4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2."

Transkript

1 FUNDATS FOR LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE OG UDGIVELSESFOND 1 Fondens stiftelse, navn og hjemsted Fondens navn er Landskabsarkitekternes Rejse og Udgivelsesfond. Stk. 2 Fondens hjemsted er Københavns Kommune. 2 Fondens formål Fondens formål er, efter ansøgning, at yde økonomisk støtte til landskabsarkitekter til praktiske, videnskabelige eller faghistoriske arbejder eller opgaver, der skønnes af interesse for fagområdet, herunder støtte til studierejser og udgivelse af enkeltstående publikationer. I særlige tilfælde kan økonomisk støtte ydes til ansøgere med anden uddannelsesmæssig baggrund ned rent landskabsarkitektmæssige, til arbejder eller opgaver af ovennævnte art. 3 Fondens kapital Anbringelse af fondskapitalen skal ske efter reglerne for anbringelse af midler, tilhørende legater under offentligt tilsyn. Realiserede kursavancer på værdipapirer skal tillægges fondskapitalen. Stk. 2. Fondens aktiver skal lyde på fondens navn og så vidt muligt noteres som tilhørende denne. Kontante beløb og værdipapirer tilhørende fonden, forvaltes af et anerkendt pengeinstituts forvaltningsafdeling efter fondsbestyrelsens bestemmelse. 4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk Fondens kapital er urørlig og må ikke angribes, jf. dog herved 13 og Anvendelse af fondens indtægter Den del af fondens årlige indtægter, som resterer efter fradrag af alle udgifter til fondens administration og af eventuelle underskud fra tidligere år, anvendes efter fondsbestyrelsens skøn til støtte for fondens formål som anført i 2. Stk. 2. Såfremt der i et år ikke skønnes at være grundlag for at anvende det disponible beløb helt eller delvis, overføres beløbet til uddeling i det følgende år. Ikke uddelte beløb overføres til kapitalen, hvis uddeling ikke har fundet sted i løbet af 3 år. 7 Uddeling af en legatportion sker efter fondsbestyrelsens skøn. Legatbeløb uddeles 1 2 gange årligt i portioner, hvis størrelse og fordeling til opfyldelse af de i 2 nævnte formål, frit afgøres af fondsbestyrelse. Stk. 2. Bekendtgørelse om ledige legatbeløb, der kan uddeles efter ansøgning, skal ske i det eller de blade eller tidsskrifter, som fondsbestyrelsen til enhver tid måtte bestemme. Spørgsmål om adgang til at oppebære legatportioner kan ikke gøres til genstand for rettergang, men afgøres endeligt af fondsbestyrelsen. Stk. 3. Legatportioner tilkommer legatmodtagerne som særeje og kan ikke være genstand for overdragelse eller pantsætning, eller nogen form for kreditforfølgning.

2 Stk. 4. Tildelte legater skal anvendes inden et år fra uddelingen. Det er en betingelse for modtagelse af legat, af kopi af udgiftsbilag sendes til fondsbestyrelsen senest to måneder efter afholdelse af udgift eller afslutning af studierejse. Er der bilag for mindre beløb end det tildelte, skal legatmodtager tilbagebetale differencen. Såfremt der ikke fremsendes bilag, skal fondsbestyrelsen kræve de udbetalte legatmidler tilbagebetalt. Stk. 5. Legatmodtager skal senest to måneder efter afsluttet projekt fremsende en rejsebeskrivelse med fotos eller et resume med henblik på offentliggørelse blandt foreningens medlemmer. 8 Fondens ledelse Fondsbestyrelsen er identisk med Landskabsarkitekternes Forenings til enhver tid siddende bestyrelse, ligesom foreningens formand er formand for fondsbestyrelsen. Stk. 2. Såfremt Landskabsarkitekternes Forening måtte blive opløst, træffer den opløsende generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen afgørelse om den fremtidige sammensætning af fondsbestyrelsen. Stk. 3. Mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer skal være bosat i Danmark. Stk. 4. Bestyrelsen er ulønnet. 9 Bestyrelsen afholder møde efter formandens bestemmelse, eller når 2 medlemmer af bestyrelsen fremsætter begæring herom. Stk. 2. Fondsbestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af dens medlemmer er til stede. Alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed, har formanden den udslagsgivende stemme. Stk. 3. Fondsbestyrelsens beslutninger, herunder alle beslutninger om kapitalens anbringelse og anvendelse af fondes indtægter til fondens formål, føres til referat. Referatet offentliggøres på Landskabsarkitekternes Forenings hjemmeside. Stk. 4. Fondsbestyrelsen kan i en forretningsorden fastsætte nærmere forskrifter for sin virksomhed. Stk. 5. Fondsbestyrelsen kan ansætte en forretningsfører til varetagelse af fondens administration i overensstemmelse med de af bestyrelsen givne anvisninger og retningslinjer. 10 Fondens tegning Fonden tegnes af bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem i forening. Stk. 2. Fondens bestyrelse kan meddele speciel fuldmagt til at tegne fonden i nærmere i fuldmagten angivne anliggender. 11 Revision og regnskab Over fondens formue, dens indtægter og udgifter, skal fondsbestyrelsen hvert år aflægge regnskab, der skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik. Årsregnskab aflægges hvert år på den ordinære generalforsamling i Landskabsarkitekternes Forening.

3 Stk. 2. Fondens regnskabsår er kalenderåret. Det første regnskabsår løber fra 1. januar 1993 til den 31. december Fondens regnskab revideres af den af Landskabsarkitekternes Forenings generalforsamling valgte statsautoriserede eller registrerede revisor, som forsyner regnskabet med påtegning om, at han har kontrolleret aktivernes tilstedeværelse og sikring, samt indtægternes anvendelse i overensstemmelse med fundatsen. 13 Såfremt forandrede forhold gør ændringer og tilføjelser i fundatsen nødvendig eller hensigtsmæssige, kan dette kun ske på en ordinær generalforsamling i Landskabsarkitekternes Forening efter samme regler, som gælder for vedtægtsændringer i denne forening. 14 Såfremt den situation skulle indtræde, at fondens formue måtte være tabt, eller på grund af den økonomiske udvikling eller andre omstændigheder være reduceret så stærkt, at en opretholdelse af fonden ikke længere kan anses for rimelig, kan fonden opløses efter enstemmig indstilling fra den samlede fondsbestyrelse med efterfølgende godkendelse på en ordinær generalforsamling i Landskabsarkitekternes Forening. Stk. 2. I tilfælde af fondes opløsning, skal fondens formue fordeles mellem de i 2 anførte formål. Fordelingen sker efter bestyrelsens indstilling og kræver godkendelse på en ordinær generalforsamling i Landskabsarkitekternes Forening. Stk. 3. Kapitalen kan aldrig gå tilbage til stifterne eller andre bidragsydere. 15 Fonden iværksættes den 1. januar Stk. 2. Således vedtaget på Landskabsarkitekternes Fagforenings generalforsamling den 3. november Stk. 2. Således vedtaget på Landskabsarkitekternes Fagforenings generalforsamling den 3. november 1992 og senest ændret på Landskabsarkitekternes Fagforenings generalforsamling den 16. maj 2008 og 24. april 2009.

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er:

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er: 1 NAVN OG HJEMSTED Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. 2 FORMÅL Forbundets formål er: a) at fremme interessen for aktiv

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Side 2 af 4 1 Navn og hjemsted Kinorevuen's Venner er en forening med hjemsted i Rebild Kommune. 2 Formål Kinorevuens Venner har

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Forslag til nye: Gældende

Forslag til nye: Gældende 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er DANSK ISLANDSHESTEFORENING. 1 NAVN OG HJEMSTED DANSK ISLANDSHESTEFORENING (DI) er en landsorganisation. Foreningens binavn er DANSK ISLANDSHESTE FORBUND. Dansk Islandshesteforening

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens.

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens. 1Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vojens Fjernvarme a.m.b.a.. 1.2 Selskabets hjemsted er Vojens, Haderslev kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre Rødby den 24. august 2007 Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre ønsker herved at søge om et støttebeløb på kr.

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag.

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. VETERANCENTRET BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. Erstatter: af 2013-08. 1. FORMÅL Formålet

Læs mere

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1 Lovhæfte 2013-2015 lovhæfte 1 INDHOLD 3 Grundlov ( 1-9) 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) 5 I Overordnede principper ( 1-8) 7 II Gruppen ( 9-22) 12 III Divisionen ( 23-33) Kolofon Lovhæfte Det

Læs mere

Foreningen DTUKklatrings overordnede ledelse er den årlige generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis.

Foreningen DTUKklatrings overordnede ledelse er den årlige generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis. VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DTUKlatring 1. Navn og tilhørsforhold Foreningens navn er: DTUKlatring Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune 2. Formål Foreningen DTUKlatring ønsker at inspirere til og

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial. Ny lov om erhvervsdrivende fonde

News & Updates Corporate/Commercial. Ny lov om erhvervsdrivende fonde Ny lov om erhvervsdrivende fonde Ny lov om erhvervsdrivende fonde Den 3. juni 2014 vedtog Folketinget ny lov om erhvervsdrivende fonde. Ved loven tilpasses en lang række forhold i væsentligt omfang til

Læs mere

Forretningsorden for Danske IT-advokaters certificeringsudvalg

Forretningsorden for Danske IT-advokaters certificeringsudvalg Forretningsorden for Danske IT-advokaters certificeringsudvalg 1. Udvalgets mandat... 1 2. Grundlaget for certificeringen... 1 3. Ansøgninger... 2 4. Sagsbehandling og stikprøvekontrol... 2 5. Udvalgets

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Herved bekendtgøres lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. lovbekendtgørelse nr. 845 af 13. november

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere