Slutrapport. for forsknings- og udviklingsprojekter med tilskud fra Innovationsloven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slutrapport. for forsknings- og udviklingsprojekter med tilskud fra Innovationsloven"

Transkript

1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Slutrapport DATO: 31. december 2012 for forsknings- og udviklingsprojekter med tilskud fra Innovationsloven 1. Projekttitel: Udvikling af danske, saltreducerede kødprodukter 2. FødevareErhvervs j.nr.: J.nr Ansøger (titel, navn, adresse, tlf., fax. og ): DMA Slagteriernes Forskningsinstitut (nu DMRI-Teknologisk Institut), Maglegårdsvej 2, 4000 Roskilde v/faglige projektleder Christian Vestegård (nu Anette Granly Koch). Tlf , fax , 4. Deltagende samarbejdsparter (navn, adresse, tlf., fax., og ): Tulip Food Company, Tulipvej 10, 7100 Vejle, tlf , Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense, tlf , Fødevareinstituttet DTU, Mørkhøj Bygade 19, 2860 Søborg, tlf , 5. Kontaktpersoner (titel, navn, adresse, tlf., fax. og . For hver deltagende institution er der er udpeget én kontaktperson): Anette Granly Koch, DMRI-Teknologisk Institut, Maglegårdsvej 2, 4000 Roskilde, tlf , Bent Olesen, Tulip Food Company, Tulipvej 10, 7100 Vejle, tlf , Peter Bie, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense, tlf , Alle relevante oplysninger skal fremgå af statusrapporten. Slutrapport samt publikationer og artikler mm. fra hele projektperioden sendes i ét eksemplar til: FødevareErhverv Udviklingsstøttekontoret Nyropsgade København V

2 2 Lone Banke Rasmussen, Fødevareinstituttet DTU, Mørkhøj Bygade 19, 2860 Søborg, tlf , 6. Øvrige projektmedarbejdere (titel, navn, adresse, tlf., fax., og ): Margit Dall Aaslyng, DMRI-Teknologisk Institut, Maglegårdsvej 2, 4000 Roskilde, , Annemarie Gunvig, DMRI-Teknologisk Institut, Maglegårdsvej 2, 4000 Roskilde, , Mads Damkjær, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense. Karsten Møller Pilsburg, Tulip Food Company, Tulipvej 10, 7100 Vejle. Forskningsassistent Julie Hjerpsted, Fødevareinstituttet DTU, Mørkhøj Bygade 19, 2860 Søborg. 7. Projektets start- og slutdato: Slutrapport: (maks. 4-6 sider) A. Sammendrag af projektets formål og af projektets indhold i henhold til den godkendte projektansøgning: Målet med projektet er at udvikle kødprodukter med lavt saltindhold, uden at hverken sikkerhed, holdbarhed, konsistens eller udbytte sættes over styr. Den grundlæggende idé er at reducere saltindholdet i forskellige kødprodukter i en trinvis model, hvor brug af tilsætningsstoffer bliver den sidste løsning. Hypotesen er, at der kan reduceres væsentligt i saltindholdet i kødprodukter, hvis der anvendes forarbejdningsmetoder, råvaretyper og ekstra hygiejnisk produktion. Dette undersøges i følgende arbejdspakker: 1) Vurdering af saltindtag fra kødprodukter; 2) Procesoptimering af funktionalitet, 3) Råvareoptimering; 4) Kompensation for saltreduktion ved brug af tilsætningsstoffer; 5) Virksomhedsafprøvning, 6) Udarbejdelse af guidelines og formidling. B. Projektets resultater og konklusion: Det er kompliceret at arbejde med saltreduktion i kødprodukter, da salt har betydning for tekstur, udbytte, holdbarhed, fødevaresikkerhed og smag. Projektet har vist, at procesteknologiske ændringer ved ændret saltningstemperatur og kogeproces ikke kan kompensere for saltreduktionen. Brug af ingredienser kan i varierende omfang afhjælpe konsistensændringer og tab i udbytte. Kun phosphat har effekt på både udbytte og konsistens, mens de øvrige testede ingredienser kun kan kompensere for dele af de teknologiske problemer saltreduktion giver. Projektet har givet forslag til hvordan brug af andre konserveringsmidler f.eks. laktat og nitrit, kan kompensere for det reducerede saltindhold i forhold til at opretholde uændret fødevaresikkerhed. Forbrugerundersøgelse har vist at saltreduktion til 2% i skinke vil være sensorisk acceptabelt for langt de fleste forbrugere. Samlet viser projektet at det ikke er muligt at anbefale en fast procentvis reduktion af saltindholdet i kødprodukter. Det er nødvendigt at se på absolutte tal for saltindholdet, da der findes en minimumsgrænse for saltindhold i forhold til kvalitetsparametre som tekstur og udbytte. Hertil kommer så nødvendigheden af yderligere konservering for at give produktet den rette holdbarhed og fødevaresikkerhed. 2

3 3 C. Projektets faglige forløb: Projektet har forløbet planmæssigt i forhold til de tidsplaner der er angivet i ansøgningen, dog blev der søgt om projektforlængelse, som følge af teknologiske problemer med at fremstille saltreducerede produkter til den endelige forbrugertest. Alle arbejdspakker er blevet gennemført i forhold til planen. For arbejdspakke 3 blev der efter brainstorm om, hvordan råvareoptimering kunne bruges til saltreduktion og en vurdering af effekten valgt at prioritere projektets ressourcer omkring teknologi og ingredienser, da det af de deltagende parter i brainstormen blev vurderet, at råvaresortering ikke var en industriel farbar vej. Det totale budget for projektet er opfyldt i forhold til de godkendte revisioner. D. For samarbejdsprojekter med flere projektparter redegøres yderligere for: Fra DMRI s side har projektet været koordineret med aktiviteter afholdt i EU projektet Q-Pork- Chain vedrørende saltreduktion i kødprodukter. Endvidere har test af PEF-teknologien været gennemført under studieophold på universitet i Zaragosa, Spanien. På DTU og SDU har der ikke været samarbejde med andre parter. Projektets parter har mødtes til projektmøder/styregruppemøder 1-2 gange årligt. Her er projektets resultater blevet fremlagt og diskuteret, ligesom de fremadrettede planer er blevet diskuteret og prioriteret. Endvidere har der været løbende dialog og adhoc-møder mellem parterne for at sikre fælles fremdrift i projektet. Alle parter har opfyldt deres økonomiske tilsagn. E. Vurdering af projektets erhvervs- og samfundsmæssige betydning: Tulip, DMRI, SDU og DTU har opnået væsentlig viden og kompetence om muligheder og begrænsninger ved saltreduktion i kødprodukter. Projektet har vist hvilken effekt teknologiske - og ingrediens-løsninger har ved pilot plant-produktion. Men også at opskalering til større produktion giver væsentlige problemer i forhold til at opnå produkter med god sammenhængsevne og sliceability. Denne kompetence er opbygget hos universitetsdeltagerne, GTS institut og de deltagende virksomheder. Resultaterne kan dermed danne grundlag for den videre dialog om hvordan det bliver muligt at reducere saltindholdet i danske kødprodukter, dvs. hvilke mål er umiddelbart mulige at nå inden for en kort tidshorisont og hvilke kræver øget forskningsindsats og produktudvikling. Projektet har givet kødindustrien en væsentlig viden omkring hvilke muligheder og begrænsninger der er for at reducere saltindholdet (Na) i deres produkter. Denne viden kan der bygges videre på i fremtiden ved forespørgsler/krav om saltreduktion i forskellige produktkategorier. Projektet har også vist, at saltreducerede produkters holdbarhed og fødevaresikkerhed forringes med mindre der kompenseres ved brug af andre konserveringsmidler. Der er givet bud på hvor meget laktat/acetat der evt. kan bruges for at kompensere for reduceret saltindhold. Afprøvninger af ny teknologi og ingredienser til kompensation for saltreduktion viser, at der stadig er behov for F&U-projekter til at afklare, hvordan kødprodukter kan fremstilles med saltindhold under 2%, således at der ikke skal bruges flere forskellige ingredienser og konserveringsmidler og således at prisen for produktionen ikke øges. 3

4 4 Indledningsvis blev det vurderet, at hvis saltindholdet i kødprodukter i gennemsnit blev reduceret med 25-30% ville det have den ønskede gavnlige effekt på sundheden i befolkningen. Projektet viser, at det er svært at tale om procentvis reduktion i produkterne, da det afhænger af udgangspunktet. Hvis et kødprodukt indeholder 3% salt, er en reduktion på 25-30% teknologisk muligt om end det vil ændre produktets smag, holdbarhed og fødevaresikkerhed. Derimod vil 25-30% reduktion ikke være teknologisk mulig i et produkt, som kun indeholder 2,2% salt med mindre en række andre ingredienser/hjælpestoffer tages i brug. F. For forskningsprojekter suppleres med: Redegørelse for nationale og internationale samarbejdsrelationer fremgår af pkt. D. The aim of the project was to investigate how salt reduction in meat products can be achieved without sacrificing high food safety, good shelf life and acceptable quality in terms of texture, yield and taste. The project idea was to lower the salt content in a step wise approach where additives were the last solution. The hypothesis was to use new and improved processing and specific raw meat material. The project was divided into six work packages. 1) Evaluation of sodium intake from meat products, 2) Process optimization to achieve improved functionality of meat protein, 3) Optimization of the meat raw material used, 4) Effects of using additives, 5) Industrial test and 6) Guidelines and dissemination. The results from WP1 suggest that 22% of the Na-intake among the Danish consumer is caused by meat products and that a salt reduction of 30% in average will be needed to reduce the salt intake with 3g/day. Further on the literature survey confirmed that no optimum concentration for salt intake exists and that the average intake of 10-12/g per day is related to negative health aspects. The data suggest that a reduction in salt intake of 3 g/day will be beneficial to the health of the Danish consumers. The results from work package 2-5 have shown that it is very complicated to work on salt reduction in processed meat. The reason is that NaCl affects several parameters related to the quality, yield, food safety, shelf life and taste of processed meat. The results have shown that changes in the temperature at curing and cooking is not a suitable solution, and different new technologies also failed to compensate for the reduction of NaCl in the recipe. The most suitable suggestions were found using different additives. The use of additives can to some extent compensate for the loss in texture or in increased loss of water during heat treatment or storage of salt reduced meat products. The best additive tested was phosphate as it improved both texture and yield, whereas the other ingredients only met part of the technological challenges in salt reduced meat products. In the project food safety has been addressed by the use of predictive microbiology. Mathematical models specificly developed for cooked meat products have been used to suggest how other preservatives than NaCl can be used to maintain an unchanged food safety. Using the predictive models it was estimated how much lactate, acetate and/or nitrite the products have to be added to control the growth of pathogens. However, it has to be mentioned that an excessive use is not recommended due to sensory aspects. In a consumer test it was shown that ham with only % added NaCl was sensory acceptable to approximately 70% of the consumers asked; only 30% of the consumers preferred the more salty ham with 2.8% NaCl added. In conclusion, this project has shown that it is not possible to recommend a specific percentage reduction in salt content in meat products. It is necessary to look at absolute numbers, as there is a lower limit for salt content in meat products. This limit is related to how meat products with an acceptable texture, yield, shelf life and food safety can be produced. 4

5 5 G. Redegørelse for projektets perspektiver: På vigtige eksportmarkeder, f.eks. UK, er der stor fokus på saltreduktion i fødevarer, og der er stillet krav til en række produkter herunder kødprodukter om helt specifikke mål i Aktiviteterne i dette projekt har sammen med den øgede fokus i de kødproduktproducerende virksomheder været med til at give disse værdifuld viden om, hvilke saltreducerede produkter det er muligt at producere og hvilke der skal arbejdes videre med for at nå de ønskede saltreduktionsmål. Den øgede viden om hvad der er teknologisk muligt hhv. ikke muligt og hvordan der bør kompenseres for holdbarhed og sikkerhed på anden vis danner hermed grundlag for den fortsatte udvikling på saltreduktionsområdet. Også nationalt er der i løbet af projektet kommet stigende fokus på saltreduktion i fødevarer. Resultaterne kan således også anvendes i den nationale dialog om, hvad der er muligt hhv. ikke muligt set ud fra et helhedsperspektiv. Resultaterne fra projektet er væsentlige for de kødforarbejdende virksomheder for at kunne leve op til de krav, der stilles af kunder og myndigheder mht. saltreduktion i kødprodukter eller til at vurdere, om de opstillede krav er realistiske. Projektet har ikke bidraget til udvikling af nye produkter, men påpeget mulige værktøjer, som industrien kan anvende når saltindholdet skal reduceres. Desværre er der ikke fundet teknologi eller ingrediensløsninger, som er lige så økonomisk rentable som brugen af salt. Det betyder, at prisen ved produktion af saltreducerede produkter sandsynligvis bliver højere og at holdbarhedstiden muligvis afkortes med mindre løsningen om tilsætning af andre konserveringsmidler vælges. H. Projektets økonomiske forløb: Projektets parter har alle opfyldt deres økonomiske forpligtigelser. Projektets varighed blev søgt forlænget med 3 måneder da der opstod problemer med opskalering af produktion af saltreducerede produkter ved virksomhedsforsøg, produkter, som blev anvendt til forbrugertest. Forlængelse var nødvendig for at kunne nå de afsluttende formidlingsaktiviteter. For Fødevareinstituttet DTU blev der endvidere foretaget en budgetændring, idet Fødevareinstituttet ønskede at flytte timer fra lønkategori 1 og 3 til lønkategori 2. Samtidigt blev timelønnen i kategori 2 lavere end først budgetteret, da Fødevareinstituttet fik mulighed for, at en Ph.D.-studerende kunne arbejde på dette projekt inden start af Ph.D., i stedet for en højere lønnet medarbejder. I. Liste over publikationer mm., der er et direkte resultat af projektet: Carsten Gydahl-Jensen (2008) Mindre salt i kødprodukter fordi det er sundere. Nyhedsbrevet Ny Viden om Slagteri og Forædling Nr. 4, Jyllands Posten (2009) 31. Skinke nu med mindre salt Cateringforum (2009) 17. nov. Saltindhold i kød skal begrænses FoodCulture (2009) 18 Mindre salt i pølsen Nordjyske Ugeaviser Ugeaviserne Online. Mindre salt i maden Ingeniøren (2009) 3. april. Svinekød under højtryk skal sænke dit blodtryk FoodCulture (2010) 18. juni Salt, Sal, Selle, Salz, Salere FoodCulture (2010) 18. juni Salt eller kødklister FoodCulture (2011) nr. 8. Den ømme tå. Danskernes daglige fødevarer. Politikken, sektion 2, Viden. søndag d. 11. december Put bare salt på julemaden - skaden er allerede sket. 5

6 6 Saltreduktion i kødprodukter - problemstillinger og perspektiver Foredrag ved temadagen Saltreduktion i kødprodukter, Teknologisk Institut 9/ Saltreduktion de faglige udfordringer Foredrag i Ernæringsselskabet (22/ ) Præsentation af resultater fra projekt om saltreduktion Foredrag ved møde om saltreduktion i saltpartnerskabet (3/ ) Saltreduktion i kødprodukter - betydning for kvalitet og holdbarhed Foredrag i LEVS (11/ ). Temamøde Tulip : Reduceret salt i kødprodukter - muligheder og udfordringer Følgende videnskabelige publikationer er under udarbejdelse: Forbruger respons på saltreduceret skinke Saltreduktion i kødprodukter sensorisk, holdbarheds- og kvalitetsmæssig betydning J. Uddybende beskrivelse af projektets forløb og opnåede resultater (maks. 5 A4-sider): AP 1. Vurdering af saltindtag fra kødprodukter. Målet var at undersøge, hvilke saltreduktionsmål der skal sættes, for at kødprodukter bliver acceptable ud fra en ernæringsmæssig betragtning. Der er udarbejdet et notat som samler den nyeste viden om salt og saltreduktions betydning for blodtryk og hjerte-kar sygdomme. Rapporten konkluderer, at der ikke findes noget optimalt indtag af salt (NaCl). I litteraturen findes en meget lang række eksperimentelle og kliniske undersøgelser samt flere store modelstudier. Med en enkelt undtagelse støtter alle disse mange arbejder det synspunkt, at det nuværende indtag af salt (i gennemsnit g NaCl per dag) er forbundet med udbredte og markante, negative helbredspåvirkninger, og at væsentlige forbedringer kan opnås allerede med moderate reduktioner (3 g/d) i saltindtaget. Det er en udbredt opfattelse, at nyttevirkningen er proportional med reduktionen i saltindtag, dvs. en større reduktion giver større helbredsmæssig gevinst, og at selv en mindre reduktion vil være til væsentlig gavn. På basis af ny forskning, og særligt af nye simuleringer, findes i dag et stærkere belæg for, at en moderat nedsættelse af indtaget af salt (f.eks. med 3 g/d) i Danmark over få år vil medføre betydelige ændringer i den almene helbredssituation hovedsageligt på grund af betydelige reduktioner i forekomsten af forhøjet blodtryk (hypertension), koronar hjertesygdom og slagtilfælde (stroke). Det skønnes, at en sådan reduktion bl.a. vil medføre, at antallet af dødsfald vil falde med per år. Den seneste viden udgør en stærk tilskyndelse til at reducere saltindholdet i forarbejdede fødevarer(i), og (ii) iværksættelse af et udredningsarbejde med henblik på en mere præcis overførsel af den ny viden på danske forhold, så beslutninger vedrørende fremtidige regelsæt på området kan træffes på et optimalt sagligt grundlag. Ligeledes er der udarbejdet en rapport over danskernes saltindtag, hvor det belyses hvilke kødprodukter der bidrager mest samt angivet forslag til mulig saltreduktion i kødprodukter vurderet ud fra fødevaredatabasen (www.foodcomp.dk), oplysninger om saltvariationen i de forskellige produktkategorier. Data fra danske kostundersøgelser viser at cerealier er den fødevaregruppe, der giver det største bidrag til danskernes saltindtag (37,1 %) efterfulgt af kød, der bidrager med 22,3 %. Blandt kødprodukterne er det specielt spegepølse og wienerpølse der bidrager til saltindtaget blandt danskerne. Da saltindtaget i den danske befolkning ligger på ca. 9 g/d, vurderes det, at saltindtaget skal reduceres med ca. 30 %, for at stræbe efter at opnå saltanbefalingerne og dermed have en sundhedsmæssig effekt. Det betyder, at saltindholdet i kødprodukter skal reduceres med tilsvarende 30 %, hvis saltreduktionen skal fordeles over alle fødevarekategorier. Det er kendt at saltindholdet varierer inden for de forskellige produktkategorier. Notatet antager at det lavest målte 6

7 7 natriumindhold i et produkt må anses for at være et realistisk mål. Med udgangspunkt i dette, er der givet et forslag til reduktion i de enkelte produkter. Beregningerne viser at saltindholdet i hhv. bacon, wienerpølse og spegepølse skal reduceres med mindst 66,4 %, 20,1 % og 12,2 %, hvilket svarer til et mål for saltindhold på ca. 1g, 2g og 4g salt/100g i de 3 produktkategorier. De sensoriske, teknologiske og holdbarhedsmæssige muligheder for at opnå sådanne reduktioner ved pilot plant og industrielle produktioner er herefter undersøgt i de følgende arbejdspakker. Disse resultater viser, at en reduktion til under 2% i kødprodukter ikke er umiddelbart muligt, idet det kræver at der anvendes en række ingredienser og hjælpestoffer, som ikke er ønskelige i alle produkter. Kilder: Julie Hjerpsted (2009) Salt og kød Peter Bie (2010) Notat om natrium klorid i kosten og forekomst af kredsløbssygdom AP2. Procesoptimering af funktionalitet. Målet var at undersøge, i hvilket omfang ændrede forarbejdningsmetoder kan forbedre produkternes konsistens og udbytte, når saltindholdet reduceres. Teksturen er en af de faktorer, der påvirkes, når saltindholdet reduceres i kødprodukter. Dette skyldes, at det actin og myosin, der danner gelnetværk og giver produkterne fast konsistens, kun kan ekstraheres, når der er salt til stede. Ved saltreduktion ekstraheres mindre af disse proteiner, hvilket betyder løs og blød struktur. Forsøgene tog udgangspunkt i skinke (2,8% salt) samt farsvarer (2,2% salt). I disse produkter blev saltindholdet forsøgt sænket til 1,8 hhv. 1,5%. Mulige teknologiløsninger blev diskuteret ved en workshop, hvor der blev valgt at fokusere på effekten af hakning hhv. saltning ved lav temperatur for at forlænge tiden ved lav temperatur og dermed længere tid til ekstraktion af saltopløselige proteiner. Hakning under kvælstof blev brugt til at producere farsvarer ved lav temperaturer, medens skinke blev fremstillet ved tumbling ved 0 C. Hakning under afkøling med kvælstof gav ingen signifikant forbedring af udbytte/tekstur i det saltreducerede produkt, dog viste CSLM mikroskopi at anvendelse af N 2 under hakning kunne reducere fedtudskillelsen, såfremt der ikke blev hakket i lang tid. For skinker blev det fundet at tumbling ved 0 C i stedet for 7 C forbedrede udbytte/tekstur af skinke. Endvidere blev det undersøgt om forskellige opvarmningshastigheder under kogning kunne forbedre funktionalitet/udbytte og tekstur i saltreducerede skinker (2,3%-1,9%-1,5%). Resultaterne viste en klar tendens til, at kogesvind og tekstur blev forringet ved lavere saltindhold, uanset det anvendte kogeprogram. På samme måde var der tendens til, at langsommere kogeprogrammer øgede svindet og forringede teksturen af produkterne en smule. De sensoriske analyser viste stor forskel fra referenceprøverne til prøverne fra de ændrede kogeprogrammer. Jo lavere saltindhold, desto større blev forskellen. Samlet kan det konkluderes, at det ikke er muligt at kompensere for forringet tekstur i saltreduceret skinke ved brug af langsommere kogning. Pulsed Electric Field (PEF)-behandling af biologisk materialer er kendt for at lave porer i cellevægge, hvilket forbedrer massetransport i planter eller dyreceller. Det betyder, at PEF teoretisk ville kunne anvendes til at forbedre saltoptag i hele kødstykker og forbedre ekstraktion af myofibrillære proteiner, hvilket så skulle kunne kompensere for den manglende effekt af salt i saltreducerede produkter. Forsøg på universitetet i Zaragosa viste, at PEF ikke øgede salt-optag i hele kødstykker, og at PEF-behandlet kød ikke fik en forbedret tekstur. PEF-behandlingen viste derimod, at væsketabet blev væsentligt forøget. Det betyder, at PEF måske i stedet kan bruges til accelereret tørring af fermenterede produkter. 7

8 8 Samlet viser resultaterne at de udvalgte teknologier ikke har stor effekt på forbedring af tekstur og udbytte i saltreducerede produkter. Kilder: Vestergård, C. (2010) Hakning med flydende kvælstof. Vestergård, C. Frøstrup, A.B. & J.P. Teilmann (2010) Brug af flydende kvælstof til teksturforbedring i saltreducerede farsvarer. Vestergård, Aaslyng, M.D. & Koch, A.G. (2011) Effekt af phosphat, KCl substitution, kartoffelstivelse, kartoffelprotein, lav tilvækst og kold tumbling til forbedring af funktionalitet i sandwich skinke med reduceret saltindhold. Rasmussen, V. & Vestergård, C. (2010) Saltreduceret skinke - effekt af opvarmningshastighed på udbytte, tekstur og smag. Vestergård, C. (2010) Pulsed Electric Field Treatment of cured Meat. AP3. Råvareoptimering. Målet var at undersøge i hvilket omfang der kan opnås samme produktkvalitet ved brug af mindre salt, hvis der målrettet sorteres i de kødråvarer, der anvendes. Ved en workshop blev adskillige muligheder diskuteret, men mange blev forkastet pga. at de ikke var mulige at implementere ved industriel produktion af kødprodukter. Det blev i stedet valgt at fokusere på brug af forskellige ingredienser og hjælpestoffer. AP4. Kompensation for saltreduktion ved brug af tilsætningsstoffer Målet var at undersøge, hvor store gevinster der er på brug af tilsætningsstoffer, når saltindholdet reduceres i kødprodukter. Det blev testet om forskellige enzymer kunne anvendes til at forbedre ekstraktionen af de saltopløselige proteiner, som normalt fremmes ved mekanisk findeling, hvor bindevævshinden omkring myofribrillerne ødelægges. I forsøgene blev phospholipase, transglutaminase, lactase og kiwienzym undersøgt. Resultaterne viste, at enzymerne kun har begrænset forbedrende effekt på geleudskillelse og i flere tilfælde øges geleudskillelsen markant. Novozymes transglutaminase og Novozymes phospholipase giver en markant større hårdhed i fars med 1,7% salt, hvorimod effekten er væsentlig mindre udtalt i fars tilsat 1,2% salt. Tilsvarende forværres teksturen, når der tilsættes Kiwienzym (Actinidin). Der er således basis for, at transglutaminase og phospholipase kan anvendes i forbindelse med reduktion af saltindholdet i kødprodukter. Teknologien kræver dog yderligere optimering for at finde de rette koncentrationer til de enkelte produkter. Men af markedsføringsmæssige årsager vurderes brug af enzymer ikke som en farbar vej ved produktion af kødprodukter, hvorfor yderligere forsøg ikke blev gennemført. Test af vegetabilske ingredienser (Roquette Nutralys F85M (ærteprotein), Roquette Pea Fiber I50M, Remy B7 (risstivelse) og animalske proteiner (Scanpro 1015F, Scanpro 730/SF) i farsvarer viste, at de alle reducerede geleudskillelse i fars tilsat 1,2% salt, men ikke så meget at det var sammenligneligt med brug af 2,2% salt. De vegetabilske ingredienser havde den bedste vandbindingsevne sammenlignet med de animalske. De animalske gav endvidere afsmag til farsen og ærteprotein/mel gav en tør fars og fibrene var visuelt tydelig ved anvendelse af 3%. Videre test med ingredienserne sværprotein, gulerodsfibre, risstivelse, kartoffelstivelse, -fibre og -proteiner i wienerfars med 2,2 og 1,5% salt viste overraskende ikke tydelig forskel på teksturen i fars med 2,2% salt og fars med 1,5% salt (66-67% vand), hvorfor det ikke er muligt at konkludere noget om teksturen. Dog fik produktet tilsat sværprotein en fastere konsistens end de øvrige. Derimod var der 8

9 9 tydelig forskel på kogesvindet. Det øgede kogesvind i den saltreducerede fars kunne modvirkes ved brug af risstivelse og kartoffelprotein. I sandwich skinke blev det undersøgt om tilsætning af hhv. kartoffelstivelse, ærteprotein, gulerodsfibre og KCl sammen med 0,3% phosphat kan kompensere for mistet funktionalitet (2,2-1,6-1,1%). I tillæg blev effekten af kold tumbling afprøvet. Samlet kan det konkluderes, at kogesvindet kun steg en smule ved reduktion til 1,6% salt, når der er tilsat 0,3% phosphat, men at det blev øget kraftigt ved reduktion til 1,1% salt. I sidstnævnte tilfælde kunne KMC-kartoffelstivelse og KCl effektivt forhindre højt kogesvind, selv ved 1,1% salt. Derimod kunne ingen af de afprøvede ingredienser kompensere fuldt ud for teksturtab i forbindelse med saltreduktion, dog havde specielt KCl potentialet til at komme tæt på. Det er dog også tydeligt, at brug af KCl gør produkterne mere bitre. Det ser således ud til, at den rette dosering af KCl og brug af kartoffelstivelse-blanding kunne være en farbar vej til saltreduktion i helmuskelprodukter. Afslutningsvis blev kombinationer af ingredienser og kold tumbling afprøvet ved produktion af sandwich skinke (2,4%-1,8%salt). Resultaterne viste at 0,3% phosphat reducerer kogesvind og dryptab væsentlig, at 0,23% KCl bringer kogesvind+drybtab på niveau med kontrollen (2,4% salt) og at der ikke er nogen øget effekt af højere koncentration KCl. Ligeledes kan tumbling ved 2 C bringe kogesvind+dryptab på niveau med kontrollen (2,4% salt). Mindre tilvækst giver også mindre kogesvind+dryptab end kontrollen (2,4% hhv. 1,8%) (men også mindre samlet udbytte!!). Tilsætning af kartoffelstivelse og kartoffelfibre giver et mindre kogesvind+dryptab end kontrollen (2,4% salt). Samlet viser test af ingredienser i farsvarer og skinke, at brug af phosphat er det sikre valg i saltreducerede produkter når kvalitet i forhold til tekstur og kogesvind/geleudskillelse skal fastholdes. Det næstbedste valg er KCl, som dog begrænses af den bitre smag, hvorfor det maksimalt kan erstattes 25-30% af NaCl. Hvis der blot ses på kogesvind, er ingredienser som fibre (kartoffel, gulerod, ærter) og stivelser (kartofler, ris) gode valg. Løsninger som kan kompensere for saltreduktion vil med den nuværende viden bestå i en kombination af flere ingredienser alene i forhold til funktionalitet med mindre der vælges at bruge phosphat. Og disse løsninger kan ikke kompensere for den reduktion i holdbarhed og fødevaresikkerhed, som saltreduktionen resulterer i. Kilder: Frøstrup, AB. & Vestergård, C. (2010) Brug af forskellige enzymer i forbindelse med saltreduktion i wienerfars. Gitte Øllgaard Larsen (2010) Test af hjælpestoffer i saltreduceret fars. Vestergård, C. (2011) Screening af kartoffelstivelse, ærteprotein og gulerodsfibres evne til at forbedre funktionaliteten i Chopped Ham med reduceret saltindhold. Vestergård, C. (2011) Afprøvning af ingredienser i wienerfars. Vestergård, Aaslyng, M.D. & Koch, A.G. (2011) Effekt af phosphat, KCl substitution, kartoffelstivelse, kartoffelprotein, lav tilvækst og kold tumbling til forbedring af funktionalitet i sandwich skinke med reduceret saltindhold. AP5. Virksomhedsafprøvning. Målet er at teste om de produkter/processer/recepter, der er udviklet i pilot plant, kan produceres under større forhold i industrien og test af forbrugernes liking af saltreduceret skinke. Til test af løsningsforslagenes robusthed blev en større produktion gennemført hos industrien. Produktionen resulterede i at produkterne måtte kasseres da de ikke kunne hænge sammen. De samme recepter blev da produceret endnu en gang, denne gang med tilsætning af 0,35 phosphat, hvilket gave fine sammenhængende produkter. Disse produkter (2,8% NaCl; 1,8% NaCl+0,23% KCl; 1,8% NaCl+reduceret tilvækst) blev testet ved en stor forbrugerundersøgelse (331 deltagere) i 9

10 10 Holstebro og Roskilde og i alderen 20 til 65 år. De fleste køber skinkeprodukter i Netto eller Kvickly. Forbrugerne går op i lavt fedt og friskhed, men ikke i lavt salt eller i antallet af E-numre. Skinke er blandt de pålægsprodukter, som forbrugerne bedst kan lide. Når salt smag falder, så stiger smagen af skinke. Bitter og kemisk smag falder med reduceret salt. Forbrugerens umiddelbare liking: afhænger af om de kan lide skinke, by, aldersgruppe og køn. Den foreløbige dataopgørelse viser, at der overordnet ikke er signifikant forskel på, hvor godt forbrugerne kan lide de 3 skinker. Men ved segmentering af data ser det ud til, at forbrugernes liking af produkterne fordelte sig ved, at 20 % lige godt kunne lide alle 3 produkter, 29 % kunne bedst lide kontrollen, mens 51 % bedst kunne lide det produkt med mindst tilvækst og lavest saltindhold som også er væsentlig dyrere at fremstille end de 2 andre. Under et forløb på 3 uger blev det undersøgt om forbrugerne ændrer præference, når de over en periode er vænnet til de nye saltniveauer. Resultaterne viste at forbrugerne efter de tre ugers tilvænning bedømte de saltreducerede skinker mere positivt end kontrolskinken, uanset hvordan skinken var saltreduceret. Yderligere viste en segmentering af forbrugerne, at det største segment på 67% foretrak skinken med 10% tilvækst, skinken med KCl blev kun vurderet en smule dårligere, mens kontrolskinken blev vurderet markant dårligere. At segmentet er så stort viser, at forbrugerne efter tre ugers tilvænning er blevet mere enige. Kilde: Aaslyng, M.D.(2011) Forbrugerundersøgelse af saltreduceret skinke. AP6. Udarbejdelse af guidelines og formidling. Målet er at udarbejde guidelines til industrien om, hvordan saltindholdet i kødprodukter kan reduceres og generel formidling af projektets resultater via foredrag og artikler. Følgende formidling er gennemført: Workshops/dialogmøder: I løbet af projektet er der afholdt en række møder med virksomheder fra den danske kødindustri. Ved møderne (ca. 2 pr. år) er resultater fra forsøg præsenteret og de industrielle perspektiver for udnyttelse diskuteret. Ligeledes er der afholdt idégenereringsworkshop, hvor de industrielle perspektiver i råvaresortering, ny teknologi og brug af ingredienser til at opnå saltreduktion i kødprodukter er diskuteret og prioriteret. Projektets resultater viser at saltreduktion er kompliceret, idet det udfordrer produkternes kvalitet, holdbarhed og fødevaresikkerhed. Anbefalingerne fra projektet er samlet i en kort guideline, som beskriver de mest lovende teknologier/ingredienser, der kan anvendes når saltindholdet i kødprodukter skal reduceres. Kort resumeret er anbefalingerne følgende: Det er vigtigt at tale om absolutte saltkoncentrationer og ikke procent-reduktion, da der er en teknologisk smertegrænse for saltreduktion omkring de 2% tilsat salt. Derfor afhænger den mulige procentvise reduktion af hvor højt udgangsniveauet for salt har været. F.eks. kan saltindholdet i skinke ikke sænkes til under 2 % og uden brug af forfat. Det betyder at helmuskelprodukter ikke kan produceres med ren teknologi (uden hjælpestoffer). Tilsætning af 0,3 % phosphat kan kompensere for de teknologiske problemer ved lavt saltindhold. Det er vigtigt at se på hele produktets sammensætning idet mere fedt i produktet medfører, at der kan reduceres mere i saltindholdet (pga. mindre vandfase) i forhold til holdbarhed og fødevaresikkerhed. Derfor er det vigtigt at forholde sig til produktets indhold af salt i vand, når holdbarhed og fødevaresikkerhed vurderes. Farsprodukter får blød konsistens, selvom svindet ikke øges ved lavt saltindhold. Når saltindholdet reduceres, øges væksten af bakterier. Det påvirker fødevaresikkerheden, og der må kompenseres med nitrit og laktat ved lavt saltindhold. Botulinum og Listeria er de vigtigste 10

11 11 patogener, som kølede kødprodukter skal sikres mod ved øget tilsætning af konservering uden natrium. Forbrugernes accept af saltreduceret skinke med ca. 2% salt er OK når det sikres, at produktet fremstår med pæne skiver og god konsistens. Endvidere er projektets formål og resultater omtalt i en række magasiner og dagblade samt ved diverse foredrag ved møder om saltreduktion, jf. pkt. I Liste over publikationer. 9. Underskrifter og dato (suppleret med navn, titel og institution/virksomhed i blokbogstaver): den den den den 11

Slagteriteknologi Udviklingschef Jens Ulrich Nielsen jun@teknologisk.dk +45 7220 2633

Slagteriteknologi Udviklingschef Jens Ulrich Nielsen jun@teknologisk.dk +45 7220 2633 TEKNOLOGISK INSTITUT DMRI Danish Meat Research Institute NY VIDEN OM SLAGTERI OG FORÆDLING Nyheder om projekter, teknologi og forskning i nyt design Danish Meat Research Institute er fra den 1. oktober

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Konserveringsteknikker for kødprodukter

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Konserveringsteknikker for kødprodukter Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Nr. 43 058 Konserveringsteknikker for kødprodukter Udviklet af: Johnny Larsen og Ulla Uebel Uddannelsescentret i Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Erfaringer med GUDP ansøgninger og projekter - hvad skal der til?

Erfaringer med GUDP ansøgninger og projekter - hvad skal der til? CENTRE OF EXPERTISE FOR FOOD MICROBIOLOGY Erfaringer med GUDP ansøgninger og projekter - hvad skal der til? Anne Elsser-Gravesen ISI Protection Januar 2015 follow us on w w w. i s i f o o d p r o t e c

Læs mere

Rapport. Omkostnings beregning ved fremstilling af nye kødprodukter. Urteskinketern med salvie og hvidløg vendt i Nordisk Pesto

Rapport. Omkostnings beregning ved fremstilling af nye kødprodukter. Urteskinketern med salvie og hvidløg vendt i Nordisk Pesto Rapport 14. marts 2014 Projektnr. 2000248-13 FH/ Omkostnings beregning ved fremstilling af nye kødprodukter i BerryMeat Flemming Hansen, Bent Olesen og Ulrich Kern-Hansen Sammendrag: I projektet BerryMeat

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Fakta om danskernes sundhed, ernæring og kostvaner. Af Gitte Gross Afdelingschef, Afdeling for Ernæring

Fakta om danskernes sundhed, ernæring og kostvaner. Af Gitte Gross Afdelingschef, Afdeling for Ernæring Fakta om danskernes sundhed, ernæring og kostvaner Af Gitte Gross Afdelingschef, Afdeling for Ernæring Hvad vil jeg snakke om? Afdeling for Ernæring på Fødevareinstituttet Hvad er nyt ift NNR 2012 Hvad

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2012

Ansøgning om tilskud i 2012 Til fondens interne brug J.nr.: Dato: Svineafgiftsfonden Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Ansøgning om tilskud i 2012 3. Projektets titel: Vidensdeling, vidensopbygning og formidling 4. Hovedformål

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01010 Den 17. februar 2012 FVM 014 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring

Læs mere

Fremstilling af spegepølser En guide til slagterbutikker

Fremstilling af spegepølser En guide til slagterbutikker Fremstilling af spegepølser En guide til slagterbutikker 1 Guiden er lavet i et samarbejde mellem DMRI Teknologisk Ins tut og DSM. Guiden er ikke udtømmende. 2 Denne guideline handler udelukkende om produk

Læs mere

Teknologiske og organisatoriske værktøjer til effektivisering i fiskeindustrien

Teknologiske og organisatoriske værktøjer til effektivisering i fiskeindustrien Workshop 3: Hvad kan forskning og ny teknologi bidrage med? Teknologiske og organisatoriske værktøjer til effektivisering i fiskeindustrien v/ Stina Frosch, Lektor, DTU Fødevareinstituttet, Afd. I GUDP

Læs mere

Leverbylder hos slagtekalve

Leverbylder hos slagtekalve Leverbylder hos slagtekalve Rapport nr. 96 Forfattere Anne Mette Kjeldsen, Dorte Bossen og Irene Fisker. Bidrag fra Martin Steffensen, Steffen Juul Høgild, Poul Vestergaard og Flemming Skjøth. Mogens Vestergaard,

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Fosfatholdige tilsætningsstoffer - i relation til patienter med kronisk nyreinsufficiens som anbefales en fosfatbegrænset diæt

Fosfatholdige tilsætningsstoffer - i relation til patienter med kronisk nyreinsufficiens som anbefales en fosfatbegrænset diæt Fosfatholdige tilsætningsstoffer - i relation til patienter med kronisk nyreinsufficiens som anbefales en fosfatbegrænset diæt Camilla Storm Slumstrup Klinisk Diætist Stud. Scient. i klinisk ernæring Hotel

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

NY PROCES TIL RAFFINERING AF KARTOFFELSTIVELSE OG FIBRE TIL LEVNEDSMIDLER MV. NYHEDER 01.09.2010

NY PROCES TIL RAFFINERING AF KARTOFFELSTIVELSE OG FIBRE TIL LEVNEDSMIDLER MV. NYHEDER 01.09.2010 NY PROCES TIL RAFFINERING AF KARTOFFELSTIVELSE OG FIBRE TIL LEVNEDSMIDLER MV. NYHEDER GENERELLE OPLYSNINGER OM PROJEKTET SE NEDENSTÅENDE 01.09.2010 Demonstrationsanlæg for afprøvning af ny proces til raffinering

Læs mere

Frugt, grøntsager og fuldkorn Beskyttelse mod kræft? - Set med en epidemiologs øjne. Anja Olsen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning

Frugt, grøntsager og fuldkorn Beskyttelse mod kræft? - Set med en epidemiologs øjne. Anja Olsen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Frugt, grøntsager og fuldkorn Beskyttelse mod kræft? - Set med en epidemiologs øjne Anja Olsen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse Frugt og grønt: Historisk Lang interesse (epidemiologiske

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Ernæringsmærkning i Danmark og Norden

Ernæringsmærkning i Danmark og Norden Ernæringsmærkning i Danmark og Norden Heddie Mejborn Afdeling for Ernæring CBS 15. maj 2008 2 Dansk SPIS-mærke Svensk Nøglehul Finsk Hjertemærke GDA-mærkning 3 Dansk SPIS-mærke Krav Anvendes på alle fødevarer

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

SLAGTEHUSNYT maj 2012-1

SLAGTEHUSNYT maj 2012-1 SLAGTEHUSNYT maj 2012-1 Indhold Slagtehusmøder Temamøde om mærkning Ny bekendtgørelse om salmonella hos svin Fødevarekædeoplysninger Kontaktoplysninger til kødkontrollen Labels fra zoonoseregisteret Invitation

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Astrid Bork Andersen. Anprisningsreglerne - netop nu. 29. nov. 10. Anprisningsreglerne. Status for processen - netop nu

Astrid Bork Andersen. Anprisningsreglerne - netop nu. 29. nov. 10. Anprisningsreglerne. Status for processen - netop nu Anprisningsreglerne Status for processen - Hvor langt er sundhedsanprisninger? Anprisningsforordningen Ernæringsprofiler Vurdering af dokumentation o EFSA s vurderinger 13.1, 13.5 og 14 o EFSA s videnskabelige

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER 1 GMO Genmodificerede fødevarer 2 GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER Hvad er GMO og genmodificering? Når man genmodificerer, arbejder man med de små dele af organismernes celler

Læs mere

Næringsdeklaration, en kort og en lang hvordan kan du bruge dem?

Næringsdeklaration, en kort og en lang hvordan kan du bruge dem? Næringsdeklaration, en kort og en lang hvordan kan du bruge dem? # 1 Flere og flere madvarer har en næringsdeklaration, og det er godt, for så kan du undersøge, om det, du spiser, er sundt. Sådan kan du

Læs mere

Go Care -- quality food for your best buddy

Go Care -- quality food for your best buddy Mums We simply love it -- quality food for your best buddy yummy QUALITY FOOD FOR YOUR BEST BUDDY GO CARE er helt enkelt lækkert og en favorit hos mange hunde og katte samt deres ejere. Alle produkter

Læs mere

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Temadag Emballage Industrien & Plast Industrien Vibeke Bagger Maj 2008 Agenda Det Norske Veritas Hvad kræver kunderne? Hvorfor bruge en standard?

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Biotest Aps er en privat, forskningsbaseret virksomhed inden for mikrobiologi, bioraffinering og fermentering.

Biotest Aps er en privat, forskningsbaseret virksomhed inden for mikrobiologi, bioraffinering og fermentering. Biotest Aps Biotest Aps er en privat, forskningsbaseret virksomhed inden for mikrobiologi, bioraffinering og fermentering. Biotest s speciale er udviklingsarbejde i laboratorie- og pilotskala samt rådgivning

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Smør, margarine og olie

Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Smør, margarine og olie Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Smør, margarine og olie 2 To spiseskefulde er nok 2 Spar især på det hårde fedt 2 Skrab brødet 3 Smid stegefedtet ud 3 Olie 4 Smør 4

Læs mere

Master Mind Aarhus 23 maj 2011. Når outsourcing er eneste vej...

Master Mind Aarhus 23 maj 2011. Når outsourcing er eneste vej... Master Mind Aarhus 23 maj 2011 Når outsourcing er eneste vej... Baggrund Jesper Kinch Andersen, General Manager R&D Ansat Ericsson Diax 1988 2011 Cases på outsourcingforløb 2004 2010 Ericsson Danmark A/S

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Hvad står der. 500g. Mængde. Varebetegnelse. Ingrediensliste. Holdbarhed. Fabrikant/ importør. juni 2008

Hvad står der. 500g. Mængde. Varebetegnelse. Ingrediensliste. Holdbarhed. Fabrikant/ importør. juni 2008 Hvad står der Ris og fuldkornshvede i flager, beriget med vitaminer (B1, B2, B3, B6, folinsyre, B12, C) og jern Nettovægt: MINDST HOLDBAR TIL juni 2008 Mængde Varebetegnelse Cereal Lite Cereal Lite Lite

Læs mere

Fakta om Pålæg. Fremstilling af pålægsvarer. Produkter af hele intakte udskæringer

Fakta om Pålæg. Fremstilling af pålægsvarer. Produkter af hele intakte udskæringer Fremstilling af pålægsvarer Senest opdateret: April 2009 Oplysninger vedr. økologi: Marts 2012 Produkter af hele intakte udskæringer Til denne gruppe hører alle produkter, der er fremstillet af hele udskæringer

Læs mere

Procesteknologisk overvågning

Procesteknologisk overvågning 30. august 2011 Proj.nr. 2000204 JSJN/LHAN Procesteknologisk overvågning Nyhedsbrev nr. 11 August 2011 Formålet med nyhedsbrevet fra DMRI Konservering er at viderebringe og perspektivere viden om alternative

Læs mere

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ministeriet for Ligestilling og Kirke Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ansøgning sendes med alm. post eller e-mail til: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Frederiksholms

Læs mere

Rapport. Screening af følsomhed overfor androstenon og skatol. Margit D. Aaslyng og Eva Honnens de Lichtenberg Broge

Rapport. Screening af følsomhed overfor androstenon og skatol. Margit D. Aaslyng og Eva Honnens de Lichtenberg Broge Rapport Screening af følsomhed overfor androstenon og skatol 29. maj 2015 Proj.nr. 2002286-15 Version 1 MDAG/EHBR/MT Margit D. Aaslyng og Eva Honnens de Lichtenberg Broge Baggrund Formål Gennemførelse

Læs mere

Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby. Torsdag 30. april 2015

Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby. Torsdag 30. april 2015 Det årlige videnskabelige temamøde i Selskabet for Ernæringsforskning Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby Torsdag 30. april 2015 Selskabet for Ernæringsforskning arrangerer endnu engang det årlige videnskabelige

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

Vejen til EU-finansiering. Kenneth Glarbo Børsen, 16. juni 2011

Vejen til EU-finansiering. Kenneth Glarbo Børsen, 16. juni 2011 Vejen til EU-finansiering Kenneth Glarbo Børsen, 16. juni 2011 Innovayt PROFIL Full-service innovations-konsulenthus Offentlige støtteprogrammer i Danmark og Europa 10 ansatte på kontorer i København og

Læs mere

Pulver - fremtidens mad?

Pulver - fremtidens mad? Pulver - fremtidens mad? Martin Sohn, Indhold Introduktion Menneskets krav Havregryn vs pulvermad Fordele og ulemper Videoklip DIY Pulvermad Smagsprøver Diskussion Indhold Hvad er pulvermad? Indeholder

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Danskernes fuldkornsindtag 2011-2012

Danskernes fuldkornsindtag 2011-2012 Danskernes fuldkornsindtag 2011-2012 Af Heddie Mejborn, Karin Hess Ygil, Sisse Fagt, Ellen Trolle og Tue Christensen Afdeling for Ernæring, DTU Fødevareinstituttet DTU Fødevareinstituttet har i samarbejde

Læs mere

Modelbaseret optimering projekterfaringer fra Nakskov Mill Foods. Jan Jacobsen og Erik Hansen, Nakskov Mill Foods Anders Hovgaard Petersen, DTU

Modelbaseret optimering projekterfaringer fra Nakskov Mill Foods. Jan Jacobsen og Erik Hansen, Nakskov Mill Foods Anders Hovgaard Petersen, DTU Modelbaseret optimering projekterfaringer fra Nakskov Mill Foods Jan Jacobsen og Erik Hansen, Nakskov Mill Foods Anders Hovgaard Petersen, DTU Oplæg om Nakskov Mill Foods projektsamarbejde med DTU 17.

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Øget lighed i sundhed gennem måltider. Professionstopmøde 18. januar 2014 Kost- og Ernæringsforbundet, Comwell Vestre Kirkevej 12 4000 Roskilde

Øget lighed i sundhed gennem måltider. Professionstopmøde 18. januar 2014 Kost- og Ernæringsforbundet, Comwell Vestre Kirkevej 12 4000 Roskilde Øget lighed i sundhed gennem måltider Professionstopmøde 18. januar 2014 Kost- og Ernæringsforbundet, Comwell Vestre Kirkevej 12 4000 Roskilde Rugknækkeren Rugknækkeren er et godt eksempel på et projekt

Læs mere

PROJEKTANSØGNINGER HOW TO. Af Lenna Broberg

PROJEKTANSØGNINGER HOW TO. Af Lenna Broberg PROJEKTANSØGNINGER HOW TO Af Lenna Broberg INDHOLD Hvorfor indgå i et EU Projekt Et overblik over ansøgningsprocessen Hvordan indgå i et EU projekt Det praktiske arbejde: At finde partnere Indholdet i

Læs mere

31-03-2012 Vejledende reduktionsmål for salt i fødevarer, Saltlisten. Danskernes indtag af salt skal reduceres

31-03-2012 Vejledende reduktionsmål for salt i fødevarer, Saltlisten. Danskernes indtag af salt skal reduceres 31-03-2012 Vejledende reduktionsmål for salt i fødevarer, Saltlisten. Danskernes indtag af salt skal reduceres Der er gennem de senere år blevet opbygget solid videnskabelig dokumentation for, at et højt

Læs mere

Danish Centre for Composite Structures and Materials for Wind Turbines (DCCSM)

Danish Centre for Composite Structures and Materials for Wind Turbines (DCCSM) Danish Centre for Composite Structures and Materials for Wind Turbines (DCCSM) Bent F. Sørensen Afdelingen for Materialeforskning Risø National Laboratoriet for Bæredygtig Energi Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

Procesteknologisk overvågning

Procesteknologisk overvågning 22. september 2010 Proj.nr. 1378406-01 Procesteknologisk overvågning Nyhedsbrev nr. 7 September 2010 Formålet med nyhedsbrevet fra DMRI Konservering er at viderebringe og perspektivere viden om alternative

Læs mere

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Holdbarhedsmærkning generelt Færdigpakkede fødevarer skal som udgangspunkt mærkes med en holdbarhedsdato. Der eksisterer to former for holdbarhedsmærkning

Læs mere

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392 Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Fødevarers kvalitet en måleteknisk udfordring? v/lone Søvad Madsen, Teknologisk Institut cand.brom, seniorkonsulent

Fødevarers kvalitet en måleteknisk udfordring? v/lone Søvad Madsen, Teknologisk Institut cand.brom, seniorkonsulent Fødevarers kvalitet en måleteknisk udfordring? v/lone Søvad Madsen, Teknologisk Institut cand.brom, seniorkonsulent Introduktion Lone Søvad Madsen M.Sc. Fødevareteknologi (Bromatologi 1996) Speciale i

Læs mere

Værd at vide om væskeoptagelse

Værd at vide om væskeoptagelse Værd at vide om væskeoptagelse Af: Astrid Bertelsen og Karina Berthelsen, PB i Ernæring & Sundhed Din krop har brug for væske for at kunne give dig et træningspas med velvære og præstationsevne i top.

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

KANTINETJEK BUFFET. Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen)

KANTINETJEK BUFFET. Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen) KANTINETJEK BUFFET Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen) Skemaet udfyldes for én konkret dag Da udbuddet kan veksle

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen Marts 2013 Ansøgningsskema om tilskud til forundersøgelser af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag.

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag. 1. Spis varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv Varier mellem forskellige typer fisk, magre mejeriprodukter og magert kød hen over ugen. Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter Nøglehulsmærket

Læs mere

Slide 4. Heating rate Heat shock (46 C, 30 min) 10.4. Slide 5. Opvarme til lavere temperatur end 75 o C. L. monocytogenes 4D Salmonella 4D

Slide 4. Heating rate Heat shock (46 C, 30 min) 10.4. Slide 5. Opvarme til lavere temperatur end 75 o C. L. monocytogenes 4D Salmonella 4D Varmebehandling og Nedkøling: Opvarmning og nedkøling De grundlæggende processer Susanne Knøchel Institut for Fødevarevidenskab KU Hvis opvarmning og nedkøling kan styres og monitoreres præcist kan der

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

Sodavand, kager og fastfood

Sodavand, kager og fastfood Anne Illemann Christensen Ola Ekholm Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Sodavand, kager og fastfood Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2013 Sodavand, kager og

Læs mere

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen BIO-VALUE bestyrelsesmøde Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen Kriterier for udvælgelse 1) Markant samfundsudfordring, som kan være vækstdriver i Danmark 2) Bygge på et efterspørgselstræk 3) Bidrage

Læs mere

Analyser af ærter og bønner fra projektet

Analyser af ærter og bønner fra projektet Analyser af og bønner fra projektet Ved gennemgang af projektets og bønner udvalgte vi dem, som vi vurderede der var størst chance for at udnytte kommercielt, enten som havefrø eller til konsum. De er

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Værktøjer til risikoanalyse i madproduktionen Nr. 47 256 Udviklet af: Heidi Friis Hansen, Erhvervsakademi Sjælland, VIFFOS Maj-Britt Duus, Uddannelsescentret

Læs mere

MERE END SMAG OG HELSE - HVAD ER FØDEVAREKVALITET I DAG?

MERE END SMAG OG HELSE - HVAD ER FØDEVAREKVALITET I DAG? MERE END SMAG OG HELSE - HVAD ER FØDEVAREKVALITET I DAG? RELATIONS IN THE FOOD SECTOR AARHUS UNIVERSITY præsen TATION Det er besværligt at spise! Det smager godt! DET HAR EN HØJ KVALITET! Harskning, størrelse,

Læs mere

Ophør af kastration uden bedøvelse i 2018? Centerchef Susanne Støier DMRI & Chefforsker Hanne Maribo, VSP

Ophør af kastration uden bedøvelse i 2018? Centerchef Susanne Støier DMRI & Chefforsker Hanne Maribo, VSP Ophør af kastration uden bedøvelse i 2018? Centerchef Susanne Støier DMRI & Chefforsker Hanne Maribo, VSP Emner Kastration med bedøvelse hvordan? Lokalbedøvelse CO 2 -bedøvelse Totalbedøvelse Kan forbrugere

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Præsentation af Fokus værktøjerne Fokus Fødevarer v/ Margit Dörffer og Erik Frydendal Fokus værktøjerne Hvad og hvem er Fokus? Fokus kravspecifikationer Fakta om grønt, pålæg, fjerkræ og kød Fokus hjemmesiderne

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 11058 Den 14. oktober 2011 FVM 941 REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

UniQ Moments. Food f or uniq dogs. Uniq kvalitet. w w w. u n i q. d k. Mange producenter har har flere flere

UniQ Moments. Food f or uniq dogs. Uniq kvalitet. w w w. u n i q. d k. Mange producenter har har flere flere UniQ Moments Uniq kvalitet Mange producenter har har flere flere kvaliteter, vi vi har har kun kun én én og og det det har har vi vi for for at at leve leve op op til til missionen: missionen: skabe At

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

Energieffektivisering i industrien

Energieffektivisering i industrien Energieffektivisering i industrien Brian Elmegaard Sektion Termisk Energi DTU Mekanik Teknologisk Institut Århus 2. Marts 2015 Indhold Potentielle besparelser Udnyttelse af overskudsvarme Analyseværktøjer

Læs mere

Breddeidrætten producerer social kapital

Breddeidrætten producerer social kapital Breddeidrætten producerer social kapital Mogens Kirkeby International Sport and Culture Association www.isca isca-web.org info@isca isca-web.org internationale erfaringer med at inddrage idrætten i løsningen

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Projektets formål At demonstrere nye metoder, der kan bidrage til at give dansk gartnerierhverv mere rentable og miljøvenlige produktionsmetoder.

Projektets formål At demonstrere nye metoder, der kan bidrage til at give dansk gartnerierhverv mere rentable og miljøvenlige produktionsmetoder. Slutrapport for demonstrationsprojektet Optimering af anvendelse og reduktion i miljøbelastningen af plantebeskyttelsesmidler indenfor havebruget J. nr. Demonstrationen/forsøget er finansieret ved hjælp

Læs mere

Brancheblad for. Slagterier. Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter

Brancheblad for. Slagterier. Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter Brancheblad for Slagterier Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter Input til dialog om grøn virksomhedsprofil og nye markeder for restprodukter September

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere