Gensplejsede planter. TEMA-rapport fra DMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gensplejsede planter. TEMA-rapport fra DMU"

Transkript

1 Gensplejsede planter TEMA-rapport fra DMU Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser 23/1998

2 m

3 Gensplejsede planter Christian Damgaard Gösta Kjellsson Christian Kjær Beate Strandberg Danmarks Miljøundersøgelser 1998

4 TEMA-rapport fra DMU, 23/1998, Gensplejsede planter Forfattere: Christian Damgaard, Gösta Kjellsson, Christian Kjær og Beate Strandberg Danmarks Miljøundersøgelser, Afdeling for Terrestrisk Økologi Udgiver: Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser URL: Udgivelsestidspunkt: December 1998 Layout: Henrik Flagstad og Kathe Møgelvang Forsidefoto: DMU / Gösta Kjellsson Gengivelse tilladt med tydelig kildeangivelse Tryk: Silkeborg Bogtryk, miljøcertificeret (EMAS reg. nr. DK-S-0084) Papir: Trykt på Cyclus Print, 100% genbrugspapir med vegetabilske trykfarver uden opløsningsmidler. Omslag lakeret med vegetabilsk lak. Sideantal: 40 Oplag: ISSN: ISBN: PDF-udgave: ISSN: ISBN: (I de elektroniske udgaver er udeladt fotos fra billedbureauer) Pris: 60,- kr. Klassesæt á 10 stk: 200,- kr. Abonnement (5 numre): 225,- kr. (Alle priser er incl. 25% moms, excl. forsendelse) Købes i boghandelen eller hos: Danmarks Miljøundersøgelser Miljøbutikken Vejlsøvej 25 Information og bøger Postboks 314 Læderstræde Silkeborg 1201 København K Tel: Tel: Fax: Fax:

5 Indledning 5 Hvad er en gensplejset plante? 7 Egenskaber 14 Risikovurdering 27 Etiske holdninger til bioteknologien 31 Fremtidsperspektiver 33 Sammenfatning 34 Uddybende litteratur 35 Ordliste 36 Danmarks Miljøundersøgelser 38 Tidligere TEMA-rapporter fra DMU 39

6 FOTO: DMU / GÖSTA KJELLSSON

7 Indledning Brugen af gensplejsede planter er på mange måder ved at ændre fremstillingen af fødevarer og de produkter, som til dagligt møder forbrugerne i butikkerne. I løbet af en forholdsvis kort periode fra midten af 80 erne er der foregået en intensiv udvikling af genetisk modificerede afgrøder. En af de vigtigste fordele med gensplejsningen er, at forskerne hurtigt kan udvikle nye sorter med præcis de egenskaber, der ønskes. Udviklingen startede i Nordamerika, hvor der alene i USA indtil dato er blevet givet mere end tilladelser til forsøg, mens der i EU-landene indtil dato er givet godt tilladelser til forsøg (svarende til ca forsøgsanmeldelser). Af disse har hovedparten angået planter, der har fået indsat tolerance mod herbicider, er gjort resistente mod insektangreb eller har fået ændrede nærings- eller indholdsstoffer. De fleste af vore almindelige afgrøder og grøntsager, såsom raps, majs, ris, sojabønne, bomuld, kartoffel og tomat, findes nu i gensplejsede udgaver. Der er i mange lande en udbredt skepsis i befolkningen mod bioteknologien. Dette skyldes bl.a. almindelig usikkerhed og manglende oplysning om den ny teknologi. Hertil kommer en generel teknologiskepsis, som egentlig er velbegrundet, set i lyset af de mange negative virkninger, som nogle teknologiske landvindinger har haft. Her tænkes især på atomkraften, der aldrig blev den sikre energikilde, som mange troede i 50 erne, og på brugen af sprøjtemidler i landbruget, der fra begyndelsen af 60 erne har medvirket bl.a. til forringelsen af vores drikkevand. Teknologiens tvedelte Janushoved har set fremad og givet os mulighed for øgede udbytter og mere energi, men har, ved tilbageblik, også forvoldt skader på miljøet. Miljøgrupper og mange forskere har også stillet spørgsmålstegn ved sikkerheden af bioteknologien. Her har der særligt været fokuseret på risikoen for spredning af de gensplejsede planter eller de indsatte gener til den omgivende natur og de negative effekter, som dette kan få på den økologiske balance i naturen. Miljømyndighederne i mange lande har derfor allerede fra starten stillet strenge krav til forsøgsudsætninger, og EU har været restriktiv med godkendelse af produkterne til markedsføring. I Danmark har der været forsøgsudsætninger med gensplejsede roer, raps og kartofler gennem flere år, og den første markedsføring er på vej en foderroe der er tolerant over for sprøjtemidlet Roundup. De første produkter baseret på gensplejsningsteknikken er kommet på hylderne i form af et blandingsprodukt af en konventionel og en gensplejset sojabønne, som bruges i en lang række af fødevarer. Dette har gjort spørgsmålet om mærkning af fødevarerne aktuelt. 5

8 Indledning Det er vort ønske, at dette hæfte kan være med til at give nogle vigtige baggrundsoplysninger til en personlig stillingtagen til den ny teknologi: Give indsigt i hvordan de gensplejsede planter bliver lavet.. Give overblik over hvilke gener* der indsættes eller vil blive sat ind i planterne.. Diskutere de miljømæssige og dyrkningsmæssige fordele samt de mulige ulemper for miljøet.. Fortælle hvordan myndighederne foretager risikovurderingen af gensplejsede planter.. Skitsere fremtidsperspektiverne for gensplejsede planter. Dette hæfte handler især om de miljømæssige aspekter af gensplejsede planter. Men det kan naturligvis ikke stå alene. Den aktuelle debat i medierne bør følges. I en samlet stillingtagen bør også andre forhold end de miljømæssige inddrages. De samfundsmæssige konsekvenser af den ny teknologi såsom monopolisering af produkter i multinationale firmaer og landmandens udbytte kontra økonomisk afhængighed er væsentlige. De etiske aspekter ved at foretage ændringer i arvemassen er til stadig debat i medierne. Det er vigtigt, at der også på disse områder søges information fra forskellige kilder. For den, der vil søge dybere, er internettet en vigtig kilde her kan man bl.a. finde oplysninger fra: EU (http://europa.eu.int/comm/dg12/biot1.html) OECD (http://www.oecd.org/ehs/service.htm) FN s industriudviklingsorganisation, UNIDO (http://binas.unido.org/binas/) og det amerikanske landbrugsministerium, USDA (http://www.aphis.usda.gov/bbep/bp/) Oversigt over udsætningsforsøgene findes hos JRC (http://biotech.jrc.it/gmo.htm) For Danmark kan oplysninger hentes bl.a. fra: Miljøstyrelsen (http://www.mst.dk), og Danmarks Miljøundersøgelser, DMU (http://www.dmu.dk) * Ord der er fremhævet med fede typer er forklaret i ordlisten. 6

9 Hvad er en gensplejset plante? Traditionel forædling: historie og begrænsninger Planter i naturen er gennem årtusinder tilpasset det miljø, hvor de befinder sig. Der opstår hele tiden tilfældige mutationer. De fleste mutationer er skadelige og nedsætter plantens fitness, men nogle få mutationer kan øge plantens fitness i netop det miljø, hvor planten befinder sig. Disse planter kan f.eks. have en øget frøproduktion og dermed en relativ høj fitness i forhold til andre planter fra samme art. Den gavnlige mutation vil derfor blive mere almindelig, og til sidst vil måske alle planter inden for den pågældende art have den egenskab, som mutationen koder for. Samtidig med at de første bønder begyndte at høste planter og så frøene på et stykke behandlet jord, blev miljøet for disse planter ændret væsentligt. Ændringen af planternes miljø bevirkede, at der blev selekteret for bestemte egenskaber. Eksempelvis var det en fordel for de første afgrødeplanter at hindre frøspredning og reducere frøhvile, idet disse egenskaber sikrede, at planten blev sået og høstet igen det næste år. Dette gav planterne en evolutionær fordel i det specielle menneskeskabte miljø, som en mark nu engang er. Begrænset frøspredning og reduceret frøhvile medførte, at planterne var bedre egnede som afgrødeplanter, og bønderne har sikkert ret hurtigt fornemmet, at det var en fordel at bruge sådanne ubevidst forædlede frø fremfor at indsamle nye frø fra naturligt voksende planter. Forædlingen af landbrugsplanter blev derfor allerede i oldtiden en bevidst proces. Bonden opdagede, at hvis man krydsede forskellige planter med hver deres nyttige egenskaber med hinanden, ville afkommet i nogle tilfælde have begge egenskaber. Traditionel forædling af landbrugsplanter er begrænset af, at man på grund af den biologiske artsbarriere kun i begrænset omfang kan krydse forskellige arter. Denne begrænsning betyder, at forædleren kun kan udnytte den genetiske variation, som findes inden for en planteart og de nærtstående arter, som den kan krydses med. Og da det kun er ganske få af de mange forskellige tilfældige mutationer, som øger fitness for en planteart i dens specielle miljø, er forædleren afskåret fra at bruge en stor del af den potentielt nyttige genetiske variation, som findes i naturen. Forædleren vil typisk gerne have krydset en eller nogle få nyttige egenskaber ind i en sort, som er tilpasset den lokale landbrugspraksis og miljø. Det kan f.eks. være at krydse en fremmed rapssort med en bestemt ønsket oliesammensætning med en velkendt og højtydende rapssort. Problemet er, at man kun er interesseret i de få gener, som koder for de nyttige egenskaber, og ikke i alle de andre gener, som den indkrydsede plante har. Dette problem har forædleren løst ved at krydse afkommet fra den første krydsning med den højtydende sort (tilbagekrydsning). Samtidig skal det 7

10 Hvad er en gensplejset plante? Tilbagekrydsning. En krydsning mellem en plante med en nyttig egenskab og en veltilpasset sort krydses tilbage til den veltilpassede sort, samtidig med at afkommet hele tiden selekteres for den nyttige egenskab. Efter nogle generationer er den nyttige egenskab integreret i den veltilpassede sort. Plante med en nyttig egenskab Veltilpasset sort sikres, at de egenskaber, man er interesseret i, stadigvæk findes hos afkommet. Tilbagekrydsningen skal foretages adskillige gange, før de fleste af de uønskede gener er væk. Da der normalt kun kan dyrkes en eller to generationer om året, er sådan en tilbagekrydsningsprocedure tidskrævende. Alt efter egenskab, planteart og forædlingspraksis kan tilbagekrydsningerne tage mellem 3 og 6 år. Gensplejsning: muligheder og teknikker Mulighederne for forædling ved den traditionelle metode er altså begrænset af artsbarrierer og tid. Netop disse to begrænsninger kan i mange tilfælde fjernes eller mindskes ved hjælp af gensplejsning. Indholdsstoffer Herbicidtolerance Insektresistens Princippet i gensplejsning er meget simpelt: Man tager et ønsket gen (Boks 1) fra en anden organisme og skærer genet ud med et restriktionsenzym. Ved hjælp af et andet enzym (ligase) limes genet sammen med et andet stykke DNA kaldet en promotor (Boks 2), som bestemmer, hvor og hvordan genet skal udtrykkes i planten. Gen og promotor sættes ind i en plantecelles genom. Derefter bliver plantecellen ved hjælp af en hormonbehandling påvirket til at dele sig og lave en ny plante, og denne plante vil have den ønskede egenskab. Forsøgsudsætninger i EU. Markforsøg i EU med forskellige gensplejsede planter. Herbicid-tolerance indgår i ca. halvdelen af forsøgene. Mange gensplejsede planter er både herbicid-tolerante og har samtidig et andet gen indsat. 8 Planteegenskaber Sygdomsresistens Stresstolerance Andet Procentandel markforsøg Rent praktisk opbevares og kopieres de forskellige DNA-stykker ved at indsætte dem i mikroorganismer. Ved formering af mikroorganismen kopieres det indsatte DNAstykke. Det er således muligt at få fat i et bestemt stykke DNA ved at tage en bestemt mikroorganisme og skære DNA-stykket ud med et bestemt restriktionsenzym. Det er normalt at lime flere gener sammen, før man splejser det samlede stykke DNA ind i planten. Typisk består det samlede stykke DNA, som indsættes i planten, selvfølgelig af en promotor og det ønskede

11 Hvad er en gensplejset plante? gen, men derudover indsættes op til flere selektionsgener og markørgener for at lette arbejdet med at finde de mikroorganismer eller planter, som er blevet gensplejset. Det er almindeligt at lime forskellige DNAstykker sammen med gener, som koder for forskellige typer resistens mod antibiotika (f.eks. kanamycin eller ampicillin). Disse gener bliver f.eks. brugt til at selektere de mikroorganismer, som er resistente mod adskillige antibiotika, hvilket er tegn på, at den ønskede kombination af gener er blevet limet sammen. Da det er besværligt at pille bestemte gener ud, findes sådanne resistensgener mod antibiotika ofte i den gensplejsede plante, selvom de ikke har nogen funktion. Et eksempel på et almindeligt anvendt markørgen er GUS-genet, som farver celler kraftigt blå, hvilket gør det muligt at se gensplejsede celler under mikroskop. Det samlede stykke DNA indsættes nu i en udifferentieret plantecelle, som er en plantecelle, der ikke er specialiseret til en bestemt funktion. Dette kan gøres på flere måder. Her vil vi kort nævne de to almindeligste gensplejsningsteknikker, nemlig ved brug af rodhalsbakterien og ved anvendelse af en partikelpistol. Rodhalsbakterien (Agrobacterium tumefaciens) er en bakterie, som snylter på planter ved hjælp af naturlig gensplejsning. Bakterien lever i jorden omkring planterødderne. Foruden sit eget genom har den et lille ekstra kromosom (Ti-plasmid), som kan inficere planten gennem rødderne. Når plasmidet er Fremmed DNA DNA klippes i stykker ved hjælp af restriktionsenzymer Plasmid DNA Plasmider der optager fremmed DNA E. coli værtscelle Kromosom DNA DNA opformeres ved celledeling Gensplejsning. DNAstykket markeret med rødt bliver splejset ind i et plasmid og opformeret i bakterien E. coli. 9

12 Hvad er en gensplejset plante? med kopier af det DNA-stykke, man ønsker indsat. Disse guldpartikler skydes derefter ind i planteceller, og nogle få af partiklerne rammer på en sådan måde, at DNA-stykket indsættes i plantens genom. FOTO: SOLVEIG K. CHRISTIANSEN T-DNA Ti-plasmid Partikelpistol til at skyde DNA ind i plantecellerne. Rodhalsbakterie Gensplejsning i naturen. T-DNA et fra rodhalsbakterien splejses ind i en plante, som danner en rodhalsgalle. Tumor (rodhalsgalle) kommet ind i en plantecelle, sørger plasmidet for, at et stykke af dets eget DNA splejses ind i plantens genom. Det indsatte stykke DNA kaldes T-DNA og er ca nukleotider langt. Generne, som findes på T-DNA et, bliver efter indsætningen udtrykt af planten. Bakteriens interesse i denne gensplejsning er, at generne sørger for, at der dannes særlige knuder (rodhalsgaller) på plantens rødder. Disse knuder giver næring til bakterien. Hvis man i laboratoriet isolerer Ti-plasmidet fra bakterien og limer de gener, man er interesseret i, sammen med T-DNA et og samtidig fjerner de gener, som er ansvarlige for rodhalsgallerne, kan man udnytte plasmidet til at overføre forskellige gener til planteceller. Metoden er meget anvendt men har den ulempe, at den ikke kan bruges på enkimbladede planter (bl.a. kornsorterne). Ved enkimbladede planter er den mest benyttede metode til gensplejsning at skyde generne ind i planteceller ved hjælp af mikroskopiske guldpartikler. Dette gøres ved at dække overfladen af guldpartiklerne Efter at plantecellen har fået det ønskede gen indsat, opformeres planten fra en cellekultur. Dette gøres ved at tilsætte plantehormonerne auxin og gibberellin. Disse påvirker klumpen af planteceller til at sætte rødder og begynde at vokse. Når planten er fuldt udviklet og sætter frø, undersøger man, om det indsatte gen nedarves som forventet, og hvorvidt gensplejsningen og opformeringen har haft uønskede effekter på planten. I dag har vi ikke viden nok om genernes funktion til at indsætte egenskaber, som kontrolleres af flere end nogle få gener. Derfor skal egenskaber helst være kodet af et enkelt eller højst nogle få gener for at være interessante for gensplejsning af landbrugsplanter. Genspredning og bestøvning af dyrkede planter Det indsatte gen kan spredes på to forskellige måder nemlig inden for arten eller ved krydsning til nærtbeslægtede arter. Hvis den gensplejsede afgrøde, f.eks. majs, ikke har nogen nær slægtning i Danmark, kan den ikke krydses med naturlige arter. En spredning kan da kun foregå ved, at den gensplejsede plante eller planter fra samme art, som er krydset med en gensplejset plante, er i stand til at invadere naturlige plantesamfund. En anden situation opstår, hvis afgrøden har en nærtbeslægtet art i Danmark. For eksempel raps, som kan krydses med agerkål. Det er vist i modelberegninger, at gener, som er nyttige for den nærtbeslægtede art (målt i forbedret fitness), kan 10

13 Hvad er en gensplejset plante? spredes fra den gensplejsede plante til den nærtbeslægtede art, selvom hybriderne og de forskellige tilbagekrydsningsgenerationer til den nærtbeslægtede art har lav fitness. Blandt andet vil et gen, som giver resistens over for en plantesygdom, f.eks. meldug, relativt nemt kunne sprede sig til nærtbeslægtede arter, hvis de dermed bliver resistente mod sygdommen. Næsten alle afgrøder er enårige planter, og de vil ofte have svært ved at etablere sig i naturlige plantesamfund, hvor flerårige planter er dominerende. Mange planter vil derimod relativt let kunne invadere plantesamfund, som ofte bliver forstyrrede, eksempelvis enge, vejkanter, grusgrave og skrænter. Etableringen af gensplejsede planter kan fremmes af egenskaber som forbedrer plantens fitness i miljøet. Sådanne egenskaber kan være frosttolerance eller tilpasning til næringsfattig jord, men også insektresistens eller sygdomsresistens kan forventes at forbedre plantens fitness. Planternes bestøvning og sikkerhedsafstande Mange af vore dyrkede planter er afhængige af insekter for bestøvning og frøsætning. Dette gælder f.eks. løg, lucerne og rødkløver. Især er honningbier vigtige som bestøvere, men vilde bier såsom humlebier og enlige bier samt fluer kan også være af betydning. Nogle planter kan klare sig med selvbestøvning eller bestøves via vinden, hvis insekterne ikke er tilstede. Det gælder f.eks. raps, græsserne (bl.a. kornsorterne) og mange træer, som f.eks. ædelgran og popler, bestøves kun af vinden. Det samme gælder for sukkerroer, bederoer og strandbeder. Vindbestøvede arter har en stor produktion af pollen, som kan spredes over lange afstande (flere kilometer). Hovedparten af pollenet vil dog normalt afsættes tæt ved planten. De insektbestøvede planters pollen spredes normalt over meget kortere afstande, og fordelingen er afhængig af bestøvernes adfærd under fødesøgningen. FOTO: DMU / GÖSTA KJELLSSON Honningbier søger ofte efter nektar og pollen i korsblomstrede afgødeplanter som f.eks. raps. De kan derfor overføre pollen med nye gener og egenskaber til vilde slægtninge som agerkål og agersennep. 11

14 Hvad er en gensplejset plante? Inden for frøavlen opererer landmændene med sikkerhedsafstande mellem markerne for at forhindre bestøvning med fremmed pollen. Dette er nødvendigt for at få rene sorter, særlig ved dyrkning af frøafgrøder. Typisk er disse afstande mellem 200 og 400 m. Risikoen for genspredning kan desuden formindskes kraftigt hos insektbestøvede arter ved. At sikre at der ikke er bistader inden for en 2 km radius fra forsøgsmarken.. At plante et 5-10 m bredt fangbælte rundt om selve forsøgsfeltet. Dette fangbælte kan bestå af en samtidig blomstrende ikke-transgen sort af samme art, som vil fange de fleste bestøvere. At fjerne alle krydsningspartnere i et bredt bælte rundt om forsøgsmarken.. Endelig kan selve spredningen af pollen forhindres helt ved at planterne høstes inden blomstring (f.eks. sukkerroe). Afsluttende er det dog vigtigt at slå fast, at spredning af pollen normalt ikke kan forhindres fuldstændig ved kommerciel dyrkning af gensplejsede afgrødeplanter på friland. Boks 1. Genernes funktion Et gen er et stykke DNA, som koder for et protein. Proteiner, f.eks. enzymer og strukturproteiner, er en aktiv bestanddel i alle livets processer. Et gen starter med en startkode. Derefter følger koderne for de enkelte aminosyrer i den rækkefølge, som de optræder i det færdige protein, og til sidst er der en stopkode. Den genetiske kode er bestemt af tre nukleotider i rækkefølge. Da der er 4 forskellige nukleotider, hvilket svarer til 64 forskellige kombinationer, er der rigeligt med kombinationer til at kode for de 20 forskellige aminosyrer samt start og slut. Hertil kommer, at gener hos højerestående organismer er kendetegnet ved at indeholde såkaldte introns. Det er stykker af DNA, som ikke bliver brugt i afkodningen. Det er en vanskelig proces at finde relevante gener at indsætte i andre organismer. Genomerne i de fleste højerestående organismer er så store, at det er meget arbejdskrævende at sekventere hele genomet, og selv om man kender hele den genetiske kode, kan forskerne ikke umiddelbart gætte funktionen af et gen udfra rækkefølgen af aminosyrerne. På det seneste er det dog blevet muligt at bestemme den omtrentlige form af det foldede protein ved hjælp af kraftige computere, samt undersøge om det færdige protein er placeret inde i cellen eller eventuelt sidder i cellemembranen. Hvis proteinets aminosyresekvens samtidig minder om et kendt protein fra en anden organisme, er det muligt at komme med sandsynlige bud på genets funktion. Foreløbigt bruges der dog andre teknikker for at knytte en bestemt egenskab sammen med et specifikt gen. Den klassiske metode er at lave et meget detaljeret genkort med kendte genetiske markører og derefter i store krydsningsforsøg at bestemme, om en egenskab har en tendens til at være associeret (genetisk koblet) med en bestemt markør. Metoden er dog meget arbejdskrævende. En anden metode er at indsætte små stykker DNA, kaldet transposoner, i et genom. Disse transposoner, som er naturligt forekommende og som på mange måder ligner virus, hopper rundt i genomet. Hvis et transposon tilfældigt hopper ind i et gen, som koder for resistens mod en skadelig svamp, vil den pågældende plante ikke længere være resistent. Ved at udvælge ikke-resistente planter og bestemme hvor transposonet befinder sig, kan man finde genet, som koder for resistens. 12

15 Hvad er en gensplejset plante? FOTO: DMU / GÖSTA KJELLSSON Boks 2. Sådan regulerer cellerne deres gener Foran genet sidder den såkaldte promotorregion. Denne indeholder information om hvornår og i hvilke mængder, der skal produceres protein. Selve afkodningen af genet foregår ved, at nogle proteiner binder sig til promotorregionen. Bindingen af disse proteiner påvirker andre proteiner til at aflæse genet, og proteinet bliver lavet. Bemærk at genet kun bliver udtrykt, når bestemte betingelser er opfyldt. Disse betingelser kan f.eks. være, at nogle andre gener er udtrykt, og sådanne reguleringsmekanismer giver næsten ubegrænsede muligheder for at kontrollere, hvor, hvornår og hvordan et gen bliver udtrykt. Det giver naturen masser af eksempler på. På nuværende tidspunkt kender man kun en brøkdel af disse mange muligheder i detaljer, men der forskes intenst i disse år for at øge vores viden om, hvordan gener reguleres. Allerede nu er det muligt at kontrollere i hvilke plantedele, bestemte gener skal udtrykkes, og omtrentlig i hvilke mængder og på hvilket tidspunkt. F.eks. er der i petunia indsat et gen, der farver kronbladene og kun kronbladene blå. Som et andet eksempel kan nævnes et gen, der producerer et stof, der virker giftigt på nematoder, og som kun bliver udtrykt i planterødderne. Forsøgsmark med et bredt fangbælte af almindelige rapsplanter (i forgrunden) udenom selve forsøgsarealet med gensplejset raps og alm. byg. Dette vil formindske risikoen for, at bestøvere besøger de gensplejsede planter. 13

16 Egenskaber Forbruget af herbicider i Danmark i 1997 angivet som antal hektar, der er sprøjtet. Samlet er ha behandlet med herbicider. Forbruget er grupperet efter struktur og virkningsmåde af stoffet. Glyphosat hører til aminosyrebiosyntese-hæmmerne og anvendes på 18,5% af det samlede areal. 14 Herbicidtolerance Ukrudt er for jordbrugere uønskede planter, fordi de konkurrerer med afgrøden om lys, plads, næringsstoffer og vand. Tilstedeværelsen af ukrudt forringer derfor høstudbytte og kvalitet. I det ældste agerbrug var der ikke stor forskel på afgrøde og ukrudtsarter. Man ved f.eks., at oprindelige former af nogle af vores mest værdifulde kornarter, f.eks. rug og havre, optrådte som ukrudt i oldtidens hvedemarker. Ukrudtsbekæmpelse har altid spillet en stor rolle i landbruget. Tidligere var lugning, jordbearbejdning og sædskifte de væsentligste midler, men gennem de sidste 50 år har kemisk ukrudtsbekæmpelse fået en større og større betydning. Herbicider (ukrudtsmidler) er udviklet til at slå planter ihjel, idet de hæmmer livsvigtige processer i planten. Brugen af herbicider til bekæmpelse af ukrudt er betinget af, at man kan finde den dosering, der slår ukrudtet ihjel, men ikke skader afgrøden. Nogle herbicider Hormonlignende herbicider Fotosyntesehæmmere Celledelingshæmmere Aminosyrebiosyntesehæmmere virker selektivt, f.eks. kan græsukrudt (enkimbladede) i roer (tokimbladede) bekæmpes med selektive midler. Andre herbicider, kaldet totalherbicider, rammer alle arter. Disse benyttes før afgrøden er kommet op. Det gælder f.eks. glyphosat og glyfosinat-ammonium, bedst kendt som henholdsvis Roundup og Basta. Brugen af mange herbicider medfører væsentlige problemer både sundhedsmæssigt og i miljøet. En række af de stoffer, som er mest giftige for planter, findes blandt lipid-biosyntese-hæmmerne. Disse er i dag forbudt i Danmark. Det største problem ved de midler, der stadig anvendes, er udvaskningen af herbicidet eller dets nedbrydningsprodukter. Det kan nemlig føre til forurening af vandløb og grundvand. Man er derfor meget interesseret i at finde alternativer til disse miljøfarlige herbicider. Udviklingen af herbicidtolerante afgrøder, dvs. afgrøder der tåler herbicider, åbner for nye muligheder inden for ukrudtsbekæmpelse. De første planter, der havde udviklet resistens over for et ukrudtsmiddel, fandt man for godt 20 år siden på marker, der gennem en årrække gentagne gange var blevet behandlet med det samme ukrudtsmiddel. Her viste det sig umuligt at behandle ukrudtet. Fundet af resistent ukrudt var starten til en intensiv forskning i de mekanismer, der medfører resistens. Denne forskning danner baggrund for den senere udvikling af gensplejsede afgrøder med herbicidtolerance. Herbicidtolerancegener kan både indsættes som en selektiv markør til brug i laborato-

17 Egenskaber riet og som en egenskab til brug i marken. Hvis man kan indsætte et gen, der gør afgrøden tolerant over for et totalherbicid, kan landmanden i princippet bekæmpe al ukrudt med dette middel uden at skade afgrøden væsentligt. Forskningen i herbicidtolerante afgrøder har derfor primært været rettet mod totalherbiciderne. Der gennemføres i dag navnlig forsøg med tolerance over for glyphosat og glufosinatammonium (Boks 3). Indtil 1998 er der i EU givet tilladelse til 966 forsøgsudsætninger af gensplejsede planter. Heraf var 648 herbicidtolerante. Afgrøder med resistens over for glyphosat eller glyfosinat-ammonium tegnede sig for 45% og 47% af disse. Markedsføringsansøgningen i EU af den første Roundup-tolerante foderroe, der er udviklet i Danmark, er færdigbehandlet. Det er i skrivende stund ikke afgjort, om foderroen opnår tilladelse til almindelig dyrkning. Boks 3. Både glyphosat og glufosinat-ammonium hæmmer dannelsen af bestemte aminosyrer i planteceller Glyphosat hæmmer enzymet 5-enolpyruvylshikimat-3-fosfat synthase (EPSPS) i shikimatkæden og blokerer derved dannelsen af de aromatiske aminosyrer (phenylalanin, tyrosin og tryptophan). Disse aminosyrer dannes i planter, men dannes ikke hos mennesker og dyr, som får dem gennem maden. Glyphosat er derfor kun farligt for dyr og mennesker i meget høje koncentrationer i modsætning til andre herbicider, som kan have en toksisk virkning ved mellemhøje koncentrationer. COOH COOH O O P O O OH OH + O O P O O COOH CH 2 EPSPS O O P O O OH O CH 2 COOH I den glyphosat-tolerante afgrøde indsættes et ikke-følsomt EPSPS-enzym fra Agrobacterium og et bakterielt glyphosat-oxidase-gen. Glufosinat-ammonium hæmmer enzymet glutamin-synthase (GS) i glutamin-syntesen. Det bevirker, at der ophobes ammonium i koncentrationer, som er giftige for planten. COO COO + H 3 N C H CH 2 + NH 3 GS + H 3 N C H CH 2 CH 2 CH 2 O C O C O NH 2 I glufosinat-ammonium-tolerante afgrøder er indsat et acetyltransferase-gen fra bakterien Streptomyces viridochrogenes. Genet inaktiverer glufosinat-ammonium. 15

18 Egenskaber FOTO: MILJØSTYRELSEN / BENT LAUGE MADSEN Miljømæssige effekter ved dyrkning af herbicidtolerante afgrøder Problemerne med de kendte ukrudtsmidler har medført stor interesse for at udvikle herbicidtolerante afgrøder ved gensplejsning. Roundup-tolerante afgrøder forventes at kunne medføre miljøforbedringer, idet Roundup anses for at være relativt miljøvenligt i forhold til andre herbicider. Udvaskning af Roundup til grundvandet er endnu ikke påvist, men nedbrydningsproduktet AMPA (aminomethylpropionsyre), som dog ikke nødvendigvis behøver at stamme fra Roundup, er rapporteret fundet i grundvandet i England. De meget omtalte fund af AMPA i Danmark har dog ikke kunnet verificeres. Anvendelsen af gensplejsede herbicidtolerante afgrøder kræver imidlertid grundige undersøgelser af de mulige miljømæssige effekter. Her vil vi se nærmere på de effekter, der er i forbindelse med herbicidtolerance, hvorimod en generel præsentation af den miljømæssige risikovurdering findes i et senere kapitel. De miljømæssige effekter knytter sig specielt til tre forhold: Ændringer af anvendelsen af herbicider Spredningen af tolerancegenet. Påvirkningen af naturen i marken Herbicid (kg pr. hektar) Sukkerroe Herbicid resistent sukkerroe Tid (År) Herbicidforbruget for en 20-årig periode i et sædskifte med roer-byg-hvede-hvede. Figuren viser det kumulerede forbrug for dyrkningsscenarier, hvor roen er dyrket med traditionel sprøjtning eller med gensplejset roe med tolerance over for herbicid. (Efter Madsen et al. 1996). Ændringer i anvendelsen af herbicider Sprøjtning med herbicider undgås ikke ved dyrkning af gensplejsede herbicidtolerante afgrøder. Spørgsmålet er imidlertid, om forbruget af herbicider ændres, og om landmændene vil blive afhængige af bestemte herbicider. Det vil kræve forsøg over mange år at besvare dette spørgsmål eksperimentelt. Forskere ved Landbohøjskolen har derfor ved hjælp af matematiske modeller forsøgt at vurdere herbicidforbruget i sædskifter med henholdsvis gensplejsede sukkerroer og gensplejset raps. Beregningen viste, at i et sædskifte med roer-byg-hvede-hvede kan herbicidforbruget i kg aktivt stof nedsættes ved dyrkningen af glyphosat- og glufosinatammonium-tolerante bederoer. Beregningen af forbruget med herbicidtolerant raps i et sædskifte med vintersorter af rapshvede-hvede-byg viste derimod ikke et nedsat forbrug af herbicid. Ud fra modeller som disse er det vanskeligt at sige noget entydigt om fremtidens forbrug af herbicider, da det var forudsat, at sprøjteadfærden vil være uændret. Samtidig er 16

Gensplejsede planter. Christian Damgaard Gösta Kjellsson Christian Kjær Beate Strandberg

Gensplejsede planter. Christian Damgaard Gösta Kjellsson Christian Kjær Beate Strandberg Gensplejsede planter Christian Damgaard Gösta Kjellsson Christian Kjær Beate Strandberg Danmarks Miljøundersøgelser 1998 TEMA-rapport fra DMU, 23/1998, Gensplejsede planter Forfattere: Christian Damgaard,

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

NATURKONSEKVENSER AF LANDBRUGETS ANVENDELSE AF GMO ER

NATURKONSEKVENSER AF LANDBRUGETS ANVENDELSE AF GMO ER NATURRÅDET / INVASIVE ARTER OG GMO ER NYE TRUSLER MOD NATUREN NATURKONSEKVENSER AF LANDBRUGETS ANVENDELSE AF GMO ER Af Beate Strandberg og Jørgen Aagaard Axelsen Centrale budskaber Al dyrkning påvirker

Læs mere

Planters naturlige forsvar mod forskellige samtidige skadevoldere

Planters naturlige forsvar mod forskellige samtidige skadevoldere Planters naturlige forsvar mod forskellige samtidige skadevoldere Lektor Thure P. Hauser Institut for Jordbrug og Økologi Københavns Universitet tpha@life.ku.dk www.ecogenomics.life.ku.dk Hvad er specielt

Læs mere

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER 1 GMO Genmodificerede fødevarer 2 GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER Hvad er GMO og genmodificering? Når man genmodificerer, arbejder man med de små dele af organismernes celler

Læs mere

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi Eksempel på Naturfagsprøven Biologi Indledning Baggrund Der er en plan for, at vi i Danmark skal have fordoblet vores areal med skov. Om 100 år skal 25 % af Danmarks areal være dækket af skov. Der er flere

Læs mere

Tolerante roer med ALS inhibitor tolerance

Tolerante roer med ALS inhibitor tolerance Tolerante roer med ALS inhibitor tolerance Hvad er det vi taler om? ALS-inhibitor-tolerance i sukkerroer Begrebet ALS-inhibitor-tolerance i sukkerroer Grundlaget for ALS-inhibitor-tolerance Hvordan blev

Læs mere

Fordele og ulemper ved brug af kommercielle GMO-sorter

Fordele og ulemper ved brug af kommercielle GMO-sorter Fordele og ulemper ved brug af kommercielle GMO-sorter Kristofer Vamling, Plant Science Sweden AB 1 GMO Hvad mener vi? 2 Kommerciel brug af GMO i Europa Lӕgemiddler Tekstiler Foder Mad Dyrkning Sammenhӕngen

Læs mere

BIOLOGI HØJT NIVEAU. Onsdag den 10. maj 2000 kl. 9.00-14.00

BIOLOGI HØJT NIVEAU. Onsdag den 10. maj 2000 kl. 9.00-14.00 STUDENTEREKSAMEN MAJ 2000 2000-6-1 BIOLOGI HØJT NIVEAU Onsdag den 10. maj 2000 kl. 9.00-14.00 Af de store opgaver 1 og 2 må kun den ene besvares. Af de små opgaver 3, 4, 5, 6 og 7 må kun to besvares. STORE

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve December 2011. Biologi - Facitliste. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/23 B4

Folkeskolens afgangsprøve December 2011. Biologi - Facitliste. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/23 B4 Folkeskolens afgangsprøve December 2011 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/23 B4 Indledning Mennesket ændrer på dyr og planter Mennesket benytter i dag

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj-juni 2006 Biologi - Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj-juni 2006 Biologi - Facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj-juni 2006 1/25 B5 Indledning Mange mennesker har køkkenhave, hvor de dyrker forskellige grøntsager. Nogle har også et drivhus i haven. På den måde kan man i sommerhalvåret

Læs mere

Anvendelse af DNA markører i planteforædlingen

Anvendelse af DNA markører i planteforædlingen Anvendelse af DNA markører i planteforædlingen Forsker Gunter Backes, Afdeling for Planteforskning, Forskningscentret Risø DNA-markører på kontaktfladen mellem molekylær genetik og klassisk planteforædling

Læs mere

Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold:

Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Folkeskolens afgangsprøve Maj 2011 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/23 B3 Indledning Bioteknologi Teknikker som for eksempel gensplejsning anvendes i

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve August 2007 Biologi Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve August 2007 Biologi Facitliste Folkeskolens afgangsprøve August 2007 1/23 B5 Indledning Den danske skov Ca. 12 % af Danmarks areal er dækket af skov. Det mest almindelige skovtræ er rødgran. Det skyldes, at de danske skove er produktionsskove,

Læs mere

Nr 1. Fra gen til protein

Nr 1. Fra gen til protein Nr 1 Fra gen til protein Med udgangspunkt i vedlagte illustrationer bedes du besvare følgende: Hvordan er sammenhængen mellem DNA ets nukleotider og proteinets aminosyrer? Beskriv hvad der sker ved henholdsvis

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2013-29-25-07117/Dep sagsnr: 25735 Den 16. april 2014 FVM 269 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Biodiversitetseffekter af proteinafgrøder i danske dyrkningssystemer

Biodiversitetseffekter af proteinafgrøder i danske dyrkningssystemer Biodiversitetseffekter af proteinafgrøder i danske dyrkningssystemer Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11. april 2014 Morten T. Strandberg Beate Strandberg Institut for Bioscience

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kt./departementet 3.1/2.1 Sagsnr.: 8674 Den 28. januar 2011 FVM 857 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Kommissionens

Læs mere

GMO - et tilbud, du ikke kan sige nej til

GMO - et tilbud, du ikke kan sige nej til GMO - et tilbud, du ikke kan sige nej til Det er nu tilladt at dyrke genmodificerede (GM) afgrøder. Allerede næste år kan danske landmænd høste deres første udbytte. Det har været benhårdt lobbyarbejde

Læs mere

Klaus K. Nielsen Udviklingsdirektør. DLF-TRIFOLIUM har lagt udvikling af GM-produkter på hylden

Klaus K. Nielsen Udviklingsdirektør. DLF-TRIFOLIUM har lagt udvikling af GM-produkter på hylden Klaus K. Nielsen Udviklingsdirektør DLF-TRIFOLIUM har lagt udvikling af GM-produkter på hylden Fodergræs kvalitet Meget at vinde for landmand og miljø! Mere sukker Mere protein Bedre fiber sammensætning

Læs mere

Ændring af dyrkningspraksis kan reducere behovet for ukrudtsbekæmpelse i korn

Ændring af dyrkningspraksis kan reducere behovet for ukrudtsbekæmpelse i korn Ændring af dyrkningspraksis kan reducere behovet for ukrudtsbekæmpelse i korn Fordelingen og antal af planter i marken kan have betydning for planternes vækst. Nye forsøg har vist, at en høj afgrødetæthed

Læs mere

Danmark i EU USA i verden Ved chefkonsulent Carl Åge Pedersen

Danmark i EU USA i verden Ved chefkonsulent Carl Åge Pedersen Danmark i EU USA i verden Ved chefkonsulent Carl Åge Pedersen GMO Status Europa / USA Hvorfor / hvorfor ikke? Forskellige holdninger og konklusioner Andre forskelle mellem kontinenterne Lille gødnings-

Læs mere

Monstermad Frankenstein mad!

Monstermad Frankenstein mad! GMO hvad gør vi nu? Anna Haldrup Institut for Plantebiologi og Bioteknologi LIFE Københavns Universitet Herning Kongrescenter, 21. oktober, Dansk Svindeproduktion Dias 1 Monstermad Frankenstein mad! Dias

Læs mere

Kartoflens genetiske puslespil

Kartoflens genetiske puslespil Kartoflens genetiske puslespil klassisk forædling og ny teknologi Kartoffelforædling lyder umiddelbart som en stilfærdig beskæftigelse, men forædleren skal være beredt på våbenkapløb med en svamp, klar

Læs mere

Efterafgrøder. Lovgivning. Hvor og hvornår. Arter af efterafgrøder

Efterafgrøder. Lovgivning. Hvor og hvornår. Arter af efterafgrøder Side 1 af 6 Efterafgrøder Ved efterafgrøder forstås her afgrøder, der dyrkes med henblik på nedmuldning i jorden. Efterafgrøderne dyrkes primært for at reducere tab af specielt kvælstof, svovl og på sandjord

Læs mere

BIOLOGI HØJT NIVEAU. Torsdag den 10. august 2000 kl. 9.00-14.00

BIOLOGI HØJT NIVEAU. Torsdag den 10. august 2000 kl. 9.00-14.00 STUDENTEREKSAMEN AUGUST 2000 2000-6-2 BIOLOGI HØJT NIVEAU Torsdag den 10. august 2000 kl. 9.00-14.00 Af de store opgaver 1 og 2 må kun den ene besvares. Af de små opgaver 3, 4, 5, 6 og 7 må kun to besvares.

Læs mere

Eksamensspørgsmål til biocu til mandag d. 10. juni 2013

Eksamensspørgsmål til biocu til mandag d. 10. juni 2013 Eksamensspørgsmål til biocu til mandag d. 10. juni 2013 Nr. 1. Fra gen til protein. Hvordan er sammenhængen mellem DNA ets nukleotider og proteinets aminosyrer? Beskriv hvad der sker ved henholdsvis transskription

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Biologi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Biologi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens Årsplan Skoleåret 2014/2015 Biologi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 Årsplan FAG: Biologi KLASSE:

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 208 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 208 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 208 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 19. januar 2017 Sagsnummer: 2017-439./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

Nye og traditionelle metoder i planteforædling. Søren K. Rasmussen Institut for Plante- og Jordbrugsvidenskab, 27. september 2016

Nye og traditionelle metoder i planteforædling. Søren K. Rasmussen Institut for Plante- og Jordbrugsvidenskab, 27. september 2016 Nye og traditionelle metoder i planteforædling Søren K. Rasmussen Institut for Plante- og Jordbrugsvidenskab, 27. september 2016 12-10-2016 2 Traditionel forædling Vælge forældrene Krydse forældrene Selektere

Læs mere

Læseplan for faget biologi

Læseplan for faget biologi Læseplan for faget biologi Undervisningen i biologi bygger bl.a. på de kundskaber og færdigheder, som eleverne har erhvervet sig i natur/teknik. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: De levende

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kt./ 3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-24-03184/Dep. sagsnr. 12817 Den 5. december 2011 FVM 967 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/Fødevareenheden/EU-enheden Sagsnr.: 2012-20-24-03834/Dep. sagsnr. 15353 Den 25. april 2012 FVM 027 GRUNDNOTAT TIL

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ!

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! Mange mener ikke, at der er forskel på konventionelle og økologiske fødevarer, men det er ikke rigtigt. Økologi er det rigtige valg, hvis du også tænker

Læs mere

Kort fortalt om. Mælkesyrebakterier og tarmens funktion

Kort fortalt om. Mælkesyrebakterier og tarmens funktion Kort fortalt om Mælkesyrebakterier og tarmens funktion Tarmen - og dine mange venner! Du kender måske udtrykket Maven er din bedste ven!? Maven er rigtigt nok en god ven, og hvis den har det godt, har

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2014-29-22-00221/ dep sagsnr:28109 Den 20. oktober 2014 FVM 329 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 Biologi - Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 Biologi - Facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 1/23 B3 Indledning Mennesket Menneskets krop består af forskellige organer, som er opbygget af levende celler. Organerne er afhængige af hinanden og påvirker hinanden

Læs mere

Er Danmarks vilde bier truet af pesticider?

Er Danmarks vilde bier truet af pesticider? Er Danmarks vilde bier truet af pesticider? Af: Marianne Bruus 1, Yoko L. Dupont 1, Ruth Grant 1, Solvejg K. Mathiassen 2, Per Kryger 2, Niels Henrik Spliid 2, Michael Stjernholm 1, Beate Strandberg 1,

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2013. Biologi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 B2

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2013. Biologi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 B2 Folkeskolens afgangsprøve Maj 2013 B2 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/22 B2 Indledning Foto: Keld Nørgaard Fødevareproduktion Det danske landbrug producerer

Læs mere

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Hvordan adskiller afgrødevalget hos økologer sig fra det konventionelle? 2...

Læs mere

Kan mikrobiologiske plantebeskyttelsesmidler give mave-problemer?

Kan mikrobiologiske plantebeskyttelsesmidler give mave-problemer? Kan mikrobiologiske plantebeskyttelsesmidler give mave-problemer? Det er et åbent spørgsmål, om nogle af de mikrobiologiske bekæmpelsesmidler kan give sygdomme. Det er derfor nødvendigt at have eksperimentelle

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 21197 Den 1. juli 2013 FVM 169 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Kommissionens beslutning

Læs mere

Forslaget er sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den februar 2010.

Forslaget er sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den februar 2010. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 142 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 1. februar 2010 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2012. Biologi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 B3

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2012. Biologi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 B3 Folkeskolens afgangsprøve Maj 2012 B3 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/22 B3 afgangsprøver maj 2012 Sæt 3 Levende organismers udvikling og livsytringer

Læs mere

Hva gjør Samsøprodusenten for å sikre god settepotetkvalitet. Knud Ravn Nielsen, LMO Samsø

Hva gjør Samsøprodusenten for å sikre god settepotetkvalitet. Knud Ravn Nielsen, LMO Samsø Hva gjør Samsøprodusenten for å sikre god settepotetkvalitet Knud Ravn Nielsen, LMO Samsø Dyrkning tidlig kartoffel i DK Finde de bedste arealer Stenstreng lægge eller stenfræsning Sædskifte (ingen) Tidlig

Læs mere

Eksamensspørgsmål 3bbicfh1. Med udgangspunkt i vedlagt materiale og relevante øvelser ønskes at du:

Eksamensspørgsmål 3bbicfh1. Med udgangspunkt i vedlagt materiale og relevante øvelser ønskes at du: 1 Søens onde cirkler Eksamensspørgsmål 3bbicfh1 Gør rede for de vigtigste processer i et økosystem. Forklarer, hvordan en sø reagerer, hvis der tilføres organisk stof eller store mængder af næringssalte

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug

Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug Ilse A. Rasmussen Afd. for Plantebeskyttelse og Skadedyr Forskningscenter Flakkebjerg Danmarks JordbrugsForskning Frøukrudt Mekanisk ukrudtsbekæmpelse Afgrøde/ ukrudt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1bic14e 0813 Biologi C, HFE

Undervisningsbeskrivelse for: 1bic14e 0813 Biologi C, HFE Undervisningsbeskrivelse for: 1bic14e 0813 Biologi C, HFE Fag: Biologi C, HFE Niveau: C Institution: VUC Fredericia (607247) Hold: Biologi C enkeltfag Alle Termin: Juni 2014 Uddannelse: HF-enkeltfag Lærer(e):

Læs mere

B1: Fantastiske efterafgrøder og kåring af årets efterafgrødefrontløber

B1: Fantastiske efterafgrøder og kåring af årets efterafgrødefrontløber B1: Fantastiske efterafgrøder og kåring af årets efterafgrødefrontløber Projektets formål: At få økologiske landmænd til at udnytte efterafgrøders potentiale maksimalt for at få: * en bedre økonomi i økologisk

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2006 Biologi - Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2006 Biologi - Facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2006 1/25 B4 Indledning Fødevareproduktion De fleste af vores fødevarer kommer fra landbruget. Nogle landmænd har kun planteproduktion, mens andre også producerer grise, æg

Læs mere

BIOLOGI. Mad nok til alle. Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. Evolution

BIOLOGI. Mad nok til alle. Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. Evolution BIOLOGI Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Evolution Eleven kan undersøge og forklare organismers tilpasning til levesteder Eleven kan forklare organismers tilpasning som reaktion

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2006 Biologi - Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2006 Biologi - Facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2006 1/25 B2 Indledning Landbrugets produktion De fleste af vores fødevarer kommer fra landbruget. Nogle landmænd har kun planteproduktion, mens andre også producerer grise,

Læs mere

Miljøstyrelsen Den 29. januar 2010 Pesticider og genteknologi J. nr. MST OLK/

Miljøstyrelsen Den 29. januar 2010 Pesticider og genteknologi J. nr. MST OLK/ Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 225 Offentligt Miljøstyrelsen Den 29. januar 2010 Pesticider og genteknologi J. nr. MST 689-00057 OLK/ Hovedlinjerne i Danmarks besvarelse af Kommissionens spørgeskema

Læs mere

Gensplejsning af byg uden brug af selektionsgener

Gensplejsning af byg uden brug af selektionsgener Gensplejsning af byg uden brug af selektionsgener Genetisk modificerede planter indeholder som regel gener, som gør planten modstandsdygtig overfor enten et ukrudtsmiddel eller et antibiotikum. Disse gener,

Læs mere

Elevens uni-login: Skolens navn: Tilsynsførendes underskrift: FP9. 9.-klasseprøven BIOLOGI

Elevens uni-login: Skolens navn: Tilsynsførendes underskrift: FP9. 9.-klasseprøven BIOLOGI Elevens uni-login: Skolens navn: Tilsynsførendes underskrift: FP9 9.-klasseprøven BIOLOGI Maj 2016 B1 Indledning Rejsen til Mars Det er blevet muligt at lave rumrejser til Mars. Muligheden for bosættelser

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2006 Biologi - Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2006 Biologi - Facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2006 1/25 B1 Indledning Maden vi spiser De fleste af vores fødevarer kommer fra landbruget. Nogle landmænd har kun planteproduktion, mens andre også producerer grise, æg eller

Læs mere

Uden enzymer var der ikke liv på jorden

Uden enzymer var der ikke liv på jorden Uden enzymer var der ikke liv på jorden 1 2 I naturen findes mangfoldige mikroorganismer, som Novozymes kan benytte til fremstilling af enzymer 3 4 Mikroorganismer dyrket på steril agar i laboratoriet

Læs mere

Bioteknologi visioner og muligheder

Bioteknologi visioner og muligheder Bioteknologi visioner og muligheder Forskningsprofessor Preben Bach Holm, Afdeling for Plantebiologi, Danmarks JordbrugsForskning Indledning Planteavlen står i dag over for en række store udfordringer.

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2006 Biologi - Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2006 Biologi - Facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2006 1/25 B3 Indledning Vores kost De fleste af vores fødevarer kommer fra landbruget. Nogle landmænd har kun planteproduktion, mens andre også producerer grise, æg eller

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2013/14 Biologi

Årsplan Skoleåret 2013/14 Biologi Årsplan Skoleåret 203/4 Biologi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 3/4. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. Årsplan FAG: Biologi KLASSE: 7 ÅR: 3/4

Læs mere

Kendetegn: Betydning:

Kendetegn: Betydning: Kimbladene er bredt ægformede og med hel bladrand. Løvbladene er bredt ægformede med små indskæringer i bladranden. I de tidlige stadier kan agerstedmoder forveksles med storkronet ærenpris og andre ærenprisarter,

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve December 2012. Biologi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 B4

Folkeskolens afgangsprøve December 2012. Biologi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 B4 Folkeskolens afgangsprøve December 2012 B4 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/22 B4 afgangsprøver december 2012 Sæt 4 Evolution og udvikling Det er cirka

Læs mere

Kom/IT Oplysning Theis Nederby 1.1

Kom/IT Oplysning Theis Nederby 1.1 Kom/It - Oplysning Problemstilling Rundt om på danske og udenlandske marker, frugtmarker og plantager bliver der brugt tonsvis af giftige sprøjtemidler, de såkaldte pesticider. Sprøjtemidler, til at forhindre

Læs mere

Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider?

Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider? Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider? Januar 2011 Indhold Side: 1 Planlæg indkøb af herbicider 2 1.1 Forskelligt ukrudt kræver forskellige behandlinger 2 1.2 Hvilke

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2013 Skive

Læs mere

Biologi. 8 og 9. kl. Indhold. 8. klasse. De levende organismer og deres omgivende natur

Biologi. 8 og 9. kl. Indhold. 8. klasse. De levende organismer og deres omgivende natur Biologi 8 og 9. kl. Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om de levende organismer og den omgivende natur, om miljø og sundhed samt om anvendelse af biologi. Der skal

Læs mere

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen?

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? 1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? Dette kapitel fortæller om, cellen, kroppens byggesten hvad der sker i cellen, når kræft opstår? årsager til kræft Alle levende organismer består af celler.

Læs mere

Biosanering af køkkenhaven Tekst og Foto: Magnus Gammelgaard

Biosanering af køkkenhaven Tekst og Foto: Magnus Gammelgaard Biosanering af køkkenhaven Tekst og Foto: Magnus Gammelgaard Jorden i køkkenhaven indeholder et mylder af nyttige og skadelige organismer der i et samspil påvirker hinanden og de afgrøder vi dyrker. Kan

Læs mere

Gensplejsning, planteforædling og økologi

Gensplejsning, planteforædling og økologi Gensplejsning, planteforædling og økologi Økologisk jordbrug har et stort behov for afgrødesorter med et højt niveau af resistens mod sygdomme og skadedyr, god konkurrenceevne overfor ukrudt, god næringsstof-udnyttelse

Læs mere

1. EN NY TIDS TEKNOLOGI... 3 2. NOVO GRUPPENS BRUG AF GENTEKNOLOGI... 3 Derfor anvender vi genteknologi... 4 Vigtig erfaring med genteknologi...

1. EN NY TIDS TEKNOLOGI... 3 2. NOVO GRUPPENS BRUG AF GENTEKNOLOGI... 3 Derfor anvender vi genteknologi... 4 Vigtig erfaring med genteknologi... . 1. EN NY TIDS TEKNOLOGI... 3 2. NOVO GRUPPENS BRUG AF GENTEKNOLOGI... 3 Derfor anvender vi genteknologi... 4 Vigtig erfaring med genteknologi... 4 Etiske overvejelser... 4 Dialog med omverdenen... 4

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 65 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 65 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 65 Offentligt Pesticider og Genteknologi J.nr. MST-6820-00119 Ref. olk/besso/red. masch Den 28. oktober 2013 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ansøgning om godkendelse

Læs mere

Mellus (Mjöllöss) Nina Jørgensen Borregaard Bioplant ApS

Mellus (Mjöllöss) Nina Jørgensen Borregaard Bioplant ApS Mellus (Mjöllöss) Nina Jørgensen Borregaard Bioplant ApS Hvad er en mellus? 1-2 mm lang De voksne ses som hvide fluer på undersiden af blade de forstyrres let og flyver op Larverne er hovedsageligt immobile

Læs mere

Grundbegreber om naturens økologi

Grundbegreber om naturens økologi Grundbegreber om naturens økologi Om videnskab og erfaringer Hold en sten i hånden og giv slip på den stenen falder til jorden. Det er et eksperiment, vi alle kan gentage som led i en naturvidenskabelig

Læs mere

Når ukrudtet beskytter sig mod sprøjtemidler

Når ukrudtet beskytter sig mod sprøjtemidler Når ukrudtet beskytter sig mod sprøjtemidler Værd at vide om resistens Solutions for the Growing World Forebyg resistens ved at planlægge din sprøjtestrategi rigtigt og flere år frem Sammensat af tre stærke

Læs mere

Formål for biologi. Tankegange og arbejdsmetoder

Formål for biologi. Tankegange og arbejdsmetoder Formål for biologi. I natur/biologi skal eleverne tilegne sig viden om det levende liv og dets omgivelser. De skal kende til miljøet og dets betydning for levende organismer. Undervisningen skal søge at

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 8.10.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0281/2010 af Marie Moritz, tysk statsborger, om dyrkningen af den genetisk modificerede kartoffelsort

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER Vi ved stadig kun lidt om, i hvilket omfang de hormonforstyrrende stoffer i vores omgivelser kan påvirke

Læs mere

Bilag 2, Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo

Bilag 2, Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Bilag 2, Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Man kan bekæmpe kæmpe-bjørneklo mekanisk og kemisk. De mekaniske metoder er rodstikning, slåning, skærmkapning eller græsning. Kemisk metode består i at anvende et

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2012-29-221-01386/Dep. sagsnr. 16926 Den 31. august 2012 FVM 063 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 66 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/Foder/JLP/Fødevarestyrelsen/HBO Sagsnr.: PD 09-2221-000010/FVST 2009-20-24-00780/Dep.

Læs mere

Proteiner. Proteiner er molekyler der er opbygget af "aminosyrer",nogle er sammensat af få aminosyrer medens andre er opbygget af mange tusinde

Proteiner. Proteiner er molekyler der er opbygget af aminosyrer,nogle er sammensat af få aminosyrer medens andre er opbygget af mange tusinde Proteiner Proteiner er molekyler der er opbygget af "aminosyrer",nogle er sammensat af få aminosyrer medens andre er opbygget af mange tusinde Der findes ca. 20 aminosyrer i menneskets organisme. Nogle

Læs mere

BIOLOGI A-NIVEAU NY ORDNING. Tirsdag den 20. maj 2008. Kl. 09.00 14.00 STX081-BIA STUDENTEREKSAMEN MAJ 2008

BIOLOGI A-NIVEAU NY ORDNING. Tirsdag den 20. maj 2008. Kl. 09.00 14.00 STX081-BIA STUDENTEREKSAMEN MAJ 2008 STUDENTEREKSAMEN MAJ 2008 BIOLOGI A-NIVEAU Tirsdag den 20. maj 2008 NY ORDNING Kl. 09.00 14.00 Af opgaverne 1, 2, 3 og 4 skal tre og kun tre af opgaverne besvares STX081-BIA Undervisningsministeriet Side

Læs mere

https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/planteavl/ukrudt/sider/nyt_dyrkningssyste...

https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/planteavl/ukrudt/sider/nyt_dyrkningssyste... Side 1 af 5 Du er her: LandbrugsInfo > Økologi > Planteavl - økologi > Ukrudt > Nyt dyrkningssystem til effektiv ukrudtsbekæmpelse og optimeret dyrkning af Oprettet: 20-04-2015 Nyt dyrkningssystem til

Læs mere

Muligheder og udfordringer i den fremtidige brug af planteværn i Danmark

Muligheder og udfordringer i den fremtidige brug af planteværn i Danmark Muligheder og udfordringer i den fremtidige brug af planteværn i Danmark Jakob Tilma, kommunikationschef Dansk Planteværn, November 2016 Muligheder og udfordringer i den fremtidige brug af planteværn i

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Biologi - facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Biologi - facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 1/23 B3 Indledning Livsbetingelser og global opvarmning Klimaet på Jorden er under forandring. De mange menneskelige aktiviteter påvirker efterhånden temperaturen i et

Læs mere

DET HANDLER OM. Tænk hvis der ikke var rent vand i hanen VESTEGNENS VANDSAMARBEJDE

DET HANDLER OM. Tænk hvis der ikke var rent vand i hanen VESTEGNENS VANDSAMARBEJDE DET HANDLER OM HVAD GØR DU I GRUNDEN? Tænk hvis der ikke var rent vand i hanen VESTEGNENS VANDSAMARBEJDE Albertslund / Brøndby / Glostrup / Hvidovre København / Rødovre / Vallensbæk 20535_Folder_A5.indd

Læs mere

Økologiens muligheder som natur- og miljøpolitisk instrument

Økologiens muligheder som natur- og miljøpolitisk instrument Økologiens muligheder som natur- og miljøpolitisk instrument Hanne Bach, Danmarks Miljøundersøgelser, Århus Universitet Pia Frederiksen (Danmarks Miljøundersøgelser, Århus Universitet), Vibeke Langer (Det

Læs mere

VEJEN FRA TOBAKS- PLANTE TIL FÆRDIGE CIGARETTER

VEJEN FRA TOBAKS- PLANTE TIL FÆRDIGE CIGARETTER KAPITEL 1: VEJEN FRA TOBAKS- PLANTE TIL FÆRDIGE CIGARETTER Der er lang vej fra dyrkning af tobaksplanter, til der står cigaretpakker på hylderne i de danske forretninger. Tobakken skal dyrkes, høstes og

Læs mere

Netværket Humlebihaver & certificering af bestøvervenlige haver. Ollerup 31. oktober 2015

Netværket Humlebihaver & certificering af bestøvervenlige haver. Ollerup 31. oktober 2015 Netværket Humlebihaver & certificering af bestøvervenlige haver Ollerup 31. oktober 2015 Humlebihaver, bivenlige haver? Hvem besøger og bestøver havens blomster? Humlebihaver, bivenlige haver? Hvem besøger

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2010-20-24-02237/Dep sagsnr: 21019 Den 3. juni 2013 FVM 150 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om

Læs mere

det handler om Tænk hvis der ikke var rent vand i hanen

det handler om Tænk hvis der ikke var rent vand i hanen det handler om Hvad gør du i GRUNDEN? Tænk hvis der ikke var rent vand i hanen Om at have... have Vi kender det alle sammen. Foråret er gået, det er blevet sommer, og man fik ikke lige fjernet alle tilløb

Læs mere

Elevvejledning pglo transformation

Elevvejledning pglo transformation Introduktion til transformation Elevvejledning pglo transformation I denne øvelse skal du lære fremgangsmåden ved genetisk transformation. Husk på, at et gen er et stykke DNA, der indeholder informationer

Læs mere

HVAD GØR RØGEN VED KROPPEN?

HVAD GØR RØGEN VED KROPPEN? 42 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 5: HVAD GØR RØGEN VED KROPPEN? www.op-i-røg.dk 43 Kapitel 5: Indhold Dette kapitel tager udgangspunkt i, hvad der sker med røgen i kroppen på

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Dep sagsnr.: 26518 Den 16. juni 2014 FVM 293 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Kommissionens

Læs mere

Hellere forebygge, end helbrede!

Hellere forebygge, end helbrede! Hellere forebygge, end helbrede! Om at sikre grundlaget for succes med reduceret jordbearbejdning Påstande: Reduceret jordbearbejdning medfører. Mere græsukrudt Mere fusarium Mere DTR og svampe generelt

Læs mere

Korndyrkningsdag DLG/DLS

Korndyrkningsdag DLG/DLS Korndyrkningsdag DLG/DLS v/ planteavlskonsulent Bent Buchwald bbu@dlsyd.dk - 54840984 Agerrævehale - kommet for at blive - værre? Program Resistent ukrudt hvor langt er vi? Tokimbladet ukrudt Græsukrudt

Læs mere

Grundlæg fremtiden. vandigrunden.dk. Tips & tricks. Test dig selv! Læs mere på. Se filmen

Grundlæg fremtiden. vandigrunden.dk. Tips & tricks. Test dig selv! Læs mere på. Se filmen NORDISK MILJØMÆRKNING Grundlæg fremtiden Grundvand betyder meget i Danmark. I modsætning til andre lande er dansk drikkevand baseret på grundvand, der kun kræver en let rensning. Vi bor ovenpå vores drikkevand.

Læs mere

Bioteknologi A. Studentereksamen. Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares.

Bioteknologi A. Studentereksamen. Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares. Bioteknologi A Studentereksamen Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares. frs111-btk/a-31052011 Tirsdag den 31. maj 2011 kl. 9.00-14.00

Læs mere