THE ANOREXIA OF AGING I PLEJEHJEM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "THE ANOREXIA OF AGING I PLEJEHJEM"

Transkript

1

2 Bachelor projekt: The anorexia of aging i plejehjem Skrevet af Yuriko Takahashi I klinisk diætetik, Ernæring og Sundheds, Ankerhus Vejleder: Ane Kruse Antal sider : 35 sider Anslag : Antal side inkl. bilag og forside : 75 sider Juni, En stor TAK til Peder Lykke Centret

3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning Baggrund af emnevalg og problemindkredsning Problemformulering Afgrænsning og præcisering af genstandsfelt Videnskabsteoretisk tilgang Metode Gerontologi Hvad er aldring? Fysiologi i den normale aldring Vigtigheden af drive to eat, funktionsevne og livskvalitet The anorexia of aging Evidens og definition Fysiologi Patologi: ikke-fysiologiske faktorer Interventioner Ernæringsprincipper ved ældre Ideel BMI Screening Kostformer Normalkost Sygehuskost Kost til småtspisende Tykke- synkevenlig kost Energi- og ernæringsbehov hos ældre Ernæringsterapi Ernæringsindsatser i Peder Lykke Centret Peder Lykke Centret Ernærings politik i Københavnskommune og PLC Observation 1.: Måltiderne og ernæringsindsatser i afdelingen CII Observation 2.: Andre faggrupper Cases. 29 3

4 5. Analyse: at finde vejen til forbedringen Interviews betingelser Den fænomenologiske analyse Interviewresultat: analyse og diskussion Roller og tværfaglighed Oplevelse af sammenhæng ved at bruge KOS Vurdering af barrierer og muligheder i ernæringsindsatserne Handlekompetence og handlemodel Det pædagogiske måltid fokus på livskvalitet Succesfaktor og problemfaktor Min rolle som klinisk diætist Konklusion Referenceliste Bilag 45 Bilag 1. Litteratursøgning Bilag 2. Figurerne i gerontologi.. 46 Bilag 3. Artikler om ernæringsinterventioner i The Anorexia og Aging 47 Bilag 4. Screeningsskema: ESPEN. NRS Bilag 5. Screeningsskema: Malnutrition Universal Screening Tool (MUST) 49 Bilag 6. Screeningsskema: Mini Nutritional Assesment (MNA) Bilag 7. Screeningsskema: Hurtig Vurdering af Ernæringsmangel (HVEM).. 51 Bilag 8. Screeningsskema: Anbefaling for den danske institutionskost Bilag 9. Screeningsskema: Københavns kommune Bilag 10. Vejledning til ernæringsterapi: Københavns kommune. 54 Bilag 11. Cases Bilag 12. Interviewspørgeskema. 57 Bilag 13. Worksheet: interviews databehandling.. 59 Bilag 14. Verificering Bilag 15. Pædagogiske måltider.. 74 Bilag 16. PRODUKT: HANDLEMODEL ved ernæringsterapi

5 Indledning 1.1. Baggrund af emnevalg og problemindkredsning I de industrialiserede lande vokser ældrebefolkningen sig større og større 1. I dag er befolkningen som er fyldt 65 år og udgør 16,8 % af den danske befolkning. Ifølge den seneste befolknings-fremskrivning, vil der i år 2044 være personer der er fyldt 65 år som udgør 24,5 % af den danske befolkning 2. (Danmarks statistik maj. 2011). I Danmark i dag er størstedelen af ældre danskere selvhjulpne. Ca.96 % af ældre mellem 65 og 79 år bor i eget hjem. 75 % af ældre på 80 år og derover bor i eget hjem, mens 25 % i ældrebolig eller på plejehjem (Halkjær og Højgaard, 2005). Der vil være endnu flere i fremtiden der får plejehjem som sidste hjem, I de næste 20 år forventes det, at der bliver etableret 40,000 nye plejeboliger i Danmark (By - og Boligministeriet ). I modsætning til, at det mest udbredte problem hos hjemmeboende ældre er overvægtighed, findes en markant andel af ældre der er undervægtige og underernærede i danske plejeboliger; Omkring 30 % af ældre med tilknytning til hjemmepleje og næsten halvdelen af beboere på plejecentre og lign. har et utilstrækkeligt energi-indtag (Den nationale kosthåndbog, p-288). En række undersøgelser, der blev gennemført forskellige steder i landet med mere end 4,000 ældre i hjemmepleje og på plejecentre viser, at ca. 20 % har et BMI <18,5 og 60% har et BMI <24, og 38% har haft et nyligt større vægttab 4 (Beck et al, 2005). Når man bliver gammel og ikke længere kan hjælpe sig selv, så skal man overveje at flytte til plejehjem; Plejebolig er et sted, hvor de kan bo, når de nu er for svage til at klare sig selv i eget hjem (Møller 2007, 119). Men skal man opfatte plejehjem kun som endestationen for livet? Kan man ikke forvente at forbedre ældres helbredstilstande og beholde deres funktionsevne og fysiske færdigheder længst muligt, og øge deres livskvalitet i et plejehjem? Hvad er teoretisk set mulig og hvilke barrierer er der i praksis? Jeg har taget en projekt- praktik på et plejehjem, Peder Lykke Centret i København, hvor de ernærings faglige personalet i lang tid har arbejdet struktureret på underernæring hos beboerne. Ved at observere aktuelle indsatser på plejehjemmet, vil jeg forsøge at identificere faktorerne som er afgørende til at forbedre beboernes ernæringstilstand i hverdags praksis. 1 Middel-levetiden i Danmark i 2011 var 77,3 år for mænd og 81,6 år for kvinder (Danmarks statistik feb. 2012). 2 Hvilket skyldes en meget lav dødelighed. Hvis døde-ligheden fra perioden holder sig på samme niveau i al fremtid, vil 64 pct. af pigerne og 51 pct. af drengene, der fødes nu, opnå at blive 80 år. 3 Kilde: Møller, 2007, s Herved understreges at normalvægt hos ældre er BMI mellem 24-29, uddybes i kap 3,

6 Kliniske diætister som professionelle har i mange år arbejdet med underernærede ældre som er indlagt i sygehuse, men der findes stadig ikke mange kliniske diætister der arbejder med ikke-syge men bare svækkede ældre mennesker i plejeinstitutioner. Jeg er blevet mere og mere interesseret i at arbejde med ernæringstilstanden hos ældre i plejeboliger på både forebyggelses niveau og behandlings niveau. Men hvad kan vi som kliniske diætister bedst bidrage til i forhold til denne problemstilling i reelle arbejdssituationer i plejeboliger? Hovedårsagen til underernæring i plejeinstitutioner er et meget reduceret fødeindtag hos de ældre. Fysisk- og psykisk svækkelse hos ældre skyldes sandsynligvis en uhensigtsmæssig ernæring. Jeg vil derfor fokusere på, hvordan man taber appetitten og appetitregulerings evne ved aldring. The anorexia of aging er fysiologisk set kernefaktoren for underernæring hos ældre, men det betyder også, at den kan være nøglen der åbner op for nye muligheder for ernæringsindsatser i plejeboliger. Desuden er jeg interesseret i at undersøge betydningen af de ansattes forskellige tankegange og tilgange til at udføre disse indsatser. Dette genererer følgende problemformulering: 1.2. Problemformulering Hvordan kan jeg som klinisk diætist bidrage til det tværfaglige samarbejde mellem forskellige personalegrupper i forhold til the anorexia of aging, og således øge kostindtaget og livskvaliteten hos beboerne på plejeinstitutionen Peder lykke Centret? 1.3. Afgrænsning og præcisering af genstandsfelt Jeg beskæftiger mig i denne opgave med ældre mennesker i ernæringsrisiko der bor i plejeboliger som målgruppe. Desuden har jeg fokuseret særligt på småtspisende beboere som jeg mødte på afdelingen CII på plejehjemmet Peder Lykke Centret (her efter PLC) i Københavns Kommune. Genstand i undersøgelsen er desuden visse ansatte med forskellige fagbaggrunde mht. beboeres underernæring i institutionen. Betegnelsen plejehjem findes officielt ikke længere i kommunernes borgerservice. Under den nye lovgivning er plejehjem og beskyttede boliger blevet omdannet til plejeboliger, og der bygges ikke nye plejehjem igen (Lov om almene boliger m.v., kap.9b 5 ). Da begreberne plejehjem og plejeboliger er næsten ens, og da ordet plejehjem stadig bedst repræsenterer begrebet i almen brug, benytter jeg både plejehjem og plejeboliger afhængig af konteksten. 5 kan findes på 6

7 Der er ikke enighed om den aldersmæssige definition af ældre (Kjøller et al. red. 2007, s.413). Oftest kategoriseres befolkningen der er fyldt 65 år og derover som ældre baseret på lovmæssige forhold, såsom pensionsalder (i Danmark), og den mest almindelige klassificering i fysiologiske/ medicinske, sociologiske og demografiske undersøgelser i ældreområde er under eller over 65 år, uden nogen retningslinje. I offentlige plejeboliger i Danmark findes der heller ikke en klar grænse for indflytnings alder. Der blev taget udgangspunkt i alders-gruppen år og opefter pga. de økonomiske bemærkninger, men det er borgerens behov, der er afgørende, snarere end det er en bestemt alder (Indenrigs- og Socialministeriet, ). Jeg definerer derfor ikke målgruppen med alder. Beboernes fysiske, psykiske og sociale forudsætninger skal overvejes uanset alder. I denne opgave skelner jeg ikke mellem beboerne i ernæringsrisiko efter sygdomme/ lidelser, dvs. jeg opfatter alle beboer som målgruppe for observation uanset om de har sygdomme eller ej. Grunden er delvis, at det er meget svært at skelne, og delvis at mange af sygdomme er en del af aldring og hænger sammen med nedsat appetit og kostindtag hos dem. Kun appetitløshed under aktuel akutsygdom (f.eks. en infektionssygdom) udtages fra observationen. Selvom underernæring som definition drejer sig om alle ernæringsstoffer, tages der her i opgaven udelukkende hensyn til vægttab, undervægtighed og underernæring med muskeltab, som skyldes et utilstrækkeligt protein - og energiindtag (PEM. Se 2.2.). Manglen af visse vitamin, calcium, osv. nævnes i opgaven kun hvis det er betydning for PEM eller tab af funktionsevne Videnskabsteoretisk tilgang Dette projekt er blevet ud arbejdet i tvær- videnskabeligt perspektiv, da sundhedsarbejde skal betragtes både fra naturvidenskabelige, humanvidenskabelige, og samfundsvidenskabelige aspekter. Denne uddannelse har givet mig et sundhedssyn, der anskuer mennesket fra en holistisk vinkel. Mine paradigmatiske baglande med hensyn til projektet er derfor også flere og lagdelte, hvorfor jeg arbejder derfor tvær-paradigmatisk i opgaven. I den naturvidenskabelige del af opgaven indskriver jeg mig i det empirisk-analytiske paradigme(launsø og Rieper 2005, s.55-57). At klargøre biologiske - og fysiologiske mekanismer i aldring, og at identificere årsagsfaktorer i svækkelse pga. underernæring er 6 kan findes på 7

8 den væsentligste måde at arbejde på, for at forbedre konsekvenser af problemet. Igennem litteratursøgning har jeg forsøgt, fra en forklarende forsknings-tilgang, at finde forklaringer til systematisk appetitløshed som følge af vægttab og underernæring hos ældre, eller at finde en regelmæssig årsag til vellykket indsats. Jeg arbejdede under processen af litteratursøgning fra en objektiverende tilgang, dvs. at jeg som subjekt befinder mig udenfor og kigger på teksten som et objekt, og fortolker dette som et ny viden eller fakta (Thisted 2010, s.46). Det skal understreges, at den viden som jeg har indsamlet via litteratur indgår i min kundskabs kontekst, som senere omsættes til materialer til at skabe min for-forståelse (Launsø og Rieper 2005, s.70). I den human og samfundsvidenskabelige del af opgaven, arbejder jeg udfra det fortolkningsvidenskabelige paradigme (Launsø og Rieper 2005, s.58-60). Her antager jeg, at det, at hvad jeg indsamler i mine observationer og interviews består af meningsfulde fænomener, dvs. fænomener der indeholder mening i kraft af de mennesker der står bag (Thisted 2010, s.60), og derfor opnåelsen af forståelse af menneskelige handlinger hos genstanden er kerne i min undersøgelse. Herved er jeg som den person der udfør forskningen ikke neutrale iagttagere, men en væsentlig aktør i undersøgelsen. Derudover er min tilgang præget af Hans-George Gadamers ( ) filosofiske hermeneutik (Dahlager og Fredslund 2007, s. 159, Jensen og Johnsen 2010, s.56). Jeg sætter min forforståelse i spil for at opnå bedst mulig forståelse af genstanden. Eksempelvis når jeg møder nye mennesker/ hændelser i undersøgelsen bruger jeg aktivt min for-forståelse, der er præget af tidligere litteraturlæsning, og stiller et spørgsmål eller opstarter dialog, for at få opdateret forståelsen. (Jensen og Johnsen 2010, s.57). Min for-forståelse om underernæring i plejehjem som er bygget op gennem min uddannelse og litteraturlæsning, før jeg mødte mennesker i PLC er: - Underernæring i plejeboliger opstår pga. utilstrækkelig opmærksomhed og viden i ernæring. Manglende tid og ressourcer til en grundig observation og screening på beboere og tilpas omsorg, manglende fokus på kvaliteten af mad og måltider og utilstrækkelig madordning mht. beboerne i ernæringsmæssige risiko skulle være årsagen. - Man kan identificere mange, men klare elementer som påvirker ældres appetitløshed ved interventioner, fordi The anorexia of aging skyldes biologisk ændring hos ældre. Og der skal kunne findes et mønster på, hvordan appetit og kostindtag øges. - Kan min opgave ikke være at finde årsagerne og behandle/forbedr disse ved at bruge min faglig viden og færdigheder som klinisk diætist? 8

9 Forståelse (horisontsammensmeltning) kan sker, når jeg møder en person og begge parter sætter hver deres for-fortståelse i spil i en konkret situation. Jeg har valgt det kvalitative interview til undersøgelsesmetode, hvor kan jeg stille spørgsmål der reflekter min forforståelse og hvor interview-personen kan giver svar med mening som udspringer fra vedkommendes egen horisont. Derved opnås forståelsen af f. eks. en social- og sundheds hjælperes livsverden 7 om mad, ernæring og ældrepleje, i forbindelse med dennes faglige/arbejdsmæssige gøremål og personlige moral. Som jeg beskrevet ovenfor ønsker jeg at undersøge hvordan ernæringsindsatser virker i praksis. Torben K. Jensen og Tommy J. Johnsen hævder, at man ikke kan beskrive og forstå en praksis i institution, uden at undersøge selvforståelsen hos de mennesker der befolker denne institution (Jensen og Johnsen 2010, s.207). Derfor er en af mine udfordringer i undersøgelsen at udforske selvforståelsen hos personer der arbejder i PLC. Jeg finder også det dobbelthermeneutiske forhold (Giddens )under interviewundersøgelse 9 meget interessant og vigtigt, derfor forsøger jeg i interviewet at belyse hvordan interviewpersoner, de ansatte i PLC, forstår deres egne og beboernes følelser og tanker, og hvordan de fortolker disse, således at jeg bedre kan forstå deres livsverden. Gadamer pointerer også, at Al forståelse er situationsbundet og forståelse er sagforståelse (Jensen og Johnsen 2010, s.58). Det er derfor vigtigt, at jeg designer interviews som kan belyse en konkret personlig holdning til emnet, og at jeg analyser min empiri med et fokus på saglighed og praksis Metode Projektet består af to forskellige typer undersøgelser: 1) Litteraturstudiet om aldrings fysiologi; herunder ændring af appetitregulering hos ældre; the anorexia of aging. Dataindsamling fra flere eksisterede interventioner af effekten på anorexia of aging ved en systematisk litteratursøgning: sekundær empiri. 2) En subjektiv observations- og deltagende undersøgelse om ernæringsindsatser i PLC ved at følge og hjælpe personalets arbejdsgang og at tale med beboerne. Kvalitative interview med personalet fra de fire forskellige faggrupper om, hvordan de vurderer 7 Livsverden begribes efter Habermas moderne velfærdssamfunds teori, som vores egne forklaring og selvfølge viden som er opbygget af hverdags oplevelser. Livsverden antages også en faktor, der forudsætter ens handlingskræft (Jensen og Johnsen 2010, s.213, Brinkmann og Tangaard, 2011, s.31) 8 Kilde: Jensen og Johnsen 2010, s Under projektpraktikken i PLC, har jeg ofte oplevet at jeg har skullet analysere hvordan personalet har forstået beboernes tanke- og følelsesliv. Jeg skal nemlig fortolke anden persons fortolkning. 9

10 PLCs aktuelle ernæringsindsatser og visse teoretiske interventioner, og hvad de synes er vigtigt ved ernæring i ældrepleje i praksis: primær empiri. Pkt.1) fungerer også som for-forståelse-skabende, til at udarbejde interviewguiden til det kvalitative interview, pkt 2). Litteratursøgning er gennemført systematisk via Det kongelige biblioteks fagliglitteratur søgemaskine. Søgeords findes i bilag 1. Jeg har valgt semi- struktureret interviewform med de ansatte, hvor jeg holder fast i visse konkrete undersøgelsesspørgsmål, f.eks. deres ernæringsmæssige arbejdsopgaver og holdning til særlige indsatser. Samtidig sikres det at de har åbne muligheder og tid til at tale frit. Efter undersøgelserne, analyserer jeg mine data ved kodning, der er inspireret af Malteruds fænomenologiske analysemetode (Se. 5.2.). Interviews analyse fortages ved inddragelse af teorien om faglighed og saglighed (Fink 1989), handles teori i sundhedspædagogik og Antonovskys teori om oplevelse af sammenhæng (Se. 5.3.) for at diskutere personalets forståelse af ernæring og livskvalitet i forhold til deres fag og menneskeligkompetencer. Undersøgelses resultat vurderes og diskuteres ved anvendelsen af; validitet, intersubjektivitet, refleksivitet og generalisérbarhed (Se. bilag 14). 2. Gerontologi 2.1 Hvad er aldring? Fysiologi i den normale aldring - Ifølge Dr. E.J. Masoro 10 defineres aldring som: the deteriorative changes, during the adult period of life, which underlie an increasing vulnerability to challenges, thereby decreasing the ability of the organism to survive (Masoro, 2001). Menneskets biologiske aldring kan forklares i mangfoldige teorier, men en af hovedhypoteserne er, at aldring er bestemt af slitage i reproduktion af genetiske materiale gennem livet (Christensen 2009, s. 136). Med andre ord, opsamlingen af tilfældige fejl i nucleotid-rækkefølgen i DNA molekylerne (= mutation) forårsager individets aldring. Den afgørende faktor i mutation tyderes på at være nogle uønskede kemiske forbindelser der produceres under vores stofskifteproces, f.eks. frie radikaler. (Ebbesen 1986) Den biologiske aldring opstår på molekylær- og cellulær niveau, og føres til vævs - og organs niveau, og medfører derved til organismens funktionsbegrænsning (Hendriksen 2002, s.133). 10 E.J. Masoro 10, er med Aging Research and Education Center, Department of Physiology, the University of Texas Health Science Center, San Antonio 10

11 Ved aldring ændres kroppens sammensætning, dvs. at, kroppen mister fedt fri masse (hovedsageligt muskler og knogler) og væske ved år og derover. Derimod stiger indholdet af fedt masse (figur 1. bilag 2, Ritz 2000). Et tab i kroppens muskelmasse betyder ikke udelukkende et tab i muskelvæv(og dermed nedsat mekanisk funktion og fysisk-aktivitets niveau), men også reduktion i energiomsætnings niveau (Ingeslev 2002 s.23, Hyldstrup 2005, s.290, Gariballa 2011 s.342), og tab i muskler i alle organer, hvilket også påvirker organernes funktionsniveau negativt (figur 2.). Menneskets biologiske forandringer kan således betegnes som svækkelse i homøstasemekanismer, dvs., reguleringen af væske- og elektrolytbalancen, fedt/ fedtfri - masse sammensætning, blodtrykket, temperaturen, appetitten, immunforsvaret. (Hjort 2004, s.37). Som eksempler på symptomer nævnes; ændring i visse hormon sekretion, kognitiv tilbagegang, nedsatte sensoriske funktioner (syn, hørelse, lugte og smag, balance) og nedsat funktionsevne i fordøjelseskanal, lunger, hjerte og kar, nyrer, osv. Når man tale om normal aldring, er det væsentligt at definere hvad aldersbetingede (= biologiske, uundgåelige) ændringer/ aldersrelaterede ændringer er. Med andre ord, bør man skelne mellem, hvilke ændringer der skyldes aldring i sig selv, og hvilke ændringer der skyldes udefra-kommende faktorer som f.eks. kroniske/ akutte sygdomme, lidelser, skader, osv., for at få et billede af menneskets normale (vellykket!) aldring. Men en sådan skelnen er enormt vanskelig netop fordi, at aldringsprocessen varierer meget fra menneske til menneske. Nogle mener imidlertid, at det ikke er nødvendigt at skelne, fordi alders-relaterede sygdomme er en integreret del af aldring og derfor skal man inkludere alle endogene - og eksogene faktorer når man studerer de figur.2. Aldersrelateret nedgang i organfunktioner (Kirk og Schroll 1998) tabel.1. De almindeligste aldersrelaterede sygdomme (Hjort, 2004 s.41) Hjernen Kredsløbet Skelettet Hormoner Øjne Ører Tænder Demens Apopleksi Perkinsons Syge Myokardieinfarkt Apopeksi Nedsat blodcirkulation i benene Osteoporose og brud Slidte led (artroser) Type 2 diabetes Lavt stofskifte Grå og grøn stær Nethindedegeneration Nedsat hørelse Tand- og tandkødssygdomme 11

12 fysiologiske aspekter af aldring (Masoro 2001). Det skal understreges, at både aldersbetinget aldring og aldersrelateret aldring kan påvirkes af livsstils - og miljø faktorer, og således kan begge forebygges (Hjort 2004, s. 44) Vigtigheden af drive to eat for at beholde funktionsevne og livskvalitet At bevare funktionsevne er afgørende for ældres livskvalitet. Der tegner sig mønster af, at de ældre som bevarer en fornuftig vægt og muskelmasse sandsynligvis også kan bevare bedre funktionsevne. Vægttab hænger sammen med tab af muskelmasse. Protein-energi-malnutrition, PEM defineres som en tilstand, hvor energi- og næringsstoffernes expenditure overskrider indtagelsen af disse. Hos ældre personer, udvikler PEM sig ofte til immunforsvars-svigt, som kaldes malnutrition-associeret immun-bristsyndrom (MAIDS), der omfatter CD4 + T celle lumphopema, hvor forsvaret over for mikroorganismer, toksiner, kræftgener mm. forringes, hvilket resulterer i usædvanlige infektioner og dårlig helbredende evne (Cederholm 2100, s.172.). PEM påvirker psykisk helbred, hvilket også har stor betydning for livskvalitet. Konsekvenserne af PEM hos ældre ses i tabel 2. PEM vil i de fleste tilfælde føre til et tab af kropsmasse og muskler; hvilket kaldes sarkopeni (ses også i tabellen, pkt.8), som markant påvirker kroppens funktion, da åndedrætsmuskulaturen, håndgrebs- og benstyrken svækkes (Cederholm 2011 s.172) (se. figur 3. bilag 2). Et sådant fald i funktionsevne ses allerede efter et ganske lille vægttab. (Pedersen 2007, s.164) Vægttab som følge af sarkopeni leder ofte til funktionstab, og dermed til en nedsat evne til at klare sig i eget hjem. Disse problemer har stor betydning for den enkeltes følelse af selvværd og uafhængighed. For den ældre kan et funktionsevnestab medføre besvær med at deltage i socialt liv, besvær med at deltage i almindelige fritidsaktiviteter, hvilket nemt kan påvirke livskvaliteten (Avlund 2007 s. 240). Patogenesen ved sarkopeni er kompleks. Selvom sarkopeni og tab af funktionsevne og færdighed er en del af biologiske forandringer, kan de godt forebygges ved at opretholde en god helbred tilstand og et godt fysiskaktivitets niveau, således at man kan undgå proteinnedbrydning i muskelvæv(cederholm 2011 s.173). Forebyggelse af PEM, ved at sikre tilstrækkelig næring, især protein er lige så væsentlig. tabel.2. Konseqvenser med PEM hos ældre (Morlay, 1997) 1) Immundefekt : Faldt CD4 + Tceller : Øget infektion 2) Tryksår 3) Anæmi 4) Fald 5) Kognitiv underskud 6) Osteopeni 7) Ændret lægemiddelmetabolisme 8) Sarkopeni 9) Nedsat vejrtræknings kapacitet 12

13 Mad og måltider markerer identitet og socialrelationer. (Pedersen 2007, s.160) Det at være i stand til at vælge/ tilberede mad, og at indtage tilstrækkelige mængder er årsagen til, og samtidig formål med, en vellykket aldring The anorexia of aging Evidens og definition Undersøgelserne indikerer at et lavt energi- og næringsstofindtag hos ældre er udbredt i næsten alle udviklede lande. En SENECA undersøgelse 11 viser, at energiindtagelse hos samme gruppe ældre i gennem fire års interval (70-75 år til 75-80år) reduceret med ca. 7 % for både mænd og kvinde (Hyldstrup 2005, s.293). De ældres faldende energiindtagelse kan ses som kroppens appetitregulatoriske reaktion på deres nedsatte energiomsætningsniveauer, men ændres kostindtags reduktionsniveau overskridesofte det energiniveau de behøver at indtage. Dette skyldes appetit dysregulering hos ældre. Nicholas P. Hays og Susan B. Roberts har i deres rapport the anorexia of aging in human opsamlet en række interventioner med hensyn til appetit- og energiomsætningsregulering hos ældre sammenlignet til denne hos yngre (Hays, 2006). En intervention hvor unge og ældre raske mænd i en 3 ugers periode blev over- eller underfodret viser, at selvom begge aldersgrupper fik næsten samme hhv. vægtøgning eller vægttab, kunne de yngre slippe af med den overskydende vægt de havde fået i løbet af overfodringen, mens de ældre kun tabte 29 % af den overskydende vægt. Endvidere kunne de yngre genvinde alle de vægt efter underfodring, ved at markant forøge kostindtaget, mens ældre øgede ikke deres kostindtage og kun genvandt 64 % af den tabte vægt. Anden studie dokumenterede, at når der gives en portion yoghurt før måltidet kan ældre personer ikke justere kostindtagelsen tilstrækkeligt og ender med at overspise %, mens yngre har mere præcise reguleringer med deres indtag ved måltidet efter (Morley 1997). Alle resultater peger på, at ældre mennesker ikke kan regulere appetitten og kostindtaget som yngre kan. Der er nu en god evidens for, at appetit-dysregulering som fulgt af kostindtag-dysregu-lering hos ældre er stort set en af naturlige processer i den normale aldring. Desuden kan dette medføre skadelige konsekvenser i ældres fysiske, psykiske og sociale tilstande og livskvalitet. Sådan en proces kaldes the anorexia of aging (MacIntosh, 2000). 11 SENECA (Survey in Europe on Nutrition and the Elderly a Concerted Action) er en longitudinel multicenter undersøgelse, hvor europæiske ( inkl. Danmark ) ældres kostvaner og indtag blev undersøgt. 13

14 2.3.2 Fysiologi 12 Appetit regulerings mekanisme Regulering af fødeindtagelse er en ekstrem kompleks proces. Centrale faktorer for appetitten, dvs. drivkraft til at spise stimuleres af en række neurotransmittere; opioids, noradrenaline, neoropeptide Y (NPY), orexins, glanin og ghrelin, og hæmmende effekt styres af corticotrophin-releasing factor(crf), serotonin, cholecystokinin(cck) og muligvis insulin og nutric oxide(no). Det centrale fodrings- system fin-reguleres ved at modtage signaler fra de perifere systemer der sanerer mæthed. Under måltidet, bidrager den første feedback fra mekanoreceptorer som respons på madens indgang i maven til følelsen af mæthed. Når maden optages og passerer gennem tyndtarmen videresender både mekano- og kemoreceptorer signaler til hypo-thalamus, hvilket resulter i ophør af fødeindtagelse. Disse signaler medieres primært af frigivelsen af peptidhormoner, der omfatter CCK, peptid YY(PYY), and glucagon-like peptide 1(GLP-1). Flere hormoner fra mave, tarme, og bugspytkirtlen, som CCK, GLP-1, og amylin, har feedback-effekt på maven for at bremse mavetømning, ved at øge og forlænge distension på maven. Feedback signaler fra perifere fedtceller via leptin og muligvis tumor necrosis faktor- α (TNF-α) og absorption af næringsstoffer fra tarmen bidrager også til at skabe mæthed. Der reporteres at visse kønshormoner f.eks, testosteron har også effekt på at stimulere appetitregulering. Reguleringssystem illustreres i figur 3. (bilag 2) Fysiologisk anoreksi ved aldring Den fysiologiske anorexia of aging formodes at ske via svigt et eller flere steder i ovennævnte appetit-regulerings mekanisme, eller/og aldring i visse funktioner i organismen; 1) Hormonelle ændringer: - En reduceret sekretion af visse appetit- førende hormoner, som opioids, ghrelin, testosteron, NPY har muligvis negativ effekt på fødeindtagelse. - En øget sekretion af visse appetit hæmmende hormoner som CCK, leptin, PYY har muligvis negativ effekt på fødeindtagelse. 2) Ændring i gastrointestinal funktion: - Ved aldring falder antallet af receptorer i maven og ligeledes antal af neuroner. Derved aftagers sensitivitet over gastrointestinal distension. Mave væggen mister også elasticitet. Således sendes mættende - signaler før maven bliver mæt. 12 Dette afsnit er skrevet efter Morley 1997, MacIntosh 2000 og Chapman

15 - Distension i antrum er sandsynligvis relateret til større mæthed end i distension i fundus, og ældre har en tendens til at holde maden længere i antrum, i forhold til yngre. - Der findes langsommere mavetømning blandt ældre, hvilket formodes at medføre for- tidlige- og for-store mæthed, appetitløshed, eller kvalme. 3) Øget cytokin aktivitet: Aldring i sig selv er en form forstress. Der observeres nogle stresslignede ændringer i ældres hormonelle mønster, f.eks. øget cortisol, nedsat kønshormoner. Især øget TNF-α formodes at være en faktor til anoreksi. 4) Formindsket lugte- og smagssans: Der er evidens for, at lugtsansen forringes, især efter en alder af 50 år. Undersøgelserne viser en stærk sammenhæng mellem nedsat lugte- og smagssanse og en ringe interesse for kostindtag. Desuden er det næsten umuligt at udpege ud, hvad der forårsager appetitløshed hos en ældre person, dels fordi appetitregulerings mekanisme ikke er fuldt klargjort, og fordi mekanismen virker forskelligt hos forskellige mennesker Patologi: ikke-fysiologiske faktorer John E. Morley, en af de første, der har brugt termen anorexia of aging, og som systematisk har kortlagt fysiologiske sammenhænge bag anorexia of aging, har ligeledes lagt vægt på ikkefysiologiske faktorer. Listen af faktorer består af tre hovedårsagerne, nemlig sociale, psykiske, og medicinske forholder: tabel.3. Patologiske faktorer af the anorexia of aging (Morley 1997, MacIntosh 2000) Sociale faktorer: Psykiske faktorer: Medicinske faktorer: - Fattigdom - Social isolation - Institutionelle faktorer - Depression - Dødsfald - Hjerte svigt - KOL - Infektion - Cancer - Dysfagi - Dyspepsi - Manglende evne til at handle og tilberede måltider - Utilstrækkelig, eller forkert viden om ernæring - Demens, Alzheimer s sygdom - Alkoholisme - Gastroenteritis, pancreatitis - Hypermetabolisme - Allergi, malabsorption - Rheumatoid arthritis - Parkinson s sygdom - Dårlig tandstatus - Medicin forbrug Kardiovaskulær midler NCS midler Gastrointestinal midler (Antibiotika) Kemoterapi (Nærings tilskud) De fleste faktorer i den ovenstående liste er reaktive (delvis, i mindst) overfor behandling, dvs. at man kan gøre en forskel ved at behandle patologiske faktorer, selvom man ikke kan behandle selv den fysiologiske anorexia of aging. Derfor er det vigtigt at genkende disse patologiske faktorer hvis man vil afhjælpe anoreksi hos ældre. 15

16 2.3.4 Interventioner Der findes mange forskellige interventioner der kan forbedre the anorexia of aging, men indtil videre er der ikke nogen systematisk metodologi, og heller ingen meta-analyser af dette emne. W. F. Nieuwenhuizen et al. har i 2010 lavet et review af de eksis-terende interventioner (Nieuwenhuizen 2010), hvor de forsøger at identificere faktorer som påvirker nedsat kostindtag, og beskrive og vurdere forskellige ernæringsmæssige indgreb for at øge kostindtag hos ældre. Dette er fulgt af artiklen af C. Savina L M. Donini og Cannella C., der diskuterer emnet yderligere med nogle supplerende punkter (L M. Donini 2010 ). Ifølge de to artikler opsamles behandlingerne for the anorexia of aging i kategorierne nedunder (kilder af interventionerne vises i bilag 3): 1) Interventionerne om mad og produktion a. Duft- og smagsforøgelse af mad..... vægt b. Energi og /eller protein berigede måltider/mellemmåltider.. kostindtag c. Høj variation og valgmuligheder af mad kostindtag 2) Interventionerne om serverings måde a. Individuel kostvejledning.... kostindtag, ikke nok evidens b. Hjælp til at spise ved en trænet assistent... kostindtag c. Ekstra varm natmad.. kostindtag 3) Subjekt/patient interventioner a. Appetit forstærkende medicin (dronabinol, megestrolacetat) kostindtag b. Antidepressiva (serotoninergic or non-serotoninergic).. vægt c. Oral ernæringstilskud (oral nutritional supplement = ONS)... vægt d. Motion/ træning og kosttilskud.... tilstand, = kostindtag e. Tilskud af n-3/n-6 fedtsyre og E-vitamin... - signifikant effekt Her understreges, at det er meget svært at behandle en fysiologisk appetitløshed og derfor er de fleste interventioner rettet mod et øget kostindtag eller en vægtøgning. Der er en intervention (3-a.), der direkte forsøgte at behandle anoreksi ved medicin, dog virker begge typer medicin ikke på appetitreguleringsvejen. (Megestrolacetat, der udelukkende anvendes til visse former for kræftbehandling 13, formodes at reducere cytokin adskillelse. se. pkt , og dronabinol er ikke godkendt i Denmark 14 ) Endvidere er 3-b og 3-e behandling mod patologiske faktorer, som fører the anorexia of aging, derfor er de ikke 13 Medicin.dk; 14 Imfornation,2001 ; 16

17 gyldige til ældre der ikke lider af depression eller har kræft. Alle interventioner har større eller mindre grad af positive effekter, hvoraf de fleste allerede er forsøgt brugt på danske plejehjem. 1-a og 1-c er blevet næsten minimum krav i produktionskøkkener og 1-b betyder kostformene sygehuskost og kost for småtspisende i Danmark, og, 2-c omfatter at tilbyde mange mellemmåltider i løbet af dagen. Anvendelsesmæssig værdi af disse indsatser diskuteres under kap Ernæringsprincipper ved ældre 3.1. Ideel BMI hos ældre Body mass index, BMI 15 er en af de mest brugte målestokker til kropssammensætning og er egnet til at klassificere overvægtighedsgrader blandt raske voksne. BMI benyttes også ofte i vurdering af ældres ernæringsmæssige tilstande, hvor man hurtigt kan identificere risikogrupper med hensyn til under- eller overvægtighed. Imidlertid synes optimalt BMI at ligge noget højere hos ældre, dvs. BMI imellem 24 og 29 kg/m 2, da flere epidemiologiske undersøgelser viser, at ældre gruppen med 24 BMI 29 kg/m 2 har den laveste dødelighed, uanset om de har sygdomme eller ej. Forklaringen på dette er formentlig, at mindre vægt (= lav BMI) er forbundet med mindre muskelmasse, og dermed mindre funktionsevne, og følgende mindre modstandskræft mod sygdomme eller vægttab.(ingeslev et al. 2002, s.22, Astrup red., 2008, s.291) I klinisk praksis trækker man dog grænselinjen omkring BMI 22, hvilket betyder, at laveste referenceniveau ikke bør være mindre end 22 kg/m 2 (Cederholm 2011, s.171). Spørgsmålet er dog i hvor høj grad BMI kan afspejle en ældre persons sundheds- og ernæringstilstand. Risikoen for, at ældre erstatter muskelmasse til fedtmasse er samme uanset BMI (se kap.2, 2.1.), dermed er risikoen for bl.a. hjerte- kar sygdomme pga. en høj fedtindhold i blodet og i vævene er også samme. Det er også påvist, at ældre der er fysiskaktive og bevarer en god funktionsevne har lavere dødelighed uanset BMI (Astrup red. 2008, s.291). Det diskuteres derfor om man skal medtage andre parametre i vurderingen af ernæringsmæssig risiko hos ældre. Kost til ældre 15 Beregnes som BMI = legemsvægt(kg) / (højde (m)) 2 Befolkningen kan efter WHOs definition inddeles i grupperne undervægtig, normalvægtig, overvægtig og adipositas/ fedme, henholdsvis BMI 20 kg/m 2, 20 BMI 25 kg/m 2, 25 BMI 30 kg/m 2, BMI > 35 kg/m 2. (Richelsen 2011, s.205, Ingeslev et al. 2002, s.21) 17

18 3.2. Screening Personer i ernæringsmæssig risiko skal først og fremmest systematisk identificeres og klassificeres efter graden af deres risiko. Således sikres det, at passende behandlinger/ støtte tilbydes den målgruppe, som har brug for. På danske sygehuse implementer man næsten samme screenings skema som er baseret på ESPEN 16 s -, eller den danske version af dette; sundheds-styrelsens retningslinje 17 til indlagte patienter, men når det drejer sig om ældre der bor hjemme eller i plejeboliger, findes der ikke noget officielt instrument til at vurdere ernærings- mæssig risiko (Den nationale kosthångbag, p-13). Der findes heller ikke en overensstemmelse ift. fokus på vurderingselementer blandt de forskellige systemer i screening af ældre; nogle screeningsværktøjer tager højde for eksempelvis BMI, medens nogle fokuserer mere på kostsammensætning, etc. Det er derfor nyttigt at opsamle egenskaberne af visse screenings systemer, som oftest anvendes nationalt og internationalt, for senere at sammenligne med det screeningsværktøj som PLC anvender, og diskutere hvordan screening kan fungere i praksis. ESPEN (NRS-2002) (bilag 4) Opbygget i to dele, primær- og sekundær screening. Rettet mod syge voksne ved indlæggelse, og anvendt i danske sygehuse, men er også anvendt i nogle primære sektorer. Screenings parametre: BMI/ vægttab/ kostindtag/ sygdoms sværhedsgrad/ alder Range af score: 0 7 Score 3 : patienten er i ernæringsmæssig risiko. Behandlingsplan tillægges. ESPEN: Malnutrition Universal Screening Tool (MUST) for adults (bilag 5) Opbygget i 3 spørgsmål. Rettet mod alle voksne i både sygehuse, plejeboliger og hjemmepleje. Lægges vægt på monitering/ re-screenings plan. Screenings parametre: BMI/ vægttab/ kostindtag Range af score: 0 6 Score 2 : patienten er i ernæringsmæssig risiko. Henvises til diætist. Mini Nutritional Assesment (MNA) /Hurtig Vurdering af Ernæringsmangel(HVEM) (bilag 6, 7) Opbygget i 18 spørgsmål. Rettet mod ældre i plejeboliger og hjempleje. Omfatter forskellige vinkel parametre til at vurdere ernæringsrisiko. Handleplan efter screening er ikke i fokus. 16 European Society for Parenteral and Enteral Nutrition 17 Vejledning til læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere og kliniske diætister. Screening og behandling af patienter i ernæringsmæssig risiko

19 Screenings parametre: BMI/ vægttab/ kostindtag/ sociale- og psykiske forhold/ mobilitet/ hjælp med spisning/ omkreds af overarm og læg/ subjektiv vurdering Range af score: Score 23,5 : i ernæringsmæssig risiko., Score 17 : underernæret Anbefaling for den danske institutionskost: Kostskema til ældre (bilag 8) Opbygget i to grupper med tre spørgsmål i hver gruppe. Spørgsmål handler kun om kostindtag; om mængde i grp.1, og om visse næringsstoffer, som er vigtige til ældres kost i grp.2. Rettet mod ældre i plejeboliger og hjempleje. Screenings parametre: Kostindtag (mængde)/ C-vitamin, calcium, fiskeolie Range af score: 0 6 Score 1: personen kan være i ernæringsmæssig risiko. Tjekkes om nylig vægttab Score 1 i gruppe1 + Score 1 i gruppe2 : personen er i ernæringsmæssig risiko. Den nationale kosthåndbog: Screening af ældre 18 Opbygget i to dele; først spørgsmål om ernæringstilstanden med to spørgsmål og anden del med spørgsmål om risikofaktorerne der negativt påvirker appetitten og/ eller kostindtaget (se tabellen). Beskrivelse af moniterings- og re-screenings plan til hver score gruppe med detaljer. Rettet mod ældre i plejeboliger og hjemmepleje. tabel 4. Ernæringsmæssige risikofaktorer Kroniske sygdomme, fx leddegigt, KOL, mm. Akutte infektioner, fx urinvejsinfektion, influenza Sygehusophold Stort medicinforbrug Ensomhed Dårlig tandstatus Tygge- og synkeproblemer Depression Demens, Konfusion Nedsat fysisk funktionsevne Screenings parametre: Vægttab/ kostindtag/ ernæringsmæssige risikofaktorer Range af score: 0 2 Score 2 : personen er i ernæringsmæssig risiko. Ernæringsterapi (se.3.5.) opstartes. Ifølge projektet Udvikling af et redskab til ernæringsvurdering og behandling af ældre, hvor der fortages en validering af anvendeligheden af forskellige screeningsredskaber; ESPEN-MUST, MNA, BMI, ESPEN-NRS2002, Den Nationale Kosthåndbog, er Den Nationale Kosthåndbog bedst til at identificere de ældre som har brug for en ernæringsindsats. (Kjær og Beck, 2010 s.10-16) Jeg mener dog, at vurderingen kan være meget anderledes ved forskellige målgrupper, situation, og personalets forudsætninger osv. Derfor er det vigtigt, at jeg fokuserer på mit genstandsfelt, personalet i PLC, og tager udgangspunkt i de redskaber der anvendes i PLC, hvilke faglige - og personlige forudsætninger de har, i hvilken situation screeningen foregår, og hvordan man effektivt kan bruge dette. 18 Findes på den nationale kosthåndbogs hjemmeside: 19

20 3.3. Kostformer Normalkost Normalkost anbefales til personer udenfor ernæringsmæssig risiko. På institutionerne kan normalkost godt serveres til patienter/ beboere udenfor ernæringsmæssig risiko. Normalkost : Energiprocent fordelingen Proteinindhold 15 E % Kulhydratindhold 55 E % Fedtenergiindhold 30 E % Øvrigt Kostfibre: Mindst 3 g pr. MJ (25-35 g dagligt) Anbefales et højt indhold af komplekse kulhydrater, såsom færre skaldele kartofler, fuldkorn gryn og mel, herved øges kostens indhold af kostfiber. Den samlede grøntsag s- og frugtmængde må gerne være 600 g dagligt, herved dækkes behovet af vitaminer og mineraler. Kostens indhold af fedt, specielt mættet fedt skal begrænses Sukkerrige fødevarer og flydende sukkerkalorier (f.eks. sodavand) begrænses Sygehuskost Sygehuskosten der har højere energitæthed/ proteinindhold giver personen bedre mulighed for at indtage mere energi og protein i en mindre mængde mad. Sygehuskosten var i fortiden mest almen kostform på plejeboliger. Sygehuskost : Energiprocent fordelingen Proteinindhold 18 E % Kulhydratindhold 42 E % Fedtenergiindhold 40 E % Øvrigt Kostfibre: Højst 2 g pr. MJ (15-20 g dagligt) n-6 + n-3 fedtsyrer: mindst 3 E% i total fedt E% Den skal have et højere fedt- og protein indhold, og et lavere indhold af kulhydrat og kostfiber, for at opnå tilstrækkelige indtag svarende til personens energi- og proteinbehov. Anbefales D vitamin tilskud på 20mg dagligt, og en vitamin-mineral-tablet. Anbefales måltidsfordeling på 3 hovedmåltider og 3 mellemmåltider, hvor mellemmåltiderne skal udgøre % af dagens samlede energiindtag. Der er ingen begrænsning på indtagelsen af tilsat sukker 19 Dette afsnit er rekonstrueret af kapitalerne om kostform i Anbefalinger for den danske institutionskost 4.udgave (Pedersen og Ovesen, 2009) og i hjemmesiden Den nationale kosthåndbog 20

Ernæring og aldring Ernæring og aldring

Ernæring og aldring Ernæring og aldring Ernæring og aldring Ernæring og aldring En rapport fra Ernæringsrådet af Jette Ingerslev Anne Marie Beck Kirsten Schroll Bjørnsbo Ib Hessov Lars Hyldstrup Agnes N. Pedersen Ernæring og aldring Grafisk

Læs mere

Hyg om, snak med - og frist din småtspisende patient. (Nurture, talk to and tempt your patient, who is not eating enough)

Hyg om, snak med - og frist din småtspisende patient. (Nurture, talk to and tempt your patient, who is not eating enough) Hyg om, snak med - og frist din småtspisende patient. (Nurture, talk to and tempt your patient, who is not eating enough) Bachelorprojekt udarbejdet af Rikke B. Palm (RP) og Claus Brandstrup (CB) SUHR

Læs mere

SMAG. Skønne Måltider til Alle Gamle

SMAG. Skønne Måltider til Alle Gamle K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET SMAG Skønne Måltider til Alle Gamle Hvidbog om nærende måltider med kulinarisk kvalitet til ældre Januar 2015 FORORD 1. INDLEDNING 2. METODE OG LÆSEVEJLEDNING 2.1

Læs mere

Ernæring til kræftpatienter. resumé fra 2 temadage for sygeplejersker Efteråret 2013. LÆS MERE PÅ kostogcancer.dk

Ernæring til kræftpatienter. resumé fra 2 temadage for sygeplejersker Efteråret 2013. LÆS MERE PÅ kostogcancer.dk Ernæring til kræftpatienter resumé fra 2 temadage for sygeplejersker Efteråret 2013 LÆS MERE PÅ kostogcancer.dk Kulhydrat Fedt Protein Sondeernæring/ parenteral ernæring Ernæring til kræftpatienter I et

Læs mere

Leveråd. Leveråd. Træning og anden indsats til faldtruede ældre - forebyggelse af ældres fald. Forebygge faldulykker

Leveråd. Leveråd. Træning og anden indsats til faldtruede ældre - forebyggelse af ældres fald. Forebygge faldulykker Leveråd Træning og anden indsats til faldtruede ældre - forebyggelse af ældres fald Forebygge faldulykker Tværfagligt samarbejde Tværsektorielt samarbejde Fælles mål Helbredsstatus og Funktionsevne Hjemmetræning

Læs mere

Anbefalinger for udvikling af Den attraktive måltidsservice

Anbefalinger for udvikling af Den attraktive måltidsservice Anbefalinger for udvikling af Den attraktive måltidsservice til ældre Anbefalinger for udvikling af Den attraktive måltidsservice til ældre Udarbejdet af Anne Marie Beck Lise Bygholm Heidi Madsen og Jens

Læs mere

FOREBYGGELSE + Ældres sundhed

FOREBYGGELSE + Ældres sundhed FOREBYGGELSE + SUNDHEDSFREMME I KOMMUNERNE Ældres sundhed 2007 ÆLDRES SUNDHED Ældres sundhed forebyggelse og sundhedsfremme i kommunerne Redaktion: Line Raahauge Madsen Mette Lolk Hanak Kirsten Nielsen

Læs mere

Kom i gang. - idræt for ikke-motionsvante grupper. Træning

Kom i gang. - idræt for ikke-motionsvante grupper. Træning Kom i gang - idræt for ikke-motionsvante grupper Træning INDHOLD INDHOLD Forord... 2 Partnerskaber og samarbejde... 3 Hvordan indgå partnerskab til gavn for ikke-motionsvante?.... 3 Hvilke muligheder

Læs mere

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 81 Sund By Netværket 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk

Læs mere

DIÆTISTEN. Bachelor - dimittenders projekter. Man skal kunne stikke en finger i jorden Om kliniske afdelingsdiætister

DIÆTISTEN. Bachelor - dimittenders projekter. Man skal kunne stikke en finger i jorden Om kliniske afdelingsdiætister Nr. 118. August 2012. 20. årgang DIÆTISTEN Bachelor - dimittenders projekter Man skal kunne stikke en finger i jorden Om kliniske afdelingsdiætister Læs mere på side 5 Polycystisk ovariesyndrom (PCOS)

Læs mere

Sundhedsfremme, forebyggelse og formidling Sabrina Jensen, 210039 Ankerhus seminarium Bachelorprojekt Maj, 2013

Sundhedsfremme, forebyggelse og formidling Sabrina Jensen, 210039 Ankerhus seminarium Bachelorprojekt Maj, 2013 1 Resumé Dette Bachelorprojekt er udarbejdet på baggrund af mine erfaringer, gjort som ansvarshavende på et mad værkstedshold, på en erhvervsskole. På mad værkstedet deltog fem elever, i alderen 18-21

Læs mere

- et projekt om adfærdsændring og motivation. - A project about behavioral change and motivation. Titelblad

- et projekt om adfærdsændring og motivation. - A project about behavioral change and motivation. Titelblad Titelblad Titel Kost- og træningsvejledning på Radiometer - et projekt om adfærdsændring og motivation Engelsk titel Dietary and Exercise advice at Radiometer - A project about behavioral change and motivation

Læs mere

Mad, vægt og fysisk aktivitet

Mad, vægt og fysisk aktivitet Mad, vægt og fysisk aktivitet Informationshæfte fra Nordic Sugar Mad, vægt og fysisk aktivitet 1 Informationshæftet Mad, vægt og fysisk aktivitet er udarbejdet af Nordic Sugar. Copyright tilhører Nordic

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Fysisk aktivitet og vægt. Informationshæfte fra Nordic Sugar

Fysisk aktivitet og vægt. Informationshæfte fra Nordic Sugar Informationshæfte fra Nordic Sugar 2 er udarbejdet af Nordic Sugar. Copyright tilhører Nordic Sugar. Kopiering er tilladt med kildeangivelse. Tekst og indhold: Mannov og Nordic Sugar. Foto: Christina Bull.

Læs mere

Anbefalinger for den danske institutionskost

Anbefalinger for den danske institutionskost Anbefalinger for den danske institutionskost Anbefalinger for den danske institutionskost Anbefalinger for den danske institutionskost Fødevarestyrelsen, 2009 4. udgave, 1. oplag 2009 Trykt ISBN: 978-87-92395-29-0

Læs mere

Diabeteshåndbog. Praktisk diabetespleje og behandling i Region Syddanmark. DiabetesUdvalg Region Syddanmark

Diabeteshåndbog. Praktisk diabetespleje og behandling i Region Syddanmark. DiabetesUdvalg Region Syddanmark Diabeteshåndbog i Region Syddanmark Forord Denne diabeteshåndbog er et fælles og praktisk arbejdsredskab for sundhedspersonale (f.eks. hjemmesygeplejersker, konsultationssygeplejersker m.fl.), der arbejder

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

DIÆTISTEN NÆRINGSSTOFFER OG KOSTRÅD TIL KRONISK SYGE. KOL-rehabilitering og ernæringsterapi Læs mere på side 5

DIÆTISTEN NÆRINGSSTOFFER OG KOSTRÅD TIL KRONISK SYGE. KOL-rehabilitering og ernæringsterapi Læs mere på side 5 Nr. 100. August 2009. 17. årgang DIÆTISTEN NÆRINGSSTOFFER OG KOSTRÅD TIL KRONISK SYGE KOL-rehabilitering og ernæringsterapi Læs mere på side 5 Kan et vægttab vedligeholdes på en fed kost? Læs mere på side

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Metode 3. Er sundhed et frit valg? 3.1.1 Determinanter, som påvirker social position og helbred

Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Metode 3. Er sundhed et frit valg? 3.1.1 Determinanter, som påvirker social position og helbred Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Metode 4 3. Er sundhed et frit valg? 5 3.1 Determinanter for ulighed i sundhed 5 3.1.1 Determinanter, som påvirker social position og helbred 6 3.1.2 Sygdomsårsager

Læs mere

Resumé (Mette) Abstract (Mette)

Resumé (Mette) Abstract (Mette) Indhold Resumé (Mette)...3 Abstract (Mette)...3 Læsevejledning (Stine)...4 1. Indledning...5 1.1 Baggrund og relevans (Mette)...5 1.2 Formål (Stine)...6 1.3 Målgruppe (Stine)...6 1.4 Problemformulering

Læs mere

Forebyggelse af tab af fysisk, mental og social funktionsevne

Forebyggelse af tab af fysisk, mental og social funktionsevne Danmarks Tekniske Universitet Forebyggelse af tab af fysisk, mental og social funktionsevne ved fokus på ældres ernæringstilstand og risikofaktorer Forebyggelse af tab af fysisk, mental og social funktionsevne

Læs mere

Overvægt - må man se i øjnene.

Overvægt - må man se i øjnene. Overvægt - må man se i øjnene. Masterspeciale i Sundhedsantropologi, Institut for Antropologi, Københavns Universitet Udarbejdet af:, studienummer 05-03-129026 Vejleder: Vibeke Steffen Undervisere: Mette

Læs mere

Giv borgerne et KRAM. En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed

Giv borgerne et KRAM. En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed Giv borgerne et KRAM En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed Giv borgerne et KRAM En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed

Læs mere

Opsporing og behandling af overvægt hos førskolebørn

Opsporing og behandling af overvægt hos førskolebørn Klinisk vejledning Opsporing og behandling af overvægt hos førskolebørn Dansk Selskab for Almen Medicin 2006 i samarbejde med Sundhedsstyrelsen Opsporing og behandling af overvægt hos førskolebørn Vejledningen

Læs mere

Af: Heidi Mortensen og Mette Munk Larsen. Professionsbachelorer i Ernæring og Sundhed, Ernæring og Fysisk aktivitet

Af: Heidi Mortensen og Mette Munk Larsen. Professionsbachelorer i Ernæring og Sundhed, Ernæring og Fysisk aktivitet Af: Heidi Mortensen og Mette Munk Larsen Professionsbachelorer i Ernæring og Sundhed, Ernæring og Fysisk aktivitet Vejleder: Helle Storm Afleveret: 5. Januar 2011 Anslag: 164.885 (69 sider) Indholdsfortegnelse

Læs mere

OPLÆG TIL NATIONAL HANDLINGSPLAN MOD SVÆR OVERVÆGT Forslag til løsninger og perspektiver

OPLÆG TIL NATIONAL HANDLINGSPLAN MOD SVÆR OVERVÆGT Forslag til løsninger og perspektiver OPLÆG TIL NATIONAL HANDLINGSPLAN MOD SVÆR OVERVÆGT Forslag til løsninger og perspektiver OPLÆG TIL NATIONAL HANDLINGSPLAN MOD SVÆR OVERVÆGT Forslag til løsninger og perspektiver OPLÆG TIL NATIONAL HANDLINGSPLAN

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

Offentlig forplejning

Offentlig forplejning Offentlig forplejning Resumé og redigeret udskrift af høring for Folketingets Fødevareudvalg den 12. oktober 2005 i Landstingssalen Teknologirådets rapporter 2005/14 Offentlig forplejning Resumé og redigeret

Læs mere

DIÆTISTEN. Reportage fra de Nordiske diætistdage i Bergen Læs mere side 6

DIÆTISTEN. Reportage fra de Nordiske diætistdage i Bergen Læs mere side 6 Nr. 129. Juni 2014. 22. årgang DIÆTISTEN FOKUS Regeringens ældremilliard betyder mere arbejde til kliniske diætister Læs mere om det og ernæringsindsatsen til de ældre borgere på side 12 Reportage fra

Læs mere