodboldspillere

Sund kost til fodboldspillere Sund kost til fodboldspillere DBU s Fodboldcamp Hvad betyder sundhed? Hvorfor skal I som fodboldspillere vide noget om sund mad? Fordi sund mad øger jeres chancer for bedre præstation på banen På næste

Læs mere

BLIV SUND OG UNDGÅ OVERVÆGT HVAD MENER EKSPERTERNE?

BLIV SUND OG UNDGÅ OVERVÆGT HVAD MENER EKSPERTERNE? FYSISK SUNDHED JANUAR 2010 BLIV SUND OG UNDGÅ OVERVÆGT HVAD MENER EKSPERTERNE? Selv blandt danske forskere inden for folkesundhed kan der være forskellige holdninger til sundhed. Denne artikel er fremkommet

Læs mere

Prader-Willi Syndrom og kost. Jannie Susanne Stryhn Klinisk diætist Cand. scient. i klinisk ernæring

Prader-Willi Syndrom og kost. Jannie Susanne Stryhn Klinisk diætist Cand. scient. i klinisk ernæring Prader-Willi Syndrom og kost Jannie Susanne Stryhn Klinisk diætist Cand. scient. i klinisk ernæring 1 INDIVIDUALISERET DIÆT!!! 2 De officielle kostråd 1. Spis varieret, ikke for meget, og vær fysisk aktiv

Læs mere

Hvad skal idrætsaktive børn og unge spise og drikke?

Hvad skal idrætsaktive børn og unge spise og drikke? Fødevarestyrelsen Kræftens Bekæmpelse November 2005 1. udgave. 1 oplag Oplag: 30.000 Design: essensen ApS Foto: Jasper Carlberg Lars Bahl Tryk: From & Co Yderligere eksemplarer kan bestilles på www.fvst.dk/publikationer,

Læs mere

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk.

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk. KONCEPT FOR UDVIKLINGSCENTRE I DANSK TAEKWONDO FORBUND INDLEDNING Etablering af udviklingscentre er et af de første skridt i implementering af DTaFs talent- og elitestrategi, som blev færdiggjort i juni

Læs mere

Ernæring & Udholdenhedssport V A L B Y L Ø B E R N E, J A N U A R 2 0 1 5

Ernæring & Udholdenhedssport V A L B Y L Ø B E R N E, J A N U A R 2 0 1 5 Ernæring & Udholdenhedssport 1 V A L B Y L Ø B E R N E, J A N U A R 2 0 1 5 Hvem er jeg? 2 Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed med speciale i Ernæring & Fysisk Aktivitet (2005-2009) Master in Human

Læs mere