Forslag - i offentlig høring fra 14. november 2012 til 16. januar 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag - i offentlig høring fra 14. november 2012 til 16. januar 2013"

Transkript

1 Lokalplan Vindmøller ved Turebylille Forslag - i offentlig høring fra 14. november 2012 til 16. januar 2013 Turebylille Turebyholmvej Sydmotorvejen Vordingborgvej

2 Vindmøller ved Turebylille Offentlig høring fra 14. november 2012 til 16. januar 2013 Lov om planlægning Lov om planlægning samler alle reglerne om fysisk planlægning. Loven er senest revideret med lovbekendtgørelse (LBK) nr. 937 af 24. september Zoneinddeling Hele landet er opdelt i byzoner, sommerhusområder og landzoner. Egentlig byudvikling kan kun fi nde sted i byzoner. Bebyggelse i områder, der er udlagt til sommerhusområder, må som udgangspunkt kun anvendes i sommerhalvåret og i kortere perioder om vinteren. Byrådet har dog mulighed for at gøre visse undtagelser. Landzone kan fortrinsvis anvendes til jordbrug, fi skeri og skovbrug. Overførsel af areal fra landzone til byzone eller sommerhusområde kan kun ske ved lokalplan. Kommuneplan Kommuneplanen er en plan for hele kommunens udvikling. Planen er desuden en oversigt over, hvor der fremover skal være boliger, erhverv, grønne områder, veje osv. I kommuneplanens rammedel fastlægges det overordnede indhold for lokalplanerne. Byrådet skal arbejde for, at kommuneplanen gennemføres. Lokalplan Lokalplanen er den mest detaljerede plan for anvendelsen og udseendet af et givet, mindre område. En lokalplan kan f.eks. indeholde bestemmelser om bygningers anvendelse, deres udformning og placering. Vedtagne lokalplaner tinglyses på de ejendomme, der omfattes. Byrådet har altid ret og undertiden pligt til at udarbejde en lokalplan og kan i et begrænset omfang dispensere fra lokalplaners bestemmelser. Der skal tilvejebringes lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning større af bebyggelser. Pligten til at udarbejde lokalplaner skal sikre sammenhæng i den kommunale planlægning samt borgernes indsigt i og indflydelse på planlægningen. Byrådet kan vælge at inddrage offentligheden, før der udarbejdes forslag til en lokalplan. Et planforslag skal fremlægges til offentlig debat i mindst 8 uger, inden det kan vedtages endeligt. I denne periode kan enhver indsende kommentarer eller indsigelser til indholdet af planforslaget. Klagevejledning i forhold til Lov om planlægning og Lov om miljøvurdering Byrådets afgørelser i forbindelse med forslag til og vedtagelse af planforslag kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Der kan kun klages over retlige spørgsmål, som f.eks. overholdelse af procedureregler, gyldigheden af bestemmelser i planen osv. Der kan ikke klages over hensigtsmæssigheden og indholdet i planen. Et lokalplanforslag skal vurderes i hht. lov om miljøvurdering af planer og programmer. Vurderingens omfang, manglende eller utilstrækkelig efterfølgende redegørelse og inddragelse af offentligheden kan også påklages til klagenævnet. Klagen skal sendes til Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev eller på til og klagen skal være modtaget af kommunen inden 4 uger efter, at afgørelsen er offentligt meddelt. Kommunen sender klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet. Det er en betingelse for nævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende Dem en opkrævning på gebyret, og når gebyret er indbetalt, vil klagen blive behandlet. Vejledning om gebyrordningen kan fi ndes på klagenævnets hjemmeside Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage. Der opkræves ikke et gebyr for klager jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer, dette gælder kun klager i henhold planloven. Eventuelle søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af planloven og lov om miljøvurdering, skal være anlagt inden 6 måneder, efter at afgørelsen er meddelt. Lokalplanen er udarbejdet af Faxe Kommune i samarbejde med Rambøll, 2012

3 Forslag til Lokalplan Indhold INDHOLD INDLEDNING 4 REDEGØRELSE LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED 5 BAGGRUND OG FPRMÅL 6 EKSISTERENDE FORHOLD 6 FREMTIDIGE FORHOLD 7 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING OG LOVGIVNING 8 TILLADELSER FRA FAXE KOMMUNE 14 TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER 16 MILJØVURDERING 17 LOKALPLANBESTEMMELSER 19 LOKALPLANENS RETNINGSVIRKNINGER 22 VEDTAGELSESPÅTEGNING 23 KORTBILAG 1 25 KORTBILAG 2 27 KOMMUNEPLANTILLÆG NR

4 Vindmøller ved Turebylille Offentlig høring fra 14. november 2012 til 16. januar 2013 INDLEDNING Dette dokument indeholder forslag til tillæg nr. 7 til Faxe Kommuneplan 2009 samt forslag til lokalplan nr for Vindmøller ved Turebylille, Faxe Kommune. Dokumentet er opdelt i følgende hovedafsnit: Redegørelsen I denne del indledes med en beskrivelse af lokalplanområdets beliggenhed, lokalplanens baggrund og formål, lokalplanområdets eksisterende forhold og lokalplanens indhold. Herefter følger en redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning samt en opsummering af de tilladelser og dispensationer, der er påkrævet fra andre myndigheder. Lokalplanbestemmelser I denne del er fastlagt bestemmelser om lokalplanens formål, områdets fremtidige anvendelse, ny bebyggelses omfang, placeringen og ydre fremtræden, samt bestemmelser for øvrige forhold, der reguleres af lokalplanen. Afsnittet afsluttes med lokalplanens retsvirkninger for ejere og brugere, samt en vedtagelsespåtegning. Kortbilag Kortbilag, hvortil der henvises i lokalplanbestemmelserne, viser lokalplanområdets afgrænsning, områdets disponering og andre forhold der kan visualiseres. Kommuneplantillæg nr. 7 I denne del er fastlagt retningslinjer og rammer for det udlagte vindmølleområde. OFFENTLIGHEDSPERIODE Forslaget til lokalplan nr er offentliggjort den 14. november 2012 Bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser sendes til: Faxe Kommune Frederiksgade Haslev Eller som e-post til: Forslaget til lokalplan nr. XX.XX-X var fremlagt i offentlig høring fra den XX.XX.20XX til den XX.XX.20XX. I høringsperioden er modtaget X indsigelser og bemærkninger. Byrådet besluttede på den baggrund, at foretage følgende ændringer af planen i forbindelse med den endelige vedtagelse: - (hovedpunkter) 4

5 Forslag til Lokalplan Redegørelse REDEGØRELSE Lokalplan Vindmøller ved Turebylille Faxe Kommune Vordingborgvej Turebylille Turebyholmvej Luftfoto af lokalplanområdet Lokalplanområdets beliggenhed Lokalplanområdet ligger umiddelbart øst for landsbyen Turebylille og dækker et areal på ca. 21 ha. Nærmeste større byer er Herfølge nordøst for området i ca. 5 km afstand, Hårlev sydøst herfor i ca. 8 km afstand og Haslev sydvest for området i ca. 8,5 km afstand. 5

6 Vindmøller ved Turebylille Offentlig høring fra 14. november 2012 til 16. januar 2013 Baggrund og formål Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Formålet med lokalplanen er at åbne mulighed for opstilling af vindmøller i overensstemmelse med retningslinjerne i Kommuneplanen samt øvrig gældende lovgivning. Opstilling af vindmøller er endvidere i overensstemmelse med Faxe Kommunes Klima- og energipolitik, hvoraf det fremgår, at Faxe Kommune vil arbejde målrettet for, at den samlede udledning af CO 2 reduceres med mere end 20% inden 2020 i forhold til basisåret Lokalplanen giver på den baggrund mulighed for opstilling af 5 vindmøller med en totalhøjde på op til <150 meters højde. Eksisterende forhold Området anvendes i dag til landbrug, og området er overordnet karakteriseret ved morænelandskaber, hvor lokalplanområdet er placeret på et relativt fl adt plateau i landskabet. I nærmiljøet er terrænet dog varierende grundet det storbakkede morænelandskab. Mod vest og nord-nordøst omkranses området af fl ere store skove, mens der mod syd fi ndes fl ere spredte skovparter. Derudover er lokalplanområdet præget af en tæt grøn struktur bestående af større og mindre skovbevoksninger, levende hegn og alleér. Hovedvejen Vordingborgvej passerer umiddelbart vest for lokalplanområdet. Parallelt med Vordingborgvej løber motorvej E47/E45 samt lokalbanen Lille Syd. Lokalplanområdet Lokalplanområdet set fra nord fra Vordingborgvej/fotostandpunkt 1 eksisterende forhold. Lokalplanområdet set fra nord fra Vordingborgvej/fotostandpunkt 1 fremtidige forhold. 6

7 Forslag til Lokalplan Redegørelse 1 Fotostandpunkter 2 Fremtidige forhold Lokalplanen giver mulighed for opstilling af 5 vindmøller med en totalhøjde på op til 150 meter. Vindmøllerne skal opstilles på en lige linje i nord-syd gående retning med ca. 400 meter imellem hver mølle. Hver mølle har en effekt på mindst 2 MW, og projektets samlede produktion pr. år er vurderet at kunne opnå ca MWh svarende til ca husstandes årlige elforbrug. Der anlægges en 5,5 meter bred vej til møllerne, og ved hver mølle etableres et permanent arbejdsareal på ca m 2. Derudover etableres 1-2 teknik-/kabelskabe til betjening af møllerne. Tilkørselsvejen etableres fra Turebyholmvej. Områdets zonestatus Lokalplanområdet er beliggende i landzone og skal forblive i landzone. Nærværende lokalplan erstatter de landzonetilladelser til bebyggelse og anlæg i landzone jævnfør planlovens 35 stk. 1, som er nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse på betingelse af, at arealet reetableres til landbrugsområde uden synlige tekniske anlæg, når det ikke længere er i brug til vindmølleområde. Ved retablering skal vindmøllerne, herunder fundamenter, tekniske anlæg og installationer fjernes af mølleejer inden ét år efter driften er ophørt. Hvis fjernelse og retablering ikke er sket inden ét år, kan kommunen lade arbejdet udføre for grundejerens regning. Lokalplanområdet set fra øst fra Skrosbjerg Overdrev/fotostandpunkt 2 eksisterende forhold. Lokalplanområdet set fra øst fra Skrosbjerg Overdrev/fotostandpunkt 2 fremtidige forhold. 7

8 Vindmøller ved Turebylille Offentlig høring fra 14. november 2012 til 16. januar 2013 Forhold til anden planlægning og lovgivning Vandplan , Smålandsfarvandet Lokalplanområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), som omfatter størstedelen af Faxe Kommune. I OSD-områder må arealanvendelsen normalt ikke ændres til en mere grundvandstruende art, ligesom nedsivning af spildevand som udgangspunkt ikke er tilladt. Generelt skal tiltag, der øger grundvandsbeskyttelsen, fremmes. Den planlagte anvendelse til vindmøller vurderes ikke at true grundvandsressourcen. Meter Drikkevandsinteresser Faxe Kommuneplan 2009 Faxe Kommuneplan 2009 Retningslinjer for vindmøller Kommuneplan for Faxe Kommune fastlægger de overordnede retningslinjer for opstilling af vindmøller. Der kan kun planlægges for, opstilles og udskiftes vindmøller med en totalhøjde over 25 meter inden for de områder, der er udpeget til vindmølleområder. Faxe Kommuneplan 2009 Rammeområde Å-T11 Størstedelen af lokalplanområdet er i Faxe Kommuneplan 2009 udlagt som vindmølleområde Å-T11. Det fremgår af Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning, at der indenfor vindmølleområde Å-T11 kan opstilles 5 møller med en totalhøjde på 150 meter, opstillet på lige linje med en indbyrdes afstand på 400 meter, eller 6 møller med en totalhøjde på 120 meter, opstillet på en lige linje med en indbyrdes afstand på 300 meter. 8

9 Forslag til Lokalplan Redegørelse Ny afgrænsning af rammeområde Å-T11 Hele lokalplanområdet er som nævnt ikke beliggende inden for de udlagte vindmølleområder, derfor offentliggøres sammen med nærværende lokalplan et forslag til kommuneplantillæg nr. 7, som fastlægger retningslinjer for vindmøllerne i Kommuneplanens retningslinjer samt udlægger lokalplanområdet til vindmølleområde i Kommuneplanens rammer, hvilket bringer lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen. Tillæg nr. 7 til Faxe Kommuneplan 2009 tilføjer således en retningslinje om det konkrete vindmølleområde. Derudover ændres afgrænsningen af rammeområdet Å-T11, så det har samme udstrækning som lokalplanområdet, og fastlægger rammer for møllernes maksimale antal og størrelse samt bestemmelser der fastlægger den afstand, der skal være mellem vindmøllerne af hensyn til en effektiv udnyttelse af vindenergien. Å-T11 Å-T11 Nuværende afgrænsning af rammeområde Å-T11 Kommende afgrænsning af rammeområde Å-T11, jf. kommuneplantillæg nr. 7 Kommuneplanlægning i nabokommuner I nærhed af lokalplanområdet er udpeget værdifulde landskaber og kulturmiljøer inden for Køge og Stevns Kommuner, som har til hensigt at sikre bevarelsen af særlige landskabelige og kulturhistoriske værdier. Områderne er typisk sårbare over for indgreb i form af bebyggelse, industri, større fritidsanlæg, råstofgravning eller lignende indgreb, som markant ændrer landskabsbilledet. I det følgende præsenteres de værdifulde landskaber og kulturmiljøerne tættest på lokalplanområdet, jf. nedenstående illustrationer: En landskabskile langs skovbrynet omkring Vedskølle Overdrev, Vallø Storskov og Almindevænge er udpeget. Nord for Kanderød er et udpeget landskab, der følger det vestlige skovbryn ved Vallø Storskov. 9

10 Vindmøller ved Turebylille Offentlig høring fra 14. november 2012 til 16. januar 2013 Meter Værdifulde landskaber Nordøst for projektområdet og nord for Algestrup er et udpeget kulturmiljø, som omkranser landsbyen Hejnerup, der derudover er udpeget særlig landsby. Nordvest for projektområdet er udpeget et større kulturmiljø, der omfatter en del af Vallø Storskov samt landsbrugslandskabet omkring Vråby og Endeslev. Det åbne land er karakteriseret ved et landbrugslandskab i mindre skala præget af husmandsudstykninger i husmandsrækker langs mange af vejene. Meter Kulturmiljøer 10

11 Forslag til Lokalplan Redegørelse Lokalplanområdet er placeret uden for kulturmiljøerne og de værdifulde landskaber, og er således ikke i strid med selve udpegningen. Udpegede værdifulde landskaber og kulturmiljøer er umiddelbart sårbare over for indgreb, der ændrer oplevelsen af de karakteristiske landskabstræk og elementer, som er grundlaget for udpegningen. De udpegede områder er mest sårbare for en placering inden for området, men i nogle tilfælde kan en placering af f.eks. store tekniske anlæg selv uden for det udpegede område få en effekt. Den landskabelige påvirkning afhænger af en række faktorer, men generelt vil påvirkningen være størst i nærzonen og derefter aftage i takt med at afstanden til møllerne øges. Derudover er karakteren af de berørte landskaber bestemmende for graden af påvirkning. Generelt vurderes landskaber med en stor skala bedre at kunne indpasse store tekniske anlæg, som f.eks. vindmøller af denne dimension. Derimod vurderes landskaber i mindre skala generelt at være mere sårbare over for placering af store elementer. I den udarbejdede miljøvurdering af nærværende lokalplan og kommuneplantillæg er nærmere redegjort for planernes påvirkning af de landskabelige og kulturhistoriske værdier. 11

12 Vindmøller ved Turebylille Offentlig høring fra 14. november 2012 til 16. januar 2013 Lov om fremme af vedvarende energi Vindmøller, som tilsluttes det offentlige elforsyningsnet efter den 1. januar 2009, vil almindeligvis være omfattet af bestemmelserne i Lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven). Der blev i loven etableret fi re ordninger, som har til hensigt at fremme vindkraft. Værditabsordningen Loven fastsætter, at der inden 4 uger før udløbet af høringsfristen for det offentliggjorte forslag til kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse skal afholdes et offentligt møde, hvor der redegøres for mølleopstillingens konsekvenser for de omkringliggende faste ejendomme. Af orienteringsmaterialet skal fremgå, hvilke ejendomme der er beliggende i en afstand af op til seks gange højden af de planlagte møller. Ejere, som vurderer, at vindmølleopstillingen påfører deres ejendom et værditab, skal anmelde kravet inden 4 uger efter mødets afholdelse. Ejere af ejendomme, der er beliggende mindre end seks gange højden af den planlagte mølle, skal ikke betale sagsomkostninger for behandling af kravet om værditab på deres ejendom, mens ejere af ejendomme, der er beliggende mere end seks gange højden af den planlagte mølle, skal betale et gebyr på kr. pr ejendom for behandling af kravet. I sager, hvor taksationsmyndigheden tilkendegiver værditabsbetaling, afholdes sagsomkostningerne af opstilleren. Taksationsmyndigheden træffer afgørelse om værditabets størrelse på baggrund af en individuel vurdering medmindre opstilleren af vindmøllerne og ejeren af den pågældende ejendom i fællesskab indgår en aftale om værditabets størrelse. Krav om betaling bortfalder dog, hvis værditabet udgør 1 % eller mindre af ejendommens værdi, ligesom beløbet kan nedsættes eller bortfalde hvis ejeren af den faste ejendom har medvirket til tabet. Køberetsordning Loven fastsætter også, at inden opstillingen af møllerne påbegyndes, skal der ved annoncering udbydes mindst 20 % af ejerandelene til personer med fast bopæl indenfor en afstand af højst 4,5 km fra opstillingsstedet for møllerne. Hvis ikke alle andele er afhændet til denne personkreds, skal ejerandelene tilbydes til øvrige personer med fast bopæl i den kommune, hvor møllerne opstilles. Fristen for at afgive købstilbud skal mindst være 4 uger fra det tidspunkt, udbuddet annonceres. Grøn ordning Herudover fastsætter loven blandt andet bestemmelser om en grøn ordning, som giver Byrådet mulighed for at søge om tilskud til anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige eller rekreative værdier i kommunen samt til kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. med henblik på at fremme accepten af udnyttelsen af vedvarende energikilder i kommunen. Der ydes tilskud med et beløb på 0,4 øre pr. kwh for fuldlasttimer for hver vindmølle, hvilket svarer til timer x vindmøllens installerede effekt x 0,4 øre/kwh. Det vil sige kr. pr. MW. For lokalplanens 5 vindmøller betyder det, at der vil kunne opnås en ramme på ca kr. Garantiordning Lokale vindmøllelav eller andre lokale vindmølle initiativgrupper med mindst ti deltagere, kan søge om garanti for lån til fi nansiering af forundersøgelser for nye vindmølleprojekter. Der kan maksimalt ydes garanti på kr. pr. projekt. 12

13 Forslag til Lokalplan Redegørelse Vindmøllecirkulæret Nærværende lokalplan er omfattet af cirkulære nr af 22. maj 2009 om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller, der bl.a. fastsætter krav til møllernes placering, herunder afstand, støj, refl ekser og skyggekast ift. naboer. Cirkulæret fastsætter, at der ikke må planlægges for opstilling af vindmøller nærmere nabobeboelse end 4 gange møllens totalhøjde. Dette svarer til en afstand på indtil 600 m for de vindmøller, som lokalplanen giver mulighed for at opstille. Det fremgår af VVMredegørelsen, at afstandskravet overholdes, da nærmeste nabo er beliggende ca. 607 m fra den nordligste vindmølle. Den landskabelige påvirkning skal endvidere belyses særligt, hvis den indbyrdes afstand mellem de nye vindmøller og eksisterende eller planlagte vindmøller er mindre end 28 gange totalhøjden. Dette svarer til en afstand på minimum 4,2 km for de vindmøller, som lokalplanen giver mulighed for at opstille. Der er hverken eksisterende eller planlagte møller indenfor denne zone. I vejledningen til cirkulæret anbefales, at ingen nabobeboelser bliver påført mere end 10 timers reelt skyggekast pr. år. Det fremgår af VVMredegørelsen, at den anbefalede grænseværdi ikke kan overholdes ved alle nabobeboelser, og det anbefales derfor, at der etableres muligheder for skyggestop på vindmøllerne. Støjbekendtgørelsen I henhold til Bekendtgørelsen om støj fra vindmøller (BEK nr af 15/12/2011) må ingen udendørs opholdsarealer indtil 15 meter fra nabobeboelser i det åbne land, udsættes for en støjbelastning på mere end 42 db ved en vindhastighed på 6 m/s og 44 db ved en vindhastighed på 8 m/s målt i det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer. I områder til støjfølsom anvendelse (områder der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål eller som rekreative områder), er der i det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer fastsat en grænseværdi på 39 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s og 37 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. Bekendtgørelsen fastlægger endvidere, at den lavfrekvente støj fra vindmøller indendørs i beboelse i det åbne land eller indendørs i områder til støjfølsom anvendelse ikke må overstige 20 db ved en vindhastighed på 8 m/s og 6 m/s. Grænseværdierne gælder dog ikke for vindmølleejerens beboelse. I VVM-redegørelsen for vindmøllerne, som nærværende lokalplan muliggør, er der redegjort nærmere for de støjmæssige konsekvenser knyttet til det aktuelle projekt. Der er foretaget beregninger af normal støj og lavfrekvent støj ved naboerne rundt om projektområdet. Støjberegningerne viser, at støjgrænserne for normal støj på 44 db(a) og 42 db(a) er overholdt ved alle støjberegningspunkter, eksklusiv Turebyholmvej 14 og Vordingborgvej 337B. Endvidere viser beregningerne, at den lavfrekvente støjgrænse på 20 db(a) er overholdt ved alle støjberegningspunkter. Ejendommene Turebyholmvej 14 og Vordingborgvej 337B, der er beliggende indenfor udbredelseszonen for den tilladte støjbelastning, tilhører ejer af jorden, hvor vindmøllerne opstilles. Ejendommene nedlægges som beboelse, når vindmøllerne opstilles. Inden vindmøllerne opstilles, skal bygherren anmelde møllerne til Faxe Kommune med dokumentation for, at støjgrænserne kan overholdes. 13

14 Vindmøller ved Turebylille Offentlig høring fra 14. november 2012 til 16. januar 2013 Tilladelser fra Faxe Kommune Beskyttede diger Lokalplanområdet gennemskæres af et beskyttet dige, der er placeret langs med et beskyttet vandløb og mose. Diget har forbindelse til et beskyttet skovdige omkring Kohave Skov. Ændringer i tilstanden af det beskyttede dige, herunder etablering af gennemkørsler, kræver dispensation fra museumslovens 29a. De ændringer af diget, som lokalplanen giver mulighed for, kræver Faxe Kommunes dispensation fra museumslovens 29 a, jf. 29 j, stk. 2 i hvert enkelt tilfælde. Diget er vist på oversigtskortet side 15. Beskyttet natur Indenfor og i umiddelbar nærhed af lokalplanområdet er registreret 3 beskyttede søer og moseområder. Derudover gennemskæres lokalplanområdet af fl ere beskyttede vandløb. Ændringer i tilstanden af de beskyttede naturtyper, søer, moseområder og vandløb, kræver Faxe Kommunes dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 i hvert enkelt tilfælde. Beskyttet natur er vist på oversigtskortet side 15. Åbeskyttelseslinje Tilstandsændringer (herunder byggeri, beplantning og anlæg) inden for 150 meter fra det beskyttede vandløb kræver Faxe Kommunes dispensation fra naturbeskyttelseslovens 16 i hvert enkelt tilfælde. Åbeskyttelseslinjen omkring det beskyttede vandløb er vist på oversigtskortet side 15. Skovbyggelinje Byggeri inden for skovbyggelinjen omkring Kohave Skov kræver Faxe Kommunes dispensation fra naturbeskyttelseslovens 17 i hvert enkelt tilfælde. Skovbyggelinjen omkring Kohave Skov er vist på oversigtskortet side 15. Jordforurening Der er inden for lokalplanområdet ikke registreret jordforurening. Den fremtidige anvendelse til vindmøller forventes ikke at kunne medføre jordforurening. Hvis bygherre i forbindelse med bygge- eller jordarbejde støder på en forurening, skal arbejdet standses ifølge 71 i lov om forurenet jord. Forureningen skal anmeldes til Faxe Kommune, og arbejdet må først genoptages efter fi re uger, eller når kommunen har taget stilling til, om der skal fastsættes vilkår for arbejdet. VVM tilladelse Hvis byrådet i sidste ende vedtager kommuneplantillæg og lokalplan skal Faxe Kommune udarbejde en VVM-tilladelse til vindmøllerne ved Turebylille. Tilladelsen kan blandt andet rumme miljøkrav om eksempelvis skyggekast, højde og belysning. VVM tilladelsen skal meddeles på trods af, at lokalplanen indeholder bonusvirkning i forhold til en landzonetilladelse. 14

15 Forslag til Lokalplan Redegørelse Vordingborgvej Turebylille Turebyholmvej Signaturforklaring Lokalplangrænse Beskyttede jord- og stendiger Åbeskyttelseslinje Beskyttet vandløb Skovbyggelinje Beskyttet sø Beskyttet mose 0 500,0 Meter metres Lokalplan Vindmøller ved Turebylille Faxe kommune Oversigtskort Dato: Målestok 1:

16 Vindmøller ved Turebylille Offentlig høring fra 14. november 2012 til 16. januar 2013 Tilladelser fra andre myndigheder Jordbrugskommissionen Matrikelnumrene 1a og 2a begge Turebyholm Hgd., Tureby er omfattet af landbrugspligt. Opstillingen af vindmøller vil ikke være til hinder for fortsat landbrugsmæssig drift af arealerne inden for lokalplanområdet. Jævnfør vejledningen om reglerne i Lov om landbrugsejendomme, kræves Jordbrugskommissionens tilladelse til brugs- eller lejeaftaler om opstilling af vindmøller på en landbrugsejendom, hvis møllernes grundareal er på over 25 m 2, eller aftalen gælder for et længere tidsrum end 30 år. Ophævelse af landbrugspligten ved eventuel udstykning af arealer til fundamenter, arbejdsarealer og tilkørselsveje kræver også kommissionens tilladelse. Statens Luftfartsvæsen I henhold til Luftfartsloven (LBK nr. 731 af 21/06/2007) skal vindmøller med en totalhøjde på over 100 meter anmeldes til Statens Luftfartsvæsen, og opførelsen af møllerne må ikke påbegyndes, før der er udstedt attest om, at hindringen skønnes, ikke at være til fare for lufttrafi kkens sikkerhed. Luftfartshindringer med en højde på 100 meter og indtil 150 meter skal afmærkes, hvis Luftfartsvæsenet kræver det. Efter de almindeligt gældende regler skal vindmøller afmærkes med lavintensivt, fast, rødt lys på minimum 10 candela, og lysmarkeringen skal være aktiveret hele døgnet. Lysmarkeringen skal placeres på nacellen (møllehuset), og lyset skal altid, uanset møllevingernes placering, være synligt 360 grader i et vandret plan, hvilket kræver to lamper på hver mølle. 10 candela svarer til lyset fra en 8,5 W elpære. Museumsloven I forbindelse med bygge- og anlægsarbejder kan der fi ndes fortidsminder, som er beskyttet i henhold til museumsloven. For at mindske risikoen for en for alle parter uhensigtsmæssig midlertidig standsning af et igangværende jordarbejde, skal der forinden nye arbejder påbegyndes tages kontakt til Museerne Vordingborg med henblik på en vurdering af, om der bør foretages arkæologiske prøveundersøgelser på de berørte arealer. 16

17 Forslag til Lokalplan Redegørelse Miljøvurdering Miljøvurdering af planer og programmer Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer 3, stk. 1 skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der tilvejebringes planer, som giver mulighed for anlægsprojekter, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Planforslagene er omfattet af kravet om miljøvurdering, da planforslagene giver mulighed for et anlæg til udnyttelse af vindkraft til energiproduktion (vindmøllepark), der er omfattet af lovens bilag 4 (punkt 3i), og det vurderes, at planerne ikke er omfattet af lovens undtagelsesbestemmelser. Der er derfor udarbejdet en miljørapport til kommuneplantillægget og lokalplanen. Miljørapporten er i høring sammen med planforslagene. Vurdering af virkning på miljøet (VVM) Ifølge bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, skal der offentliggøres forslag til kommuneplanretningslinjer med tilhørende VVM-redegørelse for anlæg, som er opført på bekendtgørelsens bilag 1. Vindmølleanlægget, som lokalplanen giver mulighed for at etablere, er omfattet af bilagets punkt 38: Vindmøller over 80 meter totalhøjde eller grupper af vindmøller med fl ere end 3 møller. Der er derfor udarbejdet en VVM-redegørelse for projektet. Miljørapporten for kommuneplantillægget og lokalplanen er indarbejdet i VVM-redegørelsen for vindmølleprojektet, som således udgør en samlet rapport, der opfylder kravene i henhold til planloven såvel som miljøvurderingsloven. 17

18 Vindmøller ved Turebylille Offentlig høring fra 14. november 2012 til 16. januar

19 Forslag til Lokalplan Lokalplanbestemmelser LOKALPLANBESTEMMELSER Lokalplan Vindmøller ved Turebylille Faxe Kommune I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 937 af den 24. september 2009) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2.1 nævnte område: 1.00 Lokalplanens formål 1.01 Det er lokalplanens formål - at sikre mulighed for opstilling af 5 vindmøller med tilhørende tekniske anlæg og vejadgang, - at sikre at der fortsat kan drives landbrug i lokalplanområdet, - at minimere genevirkningerne af anlægget ved nabobeboelse og omgivelser, - at fastsætte bestemmelser, der erstatter de ellers nødvendige landzonetilladelser, 2.00 Område og zonestatus 2.01 Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kortbilag 1 og omfatter del af matriklerne 1a og 2a alle Turebyholm Hgd., Tureby; samt alle matrikler, som efter den 20. december 2011 udstykkes fra de nævnte ejendomme Lokalplanområdet er beliggende i landzone og skal forblive i landzone I henhold til planlovens 15, stk. 4 er der med lokalplanens endelige vedtagelse samtidig meddelt landzonetilladelse efter planlovens 35, stk. 1 til anvendelse af lokalplanområdet, som er i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Det er dog en betingelse, at følgende tinglyses på ejendommen: Ophører brugen af vindmøllerne på ejendommen, skal de tillige med fundamenter ned til 1 meters dybde fjernes senest 1 år efter at driften er ophørt. Arealerne skal retableres til jordbrugsmæssig drift. Dette skal ske uden udgift for det offentlige. Hvis fjernelse og retablering ikke er sket senest 1 år efter at driften er ophørt, kan kommunen lade arbejdet udføre for grundejerens regning Områdets anvendelse 3.01 Lokalplanområdet må anvendes til vindmøller og tilhørende arbejdsareal og anlæg, herunder veje og tekniske installationer, der er nødvendige for driften af møllerne Hver vindmølle skal have en effekt på mindst 2 MW Arealer, der ikke anvendes til det i 3.01 nævnte formål, må kun anvendes til landbrugsdrift. 19

20 Vindmøller ved Turebylille Offentlig høring fra 14. november 2012 til 16. januar Udstykning 4.01 Parceller med vindmøller må højst udstykkes med et areal svarende til vindmøllens vingediameter + 5 meter Vej-, sti- og parkeringsforhold 5.01 Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra Turebyholmvej, som vist på kortbilag Der udlægges areal til etablering af adgangsveje til vindmøllerne med en beliggenhed i princippet som vist på kortbilag 2. Adgangsvejen udlægges i en bredde på 7 m med en kørebanebredde på mindst 5,5 m Ved hver mølle kan der anlægges en permanent arbejds- og vendeplads med den for funktionen nødvendige størrelse og udformning Adgangsveje samt permanente arbejds- og vendepladser skal befæstes med en kørefast belægning af grus Der må ikke etableres permanent belysning af adgangsveje eller arbejds- og vendepladser Bebyggelses omfang og placering 6.01 Inden for området må der højst opstilles 5 vindmøller. Vindmøllerne skal placeres som vist på kortbilag 2. Placeringerne er fastlagt ud fra, at de skal placeres med en ensartet indbyrdes afstand, og at vindmøllerne ikke må opstilles nærmere beboelse end 4 gange møllernes totalhøjde. Afstanden regnes fra opstillingskoordinat til nærmeste hjørne af beboelsesbygning Vindmøllernes totalhøjde fastsættes til mindst 120 m og højst <150 m over fundamentets overkant Alle vindmøller skal opføres med samme rotordiameter. Rotordiameteren må højst være 1,3 gange større end navhøjden Vindmøllernes nav skal fl ugte på en ret linje Overkant af vindmøllernes fundamenter må højst være 0,5 m over terræn Transformer til hver mølle skal være indbygget i nacellen (møllehatten) eller i tårnet. Der kan dog opføres 2 teknikbygninger. Teknikbygningerne skal placeres i umiddelbar nærhed af møllerne og må maksimalt have et grundareal på 30 m 2 og en højde på 4 m Bebyggelses udseende 7.01 Vindmøllerne skal have et ensartet udseende. Mølletårnene skal være koniske rørtårne og møllerne skal have 3 vinger. Alle møller skal have samme omdrejningsretning Vindmøllernes tårn, nacelle og rotor skal fremstå i en lys grå farve, og farven må ikke være mørkere end RAL Vingerne skal være antirefl eksbehandlede, svarende til et maksimalt glanstal på Vindmøllerne kan afmærkes af hensyn til lufttrafi kken efter krav fra Statens Luftfartsvæsen i henhold til de til enhver tid gældende regler 20

21 Forslag til Lokalplan Lokalplanbestemmelser herfor. Anden permanent belysning af møllerne med tilhørende anlæg er ikke tilladt Der kan, i det omfang det er muligt, opsættes telekommunikationsantenner på mølletårnene. Der må ikke opsættes parabolantenner Teknikbygningerne skal fremtræde i dæmpede jordfarver inden for nuancerne af grøn, brun, sort eller grå. Alle teknikbygninger skal fremstå i samme farve. Bygningerne må ikke belyses Der må ikke opsættes reklameskilte. Mølleproducentens fi rmalogo må placeres på møllernes kabine Ubebyggede arealer 8.01 Ubebyggede arealer bortset fra permanente arbejdsarealer, veje o.l. skal fortsat anvendes til landbrugsmæssig drift Arbejdsarealer og lignende ubebyggede arealer skal ved tilsåning/ beplantning, befæstelse eller lign. gives et ordentligt udseende Der må ikke etableres udendørs oplag inden for lokalplanområdet. Kortvarigt kan vendepladserne bruges til oplag af materialer til reparation af vindmøllerne på stedet Terrænet må kun reguleres med +/- 1 meter i forhold til eksisterende terræn med en hældning på højst 1: Ledningsanlæg 9.01 Alle kabler inden for lokalplanområdet skal fremføres som jordkabler. Dette gælder også ved tilslutning til højspændingsnettet Betingelser og tilladelser fra myndigheder VVM-tilladelse Vilkår for meddelt tilladelse til at påbegynde anlægget i henhold til Bekendtgørelse nr af 15/12/2010 om vurdering af visse offentlige og private anlæg virkning på miljøet (VVM) i medfør af Lov om planlægning (VVM tilladelse), skal være opfyldt inden vindmøllerne kan tages i brug. Støjanmeldelse Forud for opstilling og ibrugtagning af vindmøllerne skal det dokumenteres overfor Faxe Kommune, at møllerne kan overholde støjgrænserne i henhold til Bekendtgørelse nr af 15/12/2011 om støj fra vindmøller. Statens Luftfartsvæsen 10.3 Vindmøllerne skal anmeldes til Statens Luftfartsvæsen og afmærkes efter Statens Luftfartsvæsens anvisninger. 21

22 Vindmøller ved Turebylille Offentlig høring fra 14. november 2012 til 16. januar 2013 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger I perioden fra lokalplanforslagets er offentliggjort og indtil byrådet det har vedtaget lokalplanen endeligt må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan forgribe indholdet af den endelige plan. Der gælder i henhold til planlovens 17, stk. 1 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan der i henhold til planlovens 17, stk. 2 under visse forudsætninger opnås tilladelse til bebyggelse eller udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget, såfremt det aktuelle projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om påbegyndelse af et større byggearbejde m.v. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort dog højst et år efter forslagets offentliggørelse. Lokalplanens retsvirkninger Når der er sket offentlig bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre afvigelser fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. En bestemmelse i en lokalplan, hvis indhold er fastlagt efter aftale med statslige eller regionale myndigheder, kan kun fraviges med miljøministerens henholdsvis den pågældende myndigheds samtykke. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven. 22

23 Forslag til Lokalplan Lokalplanbestemmelser VEDTAGELSESPÅTEGNING Således godkendes af Faxe Byråd, lokalplanforslag nr for Vindmøller ved Turebylille, til offentlig høring. Faxe Byråd, den 11. oktober 2012 Knud Erik Hansen Casper Toftholm Borgmester / Udviklingschef 23

24 Vindmøller ved Turebylille Offentlig høring fra 14. november 2012 til 16. januar 2013

25 Forslag til Lokalplan Kortbilag 2q 2e 2d Vordingborgvej 2i 2b 22a 20c 21 17a 22b 20a 20b Turebylille 19 17b 2m 18a 45a 18b 2a 25a Turebyholmvej 2a 53 1a ,0 1a Meter metres Lokalplan Vindmøller ved Turebylille Faxe kommune Kortbilag 1: Matrikelkort og lokalplanafgrænsning Dato: Målestok 1:10.000

26 Vindmøller ved Turebylille Offentlig høring fra 14. november 2012 til 16. januar 2013

27 Forslag til Lokalplan Kortbilag Vordingborgvej Turebylille Turebyholmvej Signaturforklaring Lokalplangrænse Vejudlæg Vindmøller 0 500,0 Meter metres Lokalplan Vindmøller ved Turebylille Faxe kommune Kortbilag 2: Anvendelsesplan Dato: Målestok 1:10.000

28 Lokalplanområde Faxe Kommune - Center for Udvikling - Frederiksgade Haslev -

Lokalplan 049 Tillæg 003 til kommuneplan 2009

Lokalplan 049 Tillæg 003 til kommuneplan 2009 Lokalplan 049 Tillæg 003 til kommuneplan 2009 Vindmøller ved Krashave Indsigelsesfrist XX. xxxx 2012 XXXX 2012 OFFENTLIG HØRING TIL XX. xxxx 2012 Indsigelser og ændringsforslag Forslagene til kommuneplantillæg

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Lokalplan nr. 160 Indholdsfortegnelse: Redegørelse. Beskrivelse af eksisterende og planlagte arealanvendelse. Side 1 Areal, placering... A 2 Baggrund og formål med planen... A 3 Kort beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde. Rammeområde 1.V.2

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde. Rammeområde 1.V.2 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde syd for Torrild Rammeområde 1.V.2 Marts 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

SYDLANGE LAND KOMMUNE

SYDLANGE LAND KOMMUNE SYDLANGE LAND KOMMUNE Lokalpian 3.06 For vindmølle Oureve i 11 Hvad er en lokalpian? Ifølge lov om planlægning har kommunalbestyrelsen pligt til at udarbejde en lokaiplan, før der gennemføres større udstykninger

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. REDEGØRELSE 5 Baggrund for lokalplanen 5 Eksisterende forhold 5 Lokalplanens indhold 6

INDHOLDSFORTEGNELSE. REDEGØRELSE 5 Baggrund for lokalplanen 5 Eksisterende forhold 5 Lokalplanens indhold 6 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 5 Baggrund for lokalplanen 5 Eksisterende forhold 5 Lokalplanens indhold 6 Forhold til anden planlægning 7 Planloven 7 Vindmøllecirkulæret 8 VE-loven 8 Kommuneplan 9 Zonestatus

Læs mere

Lokalplan nr. 69.T23.1

Lokalplan nr. 69.T23.1 Lokalplan nr. 69.T23.1 Solcelleanlæg vest for Kollund Byvej 85, Kollund Forslag Fremlægges fra den xx. måned 20xx til den xx. måned 20xx. (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven indeholder bestemmelse

Læs mere

Tillæg nr. 27b. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025. Område til Vindmøller ved Faster-Astrup. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 27b. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025. Område til Vindmøller ved Faster-Astrup. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 27b Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025 Område til Vindmøller ved Faster-Astrup Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17. juni 2014 FORORD

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 Næsbjerg Rousthøje Årre Roust 28 FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015 Debatoplæg Vindmøller ved Tollestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Projektets to 140 meter høje vindmøller set fra motorvejsbro

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Debatoplæg Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående Indledning offentlighed Ideer, forslag

Læs mere

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter Lokalplan nr. 1013 Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter August 2010 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Vejledning...2 Offentlig høring...2 Klageadgang...2 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning...3

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 9 for et vindmølleområde ved Tendrup Vestermark Rammeområde 8.V.3

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 9 for et vindmølleområde ved Tendrup Vestermark Rammeområde 8.V.3 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 9 for et vindmølleområde ved Tendrup Vestermark Rammeområde 8.V.3 September 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD

Læs mere

Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege

Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege (Forslag) Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege Maj 2013 KOMMUNE- & LOKALPLANLÆGNING Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens udvikling

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen Forslag til Lokalplan nr. 73.1 Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen August 2014 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode... 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger... 3 Klagevejledning...

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

...Lokalplan nr. 082 for Vindmølle ved Dalby...FORSLAG

...Lokalplan nr. 082 for Vindmølle ved Dalby...FORSLAG ...Lokalplan nr. 082 for Vindmølle ved Dalby...FORSLAG Baggrund og formål Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et bestemt område. Det kan

Læs mere

Vindmøller ved Lindum Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V1

Vindmøller ved Lindum Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V1 FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Lindum DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V1 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive

Læs mere

VINDERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 37

VINDERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 37 VINDERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 37 VINDMØLLE?ARK VED LANDTING LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL Lokalplanens formål er at give mulighed for at etablere en vindmøllepark i Landting området. Ved vindmølleparkens

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler Anders Kokborg.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler Anders Kokborg. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Bistrupvej 5, 4700 Næstved som følge af opstilling af vindmøller ved Saltø Gods i henhold til lokalplan nr. 057 for Næstved Kommune 28.

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

LOKALPLAN 24-001 FORSLAG VINDMØLLER VED MARSVINSLUND. Fremlagt i offentlig høring fra XX.XX 2015 til XX.XX 2015.

LOKALPLAN 24-001 FORSLAG VINDMØLLER VED MARSVINSLUND. Fremlagt i offentlig høring fra XX.XX 2015 til XX.XX 2015. LOKALPLAN 24-001 VINDMØLLER VED MARSVINSLUND FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra XX.XX 2015 til XX.XX 2015. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgrænsning og zonestatus 3 3.

Læs mere

Vindmølleområde ved Gilbjergvej

Vindmølleområde ved Gilbjergvej Vindmølleområde ved Gilbjergvej Kommuneplantillæg nr. 7 Forslag Maj 2011 Forord Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor lokalplanens område.

Læs mere

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg INDHOLDSFORTEGNELSE side Lokalplanen... 2 Afgrænsning... 3 Zonestatus... 3 Formål... 3 BESTEMMELSER 1 Anvendelse... 5 2 Afgrænsning

Læs mere

Lokalplan nr. 414 A. Vindmølleområde ved Bystævnet nord for Batum. Forslag

Lokalplan nr. 414 A. Vindmølleområde ved Bystævnet nord for Batum. Forslag Lokalplan nr. 414 A Vindmølleområde ved Bystævnet nord for Batum Forslag Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i lov om planlægning.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. planen med eventuelle ændringer. Ved større ændringer skal planforslaget ud i offentlig høring

Indholdsfortegnelse. planen med eventuelle ændringer. Ved større ændringer skal planforslaget ud i offentlig høring [Skriv tekst] Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse og udformning af det område planen omfatter. Ifølge Planloven

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag

Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag Skovparken Harevænget 2-6 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen kan

Læs mere

DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8

DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8 DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8 November 2010 Baggrund Lolland Kommune vedtog den 23. september 2010 Temakommuneplan for vindmøller. Temakommuneplanen vil blive en del af

Læs mere

FORSLAG. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011. Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.

FORSLAG. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011. Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4. FORSLAG Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011 Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V5 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune som energikommune

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller ved Kjellingbro

Projektbeskrivelse. Vindmøller ved Kjellingbro Projektbeskrivelse Vindmøller ved Kjellingbro Marts 2014 1 Udarbejdet af: Arkitektfirma Mogens B. Leth ApS Magnoliavej 16, 7700 Thisted Mail: mogens.leth@gmail.com Tlf. 40 59 17 01 2 Indledning Denne projektbeskrivelse

Læs mere

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune Lokalplan nr. 77 for et sommerhusområde ved Brøndalstien Hundested Kommmune Redegørelse, side 4 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Regionplanlægning Servitutter

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 360-63 og Kommuneplantillæg 23. Telemast syd for Amalievænget, Nakskov

FORSLAG. Lokalplan 360-63 og Kommuneplantillæg 23. Telemast syd for Amalievænget, Nakskov FORSLAG Lokalplan 360-63 og Kommuneplantillæg 23 Telemast syd for Amalievænget, Nakskov August 2013 Offentlig høring fra den 27. august til 22. oktober 2013 FORSLAG TIL LOKALPLAN FOR TELEMAST SYD FOR AMALIEVÆNGET,

Læs mere

LOKALPLAN 01-012 NYRUP VINDMØLLER NORD-VEST FOR AALBORG KOMMUNE

LOKALPLAN 01-012 NYRUP VINDMØLLER NORD-VEST FOR AALBORG KOMMUNE LOKALPLAN 01-012 VINDMØLLER NORD-VEST FOR NYRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING AUGUST 1996 Vejledning En lokalplan fastlæggerbestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade

THYHOLM KOMMUNE. Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade THYHOLM KOMMUNE Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade FREMLAGT FRA DEN 25. SEPTEMBER TIL DEN 20. NOVEMBER 2002. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 8. JANUAR 2003. LOKALPLAN NR. 1.22 Forord til lokalplanforslaget

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 26. august vedtaget forslag til lokalplan nr. Å 00.00.01 Udvidelse af boldbaner i Køng.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 26. august vedtaget forslag til lokalplan nr. Å 00.00.01 Udvidelse af boldbaner i Køng. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 24 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Forslag til lokalplan nr. Å 00.00.01 Udvidelse af boldbaner

Læs mere

Taksationsmyndigheden har vurderet, at den planlagte opstilling af vindmøller ikke vil forårsage værditab på jeres beboelsesejendom.

Taksationsmyndigheden har vurderet, at den planlagte opstilling af vindmøller ikke vil forårsage værditab på jeres beboelsesejendom. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Engvangvej 1, som følge af opstilling af vindmøller ved Faster-Astrup i henhold til lokalplan nr. 285b for Ringkøbing-Skjern Kommune 8.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANREDEGØRELSE... 3 INDLEDNING / BESKRIVELSE... 3 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 TILLADELSER I ØVRIGT... 5 SAMMENHÆNG

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

Teknisk anlæg Fjernvarmeværk i Kværndrup FORSLAG

Teknisk anlæg Fjernvarmeværk i Kværndrup FORSLAG Teknisk anlæg Fjernvarmeværk i Kværndrup FORSLAG vforslag Lokalplan 2010-21 Offentlighedsperiode Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i 8 uger fra den: 25. december 2010 til den 19. februar 2011 Indsigelser,

Læs mere

Lokalplan T 15.01.01 Solfangeranlæg i Stege

Lokalplan T 15.01.01 Solfangeranlæg i Stege Lokalplan T 15.01.01 Solfangeranlæg i Stege September 2014 Lokalplanen Lokalplan Kommunalbestyrelsen har d. 28. august 2014 vedtaget lokalplan T15.01.01. Planen er offentliggjort på kommunens hjemmeside

Læs mere

Planlægning tager tid. Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet)

Planlægning tager tid. Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet) Planlægning tager tid Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet) Opdeling ift. planlægning Over 25 m (eller fritstående) - Kun opstilling i lokalplanlagte

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12-001 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12-001 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12-001 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Temaplan for vindmøller Tønder Kommune TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø August 2013 Kommuneplantillæg nr. 12-001 er udarbejdet af

Læs mere

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Fremlagt fra den 02.01.2003 til den 27.02.2003. Endelig godkendt den 26.03.2003 HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.30.01

LOKALPLAN NR. B 51.30.01 LOKALPLAN NR. B 51.30.01 FOR DØGNINSTITUTION PÅ FRØRUPVEJ 34A ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2002 2 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. B 51.30.01 Lokalplanens redegørelse. Side Lokalplanens baggrund

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler Anders Kokborg.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler Anders Kokborg. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Søndervej 48, 4700 Næstved som følge af opstilling af vindmøller ved Saltø Gods i henhold til lokalplan nr. 057 for Næstved Kommune 28.

Læs mere

Kommunernes hjemmel til at lave særregler i kommune- og lokalplanlægningen

Kommunernes hjemmel til at lave særregler i kommune- og lokalplanlægningen Notat Det åbne land og friluftsliv J.nr. NST-103-00050 Ref. HWI/HINEL Den 11. april 2011 Kommunernes hjemmel til at lave særregler i kommune- og lokalplanlægningen Vindmølleindustrien har med pressemeddelelse

Læs mere

Vindmøller ved Stakroge

Vindmøller ved Stakroge Vindmøller ved Stakroge Debatoplæg Debatperiode: 8/10 2015-5/11 2015 Tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2013-2024 Vindmøller ved Stakroge Med dette debatoplæg indledes planlægningen for et konkret vindmølleprojekt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 11-577. for et område ved Otterupvej-Bladstrupvej

LOKALPLAN NR. 11-577. for et område ved Otterupvej-Bladstrupvej LOKALPLAN NR. 11-577 for et område ved Otterupvej-Bladstrupvej ODENSE KOMMUNE Miljø- og Teknikforvaltningen, Byplan- og Miljøafdelingen 2001 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet

Læs mere

Lokalplan 2.29 Klitmøller

Lokalplan 2.29 Klitmøller Lokalplan 2.29 Klitmøller Område ved Ajs Mølls Vej Lokalplan godkendt d. 6. juli 2000 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens forhold

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

Lokalplan 11. Vindmøller ved Bovnum

Lokalplan 11. Vindmøller ved Bovnum Lokalplan 11 Vindmøller ved Bovnum Varde Kommune September 2007 Lokalplan 11 Indholdsfortegnelse 1 VARDE KOMMUNE LOKALPLAN 11 VINDMØLLER VED BOVNUM INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 3 I REDEGØRELSE 4 Baggrund

Læs mere

KOMMUNE NR. 3014 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL VED KYSTVEJEN I RUDE

KOMMUNE NR. 3014 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL VED KYSTVEJEN I RUDE ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 3014 FOR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL VED KYSTVEJEN I RUDE Odder Kommune Lokalplan nr. 3014 Lokalplan for et område til offentlige formål ved Kystvejen i Rude. Udarbejdet

Læs mere

Lokalplan. Forslag til. Lokalplan nr. 800.8111-L02 Vindmølleområde ved Høgsted. Offentlig fremlagt. xx.xx.xx - xx.xx.xx

Lokalplan. Forslag til. Lokalplan nr. 800.8111-L02 Vindmølleområde ved Høgsted. Offentlig fremlagt. xx.xx.xx - xx.xx.xx Offentlig fremlagt xx.xx.xx - xx.xx.xx Forslag til Lokalplan Papirformat: A4 Lokalplan nr. 800.8111-L02 Vindmølleområde ved Høgsted MOTORVEJ HØGSTED VREJLEV KLOSTERVEJ Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 418.1 Biogasanlæg ved Åmarken

Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 418.1 Biogasanlæg ved Åmarken SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 418.1 Biogasanlæg ved Åmarken Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse for lokalplantillægget 5 Bestemmelser for lokalplantillægget 12 2 Område og

Læs mere

S. E. Brockhuus har på dine vegne søgt om landzonetilladelse til opstilling af 3 husstandsvindmøller på ejendommen

S. E. Brockhuus har på dine vegne søgt om landzonetilladelse til opstilling af 3 husstandsvindmøller på ejendommen Hesteherregårdspension Aggersvold Dato: 16-10-2014 c/o Investeringsselskabet af 30.4.1 Sagsb.: Milee Store Strandstræde 21, 2.tv. Sagsnr.: 14/59632 1255 København K Dir.tlf.: 72 36 41 50 E-mail: landzone@holb.dk

Læs mere

U01KALPLAN nr. 12-2 For et område ved Ornum, Tra:ndrerup

U01KALPLAN nr. 12-2 For et område ved Ornum, Tra:ndrerup U01KALPLAN nr. 12-2 For et område ved Ornum, Tra:ndrerup ÆRØSKøBIN,G KOMMUNE HVAD ER EN LOKALPLAN? Ifølge kommuneplanloven skal der tilvejebringes en lokalpian, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 11-0007

LOKALPLAN NR. 11-0007 LOKALPLAN NR. 11-0007 Historiecenter Dybbøl Banke SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00 Fax 74 43 49 12 - E-mail raadhus@sonderborg.dk SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune 27. november 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune Indsendt af gårdejer Hans Michaelsen, Kalkværksvej 7, 7790 Thyholm Tage Kristensen, Havrelandsvej 9, 7790 Thyholm På lokaliteten

Læs mere

Debatoplæg. VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune. Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen

Debatoplæg. VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune. Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen Debatoplæg VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune Debatoplæg Testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune

Læs mere

FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede

FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge

Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG I PERIODEN FRA DEN 3. APRIL 2013 TIL DEN 1. MAJ 2013 Vindmøller i Kastrup Enge Baggrund Danmarks nationale energipoltitiske målsætning

Læs mere

GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 115. /e, < > **/< * MED KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 39 FOR ET OMRÅDE TIL TRANSFORMERSTATION VED ÅSTRUP. RKE.

GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 115. /e, < > **/< * MED KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 39 FOR ET OMRÅDE TIL TRANSFORMERSTATION VED ÅSTRUP. RKE. /e, < > **/< * Anmelder: Grenaa Kommune Teknisk Forvaltning Torvet 3, 8500 Grenaa Tlf. 86 32 15 88 Forbrændingsanlæg GRENAA KOMMUNE GRENAA RKE LOKALPLAN NR. 115 MED KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 39 FOR ET OMRÅDE

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 96. for SØNDERSØ KOMMUNE. område B.2.9, B.2.10 og C.2.1. Boligområde ved Frugthaven i Morud

Tillæg 1 til lokalplan nr. 96. for SØNDERSØ KOMMUNE. område B.2.9, B.2.10 og C.2.1. Boligområde ved Frugthaven i Morud SØNDERSØ KOMMUNE for SØNDERSØ KOMMUNE område B.2.9, B.2.10 og C.2.1 Boligområde ved Frugthaven i Morud Januar 2004 Side 1 af 14 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse for lokalplanforslaget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 082. For et område ved Snogebæk Havn

LOKALPLAN NR. 082. For et område ved Snogebæk Havn LOKALPLAN NR. 082 For et område ved Snogebæk Havn Februar 2016 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 28. januar 2015 og sendes i offentlig høring i

Læs mere

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark L o k a l p l a n F.035-2 For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark Bjerringbro Kommune Oktober 2005 I henhold til lov om planlægning Lokalplan F.035-2 For et område til klubhus

Læs mere

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 76

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 76 LOKALPLAN NR. 76 FOR ET OMRÅDE TIL VINDMØLLEPARK VED GESTENGE I STAUNING ~TUFT~PN WflMMTTMT~ i LOKALPLAN NR. 76 Lokalplan for et område til vindmøllepark ved Gestenge i Stauning. Udarbejdet i oktober 1994

Læs mere

LOKALPLAN 210 TEKNISK ANLÆG, VINDMØLLEANLÆG. Ll. Binderup Smorupvej

LOKALPLAN 210 TEKNISK ANLÆG, VINDMØLLEANLÆG. Ll. Binderup Smorupvej LOKALPLAN 210 TEKNISK ANLÆG, VINDMØLLEANLÆG. Vindmølleområde Brorstrup Område A Ll. Binderup Smorupvej Brorstrup Kærvej Kirkevej Rodhøjvej Løgstørvej Kgs. Tisted Elbjergvej Tisbjergvej REBILD KOMMUNE HOBROVEJ

Læs mere

Lokalplanområdet 2 / 18

Lokalplanområdet 2 / 18 Baggrund Holbæk Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at udskifte det eksisterende asfaltanlæg til et moderne, miljømæssigt tidssvarende anlæg, herunder nødvendige tilpasninger af oplag og

Læs mere

LOKALPLAN NR. 075 Tillæg 015 til kommuneplan 2009

LOKALPLAN NR. 075 Tillæg 015 til kommuneplan 2009 LOKALPLAN NR. 075 Tillæg 015 til kommuneplan 2009 Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 200x For et område ved Rønne Stadion Nord December 2013 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget af

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 LOKALPLAN NR. 064 Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011 For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 December 2011 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget

Læs mere

Lokalplan nr. 279. For et område til vindmøller ved Bindesbøl. Ringkøbing-Skjern Kommune. Kort- & Matrikelstyrelsen og- Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 279. For et område til vindmøller ved Bindesbøl. Ringkøbing-Skjern Kommune. Kort- & Matrikelstyrelsen og- Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 279 For et område til vindmøller ved Bindesbøl Kort- & Matrikelstyrelsen og- Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 20. april 2010 Nærmere oplysninger Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1 Lokalplan nr. 54 Bakkely Vindmøllepark Indhold: Lokalplanens baggrund Lokal planområdet Lokal planens ind hold Lokalplanens bestemmelser Vedtagelsespåtegning side 1 side 1 side 1 side 3 side 5 Kortbilag

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 9. oktober 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Ruhøjvej 10, Moestrup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 9. oktober 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Ruhøjvej 10, Moestrup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Ruhøjvej 10, Moestrup, 8983 Gjerlev J som følge af opstilling af vindmøller ved Allestrupgård i henhold til lokalplan nr. 565 for Randers Kommune

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 02.12.01 Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget Vedtaget: 08.10.1985 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk E-mail:

Læs mere

Lokalplanforslag 1.37.1. Området omfattet af Merlegårdsparken og Merlegårdsvej. Tillæg til lokalplan 1.37. Forslag. 30.

Lokalplanforslag 1.37.1. Området omfattet af Merlegårdsparken og Merlegårdsvej. Tillæg til lokalplan 1.37. Forslag. 30. Lokalplanforslag 1.37.1 Området omfattet af Merlegårdsparken og Merlegårdsvej Tillæg til lokalplan 1.37 Forslag 30. oktober 2007 Ishøj Kommune 2007 Indholdsfortegnelse: LOKALPLANOMRÅDET...3 BAGGRUND FOR

Læs mere

Solenergianlæg. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025. Forslag

Solenergianlæg. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025. Forslag Solenergianlæg Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025 Forslag Forslag vedtaget af Viborg Byråd d. 18. 12. 2013 Læsevejledning Til hver retningslinje hører en redegørelse, som nærmere fortæller om baggrunden

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Lemvig Kommuneplan 2013-25. Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees

Tillæg nr. 7 til Lemvig Kommuneplan 2013-25. Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til teknisk formål i form af solcelleanlæg

Læs mere

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY.

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. Odder Kommune Lokalplan nr. 1067 Lokalplan for et område til boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere

Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88

Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88 Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88 GRENAA KOMMUNE LOKALPLANNR. 147 Læsevejledning Lokalplanen er opdelt i en

Læs mere

Lokalplan. for et blandet bolig - og erhvervsområde ved Ørbækvej i Svendborg. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Lokalplan. for et blandet bolig - og erhvervsområde ved Ørbækvej i Svendborg. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv Lokalplan z 590 for et blandet bolig - og erhvervsområde ved Ørbækvej i Svendborg Byg, Plan og Erhverv Lokalplanlægning for lokal udvikling 2 Indhold Lokalplanens redegørelse 5 Baggrund Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ

LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ M.V. SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk 31. marts 2014 J.nr.: NMK-31-01233 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune

Læs mere

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Lokalplan nr. 147 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007 Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...4 Forhold

Læs mere

T I L L Æ G N R. 2 5. Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 2 5. Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 2 5 for et teknisk område, Solvarmeanlæg ved Mangehøje i Jelling Hører til lokalplan nr. 1196 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune

Læs mere

LOKALPLAN 1.36. Torsbo - plejehjem og ældreboliger

LOKALPLAN 1.36. Torsbo - plejehjem og ældreboliger LOKALPLAN 1.36 Torsbo - plejehjem og ældreboliger Ishøj Kommune 2001 BAGGRUND FOR LOKALPLAN 1.36 Torsbo Plejehjem blev opført i 1957-58 som et af de første større, offentlige byggerier i Ishøj Kommune.

Læs mere

Værditabsordningen. Vindmølleprojekt Køge Havn, Køge Kommune. Dato - Dok.nr. 1

Værditabsordningen. Vindmølleprojekt Køge Havn, Køge Kommune. Dato - Dok.nr. 1 Værditabsordningen Vindmølleprojekt Køge Havn, Køge Kommune Dato - Dok.nr. 1 Energinet.dk Selvstændig, offentlig virksomhed ejet af den danske stat ved Klima-, energiog bygningsministeriet Ejer og driver

Læs mere

VVM tilladelse til opstilling af 3 vindmøller ved Skaføgård

VVM tilladelse til opstilling af 3 vindmøller ved Skaføgård VVM tilladelse til opstilling af 3 vindmøller ved Skaføgård i henhold til VVM bekendtgørelsens 2, stk. 3 nr. 2. Anlæggets navn: Matrikel nr.: Anlægget ejes og drives af: Vindmøller ved Skaføgård 3, Skaføgård

Læs mere

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov.

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. Det naturskønne område som bl. a. indeholder flere mindre søer,

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle KVA Vind 6 på Tingvej 12, 4241 Vemmelev. Matr. nr. 11b Stude by, Hemmeshøj

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle KVA Vind 6 på Tingvej 12, 4241 Vemmelev. Matr. nr. 11b Stude by, Hemmeshøj Niels Christian Vedel Müller Tingvej 12 4241 Vemmelev Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle

Læs mere

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008 Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr April 2008 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes. Lokalplaner

Læs mere

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal  ~ ' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse HVIDEBÆK KOMMUNE o o o og, Q ~,,, /, V' km ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' \" Ugertøse " Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse Indholdsfortegnelse Redegørelse Planens forhold til anden planlægning:

Læs mere

Svend Bodholt Nielsen Resenborgvej 20 7400 Herning. 11.september 2013

Svend Bodholt Nielsen Resenborgvej 20 7400 Herning. 11.september 2013 Svend Bodholt Nielsen Resenborgvej 20 7400 Herning 11.september 2013 Anmeldelse af etablering af gyllebeholder - Resenborgvej 20, 7400 Herning Ikast-Brande Kommune har den 13. august 2013 modtaget en anmeldelse

Læs mere

VVM-tilladelse til opstilling af ved Thorsminde vest for Låsby

VVM-tilladelse til opstilling af ved Thorsminde vest for Låsby SFP Wind Denmark Aps steffenlarsson@hotmail.com Att.: Steffen Larsson 14. januar 2016 VVM-tilladelse til opstilling af ved Thorsminde vest for Låsby Silkeborg Kommune meddeler hermed VVM-tilladelse til

Læs mere

Lokalplan 241- Forslag

Lokalplan 241- Forslag 1 Lokalplan 241- Forslag Genbrugsplads og renseanlæg på Møllevej Marts 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om -

Læs mere