Slutrapport. for forsknings- og udviklingsprojekter med tilskud fra Innovationsloven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slutrapport. for forsknings- og udviklingsprojekter med tilskud fra Innovationsloven"

Transkript

1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Slutrapport DATO: 31. december 2012 for forsknings- og udviklingsprojekter med tilskud fra Innovationsloven 1. Projekttitel: Udvikling af danske, saltreducerede kødprodukter 2. FødevareErhvervs j.nr.: J.nr Ansøger (titel, navn, adresse, tlf., fax. og ): DMA Slagteriernes Forskningsinstitut (nu DMRI-Teknologisk Institut), Maglegårdsvej 2, 4000 Roskilde v/faglige projektleder Christian Vestegård (nu Anette Granly Koch). Tlf , fax , 4. Deltagende samarbejdsparter (navn, adresse, tlf., fax., og ): Tulip Food Company, Tulipvej 10, 7100 Vejle, tlf , Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense, tlf , Fødevareinstituttet DTU, Mørkhøj Bygade 19, 2860 Søborg, tlf , 5. Kontaktpersoner (titel, navn, adresse, tlf., fax. og . For hver deltagende institution er der er udpeget én kontaktperson): Anette Granly Koch, DMRI-Teknologisk Institut, Maglegårdsvej 2, 4000 Roskilde, tlf , Bent Olesen, Tulip Food Company, Tulipvej 10, 7100 Vejle, tlf , Peter Bie, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense, tlf , Alle relevante oplysninger skal fremgå af statusrapporten. Slutrapport samt publikationer og artikler mm. fra hele projektperioden sendes i ét eksemplar til: FødevareErhverv Udviklingsstøttekontoret Nyropsgade København V

2 2 Lone Banke Rasmussen, Fødevareinstituttet DTU, Mørkhøj Bygade 19, 2860 Søborg, tlf , 6. Øvrige projektmedarbejdere (titel, navn, adresse, tlf., fax., og ): Margit Dall Aaslyng, DMRI-Teknologisk Institut, Maglegårdsvej 2, 4000 Roskilde, , Annemarie Gunvig, DMRI-Teknologisk Institut, Maglegårdsvej 2, 4000 Roskilde, , Mads Damkjær, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense. Karsten Møller Pilsburg, Tulip Food Company, Tulipvej 10, 7100 Vejle. Forskningsassistent Julie Hjerpsted, Fødevareinstituttet DTU, Mørkhøj Bygade 19, 2860 Søborg. 7. Projektets start- og slutdato: Slutrapport: (maks. 4-6 sider) A. Sammendrag af projektets formål og af projektets indhold i henhold til den godkendte projektansøgning: Målet med projektet er at udvikle kødprodukter med lavt saltindhold, uden at hverken sikkerhed, holdbarhed, konsistens eller udbytte sættes over styr. Den grundlæggende idé er at reducere saltindholdet i forskellige kødprodukter i en trinvis model, hvor brug af tilsætningsstoffer bliver den sidste løsning. Hypotesen er, at der kan reduceres væsentligt i saltindholdet i kødprodukter, hvis der anvendes forarbejdningsmetoder, råvaretyper og ekstra hygiejnisk produktion. Dette undersøges i følgende arbejdspakker: 1) Vurdering af saltindtag fra kødprodukter; 2) Procesoptimering af funktionalitet, 3) Råvareoptimering; 4) Kompensation for saltreduktion ved brug af tilsætningsstoffer; 5) Virksomhedsafprøvning, 6) Udarbejdelse af guidelines og formidling. B. Projektets resultater og konklusion: Det er kompliceret at arbejde med saltreduktion i kødprodukter, da salt har betydning for tekstur, udbytte, holdbarhed, fødevaresikkerhed og smag. Projektet har vist, at procesteknologiske ændringer ved ændret saltningstemperatur og kogeproces ikke kan kompensere for saltreduktionen. Brug af ingredienser kan i varierende omfang afhjælpe konsistensændringer og tab i udbytte. Kun phosphat har effekt på både udbytte og konsistens, mens de øvrige testede ingredienser kun kan kompensere for dele af de teknologiske problemer saltreduktion giver. Projektet har givet forslag til hvordan brug af andre konserveringsmidler f.eks. laktat og nitrit, kan kompensere for det reducerede saltindhold i forhold til at opretholde uændret fødevaresikkerhed. Forbrugerundersøgelse har vist at saltreduktion til 2% i skinke vil være sensorisk acceptabelt for langt de fleste forbrugere. Samlet viser projektet at det ikke er muligt at anbefale en fast procentvis reduktion af saltindholdet i kødprodukter. Det er nødvendigt at se på absolutte tal for saltindholdet, da der findes en minimumsgrænse for saltindhold i forhold til kvalitetsparametre som tekstur og udbytte. Hertil kommer så nødvendigheden af yderligere konservering for at give produktet den rette holdbarhed og fødevaresikkerhed. 2

3 3 C. Projektets faglige forløb: Projektet har forløbet planmæssigt i forhold til de tidsplaner der er angivet i ansøgningen, dog blev der søgt om projektforlængelse, som følge af teknologiske problemer med at fremstille saltreducerede produkter til den endelige forbrugertest. Alle arbejdspakker er blevet gennemført i forhold til planen. For arbejdspakke 3 blev der efter brainstorm om, hvordan råvareoptimering kunne bruges til saltreduktion og en vurdering af effekten valgt at prioritere projektets ressourcer omkring teknologi og ingredienser, da det af de deltagende parter i brainstormen blev vurderet, at råvaresortering ikke var en industriel farbar vej. Det totale budget for projektet er opfyldt i forhold til de godkendte revisioner. D. For samarbejdsprojekter med flere projektparter redegøres yderligere for: Fra DMRI s side har projektet været koordineret med aktiviteter afholdt i EU projektet Q-Pork- Chain vedrørende saltreduktion i kødprodukter. Endvidere har test af PEF-teknologien været gennemført under studieophold på universitet i Zaragosa, Spanien. På DTU og SDU har der ikke været samarbejde med andre parter. Projektets parter har mødtes til projektmøder/styregruppemøder 1-2 gange årligt. Her er projektets resultater blevet fremlagt og diskuteret, ligesom de fremadrettede planer er blevet diskuteret og prioriteret. Endvidere har der været løbende dialog og adhoc-møder mellem parterne for at sikre fælles fremdrift i projektet. Alle parter har opfyldt deres økonomiske tilsagn. E. Vurdering af projektets erhvervs- og samfundsmæssige betydning: Tulip, DMRI, SDU og DTU har opnået væsentlig viden og kompetence om muligheder og begrænsninger ved saltreduktion i kødprodukter. Projektet har vist hvilken effekt teknologiske - og ingrediens-løsninger har ved pilot plant-produktion. Men også at opskalering til større produktion giver væsentlige problemer i forhold til at opnå produkter med god sammenhængsevne og sliceability. Denne kompetence er opbygget hos universitetsdeltagerne, GTS institut og de deltagende virksomheder. Resultaterne kan dermed danne grundlag for den videre dialog om hvordan det bliver muligt at reducere saltindholdet i danske kødprodukter, dvs. hvilke mål er umiddelbart mulige at nå inden for en kort tidshorisont og hvilke kræver øget forskningsindsats og produktudvikling. Projektet har givet kødindustrien en væsentlig viden omkring hvilke muligheder og begrænsninger der er for at reducere saltindholdet (Na) i deres produkter. Denne viden kan der bygges videre på i fremtiden ved forespørgsler/krav om saltreduktion i forskellige produktkategorier. Projektet har også vist, at saltreducerede produkters holdbarhed og fødevaresikkerhed forringes med mindre der kompenseres ved brug af andre konserveringsmidler. Der er givet bud på hvor meget laktat/acetat der evt. kan bruges for at kompensere for reduceret saltindhold. Afprøvninger af ny teknologi og ingredienser til kompensation for saltreduktion viser, at der stadig er behov for F&U-projekter til at afklare, hvordan kødprodukter kan fremstilles med saltindhold under 2%, således at der ikke skal bruges flere forskellige ingredienser og konserveringsmidler og således at prisen for produktionen ikke øges. 3

4 4 Indledningsvis blev det vurderet, at hvis saltindholdet i kødprodukter i gennemsnit blev reduceret med 25-30% ville det have den ønskede gavnlige effekt på sundheden i befolkningen. Projektet viser, at det er svært at tale om procentvis reduktion i produkterne, da det afhænger af udgangspunktet. Hvis et kødprodukt indeholder 3% salt, er en reduktion på 25-30% teknologisk muligt om end det vil ændre produktets smag, holdbarhed og fødevaresikkerhed. Derimod vil 25-30% reduktion ikke være teknologisk mulig i et produkt, som kun indeholder 2,2% salt med mindre en række andre ingredienser/hjælpestoffer tages i brug. F. For forskningsprojekter suppleres med: Redegørelse for nationale og internationale samarbejdsrelationer fremgår af pkt. D. The aim of the project was to investigate how salt reduction in meat products can be achieved without sacrificing high food safety, good shelf life and acceptable quality in terms of texture, yield and taste. The project idea was to lower the salt content in a step wise approach where additives were the last solution. The hypothesis was to use new and improved processing and specific raw meat material. The project was divided into six work packages. 1) Evaluation of sodium intake from meat products, 2) Process optimization to achieve improved functionality of meat protein, 3) Optimization of the meat raw material used, 4) Effects of using additives, 5) Industrial test and 6) Guidelines and dissemination. The results from WP1 suggest that 22% of the Na-intake among the Danish consumer is caused by meat products and that a salt reduction of 30% in average will be needed to reduce the salt intake with 3g/day. Further on the literature survey confirmed that no optimum concentration for salt intake exists and that the average intake of 10-12/g per day is related to negative health aspects. The data suggest that a reduction in salt intake of 3 g/day will be beneficial to the health of the Danish consumers. The results from work package 2-5 have shown that it is very complicated to work on salt reduction in processed meat. The reason is that NaCl affects several parameters related to the quality, yield, food safety, shelf life and taste of processed meat. The results have shown that changes in the temperature at curing and cooking is not a suitable solution, and different new technologies also failed to compensate for the reduction of NaCl in the recipe. The most suitable suggestions were found using different additives. The use of additives can to some extent compensate for the loss in texture or in increased loss of water during heat treatment or storage of salt reduced meat products. The best additive tested was phosphate as it improved both texture and yield, whereas the other ingredients only met part of the technological challenges in salt reduced meat products. In the project food safety has been addressed by the use of predictive microbiology. Mathematical models specificly developed for cooked meat products have been used to suggest how other preservatives than NaCl can be used to maintain an unchanged food safety. Using the predictive models it was estimated how much lactate, acetate and/or nitrite the products have to be added to control the growth of pathogens. However, it has to be mentioned that an excessive use is not recommended due to sensory aspects. In a consumer test it was shown that ham with only % added NaCl was sensory acceptable to approximately 70% of the consumers asked; only 30% of the consumers preferred the more salty ham with 2.8% NaCl added. In conclusion, this project has shown that it is not possible to recommend a specific percentage reduction in salt content in meat products. It is necessary to look at absolute numbers, as there is a lower limit for salt content in meat products. This limit is related to how meat products with an acceptable texture, yield, shelf life and food safety can be produced. 4

5 5 G. Redegørelse for projektets perspektiver: På vigtige eksportmarkeder, f.eks. UK, er der stor fokus på saltreduktion i fødevarer, og der er stillet krav til en række produkter herunder kødprodukter om helt specifikke mål i Aktiviteterne i dette projekt har sammen med den øgede fokus i de kødproduktproducerende virksomheder været med til at give disse værdifuld viden om, hvilke saltreducerede produkter det er muligt at producere og hvilke der skal arbejdes videre med for at nå de ønskede saltreduktionsmål. Den øgede viden om hvad der er teknologisk muligt hhv. ikke muligt og hvordan der bør kompenseres for holdbarhed og sikkerhed på anden vis danner hermed grundlag for den fortsatte udvikling på saltreduktionsområdet. Også nationalt er der i løbet af projektet kommet stigende fokus på saltreduktion i fødevarer. Resultaterne kan således også anvendes i den nationale dialog om, hvad der er muligt hhv. ikke muligt set ud fra et helhedsperspektiv. Resultaterne fra projektet er væsentlige for de kødforarbejdende virksomheder for at kunne leve op til de krav, der stilles af kunder og myndigheder mht. saltreduktion i kødprodukter eller til at vurdere, om de opstillede krav er realistiske. Projektet har ikke bidraget til udvikling af nye produkter, men påpeget mulige værktøjer, som industrien kan anvende når saltindholdet skal reduceres. Desværre er der ikke fundet teknologi eller ingrediensløsninger, som er lige så økonomisk rentable som brugen af salt. Det betyder, at prisen ved produktion af saltreducerede produkter sandsynligvis bliver højere og at holdbarhedstiden muligvis afkortes med mindre løsningen om tilsætning af andre konserveringsmidler vælges. H. Projektets økonomiske forløb: Projektets parter har alle opfyldt deres økonomiske forpligtigelser. Projektets varighed blev søgt forlænget med 3 måneder da der opstod problemer med opskalering af produktion af saltreducerede produkter ved virksomhedsforsøg, produkter, som blev anvendt til forbrugertest. Forlængelse var nødvendig for at kunne nå de afsluttende formidlingsaktiviteter. For Fødevareinstituttet DTU blev der endvidere foretaget en budgetændring, idet Fødevareinstituttet ønskede at flytte timer fra lønkategori 1 og 3 til lønkategori 2. Samtidigt blev timelønnen i kategori 2 lavere end først budgetteret, da Fødevareinstituttet fik mulighed for, at en Ph.D.-studerende kunne arbejde på dette projekt inden start af Ph.D., i stedet for en højere lønnet medarbejder. I. Liste over publikationer mm., der er et direkte resultat af projektet: Carsten Gydahl-Jensen (2008) Mindre salt i kødprodukter fordi det er sundere. Nyhedsbrevet Ny Viden om Slagteri og Forædling Nr. 4, Jyllands Posten (2009) 31. Skinke nu med mindre salt Cateringforum (2009) 17. nov. Saltindhold i kød skal begrænses FoodCulture (2009) 18 Mindre salt i pølsen Nordjyske Ugeaviser Ugeaviserne Online. Mindre salt i maden Ingeniøren (2009) 3. april. Svinekød under højtryk skal sænke dit blodtryk FoodCulture (2010) 18. juni Salt, Sal, Selle, Salz, Salere FoodCulture (2010) 18. juni Salt eller kødklister FoodCulture (2011) nr. 8. Den ømme tå. Danskernes daglige fødevarer. Politikken, sektion 2, Viden. søndag d. 11. december Put bare salt på julemaden - skaden er allerede sket. 5

6 6 Saltreduktion i kødprodukter - problemstillinger og perspektiver Foredrag ved temadagen Saltreduktion i kødprodukter, Teknologisk Institut 9/ Saltreduktion de faglige udfordringer Foredrag i Ernæringsselskabet (22/ ) Præsentation af resultater fra projekt om saltreduktion Foredrag ved møde om saltreduktion i saltpartnerskabet (3/ ) Saltreduktion i kødprodukter - betydning for kvalitet og holdbarhed Foredrag i LEVS (11/ ). Temamøde Tulip : Reduceret salt i kødprodukter - muligheder og udfordringer Følgende videnskabelige publikationer er under udarbejdelse: Forbruger respons på saltreduceret skinke Saltreduktion i kødprodukter sensorisk, holdbarheds- og kvalitetsmæssig betydning J. Uddybende beskrivelse af projektets forløb og opnåede resultater (maks. 5 A4-sider): AP 1. Vurdering af saltindtag fra kødprodukter. Målet var at undersøge, hvilke saltreduktionsmål der skal sættes, for at kødprodukter bliver acceptable ud fra en ernæringsmæssig betragtning. Der er udarbejdet et notat som samler den nyeste viden om salt og saltreduktions betydning for blodtryk og hjerte-kar sygdomme. Rapporten konkluderer, at der ikke findes noget optimalt indtag af salt (NaCl). I litteraturen findes en meget lang række eksperimentelle og kliniske undersøgelser samt flere store modelstudier. Med en enkelt undtagelse støtter alle disse mange arbejder det synspunkt, at det nuværende indtag af salt (i gennemsnit g NaCl per dag) er forbundet med udbredte og markante, negative helbredspåvirkninger, og at væsentlige forbedringer kan opnås allerede med moderate reduktioner (3 g/d) i saltindtaget. Det er en udbredt opfattelse, at nyttevirkningen er proportional med reduktionen i saltindtag, dvs. en større reduktion giver større helbredsmæssig gevinst, og at selv en mindre reduktion vil være til væsentlig gavn. På basis af ny forskning, og særligt af nye simuleringer, findes i dag et stærkere belæg for, at en moderat nedsættelse af indtaget af salt (f.eks. med 3 g/d) i Danmark over få år vil medføre betydelige ændringer i den almene helbredssituation hovedsageligt på grund af betydelige reduktioner i forekomsten af forhøjet blodtryk (hypertension), koronar hjertesygdom og slagtilfælde (stroke). Det skønnes, at en sådan reduktion bl.a. vil medføre, at antallet af dødsfald vil falde med per år. Den seneste viden udgør en stærk tilskyndelse til at reducere saltindholdet i forarbejdede fødevarer(i), og (ii) iværksættelse af et udredningsarbejde med henblik på en mere præcis overførsel af den ny viden på danske forhold, så beslutninger vedrørende fremtidige regelsæt på området kan træffes på et optimalt sagligt grundlag. Ligeledes er der udarbejdet en rapport over danskernes saltindtag, hvor det belyses hvilke kødprodukter der bidrager mest samt angivet forslag til mulig saltreduktion i kødprodukter vurderet ud fra fødevaredatabasen ( oplysninger om saltvariationen i de forskellige produktkategorier. Data fra danske kostundersøgelser viser at cerealier er den fødevaregruppe, der giver det største bidrag til danskernes saltindtag (37,1 %) efterfulgt af kød, der bidrager med 22,3 %. Blandt kødprodukterne er det specielt spegepølse og wienerpølse der bidrager til saltindtaget blandt danskerne. Da saltindtaget i den danske befolkning ligger på ca. 9 g/d, vurderes det, at saltindtaget skal reduceres med ca. 30 %, for at stræbe efter at opnå saltanbefalingerne og dermed have en sundhedsmæssig effekt. Det betyder, at saltindholdet i kødprodukter skal reduceres med tilsvarende 30 %, hvis saltreduktionen skal fordeles over alle fødevarekategorier. Det er kendt at saltindholdet varierer inden for de forskellige produktkategorier. Notatet antager at det lavest målte 6

7 7 natriumindhold i et produkt må anses for at være et realistisk mål. Med udgangspunkt i dette, er der givet et forslag til reduktion i de enkelte produkter. Beregningerne viser at saltindholdet i hhv. bacon, wienerpølse og spegepølse skal reduceres med mindst 66,4 %, 20,1 % og 12,2 %, hvilket svarer til et mål for saltindhold på ca. 1g, 2g og 4g salt/100g i de 3 produktkategorier. De sensoriske, teknologiske og holdbarhedsmæssige muligheder for at opnå sådanne reduktioner ved pilot plant og industrielle produktioner er herefter undersøgt i de følgende arbejdspakker. Disse resultater viser, at en reduktion til under 2% i kødprodukter ikke er umiddelbart muligt, idet det kræver at der anvendes en række ingredienser og hjælpestoffer, som ikke er ønskelige i alle produkter. Kilder: Julie Hjerpsted (2009) Salt og kød Peter Bie (2010) Notat om natrium klorid i kosten og forekomst af kredsløbssygdom AP2. Procesoptimering af funktionalitet. Målet var at undersøge, i hvilket omfang ændrede forarbejdningsmetoder kan forbedre produkternes konsistens og udbytte, når saltindholdet reduceres. Teksturen er en af de faktorer, der påvirkes, når saltindholdet reduceres i kødprodukter. Dette skyldes, at det actin og myosin, der danner gelnetværk og giver produkterne fast konsistens, kun kan ekstraheres, når der er salt til stede. Ved saltreduktion ekstraheres mindre af disse proteiner, hvilket betyder løs og blød struktur. Forsøgene tog udgangspunkt i skinke (2,8% salt) samt farsvarer (2,2% salt). I disse produkter blev saltindholdet forsøgt sænket til 1,8 hhv. 1,5%. Mulige teknologiløsninger blev diskuteret ved en workshop, hvor der blev valgt at fokusere på effekten af hakning hhv. saltning ved lav temperatur for at forlænge tiden ved lav temperatur og dermed længere tid til ekstraktion af saltopløselige proteiner. Hakning under kvælstof blev brugt til at producere farsvarer ved lav temperaturer, medens skinke blev fremstillet ved tumbling ved 0 C. Hakning under afkøling med kvælstof gav ingen signifikant forbedring af udbytte/tekstur i det saltreducerede produkt, dog viste CSLM mikroskopi at anvendelse af N 2 under hakning kunne reducere fedtudskillelsen, såfremt der ikke blev hakket i lang tid. For skinker blev det fundet at tumbling ved 0 C i stedet for 7 C forbedrede udbytte/tekstur af skinke. Endvidere blev det undersøgt om forskellige opvarmningshastigheder under kogning kunne forbedre funktionalitet/udbytte og tekstur i saltreducerede skinker (2,3%-1,9%-1,5%). Resultaterne viste en klar tendens til, at kogesvind og tekstur blev forringet ved lavere saltindhold, uanset det anvendte kogeprogram. På samme måde var der tendens til, at langsommere kogeprogrammer øgede svindet og forringede teksturen af produkterne en smule. De sensoriske analyser viste stor forskel fra referenceprøverne til prøverne fra de ændrede kogeprogrammer. Jo lavere saltindhold, desto større blev forskellen. Samlet kan det konkluderes, at det ikke er muligt at kompensere for forringet tekstur i saltreduceret skinke ved brug af langsommere kogning. Pulsed Electric Field (PEF)-behandling af biologisk materialer er kendt for at lave porer i cellevægge, hvilket forbedrer massetransport i planter eller dyreceller. Det betyder, at PEF teoretisk ville kunne anvendes til at forbedre saltoptag i hele kødstykker og forbedre ekstraktion af myofibrillære proteiner, hvilket så skulle kunne kompensere for den manglende effekt af salt i saltreducerede produkter. Forsøg på universitetet i Zaragosa viste, at PEF ikke øgede salt-optag i hele kødstykker, og at PEF-behandlet kød ikke fik en forbedret tekstur. PEF-behandlingen viste derimod, at væsketabet blev væsentligt forøget. Det betyder, at PEF måske i stedet kan bruges til accelereret tørring af fermenterede produkter. 7

8 8 Samlet viser resultaterne at de udvalgte teknologier ikke har stor effekt på forbedring af tekstur og udbytte i saltreducerede produkter. Kilder: Vestergård, C. (2010) Hakning med flydende kvælstof. Vestergård, C. Frøstrup, A.B. & J.P. Teilmann (2010) Brug af flydende kvælstof til teksturforbedring i saltreducerede farsvarer. Vestergård, Aaslyng, M.D. & Koch, A.G. (2011) Effekt af phosphat, KCl substitution, kartoffelstivelse, kartoffelprotein, lav tilvækst og kold tumbling til forbedring af funktionalitet i sandwich skinke med reduceret saltindhold. Rasmussen, V. & Vestergård, C. (2010) Saltreduceret skinke - effekt af opvarmningshastighed på udbytte, tekstur og smag. Vestergård, C. (2010) Pulsed Electric Field Treatment of cured Meat. AP3. Råvareoptimering. Målet var at undersøge i hvilket omfang der kan opnås samme produktkvalitet ved brug af mindre salt, hvis der målrettet sorteres i de kødråvarer, der anvendes. Ved en workshop blev adskillige muligheder diskuteret, men mange blev forkastet pga. at de ikke var mulige at implementere ved industriel produktion af kødprodukter. Det blev i stedet valgt at fokusere på brug af forskellige ingredienser og hjælpestoffer. AP4. Kompensation for saltreduktion ved brug af tilsætningsstoffer Målet var at undersøge, hvor store gevinster der er på brug af tilsætningsstoffer, når saltindholdet reduceres i kødprodukter. Det blev testet om forskellige enzymer kunne anvendes til at forbedre ekstraktionen af de saltopløselige proteiner, som normalt fremmes ved mekanisk findeling, hvor bindevævshinden omkring myofribrillerne ødelægges. I forsøgene blev phospholipase, transglutaminase, lactase og kiwienzym undersøgt. Resultaterne viste, at enzymerne kun har begrænset forbedrende effekt på geleudskillelse og i flere tilfælde øges geleudskillelsen markant. Novozymes transglutaminase og Novozymes phospholipase giver en markant større hårdhed i fars med 1,7% salt, hvorimod effekten er væsentlig mindre udtalt i fars tilsat 1,2% salt. Tilsvarende forværres teksturen, når der tilsættes Kiwienzym (Actinidin). Der er således basis for, at transglutaminase og phospholipase kan anvendes i forbindelse med reduktion af saltindholdet i kødprodukter. Teknologien kræver dog yderligere optimering for at finde de rette koncentrationer til de enkelte produkter. Men af markedsføringsmæssige årsager vurderes brug af enzymer ikke som en farbar vej ved produktion af kødprodukter, hvorfor yderligere forsøg ikke blev gennemført. Test af vegetabilske ingredienser (Roquette Nutralys F85M (ærteprotein), Roquette Pea Fiber I50M, Remy B7 (risstivelse) og animalske proteiner (Scanpro 1015F, Scanpro 730/SF) i farsvarer viste, at de alle reducerede geleudskillelse i fars tilsat 1,2% salt, men ikke så meget at det var sammenligneligt med brug af 2,2% salt. De vegetabilske ingredienser havde den bedste vandbindingsevne sammenlignet med de animalske. De animalske gav endvidere afsmag til farsen og ærteprotein/mel gav en tør fars og fibrene var visuelt tydelig ved anvendelse af 3%. Videre test med ingredienserne sværprotein, gulerodsfibre, risstivelse, kartoffelstivelse, -fibre og -proteiner i wienerfars med 2,2 og 1,5% salt viste overraskende ikke tydelig forskel på teksturen i fars med 2,2% salt og fars med 1,5% salt (66-67% vand), hvorfor det ikke er muligt at konkludere noget om teksturen. Dog fik produktet tilsat sværprotein en fastere konsistens end de øvrige. Derimod var der 8

9 9 tydelig forskel på kogesvindet. Det øgede kogesvind i den saltreducerede fars kunne modvirkes ved brug af risstivelse og kartoffelprotein. I sandwich skinke blev det undersøgt om tilsætning af hhv. kartoffelstivelse, ærteprotein, gulerodsfibre og KCl sammen med 0,3% phosphat kan kompensere for mistet funktionalitet (2,2-1,6-1,1%). I tillæg blev effekten af kold tumbling afprøvet. Samlet kan det konkluderes, at kogesvindet kun steg en smule ved reduktion til 1,6% salt, når der er tilsat 0,3% phosphat, men at det blev øget kraftigt ved reduktion til 1,1% salt. I sidstnævnte tilfælde kunne KMC-kartoffelstivelse og KCl effektivt forhindre højt kogesvind, selv ved 1,1% salt. Derimod kunne ingen af de afprøvede ingredienser kompensere fuldt ud for teksturtab i forbindelse med saltreduktion, dog havde specielt KCl potentialet til at komme tæt på. Det er dog også tydeligt, at brug af KCl gør produkterne mere bitre. Det ser således ud til, at den rette dosering af KCl og brug af kartoffelstivelse-blanding kunne være en farbar vej til saltreduktion i helmuskelprodukter. Afslutningsvis blev kombinationer af ingredienser og kold tumbling afprøvet ved produktion af sandwich skinke (2,4%-1,8%salt). Resultaterne viste at 0,3% phosphat reducerer kogesvind og dryptab væsentlig, at 0,23% KCl bringer kogesvind+drybtab på niveau med kontrollen (2,4% salt) og at der ikke er nogen øget effekt af højere koncentration KCl. Ligeledes kan tumbling ved 2 C bringe kogesvind+dryptab på niveau med kontrollen (2,4% salt). Mindre tilvækst giver også mindre kogesvind+dryptab end kontrollen (2,4% hhv. 1,8%) (men også mindre samlet udbytte!!). Tilsætning af kartoffelstivelse og kartoffelfibre giver et mindre kogesvind+dryptab end kontrollen (2,4% salt). Samlet viser test af ingredienser i farsvarer og skinke, at brug af phosphat er det sikre valg i saltreducerede produkter når kvalitet i forhold til tekstur og kogesvind/geleudskillelse skal fastholdes. Det næstbedste valg er KCl, som dog begrænses af den bitre smag, hvorfor det maksimalt kan erstattes 25-30% af NaCl. Hvis der blot ses på kogesvind, er ingredienser som fibre (kartoffel, gulerod, ærter) og stivelser (kartofler, ris) gode valg. Løsninger som kan kompensere for saltreduktion vil med den nuværende viden bestå i en kombination af flere ingredienser alene i forhold til funktionalitet med mindre der vælges at bruge phosphat. Og disse løsninger kan ikke kompensere for den reduktion i holdbarhed og fødevaresikkerhed, som saltreduktionen resulterer i. Kilder: Frøstrup, AB. & Vestergård, C. (2010) Brug af forskellige enzymer i forbindelse med saltreduktion i wienerfars. Gitte Øllgaard Larsen (2010) Test af hjælpestoffer i saltreduceret fars. Vestergård, C. (2011) Screening af kartoffelstivelse, ærteprotein og gulerodsfibres evne til at forbedre funktionaliteten i Chopped Ham med reduceret saltindhold. Vestergård, C. (2011) Afprøvning af ingredienser i wienerfars. Vestergård, Aaslyng, M.D. & Koch, A.G. (2011) Effekt af phosphat, KCl substitution, kartoffelstivelse, kartoffelprotein, lav tilvækst og kold tumbling til forbedring af funktionalitet i sandwich skinke med reduceret saltindhold. AP5. Virksomhedsafprøvning. Målet er at teste om de produkter/processer/recepter, der er udviklet i pilot plant, kan produceres under større forhold i industrien og test af forbrugernes liking af saltreduceret skinke. Til test af løsningsforslagenes robusthed blev en større produktion gennemført hos industrien. Produktionen resulterede i at produkterne måtte kasseres da de ikke kunne hænge sammen. De samme recepter blev da produceret endnu en gang, denne gang med tilsætning af 0,35 phosphat, hvilket gave fine sammenhængende produkter. Disse produkter (2,8% NaCl; 1,8% NaCl+0,23% KCl; 1,8% NaCl+reduceret tilvækst) blev testet ved en stor forbrugerundersøgelse (331 deltagere) i 9

10 10 Holstebro og Roskilde og i alderen 20 til 65 år. De fleste køber skinkeprodukter i Netto eller Kvickly. Forbrugerne går op i lavt fedt og friskhed, men ikke i lavt salt eller i antallet af E-numre. Skinke er blandt de pålægsprodukter, som forbrugerne bedst kan lide. Når salt smag falder, så stiger smagen af skinke. Bitter og kemisk smag falder med reduceret salt. Forbrugerens umiddelbare liking: afhænger af om de kan lide skinke, by, aldersgruppe og køn. Den foreløbige dataopgørelse viser, at der overordnet ikke er signifikant forskel på, hvor godt forbrugerne kan lide de 3 skinker. Men ved segmentering af data ser det ud til, at forbrugernes liking af produkterne fordelte sig ved, at 20 % lige godt kunne lide alle 3 produkter, 29 % kunne bedst lide kontrollen, mens 51 % bedst kunne lide det produkt med mindst tilvækst og lavest saltindhold som også er væsentlig dyrere at fremstille end de 2 andre. Under et forløb på 3 uger blev det undersøgt om forbrugerne ændrer præference, når de over en periode er vænnet til de nye saltniveauer. Resultaterne viste at forbrugerne efter de tre ugers tilvænning bedømte de saltreducerede skinker mere positivt end kontrolskinken, uanset hvordan skinken var saltreduceret. Yderligere viste en segmentering af forbrugerne, at det største segment på 67% foretrak skinken med 10% tilvækst, skinken med KCl blev kun vurderet en smule dårligere, mens kontrolskinken blev vurderet markant dårligere. At segmentet er så stort viser, at forbrugerne efter tre ugers tilvænning er blevet mere enige. Kilde: Aaslyng, M.D.(2011) Forbrugerundersøgelse af saltreduceret skinke. AP6. Udarbejdelse af guidelines og formidling. Målet er at udarbejde guidelines til industrien om, hvordan saltindholdet i kødprodukter kan reduceres og generel formidling af projektets resultater via foredrag og artikler. Følgende formidling er gennemført: Workshops/dialogmøder: I løbet af projektet er der afholdt en række møder med virksomheder fra den danske kødindustri. Ved møderne (ca. 2 pr. år) er resultater fra forsøg præsenteret og de industrielle perspektiver for udnyttelse diskuteret. Ligeledes er der afholdt idégenereringsworkshop, hvor de industrielle perspektiver i råvaresortering, ny teknologi og brug af ingredienser til at opnå saltreduktion i kødprodukter er diskuteret og prioriteret. Projektets resultater viser at saltreduktion er kompliceret, idet det udfordrer produkternes kvalitet, holdbarhed og fødevaresikkerhed. Anbefalingerne fra projektet er samlet i en kort guideline, som beskriver de mest lovende teknologier/ingredienser, der kan anvendes når saltindholdet i kødprodukter skal reduceres. Kort resumeret er anbefalingerne følgende: Det er vigtigt at tale om absolutte saltkoncentrationer og ikke procent-reduktion, da der er en teknologisk smertegrænse for saltreduktion omkring de 2% tilsat salt. Derfor afhænger den mulige procentvise reduktion af hvor højt udgangsniveauet for salt har været. F.eks. kan saltindholdet i skinke ikke sænkes til under 2 % og uden brug af forfat. Det betyder at helmuskelprodukter ikke kan produceres med ren teknologi (uden hjælpestoffer). Tilsætning af 0,3 % phosphat kan kompensere for de teknologiske problemer ved lavt saltindhold. Det er vigtigt at se på hele produktets sammensætning idet mere fedt i produktet medfører, at der kan reduceres mere i saltindholdet (pga. mindre vandfase) i forhold til holdbarhed og fødevaresikkerhed. Derfor er det vigtigt at forholde sig til produktets indhold af salt i vand, når holdbarhed og fødevaresikkerhed vurderes. Farsprodukter får blød konsistens, selvom svindet ikke øges ved lavt saltindhold. Når saltindholdet reduceres, øges væksten af bakterier. Det påvirker fødevaresikkerheden, og der må kompenseres med nitrit og laktat ved lavt saltindhold. Botulinum og Listeria er de vigtigste 10

11 11 patogener, som kølede kødprodukter skal sikres mod ved øget tilsætning af konservering uden natrium. Forbrugernes accept af saltreduceret skinke med ca. 2% salt er OK når det sikres, at produktet fremstår med pæne skiver og god konsistens. Endvidere er projektets formål og resultater omtalt i en række magasiner og dagblade samt ved diverse foredrag ved møder om saltreduktion, jf. pkt. I Liste over publikationer. 9. Underskrifter og dato (suppleret med navn, titel og institution/virksomhed i blokbogstaver): den den den den 11

29-10-2012. Muligheder for saltreduktion i kødprodukter. Anette Granly Koch, Faglig leder, aglk@teknologisk.dk

29-10-2012. Muligheder for saltreduktion i kødprodukter. Anette Granly Koch, Faglig leder, aglk@teknologisk.dk Muligheder for saltreduktion i kødprodukter Anette Granly Koch, Faglig leder, aglk@teknologisk.dk 1 Udviklingsprojekter med fokus på saltreduktion i kødprodukter Deltagere: Fødevareinstituttet-DTU, Syddansk

Læs mere

Rapport 31. marts 2015

Rapport 31. marts 2015 Rapport 31. marts 2015 Proj.nr.2000251 Salt og fedtreducerede kødprodukter af god kvalitet Version 1 AGLK/JUSS Slutrapport Anette Granly Koch Formål Projektets mål var at undersøge og følge op på, hvordan

Læs mere

Salt reduktion i kødprodukter DI Fødevarer Landbrug & Fødevarer Møde d. 3. oktober 2011

Salt reduktion i kødprodukter DI Fødevarer Landbrug & Fødevarer Møde d. 3. oktober 2011 Salt reduktion i kødprodukter DI Fødevarer Landbrug & Fødevarer Møde d. 3. oktober 2011 Anette Granly Koch Teamleder Ph.d. Mikrobiologi, Cand. Brom. Teknologisk Institut - DMRI Salt projekt på DMRI, SDU

Læs mere

Salt på godt og ondt i kødprodukter. Rie Sørensen Afdelingschef - Produktsikkerhed DMA, Slagteriernes Forskningsinstitut

Salt på godt og ondt i kødprodukter. Rie Sørensen Afdelingschef - Produktsikkerhed DMA, Slagteriernes Forskningsinstitut Salt på godt og ondt i kødprodukter Rie Sørensen Afdelingschef - Produktsikkerhed DMA, Slagteriernes Forskningsinstitut Salt - helt generelt Salt har været brugt til konservering siden middelalderen en

Læs mere

Procesteknologisk overvågning

Procesteknologisk overvågning Procesteknologisk overvågning 18. december 2013 Proj.nr. 2000204 JMS/LBG Nyhedsbrev nr. 20 December 2013 Formålet med nyhedsbrevet fra DMRI Hygiejne og Forædling er at viderebringe og perspektivere viden

Læs mere

Procesteknologisk overvågning

Procesteknologisk overvågning Procesteknologisk overvågning 28. marts 2014 Proj.nr. 2000204 KABM Nyhedsbrev nr. 21 Marts 2014 Formålet med nyhedsbrevet fra DMRI Hygiejne og Forædling er at viderebringe og perspektivere viden om alternative

Læs mere

Rapport Optimeret produktion af forædlede produkter

Rapport Optimeret produktion af forædlede produkter Rapport Optimeret produktion af forædlede produkter 16.6.216 Proj.nr.22983 HVHE/LNG/JUSS Tilsætning af fugt og reduktion af procestider og temperaturer ved fremstilling af frankfurter mhp at minimere svind

Læs mere

Forsøgets overordnede formål var at teste udvalgte hydrolysater i kødpølse med hensyn til:

Forsøgets overordnede formål var at teste udvalgte hydrolysater i kødpølse med hensyn til: Rapport Bioaktive komponenter Applikation af hydrolysater med ACE-aktivitet Lene Meinert & Kirsten Jensen 31. marts 2014 Proj. 2000221-13 Version 1 LME/KIJ/MT Baggrund Formål Aktiviteterne i projektet

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Konserveringsteknikker for kødprodukter

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Konserveringsteknikker for kødprodukter Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Nr. 43 058 Konserveringsteknikker for kødprodukter Udviklet af: Johnny Larsen og Ulla Uebel Uddannelsescentret i Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Sikker fremstilling af fermenterede pølser

Sikker fremstilling af fermenterede pølser Sikker fremstilling af fermenterede pølser Tina Beck Hansen FVST, specialiseringskursus i fermentering 24. oktober 2016 Generisk pølsefremstilling Effekt af proces på patogene mikroorganismer Styringsmuligheder

Læs mere

Indledning Målet med denne aktivitet er at: Afdække løsningsrummet for risikobaseret rengøring i kødindustrien

Indledning Målet med denne aktivitet er at: Afdække løsningsrummet for risikobaseret rengøring i kødindustrien Rapport 31.12.2014 2003024 RENPÅNY Version1 AGLK/JUSS Kunder og myndigheders forventninger til risikobaseret rengøring (Milepæl 1, deliverable 1.1) Anette Granly Koch Baggrund Indledning Målet med denne

Læs mere

Blødgøring, natrium og sundhedseffekter Notat til HOFOR

Blødgøring, natrium og sundhedseffekter Notat til HOFOR Blødgøring, natrium og sundhedseffekter Notat til HOFOR Martin Rygaard Hans-Jørgen Albrechtsen November 2015 Forord I forbindelse med HOFORs ansøgning om tilladelse til at blødgøre drikkevand, udarbejdede

Læs mere

Bedre spisekvalitet mindre svind

Bedre spisekvalitet mindre svind Bedre spisekvalitet mindre svind Hanne Castenschiold Chefkonsulent Afsætning, Ernæring & Markedsudvikling hca@lf.dk maj 2013 Skabe og formidle viden Ernæring og sundhed Køds positive og negative betydning

Læs mere

OPSAMLING. Projektmøde Mættende og velsmagende fødevarer med kød. DMRI, Roskilde Tirsdag d.28.februar 2012

OPSAMLING. Projektmøde Mættende og velsmagende fødevarer med kød. DMRI, Roskilde Tirsdag d.28.februar 2012 OPSAMLING Projektmøde Mættende og velsmagende fødevarer med kød DMRI, Roskilde Tirsdag d.28.februar 2012 Deltagere Heidi Nilsson (Stryhns) Jan Steffensen (Tulip) Verner Elmstrøm (DLG) Ronni Isvik (Madkulturen)

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Sikker fremstilling af fermenterede fødevarer - pølser og kål som cases

Sikker fremstilling af fermenterede fødevarer - pølser og kål som cases Sikker fremstilling af fermenterede fødevarer - pølser og kål som cases Tina Beck Hansen FVST, Fødevare København 5. september 2017 Generisk fremstilling af fermenterede fødevarer Effekt af proces på patogene

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-010696/Dep.sagsnr. 8957 Den 29. november 2011 FVM 961 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til

Læs mere

Slagteriteknologi Udviklingschef Jens Ulrich Nielsen jun@teknologisk.dk +45 7220 2633

Slagteriteknologi Udviklingschef Jens Ulrich Nielsen jun@teknologisk.dk +45 7220 2633 TEKNOLOGISK INSTITUT DMRI Danish Meat Research Institute NY VIDEN OM SLAGTERI OG FORÆDLING Nyheder om projekter, teknologi og forskning i nyt design Danish Meat Research Institute er fra den 1. oktober

Læs mere

Rapport Hangrisekød i industriel anvendelse. Spisekvalitet af kammerskinker fra ukastrerede hangrise. Margit Dall Aaslyng

Rapport Hangrisekød i industriel anvendelse. Spisekvalitet af kammerskinker fra ukastrerede hangrise. Margit Dall Aaslyng Rapport Hangrisekød i industriel anvendelse 24. maj 2016 Proj.nr. 2004282 Version 1 MDAG/MT Spisekvalitet af kammerskinker fra ukastrerede hangrise Margit Dall Aaslyng Baggrund Sammendrag Ved et stop for

Læs mere

Projektet skal undersøge muligheden for at sælge Rugknækkeren i detailhandlen.

Projektet skal undersøge muligheden for at sælge Rugknækkeren i detailhandlen. Rapport Fiberpølsen som business case En markedstest i detailhandlen Margit Dall Aaslyng 2. april 2014 Proj.nr. 2000690 Version 1 MDAG/MT Baggrund Sammendrag Vi vil gerne gøre det nemt og lækkert at spise

Læs mere

Salt, sundhed og sygdom

Salt, sundhed og sygdom Department of Nutrition Salt, sundhed og sygdom sygdom Sundhe Seniorforsker Seniorforsker Lone Banke Rasmussen Afd. For Ernæring, ring, FødevareinstituttetF 2 Salt = NaCl 1 g Na svarer til 2,5 g salt 1

Læs mere

Fremstilling af varmebehandlede kødprodukter En guide til slagterbutikker

Fremstilling af varmebehandlede kødprodukter En guide til slagterbutikker Fremstilling af varmebehandlede kødprodukter En guide til slagterbutikker 1 Varmebehandlede kødprodukter I denne guide beskrives nogle metoder, der hyppigt anvendes ved frems lling af kødprodukter, som

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Procesteknologisk overvågning. Nyhedsbrev nr. 27 August 2015

Procesteknologisk overvågning. Nyhedsbrev nr. 27 August 2015 Procesteknologisk overvågning 21. august 2015 Proj.nr. 2000204 JMO/KABM Nyhedsbrev nr. 27 August 2015 Formålet med nyhedsbrevet fra DMRI Fødevaresikkerhed er at viderebringe og perspektivere viden om alternative

Læs mere

Saltning. Tina Beck Hansen. FVST, Kødspecialiseringskursus, 7. maj 2014

Saltning. Tina Beck Hansen. FVST, Kødspecialiseringskursus, 7. maj 2014 Saltning Tina Beck Hansen FVST, Kødspecialiseringskursus, 7. maj 2014 Saltning af kød hvordan og hvorfor? Saltningsingrediensers funktioner Salts konserverende effekt Salt, vandindhold og vandaktivitet

Læs mere

Slutrapport. for forsknings- og udviklingsprojekter med tilskud fra Innovationsloven

Slutrapport. for forsknings- og udviklingsprojekter med tilskud fra Innovationsloven Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Slutrapport DATO: 11. februar 2010 for forsknings- og udviklingsprojekter med tilskud fra Innovationsloven 1. Projekttitel: Svinekød Sensorstyret

Læs mere

BerryMeat. Statusmøde for Organic RDD og CORE Organic II. Rie Sørensen Centerchef. Onsdag den 16. november

BerryMeat. Statusmøde for Organic RDD og CORE Organic II. Rie Sørensen Centerchef. Onsdag den 16. november BerryMeat Statusmøde for Organic RDD og CORE Organic II Onsdag den 16. november 2011 Rie Sørensen Centerchef DMRI - Danish Meat Research Institute rs@teknologisk.dk BerryMeat baggrund Baggrund: Meget få

Læs mere

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle Fordel Allround aftørringspapir Ideel til rengøring af glas Velegnet til håndaftørring Godkendt til kontakt med fødevarer Tork Easy Handling, emballage som er let at løfte, åbne og folde sammen, når du

Læs mere

Saltindhold i brød og morgenmadscerealier

Saltindhold i brød og morgenmadscerealier Saltindhold i brød og morgenmadscerealier E-artikel fra DTU Fødevareinstituttet, nr. 4, 2016 Af Ellen Trolle, Erling Saxholt og Pia Knuthsen DTU Fødevareinstituttet Saltindholdet i hvedebrød og rugbrød

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Rapport. Omkostnings beregning ved fremstilling af nye kødprodukter. Urteskinketern med salvie og hvidløg vendt i Nordisk Pesto

Rapport. Omkostnings beregning ved fremstilling af nye kødprodukter. Urteskinketern med salvie og hvidløg vendt i Nordisk Pesto Rapport 14. marts 2014 Projektnr. 2000248-13 FH/ Omkostnings beregning ved fremstilling af nye kødprodukter i BerryMeat Flemming Hansen, Bent Olesen og Ulrich Kern-Hansen Sammendrag: I projektet BerryMeat

Læs mere

Vejledning om kommunikation omkring salt og saltreduktion

Vejledning om kommunikation omkring salt og saltreduktion 10. november 2016 Vejledning om kommunikation omkring salt og saltreduktion Indledning Danskerne spiser generelt for meget salt, hvilket har uheldige sundhedsmæssige konsekvenser. Det meste salt fås fra

Læs mere

Det kan konkluderes, at den sensoriske bedømmelse viste en større effekt af fedtindhold i spegepølserne end af krydsning.

Det kan konkluderes, at den sensoriske bedømmelse viste en større effekt af fedtindhold i spegepølserne end af krydsning. Rapport Spisegrisen: Alternative racer Kvalitet af spegepølser Dato: 14. marts 2011 Proj.nr.: 2000219-01 Version: 1 CB/MDAG/MT Camilla Bejerholm og Margit Dall Aaslyng Baggrund Sammendrag I projektet:

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 15. oktober 2009.

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 15. oktober 2009. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 4 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 8. oktober 2009 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Kød i voksnes måltider

Kød i voksnes måltider Kød i voksnes måltider Hvordan passer kød ind i en sund kost Nytårskur 2007 Danish Meat Association Anja Biltoft-Jensen Afdeling for Ernæring Fødevareinstituttet Danmarks Tekniske Universitet Formål Perspektivere

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Biokonservering af koldrøget laks

Biokonservering af koldrøget laks Af Lilian Nilsson og Lone Gram Afdeling for Fiskeindustriel Forskning, Danmarks Fiskeriundersøgelser Biokonservering af koldrøget laks - hvordan man forhindrer vækst af Listeria i fiskeprodukter er en

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Erfaringer med GUDP ansøgninger og projekter - hvad skal der til?

Erfaringer med GUDP ansøgninger og projekter - hvad skal der til? CENTRE OF EXPERTISE FOR FOOD MICROBIOLOGY Erfaringer med GUDP ansøgninger og projekter - hvad skal der til? Anne Elsser-Gravesen ISI Protection Januar 2015 follow us on w w w. i s i f o o d p r o t e c

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 126 Offentligt 23.11.2005 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om tilladelse til markedsføring af vegetabilsk diacylglycerololie som et nyt

Læs mere

Teknologiske og organisatoriske værktøjer til effektivisering i fiskeindustrien

Teknologiske og organisatoriske værktøjer til effektivisering i fiskeindustrien Workshop 3: Hvad kan forskning og ny teknologi bidrage med? Teknologiske og organisatoriske værktøjer til effektivisering i fiskeindustrien v/ Stina Frosch, Lektor, DTU Fødevareinstituttet, Afd. I GUDP

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Spis efter din alder - Sund mad til 65+ Pia Christensen, Klinisk diætist, MSc, Ph.D, Institut for Idræt og Ernæring

Spis efter din alder - Sund mad til 65+ Pia Christensen, Klinisk diætist, MSc, Ph.D, Institut for Idræt og Ernæring Spis efter din alder - Sund mad til 65+ Pia Christensen, Klinisk diætist, MSc, Ph.D, Institut for Idræt og Ernæring Email: piach@nexs.ku.dk How do they work? Ny forskningsrapport fra DTU udkom 3. maj 2017

Læs mere

NY PROCES TIL RAFFINERING AF KARTOFFELSTIVELSE OG FIBRE TIL LEVNEDSMIDLER MV. NYHEDER 01.09.2010

NY PROCES TIL RAFFINERING AF KARTOFFELSTIVELSE OG FIBRE TIL LEVNEDSMIDLER MV. NYHEDER 01.09.2010 NY PROCES TIL RAFFINERING AF KARTOFFELSTIVELSE OG FIBRE TIL LEVNEDSMIDLER MV. NYHEDER GENERELLE OPLYSNINGER OM PROJEKTET SE NEDENSTÅENDE 01.09.2010 Demonstrationsanlæg for afprøvning af ny proces til raffinering

Læs mere

The two traction/speed curves can be seen below. Red for diesel, Green for electric.

The two traction/speed curves can be seen below. Red for diesel, Green for electric. Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Rapport Udnyttelse af detaljeret råvareviden WP3. Optimering af råvarebrug til kødprodukter Status for 2016 Chris Claudi-Magnussen

Rapport Udnyttelse af detaljeret råvareviden WP3. Optimering af råvarebrug til kødprodukter Status for 2016 Chris Claudi-Magnussen Rapport Udnyttelse af detaljeret råvareviden WP3. Optimering af råvarebrug til kødprodukter Status for 2016 Chris Claudi-Magnussen 19. januar 2017 Proj.nr. 2004279 Version 1 Indledning Råvaren er den største

Læs mere

Rapport. Optimeret produktion af forædlede kødprodukter

Rapport. Optimeret produktion af forædlede kødprodukter Rapport Optimeret produktion af forædlede kødprodukter 8. marts 216 Proj.nr. 22983 Version 1 LNG/MT Varmebehandling af hamburgerryg til lavere kernetemperatur mhp. at reducere svind og procestid samt forbedre

Læs mere

I projektet Kødprodukter med mindre salt, nitrit og fosfat skal fosfat- og nitriterstattere undersøges for deres funktionalitet i kødprodukter.

I projektet Kødprodukter med mindre salt, nitrit og fosfat skal fosfat- og nitriterstattere undersøges for deres funktionalitet i kødprodukter. Rapport Undersøgelse af fosfat- og nitriterstattere i kogt skinke Opdateret mht nitriterstattere NatPre T-10 der indeholder nitrit Jens Møller og Lise Nersting 20. oktober 2016 P.nr. 2003820-15 Version

Læs mere

The soil-plant systems and the carbon circle

The soil-plant systems and the carbon circle The soil-plant systems and the carbon circle Workshop 15. november 2013 Bente Hessellund Andersen The soil-plant systems influence on the climate Natural CO 2 -sequestration The soil-plant systems influence

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Procesteknologisk overvågning. Nyhedsbrev nr. 22

Procesteknologisk overvågning. Nyhedsbrev nr. 22 Procesteknologisk overvågning Juli 2014 Proj.nr. 2000204 KABM Nyhedsbrev nr. 22 Juli 2014 Formålet med nyhedsbrevet fra DMRI Hygiejne og Forædling er at viderebringe og perspektivere viden om alternative

Læs mere

Slutrapport. Udvidelse af Listeria-model. Annemarie Gunvig

Slutrapport. Udvidelse af Listeria-model. Annemarie Gunvig Slutrapport Udvidelse af Listeria-model 28. december 203 Proj.nr.200026 0 AGG/JUSS Annemarie Gunvig Baggrund Formål Konklusion Indledning Den eksisterende Listeria model ønskes udvidet, så der kan prædikteres

Læs mere

Region Hovedstaden. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed. Salt og Sundhed. Ulla Toft Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed

Region Hovedstaden. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed. Salt og Sundhed. Ulla Toft Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Salt og Sundhed Ulla Toft 1 Salt Salt består af grundstofferne natrium og klor (NaCL). Salt er livsnødvendigt opretholder kroppens væskebalance Men for meget salt er livsfarligt Kroppen har brug for ca.

Læs mere

Rapport. Sikkerhed og gastronomisk kvalitet af LTLT-tilberedt kød Slutrapport. Baggrund. Mari Ann Tørngren

Rapport. Sikkerhed og gastronomisk kvalitet af LTLT-tilberedt kød Slutrapport. Baggrund. Mari Ann Tørngren Rapport Sikkerhed og gastronomisk kvalitet af LTLT-tilberedt kød Slutrapport Mari Ann Tørngren 27. februar 2012 Proj.nr. 2000232 Version 1 MATN/MT Baggrund Sous-vide betyder under vakuum og blev opfundet

Læs mere

Kunde ERFA møde - Hotel Hovborg Kro 19.03.2015. Der må gerne stilles spørgsmål og diskuteres. Det er et erfa møde

Kunde ERFA møde - Hotel Hovborg Kro 19.03.2015. Der må gerne stilles spørgsmål og diskuteres. Det er et erfa møde Kunde ERFA møde - Hotel Hovborg Kro 19.03.2015 Der må gerne stilles spørgsmål og diskuteres. Det er et erfa møde Billede kommer Tomorrow s solutions. today! Frie g /100 g Total g / 100 g Cadaverin

Læs mere

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings Rune Vinther Andersen, Ph.D. International Centre for Indoor Environment and Energy Baggrund 40 % af USA's samlede energiforbrug sker

Læs mere

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser.

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser. dk uk grundlagt i 1988 Kiranto Foods A/S blev grundlagt i 1988 af nuværende ejer og administrerende direktør Anders Toft. Ét enkelt agentur samt mange års viden og erfaring fra levnedsmiddelsektoren var

Læs mere

Anvisninger til mættende måltider med fokus på svinekød Erhvervs-ph.d.-projektet Mættende svinekødsprodukter til forebyggelse af overvægt er udført i et samarbejde mellem DMRI, Teknologisk Institut og

Læs mere

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag?

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Mogens Hørder Syddansk Universitet Kongelige Danske Videnskabernes Selskab Forskningspolitisk årsmøde 22 marts 2011 På

Læs mere

Bedre mad i stor skala: Fødevarekvalitet og teknologi i samspil

Bedre mad i stor skala: Fødevarekvalitet og teknologi i samspil Bedre mad i stor skala: Fødevarekvalitet og teknologi i samspil Jens Adler-Nissen professor, dr. techn. Konference om strategisk fødevareforskning som grundlag for en vækstdagsorden 22. marts 2012 Afdeling

Læs mere

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 05, 2017 FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Hansen, Tina Beck; Møller, Cleide Oliveira de Almeida Publication date: 2016 Document Version

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Det Jordbrugs Vidensk. Fakultet Aarhus Universitet Foulum Blichers Alle 20 Att.: Hugo Fjelsted Alrøe GUDP-kontoret Sagsb: Conny Wang Hansen

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

FREMTIDENS ØKONOMI ER CIRKULÆR

FREMTIDENS ØKONOMI ER CIRKULÆR FREMTIDENS ØKONOMI ER CIRKULÆR Professor Flemming Besenbacher Chairman of Carlsberg A/S and the Carlsberg Foundation Aarhus Universitet Center for Cirkulær Bioøkonomi, Foulum den 23. maj 2017 21 ST CENTURY

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

Midlertidig ændring af vandstand som redskab til vedligeholdelse af lobeliesøer

Midlertidig ændring af vandstand som redskab til vedligeholdelse af lobeliesøer Lake Skærsø, Denmark Midlertidig ændring af vandstand som redskab til vedligeholdelse af lobeliesøer Anna-Marie Klamt, Kasper Reitzel, Frede Ø. Andersen, Henning S. Jensen CLEAR temadag 24 May 2016 Syddansk

Læs mere

Diffusion of Innovations

Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations er en netværksteori skabt af Everett M. Rogers. Den beskriver en måde, hvorpå man kan sprede et budskab, eller som Rogers betegner det, en innovation,

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 463 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 9614 Den 24. juni 2011 FVM 901 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Aalborg Universitet 1. Semester projekt Gruppe nummer: 755 Vejleder: Henrik Bøggild

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

Videreudvikling af LDV til on-sitemåling

Videreudvikling af LDV til on-sitemåling Videreudvikling af LDV til on-sitemåling Sammenligning mellem LDV og gasnormal i naturgasanlæg 19-21. maj 2010 Rapportforfattere: Matthew Adams, Teknologisk Institut Kurt Rasmussen, Force Technology LDV

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2012-29-221-01351/Dep sagsnr: 24687 Den 14. februar 2014 FVM 242 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Kåring af Årets Nøglehulsprodukter 2017

Kåring af Årets Nøglehulsprodukter 2017 07.06.2016 Kåring af Årets Nøglehulsprodukter 2017 I marts 2017 gennemfører Fødevarestyrelsen i samarbejde med Saltpartnerskabet en landsdækkende forbrugerkampagne med konkurrencen Årets Nøglehulsprodukter

Læs mere

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition What is mediation? an introduction Ulla Hvidtfeldt Section of Social Medicine - Investigate underlying mechanisms of an association Opening the black box - Strengthen/support the main effect hypothesis

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

FOKUSGRUPPE TYSKLAND. LOGSTOR Claus Brun

FOKUSGRUPPE TYSKLAND. LOGSTOR Claus Brun FOKUSGRUPPE TYSKLAND LOGSTOR Claus Brun Market overview Customer Segments Contractors End User Consulting Engineer 60% of turnover Main Focus: 1. Price 2. Delivery performance 3. Product Quality 25% of

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

SLAGTEHUSNYT maj 2012-1

SLAGTEHUSNYT maj 2012-1 SLAGTEHUSNYT maj 2012-1 Indhold Slagtehusmøder Temamøde om mærkning Ny bekendtgørelse om salmonella hos svin Fødevarekædeoplysninger Kontaktoplysninger til kødkontrollen Labels fra zoonoseregisteret Invitation

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forbrug af kød

Markedsanalyse. Danskernes forbrug af kød Markedsanalyse 1. marts 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forbrug af kød Myte: Danskerne spiser mest kød i verden De beregninger,

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Udfordringer med indeklima ved energirenovering

Udfordringer med indeklima ved energirenovering Udfordringer med indeklima ved energirenovering Geo Clausen International Centre for Indoor Environment and Energy Department of Civil Engineering Technical University of Denmark Questionnaire survey Henrik

Læs mere

Rapport. Forbrugerholdninger relateret til anvendelse af proteiner fra svineblod Lene Meinert. Baggrund

Rapport. Forbrugerholdninger relateret til anvendelse af proteiner fra svineblod Lene Meinert. Baggrund Rapport Forbrugerholdninger relateret til anvendelse af proteiner fra svineblod Lene Meinert 16. februar 2017 Projektnr. 2003036 Version 1 Init. LME/MT Baggrund I Danmark har vi ikke samme tradition for

Læs mere

Ansøgningsskema Tilskud til innovations-, udviklings-, og forskningsprojekter Innovationsloven

Ansøgningsskema Tilskud til innovations-, udviklings-, og forskningsprojekter Innovationsloven Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Journal nr. Ansøgningsskema Tilskud til innovations-, udviklings-, og forskningsprojekter Innovationsloven I henhold til

Læs mere

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 ShooeBox 02 SB ShooeBox SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 Introduction Shooebox is a Danish design, designed

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Insekter fremtidens proteinkilde i Danmark? Lars Lau Heckmann, Projektleder Specialist, ph.d.

Insekter fremtidens proteinkilde i Danmark? Lars Lau Heckmann, Projektleder Specialist, ph.d. Insekter fremtidens proteinkilde i Danmark? Lars Lau Heckmann, Projektleder Specialist, ph.d. Potentiale ~2 mia. mennesker spiser insekter (Asien, Afrika og Sydamerika) FAO anslår, at fødevareproduktionen

Læs mere

Afsætning af sprøjtevæske gennem fiberdug

Afsætning af sprøjtevæske gennem fiberdug Afsætning af sprøjtevæske gennem fiberdug Projekt: udvikling af nye teknikker i behandling af havebrugskulturer English summery Title: Deposition on small plants when spraying through fleece with conventional

Læs mere

FOODWAVES - et projekt støttet af GUDP

FOODWAVES - et projekt støttet af GUDP ISO17025 accreditation FOODWAVES - et projekt støttet af GUDP We strive to protect food against unwanted microorganisms w w w. i s i f o o d p r o t e c t i o n. c o m Historien bag: - hvordan idéen opstod

Læs mere

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Program Intro om Systemafgrænsning og brug af LCA med fokus på kobling mellem arealindtag og

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

»Industrial water efficiency. Danish Water Forum, 30. april 2013 Karsten Nielsen, Forretningschef - vand, miljø og energi

»Industrial water efficiency. Danish Water Forum, 30. april 2013 Karsten Nielsen, Forretningschef - vand, miljø og energi »Industrial water efficiency Danish Water Forum, 30. april 2013 Karsten Nielsen, Forretningschef - vand, miljø og energi Markedet Industriens behov Danske løsninger - aktører »Market Opportunities Global

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere